Handreiking Zorg rondom de laatste levensfase en overlijden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handreiking Zorg rondom de laatste levensfase en overlijden"

Transcriptie

1 Handreiking Zorg rondom de laatste levensfase en overlijden Januari

2 Zorg rondom de laatste levensfase en overlijden Dit is een handreiking voor de zorg rondom de laatste levensfase en het overlijden van cliënten. De handreiking is bedoeld als inspiratiebron bij het opstellen van een protocol dat toegespitst is op de situatie binnen de eigen organisatie en afdeling. Daarin kan dan ook verder worden aangegeven wie waar verantwoordelijk voor is. De insteek is dat deze handreiking er toe bijdraagt dat de zorg rondom de laatste levensfase en overlijden voor zowel de cliënt als voor medewerkers en andere nabestaanden verder geoptimaliseerd kan worden. Er wordt aandacht besteed aan verschillende fases; van opname van de cliënt (los van ziekzijn) tot nazorg aan nabestaanden. Het opstellen van de handreiking is geïnitieerd vanuit de stedelijke werkgroep Zingeving, omgaan met verlies en werken met levensverhalen. Er is gewerkt in een kleiner samenwerkingsverband met leden uit verschillende organisaties die zeer betrokken zijn bij dit onderwerp. Zijn er suggesties, op- of aanmerkingen dan vernemen wij die graag. Dat kan via een naar De meest recente versie van deze handreiking is te vinden op onder het kopje voor hulpverleners. Opstellers van deze handreiking: Carola Lahr (Centrum Maliebaan) Britta Bomball (Tussenvoorziening) Wieke de Wolff (Straatpastoraat) Madelinde Tellegen (GG&GD) 1

3 Inhoudsopgave 1. Zorg tijdens verblijf in een instelling 3 2. Zorg tijdens ernstige ziekte en bij het sterfbed van de cliënt 4 3. Zorg direct na het overlijden 6 4. Zorg rondom de uitvaart 9 5. (Na)zorg voor medecliënten, familie en medewerkers 11 Informatie op internet 14 Adressen zorginstellingen 15 Uitvaartondernemers 16 Adressen ketenpartners en andere organisaties 18 Literatuurlijst 19 Bijlage 1 Volmacht 22 Bijlage 2 Stroomdiagram bekostigen uitvaart 24 Bijlage 3 Voorbeelden van financiering uitvaart 25 Bijlage 4 Korte actielijst bij overlijden 32 2

4 1. Zorg tijdens verblijf in een instelling Welke zorg kan geboden worden als een cliënt in de instelling is opgenomen of begeleid wordt door een instelling? Hoe kun je wensen van een cliënt in kaart brengen? Hoewel misschien niet altijd eenvoudig om te doen, toch is het belangrijk om, wanneer een cliënt in zorg komt (zeker wanneer dit voor langere tijd is), duidelijkheid te krijgen over wensen van de cliënt met betrekking tot ernstig ziek zijn en overlijden. Om deze stap wat eenvoudiger te maken is een klein wensenboekje gemaakt waar belangrijke gegevens in vastgelegd kunnen worden. Deze gegevens kunnen met de cliënt mee verhuizen wanneer deze naar een andere instelling mocht gaan. Zo hoeven daar niet opnieuw dezelfde vragen gesteld te worden. Het boekje (wanneer document wordt afgedrukt als boekje) is ook te vinden op Wel of geen uitvaartverzekering? Veel mensen die van een minimum moeten rond komen willen geen geld uitgeven aan een uitvaartverzekering. Hoewel dat hun eigen keuze is, is het zorgvuldig er op te wijzen dat dit consequenties heeft voor de manier waarop ze begraven/gecremeerd zullen worden. Wanneer eventuele familie de betaling niet op zich wil of kan nemen wordt de uitvaart betaald door de Sociale Dienst. Het zal dan een sober gebeuren zijn en er komt geen eigen graf. 3

5 2. Zorg tijdens ernstige ziekte en bij het sterfbed van de cliënt Wat zijn aandachtspunten bij (ernstige) ziekte? Welke zorg kan geboden worden wanneer cliënt ernstig ziek is? Afhankelijk van de situatie kan tijdens het ziekbed (zover dat nog niet gebeurd is in een eerdere fase) aandacht besteed worden aan de volgende zaken: o o o Het invullen van het wensenboekje het maken van een dossier met daarin een overzicht van levensloop en (familie-)relaties het doorspreken van de wensen met betrekking tot de komende periode. Zijn er nog mensen die iemand graag wil zien? Zijn er nog dingen die geregeld of uitgesproken moeten worden? Misschien wil de cliënt een ritueel als ziekenzalving of dergelijke ontvangen. Wanneer een cliënt ernstig ziek is en mogelijk komt te overlijden kan het wenselijk zijn dat er extra/andere zorg wordt ingeschakeld. Wanneer thuiszorg/wijkverpleging niet toereikend of wenselijk is, kan gedacht worden aan opname op Meerzorg of, wanneer de levensverwachting korter is dan drie maanden, in een hospice. Een hospice is een instelling waar mensen die terminaal zijn in een huiselijke sfeer maar mét medische zorg, de laatste fase van hun leven verzorgd kunnen worden. Hiermee zijn inmiddels goede ervaringen opgedaan, ook met de OGGZ-doelgroep. Wanneer de cliënt graag in zijn eigen woning blijft zijn er verschillende organisaties die (medische) zorg kunnen bieden. Buurtzorg biedt oa thuiszorg en Kleurrijk Zorg is een thuiszorginstelling die ook specialistische terminale thuiszorg biedt. Met name Kleurrijk Zorg is goed bekend met de OGGZ doelgroep en past zich aan aan de vraag van de cliënt. Ook hebben zij aandacht voor culturele en religieuze achtergrond en kunnen zorg bieden in de eigen taal. Careyn is een algemene thuiszorgorganisatie, voorheen Aveant. Stichting Thuis Sterven heeft vrijwilligers die terminale patiënten bijstaan. Voor geestelijke bijstand kan gebruik worden gemaakt van de diensten van verschillende kerken of religieuze instellingen. De USRK (Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken) heeft een adressenlijst van de bij haar aangesloten kerken (de meeste kerkgenootschappen in Utrecht). Deze lijst is voor een paar euro te bestellen bij de USRK. Voor geestelijke bijstand kan men contact opnemen met het Straatpastoraat Utrecht, of met een kerkgenootschap in de buurt. Ook kan het de wens zijn van een cliënt om actief een einde te laten maken aan zijn leven. Het is belangrijk om deze wens serieus te onderzoeken en, wanneer dit binnen de eigen instelling moeilijk ligt, te zoeken naar alternatieven. Bij de vereniging voor vrijwillige euthanasie (NVVE) is hierover veel informatie beschikbaar. Wanneer een cliënt geen levensrekkende of levensreddende handelingen (bijvoorbeeld reanimatie) meer wil ondergaan kan daarvoor een verklaring getekend worden. Voor mensen die 4

6 een stervenswens hebben die voldoet aan de zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet maar waarvan de arts hier niet in wil of kan helpen is het raadzaam contact op te nemen met de Levenseindekliniek. Hoe dan ook, het is met name belangrijk om wensen van de cliënt van tevoren vast te leggen. Zeker wanneer de cliënt niets meer te maken wil hebben met zijn of haar familie kan vastgelegd worden wie beslissingen mag nemen in naam van de cliënt wanneer deze het zelf niet meer kan. De NVVE heeft hiervoor een Volmacht. Deze heeft dus niets te maken met euthanasie maar alleen met het vastleggen wie beslissingen mag nemen bijvoorbeeld wanneer de cliënt in coma raakt. Een voorbeeld van deze Volmacht is bijgevoegd als bijlage 1. Gebruik van de rouwkoffer Naast het maken van deze handreiking heeft de werkgroep een koffer samengesteld met daarin boeken en informatie en wat mooie spullen die bruikbaar zijn voor het laatste stukje van deze aardse levensreis. Deze koffer is te leen via de GG&GD Vangnet. In instellingen waar regelmatig mensen komen te overlijden kan mogelijk zelf een koffer samengesteld worden. Multiculturele zorg Juist bij de laatste zorg kan het belangrijk zijn extra aandacht te besteden aan wensen die de cliënt kan hebben vanuit zijn/haar culturele en religieuze achtergrond. Beste informatiebron daarvoor is de cliënt zelf. Het Culturele interview kan hierbij een goede handleiding zijn. Meer informatie hierover is te vinden op In de literatuurlijst staat ook een boekje waarin gebruiken en rituelen rond overlijden en rouw beschreven staan van zeven culturen (Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Chinese, Antilliaanse, Indonesische en vanuit Katholieke visie) toegankelijk staan beschreven. 5

