R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J.A. Pietersen, M.M.L. van der Mark

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J.A. Pietersen, M.M.L. van der Mark"

Transcriptie

1 CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 27 januari 2011 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters) Voorzitter A.E. Koopmanschap PVDA E.R.R. Pengel, F.A.L. Polsbroek, N.C. Portegijs, R. Verheuvel* SP P. Visser, W. H. van Vugt* VVD J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* Groen Links F. Eerkens, R.M. Smit, H.G. Uiterdijk* CDA - Leefbaar Diemen R. Herder*, G. Smit-van der Wal Democraten Diemen M.J. Israël* D66 K. de Haan, J.D.W. Klaasse* Wethouders Notulist Griffier Afwezig: R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J.A. Pietersen, M.M.L. van der Mark M. Smis J. G. Nubé Y.N. de Baay, M.G.F. Tokkie* 1A. OPENING EN MEDEDELINGEN VAN DE VOORZITTER De VOORZITTER: Dames en heren, goedenavond. Hartelijk welkom op de gemeenteraadsvergadering van 27 januari. Ik wil u laten weten dat ik bericht van verhindering heb gekregen van mevrouw De Baay en de heer Tokkie. Wij zullen het vanavond zonder hen moeten doen. 1B. VASTSTELLING AGENDA De VOORZITTER: Ik wil u voorstellen om de agenda die voorligt vast te stellen. Kunt u daarmee akkoord gaan? Akkoord. 1C. EEDAFLEGGING GRIFFIER De VOORZITTER: Dan wil ik u voorstellen om over te gaan tot agendapunt c. Dat is de eedaflegging van onze griffier. Een belangrijk moment. Wij hebben nu nog een niet-beëdigde nieuwe griffier in ons midden, maar als het goed gaat is dat over een paar tellen anders. Ik wil u vragen om te staan. Ik verklaar dat ik noch direct, noch indirect in welke vorm dan ook valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn aanstelling als raadsgriffier. Ik verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn aanstelling aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dat ook niet zal gaan doen. Ik beloof dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet mijn opgedragen taken zal vervullen en dat ik daarbij de grondwet en alle overige wettelijke regelingen van ons land en van de gemeente Diemen zal eerbiedigen. Ik beloof dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter 1

2 moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben. Ik beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamd, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden en dat ik hiermee de gedragscode van de ambtenaren van de gemeente Diemen als leidraad zal hanteren. Wat is daarop uw antwoord? De heer NUBÉ: Dat verklaar en beloof ik. De VOORZITTER: Hartelijk dank. Welkom in Diemen en in ons midden. Applaus en felicitatie. 1D. INGEKOMEN STUKKEN RAAD De VOORZITTER: Ik wil graag met u toe naar de ingekomen stukken. Ik wil u voorstellen deze af te handelen conform het voorstel. Kunt u daarmee akkoord gaan? Akkoord. 1E. MEDEDELINGEN VAN HET COLLEGE De VOORZITTER: Dan wil ik naar de mededelingen van het college. Zijn er collegeleden die mededelingen te doen hebben? Niet. Dank u wel. 1F. VRAGEN VAN PUBLIEK AAN DE RAAD De VOORZITTER: Ik heb geen vragen van het publiek aan de raad gekregen. 1G. VRAGEN VAN DE RAAD AAN HET COLLEGE (24 UUR VOORAF AANGEMELD) De VOORZITTER: Ik heb begrepen dat de fractie van Leefbaar Diemen vragen heeft aan het college. Mevrouw HERDER: De fractie van Leefbaar Diemen vraagt zich af waarom tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie geen alcoholhoudende drankjes werden geschonken. Wij kunnen ons niet voorstellen dat u vergeten was de wijn in te slaan, maar het zou een reden kunnen zijn. Wij zijn benieuwd naar de reden van deze alcoholvrije avond en horen graag uw motivatie waarom Diemen op 3 januari 2011 werd drooggelegd. Gaat dit een trend worden, of was dit een eenmalige bezuiniging op wat de burgers de komende tijd te wachten staat? De VOORZITTER: De eenmalige drooglegging was niet voor Diemen, maar gold slechts voor het gemeentehuis. Ik kan u vertellen dat in de maand december, in het verlengde van ons alcoholmatigingsbeleid, het idee ontstaan is om misschien ook de nieuwjaarsreceptie zonder alcohol te