Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise"

Transcriptie

1 Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs... 8 Contactgegevens school... 8 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband Visie en beleidsvorming Visie van onze school Het doel van de school Hoe wil de school dat doel bereiken? Beleidsvorming Over het team Functies bij ons op school Het team schooljaar Leiderschap en management Leiderschap Management Cultuur en klimaat Schoolcultuur Regels over gedrag, veiligheid voor leerlingen en personeel Veiligheid Schoolregels Veiligheidsbeleid Klachten Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Middelen en voorzieningen Huisvesting en uitrusting Financiën Sponsoring Ouderbijdrage Schoolkamp Onderwijs - Management van processen Primair en Secundair Opbrengstgericht werken Leerstofaanbod residentiële leerlingen Werken vanuit het ontwikkelingsperspectief Toelating en verwijzing Verwijzing naar een andere school

2 6.4.2 Mogelijke uitstroom Begeleiding passend onderwijs Leerlingenzorg Uitgangspunten interne ondersteuningsstructuur Commissie voor de Begeleiding Leerlingvolgsysteem Schoolverzekering Informatiestromen Gegevens ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen Brief toestemming gegevens opvragen en versturen Foto s Nieuwsbrief Telefonische bereikbaarheid school Oudercontacten Rapporten Ouderavonden Leerlingenvervoer Zelfstandig reizen Gebruik medicijnen De lunch Gymnastiek Schoolvakanties en vrije dagen Vakantierooster 2014/ Studiedagen Compensatiedagen ofwel marge-uren Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schoolverzuim Leerplichtwet Vrijstelling van bepaalde onderwijsactiviteiten Waardering Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) Personeel en management Maatschappij Interne Audits Resultaten en opbrengsten Evaluatie vorig schooljaar Ontwikkelingsplan Opbrengsten van het onderwijs Jaarverslag Bijlagen

3 Een woord vooraf Beste lezer, Het document dat voor u ligt, is de schoolgids van Het Mozaïek VSO Enschede. De schoolgids geeft inhoudelijke en praktische informatie geldend voor één schooljaar. Het is een verbijzondering van het schoolplan. Dat betekent dat er naast overeenkomsten ook aanvullingen staan in de schoolgids. Die aanvullingen zijn doorgaans voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van belang en vaak ook praktisch van aard. De schoolgids is expliciet geschreven voor de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen. Alle overige betrokkenen van de school en alle andere geïnteresseerden zijn ook van harte uitgenodigd de schoolgids te lezen. De schoolgids wordt ieder jaar opnieuw uitgebracht. Om de leesbaarheid te vergroten hebben we er dit jaar voor gekozen om een aantal formele zaken die voor alle scholen gelden op de website van Attendiz te plaatsen, De klachtenregeling is daarvan een voorbeeld. Om de schoolgids altijd te kunnen inzien heeft de school ervoor gekozen de schoolgids op de website (www.mozaiektwente.nl ) te zetten. De ouder(s)/verzorger(s) van nieuwe leerlingen ontvangen in het eerste jaar een gedrukt exemplaar. Daarnaast kunnen ouder(s)/verzorger(s) die ook behoefte hebben aan een gedrukt exemplaar dat opvragen bij de school. Overige ouder(s)/verzorger(s) ontvangen jaarlijks na vaststelling per mail de schoolgids. Om de handzaamheid van de schoolgids te vergroten zijn uitgebreide bijlagen over specifieke zaken van de school uit de gids gehaald en op de schoolwebsite geplaatst. Het overzicht van de leerstof is hiervan een voorbeeld. De schoolgids is op dezelfde wijze opgebouwd als het schoolplan. Op die manier bestaat er een heldere relatie tussen de verschillende documenten en kunt u vanuit die documenten de school steeds beter herkennen. Een fijn schooljaar toegewenst in goede samenwerking. Namens het schoolteam, Arjan Wagenvoort Datum van vaststellen door bevoegd gezag:

4 Leeswijzer We volgen in deze schoolgids de systematiek van het INK-model, een leidraad voor het in gang zetten van schoolontwikkeling. Dit model is in onderstaande figuur grafisch weergegeven. De volgende acht hoofdstukken die aan bod komen, corresponderen met de organisatie- en resultaatgebieden die door het INK-model worden onderscheiden. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar het schoolplan. Aan bod komen achtereenvolgens de thema s: 1. Visie en Beleid 2. Over Het Team 3. Leiderschap 4. Cultuur en Klimaat 5. Middelen en Voorzieningen 6. Onderwijs management van processen primair en secundair 7. Waardering 8. Resultaten en Opbrengsten Elk hoofdstuk kent verschillende paragrafen die passen bij dat hoofdstuk, zie ook de inhoudsopgave. In de schoolgids worden geen beleidsvoornemens en streefdoelen gesteld. Die kunt u lezen in het schoolplan. 6

5 Inleiding: Profiel van de school Ons onderwijs De naam van onze school is Het Mozaïek. Een mozaïek bestaat uit verschillende vormen en kleuren die samen weer één geheel vormen. Onze leerlingen zijn afkomstig uit allerlei verschillende vormen van onderwijs. Ze hebben vaak diverse mogelijkheden, beperkingen en achtergronden waardoor zij zijn aangewezen op het onderwijs van onze school. Die veelkleurigheid bij onze leerlingen vormt onze school tot één geheel, net als bij een mozaïek. Het Mozaïek VSO Enschede, onderdeel van Stichting Attendiz, is een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Enschede met de grondslag van bijzonder neutraal onderwijs. Leerlingen met verschillende culturele en maatschappelijke achtergronden kunnen het onderwijs op Het Mozaïek VSO Enschede volgen. Met ingang van augustus 2014 gaat passend onderwijs in. De leerlingen zullen op dat moment vanuit het overkoepelende samenwerkingsverband Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2302 aangemeld kunnen worden. Voor onze school betekent dit dat er leerlingen toegelaten kunnen worden uit de gemeenten Borne, Dinkelland, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal. Zie ook 6.4 uit deze schoolgids. Het Mozaïek VSO Enschede verzorgt voor ongeveer 110 leerlingen (gemiddeld 10 leerlingen per klas) onderwijsarrangementen op maat vanuit deskundigheid en expertise. Die onderwijsarrangementen laten zich als volgt omschrijven: 1. De school heeft een aanpak voor leerlingen die in hun onderwijs behoefte hebben aan afstemming van het onderwijs op hun autisme spectrum stoornis (ASS), hun angststoornissen en/of hun sociaal-emotionele stoornis. Deze leerlingen hebben behoefte aan structuur en duidelijkheid en aan een veilige en prikkelarme omgeving. Belangrijk zijn kleine klassen met een vaste mentor en weinig wisselingen van leerkracht. De leerlingen hebben behoefte aan extra ondersteuning op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. 2. De school heeft een aanpak voor leerlingen die in hun onderwijs behoefte hebben aan extra ondersteuning vanwege dyslexie. De leerlingen hebben behoefte aan middelen die ingezet worden om hen op school zo min mogelijk last te laten ervaren van hun dyslexie. Gezien de leeftijd van de leerlingen van Het Mozaïek VSO hebben zij vooral behoefte aan compensatie (minimaliseren van de gevolgen die de leerling van zijn dyslexie ondervindt door het gebruik maken van zijn sterke punten) en dispensatie (vrijstelling geven van het voldoen aan bepaalde eisen voor het toepassen van de vaardigheid) in plaats van remediatie. 3. De school heeft een aanpak voor leerlingen die in hun onderwijs behoefte hebben aan onderwijs op praktijkniveau. De leerlingen hebben behoefte aan duidelijkheid en structuur. Het onderwijs is met name gericht op het aanleren van praktische vaardigheden. De leerlingen hebben hierbij behoefte aan afwisseling van praktijk- en theorievakken, waarbij gebruik wordt gemaakt van onderwijsmethoden die afgestemd zijn op praktijkniveau. Belangrijk is dat leerlingen voorbereid worden op functies binnen de arbeidsmarkt. 4. De school heeft een aanpak voor leerlingen die in hun onderwijs behoefte hebben aan onderwijs op VMBO-BBL, VMBO-KBL en VMBO-TL niveau. De leerlingen hebben vanuit hun beperkingen behoefte aan structuur en duidelijkheid, maar vanuit hun (cognitieve) mogelijkheden hebben zij behoefte aan onderwijs op VMBO-niveau. Belangrijk is dat de leerlingen toewerken naar een diploma op VMBO-BBL, -KBL of -TL niveau. Hiervoor hebben zij behoefte aan lesmethoden die afgestemd zijn op dit niveau. 7

6 Stichting Attendiz Het Mozaïek VSO Enschede valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Attendiz. Deze stichting heeft ruim 25 scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Iedere school wordt geleid door een schooldirecteur. De verschillende scholen zijn ondergebracht in drie divisies. Iedere divisie wordt aangestuurd door een divisiedirecteur. Het Mozaïek VSO Enschede valt binnen de VSO divisie. De naam van de divisiedirecteur is Chiel Daanen. De drie divisiedirecteuren vallen direct onder de bestuurder van de stichting Attendiz. De naam van de bestuurder is Ruud Zeeuwen. Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Een REC was tot 1 augustus 2014 een samenwerkingsverband van scholen voor speciaal onderwijs. Een belangrijk onderdeel van het REC was de Commissie van Indicatiestelling. Deze commissie was gemachtigd om beschikkingen voor het speciaal onderwijs of voor een zogenaamde rugzakbekostiging af te geven. Het Mozaïek VSO Enschede was onderdeel van: Regionaal Expertise Centrum Oost Nederland voor leerlingen met gedragsstoornissen en/of psychiatrische stoornissen. Met ingang van 1 augustus 2014 is het REC opgehouden te bestaan. Onze school maakt nu deel uit van Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Contactgegevens school Schoolnaam Het Mozaïek VSO Enschede Brinnummer 00KM51 Adres Mr. P.J. Troelstrastraat 9 Postcode en Plaats 7522 BD Enschede Telefoon Website 8

7 Contactgegevens Attendiz Adres Welbergweg 20, 7556 PE Hengelo Telefoon Website Contactgegevens Samenwerkingsverband Naam Samenwerkingsverband Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2302 Adres Postadres: postbus 3081, 7500 DB Enschede Bezoekadres: Vlierstraat 75, 7544 GG Enschede Telefoon Website 9

8 1. Visie en beleidsvorming Het onderwijs dat wij aanbieden en de kwaliteit die we hierin neerzetten komt tot stand op basis van onze missie en visie: dat wat wij met onze leerlingen willen bereiken. Deze missie en visie wordt vierjaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Onze schoolontwikkeling verloopt cyclisch en systematisch. Zo concretiseren wij de missie en visie in beleid en beleidsvoornemens aan de hand van het INK-managementmodel en de PDSA-cyclus waarmee we in beeld brengen of we bereiken wat we willen bereiken. 1.1 Visie van onze school Het Mozaïek VSO Enschede, onderdeel van Stichting Attendiz, is een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Enschede. Het Mozaïek VSO Enschede levert onderwijsarrangementen op maat voor leerlingen met een autisme spectrum stoornis (ASS), een angststoornis en/of een sociaal-emotionele stoornis op praktijkniveau en op VMBO-niveau met als doel leerlingen uit te laten stromen naar een passende vervolgplek. De visie van Het Mozaïek VSO Enschede bestaat uit de volgende kernpunten: Bij ons staat de leerling centraal. Het pedagogisch klimaat op het Mozaïek garandeert veiligheid voor iedereen die bij de school betrokken is. Wij zorgen voor een leeromgeving die inspeelt op de behoeften en mogelijkheden van onze leerlingen. Het leveren van onderwijskundig maatwerk is wat ons betreft de enige manier om onze leerlingen tot competentie, autonomie en relatie te brengen. Het Mozaïek wil met de inrichting van het onderwijs aansluiten bij enerzijds de mogelijkheden van de leerlingen en anderzijds bij de eisen van de samenleving. Het Mozaïek kan de haar gestelde taken alleen met succes volbrengen indien alle medewerkers getuigen van een grote mate van professionaliteit. Het Mozaïek hecht aan goed contact met ouder(s)/verzorger(s). Hoogwaardige leerlingondersteuning is voor de leerlingen van Het Mozaïek een randvoorwaarde om te komen tot maximale individuele ontplooiing. Bij ons geldt: De leerling centraal, de leerkracht/mentor als spil en de specifieke deskundige als ondersteuner. Het Mozaïek ziet zichzelf als schakel in de keten van onderwijs en jeugdzorg en wenst deze rol als ketenpartner waar te maken. Kwaliteit is waarmaken wat je belooft. Wij zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. 1.2 Het doel van de school In het strategisch beleidsplan van Stichting Attendiz is de visie voor de komende jaren vastgelegd. Stichting Attendiz wil met haar scholen het volgende bereiken: Een op maat gesneden ononderbroken ontwikkeling(slijn) en Passend onderwijs en passende onderwijsarrangementen die worden gekenmerkt door vraagsturing en in nauwe samenwerking met ouder(s)/verzorger(s) en ketenpartners. 10