7 3. Zorg direct na het overlijden (Voor korte actielijst zie bijlage 4!!) Praktische zaken rondom het overlijden Hoe handel je wanneer je vermoedt dat een cliënt is overleden? Bij vermoeden van overlijden ga je, zo mogelijk, samen met iemand naar binnen. Bij een zelfstandig wonende cliënt doe je melding bij de politie en vraag je deze samen met jou naar binnen te gaan. Wanneer een (niet terminale) cliënt gevonden wordt en het is onduidelijk of cliënt is overleden bel dan direct de ambulance 112 of de huisarts (buiten kantooruren de huisartsenpost via ). Ook bij een (terminale) cliënt, waarvan bekend was dat deze op korte termijn zou komen te overlijden, wordt de huisarts gebeld. Noteer zo mogelijk het moment van overlijden. De huisarts stelt het overlijden vast en vult overlijdenspapieren in. Vraag hiervan een kopie. De kopie is nodig voor het verder kunnen afhandelen van praktische (financiële) zaken. Wanneer er verdenking is van niet natuurlijk overlijden (wanneer er mogelijk sprake is van een misdrijf of suïcide) schakelt de huisarts de schouwarts in. De schouwarts kan zonodig de politie inschakelen. In geval van suïcide kan gebruik gemaakt worden van (delen uit) Suïcide in de verslavingszorg. Richtlijn voor preventie, handelen na suïcide en nazorg voor hulpverleners. Heb je interesse in de richtlijn mail dan even met Verzoek om de richtlijn te mogen opnemen in de handleiding loopt. Hoe handel je verder wanneer cliënt is overleden met betrekking tot de cliënt zelf? Wanneer overlijden werd verwacht kunnen met de huisarts afspraken gemaakt zijn welke handelingen na het overlijden verricht mogen worden, voordat de huisarts arriveert. Zo kan de overledene op de rug gelegd worden, de ogen gesloten worden en zo nodig een rol onder de kin gelegd. Zorg dat de overledene er voor anderen goed bij ligt. Als het overlijden op de kamer van de cliënt heeft plaatsgevonden doe dan de ramen en gordijnen dicht en de verwarming uit. Doe de kamerdeur op slot. Als de overledene elders ligt dek het lichaam dan af met een laken. Breng coördinator/trajectmanager op de hoogte. Maak afspraken over wie vervolgstappen onderneemt. 6

8 Raadpleeg het dossier van de cliënt in verband met eventuele afspraken over hoe te handelen bij overlijden. Check of er een donorcodicil is. Indien cliënt specifieke wensen heeft rondom overlijden worden deze voor zover mogelijk nageleefd. Als bekend is welke uitvaartondernemer ingeschakeld moet worden kan dit gedaan worden. Omdat familieleden (in eerste instantie) de eerst aangewezenen zijn om de uitvaart te regelen kan dit pas gedaan worden als duidelijk is dat er niet binnen afzienbare tijd na het overlijden familie gevonden gaat worden. Rol uitvaartondernemer De uitvaartondernemer heeft een heel belangrijke rol en kan bij veel zaken ondersteunen. De uitvaartondernemer is verantwoordelijk voor de zorg van de overledene. Ook wordt met de uitvaartondernemer besproken hoe de uitvaart verloopt. De uitvaartondernemer weet wat de kosten zijn en kan dus meedenken over wat haalbaar is. Hoe handel je verder wanneer cliënt is overleden met betrekking tot de nabestaanden? a. medebewoners Breng medebewoners op de hoogte. Doe dit zorgvuldig (bij voorkeur gezamenlijk) en zorg voor opvang. Zorg dat je niemand vergeet. Allereerst zullen bewoners behoefte hebben aan informatie: wie is er overleden, hoe is het gebeurd e.d. Het is raadzaam om in het team te overleggen hoe de bewoners te informeren, en wat aan hen te vertellen. Heldere en eenduidige informatie is van belang. Ook in het verdere verloop is communicatie belangrijk: bij wie kunnen bewoners terecht met hun vragen en hun verdriet, wordt er een gedenkplek ingericht in het huis/ de instelling, wanneer en waar is de uitvaart, kunnen bewoners daar naartoe enz. b. familie/contactpersoon Breng contactpersoon/familie op de hoogte. Is er geen familie bekend of is deze niet te bereiken licht dan de wijkagent in. Deze kan helpen eventuele familie op te sporen. Blijf ook zelf creatief zoeken naar familie bijv. via internet (facebook, zoek persoon), andere organisaties, medecliënten. Wanneer familie naar overledene toe komt vang ze dan op, bied wat te drinken aan, loop met ze mee en geef ze ruim de tijd om bij de overledene te zijn. Wie moeten verder ingelicht worden? Ga na welke andere personen ingelicht moeten worden. Te denken valt hierbij aan: 7

9 - Geestelijke verzorging - Behandelaar - Tandarts - Apotheek - Overige externe hulpverleners - Vrienden, buren, kennissen - Werkgever (ook bij vrijwilligerswerk) Bij een cliënt uit de OGGZ-doelgroep kan de keten ingelicht worden door gebruik te maken van bijgevoegde lijst (zie adressen). Vaak zijn er nog (oud)medecliënten of medewerkers die het prettig vinden om op de hoogte gesteld te worden en eventueel de gelegenheid te krijgen om afscheid te nemen of de uitvaart bij te wonen. Ook kunnen anderen eventueel behulpzaam zijn bij het opsporen van familie. De laatste verzorging van de overledene De laatste verzorging van de overledene kan door de uitvaartverzorger gedaan worden maar ook medewerkers van de instelling, familie of vrienden kunnen hierbij helpen. Het kan heel prettig zijn om nog concreet iets voor de overledene te kunnen doen. Houd zo veel mogelijk rekening met de gebruiken en rituelen van de levensovertuiging van de cliënt. Kan hier niet (helemaal) aan voldaan worden, leg dit dan uit aan de nabestaanden. Overleg ook met de nabestaanden over kledingwensen, het afdoen of aandoen van sieraden, bril, etc. Wanneer de overledene elders wordt opgebaard geef dan medebewoners de kans om afscheid te nemen. De overledene kan bijvoorbeeld door medewerkers of medebewoners worden uitgedragen. Wanneer de overledene op een brancard wordt uitgedragen is het prettig om er een mooi kleed overheen te leggen. Ook kunnen er bloemen of iets persoonlijks op de kist of het kleed gelegd worden. Draag zorg voor de bezittingen van de cliënt door bezittingen zorgvuldig op te bergen en de kamer goed af te sluiten. Het opruimen van de spullen kan het best door twee medewerkers samen gebeuren. 8

10 4. Zorg rondom de uitvaart Praktische zaken rondom de uitvaart Hoe en door wie wordt de uitvaart geregeld? Het regelen van de uitvaart is in principe een taak voor de familie. Als dit op prijs gesteld wordt kun je hulp aanbieden en bijv. de naam doorgeven van een uitvaartonderneming waar goede ervaringen mee zijn. Namen hiervan staan achterin deze handreiking. Vraag de familie door te geven wanneer de rouwplechtigheid zal zijn en of daarin participatie van medecliënten en medewerkers gewenst is. Wanneer er geen familie is of wanneer deze niets met de uitvaart te maken wil hebben is het de taak van de instelling/trajectmanager om hier zorg voor te dragen. Wanneer de direct nabestaanden van de overleden bewoner ermee akkoord gaan, kan het goed zijn om medebewoners te betrekken bij de uitvaart. Dit kan door hen zelf een rol te geven (aansteken van een kaars, neerleggen van bloemen, een klein aandenken oid, of bijv. het lezen van een gedicht of het uitspreken van een laatste groet tijdens de uitvaart), of door te luisteren naar hun verhalen over wat de overleden bewoner voor hen betekend heeft, en aan hen te vragen of één en ander genoemd mag worden bij de uitvaart bijv. in afscheidswoorden die iemand van de begeleiding uitspreekt tijdens de uitvaart. (bv. Vandaag nemen we afscheid van. Ieder van ons had een andere relatie met hem/haar. Voor de één was het iemand waar je mee kon lachen, voor een ander een goede vriend(in) enz. ) Op deze manier krijgen bewoners via een ander een stem, en kunnen ze zich gehoord voelen. Dat wat zij met de overleden persoon hadden, wordt onder woorden gebracht. Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK) De USRK wordt ingelicht over een overlijden als er door de gemeente niemand is gevonden die de uitvaart kan verzorgen, m.a.w., als de uitvaartverzorging een gemeentekwestie is. Verzorgen betekent niet noodzakelijkerwijs betalen, het betekent het organiseren van de uitvaart, in de zin van een uitvaartonderneming vragen ed. (datgene wat in een ander geval bv een familielid of hulpverlener zou doen). De gemeente licht in een dergelijk geval de URSK en de Stadsdichters in. Deze twee partijen gaan dan in overleg: de USRK biedt haar diensten aan wanneer er een kans is dat er nog anderen bij de uitvaart aanwezig zullen zijn, de stadsdichters komen wanneer verwacht wordt dat er niemand aanwezig zal zijn. De gemeente zal altijd zoeken naar nabestaanden en contactpersonen van de overledene. Wanneer er een contactpersoon gevonden is zal de USRK daarmee contact opnemen en vragen of presentie/betrokkenheid vanuit de kerken op prijs wordt gesteld. Wanneer dit zo is, wordt bekeken welke pastor die bij eenzame uitvaarten betrokken is deze uitvaart kan begeleiden. De USRK handelt volgens afspraken met de gemeente, en voelt zich niet vrij om derden in te lichten over het overlijden van iemand. 9

