Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen"

Transcriptie

1 . Bestuur Aan het college van B&W van de gemeente Slochteren Postbus AA SLOCHTEREN r'~""~~~'" '-"'"1 CI;;~:;;I,:'"-- ')., / 1 1Appingedam i I ' j I ingekomen (s-::'e-m-j. S:i::ch~;;~'f:,n \ ;{'::[.'ih ~~s~~~;b~'~o~~8delta Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen, T 0592'367B69 I F0592' f-~";----' E I I.; ~e..r~c,w:> Appingedam, 22 december 2009,.~ L- Onderwerp: besluitvorming verzelfstandiging SBO De Delta Geacht College, Zoals bij u bekend wordt het bevoegd gezag van SBO De Delta te Appingedam gevormd door een openbaar lichaam op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) waarin 5 gemeenten participeren, te weten de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Slochteren en Ten Boer. Het algemeen bestuur van SBO De Delta heeft op 17 december 2009 het voorgenomen besluit genomen om SBO De Delta te verzelfstandigen in een stichting voor openbaar onderwijs. Om dit voorgenomen besluit ten uitvoer te brengen heeft het algemeen bestuur van SBO De Delta vervolgens het beslisdocument "verzelfstandiging SBO De Delta"vastgesteld. Het algemeen bestuur van SBO De Delta biedt u bij deze het beslisdocument aan. Wij verzoeken u het beslisdocument in de daartoe passende besluitvormingsprocedure, voor vaststelling in college, en raadsvergadering, te brengen. De besluitvorming dient in de betrokken vijf gemeenten op elkaar afgestemd te worden, derhalve verzoeken wij u aan te sturen op finale besluitvorming in de raadsvergadering van februari Tegelijkertijd hebben wij dit beslisdocument als een voorgenomen besluit ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad van SBO De Delta. De reactie van deze medezeggenschapsraad ontvangt u voor de bespreking in uw raad in februari Hoogachten, Namens het a gemeen bestuur SBO De Delta te Appingedam

2 BESLISDOCUMENT VERZELFSTANDIGING SBO DE DELTA APPINGEDAM

3 10 december 2009 Drs. Jos van Ewijk E&S Advies en Management

4 INHOUD. Samenvatting beslispunten. pag. 2 1 Inleiding. pag. 5 2 De bestuursvorm. pag Mogelijke bestuursvormen openbaar primair onderwijs. pag De huidige bestuursvorm voor SBO De Delta. pag Motieven voor wijziging bestuursvorm. pag Concept stichtingstatuten SBO De Delta Appingedam. pag Verhouding gemeenteraden en stichting openbaar onderwijs. pag Medezeggenschap en verantwoording. pag Medezeggenschap. pag Bevoegdheden bij bestuursoverdracht. pag Reglementen voor de stichting SBO De Delta Appingedam. pag Verantwoording. pag Gevolgen voor personeel, ouders en leerlingen. pag Onderwijspersoneel. pag Rechtspositie. pag Ontslagbeleid. pag Specifieke arbeidsvoorwaarden. pag Ouders en leerlingen. pag Financiën en Overdracht. pag Risicoprofiel SBO De Delta. pag Meerjarenbegroting SBO De Delta. pag Toelichting exploitatierekening. pag Balanspositie en kengetallen. pag Conclusies OSG. pag Juridische overdracht. pag Het vervolgtraject. pag Procesfasen. pag Tijdpad. pag Plan van aanpak. pag. 27 Bijlagen: pag. 28 Bijlage I Bestuursvormen openbaar onderwijs. pag. 29 Bijlage II Concept stichtingstatuten. pag. 41 Bijlage III Concept Regeling Toezichthoudend Orgaan. pag. 46 Bijlage IV Checklist activiteiten implementatiefase. pag. 52 pag. 1 Inhoud

5 SAMENVATTING BESLISPUNTEN VERZELFSTANDIGING SBO DE DELTA. Beslispunt 1: Het algemeen bestuur adviseert de gemeenteraden: - Om te besluiten tot een bestuurlijke verzelfstandiging van SBO De Delta te Appingedam. - Om de openbare stichting te kiezen als de rechtsvorm voor de verzelfstandigde SBO De Delta te Appingedam. Beslispunt 2: Het algemeen bestuur adviseert de gemeenteraden om over te gaan tot de oprichting van de stichting SBO De Delta Appingedam op basis van de in Bijlage II opgenomen concept stichtingstatuten. Beslispunt 3: Het algemeen bestuur adviseert de gemeenteraden om over te gaan tot de oprichting van het toezichthoudend orgaan SBO De Delta Appingedam op basis van de in Bijlage III opgenomen concept gemeenschappelijke regeling. Beslispunt 4: Het algemeen bestuur adviseert het stichtingsbestuur het huidige medezeggenschapsreglement over te nemen en na aanpassing van de naamgeving van het bevoegd gezag vast te stellen als zijnde de medezeggenschapsreglementen van de stichting SBO De Delta Appingedam. Beslispunt 5: Het algemeen bestuur adviseert t.a.v. de verantwoording: - Het stichtingsbestuur om er op toe te zien dat naast de wettelijk verplichte verticale verantwoording ook de nodige zorg besteed wordt aan de horizontale verantwoording. - Het toezichthoudend orgaan om er op toe te zien dat de statutair vastgelegde afspraken over de jaarverslaglegging worden nagekomen. - Het stichtingsbestuur en de medezeggenschapsraad om een jaarlijks contactmoment vast te leggen om het jaarverslag gezamenlijk te bespreken. pag. 2 Samenvatting

6 Beslispunt 6: Het algemeen bestuur adviseert: - Het stichtingbestuur zich bij krimpende werkgelegenheid te baseren op het in de CAO-PO benoemde ontslagbeleid en de daarbij behorende afvloeiingsregeling. - Het stichtingbestuur de diensttijd onderwijs als afvloeiingscriterium te hanteren. - Het algemeen bestuur inventariseert voorafgaand aan de bestuursoverdracht of er personeelsleden van SBO De Delta gebruik maken van op de CAO-PO aanvullende specifieke arbeidsvoorwaarden van één van de gemeenten. Indien zich dit voor blijkt te doen dan treft het algemeen bestuur voorafgaand aan de bestuursoverdracht passende maatregelen om te voorkomen dat betreffende personeelsleden daar nadelige gevolgen van ondervinden. Beslispunt 7: Het algemeen bestuur onderschrijft de risicoanalyse en de meerjarenbegroting van de Onderwijs Service Groep en concludeert dat: - SBO De Delta, afgemeten aan de afgelopen jaarrekeningen, de balanspositie en de financiële kengetallen, op dit moment financieel gezond is. - De financiële kengetallen solvabiliteit en weerstandsvermogen van voldoende niveau zijn, maar dat de liquiditeit onder de norm is en aandacht behoeft. - De financiële kengetallen in samenhang en in totaliteit acceptabel zijn en voldoende basis vormen voor een verantwoorde verzelfstandiging van SBO De Delta. - Het verzelfstandigde schoolbestuur en de directeur actief (financieel) beleid dienen te voeren om ook op termijn een sluitende meerjarenbegroting en een gezonde financiële balanspositie te kunnen behouden. Beslispunt 8: Het algemeen bestuur adviseert de gemeenteraden om de instandhouding van SBO De Delta te Appingedam over te dragen aan de stichting SBO De Delta Appingedam, hetgeen betrekking heeft op: - De instandhouding van de school SBO De Delta te Appingedam. - Alle per overdrachtsdatum tot de school SBO De Delta te Appingedam behorende baten, vorderingen, rechten en lasten. - Het personeel dat per overdrachtsdatum in vast dienstverband verbonden is aan de school SBO De Delta te Appingedam. - De per overdrachtsdatum bij de school SBO De Delta te Appingedam behorende registergoederen. - Alle per overdrachtsdatum bij de school SBO De Delta te Appingedam behorende inventaris en onderwijsmiddelen (inclusief ICT hard- en software). - Alle per overdrachtsdatum bij de school SBO De Delta te Appingedam behorende reserves en voorzieningen. pag. 3 Samenvatting

7 Beslispunt 9: Het algemeen bestuur adviseert de gemeenteraden: - Om, onder een nadrukkelijk voorbehoud van de uitkomst van de finale besluitvorming, al in de maand januari 2010 te starten met de voorbereidende activiteiten uit de implementatiefase. - Om aan te sturen op finale besluitvorming in de gemeenteraadsvergaderingen in de maand februari Om 1 augustus 2010 als streefdatum voor de formele bestuursoverdracht vast te stellen. - Om de nadere voorbereidingen en uitwerkingen m.b.t. de implementatie gedurende de maanden tot en met juli 2010, onder de bestuurlijke regie van het algemeen bestuur zelf uit te voeren. pag. 4 Samenvatting