9 Het Mozaïek VSO Enschede werkt vanuit een drieledig gefaseerde doelstelling: We stellen voor elke leerling een ambitieus en passend ontwikkelingsperspectief op. Vanuit dit ontwikkelingsperspectief werken we aan een maximaal haalbare toerusting op zowel cognitief als op sociaal-emotioneel gebied. Het verder werken aan het ontwikkelingsperspectief of indien mogelijk de leerling schakelen naar een andere vorm van onderwijs binnen de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs VO. 1.3 Hoe wil de school dat doel bereiken? Het Mozaïek VSO Enschede wil de gestelde doelen op verschillende manieren bereiken: Door het leveren van maatwerk brengen wij leerlingen tot optimale ontwikkeling (het ontwikkelen van de mogelijkheden en talenten van de leerlingen). Wij brengen voor onze leerlingen structuur aan in tijd en ruimte, in werkzaamheden en relaties. Wij tonen onze leerlingen dat we vertrouwen hebben in hun ontwikkelingsmogelijkheden. Onze kernwaarden wat dat betreft zijn: ondersteuning, communicatie en structuur. Iedereen gaat op een respectvolle wijze met elkaar om. Wij streven naar een 'warme' sfeer en een heldere structuur waarbij duidelijke regels gelden en waarbij alle betrokkenen toezien op naleving daarvan. Daarnaast streven wij naar schone, ruime, functionele, uitdagende en overzichtelijk ingerichte lokalen die recht doen aan de behoefte van onze leerlingen om actief te leren. Wij houden rekening met verschillen die er tussen leerlingen bestaan in aanleg, tempo en interesse. De psychiatrische problematiek van onze leerlingen noopt ons om onderwijskundig maatwerk op een integrale manier vorm te geven. Dit komt tot uitdrukking in het ontwikkelingsperspectief dat wij van iedere leerling opstellen. In het groepsplan wordt beschreven op welke wijze er vormgegeven wordt aan de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen die dezelfde leerroute volgen. De medewerkers zijn in dit geheel naast vak- en opvoedingsdeskundige ook begeleider. Zij geven feedback op de voortgang en sturen zo nodig bij. Wij gaan uit van het principe: van voorstructurering naar zelfregulering. Wij werken met leerjaren en klassen. De klassen zijn ingedeeld op didactisch/cognitief niveau waarbij zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met problematiek en leeftijd van de leerlingen. De groepsgrootte bedraagt gemiddeld tien leerlingen. Dit draagt bij aan de ambitie maatwerk te leveren. Wij streven naar doorgaande leer- en zorglijnen, horizontaal, verticaal en diagonaal. Die worden onder andere zichtbaar in de methodes die we gebruiken, de rode draad in onze vaardighedentraining en de aansluiting in de afstemming binnen het onderwijsveld. Adequaat orthopedagogisch en -didactisch handelen, collegiaal samenwerken en het gericht werken aan de persoonlijke ontwikkeling door de medewerkers vergroten de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast zijn medewerkers extern gericht en dat wordt vertaald in sterke communicatieve vaardigheden, het opbouwen en in stand houden van netwerkrelaties in onderwijs en zorg. Om de betrokkenheid van de ouder(s)/verzorger(s) te vergroten hanteren wij standaard contactmomenten met de ouder(s)/verzorger(s). Tijdens deze contactmomenten staat de ontwikkeling van de leerling centraal. Het is belangrijk dat ouder(s)/verzorger(s) correcte informatie krijgen over wat Het Mozaïek de leerling heeft te bieden. Goed onderwijs is de basis voor onze ondersteuning. De ondersteuning wordt multi-disciplinair, vanuit een krachtige interne zorgstructuur, vormgegeven. De interne zorgstructuur garandeert dat de leerlingen op school die ondersteuning krijgen (op didactisch, sociaal en emotioneel gebied) die nodig is. Indien de school niet de benodigde deskundigheid in huis heeft dan kan Het Mozaïek terugvallen op een regionaal zorgnetwerk. Wij onderhouden tal van functionele externe contacten op verschillende niveaus. Al deze contacten staan in het teken van de (school)loopbaan van de leerlingen. Als onderdeel van een 11

10 ononderbroken keten van onderwijs en ondersteuning hebben wij contacten met scholen, met instanties voor dagbesteding en met instanties voor jeugdzorg. Wij willen open en transparant, naar buiten gericht en op een planmatige wijze vormgeven aan de ontwikkeling van ons onderwijs. 1.4 Beleidsvorming Iedere school moet er voor zorgen dat de kwaliteit van de school op peil blijft en verbetert. Hierbij neemt binnen het beleid van onze school de PDSA kwaliteitscirkel een centrale plaats in. PDSA is een afkorting van vier Engelse woorden die staan voor: 1. Plan. Alle scholen hebben een schoolplan. Het schoolplan wordt voor vier jaar vastgesteld. In het schoolplan staan het schoolbeleid, de beleidsvoornemens en de streefdoelen van de school vermeld. 2. Do. De directeur vertaalt de streefdoelen uit de managementovereenkomst in actieplannen. In deze actieplannen geeft de directeur het tijdspad aan wanneer de plannen gerealiseerd moeten zijn en tevens wie er verantwoordelijk voor de plannen is. 3. Study. Twee keer per jaar levert de directeur een managementrapportage aan. Via deze rapportages houdt de directeur het bestuur op de hoogte van de vorderingen van de actieplannen en tevens levert de directeur gegevens aan over de opbrengsten van het onderwijs, de kwaliteit van het onderwijs en diverse algemene schoolgegevens. 4. Act. Borging van alle documenten gebeurt op iedere school in borgingsmappen. De directeur informeert de verschillende belanghebbenden (medewerkers, ouder(s)/verzorger(s), leerlingen, bevoegd gezag, inspectie) over de kwaliteit van haar onderwijs. 12

11 2. Over het team Goed onderwijs wordt verzorgd door kwalitatief goede mensen. Kwalitatief goed geschoolde medewerkers vormen een succesfactor om excellent onderwijs te verzorgen in onze school. 2.1 Functies bij ons op school De functies die binnen onze school voorkomen zijn onderstaande: Leraar (mentor); Technisch assistent; Zorgcoördinator; Orthopedagoog; Secretaresse; Schooldirecteur; Schoolmaatschappelijk deskundige; Jeugdarts; Stagiares. Voor een uitgebreid overzicht met namen, functies en verantwoordelijkheden verwijzen we u graag naar onze website. 2.2 Het team schooljaar Het is ten tijde van het maken van deze schoolgids nog niet bekend hoe de invulling van het team zal zijn. De indeling per groep wordt uiterlijk in de eerste week van het nieuwe schooljaar op onze website gepubliceerd. De samenstelling van het team zal via de website steeds worden geactualiseerd. 13

12 3. Leiderschap en management De schoolleiding gaat voor in schoolontwikkeling. De schoolleiding zet de koers uit en bepaalt de kaders. Voorbeeldgedrag is een woord dat veelal samen wordt gevat met leiderschap. En, goed voorbeeld doet goed volgen. 3.1 Leiderschap De visie van Stichting Attendiz op leiderschap gaat uit van opbrengstgericht en onderwijskundig leiderschap. Opbrengstgericht leiderschap stelt de interactie tussen leraar en leerling centraal en wil het onderwijskundig proces versterken met als doel de leerresultaten van leerlingen te optimaliseren. Dit onderwijskundig leiderschap moet dan ook leiden tot effectievere instructie door leraren, waardoor leerlingen beter leren met als resultaat betere leerprestaties van leerlingen. 3.2 Management Binnen de school zijn er verschillende overlegstructuren waar verschillende collegae aan deelnemen. Ook leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) kunnen een rol hebben tijdens verschillende overleggen. Hieronder worden de meest voorkomende genoemd en toegelicht. (Gemeenschappelijke) MedezeggenschapsRaad (MR en GMR) De (G)MR heeft als taak om de leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en het personeel te vertegenwoordigen in de schoolorganisatie. Het belangrijkste doel van medezeggenschap in school is de mogelijkheid voor ouder(s)/verzorger(s) en personeel om mee te praten over beslissingen die henzelf en de leerlingen aangaan. De (G)MR wil een actieve bijdrage leveren aan besluitvorming over schoolbeleid. Dat houdt in dat de (G)MR graag vroegtijdig kennis neemt van of deelneemt aan activiteiten die de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Daarvoor is een optimale samenwerking met het bestuur, directie, personeel en ouder(s)/verzorger(s) nodig. De GMR van Attendiz bestaat uit 6 personeelsleden en 6 ouders. De MR van onze school bestaat uit 3 personeelsleden en 3 ouders. Naast de genoemde overlegstructuren kent de school nog verschillende werkgroepen binnen de school of vanuit Attendizscholen onderling, die met regelmaat overleg vragen. Werkgroepen die gericht zijn op de onderwijsontwikkelingen en werkgroepen die gericht zijn op activiteiten. Leerlingenraad Het doel van de leerlingenraad is informatie te krijgen van de leerlingen over wat hen bezig houdt en wat zij graag zouden willen in de school, ten bate van hun eigen ontwikkeling en de activiteiten die er gedaan worden. Door middel van de leerlingenraad kunnen leerlingen meedenken, meepraten en adviseren. Aan het begin van het schooljaar wordt er in elke klas één leerling gekozen die zitting neemt in de leerlingenraad. De klas bespreekt dit met elkaar tijdens een groepsgesprek. In het kort wordt op papier gezet waarom die leerling het meest geschikt is uit de klas. Dit wordt ingeleverd bij de coördinator leerlingenraad. 14

13 Criteria om zitting te kunnen nemen in de leerlingenraad: Kunnen luisteren; Kunnen meepraten; Mening durven geven; Informatie vertellen aan je klas; Informatie niet verspreiden als dit afgesproken is; Tegen kritiek kunnen; Mening van een ander respecteren. Een leerling hoeft niet aan alle criteria te voldoen. Hij kan hier ook aan werken in de leerlingenraad. Leerlingen leren goed te discussiëren en ook kunnen ze leren een gesprek te leiden en notulen te schrijven. Onderwijsvergadering Er is onderscheid gemaakt in de vergadering voor de collegae van het uitstroomprofiel vervolgonderwijs (theorieoverleg) en het uitstroomprofiel arbeid (praktijkoverleg). Tijdens dit overleg worden onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen besproken en kunnen er ook besluiten genomen worden. Onderwijsontwikkeling Deze groep bestaat uit de zorgcoördinatoren en de directeur. Tijdens dit overleg worden de nieuwe onderwijsontwikkelingen gevolgd en geëvalueerd en de vervolgstappen uitgezet. Teamvergadering Het voltallige team dat werkzaam is op de desbetreffende vergaderdag is aanwezig. Tijdens dit overleg worden onderwerpen besproken over onderwijsontwikkelingen en schoolontwikkelingen, besluiten genomen en waar nodig praktische zaken afgestemd. Werkgroepoverleg Om onderwijsontwikkelingen vorm te geven en uit te werken zijn binnen het team werkgroepen gevormd. Elke werkgroep wordt aangestuurd door een voorzitter. De voorzitters bespreken de voortgang van de ontwikkelingen met de directeur. Commissie voor de Begeleiding (CvB) De Commissie voor de Begeleiding bestaat uit de functies: zorgcoördinator, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk deskundige, jeugdarts en directeur. De voltallige Commissie voor de Begeleiding vergadert tenminste zes keer per jaar. Deze vergaderingen zijn met name gericht op het bespreken van nieuw aangemelde leerlingen. Voor het aansturen en begeleiden van de ondersteuningsbehoefte van zittende leerlingen wordt wekelijks door een afgeleide van de Commissie voor de Begeleiding vergaderd. Bij dit overleg zijn de zorgcoördinatoren, orthopedagogen en directeur aanwezig. Zie voor meer informatie over de Commissie voor de Begeleiding van deze schoolgids. Groepsbespreking De groepsbesprekingen vormen het centraal overleg rond de klas en de leerlingen met leden van de Commissie voor de Begeleiding en de mentor. Hier vindt de evaluatie en analyse van het ontwikkelingsperspectief plaats. Centrale vraag is of de leerling zich ontwikkelt conform het eerder vastgestelde ontwikkelingsperspectief. Naar aanleiding hiervan worden de lijnen voor de komende periode uitgezet. Daarnaast wordt het functioneren van de klas als geheel besproken. Voor de groepsbespreking wordt er op de helft van het schooljaar en aan het eind van het schooljaar een evaluatie ingevuld. Er is aanleiding om een nieuw ontwikkelingsperspectief vast te stellen als de leerling zich beneden of boven verwachting ontwikkelt. 15

