MODULE C - KOSTBAARHEDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MODULE C - KOSTBAARHEDEN"

Transcriptie

1 Inhoud Module A - ALGEMEEN Algemene informatie Begripsomschrijvingen Dekking Premiebetaling Aanvang, duur en einde van de verzekering Verplichtingen bij schade Uitsluitingen Omstandigheden Verjaring Afstand van verhaal Toepasselijk recht Klachten Begrenzing dekking terrorismeschade Premieverrekening MODULE B - WONEN Algemene informatie Aanvullende begripsomschrijvingen Aanbouwen en/of verbouw Vergoedingen Indexering Gewijzigde omstandigheden INBOEDEL Dekking Schaderegeling WOONHUIS EN GLAS Dekking Uitsluitingen Schaderegeling MODULE C - KOSTBAARHEDEN KOSTBAARHEDEN Algemene informatie Juni 2012 pagina 1

2 2 Aanvullende begripsomschrijvingen Dekking Uitsluitingen Schaderegeling MODULE D - VERMOGEN AANSPRAKELIJKHEID Algemene informatie Aanvullende begripsomschrijvingen Dekking Uitsluitingen Schaderegeling GEZINSONGEVALLEN Algemene informatie Aanvullende begripsomschrijvingen Dekking Uitsluitingen Schaderegeling MODULE E - REIZEN REIS EN ANNULERING Algemene informatie Aanvullende begripsomschrijvingen Wanneer en waar bent u verzekerd Basispakket Geneeskundige kosten Geld en cheques Hulpverlening motorrijtuig Annulering Zakenreis MODULE F - RECREATIE PLEZIERVAARTUIGEN Algemene informatie Aanvullende begripsomschrijvingen Dekking Uitsluitingen Juni 2012 pagina 2

3 5 Schaderegeling Verplichtingen/verlies van rechten Juni 2012 pagina 3

4 Algemene Voorw aarden Module A - ALGEMEEN Juni 2012 pagina 4

5 Algemene Voorw aarden 1 ALGEMENE INFORMATIE Deze Algemene Voorw aarden zijn op iedere Private Insurance Assuradeuren B.V. verzekering van toepassing indien in de polisvoorw aarden of op het polisblad van deze verzekering naar deze Algemene Voorw aarden w ordt verw ezen. De Algemene Voorw aarden vormen één geheel met de specifieke, per verzekering geldende voorw aarden. Bij verschil tussen deze Algemene Voorw aarden en de bepalingen van de specifieke voorw aarden, gaan die voorw aarden vóór deze Algemene Voorw aarden. Bedenktijd (Wet consumentenbescherming) Op de aanvraag van een verzekering is een bedenktijd van toepassing. Dit betekent dat u als verzekeringnemer na ontvangst van de polis de verzekering ongedaan kunt maken met inachtneming van het navolgende: 1. de bedenktijd bestrijkt een termijn van 14 kalenderdagen; 2. de bedenktijd gaat in op het moment van ontvangst van de polis; 3. de verzekering dient een contracttermijn van tenminste 1 jaar te hebben; 4. w anneer gebruik wordt gemaakt van het recht om de overeenkomst met terugwerkende kracht te ontbinden/te vernietigen, wordt gehandeld alsof de verzekering nooit heeft bestaan en is er nimmer dekking onder de polis geweest; 5. op contracten w aarvan, met instemming van verzekeringnemer, de (voorlopige) dekking ingaat voordat de bedenktijd zou zijn afgelopen, is de bedenktijd niet van toepassing. Totstandkoming verzekering Een verzekering w aarop deze Algemene Voorw aarden van toepassing zijn biedt dekking vanaf de in de polis vermelde ingangsdatum. Een zodanige verzekering komt (definitief) tot stand nadat de Bedenktijd is verstreken. Recht op annulering betekent dat de verzekeringnemer zonder dat premie is verschuldigd de verzekering kan annuleren door de Maatschappij schriftelijk (of, indien de verzekering langs elektronische w eg tot stand is gekomen en een adres is verstrekt: per ), onder vermelding van het polisnummer te berichten dat op de verzekering geen prijs w ordt gesteld. De verzekering w ordt vervolgens geannuleerd per ingangsdatum, zodat deze geen dekking biedt voor in die tussentijd gevallen schaden. Onzekerheidsvereiste Een verzekering biedt alleen dekking als de schade het gevolg is van een Gebeurtenis die zich tijdens de looptijd van de verzekering heeft voorgedaan en w aarvan het voor de verzekeringnemer/verzekerde ten tijde van het sluiten van de overeenkomst onzeker w as dat deze Gebeurtenis zich zou voordoen. Als bij een latere w ijziging de dekking w ordt uitgebreid, geldt voor de uitgebreidere dekking de w ijzigingsdatum als het moment w aarop de overeenkomst is gesloten. Verzekeraar Private Insurance Assuradeuren B.V. als gevolmachtigd agent van de in de polis vermelde risicodrager. Adres Kennisgevingen van de Maatschappij aan de verzekeringnemer kunnen w orden gedaan aan zijn laatste bij de Maatschappij bekende adres, of aan het adres van de Bemiddelaar via w iens bemiddeling deze verzekering loopt. Persoonsgegevens Bij de aanvraag van een verzekering w orden persoonsgegevens gevraagd. Deze w orden door Private Insurance Assuradeuren B.V. verw erkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, ten behoeve van het w aarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan w ettelijke verplichtingen. In verband met een verantw oord acceptatiebeleid kan de Maatschappij deze persoonsgegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. In dat kader kunnen deelnemers van Stichting CIS ook onderling gegevens uitw isselen. Doelstelling hiervan is risico s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie w w w.stichtingcis.nl. Elders lopende verzekeringen Indien blijkt dat op een verzekering w aarop deze Algemene Voorw aarden van toepassing zijn, een gedekte schade of aansprakelijkheid eveneens op (een) andere verzekering(en), al dan niet van oudere datum, is gedekt of daarop zou zijn gedekt indien de verzekering w aarop deze Algemene Voorw aarden van toepassing zijn niet bestond, geldt deze verzekering als excedent van die andere verzekering(en). Dit betekent dat de verzekering w aarop deze Algemene Voorw aarden van toepassing zijn in dat geval alleen dekking biedt voor dat deel van de schade (of van het bedrag w aarvoor aansprakelijkheid bestaat) dat niet onder de dekking van die andere verzekering(en) valt. 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2.1 BEMIDDELAAR De Bemiddelaar via w iens bemiddeling deze Verzekering loopt. 2.2 BEREDDINGSKOSTEN De kosten van maatregelen die tijdens de looptijd van de verzekering door of vanw ege verzekeringnemer of een verzekerde w orden getroffen en redelijkerw ijs geboden zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar van schade af te w enden w aarvoor - indien gevallen - de verzekering dekking biedt, of om die schade te beperken. Onder kosten van maatregelen w ordt in dit verband ook verstaan schade aan zaken die bij het nemen van de hier bedoelde maatregelen w orden ingezet. 2.3 BW Burgerlijk Wetboek. 2.4 DIEFSTAL Het w egnemen van een zaak die aan een ander toebehoort met het oogmerk zich dit w ederrechtelijk toe te eigenen. 2.5 GEBEURTENIS Een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen die schade in de zin van de verzekeringen veroorzaakt. Alle voorvallen van een reeks w orden geacht te zijn ontstaan op het tijdstip w aarop het eerste voorval is ontstaan. 2.6 MAATSCHAPPIJ De verzekeringsmaatschappij die blijkens ondertekening van het polisblad als risicodrager voor de verzekering geldt, dan w el de gevolmachtigde die namens de verzekeringsmaatschappij heeft ondertekend. 2.7 MODULE Een zelfstandig te sluiten onderdeel van de verzekering en als zodanig omschreven op het polisblad. 2.8 ONDERBEMIDDELAAR De Bemiddelaar die bemiddelt voor een andere Bemiddelaar. 2.9 POLISBLAD Onder het Polisblad w ordt verstaan het blad met de gegevens en de nadere bepalingen omtrent de voorw aarden van de verzekerde verzekeringsmodule(s) PREMIE De Premie, indien van toepassing vermeerderd met kosten en assurantiebelasting SCHADE- EN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Deze overeenkomst beantw oordt -tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen- aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voor zover de door verzekerde of een derde geleden schade op vergoeding w aarvan jegens verzekeraar respectievelijk een verzekerde aanspraak w ordt gemaakt, het gevolg is van een Juni 2012 pagina 5

6 Algemene Voorw aarden Gebeurtenis w aarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker w as dat daaruit schade voor de verzekerde respectievelijk de derde w as ontstaan dan w el naar de normale loop van omstandigheden zou ontstaan STORM Een w indsnelheid van tenminste 14 meter per seconde (w indkracht 7) VERZEKERDE De verzekerde is degene die als zodanig is aangeduid in de specifieke, per verzekering geldende voorw aarden VERZEKERING Deze overeenkomst beantw oordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voor zover de schade op vergoeding w aarvan aanspraak w ordt gemaakt, het gevolg is van een Gebeurtenis w aarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker w as dat daaruit voor verzekerde schade w as ontstaan dan w el naar de normale loop van omstandigheden nog zou ontstaan, zoals bepaald in artikel 1.3 van deze voorw aarden VERZEKERINGNEMER De verzekeringnemer is de persoon of de rechtspersoonlijkheid bezittende onderneming die als zodanig in de polis is vermeld VERZEKERINGSVOORWAARDEN De algemene-, aanvullende- en bijzondere voorw aarden die uitsluitend voor bepaalde risico s in deze pakketpolis van toepassing zijn 2.17 WAM Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen 2.18 VERWERKING PERSOONSGEGEVENS Het door de verzekeringnemer ondertekende aanvraagformulier en/of de direct of later door hem verstrekte inlichtingen en gegeven verklaringen vormen de grondslag van de verzekering. De bij de aanvraag of w ijziging van een verzekering verstrekte persoonsgegevens w orden door de verzekeraar verw erkt ten behoeve van het aangaan en het uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ten behoeve van het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan w ettelijke verplichtingen. In verband met een verantw oord acceptatiebeleid kan de verzekeraar uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. In dit kader kunnen deelnemers van Stichting CIS ook onderling gegevens uitw isselen. Doelstelling hiervan is risico s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie w w w.stichtingcis.nl. Op deze verw erking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verw erking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. In deze gedragscode w orden rechten en plichten van partijen bij de gegevensverw erking w eergegeven. De volledige tekst van de Gedragscode kan opgevraagd w orden bij het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, NL. 3 DEKKING 3.1 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING Voor de omschrijving van de voor deze verzekering verleende dekking w ordt verw ezen naar de op het Polisblad van toepassing verklaarde dekkingsmodules 3.2 OMVANG VAN DE DEKKING 1. w ijziging van de op het Polisblad vermelde hoedanigheid, de aard van de activiteiten, alsmede geheel of gedeeltelijk staking van de bedrijfsvoering; 2. de algemene- en verzekeringsvoorw aarden, de Polisbladen en de eventuele clausules w orden geacht met elkaar één geheel uit te maken. Wanneer in de verzekeringsvoorw aarden en in de eventuele clausules w ordt afgew eken van de Algemene voorw aarden van de pakketpolis zijn de verzekeringsvoorw aarden en clausules geldig voor de uitvoering van de verzekering. 3.3 KENNISGEVING De verzekeringnemer is verplicht adresw ijzigingen direct, doch uiterlijk binnen dertig dagen, aan de verzekeraar mede te delen. Kennisgevingen van de verzekeraar aan de verzekeringnemer dienen schriftelijk te geschieden en kunnen w orden gedaan aan het laatste bij de verzekeraar bekende adres, of aan het adres van de tussenpersoon via w iens bemiddeling de verzekering loopt. De verzekeringnemer kan zich er niet op beroepen dat de kennisgevingen hem zelf nimmer hebben bereikt. Kennisgevingen door de verzekerde aan de verzekeraar kunnen schriftelijk w orden gedaan aan het adres van de verzekeraar of aan het adres van de tussenpersoon via w iens bemiddeling de verzekering loopt. De verzekeringnemer blijft verantw oordelijk voor de correcte ontvangst van kennisgevingen door de verzekeraar. Kennisgevingen dienen derhalve bij voorkeur per aangetekende post te w orden toegezonden. 3.4 WIJZIGINGEN De verzekeringnemer is verplicht de verzekeraar schriftelijk in kennis te stellen van iedere w ijziging in verzekerde risico s en belangen, zoals: 1. w ijziging van de op het Polisblad vermelde hoedanigheid, de aard van de activiteiten, alsmede geheel of gedeeltelijk staking van de bedrijfsvoering; 2. adresw ijzigingen; 3. w ijzigingen van de bestemming, bouw aard en/of dakbedekking van verzekerde gebouw en; 4. leegstand. Er is in ieder geval sprake van leegstand indien: a. de verzekerde gebouw en buiten gebruik w ordt gesteld; b. de nutsvoorzieningen w orden afgesloten; 5. overige veranderingen in de gegevens, indien daarop de Premie gebaseerd is. De melding van de w ijziging dient direct, doch uiterlijk binnen dertig dagen na de w ijziging, door de verzekeraar te zijn ontvangen. 3.5 OVERGANG VERZEKERD BELANG 1. op een nieuw e verzekerde. Indien dit het geval is, vervalt de overeenkomst een maand nadat het belang op de nieuw e verzekerde is overgegaan, tenzij deze binnen die termijn aan de verzekeraar verklaart de overeenkomst voort te zetten. In dat geval kan de verzekeraar binnen tw ee maanden nadat de verklaring is afgelegd, de overeenkomst met inachtneming van een termijn van een maand opzeggen. (Artikel 7:948 BW) 2. bij overlijden van verzekeringsnemer. In deze situatie kunnen diens erfgenamen en de verzekeraar de overeenkomst binnen negen maanden nadat zij met dit overlijden bekend zijn gew orden met inachtneming van een termijn van een maand opzeggen. (Artikel 7:950 BW) 3.6 VERZWARING VERZEKERD BELANG Indien de w ijziging een verzw aring van het risico met zich brengt en niet binnen dertig dagen na ingang van deze w ijziging aan de verzekeraar is gemeld, vervalt ieder recht op schadevergoeding met terugw erkende kracht tot het moment van de w ijziging. De verzekeraar heeft het recht, indien een w ijziging naar zijn oordeel een risicoverzw aring met zich meebrengt: 1. voorstellen te doen ten aanzien van w ijziging van Premie en/of voorw aarden; 2. de verzekering te beëindigen met onmiddellijke ingang. In ieder geval ontstaat eerst recht op dekking voor het verzw aarde risico, nadat de verzekeraar zulks expliciet in schriftelijke vorm aan de verzekeringnemer heeft meegedeeld. 3.7 VERMINDERING Indien w ijziging naar het oordeel van de verzekeraar tot een verminderd risico leidt, kan de verzekeraar voorstellen doen ten aanzien van w ijziging van Premie en/of voorw aarden. Juni 2012 pagina 6