8 1 INLEIDING. Het bevoegd gezag van de openbare SBO De Delta in Appingedam wordt op dit moment gevormd door een openbaar lichaam gebaseerd op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR). De huidige gemeenschappelijke regeling betreft een samenwerking tussen de vijf gemeenten Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Slochteren en Ten Boer. Daarnaast zijn bij de regeling ook betrokken de Vereniging voor Openbaar Onderwijs en de Vereniging Schoolraad voor het Christelijk Onderwijs in de provincie Groningen. Door de betrokkenheid in deze bestuursconstructie van zowel de vijf gemeenten, als het openbaar en het bijzonder onderwijs komt het identiteitsprofiel van de SBO De Delta in Appingedam duidelijk naar voren; een openbare school met een regionale functie en werkend vanuit een samenwerkingsgedachte. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling heeft de afgelopen jaren een aantal stappen gezet in het kader van een heroriëntatie op de bestuursstructuur van de SBO De Delta. Gezien de deregulering, de terugtredende overheid en de autonomievergroting van het schoolbestuur zijn de gemeentebesturen in alle vijf de betrokken gemeenten overgegaan tot de bestuurlijke verzelfstandiging van het regulier openbaar basisonderwijs in die gemeenten. Binnen het algemeen bestuur van SBO De Delta is daaropvolgend vanzelfsprekend de rol van de gemeentebesturen in de bestuursconstructie van SBO De Delta ter discussie gesteld. Deze discussie heeft er toe geleid dat het algemeen bestuur de gemeenteraden van de betrokken vijf gemeenten voorstelt om over te gaan tot de verzelfstandiging van het schoolbestuur van SBO De Delta. Om de besluitvorming omtrent dit voorstel van het algemeen bestuur te stroomlijnen heeft het algemeen bestuur dit beslisdocument opgesteld. In dit document worden de relevante beslispunten achtereenvolgens toegelicht en onderbouwd. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de mogelijke, de huidige en de toekomstige bestuursvorm voor SBO De Delta te Appingedam. De aspecten met betrekking tot medezeggenschap en verantwoording staan centraal in het derde hoofdstuk. Op de gevolgen voor personeel, ouders en leerlingen wordt in hoofdstuk 4 ingegaan. De financiën en de juridische overdracht zijn de onderwerpen van hoofdstuk 5. En in hoofdstuk 6 tenslotte wordt een toelichting gegeven op het vervolgtraject. Als Bijlagen zijn opgenomen een algemene beschrijving van de mogelijke bestuursvormen voor het openbaar onderwijs, de conceptstatuten voor de nieuw te vormen stichting, de conceptregeling voor het toezichthoudend orgaan en een checklist voor de activiteiten in de implementatiefase. Daarnaast zijn tevens de meerjarenbegroting van SBO De Delta en de personele en financiële risicoanalyse van SBO De Delta als bijlagen bij dit beslisdocument te beschouwen. pag. 5 Inleiding

9 2 De bestuursvorm. 2.1 Mogelijke bestuursvormen openbaar primair onderwijs. Het bestuur van het openbaar onderwijs kan meer dan ooit op de plaatselijke omstandigheden worden afgestemd. Gemeenten kunnen zelf kiezen welke bestuursvorm in hun situatie het meest geschikt is. De behoeften en mogelijkheden kunnen sterk verschillen. De ene gemeente wil haar verantwoordelijkheden duidelijk scheiden, maar wacht met een vermogensrechtelijke verzelfstandiging totdat het openbaar onderwijs hiervoor financieel en organisatorisch klaar is. Zij kiest voor de bestuurscommissie als overgangsvorm. Elders streven verschillende gemeenten naar samenwerking in een gemeenteoverstijgende stichting omdat zij menen zo beter gebruik te kunnen maken van de groeiende beleidsvrijheid en voordelen van een schaalvergroting, terwijl weer ergens anders gemeentebestuur, directie en medezeggenschapsraad ervoor kiezen het integrale bestuur te handhaven, omdat de koppeling van schoolbestuur en lokale overheid als positief wordt ervaren. In een andere situatie kiest een gemeente voor de overstap naar het bijzonder onderwijs onder handhaving van de materiële kenmerken van het openbaar onderwijs om op deze manier via een fusie met het bijzonder onderwijs een kwalitatief goed niveau van onderwijsvoorzieningen te kunnen realiseren. De vrijheid van het gemeentebestuur met betrekking tot de bestuurlijke inrichting van het openbaar onderwijs beperkt zich niet alleen tot de keuze van een bepaalde bestuursvorm. Het gemeentebestuur kan ervoor kiezen om alle scholen dan wel een deel van de scholen onder dezelfde bestuursvorm te plaatsen. Daardoor bestaat de mogelijkheid om verschillende bestuursvormen naast elkaar te laten functioneren. Er is dan ook sprake van een toegenomen beleidsvrijheid om het bestuur van het openbaar onderwijs vorm te kunnen geven. Desalniettemin is de keuze inzake een bestuursvorm voor het openbaar onderwijs nog wel gelimiteerd. Er zijn zes mogelijke bestuursvormen waarvan voor het openbaar onderwijs gebruik kan worden gemaakt: - Het integraal bestuur, gebaseerd op de Gemeentewet. - De bestuurscommissie ex art. 83 Gemeentewet. - Het openbaar lichaam op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR). - De stichting samenwerkingsbestuur (art. 17 WPO) - De openbare rechtspersoon (art 47 WPO). - De stichting openbaar onderwijs (art. 48 WPO) Voor een algemene beschrijving van deze zes bestuursvormen, inclusief een schematisch overzicht, wordt verwezen naar Bijlage I. 2.2 De huidige bestuursvorm van SBO De Delta. Het bevoegd gezag van de openbare SBO De Delta in Appingedam wordt op dit moment gevormd door een openbaar lichaam gebaseerd op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR). De huidige gemeenschappelijke regeling betreft een samenwerking tussen de vijf gemeenten Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Slochteren en Ten Boer. Daarnaast zijn bij de regeling ook betrokken de Vereniging voor Openbaar Onderwijs en de Vereniging Schoolraad voor het Christelijk Onderwijs in de provincie Groningen. Deze bestuursconstructie heeft vanzelfsprekend voor- en nadelen. De betrokkenheid vanuit de verschillende gemeenten is op zichzelf een voordeel dat echter direct één van de grootste nadelen met zich mee brengt. De bestuurlijke besluitvorming dient dan immers ook plaats te vinden in vijf verschillende colleges en gemeenteraden. Dit komt de pag. 6 Bestuursvorm

10 efficiëntie, de daadkracht en bestuurlijke slagvaardigheid niet ten goede. Met deze besluitvorming zijn namelijk lange termijnen gemoeid. Een ander nadelig aspect van de huidige bestuursconstructie is dat de continuïteit in meerdere opzichten in het gedrang kan komen. De bestuurssamenstelling is immers gekoppeld aan de lopende raadsperiode. Dit betekent dat zowel de bestuurlijke samenstelling als de inhoudelijke koers van het algemeen bestuur kan wijzigen met een nieuwe raadsperiode. Het is in het belang van de school dat een niet gepolitiseerd bestuur voor de koers voor de langere termijn verantwoordelijk wordt. Een zelfstandig schoolbestuur met slechts één taak: het besturen van de school. 2.3 Motieven voor wijziging bestuursvorm. De discussie omtrent de bestuursvorm van het openbaar onderwijs vind zijn oorsprong in het perspectief van de decentralisatie van onderwijstaken van de rijksoverheid naar gemeente- en schoolbesturen. De gemeenten hebben de afgelopen 2 decennia meerdere taken op het terrein van het lokaal onderwijsbeleid lokale onderwijstaken gekregen, zoals het onderwijsachterstandenbeleid en de onderwijshuisvesting. Voor de schoolbesturen is er in datzelfde tijdsbestek sprake van een toenemende autonomie en een toenemende financiële verantwoordelijkheid. In het verlengde van deze decentralisatie werden en worden in de discussie omtrent de bestuursvorm van het openbaar onderwijs een aantal algemene motieven om bestuurlijk te verzelfstandigen opgevoerd: a) Vermijden van de schijn van belangenverstrengeling. Als gevolg van de decentralisatie moest het gemeentebestuur in het overleg met het bijzonder onderwijs opereren met twee bestuurlijke petten op: die van schoolbestuur van de openbare school en die van lokaal bestuur met een zorg voor het totale onderwijs in de gemeente. b) Participatie van ouders en deskundigen in het bestuur. Bij integraal bestuur door college en raad is participatie van derden niet mogelijk. c) Het depolitiseren van het schoolbestuur openbaar onderwijs. Het gemeentebestuur oefent naast het besturen van het openbaar onderwijs nog vele andere taken uit. Het is denkbaar dat er op enig moment een politiek - bestuurlijke afweging gemaakt moet worden tussen de belangen van het openbaar onderwijs en de belangen op andere terreinen (bijvoorbeeld jeugd- of welzijnsbeleid). Afhankelijk van de politieke verhoudingen zou in bepaalde situaties het beeld kunnen ontstaan dat de belangen van het openbaar onderwijs niet optimaal worden gediend. Een verzelfstandigd schoolbestuur dat met slechts één belang - dat van het openbaar onderwijs - te maken heeft kan zich maximaal inzetten en profileren ten behoeve van de kwaliteit van het onderwijs. d) Ontwikkeling van een professionele bestuurlijke organisatie. De groeiende autonomie en verantwoordelijkheid van schoolbesturen vereist een professionele bestuurlijke organisatie. Daarbij gaat het niet alleen om snel en efficiënt besluiten, maar ook om een kwalitatief goed bestuur, dat zich kan concentreren op één bestuurlijke taak. Dit is het in stand houden, bevorderen en verbeteren van het openbaar onderwijs. Een verzelfstandigd bestuur is een goede uitgangspositie voor de ontwikkeling van een professionele bestuurlijke organisatie. Deze algemene motieven hebben ook nu, anno 2009, nog niet aan actualiteit ingeboet. En de landelijke ontwikkelingen hebben bepaald niet stil gestaan. Het in de jaren 90 door de pag. 7 Bestuursvorm