14 Naast de genoemde overlegstructuren vindt er ook afstemming plaats over de ontwikkeling van leerlingen buiten de school. Zo neemt de school deel aan de behandelplanbesprekingen bij Karakter en bij Ambique. 16

15 4. Cultuur en klimaat Een prettig pedagogisch klimaat gekenmerkt door een duidelijke structuur, veiligheid, respectvolle sociale omgang en vertrouwen is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van leerlingen. 4.1 Schoolcultuur Cultuur voor leerlingen We streven ernaar om binnen onze school een prettig pedagogisch klimaat neer te zetten voor onze leerlingen. Een klimaat waarin zij worden uitgedaagd in hun ontwikkeling. Voorwaardelijk hiervoor is een zekere mate van structuur, maar ook veiligheid en vrijheid zijn nodig. Als school zetten wij hiervoor de kaders uit. Met behulp van deze kaders zetten wij een lijn uit om ervoor te zorgen dat leerlingen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen en dat zij kunnen functioneren in de maatschappij. Daarnaast is het voor onze leerlingen belangrijk dat zij op communicatief niveau leren om zelf in gesprek te gaan, in discussie te gaan. In onze school proberen we dit te stimuleren. Daarbij proberen wij leerlingen aan te leren in welke situaties dit wel en niet passend is. Er wordt veel besproken met en uitgelegd aan onze leerlingen, omdat zij dat nodig hebben om situaties te leren begrijpen en er op een aangename, acceptabele en effectieve manier op te reageren. Cultuur voor ouder(s)/verzorger(s) De wederkerigheid en gelijkwaardigheid in de contacten met ouder(s)/verzorger(s) is één van de kernpunten waar de school vanuit het strategisch beleid van Stichting Attendiz op kan worden aangesproken. Ook als school vinden wij het van belang dat we een goede relatie met ouder(s)/verzorger(s) aangaan. Dit is namelijk positief van invloed op het onderwijsleerproces van onze leerlingen. Het is voor ons als school belangrijk om een duidelijke visie op deze samenwerking met ouder(s)/verzorger(s) te hebben en na te gaan welke positie ouder(s)/verzorger(s) innemen en waar zij over mee kunnen en mogen praten. School en ouder(s)/verzorger(s) hebben eigen verantwoordelijkheden. Vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid (de leerling) gaan we een relatie met elkaar aan. Duidelijk moet zijn waar de eigen verantwoordelijkheid start en eindigt. Als school moeten we daarom soms duidelijk onze grenzen aangeven. Cultuur voor medewerkers Zonder team geen school. In onze school voelen de team leden zich verantwoordelijk voor de school als geheel, niet alleen voor hun eigen onderdeel. Er is sprake van één visie en één lijn die teamleden ook nastreven in hun werk. Vanuit deze gezamenlijke verantwoordelijkheid en het open klimaat spreken medewerkers elkaar aan op het naleven van afspraken. Het team is open, eerlijk en transparant en houdt rekening met elkaar, is steeds meer probleemoplossend en heeft een zekere mate van regelvrijheid. In overlegmomenten staan onderwijsinhoudelijke thema s centraal, organisatorische kwesties lossen teamleden op binnen hun eigen regelruimte binnen gedelegeerde verantwoordelijkheid. Er is sprake van een zelfregelende, zelfdragende organisatie, waarbij de rol van de schoolleiding procesgericht is. 4.2 Regels over gedrag, veiligheid voor leerlingen en personeel Elke leerling kent een andere ontwikkeling. Dat maakt dat er keuzes gemaakt worden in het handelen ten aanzien van een leerling. Voorop staat dat het streven is dat het voor iedereen veilig en prettig is in de school. Het Mozaïek VSO Enschede kent de mogelijkheid van een time out in de school. Deze wordt ingezet om te voorkomen dat gedrag zich verder negatief ontwikkeld. Het kan gezien worden als een moment waarop de leerling tot zichzelf, tot rust kan komen. De leerling zal aangestuurd worden te stoppen met dat gedrag en eventueel tijdelijk naar een andere plek te gaan. Als de leerling daar niet toe in staat is, zal de leerling verwijderd worden uit de situatie. Als de leerling een time out heeft 17

16 gehad zal die afgesloten worden met een kort gesprek over de situatie. Ouder(s)/verzorger(s) worden hiervan op de hoogte gesteld. Als er met regelmaat een time out ingezet moet worden, dan worden ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een gesprek. Er zal gesproken worden over de werkwijze van de school en of deze wel aansluit bij de betreffende leerling. Daarnaast zal gesproken worden over de overige mogelijkheden die nog ingezet zouden kunnen worden. Mocht het zo zijn dat school handelingsverlegen is dan kan er ook gesproken worden over het inzetten van externe hulp. Bij verbaal of fysiek agressief reageren wordt een gele of rode kaart gegeven. Een gele kaart is een officiële waarschuwing. Als binnen de gestelde termijn het gedrag zich nogmaals herhaalt, zal de gele kaart omgezet worden in rood. Een rode kaart betekent een time out voor een dag (schorsing) die thuis plaatsvindt. Er wordt verwacht dat ouder(s)/verzorger(s) hun kind zo snel mogelijk komen ophalen van school. Na de time out vindt er een gesprek plaats met de leerling, de ouder(s)/verzorger(s) en de zorgcoördinator of directeur. Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen altijd mondeling en schriftelijk bericht van een gele of rode kaart. Ook kan er voor andere gedragingen een gele of rode kaart gegeven worden. Daarbij kan het zijn dat met de leerling vooraf is afgestemd waarvoor. Een voorbeeld daarvan is als een leerling blijvend de instructie van een personeelslid niet opvolgt. School heeft en kent de mogelijkheid om aangifte te doen daar waar dit noodzakelijk is. Grenzen moeten goed bewaakt blijven en ook helder blijven voor iedereen die in de school participeert. Na fysiek geweld zal er aangifte gedaan worden bij de politie. School moet een veilige plek zijn voor leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), team en gasten. 4.3 Veiligheid Om te zorgen dat een leerling zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen, is het belangrijk dat de leerling zich veilig voelt en een vertrouwensrelatie opbouwt met de leraar. Het is belangrijk dat de leerling ervaart dat de leraar beschikbaar is wanneer de leerling hem nodig heeft. Daarnaast is het van belang dat de leraar positieve verwachtingen uitspreekt naar de leerling. Bij de begeleiding van de leerlingen is het contact met de ouder(s)/verzorger(s) heel belangrijk. 4.4 Schoolregels We hebben op school algemene schoolregels die voor iedereen gelden. De regels in de klas en in de pauze zijn hiervan afgeleid. De regels en afspraken worden regelmatig met de leerlingen herhaald en waar mogelijk samen met hen uitgebreid. De regels bevatten anti-pestregels. De regels en afspraken ondersteunen het (pedagogisch) klimaat dat we nastreven: een veilige omgeving waarin iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Als leerlingen gedrag vertonen dat de geldende normen en regels overschrijdt, dan wordt er sturend en corrigerend opgetreden. We proberen preventief te zijn: we ondersteunen als er positief gedrag wordt vertoond, we bespreken moeilijke situaties, zoeken samen naar manieren om het anders aan te pakken en spiegelen leerlingen in hun gedrag. Zo nodig wordt met ouder(s)/verzorger(s) overlegd hoe de leerling het beste begeleid kan worden. Op het moment dat er grenzen worden overtreden, wordt het agressieprotocol uitgevoerd en kan een gele of rode kaart gegeven worden aan een leerling. 18

17 4.5 Veiligheidsbeleid Wij gaan uit van een directe relatie tussen het primaire proces en de mate van veiligheid. Uitgaande van de stelling dat aantrekkelijk vormgegeven onderwijs tot tevreden leerlingen leidt, kan worden aangenomen dat dit ook tot minder ongewenst gedrag leidt en daarmee tot een veiliger school. Wij willen dat leerlingen en personeelsleden zich veilig voelen op school. Om inzicht te krijgen in de veiligheidsbeleving van leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en teamleden wordt hier vierjaarlijks in de kwaliteitsmeting naar gevraagd. Voor het registreren en melden van agressie incidenten zijn er formulieren agressie-incidentmelding ontwikkeld. Daarnaast leren medewerkers op de jaarlijkse agressie-interventietrainingen hoe zij agressie-incidenten kunnen voorkomen en tevens hoe zij kunnen handelen in geval van agressie. 4.6 Klachten Het is in eerste instantie altijd de bedoeling uw probleem of klacht bespreekbaar te maken met de mentor van uw kind. Mocht u dit niet meer als mogelijkheid zien dan kunt u ook een gesprek aangaan met de directeur van de school. Als ook dit niet meer mogelijk is en u de klacht ernstig vindt dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van school of de vertrouwenspersoon van de stichting. Op onze school is Richard Kleinsman als vertrouwenspersoon binnen de school aangesteld die niet alleen klachten registreert en verwijst maar ook signaleert. Onafhankelijke vertrouwenspersoon De onafhankelijke vertrouwenspersoon van Attendiz is: Mevr. Mona Stuivenberg Telefoon: Mailadres: Mocht u schriftelijk een klacht willen indienen, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie van Attendiz. U kunt uw klacht richten aan: Attendiz T.a.v. Klachtencommissie, mevr. A. Grundel Welbergweg PE Hengelo 4.7 Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Sinds 1 juli 2013 is de Meldcode van kracht. Sindsdien zijn professionals, o.a. in het onderwijs, verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Bij Attendiz is op iedere school een aandachtsfunctionaris aanwezig. Zij zijn voor alle collega s op school het eerste aanspreekpunt wanneer vermoedens van geweld bestaan. Onze aandachtsfunctionaris is Maureen Egberink. 19

18 5. Middelen en voorzieningen De juiste middelen en voorzieningen zorgen ervoor dat wij kwalitatief goed onderwijs kunnen geven. 5.1 Huisvesting en uitrusting Het Mozaïek VSO Enschede is gehuisvest aan de Mr. P.J. Troelstrastraat 9 in Enschede. Bij de inrichting van het gebouw is rekening gehouden met de behoeften van onze leerlingen. Zo hebben de wanden een grijstint en zijn er deuren in twee kleuren met elk een betekenis. Er is een schooltuin, waarvan een deel wordt gebruikt als moestuin. Het onderhoud van de tuin wordt door de leerlingen uitgevoerd. Het pand wordt dagelijks schoongemaakt door een extern schoonmaakbedrijf. Ook voeren we jaarlijks een Risico Inventarisatie en Evaluatie uit, met daaruit voortvloeiend een actieplan. Deze RI&E richt zich met name op de veiligheid in het gebouw, het ontruimingsplan, de organisatie van de BedrijfsHulp- Verlening en ook de veiligheid en het welzijn van de medewerkers. Vier teamleden zijn naast hun werkzaamheden ook BHV-er en volgen jaarlijst de BHV-cursus. Zij hebben ook het vluchtplan en de werkwijze van de BHV-ers bij een ontruiming vastgesteld. 5.2 Financiën Het jaarverslag van Attendiz wordt jaarlijks op de website van Attendiz geplaatst. 5.3 Sponsoring De school kan een beroep doen op financiële ondersteuning vanuit diverse fondsen. Het geld wordt besteed aan een van tevoren vastgesteld doel. Sponsoring door bedrijven of instellingen is ook mogelijk. Attendiz conformeert zich aan het Convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring Dit houdt onder meer in dat: - sponsoring niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs en de school in gevaar mag brengen; - sponsoring verenigbaar moet zijn met de statutaire grondslag van de rechtspersoon van wie de school uitgaat, alsmede de doelstellingen van de school en het onderwijs; - De school niet in een afhankelijkheidsrelatie tot de sponsor(s) mag komen te verkeren; - Sponsors dienen de uitgangspunten van het convenant te accepteren; - Aanvragen voor sponsoring worden getoetst door het managementteam en door de MR. 5.4 Ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Met de ouderbijdrage koopt u als het ware diensten die uw kind op school worden aangeboden, maar die niet wettelijk zijn vastgesteld en waarvoor de school dan ook geen vergoeding ontvangt van het Ministerie van Onderwijs (excursies, vieringen, sprekers op ouderavonden enzovoorts). De ouderbijdrage voor het schooljaar is vastgesteld op 30 euro per leerling. U ontvangt voorafgaand aan het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage een overeenkomst, waarop u kunt aangeven of u bereid bent tot het betalen ervan. 20