11 Hoe wordt de uitvaart bekostigd? Voor bepalen voor wie de kosten van de uitvaart zijn kan gebruik worden gemaakt van het stroomdiagram, bijlage 2. Wanneer er geen familie is of deze niets met de uitvaart te maken wil hebben ligt de verantwoordelijkheid voor het regelen hiervan bij de organisatie/trajectmanager. Zeker wanneer de uitvaart plaats vindt op kosten van de gemeente is het een uitdaging om er een mooie bijeenkomst van te maken. De uitvaart moet dan bekostigd worden uit het budget wat hier voor staat (in 2013 ongeveer 3000 euro) en er moet aan bepaalde eisen worden voldoen (bijvoorbeeld geen kaarten, geen bloemen). Met uitvaartonderneming Alting en met Tap-Ouwerkerk zijn inmiddels goede ervaringen opgedaan. Zij zijn bereid creatief mee te denken over hoe, met weinig geld, toch een bijzondere dienst gehouden kan worden. In bijlage 3 zijn een paar voorbeelden opgenomen die laten zien hoe het krappe budget ingezet zou kunnen worden. 10

12 5. (Na)zorg voor medecliënten, familie en medewerkers Gedenkplek Het inrichten van een gedenkplek kan bewoners en medewerkers helpen plek aan hun verdriet te geven. Bij inrichting van een gedenkplek kan gedacht worden aan een foto van de overledene, een vaas met bloemen, een tafel met daarop een schrift of multomap waarin men een laatste groet aan de overledene op kan schrijven. In een multomap kunnen ook insteekhoezen worden gedaan zo kunnen bewoners op hun eigen kamer iets schrijven of tekenen en dit in een hoes doen. Het spreekt voor zich dat de gedenkplek voor iedereen bereikbaar moet zijn. Na een uitvaart kan de behoefte bestaan om af en toe nog stil te staan bij het overlijden en de overledene. Een gedenkplek hoeft niet meteen na de uitvaart opgeruimd te worden. Het kan bewoners goed doen om er nog eens naar toe te gaan, zo mogelijk een kaarsje aan te steken, een bloem bij de foto te leggen, of nog wat in het schrift te schrijven. Na verloop van tijd is het goed om de overledene op een andere manier een plek te geven. Misschien kan de foto ergens opgehangen worden. Misschien kan er een gedenkboek gemaakt worden, waarin de foto wordt geplakt, met een kort in memoriam erbij. Dit boek kan alleen voor deze ene overleden persoon zijn, maar kan ook een gedenkboek worden van het huis een boek waarin degenen die overleden zijn hun plek krijgen en dat een ieder van tijd tot tijd eens in kan kijken. Herdenkingsbijeenkomst In veel kerken worden eens per jaar de mensen in herinnering gebracht die het afgelopen jaar overleden zijn. Dit gebeurt in een speciale viering, die voor iedereen van de geloofsgemeenschap toegankelijk is en waarvoor de nabestaanden worden uitgenodigd. De namen van de overledenen worden genoemd, en voor ieder van hen wordt een kaarsje aangestoken. Voor bewoners en begeleiders kan het goed zijn om na een jaar de bewoners te herdenken die het afgelopen jaar overleden zijn. Deze bijeenkomst wordt gehouden voor bewoners en begeleiders, andere betrokkenen en nabestaanden. De overleden bewoners kunnen in herinnering gebracht worden door iemand (kort ) iets over hen te laten vertellen ( Ik herinner me x als iemand die ) en iets persoonlijks kan er aan toegevoegd worden bijv. muziek laten horen die iemand mooi vond, of een symbool gebruiken dat iets over diegene zegt. Bijvoorbeeld Ik leg deze steen neer omdat ik vind dat x een kei was. De namen van de overleden bewoners kunnen worden uitgesproken, en bij het uitspreken van de naam kan een kaars aangestoken worden. Het kan zijn dat een familielid of iemand anders iets wil zeggen wat hij/zij tijdens de uitvaart niet kon zeggen omdat het toen te moeilijk was. Dan kan daar bij een dergelijke bijeenkomst ruimte voor worden gegeven. (Bij een herdenkingsbijeenkomst in een hostel wilde de dochter van de overleden bewoner graag iets tegen en over haar vader zeggen. Ze had dit bij de uitvaart willen doen, maar kon het toen niet. Bij de herdenkingsbijeenkomst deed ze het 11

13 alsnog. Het maakte op alle aanwezigen een grote indruk.) Het is bij zo n bijeenkomst van belang om een redelijke balans te vinden tussen de tijd nemen en afbakenen. Het is niet de bedoeling dat mensen in eindeloze herinneringen gaan treden of de ene anekdote na de andere vertellen. Wel dat de namen van degenen die het afgelopen jaar zijn overleden nog eens klinken en dat zij in herinnering worden gebracht. Het is goed om een coördinator van het geheel te hebben en een gespreksleider/ ceremoniemeester die één en ander in goede banen kan leiden. Om de spanning wat te breken kan na afloop koffie gedronken worden dan kunnen mensen nog wat stoom afblazen. Herdenkingsboompje Er zijn plannen om een herdenkingsboompje in het leven te roepen. Een boom, ergens op een mooie plek in de binnenstad, waar naampenningen in gehangen kunnen worden van mensen die geen eigen graf hebben. Op die manier komt er toch een plek waar mensen uit de doelgroep herdacht kunnen worden. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij het Straatpastoraat. Ten slotte Het overlijden van een bewoner kan van alles losmaken bij medebewoners: geconfronteerd worden met het overlijden van een ander maakt mensen bewust van de eindigheid van het leven. Met mij kan het ook zo maar afgelopen zijn Het kan vragen oproepen over de zorg in huis: als het niet goed met iemand/mij gaat wordt dat dan wel op tijd opgemerkt? En wordt er goed op gereageerd? En over de zorg voor anderen en voor elkaar: we hebben x al een tijdje niet meer gezien, gaat het wel goed met hem/haar? Ook kan er oud verdriet bovenkomen: de herinnering aan mensen die ze verloren hebben aan de dood of aan het leven, huisdieren die gestorven zijn, aan ander oud zeer. Ten slotte kan het ze helpen bepalen wat ze nog graag zouden willen doen voordat zij zelf gaan contact herstellen met bepaalde mensen bv., mensen nog iets zeggen voor het te laat is ed. Het is goed om oog en oor te hebben voor dit alles, en er de tijd voor te nemen wanneer een bewoner zijn/haar verdriet en/of zorgen uit, of bepaalde wensen formuleert (met betrekking tot herstellen van contact bv.). Ook bij medewerkers kan er veel geraakt worden wanneer zij geconfronteerd worden met verlies en overlijden. Binnen het team kan hier aandacht aan besteed worden bijvoorbeeld in een teamoverleg. Wellicht is het zinvol om hier al aandacht voor te hebben voordat zich daadwerkelijk een situatie voor doet waarin het speelt. Zo kan een veilige sfeer gecreëerd worden in het team waarin teamleden beter van elkaar weten waar mogelijk gevoelige punten liggen. 12

14 Als input voor mogelijke gespreksonderwerpen in het team worden hieronder een aantal dilemma s genoemd. Een andere methode die veel inzicht kan verschaffen in de onderliggende ethische dilemma s en visies hierop is het Moreel Beraad. Hierbij gaan betrokkenen op systematische wijze reflecteren op een morele vraag. Dilemma's ~ Cliënt heeft aangegeven dat in geen enkel geval contact met familie mag worden gelegd. Cliënt is ernstig ziek. Wat te doen als familie belt? ~ Cliënt is overleden. De familie wil een besloten begrafenis, maar medecliënten/- bewoners willen ook graag komen. ~ Cliënt geeft aan zelfmoord te plegen als jij hem niet terugbelt. Je belt niet terug, waarna cliënt zelfmoord pleegt. Hoe hiermee om te gaan? En wat als familie je hierop aanspreekt? ~ Cliënt heeft aangegeven broer Henk niet op de uitvaart te willen hebben. Henk komt daar toch naartoe. Hoe ga je daar mee om? 13

15 Informatie op internet De startpagina voor alles wat met rouw te maken heeft. Website van het landelijke steunpunt rouw, met heel veel informatie voor mensen die rouwen maar ook voor hulpverleners. Voor meer informatie over notariële zaken kan men terecht bij de Koninklijke Notariële Beroepsvereniging Hier staat oa informatie over het verwerpen van de erfenis. Informatie en regels vanuit de overheid. Praten over de dood is vaak een taboe en voelt ongemakkelijk. Dat het leven én dat van onze vrienden en familie eindigt, daar denken we liever niet aan. Deze site helpt mee het taboe te doorbreken. Deze website is voor stervenden en hun omgeving. Je vindt hier informatie, tips en ervaringen van anderen over het bespreekbaar maken van onderwerpen die met doodgaan te maken hebben. Op het forum kun je jouw tips en ervaringen kwijt. Website met informatie over organisaties die iets doen voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. De Levenseindekliniek is bedoeld voor mensen met een stervenswens die aan de zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet voldoen, maar van wie de arts geen euthanasie of hulp bij zelfdoding kan of wil geven. 14

16 Adressenlijst zorginstellingen en uitvaartondernemers Buurtzorg T: W: Careyn (voorheen Aveant) T: (Team Altijd voor acute zorg) W: Kleurrijk Zorg T: W: Meerzorg Nieuwegracht LX Utrecht T: Stichting Hospice Utrecht Kanaalstraat 200A 3531 CR Utrecht T: W: Johannes Hospitium Vleuten Kloosterweide VN Vleuten T:

17 W: Academisch Hospice Demeter Weltevreden AL De Bilt T: W: Straatpastoraat pastor Wieke: pastor Bart: 16

18 Uitvaartverzorgers Alting Geertekerkhof (dag en nacht) Barbara uitvaartverzorging Egginklaan Tap-Ouwerkerk Ouwerkerk Uitvaartzorg Utrecht Wezerdreef

19 adressen in te lichten ketenpartners en andere organisaties Release Catharijnehuis Tussenvoorziening Leger des Heils Verkeerd Verbonden GG&GD Wegloophuis OGGZteam Veldwerk CMB/SMT team GOUD Straatnieuws Stadsbrug Straatpastoraat Utrecht Ubuntu

20 Literatuurlijst Berg, M.R. van den & Berg, M. van den (2007).Voor bij het einde, waken en afscheid nemen. Utrecht; Uitgeverij Ten Have Voor bij het einde is een bundel gedichten en meditaties. Ze zijn bestemd voor wie omgaat met ernstig zieken of stervenden. Wie in de schaduw van de dood terechtkomt, zou tijd moeten nemen, kostbare tijd volgens Marinus van den Berg. Bij het samenstellen van dit gebruiks- en meditatieboek had hij allereerst mensen voor ogen die tijd nemen om te waken: in de laatste dagen en uren, maar ook daaraan voorafgaand. Ook zij die - algemener gesproken - willen stilstaan bij het levenseinde om er betekenis aan te geven, vinden hier aanzetten. Keirse, M. (2008). Vingerafdruk van verdriet. Woorden van bemoediging. Arnhem; Lannoo Vingerafdruk van verdriet is een kostbaar geschenk voor een ander of voor jezelf. Het is een boekje dat je zou moeten geven aan iedereen die een kind, een broer of een zus, de partner, een ouder, een vriend of een droom verliest. Het is niet alleen geschreven voor hen die het zelf moeilijk hebben, maar ook voor familieleden, vrienden en collega's van wie ze steun verwachten op hun moeilijke reis naar hernieuwd leven. Kübler-Ross, E. & Kessler, D. (2006). Over rouw; de zin van de vijf stadia van rouwverwerking. Amsterdam; Ambo In Over rouw, het boek dat Elisabeth Kübler-Ross kort voor haar dood voltooide, gaat zij en haar coauteur David Kessler dieper in op de vijf stadia van rouwverwerking om mensen die om welke reden dan ook rouwen, te laten zien hoe ze de moed kunnen vinden hun leven voort te zetten. De auteurs schrijven over onder andere verdriet, dromen, isolatie, genezing, kinderen, en zelfs seks, en laten zien hoe het rouwproces het rouwen niet alleen zin, maar ook een helende kracht kan verlenen. Kübler-Ross, E. (2006). Dood: het laatste stadium van innerlijke groei. Amsterdam; Ambo Wie de dood ontkent, loopt gevaar een doelloos leven te leiden. Wanneer je leeft alsof er nooit een einde aan je bestaan zal komen, kom je maar al te gemakkelijk toe dingen uit te stellen. Maar als je ervan doordrongen bent dat iedere dag je laatste kan zijn, doe je je best om dié dag te besteden aan je persoonlijke groei en de waardevolle omgang met anderen. Uitgaande van deze overtuiging bracht de vermaarde psychiater Elisabeth Kübler- Ross uitspraken, meningen en denkbeelden over de dood bijeen. Daar zijn persoonlijke getuigenissen bij van mensen die nauw betrokken zijn geweest bij 19

21 sterfgevallen, zoals een brief van een verpleegster die zich op haar sterfbed tot haar collega's richt. Dit boek bevat echter ook beschouwingen over hoe in verschillende religies over de dood wordt gedacht. Kübler-Ross, E. (1996). Intens leven en sterven. Amsterdam; Karnak Dit ontroerende boek is gebaseerd op lezingen waarin Elisabeth Kübler-Ross heel direct spreekt over haar eigen ervaringen met het begeleiden van stervenden, het stervensproces, en het leven na de dood. Zij vertelt hoe belangrijk het is om werkelijk te leren luisteren, eerlijk te zijn en onafgewerkte zaken af te handelen. Hoewel haar persoonlijke ervaringen vaak gaan over het sterven, geeft zij tevens de meest waardevolle lessen voor de levenden. Met welke onverwerkte emoties - angst, woede, verdriet - lopen wij zelf rond? En hoe geven we onze problemen door aan onze kinderen? Pas als we die emoties verwerkt hebben, komen we in contact met onze onvoorwaardelijke liefde, en kunnen we pijn, ziekte en sterven werkelijk tegemoet treden. Dan leren we om de volledige intensiteit van het leven aan te gaan. Kübler-Ross, E. (2001). Woorden die sterken en troosten. Heemstede; Altamira In eerlijke en rechtstreekse bewoordingen spreekt zij over de vragen waar iedereen mee te maken krijgt. Waarop moet je attent zijn wanneer je met stervenden samen bent? Op welke manier kun je een stervende of de verwanten van een zojuist gestorven het beste bijstaan? Hoe ga je zelf om met het verlies van een naaste? Elisabeth Kübler-Ross maakt ook duidelijk dat wij eerst de angst voor de dood en het sterven moeten verliezen voordat wij werkelijk vrij kunnen leven. Mak, G. & A. Mak (2006). Met stomheid geslagen?. Zoetermeer; Boekencentrum B.V. Als de christelijke traditie in de huidige tijd nauwelijks nog spreekt of aanspreekt, dan hoeft er nog niet gezwegen te worden bij een uitvaart. Om te helpen de juiste toon en de juiste vorm te vinden voor het verzorgen van een uitvaart, schreef de radiopredikant Aart Mak dit bezinnende en praktische boek. Het is gericht op predikanten, priesters, pastoraal werkers, uitvaartleiders en andere belangstellenden. De auteur wil in de eerste plaats attent maken op wat er in deze eeuw gaande is rond dood en doodsbeleving. Deze kennis is van belang voor het vinden van de juiste toon bij de uitvaart. Daarnaast reikt hij in het praktische gedeelte stijl, taal en vormen aan die gebruikt kunnen worden bij en rond de uitvaart, zodat moderne mensen op een zinnige, authentieke en zelfs gelovige wijze niet met de dood alleen worden gelaten. 20

wensenboek deel cliënten

wensenboek deel cliënten wensenboek deel cliënten Wensenboek Iedereen gaat een keer dood. Weet jij wat doodgaan is? Wat denk jij dat er gebeurt als je dood gaat? Dit boek helpt je hierover te praten en op te schrijven wat voor

Nadere informatie

wil ik het wensen rond overlijden

wil ik het wensen rond overlijden ZO wil ik het wensen rond overlijden Als jij mij vertelt wat je wilt, Zet ik de wereld even stil Om jouw leven gedag te zeggen En jou in ons hart neer te leggen. Wilma van Grieken, teamleider De Vaart(2012)

Nadere informatie

Wensenboek. cliënten DIT WENSENBOEK IS VAN:

Wensenboek. cliënten DIT WENSENBOEK IS VAN: Wensenboek cliënten DIT WENSENBOEK IS VAN: Beste..., Iedereen gaat een keer dood. Weet jij wat doodgaan is? Wat denk jij dat er gebeurt als je dood gaat? Dit boek helpt je hierover te praten en op te schrijven

Nadere informatie

HET WENSENBOEK. Wensen die ik heb als ik erg ziek ben en niet meer beter wordt!

HET WENSENBOEK. Wensen die ik heb als ik erg ziek ben en niet meer beter wordt! HET WENSENBOEK Wensen die ik heb als ik erg ziek ben en niet meer beter wordt! Beleidsnotitie Wensenboek Auteur(s) A.Trienekens Datum September 2009 Advies/instemming Managementteam 22 september 2009 Centrale

Nadere informatie

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo/ gemeente van de Protestantse

Nadere informatie

Wensen bij overlijden 1

Wensen bij overlijden 1 Wensen bij overlijden 1 Voorwoord Doelstelling Het is niet gemakkelijk om te praten over verdrietige onderwerpen. Ziek zijn, doodgaan en op een goede manier afscheid nemen is zo n moeilijk onderwerp. De

Nadere informatie

Zó wil ik het. als mijn sterven daar is. C.J. Droger

Zó wil ik het. als mijn sterven daar is. C.J. Droger Zó wil ik het als mijn sterven daar is C.J. Droger Zó wil ik het als mijn sterven daar is Naam... Adres... Woonplaats... Handtekening... 1 WOORD VOORAF Bij dezen bied ik u een brochure aan die gebruikt

Nadere informatie

De ervaring leert dat het voor nabestaanden belangrijk is om actief betrokken te zijn bij een afscheid en dat zij dit vaak als positief ervaren.

