SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat PS Tilligte. Tel Fax

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte."

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS Basisschool n Esch Schoolstraat PS Tilligte Tel Fax

2 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Basisschool n Esch te Tilligte Inleiding Wie zijn wij Onze school Ons bestuur Missie/visie Identiteit Gebouw Wijk/buurt Populatie Personeel/stagiaires Onderwijs Ons onderwijs Groep 1 en Groep 3 en Groep 5 t/m Kwaliteitszorg Ouders als partner: Procedures en protocollen: Leerplicht en leerrecht Verlofaanvraag Toelating en verwijdering, schorsing Meldcode huiselijk geweld Medisch protocol Protocol sociale media op school Veiligheidsprotocol Omgang met sponsporgelden Klachtenregeling/ beroepscode De beroepscode Vervanging zieke leerkrachten Praktische zaken: Tussenschoolse opvang (TSO) en Buitenschoolse opvang (BSO) Voor en na schoolse opvang Traktaties/Verjaardagen Schoolreisjes (kamp, sporttoernooi en andere activiteiten)... 46

3 4.4 Verkeersveiligheid en schoolregels Luizencontrole Schoolfotograaf Ziekte van een leerling Verzekeringen Formulier instemming

4 Schoolgids van de Basisschool n Esch te Tilligte Inleiding Deze gids is voor leerlingen, ouders en/of verzorgers (*) en voor iedereen die iets wil weten over onze school. In deze gids laten wij zien waar basisschool n Esch voor staat, op welke manier we leerlingen willen laten leren en op welke wijze wij werken. Onze basisschool behoort tot de stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (Konot). Deze stichting bestaat uit 22 scholen, gesitueerd in de gemeentes Oldenzaal, Dinkelland en Losser. De naam van de school is n Esch. De school ontleent haar naam aan de plaats waarop hij is gebouwd n.l.: hier was vroeger een zgn. es, een hoger gelegen stuk landbouwgrond. De school heeft de katholieke identiteit. Vanuit de katholieke levensovertuiging willen we leerlingen voorbereiden op hun toekomst. Het doel van basisschool n Esch is o.a.: de leerlingen zo te begeleiden, dat er sprake is van een groeien van de leerlingen zowel op leerals op leefgebied. Het leren leren en het leren leven kunnen niet zonder elkaar. De school kan dit niet alleen. We willen dit graag doen samen met de ouders en de parochie. Alleen in goede samenwerking met ouders, school en parochie kan er voldoende aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van uw kind op velerlei gebied. Daarbij zal in het algemeen de nadruk liggen op de basisvakken: taal, rekenen, schrijven, waarbij natuurlijk ook aardrijkskunde, geschiedenis enz. behoren. Ook willen we voldoende aandacht besteden aan de expressieve vakken zoals bewegingsonderwijs, handvaardigheid en muziek. De schoolgids wordt voor vier jaar vastgesteld. Daarnaast wordt jaarlijks een jaarkatern vastgesteld. Beide delen zijn op de website van de school geplaatst. Documenten met aanvullende informatie waarnaar in deze schoolgids verwezen worden, vindt u op de website van de school (www.esch-tilligte.nl). Daar waar het afspraken van stichting Konot betreft kunt u deze documenten vinden op de website van Konot Mocht u naast de gegeven informatie behoefte hebben aan een nadere kennismaking, dan bent u natuurlijk van harte welkom bij ons op school. U kunt altijd een afspraak hiervoor maken met de directie. Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat uw kind/kinderen een fijne en leerzame tijd bij ons op school mag/mogen hebben. Huub van der Wal, directeur Brigitta van Zon, adjunct-directeur (*) ter bevordering van de leesbaarheid kiezen wij ervoor om hierna ouders te schrijven, waar ouders en/of verzorgers wordt bedoeld. 4

5 1. Wie zijn wij 1.1 Onze school Wij willen dat uw kind veel leert en elke dag met plezier naar school gaat. Wij werken aan een fijne sfeer in de groepen. De leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind te halen wat erin zit. U als ouder speelt daarbij een belangrijke, stimulerende rol. Het doel van het onderwijs op onze school is erop gericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Tevens hebben we als school te maken met de eisen die de overheid stelt aan elk leergebied met betrekking tot de aan te bieden leerstof; deze noemen we de kerndoelen. Regelmatig checken we onze methodes, of ze voldoen aan de overheidseisen, en waar nodig vullen we aan en/of vervangen we. n Esch is een school waar de leerlingen naar toe komen om zich een vaardigheden en houdingen eigen te maken, maar vooral ook om kennis en inzicht op te doen. Gelijkwaardigheid tussen mensen is een belangrijk uitgangspunt. Onze leerlingen moeten respect op kunnen brengen voor waarden en normen van anderen, die zich onderscheiden in kleur, status, handicap, cultuur of geloof. We zijn alert op discriminatie en werken vooral aan het voorkomen ervan. En als het toch gebeurt, grijpen we direct in! n Esch wil kinderen de kans geven om hun eigen mogelijkheden te ontplooien. Ze moeten leren om zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te kunnen leven. Onze school is steeds in ontwikkeling, past nieuwe onderwijskundige ideeën toe en heeft grote zorg voor alle leerlingen. We maken de kinderen bewust van de regels die gelden op onze school en we leren hen die te hanteren. We steken veel energie in het belonen van gewenst gedrag maar natuurlijk wordt er wel eens een leerling gestraft. We vinden het belangrijk dat de leerlingen erbij betrokken worden en rekening te houden hoe de leerlingen zich voelen. Leerlingen kunnen bij toerbeurt aan de hand van een krantenartikel, een tekst of hun eigen ervaring de dag openen. Ook kan de leerkracht de dag openen, dat kan aan de hand van een foto, een sprookjesboek, Bijbelverhaal, of gebed. Wat we belangrijk vinden op n Esch: De leerlingen gaan met plezier naar school om te leren en samen te werken; We houden rekening met de ervaringen van de kinderen; Er is veel aandacht voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist erg goed in zijn; De school richt zich op de toekomst: nieuwe media spelen een rol in ons dagelijks onderwijs; Er is regelmatig contact met de ouders; Alle leerlingen moeten zich veilig en thuis voelen bij ons op school; 5

6 Functies/taken Het team bestaat uit: Directeur en adjunct -directeur Locatiecoördinator Leerkrachten waaronder: o De ib-er De ib-er coacht de leerkrachten bij het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van klassenmanagement, pedagogisch en didactisch handelen. De ib-er ondersteunt de leerkrachten met hulpvragen over leerlingen. Hij/zij heeft groeps- en leerlingenbesprekingen met de leerkrachten. Hij/zij heeft contact met instanties buiten de school. o De ICT-coördinator Deze is hiervoor opgeleid en is verantwoordelijk voor de ICT op school. De digicoach biedt de leerkrachten hulp op ICT-gebied. Hij zorgt ervoor dat de leerkrachten zich kunnen ontwikkelen op ICT-gebied en door leren van elkaar zij hun vaardigheden kunnen vergroeten. o De schoolcontactpersoon Deze is er voor de leerling, leerkracht, ouders en allen die onze school bezoeken. Bij de SCPer kan men aankloppen wanneer er op het gebied van pesten, intimidatie of geweld op school iets plaatsvindt of heeft gevonden. o De identiteitscoördinator Deze bezoekt de bijeenkomsten in Konotverband om op school de zaken die te maken hebben met de identiteit de leerkrachten te ondersteunen. Deze heeft tevens de zorg voor de gedenkhoek. 1.2 Ons bestuur Zoals eerder beschreven behoort onze school tot de stichting Konot. De stichting wordt bestuurd door een College van Bestuur (CvB). Dit bestuur bestaat uit twee leden. Het CvB en de directies worden ondersteund door stafmedewerkers. Het CvB houdt zich op hoofdlijnen bezig met het ontwikkelen, vaststellen en evalueren van het beleid en de levensbeschouwelijke identiteit van de gehele stichting. Tevens sturen zij nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen, projecten en activiteiten aan om directeuren te ondersteunen bij het realiseren van kwalitatief goed onderwijs in een bijzondere school. Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT), het personeel, de ouders en de inspectie over de mate waarin de vastgestelde doelstellingen zijn behaald en de besteding van de middelen. Op het niveau van de stichting is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) actief. Zij adviseert over het beleid en heeft op een aantal beleidsterreinen instemmingbevoegdheid. Op schoolniveau is de Medezeggenschapsraad (MR) actief. De leden bestaan uit ouders/verzorgers en leerkrachten en worden gekozen volgens de bepalingen van het MRreglement. Vanuit de MR worden een afgevaardigde gekozen voor de GMR. Contactgegevens CvB: Postbus AJ Oldenzaal Telefoonnummer secretariaat:

7 Raad van Toezicht (RvT) College van Bestuur (CvB) Gemeenschap-pelijke MR (GMR) Staf Konot Staf Konot Secretariaat Identiteit ICT Personeel&Organisatie Financiën&Huisvesting Onderwijs Kwaliteitszorg Directie KOG Directie School Medezeggenschapsraad (MR) Ondersteuning Ondersteuning Team school 1 Team school 2 Team school3 Team School Konot OnderwijsGemeenschappen (KOG): 1. De Meander, n Baoken, n Esch, t Kämpke 2. De Veldkamp, De Alexander 3. De Zevenster, De Mariaschool, Willibrordschool 4. De Wendakker, De Maten 5. De Esch, Franciscusschool Individuele Konotscholen: 1. Aloysiusschool 2. Bernardusschool 3. De Bongerd 4. De Drie-Eenheid 5. De Kerkewei 6. De Leemstee 7. Plechelmusschool 8. Bs. Willibrordus 9. De Windroos (SBaO)

8 1.3 Missie/visie Basisschool n Esch is gelegen in een rustige groene omgeving. We zijn een kleine school, die groot wil zijn in het begeleiden van de leerlingen in hun ontwikkeling. In de eerste plaats vinden we het belangrijk dat alle leerlingen met plezier naar onze school komen. We willen leerlingen een veilige en uitdagende omgeving bieden, van waaruit ze zich kunnen ontwikkelen tot goede zelfstandige burgers met normen en waarden die passen bij een katholieke en levensbeschouwelijke levensvisie. We zijn een katholieke school met een open karakter en staan open voor leerlingen met alle levensbeschouwingen. We willen een veilige school zijn voor zowel leerlingen als leerkrachten. We willen een school zijn waarin samenwerken voorop staat. Hierbij denken we ook aan ouders, parochie en verenigingsleven. Gelijkheid tussen mensen is een belangrijk uitgangspunt van de school. Het doel van ons onderwijs is er op gericht adaptief onderwijs, onderwijs op maat, te zijn waardoor er veel aandacht is voor de individuele leerling. We houden rekening met de ervaringen van de leerlingen en willen van daaruit de leerling prikkelen om zich verder te ontwikkelen. Er is veel aandacht voor leerlingen die moeite hebben met leren of daar juist erg goed in zijn. Het contact met de ouders speelt hierbij een grote rol We streven ernaar dat de leerlingen aan het eind van de basisschoolperiode met die kennis en ervaringen kunnen vertrekken, die als goede basis kunnen worden beschouwd voor verdere ontwikkeling in de maatschappij. 1.4 Identiteit Onze school is een katholieke school die met behoud van onze eigen identiteit openstaat voor andersdenkenden. Onze identiteit biedt de mogelijkheid om de tradities van leerkrachten, leerlingen en ouders, samen met hun ervaringen als een belangrijke inspiratiebron te zien. Deze tradities en ervaringen geven belangrijke waarden mee van waaruit we met leerlingen communiceren en handelen. Deze waarden zijn: dynamiek, respect, openheid, betrokkenheid en vertrouwen. Vanuit die tradities en ervaringen stellen wij onszelf en elkaar deze zes levensvragen: (Wie is de mens? Wat is goed en kwaad? Hoe leven mensen samen? Wat is de betekenis van lijden en dood? Wat is ruimte? Wat is tijd?) Onze identiteit wordt zichtbaar door: Rituelen te gebruiken als: dagopeningen, gedenkhoek en vieringen. Burgerschapsvorming te bevorderen door middel van: schoolregels, corvee, protocollen met betrekking tot identiteitsonderwerpen. Levensbeschouwelijke communicatie -lessen te verzorgen met ruimte voor: verhalen, tradities en de zes levensvragen. Betrokkenheid op de wereld te bevorderen door: samen te werken met maatschappelijke en ideële organisaties, mee te doen aan acties en projecten. Vanuit Konot zijn er twee projecten voor de sacramentenvoorbereiding ontwikkeld waarin een mogelijkheid wordt gecreëerd voor een samenwerking tussen school, ouders en parochie. De projecten zijn zo opgezet dat duidelijk wordt dat de school en de parochie ieder een eigen verantwoordelijkheid heeft: de school is verantwoordelijk is voor de algemene lijn en de parochie is verantwoordelijk voor de kerkelijke lijn.

9 Het communieproject is getiteld: Maak van mij een regenboog. Deze titel is gebaseerd op de tekst van een gedicht van bisschop Dom Helder Camera. De titel van het vormselproject Vliegen op eigen kracht is gebaseerd op een tekst uit Deuteronomium. Scholen en parochies hanteren een gescheiden verantwoordelijkheidsmodel ten aanzien van de Eerste Heilige Communie en het Vormsel. - De parochie initieert en organiseert de trajecten met betrekking tot de Eerste Heilige Communie en het Vormsel. Zij hebben de verantwoording voor de organisatie en voor de kerkelijke lijn uit het project. Ook wel de Overallijn genoemd. De ouders zullen mede verantwoordelijkheid gaan dragen voor de organisatie en de voorbereiding. - De Konotscholen verzorgen ondersteuning t.a.v. deze projecten door de algemene lijn, ook wel de Hierlijn genoemd te behandelen met alle leerlingen. Vanaf juli 2014 wordt op alle Konotscholen volgens deze wijze gewerkt. 1.5 Gebouw Het schoolgebouw heeft 5 lokalen, een speelzaal en een personeelskamer, directiekamer, een ruimte voor ib-werkzaamheden en remedial teaching, een keuken en een ruime hal met werkplekken. Buiten het gebouw staat nog een berging voor gymmateriaal etc. Rondom de school ligt een groot tuinoppervlak, terwijl de school ook is voorzien van een ruime speelplaats. Hier is een aparte plek voor de allerkleinsten. Ook hier is een berging voor de materialen. 1.6 Wijk/buurt Basisschool n Esch is gelegen aan de Schoolstraat in het dorp Tilligte. Dit dorp is een van de kerkdorpen in de gemeente Dinkelland. De basisschool neemt in het dorp als Tilligte een speciale plaats in. Ze is samen met de kerk en het verenigingsleven de motor die het dorp doet leven. De school wordt dan ook nauw betrokken bij de vele activiteiten die er zijn. Doch andersom betrekt de school ook het dorp bij haar activiteiten. 1.7 Populatie De leerlingen die basisschool n Esch bezoeken, komen uit het dorp Tilligte en omgeving. Sommigen uit de kern van het dorp maar ook van de boerderijen in het buitengebied. De weging van de kinderen is voornamelijk 1.00 Deze weging is afhankelijk van de opleiding van de ouders en of het kind uit een een- of tweeoudergezin komt. 1.8 Personeel/stagiaires Heel belangrijk is de leerkracht in dit geheel. Hij of zij zorgt ervoor dat de leerlingen zich veilig voelen bij ons op school en van daaruit zich kunnen ontwikkelen. Ook zorgt de leerkracht dat de methoden goed worden gebruikt en in samenwerking met het gehele team dat de doorlopende leerlijn wordt gewaarborgd. Daarnaast houden de leerkrachten zich op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het onderwijs door middel van studiedagen, vergaderingen, cursussen enz. Elk jaar zijn er een aantal stagiaires om ook de jonge mensen een kans te geven zich te bekwamen in het geven van les aan een basisschool. 9

10 De studenten komen meestal van: Pabo Saxion te Enschede Pabo Saxion te Deventer Ook zijn er studenten van het ROC die studeren voor onderwijsassistent. 2. Onderwijs 2.1 Ons onderwijs Op n Esch proberen we een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden. De vakken rekenen en vooral taal en lezen vormen de kern van ons onderwijs. Rekenen, taal en lezen krijgen op n Esch veel nadruk. Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. Conform de Wet Primair Onderwijs is het basisonderwijs, bestemd voor leerlingen vanaf vier jaar, verplicht zich te richten op: Een ononderbroken leerproces; De emotionele ontwikkeling; De verstandelijke ontwikkeling; Het verwerven van kennis, inzicht, vaardigheden met betrekking tot de vakgebieden; Het verwerven van sociale vaardigheden; Het verwerven van multiculturele vaardigheden; Schooldoelen We streven ernaar, dat elke leerling aan het eind van de basisschoolperiode bij ons op n Esch te Tilligte, datgene heeft bereikt, dat het met voldoende kennis en sociale vaardigheden kan doorstromen naar het Voorgezet Onderwijs en zich de volgende vaardigheden heeft eigen gemaakt om op te groeien tot een volwaardig lid van de maatschappij. De leerling heeft: Zich de instrumentele vaardigheden eigen gemaakt. Het kan zich op eigen niveau zowel mondeling als schriftelijk uitdrukken. Het kan lezen, het kan omgaan met hoeveelheden en getallen. Zich de noodzakelijke kennis bij de diverse vakgebieden eigen gemaakt. Zich als een sociaal wezen ontwikkeld, zodat het optimaal deel kan nemen aan het menselijk verkeer. Het kan omgaan met de emoties van de ander. We richten ons onderwijs zo in, dat het kind een ononderbroken ontwikkeling kan doormaken om bovenstaande te bereiken. Dit alles rekening houdend met de individuele mogelijkheden en verschillen die er zijn. Het team van onze school verplicht zich echter zo goed mogelijk bij te dragen aan het realiseren hiervan. Ook besteden we aandacht aan burgerschapsvorming. Het doel staat hierna beschreven. Doel burgerschapsvorming Als basisschool willen we dat onze leerlingen zich zoveel mogelijk ontplooien en bereiden we ze voor op deelname aan onze samenleving. Daarom leren we ze vaardigheden die je nodig hebt om je in die samenleving staande te houden (denk aan goed kunnen lezen, schrijven en rekenen). Maar daarnaast willen we de leerlingen ook stimuleren om later actief aan onze democratische samenleving deel te nemen. Daar heb je kennis voor nodig (hoe zit de 10

11 samenleving in elkaar?), maar ook vaardigheden (bijvoorbeeld hoe discussieer je respectvol met elkaar?) en is het bovendien van belang dat je leert handelen vanuit met elkaar gedeelde waarden en normen, ook als leerlingen uit verschillende culturen afkomstig zijn. Dit vinden we terug bij de diverse vakken. De vakken beter bekeken Levensbeschouwelijke identiteit Basisschool n Esch wil een school zijn voor alle kinderen in de omgeving. We willen actief pluriform zijn. Dit betekent dat we vanuit onze katholieke missie doelbewust omgaan met verschillen vanuit levensbeschouwelijke opvattingen, met respect voor elke opvatting waarbij de ontmoeting en dialoog voorop staan. Deze verscheidenheid aan achtergronden met verschillen in waarden en normen wordt bewust aangegrepen om het onderwijs vorm te geven en biedt kansen aan leerlingen om op een actieve en betrokken wijze een sociale positie te ontwikkelen. Voor iedere leerling is een plek op school van waaruit in alle openheid en met een wijde blik identiteitsvormende vragen gesteld mogen en kunnen worden. Daarmee wordt de school een ontmoetingsplaats waar leerlingen bezig gaan met vraagstukken die belangrijk zijn in hun leven. Levensbeschouwing wordt als eerste zichtbaar in de wijze waarop wij binnen de school dagelijks omgaan met elkaar en met de omgeving. Daaruit spreken algemene waarden als wederzijdse betrokkenheid, gemeenschappelijkheid, solidariteit, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid, respect en humaniteit. Deze basishouding is weergegeven in de tien basisregels van de school: Een School om in te Wonen. De levensbeschouwing is gericht op hoe je nu leeft. Aan de hand van deze basisregels wordt op school een rijke leeromgeving gecreëerd waar nadrukkelijk aandacht is voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in onze multiculturele samenleving. Basisschool n Esch wil de leerlingen een school- en leefomgeving bieden waarin zij zich zodanig kunnen ontwikkelen dat zij kunnen omgaan met vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en samenwerking. Daarmee komt de brede persoonlijkheidsontwikkeling tot stand, zodat de leerlingen later kunnen deelnemen aan onze democratische pluriforme samenleving. Onze school is geen eiland. Zij bevindt zich in een dorp met eigen mogelijkheden en kansen. De school wordt bezocht door leerlingen met elk een eigen thuissituatie en ouders met hun eigen opvattingen over opvoeding en levensbeschouwing. Een goede samenwerking en communicatie met ouders is daarom essentieel bij de verdere vormgeving van de levensbeschouwelijke en sociale vorming. Dit omdat ook bij leerkrachten en ouders een voortdurend proces van identiteitsvorming plaats vindt. Hoe willen wij bovenstaande concreet realiseren op school? Daartoe zijn hieronder genoemde waarden en vragen van wezenlijk belang: 11

12 Onze school basisschool n Esch biedt de mogelijkheid om de tradities waarin leerkrachten, leerlingen en ouders staan, en hun ervaringen als een belangrijke inspiratiebron te zien. Deze tradities en ervaringen geven belangrijke waarden mee van waaruit we kunnen communiceren en handelen. Deze waarden zijn: dynamiek, respect, openheid, betrokkenheid, vertrouwen. Vanuit die tradities en ervaringen stellen wij onszelf en elkaar deze zes levensvragen (zie Verhalen die er toe doen, uitgave Eburon): 1. Wie is de mens? 2. Wat is goed en kwaad? 3. Hoe leven mensen samen? 4. Wat is de betekenis van lijden en dood? 5. Wat is ruimte? 6. Wat is tijd? Door te leren nadenken en communiceren vanuit deze vragen, onze ervaringen en tradities, kunnen we voor ieder van ons afzonderlijk en onze gemeenschap een eigen en een gemeenschappelijke samenhang ontwikkelen. Deze werkwijze biedt een mogelijkheid tot perspectief in buitengewone omstandigheden, een kader tot het vertellen van verhalen en het hanteren van rituelen. Dit proberen we te realiseren door: 1. Rituelen -Dagopeningen -De gedenkhoek -De thematafel -Samen vieren 3. Burgerschapsvorming - Schoolregels - Protocollen: - dood - pesten - echtscheiding - machtsmisbruik 2. Levensbeschouwelijke communicatie -Verhalen - Speelfilms -BOJA-project/ De zes levensvragen 4. Betrokkenheid op de wereld - Informatie -Geestelijke stromingen / pad van ontmoeting -Acties en projecten - Samenwerking met maatschappelijke en ideële organisaties. Ad 1. Het samen vieren Het samen vieren is belangrijk in school. Bij vieren spelen rituelen en symbolen een rol. Voorbeelden van vieren op school: De verjaardag van ieder kind De verjaardagen van de leerkrachten Kerstmis Geboorte van een broertje of zusje De dagopening/afsluiting De dagopening is een drempelsituatie dat als vertrouwd ritueel voor ieder betekenis heeft. De kinderen komen naar school en dan begint voor hen een nieuwe schooldag. Ieder kind neemt zijn eigen 'verhaal' mee. De één heeft er zin in, de ander niet zo erg, want er was thuis. De dagopening is een belangrijk moment in de overgang van thuis naar school. Door even 12

13 met de kinderen stil te staan bij dit moment kan de leerkracht de mogelijkheden benutten om de dag makkelijker te laten beginnen. We willen dat de kinderen erbij betrokken worden en willen rekening houden met de beginsituatie van de kinderen. Hierbij kan van alles voor de dagopening gebruikt worden. Variërend van een foto, een sprookjesboek, Bijbelverhaal, of gebed, een ervaring van een van de kinderen, een krantenartikel, tot bijvoorbeeld een filmopname. De gedenkhoek De gedenkhoek is een herkenbare plaats in de school. Het wordt een leidraad door het hele schooljaar. Van het begin tot het eind worden de belangrijkste episodes/gebeurtenissen van het schooljaar zichtbaar gemaakt. Aan het begin van het schooljaar is de gedenkhoek leeg. Aan het eind van het schooljaar zijn alle belangrijke gebeurtenissen die de leerlingen hebben meegemaakt in een map te zien. Er hangen ook foto s van de leerlingen die bij ons op school zitten. De leerlingen kunnen hier houvast aan hebben. Zij weten zo precies wat er allemaal gebeurd is en kunnen op deze manier met elkaar, ouders en de leerkracht er nog eens over praten. Het maakt leerlingen bewust van de tijd, het schooljaar en het schoolgebeuren, waarvan zij deel uitmaken. De thematafel Ook de thematafel is een herkenbare plaats in de school. Deze wordt ingericht n.a.v. vieringen en de thema s die in een bepaalde tijd aan de orde zijn. De groepen zorgen er beurtelings samen voor dat deze wordt ingericht. Ad 2. Verhalen In het levensbeschouwelijk onderwijs nemen verhalen en gesprekken een belangrijke plaats in, in de vorm van uitnodigende activiteiten. ( b.v. de verhalen uit het boek: De Vleugels van de tijd) De verhalen komen uit verschillende bronnen, zoals: Bijbelverhalen (aan de hand van de Bijbelwijzer), sprookjes, kinderliteratuur en verhalen uit andere culturen en levensbeschouwelijke tradities. Het doel van verhalen is om leerlingen en leerkrachten uit te nodigen om ook hun eigen verhaal te vertellen en antwoorden uit de verschillende levensvragen te verkennen. Speelfilms Lessen met op de leeftijd afgestemde thema's rondom films waarbij levensbeschouwelijke onderwerpen naar voren kunnen komen. Lesactiviteiten zoals: vertonen en bespreken van de film; werken met de werkbladen; een eigen tekening maken; kringgesprek, mandala s maken, evenwichtsoefeningen; fotocollage maken, bespreken en zelf ontwerpen van symbolen. Het Boja-project/ de zes levensvragen Het programma Beter omgaan met jezelf en de ander gaat ervan uit dat sociaal-emotionele vorming een wezenlijk onderdeel is van iedere leerling. De sociaal emotionele ontwikkeling heeft te maken met algemene pedagogische waarden. We willen leerlingen hiermee b.v. leren samen te werken en overleg te hebben met elkaar. We willen ze b.v. ondersteunen in het opvangen van ruzies en teleurstellingen. Aan de hand van een aantal thema s wordt hiermee in alle groepen gewerkt. Ad 3. Schoolregels. Hiervoor hanteren we het project Een school om in te wonen. Elke maand staat er een regel centraal. Deze staan ook op de schoolkalender vermeld. 13

14 Protocollen We hebben op school het protocol: Veiligheid en geborgenheid Dit kunt u vinden op onze website onder het kopje school protocollen. (Zie voor burgerschapsvorming ook pagina 18.) Ad 4. Verhalencarrousel Verhalencarrousel levert de leerlingen bouwstenen die hun fantasie prikkelen. Het materiaal biedt de mogelijkheid een weg te vinden in de verschillende cultuurgebieden waar we in het onderwijs mee te maken hebben. Met Verhalencarrousel kan de communicatie over en de inhoud van levensbeschouwingen op elkaar afgestemd worden. De zesdelige serie is gebaseerd op verhalen uit verschillende levensbeschouwingen; de methode is die van 'exemplarisch leren'. Telkens wordt een belangrijk onderdeel of voorbeeld (exemplaar) genomen uit het grote geheel. Omdat dit voorbeeld relevant is, is de leerling gemotiveerd te leren. Daarbij is de samenhang tussen de thema's belangrijk. De nadruk wordt niet gelegd op het veel weten over een bepaalde levensbeschouwing maar op het kennismaken met interessante ideeën en gebruiken uit levensbeschouwingen die leerlingen tegenkomen in het dagelijks leven. Aan de orde komen: boeddhisme, hindoeïsme, Jodendom, christendom, islam en filosofie. Rekenen en wiskunde n Esch gebruikt vanaf dit schooljaar de methode Wereld in getallen. In de rekenles leren we de leerlingen praktische problemen uit het dagelijks leven op te lossen. De manier waarop leerlingen tot een oplossing komen mag verschillen. De leerlingen leren tabellen en grafieken zelf te lezen en te maken. We proberen de leerlingen een aantal rekensommen op een handige manier uit het hoofd te leren maken. Voor ingewikkelde bewerkingen gebruiken we de rekenmachine. Als u met uw kind over rekenen praat, houd er dan rekening mee dat ze het vermenigvuldigen en delen tegenwoordig anders leren dan u van vroeger gewend bent. Nederlandse taal Voor groep 3 is taal geïntegreerd in de methode Veilig leren lezen. Voor groep 4 t/m 8 gebruiken we de methode Taal in beeld en Spelling in beeld. Bij deze methode horen ook de computeronderdelen woordenschat en spelling. Taal is bij uitstek het instrument om met elkaar in contact te komen en een boodschap aan elkaar door te geven of van een ander te ontvangen. Natuurlijk leren we de leerlingen foutloos schrijven, maar we besteden veel meer aandacht aan leren praten, luisteren naar wat anderen zeggen en daarop antwoorden. We leren leerlingen om hun eigen mening onder woorden te brengen. Het taalonderwijs is vooral op luisteren en spreken gericht. Lezen In groep 3 beginnen de kinderen officieel met het leren lezen. We gebruiken hiervoor de methode Veilig leren lezen. In groep 3 is het leren lezen erg belangrijk. Vanaf januari wordt gestart met maatjeslezen: dat wil zeggen dat er elke dag 4 keer per week in tweetallen wordt gelezen, met een hulpouder. We besteden veel aandacht aan het leren begrijpen van de tekst. De betekenis van de moeilijke woorden wordt uitgelegd en het kind vertelt het 14

15 verhaaltje na. In de groepen 4, 5, 6 wordt er met de methode Etafette gewerkt. In de groepen 7/8 gaat het duo-lezen door. Ook dit gebeurt elke dag op een vastgesteld tijdstip in elke groep, waarvan in groep 5 en 6 nog enkele keren met behulp van een hulpouder. Op het einde van groep 6 moeten alle leerlingen het hoogste niveau 9 hebben bereikt. In de hogere groepen komt de nadruk steeds meer op het begrijpend en studerend lezen te liggen. Hiervoor wordt vanaf groep 4 de methode Nieuwsbegrip XL gebruikt. Op n Esch leren de leerlingen niet alleen technisch en begrijpend lezen, we proberen ze ook liefde voor boeken bij te brengen. We lezen op school veel voor en er is in samenwerking met de bibliotheek uit Denekamp een programma opgezet om boeken te lenen voor projecten en schoolbibliotheek. De leerlingen kunnen in de bovenbouw onbeperkt boeken lenen om tijdens het vrije lezen te gebruiken. Schrijven Leerlingen leren op n Esch in groep 3 schrijven volgens de methode Pennenstreken. De groepen 4 en 5 leren schrijven met de methode Schrijfactief. Schrijfonderwijs draagt er toe bij dat leerlingen een duidelijk leesbaar, verzorgd en vlot handschrift krijgen, als middel om met elkaar te communiceren. In groep 3 schrijven de kinderen met een potlood. In groep 4 wordt er overgegaan naar de vulpen. Engels Voor groep 7 en 8 is wordt er Engels gegeven vanuit de methode Hello World. Hiervan hebben we het onderdeel The Quest aangeschaft. De leerlingen leren gesprekjes te voeren in het Engels. Ook leren ze de schrijfwijze van Engelse woorden, die aansluiten bij het dagelijkse leven. Wereldoriëntatie en verkeer Op n Esch praten we op heel veel momenten met de leerlingen over de wereld om ons heen en we brengen hun kennis bij over het heden en het verleden van de aarde. Het gaat hierbij niet alleen om feitenkennis maar veel meer om het aanleren van een juiste houding ten opzichte van de natuur, volkeren in andere landen en onze voorouders. Meestal gebeurt dit in aparte vakken aan de hand van een boek, maar vaak ook door middel van klassengesprekken, spreekbeurten, schooltelevisie, werkstukken enzovoort. De volgende methoden zijn op onze school in gebruik: voor biologie en techniek: Natuniek voor aardrijkskunde: GeoBas voor geschiedenis: Wijzer door de tijd voor verkeer: Op voeten en fietsen en Jeugdverkeerskrant. Na jeugdverkeerskrant: In groep 8 doen de kinderen mee aan het theorie- en p praktijkverkeersexamen van VVN. 15

16 Sociale Redzaamheid Tijdens deze lessen wordt er met de leerlingen gewerkt aan thema s die de leerlingen helpen om zich weerbaarder op te stellen. We gebruiken het BOJA-project. (Beter Omgaan met Jezelf en met de Ander) De thema s uit dit project zijn verwerkt in het rooster voor levensbeschouwing. Hiernaast gebruiken we het project: Een school om in te wonen. Elke maand staat er een regel centraal, waaraan leerlingen, leerkrachten en ouders dan aandacht besteden. Voorwaarde voor dit project is de samenwerking tussen ouders, leerling en leerkracht. Er wordt doelbewust gewerkt aan een goed, warm en veilig opvoedingsklimaat voor de leerlingen. Elke maand staat er een regel (er zijn tien regels) centraal. De regel van september is b.v.: DOE JE BEST! Deze regels worden in de klas aan de orde gesteld en staan vermeld op de kalender en in de nieuwsbrief, zodat ouders ook thuis aandacht kunnen besteden aan deze regels. Op school hangen de pictogrammen die bij deze regels horen in de gang en in de klassen. Naast deze projecten werken we ook met het project: Kom op voor jezelf. Expressievakken De expressievakken krijgen in de bovenbouw vooral op vrijdagmiddag de nodige aandacht. Er wordt regelmatig tekenen en handvaardigheid gegeven. We proberen door de methode Tekenvaardig, Textielvaardig en Handvaardig in de komende jaren lijn te houden in de expressievakken. Voor muziek hebben we een vakleerkracht muziek, die alle groepen een keer per week methodisch les geeft in muziek. Hierbij maakt hij gebruik van de methode Muziek moet je doen. Regelmatig maakt de groepsleerkracht op andere tijden gebruik van het geleerde in deze lessen. Ook bij de expressievakken streven we op n Esch kwaliteit na. Het eindproduct is hier echter minder belangrijk dan het proces; zeker als het om jongere kinderen gaat. Bewegingsonderwijs In groep 1 en 2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. We spelen op het schoolplein en in het speellokaal. Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen van elke combinatiegroep 2 x drie kwartier per week gymles in de gymzaal naast de school onder leiding van de eigen leerkracht. Bij mooi weer wordt er voor bewegingsonderwijs gebruik gemaakt van de speelplaats of het ernaast gelegen voetbalcomplex. We gebruiken hierbij de methode: Basislessen bewegingsonderwijs Spel en Toestellen. Leerlingen die hun gymspullen niet bij zich hebben doen niet mee met de gym; gymmen op sokken of blote voeten is niet zonder gevaar. Zelfstandig werken Op het activiteitenrooster van alle groepen is een aantal keren per week zelfstandig werken opgenomen. De leerlingen kunnen dan werken aan hun taakbrief, die ze elke week krijgen. Hierop staan alle kerntaken vermeld, die in de loop van de week aan de orde komen, maar daarnaast ook de keuze taken. ICT Op onze school beschikken we over 4 computers in groep 1/2, 5 computers in groep 3 en 4, 5 computers in groep 5 en 6 en 5 computers in groep 7 en 8. Tevens staat er in de 16

17 personeelskamer 1 computer die gebruikt wordt voor RT, leerkrachten en de groepen 7 en 8. In de gang staan 6 computers die gebruikt wordt door de groepen 5 t/m 8. De directeur en de ib-er hebben ieder een eigen computer. De computers zijn middels een netwerk met elkaar verbonden. Elke combinatiegroep beschikt over een digitaal schoolbord. Het beheer en onderhoud van computers en digitale schoolborden is uitbesteed aan de firma Heutink ICT. Onze beschikt school over een website: Op n Esch is één ICT-er/digicoach, die in samenwerking met de overkoepelende werkgroep KictO van alle Konotscholen, voor onze school de zaken behartigt. Wij streven er naar, computers te integreren in de dagelijkse lespraktijk. Steeds meer wordt de computer gebruikt als lesondersteunend, herhalend en verdiepend middel. De software die we gebruiken in de verschillende groepen sluit zoveel mogelijk aan bij de gebruikte methoden. In midden- en bovenbouw wordt de computer ook veelvuldig gebruikt voor het maken van werkstukken, verslagen, spreekbeurten en projectwerk. Programma s die op dit moment gebruikt worden naast de methodes, zijn: Veilig leren lezen Hoofdwerk Maatwerk oranje Maatwerk rood Maatwerk blauw Maatwerk geel Schatkist met de muis Geobas Spelling in beeld Taal in beeld/woordenschat Onderwijsconcept Wat leert mijn kind op deze school? Op n Esch proberen we een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden. De vakken rekenen en vooral taal en lezen vormen de kern van ons onderwijs. Rekenen, taal en lezen krijgen op n Esch veel nadruk. Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. Conform de Wet Primair Onderwijs is het basisonderwijs, bestemd voor kinderen vanaf vier jaar, verplicht zich te richten op: Een ononderbroken leerproces; De emotionele ontwikkeling; De verstandelijke ontwikkeling; Het verwerven van kennis, inzicht, vaardigheden met betrekking tot de vakgebieden; Het verwerven van sociale vaardigheden; Het verwerven van multiculturele vaardigheden; 17

18 Groep 1 en 2 Deze leerlingen zitten op n Esch in dezelfde groep. Dit is afhankelijk van het aantal leerlingen en van de formatie. Maar we hebben gemerkt, dat de leerlingen veel leren van elkaar. Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. De sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling staat centraal. Een voorwaarde om zich goed te kunnen ontwikkelen en te kunnen leren is, dat een leerling zich veilig en prettig voelt bij ons op school. De leerlingen leren spelenderwijs. Dit gaat bij de oudste kleuters door, maar hier hebben de leerkrachten een meer sturende rol. De oudste kleuters bieden we allerlei speelse activiteiten aan die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. Hierbij gebruiken we o.a. de vernieuwde methode van Schatkist en de mappen fonemisch bewustzijn en gecijferd bewustzijn. De schooldag begint s morgens met een vrije inloop. De leerlingen komen s morgens binnen om eerst desgewenst even te praten met de leerkracht of direct met een activiteit in de klas te beginnen. Ook de ouders kunnen als ze dat willen binnenkomen om hun kind te begeleiden. We verzoeken u echter wel, bij aanvang van de school (8.30 uur), de klas te verlaten! Wilt u een gesprek over uw kind met de leerkracht, maak dan een afspraak. De kring wordt later op de morgen gevormd en hier keren de leerlingen ook steeds weer in terug voor diverse activiteiten, instructie en informatie. Het onderwijs in de groep 1 en 2 wordt georganiseerd rond centrale thema s. Op speelse wijze worden de voorbereidende oefeningen voor rekenen en taal aangeboden. Hun spelen is zeer zeker ook leren. De leerlijnen wat betreft taal en rekenen zijn uitgewerkt en zijn ter inzage bij de leerkrachten te bekijken. Ook is er een groepsplan beginnende geletterdheid waar de leerdoelen per periode en groep in staan beschreven. Tevens worden deze op de jaarlijkse informatieavonden verder toegelicht. Veel leerlingen zitten tweeënhalf à drie jaar in een kleutergroep. Er is een protocol wat betreft het beleid omtrent de 4-jarigen opgesteld. Het is een ontwikkelingspsychologisch gegeven dat leerlingen verschillen in de tijd die ze nodig hebben om te ontwikkelen naar het gerichte leren en het uitvoeren van complexe taken. In het protocol staat beschreven hoe we hier mee omgaan. We voeren regelmatig observaties uit om vroegtijdig eventuele problemen te signaleren en hier dan ook naar te handelen. De leerlingen worden enkele keren in groep 1 en 2 getoetst op gebied van taal en op het gebied van rekenen. Op de ouderavonden en, indien wenselijk vaker, gaan we over dit alles met u in gesprek. Groep 3 en 4 In deze groepen wordt de basis gelegd voor het verdere leren. Er wordt veel aandacht besteed aan het lees-, taal- en rekenonderwijs. Dit dient weer als basis voor alle andere vakken. Ook in deze groepen is er s morgens de vrije inloop. 18

19 Groep 5 t/m 8 Naast de aandacht voor de basisvaardigheden, taal, lezen en rekenen wordt er in deze groepen wereldverkennend onderwijs aangeboden. De leerlingen krijgen les in geschiedenis, aardrijkskunde en biologie waarbij ze regelmatig zelfstandig projecten moeten maken. Dit kan alleen maar dit gebeurt ook vaak in groepen. Ook hier is s morgens de vrije inloop Leerling-zorg Organisatie leerling-zorg op schoolniveau Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag iets nieuws leren. Al onze leerlingen verdienen aandacht en zorg. Wij hebben zorg voor al diegene die met leren of door gedrag moeilijk tot leren komen maar ook die leerlingen die juist erg goed zijn. Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel krijgt extra hulp en oefenstof (herhaling). Wie goed kan leren krijgt verrijking: extra uitdagende opdrachten en /of kortere instructie. Dit wordt verwerkt in de taakbrief. Leerlingen van en naar een andere school Op basisschool n Esch is het tot nu toe nog niet voorgekomen dat een leerling van de school voor speciaal basisonderwijs is terugverwezen naar onze basisschool. Dit kan ook bijna niet, omdat we de laatste jaren weinig kinderen hebben verwezen naar de school voor speciaal basisonderwijs. We proberen op onze school iedere leerling zoveel mogelijk op eigen niveau te helpen. Door middel van gerichte nascholing halen we steeds meer deskundigheid in school, zodat we ook steeds meer leerlingen kunnen begeleiden op onze basisschool. Maar alle deskundigheid en hulp ten spijt: soms kan een verwijzing naar de speciale school voor basisonderwijs voor een kind het beste zijn. Wanneer een leerling naar een andere basisschool gaat i.v.m. een verhuizing, krijgt de leerling, met toestemming van de ouders, zijn dossier en zijn resultaten mee naar de andere school. Onderwijs aan anderstalige kinderen Op n Esch hebben we op dit moment geen kinderen, die niet voldoende de Nederlandse taal kunnen gebruiken. Bij een aantal kinderen zien we wel duidelijke dialectische invloeden. Hulp aan individuele leerlingen Wanneer kinderen bij ons op school binnenkomen, wordt er een leerling-dossier aangelegd. D.m.v. observatie proberen we het individuele kind zo goed mogelijk te begeleiden en die zorg te geven, die nodig is! Op n Esch werken we met Zien! observaties en diverse Cito-toetsen m.b.t. het Citoleerlingvolgsysteem ( CitoLOVS). De uitslagen van de toetsen worden besproken tussen de groepsleerkracht en de intern begeleider in een groeps- en leerling-bespreking. De komende vier jaar gaan we voor de vakken lezen, rekenen en spelling het groepsplan implementeren. Met de gegeven adviezen gaan de groepsleerkrachten aan de slag. De groepsplannen, gesprekken met ouders etc. worden vastgelegd in een leerlingendossier (groepsmap en in ParnasSys), die met de groep meegaat. Ouders mogen het leerlingendossier van hun eigen kind inzien. Zie website: Dossiervorming op n Esch In sommige gevallen wordt gekozen voor een aangepast programma of er wordt extra hulp gevraagd. 19

20 Begeleiding hoogbegaafde leerlingen Ook leerlingen, die extra goed kunnen leren, krijgen speciale aandacht. Binnen diverse methodes is zowel herhaling- als verrijkingsstof opgenomen. Deze verrijkingsstof kunnen deze leerlingen maken, terwijl andere leerlingen op dat moment herhaling krijgen. Ook wordt de instructie aangepast. Bovendien gebruiken we voor deze leerlingen speciale leerstof, waaraan ze zelfstandig mogen werken. Dit vinden we terug in de verschillende taakbrieven. Huiswerk In de hoogste groepen krijgen de leerlingen huiswerk mee. Het is dan ook tevens bedoeld als voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Uiteraard kan het voorkomen dat een leerling, in welke groep dan ook, huiswerk meekrijgt omdat er door een of andere reden een kleine achterstand is opgelopen. Vanaf groep 5 worden er samenvattingen mee naar huis gegeven om te leren voor de zaakvak-toetsen. Zorgadviesteam (ZAT) Dit zorgadviesteam bestaat uit het zorgteam van de school en enkele deskundigen van buiten de school. Het zorgteam van school bestaat uit: de intern begeleider, de schoolcontactpersoon en de directeur. De deskundigen van buiten de school zijn: een schoolverpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg en een maatschappelijk werker. Natuurlijk hopen we dat het niet gebeurt, maar soms gaat het niet zo goed met een leerling op school. Dan gaat het leren niet zo goed of je ziet, dat een leerling niet zo lekker in z n vel zit of dat het zich anders gedraagt dan je verwacht. De school zal dan zo snel mogelijk bekijken wat de oorzaak hiervan is en met de ouder(s) / gezaghebbende voogd overleggen wat de beste aanpak is. Vaak kan de basisschool zo n probleem zelf aanpakken. Dan stelt de intern begeleider samen met de groepsleerkracht een plan op. Dit plan wordt altijd met u besproken. Bij twijfel kan de basisschool de leerling bespreken in het zorgadviesteam. Deze deskundigen kunnen de school adviseren hoe zij deze leerling het beste kunnen helpen, maar zij kunnen ook zelf met deze leerling en zijn/haar ouders in gesprek gaan om samen te zoeken naar de beste manier om de problemen op te lossen. Het zorgadviesteam komt ongeveer drie keer per schooljaar bijeen. Om snel te kunnen werken, vragen wij nu al om toestemming om in voorkomende gevallen uw kind te mogen bespreken in het zorgadviesteam. Als wij het zorgadviesteam hebben ingeschakeld, dan zullen wij dit altijd met u bespreken. De informatie over uw kind en de ouders is en blijft altijd vertrouwelijk. HET PLATFORM VOOR ONDERZOEK EN ADVIES (POA) De hulpvraag van de basisschool Op de basisschool van uw kind wordt regelmatig gekeken of leerlingen zich voldoende naar hun mogelijkheden ontwikkelen. Dit gebeurt tijdens toets- of observatiemomenten gedurende de schoolloopbaan van uw kind. Zijn er zorgen met betrekking tot de ontwikkeling van een leerling, dan wordt dit binnen de basisschool besproken. Er wordt gekeken wat hij/zij nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen en er 20