R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J.A. Pietersen, M.M.L. van der Mark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J.A. Pietersen, M.M.L. van der Mark"

Transcriptie

1 CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 27 januari 2011 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters) Voorzitter A.E. Koopmanschap PVDA E.R.R. Pengel, F.A.L. Polsbroek, N.C. Portegijs, R. Verheuvel* SP P. Visser, W. H. van Vugt* VVD J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* Groen Links F. Eerkens, R.M. Smit, H.G. Uiterdijk* CDA - Leefbaar Diemen R. Herder*, G. Smit-van der Wal Democraten Diemen M.J. Israël* D66 K. de Haan, J.D.W. Klaasse* Wethouders Notulist Griffier Afwezig: R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J.A. Pietersen, M.M.L. van der Mark M. Smis J. G. Nubé Y.N. de Baay, M.G.F. Tokkie* 1A. OPENING EN MEDEDELINGEN VAN DE VOORZITTER De VOORZITTER: Dames en heren, goedenavond. Hartelijk welkom op de gemeenteraadsvergadering van 27 januari. Ik wil u laten weten dat ik bericht van verhindering heb gekregen van mevrouw De Baay en de heer Tokkie. Wij zullen het vanavond zonder hen moeten doen. 1B. VASTSTELLING AGENDA De VOORZITTER: Ik wil u voorstellen om de agenda die voorligt vast te stellen. Kunt u daarmee akkoord gaan? Akkoord. 1C. EEDAFLEGGING GRIFFIER De VOORZITTER: Dan wil ik u voorstellen om over te gaan tot agendapunt c. Dat is de eedaflegging van onze griffier. Een belangrijk moment. Wij hebben nu nog een niet-beëdigde nieuwe griffier in ons midden, maar als het goed gaat is dat over een paar tellen anders. Ik wil u vragen om te staan. Ik verklaar dat ik noch direct, noch indirect in welke vorm dan ook valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn aanstelling als raadsgriffier. Ik verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn aanstelling aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dat ook niet zal gaan doen. Ik beloof dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet mijn opgedragen taken zal vervullen en dat ik daarbij de grondwet en alle overige wettelijke regelingen van ons land en van de gemeente Diemen zal eerbiedigen. Ik beloof dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter 1

2 moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben. Ik beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamd, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden en dat ik hiermee de gedragscode van de ambtenaren van de gemeente Diemen als leidraad zal hanteren. Wat is daarop uw antwoord? De heer NUBÉ: Dat verklaar en beloof ik. De VOORZITTER: Hartelijk dank. Welkom in Diemen en in ons midden. Applaus en felicitatie. 1D. INGEKOMEN STUKKEN RAAD De VOORZITTER: Ik wil graag met u toe naar de ingekomen stukken. Ik wil u voorstellen deze af te handelen conform het voorstel. Kunt u daarmee akkoord gaan? Akkoord. 1E. MEDEDELINGEN VAN HET COLLEGE De VOORZITTER: Dan wil ik naar de mededelingen van het college. Zijn er collegeleden die mededelingen te doen hebben? Niet. Dank u wel. 1F. VRAGEN VAN PUBLIEK AAN DE RAAD De VOORZITTER: Ik heb geen vragen van het publiek aan de raad gekregen. 1G. VRAGEN VAN DE RAAD AAN HET COLLEGE (24 UUR VOORAF AANGEMELD) De VOORZITTER: Ik heb begrepen dat de fractie van Leefbaar Diemen vragen heeft aan het college. Mevrouw HERDER: De fractie van Leefbaar Diemen vraagt zich af waarom tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie geen alcoholhoudende drankjes werden geschonken. Wij kunnen ons niet voorstellen dat u vergeten was de wijn in te slaan, maar het zou een reden kunnen zijn. Wij zijn benieuwd naar de reden van deze alcoholvrije avond en horen graag uw motivatie waarom Diemen op 3 januari 2011 werd drooggelegd. Gaat dit een trend worden, of was dit een eenmalige bezuiniging op wat de burgers de komende tijd te wachten staat? De VOORZITTER: De eenmalige drooglegging was niet voor Diemen, maar gold slechts voor het gemeentehuis. Ik kan u vertellen dat in de maand december, in het verlengde van ons alcoholmatigingsbeleid, het idee ontstaan is om misschien ook de nieuwjaarsreceptie zonder alcohol te houden. Daar is intern over gesproken. Daar zijn ook alternatieven voor bedacht. Dat heeft u gemerkt. Terwijl dat de alternatieven bedacht werden is de discussie nog verder gegaan. De conclusie was dat we niet een alcoholvrije avond moesten houden. Als je de dingen niet voldoende aan elkaar verbindt, dan gaat het niet goed. Ik had dus de taak om nog terug te koppelen aan degenen die de nieuwjaarsreceptie organiseren dat we geen alcoholvrije nieuwjaarsreceptie zouden hebben. Om uur van de avond van de nieuwjaarsreceptie kwam ik erachter dat ik dat niet gedaan had. Ik moet u zeggen dat er heel veel positieve reacties waren. Er waren soms ook negatieve reacties. Ik kan u wel vertellen dat De Omval blij verrast was met de aanloop na afloop. Ik zou haast voorstellen om nog eens te overwegen of het niet voor herhaling vatbaar is. Maar dit was het verhaal mevrouw Herder. Ik hoop dat u er net zo van geniet als ik achteraf. 2

3 1H. AFHANDELING MOTIES - A-MEMO MOTIE ZET DIEMEN OP DE KAART - A/B-MEMO MOTIE LEEGSTAANDE KANTOORPANDEN - A/B-MEMO MOTIE HUURKOSTEN BREDE HOED 2011 De VOORZITTER: Wij zijn bij agendapunt h, het afhandelen van de moties. Twee moties van de begrotingsraad en een motie uit de raad van december. U kunt daar kennis van nemen. Dat heeft u vast al gedaan. De heer KLAASSE: Ik zou graag nog iets willen zeggen over de motie die D66 heeft ingediend over de leegstaande kantoorpanden. Wij zijn in eerste instantie blij met de inspanningen van het college en de ambtenaren op dit punt. Wij zien uit naar de periodieke updates waarover gesproken wordt, net voor het zomerreces en net voor de kerstvakantie. Verder staan wij ook positief tegenover de organisatie van een werkbezoek. Daar zouden wij graag aan willen deelnemen. In het verlengde hiervan horen wij graag van het college wat het college denkt van een nieuwe verordening van Maarten van Poelgeest in de gemeente Amsterdam. Dat is deze week in de publiciteit gekomen. Hij wil de leegstand van kantoorpanden aanpakken. Wij weten nog niet precies wat de strekking van de verordening is, maar uit de media komt dat als een kantoorpand langer dan een half jaar leeg staat, de eigenaar dit moet melden aan de gemeente. Indien dit niet gebeurt, wordt een boete van 7.500,- opgelegd. Als kantoorpanden langer dan een jaar leegstaan, kan de gemeente zelf een gebruiker of huurder aanwijzen, zoals studenten, kunstenaars of hotels. Bij geen medewerking kan een dwangsom worden opgelegd. Wij hebben nog niet de precieze kennis van deze verordening. Amsterdam heeft een leegstand van 17% van de kantoorpanden. In Bergwijkpark Zuid is dat 18% en in Bergwijkpark Noord is dat zelfs 45%. Het zou ons ook logisch lijken dat Diemen een dergelijke verordening zou kunnen overwegen, naar voorbeeld van Amsterdam. Wij horen graag wat het college hiervan denkt. De heer SCHOLTEN: Amsterdam regelt dat overigens niet voor de gehele stad, maar voor aangewezen gebieden. De heer KLAASSE: Ter interruptie. Onder andere voor Amsterdam Zuidoost. Dat is wel dichtbij. De heer SCHOLTEN: Dat klopt. En ook Amstel III en Sloterdijk. Waar ik reuze benieuwd naar ben is een stuk uitwerking wat ontbreekt. Het lijkt nu een beetje dat de gemeente huurders zoekt en die erin zet. Het spannende is natuurlijk het conflict als de gemeente met een huurder komt die de huurprijs niet wil betalen en de verhuurder om die reden weigert tot verhuur over te gaan. Zo zitten in de staart nog een aantal dingen die niet of gebrekkig geregeld zijn. Ik ben reuze benieuwd naar de uitwerking. Als je dat niet goed uit kan werken is het een relatief hol ding. Het enige dat je wel regelt is dat de leegstand gemeld wordt. Ik kan u zeggen dat Diemen een redelijk overzichtelijke gemeente is, dus wij weten de leegstand meestal wel. Het spreekt mij op zich aan als het verderop een effectief ding kan zijn. Als u denkt dat de gemeente beter huurders kan zoeken dan de commerciële verhuurder zelf, dan moet ik u daar een beetje in teleurstellen. Dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Uiteindelijk staat en valt de werking van het ding met de kracht van het laatste stuk als je een huurder hebt. Het lijkt mij goed dat, als dat wat beter uitgewerkt is, hier nader eens over te overleggen om te kijken of dit een instrument is dat ons ook past, of dat het een holle stok is waar wij niks mee kunnen doen. Laten we even afwachten. 3

4 De VOORZITTER: Anderen ten aanzien van de afhandeling van de moties? Niet. Akkoord. 1I. VASTSTELLEN NOTULEN 16 DECEMBER 2010 (TE RAADPLEGEN OP De VOORZITTER: Dan wil ik met u toe naar punt i, de vaststelling van de notulen. Daar is een kleine aanpassing gevraagd door de fractie van GroenLinks. Dat is geen essentiële geweest dus ik wil u voorstellen om op deze manier de notulen vast te stellen. Akkoord. 2. STRUCTUURVISIE De heer PORTEGIJS: De voor ons liggende structuurvisie kan de instemming krijgen van de PvdA fractie. Wij vinden dat het een goede schets die kaders geeft voor de ontwikkelingen in de komende twintig jaar. Het is een lange periode en dat is rede te meer om de structuurvisie niet als een dwangmatig concept te zien, maar als piketpalen te zien. Ik denk dat wij ons als raad moeten realiseren dat wij nog zeer regelmatig, als het gaat om concrete invulling, weer opnieuw een beslissing moeten nemen en dan niet kunnen zeggen dat het in de structuurvisie stond. Het staat weliswaar beschreven in de structuurvisie, maar hoe de uiteindelijke beslissing eruit zal zien, zal op dat moment blijken met de kennis die er op dat moment is en met de inzichten en verhoudingen die er op dat moment zijn. Wij hebben vanavond een amendement gekregen van GroenLinks. Voor mij is het nog niet helemaal helder wat het amendement toevoegt aan de tekst van de structuurvisie. In de structuurvisie wordt de Driehoek ook met zeer veel egards behandeld en goed beschermd. Het antwoord van het college op de inspraakreacties van de Provincie Noord-Holland en het Groengebied Amstelland laat ook geen enkele ruimte over voor twijfel. De waarde van het gebied wordt onderschreven, maar natuurlijk betekent dat nog niet dat het tot het einde der tijden blijft zoals het nu is. Dat vinden wij. Wat GroenLinks wil met dit amendement is mij nog een beetje onduidelijk. Mevrouw UITERDIJK: Ter interruptie. Ik vind het toch wel heel erg jammer dat iemand nu heel erg uitgebreid ingaat op een amendement waarvan wij nog niet eens de kans hebben gekregen om het in te dienen. In vind het toch wel een beetje een curieuze gang van zaken. De VOORZITTER: Het is natuurlijk uitgedeeld. Dat heeft u gezien. Ik stel voor dat ik de volgorde zo direct zo verander dat u gelijk de kans krijgt om dat uit te leggen. Dan is alleen de heer Portegijs nog ontwetend en daarna ook niet meer. De heer PORTEGIJS: Ja, ik ben gewend om in te gaan op dingen die voor mij liggen. Stel nu dat wij over tien jaar 84 windmolens gaan neerzetten in de gemeente en dat de uitgelezen plek daarvoor de Driehoek is, gaan wij dat dan wel of niet doen? Ik denk dat wij over tien jaar die afweging moeten kunnen maken met alle voors en tegens die daaraan zitten. Wie er dan in de raad zit mag wat mij betreft daarover een verstandige keuze maken. Ik heb geen enkele behoefte om dat nu al heel spijkerhard vast te gaan leggen. De formuleringen zoals gekozen in de structuurvisie en in het antwoord van het college op de inspraakreactie van de twee instellingen die ik al noemde, geven ons voldoende vertrouwen dat het goed geregeld is. Dank u wel. De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Uiterdijk, het is aan u om ons uit te leggen wat uw visie is en om met name in te gaan op het amendement, als dat ingediend wordt. Dat is wel de voorwaarde. Gaat uw gang. 4