11 rijksoverheid ingezette proces van decentralisering en autonomievergroting is in de afgelopen jaren voortgezet. In het primair onderwijs is sinds augustus 2006 de lumpsum financiering van toepassing. Van recenter datum is de voortschrijdende autonomievergroting van schoolbesturen en de daarmee gepaard gaande focus op zorg voor onderwijskwaliteit en het intern en publiek afleggen van verantwoording over de onderwijsresultaten. De rijksoverheid richt zich meer en meer op onderwijsopbrengsten en minder op de interne organisatieprocessen van scholen en het onderwijsleerproces zelf. Indien scholen voldoende presteren, goed bestuurd worden en daarover verantwoording afleggen, ondervinden ze straks minder toezichtlast vanuit de rijksoverheid. Eén en ander veronderstelt een professionele, efficiënt georganiseerde onderwijsorganisatie met een professionele bedrijfsvoering en met bestuurders en leidinggevenden die over de daarvoor vereiste middelen, kennis en vaardigheden beschikken. SBO De Delta kan als zelfstandige rechtspersoon de volledige verantwoordelijk dragen voor een eigen en gezonde financiële bedrijfsvoering en daarover, vanuit die verantwoordelijkheid en zelfstandigheid, publiek verantwoording afleggen. Dit draagt ook bij aan de vergroting van de slagvaardigheid in bestuurlijk en beleidsmatig opzicht waardoor sneller en adequater ingespeeld kan worden op de specifieke behoeften van school, personeel en bovenal leerlingen. In het verlengde van deze algemene motieven tot bestuurlijke verzelfstandiging zijn de volgende overwegingen voor het algemeen bestuur doorslaggevend: - De gemeenten dienen zich volledig te richten op het regie voeren op het lokaal onderwijsbeleid en de onderwijshuisvesting; - Een verzelfstandigd en niet gepolitiseerd schoolbestuur kan daadkrachtiger en slagvaardiger optreden met betrekking tot: o het behartigen van het eigen (school)belang, o de versterking en borging van de onderwijskwaliteit, o en het voeren van een efficiëntere bedrijfsvoering; - Een eigen rechtspersoon voor de school maakt het makkelijker om bestuurlijke arrangementen aan te gaan met andere bestuurlijke partners in de regio; - Door middel van de stichting als bestuursvorm wordt het meest duidelijk aangegeven dat het bestuur van de school los staat van de gemeentebesturen. Daarnaast hebben voor het algemeen bestuur eveneens een tweetal overwegingen een doorslaggevende rol gespeeld in het gewenste moment van verzelfstandigen: - In het voorjaar van 2010 zijn er raadsverkiezingen en de uitkomsten daarvan zouden van invloed kunnen zijn op de samenstelling van het algemeen bestuur van SBO De Delta. - De Overgangsregeling kosten ABB bij verzelfstandiging (ook wel bruidsschatregeling genoemd) is verlengd tot 1 januari Schaalgrootte. Het algemeen bestuur is ook van mening dat SBO De Delta uiteindelijk ondergebracht zou moeten worden bij een groter bestuurlijk geheel. Een verzelfstandigd schoolbestuur kan naar de mening van het algemeen bestuur ook in dat perspectief daadkrachtiger en slagvaardiger optreden. In de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) is bepaald dat een gemeente die het bestuur van een openbare school overdraagt aan een stichting voor openbaar onderwijs de periode benoemt waarvoor deze overdracht geldt. Daarbij wordt door de wetgever tevens bepaald dat dit minimaal 5 jaar moet zijn. Het algemeen bestuur acht een periode van 5 jaar als een realistisch tijdperk om met SBO De Delta aan te kunnen sluiten bij een groter bestuurlijk geheel. Daarbij kan dan tevens die 5 jarige periode gebruikt worden om bij de oriëntatie op deze schaalvergroting de ontwikkelingen rondom passend onderwijs goed mee te kunnen wegen. pag. 8 Bestuursvorm

12 In de vergadering van het algemeen bestuur van SBO De Delta d.d. 7 september 2009 heeft het algemeen bestuur naar aanleiding van bovenstaande overwegingen het volgende principebesluit genomen: - Over te gaan tot een verzelfstandigd schoolbestuur voor SBO De Delta in de vorm van een stichting voor openbaar onderwijs. - De stichting op te richten voor een beperkte periode en het stichtingsbestuur de opdracht mee te geven de school onder te brengen bij een groter bestuurlijk verband. - Het wettelijk toezicht op de openbare SBO De Delta onder te brengen bij een toezichthoudend orgaan vanuit de betrokken 5 gemeenten. - Bij de samenstelling van het stichtingsbestuur recht te doen aan: o De in de Wet vastgelegde invloed van de ouders op de bestuurssamenstelling o De verankering van de school binnen de samenwerkingsverbanden WSNS o De betrokkenheid vanuit de 5 gemeenten Het stichtingsbestuur zal dan als volgt samengesteld moeten worden: 2 bestuursleden op voordracht van de oudergeleding van de MR 1 bestuurslid op voordracht van het toezichthoudend orgaan van de 5 gemeenten 1 bestuurslid op voordracht van het samenwerkingsverband bestuurslid op voordracht van het samenwerkingsverband 2.09 Beslispunt 1: Het algemeen bestuur adviseert de gemeenteraden: - Om te besluiten tot een bestuurlijke verzelfstandiging van SBO De Delta te Appingedam. - Om de openbare stichting te kiezen als de rechtsvorm voor de verzelfstandigde SBO De Delta te Appingedam. 2.4 Concept stichtingstatuten SBO De Delta Appingedam. Een stichting voor openbaar primair onderwijs is wettelijk gefundeerd op artikel 48 van de Wet Primair Onderwijs (WPO). Het gestelde in dat artikel is dan ook richtinggevend voor de statuten voor de stichting SBO De Delta. Op basis van WPO artikel 48 Instandhouding openbare school door een stichting, blijft een aantal bevoegdheden ten aanzien van het openbaar onderwijs voorbehouden aan de gemeenteraden, opdat deze de grondwettelijke toezichthoudende functie ten aanzien van het openbaar onderwijs waar kunnen maken. Op de specifieke relatie tussen de gemeenteraden en het bestuur van de verzelfstandigde SBO De Delta wordt in de volgende paragraaf nader ingegaan. In de besluitvorming binnen het algemeen bestuur zijn een aantal aspecten voor de verdere vormgeving van de verzelfstandiging expliciet aan de orde gesteld. Het resultaat daarvan is vastgelegd in het hiervoor weergegeven principebesluit van 7 september. De in dit beslisdocument weergegeven uitwerking, vastgelegd in de opgestelde conceptstatuten (zie Bijlage II) en de conceptregeling toezichthoudend orgaan (zie Bijlage III), voldoet naar het oordeel van het algemeen bestuur aan alle aspecten van dat principebesluit. pag. 9 Bestuursvorm

13 Benoemingsprocedure bestuursleden. Een belangrijk onderdeel van de statuten is de vastlegging van de benoemingsprocedure van de bestuursleden van de Stichting SBO De Delta Appingedam. In de conceptstatuten wordt voor benoeming door de gemeenteraden een potentieel bestuurskandidaat voorgedragen op basis van een voordrachtsbevoegdheid door verschillende geledingen, volgens de volgende verdeling: 2 bestuursleden op bindende voordracht van de oudergeleding van de MR van SBO De Delta Appingedam. 1 bestuurslid op voordracht van het toezichthoudend orgaan van de 5 gemeenten 1 bestuurslid op voordracht van het samenwerkingsverband bestuurslid op voordracht van het samenwerkingsverband 2.09 De benoeming van bestuursleden op bindende voordracht van de ouders is overigens verplicht op basis van WPO art 48, lid 6, sub b: dat ten minste een derde gedeelte, doch geen meerderheid, van de bestuursleden wordt benoemd op bindende voordracht van de ouders van de leerlingen die zijn ingeschreven op de betrokken school of scholen, Een bindende voordracht houdt in dat de gemeenteraad voor de benoeming gebonden is aan de kandidaat in de voordracht. De raad kan weliswaar (onder vermelding van zeer gegronde redenen) weigeren de voorgedragen kandidaat te benoemen, maar de raad kan vervolgens niet in die plaats een eigen kandidaat benoemen. De raad zal dan de oudergeleding van de MR om een nieuwe voordracht moeten vragen. In de conceptstatuten wordt uitgegaan van een bestuur van 5 personen. De zittingsperiode is in de conceptstatuten vastgelegd op 4 jaar, met de mogelijkheid van maximaal één maal herbenoeming. Op basis van de conceptstatuten wordt door gevarieerde zittingsmijnen van de eerste bestuursleden tegelijkertijd een rooster van aftreden ingebouwd. Één van deze eerste bestuursleden wordt voor twee jaar benoemd, twee van de eerste bestuursleden voor 3 jaar en de overige twee voor 4 jaar. De voordracht voor de benoeming van de eerste bestuursleden wordt gedaan door de oudergeleding van de MR (2 zetels) en de WSNS samenwerkingsverbanden 2.04 en 2.09 (elk 1 zetel). De in het principebesluit verwoorde opdracht om SBO De Delta onder te brengen in een groter bestuurlijk geheel is in de concept stichtingstatuten opgenomen in artikel 25 lid 2 en 3. Beslispunt 2: Het algemeen bestuur adviseert de gemeenteraden om over te gaan tot de oprichting van de stichting SBO De Delta Appingedam op basis van de in Bijlage II opgenomen concept stichtingstatuten. pag. 10 Bestuursvorm