houden. Daar is intern over gesproken. Daar zijn ook alternatieven voor bedacht. Dat heeft u gemerkt. Terwijl dat de alternatieven bedacht werden is de discussie nog verder gegaan. De conclusie was dat we niet een alcoholvrije avond moesten houden. Als je de dingen niet voldoende aan elkaar verbindt, dan gaat het niet goed. Ik had dus de taak om nog terug te koppelen aan degenen die de nieuwjaarsreceptie organiseren dat we geen alcoholvrije nieuwjaarsreceptie zouden hebben. Om uur van de avond van de nieuwjaarsreceptie kwam ik erachter dat ik dat niet gedaan had. Ik moet u zeggen dat er heel veel positieve reacties waren. Er waren soms ook negatieve reacties. Ik kan u wel vertellen dat De Omval blij verrast was met de aanloop na afloop. Ik zou haast voorstellen om nog eens te overwegen of het niet voor herhaling vatbaar is. Maar dit was het verhaal mevrouw Herder. Ik hoop dat u er net zo van geniet als ik achteraf. 2

3 1H. AFHANDELING MOTIES - A-MEMO MOTIE ZET DIEMEN OP DE KAART - A/B-MEMO MOTIE LEEGSTAANDE KANTOORPANDEN - A/B-MEMO MOTIE HUURKOSTEN BREDE HOED 2011 De VOORZITTER: Wij zijn bij agendapunt h, het afhandelen van de moties. Twee moties van de begrotingsraad en een motie uit de raad van december. U kunt daar kennis van nemen. Dat heeft u vast al gedaan. De heer KLAASSE: Ik zou graag nog iets willen zeggen over de motie die D66 heeft ingediend over de leegstaande kantoorpanden. Wij zijn in eerste instantie blij met de inspanningen van het college en de ambtenaren op dit punt. Wij zien uit naar de periodieke updates waarover gesproken wordt, net voor het zomerreces en net voor de kerstvakantie. Verder staan wij ook positief tegenover de organisatie van een werkbezoek. Daar zouden wij graag aan willen deelnemen. In het verlengde hiervan horen wij graag van het college wat het college denkt van een nieuwe verordening van Maarten van Poelgeest in de gemeente Amsterdam. Dat is deze week in de publiciteit gekomen. Hij wil de leegstand van kantoorpanden aanpakken. Wij weten nog niet precies wat de strekking van de verordening is, maar uit de media komt dat als een kantoorpand langer dan een half jaar leeg staat, de eigenaar dit moet melden aan de gemeente. Indien dit niet gebeurt, wordt een boete van 7.500,- opgelegd. Als kantoorpanden langer dan een jaar leegstaan, kan de gemeente zelf een gebruiker of huurder aanwijzen, zoals studenten, kunstenaars of hotels. Bij geen medewerking kan een dwangsom worden opgelegd. Wij hebben nog niet de precieze kennis van deze verordening. Amsterdam heeft een leegstand van 17% van de kantoorpanden. In Bergwijkpark Zuid is dat 18% en in Bergwijkpark Noord is dat zelfs 45%. Het zou ons ook logisch lijken dat Diemen een dergelijke verordening zou kunnen overwegen, naar voorbeeld van Amsterdam. Wij horen graag wat het college hiervan denkt. De heer SCHOLTEN: Amsterdam regelt dat overigens niet voor de gehele stad, maar voor aangewezen gebieden. De heer KLAASSE: Ter interruptie. Onder andere voor Amsterdam Zuidoost. Dat is wel dichtbij. De heer SCHOLTEN: Dat klopt. En ook Amstel III en Sloterdijk. Waar ik reuze benieuwd naar ben is een stuk uitwerking wat ontbreekt. Het lijkt nu een beetje dat de gemeente huurders zoekt en die erin zet. Het spannende is natuurlijk het conflict als de gemeente met een huurder komt die de huurprijs niet wil betalen en de verhuurder om die reden weigert tot verhuur over te gaan. Zo zitten in de staart nog een aantal dingen die niet of gebrekkig geregeld zijn. Ik ben reuze benieuwd naar de uitwerking. Als je dat niet goed uit kan werken is het een relatief hol ding. Het enige dat je wel regelt is dat de leegstand gemeld wordt. Ik kan u zeggen dat Diemen een redelijk overzichtelijke gemeente is, dus wij weten de leegstand meestal wel. Het spreekt mij op zich aan als het verderop een effectief ding kan zijn. Als u denkt dat de gemeente beter huurders kan zoeken dan de commerciële verhuurder zelf, dan moet ik u daar een beetje in teleurstellen. Dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Uiteindelijk staat en valt de werking van het ding met de kracht van het laatste stuk als je een huurder hebt. Het lijkt mij goed dat, als dat wat beter uitgewerkt is, hier nader eens over te overleggen om te kijken of dit een instrument is dat ons ook past, of dat het een holle stok is waar wij niks mee kunnen doen. Laten we even afwachten. 3