7 Algemene Voorw aarden 3.8 INSPECTIE 1. De verzekeraar mag de verzekerde locatie(s) inspecteren of laten inspecteren. De verzekeringnemer zal daarbij alle medew erking verlenen die in het kader van een beoordeling van het verzekerde risico redelijkerw ijs geboden is. 2. Verzekeringnemer is verplicht de door verzekeraar voorgeschreven schriftelijk meegedeelde noodzakelijke geachte maatregel(en) uit te voeren binnen de daarvoor gestelde uitvoeringstermijn. 3.9 SANCTIE BIJ HET NIET UITVOEREN VAN MAATREGELEN Indien niet w ordt voldaan aan de verplichting tot uitvoering van een of meerdere van deze maatregelen zal, na het verstrijken van de door de verzekeraar gestelde uitvoeringstermijn, de verzekeraar slechts gehouden zijn tot vergoeding van dat deel van de schade w aarvan de verzekeringnemer aannemelijk maakt dat hij niet het gevolg is van het niet uitvoeren van de als verplicht voorgeschreven maatregelen. 4 PREMIEBETALING 4.1 VERZUIM VAN PREMIEBETALING 1. De verzekeringnemer dient de Premie, daaronder begrepen de kosten en de assurantiebelasting, vooruit te betalen op de premievervaldatum. 2. Indien de verzekeringnemer de aanvangspremie niet uiterlijk op de dertigste dag na ontvangst van het betalingsverzoek betaalt of w eigert te betalen, w ordt zonder dat een nadere ingebrekestelling door de verzekeraar is vereist geen dekking verleend ten aanzien van alle Gebeurtenissen die nadien hebben plaatsgevonden. 3. Indien de verzekeringnemer de vervolgpremie w eigert te betalen, w ordt geen dekking verleend ten aanzien van gebeurtenissen die nadien hebben plaatsgevonden. 4. Indien de verzekeringnemer de vervolgpremie niet tijdig betaalt, w ordt geen dekking verleend ten aanzien van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden vanaf de vijftiende dag nadat de verzekeraar de verzekeringnemer na de vervaldag schriftelijk heeft aangemaand en betaling is uitgebleven. 5. De verzekeringnemer blijft gehouden de Premie te voldoen. 6. De dekking w ordt w eer van kracht voor gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na de dag w aarop hetgeen de verzekeringnemer verschuldigd is, voor het geheel door de verzekeraar is ontvangen. In geval van overeengekomen termijnbetalingen geldt dat de dekking eerst in kracht w ordt hersteld nadat alle onbetaald gebleven termijnen zijn voldaan. 7. Onder vervolgpremie w ordt mede verstaan de Premie die de verzekeringnemer bij stilzw ijgende verlenging van de verzekering verschuldigd w ordt. 8. Onder aanvangspremie w ordt mede verstaan de Premie die de verzekeringnemer in verband met een tussentijdse w ijziging van de verzekering verschuldigd w ordt. De dekking w ordt w eer van kracht voor gebeurtenissen die plaatshebben na de dag w aarop de verzekeraar de verschuldigde Premie, kosten en assurantiebelasting, alsmede de eventuele aan de incasso verbonden kosten, volledig en blijvend heeft ontvangen. Het is de verzekeringnemer niet toegestaan het verschuldigde bedrag te verrekenen met een vordering op de verzekeraar. 4.2 VERZUIM VAN PREMIEBETALING BIJ CLAIMS MADE- VERZEKERINGEN Inzake het verzuim van premiebetaling bij claims madeverzekeringen geldt het hierboven in dit artikel vermelde, met dien verstande dat voor zover daar in de tekst sprake is van alle gebeurtenissen die nadien hebben plaatsgevonden dient te w orden gelezen: aanspraken die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat nadien heeft plaatsgevonden. 5 AANVANG, DUUR EN EINDE VAN DE VERZEKERING 5.1 AANVANG De verzekering dan w el verzekeringsmodule(s) vangt/vangen aan om 0.00 uur van de dag, genoemd op het Polisblad. 5.2 GELDIGHEIDSDUUR De verzekering dan w el verzekeringsmodule(s) heeft/hebben een op het Polisblad vermelde geldigheidsduur en w ordt/w orden telkens stilzw ijgend met eenzelfde termijn verlengd, tenzij dit anders is aangegeven. 5.3 EINDE VAN DE VERZEKERING De verzekering dan w el verzekeringsmodule(s) eindigt/eindigen door een schriftelijke opzegging door verzekeraar: 1. tegen het einde van de op het Polisblad vermelde geldigheidsduur met inachtneming van een opzeggingstermijn van tw ee maanden; 2. onmiddellijk bij opzet van een verzekerde de verzekeraar te misleiden; 3. tegen het begin van een nieuw verzekeringsjaar volgend op een vol verzekeringsjaar w aarin geen risico is gelopen, mits de opzegging geschiedt binnen één maand na het verstrijken van laatstgenoemd verzekeringsjaar; 4. indien verzekeringnemer de Premie verschuldigd op de eerste premievervaldag niet tijdig betaalt of w eigert te betalen alsmede indien verzekeringnemer de vervolgpremie niet tijdig betaalt of w eigert te betalen, in het laatste geval echter uitsluitend indien verzekeraar verzekeringnemer na het verstrijken van de premievervaldag vruchteloos tot betaling van de vervolgpremie heeft aangemaand. De verzekering dan w el verzekeringsmodule(s) eindigt/eindigen op de in de opzeggingsbrief genoemde datum, zij het in geval van niet-tijdige betaling niet eerder dan tw ee maanden na de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief; 5. binnen tw ee maanden na de ontdekking dat verzekeringnemer de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering dan w el verzekeringsmodule(s) niet is nagekomen en verzekeringnemer daarbij heeft gehandeld met het opzet verzekeraar te misleiden dan w el verzekeraar de verzekering dan w el verzekeringsmodule(s) bij kennis van de w are stand van zaken niet zou hebben gesloten. De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum; 6. nadat verzekeringnemer in staat van faillissement verkeert of surseance van betaling heeft verkregen. De verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde datum, zij het niet eerder dan tw ee maanden na de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief. De verzekering dan w el verzekeringsmodule(s) eindigt/eindigen door een schriftelijke opzegging door verzekeringnemer: 7. tegen het einde van de op het Polisblad vermelde geldigheidsduur met inachtneming van een opzeggingstermijn van tw ee maanden;binnen één maand na ontvangst van de schriftelijke mededeling van verzekeraar, houdende een w ijziging van de Premie en/of voorw aarden ten nadele van de verzekeringnemer en/of Verzekerde. De verzekering dan w el verzekeringsmodule(s) eindigt/eindigen op de dag w aarop de w ijziging volgens de schriftelijke mededeling van verzekeraar ingaat (zij het niet eerder dan dertig dagen na de datum van dagtekening van bedoelde mededeling); 8. tegen het begin van een nieuw verzekeringsjaar volgend op een vol verzekeringsjaar w aarin geen risico is gelopen, mits de opzegging geschiedt binnen één maand na het verstrijken van laatstgenoemd verzekeringsjaar; 9. binnen tw ee maanden nadat verzekeraar tegenover verzekeringnemer een beroep op de niet nakoming van de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering dan w el verzekeringsmodule(s) heeft gedaan. De verzekering dan w el verzekeringsmodule(s) eindigt/eindigen op de datum die in de opzeggingsbrief is vermeld of bij gebreke daarvan op de datum van dagtekening van de opzeggingsbrief; 10. na de eerste verlenging binnen één maand na ontvangst Juni 2012 pagina 7

8 Algemene Voorw aarden van de opzegging indien de verzekering dan w el de verzekeringsmodule(s) een particuliere product betreft. 5.4 AANPASSINGEN 1. De verzekeraar heeft het recht tussentijds of per hoofdpremievervaldatum de Premie en/of voorw aarden van de verzekeringsmodule(s) en bloc of individueel aan te passen: a. bij aanpassing per hoofdpremievervaldatum én w aarvan de verzekeraar tegelijk met het toezenden van de prolongatiebescheiden mededeling doet, dient de verzekeraar de schriftelijke opzegging uiterlijk dertig dagen na genoemde vervaldatum te hebben ontvangen. De betreffende verzekeringsmodule(s) eindigt (eindigen) te 0.00 uur op de datum van opzegging. b. bij tussentijdse aanpassing of aanpassing per hoofdpremievervaldatum én w aarvan de verzekeraar ten minste tw ee maanden tevoren schriftelijke mededeling aan de verzekeringnemer doet, dient verzekeringnemer ervoor zorg te dragen dat de verzekeraar voor de datum w aarop de aanpassing van kracht w ordt de schriftelijke opzegging ontvangt. De betreffende verzekeringsmodule(s) eindigt (eindigen) te 0.00 uur op de datum w aarop de aanpassing van kracht zou w orden. 2. De verzekeringnemer heeft het recht de verzekeringsmodule(s), w aarop de aanpassing betrekking heeft, te beëindigen indien de aanpassing leidt tot premieverhoging en/of beperking van de dekking, tenzij deze w ijzigingen voortvloeien uit een w ettelijke regeling of bepaling. 3. Indien de verzekeraar de opzegging niet of niet tijdig heeft ontvangen, w ordt de verzekeringnemer geacht met de aanpassing in te stemmen. In dat geval w ordt (w orden) de verzekeringsmodule (s) voortgezet met toepassing van de nieuw e Premie en/of voorw aarden. 6 VERPLICHTINGEN BIJ SCHADE 6.1 BEREDDINGSPLICHT Zodra verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde op de hoogte is of behoort te zijn van de verw ezenlijking van de Gebeurtenis, die voor de verzekeraar tot een uitkeringsplicht kan leiden, of van het onmiddellijk dreigende gevaar dat die Gebeurtenis zich zal voordoen, is elk van hen verplicht binnen redelijke grenzen alle maatregelen te nemen, die tot voorkoming of vermindering van schade kunnen leiden. 6.2 SCHADEMELDINGSPLICHT Zodra verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde op de hoogte is of behoort te zijn van een Gebeurtenis die voor verzekeraar tot een uitkeringsplicht kan leiden, is hij verplicht die Gebeurtenis zo spoedig als redelijkerw ijs mogelijk is aan verzekeraar te melden. 6.3 SCHADE-INFORMATIEPLICHT Verzekeringnemer en de tot uitkering gerechtigde zijn verplicht binnen redelijke termijn aan verzekeraar alle inlichtingen en bescheiden te verschaffen die voor verzekeraar van belang zijn om zijn uitkeringplicht te beoordelen. 6.4 MEDEWERKINGSPLICHT Verzekeringnemer en de tot uitkering gerechtigde zijn verplicht hun volle medew erking te verlenen en alles na te laten w at de belangen van verzekeraar zou kunnen benadelen. 6.5 FINANCIËLE GEVOLGEN De Verzekerde is verplicht in geval van een Gebeurtenis w aarvan de financiële gevolgen ten laste van de verzekeraar (kunnen) komen: 1. bij Diefstal, verduistering of enig ander strafbaar feit hiervan direct aangifte te doen bij de politie; 2. voor aansprakelijkheidsverzekeringen zich te onthouden van het erkennen van aansprakelijkheid; 3. de verzekeraar te machtigen om, indien dat w enselijk is, schade-experts of andere deskundigen in te schakelen; 4. eventuele vorderingen die op anderen bestaan aan de verzekeraar te cederen, alvorens de verzekeraar tot betaling van de schade zal overgaan. 6.6 SANCTIES BIJ HET NIET NAKOMEN VERPLICHTINGEN Indien verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is de verzekeraar gerechtigd de uitkering te verminderen met de schade die hij als gevolg daarvan lijdt. Elk recht op uitkering komt te vervallen, indien verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde de in dit artikel genoemde verplichtingen niet is nagekomen met het opzet de verzekeraar te misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt. 7 UITSLUITINGEN Naast de specifieke uitsluitingen als nader in de voorw aarden van de Verzekerde verzekeringsmodule(s) omschreven, is voor elke verzekeringsmodule uitgesloten de schade: 7.1 OPZET Die voor de Verzekerde het beoogde of zekere gevolg is van zijn handelen of nalaten dan w el die met goedvinden van de Verzekerde is toegebracht. De verzekeringnemer behoudt recht op dekking indien hij aannemelijk maakt dat de opzet zich buiten zijn w eten of tegen zijn w il heeft voorgedaan en dat hem ter zake geen verw ijt treft. 7.2 MOLEST Veroorzaakt door of ontstaan uit molest, zijnde: 1. een gew apend conflict: elk geval w aarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of minstens de een de ander, met militaire machtsmiddelen bestrijden. Het gew apend optreden van militaire eenheden onder de verantw oordelijkheid van internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties, de Noord Atlantische Verdragsorganisatie of de West-Europese Unie, w ordt ook hieronder verstaan; 2. een burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gew elddadige strijd tussen inw oners van dezelfde staat, w aarbij een belangrijk deel van de inw oners van die staat betrokken is; 3. een opstand: georganiseerd gew elddadig verzet binnen een staat, dat gericht is tegen het openbaar gezag; 4. binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde gew elddadige handelingen die zich op verschillende plaatsen binnen een staat voordoen; 5. een oproer: een min of meer georganiseerde plaatselijke gew elddadige bew eging die gericht is tegen het openbaar gezag; 6. muiterij: een min of meer georganiseerde gew elddadige bew eging van leden van een gew apende macht, w aarbij de bew eging gericht is tegen het gezag w aaronder zij gesteld zijn. 7.3 ATOOMKERNREACTIES Veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan. Onder atoomkernreacties is te verstaan elke kernreactie w aarbij energie vrijkomt, zoals kernfusie, kernsplijting en kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit. Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot schade veroorzaakt door radioactieve stoffen, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt w orden voor of bestemd zijn om gebruikt te w orden voor industriële commerciële, landbouw kundige, medische, w etenschappelijke, onderw ijskundige of (niet-militaire) beveiligingsdoeleinden. Voorw aarde daarbij is w el dat een bevoegde overheid een vergunning heeft afgegeven voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen. De uitsluiting blijft echter van kracht voor zover op basis van een w et of verdrag een derde aansprakelijk is voor de geleden schade. Onder kerninstallatie w ordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad ), alsmede een kerninstallatie aan boord van een schip. Juni 2012 pagina 8