14 2.5 Verhouding gemeenteraden en stichting openbaar onderwijs. Door de grondwettelijke taak van de gemeente met betrekking tot het openbaar onderwijs, dient er ten alle tijden een relatie te blijven tussen de betrokken gemeenten en het verzelfstandigde openbare schoolbestuur, ondanks het gebruik van de stichting als privaatrechtelijke constructie. Wettelijk (art. 48 WPO) worden de volgende bevoegdheden expliciet voorbehouden aan de gemeenteraden: de bevoegdheid te beslissen over opheffing van een openbare school (lid 5) de benoeming van de bestuursleden (lid 6b) het stichtingsbestuur kan de eigen begroting en jaarrekening slechts vaststellen indien voorafgaand daaraan respectievelijk goedkeuring van de begroting dan wel instemming met de jaarrekening is verleend door de gemeenteraad (lid 6d); toezicht uitoefenen op het bestuur van de openbare school (lid 6e); de stichtingsstatuten kunnen slechts worden gewijzigd na instemming van de gemeenteraad (lid 7); de raad is bevoegd maatregelen te treffen indien de begroting niet voor 1 februari is goedgekeurd (lid 10); de raad is bevoegd zelf te voorzien in het bestuur van de openbare school in het geval van ernstige taakverwaarlozing door het stichtingsbestuur of het functioneren in strijd met de wet (lid 11). De betrokken gemeenten dienen invulling te geven aan deze wettelijk voorgeschreven taken, samengevat in de term toezichthoudende functie van de gemeente. Gezien vanuit de positie van zowel de betrokken gemeenten als vanuit het stichtingsbestuur ligt het in de rede dit toezicht te stroomlijnen en te bundelen. Het algemeen bestuur stelt voor daartoe gebruik te maken van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen door instelling van een zogenoemd gemeenschappelijk orgaan (artikel 8, tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen). Dat gemeenschappelijk orgaan, aangeduid als Toezichthoudend orgaan SBO De Delta Appingedam, waarin de betrokken vijf gemeenten vertegenwoordigd zijn, oefent namens die gemeenten het toezicht uit op het stichtingsbestuur en treedt op als gesprekspartner van het stichtingsbestuur. Het stichtingsbestuur is op basis van art. 48 WPO verplicht jaarlijks aan de gemeenteraden verslag uit te brengen over de werkzaamheden, waarbij in ieder geval aandacht wordt geschonken aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. Het verslag wordt openbaar gemaakt (lid 8). Beslispunt 3: Het algemeen bestuur adviseert de gemeenteraden om over te gaan tot de oprichting van het toezichthoudend orgaan SBO De Delta Appingedam op basis van de in Bijlage III opgenomen concept gemeenschappelijke regeling. pag. 11 Bestuursvorm

15 3 MEDEZEGGENSCHAP EN VERANTWOORDING. 3.1 Medezeggenschap Bevoegdheden bij bestuursoverdracht. Het besluit om het bevoegd gezag over SBO De Delta over te dragen van het openbaar lichaam aan de stichting SBO De Delta, wordt in het kader van de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) aangeduid als overdracht. In het kader van het algemeen informatierecht (WMS, artikel 8, lid 1) is het bevoegd gezag gehouden om in een vroeg stadium de MR te informeren over mogelijke plannen. Het uiteindelijke voorgenomen besluit tot overdracht valt onder de instemmingsbevoegdheid van de medezeggenschapsraad (WMS, artikel 10, lid h). Een voorgenomen besluit tot overdracht gaat in ieder geval in op: de redenen om het bestuur over te dragen; de keuze voor een bepaalde bestuursvorm; de inhoudelijke regeling van de bestuursvorm (de statuten of de verordening); de gevolgen van de overdracht voor personeel en/of ouders en leerlingen. De instemmingsbevoegdheid van de MR strekt zich uit over al deze aspecten. Blijven de gevolgen voor het personeel passend binnen de kaders van de CAO-PO dan voert de werkgever het overleg over de regeling van de personele gevolgen met de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen zal dan ook nog overleg plaats moeten vinden in het zogenaamde decentraal georganiseerd overleg (DGO) tussen het bevoegd gezag en de vakbonden Reglementen voor de Stichting SBO De Delta Appingedam. Op basis van de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) dient ieder schoolbestuur te beschikken over medezeggenschapsreglementen. Het huidige schoolbestuur beschikt daarover, voor het nieuwe bevoegd gezag moet dit worden voorbereid. Er is volgens het algemeen bestuur echter geen reden de reglementen voor medezeggenschap inhoudelijk te wijzigen. Het huidige reglement kan naar het oordeel van het algemeen bestuur gecontinueerd worden voor het nieuwe bevoegd gezag. De enige wijziging is dan ook de aanpassing van de naamgeving voor het bevoegd gezag. Beslispunt 4: Het algemeen bestuur adviseert het stichtingsbestuur het huidige medezeggenschapsreglement over te nemen en na aanpassing van de naamgeving van het bevoegd gezag vast te stellen als zijnde de medezeggenschapsreglementen van de stichting SBO De Delta Appingedam. pag. 12 Medezeggenschap en verantwoording

16 3.2 Verantwoording. Bij een verzelfstandiging is er niet zelden sprake van een worsteling tussen los willen laten en grip willen houden. Overigens, een dergelijke worsteling doet zich niet alléén voor bij een verzelfstandiging, deze beide polen zijn eveneens terug te vinden in het beleid van de rijksoverheid ten aanzien van de schoolbesturen. Onder andere in de beleidsnotitie Ruimte geven, verantwoording vragen en van elkaar leren (2005) van het ministerie van OCW wordt hierop uitvoerig ingegaan. Door de invoering van het jaarverslag in het primair onderwijs is een wijze van informatievoorziening en verantwoording ingevoerd die aansluit bij de vergroting van de autonomie en de toenemende vrijheid van scholen en besturen. Omdat een schoolbestuur gemeenschapsgelden ontvangt heeft het de wettelijke en morele plicht om over de inzet van die gelden verantwoording af te leggen. De gemeenschap (overheden, ouders en anderen) heeft geld afgestaan in de verwachting dat de instelling deze voor de gestelde doelen inzet. Door de publieke functie van het openbaar onderwijs krijgt de verantwoording van een schoolbestuur van openbaar onderwijs nog een extra dimensie. Er wordt een onderscheid gemaakt in de verticale en de horizontale verantwoording. Verticale verantwoording. Het verantwoorden van de besteding van de gemeenschapsgelden aan de verstrekker van de subsidie, de rijksoverheid, wordt de verticale verantwoording genoemd. Door middel van het model Elektronisch Financieel Jaarverslag (EFJ) legt het bevoegd gezag verantwoording af aan het ministerie. Deze verticale verantwoording aan het departement vindt plaats op het niveau van de rechtspersoon. Heeft een bestuur meerdere scholen, dan legt zij over het geheel verantwoording af in de vorm van een geconsolideerde (het geheel samenvattende) jaarrekening, een bestuursverslag en een accountantsverklaring. Hierdoor wordt het departement op de hoogte gebracht van de aard, omvang en rechtmatigheid van bestedingen. Ook toont het de financiële positie en het vermogen van de instelling. Deze verticale verantwoording is een wettelijke plicht voor het schoolbestuur. Horizontale verantwoording. Het nieuwe verantwoordingsmodel geeft ook richting aan de horizontale verantwoording. Naast de bovengenoemde rijksoverheid zijn er intern en in de meer directe omgeving van de onderwijsorganisatie ook betrokkenen die geïnformeerd willen worden over het wel en wee van de instelling. Bij personeel, ouders en medezeggenschapsraad is er vanzelfsprekend interesse voor de financiële positie van de school. Ook buiten de eigen onderwijsorganisatie, in de directe maatschappelijke context ervan, zijn er geïnteresseerden die op de hoogte willen worden gehouden. In dit specifieke geval van SBO De Delta Appingedam zijn dat in eerste instantie de verschillende gemeenteraden. In hoofdstuk 2 is al stilgestaan bij de stichtingstatuten en de verhouding tussen de gemeenteraad en het stichtingsbestuur. Daar is ook al vermeld dat het stichtingsbestuur op basis van art. 48 WPO verplicht is jaarlijks aan de gemeenteraad verslag uit te brengen over de werkzaamheden, waarbij in ieder geval aandacht wordt geschonken aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. En dat het verslag openbaar moet worden gemaakt. Voor de SBO De Delta betekent dit dat het verslag dient te worden aangeboden aan het toezichthoudend orgaan, waarin de betrokken gemeenten het gemeentelijk toezicht op SBO De Delta hebben ondergebracht.. pag. 13 Medezeggenschap en verantwoording