4 De VOORZITTER: Anderen ten aanzien van de afhandeling van de moties? Niet. Akkoord. 1I. VASTSTELLEN NOTULEN 16 DECEMBER 2010 (TE RAADPLEGEN OP De VOORZITTER: Dan wil ik met u toe naar punt i, de vaststelling van de notulen. Daar is een kleine aanpassing gevraagd door de fractie van GroenLinks. Dat is geen essentiële geweest dus ik wil u voorstellen om op deze manier de notulen vast te stellen. Akkoord. 2. STRUCTUURVISIE De heer PORTEGIJS: De voor ons liggende structuurvisie kan de instemming krijgen van de PvdA fractie. Wij vinden dat het een goede schets die kaders geeft voor de ontwikkelingen in de komende twintig jaar. Het is een lange periode en dat is rede te meer om de structuurvisie niet als een dwangmatig concept te zien, maar als piketpalen te zien. Ik denk dat wij ons als raad moeten realiseren dat wij nog zeer regelmatig, als het gaat om concrete invulling, weer opnieuw een beslissing moeten nemen en dan niet kunnen zeggen dat het in de structuurvisie stond. Het staat weliswaar beschreven in de structuurvisie, maar hoe de uiteindelijke beslissing eruit zal zien, zal op dat moment blijken met de kennis die er op dat moment is en met de inzichten en verhoudingen die er op dat moment zijn. Wij hebben vanavond een amendement gekregen van GroenLinks. Voor mij is het nog niet helemaal helder wat het amendement toevoegt aan de tekst van de structuurvisie. In de structuurvisie wordt de Driehoek ook met zeer veel egards behandeld en goed beschermd. Het antwoord van het college op de inspraakreacties van de Provincie Noord-Holland en het Groengebied Amstelland laat ook geen enkele ruimte over voor twijfel. De waarde van het gebied wordt onderschreven, maar natuurlijk betekent dat nog niet dat het tot het einde der tijden blijft zoals het nu is. Dat vinden wij. Wat GroenLinks wil met dit amendement is mij nog een beetje onduidelijk. Mevrouw UITERDIJK: Ter interruptie. Ik vind het toch wel heel erg jammer dat iemand nu heel erg uitgebreid ingaat op een amendement waarvan wij nog niet eens de kans hebben gekregen om het in te dienen. In vind het toch wel een beetje een curieuze gang van zaken. De VOORZITTER: Het is natuurlijk uitgedeeld. Dat heeft u gezien. Ik stel voor dat ik de volgorde zo direct zo verander dat u gelijk de kans krijgt om dat uit te leggen. Dan is alleen de heer Portegijs nog ontwetend en daarna ook niet meer. De heer PORTEGIJS: Ja, ik ben gewend om in te gaan op dingen die voor mij liggen. Stel nu dat wij over tien jaar 84 windmolens gaan neerzetten in de gemeente en dat de uitgelezen plek daarvoor de Driehoek is, gaan wij dat dan wel of niet doen? Ik denk dat wij over tien jaar die afweging moeten kunnen maken met alle voors en tegens die daaraan zitten. Wie er dan in de raad zit mag wat mij betreft daarover een verstandige keuze maken. Ik heb geen enkele behoefte om dat nu al heel spijkerhard vast te gaan leggen. De formuleringen zoals gekozen in de structuurvisie en in het antwoord van het college op de inspraakreactie van de twee instellingen die ik al noemde, geven ons voldoende vertrouwen dat het goed geregeld is. Dank u wel. De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Uiterdijk, het is aan u om ons uit te leggen wat uw visie is en om met name in te gaan op het amendement, als dat ingediend wordt. Dat is wel de voorwaarde. Gaat uw gang. 4