5 Mevrouw UITERDIJK: De fractie van GroenLinks kan in principe goed leven met de structuurvisie. Maar wij zijn van mening dat wij een structuurvisie met zijn allen moeten beschouwen als weldegelijk een ondergrond voor de plannen die de gemeente van plan is om uit te voeren. Het is toch het kader in de wet WABO. Dat is ons uitgelegd bij de introductie van die wet. Wij moeten een structuurvisie hebben en daarin leg je dingen vast. Die ene piketpaal die zouden wij dus graag wat anders inslaan. Juist omdat wij met zijn allen weten dat wij nu in een coalitie zitten voor vier jaar. Daar hebben wij met zijn allen een aardig beeld wat wij bedoelen met de teksten die nu in de structuurvisie terecht zijn gekomen. Maar als een volgend college dat zou lezen, dan liegen die teksten er eigenlijk niet om. Ik zal even opnoemen waarom wij precies met ons amendement zijn gekomen. In de huidige versie van de tekst van de structuurvisie staat de situatie van de Driehoek absoluut onvoldoende duidelijk beschreven. Er wordt gesproken over de Diemerscheg, waar de Weiland Driehoek onderdeel van uitmaakt. Dan wordt er iets genoemd, maar daarvan is het niet duidelijk of dat op de Diemerscheg, dan wel op de Weiland Driehoek zelf slaat. In ons amendement kunt u lezen wat de werkelijkheidsgetrouwe omschrijving is van wat er nu met de Driehoek aan de hand is. Ik kom daar zo aan het eind nog even op terug. De bestemming die nu aan dit weilandgebied wordt gegeven is groen, recreatie, voorzieningen en werken. Die laatste twee bestemmingen, voorzieningen en werken, kunnen vanwege de afspraken over de Weiland Driehoek met andere partijen niet zonder voldoende argumentatie worden opgelegd als bestemming. Die argumenten ontbreken nu. Die komen misschien wel, maar ons punt is dat die er nu nog niet zijn. Daarmee kun je dus niet naar de bestemming voorzieningen en werken. Daarmee is dus ook het aanmerken van het gebied als transitiegebied geen gelukkig gekozen term. De Weiland Driehoek ligt overigens ook niet aan de rand van bebouwing en kan ook niet als overgangsgebied worden aangemerkt. Het is daarentegen een belangrijke groene schakel tussen het PEN-bos en het Diemerbos. Daarom zijn er op drie niveaus afspraken gemaakt dat dit een te behouden groene structuur is. Zowel op regionaal niveau, provinciaal niveau als het Rijksniveau. Dat staat ook in ons amendement beschreven. Tenslotte is ons amendement een reactie op de reacties van de Provincie, het Rijk, VROM-Inspectie en het Groengebied Amstelland om de gemeente als partner serieus bij deze gremia neer te zetten. Ik dank u voor uw aandacht en ik hoop op uw steun, omdat wat ons betreft dit het niet onmogelijk maakt dat, wanneer de nood aan de man komt en er argumenten zijn, wij wellicht toch uit moeten wijken naar een deel van dit gebied. Met de ruimte die Diemen op dit moment nog kent, op Bergwijkpark, op de Sniep en ook op de bedrijventerreinen, is het mogelijk om te herkavelen, zodat er nog voldoende mogelijkheden zijn om werkgelegenheid in Diemen een plek te geven. Dank u wel. AMENDEMENT (voorlopige versie) De Gemeenteraad van Diemen, in vergadering bijeen op donderdag 27 januari 2011, Gezien - De Structuurvisie van de gemeente Diemen en de daarin opgenomen teksten en kaartaanduidingen voor de toekomst van de Weiland Driehoek - De reacties op dit onderwerp van de Provincie Noord-Holland, de VROM-Inspectie en het Groengebied Amstelland, als bijlage 1 bij dit amendement gevoegd, Overwegende dat 5

6 - De Weiland Driehoek onderdeel is van de Ecologische hoofdstructuur en van het Nationaal Landschap het Groende Hart en bovendien voor een deel in de Rijksbufferzone Amstelland-Vechtsteek ligt, - Dit ook is vastgelegd in de Structuurvisie 2010 van de Provincie Noord-Holland, Is van mening dat het in de Structuurvisie Diemen aanwijzen van de Weiland Driehoek als transitiegebied inhoudt dat de gemeenteraad beleid ontwikkelt in tegenspraak met de gemaakte afspraken met andere partijen en tegen de wettelijke opgelegde beperkingen in, zonder onderbouwing met argumenten, En verzoek het College - De teksten in de Structuurvisie aan te passen op de in de bijlage 2 bij dit amendement aangegeven wijze, - De kaarten in de Structuurvisie aan te passen op zodanige wijze dat de mogelijke bestemmingen werken en voorzieningen voor de Weiland Driehoek vervallen, - De tekst in combinatie met de gebiedsuitwerking van (Weiland) Driehoek in de projectenlijst op pagina 31 te laten vervallen, En gaat over tot de orde van de dag. Fractie van GroenLinks, Gepke Uiterdijk Ruben Smit Frans Eerkens Bijlage 1 bij amendement GroenLinks op de Structuurvisie Diemen 27 januari 2011 Reacties inzake de Weiland Driehoek, in de nota van reacties en antwoorden bij de Structuurvisie Diemen: Provincie Noord- Holland - Het voorzien van rode ontwikkelingsmogelijkheden - in De Driehoek zijn niet toegestaan vanwege de ligging in de rijksbufferzone. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden (groot maatschappelijk belang en geen alternatief) is verstedelijking toegestaan. Er wordt op aanpassing aangedrongen. Antwoord College In De Driehoek zullen alleen rode ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van werken worden voorgestaan indien dit noodzakelijk is in het kader van het behoud van de lokale werkgelegenheid en voor zover passend binnen het restrictieve rijksbeleid. VROM-Inspectie - De VROM-Inspectie geeft aan dat de ontwerp - structuurvisie niet in overeenstemming is met een aantal nationale belangen. Het gebied De Driehoek ligt binnen de grenzen van het Nationaal Landschap het Groene Hart. Het Nationaal ruimtelijk beleid voor Nationale Landschappen maakt ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk, mits de aanwezige kernkwaliteiten worden behouden of versterkt. Nieuwe grootschalige verstedelijkingslocaties, bedrijventerreinen, glastuinbouwlocaties en infrastructuurprojecten zijn in beginsel niet 6

7 mogelijk. Verzocht wordt in de structuurvisie aan te geven hoe de beoogde ontwikkelingen van het gebied De Driehoek zich verhouden tot de uitgangspunten en doelen van het beleid voor Nationale Landschappen. Hiervoor wordt verwezen naar de relevante passages uit de Nota Ruimte en concept-amvb Ruimte en het van toepassing zijnde provinciaal ruimtelijk beleid. De Driehoek ligt tevens voor een deel binnen de grenzen van de rijksbufferzone Amstelland- Vechtstreek. In de structuurvisie ontbreekt een beschrijving van het rijksbeleid en een onderbouwing in hoeverre de beoogde ontwikkelingen met eventuele uitbreiding van (nieuwe) bebouwing past in het rijksbeleid voor rijksbufferzones. Verzocht wordt de structuurvisie op dit punt aan te vullen. Antwoord College In De Driehoek zullen alleen rode ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van werken worden voorgestaan indien dit noodzakelijk is in het kader van het behoud van de lokale werkgelegenheid en voor zover passend binnen het restrictieve rijksbeleid. In de structuurvisie is paragraaf 2.4 uitgebreid met een beknopte weergave van het bovenlokale beleid op dit punt. Groengebied Amstelland Tenslotte is de Driehoek, die de gemeente wil inrichten tot entreegebied van het Diemerbos, het laatste restje cultuurhistorisch landschap met weidevogels. Het gebied is opgenomen als transformatiegebied natuur, recreatie, werken en voorzieningen. Vooral de laatste twee functies passen niet in dit gebied, dat deel uitmaakt van zowel het Groene Hart als de Rijksbufferzone. Bouwwerken in dit gebied die geen functie hebben voor natuur of recreatie, ook al zijn ze bedoeld als kostendragers voor de inrichting, zijn niet in lijn met de Ontwikkelingsvisie Amstelland. Juist in dit gebied, dat al voorbij het PEN-bos ligt, zullen nieuwe bouwwerken de structuur onduidelijker maken. Antwoord College Zie de reactie onder 8 en 9 (nb respectievelijk de Provincie Noord-Holland en VROM- Inspectie) Bijlage 2 bij amendement GroenLinks op de Structuurvisie Diemen 27 januari 2011 De teksten inzake de Weiland Driehoek zoals in de Structuurvisie zijn opgenomen: Pag 11: Ook het aangelegen gebied aan de oostzijde (het Pen-bos en de Driehoek )bezit een ecologische en landschappelijke waarde. De Diemerscheg vormt op regionaal en nationaal niveau een belangrijk onderdeel van het groen-blauwe netwerk. Deze betekenis komt tot uiting in de aanwijzing van delen ervan als ecologische hoofdstructuur (EHS) en het geheel als onderdeel van het Nationaal Landschap Groene Hart en als Rijksbufferzone. Pag 22: In combinatie met bovenstaande kan de Driehoek worden ontwikkeld waardoor een verbinding wordt gecreëerd tussen de bebouwde kom van Diemen en het daadwerkelijke buitengebied. De ligging nabij De Diem kan van deze locatie een idyllische plek maken. Het doortrekken van het bos ligt dan ook niet zo voor de hand. Eerder kan worden gedacht aan een mix van functies. Pag 26: Transformatiegebied natuur, recreatie, werken, voorzieningen. Nadere gebiedsuitwerking De Driehoek. Naast de entree van het Diemerbos ligt de Driehoek. Dit gebied biedt mooie kansen om de entree van het Diemerbos beter te positioneren. Plannen dienen ook financieel haalbaar 7