19 5.5 Schoolkamp We vinden het zeer belangrijk te werken aan groepsactiviteiten en aan activiteiten buiten de school. Op deze wijze proberen we de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de maatschappij. Het schoolkamp wordt gezien als een wezenlijk onderdeel van het totale programma. Er wordt tijdens het kamp goed geobserveerd hoe de leerlingen zich gedragen tijdens de verschillende momenten en activiteiten. Dit geeft ons allerlei informatie over de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid van de leerling. Er wordt vanuit gegaan dat alle leerlingen meegaan. Indien nodig wordt er met ouder(s)/verzorger(s) afgestemd om aanpassingen te doen, zodat de leerling toch deel kan nemen aan het kamp of een gedeelte daarvan. Deze aanpassingen gelden als het gaat om stoornis-gerelateerde problematiek. De school kent een onderbouwkamp en een bovenbouwkamp. De onderbouw gaat naar een kampeerboerderij in de buurt. De bovenbouw gaat afwisselend het ene jaar naar Sauerland en het andere jaar op stedentrip. De kosten voor het kamp zijn voor het schooljaar begroot op 65 euro voor de onderbouw en 175 euro voor de bovenbouw. Dit bedrag kan per schooljaar wisselen en wordt indien nodig aangepast. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen gebruik maken van een spaarsysteem. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de secretaresse. Ook is het mogelijk om als ouder(s)/verzorger(s) gebruik te maken van subsidiegelden van de gemeente, afhankelijk van het inkomen. Hierover kan de secretaresse ook informatie geven. Als op het laatste moment een leerling niet mee gaat op kamp, worden de kosten die al gemaakt zijn, wel in rekening gebracht. 21

20 6. Onderwijs - Management van processen Primair en Secundair Vanuit onze ambitie willen wij kwalitatief goed onderwijs bieden en onze jongeren zo goed mogelijk voorbereiden op een plek in de samenleving. Als school spelen wij daarbij in op nieuwe eisen die vanuit de samenleving aan ons gesteld worden. 6.1 Opbrengstgericht werken Als school willen wij dat leerlingen het maximale uit zichzelf kunnen halen. Om dit te bereiken willen wij meer opbrengstgericht gaan werken. Door opbrengstgericht te werken willen wij systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de prestaties van de leerlingen. Wij werken aan het zichtbaar maken van de volgende kenmerken van opbrengstgericht werken binnen onze schoolorganisatie: - Iedereen, op elk niveau binnen de organisatie, heeft zijn eigen verantwoordelijkheid als het gaat om sturen op opbrengsten. - De school benut beschikbare data voor het verbeteren van haar onderwijs. - De school heeft de leerstandaarden en op basis daarvan de onderwijsarrangementen vastgesteld. - De school definieert de gewenste situatie door het uitspreken van ambitieuze verwachtingen. - Binnen de school is opbrengstgericht werken een cyclisch proces. Didactisch ontwerp De leraren proberen tegemoet te komen aan de verschillen tussen de leerlingen door zoveel mogelijk interactief onderwijs te geven. Ons streven is erop gericht een goede balans te vinden tussen klassikaal en individueel afgestemd onderwijs. Er worden activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd waardoor de leerlingen leren omgaan met elkaar in andere situaties, dan de dagelijkse schoolsituatie. Voorbeelden hiervan zijn het kamp, het sinterklaasfeest, het kerstfeest en de schoolfeesten. De groepstafel is van belang in elke klas. Hieraan wordt instructie gegeven en vinden groepsgesprekken plaats. Pedagogische huisstijl Het pedagogisch klimaat is een belangrijke pijler in ons onderwijsconcept en daarmee in het opbrengstgericht werken. De volgende punten zijn hierbij essentieel: - Een leerling heeft één vast aanspreekpunt, namelijk de mentor. De mentor verzorgt het grootste deel van de lessen aan de mentorklas. - Er zijn weinig leerkracht-wisselingen. - We bieden structuur in tijd en ruimte. Elke leerling heeft zijn eigen vast plek in de klas en we werken met een vast lesrooster met terugkerende, herkenbare momenten. - Zowel binnen de school als binnen de klas gelden duidelijke regels en afspraken. - Leraren werken vanuit het concept Van voorstructureren naar zelfreguleren. Er wordt ondersteuning en begeleiding geboden waar dit nodig is. Wanneer de leerling dit steeds minder nodig heeft, geven we de leerling het vertrouwen dat hij het zelf kan. Uitstroomprofielen Onze school biedt de volgende uitstroomprofielen aan: - Het uitstroomprofiel vervolgonderwijs (theorieklas): In de onderbouw de leerroutes: VMBO-BK: basis kader VMBO-KGT: kader, gemengd, theoretisch 22

21 In de bovenbouw de leerroutes: VMBO-BBL: basisberoepsgerichte leerweg (sector Economie, richting Handel en administratie) VMBO-KBL: kaderberoepsgerichte leerweg (sector Economie, richting Handel en administratie) VMBO-TL: theoretischgerichte leerweg (sector Economie, Landbouw of Zorg en welzijn; de sector Techniek kan niet gekozen worden in verband met het niet aanbieden van natuur- en scheikunde) De leerlingen die de leerroute VMBO-BBL of de leerroute VMBO-KBL volgen, leggen hun examen af in samenwerking met de Scholingsboulevard. De leerlingen die de leerroute VMBO-TL volgen, doen staatsexamen. - Het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel (praktijkklas): Ook bereiden we leerlingen voor op functies binnen de arbeidsmarkt. Het arbeidsmarktgerichte profiel leidt naar referentieniveau 1F. Het profiel arbeidsmatige dagbesteding is onderdeel van het arbeidsmarktgerichte profiel. Kerndoelen en leerlijnen Voor de verschillende leerroutes zijn de leerlijnen uitgewerkt. In deze leerlijnen zijn de kerndoelen uitgewerkt. Er wordt dit schooljaar gewerkt aan de verfijning van de leerlijnen, waarbij er met name ingezoomd zal worden op de leerlingen die meer moeite hebben een leerroute te volgen (intensief arrangement) en de leerlingen die meer aan kunnen dan de basis geldend voor een leerroute (verdiept arrangement). Leergebied overstijgend programma Om de sociale vaardigheden van leerlingen te stimuleren maakt Rots en Water onderdeel uit van het lesprogramma. Het Rots en Water-programma richt zich op de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden en bewustwording in het algemeen en kan worden samengevat onder de noemer Sociale Competentie Training. De training wordt gegeven aan alle leerlingen in het eerste leerjaar en in het tweede leerjaar hebben de leerlingen een herhalingstraining. Daarnaast wordt er in binnen het uitstroomprofiel vervolgonderwijs de methode Tumult gebruikt voor de leergebied overstijgende doelen en binnen het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel wordt gebruik gemaakt van de onderdelen die de methode Promotie biedt op dit gebied. Verder komen de leergebied overstijgende doelen ook in andere vakken en activiteiten aan bod en is het werken aan deze doelen verweven in de werkwijze van de school. Methoden We gebruiken binnen Het Mozaïek VSO Enschede alleen methoden die ook binnen het regulier voortgezet onderwijs gehanteerd worden. Bij de keuze voor een methode wordt rekening gehouden met de doelgroep van de school. Zo wordt gekeken naar de overzichtelijkheid en werkbaarheid van een methode en de wijze van vraagstelling. Een overzicht van de methoden is te vinden op de website van de school. Instructie Het geven van instructie is één van de belangrijkste activiteiten van de leraar. Hier is én wordt op Het Mozaïek veel aandacht aan besteed. Wij zijn in de afgelopen jaren van een instructiemodel met vooral individuele instructie gegroeid naar een model met een goede afstemming tussen klassikale en individuele instructie. Belangrijk hierbij is dat de instructie uitdagend en motiverend is. Hier wordt de komende periode extra aandacht aan besteed. 23

22 Werkvormen We streven naar afwisseling in werkvormen waar dit mogelijk is. Leraren kunnen hierbij gebruik maken van een digitaal schoolbord. Het is belangrijk dat onze leerlingen een actieve rol krijgen in het leerproces en we streven ernaar de keuze van werkvormen daarop af te stemmen. Differentiatie Leerlingen krijgen, indien nodig, gedifferentieerde instructie en verwerking. Leerlingen extra instructie nodig hebben, krijgen dat als andere leerlingen zelfstandig werken. Voor de differentiatie zijn er diverse materialen in de school aanwezig. De leraar heeft een belangrijke functie in het volgen van leerlingen die individuele instructie nodig hebben. De zorgcoördinator begeleidt en adviseert de leraar hierbij. Stage Het arbeidsgerichte uitstroomprofiel beslaat vijf leerjaren. De lessen worden deels gevolgd bij Het Mozaïek en deels bij De Werkplaats. De leerlingen die dit uitstroomprofiel volgen, lopen vanaf leerjaar 3 één dag per week stage bij De Werkplaats. In leerjaar 4 gaan zij twee dagen per week en na de kerstvakantie drie dagen per week naar De Werkplaats of naar een ander leerwerktraject dat beter aansluit bij het toekomstig arbeidsperspectief. Met ingang van leerjaar 5 worden de leerlingen ingeschreven bij één van de leerwerktrajecten waar de leerroute arbeid afgerond zal worden. Leerlingen die de leerroute VMBO-BBL of KBL volgen, lopen zowel in het derde leerjaar als in het vierde leerjaar stage. In leerjaar 3 gaat het om één dag per week voor een periode van zes weken. In leerjaar 4 lopen zij één dag per week stage voor een periode van tien weken. De stage is gericht op het kennismaken met en aanleren van arbeidsvaardigheden die aansluiten bij de richting Handel en administratie. 6.2 Leerstofaanbod residentiële leerlingen Dit zijn leerlingen die naast hun deeltijdbehandeling bij de kliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie Karakter ook onderwijs volgen op onze school. Deze leerlingen worden vijf dagdelen per week behandeld, wat betekent dat zij gedurende de periode van behandeling ongeveer de helft van de lestijd missen. Voor deze leerlingen kijken we individueel aan welke doelen gewerkt wordt in deze periode. 6.3 Werken vanuit het ontwikkelingsperspectief Het ontwikkelingsperspectief geeft een inschatting van ontwikkelingsmogelijkheden door instroomniveau en verwacht uitstroomniveau met elkaar te verbinden. Het vormt de basis van de ontwikkeling die leerlingen doormaken. Voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief gelden de volgende uitgangspunten: Voor iedere leerling stelt de school bij plaatsing binnen 6 weken een ontwikkelingsperspectief vast na, een op overeenstemminggericht, overleg met ouder(s)/verzorger(s). De school legt het instroomniveau vast op basis van beschikbare informatie (intelligentieprofiel, motivatie, didactische informatie, leergedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling, communicatieve redzaamheid, stoornis/handicap, gezins-/woonsituatie). Het ontwikkelingsperspectief bevat didactische, cognitieve en sociaal-emotionele gegevens van de leerling. De school stelt de leerroute, het eindniveau en de uitstroom vast. 24