5 Mevrouw UITERDIJK: De fractie van GroenLinks kan in principe goed leven met de structuurvisie. Maar wij zijn van mening dat wij een structuurvisie met zijn allen moeten beschouwen als weldegelijk een ondergrond voor de plannen die de gemeente van plan is om uit te voeren. Het is toch het kader in de wet WABO. Dat is ons uitgelegd bij de introductie van die wet. Wij moeten een structuurvisie hebben en daarin leg je dingen vast. Die ene piketpaal die zouden wij dus graag wat anders inslaan. Juist omdat wij met zijn allen weten dat wij nu in een coalitie zitten voor vier jaar. Daar hebben wij met zijn allen een aardig beeld wat wij bedoelen met de teksten die nu in de structuurvisie terecht zijn gekomen. Maar als een volgend college dat zou lezen, dan liegen die teksten er eigenlijk niet om. Ik zal even opnoemen waarom wij precies met ons amendement zijn gekomen. In de huidige versie van de tekst van de structuurvisie staat de situatie van de Driehoek absoluut onvoldoende duidelijk beschreven. Er wordt gesproken over de Diemerscheg, waar de Weiland Driehoek onderdeel van uitmaakt. Dan wordt er iets genoemd, maar daarvan is het niet duidelijk of dat op de Diemerscheg, dan wel op de Weiland Driehoek zelf slaat. In ons amendement kunt u lezen wat de werkelijkheidsgetrouwe omschrijving is van wat er nu met de Driehoek aan de hand is. Ik kom daar zo aan het eind nog even op terug. De bestemming die nu aan dit weilandgebied wordt gegeven is groen, recreatie, voorzieningen en werken. Die laatste twee bestemmingen, voorzieningen en werken, kunnen vanwege de afspraken over de Weiland Driehoek met andere partijen niet zonder voldoende argumentatie worden opgelegd als bestemming. Die argumenten ontbreken nu. Die komen misschien wel, maar ons punt is dat die er nu nog niet zijn. Daarmee kun je dus niet naar de bestemming voorzieningen en werken. Daarmee is dus ook het aanmerken van het gebied als transitiegebied geen gelukkig gekozen term. De Weiland Driehoek ligt overigens ook niet aan de rand van bebouwing en kan ook niet als overgangsgebied worden aangemerkt. Het is daarentegen een belangrijke groene schakel tussen het PEN-bos en het Diemerbos. Daarom zijn er op drie niveaus afspraken gemaakt dat dit een te behouden groene structuur is. Zowel op regionaal niveau, provinciaal niveau als het Rijksniveau. Dat staat ook in ons amendement beschreven. Tenslotte is ons amendement een reactie op de reacties van de Provincie, het Rijk, VROM-Inspectie en het Groengebied Amstelland om de gemeente als partner serieus bij deze gremia neer te zetten. Ik dank u voor uw aandacht en ik hoop op uw steun, omdat wat ons betreft dit het niet onmogelijk maakt dat, wanneer de nood aan de man komt en er argumenten zijn, wij wellicht toch uit moeten wijken naar een deel van dit gebied. Met de ruimte die Diemen op dit moment nog kent, op Bergwijkpark, op de Sniep en ook op de bedrijventerreinen, is het mogelijk om te herkavelen, zodat er nog voldoende mogelijkheden zijn om werkgelegenheid in Diemen een plek te geven. Dank u wel. AMENDEMENT (voorlopige versie) De Gemeenteraad van Diemen, in vergadering bijeen op donderdag 27 januari 2011, Gezien - De Structuurvisie van de gemeente Diemen en de daarin opgenomen teksten en kaartaanduidingen voor de toekomst van de Weiland Driehoek - De reacties op dit onderwerp van de Provincie Noord-Holland, de VROM-Inspectie en het Groengebied Amstelland, als bijlage 1 bij dit amendement gevoegd, Overwegende dat 5

6 - De Weiland Driehoek onderdeel is van de Ecologische hoofdstructuur en van het Nationaal Landschap het Groende Hart en bovendien voor een deel in de Rijksbufferzone Amstelland-Vechtsteek ligt, - Dit ook is vastgelegd in de Structuurvisie 2010 van de Provincie Noord-Holland, Is van mening dat het in de Structuurvisie Diemen aanwijzen van de Weiland Driehoek als transitiegebied inhoudt dat de gemeenteraad beleid ontwikkelt in tegenspraak met de gemaakte afspraken met andere partijen en tegen de wettelijke opgelegde beperkingen in, zonder onderbouwing met argumenten, En verzoek het College - De teksten in de Structuurvisie aan te passen op de in de bijlage 2 bij dit amendement aangegeven wijze, - De kaarten in de Structuurvisie aan te passen op zodanige wijze dat de mogelijke bestemmingen werken en voorzieningen voor de Weiland Driehoek vervallen, - De tekst in combinatie met de gebiedsuitwerking van (Weiland) Driehoek in de projectenlijst op pagina 31 te laten vervallen, En gaat over tot de orde van de dag. Fractie van GroenLinks, Gepke Uiterdijk Ruben Smit Frans Eerkens Bijlage 1 bij amendement GroenLinks op de Structuurvisie Diemen 27 januari 2011 Reacties inzake de Weiland Driehoek, in de nota van reacties en antwoorden bij de Structuurvisie Diemen: Provincie Noord- Holland - Het voorzien van rode ontwikkelingsmogelijkheden - in De Driehoek zijn niet toegestaan vanwege de ligging in de rijksbufferzone. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden (groot maatschappelijk belang en geen alternatief) is verstedelijking toegestaan. Er wordt op aanpassing aangedrongen. Antwoord College In De Driehoek zullen alleen rode ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van werken worden voorgestaan indien dit noodzakelijk is in het kader van het behoud van de lokale werkgelegenheid en voor zover passend binnen het restrictieve rijksbeleid. VROM-Inspectie - De VROM-Inspectie geeft aan dat de ontwerp - structuurvisie niet in overeenstemming is met een aantal nationale belangen. Het gebied De Driehoek ligt binnen de grenzen van het Nationaal Landschap het Groene Hart. Het Nationaal ruimtelijk beleid voor Nationale Landschappen maakt ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk, mits de aanwezige kernkwaliteiten worden behouden of versterkt. Nieuwe grootschalige verstedelijkingslocaties, bedrijventerreinen, glastuinbouwlocaties en infrastructuurprojecten zijn in beginsel niet 6

7 mogelijk. Verzocht wordt in de structuurvisie aan te geven hoe de beoogde ontwikkelingen van het gebied De Driehoek zich verhouden tot de uitgangspunten en doelen van het beleid voor Nationale Landschappen. Hiervoor wordt verwezen naar de relevante passages uit de Nota Ruimte en concept-amvb Ruimte en het van toepassing zijnde provinciaal ruimtelijk beleid. De Driehoek ligt tevens voor een deel binnen de grenzen van de rijksbufferzone Amstelland- Vechtstreek. In de structuurvisie ontbreekt een beschrijving van het rijksbeleid en een onderbouwing in hoeverre de beoogde ontwikkelingen met eventuele uitbreiding van (nieuwe) bebouwing past in het rijksbeleid voor rijksbufferzones. Verzocht wordt de structuurvisie op dit punt aan te vullen. Antwoord College In De Driehoek zullen alleen rode ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van werken worden voorgestaan indien dit noodzakelijk is in het kader van het behoud van de lokale werkgelegenheid en voor zover passend binnen het restrictieve rijksbeleid. In de structuurvisie is paragraaf 2.4 uitgebreid met een beknopte weergave van het bovenlokale beleid op dit punt. Groengebied Amstelland Tenslotte is de Driehoek, die de gemeente wil inrichten tot entreegebied van het Diemerbos, het laatste restje cultuurhistorisch landschap met weidevogels. Het gebied is opgenomen als transformatiegebied natuur, recreatie, werken en voorzieningen. Vooral de laatste twee functies passen niet in dit gebied, dat deel uitmaakt van zowel het Groene Hart als de Rijksbufferzone. Bouwwerken in dit gebied die geen functie hebben voor natuur of recreatie, ook al zijn ze bedoeld als kostendragers voor de inrichting, zijn niet in lijn met de Ontwikkelingsvisie Amstelland. Juist in dit gebied, dat al voorbij het PEN-bos ligt, zullen nieuwe bouwwerken de structuur onduidelijker maken. Antwoord College Zie de reactie onder 8 en 9 (nb respectievelijk de Provincie Noord-Holland en VROM- Inspectie) Bijlage 2 bij amendement GroenLinks op de Structuurvisie Diemen 27 januari 2011 De teksten inzake de Weiland Driehoek zoals in de Structuurvisie zijn opgenomen: Pag 11: Ook het aangelegen gebied aan de oostzijde (het Pen-bos en de Driehoek )bezit een ecologische en landschappelijke waarde. De Diemerscheg vormt op regionaal en nationaal niveau een belangrijk onderdeel van het groen-blauwe netwerk. Deze betekenis komt tot uiting in de aanwijzing van delen ervan als ecologische hoofdstructuur (EHS) en het geheel als onderdeel van het Nationaal Landschap Groene Hart en als Rijksbufferzone. Pag 22: In combinatie met bovenstaande kan de Driehoek worden ontwikkeld waardoor een verbinding wordt gecreëerd tussen de bebouwde kom van Diemen en het daadwerkelijke buitengebied. De ligging nabij De Diem kan van deze locatie een idyllische plek maken. Het doortrekken van het bos ligt dan ook niet zo voor de hand. Eerder kan worden gedacht aan een mix van functies. Pag 26: Transformatiegebied natuur, recreatie, werken, voorzieningen. Nadere gebiedsuitwerking De Driehoek. Naast de entree van het Diemerbos ligt de Driehoek. Dit gebied biedt mooie kansen om de entree van het Diemerbos beter te positioneren. Plannen dienen ook financieel haalbaar 7

8 te zijn. Om groen en recreatieve voorzieningen te kunnen realiseren zijn kostendragers nodig. In een nadere gebiedsuitwerking zal daarom, voor deze plek, onderzocht worden hoe groen (natuur en recreatie) gecombineerd kan worden met rood (voorzieningen en werken). Hierbij worden alleen ontwikkelingen op het gebied van werken toegestaan indien dit noodzakelijk is voor het behoud van de lokale werkgelegenheid en voor zover passend binnen het restrictieve rijksbeleid. Deze teksten wijzigen als volgt: De tekst op pagina 11 wijzigen in: Ook het aangelegen gebied aan de oostzijde (het Pen-bos en de Weiland Driehoek ) bezit ecologische en landschappelijke waarde. De Diemerscheg vormt op regionaal en nationaal niveau een belangrijk onderdeel van het groen-blauwe netwerk. Deze betekenis komt tot uiting in de aanwijzing van delen ervan als ecologische hoofdstructuur (EHS) en het geheel als onderdeel van het Nationaal Landschap Groene Hart en als Rijksbufferzone. De Weiland Driehoek is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur en van het Nationaal Landschap het Groene Hart en ligt bovendien voor een deel in de Rijksbufferzone Amstelland-Vechtstreek. Dit is ook vastgelegd in de Structuurvisie 2010 van de Provincie Noord-Holland. De Weiland Driehoek wordt aangemerkt als gebied met de functie groen en eenvoudige recreatie (wandelen, fietsen). De mogelijkheid bestaat dat het college te zijner tijd met een voorstel komt om naar een deel van de weiland Driehoek uit te wijken om bestaande, lokale werkgelegenheid in Diemen te kunnen behouden. Een voorstel van deze aard zal worden getoetst aan a; inpassing met behoud van de ecologische functies, waaronder de ecologische verbindingen, b; de inpassing in de recreatieve waarde van het gebied, c; het behoud en versterken van de landschappelijke kernkwaliteit en d; het ontbreken van een alternatieve locatie. De teksten op pagina s 22 en 26 verwijderen. NB: De in het amendement opgenomen wijziging betreft de tekst in de Projectenlijst op pag 31: Poort Oostkant/De Driehoek Opnieuw inrichten entreegebied richting Diemerbos en poortfunctie naar Diemen in combinatie met de gebiedsuitwerking van De Driehoek. De VOORITTER: Dank u wel mevrouw Uiterdijk. Bij deze is het amendement ingediend. Dat is nu ook in beeld. U kunt dat betrekken bij uw beraadslagingen. De heer JÄGERS: De structuurvisie Diemen. Een jaar van voorbereiding en overleg heeft geleid tot de structuurvisie Diemen. Het is een degelijk stuk geworden en gelukkig nu ook beschikbaar in normaal ingebonden formaat. Na een dergelijke inspanning van jaren, en die ook nog eens flink wat meer kostte dan aanvankelijk begroot, verwacht je ook een fraai boekwerk. Zoals gezegd is het een degelijk en doorwrocht stuk geworden. De visie die hieruit spreekt wat Diemen zou moeten zijn is een stedelijk dorp. Feitelijk betekent dit in onze ogen dat Diemen kiest voor de positieve eigenschappen van de stad én het dorp. The best of both worlds. Niet zo makkelijk is te beoordelen wat de specifieke positieve eigenschappen zijn van een stad en een dorp. Onze fractie denkt bij een dorp aan kleinschaligheid, niet te veel voorzieningen, dat de voorzieningen die er zijn vooral bedoeld zijn voor de inwoners, weinig infrastructuur, niet al teveel te doen en dat iedereen uit het dorp elkaar kent. Bij een stad is dat allemaal anders. Nu willen wij, gezien de structuurvisie, een echt stadsdorp zijn. De toekomstige ontwikkelingen zullen daarbij moeten aansluiten. Diemen zal met meer dan 8

9 inwoners niet kleinschalig zijn, maar wel te klein om zich een stad te noemen. Diemen zal veel voorzieningen hebben zoals winkels en verenigingen, maar deze voorzieningen zullen met name gericht zijn op de Diemenaar zelf. Diemen zal veel infrastructuur hebben en zal daardoor zeer goed bereikbaar zijn. Tenminste, als er niet teveel files staan. Diemen zal in het buitengebied het nodige te bieden hebben op het gebied van recreatie. Met de vele verenigingen in Diemen kun je zowat elke sport beoefenen die je kunt bedenken. Onze fractie onderschrijft de visie dat Diemen een stadsdorp wilt zijn. Gelukkig maar, want feitelijk zijn de vrijheidsgraden maar zeer beperkt schatten wij in. Erg veel te kiezen lijkt er niet te zijn. Veel is al opgestart of wordt ingegeven door ontwikkelingen van buiten Diemen. Daarmee lijken wij toch eerder te koersen op een stad dan op een dorp. Zo stijgt het inwonersaantal en dat zal voorlopig nog wel doorgaan vanwege de Sniep en Bergwijkpark. De infrastructuur is steeds meer als die van de stad. Faciliteiten zoals het winkelcentrum en recreatieve voorzieningen in het buitengebied zullen in toenemende mate ook door niet-diemenaren worden benut. Wij stellen ons voor dat dit een onomkeerbaar proces is. Degene die Diemen liever zien als een echt dorp zullen daar een lastige boodschap aan hebben. Er zijn een aantal te verwachten en belangrijke ontwikkelingen nog niet ingekleurd. Wij noemen met name de Diemer Driehoek, ontwikkeling van Spoorzicht (te weten de oude sporthallen bij station Diemen), de stations in Diemen en de geschikte locatie voor windmolens. Misschien moeten die laatste toch maar langs de A9 worden geplaatst. De VVD ziet de ontwikkelingen graag in de richting gaan die bijdraagt aan de bedrijvigheid in Diemen. De ontwikkelingen moeten bijdragen aan het weer gezond maken van de financiële situatie in Diemen. Als er gekozen wordt voor recreatieve voorzieningen, kies er dan voor dat zoveel mogelijk Diemenaren daar profijt van hebben. Verder hebben wij met de realisatie van het kinderdagverblijf aan de Rode Kruislaan in gedachten wat meer aan te verwachten in de structuurvisie over het al dan niet verdichten van Diemen Centrum. Ten slotte vinden wij dat de projecten uit hoofdstuk vijf een goed beeld schetsen van de ontwikkelingen die ons in Diemen allemaal te wachten staan. Wat ons betreft is dit ook het belangrijkste uit de structuurvisie. Wel vinden wij het jammer dat de timing van de projecten slechts in twee categorieën is aangegeven. Ook denkend aan de herontwikkeling van Bergwijkpark, die in onze beleving slechts voort schuift, zouden wij het college willen uitdagen op enig moment te komen met een meer concrete timing van de genoemde projecten. Dank u wel. Mevrouw HERDER: In de informatieve raadsvergadering van 13 januari heeft er een discussie plaatsgevonden. Wij zien de structuurvisie als een wettelijk verplicht stuurmiddel voor onze gemeente. Leefbaar Diemen is wel van mening dat de verkoop van openbaar groen aan particulieren een halt moet worden toegeroepen. Het spijt mij wel voor onze gemeentelijke financiën, maar de groenstructuur in onze gemeente dient niet alleen maar de verstedelijking van de tuin. Dat is het eigenlijk dat Leefbaar Diemen heeft te zeggen. De heer ISRAËL: De fractie van Democraten Diemen heeft reeds vele opmerkingen naar aanleiding van de structuurvisie gemaakt. Daar hebben wij niet alles van teruggevonden. Maar dat is zo. Tegen visies kun je andere visies zetten. Er zijn een aantal dingen waarvoor wij toch wel de aandacht willen vragen. Wij denken dat er meer aandacht zou moeten komen voor de onderlinge verbinding van het dorp Diemen. Het valt nu teveel uit elkaar. Wij vinden dat in de structuurvisie daar te weinig aandacht voor is. Dan maken wij ons zorgen over de ontwikkeling in het winkelcentrum. Het is jammer dat wij moeten constateren dat bij het nieuw te bouwen winkelcentrum een soort shopping mall aan het ontstaan is die niet bijdraagt aan het dorpsleven. s Avonds om uur gaat de deur dicht. Als er feestdagen zijn is het centrum dicht. Als je zomers met je vrouw wilt wandelen en winkels wilt kijken, wat een bekende activiteit is tijdens de zomeravonden, dan is er niets. Dan is er een gesloten grote hal 9

10 die daar als een puist midden in het dorp reikt en niet deelneemt aan het dorp. Zelfs als er dingen georganiseerd worden, zoals de Koninginnemarkt, dan staan mensen buiten in de regen als het regent. Dit terwijl wij een zogenaamd overdekt winkelcentrum hebben. Ik zou uw aandacht willen vragen om erop toe te zien dat het winkelcentrum meer open en naar het dorp gericht is. De ondergrondse parkeergarage maakt het snel verlaten van het dorp alleen nog maar makkelijker. Wij zullen onze steun aan de structuurvisie niet onthouden, hoewel wij denken dat niet alles wat in de structuurvisie vast omkaderd is uitgevoerd zal worden. Als wij over twintig jaar kijken, dan zal er een hele andere structuur zijn ontstaan, gezien ook de ontwikkelingen bij ons in de omgeving. Het gebeuren tussen Muiden-Weesp-Naarden- Bussum, de ontwikkeling van de wegen. Over een groot deel van onze eigen structuur hebben wij eigenlijk niks te zeggen. Dat wordt door anderen ingevuld. Wij zijn afhankelijk of de Provincie dat goed vindt, soms zelfs of Amsterdam het wel wilt. Kortom, er zijn nog veel haken en ogen te overwinnen. Maar wij wensen het college er voorlopig sterkte mee. De heer KLAASSE: D66 heeft sinds de verkiezingen in maart mee kunnen praten over de structuurvisie. Wij zijn daar blij mee. Wij kunnen ook goed leven met de structuurvisie die er nu ligt en volgens ons ook past bij een stedelijk dorp van inmiddels meer dan inwoners. De projectenlijst is volgens ons ook een mooi overzicht. Wij wensen dit college en de volgende colleges heel veel succes bij het uitvoeren en operationaliseren. Even over het pijnpunt van deze avond, de Weiland Driehoek. De heer Portegijs begreep niet helemaal het doel van het amendement. Op zich begrijp ik het wel. Toen ik het amendement las groeide bij mij steeds meer het idee dat er een visie en passie achter zit voor het gebied, die ik tot een bepaald niveau absoluut kan delen met de fractie van GroenLinks. Maar wij kunnen er net niet helemaal mee leven. Inmiddels hebben wij net voor de vergadering al kort even contact gehad. Ik zal gelijk met de rest van de raad delen wat onze gedachte bij dit amendement is. Er zijn twee wijzigingen die wij zouden willen voorstellen. Ten eerste, aan het eind van het amendement willen wij het laatste streepje laten vervallen: de tekst in combinatie met de gebiedsuitwerking van (Weiland) Driehoek in de projectenlijst op pagina 31 te laten vervallen. Dat lijkt ons geen goede zaak. Ons lijkt het een goede zaak dat dit er gewoon op blijft staan. Dat geeft voor ons de mogelijkheden om de natuurwaarden te cultiveren, maar misschien ook de recratieve waarde van dit gebied te onderzoeken en daar iets moois mee te doen. En om eventueel enigszins de mogelijkheid te hebben, dat wanneer er zwaar economische aspecten zijn, die te overwegen. Dan begrijp ik ook het verschil in mening tussen de heer Portegijs en mevrouw Uiterdijk. De heer Portegijs zegt dat het ook in de structuurvisie staat. Mevrouw Uiterdijk wilt nu alvast voor de toekomst definiëren waar wij op gaan letten en waar de toekomstige raad op gaat letten. Dan kom ik bij de tweede wijziging in de laatste alinea van bijlage 2. Ik kan de manier waarop zij dat doen niet onderschrijven. Dat is de alinea die begint bij: De mogelijkheid bestaat dat het college te zijner tijd met een voorstel komt om naar een deel van de Weiland Driehoek uit te wijken om de bestaande, lokale werkgelegenheid in Diemen te kunnen behouden. Dan gaat het verder met: Een voorstel van deze aard zal getoetst worden aan. Daar stellen wij voor: Bij een voorstel van deze aard moet rekening worden gehouden met. Dan komen er vier variabelen. Die kan ik wel onderschrijven, maar er is door GroenLinks gelijk een bepaalde richting aangegeven. Die richting wil ik niet benoemen. Ik wil alleen de variabelen benoemen. Dus: a; ecologische functies, waaronder ecologische verbindingen, b; rekening houdend met de recreatieve waarde van het gebied, c; de landschappelijke kernkwaliteit en d; rekening houdend met eventuele alternatieve locaties. Dat zijn de twee wijzigingen. Ik heb het ook op papier. De VOORZITTER: Ik denk dat dat handig is, want ik denk niet dat iedereen dat zo snel heeft meegekregen. Dat gaan wij zo direct nog eens goed bekijken. 10