8 te zijn. Om groen en recreatieve voorzieningen te kunnen realiseren zijn kostendragers nodig. In een nadere gebiedsuitwerking zal daarom, voor deze plek, onderzocht worden hoe groen (natuur en recreatie) gecombineerd kan worden met rood (voorzieningen en werken). Hierbij worden alleen ontwikkelingen op het gebied van werken toegestaan indien dit noodzakelijk is voor het behoud van de lokale werkgelegenheid en voor zover passend binnen het restrictieve rijksbeleid. Deze teksten wijzigen als volgt: De tekst op pagina 11 wijzigen in: Ook het aangelegen gebied aan de oostzijde (het Pen-bos en de Weiland Driehoek ) bezit ecologische en landschappelijke waarde. De Diemerscheg vormt op regionaal en nationaal niveau een belangrijk onderdeel van het groen-blauwe netwerk. Deze betekenis komt tot uiting in de aanwijzing van delen ervan als ecologische hoofdstructuur (EHS) en het geheel als onderdeel van het Nationaal Landschap Groene Hart en als Rijksbufferzone. De Weiland Driehoek is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur en van het Nationaal Landschap het Groene Hart en ligt bovendien voor een deel in de Rijksbufferzone Amstelland-Vechtstreek. Dit is ook vastgelegd in de Structuurvisie 2010 van de Provincie Noord-Holland. De Weiland Driehoek wordt aangemerkt als gebied met de functie groen en eenvoudige recreatie (wandelen, fietsen). De mogelijkheid bestaat dat het college te zijner tijd met een voorstel komt om naar een deel van de weiland Driehoek uit te wijken om bestaande, lokale werkgelegenheid in Diemen te kunnen behouden. Een voorstel van deze aard zal worden getoetst aan a; inpassing met behoud van de ecologische functies, waaronder de ecologische verbindingen, b; de inpassing in de recreatieve waarde van het gebied, c; het behoud en versterken van de landschappelijke kernkwaliteit en d; het ontbreken van een alternatieve locatie. De teksten op pagina s 22 en 26 verwijderen. NB: De in het amendement opgenomen wijziging betreft de tekst in de Projectenlijst op pag 31: Poort Oostkant/De Driehoek Opnieuw inrichten entreegebied richting Diemerbos en poortfunctie naar Diemen in combinatie met de gebiedsuitwerking van De Driehoek. De VOORITTER: Dank u wel mevrouw Uiterdijk. Bij deze is het amendement ingediend. Dat is nu ook in beeld. U kunt dat betrekken bij uw beraadslagingen. De heer JÄGERS: De structuurvisie Diemen. Een jaar van voorbereiding en overleg heeft geleid tot de structuurvisie Diemen. Het is een degelijk stuk geworden en gelukkig nu ook beschikbaar in normaal ingebonden formaat. Na een dergelijke inspanning van jaren, en die ook nog eens flink wat meer kostte dan aanvankelijk begroot, verwacht je ook een fraai boekwerk. Zoals gezegd is het een degelijk en doorwrocht stuk geworden. De visie die hieruit spreekt wat Diemen zou moeten zijn is een stedelijk dorp. Feitelijk betekent dit in onze ogen dat Diemen kiest voor de positieve eigenschappen van de stad én het dorp. The best of both worlds. Niet zo makkelijk is te beoordelen wat de specifieke positieve eigenschappen zijn van een stad en een dorp. Onze fractie denkt bij een dorp aan kleinschaligheid, niet te veel voorzieningen, dat de voorzieningen die er zijn vooral bedoeld zijn voor de inwoners, weinig infrastructuur, niet al teveel te doen en dat iedereen uit het dorp elkaar kent. Bij een stad is dat allemaal anders. Nu willen wij, gezien de structuurvisie, een echt stadsdorp zijn. De toekomstige ontwikkelingen zullen daarbij moeten aansluiten. Diemen zal met meer dan 8

9 inwoners niet kleinschalig zijn, maar wel te klein om zich een stad te noemen. Diemen zal veel voorzieningen hebben zoals winkels en verenigingen, maar deze voorzieningen zullen met name gericht zijn op de Diemenaar zelf. Diemen zal veel infrastructuur hebben en zal daardoor zeer goed bereikbaar zijn. Tenminste, als er niet teveel files staan. Diemen zal in het buitengebied het nodige te bieden hebben op het gebied van recreatie. Met de vele verenigingen in Diemen kun je zowat elke sport beoefenen die je kunt bedenken. Onze fractie onderschrijft de visie dat Diemen een stadsdorp wilt zijn. Gelukkig maar, want feitelijk zijn de vrijheidsgraden maar zeer beperkt schatten wij in. Erg veel te kiezen lijkt er niet te zijn. Veel is al opgestart of wordt ingegeven door ontwikkelingen van buiten Diemen. Daarmee lijken wij toch eerder te koersen op een stad dan op een dorp. Zo stijgt het inwonersaantal en dat zal voorlopig nog wel doorgaan vanwege de Sniep en Bergwijkpark. De infrastructuur is steeds meer als die van de stad. Faciliteiten zoals het winkelcentrum en recreatieve voorzieningen in het buitengebied zullen in toenemende mate ook door niet-diemenaren worden benut. Wij stellen ons voor dat dit een onomkeerbaar proces is. Degene die Diemen liever zien als een echt dorp zullen daar een lastige boodschap aan hebben. Er zijn een aantal te verwachten en belangrijke ontwikkelingen nog niet ingekleurd. Wij noemen met name de Diemer Driehoek, ontwikkeling van Spoorzicht (te weten de oude sporthallen bij station Diemen), de stations in Diemen en de geschikte locatie voor windmolens. Misschien moeten die laatste toch maar langs de A9 worden geplaatst. De VVD ziet de ontwikkelingen graag in de richting gaan die bijdraagt aan de bedrijvigheid in Diemen. De ontwikkelingen moeten bijdragen aan het weer gezond maken van de financiële situatie in Diemen. Als er gekozen wordt voor recreatieve voorzieningen, kies er dan voor dat zoveel mogelijk Diemenaren daar profijt van hebben. Verder hebben wij met de realisatie van het kinderdagverblijf aan de Rode Kruislaan in gedachten wat meer aan te verwachten in de structuurvisie over het al dan niet verdichten van Diemen Centrum. Ten slotte vinden wij dat de projecten uit hoofdstuk vijf een goed beeld schetsen van de ontwikkelingen die ons in Diemen allemaal te wachten staan. Wat ons betreft is dit ook het belangrijkste uit de structuurvisie. Wel vinden wij het jammer dat de timing van de projecten slechts in twee categorieën is aangegeven. Ook denkend aan de herontwikkeling van Bergwijkpark, die in onze beleving slechts voort schuift, zouden wij het college willen uitdagen op enig moment te komen met een meer concrete timing van de genoemde projecten. Dank u wel. Mevrouw HERDER: In de informatieve raadsvergadering van 13 januari heeft er een discussie plaatsgevonden. Wij zien de structuurvisie als een wettelijk verplicht stuurmiddel voor onze gemeente. Leefbaar Diemen is wel van mening dat de verkoop van openbaar groen aan particulieren een halt moet worden toegeroepen. Het spijt mij wel voor onze gemeentelijke financiën, maar de groenstructuur in onze gemeente dient niet alleen maar de verstedelijking van de tuin. Dat is het eigenlijk dat Leefbaar Diemen heeft te zeggen. De heer ISRAËL: De fractie van Democraten Diemen heeft reeds vele opmerkingen naar aanleiding van de structuurvisie gemaakt. Daar hebben wij niet alles van teruggevonden. Maar dat is zo. Tegen visies kun je andere visies zetten. Er zijn een aantal dingen waarvoor wij toch wel de aandacht willen vragen. Wij denken dat er meer aandacht zou moeten komen voor de onderlinge verbinding van het dorp Diemen. Het valt nu teveel uit elkaar. Wij vinden dat in de structuurvisie daar te weinig aandacht voor is. Dan maken wij ons zorgen over de ontwikkeling in het winkelcentrum. Het is jammer dat wij moeten constateren dat bij het nieuw te bouwen winkelcentrum een soort shopping mall aan het ontstaan is die niet bijdraagt aan het dorpsleven. s Avonds om uur gaat de deur dicht. Als er feestdagen zijn is het centrum dicht. Als je zomers met je vrouw wilt wandelen en winkels wilt kijken, wat een bekende activiteit is tijdens de zomeravonden, dan is er niets. Dan is er een gesloten grote hal 9

10 die daar als een puist midden in het dorp reikt en niet deelneemt aan het dorp. Zelfs als er dingen georganiseerd worden, zoals de Koninginnemarkt, dan staan mensen buiten in de regen als het regent. Dit terwijl wij een zogenaamd overdekt winkelcentrum hebben. Ik zou uw aandacht willen vragen om erop toe te zien dat het winkelcentrum meer open en naar het dorp gericht is. De ondergrondse parkeergarage maakt het snel verlaten van het dorp alleen nog maar makkelijker. Wij zullen onze steun aan de structuurvisie niet onthouden, hoewel wij denken dat niet alles wat in de structuurvisie vast omkaderd is uitgevoerd zal worden. Als wij over twintig jaar kijken, dan zal er een hele andere structuur zijn ontstaan, gezien ook de ontwikkelingen bij ons in de omgeving. Het gebeuren tussen Muiden-Weesp-Naarden- Bussum, de ontwikkeling van de wegen. Over een groot deel van onze eigen structuur hebben wij eigenlijk niks te zeggen. Dat wordt door anderen ingevuld. Wij zijn afhankelijk of de Provincie dat goed vindt, soms zelfs of Amsterdam het wel wilt. Kortom, er zijn nog veel haken en ogen te overwinnen. Maar wij wensen het college er voorlopig sterkte mee. De heer KLAASSE: D66 heeft sinds de verkiezingen in maart mee kunnen praten over de structuurvisie. Wij zijn daar blij mee. Wij kunnen ook goed leven met de structuurvisie die er nu ligt en volgens ons ook past bij een stedelijk dorp van inmiddels meer dan inwoners. De projectenlijst is volgens ons ook een mooi overzicht. Wij wensen dit college en de volgende colleges heel veel succes bij het uitvoeren en operationaliseren. Even over het pijnpunt van deze avond, de Weiland Driehoek. De heer Portegijs begreep niet helemaal het doel van het amendement. Op zich begrijp ik het wel. Toen ik het amendement las groeide bij mij steeds meer het idee dat er een visie en passie achter zit voor het gebied, die ik tot een bepaald niveau absoluut kan delen met de fractie van GroenLinks. Maar wij kunnen er net niet helemaal mee leven. Inmiddels hebben wij net voor de vergadering al kort even contact gehad. Ik zal gelijk met de rest van de raad delen wat onze gedachte bij dit amendement is. Er zijn twee wijzigingen die wij zouden willen voorstellen. Ten eerste, aan het eind van het amendement willen wij het laatste streepje laten vervallen: de tekst in combinatie met de gebiedsuitwerking van (Weiland) Driehoek in de projectenlijst op pagina 31 te laten vervallen. Dat lijkt ons geen goede zaak. Ons lijkt het een goede zaak dat dit er gewoon op blijft staan. Dat geeft voor ons de mogelijkheden om de natuurwaarden te cultiveren, maar misschien ook de recratieve waarde van dit gebied te onderzoeken en daar iets moois mee te doen. En om eventueel enigszins de mogelijkheid te hebben, dat wanneer er zwaar economische aspecten zijn, die te overwegen. Dan begrijp ik ook het verschil in mening tussen de heer Portegijs en mevrouw Uiterdijk. De heer Portegijs zegt dat het ook in de structuurvisie staat. Mevrouw Uiterdijk wilt nu alvast voor de toekomst definiëren waar wij op gaan letten en waar de toekomstige raad op gaat letten. Dan kom ik bij de tweede wijziging in de laatste alinea van bijlage 2. Ik kan de manier waarop zij dat doen niet onderschrijven. Dat is de alinea die begint bij: De mogelijkheid bestaat dat het college te zijner tijd met een voorstel komt om naar een deel van de Weiland Driehoek uit te wijken om de bestaande, lokale werkgelegenheid in Diemen te kunnen behouden. Dan gaat het verder met: Een voorstel van deze aard zal getoetst worden aan. Daar stellen wij voor: Bij een voorstel van deze aard moet rekening worden gehouden met. Dan komen er vier variabelen. Die kan ik wel onderschrijven, maar er is door GroenLinks gelijk een bepaalde richting aangegeven. Die richting wil ik niet benoemen. Ik wil alleen de variabelen benoemen. Dus: a; ecologische functies, waaronder ecologische verbindingen, b; rekening houdend met de recreatieve waarde van het gebied, c; de landschappelijke kernkwaliteit en d; rekening houdend met eventuele alternatieve locaties. Dat zijn de twee wijzigingen. Ik heb het ook op papier. De VOORZITTER: Ik denk dat dat handig is, want ik denk niet dat iedereen dat zo snel heeft meegekregen. Dat gaan wij zo direct nog eens goed bekijken. 10