23 De school betrekt de leerlingen bij het opstellen van het ontwikkelingsperspectief en de leerroute. De school gaat voor de leerroute arbeid werken met een portfolio. De school evalueert het ontwikkelingsperspectief tenminste eenmaal per jaar met de ouder(s)/verzorger(s) en de leerling. Indien hulpverlening of behandeling betrokken is, bespreekt de school met deze partners het ontwikkelingsperspectief van de leerling en tevens de eventuele invloed van de behandeling hierop. Om de ontwikkeling van de leerling te kunnen volgen, brengt de school het ontwikkelingsperspectief van de leerling vanaf de plaatsing door de jaren heen overzichtelijk in kaart en toetst de prestaties van de leerling jaarlijks middels het leerlingenvolgsysteem. De school verantwoordt aan de hand van het ontwikkelingsperspectief wat de resultaten en leerwinst zijn, of de school erin slaagt leerlingen op een school te plaatsen die past bij hun uitstroomniveau en of leerlingen de verworven plek weten te bestendigen. De school volgt leerlingen nog twee jaar na het verlaten van de school om te controleren of de leerling naar verwachting functioneert op de uitstroombestemming via het formulier bestendigen uitstroom. Er wordt gewerkt met een uniform format voor het ontwikkelingsperspectief. Er is een doorgaande lijn. 6.4 Toelating en verwijzing Met de start van passend onderwijs is onze school deel gaan uitmaken van een nieuw gevormd regionaal Samenwerkingsverband van scholen voor zowel regulier als speciaal onderwijs. Onze school hoort bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Leerlingen kunnen vanaf nu niet meer via een Cluster-indicatie worden toegelaten, doch krijgen vanuit het samenwerkingsverband een Toelaatbaarheidsverklaring. Ten tijde van het schrijven van deze schoolgids is de specifieke informatie hierover nog niet bekend. We zullen hierover informatie opnemen op onze schoolwebsite. Voor leerlingen die onze school op basis van plaatsbekostiging bezoeken (residentiële leerlingen), is geen Toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig. Omdat onze school een samenwerkingsovereenkomst heeft met de kliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie Karakter op basis van één kind, één plan, kunnen leerlingen die via Karakter onderwijs op Het Mozaïek volgen, voor de duur van hun verblijf aldaar, zonder Toelaatbaarheidsverklaring onderwijs op onze school krijgen Verwijzing naar een andere school Elke leerling wordt twee keer per jaar besproken tijdens de groepsbespreking. Tijdens deze besprekingen wordt er ook geëvalueerd of plaatsing op onze school wenselijk blijft of dat de leerling doorgeschakeld kan worden naar regulier onderwijs. Ook kan het zo zijn dat de leerling niet meer past binnen de setting van onze school, omdat de leerling meer gebaat zou zijn bij een andere aanpak of andere lesstof. Dan kan het zijn dat een leerling doorgeschakeld wordt naar een andere vorm van speciaal onderwijs Mogelijke uitstroom - Toeleiding naar het MBO: De opleidingen van het MBO worden opnieuw vormgegeven. Ten tijde van het schrijven van deze schoolgids is de specifieke informatie hierover nog niet bekend. - Toeleiding naar de arbeidsmarkt, een leerwerktraject: Leerlingen worden verder voorbereid op een plek op de arbeidsmarkt. - Toeleiding naar re-integratie-trajecten of dagbestedingsprojecten, DAC: 25

24 Als het niet mogelijk is een reguliere werk- of scholingsplek voor een leerling te bewerkstelligen zijn er mogelijkheden om met een REA-status deze vorm van werktrajecten of scholingstrajecten te volgen Begeleiding passend onderwijs Leerlingen die worden doorverwezen naar het regulier onderwijs komen in aanmerking voor begeleiding. Dit gebeurt in overleg met het samenwerkingsverband. 6.5 Leerlingenzorg Uitgangspunten interne ondersteuningsstructuur Kenmerken van de ondersteuning die we bieden zijn de onderstaande. Hierbij dient het ontwikkelingsperspectief als leidraad: - Heldere onderwijsdoelen op basis van het ontwikkelingsperspectief. - Een positief en veilig pedagogisch- en werkklimaat. - Een pedagogisch-didactische benadering gericht op de drie basisbehoeften (relatie, competentie, autonomie). - Structurele signaleringsmomenten. - Optimale taakgerichte leertijd. - Gemiddelde klassengrootte van 10 leerlingen. - Bieden van structuur in tijd en ruimte. - Stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling. De Commissie voor de Begeleiding is de spil in de ondersteuning die de school biedt. Zij bewaakt de structuur en zet de lijnen uit ten behoeve van het werken van de leraar in de klas. De taak van de CvB is het optimaliseren van de ondersteuning voor elke leerling. Hoogwaardige ondersteuning voor leerlingen van onze school is een randvoorwaarde om te komen tot maximale individuele zelfontplooiing. Hierbij geldt: De leerling centraal, de leraar als spil en de specifieke deskundige als ondersteuner. Goed onderwijs is de basis voor onze ondersteuning en begeleiding. De (extra) ondersteuning die leerlingen nodig hebben op het gebied van de sociale en emotionele ontwikkeling wordt multidisciplinair vormgegeven vanuit een krachtige interne structuur voor ondersteuning. Deze structuur garandeert dat de leerlingen op school die ondersteuning krijgen (op didactisch, sociaal en emotioneel gebied) die nodig is. Indien de school niet de benodigde deskundigheid in huis heeft, dan kan de school een beroep doen op een regionaal netwerk. De CvB onderhoudt tal van functionele externe contacten op verschillende niveaus. Voor het bieden van de juiste ondersteuning en begeleiding is de CvB verantwoordelijk. Deze wordt gevormd door een team van professionals en is zodanig samengesteld dat vanuit verschillende invalshoeken adequaat en deskundig advies gegeven kan worden: onderwijskundig, psychologisch en medisch. De ondersteuning die wij bieden maakt deel uit van het cyclisch proces van kwaliteitszorg waarin doelen worden geformuleerd, evaluaties en analyses plaats vinden, verbeteringen worden aangebracht en de kwaliteit van de ondersteuning gewaarborgd wordt Commissie voor de Begeleiding De Commissie voor de Begeleiding is verantwoordelijk voor het bieden van de juiste ondersteuning en begeleiding aan de leerlingen van de school. De CvB is zodanig samengesteld dat vanuit verschillende oogpunten adequaat en deskundig advies gegeven kan worden. De CvB bestaat op 26

25 onze school uit de gedragswetenschapper, zorgcoördinator, schoolmaatschappelijk deskundige, jeugdarts en directeur. De directeur is eindverantwoordelijk. De Commissie voor de Begeleiding heeft wettelijk tot taak: - te adviseren over het vaststellen en bijstellen van het ontwikkelingsperspectief; - het tenminste één keer per jaar evalueren van het ontwikkelingsperspectief en hiervan verslag te doen aan het bevoegd gezag; - te adviseren over terugplaatsing of overplaatsing van de leerling naar het voortgezet onderwijs. Wij vatten als school de wettelijke taken breder op en zien voor de Commissie voor de Begeleiding een rol weggelegd op het gebied van begeleiding, regievoering en plaatsing. Hieronder volgt een beschrijving van de wijze waarop de Commissie voor de Begeleiding de wettelijke taken breed invulling geeft. Begeleiding Teneinde een optimale ontwikkeling te bewerkstelligen doet de commissie op basis van dossier, gesprek en observatie aanbevelingen ten behoeve van de begeleiding van individuele leerlingen tijdens hun verblijf op school. De commissie adviseert en faciliteert leraren ter ondersteuning van het primaire proces. De commissie stelt het eerste ontwikkelingsperspectief op naar aanleiding van diverse onderzoeksverslagen en overleg. De leden van de commissie maken deel uit van de leerlingbesprekingen en groepsbesprekingen. De schoolarts verricht medisch onderzoek naar aanleiding van een specifieke medische vraagstelling. De commissie coördineert de ondersteuning rondom de leerling door het onderhouden van contacten met ouder(s)/verzorger(s) en hulpverleningsinstanties. Leerling-/ groepsbespreking Tijdens de leerlingbesprekingen formuleert de commissie of de leerling zich ontwikkelt conform het eerder vastgestelde ontwikkelingsperspectief. Als de leerling zich niet volgens verwachting ontwikkelt dan bespreekt de commissie samen met de mentor welke maatregelen noodzakelijk zijn en of het ontwikkelingsperspectief aanpassing vereist. Op groepsniveau bespreekt en analyseert de commissie de resultaten van de groep als geheel en formuleert samen met de leerkracht verbeterpunten. Om te beoordelen of het onderwijs, de ondersteuning en de begeleiding voldoende zijn geweest, worden aan het einde van de schoolperiode de resultaten van de leerlingen vergeleken met het eerder geformuleerde ontwikkelingsperspectief. Om ervan op de hoogte te zijn of de leerlingen in de vervolgvoorziening naar verwachting functioneren, worden bij de vervolgvoorziening gedurende twee jaar na de verwijzing gegevens opgevraagd, geanalyseerd en indien nodig vindt er nazorg of aanpassing van het onderwijs plaats. 6.6 Leerlingvolgsysteem Wij volgen de leerlingen over de volle breedte, met zowel methodegebonden toetsen als (indien mogelijk) niet-methode gebonden toetsen. Attendiz gaat als totale organisatie over op het digitale leerlingvolgsysteem LOGOS. De invoering moet op iedere school uiterlijk op 1 augustus 2015 hebben plaatsgevonden. 27

26 6.7 Schoolverzekering Volgens de regeling voor risicoaansprakelijkheid, zoals uitgewerkt in het Nieuw Burgerlijk Wetboek, zijn ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen in het primair onderwijs wettelijk aansprakelijk voor schade die door hun kind aan andere kinderen, personeel of aan school wordt toegebracht. Voorbeeld: een leerling brengt op het schoolplein schade aan, aan de bril van een andere leerling of van een leraar. Dan is de school dus niet aansprakelijk. In deze situatie is de WA particulieren van toepassing. Een leraar kan alleen aansprakelijk worden gesteld indien er onvoldoende toezicht is uitgeoefend of wanneer er ongevallen gebeuren door nalatigheid van het personeel. Voorbeeld: een kind valt uit het wandrek, terwijl de leraar net even in de kleedkamer staat koffie te drinken. Om de aansprakelijkheidsrisico s van leraren en ander personeel onder werktijd te dekken, heeft de stichting een aansprakelijkheidsverzekering voor het personeel afgesloten. Wel is een extra clausule opgenomen voor stagiaires (leerlingen die buiten school stage lopen) en leerlingen die gastlessen volgen. Naast deze aansprakelijkheidsverzekering heeft de stichting ook een ongevallenverzekering voor leerlingen en personeelsleden. Deze ongevallenverzekering is een 24-uurs dekking met een SOSnummer voor calamiteiten. Deze verzekering kent een dekking voor schade en kosten die ontstaan op de weg van huis naar school en op de terugweg van school naar huis, gedurende het verblijf op school, alsmede tijdens activiteiten buiten de school, mits in schoolverband en onder toezicht van school of tijdens de door de school georganiseerde reizen en evenementen buiten de gebouwen en terreinen van de school. Hieronder vallen dan bijvoorbeeld sportdagen, kampen en schoolreizen. Ook stagiaires (leerlingen die buiten school stage lopen) en leerlingen die gastlessen volgen zijn hierin opgenomen. Wordt er gereden met eigen auto, dan raden wij de bestuurders aan in het bezit te zijn van een autoverzekering met dekking voor inzittenden. Bagage tijdens schoolreisjes / schoolkampen is niet verzekerd. Mocht er sprake zijn van verlies / diefstal van bagage, dan zijn de ouder(s)/verzorger(s) of het personeelslid zelf aansprakelijk via hun WA-verzekering. Bij verlies/diefstal uit de auto met braakschade moeten de goederen worden geclaimd op de eigen inboedelverzekering van de eigenaar van de goederen. De braakschade moet geclaimd worden bij de eigen autoverzekering. Ten behoeve van de door de leerlingen gebruikte gehoorapparaten dienen ouder(s)/verzorger(s) zelf een verzekering af te sluiten. 6.8 Informatiestromen Iedere ouder heeft in principe recht op informatie van de school over zijn of haar kind. Dat is ook het uitgangspunt van de school. Er zijn echter wel verschillen. De ene ouder heeft recht op meer informatie dan de andere. Voor ouders die met elkaar getrouwd zijn of samenwonen en die het gezag over hun kinderen hebben is de situatie het gemakkelijkst. Zij krijgen steeds gezamenlijk alle informatie over hun kind. Voor ouders die gescheiden zijn, die niet meer bij elkaar wonen en die wel het gezag hebben, ligt het niet anders. Zij hebben allebei recht op alle informatie over hun kind. In het geval dat een van de ouders niet belast is met het ouderlijk gezag geldt dat de ouder die belast is met het ouderlijk gezag de verplichting heeft om de andere ouder die niet belast is met het ouderlijk gezag op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen. Het is dus de bedoeling dat de ouder die niet met het gezag belast is, de informatie krijgt van de andere ouder. Als echter in de communicatie tussen ouders storingen ontstaan dan kan dat voor de school problemen opleveren. Daarvoor geldt onderstaande. Ouders die geen gezag (meer) hebben over hun kind, hebben ook recht op informatie over hun kind. De niet met het gezag belaste ouder zal daar wel zelf om moeten vragen. De school hoeft 28