17 Het jaarverslag. Het jaarverslag is in het kader van de verantwoording het centrale instrument. Met behulp van het jaarverslag legt het bevoegd gezag verantwoording af aan subsidieverstrekkers en zorgt het bestuur dat allerlei direct betrokkenen geïnformeerd worden over de mate van uitvoering en succes van de jaarplannen beschreven de bereikte doelen. Een goed jaarverslag is dan ook zeker geen losstaand item dat achteraf nog even snel opgesteld moet worden. Het is daarentegen juist een afrondende stap van de jaarcyclus. En ook die jaarcyclus staat niet volledig op zichzelf maar dient weer onderdeel uit te maken van een strategisch meerjarenplan. Het jaarverslag bestaat uit de volgende onderdelen: a. Een bestuursverslag met daarin elementen zoals personeelsbeleid, onderwijskundige ontwikkelingen, de huisvestingssituatie en hetgeen verder informatief is voor degene die het zullen lezen. b. Het financieel jaarverslag met daarin de financiële positie op de balansdatum, de financiële gang van zaken gedurende het jaar, de vergelijking met begrotingscijfers en de vergelijking met de vorige jaarcijfers, met kengetallen en benchmarkgegevens en tenslotte de investeringen. Het financieel jaarverslag wordt opgesteld op bestuursniveau met een specificatie van de exploitatie per school. c. De eigenlijk jaarrekening met waarderingsgrondslagen, de jaarcijfers met toelichtingen en bijlagen. Een schoolbestuur kent evenwel diverse belanghebbenden, met uiteenlopende informatiebehoeften. Medezeggenschapsraden, werknemers, lokale overheden, landelijke overheid, collega-instellingen en bankiers hebben behoefte aan informatie of verantwoording. Het is natuurlijk ondoenlijk om voor iedere groep een volledig op maat gesneden rapportage te maken. Het jaarverslag zal daarom altijd een compromis zijn, het is een poging om aan zowel (financierende) overheden als andere (intern) betrokkenen informatie te geven over de inzet van middelen, de bereikte resultaten en de financiële positie van de instelling. Het algemeen bestuur spreekt de verwachting uit dat het stichtingsbestuur en het management van SBO De Delta regelmatig in gesprek gaan met de verschillende gebruikers van die informatie. Welke informatie hebben jullie gemist, wat is onduidelijk, ontvingen jullie de informatie op tijd? Juist door het stellen van dergelijke vragen, kan het bestuur laten zien dat het de betrokkenen serieus neemt en bereid is om waar mogelijk met bestaande behoeften rekening te houden. Beslispunt 5: Het algemeen bestuur adviseert t.a.v. de verantwoording: - Het stichtingsbestuur om er op toe te zien dat naast de wettelijk verplichte verticale verantwoording ook de nodige zorg besteed wordt aan de horizontale verantwoording. - Het toezichthoudend orgaan om er op toe te zien dat de statutair vastgelegde afspraken over de jaarverslaglegging worden nagekomen. - Het stichtingsbestuur en de medezeggenschapsraad om een jaarlijks contactmoment vast te leggen om het jaarverslag gezamenlijk te bespreken. pag. 14 Medezeggenschap en verantwoording

18 4 GEVOLGEN VOOR PERSONEEL, OUDERS EN LEERLINGEN. In dit hoofdstuk worden de gevolgen van de verzelfstandiging voor het onderwijspersoneel (paragraaf 4.1) en de ouders en leerlingen (paragraaf 4.2) toegelicht. 4.1 Onderwijspersoneel. In de huidige situatie valt het personeel dat verbonden is aan SBO De Delta, onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel, onder de CAO-PO. Dit personeel wordt hier samengevat onder de noemer onderwijspersoneel Rechtspositie. De rechtspositie van het onderwijspersoneel, voortvloeiende uit de WPO, het rechtspositiebesluit en de CAO-PO, blijft gelijk. In de WPO artikel 49 lid 2 staat vermeld bij bestuursoverdracht openbare scholen: In de akte wordt bepaald dat de rechtspersoon aan wie wordt overgedragen, het personeel in gelijke betrekkingen en onder dezelfde voorwaarden als vermeld in de akte van aanstelling, aan de school aanstelt met ingang van de datum van overdracht. Dit houdt in dat de rechten en plichten van het onderwijspersoneel zoals geldend op de dag van de bestuursoverdracht bij het huidige bevoegd gezag onder dezelfde voorwaarden overgaan naar de nieuwe stichting. Al het onderwijspersoneel met een dienstverband voor onbepaalde tijd en niet geplaatst in het RDDF, krijgt per overdrachtsdatum een aanstelling bij het bestuur van de stichting SBO De Delta Appingedam. Deze personeelsleden ontvangen een nieuwe akte van aanstelling op basis van het model akte van aanstelling voor het openbaar primair onderwijs zoals vastgelegd in de CAO-PO Ontslagbeleid. Het huidige schoolbestuur hanteert op dit moment de regeling ontslagbeleid. Dit betekent dat ingeval van ontslag wegens terugloop van formatie, voor het aanwijzen van degene die moet worden ontslagen, de afvloeiingslijst bepalend is, waarbij de onderste op de afvloeiingslijst de eerste is die moet afvloeien. Als afvloeiingscriterium hanteert het huidige schoolbestuur het criterium diensttijd onderwijs. Dit betekent dat alle diensttijd gemaakt in het onderwijs (dus ook bij andere besturen) en bijvoorbeeld ook militaire diensttijd of verlof wegens het verzorgen van kinderen, wordt meegenomen. Binnen de kaders van de CAO Primair Onderwijs kunnen werkgevers in overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad kiezen tussen de nieuwe regeling werkgelegenheidsbeleid of de huidige regeling ontslagbeleid. Gelet op de toename van de beleidsvrijheid die het werken met de regeling werkgelegenheidsbeleid biedt en de mogelijkheid om afvloeiing meer beleidsrijk te realiseren is er naar de mening van het algemeen bestuur veel voor te zeggen om op termijn over te gaan op de regeling werkgelegenheidsbeleid. Het algemeen bestuur adviseert echter op dit moment in het kader van deze verzelfstandiging vooralsnog te kiezen voor handhaving van het bestaande ontslagbeleid. pag. 15 Gevolgen

19 Het advies is dan ook dat de regeling ontslagbeleid ook door de nieuwe stichting SBO De Delta Appingedam wordt aangehouden. Het criterium diensttijd onderwijs zou daarbij ook voor de nieuwe stichting het afvloeiingscriterium moeten blijven Specifieke arbeidsvoorwaarden Er dient voorafgaand aan de bestuursoverdracht geïnventariseerd te worden in hoeverre er in de huidige situatie sprake is van op de CAO-PO aanvullende specifieke arbeidsvoorwaarden waarvoor geldt dat er ten gevolge van de overdracht sprake kan zijn van een negatief effect voor het onderwijspersoneel en waaraan personeelsleden bepaalde rechten zouden kunnen ontleden. Indien er voor personeelsleden van SBO De Delta sprake blijkt te zijn van dergelijke aanvullende specifieke arbeidsvoorwaarden zal het algemeen bestuur, eveneens voorafgaand aan de bestuursoverdracht, passende maatregelen treffen om te voorkomen dat de betreffende personeelsleden daar nadelige gevolgen van ondervinden. Beslispunt 6: Het algemeen bestuur adviseert: - Het stichtingbestuur zich bij krimpende werkgelegenheid te baseren op het in de CAO-PO benoemde ontslagbeleid en de daarbij behorende afvloeiingsregeling. - Het stichtingbestuur de diensttijd onderwijs als afvloeiingscriterium te hanteren. - Het algemeen bestuur inventariseert voorafgaand aan de bestuursoverdracht of er personeelsleden van SBO De Delta gebruik maken van op de CAO-PO aanvullende specifieke arbeidsvoorwaarden van één van de gemeenten. Indien zich dit voor blijkt te doen dan treft het algemeen bestuur voorafgaand aan de bestuursoverdracht passende maatregelen om te voorkomen dat betreffende personeelsleden daar nadelige gevolgen van ondervinden. 4.2 Ouders en leerlingen De bestuursoverdracht van SBO De Delta aan de stichting SBO De Delta Appingedam brengt geen nadelige gevolgen met zich mee voor leerlingen en ouders. De positie van de ouders inzake inspraak en medezeggenschap blijft gewaarborgd volgens de geldende wet- en regelgeving, de sinds 1 januari 2007 van kracht zijnde Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). De benoeming van het bestuur / de bestuursleden van de stichting SBO De Delta vindt plaats conform de geldende wet- en regelgeving voor de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs (WPO art. 48) en is vastgelegd in de stichtingstatuten. Middels lid 2 van artikel 48 WPO is door de wetgever bepaald dat de ouders van de leerlingen op de scholen voor openbaar primair onderwijs meer betrokken dienen te worden bij het bestuur van het openbaar primair onderwijs. Ten minste een derde maar niet meer dan de helft van de bestuursleden dient benoemd te worden op bindende voordracht van de ouders. In de stichtingstatuten is dan ook vastgelegd dat twee van de vijf bestuursleden worden benoemd op grond van een bindende voordracht vanuit de oudergeleding van de MR. Voor ouders en leerlingen wijzigen ten gevolge van de bestuursoverdracht de toegankelijkheid en bereikbaarheid van SBO De Delta ook niet. pag. 16 Gevolgen