11 De heer VAN VUGT: Wij hebben veel bewondering voor de structuurvisie zoals die hier ligt. Wij delen de kritiek van zowel GroenLinks als D66 op het punt van de Weiland Driehoek. Wij wachten de discussie nog even af om een uiteindelijk oordeel te geven over de structuurvisie zoals die er nu ligt. De heer SCHOLTEN: Voordat ik over de Weiland Driehoek begin zal ik even de andere punten meenemen. Ik proef toch dat die Weiland Driehoek het grootste discussiepunt is. Dank voor de complimenten over het stuk. Ik zal ze ook aan de ambtelijke staf overbrengen, want zij hebben het meeste werk verricht. Ik mocht af en toe een beetje dirigeren. Het is fijn dat het af is. Wat regelt dit stuk nu? Dit stuk geeft aan hoe wij Diemen verder willen ontwikkelen binnen alle mogelijkheden die wij nu zien. Komt het dan allemaal uit, de heer Israël? Ik denk het niet, want het gaat over twintig à dertig jaar. Er komen andere mensen met andere opvattingen, maar het is wel goed om als raad en gemeente een kader te hebben hoe je denkt over hoe Diemen eruit zou moeten zien. Dat betekent dat je andere ontwikkelingen, die soms ook opgedrongen kunnen worden, aan dat kader kan relateren en dat je ook een geordende reactie krijgt. Dat vind ik wel de echte winst. Maar gaat het uitkomen? Als ik hier nu over dertig jaar met mijn rollator door het park loop, dan zullen er ongetwijfeld allerlei dingen zijn die wij helemaal niet bedacht hebben. Maar het geeft wel richting. Het dorp en de stad. Dat is echt een discussie. Wij kunnen wel doen of Diemen een dorp is. Dat zijn wij misschien qua schaal nog wel, maar qua ligging zullen wij nooit meer een dorp zijn. Er zijn vervolgens wel een hele hoop mensen die hun voorkeur hebben om in Diemen te wonen, omdat het toch een aantal dorpse kwaliteiten heeft. Dat zit niet in ons prachtig centrum, maar wel heel erg in de belevenis van elkaar net wat beter kennen, net wat vriendelijker met elkaar omgaan, net wat meer organisaties in de buurt en sportmogelijkheden. Diemenaren die veel met Diemenaren doen. Soms zeg ik dat dit dankzij de infrastructuur komt. Je kijkt altijd eerst of je het aan deze kant van de snelweg kan doen en dan pas ga je aan de andere kant kijken. Dat zijn wel de kwaliteiten die wij ook mee hebben gewogen in deze structuurvisie. Dat hebben wij op een aantal punten ook ontmoeting genoemd. Dan praten wij ook over de verbindingen. Deze structuurvisie geeft wel degelijk aandacht aan verbindingen, zowel van Noord naar Zuid als van Oost naar West. Daar zeggen wij ook wat over. Wat mij betreft, maar dat staat ook in de structuurvisie, zijn die verbindingen ook belangrijk om die ontmoeting te organiseren tussen al die burgers. Het moeten goed functionerende verbindingen zijn die niet alleen in technische zin goed werken, maar die ook gewoon veilig voelen. Het moeten prettige verblijfsgebieden zijn. Daar stuurt deze structuurvisie heel erg op aan en legt daar erg veel accent op. Ik vind dat stuk van de stenen heel belangrijk om het sociale stuk van het dorp te behouden en waar het even kan ook nog te verbeteren. De heer Israël, ik ben het van harte eens met uw opmerking over zo n winkelcentrum dat op een aantal punten een beetje introvert is. Het sluit overigens niet meer om uur, maar het gaat wat langer door. We krijgen ongetwijfeld nog wel eens de discussie over de zondagsopening. Dan kunnen we ook de discussie voeren of u ook op zondag daar naar binnen kunt gaan. Het is nu al zes dagen in de week, maar ik begrijp dat er ook andere overwegingen spelen. Het is wel een uitvloeisel uit wat wij in het verleden ingezet hebben en aangepakt hebben. Soms is het niet meer bij te buigen. Die poging hebben wij ook niet gewaagd in de structuurvisie. Maar als u denkt dat het een bijdrage levert dat je daar zeven dagen in de week zoveel mogelijk uren per dag in kan, dan weet u welke discussie u moet gaan voeren. Dat is over de winkelsluitingstijdenwet. De VVD mist nog een aantal invullen over Spoorzicht, het stationsgebied en de Driehoek. Het is niet de intentie om in deze structuurvisie heel precies te beschrijven wat je daarmee moet. Ik denk dat wij zelf die wijsheid niet moeten hebben, maar ook niet de arrogantie om dat voor tien, vijftien of twintig jaar vast te leggen. Wij geven wel richting hieraan. Je bent niet verplicht om een bepaalde 11

12 richting te kiezen. Je kunt ook besluiten om helemaal niks doen. Dit geeft wel mogelijkheden aan en bandbreedtes, maar binnen die bandbreedtes en binnen die mogelijkheden heeft elke raad altijd de mogelijkheid om bij te sturen en daar eigen besluitvorming over te nemen. Wij hebben hier, als het aangenomen wordt, wel een ijkpunt gemaakt waarmee wij voorlopig al die ontwikkelingen kunnen toetsen en proberen in verband te beoordelen. Dan nu de Driehoek. Wat wij geprobeerd hebben in dit stuk is iets vast te leggen. De Driehoek wordt door een aantal mensen als een waardevol natuurelement in Diemen beschouwd. Dat vinden overigens niet alleen Diemenaren, maar dat vinden de Provincie en het Rijk ook. Er is nogal wat regelgeving op dat gebied. Dat betekent dat de vrijheden die wij hebben als Diemen om daar van alles mee te doen, los van de structuurvisie, al ingeperkt zijn. Maar het is niet onmogelijk om daar dingen te ontwikkelen. In die zin is die discussie terecht vanavond. Die mogelijkheid is er wel degelijk, ook al toetst het Rijk en de Provincie heel stevig op dat gebied. Het is een gebied dat van belang is, maar ik zie het ook in een wat breder kader dan het recreatieve en groen in en rondom Diemen. Wij willen niet helemaal uitsluiten dat we daar in de toekomst misschien een gedeelte van het gebied anders gaan gebruiken dan alleen het veenweidegebied dat het nu is. Daar hebben wij in de structuurvisie een aantal clausules en richtingen voor aan willen geven. Wat ons betreft is het denkbaar om daar enige werkgelegenheid te hebben. Niet dat we het gaan doen, maar het is denkbaar. Het is denkbaar als dat echt noodzakelijk is om Diemense werkgelegenheid te behouden. Daar kunnen wij van alles bij denken, maar die optie willen wij niet uitsluiten, wel clausuleren. We hebben gezegd dat het wel recht moet doen aan het groene gebied, de ecologische functies en het moet passen binnen het landschap. Al die dingen hebben wij genoemd en dat zijn wel allemaal voorwaarden. Dan zullen het Rijk en de Provincie daar binnen de huidige regelgeving nog een hele stapel voorwaarden bovenop leggen. Maar wij achten het van belang om dat niet helemaal uit te sluiten. Ook omdat je misschien op heel lange termijn opinies kan en wilt ontwikkelen over hoe de entree van het Diemerbos zich verder gaat verhouden. Wat het college betreft zitten er al een hele hoop beperkingen in de structuurvisie zelf. Ik ben dus ook echt op zoek gegaan naar wat het amendement van GroenLinks en wat net door D66 ingebracht is, nu toevoegt. Wat maakt het nu wezenlijk anders? Ik moet u eerlijk zeggen voorzitter, ik ben daar dus niet echt uit. Door de uitleg van net ben ik ook nog niet echt veel verder gekomen. Ik heb zelf nog eens gekeken wat het echt uitmaakt. Ik zal aangeven wat daar de opinie over is. In het amendement van GroenLinks wordt het van de projectenlijst gehaald en D66 wil de projectenlijst houden. Ik vind het verstandig om het in de projectenlijst te houden. Hoe je het ook wendt of keert, je hebt dan toch nog een mogelijkheid om dat gebied nog eens nader te onderzoeken. Ik vind dat het helder en transparant is om het op de projectenlijst te zetten. Als het op de projectenlijst staat, dan betekent het niet dat je verplicht bent uiteindelijk eens een voorstel te maken. Daar mag je ook gewoon mee wachten. Je kunt er alle kanten mee uit. Ik vind het wel eerlijk en transparant om het op de projectenlijst te zetten. Het tweede verschil dat ik zie, maar daar heb ik GroenLinks niet over gehoord, is dat het initiatief heel expliciet bij het college wordt neergelegd. B&W mag voorstellen doen. Die structuurvisie werkt op langere termijn. Ik weet niet of het de bedoeling is dat u een raadsinitiatief op langere termijn uitsluit. Er staan een hele hoop condities in, maar ik kan mij voorstellen dat volgend jaar of over acht jaar actieve raadsleden zeggen dat zij een initiatief gaan nemen dat past binnen de huidige structuurvisie. Is het de bedoeling van GroenLinks om dat expliciet uit te sluiten? Als dat niet zo is, dan pleit ik ervoor om die tekst wat aan te passen, het wat neutraler te maken. Dus niet expliciet aan het college toewijzen om voorstellen te maken, alhoewel de praktijk zal zijn dat dit altijd het college is. Maar ik vind het niet fraai om de raad voor heel lang buiten spel te zetten. Wat D66 toevoegt over de definiëring vind ik prima. Dat komt dicht in de buurt met wat het college bedoeld heeft met die teksten. Ik kan mij dat voorstellen. Ik zou er zelf een vijfde aan toe willen voegen. Dat is 12

13 de beoordeling op de effect op de werkgelegenheid. Dan wordt het evenwichtiger. Dan hangt het definitieve oordeel dat ik wil uitspreken over het amendement een beetje af of die twee amendementen gecombineerd worden. Ik pleit ervoor om het college eruit te halen en het initiatiefrecht abstract te laten. Ik moet wel constateren dat we eigenlijk in de kern wel hetzelfde vinden. Wij vinden het een waardevol groengebied. Het heeft buiten het zicht ook een aantal functies in de ecologie. Die functies willen wij ook beschermen. Wij achten het redelijk dat je soms over een invulling praat die én die functies behoudt én een andere invulling geeft op het gebied van met name de werkgelegenheid. Qua intenties zie ik buitengewoon weinig verschil tussen de tekst van het college en GroenLinks. In mijn opvatting is een gecombineerde tekst van D66 en GroenLinks prima. Ik zal daar straks nog een definitief oordeel over geven. Mevrouw UITERDIJK: Ik wil heel graag op een aantal punten van de wethouder ingaan. Ik denk dat het daarna verstandig is om even te schorsen als dat mag. De VOORZITTER: Als dat gesteund wordt, dan lijkt mij dat prima. Mevrouw UITERDIJK: De heer Scholten worstelt nog met onze motieven om het amendement in te dienen. Dat is toch simpelweg de piketpaal. Die staat bij u in het vooruitzicht dat u daar iets mee wilt als het moet. Ik respecteer uw visie dat nut en noodzaak afgewogen worden tegen het belang van de Weiland Driehoek als groene structuur. Maar toch zetten wij de piketpaal in op de visie in de structuurvisie dat de gemeente Diemen groen is tenzij. De teksten in de huidige structuurvisie gaan naar onze mening toch uit van een bestemming voor voorzieningen en werken. Dan ben je al aan de visie aan het werken dat de piketpaal op een rode invulling van een gedeelte van de Weiland Driehoek komt. Ik wil overigens ook nog even opmerken dat de meeste aanwezigen hier ook niet op de hoogte zullen zijn dat er al een flinke snip van de Weiland Driehoek afgaat, omdat de Weteringweg verbouwd gaat worden naar een driebaansweg richting de A1. Het wordt als maar kleiner. Inderdaad, wat de heer Israël ook aangeeft, je kunt in zo n structuurvisie beschrijven wat je visie is, maar er zijn meerdere omstandigheden die daar een rol spelen. Dan uw voorstel om het abstract te maken dat het college met een voorstel komt. Ik denk dat hier het gewicht van het voorstel wordt aangegeven. Er staat de mogelijkheid bestaat dat het college te zijner tijd met een voorstel komt. Er staat helemaal niet dat er niet een voorstel vanuit de raad zou kunnen komen. Hiermee geven wij wel aan welk gewicht zo n voorstel zou moeten hebben, maar daar kunnen wij straks misschien nog even over overleggen. Het voorstel om het vijfde punt toe te voegen vinden wij nu juist niet evenwichtig. Het gaat hier juist om het voorstel dat bestaande lokale werkgelegenheid moet kunnen behouden. Dat is ook nog getoetst op het effect op de werkgelegenheid. Dat is dan een rare toevoeging. Je komt met het voorstel en dan zou je een soort afweging krijgen van een slang die in zijn eigen staart bijt. Dat lijkt ons onnodig. Tot zover. De VOORZITTER: Mevrouw Uiterdijk, mag ik u ontlokken om ook nog iets te zeggen over het voorstel van D66? Dan kan iedereen dat ook meenemen. Mevrouw UITERDIJK: Allereerst moet ik uitspreken dat wij de onvoorwaardelijke steun van de SP zeer hebben gewaardeerd in de afgelopen periode. Wij hebben veel respect voor de constructieve houding van D66. Wij kunnen akkoord gaan met de door hen voorgestelde aanpassingen, omdat ook wij best van mening zijn dat het gebied Diemerbos en Weiland Driehoek een recreatieve opwaardering krijgt. Daar zijn wij het al heel lang met elkaar over 13

14 eens. Wij kunnen instemmen met de rustiger beschrijving van hoe je dat moet afwegen, omdat de geest van wat wij willen overeind blijft. De VOORZITTER: Begrijp ik dat er nu behoefte is om te schorsen, of is er toch behoefte om eerst te reageren en daarna te schorsen? De heer PORTEGIJS: Ik wil graag enige duidelijkheid over welke tekst het amendement straks heeft. Drie varianten en amendementen op amendementen. Ik wil graag voor de schorsing een heldere tekst waar wij over kunnen praten. De VOORZITTER: Als ik het goed heb begrepen dan moet u op de laatste pagina, in de laatste alinea, de tekst invullen zoals u dat nu op het scherm ziet staan. De a tjes en b tjes in het huidige amendement zijn iets aangepast. Zeg ik het goed de heer Klaasse? De heer PORTEGIJS: (interrumpeert) En de heer Klaasse wilde ook iets niet schrappen op pagina 31. De heer KLAASSE: Klopt. Bij verzoekt het college willen wij het derde punt laten vervallen. Wij willen dus niet dat het van de projectenlijst komt te vervallen. De VOORZITTER: Dat is dus het laatste streepje. GroenLinks zegt dat zij het erin willen en D66 wil het eruit. Maar die tekst heeft u al. De heer KLAASSE: Het moet volgens D66 dus op de projectenlijst blijven staan. De VOORZITTER: Hebben wij zo voldoende informatie om te kunnen overleggen onderling? Dan stel ik u voor dat wij tot uur schorsen. Dan hoop ik dat u met een tekst komt die eensluidend kan zijn en waar wij naar kunnen kijken. De voorzitter schorst de vergadering van uur tot uur. De VOORZITTER: Wil iedereen plaatsnemen? Dan hervatten wij de beraadslagingen. Mevrouw UITERDIJK: Uit de beraadslagingen is het volgende gekomen. Ik denk dat het het helderste is als ik eerst opmerk dat wij het eens zijn met de voorgestelde tekstwijziging van de heer Scholten. Dat het college met een voorstel komt veranderden wij in de mogelijkheid bestaat dat er te zijner tijd een voorstel komt. Dan laten wij het open van wie het voorstel komt. Verder hebben de beraadslagingen ertoe geleid dat de fractie van SP, D66, Leefbaar Diemen en GroenLinks dit amendement op de structuurvisie gezamenlijk indienen. Waarvoor onze hartelijke dank. De VOORZITTER: Mevrouw Uiterdijk, dat betekent dat de tekst van het amendement blijft? Mevrouw UITERDIJK: Ja, dat is het amendement waar alle fracties, die het gezamenlijk indienen, mee akkoord zijn gegaan. De VOORZITTER: Kijkt u even met mij mee op het scherm. Vervalt het derde streepje toch? Ja. De ondertekening wordt aangepast door SP, Leefbaar Diemen en D66 toe te voegen. Dat als terugkoppeling uit het overleg. 14

15 15

16 AMENDEMENT (voorlopige versie) De Gemeenteraad van Diemen, in vergadering bijeen op donderdag 27 januari 2011, Gezien - De Structuurvisie van de gemeente Diemen en de daarin opgenomen teksten en kaartaanduidingen voor de toekomst van de Weiland Driehoek - De reacties op dit onderwerp van de Provincie Noord-Holland, de VROM-Inspectie en het Groengebied Amstelland, als bijlage 1 bij dit amendement gevoegd, Overwegende dat - De Weiland Driehoek onderdeel is van de Ecologische hoofdstructuur en van het Nationaal Landschap het Groende Hart en bovendien voor een deel in de Rijksbufferzone Amstelland-Vechtsteek ligt, - Dit ook is vastgelegd in de Structuurvisie 2010 van de Provincie Noord-Holland, Is van mening dat het in de Structuurvisie Diemen aanwijzen van de Weiland Driehoek als transitiegebied inhoudt dat de gemeenteraad beleid ontwikkelt in tegenspraak met de gemaakte afspraken met andere partijen en tegen de wettelijke opgelegde beperkingen in, zonder onderbouwing met argumenten, En verzoek het College - De teksten in de Structuurvisie aan te passen op de in de bijlage 2 bij dit amendement aangegeven wijze, - De kaarten in de Structuurvisie aan te passen op zodanige wijze dat de mogelijke bestemmingen werken en voorzieningen voor de Weiland Driehoek vervallen, En gaat over tot de orde van de dag. Fractie GroenLinks Fractie SP Fractie D66 Fractie Leefbaar Diemen Gepke Uiterdijk Wim van Vugt Jeroen Klaasse Rosali Herder Ruben Smit Peter Visser Kai de Haan Gerda Smit Frans Eerkens Bijlage 1 bij amendement GroenLinks op de Structuurvisie Diemen 27 januari 2011 Reacties inzake de Weiland Driehoek, in de nota van reacties en antwoorden bij de Structuurvisie Diemen: Provincie Noord- Holland - Het voorzien van rode ontwikkelingsmogelijkheden - in De Driehoek zijn niet toegestaan vanwege de ligging in de rijksbufferzone. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden (groot maatschappelijk belang en geen alternatief) is verstedelijking toegestaan. Er wordt op aanpassing aangedrongen. Antwoord College 16

17 In De Driehoek zullen alleen rode ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van werken worden voorgestaan indien dit noodzakelijk is in het kader van het behoud van de lokale werkgelegenheid en voor zover passend binnen het restrictieve rijksbeleid. VROM-Inspectie - De VROM-Inspectie geeft aan dat de ontwerp - structuurvisie niet in overeenstemming is met een aantal nationale belangen. Het gebied De Driehoek ligt binnen de grenzen van het Nationaal Landschap het Groene Hart. Het Nationaal ruimtelijk beleid voor Nationale Landschappen maakt ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk, mits de aanwezige kernkwaliteiten worden behouden of versterkt. Nieuwe grootschalige verstedelijkingslocaties, bedrijventerreinen, glastuinbouwlocaties en infrastructuurprojecten zijn in beginsel niet mogelijk. Verzocht wordt in de structuurvisie aan te geven hoe de beoogde ontwikkelingen van het gebied De Driehoek zich verhouden tot de uitgangspunten en doelen van het beleid voor Nationale Landschappen. Hiervoor wordt verwezen naar de relevante passages uit de Nota Ruimte en concept-amvb Ruimte en het van toepassing zijnde provinciaal ruimtelijk beleid. De Driehoek ligt tevens voor een deel binnen de grenzen van de rijksbufferzone Amstelland- Vechtstreek. In de structuurvisie ontbreekt een beschrijving van het rijksbeleid en een onderbouwing in hoeverre de beoogde ontwikkelingen met eventuele uitbreiding van (nieuwe) bebouwing past in het rijksbeleid voor rijksbufferzones. Verzocht wordt de structuurvisie op dit punt aan te vullen. Antwoord College In De Driehoek zullen alleen rode ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van werken worden voorgestaan indien dit noodzakelijk is in het kader van het behoud van de lokale werkgelegenheid en voor zover passend binnen het restrictieve rijksbeleid. In de structuurvisie is paragraaf 2.4 uitgebreid met een beknopte weergave van het bovenlokale beleid op dit punt. Groengebied Amstelland Tenslotte is de Driehoek, die de gemeente wil inrichten tot entreegebied van het Diemerbos, het laatste restje cultuurhistorisch landschap met weidevogels. Het gebied is opgenomen als transformatiegebied natuur, recreatie, werken en voorzieningen. Vooral de laatste twee functies passen niet in dit gebied, dat deel uitmaakt van zowel het Groene Hart als de Rijksbufferzone. Bouwwerken in dit gebied die geen functie hebben voor natuur of recreatie, ook al zijn ze bedoeld als kostendragers voor de inrichting, zijn niet in lijn met de Ontwikkelingsvisie Amstelland. Juist in dit gebied, dat al voorbij het PEN-bos ligt, zullen nieuwe bouwwerken de structuur onduidelijker maken. Antwoord College Zie de reactie onder 8 en 9 (nb respectievelijk de Provincie Noord-Holland en VROM- Inspectie) Bijlage 2 bij amendement GroenLinks op de Structuurvisie Diemen 27 januari 2011 De teksten inzake de Weiland Driehoek zoals in de Structuurvisie zijn opgenomen: Pag 11: Ook het aangelegen gebied aan de oostzijde (het Pen-bos en de Driehoek )bezit een ecologische en landschappelijke waarde. De Diemerscheg vormt op regionaal en nationaal niveau een belangrijk onderdeel van het groen-blauwe netwerk. Deze betekenis komt tot 17

18 uiting in de aanwijzing van delen ervan als ecologische hoofdstructuur (EHS) en het geheel als onderdeel van het Nationaal Landschap Groene Hart en als Rijksbufferzone. Pag 22: In combinatie met bovenstaande kan de Driehoek worden ontwikkeld waardoor een verbinding wordt gecreëerd tussen de bebouwde kom van Diemen en het daadwerkelijke buitengebied. De ligging nabij De Diem kan van deze locatie een idyllische plek maken. Het doortrekken van het bos ligt dan ook niet zo voor de hand. Eerder kan worden gedacht aan een mix van functies. Pag 26: Transformatiegebied natuur, recreatie, werken, voorzieningen. Nadere gebiedsuitwerking De Driehoek. Naast de entree van het Diemerbos ligt de Driehoek. Dit gebied biedt mooie kansen om de entree van het Diemerbos beter te positioneren. Plannen dienen ook financieel haalbaar te zijn. Om groen en recreatieve voorzieningen te kunnen realiseren zijn kostendragers nodig. In een nadere gebiedsuitwerking zal daarom, voor deze plek, onderzocht worden hoe groen (natuur en recreatie) gecombineerd kan worden met rood (voorzieningen en werken). Hierbij worden alleen ontwikkelingen op het gebied van werken toegestaan indien dit noodzakelijk is voor het behoud van de lokale werkgelegenheid en voor zover passend binnen het restrictieve rijksbeleid. Deze teksten wijzigen als volgt: De tekst op pagina 11 wijzigen in: Ook het aangelegen gebied aan de oostzijde (het Pen-bos en de Weiland Driehoek ) bezit ecologische en landschappelijke waarde. De Diemerscheg vormt op regionaal en nationaal niveau een belangrijk onderdeel van het groen-blauwe netwerk. Deze betekenis komt tot uiting in de aanwijzing van delen ervan als ecologische hoofdstructuur (EHS) en het geheel als onderdeel van het Nationaal Landschap Groene Hart en als Rijksbufferzone. De Weiland Driehoek is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur en van het Nationaal Landschap het Groene Hart en ligt bovendien voor een deel in de Rijksbufferzone Amstelland-Vechtstreek. Dit is ook vastgelegd in de Structuurvisie 2010 van de Provincie Noord-Holland. De Weiland Driehoek wordt aangemerkt als gebied met de functie groen en eenvoudige recreatie (wandelen, fietsen). De mogelijkheid bestaat dat er te zijner tijd een voorstel komt om naar een deel van de weiland Driehoek uit te wijken om bestaande, lokale werkgelegenheid in Diemen te kunnen behouden. Een voorstel van deze aard zal worden getoetst aan a; inpassing met behoud van de ecologische functies, waaronder de ecologische verbindingen, b; de inpassing in de recreatieve waarde van het gebied, c; het behoud en versterken van de landschappelijke kernkwaliteit en d; het ontbreken van een alternatieve locatie. De teksten op pagina s 22 en 26 verwijderen. NB: De in het amendement opgenomen wijziging betreft de tekst in de Projectenlijst op pag 31: Poort Oostkant/De Driehoek Opnieuw inrichten entreegebied richting Diemerbos en poortfunctie naar Diemen in combinatie met de gebiedsuitwerking van De Driehoek. TWEEDE TERMIJN De heer PORTEGIJS: Verder geen opmerkingen over wat er in de eerste termijn rond gegaan is, behalve het gewijzigde amendement. We zitten hier in een krappe ruimte de gemeente Diemen. We willen van alles. We willen hier werken, wonen, recreëren en groen. 18

19 Dat vinden we allemaal belangrijk. Zoals in eerste termijn al gezegd, wij vinden dat het in de structuurvisie op een evenwichtige manier bij elkaar is gezet. De komende jaren kunnen op basis van de structuurvisie allerlei keuzes gemaakt worden. Wij kunnen niet met mevrouw Uiterdijk meegaan om te bepalen wat de volgende raad zou moeten vinden, namelijk zo gedetailleerd mogelijk vastleggen dat de Driehoek per definitie groen blijft. Daar kunnen wij niet in meegaan. Mevrouw UITERDIJK: Ter interruptie. Wij hebben hard gewerkt aan een tekst die per definitie wat u insinueert nu juist niet heeft en nooit gehad heeft ook. Dank u wel. De heer PORTEGIJS: De suggestie van de wethouder om het werkgelegenheidsperspectief wel in het amendement mee te nemen vindt u niet nodig, omdat het al elders in de tekst staat. Dat de Driehoek ecologische waarde heeft staat ook op allerlei plaatsen in de structuurvisie. Wij hebben geen behoefte om dat nog een keer te benadrukken door middel van dit amendement. Wij zullen daarom tegen dit amendement stemmen. De heer JÄGERS: Wij delen feitelijk de argumentatie van de PvdA. Wij zullen ook niet meegaan met het amendement. Verder heb ik op dit moment geen behoefte aan een tweede termijn. De heer ISRAËL: Wij sluiten ons aan bij de argumentatie van de heer Portegijs. Wij vinden dat het college voldoende prudentie ten opzichte van de Driehoek heeft ingebracht. Wij vinden ook dat het stuk te strategisch belangrijk is om dat zo op te sluiten. Wij vrezen dat er gevaarlijke situaties ontstaan. Alle konijntjes en egeltjes lopen zich daar dood op de verbrede Weteringweg. Dat is het creëren van een stuk ellende wat we niet moeten doen. Dan wilde ik nog een opmerking maken naar aanleiding van de opmerking van de wethouder over het winkelcentrum. Er is een verschil tussen u en mij van inzicht. Dat is wel vaker, maar nu wilde ik er toch even wat van zeggen. U heeft het over een shopping mall die gebonden is aan winkeltijden. Ik heb het over een open winkelcentrum dat communiceert met het dorp. Ik zou dus aan u willen vragen of u in uw onderhandelingen met de eigenaar van het winkelcentrum kunt vragen om met een extraverte houding te komen ten opzichte van de bewoners van Diemen. De heer VAN VUGT: De PvdA zegt dat het al goed in de structuurvisie staat. Het is mij duidelijk geworden in de hele discussie dat het nut van het amendement wel degelijk een verschil maakt ten opzichte van de tekst zoals het in de structuurvisie nu staat. Bij het amendement ligt de nadruk meer op het behoud van het groen in plaats van de nadruk die de PvdA wilt leggen op de mogelijke werkgelegenheid die in het gebied plaatsvindt. Dat is ook de reden waarom wij het amendement zullen steunen. De heer SCHOLTEN: Ik begin eerst weer even over de andere onderwerpen en daarna weer over de Driehoek. De heer Israël, ik begreep u natuurlijk dondersgoed. U weet ook hoe wij dat winkelcentrum opgezet hebben. Wij hebben met name geprobeerd om aan de buitenkant ruimte te scheppen voor horecagelegenheden en andere dingen die wat opener voor de omgeving zijn. Of dat gaat lukken dat weten wij niet, maar die ruimte is er wel. Voor de rest maak ik natuurlijk een beetje een gekkigheidje over de zondagsluiting, maar het zou wel helpen. Dat is wel mijn overtuiging. De Weiland Driehoek. We hebben gezegd of we dat niet aan de werkgelegenheidsperspectief moeten toetsen. Aan de andere kant is werkgelegenheid de initiator van het denken. Eigenlijk heb je die toets al gedaan voordat je over de rest na begint te denken. Als ik het in mijn eigen woorden mag interpreteren, dan hoeft die toets er 19

20 niet bij als we het zo mogen lezen. Er is ingegaan op mijn voorstel niet expliciet te benoemen dat het college met een voorstel moet komen door de tekst wat aan te passen. Ik heb naarstig zitten denken of ik als wethouder iets niet kan wat ik daarvoor wel kon. Daar ben ik nog niet uit. Ik ben redelijk creatief en ik kan veel dingen uit mijn duim zuigen, maar ik kom daar niet precies achter. Dan moet ik dus een oordeel over het amendement indienen. Wat ik wel zie is dat het iets meer het accent legt op het redeneren vanuit het groen. Dat is de enige wijziging die de tekst in mijn ogen teweeg brengt. In praktische zin wordt het handelen niet verder beperkt dan dat het al beperkt was. Ik denk dat de intenties over en weer helder zijn. Die delen wij. Het belang van het groen delen wij. De mogelijkheid dat je soms even naar de werkgelegenheid kijkt delen wij ook, met alle restricties die erbij horen. Ik heb nog een opmerking die ik helaas in de eerste termijn vergeten ben. Het gaat wel op een heel klein aspect van het amendement in. Het amendement kent de suggestie dat er geciteerd wordt uit de Structuurvisie 2010 van de Provincie. Nu heb ik zelf lopen zoeken en ik heb een ambtenaar laten zoeken, maar ik kan dat citaat niet precies letterlijk vinden. Er staat: Dit is ook vastgelegd in de Structuurvisie 2010 van de Provincie Noord-Holland. De Weiland Driehoek wordt aangemerkt als gebied met de functie groen en eenvoudige recreatie (wandelen, fietsen). Dat staat dus niet zo in de structuurvisie. Mag ik een heel klein amendement op het amendement op het amendement indienen? Als we vastleggen veranderen voor intentie, dan is het ook helder dat het geen letterlijk citaat is. Het regelt verder precies hetzelfde, maar ik denk dat het de Provincie weer nazoeken scheelt in hun eigen structuurvisie. Dan hebben we dat ook netjes geregeld. Het definitieve oordeel over het amendement: het brengt de redenering iets meer vanuit het groen en het feitelijke effect is toch gewoon identiek. Het college kan heel goed leven met dit amendement, maar wij slapen even goed als het amendement niet aangenomen wordt. De VOORZITTER: Dank u. Ik wil even praten over het amendement op het amendement op het amendement van de heer Scholten. Kijk even naar de tekst zoals dat ingediend is. U ziet dit nu blauw op het scherm gekleurd. Op de derde pagina staat: Dit is ook vastgelegd in de Structuurvisie Vastgelegd zou dan veranderd moeten worden in de intentie van Structuurvisie Het is een voorstel van de wethouder om het amendement van GroenLinks te veranderen. Dan wil ik graag van GroenLinks horen wat zij daarvan vinden. Mevrouw UITERDIJK: Dan is het nu even heel onhandig dat wij met zoveel partijen indienen. Ik moet even overleggen. De VOORZITTER: Misschien kunnen wij het zo doen. Ik ga gewoon even alle indiende partijen langs. U bent even de eerste. Mevrouw UITERDIJK: Het klopt dat alleen de ecologische hoofdstructuur op de kaart staat. Als het woord vastgelegd wordt vervangen voor intentie, dan kunnen wij daarmee wel leven. De heer VAN VUGT: Wij kunnen daar ook mee leven. Maar als je het woord intentie gebruikt, dan loopt de zin grammaticaal niet meer. Dan zou ik het woord bedoeld willen voorstellen in plaats van vastgelegd. Dan is het grammaticaal in orde. De VOORZITTER: Ik zie een instemmende knik van de indienende wethouder. Dit gaat goed. Ik denk dat als een burger van Diemen nu binnenkomt, hij niet begrijpt wat wij aan het doen zijn. Vastgelegd was intentie, maar wordt nu bedoeld. Met dat amendement ga ik er 20

INFORMATIEVE RAAD 16 juni 2011

INFORMATIEVE RAAD 16 juni 2011 Voorzitter: De heer F. Mulder Griffier: De heer H. Nubé INFORMATIEVE RAAD 16 juni 2011 Notulen van de vergadering Tevens aanwezig: mevrouw F.A.L. Polsbroek (PvdA), de heer R. Pengel (PvdA), de heer J.

Nadere informatie

Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Aanwezig: (*fractievoorzitters) CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 november 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering: 7 ^JPJ 2012 Besluit: oünrv roing ivoorstalnummer,

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

MEMO uur: schorsing De voorzitter schorst de vergadering. Zo hebben de fracties de tijd zich voor te bereiden op de tweede termijn.

MEMO uur: schorsing De voorzitter schorst de vergadering. Zo hebben de fracties de tijd zich voor te bereiden op de tweede termijn. MEMO Aan Van : Gemeenteraad : Griffie, Hans Sepers Betreft : Voorbereiding beantwoording vragen begroting 5 november 2015 Datum : 19 oktober 2015 Beste raadsleden, Op donderdag 5 november staat de raadsvergadering

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

MEMO. Voorafgaande aan de eerste termijn van de algemene beschouwingen zijn de volgende hamerstukken geagendeerd:

MEMO. Voorafgaande aan de eerste termijn van de algemene beschouwingen zijn de volgende hamerstukken geagendeerd: MEMO Aan Van : Gemeenteraad : Griffie, H. Sepers Betreft : Begroting 10 november 2016 Datum : 4 november 2016 Beste raadsleden, Op donderdag 10 november staat de raadsvergadering in het teken van de begroting.

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/167

Raadsvoorstel 2004/167 Raadsvoorstel 2004/167 Onderwerp Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen Commissie Ruimte en Economie/Wonen en Werken d.d. 17 mei 2004 Datum 27 april 2004 Raadsvergadering 27 mei 2004 Samenvatting Voor de

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Betreft: Waterland Bp. Buitengebied Waterland 2013, uw nummer 201304565/1/R1

Betreft: Waterland Bp. Buitengebied Waterland 2013, uw nummer 201304565/1/R1 C.G.M. Neppelenbroek Overlekergouw 3 1151 CX Broek in Waterland Aangetekend Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20019 2500 EA Den Haag Broek in Waterland, 25 juli 2013 Betreft: Waterland

Nadere informatie

GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS

GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS Openbaarheid van vergaderingen 1. Vergaderingen van de raad en commissie zijn openbaar. Ze beginnen altijd in openbaarheid (met uitzondering van de vergadering

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 21 april 2011

INFORMATIEVE RAAD 21 april 2011 Voorzitter: de heer F. Mulder Griffier: De heer H. Nubé INFORMATIEVE RAAD 21 april 2011 Notulen van de vergadering Tevens aanwezig: mevrouw F.A.L. Polsbroek (PvdA), de heer R. Pengel (PvdA), de heer R

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

Gemeenteraad Landsmeer

Gemeenteraad Landsmeer Gemeenteraad Landsmeer BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 04 december 2014 Voorzitter Raadsgriffier Aanwezige raadsleden Afwezige raadsleden Aanwezige collegeleden A.N. Nienhuis C.B.H. Heusingveld N.H.W.

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 7 juni 2007 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Correspondentieadres: Hollandseweg 20 3227 CB Oudenhoorn Tel. 0181-461429

Correspondentieadres: Hollandseweg 20 3227 CB Oudenhoorn Tel. 0181-461429 Correspondentieadres: Hollandseweg 20 3227 CB Oudenhoorn Tel. 0181-461429 Aan de griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer de heer drs. M.J. van der Leeden Postbus 20018

Nadere informatie

De PvdA zal hierbij allereerst kiezen voor de mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

De PvdA zal hierbij allereerst kiezen voor de mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De PvdA Diemen wil een sterke, sociale gemeente met voor ieder bereikbare voorzieningen. Dat vraagt samenwerking en solidariteit. Wij zien uit naar de inbreng van de andere fracties en de reactie van het

Nadere informatie

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber Spelregels Jongerengemeenteraad 19 februari 2015 Er zijn 2 onderwerpen (agendapunten): - Veiligheid - Openings- en sluitingstijden van de horeca Regels van de vergadering - Ieder onderwerp/ agendapunt

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Nota Inspraak Bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 7. Gemeente Uithoorn Augustus 2016

Nota Inspraak Bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 7. Gemeente Uithoorn Augustus 2016 Nota Inspraak Bestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 7 Gemeente Uithoorn Augustus 2016 Het voorontwerpbestemmingsplan Iepenlaan deelgebied 7 heeft in de periode van 1 juli 2016 t/m 14 juli 2016 ter inzage

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, N.C. Portegijs, R. Verheuvel* P. Visser, W. van Vugt* J.A. Jägers, F.J. Mulder, B.H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, N.C. Portegijs, R. Verheuvel* P. Visser, W. van Vugt* J.A. Jägers, F.J. Mulder, B.H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 1 december 2011 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

BESCHOUWING. Gemeente LINGEWAARD

BESCHOUWING. Gemeente LINGEWAARD CDA LINGEWAARD BESCHOUWING PROGRAMMA BEGROTING 2014 14 november 2013 Gemeente LINGEWAARD FRACTIE: Jacqueline Leenders van Heck Henk Gertsen Harrie Arends Theo Peren (fractievoorzitter) Programmabegroting

Nadere informatie

BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college.

BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere gelet op artikel 52 van de Gemeentewet BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden

Nadere informatie

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl)

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Etten-Leur (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Introductie Etten-Leur is een middelgrote gemeente in Brabant, gelegen ten westen van Breda. De gemeente bestaat uit één kern van ruim 40.000 inwoners. Door

Nadere informatie

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Aalst, Prins Hendrikstraat naast 3

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Aalst, Prins Hendrikstraat naast 3 Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Aalst, Prins Hendrikstraat naast 3 Bestemmingsplan : Aalst, Prins Hendrikstraat naast 3 Datum vaststelling raad : 29

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

C.C.A. Evers 3678

C.C.A. Evers 3678 Agendapunt commissie: 3.3 steller telefoonnummer email C.C.A. Evers 3678 carlijn.evers@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 123325/225214 portefeuillehouder M. Wijnen onderwerp Verklaring

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013

Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013 Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013 Nummer: 9A Tubbergen, 27 september 2013 Onderwerp: Vaststellen van het beleidskader voor de toepassing van de Kwaliteitsimpuls groene omgeving KGO. Samenvatting

Nadere informatie

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST 2: vergaderen Als je lid bent van een studentenraad, vergader je vaak. Je hebt vergaderen met de studentenraad, maar ook vergaderingen met het College van Bestuur en de Ondernemingsraad (OR). Gemiddeld

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Van: Aan: Onderwerp: Brief gemeente Utrechtse Heuvelrug met zienswijze Noordvleugelprovincie Datum: dinsdag, 1 oktober 2013 14:05:40 Bijlagen: Verzonden brief UH met Zienswijze Noordvleugelprovincie.pdf

Nadere informatie

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder.

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder. Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 12-11-2009 Plaats: Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 12 november 2009 1 Opening 2 Vaststellen

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Raadsvergadering van 21 januari 2010. Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente. Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Raadsvergadering van 21 januari 2010. Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente. Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING RAADSVOORSTEL Agendanummer Raadsvergadering van 21 januari 2010 Onderwerp: Uitvoeringsnota Millenniumgemeente Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING Naar aanleiding van een motie

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

Motie. Spreekt uit dat:

Motie. Spreekt uit dat: Motie De gemeenteraad van de gemeente Valkenswaard, in vergadering bijeen op donderdag 6 juli 2017 en behandelend beeldkwaliteitsplan Centrum en subsidieverordening voor gevelverbetering Overwegende dat:

Nadere informatie

De gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in vergadering bijeen op 28 februari 2013.

De gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in vergadering bijeen op 28 februari 2013. Utrechtse Heuvelrug Utrechtse Heuvelrug Motie Provinciale herindeling De gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in vergadering bijeen op 28 februari 2013. Overwegende dat: De Minister van Binnenlandse

Nadere informatie

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden.

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden. De gemeenteraad van 's-hertogenbosch Uw brief van : Ref. : J. Pawiroredjo Uw kenmerk : - Tel. : (073) 615 5675 Ons kenmerk : BAZ/BO Fax : Datum : 22 februari 2017 E-mail : j.pawiroredjo@s-hertogenbosch.nl

Nadere informatie

Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Aanwezig: (*fractievoorzitters) CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 10 november 2011 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006 ~. Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 Voorstenr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006, Vaststelling intememeentelijk DlÎmtelijk structuurplan voor de gemeenten Obdam Wester

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Burgerzaken 24 juli 2008

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Burgerzaken 24 juli 2008 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI Burgerzaken 24 juli 2008 onderwerp AntiDiscriminatieVoorziening Limburg Inleiding Zoals nu bekend gaat vanuit het Ministerie van VROM een wettelijke regeling

Nadere informatie

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1. Algemeen 1.2. Aanleiding en doel 1.3. Plangebied 1.4. Leeswijzer 2. PLANBESCHRIJVING 2.1. Bestaande situatie 2.2. Gewenste

Nadere informatie

V A L K E N S WA A R. D

V A L K E N S WA A R. D G E M E E N T E V A L K E N S WA A R. D Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 678 cev(o)valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 10raad00743 onderwerp Vaststellen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere BESLUIT:

GEMEENTEBLAD. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere BESLUIT: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere gelet op artikel 52 van de Gemeentewet BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden

Nadere informatie

Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne

Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne 1. Inleiding Bij de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan Oude- en Nieuwehorne heeft

Nadere informatie

Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017

Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017 Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders; b. commissie: commissie voor de rekenkamer

Nadere informatie

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Bij de behandeling van de Zomernota

Nadere informatie

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen Voorzitter: Van Miltenburg Mededelingen Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening RAADSVOORSTEL Raadsvoorstel nr Portefeuillehouder wethouder P.A. Bot Datum B&W-besluit 28 april 2015 Voor de raadsvergadering van 3 juni 2015 Afdeling ROV Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)

Nadere informatie

Deel A Het Debat. Aanwezige woordvoerders zijn:

Deel A Het Debat. Aanwezige woordvoerders zijn: gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 26 maart 2015 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud.

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud. Voorzitter, Ik wil graag beginnen met het bedanken van het college voor het beantwoorden van alle vragen. En wethouder de Wit heeft daarbij een extra compliment verdiend omdat hij op uitstekende wijze

Nadere informatie

Gemeente Haaren - Verslag forum Helvoirt-

Gemeente Haaren - Verslag forum Helvoirt- Inhoud Gemeente Haaren - Verslag forum Helvoirt- Inhoud 1 De toekomst van Haaren... 2 2 De hoofdlijnen... 3 2.1 Zelfstandigheid... 3 2.2 Herindeling... 3 2.3 Opsplitsing... 3 3. De Scenario s... 4 1 De

Nadere informatie

Inbreng VVD in begrotingsraad:

Inbreng VVD in begrotingsraad: Inbreng VVD in begrotingsraad: Allereerst is de VVD fractie ontevreden over het antwoord op de extra gestelde vraag over de kosten van het leerlingenvervoer. De VVD heeft expliciet gevraagd of de berekening

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Nr. WJZ/2005/30013 (3764) (Hoofd) Afdeling DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN Nader rapport inzake het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet

Nadere informatie

verordening op het raadspresidium

verordening op het raadspresidium nummer 1.1.6 regeling verordening op het raadspresidium nr. 1.1.6 de raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van het presidium van 28 juni 2014; Gelet op artikel 4 van het Reglement van Orde voor

Nadere informatie

Hoe groen zijn de partijprogramma s

Hoe groen zijn de partijprogramma s Hoe groen zijn de partijprogramma s Een onderzoek over wat er door de verschillende partijen is opgeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Werkwijze Alle 8 partijprogramma s zijn

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Verordening op de raadscommissies, vergelijking gewijzigde/nieuwe artikelen met de oude artikelen. De nieuwe artikelen (met woorden tegen een

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Detailhandelsvisie Voorstel 1. Vaststellen regionale

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 10.0116. Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042

RAADSVOORSTEL 10.0116. Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042 RAADSVOORSTEL 10.0116 Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042 Naam programma +onderdeel: Bereikbaarheid Onderwerp: Besluitvorming ten aanzien van het advies Sleutel tot een

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK GEMEENTE OLDEBROEK STRUCTUURVISIE PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK 188197 Inhoudsopgave 1 Beleidskader 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Beleidsmatige aspecten 5 2 Toetsingskader

Nadere informatie

VERORDENING OP DE AMBTELIJKE BIJSTAND

VERORDENING OP DE AMBTELIJKE BIJSTAND Raadsbesluitno. 2010/043/2 VERORDENING OP DE AMBTELIJKE BIJSTAND DE RAAD DER GEMEENTE ROERMOND, gezien het voorstel van de griffier en de voorzitter van 13 april 2010, raadsvoorstel no. 2010/043/1; gelet

Nadere informatie

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk 9emeente Oosterhout *» ť ^ ) NOTA VOOR DE RAAD Datum: 1 november 2016 Nummer raadsnota: Bl.0160544 Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00466 Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland 2015-2020 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: LEADER

Nadere informatie

www.schuldinfo.nl Pagina 1

www.schuldinfo.nl Pagina 1 Wijziging beslagvrije voet volgens wetsvoorstel wwb Behandeling wetsvoorstel 6 oktober 2011, Tweede kamer ( ) Het hoofdprincipe, die onafhankelijkheid van ouders, vind ik cruciaal. Je ziet dat wat nu gebeurt,

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad.

Aan de Gemeenteraad. Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 28 februari 2012 Nummer : Commissie : Commissie Grondgebied Portefeuillehouder : wethouder T. Kokke Afdeling : Bouwen en Wonen Opsteller : J. Rozema Productiedatum

Nadere informatie

windenergie beter te vertegenwoordigen in de structuurvisie dan nu het geval is.

windenergie beter te vertegenwoordigen in de structuurvisie dan nu het geval is. ... Datum: Pagina: 1 van 15 INHOUDSOPGAVE...... 1 Inleiding 3 2 Uitgangspunten 4 2.1 Afstand tot woningen 4 2.2 Ontwerp Ruimtelijk Plan van de Structuurvisie Hoeksche Waard 4 2.3 Nota

Nadere informatie

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 23 en 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

Nadere informatie

COMMENTAAR OP DE ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN. Buitengebied P-Veluwe (NL.IMRO.0243.BP00031-0002)

COMMENTAAR OP DE ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN. Buitengebied P-Veluwe (NL.IMRO.0243.BP00031-0002) COMMENTAAR OP DE ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN Buitengebied P-Veluwe (NL.IMRO.0243.BP00031-0002) 1. Korte inleiding Harderwijk is gelegen op de grens tussen Veluwe en Randmeren en wil graag de ruimtelijk

Nadere informatie

Verloop van de coalitieonderhandelingen 2014

Verloop van de coalitieonderhandelingen 2014 Verloop van de coalitieonderhandelingen 2014 Inleiding De afgelopen weken zijn er allerlei berichten verschenen in de media over het verloop van de coalitieonderhandelingen. Normaal gesproken zijn wij

Nadere informatie

Betreft: reactie van VVG op het ontwerp van de Structuurvisie (d.d. 16 november 2011) Wijdemeren "Beheerste ontwikkeling met behoud van het goede".

Betreft: reactie van VVG op het ontwerp van de Structuurvisie (d.d. 16 november 2011) Wijdemeren Beheerste ontwikkeling met behoud van het goede. www.vriendenvanhetgooi.nl Aan B&W van de gemeente Wijdemeren Cc gemeenteraad Wijdemeren Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht, Per email: postbus@wijdemeren.nl Betreft: reactie van VVG op het ontwerp van de

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen. Tweede Kamer, 54e vergadering, Donderdag 14 februari 2008 Algemeen Concurrentievermogen Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Nadere informatie

E.R.R. Pengel, F.A.L. Polsbroek, N.C. Portegijs, R. Verheuvel* P. Visser, W.H. van Vugt* Y.N. de Baay, J.A. Jägers, F.J. Mulder, B.H.M.

E.R.R. Pengel, F.A.L. Polsbroek, N.C. Portegijs, R. Verheuvel* P. Visser, W.H. van Vugt* Y.N. de Baay, J.A. Jägers, F.J. Mulder, B.H.M. NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad van de gemeente Diemen, gehouden op donderdag 1 november 2012 in het gemeentehuis te Diemen, aanvang 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

constaterende dat de Wet passend onderwijs scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor elke leerling oplegt;

constaterende dat de Wet passend onderwijs scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor elke leerling oplegt; Passend onderwijs Aan de orde is het VAO Passend onderwijs (AO d.d. 18/12). Ik heet de staatssecretaris van harte welkom. Voorzitter. Wij hebben een interessante gedachtewisseling gehad in het algemeen

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

Themabijeenkomst natuur en landschap. Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Themabijeenkomst natuur en landschap. Natuur- en recreatieplan Westfriesland Themabijeenkomst natuur en landschap Natuur- en recreatieplan Westfriesland Programma (Toekomst) kracht van het gebied in beeld krijgen Start (13.00 uur) Welkom en toelichting natuur- en recreatieplan

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven.

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 29 oktober 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 22 mei 2013 over arbeidsmarktbeleid.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 22 mei 2013 over arbeidsmarktbeleid. Arbeidsmarktbeleid Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 22 mei 2013 over arbeidsmarktbeleid. Ik heet de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, net

Nadere informatie

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN Gratis PDF Beschikbaar gesteld door vlewa.nl Geschreven door Bram van Leeuwen Versie 1.0 INTRODUCTIE Welkom bij deze gratis PDF! In dit PDF

Nadere informatie

MAA? HORST A/D. gemeente Bestemmingsplan Tienrayseweg Horst raadsvoorstel. onderwerp vaststellen bestemmingsplan Tienrayseweg Horst

MAA? HORST A/D. gemeente Bestemmingsplan Tienrayseweg Horst raadsvoorstel. onderwerp vaststellen bestemmingsplan Tienrayseweg Horst gemeente HORST A/D MAA? 17-0039188......ii III iiiii iiiii iiii im Bestemmingsplan Tienrayseweg Horst raadsvoorstel onderwerp vaststellen bestemmingsplan Tienrayseweg Horst datum B&W-besluit 28 maart 2017

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 11

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 11 Adviescommissie 12 oktober 2010 Dagelijks bestuur 21 oktober 2010 Algemeen bestuur 11 november 2010 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 11 Onderwerp Beleidskader evenementen Groengebied Amstelland Het algemeen

Nadere informatie

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke.

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, mevrouw Ineke Sollewijn Gelpke. Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 24 februari 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Beëdiging van de leden van de nieuwe raad 4. Sluiting

Agenda. 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Beëdiging van de leden van de nieuwe raad 4. Sluiting Agenda 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Beëdiging van de leden van de nieuwe raad 4. Sluiting 1 Gesproken tekst "Leden van de, na beëdiging, nieuwe gemeenteraad van de gemeente Stadskanaal, leden van

Nadere informatie

Ervaringen met functioneringsgesprekken

Ervaringen met functioneringsgesprekken Ervaringen met functioneringsgesprekken Samenstelling CDA-bureau Afdeling HRM / Steenkampinstituut / Partijontwikkeling CDA-bestuurdersvereniging December 2006 1 Het belang van functioneringsgesprekken

Nadere informatie

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Zwaantina van der Veen / Dymphna Meijneken / Marieke Boekenoogen Stad met een hart Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Programma Stedelijke ontwikkeling Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De initiatiefnemer van de realisatie

Nadere informatie

Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding

Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding November 2009 1. Inleiding Aanleiding voor deze handleiding is de constatering dat in de praktijk met betrekking tot besloten vergaderingen

Nadere informatie

ogen en oren open! Luister je wel?

ogen en oren open! Luister je wel? ogen en oren open! Luister je wel? 1 Verbale communicatie met jonge spelers Communiceren met jonge spelers is een vaardigheid die je van nature moet hebben. Je kunt het of je kunt het niet. Die uitspraak

Nadere informatie

M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner. Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk. Zaltbommel, 23 november 2012

M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner. Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk. Zaltbommel, 23 november 2012 M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk Zaltbommel, 23 november 2012 Geachte leden van de gemeenteraad, Op 16 oktober jongstleden gaf u mij opdracht

Nadere informatie