27 uit zichzelf geen informatie te geven aan deze ouder. Op grond van artikel 1:377c van het Burgerlijk Wetboek is dit recht beperkt. De ouder die het gezag heeft kan geen invloed uitoefenen op de informatieplicht van de school aan de ouder die niet met het gezag belast is. De ouder met het gezag kan dus niet voorkomen dat de ouder zonder gezag informatie krijgt. Ook al heeft de ouder met het gezag nog zulke goede argumenten, de school heeft toch de informatieplicht. Behalve als het informatie betreft die het belang van het kind zou kunnen schaden. In dat geval heeft de school geen informatieplicht. Niet aan de ouder die met het gezag is belast en ook niet aan de ouder zonder gezag. Dit kan dus het geval zijn als de rechter of psycholoog heeft geoordeeld dat het geven van informatie aan een ouder het kind zal schaden. De niet met het gezag belaste ouder kan ook besluiten een klacht in te dienen bij de klachtencommissie, indien de school hem/haar geen of naar zijn/haar idee te weinig informatie verschaft. Positie van de school. De leraren en directie van de school zullen zich te allen tijde afzijdig houden van een conflict tussen ouder(s)/verzorger(s) en zich neutraal opstellen. Dit brengt met zich mee dat de school zelfstandig een informatieplicht heeft ten opzichte van beide ouders en dat de school niet afhankelijk kan zijn van de informatieverstrekking van de met het gezag belaste ouder ten opzichte van de niet met het gezag belaste ouder. Ook (en juist) wanneer een scheiding minder harmonieus verloopt, zullen leraren en directie geen stelling nemen vóór of tegen één van de beide ouders en met beide ouders de relatie handhaven. Wanneer een vermoeden bestaat dat er situaties voorkomen die nadelig zijn voor het welbevinden van het kind dan zal de leerkracht de vertrouwenspersoon op school hierover informeren. Bij structurele gevallen kunnen in overleg met de vertrouwenspersoon nadere stappen ondernomen worden. Welke informatie gaat naar beide niet-samenwonende ouders? Er is sprake van Algemene Schoolinformatie en leerlinggebonden informatie. Algemene Schoolinformatie Zie voor informatie die voor alle Attendizscholen geldt. Op onze schoolsite staat informatie over de schoolgids, de schoolactiviteiten en de nieuwsbrieven. Leerling gebonden informatie Er wordt voor niet-samenwonende ouders onderscheid gemaakt tussen recht op alle informatie en een beperkt recht op alle informatie. Indien er sprake is van een zgn. beperkt recht op alle leerlinggebonden informatie, in het bijzonder voor de niet met het gezag belaste ouder, dan dient de niet met het gezag belaste ouder er uitdrukkelijk om te vragen. De school i.c. leraren hoeven de informatie niet uit zichzelf te verstrekken. Leerlinggebonden informatie betreft informatie over ouderavonden, contactavonden, uitnodigingen voor vieringen of afsluiting van de themaweek, rapporten, info aangaande schoolreizen, resultaten van onderzoek, verwijzingen i.c. doorverwijzingen naar een andere vorm van onderwijs, aanmeldingen voor therapie en onderzoek en uitgaande brieven t.a.v. of als gevolg van gedrag. N.B.: Gesprekken op verzoek van de niet met het gezag belaste ouder betreffende leerlinggebonden informatie vinden te allen tijde op school plaats. Dit geldt ook voor het Onderwijs Ondersteunend Personeel meer in het bijzonder voor het schoolmaatschappelijk werk en de psycholoog. Inzagerecht en wet op de persoonsregistratie Er wordt in verband met een zo optimaal mogelijke begeleiding van de leerlingen veel vastgelegd. Dit begint al voor de start van de leerling op onze school. De verslagen rond de toelatingsprocedure maken deel uit van het centrale dossier, waarin ook de persoonlijke gegevens 29

28 opgenomen zijn. Na de toelating worden verslagen aan het dossier toegevoegd. Persoonlijke gegevens van de leerlingen en verslagen van onderzoeken en besprekingen worden bewaard in afgesloten dossierkasten. De medewerkers van de school en de ouder(s) hebben op verzoek inzage in het dossier. Via verslaglegging door de verschillende medewerkers van de school worden de ouder(s) op de hoogte gesteld. Pas na schriftelijke toestemming van ouder(s) worden gegevens doorgestuurd naar andere scholen en instanties. Gegevens van uw kind worden tot 5 jaar na vertrek van uw kind bewaard. Daarna worden ze vernietigd. Bij Attendiz is een Protocol Dossiervorming ontwikkeld om op een professionele en zorgvuldige manier om te gaan met de persoonsgegevens en vertrouwelijk stukken van leerlingen. Dit protocol is een praktische uitwerking van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), toegesneden op de scholen binnen Stichting Attendiz. De inhoud van het protocol is bekend bij de personeelsleden van Attendiz en ligt voor ouder(s) en/of andere betrokkenen ter inzage. Hieronder vindt u een aantal belangrijke items over de verschillende manieren van het verkrijgen en verspreiden van informatie op onze school Gegevens ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen De leerlingenadministratie wordt bijgehouden op de computer. Het is noodzakelijk om de opgeslagen gegevens up-to-date te houden. Wij verzoeken u daarom veranderingen van adres, telefoonnummer, huisarts, medisch specialist of ziektekostenverzekering door te geven aan de secretaresse van de school. Uiteraard wordt bij het opslaan en bewaren van deze informatie gehandeld volgens de regels van de wet op de privacy. Ook is het van belang dat school op de hoogte is van eventuele regelingen die zijn gemaakt als ouders gescheiden zijn. School hecht er waarde aan dat zij een kopie krijgt van het document waarin de afspraken genoemd zijn. (zie ook protocol dossiervorming ) Brief toestemming gegevens opvragen en versturen Ouder(s) en/of leerlingen moeten toestemming verlenen voor inzage in delen van het medisch dossier door de Commissie voor de Begeleiding van onze school en voor het opvragen of versturen van schoolinformatie van of naar andere scholen. Hiervoor gelden onderstaande richtlijnen. - bij leerlingen tot 12 jaar: toestemming van de ouder(s) noodzakelijk; - bij leerlingen van 12 tot 16 jaar: toestemming van ouder(s) en leerling noodzakelijk; - bij leerlingen van 16 jaar en ouder: toestemming van de leerling noodzakelijk Foto s Het komt voor dat er foto s op school gemaakt worden. Deze kunnen op de website geplaatst worden, in de schoolgids of eventueel voor intern gebruik gebruikt worden, bijvoorbeeld een diapresentatie tijdens een ouderavond. Mocht u hiermee niet akkoord gaan dan kunt u contact opnemen met de directeur. Er zullen dan geen foto s geplaatst worden van uw kind Nieuwsbrief Periodiek verschijnt op onze school de nieuwsbrief. In de nieuwsbrief worden ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen op school. Ook zijn hier de vrije dagen voor de komende maand terug te vinden en wordt er een stukje geschreven over de leerlingenraad, de ouderraad en de medezeggenschapsraad. De nieuwsbrief wordt per mail verzonden of eventueel per post en deze is ook altijd te vinden op de website. 30

29 6.8.5 Telefonische bereikbaarheid school De school is telefonisch bereikbaar tussen 8.15 uur en uur. Ziekmelden graag tussen 8.15 uur en 8.30 uur. Leraren kunt u na uur telefonisch bereiken Oudercontacten De werkrelatie met de ouder(s)/verzorger(s) is van essentieel belang voor een goede schoolgang. Daarvoor zijn structurele contacten jaarlijks ingepland en daarnaast waar wenselijk kan er met ouder(s)/verzorger(s) iets anders afgesproken worden. Zo kan het zijn dat het voor een periode zinvol is om wekelijks contact te hebben. Voor de plaatsing van uw kind vindt er een intakegesprek plaats met de directeur van de school. Op het moment dat uw kind geplaatst is, zal u met uw kind kennis komen maken in de school, met de leerkracht en uw kind met de klas. Daarna zal zo spoedig mogelijk gestart worden met het onderwijs. Op onze school kan er een huisbezoek plaatsvinden daar waar wenselijk. Ook kan er een huisbezoek afgenomen worden tijdens het traject van de aanmelding. Jaarlijks zijn er twee oudergesprekken om de voortgang van uw kind te bespreken. Daarnaast zal er één keer in de zes weken met u telefonisch contact opgenomen worden om u te informeren over de ontwikkeling van uw kind en om afstemming met u te behouden. Verslaglegging Van alle contacten maakt de leerkracht / mentor een verslag, waarin de gemaakte afspraken staan genoteerd. Dit verslag wordt bewaard in het leerlingdossier. Van extra gesprekken op school wordt een gespreksverslag geschreven waarvan u een kopie krijgt en er een handtekening gevraagd wordt Rapporten Twee keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport mee. In dat rapport wordt een zo objectief mogelijk beeld weergegeven van de resultaten van de leerling. Voor alle vakken wordt een gemiddeld cijfer gegeven. Rapport 1 geeft het gemiddelde weer van de eerste helft van het schooljaar, rapport 2 geeft het gemiddelde cijfer weer van de tweede helft van het schooljaar en het eindcijfer geeft het gemiddelde cijfer weer van het totale schooljaar Ouderavonden Informatieavond Deze avond bestaat uit informatie over de ontwikkelingen in de school ten aanzien van het onderwijs. Tevens kan op deze avond de medezeggenschapsraad zich presenteren en verslag doen. Oudergesprekken Tijdens deze middag/avond worden de vorderingen en het ontwikkelingsperspectief besproken. Deze vindt twee keer per jaar plaats. Thema-avond Deze vindt één keer per twee jaar plaats met als thema: uitstroommogelijkheden na Het Mozaïek VSO Enschede. 6.9 Leerlingenvervoer Leerlingen die onze school bezoeken kunnen, als zij niet in staat zijn zelfstandig te reizen, in aanmerking komen voor aangepast vervoer. Dit houdt in dat de gemeente, waar de leerling vandaan 31

30 komt, ondersteuning draagt voor het vervoer per taxi(bus) naar school. Voor de ouder(s)/verzorger(s) zijn daaraan geen kosten verbonden. De ouder(s)/verzorger(s) dienen jaarlijks een nieuwe aanvraag voor het aangepast vervoer bij de gemeente te doen. Tegelijkertijd gaat er vanuit de school een brief naar de gemeente waarin verklaard wordt, dat aangepast vervoer noodzakelijk is. De aanvraag voor aangepast vervoer moet worden gedaan bij de juiste afdeling van de woongemeente. Per gemeente is het verschillend onder welke afdeling het leerlingenvervoer valt. De gemeente en niet de school, is verantwoordelijk voor het vervoer van de leerlingen. Bij problemen dient u daarom contact op te nemen met de verantwoordelijke ambtenaar in uw woongemeente of de vervoerscoördinator. De formele verantwoordelijkheid van de gemeente neemt overigens niet weg dat ook de school belang heeft bij goed vervoer van de leerlingen. Omwille van de coördinatie en eventuele bundeling van klachten verzoeken wij u om bij problemen met betrekking tot het vervoer ook contact op te nemen met de secretaresse van school. In overleg met u en de vervoerder zal getracht worden een oplossing te vinden Zelfstandig reizen Daar waar mogelijk adviseren wij ouder(s)/verzorger(s) en hun kind om zelfstandig te komen reizen, ofwel met openbaar vervoer ofwel met de fiets. Als school zien wij dit in het kader van de ontwikkeling van uw kind. Op weg naar zelfstandigheid betekent ook dat het goed is uw kind zelfstandig reizen aan te leren. Ook voor het zelfstandig reizen, met de fiets of met het openbaar vervoer, kunt u bij de gemeente waarin u woont een vergoedingsaanvraag indienen Gebruik medicijnen Voor zowel gedragregulerende medicatie als het geven van een paracetamol krijgt u jaarlijks toestemmingsformulieren om uw toestemming te geven. In de Verklaring medicijnverstrekking staat dat ouder(s)/verzorger(s) verantwoordelijk zijn en blijven voor de toediening van het medicijn en dat de school niet aansprakelijk gesteld kan worden voor de gevolgen van het door haar personeel toedienen van het medicijn. Voor eventuele (reserve)medicatie beschikt de mentor over een afgesloten medicijnenkistje in de klas De lunch Leerlingen nemen hun eigen lunch en hun eigen drinken mee van huis. Dit wordt in de klas opgegeten. We vinden het van essentieel belang gericht en bewust te werken aan sociale processen en groepsactiviteiten. Wij vinden als school dat er in school een gezonde lunch genuttigd moet worden. Mocht dit volgens ons niet zo zijn dan zullen wij de leerling daarop aanspreken en mag de meegebrachte lunch niet genuttigd worden. Onacceptabel vinden wij bijvoorbeeld energy drankjes, flessen frisdrank, pakken koeken, chips en zakken snoep. Er mogen geen leerlingen naar de supermarkt om eten en drinken te kopen, ook niet als de leerling geen eten en drinken mee heeft genomen naar school. 32