20 5 FINANCIËN EN OVERDRACHT. Een belangrijk aandachtspunt voor een besluit over de verzelfstandiging van SBO De Delta is de huidige en toekomstige financiële positie van de school. Het algemeen bestuur heeft zich in deze laten bijstaan en adviseren door de Onderwijs Service Groep (OSG). Door middel van een gestructureerde risicoanalyse zijn de huidige en toekomstige risico s in beeld gebracht. Daarnaast is er voor de jaren 2010 tot en met 2014 een meerjarenbegroting opgesteld. Aan de hand van deze uitgewerkte instrumenten zijn vervolgens de balanspositie van en de financiële kengetallen voor de school bepaald. 5.1 Risicoprofiel SBO De Delta. De risico s voor SBO De Delta zijn in kaart gebracht door middel van het 3 fasenmodel. Dit model is ontwikkeld door de Onderwijs Service Groep en het instrument analyseert in drie fasen de risico s die de onderwijsorganisatie loopt. De centrale vraag daarbij luidt: Welke risico s zijn er de komende vier jaar ten gevolge van de ontwikkelingen in de interne - en externe omgeving en de gekozen strategie? De risico s worden beoordeeld op de mate van waarschijnlijkheid en impact. De mate van waarschijnlijkheid zegt iets over de kans dat een bepaald risico zich daadwerkelijk voordoet en de mate van impact zegt iets over de financiële consequenties van een bepaald risico. Waarschijnlijkheid en impact tezamen bepalen de omvang van een risico. De volledige risicoanalyse voor SBO De Delta is vastgelegd in een afzonderlijke rapportage Risicoanalyse SBO De Delta. Hier wordt volstaan met een samenvatting van die rapportage. Voorziening personele verplichtingen De voorziening personele verplichting is als een risico aangemerkt. Het risico ontstaat door de onzekerheid over de nieuwe BAPO-regeling. Wisselingen in het personeelsbestand hebben invloed op de hoogte van de voorziening. Daarnaast heeft De Delta te maken met een relatief oud personeelsbestand. Hoe ouder het personeel hoe meer personeelsleden aanspraak kunnen maken op de BAPO-regeling. Dit brengt extra kosten met zich mee. Indien personeelsleden aanspraak maken op hun bapo-verlof, dan betekent dat een onttrekking van de voorziening, de voorziening moet echter wel op peil blijven, wat betekent dat middels dotatie de voorziening weer op peil gebracht moet worden. Beschikbare en werkelijke formatie Voor SBO De Delta als éénpitter zijn er in vergelijking met grotere schoolbesturen minder mogelijkheden om snel te krimpen in personeel. Op basis van de verwachte uitstroom door FPU is de mogelijkheid aanwezig om in de formatie terug te gaan. Daarnaast is er op dit moment ca. 1,3 fte aan tijdelijke aanstellingen. Ook dit biedt voor aankomend schooljaar mogelijkheden om een eventuele daling van de formatie op te vangen. De afgelopen jaren is het leerlingaantal van SBO De Delta stabiel gebleken. Voor de samenwerkingsverbanden wordt echter wel rekening gehouden met een daling van het leerlingaantal. Dit zal ook gevolgen hebben voor het leerlingaantal op SBO De Delta. Door de daling van het aantal leerlingen binnen de samenwerkingsverbanden wordt tevens rekening gehouden met een daling van het budget WSNS. Voor SBO De Delta betekent dit minder inkomsten en dus minder formatie. Het advies is om goed om te gaan met het aanstellingsbeleid en de mogelijke verplichtingen. De formatie is aangemerkt als een risico omdat de impact ervan voor een éénpitter als SBO De Delta hoog is. Onderwijskwaliteit De onderwijsinspectie heeft voor SBO De Delta een aantal indicatoren als onvoldoende beoordeeld. De school staat daardoor op dit moment onder een aangepast toezichtarrangement van de pag. 17 Financiën en overdracht

Gevolgen van de Wet goed onderwijs Goed onderwijsbestuur voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs.

Gevolgen van de Wet goed onderwijs Goed onderwijsbestuur voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs. Gevolgen van de Wet goed onderwijs Goed onderwijsbestuur voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs. Per 1 augustus 2010 is de Wet Goed onderwijs Goed onderwijsbestuur in

Nadere informatie

voorstel aan de gemeenteraad

voorstel aan de gemeenteraad voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda Sector ERZ Afdeling Oboo telefoon 588407 voorstelnummer 34 gouda 12 maart 2005 iz-nummer 2005.3060a Steller j. veldhoen Onderwerp de gevolgen

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland.

Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland. Raadsvergadering 22 februari 2016 Nr.: 10 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland. Portefeuillehouder: Wethouder B. Schollema. Ter inzage liggende stukken:

Nadere informatie

Bijlage 1 Notitie bij raadsvoorstel bestuurlijke fusie openbaar basisonderwijs.

Bijlage 1 Notitie bij raadsvoorstel bestuurlijke fusie openbaar basisonderwijs. Bijlage 1 Notitie bij raadsvoorstel bestuurlijke fusie openbaar basisonderwijs. 1. Aanleiding. Naar aanleiding van de resultaten van een vooronderzoek hebben de besturen van het openbaar basisonderwijs

Nadere informatie

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad.

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad. Adviesnota Raad Raadsvergadering d.d. : 19 februari 2014 Agendapunt : 15 Onderwerp : Voorstel tot instemming met de statutenwijziging van Stichting PrimAH Portefeuillehouder : wethouder H.J. Dijkstra Datum

Nadere informatie

2) Instemmen met de benoeming van de voorgedragen leden van de Raad van Toezicht van de Stichting openbaar onderwijs Marenland;

2) Instemmen met de benoeming van de voorgedragen leden van de Raad van Toezicht van de Stichting openbaar onderwijs Marenland; Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 14 maart 2016 Voorstel nummer : 8 Behandelend ambtenaar : Willem van der Oest Telefoonnummer : 0596 691194 E-mailadres : w.vanderoest@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

Toezichtskader Gemeenteraad Openbaar Primair Onderwijs Gemeente De Wolden. Toezichtskader Gemeenteraad Openbaar Primair Onderwijs De Wolden

Toezichtskader Gemeenteraad Openbaar Primair Onderwijs Gemeente De Wolden. Toezichtskader Gemeenteraad Openbaar Primair Onderwijs De Wolden Toezichtskader Gemeenteraad Openbaar Primair Onderwijs De Wolden De Wolden, 29 oktober 2009 1 Inleiding Vanaf het moment dat de gemeente het openbaar basisonderwijs vermogensrechtelijk heeft verzelfstandigd,

Nadere informatie

Onderwerp: Herbenoeming leden van de Raad van Toezicht Esdal College.

Onderwerp: Herbenoeming leden van de Raad van Toezicht Esdal College. *13.15375* Behandelend ambtenaar: C. Houtenbos Afdeling/cluster: afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling/cluster JOS Telefoonnr.: 0591-535387 Portefeuillehouder: Onderwerp: Herbenoeming leden van de Raad

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20055 Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: De heer A.B.J. Hartsuiker Behandelend ambtenaar: De heer H. Laanstra Onderwerp: Wijziging statuten

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Aan de Raad van de gemeente Hattem, Inhoud Onderwerp. : Nieuwe governance-structuur Openbaar Onderwijs Zwolle Indiener

RAADSVOORSTEL. Aan de Raad van de gemeente Hattem, Inhoud Onderwerp. : Nieuwe governance-structuur Openbaar Onderwijs Zwolle Indiener RAADSVOORSTEL Inhoud Onderwerp : Nieuwe governance-structuur Openbaar Onderwijs Zwolle Indiener : College van B en W Voorstel behandeling : Ter vaststelling door gemeenteraad Bevoegd orgaan : Gemeenteraad

Nadere informatie

Wijziging statuten Stichting openbaar onderwijs Marenland

Wijziging statuten Stichting openbaar onderwijs Marenland AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 24 februari 2016 Registratienummer: TB16.5527469 Agendapunt: 10 Onderwerp: Wijziging statuten Stichting openbaar onderwijs Marenland Voorstel: I.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering: : 26 mei 2009 Agendanummer : 8 Opiniërende vergadering : 12 mei 2009 Portefeuillehouder : W.H.

Raadsvoorstel. Vergadering: : 26 mei 2009 Agendanummer : 8 Opiniërende vergadering : 12 mei 2009 Portefeuillehouder : W.H. Raadsvoorstel Vergadering: : 26 mei 2009 Agendanummer : 8 Opiniërende vergadering : 12 mei 2009 Portefeuillehouder : W.H. van der Hoeven Onderwerp : Verzelfstandiging en bestuurlijke fusie openbaar onderwijs

Nadere informatie

http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm.

http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm. wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Wet op het primair onderwij. http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm. Wet op het primair onderwijs, Artikel 17c Artikel 17c. Inhoud intern

Nadere informatie

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Raadsvoorstel Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Onderwerp: Wijzigen bestuursmodel Stichting Openbaar Onderwijs Houten Beslispunten: 1. In te stemmen met de invoering van een College van Bestuur met

Nadere informatie

Organisatie toezicht stichting Proo

Organisatie toezicht stichting Proo Nr. PRO1500024 Casenr. PRO15-0003 Naam : J. Aalbers Datum : 16 april 2015 pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Achtergrond 3. Regelgeving 4. Toezicht Proo 5. Intern toezicht 6. Extern toezicht

Nadere informatie

Notitie toezicht openbaar onderwijs

Notitie toezicht openbaar onderwijs Notitie toezicht openbaar onderwijs 1. Taak/verantwoordelijkheid gemeente...1 2. Taakafbakening met Centrum financiële instellingen...1 3. Probleemstelling...2 4. Verbetervoorstellen...2 5. Conclusie en

Nadere informatie

Toelichting bij het voorstel verzelfstandiging bestuur openbaar onderwijs

Toelichting bij het voorstel verzelfstandiging bestuur openbaar onderwijs Toelichting bij het voorstel verzelfstandiging bestuur openbaar onderwijs In 1997 heeft de gemeenteraad besloten het bestuur over het openbaar onderwijs meer op afstand te zetten. Destijds is gekozen voor

Nadere informatie

Notitie: de wet Goed Onderwijs Goed Bestuur : de gevolgen voor de Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan (SPOOR)

Notitie: de wet Goed Onderwijs Goed Bestuur : de gevolgen voor de Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan (SPOOR) Notitie: de wet Goed Onderwijs Goed Bestuur : de gevolgen voor de Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan (SPOOR) Van: Stichting Spoor Inleiding Per 1 augustus 2010 is een

Nadere informatie

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT De raad der gemeente Weert; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Weert van 10 februari 2004; overwegende,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2015:699

ECLI:NL:RBGEL:2015:699 ECLI:NL:RBGEL:2015:699 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 05-02-2015 Datum publicatie 09-02-2015 Zaaknummer AWB - 14 _ 8129 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Ambtenarenrecht

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

De Wet goed onderwijs, goed bestuur: vormen van toezicht

De Wet goed onderwijs, goed bestuur: vormen van toezicht 3 De Wet goed onderwijs, goed bestuur: vormen van toezicht Op 1 augustus 2010 is de Wet goed onderwijs, goed bestuur in werking getreden. Een van de elementen uit deze wettelijke regeling is de verplichting

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 12.0025. Rv. nr.: 12.0025 B en W-besluit d.d.: 20-3-2012 B en W-besluit nr.: 12.0286

RAADSVOORSTEL 12.0025. Rv. nr.: 12.0025 B en W-besluit d.d.: 20-3-2012 B en W-besluit nr.: 12.0286 RAADSVOORSTEL 12.0025 Rv. nr.: 12.0025 B en W-besluit d.d.: 20-3-2012 B en W-besluit nr.: 12.0286 Naam programma: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Benoeming lid van de Raad van Toezicht Stichting Openbaar

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs

Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs Nummer Datum 24 mei 2005 Verantwoordelijk portefeuillehouder : de heer J.F. Scheerstra Medeverantwoordelijk portefeuillehouder

Nadere informatie

Scheiding bestuur en toezicht bij Scholengroep OPRON. Bijeenkomst gemeenten

Scheiding bestuur en toezicht bij Scholengroep OPRON. Bijeenkomst gemeenten Scheiding bestuur en toezicht bij Scholengroep OPRON Bijeenkomst gemeenten Scheiding bestuur en toezicht Inhoud: 1. De aanleiding 2. De wetswijziging 3. De mogelijkheden om bestuur en toezicht te scheiden

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Toetreding Drimmelen tot Stichting Openbaar Basisonderwijs (OBO) West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Toetreding Drimmelen tot Stichting Openbaar Basisonderwijs (OBO) West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering van 4 november 2010 Onderwerp: Toetreding Drimmelen tot Stichting Openbaar Basisonderwijs (OBO) West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: A.Grootenboer

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake fusie prooses en Stichting Focus

Raadsvoorstel inzake fusie prooses en Stichting Focus Betreft Raadsvoorstel inzake fusie prooses en Stichting Focus Vergaderdatum 16 december 2010 Gemeenteblad 2010 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: - Akkoord te gaan met

Nadere informatie

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan Een gezam nlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) MANAGEMENTSTATUUT Tekst wettelijke bepaling managementstatuut 3 Inhoud Artikel 1. Een definitiebepaling; Artikel 2. Vaststelling

Nadere informatie

de gevolgen voor de Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland 8c Oostzaan (SPOOR)

de gevolgen voor de Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland 8c Oostzaan (SPOOR) Bijlage 1 Onderwerp: de wet "Goed Onderwijs Goed Bestuur": de gevolgen voor de Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland 8c Oostzaan (SPOOR) Inleiding Per 1 augustus 20Í0 is een aantal

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 15R R.00717

RAADSVOORSTEL 15R R.00717 RAADSVOORSTEL 15R.00717 gemeente WOERDEN Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 17 november 2015 Portefeuillehouder(s): Bob Duindam Portefeuille(s): Onderwijs Contactpersoon: E. van Andel

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING. De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen. De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Hoogkerk,

INTENTIEVERKLARING. De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen. De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Hoogkerk, INTENTIEVERKLARING De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen en De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Hoogkerk, verder te noemen: de besturen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd, overwegende

Nadere informatie

rv 321 RIS 79718_ Initiatief-raadsvoorstel 12 oktober 2000 Verzelfstandiging openbaar onderwijs Inleiding

rv 321 RIS 79718_ Initiatief-raadsvoorstel 12 oktober 2000 Verzelfstandiging openbaar onderwijs Inleiding rv 321 RIS 79718_001019 Initiatief-raadsvoorstel 12 oktober 2000 Verzelfstandiging openbaar onderwijs Inleiding Op het terrein van het lokaal onderwijsbeleid is in de afgelopen jaren veel veranderd. De

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/05778 Datum : 16 april 2013 Programma : Onderwijs Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder : mw. M.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : ontbinding Stichting OnderwijsPLEIN. Voorstel:

Raadsvoorstel. : ontbinding Stichting OnderwijsPLEIN. Voorstel: Raadsvoorstel Vergadering : 1 maart 2006 Nummer : Raad 2006/022 Datum voorstel : 7 februari 2006 Portefeuillehouder Primaathouder Onderwerp : J. de Gruijter 078 69 21 313 j.de.gruijter@alblasserdam.nl

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681 meppel.nl Raadsvoorstel Agendapunt: VII/9. Meppel, 2 juni 2015 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681 Onderwerp: Invoering Model Raad van Toezicht Stichting Promes Voorgesteld besluit 1. In te stemmen

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 11.0103 Rv. nr.: 11.0103 B en W-besluit d.d.: 11-10-2011 B en W-besluit nr.: 11.0995 Naam programma: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Statutenwijziging Stichting Openbaar Primair en Speciaal

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 6 09/454

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 6 09/454 o~~çëîççêëíéä jaar stuknr. låçéêïéêéw Omzetting van het openbaar lichaam Esdalcollege in een stichting voor openbaar onderwijs op grond van de Wet op het voortgezet onderwijs. Portefeuillehouder: M.H.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem

Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem Algemene bepalingen Artikel 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: a. de vereniging: de Vereniging Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Managementstatuut Versie 07-06-2012

Managementstatuut  Versie 07-06-2012 Managementstatuut Versie 07-06-2012 1 Basis Wet en regelgeving WVO art. 32c / Statuten art. 6 lid 3 Archief CvB CA 1.0 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen

Nadere informatie

Agendapunt: )1. portefeuillehouder. ,dat m akkoord. lq:5-:10,6 datum akkoord

Agendapunt: )1. portefeuillehouder. ,dat m akkoord. lq:5-:10,6 datum akkoord 1 Gemeente Zandvoort -7" Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Vergadering B. en W. 2 4 MEI 2016 Agendapunt: )1 Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Digitale publicatie

Nadere informatie

Gemeentebestuur Spui boulevard 300

Gemeentebestuur Spui boulevard 300 DORDRECHT 0> A an de gemeenteraad Gemeentebestuur Spui boulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 13 april 2010 Begrotingsprogramma Werk en Scholing en -thema opgroeien en onderwijs Betreft Jaarrekening 2008

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 14

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 14 Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6956 Onderwerp : begroting Scholengroep OPRON 2013 Stadskanaal, 7 juni 2013 Beslispunt Instemmen met de begroting 2013 van de Scholengroep OPRON

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 6.8. Doetinchem, 27 januari Toezicht openbaar primair onderwijs IJsselgraaf

Aan de raad AGENDAPUNT 6.8. Doetinchem, 27 januari Toezicht openbaar primair onderwijs IJsselgraaf Aan de raad AGENDAPUNT 6.8 Toezicht openbaar primair onderwijs IJsselgraaf Voorstel: 1. De gemeenschappelijke regeling Openbaar Primair Onderwijs vaststellen. 2. Het reglement Gemeentelijk Toezicht op

Nadere informatie

Overname De Pels door Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Overname De Pels door Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht voorstel aan de raad Opgesteld door Maatschappelijke Ontwikkeling Kenmerk 14.009146 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 17 juli 2014 Jaargang en nummer 2014 59 Overname De Pels door Stichting openbaar

Nadere informatie

Betreft: Voorstel tijdelijke aanpassing managementstatuut d.d

Betreft: Voorstel tijdelijke aanpassing managementstatuut d.d Aan: Van: Bestuurscommissie Winkler Prins Ferdinand Vinke, centraal directeur Betreft: Voorstel tijdelijke aanpassing managementstatuut d.d. 11-11-2010 Datum: 11 juni 2012 Status: Besluitvorming vergadering

Nadere informatie

5. Concept raadsbesluit

5. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 28 januari 2013 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 22 januari 2013 Nummer : Onderwerp : Wijziging statuten Stichting Baasis als gevolg van oprichten samenwerkingsschool

Nadere informatie

Reglement voor de raden van advies. Ons Middelbaar Onderwijs

Reglement voor de raden van advies. Ons Middelbaar Onderwijs Reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs 2011. Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02

Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02 Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02 Versie 43.0 INHOUD Algemene bepalingen voor het managementstatuut Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling

Nadere informatie

Bestuursreglement Zadkine

Bestuursreglement Zadkine Bestuursreglement Zadkine Dit reglement dient tot nadere uitwerking van artikel 6 lid 5 van de statuten van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt

Nadere informatie

COMMISSIE VAN BEROEP VOOR HET CHRISTELIJK BASIS-, SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

COMMISSIE VAN BEROEP VOOR HET CHRISTELIJK BASIS-, SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS COMMISSIE VAN BEROEP VOOR HET CHRISTELIJK BASIS-, SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Beroep tegen RDDF-plaatsing. Nu appellante volgens de afvloeiingsvolgorde binnen haar functiecategorie degene

Nadere informatie

1. De raadsinformatiebrief over de stand van het Openbaar Onderwijs in Nijmegen vast te stellen.

1. De raadsinformatiebrief over de stand van het Openbaar Onderwijs in Nijmegen vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Toezicht Openbaar Onderwijs in Nijmegen Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Na de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs

Nadere informatie

AFO 200. Goedkeuring wordt gevraagd voor de bestuursoverdracht per 1 augustus 2017 in het primair onderwijs van:

AFO 200. Goedkeuring wordt gevraagd voor de bestuursoverdracht per 1 augustus 2017 in het primair onderwijs van: BEOORDELING AANVRAAG BESTUURSOVERDRACHT OBS DE VINKENBUURT STICHTING OOZ & ARCADE AFO 200 Opbouw beoordelingsrapport: Beschrijving van de aanvragers en de fusie (paragraaf 1) Beschrijving van het proces

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: S.D. Raap - de Groot AFDELING: Ontwikkeling PORTEFEUILLEHOUDER: P. de Graaf Agendapunt: No. /2014 Dokkum, 20 mei 2014 ONDERWERP: statutenwijziging

Nadere informatie

Scheiding bestuur en toezicht

Scheiding bestuur en toezicht Scheiding bestuur en toezicht Even voorstellen: Jan Bustin, senior adviseur Vos/abb consulting sinds begin 2010 Daarvoor: Lid centrale directie bij een stichting voor primair onderwijs (3400 lln, 350 medewerkers)

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord.

Nadere informatie

Directiestatuut. Preambule. Begripsbepaling

Directiestatuut. Preambule. Begripsbepaling Directiestatuut aanpassing n.a.v. nieuwe statuten september 2013 Preambule Op basis van artikel 15 van de statuten mandateert het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Zuid-Holland West,

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

Mini ALV. 21 maart 2013

Mini ALV. 21 maart 2013 Mini ALV 21 maart 2013 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen 6 november 4. Terugkoppeling plan van aanpak n.a.v. ouderenquête 5. Concept statuten 6. Begroting 2013 en voorlopige cijfers 2012 7.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 78482 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar, primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Nieuw bestuursmodel voor MeerderWeert. Extra digitale nieuwsbrief nr. 2 januari 2012 MeerderWeert

Nieuw bestuursmodel voor MeerderWeert. Extra digitale nieuwsbrief nr. 2 januari 2012 MeerderWeert Vóór de zomervakantie heeft het bestuur, samen met de DiRa (directeurenraad)en de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad), het bestaande bestuursmodel geëvalueerd. Een belangrijke reden om dit model

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT VAN. VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND. December 2012

MANAGEMENTSTATUUT VAN. VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND. December 2012 MANAGEMENTSTATUUT VAN VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND December 2012 1 Preambule Dit managementstatuut is op te vatten als het managementstatuut ex artikel 31 van de

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2015-2017 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het college

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap. van. Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen

Statuut Medezeggenschap. van. Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen van Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen waaronder begrepen: De Brug (brinnummer 02GQ) De Driehoek (09OE) Het Klaverblad (brinnummer 01JW) De Stuifheuvel (brinnummer 19RT) De Vijverhof (brinnummer 02WE)

Nadere informatie

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs Aan de besturen van de samenwerkingsverbanden WSNS en de REC s Aan de leden van de PO-raad Utrecht, 18 april 2013 De Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs heeft betrekking op meerdere

Nadere informatie

: Verzelfstandiging Openbaar Primair Onderwijs

: Verzelfstandiging Openbaar Primair Onderwijs Datum raadsavond : Programma Onderwerp : Talentontwikkeling : Verzelfstandiging Openbaar Primair Onderwijs Samenvatting Voorgesteld wordt om de in stand houding voor het openbaar primair onderwijs over

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 11 september 2017

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 11 september 2017 Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 11 september 2017 Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Beoogde bestuurlijke fusie tussen de Stichting OPOCK en de Stichting VOCA

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Beoogde bestuurlijke fusie tussen de Stichting OPOCK en de Stichting VOCA Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Beoogde bestuurlijke fusie tussen de Stichting OPOCK en de Stichting VOCA Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De beoogde bestuurlijke

Nadere informatie

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen.

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen. Raad VOORBLAD Onderwerp Wijziging statuten stichting OPONOA Agendering Commissie Bestuur x Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal Informerende Commissie Behandelwijze

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onderwijs

(financiële) verantwoording passend onderwijs (financiële) verantwoording passend onderwijs Conferentie Naoberschap - Meesterschap, vrijdag 10 oktober 2014 Start with why? Waarom is verantwoording van belang? Hoe geef ik handen en voeten aan verantwoording?

Nadere informatie

Stichting Primair Passend Onderwijs Haaglanden, verder SPPOH, overweegt het volgende:

Stichting Primair Passend Onderwijs Haaglanden, verder SPPOH, overweegt het volgende: Regeling bezwaar- en adviescommissie SPPOH Stichting Primair Passend Onderwijs Haaglanden, verder SPPOH, overweegt het volgende: a. SPPOH is belast met het nemen van besluiten inzake de toelaatbaarheid

Nadere informatie

Overleg met de Toezichthouder

Overleg met de Toezichthouder Overleg met de Toezichthouder Handreiking Goede Medezeggenschap Handreiking goede medezeggenschap Overleg met de toezichthouder Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

Fusie-effectrapportage Voortgezet onderwijs

Fusie-effectrapportage Voortgezet onderwijs 2016/251029 Fusie-effectrapportage Voortgezet onderwijs Dit formulier Deze fusie-effectrapportage maakt deel uit van de Aanvraag fusietoets. Opsturen Stuur dit formulier samen met het formulier Aanvraag

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut VGPO Accretio

Medezeggenschapsstatuut VGPO Accretio Medezeggenschapsstatuut VGPO Accretio Pre-ambule Communicatie en openheid zijn essentieel voor het functioneren van de onderwijsorganisatie als geheel en in het bijzonder voor de schoolleiding om medewerking

Nadere informatie

2007. Nr. : Dnst. : C& E

2007. Nr. : Dnst. : C& E 2007. Nr. : 07.0152 Dnst. : C& E Definitieve vaststelling van het eindrapport fase 1 Verzelfstandiging Openbaar Onderwijs Gemeente Leiden (aangepast scenario). Leiden, 27 november 2007. Op 4 juli 2006

Nadere informatie

Dit statuut is gebaseerd op het voorbeeldstatuut van de Stichting Onderwijsgeschillen (infowms.nl)

Dit statuut is gebaseerd op het voorbeeldstatuut van de Stichting Onderwijsgeschillen (infowms.nl) Medezeggenschapsstatuut Voortgezet Onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar Preambule Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Nadere informatie

5. Stichting IKC+, een statutair te Almere gevestigde stichting, met adres Randstad 20-31, 1314 BC Almere, hierna te noemen: "Stichting IKC+

5. Stichting IKC+, een statutair te Almere gevestigde stichting, met adres Randstad 20-31, 1314 BC Almere, hierna te noemen: Stichting IKC+ CONVENANT ALMEERSE SCHOLEN GROEP-GEMEENTE ALMERE PARTIJEN, 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon: gemeente Almere, in het bijzonder handelende voor de gemeenteraad vanwege de aan de gemeenteraad bij de

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut

Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut 1. Inleiding Als uitvloeisel van de Wet goed onderwijs, goed bestuur is het bevoegd gezag op grond van artikel 17b, tweede lid van de Wet op het

Nadere informatie

Burger en Bestuur in november 2012. December 2012

Burger en Bestuur in november 2012. December 2012 BIJLAGENUMMER Agendapunt Omvorming gemeenschappelijke regeling Openbaar Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs West- Friesland tot openbare Stichting Leerzaam. Onderwerp Ter advisering aan de commissie

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Resultaten fusieonderzoek. Accretio en De Zevenster

Resultaten fusieonderzoek. Accretio en De Zevenster Resultaten fusieonderzoek Accretio en De Zevenster Januari, februari 2016 Paulien Huizenga 1 De start: beoogde meerwaarde fusie toetsing door fusieonderzoek De Zevenster heeft naar aanleiding van onderzoek

Nadere informatie

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo, 19 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Scholengroep Primato 2 1.1. Organisatie 1.2.

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Holding De Basis en Primus

Holding De Basis en Primus Aan de commissie Saza Van Het college van benw Datum 12 januari 2016 Holding De Basis en Primus Notitie ten behoeve van de consultatie van de commissie Saza van 1 februari 2016 betreffende de Holding De

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012)

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel de Wet op

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Bevoegd gezag: Bestuur Stichting Facetscholen, voor openbaar primair onderwijs

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi

Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi Statuut van de algemene directie van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi. I. Preambule Door

Nadere informatie