De ervaring leert dat het voor nabestaanden belangrijk is om actief betrokken te zijn bij een afscheid en dat zij dit vaak als positief ervaren. Geachte lezer, Voor u ligt het wensenboekje van Cloosterman Uitvaartzorg. Waarom dit wensenboekje? Ik wil met dit boekje bereiken dat u nadenkt over uw afscheid. Dat u probeert om aan te geven welke vorm

Nadere informatie

Wilsbeschikking: Mijn persoonlijke gegevens:

Wilsbeschikking: Mijn persoonlijke gegevens: Wilsbeschikking: Mijn persoonlijke gegevens: Naam: Volledige voornamen: Adres: Postcode en Woonplaats: Telefoonnummer: Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Naam vader: Naam moeder: Gehuwd / Gehuwd

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Persoonlijke gegevens: Naam: Voornamen: Roepnaam: Geboren op: in: Geslacht: Man / Vrouw. Adres: Postcode en woonplaats:

Wilsbeschikking. Persoonlijke gegevens: Naam: Voornamen: Roepnaam: Geboren op: in: Geslacht: Man / Vrouw. Adres: Postcode en woonplaats: Wilsbeschikking Persoonlijke gegevens: Naam: Roepnaam: Geboren op: in: Geslacht: Man / Vrouw Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: mobielnr: Nationaliteit: Naam huisarts: telefoon: Burgerlijke staat:

Nadere informatie

Mijn afscheid geregeld

Mijn afscheid geregeld Mijn afscheid geregeld Geeft uw wensen rondom uw afscheid weer. Het biedt ondersteuning voor uw nabestaanden en kan hun de nodige verlichting bieden bij het regelen van uw afscheid. woord vooraf 1 Woord

Nadere informatie

U bewaart deze bij uw belangrijke papieren of u geeft deze af aan degene die de uitvaart te zijner tijd met ons bespreekt. Geboortedatum: te: BSN:

U bewaart deze bij uw belangrijke papieren of u geeft deze af aan degene die de uitvaart te zijner tijd met ons bespreekt. Geboortedatum: te: BSN: 1 Wilsbeschikking Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten

Nadere informatie

Persoonlijke uitvaartwensen van:...

Persoonlijke uitvaartwensen van:... Persoonlijke uitvaartwensen van:..... Inleiding Door het invullen van uw wensenlijst, kunt u uw voorkeuren kenbaar maken voor de uitvoering van uw eigen uitvaart. Het is uw manier om duidelijkheid te scheppen

Nadere informatie

Mijn uitvaart... laatste wensenformulier. Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden

Mijn uitvaart... laatste wensenformulier. Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden Mijn uitvaart... laatste wensenformulier Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden HILHORST uitvaartverzorging biedt u hierbij geheel vrijblijvend een Wensenformulier aan. Dit formulier is een hulpmiddel,

Nadere informatie

MIJN UITVAART GOED GEREGELD

MIJN UITVAART GOED GEREGELD MIJN UITVAART GOED GEREGELD Mijn uitvaart goed geregeld Bijgewerkt op datum: 12-03-2008 pagina 1 Algemeen Rondom de uitvaart moet altijd heel veel worden geregeld. U kunt zelf diverse voorzorgsmaatregelen

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een leerling

Protocol bij het overlijden van een leerling Protocol bij het overlijden van een leerling Algemeen: Er worden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het locatie aanspreekpunt of de directeur meldt alleen dat onze 1 ste zorg de nabestaanden en de medeleerlingen

Nadere informatie

Ter inleiding. Persoonlijke wensen

Ter inleiding. Persoonlijke wensen 06-534 321 44 Ter inleiding Wanneer er een familielid overlijdt, wordt u met diep verdriet geconfronteerd en moet er in een korte tijd veel geregeld worden. Wij willen u bij deze wilsbeschikking informatie

Nadere informatie

Laatste wensenboekje van

Laatste wensenboekje van Laatste wensenboekje van... Hagepreekland 20 3994 TX Houten 06-256 621 92 info@anneuitvaartverzorging.nl www.anneuitvaartverzorging.nl Laatste Wensenboekje Ieder mens is uniek, ieder afscheid dus ook...

Nadere informatie

Geachte mevrouw/mijnheer,

Geachte mevrouw/mijnheer, Laatste Wensen Geachte mevrouw/mijnheer, De uitvaart is het laatste eerbetoon aan de overledene. Het komt het persoonlijke karakter van de uitvaart ten goede wanneer de gemaakte keuzen passen bij de persoon

Nadere informatie

Persoonlijk en respectvol afscheid

Persoonlijk en respectvol afscheid Persoonlijk en respectvol afscheid Anastasia van Achteren-van Vendeloo Uitvaartbegeleider Smalgoorn 12 9403 NW Assen 06-50291822 info@anastasiauitvaartbegeleiding.nl www.anastasiauitvaartbegeleiding.nl

Nadere informatie

Zo wil ik afscheid nemen. Een herinnering in liefde is een herinnering voor altijd

Zo wil ik afscheid nemen. Een herinnering in liefde is een herinnering voor altijd Zo wil ik afscheid nemen Een herinnering in liefde is een herinnering voor altijd Uitvaartbegeleidster: Marja van Rijn Tel.: 0174-613365 b.g.g. Mobiel: 06-13550369 Dag en nacht bereikbaar Internet: www.uitvaartbegeleidingsamen.nl

Nadere informatie

ANTONIUS IN BEWEGING

ANTONIUS IN BEWEGING ANTONIUS IN BEWEGING Laatste wensenlijst Praten over de eigen dood is voor veel mensen niet gemakkelijk. Maar als een naaste overlijdt en je moet de uitvaart regelen, dan kan het troostend zijn als je

Nadere informatie

Mijn uitvaart goed geregeld

Mijn uitvaart goed geregeld Mijn uitvaart goed geregeld April 2011 1 Algemeen Rondom een uitvaart moet altijd heel veel worden geregeld. U kunt zelf diverse voorzorgsmaatregelen treffen, zodat na uw overlijden alles zo verloopt zoals

Nadere informatie

Zorg na overlijden. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Zorg na overlijden. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Zorg na overlijden Informatie voor patiënten F0245-3415 december 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357

Nadere informatie

. Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene begrafenis en Crematievereniging Samenwerking. Telefoon 045-563 9502

. Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene begrafenis en Crematievereniging Samenwerking. Telefoon 045-563 9502 T. Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene begrafenis en Crematievereniging Samenwerking 045-563 9502 www.begrafenisvereniging.nl/abcsamenwerking Woord vooraf Waarom u dit boekje wordt aangeboden.

Nadere informatie

Geboortedatum. Handtekening. Het versturen van rouwkaarten voor de uitvaart na de uitvaart geen rouwkaarten laat ik mijn nabestaanden bepalen

Geboortedatum. Handtekening. Het versturen van rouwkaarten voor de uitvaart na de uitvaart geen rouwkaarten laat ik mijn nabestaanden bepalen [mooi] afscheid voor een mooi en persoonlijk afscheid... zoals de dag uit de nacht treedt treedt het leven uit de dood er is liefde die niet sterft Toon Hermans mijn uitvaart In mijn uitvaart heb ik aangegeven

Nadere informatie

Voor u ligt het persoonlijk wensenboekje uitgegeven door Begrafenisvereniging Onstwedde

Voor u ligt het persoonlijk wensenboekje uitgegeven door Begrafenisvereniging Onstwedde -2- Wensen bij overlijden en uitvaart Voor u ligt het persoonlijk wensenboekje uitgegeven door Begrafenisvereniging Onstwedde Waarom dit boekje Nabestaanden weten soms niet wat de wensen van de overledene

Nadere informatie

Neutrale Uitvaartvereniging Stadskanaal Vlaanderenlaan TJ Stadskanaal

Neutrale Uitvaartvereniging Stadskanaal Vlaanderenlaan TJ Stadskanaal Neutrale Uitvaartvereniging Stadskanaal Vlaanderenlaan 1 9501 TJ Stadskanaal 0599-612437 info@nuv-stadskanaal.nl www.nuv-stadskanaal.nl Wilsbeschikking dhr. / mevr. Uw wensen in een wilsbeschikking vastleggen!

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Wensen bij mijn uitvaart

Wilsbeschikking. Wensen bij mijn uitvaart Wilsbeschikking Wensen bij mijn uitvaart Een uitvaart volgens uw eigen wensen... In deze wilsbeschikking kunt u uw wensen ten aanzien van uw uitvaart vastleggen. U heeft dan meer zekerheid dat uw uitvaart

Nadere informatie

De Heer / Mevrouw. dit boekje is opgemaakt en vastgesteld te datum

De Heer / Mevrouw. dit boekje is opgemaakt en vastgesteld te datum Mijn Uitvaartwensen Postbus 2005, 6020 AA Budel Tel: 0495-493232 In dit boekje kunt u op uw gemak alle persoonlijke wensen en voorkeuren ten aanzien van uw eigen uitvaart vastleggen. Daarmee is het een

Nadere informatie

Inleiding. Dit wensenformulier heb ik besproken met:

Inleiding. Dit wensenformulier heb ik besproken met: V o o r als ik er niet meer ben m i j n uitvaartwensen Inleiding Door het invullen van dit boekje kunt u uw voorkeuren kenbaar maken voor de uitvoering van uw eigen uitvaart. Het is vooral bestemd voor

Nadere informatie

Protestantse gemeente Amstelkerk Ouderkerk aan de Amstel

Protestantse gemeente Amstelkerk Ouderkerk aan de Amstel Uw kerkelijke uitvaart Protestantse gemeente Amstelkerk Ouderkerk aan de Amstel Adres: Amstelkerk, Kerkstraat 11, 1191 JB Ouderkerk aan de Amstel Website: www.amstelkerk.net Voor de pastorale begeleiding

Nadere informatie

Afscheid bij overlijden

Afscheid bij overlijden Afscheid bij overlijden Zorgexpertisehuis Liduina www.zge.nl Afscheid nemen is moeilijk genoeg U heeft uw dierbare verloren en staat nu voor de moeilijke en verdrietige taak: het afscheid voorbereiden.

Nadere informatie

Laatste Wensen Formulier

Laatste Wensen Formulier tel. : 0900-5555560 (meldnummer bij overlijden) mobiel : 06-52 67 6220 e-mail : info@holtlanduitvaartzorg.nl internet : www.holtlanduitvaartzorg.nl Laatste Wensen Formulier Mijn eigen wensen voor mijn

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Begrafenis en Crematie Onderneming Van Vuure

Met vriendelijke groet, Begrafenis en Crematie Onderneming Van Vuure Vrijwel alles in dit leven is onzeker, slechts één ding staat vast: voor iedereen komt een moment waarop aan dit leven een einde komt. Of de dood nu plotseling komt of niet- u kunt er voor zorgen dat uw

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Miltenburg Uitvaartverzorging

Met vriendelijke groet, Miltenburg Uitvaartverzorging Vrijwel alles in dit leven is onzeker, slechts één ding staat vast: voor iedereen komt een moment waarop aan dit leven een einde komt. Of de dood nu plotseling komt of niet- u kunt er voor zorgen dat uw

Nadere informatie

persoonlijk wensenlijstje

persoonlijk wensenlijstje persoonlijk wensenlijstje In dit persoonlijke document kunt u aangeven wat uw wensen rond en na uw overlijden zijn. U kunt aangeven hoe u bepaalde zaken geregeld wilt hebben en waar uw voorkeuren liggen.

Nadere informatie

Duidelijkheid brengt rust

Duidelijkheid brengt rust Duidelijkheid brengt rust Onze doelstelling als uitvaartonderneming is samen met de nabestaanden een mooi en waardig afscheid te realiseren voor hun dierbare. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening

Nadere informatie

WENSENFORMULIER. 1. Persoonlijke gegevens: 1a. Opdrachtgever: Het wensenformulier heeft verschillende functies. Voor u zelf en voor uw naasten.

WENSENFORMULIER. 1. Persoonlijke gegevens: 1a. Opdrachtgever: Het wensenformulier heeft verschillende functies. Voor u zelf en voor uw naasten. Wensenformulier 1 WENSENFORMULIER Het wensenformulier heeft verschillende functies. Voor u zelf en voor uw naasten. Het geeft een overzicht van keuzemogelijkheden. Daarmee biedt het formulier een leidraad

Nadere informatie

P u u r e n P e r s o o n l i j k

P u u r e n P e r s o o n l i j k P u u r e n P e r s o o n l i j k Persoonlijke wensen rondom de uitvaart van: Persoonlijke gegevens: Naam: Voornamen: Adres: Telefoonnummer: Postcode en woonplaats: Emailadres: Geboortedatum/ -plaats:

Nadere informatie

Mijn Laatste Wensen. www.jansenuitvaartzorg.nl

Mijn Laatste Wensen. www.jansenuitvaartzorg.nl Mijn Laatste Wensen Wensenformulier van: Naam: Voornamen: Adres: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: Geboorteplaats: Datum van invullen: Handtekening: Hierin staan de wensen beschreven die ik heb, na

Nadere informatie

Uitvaartwensenformulier

Uitvaartwensenformulier Uitvaartwensen. Zoals u het wilt. Uitvaartwensenformulier Uitvaartwensen zoals u het wilt. Vastgelegd en duidelijk, uitgevoerd met hart en ziel. Herinneringshuis De Einder is een inspiratie van Dokman

Nadere informatie

Persoonlijke wensen rondom de uitvaart van:

Persoonlijke wensen rondom de uitvaart van: Persoonlijke wensen rondom de uitvaart van: Persoonlijke gegevens: Naam: Voornamen: Adres: Telefoonnummer: Postcode en woonplaats: Emailadres: Geboortedatum/ -plaats: Gehuwd/samenwonend met: Geloofsovertuiging:

Nadere informatie

Laatste wensenformulier

Laatste wensenformulier Laatste wensenformulier Persoonsgegevens: Ondergetekende: Naam: Voornamen: Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: BSN-nummer: Gehuwd met / partner van: Weduwe

Nadere informatie

Wensen voor mijn uitvaart

Wensen voor mijn uitvaart Wensen voor mijn uitvaart In dit document leg ik mijn wensen ten aanzien van mijn uitvaart vast. Ik vraag mijn nabestaanden om rekening te houden met onderstaande wensen na mijn overlijden. www.de-essentie.nu

Nadere informatie

Rouwen. Praten en delen met lotgenoten

Rouwen. Praten en delen met lotgenoten Rouwen Als een dierbaar iemand pas gestorven is en je afscheid van hem of haar hebt moeten nemen, dan voel je je vaak heel wezenloos. Je vraagt je af waarom dit moest gebeuren maar je krijgt geen antwoord.

Nadere informatie

LAATSTE WENSEN FORMULIER VAN. Peppelerweg 2 3881 XK Putten Tel. 0341-363366 Fax. 0341-363086 E-mail: henktermaat@hetnet.nl www.henktermaat.

LAATSTE WENSEN FORMULIER VAN. Peppelerweg 2 3881 XK Putten Tel. 0341-363366 Fax. 0341-363086 E-mail: henktermaat@hetnet.nl www.henktermaat. LAATSTE WENSEN FORMULIER VAN Peppelerweg 2 3881 XK Putten Tel. 0341-363366 Fax. 0341-363086 E-mail: henktermaat@hetnet.nl www.henktermaat.nl HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN Ondergetekende

Nadere informatie

Tijd voor de dood. Stilstaan bij en tijd nemen voor de dood Oprecht en stap voor stap afscheid nemen. Beleidsnotitie Palliatieve Zorg

Tijd voor de dood. Stilstaan bij en tijd nemen voor de dood Oprecht en stap voor stap afscheid nemen. Beleidsnotitie Palliatieve Zorg Beleidsnotitie Palliatieve Zorg Tijd voor de dood Stilstaan bij en tijd nemen voor de dood Oprecht en stap voor stap afscheid nemen Beleidsnotitie Tijd voor de dood Auteur(s) A.Trienekens Datum September

Nadere informatie

mijn afscheid mijn afscheid wensen rondom mijn uitvaart wensen rondom mijn uitvaart

mijn afscheid mijn afscheid wensen rondom mijn uitvaart wensen rondom mijn uitvaart mijn afscheid wensen rondom mijn uitvaart mijn afscheid wensen rondom mijn uitvaart MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS Aantal kinderen: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Geboortedatum: Geboorteplaats:

Nadere informatie

Printversie wilsbeschikking. Voorwoord

Printversie wilsbeschikking. Voorwoord Printversie wilsbeschikking Voorwoord Indien u de vragen zorgvuldig invult, kunnen uw wensen in veel opzichten van nut zijn voor uw nabestaanden. u kunt de wensen aangeven, die na uw overlijden moeten

Nadere informatie

wilsbeschikking Uitvaartvereniging de Laatste Eer

wilsbeschikking Uitvaartvereniging de Laatste Eer wilsbeschikking 1 wilsbeschikking Speciale wensen en belangrijke gegevens voor nabestaanden Wat te doen bij overlijden Neem contact op met Uitvaartvereniging De Laatste Eer 071 402 86 89 Beantwoord de

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging Breedstraat 26 te Medemblik 0227-545161

Wilsbeschikking. Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging Breedstraat 26 te Medemblik 0227-545161 Breedstraat 26 te Medemblik 0227-545161 De verzorgt en begeleidt uitvaarten, ongeacht uw overtuiging, met respect en zoveel mogelijk ingaand op uw specifieke wensen. Het invullen van deze wilsbeschikking

Nadere informatie

Verlies, verdriet en rouw

Verlies, verdriet en rouw Verlies, verdriet en rouw Albert Schweitzer ziekenhuis november 2013 pavo 0233 Inleiding Iemand die u dierbaar was, waar uw zorg naar uitging, is overleden. Het wegvallen van de overledene brengt wellicht

Nadere informatie

Mijn uitvaartwensen. Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, Niemand van ons sterft voor zichzelf alleen.

Mijn uitvaartwensen. Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, Niemand van ons sterft voor zichzelf alleen. Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, Niemand van ons sterft voor zichzelf alleen. Diakonos Uitvaartverzorging Jan van Zutphenweg 4, 3958 GE Amerongen Prinsesselaan 38, 3905GL Veenendaal Rom. 14:

Nadere informatie

Codicil Mijn laatste wens

Codicil Mijn laatste wens Adiós con Amor Uitvaart organisatie & begeleiding Jet van der Heijden NIE ES X6207607E www.adiosconamor.com 03730 Jávea (Alicante) Tel.(+34) 661100390 info@adiosconamor.com Codicil Mijn laatste wens Steeds

Nadere informatie

Verlies & Rouw. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website:

Verlies & Rouw. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: Verlies & Rouw HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Verlies is wanneer je iemand of iets die veel voor

Nadere informatie

Inhoud. Persoonlijke gegevens 2. Direct te informeren personen 5. Algemene wensen betreffende het afscheid 6. Specifieke wensen begrafenis 9

Inhoud. Persoonlijke gegevens 2. Direct te informeren personen 5. Algemene wensen betreffende het afscheid 6. Specifieke wensen begrafenis 9 Inhoud Persoonlijke gegevens 2 Direct te informeren personen 5 Algemene wensen betreffende het afscheid 6 Specifieke wensen begrafenis 9 Specifieke wensen crematie 10 Overige benodigde gegevens 11 Namen

Nadere informatie

Wat als ik niet meer beter word?

Wat als ik niet meer beter word? Wat als ik niet meer beter word? Als u te horen heeft gekregen dat u niet meer kunt genezen, is dat een harde boodschap. Deze boodschap roept veel vragen op, zoals: Deze folder is bedoeld voor mensen die

Nadere informatie

wensen met het oog op de uitvaart van

wensen met het oog op de uitvaart van - 1 - wensen met het oog op de uitvaart van Dit wensenformulier wordt u aangeboden door Andas uitvaartbegeleiding. U kunt te allen tijde een beroep op ons doen om vrijblijvend en kosteloos - dit wensenformulier

Nadere informatie

HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN

HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN Ondergetekende, HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN Postcode/woonplaats : Geboortedatum : telefoon: Partner van : Naam huisarts : Bij overlijden direct waarschuwen per telefoon, telegram, expresbrief:

Nadere informatie

Persoonlijke wensen. 010-84 13 324 (dag en nacht bereikbaar)

Persoonlijke wensen. 010-84 13 324 (dag en nacht bereikbaar) Persoonlijke wensen 010-84 13 324 (dag en nacht bereikbaar) Licht Uitvaartzorg Steenmolen 9 2665 SJ Bleiswijk info@lichtuitvaartzorg.nl www.lichtuitvaartzorg.nl Doodgewoon Het doet je goed eens aan de

Nadere informatie

Robert Saalmink Uitvaartverzorging. Uitvaartcodicil

Robert Saalmink Uitvaartverzorging. Uitvaartcodicil Robert Saalmink Uitvaartverzorging Uitvaartcodicil 2 Wensen betreffende mijn uitvaart. Naam Adres Postcode/woonplaats Telefoon Geboortedatum Partner van Naam huisarts Tel. huisarts Ik heb een testament

Nadere informatie

Draaiboek bij ziekte en overlijden

Draaiboek bij ziekte en overlijden Datum Draaiboek bij ziekte en overlijden Hoe kan de school handelen bij het overlijden van een leerling? In dit overzicht vindt u een samenvatting van deze informatie in een checklist per onderdeel. Dit

Nadere informatie

Uitvaartcodicil. Bel bij een overlijden met Wij zijn dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcodicil. Bel bij een overlijden met Wij zijn dag en nacht bereikbaar. Uitvaartcodicil Bel bij een overlijden met 0521-513 660 Wij zijn dag en nacht bereikbaar. Bewaar dit codicil op een plek waar uw nabestaanden het makkelijk vinden, laat uw nabestaanden ook weten dat u

Nadere informatie

WENSENFORMULIER. Melden overlijden: 038 453 63 20 24 uur per dag. Van. Datum

WENSENFORMULIER. Melden overlijden: 038 453 63 20 24 uur per dag. Van. Datum WENSENFORMULIER Van Datum Melden overlijden: 038 453 63 20 24 uur per dag Meander Uitvaartbegeleiding - 038 453 63 20 - Katerdijk 1-8011 BK ZWOLLE - info@meander-uitvaartbegeleiding - www.meander-uitvaartbegeleiding.nl

Nadere informatie

Wensenformulier. Een Bijzonder Afscheid

Wensenformulier. Een Bijzonder Afscheid Wensenformulier In het wensenformulier heb ik aangegeven hoe mijn uitvaart moet worden uitgevoerd. Ik vraag mijn nabestaanden om mijn wensen te respecteren en deze zo goed mogelijk uit te voeren. Opdrachtgever

Nadere informatie

LAATSTE WILSBESCHIKKING SPECIALE WENSEN EN ANDERE GEGEVENS HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN

LAATSTE WILSBESCHIKKING SPECIALE WENSEN EN ANDERE GEGEVENS HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN LAATSTE WILSBESCHIKKING SPECIALE WENSEN EN ANDERE GEGEVENS HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Geboortedatum Partner van Telefoonnummer partner Huisarts Naam huisarts

Nadere informatie

Informatie voor nabestaanden

Informatie voor nabestaanden Algemeen Informatie voor nabestaanden Het overlijden van een familielid of naaste is heel verdrietig. Het moeilijke is, dat u juist in die heel emotionele tijd, kort na het overlijden, al een aantal praktische

Nadere informatie

het einde van onbekende wensen Monuta uitvaartwens

het einde van onbekende wensen Monuta uitvaartwens het einde van onbekende wensen Monuta uitvaartwens Het leven is een verzameling van keuzes. Je kiest waar je woont, hoe je je kleedt, welk werk je doet en met wie je samenleeft. Die keuzes bepalen in grote

Nadere informatie

Persoonlijke Wilsbeschikking

Persoonlijke Wilsbeschikking Persoonlijke Wilsbeschikking Uitvaartvereniging Wijhe Eert Uw Doden Ondergetekende, familienaam voornamen ongehuwd gehuwd met partner van weduwe/weduwnaar van gescheiden van postcode en woonplaats adres

Nadere informatie

Uitvaartwensen boekje

Uitvaartwensen boekje Uitvaartwensen boekje Mijn uitvaartwensen Eén ding is zeker, het leven is eindig. Misschien wilt u tijdens uw leven al vorm geven aan uw eigen uitvaart. Praten over het eigen afscheid getuigt van liefde

Nadere informatie

Na het overlijden Mortuarium

Na het overlijden Mortuarium Zorg na overlijden Een naaste in uw familie- of vriendenkring is in ons ziekenhuis overleden. Wij willen u en uw naasten onze deelneming betuigen. Er begint nu een periode van afscheid nemen. Juist in

Nadere informatie

Mijn uitvaart. Ondergetekende, De heer / mevrouw

Mijn uitvaart. Ondergetekende, De heer / mevrouw Mijn uitvaart Mijn uitvaart In dit boekje kunt u op uw gemak alle persoonlijke wensen In dit document geeft u nu alvast het antwoord op een aantal Ondergetekende, en voorkeuren ten aanzien van uw eigen

Nadere informatie

Scenarium. http://www.verzekerjeeigenuitvaart.nl. Achternaam. Voornamen Geboortedatum Telefoon. Straat. Huisnr. Postcode Plaats.

Scenarium. http://www.verzekerjeeigenuitvaart.nl. Achternaam. Voornamen Geboortedatum Telefoon. Straat. Huisnr. Postcode Plaats. Scenarium van: Scenarium http://www.verzekerjeeigenuitvaart.nl Achternaam Voornamen Geboortedatum Telefoon Straat Postcode Plaats Huisnr. Vrouw Man Datum Plaats 1 Na mijn overlijden wil ik worden begraven

Nadere informatie

Persoonlijk wensenboekje

Persoonlijk wensenboekje ALTEVEER KERKENVELD Persoonlijk wensenboekje Uitvaartverzorging Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam UITVAARTZORG K ER M STICHTING KEUR U heeft een goede levens verzekering, maar wie verzorgt uw uitvaart...?

Nadere informatie

mijn afscheid wensen rondom mijn uitvaart

mijn afscheid wensen rondom mijn uitvaart mijn afscheid wensen rondom mijn uitvaart MIJN WENSEN Omdat iedereen eigen ideeën heeft over de uitvoering van haar of zijn uitvaart, kunt u deze noteren in dit wensenboekje. Dit boekje kan uw nabestaanden

Nadere informatie

Mijn laatste wensenboekje

Mijn laatste wensenboekje Met eerb ied e n re sp ect Bos begrafenissen Uitvaartleider J.L. (Joost) Bos Mijn laatste wensenboekje Naam:... Wensen document Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden, executeur-testamentair,

Nadere informatie

In dit wensenboekje staan persoonlijke wensen voor mijn uitvaart. Uitvaartbegeleiding. Eclips. www.eclips-uitvaart.nl

In dit wensenboekje staan persoonlijke wensen voor mijn uitvaart. Uitvaartbegeleiding. Eclips. www.eclips-uitvaart.nl Mijn laatste wensen In dit wensenboekje staan persoonlijke wensen voor mijn uitvaart Eclips Uitvaartbegeleiding www.eclips-uitvaart.nl Geachte mevrouw/mijnheer, Steeds meer mensen vinden het belangrijk

Nadere informatie

Persoonlijke uitvaartwensen van:

Persoonlijke uitvaartwensen van: Nadenken en praten over de dood; veel mensen vinden dit lastig en gaan het onderwerp liever uit de weg. Toch kan het goed zijn om daar wel over na te denken en uw wensen omtrent uw afscheid vast te leggen.

Nadere informatie

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem Het overlijden van een broer of zus is een ingrijpende gebeurtenis. Toch wordt het onderwerp in de rouwliteratuur doodgezwegen. Tot verbazing van Minke Weggemans. De pastoraal therapeute schreef er daarom

Nadere informatie

Formaliteiten na overlijden. Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten na overlijden. Informatie voor nabestaanden Formaliteiten na overlijden Informatie voor nabestaanden Graag willen wij onze deelneming betuigen met het overlijden van uw naaste. Het zal moeilijk zijn om uw aandacht te richten op de formaliteiten

Nadere informatie

Van: De heer/mevrouw. Geboortedatum. Geboorteplaats 06-29 24 11 83. info@carlabasjes.nl - www.carlabasjes.nl

Van: De heer/mevrouw. Geboortedatum. Geboorteplaats 06-29 24 11 83. info@carlabasjes.nl - www.carlabasjes.nl Van: De heer/mevrouw Geboortedatum Geboorteplaats 06-29 24 11 83 info@carlabasjes.nl - www.carlabasjes.nl Wilsbeschikking Het invullen van deze wilsbeschikking biedt u de mogelijkheid gegevens van u vast

Nadere informatie

WENSENFORMULIER. SUAZE Stervensbegeleiding & Uitvaartverzorging Apeldoorn T T : : E E : : W :

WENSENFORMULIER. SUAZE Stervensbegeleiding & Uitvaartverzorging Apeldoorn T T : : E E : : W : WENSENFORMULIER Vertrouwelijke Gegevens voor mijn nabestaanden SUAZE Stervensbegeleiding & Uitvaartverzorging Apeldoorn T T : 06-12 : 20 2028285858 E E : info@suaze.nl : W : www.suaze.nl : Wanneer u graag

Nadere informatie

Maar zeg het aan geen mens. Ze zouden niet geloven. Ze zouden niet willen geloven dat een mens een mens zo lief had als ik jou.

Maar zeg het aan geen mens. Ze zouden niet geloven. Ze zouden niet willen geloven dat een mens een mens zo lief had als ik jou. MEMENTUM Voor de dag van morgen Wanneer ik morgen dood ga, vertel dan aan de bomen hoeveel ik van je hield. Vertel het aan de wind, die in de bomen klimt of uit de takken valt, hoeveel ik van je hield.

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Wensen betreffende mijn uitvaart.

Wilsbeschikking. Wensen betreffende mijn uitvaart. Wilsbeschikking Wensen betreffende mijn uitvaart. Naam _ Adres _ Postcode/woonplaats Telefoon Geboortedatum Partner van Naam huisarts Tel. huisarts Ik heb een testament opgemaakt: nee ja bij notaris Ik

Nadere informatie

Uitvaartwensen formulier (Scenarium of codicil)

Uitvaartwensen formulier (Scenarium of codicil) Uitvaartwensen formulier (Scenarium of codicil) Email: Website: info@uitvaartjoure.nl www.uitvaartjoure.nl Waarom een Scenarium of codicil? Terecht wensen onze leden meer invloed uit te oefenen op hun

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS (deze zijn nodig bij het doen van aangifte van overlijden bij de gemeente)

PERSOONLIJKE GEGEVENS (deze zijn nodig bij het doen van aangifte van overlijden bij de gemeente) 1 PERSOONLIJKE GEGEVENS (deze zijn nodig bij het doen van aangifte van overlijden bij de gemeente) Naam... Voornamen... Postcode en woonplaats... Geboortedatum... Geboorteplaats... Gehuwd met... Gescheiden

Nadere informatie

Dag en nacht bereikbaar 072 512 26 14 Bij overlijden kunt u direct contact met ons opnemen

Dag en nacht bereikbaar 072 512 26 14 Bij overlijden kunt u direct contact met ons opnemen Laatste Wensenboekje Dag en nacht bereikbaar Bij overlijden kunt u direct contact met ons opnemen Omdat ieder mens verschillend is... Voor u ligt het persoonlijke wensenboekje van Uitvaartverzorging Pieter

Nadere informatie

Een boekje om uw uitvaartwensen vast te leggen. Johan, medewerker Ardanta

Een boekje om uw uitvaartwensen vast te leggen. Johan, medewerker Ardanta Een boekje om uw uitvaartwensen vast te leggen. Johan, medewerker Ardanta Op een dag bent u er niet meer. Laat u het aan uw nabestaanden over hoe uw uitvaart eruitziet? Of bepaalt u het grotendeels zelf?

Nadere informatie

Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, niemand van ons sterft voor zichzelf alleen. Rom. 14: 7, 8. Mijn uitvaartwensen.

Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, niemand van ons sterft voor zichzelf alleen. Rom. 14: 7, 8. Mijn uitvaartwensen. Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, niemand van ons sterft voor zichzelf alleen. Rom. 14: 7, 8 Mijn uitvaartwensen Compact Geachte lezer, Voor u ligt het document Mijn uitvaartwensen compact. Speciaal

Nadere informatie

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen in hun eigen vertrouwde omgeving.

Nadere informatie

Inventarisatieformulier intermediair

Inventarisatieformulier intermediair Een helder verhaal over uitvaartverzekeringen Inventarisatieformulier intermediair Tussenpersoon: Persoonlijke gegevens verzekeringnemer Achternaam: Voorletters: Burgerservicenummer: Geslacht: M V Kinderen:

Nadere informatie

Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, niemand van ons sterft voor zichzelf alleen. Rom. 14: 7, 8. Mijn uitvaartwensen.

Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, niemand van ons sterft voor zichzelf alleen. Rom. 14: 7, 8. Mijn uitvaartwensen. Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, niemand van ons sterft voor zichzelf alleen. Rom. 14: 7, 8 Mijn uitvaartwensen Compact Persoonlijke gegevens Geachte lezer, Voor u ligt het document Mijn uitvaartwensen

Nadere informatie

Draaiboek bij overlijden

Draaiboek bij overlijden Draaiboek bij overlijden Inhoudsopgave DRAAIBOEK BIJ OVERLIJDEN VAN EEN LEERLING...3 DRAAIBOEK BIJ OVERLIJDEN VAN EEN COLLEGA...8 DRAAIBOEK BIJ OVERLIJDEN VAN EEN OUDER VAN EEN LEERLING...12 DRAAIBOEK

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Rouw en verlies Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van kinderen van 8-12 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Rouw en verlies Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van kinderen van 8-12 jaar DOELSTELLINGEN De deelnemers worden zich bewust van hun eigen omgang met rouw en verlies en de rol die hun geloof of levensoriëntatie hierbij heeft. De deelnemers weten dat ieder op een eigen manier rouwt

Nadere informatie

Persoonlijk en vertrouwd

Persoonlijk en vertrouwd Persoonlijk en vertrouwd 2 Uitvaartzorg met een persoonlijk gezicht Graag stellen we ons aan u voor: wij zijn John en Margaret Spanjersbergh. Sinds 2001 bieden wij kwalitatief hoogstaande uitvaartzorg

Nadere informatie

Rouwprotocol Widdonckschool Weert

Rouwprotocol Widdonckschool Weert Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van ouder(s) / verzorger(s) In dit protocol wordt beschreven hoe Widdonckschool Weert kan handelen bij het overlijden van een ouder(s) / verzorger(s) van (een

Nadere informatie

Rebel's BEGRAFENISONDERNEMING. sinds 1815. Uitvaartcodicil

Rebel's BEGRAFENISONDERNEMING. sinds 1815. Uitvaartcodicil sinds 1815 Rebel's BEGRAFENISONDERNEMING Uitvaartcodicil SPECIALE WENSEN EN ANDERE GEGEVENS ONDERGETEKENDE: PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Postcode/woonplaats Geboortedatum Partner van Naam huisarts BIJ OVERLIJDEN

Nadere informatie

Ongeneeslijk ziek. Samen uw zorg tijdig plannen

Ongeneeslijk ziek. Samen uw zorg tijdig plannen Ongeneeslijk ziek Samen uw zorg tijdig plannen Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Een naaste die met u meedenkt...3 1.2 Gespreksonderwerpen...3 2. Belangrijke vragen...3 2.1 Lichamelijke veranderingen...3

Nadere informatie

Laatste wensenboekje. Regel uw afscheid bij leven, dat is voor uw nabestaanden een hele zorg minder.

Laatste wensenboekje. Regel uw afscheid bij leven, dat is voor uw nabestaanden een hele zorg minder. Laatste wensenboekje Regel uw afscheid bij leven, dat is voor uw nabestaanden een hele zorg minder. Het laatste wensenboekje Weinig is zeker in het leven. Hoewel we er liever niet al te vaak aan denken,

Nadere informatie