31 6.12 Gymnastiek De leerlingen krijgen volgens het rooster gymnastiek. Tijdens de gym worden er sportkleding en sportschoenen gedragen. Voor het opfrissen na de gym is een handdoek en deodorant (graag een roller) aan te bevelen. Er is mogelijkheid tot douchen Schoolvakanties en vrije dagen De schoolvakanties en vrije dagen zijn gekoppeld aan het wettelijk verplichte aantal uren dat minimaal les dient te worden gegeven. Voor onze leerlingen is dat op jaarbasis bepaald op: 1000 uur. Voor de leerlingen die in het examenjaar zitten, geldt een afwijkend aantal uren. Zij moeten op jaarbasis 700 uur naar school. - De schooltijden zijn: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot uur en woensdag van 8.30 uur tot uur. - De leerlingen hebben in de ochtend een kwartier pauze en tussen de middag ook. Lunchen gebeurt in de klas met de mentor erbij Vakantierooster 2014/2015 Herfstvakantie t/m Kerstvakantie t/m Voorjaarsvakantie t/m Goede Vrijdag e Paasdag Koningsdag Meivakantie t/m e Pinksterdag Zomervakantie t/m Studiedagen Gedurende het schooljaar zijn er studiedagen voor het personeel van de school. Deze worden voor de start van het nieuwe schooljaar op de website van onze school vermeld Compensatiedagen ofwel marge-uren School houdt altijd een aantal dagen over die ingezet kunnen worden voor mogelijke calamiteiten. Gemiddeld worden er drie dagen voor gereserveerd Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schoolverzuim Op onze school wordt dagelijks een absentielijst bijgehouden. In geval van regelmatige afwezigheid neemt de mentor contact op met de ouder(s)/verzorger(s). Daarnaast zal het schoolverzuim besproken worden met de CvB. Mocht het zo zijn dat er geen verandering komt in de schoolgang dan zal de directeur contact opnemen met de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar zal dan meestal in eerste instantie een gesprek aangaan met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s). Waar het schoolverzuim vandaan komt, zal dan de centrale vraag zijn. Uiteindelijk kan de leerplichtambtenaar proces verbaal opmaken. 33

32 Leerplichtwet Een kind moet naar school uiterlijk op de eerste dag van de nieuwe maand na zijn of haar vijfde verjaardag. Vierjarigen mogen naar school, maar zijn dus niet leerplichtig tot het moment dat ze zijn ingeschreven. Vanaf het moment van inschrijven valt het vierjarige kind echter onder de Leerplichtwet. De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin de jongere zestien jaar wordt (een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli). Daarna geldt de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht geldt voor jongeren die nog geen 18 jaar zijn en nog geen startkwalificatie, een diploma van een havo-, vwo- of mbo2-opleiding, hebben behaald. Tijdens de kwalificatieplicht gaat uw kind elke dag naar school of kiest het voor de combinatie van leren en werken. Voor sommige jongeren van 16 en 17 jaar die liever met hun handen dan met hun hoofd werken, lijkt dat een zware opgave. Maar de kwalificatieplicht hoeft niet te betekenen dat ze vijf dagen per week in de schoolbanken zitten. Het is ook mogelijk om met combinaties van leren en werken aan de kwalificatieplicht te voldoen. Voor zeer moeilijk lerende kinderen is een startkwalificatie niet altijd haalbaar. Daarom worden zij vrijgesteld van de kwalificatieplicht. Ook jongeren in het praktijkonderwijs die in bezit zijn van een getuigschrift of schooldiploma zijn vrijgesteld van de kwalificatieplicht. Zij kunnen een programma volgen dat past bij hun niveau. Vakantieverlof Voor het geven van verlof buiten de schoolvakanties geldt als algemeen uitgangspunt dat dit niet mogelijk is, tenzij er sprake is van artikel 13A van de Leerplichtwet. Hierin staat aangegeven dat verlof gegeven kan worden indien de specifieke aard van het beroep van één van de ouder(s)/verzorger(s) het slechts mogelijk maakt om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Een verzoek daartoe dient minimaal twee maanden tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Er moet een werkgeversverklaring worden overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële vakantie mogelijk is, het verlof: - kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend; - mag niet langer duren dan tien schooldagen; - mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar. Tegen de beslissing van de directeur is bezwaar/beroep mogelijk op grond van de Algemene Wet bestuursrecht. Gewichtige omstandigheden De schoolleiding kan tevens verlof verlenen wegens gewichtige omstandigheden. Ook hiervoor geldt een maximum van tien dagen per schooljaar. Gewichtige omstandigheden kunnen plezierige, maar ook minder plezierige omstandigheden zijn. Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14, lid 1, van de Leerplichtwet, dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd en door deze op basis van de wet worden afgehandeld. Het gaat om de volgende situaties: 1. Het voldoen aan een wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden; 2. Verhuizing voor ten hoogste één dag; 3. Het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad voor één of ten hoogste twee dagen afhankelijk van de vraag of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende; 4. Ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad. De duur van het verlof gaat in overleg met de leerplichtambtenaar van de woongemeente; 5. Overlijden; van bloed- of aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste vier dagen; van bloed- of aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste twee dagen; van bloed- of aanverwanten in de derde of vierde graad voor ten hoogste één dag; 34

33 6. 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50-, of 60-jarig huwelijk van ouders of grootouders voor 1 dag; 7. Andere gewichtige omstandigheden, maar geen vakantieverlof. Eén en ander betekent dat geen verlof kan worden verleend voor een extra vakantie wegens wintersport, een tweede vakantie, een extra lang weekend, deelname van leerlingen aan evenementen, een langdurig bezoek aan de familie in het land van herkomst etc. Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet voor meer dan tien schooldagen per schooljaar dient minimaal één maand van tevoren via de directeur van de school bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden voorgelegd. Dit verlof wordt door de leerplichtambtenaar alleen verleend indien de ouder(s)/verzorger(s) bij het verzoek een verklaring van een arts of maatschappelijk werker kunnen overleggen waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende één van de gezinsleden. De leerplichtwet impliceert aldus dat de schoolleider alleen verlofaanvragen behandelt, die een periode van maximaal tien schooldagen betreffen. Hij dient deze conform de bovenstaande afspraken te behandelen en is strafbaar indien hij dit niet doet. Bij ongeoorloofd schoolverzuim moet de directeur aangifte doen bij de leerplichtambtenaar en zijn de ouder(s)/verzorger(s) strafbaar. Er wordt proces-verbaal opgemaakt, waarbij de ouders beboet kunnen worden Vrijstelling van bepaalde onderwijsactiviteiten 1. De leerlingen nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten, met dien verstande dat die onderwijsactiviteiten voor de leerlingen onderling kunnen verschillen. 2. Het bevoegd gezag kan op verzoek van de ouder(s)/verzorger(s), dan wel, indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, de leerling, een leerling vrijstellen van bepaalde onderwijsactiviteiten in het speciaal onderwijs. Een vrijstelling kan slechts worden verleend, op door het bevoegd gezag vastgestelde gronden. Het bevoegd gezag bepaalt bij de vrijstelling welke onderwijsactiviteiten voor de leerling in de plaats komen van die waarvan vrijstelling is verleend. Op onze school is het bevoegd gezag vertegenwoordigd in de persoon van de directeur, als voorzitter van de CvB. 35

34 7. Waardering Hoe waarderen directe betrokkenen onze school? Welke tevredenheid uiten zij ten aanzien van het onderwijs en de school? Om hier zicht op te krijgen organiseert onze school eens in de vier jaar een kwaliteitsmeting met de Kwaliteitsvragenlijst (V)SO ontwikkeld door Van Beekveld & Terpstra. Dit onderzoek is voorafgaand aan het opstellen van het schoolplan uitgevoerd zodat we op basis van de uitkomsten ons beleid kunnen bepalen. 7.1 Leerlingen en ouders We vinden de waardering die leerlingen en ouders aan de school en het onderwijs geven van belang. Deze waardering brengen we onder meer in beeld met kwaliteitsmetingen, maar ook door continu in gesprek te gaan met leerlingen en ouders middels de leerlingenraad en de MR. Uit het kwaliteitsonderzoek blijkt dat ouders en leerlingen zeer positief zijn over het onderwijs en leren op Het Mozaïek VSO Enschede. Dit blijkt uit de gemiddelde scores die zij in het kwaliteitsonderzoek geven, maar ook uit hun rapportcijfers die boven het VSO Attendiz-gemiddelde liggen. Leerlingen geven een bovengemiddeld rapportcijfer van 7,2 voor het onderwijs en ouder(s)/verzorger(s) een 7,9. Ook de gemiddelde itemscores zijn zeer positief. Zo waarderen ouder(s)/verzorger(s) de school met een gemiddelde score van 3,7 (op een school van 0 tot 4). Over het onderwijs, het leren, het pedagogisch klimaat en de cultuur zijn betrokkenen zeer positief. Ook zijn ouder(s)/verzorger(s) positief over de directie van de school. Dit geldt ook voor het schoolgebouw, de informatievoorziening en de procedures die de school hanteert. Ouder(s)/verzorger(s) zijn positief over het functioneren van de medewerkers van de school en geven aan dat de school ziekte van medewerkers goed opvangt. Ook geven ouder(s)/verzorger(s) aan dat de school zeer positief bekend staat in de regio en zijn zij zeer tevreden over hun keuze voor de school. De leerlingen op Het Mozaïek VSO Enschede zijn op hun plek, volgen het onderwijs dat bij hen past en ouders zouden opnieuw kiezen voor de school. 7.2 Personeel en management We hechten ook veel belang aan de waardering van onze school en het onderwijs door onze medewerkers. We meten deze waardering in kwaliteitsonderzoeken, maar ook in gesprekken die structureel plaatsvinden met de medewerkers. Uit het meest recente kwaliteitsonderzoek blijkt dat de medewerkers zeer positief zijn over de school in hun waardering. Ze geven gemiddelde tot bovengemiddelde scores voor hun school. Medewerkers van de school geven positieve scores voor het onderwijs en leren, maar zijn kritisch over de beschikbare leer- en hulpmiddelen. Ook laten zij een kritische houding zien ten aanzien van de ondersteuning en begeleiding van leerlingen. Met name voor de mate waarin de school beschikt over een goed leerlingvolgsysteem. Binnen het thema opbrengstgericht werken zijn lagere scores zichtbaar voor de vraag of de school met kerndoelen en leerstandaarden werkt. Medewerkers uiten positieve waardering voor de cultuur op Het Mozaïek VSO Enschede. Leerlingen gaan graag naar school, de sfeer tussen leerlingen is prettig en de school besteedt voldoende aandacht aan orde, zo geven medewerkers aan. Ook voelen medewerkers zich veilig op school, maar geven ze een lagere score voor de vraag of zij allemaal dezelfde regels hanteren. Over de ouderbetrokkenheid, communicatie en informatievoorziening zijn betrokkenen positief. 36

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG OPBRENGSTEN 1 De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. K.A. 11 De resultaten van de leerlingen liggen ten minste op het niveau dat

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VSO Hengelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VSO Hengelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK VSO Hengelo Plaats : Hengelo Ov BRIN nummer : 00KM OKE 07 VSO Onderzoeksnummer : 150043 Datum onderzoek : 7 november 2012 Datum vaststelling : 23 januari 2013

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.4.3 Begeleiding passend onderwijs... Fout!