9 Algemene Voorw aarden 8 OMSTANDIGHEDEN 1. ten aanzien w aarvan de Verzekerden een verplichting niet nakomen, w aardoor de belangen van de verzekeraar zijn of w orden geschaad; 2. w aarover de Verzekerde opzettelijk een onvolledige of onjuiste opgave doet; 3. ontstaan door juiste of onjuiste uitvoering van een last of een verordening tijdens enige in lid 2 van dit artikel bedoelde toestand of handeling. 9 VERJARING 1. Een rechtsvordering tegen de verzekeraar tot het doen van een uitkering verjaart door verloop van drie jaren na de aanvang van de dag, volgende op die w aarop de tot uitkering gerechtigde met de opeisbaarheid daarvan bekend is gew orden. 2. De verjaring w ordt gestuit door een schriftelijke mededeling, w aarbij op uitkering aanspraak w ordt gemaakt. Een nieuw e verjaringstermijn van drie jaren begint te lopen met aanvang van de dag, volgende op die w aarop de verzekeraar hetzij de aanspraak erkent, hetzij ondubbelzinnig heeft meegedeeld de aanspraak af te w ijzen. 3. Bij verzekering tegen aansprakelijkheid w ordt de verjaring in afw ijking van dit artikel lid b, eerste zin, gestuit door iedere onderhandeling tussen de verzekeraar en de tot uitkering gerechtigde of de benadeelde. In dat geval begint een nieuw e verjaringstermijn van drie jaren te lopen met aanvang van de dag, volgende op die w aarop de verzekeraar hetzij de aanspraak erkent, hetzij ondubbelzinnig aan degene met w ie hij onderhandelt en, indien deze een ander is, aan de tot uitkering gerechtigde kennis geeft dat hij de onderhandelingen afbreekt. 4. Onder onderhandeling, als hierboven in lid 3 bedoeld, w ordt verstaan elke briefw isseling of mondelinge bespreking over de mogelijke uitkering. 10 AFSTAND VAN VERHAAL De verzekeraar kan de vordering w aarin hij is gesubrogeerd, of die hij door overdracht heeft verkregen, niet ten nadele van het recht op schadevergoeding van de Verzekerde uitoefenen. De verzekeraar krijgt geen vordering op de verzekeringnemer, een medeverzekerde, de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot of de geregistreerde partner van een Verzekerde, de andere levensgezel van een Verzekerde, nog op de bloedverw anten in de rechte lijn van een Verzekerde, op een w erknemer of de w erkgever van de Verzekerde, of op degene die in dienst staat tot dezelfde w erkgever als de Verzekerde. Deze regel geldt niet voor zover zulk een persoon jegens de Verzekerde aansprakelijk is w egens een omstandigheid die afbreuk zou hebben gedaan aan de uitkering, indien die omstandigheid aan de Verzekerde zou zijn toe te rekenen. 11 TOEPASSELIJK RECHT Op de verzekeringsovereenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 12 KLACHTEN Klachten naar aanleiding van deze verzekeringsovereenkomst kunnen schriftelijk w orden ingediend bij de directie van de verzekeraar. Een samenvatting van de binnen Private Insurance Assuradeuren B.V. gehanteerde klachtenprocedure is op aanvraag beschikbaar. Wanneer het oordeel van de verzekeraar voor de verzekeringnemer niet bevredigend is, kan de verzekeringnemer, mits in particuliere hoedanigheid, zich w enden tot de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, NL. Binnen dit instituut zijn de Ombudsman en de Geschillencommissie w erkzaam. Wanneer de verzekeringnemer geen gebruik w il of kan maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden, of hij vindt de behandeling of uitkomst hiervan niet bevredigend, kan de verzekeringnemer het geschil voorleggen aan een bevoegde rechter. 13 BEGRENZING DEKKING TERRORISMESCHADE Naast de specifieke uitsluitingen als nader in de voorw aarden van de Verzekerde verzekeringsmodule(s) omschreven, alsmede de uitsluitingen als omschreven in deze algemene voorw aarden is voor elke verzekeringsmodule de dekking voor het terrorismerisico begrensd BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In deze voorw aarden en de daarop berustende bepalingen w ordt -voor zover niet anders blijkt- verstaan onder: 1. Terrorisme: gew elddadige handelingen en/of gedragingen -begaan buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest- in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg w aarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan w el anderszins economische belangen w orden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks -al dan niet in enig organisatorisch verband- is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verw ezenlijken. 2. Kw aadw illige besmetting: het -buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op het financieel toezicht genoemde vormen van molest- (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inw erking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan w el anderszins economische belangen kunnen aantasten, w aarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden -al dan niet in enig organisatorisch verbandis beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verw ezenlijken. 3. Preventieve maatregelen: van overheidsw ege en/of door Verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kw aadw illige besmetting af te w enden of -indien dit gevaar zich heeft verw ezenlijktde gevolgen daarvan te beperken Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT): een door het Verbond van Verzekeraars in Nederland opgerichte herverzekeringsmaatschappij, w aarbij uitkeringsverplichtingen uit hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland toegelaten verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de verw ezenlijking van de in dit artikel onder lid a, b en c omschreven risico s, in herverzekering kunnen w orden ondergebracht. Verzekeringsovereenkomsten: a. Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij overeenkomstig het bepaalde in artikel 1:1 onder staat w aar het risico is gelegen van de Wet op het financieel toezicht betrekking hebben op in Nederland gelegen risico' s. b. Overeenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met gew one verblijfplaats in Nederland of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon w aarop de verzekering betrekking heeft. c. Overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met een gew one verblijfplaats in Nederland of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Juni 2012 pagina 9

10 Algemene Voorw aarden 6. Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon w aarop de verzekering betrekking heeft. In Nederland toegelaten verzekeraars: Levens-, natura-uitvaart- en schadeverzekeraars die op grond van de Wet op het financieel toezicht bevoegd zijn om in Nederland het verzekeringsbedrijf uit te oefenen; 13.2 BEGRENZING VAN DE DEKKING VOOR HET TERRORISMERISICO 1. Indien en voor zover, met inachtneming van de in dit artikel onder lid 1, 2 en 3 gegeven omschrijvingen, en binnen de grenzen van de geldende polisvoorw aarden, dekking bestaat voor gevolgen van een Gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met: a. terrorisme, kw aadw illige besmetting of preventieve maatregelen; b. handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kw aadw illige besmetting of preventieve maatregelen, hierna gezamenlijk aan te duiden als het terrorismerisico, geldt dat de uitkeringsplicht van de verzekeraar ter zake van iedere bij haar ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering, is beperkt tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar ter zake van die aanspraak ontvangt onder de herverzekering voor het terrorismerisico bij de NHT, in het geval van een verzekering met vermogensopbouw vermeerderd met het bedrag van de uit hoofde van de betrokken verzekering reeds gerealiseerde vermogensopbouw. Bij levensverzekeringen w ordt het bedrag van de gerealiseerde vermogensopbouw gesteld op de krachtens de Wet op het financieel toezicht aan te houden premiereserve ten aanzien van de betrokken verzekering. 2. De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde aanspraken tot maximaal één miljard euro per kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar w orden aangepast en geldt voor alle bij de NHT aangesloten verzekeraars tezamen. Van een eventuele aanpassing zal mededeling w orden gedaan in drie landelijk verschijnende dagbladen. 3. In afw ijking van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, geldt voor verzekeringen die betrekking hebben op: a. schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan; b. gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan, dat per verzekeringnemer per Verzekerde locatie per jaar maximaal 75 miljoen euro onder deze overeenkomst zal w orden uitgekeerd, voor alle deelnemende verzekeraars zoals bedoeld in artikel tezamen, ongeacht het aantal afgegeven polissen. Voor de toepassing van dit artikellid w ordt onder Verzekerde locatie verstaan: alle op het risicoadres aanw ezige door verzekeringnemer Verzekerde objecten, alsmede alle buiten het risicoadres gelegen door verzekeringnemer Verzekerde objecten w aarvan het gebruik en/of de bestemming in relatie staat tot de bedrijfsactiviteiten op het risicoadres. Als zodanig zullen in ieder geval w orden aangemerkt alle door verzekeringnemer Verzekerde objecten die op minder dan 50 meter afstand van elkaar gelegen zijn en w aarvan er ten minste een op het risicoadres is gelegen. Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, dat alle groepsmaatschappijen tezamen w orden aangemerkt als een verzekeringnemer, ongeacht door w elke tot de groep behorende groepsmaatschappij(en) de polis(sen) is (zijn) afgesloten. zij kan bepalen of en in hoeverre zij over voldoende financiële middelen beschikt om alle vorderingen w aarvoor zij als herverzekeraar dekking biedt, voor het geheel te voldoen. Voor zover de NHT niet over voldoende financiële middelen blijkt te beschikken, is zij gerechtigd overeenkomstig bedoelde bepalingen een gedeeltelijke uitkering aan de verzekeraar te doen. 2. De NHT is, met inachtneming van het gestelde in bepaling 7 van het Protocol afw ikkeling claims, bevoegd om te beslissen of een Gebeurtenis in verband w aarmee aanspraak op uitkering w ordt gedaan, als een gevolg van de verw ezenlijking van het terrorismerisico moet w orden aangemerkt. Een daartoe strekkend en overeenkomstig voornoemde bepaling genomen besluit van de NHT, is bindend jegens verzekeraar, verzekeringnemer, verzekerden en tot uitkering gerechtigden. 3. Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft medegedeeld w elk bedrag, al dan niet bij w ijze van voorschot, ter zake van een vordering tot uitkering aan haar zal w orden uitgekeerd, kan de Verzekerde of de tot uitkering gerechtigde op de in dit artikel onder lid 3a bedoelde uitkering ter zake tegenover de verzekeraar aanspraak maken. 4. De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 17 van het Protocol slechts van kracht voor aanspraken op schadevergoeding en/of uitkering die w orden gemeld binnen tw ee jaar nadat de NHT van een bepaalde Gebeurtenis of omstandigheid heeft vastgesteld dat deze als een verw ezenlijking van het terrorismerisico in de zin van deze voorw aarden w ordt beschouw d. 14 PREMIEVERREKENING Premie w ordt naar verhouding verrekend w anneer w ijziging van het risico een premieverlaging of premieverhoging tot gevolg heeft UITKERINGSPROTOCOL NHT 1. Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van toepassing het Protocol afw ikkeling claims (hierna te noemen het Protocol). Op grond van de in dit protocol vastgestelde bepalingen is de NHT onder meer gerechtigd de uitkering van de schadevergoeding of het Verzekerde bedrag uit te stellen tot het moment w aarop Juni 2012 pagina 10

11 Module Wonen MODULE B - WONEN Juni 2012 pagina 11

12 Module Wonen 1 ALGEMENE INFORMATIE Deze specifieke voorw aarden vormen één geheel met de Algemene Voorw aarden van Private Insurance Assuradeuren B.V. Bij verschil tussen beide voorw aarden gaan de bepalingen van de specifieke voorw aarden vóór op de Algemene Voorw aarden. 2 AANVULLENDE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2.1 AUDIOVISUELE- EN COMPUTERAPPARATUUR 1. Alle soorten beeld-, geluids-, zend- en ontvangstapparatuur; 2. Alle soorten computerapparatuur. Alles met inbegrip van de daarbij gebruikelijke randapparatuur, zoals informatiedragers en overige hulpmiddelen. Met uitzondering van de softw are, tenzij deze als standaardpakket zonder aanpassing(en) verkrijgbaar is. 2.2 BEROVING EN AFPERSING Het met geweld of bedreiging van gew eld dw ingen tot afgifte van geld en/of zaken. 2.3 BRAND Onder brand w ordt verstaan een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten. Als brand w ordt in elk geval niet beschouw d: 1. zengen, schroeien, smelten, verkolen en broeien; 2. doorbranden van elektrische apparaten en motoren; 3. oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels. 2.4 BIJGEBOUW(EN) De bij de w oning behorende (losstaande) bijgebouw en zoals gastverblijven, stallen, schuren, garages en kelderboxen. 2.5 BIJZONDERE VERZAMELINGEN Hieronder w ordt onder andere verstaan munten-, postzegel-, kristal-, zilverw erk- en speelgoedverzamelingen. 2.6 DAGWAARDE De nieuw w aarde onder aftrek van een bedrag w egens w aardevermindering door ouderdom en/of slijtage. 2.7 DIRECTE NEERSLAG Regen, sneeuw, hagel en smeltw ater. 2.8 EXPLOSIE Gehele of gedeeltelijke vernieling onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van gassen of dampen, w aarbij aan de volgende voorw aarden is voldaan: 1. Als de explosie is ontstaan binnen een vat, ontstaat er in de w and van het vat onder druk van de zich daarin bevindende gassen of dampen een opening. Door de hieruit stromende gassen, dampen of vloeistoffen w ordt plotseling het drukverschil binnen en buiten het vat opgeheven. Het doet daarbij niet ter zake hoe deze gassen binnen het vat ontstaan zijn en of ze al voor de explosie aanw ezig w aren of tijdens deze ontw ikkeld w erden. 2. Als het gestelde onder a. niet het geval is, of als de explosie buiten een vat is ontstaan, moet de explosie het onmiddellijke gevolg zijn gew eest van gassen of dampen die door een scheikundige reactie van vaste, vloeibare, gas of dampvormige stoffen, of van een mengsel daarvan, zijn ontw ikkeld of tot uitzetting zijn gebracht. 2.9 GEBEURTENIS Een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen, die één oorzaak heeft en die schade aan het w oonhuis/inboedel tot gevolg heeft GELDSWAARDIG PAPIER Betaalcheques, betaalpassen en chipknip, reischeques en erkende cadeauw aardebonnen HERBOUWWAARDE Het bedrag, dat nodig is om het w oonhuis onmiddellijk na de Gebeurtenis op dezelfde plaats en dezelfde bestemming te herbouw en INBOEDEL Alle roerende zaken, die behoren tot de particuliere huishouding van Verzekerde(n), inclusief huisdieren. Onder inboedel w ordt niet verstaan: 1. motorrijtuigen (behalve snor- en bromfietsen, elobikes en gemotoriseerde grasmaaiers), aanhangw agens, caravans en vaartuigen (behalve opblaasbare vaartuigen en surfplanken), inclusief de bijbehorende onderdelen, accessoires en documenten; 2. geld en geldsw aardig papier; 3. ongemunt edelmetaal en ongezette edelstenen; 4. zaken bestemd voor handels- en beroepsdoeleinden INBRAAK Het met gew eld, dat w il zeggen door het verbreken van deugdelijke afsluitingen (w aardoor deze zonder vervanging of reparatie ongeschikt zijn gew orden voor het gebruik w aartoe ze dienden), zich w ederrechtelijk toegang verschaffen INDIRECTE NEERSLAG Water dat uitsluitend als gevolg van hevige plaatselijke regenval buiten zijn normale loop is getreden. Onder hevige plaatselijke regenval w ordt verstaan neerslag van tenminste 40 mm in 24 uur, 53 mm in 48 uur of 67 mm in 72 uur, op en/of nabij de locatie w aar de schade is ontstaan INSTRUMENTEN Muziekinstrumenten en/of foto-, film- en videocamera s, inclusief bijbehorende apparatuur en toebehoren KUNST, ANTIEK Onder kunst w ordt verstaan: schilderijen, etsen, zeefdrukken, litho s e.d., alsmede andere kunstvoorw erpen zoals sculpturen, voor zover deze een zeldzaamheidsw aarde hebben. Onder antiek w ordt verstaan: voorw erpen met een antiquarische w aarde met uitzondering van antiek meubilair (kasten, stoelen, banken, tafels, bureaus en kisten) LIJFSIERADEN Sieraden, inclusief horloges, die zijn vervaardigd om op of aan het lichaam te w orden gedragen en die geheel of ten dele bestaan uit (edel)metaal, gesteente, mineraal, ivoor, parels en (bloed)koraal of andere dergelijke stoffen NIEUWWAARDE Het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van nieuw e voorw erpen van dezelfde soort en kw aliteit OPRUIMINGSKOSTEN Uitsluitend de niet al in de schadetaxatie begrepen kosten van afbreken, wegruimen en afvoeren van bovengronds aanw ezige Verzekerde zaken op de Verzekerde locatie en op de directe belendingen van die locatie, voor zover dit het noodzakelijke gevolg is van een door de verzekering gedekte schade OVERSTROMING Het bezw ijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere w aterkeringen, ongeacht of de overstroming oorzaak of gevolg is van een Verzekerde Gebeurtenis SANERINGSKOSTEN Onder saneringskosten w orden verstaan: 1. kosten voor onderzoek, reinigen, opruimen, transport, opslaan, vernietigen en/of vervangen van grond, gronden/of oppervlaktew ater om de verontreiniging hierin w eg te nemen, én; 2. kosten om die verontreiniging te isoleren, w aar- onder begrepen de daartoe gemaakte Bereddingskosten en kosten van noodvoorzieningen. Juni 2012 pagina 12

13 Module Wonen Dit alles alleen op bevel van een bevoegde overheidsinstantie en voor zover: 3. grond, grond- en/of oppervlaktew ater zijn gelegen op de locatie van Verzekerde of op de directe belendingen van die locatie; 4. dit alles het noodzakelijke gevolg is van een gedekte Gebeurtenis die binnen de looptijd van de van toepassing zijnde verzekering heeft plaatsgehad. Onder deze kosten valt niet de herinrichting van het terrein SCHADE Materiële beschadiging en verlies van delen van het w oonhuis/inboedel TAXATIEWAARDE De w aarde die op grond van taxatie door een beëdigd taxateur aan het object/voorw erp w ordt toegekend en die in een taxatierapport is vastgelegd. De taxatie is 6 jaar geldig, gerekend vanaf de datum van opmaak van het rapport VERKOOPWAARDE De prijs van het w oonhuis bij verkoop exclusief de prijs voor de grond VERZEKERDE(N) 1. De verzekeringnemer. 2. De bij de verzekeringnemer inw onende gezinsleden en degene die met de verzekeringnemer in gezinsverband samenw oont. 3. De verzekeringnemer en/of de mede-eigena(a)r(en) van het Verzekerde w oonhuis VERZEKERD BELANG Het belang dat Verzekerde heeft bij het behoud van het w oonhuis uit hoofde van (mede)-eigendom of ander zakelijk recht, dan w el voor zover hij het risico draagt voor het behoud of daarvoor aansprakelijk is VULKANISCHE UITBARSTING Er is sprake van schade door vulkanische uitbarsting, als de schade ontstaan is gedurende de tijd waarin de gevolgen van vulkanische uitbarsting zich hebben voorgedaan, of binnen 24 uur daarna in of nabij de plaats w aar het w oonhuis en/of de inboedel, w aaronder begrepen de kostbaarheden, zich bevindt/ bevinden WOONHUIS/WONING De Verzekerde w oning, w aartoe w ordt gerekend: 1. de op het Polisblad vermelde w oning met fundering, inclusief de bijgebouw en; 2. ondergrondse leidingen en kabels, voor zover deze voor rekening en risico zijn van de verzekeringnemer als eigenaar van het w oonhuis; 3. alle bijbehorende bouw w erken, zoals bijgebouw en, schuurtjes en garages, al dan niet van een andere bouw aard dan die van de w oning zelf; 4. tennisbanen, zw embaden en jacuzzi s met de daarbij behorende installaties, inclusief vast gemonteerde afdekkingen en overkappingen; 5. aanlegsteigers en bruggen; 6. gefundeerde beeldhouw w erken en vlaggenmasten; Tot de Verzekerde w oning w ordt niet gerekend: 1. de grond en/of het erf; 2. tuinaanleg en beplanting; 3. de voor rekening van de huurder aangebrachte veranderingen of verbeteringen ZELDZAAMHEIDSWAARDE De w aarde die op grond van zeldzaamheid door deskundigen aan het Verzekerde voorw erp w ordt toegekend. 3 AANBOUWEN EN/OF VERBOUW Tijdens aanbouw of verbouw van het w oonhuis heeft de verzekeringnemer uitsluitend recht op vergoeding van schade door brand, explosie, directe blikseminslag, aanrijding, aanvaring, lucht- en ruimtevaartuigen en meteoorstenen. Deze beperking is niet van toepassing als: 1. het totaalbedrag van de w erkzaamheden de ,- niet te boven gaat, of; 2. redelijkerw ijze is vast komen te staan dat tussen de schade en de w erkzaamheden in het kader van de aan- of verbouw geen direct verband bestaat. Van aanbouw of verbouw is sprake zolang de w oning niet volledig glas-, w ind-, en w aterdicht is en niet is voorzien van sloten en/of afsluitingen. Indien het gebouw w ind- en w aterdicht is en voorzien is van de definitieve beglazing, bestaat er ook recht op stormschade. 4 VERGOEDINGEN A. Binnen Nederland De Maatschappij vergoedt ook de hierna omschreven kosten voor zover die verband houden met een Verzekerde Gebeurtenis: 1. Expertisekosten Hieronder w ordt verstaan het salaris en de kosten van alle experts, die met de schadevaststelling zijn belast. De Maatschappij vergoedt de expertisekosten van de door Verzekerde benoemde expert tot maximaal het bedrag van salaris en kosten van de door de Maatschappij benoemde expert. Tot de kosten van een expert w orden ook gerekend de kosten van de personen die door deze expert zijn geraadpleegd. De Maatschappij vergoedt geen expertisekosten als de expert zich niet heeft geconformeerd aan de Gedragscode Expertiseorganisaties. 2. Noodhulp Indien een gedekte schade zich buiten de kantooruren van de Maatschappij of van de assurantietussenpersoon, via w iens bemiddeling deze verzekering loopt, voordoet en noodhulp nodig is, dan kan hiertoe contact opgenomen w orden met de Private Insurance Assuradeuren B.V.(telefoon of buiten Nederland + 31(0) ). Indien nodig kan direct voor hulpverlening zorggedragen w orden (beoordeling van de noodzaak berust bij de Private Insurance Assuradeuren B.V.). De rekening voor deze noodhulp w ordt rechtstreeks aan de Maatschappij gezonden. 3. Salvagekosten De door de stichting Salvage bij de Maatschappij in rekening gebrachte kosten voor de door haar verrichte w erkzaamheden in opdracht van de brandw eer of de Maatschappij. 4. Saneringskosten Voorw aarde voor vergoeding van saneringskosten is dat de verontreiniging binnen 1 jaar na de Gebeurtenis w aardoor deze is ontstaan, aan de Maatschappij is gemeld. Indien door de Gebeurtenis sprake is van een toename van reeds bestaande verontreiniging, w orden de saneringskosten slechts vergoed voor zover deze de kosten voor het opheffen van de bestaande verontreiniging te boven gaan. Vergoed w orden uitsluitend de w erkelijk gemaakte kosten tot maximaal 15% van de in de polis vermelde Verzekerde w aarde per Gebeurtenis. 5. Opruimingskosten De Maatschappij vergoedt uitsluitend de w erkelijk gemaakte kosten per Gebeurtenis Honoraria van architecten en technische adviseurs De Maatschappij vergoedt uitsluitend de w erkelijk gemaakte kosten per Gebeurtenis tot maximaal 15% van de Verzekerde w aarde. Kosten van veiligheidsmaatregelen Die gemaakt zijn op bevel van bevoegde overheidsinstanties om te voorkomen dat de openbare veiligheid door bouw valligheid van het w oonhuis gevaar loopt. Deze kosten w orden vergoed tot maximaal 7,5% van de Verzekerde w aarde per Gebeurtenis. Kosten van tuinaanleg Hieronder w orden verstaan de kosten van aanleg, bestrating en beplanting van de tuin (inclusief vijver met inhoud) die bij het w oonhuis hoort, of op het balkon van de w oning, veroorzaakt door brand, explosie, directe blikseminslag, aanrijding, aanvaring, lucht- en ruimtevaartuigen of meteoorstenen, Diefstal en Juni 2012 pagina 13

14 Module Wonen beschadigingen uit vernielzucht. Diefstal van vissen uit de vijver is niet gedekt. 9. Extra herstelkosten van het w oonhuis Die gemaakt zijn op bevel van bevoegde overheidsinstanties. Deze kosten w orden vergoed tot maximaal 7,5% van de Verzekerde w aarde per Gebeurtenis 10. Huurderving Huurderving over de periode van herstel of herbouw van het w oonhuis, w egens het geheel of ten dele onbew oonbaar zijn van het w oonhuis door een gedekte Gebeurtenis, tot maximaal 52 achtereenvolgende w eken. Indien geen huurovereenkomst is gesloten en/of als verzekeringnemer het w oonhuis zelf bew oont, w ordt een vergoeding gegeven gelijk aan de huurderving als het gebouw met gelijke bestemming zou zijn verhuurd. Wordt het w oonhuis niet herbouw d of hersteld, dan beperkt de Maatschappij de uitkeringsduur tot maximaal 12 achtereenvolgende w eken. De maximale vergoeding voor huurderving bedraagt 15% van de Verzekerde w aarde per Gebeurtenis. 11. Extra kosten van vervangende woonruimte De Maatschappij vergoedt per Gebeurtenis de noodzakelijke extra kosten van vergelijkbare vervangende w oonruimte (ook hotel of pension) indien het w oonhuis niet meer bew oonbaar is als gevolg van een gedekte schade. Deze extra kosten w orden alleen vergoed voor de periode die redelijkerw ijze nodig is voor het bew oonbaar maken van het w oonhuis. De maximale uitkeringsduur vanaf de schadedatum bedraagt drie jaar. Als Verzekerde niet of niet tijdig tot herstel/ herbouw overgaat, dan w orden deze uitgaven voor een vergelijkbare vervangende w oonruimte gedurende maximaal tw aalf maanden vanaf de schadedatum vergoed. Deze kosten w orden niet vergoed als daarvoor dekking bestaat onder een elders lopende inboedelverzekering of onder een bij de Maatschappij gesloten inboedelverzekering. Onder extra gemaakte kosten w ordt verstaan de w erkelijk gemaakte kosten minus eventuele besparingen. 12. Kosten van vervoer en opslag van de inboedel De Maatschappij vergoedt tot maximaal 7,5% van de Verzekerde w aarde per Gebeurtenis de kosten van vervoer van en naar een opslagplaats en de opslag zelf, voor zover opslag noodzakelijk is en deze kosten niet vergoed w orden door een elders lopende inboedelverzekering of door een bij de Maatschappij gesloten inboedelverzekering. 13. Huurdersbelang Het gaat daarbij om schade voor de rekening van de verzekeringnemer of in diens hoedanigheid als huurder van de w oning, aan: a. metsel-, schilder-, behang- en w itw erk en voor zijn rekening aangebrachte betimmeringen en verbeteringen, w aaronder beveiligingsinstallaties en rolluiken; b. centrale verw arming- en w aterleidinginstallaties en daarop aangesloten toestellen. De Maatschappij vergoedt ook de kosten van het opsporen van het defect, herstel van de leiding in de w oning en het daarmee verband houdende hak-, breek- en herstelw erk aan muren en vloeren en andere onderdelen van de w oning; c. terreinafscheidingen, schuttingen en schuren, die niet dienen voor zakelijk gebruik. Bij schade door Storm geldt een eigen risico van 300,- per Gebeurtenis; d. de w oning ingeval van inbraak of poging daartoe. 14. Eigenaarsbelang Het gaat daarbij om schade voor de rekening van de verzekeringnemer of in diens hoedanigheid als appartementsgerechtigde, aan verbeteringen en voorzieningen mits aard- en nagelvast met de w oning verbonden. De Maatschappij vergoedt schade aan het eigenaarsbelang voor zover die niet is gedekt op een verzekering ten name van de vereniging van eigenaren en voorts voor zover de vereniging niet verplicht is deze schade voor haar rekening te laten herstellen. 15. Kosten van tuinaanleg Hieronder w orden verstaan de kosten van aanleg, bestrating en beplanting van de tuin (inclusief vijver met inhoud) die bij de w oning hoort, of op het balkon van de w oning, veroorzaakt door brand, explosie, directe blikseminslag, aanrijding, aanvaring, lucht- en ruimtevaartuigen, meteoorstenen, Diefstal en beschadigingen uit vernielzucht. Diefstal van vissen uit 16. de vijver is niet gedekt. Niet vereist is dat (voorafgaand) aan de inboedel schade is ontstaan. Deze kosten w orden niet vergoed als daarvoor dekking bestaat onder een elders lopende w oonhuisverzekering of onder een bij de Maatschappij gesloten w oonhuisverzekering. Vervanging van sloten De Maatschappij vergoedt de kosten van de vervanging en/of het herprogrammeren van elektronische sloten en/of sleutels van het w oonhuis tot maximaal ,- w anneer deze het noodzakelijke gevolg zijn van verlies en Diefstal van de sleutels. B. Buiten Nederland 1. Expertisekosten Hieronder w ordt verstaan het salaris en de kosten van alle experts, die met de schadevaststelling zijn belast. De Maatschappij vergoedt de expertisekosten van de door de Verzekerde benoemde expert tot maximaal het bedrag van salaris en kosten van de door de Maatschappij benoemde expert. Tot de kosten van een expert w orden ook gerekend de kosten van de personen die door deze expert zijn geraadpleegd. De Maatschappij vergoedt geen expertisekosten als de expert zich niet heeft geconformeerd aan de Gedragscode Expertiseorganisaties. 2. Opruimingskosten De Maatschappij vergoedt uitsluitend de w erkelijk gemaakte kosten per Gebeurtenis. 5 INDEXERING Jaarlijks per de premievervaldatum kan de Maatschappij de Premie w ijzigen aan de hand van het indexcijfer voor bouw kosten en/of inboedels van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 6 GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN 6.1 RISICOBEKENDHEID De Maatschappij verklaart zich bekend met ligging, bouw aard, dakbedekking, constructie, inrichting, gebruik en de op het Polisblad omschreven bestemming van het w oonhuis bij het aangaan van de verzekering. De Maatschappij verklaart zich tevens bekend met de belendingen (aangrenzende huizen, gebouw en e.d.) ongeacht hoe deze zijn dan wel in de toekomst zullen w orden. Wijzigingen van de belendingen zijn niet van invloed op deze verzekering. 6.2 MELDEN WIJZIGINGEN De verzekeringnemer dient er rekening mee te houden dat de volgende w ijzigingen aan de Maatschappij moet w orden doorgeven: binnen 30 dagen na de oorspronkelijke w ijzigingsdatum a. Wijziging in bouw aard, dakbedekking, constructie, bestemming (bijvoorbeeld verhuur), inrichting, inhoud (m3) of gebruik van het w oonhuis. b. Verandering van één of meer van de op het Polisblad vermelde gegevens. c. Het naar verw achting langer dan 2 maanden onbew oond zijn van (een als zelfstandig aan te merken deel van) het w oonhuis. binnen 14 dagen nadat het de verzekeringnemer bekend is Onbevoegden nemen het w oonhuis/w oning of een deel daarvan in gebruik. Bijvoorbeeld bij kraken. zo spoedig als redelijk mogelijk is Eigendomsovergang van het w oonhuis. 6.3 GEVOLGEN VOOR PREMIE EN DEKKING Als er sprake is van schade in de situatie zoals omschreven in artikel 8.2 sub 1 onder c verzekert de Maatschappij de verzekeringnemer gedurende maximaal 6 maanden vanaf de datum van het onbew oond zijn. Voor schade door beschadiging als gevolg van vandalisme is het w oonhuis uitsluitend verzekerd na inbraak. Als er sprake is van schade in de situatie omschreven in artikel 8.2 sub 2 verzekert de Maatschappij de Juni 2012 pagina 14

15 Module Wonen verzekeringnemer uitsluitend tegen schade door brand, explosie, directe blikseminslag, Storm, lucht- en ruimtevaartuigen en meteoorstenen. Wanneer sprake is van eigendomsovergang van het w oonhuis is er vanaf eigendomsovergang geen recht meer op schadevergoeding omdat de verzekering overeenkomstig artikel 4.3 van de Algemene Voorw aarden van rechtsw ege is beëindigd. Geeft de verzekeringnemer de genoemde w ijzigingen binnen de gestelde termijnen door, dan bericht de Maatschappij de verzekeringnemer zo snel mogelijk over voortzetting, al dan niet tegen gew ijzigde voorw aarden en/of Premie, of beëindiging van de verzekering. Geeft de verzekeringnemer deze w ijzigingen niet binnen de gestelde termijnen door, dan vervalt het recht op schadevergoeding na de genoemde termijn. Tenzij de Maatschappij de verzekering op dezelfde voorw aarden zou hebben voortgezet (niet van toepassing bij artikel sub 2). Zou de Maatschappij de verzekeringnemer een hogere Premie berekend hebben, dan krijgt de verzekeringnemer een eventuele schade vergoed in verhouding van de betaalde tot de nieuw te berekenen Premie. INBOEDEL 7 DEKKING A. Verzekerde waarde Er zal geen onderverzekering w orden toegepast. De Maatschappij zal in geval van een gedekte schade tot maximaal 125% van de Verzekerde w aarde uitkeren. B. Dekking in de woning De in de w oning aanw ezige en tot de inboedel behorende zaken zijn verzekerd tegen schade als gevolg van enige oorzaak, tenzij deze is uitgesloten volgens de Algemene Voorw aarden of artikel 10. C. Dekking buiten de woning en buiten Nederland Buiten de w oning en buiten Nederland biedt deze verzekering dekking tegen schade aan of verlies van de inboedel tot maximaal een bedrag van per Gebeurtenis, ontstaan door: 1. Brand Hieronder w ordt ook verstaan schade als gevolg van een naburige brand. 2. Zengen, schroeien, smelten, verkolen en broeien Als gevolg van aanraking met of hitte uitstraling door een brandend, gloeiend of heet voorw erp Explosie Directe blikseminslag 5. Overspanning of inductie De Maatschappij verzekert schade aan elektrische en elektronische apparatuur/installaties, ongeacht of zich een blikseminslag in de nabijheid van de beschadigde of verloren gegane inboedel heeft voorgedaan. 6. Rook en roet Alleen indien de inboedel zich op het moment van schade in een gebouw bevindt en indien de rook of roet is uitgestoten door een verw armingsinstallatie, die permanent op de schoorsteen van dat gebouw is aangesloten. 7. Directe en indirect neerslag Alleen indien de inboedel zich op het moment van schade in een gebouw bevindt en w aarbij de neerslag het gebouw is binnengedrongen. Storm Water en stoom Alleen indien de inboedel zich op het moment van schade in een gebouw bevindt, is w ater en stoom, gestroomd of overgelopen uit binnen en buiten het gebouw gelegen aan- en afvoerleidingen (w aaronder permanent aangesloten vulslangen) van de w aterleidinginstallatie, de op die aan- en afvoerleidingen aangesloten installaties en toestellen, of uit een centrale verw armingsinstallatie, als gevolg van een verstopping of een plotseling opgetreden defect. De Maatschappij vergoedt ook schade door w ater dat binnengedrongen is door verstopping van rioolputten of -buizen. 10. Vorst Hieronder w ordt verstaan schade als gevolg van bevriezing van w aterleidingen, daarop aangesloten installaties en toestellen, of de centrale verw armingsinstallatie. 11. Water uit aquarium Uitgestroomd door een plotseling opgetreden defect. 12. Breuk van aquarium/terrarium Verzekerd is schade aan het aquarium/terrarium en de inhoud hiervan. 13. Water uit w aterbedden Uitgestroomd door een plotseling opgetreden defect en op voorw aarde dat het waterbed is voorzien van een deugdelijke veiligheidsvoorziening. 14. Olie Gestroomd uit vaste, metalen leidingen of metalen tanks, die deel uitmaken van een centrale verw armingsinstallatie of behoren bij haarden of kachels, mits deze haarden of kachels permanent aangesloten zijn op een schoorsteen. 15. Diefstal en beschadiging als gevolg van inbraak Alleen indien de inboedel zich op het moment van schade bevindt in een afgesloten (deel van een) gebouw, voerof vaartuig of caravan. 16. Beroving en afpersing 17. Vandalisme Hieronder w ordt verstaan beschadiging aangericht uit vernielzucht. 18. Plunderingen en relletjes Hieronder w orden verstaan incidentele gew eldsmanifestaties. 19. Aanrijding en aanvaring De Maatschappij vergoedt ook schade aan de inboedel als gevolg van afgevallen of uitgevloeide lading. 20. Omvallen van bomen en afbreken van takken 21. Omvallen van heistellingen en kranen en het losraken van onderdelen daarvan 22. Lucht- en ruimtevaartuigen en meteoorstenen Bij lucht- en ruimtevaartuigen wordt bedoeld schade aan de inboedel door: a. een lucht- of ruimtevaartuig, dat vertrekt, vliegt, landt of valt en daarbij de inboedel treft; b. een voorw erp, dat verbonden is aan, losgeraakt van, gew orpen of gevallen is uit een lucht- of ruimtevaartuig; c. een object, dat zelf getroffen is door enig hiervoor genoemd voorw erp. 23. Het niet functioneren van diepvriezers en koelkasten Het gaat hierbij uitsluitend om schade door bederf (anders dan door uitschakeling) aan de zich daarin bevindende levensmiddelen door een defect aan het apparaat of door stroomuitval van langer dan zes uur. 24. Scherven van (gebroken) ruiten en vaste w andspiegels Verzekerd is schade veroorzaakt door (vallende) scherven na breuk van a. ruiten die dienen tot doorlating van (dag)licht; b. vaste w andspiegels. Alle hiervoor omschreven Gebeurtenissen gelden ook als gedekte schadeoorzaak w anneer ze het gevolg zijn van een eigen gebrek van de inboedel. vergoeding 1.750, - euro per Gebeurtenis. D. Dekking buiten de woning Buiten de w oning maar binnen Nederland biedt deze verzekering dekking tegen schade aan of verlies van de inboedel tegen alle in artikel 7.B genoemde gebeurtenissen. Voor de volgende inboedelrubrieken w ordt de vergoeding per rubriek gemaximeerd tot 5.000,- per Gebeurtenis: 1. Bijzondere verzamelingen 2. Lijfsieraden en horloges 3. Kunst en antiek 4. Instrumenten 5. Vuurw apens 6. Audiovisuele- en computerapparatuur Juni 2012 pagina 15

16 Module Wonen 7. Bont 8. Gemunt edelmetaal en gezette edelstenen Voor fietsen, brom- en snorfietsen en elobikes bedraagt de maximale vergoeding 1.750,- per Gebeurtenis. 8 SCHADEREGELING 8.1 SCHADEREGELING BIJ INBOEDEL A. Vaststelling schade Het schadebedrag w ordt in onderling overleg of door een door de Maatschappij ingeschakelde expert vastgesteld. Deze schadevaststelling zal gelden als uitsluitend bew ijs van de grootte van de schade. U heeft het recht een contra-expert aan te w ijzen. In dat geval zullen beide experts de schade vaststellen. De beide experts moeten vooraf een derde expert benoemen. Als er verschil bestaat tussen de beide taxaties, zal deze derde expert het schade- bedrag binnen de grenzen van de beide taxaties bindend vaststellen. Als de Maatschappij medew erking verleent aan het voorafgaande, erkent zij daarmee niet, dat zij een verplichting tot uitkering heeft. B. Omvang schade De Maatschappij stelt de omvang van de schade vast op het verschil tussen de w aarde van de inboedel onmiddellijk vóór en ná de Gebeurtenis. C. Waardevaststelling Voor de w aarde van de inboedel vóór de Gebeurtenis gaat de Maatschappij uit van de nieuw w aarde. Hierop zijn de volgende uitzonderingen van toepassing: De Maatschappij vergoedt op basis van dagw aarde 1. indien de dagw aarde op het moment van de Gebeurtenis minder bedraagt dan 40% van de nieuw w aarde; 2. indien de inboedel onttrokken w as aan het gebruik w aarvoor zij w as bestemd; 3. indien het gaat om huisdieren; 4. indien het gaat om brom- en snorfietsen, gemotoriseerde grasmaaiers, onderdelen en accessoires van motorrijtuigen, caravans en vaartuigen; 5. indien het gaat om gehuurde inboedel en medische apparatuur in bruikleen; De Maatschappij vergoedt op basis van zeldzaamheidsw aarde Indien het gaat om antiek, antiek meubilair, kunstvoorw erpen, bijzondere verzamelingen, lijfsieraden en/of muziekinstrumenten w aarvan de premiegrondslag niet is gebaseerd op een taxatierapport of w aarvan de premiegrondslag is gebaseerd op een door een beëdigd taxateur opgesteld taxatierapport dat bij schade ouder is dan 6 jaar, gerekend vanaf de datum van opmaak van het rapport. In afw ijking hiervan gelden voor postzegel- en muntenverzamelingen de volgende regelingen: a. postzegelverzamelingen: In dat geval gaat de Maatschappij bij de vergoeding van de schade aan buitenlandse postzegels uit van maximaal 40% van de w aarde, uitgedrukt in de laatste catalogus van Yvert en Tellier. b. Bij vergoeding van schade aan postzegels van Nederland en/of Overzeese gebiedsdelen gaat de Maatschappij uit van maximaal 60% van de w aarde zoals vermeld in de laatste catalogus van de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren. Uitgesloten is schade aan losse postzegels. c. muntenverzamelingen: In dat geval gaat de Maatschappij bij de vergoeding van schade aan Nederlandse munten uit van de middelste w aarde zoals vermeld in de laatste muntencatalogus van Mevius. Bij andere munten gaat de Maatschappij uit van de middelste w aarde zoals vermeld in de laatste w ereldcatalogus van Chester L. Krause en Clifford Mishler, w aarbij de Amerikaanse dollar w ordt berekend naar de koers op de dag van schade. Uitgesloten is schade aan losse munten. De Maatschappij vergoedt op basis van taxatiew aarde indien het gaat om antiek, antiek meubilair, kunstvoorw erpen, bijzondere verzamelingen, lijfsieraden en/of muziekinstrumenten indien de premiegrondslag is gebaseerd op een door een beëdigd taxateur opgesteld taxatierapport dat bij schade niet ouder is dan 6 jaar, gerekend vanaf de datum van opmaak van het rapport. Indien de premiegrondslag is gebaseerd op een door een beëdigd taxateur opgesteld taxatierapport dat bij schade ouder is dan 6 jaar, gerekend vanaf de datum van opmaak van het rapport, dan gaat de Maatschappij uit van zeldzaamheidsw aarde; zie hierboven. D. Vergoeding herstelkosten Is herstel mogelijk en zijn de herstelkosten lager dan het verschil tussen de w aarde onmiddellijk vóór en ná de Gebeurtenis, dan gaat de Maatschappij uit van de herstelkosten. Als de vergoeding plaatsvindt op basis van nieuw w aarde dan w ordt dit bedrag door de Maatschappij verhoogd met een bedrag voor w aardevermindering, dat door de schade is veroorzaakt en door het herstel niet is opgeheven. E. Speciale verzekering Als de inboedel tevens op een andere, speciale verzekering (zoals een kostbaarheden- of fietsverzekering) - al dan niet van oudere datum - verzekerd is, biedt deze verzekering uitsluitend dekking voor dát deel van de schade dat op die andere verzekering niet vergoed w ordt. F. Tussentijds opvragen van gegevens De Maatschappij heeft het recht om na een schademelding een hernieuw de opgave van de door de verzekeringnemer verstrekte gegevens te verlangen. G. Vergoeding in natura Bij elke Gebeurtenis heeft de Maatschappij het recht om de schade te vergoeden door levering in natura. 8.2 BIJZONDERE VERGOEDINGSMAXIMA IN DE POLIS Indien op de polis bepaalde categorieën inboedelzaken zijn vermeld met aanduiding van bijzondere vergoedingsmaxima, vergoed de Maatschappij voor die zaken per Gebeurtenis maximaal de daarbij aangegeven bedragen. 8.3 VERGOEDINGSMAXIMUM VOOR HUISDIEREN Voor schade aan of verlies van huisdieren vergoedt de Maatschappij maximaal 5.000,- per Gebeurtenis. 8.4 OVERIGE SCHADEVERGOEDINGEN De Maatschappij vergoedt bij de Verzekerde gebeurtenissen ook schade aan of verlies van: 1. geld en geldsw aardig papier in de w oning aanw ezig en behorende tot de particuliere huishouding. De schade w ordt vergoed tot maximaal 5000 euro per Gebeurtenis. Bij betaalcheques (al dan niet ingevuld) vergoedt de Maatschappij uitsluitend het eigen risico, dat de verstrekker daarvan de verzekeringnemer in rekening brengt. Dit op voorw aarde dat deze verstrekker al tot uitkering is overgegaan. Misbruik of fraude met een pincode valt niet onder de dekking. Buiten de w oning is geld en geldsw aardig papier uitsluitend verzekerd tegen schade door gew elddadige beroving en/of afpersing tot een maximum van 1000,- per Gebeurtenis. 2. zonw eringen, (schotel)antennes, vlaggenstokken inclusief vlag, buitenlampen en uithangborden die aan de buitenkant van de w oning zijn bevestigd. 3. inboedel van anderen voor zover deze niet gehuurde inboedel van anderen aanw ezig is in de w oning, tot maximaal ,- per Gebeurtenis. 4. gehuurde inboedel die in de w oning aanw ezig is en behoort tot de particuliere huishouding. De Maatschappij vergoedt de schade op basis van dagw aarde tot maximaal ,- per Gebeurtenis en alleen w anneer deze voor uw rekening komt. De Maatschappij heeft het recht de schade eventueel rechtstreeks met de verhuurder af te w ikkelen. 5. kantoor-/praktijkinventaris die zich in de eigen w oning bevindt. Handelsvoorraden en Juni 2012 pagina 16

17 Module Wonen bedrijfsmatig gebruikte softw are zijn niet verzekerd. De Maatschappij vergoedt de schade tot maximaal ,- per Gebeurtenis. 6. medische apparatuur in bruikleen die in de w oning aanw ezig is en behoort tot de particuliere huishouding van de verzekeringnemer. De Maatschappij vergoedt de schade op basis van dagw aarde tot maximaal , - en alleen w anneer deze voor rekening van de verzekeringnemer komt. De Maatschappij heeft het recht de schade eventueel rechtstreeks met de bruikleengever af te w ikkelen. WOONHUIS EN GLAS 9 DEKKING A. Verzekerde waarde Er zal geen onderverzekering w orden toegepast. De Maatschappij zal in geval van een gedekte schade tot maximaal 125% van de Verzekerde w aarde uitkeren. B. Dekking woonhuis en glas Deze verzekering biedt dekking tegen schade aan het w oonhuis als gevolg van enige oorzaak, tenzij dit is uitgesloten volgens de Algemene Voorw aarden of artikel UITSLUITINGEN In aanvulling op de in de Algemene Voorw aarden genoemde uitsluitingen is eveneens uitgesloten vergoeding van schade veroorzaakt of ontstaan door: 1. Molest 2. Atoomkernreacties Onverschillig hoe deze zijn ontstaan en w aar ze zich hebben voorgedaan. 3. Aardbeving 4. Vulkanische uitbarsting 5. Overstroming De Maatschappij zal echter in de volgende situaties geen beroep doen op deze uitsluiting: a. brand of explosie als gevolg van overstroming b. indirecte neerslag indien er sprake is van overlopen 6. Directe neerslag Het w oonhuis binnengedrongen door openstaande deuren, ramen of luiken. 7. Indirecte neerslag Het w oonhuis binnengedrongen door openstaande deuren, ramen of luiken. 8. Vocht- en w aterdoorlating van muren of vloeren 9. Grondw ater 10. Constructie en/of bouw fouten Tenzij de verzekeringnemer bew ijst dat de schade niet daardoor is veroorzaakt, ontstaan of vergroot. De Maatschappij verzekert w el schade door brand en/of explosie. 11. Slecht onderhoud van het w oonhuis 12. Merkelijke schuld Opzet, al dan niet bew uste roekeloosheid of al dan niet bew uste merkelijke schuld van een Verzekerde, ongeacht of die schade is veroorzaakt aan zijn eigen belang(en) of (ook) aan die van (een) andere Verzekerde(n). Onder verzekerden w ordt in dit verband mede verstaan de echtgenoot, geregistreerde partner, kinderen en huisgenoten, w iens/w ier belang is meeverzekerd, ongeacht of zij in de polis als Verzekerde w orden aangemerkt. 13. Wettelijk niet toegestane activiteiten 14. Gepleegd door een Verzekerde of (onder)huurder. 15. grondverzakking en grondverschuiving 16. Wind Anders dan Storm. 17. Zw amvorming, bacteriën, schimmels, insecten of ongedierte en uitw erpselen 18. Huisdieren van Verzekerde graffiti, verf en andere kleurstoffen 19. Aan de buitenzijde van het w oonhuis. 20. Verontreinigende stoffen Tenzij dit het gevolg is van een naburige brand, explosie of directe blikseminslag. 21. Eigen bederf, corrosie, roest of oxidatie 22. Uitdrogen, krimpen, vervormen en kromtrekken 23. Slijtage, klimatologische of temperatuursinvloeden of andere geleidelijk w erkende invloeden 24. Handelen van enige overheid w aaronder verbeurdverklaring, inbeslagname of vernietiging 25. Het w egnemen of verduisteren door een Verzekerde 26. Verloren gaan of niet-toegankelijk w orden van elektronisch opgeslagen en toegankelijke gegevens en bestanden. 27. Aankopen internet Uitgesloten is schade in verband met niet ontvangen zaken of diensten w aarvoor Verzekerde heeft betaald via een internetw ebsite. 28. Vallen of (om)stoten Van inboedelzaken die in behandeling of bew erking zijn. Bovendien vergoedt de Maatschappij niet: 29. Reparatiekosten van daken, dakgoten en afvoerpijpen nadat directe neerslag de w oning is binnengedrongen 30. De kosten van het verhelpen van een eigen gebrek De gevolgschade van het eigen gebrek is w el gedekt. 31. Medische kosten voor huisdieren 32. Zegels of munten Niet gedekt is schade aan zegels of munten veroorzaakt door verkleuren, kreuken, vouw en, krassen, scheuren, dunner w orden, kleuroverdracht, vochtigheid of extreme temperaturen, met uitzondering van brand; of door vastpakken of bewerking. Schade veroorzaakt door zoekraken van een enkele zegel, munt of enig ander voorw erp dat verzekerd ia als deel van een collectie, tenzij het in een boek bevestigd is de betreffende pagina ook verloren is gegaan. 33. Te verzamelen voorw erpen Niet gedekt is schade aan te verzamelen voorw erpen veroorzaakt door verkleuren, kreuken, vouw en, krassen, scheuren, dunner w orden, kleur overdracht, vochtigheid of extreme temperaturen, met uitzondering van brand of door gebruik op een andere w ijze dan gebruikelijk is bij het te verzamelen voorw erp. 11 SCHADEREGELING 11.1 SCHADEREGELING BIJ WOONHUIS/WONING A. Uitkering De Maatschappij betaalt de schade-uitkering aan de verzekeringnemer, tenzij deze een ander aanw ijst of de polis of polisvoorw aarden anders bepalen. B. Omvang schade De Maatschappij stelt de omvang van de schade vast op het verschil tussen de w aarde van het w oonhuis onmiddellijk vóór en ná de Gebeurtenis. C. Vergoeding op basis van herbouwwaarde Bij een schade w aarbij sprake is van herbouw van het w oonhuis, vergoedt de Maatschappij op basis van herbouw w aarde. Voorw aarde is dat de verzekeringnemer binnen 12 maanden na de Gebeurtenis de Maatschappij op de hoogte brengt dat tot herbouw overgegaan w ordt. De Maatschappij keert dan onmiddellijk 50% van de schadevergoeding op basis van herbouw w aarde uit. Het overige keert de Maatschappij uit na verstrekking van de originele nota s. De totale uitkering bedraagt nooit meer dan de w erkelijk bestede kosten. Als de overheid herbouw op dezelfde plaats niet toestaat en herbouw daarom elders binnen Nederland plaatsvindt, w ordt dit gelijkgesteld met herbouw op dezelfde plaats. Indien in dit geval de kelders en fundering onbeschadigd zijn gebleven, maar door de herbouw elders onbruikbaar zijn gew orden, vergoedt de Maatschappij ook de w aarde van deze zaken. Juni 2012 pagina 17

18 Module Wonen Deze vergoeding bedraagt maximaal ,- en eveneens niet meer dan de w erkelijk bestede kosten. D. Vergoeding op basis van verkoopwaarde De Maatschappij vergoedt op basis van verkoopw aarde, dan w el op basis van herbouw w aarde als deze lager is, als: 1. niet voor herbouw w ordt gekozen; 2. de termijn van 12 maanden is verstreken; 3. de verzekeringnemer het voornemen had het w oonhuis af te breken of dit bestemd w as voor afbraak of onteigening; 4. de gemeente het w oonhuis onbew oonbaar of onbruikbaar had verklaard; 5. het w oonhuis onbew oond w as; 6. het w oonhuis geheel of gedeeltelijk w as gekraakt. E. Vergoeding herstelkosten Bij een gedeeltelijke schade aan het w oonhuis vergoedt de Maatschappij de herstelkosten. Op voorw aarde dat ook tot herstel overgegaan w ordt. Gebeurt dat niet, dan vergoedt de Maatschappij de schade op basis van de verkoopw aarde. Als de vergoeding op basis van verkoopw aarde meer bedraagt dan de begrote herstelkosten, vergoedt de Maatschappij altijd de herstelkosten. F. Tussentijds opvragen gegevens De Maatschappij heeft het recht na een schademelding een hernieuw de opgave van de door de verzekeringnemer verstrekte gegevens te verlangen. G. Vergoeding in natura Bij elke Gebeurtenis heeft de Maatschappij het recht de schade te vergoeden door levering in natura. Juni 2012 pagina 18

19 Module Kostbaarheden MODULE C - KOSTBAARHEDEN Juni 2012 pagina 19

20 Module Kostbaarheden KOSTBAARHEDEN 1 ALGEMENE INFORMATIE Deze specifieke voorw aarden vormen één geheel met de Algemene Voorw aarden van Private Insurance Assuradeuren B.V. Bij verschil tussen beide voorw aarden gaan de bepalingen van de specifieke voorw aarden vóór op de Algemene Voorw aarden.. 2 AANVULLENDE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2.1 DAGWAARDE De nieuw w aarde onder aftrek van een bedrag w egens w aardevermindering door ouderdom en/of slijtage. 2.2 INSTRUMENTEN Muziekinstrumenten en/of foto-, film- en videocamera s, inclusief bijbehorende apparatuur en toebehoren. 2.3 KOSTBAARHEDEN De Verzekerde voorw erpen, bestaande uit kostbaarheden die behoren tot één van de volgende categorieën: 1. kunst en/of antiek; 2. lijfsieraden; 3. instrumenten; 4. computerapparatuur; 5. laptop; 6. overige kostbaarheden; uitsluitend bestemd voor particulier gebruik en voor zover elk voorw erp afzonderlijk op het Polisblad staat vermeld. 2.4 KUNST EN/OF ANTIEK Onder kunst w ordt verstaan: schilderijen, etsen, zeefdrukken, litho s e.d., alsmede andere kunstvoorw erpen zoals sculpturen, voor zover deze een zeldzaamheidsw aarde hebben. Onder antiek w ordt verstaan: voorw erpen met een antiquarische w aarde met uitzondering van antiek meubilair (kasten, stoelen, banken, tafels, bureaus en kisten). 2.5 LIJFSIERADEN Sieraden, inclusief horloges, die zijn vervaardigd om op of aan het lichaam te w orden gedragen en die geheel of ten dele bestaan uit (edel)metaal, gesteente, mineraal, ivoor, parels en (bloed)koraal of andere dergelijke stoffen. 2.6 NIEUWWAARDE Het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van nieuw e voorw erpen van dezelfde soort en kw aliteit. 2.7 OVERSTROMING Het bezw ijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere w aterkeringen, ongeacht of de overstroming oorzaak of gevolg is van een Verzekerde Gebeurtenis. 2.8 SCHADE Materiële beschadiging en verlies van de Verzekerde kostbaarheden. 2.9 TAXATIEWAARDE De w aarde die op grond van taxatie door een beëdigd taxateur aan het voorw erp w ordt toegekend en die in een taxatierapport is vastgelegd. De taxatie is 6 jaar geldig, gerekend vanaf de datum van opmaak van het rapport WONING De op het Polisblad vermelde w oning, exclusief de bijgebouw en ZELDZAAMHEIDSWAARDE De w aarde die op grond van zeldzaamheid door deskundigen aan het Verzekerde voorw erp w ordt toegekend. 3 DEKKING De Maatschappij verzekert de verzekeringnemer en de Verzekerde tegen schade aan en verlies of Diefstal van de Verzekerde kostbaarheden. Het dekkingsgebied is de gehele w ereld. De dekking voor de categorieën kunst en/of antiek en computerapparatuur is uitsluitend van kracht indien de kostbaarheden aanw ezig zijn in een gebouw of tijdens transport van en naar een gebouw mits de kostbaarheden op dat moment deugdelijk zijn verpakt. De Maatschappij biedt tevens, tot een maximum van 25 % van de op het Polisblad genoemde totale Verzekerde w aarde, dekking voor nieuw verw orven kostbaarheden tot maximaal 90 dagen na aankoop onder de volgende voorw aarden: 1. het gaat om kostbaarheden die behoren tot een categorie w aaronder volgens het Polisblad al kostbaarheden zijn verzekerd; 2. de originele aankoopnota is beschikbaar. Bij schade aan een deel van een stel of aan bij elkaar horende stukken die op het Polisblad als één verzekerd object w orden genoemd, bestaat eveneens recht op vergoeding voor de w aardevermindering van dat deel van het object dat niet beschadigd of verloren gegaan is. 3.1 EXTRA VERGOEDINGEN De Maatschappij vergoedt ook de hierna omschreven kosten, voor zover die verband houden met een Verzekerde Gebeurtenis: 1. expertisekosten Hieronder w ordt verstaan het salaris en de kosten van alle experts, die met de schadevaststelling zijn belast. De Maatschappij vergoedt de expertisekosten van de door de Verzekerde benoemde expert tot maximaal het bedrag van de door de Maatschappij benoemde expert. Tot de kosten van een expert w orden ook gerekend de kosten van de personen die door deze expert zijn geraadpleegd. De Maatschappij vergoedt geen expertisekosten als de expert zich niet heeft geconformeerd aan de Gedragscode Expertiseorganisaties. 2. kosten vervoer en opslag van de Verzekerde kostbaarheden De Maatschappij vergoedt per Gebeurtenis tot maximaal 15% van de op het Polisblad genoemde totale Verzekerde w aarde de kosten van vervoer van en naar een opslagplaats en de opslag zelf, voor zover opslag noodzakelijk is. 3. extra reis- en verblijfkosten Na voorafgaande toestemming van de Maatschappij, worden tot maximaal ,- per Gebeurtenis de extra reis- en verblijfkosten van de verzekeringnemer vergoedt als diens aanw ezigheid op de schadelocatie noodzakelijk is en daarvoor een buitenlandse reis gemaakt dient te w orden. 4. extra dekking bij overlijden kunstenaar Van elk gespecificeerd voorw erp vallende onder de rubriek kunst en/of antiek, w ordt in het geval van het overlijden van de kunstenaar de maximale uitkering met 100% verhoogd. Deze extra dekking geldt uitsluitend tot 6 maanden na het overlijden van de kunstenaar. Verder dient in geval van schade de w aardevermeerdering ten opzichte van het bedrag in de polis, te w orden aangetoond. 4 UITSLUITINGEN Uitgesloten is vergoeding van schade, Diefstal of verlies veroorzaakt of ontstaan door: 1. molest 2. aardbeving 3. vulkanische uitbarsting 4. atoomkernreacties Onverschillig hoe deze zijn ontstaan en w aar ze zich hebben voorgedaan. Juni 2012 pagina 20

Clausuleblad. Terrorismedekking. Artikel Datum 1 april 2015

Clausuleblad. Terrorismedekking. Artikel Datum 1 april 2015 Clausuleblad Terrorismedekking Artikel 247-30.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1.1 Begripsomschrijving 3 1.1 Terrorisme 3 1.2 Kwaadwillige besmetting 3 1.3 Preventieve maatregelen 3 1.4 Nederlandse Herverzekeringmaatschappij

Nadere informatie

MKB Pakketvoorwaarden 2002

MKB Pakketvoorwaarden 2002 MKB Pakketvoorwaarden 2002 Per risico vormen de Pakketvoorwaarden samen met de van toepassing zijnde Aanvullende voorwaarden en indien van toepassing de Bijzondere voorwaarden één geheel. Bij strijdigheid

Nadere informatie

Modelvoorwaarden HOG algemeen ALGA1101. Algemene Verzekeringsvoorwaarden

Modelvoorwaarden HOG algemeen ALGA1101. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Algemene Verzekeringsvoorwaarden De Algemene Verzekeringsvoorwaarden zijn van toepassing voor zover daarvan in de voorwaarden van de verzekerde productmodule(s), die worden geacht een geheel uit te maken

Nadere informatie

ALGA1601. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Honda INHOUDSOPGAVE. Algemene Verzekeringsvoorwaarden

ALGA1601. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Honda INHOUDSOPGAVE. Algemene Verzekeringsvoorwaarden INHOUDSOPGAVE Algemene Verzekeringsvoorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen Blad 2 Artikel 2 Verwerking persoonsgegevens Blad 2 Artikel 3 Kennisgeving Blad 2 Artikel 4 Wijzigingen Blad 3 Artikel 5 Premiebetaling

Nadere informatie

ALGA1301. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Honda INHOUDSOPGAVE. Algemene Verzekeringsvoorwaarden

ALGA1301. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Honda INHOUDSOPGAVE. Algemene Verzekeringsvoorwaarden INHOUDSOPGAVE Algemene Verzekeringsvoorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen Blad 2 Artikel 2 Verwerking persoonsgegevens Blad 2 Artikel 3 Kennisgeving Blad 2 Artikel 4 Wijzigingen Blad 3 Artikel 5 Premiebetaling

Nadere informatie

Private Insurance Polisvoorw aarden 2012.02. Inhoudsopgave

Private Insurance Polisvoorw aarden 2012.02. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Module A - ALGEMEEN... 4 1 Algemene informatie... 5 2 Begripsomschrijvingen... 5 3 Dekking... 6 4 Premiebetaling... 7 5 Aanvang, duur en einde van de verzekering... 7 6 Verplichtingen bij

Nadere informatie

Voorwaarden algemeen ALGM1501. Algemene Verzekeringsvoorwaarden

Voorwaarden algemeen ALGM1501. Algemene Verzekeringsvoorwaarden Algemene Verzekeringsvoorwaarden De Algemene Verzekeringsvoorwaarden zijn van toepassing voor zover daarvan in de voorwaarden van de verzekerde productmodule(s), die worden geacht een geheel uit te maken

Nadere informatie

Voorwaarden. Garage Algemeen FGD 2015-02

Voorwaarden. Garage Algemeen FGD 2015-02 Voorwaarden Garage Algemeen FGD 2015-02 Inhoudsopgave Algemene verzekeringsvoorwaarden 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Verwerking persoonsgegevens 3 Artikel 3 Kennisgeving 4 Artikel 4 Wijzigingen

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Clausuleblad terrorismedekking

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Clausuleblad terrorismedekking Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis Clausuleblad terrorismedekking Versie 1.1: januari 2016 Avéro Achmea Postbus 109 2300 AC Leiden www.averoachmea.nl/agro 2 Clausuleblad terrorismedekking Avéro Achmea

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pensioen Inkomens Plan UDIP1310

Algemene voorwaarden Pensioen Inkomens Plan UDIP1310 Algemene voorwaarden Pensioen Inkomens Plan UDIP1310 Deze voorwaarden gelden voor het Pensioen Inkomens Plan. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom heeft u een Pensioen Inkomens Plan

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV OMVANG VAN DE DEKKING

Delta Lloyd Schadeverzekering NV OMVANG VAN DE DEKKING VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.40 C INHOUD ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ALGEMENE INFORMATIE BEGRIPSOMSCHRIJVING OMVANG VAN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310

Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310 Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310 Deze voorwaarden gelden voor het Lijfrente Inkomens Plan. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom heeft u een Lijfrente Inkomens Plan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. AutoTopPolis ATPAV2009

Algemene voorwaarden. AutoTopPolis ATPAV2009 Algemene voorwaarden AutoTopPolis ATPAV2009 Algemene voorwaarden AutoTopPolis ATPAV2009 1 / 6 INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Bladzijde Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Betaling en terugbetaling

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

Voorwaarden Dealer Zekerheidsplan ZAV07-0704

Voorwaarden Dealer Zekerheidsplan ZAV07-0704 Voorwaarden Dealer Zekerheidsplan ZAV07-0704 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2006

Algemene voorwaarden 2006 Algemene voorwaarden 2006 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Maatschappij 1.2 Verzekeringnemer 1.3 Aanvangspremie 1.4 Vervolgpremie Artikel 2. Betaling en terugbetaling van premie 2.1 Premiebetaling

Nadere informatie

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt:

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700 Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: VERZEKERINGNEMER

Nadere informatie

S 03.5.01 A. Inhoud. 1/7 Model s 03.5.01 A Algemene Voorwaarden motor zakelijk en transport BLAD S 03.5.01-0413

S 03.5.01 A. Inhoud. 1/7 Model s 03.5.01 A Algemene Voorwaarden motor zakelijk en transport BLAD S 03.5.01-0413 Algemene Voorwaarden Motor Zakelijk en Transport Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model S 03.5.01 A Inhoud algemene Bepalingen Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Begripsomschrijvingen Artikel 3 Geldigheidsduur

Nadere informatie

Algemene Verzekeringsvoorwaarden

Algemene Verzekeringsvoorwaarden Algemene Verzekeringsvoorwaarden De Algemene Verzekeringsvoorwaarden zijn van toepassing voor zover daarvan in de voorwaarden van de verzekerde productmodule(s), die worden geacht een geheel uit te maken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Het Ondernemerspakket Model A 03.5.01 A

Algemene Voorwaarden. Het Ondernemerspakket Model A 03.5.01 A A 03.5.01-111 Het Ondernemerspakket Model A 03.5.01 A Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Algemeen Begripsomschrijvingen Geldigheidsduur

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2009

Algemene voorwaarden 2009 Algemene voorwaarden 2009 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Maatschappij 1.2 Verzekeringnemer 1.3 Aanvangspremie 1.4 Vervolgpremie 1.5 Fraude Artikel 2. Betaling en terugbetaling van premie

Nadere informatie

Algemene Pakketvoorwaarden

Algemene Pakketvoorwaarden Algemene Pakketvoorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Pakket 1.2 Risico 1.3 Risicodrager 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Aanvangspremie 1.6 Vervolgpremie 1.7 Fraude Artikel 2. Bedenktijd

Nadere informatie

V.v.E. Pakketvoorwaarden 2007

V.v.E. Pakketvoorwaarden 2007 V.v.E. Pakketvoorwaarden 2007 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Aanvangspremie 1.2 Fraude 1.3 Maatschappij 1.4 Pakket 1.5 Risico 1.6 Vereniging van Eigenaren 1.7 Vervolgpremie 1.8 Verzekeringnemer

Nadere informatie

Agrarische Pakketvoorwaarden Versie 2015

Agrarische Pakketvoorwaarden Versie 2015 Agrarische Pakketvoorwaarden Versie 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Pakket 1.2 Risico 1.3 Maatschappij 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Aanvangspremie 1.6 Vervolgpremie 1.7 Fraude Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering KHN. Aansprakelijkheidsverzekering Algemene voorwaarden. Versie

Algemene voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering KHN. Aansprakelijkheidsverzekering Algemene voorwaarden. Versie Aansprakelijkheidsverzekering Algemene voorwaarden Versie 01-2015 1 Inhoud Algemene Bepalingen...3 Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Begripsomschrijvingen... 4 Artikel 3 Geldigheidsduur en opzegmogelijkheden...

Nadere informatie

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen LWB 05 Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van deze verzekering

Nadere informatie

ZAV 07 Algemene Voorwaarden

ZAV 07 Algemene Voorwaarden ZAV 07 Algemene Voorwaarden orw rde Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Rangorde Artikel 3 Onzekere gebeurtenis Artikel 4 Premiebetaling Artikel 5 Schademelding Artikel 6 Wijziging

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden All In Verzekeringspakket 0508. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden All In Verzekeringspakket 0508. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden All In Verzekeringspakket 0508 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Pakket 1.2 Risico 1.3 Maatschappij 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Aanvangspremie 1.6 Vervolgpremie Artikel

Nadere informatie

Informatie voor de klant.

Informatie voor de klant. Voor-Elkaar-Pakket Inboedel Aanvullend t.b.v. kostbaarheden buitenshuis Aanvullende voorwaarden versie 01-2016 Belangrijk De Aanvullende Voorwaarden Inboedel Aanvullende t.b.v. kostbaarheden 01-2016 vormen

Nadere informatie

Delta Lloyd Prominent AV 03.2.14 A

Delta Lloyd Prominent AV 03.2.14 A Algemene Voorwaarden Delta Lloyd Prominent Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model AV 03.2.14 A Inhoud Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3 Geldigheidsduur en opzegmogelijkheden

Nadere informatie

MKB Pakketvoorwaarden 2006

MKB Pakketvoorwaarden 2006 MKB Pakketvoorwaarden 2006 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Pakket 1.2 Risico 1.3 Maatschappij 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Aanvangspremie 1.6 Vervolgpremie Artikel 2. Einde van het pakket

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Particulieren 2012

Algemene Voorwaarden Particulieren 2012 Algemene Voorwaarden Particulieren 2012 Deze algemene voorwaarden zijn één geheel met het polisblad, het clausuleblad en de van toepassing zijnde bijzondere voorwaarden. Bij strijdigheid tussen de bijzondere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN Delta Lloyd Xclusief Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL A 03.2.14 A INHOUD Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3 Geldigheidsduur en opzegmogelijkheden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS09

Algemene voorwaarden Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS09 Algemene voorwaarden Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS09 15 13 09-12 1 Inhoud Artikel Grondslag 1 Begripsomschrijvingen 2 Algemene uitsluitingen 3 Verplichtingen na schade 4 Verjaring 5 Premiebetaling

Nadere informatie

Personenauto Prominent

Personenauto Prominent Personenauto Prominent VOORWAARDEN Algemeen Prominent (Model AV-SU 03.2.14 A) Artikel 1 Algemeen 1.1 Betekenis Algemene Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden zijn op iedere Delta Lloyd Prominent verzekering

Nadere informatie

rde Algemene Voorwaarden ZAV 05

rde Algemene Voorwaarden ZAV 05 Amene Voaan ZAV 05 -2- Amene Voaan Modelnr. ZAV 05 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Rango Artikel 3 Onzekere gebeurtenis Artikel 4 Premiebetaling Artikel 5 Schademelding Artikel

Nadere informatie

Instrumentariumverzekering. Wat u vooraf moet weten. Inhoud. Vragen. Verzekeringsvoorwaarden RHN-VAVKV003 november 2015

Instrumentariumverzekering. Wat u vooraf moet weten. Inhoud. Vragen. Verzekeringsvoorwaarden RHN-VAVKV003 november 2015 Instrumentariumverzekering Verzekeringsvoorwaarden RHN-VAVKV003 november 2015 Inhoud 1 Begripsomschrijvingen... 2 1.1 Verzekeraar... 2 1.2 Verzekeringnemer... 2 1.3 Verzekerde... 2 1.4 Beredding... 2 1.5

Nadere informatie

Voorwaarden Lichtreclameverzekering nr. 1028 1

Voorwaarden Lichtreclameverzekering nr. 1028 1 Voorwaarden Lichtreclameverzekering nr. 1028 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Installatie: de op het polisblad omschreven lichtreclame-installatie bevestigd aan of op het op het polisblad omschreven gebouw.

Nadere informatie

Private Insurance Polisvoorwaarden

Private Insurance Polisvoorwaarden Private Insurance Polisvoorwaarden Module A - Algemeen Module B - Wonen Module C - Kostbaarheden Module D - Vermogen Module E - Reizen Module F - Recreatie Module G - Motorrijtuigen Inhoudsopgave Module

Nadere informatie

Algemene voorwaarden (ZV AVS08)

Algemene voorwaarden (ZV AVS08) Algemene voorwaarden (ZV AVS08) Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag van deze verzekering en worden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Algemeen (ALG)

Polisvoorwaarden Algemeen (ALG) WP01.3 Algemene voorwaarden Woonpakket 1. Grondslag 2. Begrippen 3. Wijziging van premie en/of voorwaarden 4. Einde van de dekkingen 5. Verlenging 6. Premiebetaling 7. Toepasselijk recht, klachten en geschillen

Nadere informatie

Schadeverzekeringen AVS11

Schadeverzekeringen AVS11 Schadeverzekeringen AVS11 Voorwaarden Inhoudsopgave Onderwerp Artikel Algemene voorwaarden Begripsomschrijvingen 1 Dekking 2 Uitsluitingen 3 Schade 4 Premiebetaling 5 Wijzigingen 6 Aanvang, duur en einde

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Verzekeringsvoorwaarden SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen... 1 2 Omvang der verzekering... 1 3 Dekking... 1 4 Verzekeringsgebied... 1 5 Uitsluitingen...

Nadere informatie

PAKKETVERZEKERINGEN voor PARTICULIEREN

PAKKETVERZEKERINGEN voor PARTICULIEREN PAKKETVERZEKERINGEN voor PARTICULIEREN Algemene voorwaarden Op het polisblad staan één of meer verzekeringsovereenkomsten, hierna te noemen verzekeringen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven Pakket AVS06

Algemene Voorwaarden Bedrijven Pakket AVS06 Bedrijven Pakket AVS06 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 4.1 Artikel 4.2 Artikel 4.3 Artikel 4.4 Artikel 4.5 Artikel 4.6 Artikel 5 Artikel 5.1 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering

Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering OTV ALG MINT 2015 Inhoudsopgave 1 Definities, meervoud en sanctiewetgeving 3 2 Grondslag 3 3 Automatische bijverzekering 3 4 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

Particulier ZekerheidsPakket Algemene voorwaarden - PZP 2.1

Particulier ZekerheidsPakket Algemene voorwaarden - PZP 2.1 Algemene voorwaarden Particulier ZekerheidsPakket Algemene voorwaarden - PZP 2.1 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1: Algemeen Pagina 2 Artikel 2: Begripsomschrijvingen Pagina 3 Artikel 3: Premie Pagina 5 Artikel

Nadere informatie

Schadeverzekeringen AVS16

Schadeverzekeringen AVS16 Schadeverzekeringen AVS16 Voorwaarden Inhoudsopgave Onderwerp Artikel Algemene voorwaarden Begripsomschrijvingen 1 Dekking 2 Uitsluitingen 3 Schade 4 Premiebetaling 5 Wijzigingen 6 Aanvang, duur en einde

Nadere informatie

(135-04) Inhoudsopgave AANVULLENDE VOORWAARDEN GLAS ALGEMENE VOORWAARDEN

(135-04) Inhoudsopgave AANVULLENDE VOORWAARDEN GLAS ALGEMENE VOORWAARDEN Voorwaarden Glaspolis (135-04) Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Algemene bepalingen Artikel 3 Onzeker voorval Artikel 4 Aanvang, duur en einde van de verzekering

Nadere informatie

Pakketvoorwaarden 2008

Pakketvoorwaarden 2008 Pakketvoorwaarden 2008 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Pakket 1.2 Risico 1.3 Maatschappij 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Aanvangspremie 1.6 Vervolgpremie 1.7 Fraude Artikel 2. Einde van het

Nadere informatie

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Let op! Dit zijn de Algemene voorwaarden die bij uw autoverzekering horen. Voor uw autoverzekering hebben wij aparte Aanvullende voorwaarden. Soms

Nadere informatie

Schadeverzekeringen particulieren AVPS06

Schadeverzekeringen particulieren AVPS06 Schadeverzekeringen particulieren AVPS06 Algemene voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag

Nadere informatie

Polis voor Ondernemers SPVO01/07

Polis voor Ondernemers SPVO01/07 Polis voor Ondernemers SPVO01/07 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERZEKERING Algemene voorwaarden Summa Polis voor Ondernemers SPVO01/07 ALGEMENE VOORWAARDEN Model ZZP-ALG06 De algemene voorwaarden van de Summa

Nadere informatie

Aanvullende verzekering. Polisvoorwaarden SPAV5

Aanvullende verzekering. Polisvoorwaarden SPAV5 Aanvullende verzekering SPAV5 Polisvoorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 De maatschappij Maatschappij Voor Zorgverzekering Gouda N.V. 1.2 SPP De standaardpakketpolis waarop deze verzekering een

Nadere informatie

ENNIA ALGEMENE VOORWAARDEN

ENNIA ALGEMENE VOORWAARDEN ENNIA ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN NR. S-004 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN NR. S-004... 3 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 2A GRONDSLAG VAN DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST...

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Selfinsured.nl Algemene Voorwaarden. In de voorwaarden van deze autoverzekering leest u:

Polisvoorwaarden. Selfinsured.nl Algemene Voorwaarden. In de voorwaarden van deze autoverzekering leest u: Polisvoorwaarden Selfinsured.nl Algemene Voorwaarden In de voorwaarden van deze autoverzekering leest u: Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten. Voor welke schade wij wel en niet betalen.

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

GENERALI verzekeringsgroep

GENERALI verzekeringsgroep Algemene Voorwaarden (026) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst is aangegaan met GENERALI schadeverzekering maatschappij nv. Verzekerde: verzekeringnemer

Nadere informatie

Voorwaarden. Reaal VvE-Verzekerd. juli

Voorwaarden. Reaal VvE-Verzekerd. juli Voorwaarden Reaal VvE-Verzekerd juli 2017 15 96 17-07 Inhoud Onderwerp Bladzijde Algemene voorwaarden VvE-Verzekerd 1. Begripsomschrijvingen 3 2. Aanvang, duur en einde van de verzekering 3 3. Premiebetaling

Nadere informatie

3 Uitkeringsprotocol NHT Samenvatting Protocol afwikkeling claims

3 Uitkeringsprotocol NHT Samenvatting Protocol afwikkeling claims Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 2A Grondslag van de verzekeringsovereenkomst 2 B Onzeker voorval 3 Duur en einde van de verzekeringsovereenkomst 4 Premiebetaling en restitutie 5 Risicowijziging 6

Nadere informatie

PRIVÉ PAKKET. Algemene voorwaarden APP06

PRIVÉ PAKKET. Algemene voorwaarden APP06 PRIVÉ PAKKET Algemene voorwaarden APP06 Privé Pakket APP06 Algemene voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Het Ondernemerspakket. Delta Lloyd Schadeverzekering NV INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN Het Ondernemerspakket. Delta Lloyd Schadeverzekering NV INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN Het Ondernemerspakket Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL A 03.5.01 A INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Begripsomschrijvingen Artikel 3 Geldigheidsduur

Nadere informatie

Voorwaarden Wegam 2010 Aansprakelijkheidsverzekering Werkgever Motorrijtuig

Voorwaarden Wegam 2010 Aansprakelijkheidsverzekering Werkgever Motorrijtuig Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Werkgever Motorrijtuig tewerkgestelde uitzendkrachten en het ingeleende personeel als bedoeld in lid 4 van artikel 7:658 BW. Artikel 1 Grondslag 1.1 Aan deze verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pakketpolis

Algemene Voorwaarden Pakketpolis Algemene Voorwaarden Pakketpolis Algemene voorwaarden Op het polisblad staan één of meer verzekeringsovereenkomsten, hierna te noemen verzekeringen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen

Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen PE1511, TD0701 1 Inhoudsopgave Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen De belangrijkste eigenschappen

Nadere informatie

VSI Pakketverzekering Pakket

VSI Pakketverzekering Pakket 1 VSI Pakketverzekering Pakket VSIPAK01 Deze polisvoorwaarden gelden voor alle verzekeringen die in de VSI Pakketverzekering zijn opgenomen en vormen één geheel met de polisvoorwaarden van die verzekeringen.

Nadere informatie

Woongarant All in Appartementenpakket. Algemene Voorwaarden All In Appartementenpakket 0112. Inhoudsopgave

Woongarant All in Appartementenpakket. Algemene Voorwaarden All In Appartementenpakket 0112. Inhoudsopgave Woongarant All in Appartementenpakket Algemene Voorwaarden All In Appartementenpakket 0112 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Appartementenpakket 1.2 Risico 1.3 Verzekeraar(s) 1.4 Verzekeringnemer

Nadere informatie

Voorwaarden Woonverzekeringen

Voorwaarden Woonverzekeringen Voorwaarden Woonverzekeringen int avw0711 8.0084.00.0711 Inhoud Grondslag 1 Begrippen 2 Wijziging van premie en/of voorwaarden 3 Einde van de verzekering 4 Verlenging 5 Premiebetaling 6 Nederlands recht,

Nadere informatie

Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS16

Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS16 Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS16 Algemene voorwaarden (bij bedrijfsrechtsbijstand) Inhoudsopgave Onderwerp Artikel Algemene voorwaarden Grondslag 1 Begripsomschrijvingen 2 Algemene uitsluitingen 3

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Particuliere Schadeverzekeringen versie 15-01

Algemene Voorwaarden. Particuliere Schadeverzekeringen versie 15-01 Particuliere Schadeverzekeringen versie 15-01 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 4.1 Artikel 4.2 Artikel 4.3 Artikel 4.4 Artikel 4.5 Artikel 4.6 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. IAK Privé Pakket14

Algemene Voorwaarden. IAK Privé Pakket14 Algemene Voorwaarden IAK Privé Pakket14 Inhoudsopgave I Algemene Voorwaarden IAK Privé Pakket14 4 1 Begripsomschrijving 4 2 Dekking 4 3 Looptijd van de verzekering 5 4 Aanpassing van premie en/of voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Polisvoorwaarden A t/m Z Pakket Particulieren

Algemene Polisvoorwaarden A t/m Z Pakket Particulieren Algemene Polisvoorwaarden 1. Begripsomschrijvingen... 2 Begrippen... 2 Gebeurtenis... 2 2. Omschrijving van dekking... 3 3. Uitsluitingen... 3 Algemene uitsluitingen... 3 Uitsluitingen per verzekering...

Nadere informatie

de Bruyn Verzekeringspakket (DBP)

de Bruyn Verzekeringspakket (DBP) de Bruyn Verzekeringspakket (DBP) Polisvoorwaarden BP0000-03 Deze polisvoorwaarden gelden voor alle verzekeringen die in het de Bruyn Verzekeringspakket zijn opgenomen en vormen één geheel met de polisvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (027)

Algemene Voorwaarden (027) Algemene Voorwaarden (027) (027) A60.1684-08/07 Inhoud Artikel 2 A Grondslag van de verzekeringsovereenkomst Artikel 2 B Onzeker voorval Artikel 3 Duur en einde van de verzekeringsovereenkomst Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. BlijfRijdenPolis (BRP0212alg)

Algemene voorwaarden. BlijfRijdenPolis (BRP0212alg) Algemene voorwaarden BlijfRijdenPolis (BRP0212alg) BlijfRijdenPolis BRP0212 Pagina 1 Algemene voorwaarden BlijfRijdenPolis Op het polisblad staan één of meer verzekeringsovereenkomsten, hierna te noemen

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Algemene voorwaarden formulier XLI 0114.OC XLI 0114 OC Pagina 1 van 7 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN XLI 0207 OC ALGEMENE VOORWAARDEN Deze overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Particulier 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Algemene voorwaarden Particulier 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijvingen Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 2. Betaling en terugbetaling van premie 2.1 Premiebetaling 2.2 Terugbetaling van premie Artikel 3. Wijziging van premie en/of voorwaarden Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Pool Basso

Algemene voorwaarden. Pool Basso Algemene voorwaarden Pool Basso PB-A-AV2016 Algemene Voorwaarden Pool Basso (PB-A-AV2016) Op het polisblad staan één of meer verzekeringsovereenkomsten, hierna te noemen verzekeringen. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Raadhoven MedZorg Instrumentariumverzekering

Raadhoven MedZorg Instrumentariumverzekering Raadhoven MedZorg Instrumentariumverzekering Polisvoorwaarden RHN-VAVKV002 Inhoud zie hoofdstuk Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van dekking 2 Uitsluitingen 3 Schade 4 Premie 5 Herziening van tarieven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ZZP pakket (ZZP 2.1)

Algemene voorwaarden ZZP pakket (ZZP 2.1) Algemene voorwaarden ZZP pakket (ZZP 2.1) Inhoud: Definitie verzekeringsovereenkomst Mededelingsplicht Artikel: 1. Begripsomschrijvingen 2. Premie 3. Verplichtingen na schade 4. Verjaring 5. Wijziging

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zekerheidspakket Versie VW-ZP 001.01

Polisvoorwaarden Zekerheidspakket Versie VW-ZP 001.01 Polisvoorwaarden Zekerheidspakket Versie VW-ZP 001.01 Deze polisvoorwaarden gelden voor alle verzekeringen die in het Zekerheidspakket zijn opgenomen en vormen één geheel met de polisvoorwaarden van die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van verzekeringen KO 0904

Algemene voorwaarden van verzekeringen KO 0904 Algemene voorwaarden van verzekeringen KO 0904 Artikel 1 Definities In deze verzekeringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Koopsom: Een eenmalige premiebetaling bij aanvang van de verzekering. 1.2 Maatschappij:

Nadere informatie

Voorwaarden. Lichtreclame FGD 2013-01

Voorwaarden. Lichtreclame FGD 2013-01 Voorwaarden Lichtreclame FGD 2013-01 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Gedekte gebeurtenissen 3 Artikel 3 Dekking boven het verzekerde bedrag 3 Artikel 4

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant

Algemene Voorwaarden. Versie Informatie voor de klant Algemene Voorwaarden Versie 2014 Informatie voor de klant Belangrijk Dit zijn de Algemene Voorwaarden van uw verzekering. Daarnaast hebben wij aparte Aanvullende Voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere

Nadere informatie

Interpolis ZekerInBedrijf

Interpolis ZekerInBedrijf Interpolis ZekerInBedrijf Verzekeringsvoorwaarden (Model INV-BV-01-151) Inventaris - Brand Storm Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Verzekerd 2 1 Wat is verzekerd? 2 2 Welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKEN ZEKERPLAN VOORWAARDEN MODELNUMMER ZZP-ALG13

ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKEN ZEKERPLAN VOORWAARDEN MODELNUMMER ZZP-ALG13 ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKEN ZEKERPLAN VOORWAARDEN MODELNUMMER ZZP-ALG13 De algemene voorwaarden van het Zaken Zekerplan zijn voor iedere onder het Zaken Zekerplan gesloten verzekering van toepassing en

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Independer Extra Schadedekking Woonverzekering. Fatum

Polisvoorwaarden. Independer Extra Schadedekking Woonverzekering. Fatum Polisvoorwaarden Independer Extra Schadedekking Woonverzekering Fatum 2016-06 Inhoud Deze voorwaarden gelden voor jou en je Independer Extra Schadedekking Woonverzekering, behalve als er op het polisblad

Nadere informatie

Productvoorwaarden Glasverzekering ( BGL 05 )

Productvoorwaarden Glasverzekering ( BGL 05 ) Productvoorwaarden Glasverzekering ( BGL 05 ) Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de verzekering Artikel 3 Algemene uitsluitingen Artikel 4 Premie Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (027)

Algemene Voorwaarden (027) Algemene Voorwaarden (027) (027) 60.1684-04/12 Inhoud Artikel 2 A Grondslag van de verzekeringsovereenkomst Artikel 2 B Onzeker voorval Artikel 3 Duur en einde van de verzekerings overeenkomst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (027)

Algemene Voorwaarden (027) Algemene Voorwaarden (027) (027) 60.1684-07/15 Inhoud Artikel 2 A Grondslag van de verzekeringsovereenkomst Artikel 2 B Onzeker voorval Artikel 3 Duur en einde van de verzekerings overeenkomst Artikel

Nadere informatie

K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering

K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering Page 1 of 5 K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.4 * Uitsluitingen 2.5 * Schade 3 * Verplichtingen van verzekerde 3.1

Nadere informatie

NnL. ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP) Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking. Hoofdstuk 3 Uitsluitingen. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

NnL. ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP) Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking. Hoofdstuk 3 Uitsluitingen. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen NnL ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP) Polisvoorwaarden PP 0000-01 Deze polisvoorwaarden gelden voor alle verzekeringen die in het ZekerheidsPakket Particulieren zijn opgenomen en vormen één geheel met

Nadere informatie

ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP) Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking. Hoofdstuk 3 Uitsluitingen. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP) Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking. Hoofdstuk 3 Uitsluitingen. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen NnL ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP) Polisvoorwaarden PP 0000-02 Deze polisvoorwaarden gelden voor alle verzekeringen die in het ZekerheidsPakket Particulieren zijn opgenomen en vormen één geheel met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zaken zekerplan

Algemene voorwaarden zaken zekerplan Algemene voorwaarden zaken zekerplan Voorwaarden modelnummer ZZP-ALG12 Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl 3278B-12-11 De algemene voorwaarden van het Zaken Zekerplan zijn voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Motorrijtuigverzekering

Algemene Voorwaarden Motorrijtuigverzekering Algemene Voorwaarden Motorrijtuigverzekering (Model 027, versie 2014) Inhoud Artikel 2 A Grondslag van de verzekeringsovereenkomst Artikel 2 B Onzeker voorval Artikel 3 Duur en einde van de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.28 A Instrumenten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking 1 Dekkingsgebied 2 Bereddingskosten

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.3 Uitsluitingen 2.4. Schade 3 Verplichtingen van verzekerde 3.1 Schadevergoeding 3.

Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.3 Uitsluitingen 2.4. Schade 3 Verplichtingen van verzekerde 3.1 Schadevergoeding 3. Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Glasverzekering Polisvoorwaarden Polismantel G.17 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.3 Uitsluitingen 2.4

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

Kampeerautoverzekering algemeen polisvoorwaarden Algemene Voorwaarden deel 2

Kampeerautoverzekering algemeen polisvoorwaarden Algemene Voorwaarden deel 2 Inhoud Algemeen Artikel 1 Algemene bepalingen Artikel 2 De verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Geldigheidsgebied Aanvang, duur en einde van een verzekering Artikel 4 Aanvang en duur van een verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden. Premiebetaling

Voorwaarden. Premiebetaling Voorwaarden Begin en bedenktijd Op je polis blad kun je vinden op welke dag je dekking ingaat, dit is altijd vanaf 00:00 uur, tenzij het anders afgesproken is. Vanaf deze dag, heb je 14 dagen bedenktijd,

Nadere informatie