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.4.3 Begeleiding passend onderwijs... Fout! Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2014-2015 V S O Het M o z a ï e k A l mel o een school van 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap Schoolondersteuningsprofiel SO Onder de Kap 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Mozaïek VSO Enschede

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Mozaïek VSO Enschede RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Mozaïek VSO Enschede Plaats : Enschede BRIN nummer : 00KM OKE 05 VSO Onderzoeksnummer : 282100 Datum onderzoek : 19 februari 2015 Datum vaststelling : 20

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Bouwsteen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Bouwsteen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Bouwsteen Plaats : Hengelo Ov BRIN nummer : 00KM OKE 13 VSO Onderzoeksnummer : 287883 Datum onderzoek : 8 april 2016 Datum vaststelling : 27 mei 2016 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Prisma

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Prisma RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Prisma Plaats : Alphen aan den Rijn BRIN nummer : 04EF OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 281530 Datum onderzoek : 21 januari 2015 Datum vaststelling : 31 maart 2015

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. MBS Eindhoven

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. MBS Eindhoven VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK MBS Eindhoven Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 19HT OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 257281 Datum onderzoek : 31 oktober 2013 Datum vaststelling : 20 januari 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. PRO Praktijkonderwijs Assen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. PRO Praktijkonderwijs Assen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Praktijkonderwijs Assen Plaats : Assen BRIN nummer : 18BR 00 PRO BRIN nummer : 18BR C1 Onderzoeksnummer : 289192 Datum onderzoek : 21 juni 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de Dijnselburgschool voor praktijkonderwijs PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de Dijnselburgschool voor praktijkonderwijs PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK de Dijnselburgschool voor praktijkonderwijs PRO Plaats : Zeist BRIN nummer : 26HY C1 BRIN nummer : 26HY 00 PRO Onderzoeksnummer : 254037 Datum onderzoek : 25

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Atrium PRO Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 21KM C1 BRIN nummer : 21KM 00 PRO Onderzoeksnummer : 277364 Datum onderzoek : 1 oktober 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Gymnasium VWO Plaats : Utrecht BRIN nummer : 16PA C1 BRIN nummer : 16PA 00 VWO Onderzoeksnummer : 283237 Datum onderzoek : 8 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Xaveriusschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Xaveriusschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Xaveriusschool Plaats : Sittard BRIN nummer : 04EP OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 282087 Datum onderzoek : 26 februari 2015 Datum vaststelling : 9 juni 2015 Pagina 2 van 11

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OSG Singelland "De Venen" PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OSG Singelland De Venen PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OSG Singelland "De Venen" PRO Plaats : Drachten BRIN nummer : 04YE C7 BRIN nummer : 04YE 09 PRO Onderzoeksnummer : 276720 Datum onderzoek : 25 september 2014

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Gregorius College Afdeling vwo Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 01KF-00/02 Arrangementsnummer: 726178 HB: 3485391 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Watapanaschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Watapanaschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij de Watapanaschool Plaats : Rincon, Bonaire BRIN-nummer : 30GT Datum schoolbezoek : 15 oktober 2014 Rapport vastgesteld te Tilburg op 21

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

Inleiding. 2.2 Onderwijsvisie / schoolconcept Deze informatie is terug te vinden in onze schoolgids (deel B) en op de website van de school.

Inleiding. 2.2 Onderwijsvisie / schoolconcept Deze informatie is terug te vinden in onze schoolgids (deel B) en op de website van de school. Schoolondersteuningsprofiel 2015-2016 Inleiding Alle scholen van Attendiz baseren hun onderwijs op de onderstaande zeven kernwaarden: 1. Is ambitieus en werkt planmatig vanuit een missie en visie aan innovatie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Digitaal Veiligheidsplan

Digitaal Veiligheidsplan Digitaal Veiligheidsplan Overzicht aandachtspunten sociale veiligheid 2015-12-01 16:53 Een veilige school is een school waar leerlingen en personeel met plezier leren en werken en waar zij zich zo goed

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Pleincollege Sint Joris PRO PRO Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20AT C6 BRIN nummer : 20AT 05 PRO Onderzoeksnummer : 273588 Datum onderzoek : 16 april 2014

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. VSO De Argo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. VSO De Argo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VSO De Argo Plaats : Terneuzen BRIN nummer : 04EY OKE 03 VSO Onderzoeksnummer : 151349 Datum onderzoek : 20 februari 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

BASISONDERSTEUNINGSPROFIEL BEGELEIDINGSSCHOOL (REGULIER VOORTGEZET ONDERWIJS)

BASISONDERSTEUNINGSPROFIEL BEGELEIDINGSSCHOOL (REGULIER VOORTGEZET ONDERWIJS) ONDERWIJSCONCEPT (DIALOOG OVER LEERLINGEN MET SPECIALE ONDERWIJSBEHOEFTEN, AANPASSINGEN, DIFFERENTIATIE) a. Dialoog over speciale onderwijsbehoeften 1 : Alle docenten binnen de school/afdeling kennen de

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Plaats : Delft BRIN nummer : 26MJ 00 PRO Onderzoeksnummer : 253466 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 6 december 2013 Pagina 2 van 9

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. De Bouwsteen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. De Bouwsteen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING De Bouwsteen Plaats : Hengelo Ov BRIN nummer : 00KM OKE 12 SO Onderzoeksnummer : 150044 Datum onderzoek : 8 november 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 12BV Onderzoeksnummer : 122154 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

VOORLOPIG WAARDERINGSKADER SO DECEMBER 2014

VOORLOPIG WAARDERINGSKADER SO DECEMBER 2014 VOORLOPIG WAARDERINGSKADER SO DECEMBER 2014 In dit voorlopig waarderingskader Speciaal Onderwijs worden de standaarden en portretten beschreven die in de pilots in de periode april tot en met juni 2015

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Deel A : Basis Ontwikkelingsperspectief: voor wie, wat, waarom, wanneer en hoe? Deel

Nadere informatie

Opbrengsten Het Mozaïek VSO Enschede Schooljaar

Opbrengsten Het Mozaïek VSO Enschede Schooljaar Opbrengsten Het Mozaïek VSO Enschede Schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 10 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 10 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 10 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

CHECKLIST PO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO

CHECKLIST PO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START CHECKLIST PO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO Leerlingen hebben er recht op dat hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk verloopt. De overgang van het PO (inclusief het speciaal

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij onderwijs, de ontwikkelingen op een rij Veel scholen zijn begonnen met het werken met groepsplannen. Anderen zijn zich aan het oriënteren hierop. Om groepsplannen goed in te kunnen voeren is het belangrijk

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV

Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV Ouderversie, schooljaar 2015/2016 Adres Magnoliastraat 1 9741 CS Groningen T 050 5713093 E magnolia@gomaruscollege.nl W www.gomaruscollege.nl

Nadere informatie

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen Van Vraag naar Ondersteuning Landelijk kader inrichting passend onderwijs november 2014 De stichting Siméa behartigt de belangen van de instellingen

Nadere informatie

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief DE SPRIENKE Uitdaging Beweging Perspectief Mytylschool de Sprienke Vivaldipad 1, 4462 JA Goes Telefoon: 0113 22 91 50 E-mail: info@desprienke.nl Website: www.desprienke.nl KWALITEITSWET (V)SO KWALITEITSWET

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 Leeuwarder Lyceum HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL C1 BRIN nummer : 20DL 00 HAVO Onderzoeksnummer : 290775 Datum onderzoek

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het IJsselcollege PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het IJsselcollege PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het IJsselcollege PRO Plaats : Capelle aan den IJssel BRIN nummer : 20BH C2 BRIN nummer : 20BH 02 PRO Onderzoeksnummer : 277251 Datum onderzoek : 18 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

Ouderavond Ordening en Ontwikkeling

Ouderavond Ordening en Ontwikkeling Ouderavond Ordening en Ontwikkeling dinsdag 1 oktober 2013 Programma 1. Missie & Visie; waar staan we voor 2. Wet kwaliteit VSO 3. Richtinggevend (wettelijk) kader USP 4. Profielen in beeld 5. Verbindingen

Nadere informatie

Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân

Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân Kwaliteitseisen dagprogramma s met ZOAL (Zorg en Onderwijs op een andere Locatie) Kwaliteitseisen en dienstverlening voor ZOAL-aanbieders, versie 26 juli 2017 1 Inhoud

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Mytylschool De Schalm

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Mytylschool De Schalm VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Mytylschool De Schalm Plaats : Breda BRIN nummer : 02RK OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 281488 Datum onderzoek : 5 februari 2015 Datum vaststelling : 14 april 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008- FINLANDIA School : Finlandia Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 14EJ Onderzoeksnummer : 110855 Datum uitvoering onderzoek : 24-3- Datum vaststelling

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) april 2016 1 Schoolondersteuningsprofiel: Is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Profiel Schoolondersteuning

Profiel Schoolondersteuning De Rijzert School voor Praktijkonderwijs te s-hertogenbosch Profiel Schoolondersteuning 2014 2015 Mei 2014 Voorwoord De Rijzert is een school voor Praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs is regulier voortgezet

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. AOC Oost VMBO Doetinchem VMBOGT VMBOK VMBOB

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. AOC Oost VMBO Doetinchem VMBOGT VMBOK VMBOB RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK AOC Oost VMBO Doetinchem VMBOGT VMBOK VMBOB Plaats : Doetinchem BRIN nummer : 01IC C4 BRIN nummer : 01IC 01 VMBOGT BRIN nummer : 01IC 01 VMBOK BRIN nummer :

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Schoolondersteuningsprofiel Attendiz 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1. Is ambitieus

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken International School VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken International School VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Baken International School VWO Plaats : Almere BRIN nummer : 01FP C3 BRIN nummer : 01FP 06 VWO Onderzoeksnummer : 275538 Datum onderzoek : 15 april 2014

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Schoolondersteuningsprofiel 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR. : basisschool De Krullevaar : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR. : basisschool De Krullevaar : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR School : basisschool De Krullevaar Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147 Datum schoolbezoek : 8 mei 2007 Datum

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE' School : basisschool ''t Stoofje' Plaats : Ouwerkerk BRIN-nummer : 10BL Onderzoeksnummer : 94512 Datum schoolbezoek : 14 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. obs De Zeester

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. obs De Zeester RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij obs De Zeester Plaats : Beverwijk BRIN-nummer : 27ML Onderzoeksnummer : 123125 Datum schoolbezoek : 14 juli 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Tarcisiusschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Tarcisiusschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Tarcisiusschool Plaats : Nijmegen BRIN nummer : 03RH OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 196709 Datum onderzoek : 11 juni 2013 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK 't Wildveld PRO Plaats : Venlo BRIN nummer : 17UX C1 BRIN nummer : 17UX 00 PRO Onderzoeksnummer : 283430 Datum onderzoek : 4 juni 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Carbooncollege Rombouts, afdeling vwo en havo Brunssum

Carbooncollege Rombouts, afdeling vwo en havo Brunssum RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING Carbooncollege Rombouts, afdeling vwo en havo Brunssum Plaats: Brunssum BRIN-nummer: 18DO-0 Arrangementsnummer: 185757 (havo), 185758 (vwo) Onderzoek

Nadere informatie

de Samenwerkingsschool "Balans"

de Samenwerkingsschool Balans RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Samenwerkingsschool "Balans" Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26PT Onderzoeksnummer : 122926 Datum schoolbezoek : 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERWIJSCONCEPT (DIALOOG OVER LEERLINGEN MET SPECIALE ONDERWIJSBEHOEFTEN, AANPASSINGEN, DIFFERENTIATIE)

ONDERWIJSCONCEPT (DIALOOG OVER LEERLINGEN MET SPECIALE ONDERWIJSBEHOEFTEN, AANPASSINGEN, DIFFERENTIATIE) ONDERWIJSCONCEPT (DIALOOG OVER LEERLINGEN MET SPECIALE ONDERWIJSBEHOEFTEN, AANPASSINGEN, DIFFERENTIATIE) a. Dialoog over speciale onderwijsbehoeften 1 : Allen docenten binnen de school/afdeling kennen

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Ontwikkelings Perspectief. Plan

Ontwikkelings Perspectief. Plan Ontwikkelings Perspectief Plan Ontwikkelingsperspectief Met de invoering van Passend Onderwijs wordt de toewijzing van extra ondersteuning, voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 DE HOLTHUIZEN School: De Holthuizen Plaats: Haaksbergen BRIN-nummer: 12YQ Onderzoeksnummer: 103463 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS TE EINDHOVEN INHOUD Uitkomst onderzoek DOE040 VO te Eindhoven 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie