Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Niet-verzekerbare risico's in de land- en tuinbouw IMr. 2 NOTA 1. Inleiding en begripsomschrijving De zelfstandige ondernemer draagt vele risico's, met name produktierisico's die in het bijzonder samenhangen met weersomstandigheden, marktrisico's, sociale risico's, bijvoorbeeld met betrekking tot de gezondheid, financiële risico's en aansprakelijkheidsrisico's. Een belangrijk deel van deze risico's en de daaruit voortvloeiende schades behoort tot het normale ondernemersrisico, omdat zij samenhangen met de planning van de ondernemer (planningsrisico's). Tegen sommige risico's kan de ondernemer zich verzekeren. In de sfeer van de weersrisico's kan worden gewezen op de hagelschadeverzekering en de storm- en brandverzekering; tegen schaderisico's voor inventaris, inboedel en opgeslagen oogst is er een inboedelverzekering. In de sfeer van de gezondheidsrisico's bestaan ziektekostenverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, levensverzekeringen en dergelijke. Nadelige risico's voor de arbeidsinzet op het bedrijf als gevolg van tijdelijke ziekte of ongeval kunnen worden verminderd door het lidmaatschap van een bedrijfsverzorgingsdienst. Een aantal risico's kunnen worden verminderd door preventieve maatregelen, zoals gewasbescherming tegen ziekterisico's in gewassen, door het hebben van een aggregaat tegen het uitvallen van elektriciteit of verwarming. Ten slotte kunnen risico's tegen levering van ondeugdelijke materialen of produkten in bepaalde gevallen worden beperkt door handelsvoorwaarden. Zoals reeds gezegd, vele van de genoemde risico's zijn planningsrisico's, die samenhangen met het zelfstandige ondernemerschap en dan ook voor rekening van de ondernemer behoren te komen. Hoewel de discussie over niet-verzekerbare risico's zich niet beperkt tot produktierisico's die met uitzonderlijke weersomstandigheden samenhangen - denk bij voorbeeld aan de gevolgen van Tsjernobyl - ligt het zwaartepunt van de discussie toch veelal bij de genoemde produktierisico's door regen, hagel, vorst, droogte, storm, blikseminslag en dergelijke. Hierbij gaat het om risico's waartegen de ondernemer zich maar ten dele kan verzekeren. Om een risico als verzekerbaar te kenschetsen moet de kans erop permanent van aard zijn, niet algemeen optreden (spreiding van risico voor de verzekeraar) en objectief van karakter zijn dat wil zeggen in principe moet het iedereen kunnen overkomen; voorts moeten de Tweede Kamer, vergaderjaar , nrs

2 gevolgen «taxeerbaar» zijn. In beginsel zijn slechts de statistisch meetbare risico's verzekerbaar. Ten slotte moeten de noodzakelijke premies bedrijfseconomisch acceptabel zijn. Ook de omvang van de deelname aan de verzekering is van belang. Deze wordt uiteraard bepaald door de behoefte aan verzekering. Indien er sprake is van een onvoldoende spreiding van het risico over de bedrijven en van een beperkte deelname dan bestaat de kans dat verzekeren bedrijfseconomisch niet haalbaar is. In dat geval moet bij een grote schade in een bepaald jaar de premie of de omslag voor het volgende jaar worden verhoogd; deze verhoging zal des te groter zijn naarmate de deelname geringer is. Uiteraard kan ook het omgekeerde het geval zijn. Bij een onvoldoende spreiding van het risico in de tijd geldt hetzelfde. Ook de schommelingen in het optreden en de omvang van de schades over de jaren komen namelijk tot uiting in een directe aanpassing van premies of omslag; de mogelijkheden hiertoe kunnen - al is het tijdelijk - eveneens op bedrijfseconomische grenzen stuiten. Om dergelijke fluctuaties op te vangen kan een stelsel worden ontwikkeld dat het karakter heeft van een risicofonds, gefinancierd door premies van ondernemers/bedrijven; middels een dergelijk fonds kunnen immers financiële reserves worden opgebouwd voor ongunstige jaren. Zweden is hiervan een voorbeeld. De discussie over niet-verzekerbare risico's krijgt een klemmender karakter wanneer er gesproken kan worden over een calamiteit die het normale ondernemersrisico te boven gaat. De calamiteit kan betrekking hebben op een individueel bedrijf, een groep van bedrijven of een regio. In vele gevallen gaat het om calamiteiten als gevolg van weersomstandigheden. Uiteraard doet zich hierbij het probleem voor waar de grens ligt tussen normale oogstrisico's en een calamiteit. Hiertussen is in de praktijk een vloeiende overgang. In elk geval moet het zo zijn dat schades als gevolg van werkelijke calamiteit bedrijfseconomisch niet gecompenseerd kunnen worden door een verhoging van premies of omslag. Wanneer er echter een risicofonds is en dit fonds als gevolg van beperkte schades in voorgaande jaren voldoende financiële ruimte heeft, is het opvangen van dergelijke calamiteiten gemakkelijker dan bij het ontbreken van een dergelijk fonds. Naast het begrip «calamiteit» wordt ook het begrip «ramp» gebruikt in de discussie over niet-verzekerbare risico's. In beide gevallen gaat het in wezen om situaties dat er sprake is van door onvoorziene en uitzonderlijke (natuurlijke) omstandigheden veroorzaakte aanzienlijke schade, die redelijkerwijs niet verzekerbaar is en waarin er geen mogelijkheid is om de schade via gangbare produktiemethoden en technieken te beperken. Een dergelijke definitie van «ramp» hanteert Frankrijk bij het in dit land ingesteld Nationaal Agrarisch Rampenfonds. Het in België bestaande rampenfonds heeft een soortgelijke grondslag. Aan het begrip «calamiteit» kunnen dus soortgelijke kenmerken worden toegedicht. Voor zover er in de praktijk een verschil wordt aangehouden tussen «calamiteit» en «ramp» ligt dit als regel in de spreiding van de schade. Wanneer de schade is geconcentreerd in een bepaald gebied en de omvang van de schade voor alle bedrijven verhoudingsgewijs even groot is wordt er over een «ramp» gesproken; een dergelijk gebied wordt dan ook als rampgebied betiteld. Uit het voorgaande moge blijken dat er niet alleen een vloeiende overgang kan zijn tussen verzekeringen en een risicoverzekeringsfonds maar ook tussen een risicofonds en een eventueel rampenfonds. De aanpak wordt bepaald door de mogelijkheden die er zijn alsmede door reeds bestaande voorzieningen. In landen waar geen risicoverzekerings- Tweede Kamer, vergaderjaar , nrs 1-2 4

3 fonds is ingesteld voor het opvangen van de uit niet te voorziene omstandigheden voortvloeiende schades zal een ingeschakeld instrument eerder als rampenfonds worden betiteld dan in landen waar wel een dergelijk fonds bestaat. Evenals er een zekere overlapping bestaat tussen begrippen als verzekeringen en een risicofonds als verzekeringsfonds is er ook een zekere overlapping tussen begrippen als risicofonds en rampenfonds. Deze overlapping wordt mede bepaald door de mate van bereidheid tot de deelname aan verzekeringen/risicofonds. Het zicht op deze begrippen is van belang ter bepaling van de rol van de overheid. Deze kan naar de mate van betrokkenheid aangeduid worden als: - zich afzijdig houdend; - voorwaardenscheppend; - (mede) financierend. Voorts wordt de rol van de overheid mede bepaald door de sociale context. De rol kan verschillend zijn in functie van het gevoerde sociale beleid. In tegenstelling tot vele andere landen kent Nederland met Bijstandsbesluit Zelfstandigen krachtens de Algemene Bijstandswet. Daarnaast kan in een discussie over niet-verzekerbare risico's ook niet voorbijgegaan worden aan het fiscale stelsel (bij voorbeeld het onbelast reserveren op bedrijfsniveau). Indien de overheid een rol speelt bij de financiering van schades, geleden door niet-verzekerbare risico's gaat het in EG-verband om een steunregeling waarvoor artikelen van het Verdrag van belang zijn. Volledigheidshalve zij nog opgemerkt dat schade ingevolge milieuverontreiniging buiten het kader van deze nota is gebleven. 2. Factoren die een rol spelen bij verzekerbaarheid van (oogst) risico's 2.1. Klimaat en weer In grote landen, zoals USA en Zweden zijn de klimatologische verschillen tussen de regio's groter dan in een klein land zoals Nederland. Deze zijn van invloed op het oogstrisico. Wanneer er in een bepaalde regio door de klimatologische omstandigheden regelmatig vorstschade is of droogteschade of regenschade aan de oogst moet geconstateerd worden dat deze schades in deze regio's als gemiddelde tot het normale bedrijfsrisico behoort. In de USA zijn er gebieden met grote oogstrisico's vanwege de droogte. Een voorbeeld hiervan is de «Great Plains». Oogstschade door droogte treedt hier regelmatig op en is gemiddeld hoger dan in andere regio's. In genoemde regio wordt veel tarwe verbouwd. Het is tegen deze achtergrond dat in de «Great Plains» de oppervlakte tarwe voor meer dan 25% is verzekerd, terwijl in de USA als geheel de oppervlakte akkerbouwgewassen nauwelijks voor 5% is verzekerd. In Zweden is het oogstrisico groot in N.-Zweden en wel als gevolg van vorst. In Z.Zweden is het oogstrisico aanzienlijk minder. Zoals reeds gezegd, Nederland is een klein land. Er bestaan nauwelijks klimatologische verschillen tussen de regio's Noord, Zuid, Oost of West. In principe is het gemiddelde oogstrisico voor alle regio's van Nederland gelijk. Dit neemt niet weg dat in een slecht jaar (droogte/regen) er verschillen in oogstschade (kunnen) optreden tussen de regio's; er kan zelfs sprake zijn van plaatselijke verschillen in oogstschade vooral in geval van hagelschade. Tweede Kamer, vergaderjaar , nrs

4 2.2. Verhouding verzekerbare en niet-verzekerbare oogstrisico's Inleiding In principe is alles verzekerbaar, dus ook oogstrisico's tegen vorst, hagel, droogte en regen. Voor de landbouwer gaat het om een afweging tussen het risico dat hij loopt en de hoogte van de te betalen premie. Dit is een bedrijfseconomische afweging, waarin de ondernemer niet alleen behoort te kijken naar het risico per jaar maar ook naar het gemiddelde risico over een aantal jaren. Voor de verzekeraar is niet alleen de hoogte van het risico van belang maar ook de spreiding van het risico over de deelnemers alsmede het aantal verzekerden. Deze factoren kunnen immers de omvang van de schade bepalen; deze is op zijn beurt weer van invloed op de premie. De ervaring in verschillende landen toont nu juist aan dat het schort aan een zodanige deelname, dat het draagvlak voor de verzekering voldoende groot is voor een betaalbare premie. Blijkbaar durven de landbouwers weer het risico zelf te dragen Ervaringen in ander landen In de USA bestaat de Federal Crop Insurance Corporation (FCIC). Momenteel kan voor 35 gewassen een verzekering worden afgesloten. Ofschoon de FCIC is opgezet als afdeling van het departement van Landbouw en door ambtenaren wordt beheerd, wordt de verzorging van bepaalde administratieve werkzaamheden in het veld, zoals het schatten van de oogst en schades, voornamelijk aan particuliere verzekeringsmaatschappijen uitbesteed. De kosten hiervan, evenals de beheerskosten van de FCIC zelf kwamen, althans tot 1987 volledig voor rekening van de landbouwbegroting. De inschakeling van de particuliere maatschappijen vloeit voort uit het feit dat deze maatschappijen van oudsher oogstverzekeren, dit in combinatie met andere verzekeringen. De feitelijke situatie is thans zo dat 80% van het totaal aantal oogstverzekeringscontracten particuliere contracten zijn waarbij de FCIC als herverzekeraar optreedt. Zoals in paragraaf 2.1 reeds werd gemeld is van de totale oppervlakte verzekerbare gewassen slechts 5% verzekerd. In de zeer droogtegevoelige gebieden is 25% van het tarweareaal verzekerd. Het is juist in deze gebieden waar de FCIC grote verliezen heeft geleden die onvoldoende konden worden vergoed door positieve jaren met goede opbrengsten noch - en dit is belangrijk - door ontvangen premies elders. Frankrijk heeft een nationaal Agrarisch Rampenfonds (Fonds Nationaal de garantie des Calamités Agricoles). Het Fonds is gebaseerd op een wet ter verzekering tegen schade, voortvloeiend uit rampen. Volgens deze wet kunnen nader te bepalen gebieden die geteisterd zijn of worden door natuurrampen, zoals uitzonderlijke droogte, wateroverlast, hagel, storm tot rampgebied worden verklaard. Uit de werkwijze van het Fonds blijkt dat zijn activiteiten gegrond worden op de verzekeringsgedachte. Met inachtneming van een belangrijk deel eigen risico verstrekt het Fonds een basisvergoeding voor schade aan ondernemers op voorwaarde dat zij ten minste één verzekering hebben (bij voorkeur een brandverzekering): het Fonds geeft een aanvullende vergoeding op voorwaarde dat de ondernemer zich ook tegen andere risico's verzekert. Ten einde de verzekering te bevorderen geeft het Fonds voor een aantal aanvullende verzekeringen een premiereductie die tijdelijk is en geleidelijk lager wordt; deze premiereductie wordt met name gegeven voor nagelen stormschadeverzekering in de fruitteelt, de groenten- en bloementeelt, de wijnbouw en de hopteelt alsmede voor een verzekering tegen stormschade bij de teelt van zonnebloem, maïs of koolzaad. Tegenover deze Tweede Kamer, vergaderjaar , nrs

5 uitgaven staan de middelen van het Fonds die worden verkregen uit een premie-opslag op alle bedrijfsverzekeringen die kunnen worden afgesloten tegen schade aan gebouwen en inventaris, bedrijfsmiddelen, veestapel en gewassen (10% op de brandverzekeringen en 5% op andere verzekeringen). Praktisch elk bedrijf heeft een brandverzekering. Daarentegen is slechts 33% van het totaal aantal bedrijven met risico's van storm- en hagelschade verzekerd. De overheid geeft een bijdrage aan het Fonds ter grootte van de inkomsten van de premie-opslag. Het Fonds verkeert thans in grote financiële moeilijkheden. Het is al enige tijd niet in staat om zonder extra hulp van de overheid aan de verplichtingen te voldoen, dit ondanks het feit dat sedert enkele jaren ook de mogelijkheid bestaat schadeuitkeringen te vervangen door leningen met een rentesubsidie. De basis is te smal. In tegenstelling tot de USA, Frankrijk en andere landen heeft Zweden een oogstschadeverzekering met een verplichte deelname van alle agrariërs. Aan landbouwbedrijven wordt een all-riskverzekering geboden om hun door natuurlijke oorzaken optredende oogstverliezen te dekken. Het eigen risico van de bedrijven is 15%. De verzekering heeft het karakter van oogstverzekeringsfonds dat zijn middelen krijgt door een heffing van 1 a 2% op de verkoopprijs van verkochte gewassen en veeteeltprodukten. Een groot aantal jaren heeft de overheid ook een bijdrage verleend. Vanaf 1982 is dit niet meer nodig geweest; het Fonds kan zich thans zelf bedruipen. De Zweedse regering en de landbouworganisaties zijn overeengekomen om de huidige oogstverzekering vanaf 1988 te privatiseren met als uitgangspunten: - de Zweedse boerencoöperatie (LRF) neemt het beheer van het oogstschadefonds over; - de verplichte aansluiting van de landbouwers blijft gehandhaafd (voorwaardenscheppend beleid); - de oogstschadeverzekering moet geheel kostendekkend zijn; - de kosten voor het afsluiten van verzekeringen moeten door de handel worden opgebracht (percentage van de verkoopprijs van de produkten); - de overheid draagt (financiële) verantwoordelijkheid voor oogstverliezen, uitsluitend indien deze door natuurrampen worden veroorzaakt en boven de normale schade uitgaat; nader overleg is dan mogelijk over de verdeling van de extra kosten tussen overheid en bedrijfsleven Betekenis van de ervaringen in andere landen voor Nederland Wat is verzekerbaar, wat is niet-verzekerbaar? Wat zijn normale risico's, wat zijn niet-normale risico's? Wanneer is er sprake van normale schade en wanneer van geen normale schade? Voor wat betreft het oogstrisico blijkt uit de ervaringen in andere landen dat de grens tussen het ene en het andere afhankelijk is van het toegepaste stelsel, met name van de vraag of de deelname vrijwillig is of verplicht. In de landen waar de deelname vrijwillig is is de financiële deelname van de overheid groot. In landen waar de deelname verplicht is, bij voorbeeld in Zweden, blijkt dat een oogstrisicoverzekingsfonds in principe kostendekkend kan zijn zonder financiële deelname van de overheid. Het voorbeeld van Zweden geeft aan dat solidariteit op macrobasis een betaalbare risico-dekking geeft op micro-basis, dus voor het individuele bedrijf. De verantwoordelijkheid voor de keuze tussen vrijwillige of verplichte deelname, met name ter zake van oogstrisico's ligt in de eerste plaats bij het bedrijfsleven. Uiteraard zal het bedrijfsleven deze keuze ook plaatsen in het kader van het gevoerde sociaal beleid (Bijstandsbesluit Zelfstandigen) en het fiscaal beleid (onbelast reserveren). Tweede Kamer, vergaderjaar , nrs

6 De keuze gaat dus in wezen tussen een vrijwillige individuele benadering (verzekering, Bijstandsbesluit Zelfstandigen, onbelast reserveren + eventueel aanvullend beroep op de overheid) en verplichte macro-benadering via fondsvorming. In het laatste geval doet zich de vraag voor of een dergelijk fonds de gehele land- en tuinbouw als een eenheid moet omvatten, dan wel dat er verschillende fondsen komen voor afzonderlijke productietakken/sectoren dan wel afzonderlijke fondsen slechts voor bepaalde takken/sectoren. De aard van het risico is niet voor alle taken/ sectoren gelijk evenmin als de omvang/intensiteit van het risico. Ook is het mogelijk dat er weliswaar een fonds komt voor de gehele land- en tuinbouw maar dat het werkt met gedifferentieerde premies. Het Fonds kan zo nodig of gewenst ook optreden als herverzekeraar voor betaalde particuliere of onderlinge verzekeringen. De ervaring in andere landen wijst uit dat een optreden van de overheid als herverzekeraar niet nodig is indien er een oogstrisicoverzekeringsfonds is met een algemene deelname van de agrariërs; het draagvlak van de verzekering is dan voldoende. Welke weg gekozen wordt is afhankelijk van de mate waarin het bedrijfsleven bereid en in staat is het begrip solidariteit in te vullen. Het is niet aan de overheid om dit in te vullen voor het bedrijfsleven. Dit neemt niet weg dat, indien het bedrijfsleven kiest voor de handhaving van de huidige situatie, er van overheidszijde grenzen gesteld mogen worden aan het afwentelen van de gevolgen hiervan naar de overheid, die verder gaan dan hetgeen met de bestaande instrumenten mogelijk is. Bij de uitwerking hiervan moet er evenwel op gelet worden, dat het planningsrisico (preventief en curatief) voor rekening van de ondernemer blijft. Dit vereist ook dat zelfs in gevallen waarvoor vergoedingen worden verstrekt een stuk eigen risico blijft bestaan. Zoals bekend werd in het besluit van het 0- en S-fonds ter tegemoetkoming van de vorstschade in de fruitteelt en boomkwekerij in de winter van 1985/86 ook rekening gehouden met een deel eigen risico. 3. Calamiteiten/rampen De beschouwingen in paragraaf 2 geven nog geen uitsluitsel over uitzonderlijke situaties waarin sprake is van calamiteiten/rampen die uitgaan boven adequate voorzieningen voor oogst/produktierisico's ofwel anders van karakter zijn (bij voorbeeld aardbevingen, overstromingen, stormen, kernrampen, kortom natuurrampen en andere rampen). In de USA is er een regeling waarin de bedrijven in deze situaties bij de overheid leningen kunnen afsluiten tot ten hoogste dollar. De rente bedraagt sedert ,5%. De looptijd van de lening is in beginsel 7 jaar maar kan in bepaalde gevallen ook hoger zijn. Het Agrarisch Rampenfonds in Frankrijk beeft, een gemengd karakter; deels treedt het Fonds op als verzekeringsbemiddelaar, deels komt het ook in werking bij natuurrampen. Van belang is op te merken dat het Agrarisch Rampenfonds een onderdeel is van een Algemeen Rampenfonds. Ook België heeft twee nationale fondsen, respectievelijk voor «algemene rampen» en «landbouwrampen» als onderdelen van de «Nationale Kas voor rampenschade» en wel op basis van een Wet van 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen. Als natuurrampen worden in deze wet natuurverschijnselen beschouwd met een uitzonderlijk karakter of een niet te voorziene hevigheid die belangrijke schade hebben veroorzaakt. Enerzijds worden daaronder algemene rampen begrepen, zoals aardbevingen, aardverschuivingen, vloedgolven of andere overstromingen met een rampspoedig karakter en orkanen of andere stormen. Anderzijds zijn voor de agrarische sector vooral de als «landbouwrampen» aangeduide natuurrampen van belang, zoals een niet voorzien optreden van de voor bodem, gewassen Tweede Kamer, vergaderjaar , nrs

7 en oogsten schadelijke organismen, of voor ziekten en vergiftigingen met een uitzonderlijk karakter die door ziekte, sterfte of verplichte slachting ernstige en algemeen optredende verliezen voor een of meer sectoren van de veehouderij veroorzaken. Driemaal is de wet in de landbouw toegepast, namelijk bij een vloedgolf/overstroming in Vlaanderen, bij de vorstschade fruitteelt en boomkwekerij en bij de Afrikaanse varkenspest. In Zweden heeft de regering naar het landbouwbedrijfsleven toe erkend dat zij de eindverantwoordelijkheid houdt voor schades, ook oogstverliezen, die door natuurrampen worden veroorzaakt. In Canada is zowel federaal als in provinciaal verband gesproken over de instelling van een nationaal rampenfonds. Daarbij is de conclusie getrokken dat de in 1959 met financiële hulp van de overheid ingevoerde oogstverzekering voldoende dekking biedt om oogstrisico's van bedrijven op te vangen. Daarbij is mede overwogen dat in uitzonderlijke situaties ad hoc voorzieningen nodig (kunnen) zijn. Ook Nederland kent een Nationaal Rampenfonds voor hulpverlening in geval van calamiteiten of rampen. Per geval wordt beslist of de ramp valt onder de criteria van het Fonds. Het Rampenfonds is ingeschakeld geweest bij de watersnood in 1953 en de hagelramp in Tricht. 4. Bijstandsbesluit Zelfstandigen 1 De jaarnorm is het bedrag ter voorziening in de algemeen noodzakelijke kosten van bestaan, verhoogd met het bedrag van de ten laste van de zelfstandige komende premies van een verzekering tegen ziektekosten en arbeidsongeschiktheid. Bijstand wordt verleend aan de zelfstandige die in zodanige omstandigheden verkeert of dreigt te geraken, dat deze niet over de middelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van bestaan te voorzien. Bijstand ter voorziening in bedrijfskapitaal wordt verleend in een rentedragende lening. De lening bedraagt ten hoogste f250000, de rente vanaf 1 januari jl. 7% en de looptijd van de lening is 10 jaar, in bijzondere gevallen 15 jaar. In afwijking hiervan kan bedrijfskapitaal worden verleend in een bedrag om niet, indien het inkomen van de zelfstandige doorgaans beneden de jaarnorm 1 blijft; deze bijstand is ten hoogste f en kan niet samengaan met bijstand in de vorm van een lening. Indien bijstand in de vorm van een geldlening wordt verstrekt en de zelfstandige in het jaar van de bijstandsverlening of in het daaraan voorafgaande jaar een inkomen beneden de jaarnorm wordt deze bijstand geheel of gedeeltelijk omgezet in een bedrag om niet. Ter voldoening van de renteverplichting verbonden aan de als geldlening verstrekte bijstand wordt bijstand in de vorm van een bedrag om niet verleend, indien de zelfstandige in een van de twee jaren in beide jaren volgend op het jaar waarin de geldlening is verstrekt, een inkomen beneden de jaarnorm heeft behaald. Daarnaast kan bijstand worden verleend in de algemeen noodzakelijke kosten van bestaan in de vorm van een uitkering die maandelijks wordt uitbetaald. De uitkering wordt over een periode met ten hoogste 12 maanden verstrekt. Deze bijstand wordt verleend in de vorm van een renteloze lening. De uitkering kan worden verstrekt als een bedrag om niet indien de uitkeringsdatum ten hoogste 6 maanden is, de inkomensvorming in het bedrijf regelmatig over het jaar verloopt en het inkomen gewoonlijk niet hoger is dan de jaarnorm. Bijstand in de vorm van bedrag om niet hetzij in de sfeer van bedrjjfskapitaal hetzij in de sfeer van uitkering in de kosten van bestaan wordt niet verleend indien het eigen vermogen meer is dan f en wordt, indien het eigen vermogen meer bedraagt van f doch minder dan f slechts verleend indien dit eigen vermogen niet meer bedraagt dan 30% van het geïnvesteerde vermogen. Indien het eigen vermogen meer bedraagt dan de vermogensgrens dan wordt de renteloze lening als bijstand in de kosten van bestaan omgezet in een rentedragende lening (7%) na afloop van het tijdvak waarin bijstand is verleend. De vermogenscriteria betekenen dat de bedrijven met een relatief hoog eigen vermogen in principe bijstand voor bedrijfskapitaal kunnen ontvangen Tweede Kamer, vergaderjaar , nrs

8 in de vorm van een rentedragende lening en bijstand ten behoeve van de kosten van bestaan in de vorm van een renteloze lening, beperkt tot de periode van deze bijstand (12 maanden/24 maanden). Dit betekent dat bedrijven met een relatief hoog eigen vermogen die bij voorbeeld oogstschade hebben geleden, gedurende een bepaalde periode als bijstand in de kosten van bestaan een renteloze lening ontvangen. Voor het overige zijn zij voor de bijstand afhankelijk van rentedragende leningen, zowel voor bedrijfskapitaal als voor kosten van bestaan, zij het voer de kosten van bestaan wanneer de geldlening na afloop van de uitkeringsperiode nog niet is afgelost. Het Bijstandsbesluit Zelfstandigen is uit de aard van de doelstelling een selectieve regeling, gericht op individuele bedrijven. Het kan voor de in aanmerking komende bedrijven een aanvulling zijn op onvolkomenheden in het huidige verzekeringsstelsel, met name indien het gaat om niet verzekerbare risico's. Het kan voor deze bedrijven nimmer een vervanging zijn van een risicofonds op basis van solidariteit. Aanpassing van het Bijstandsbesluit in deze richting verdraagt zich niet met de doelstelling van dit besluit. 5. Onbelast reserveren Op grond van artikel 13 van de Wet op de Inkomstenbelasting 1964 is het mogelijk een fiscaal onbelaste reserve te vormen voor risico's die in belangrijke mate worden verzekerd, doch door de belastingplichtige niet zijn verzekerd. De wetgever heeft hierbij voor ogen gestaan ondernemers die bepaalde bedrijfsrisico's niet verzekeren, en ondernemers die dat wel doen fiscaal gelijk te behandelen. In belangrijke mate verzekerd zijn houdt in 30% of meer, binnen hetgeen bij gelijksoortige bedrijven onder vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Aldus kan op grond van objectieve maatstaven worden bepaald hoe groot de jaarlijkse toevoeging aan de reserve mag zijn, nl. de bruto-premie bij wel verzekeren. Loslaten van het criterium «in belangrijke mate verzekerd zijn» brengt een aantal problemen met zich mee. In de eerste plaats is niet meer duidelijk voor welke risico's een dotatie aan de reserve kan worden gedaan. Of iets al of niet een bedrijfsrisico is, wordt afhankelijk van het subjectieve inzicht van de ondernemer. In de tweede plaats rijst de vraag hoe groot de jaarlijkse toevoeging aan de reserve zou moeten bedragen, aangezien de objectieve maatstaf van de bruto-verzekeringspremies geheel of nagenoeg komt te vervallen. In de derde plaats bestaat onduidelijkheid over de wijze waarop de reserve zou moeten worden afgebroken als de risico's zich niet meer voordoen. Gezien tegen deze achtergrond stuit het op grote bezwaren de fiscale reserveringsmogelijkheid in de inkomstenbelasting uit te breiden tot ook niet-verzekerbare risico's. Bovendien zou een dergelijke verruiming de grondslag wegnemen van de huidige reserveringsmogelijkheid. 6. Verdrag van Rome 6.1. Steun voor natuurrampen en speciale gebeurtenissen Steun van de overheid is verenigbaar met het Verdrag artikel 92, lid 2b als het gaat om natuurrampen en buitengewone gebeurtenissen. Daarnaast zijn er nog twee groepen van steunmaatregelen die dezelfde aard hebben als de twee bovengenoemden, te weten - steun voor preventieve maatregelen tegen het uitbreken van planten dierziekten; - steun om verzekeringen af te sluiten tegen het risico van produktieverlies etc. Het standpunt van de Commissie ten aanzien van weersomstandigheden zoals vorst, ijzel, ijs, of droogte is dat dit niet als een natuurramp beschouwd Tweede Kamer, vergaderjaar , nrs

9 kan worden in de zin van artikel 92, lid 2b van het Verdrag, tenzij de geleden schade een bepaalde minimum drempel overschrijdt (30% van de normale produktie, 20% in probleemgebieden) Steun voor preventieve maatregelen ter bestrijding van plant- en dierziekten Deze steun is verenigbaar met het Verdrag in twee gevallen, te weten a. wanneer het maatregelen zijn die verplichtend zijn voor het land hetzij op basis van nationale wetgeving hetzij communautaire wetgeving; b. in gevallen het gaat om tijdelijke maatregelen ter bestrijding van een epidemie en deze bestrijding een onderdeel vormt van een nationaal programma (bij voorbeeld varkenspest, perevuur) Steun bij het betalen van verzekeringspremies Tot nu toe wordt op basis van artikel 92 (3) (c) van het Verdrag toegestaan dat er steun wordt gegeven in de te betalen verzekeringspremies als het gaat om verzekeringen tegen natuurrampen en slecht weer. De steun moet wel voldoen aan 3 criteria, te weten: - de duur mag niet langer dan 10 jaar bedragen; - de steun mag in het 1e jaar niet meer bedragen dan 30% van de premie; - de steun moet degressief zijn. De Commissie is echter van plan deze steun consistent te maken met die zoals onder punt 1 en 2 aangegeven. Zij heeft daarover ook een voorstel gedaan (zie doe. VI/5934 Rev. 2 punt 4.2 blz. 7). Het is echter zo dat deze voorstellen nog maar in een pril stadium verkeren. De Commissie geeft zelf aan dat het nog wel even zal duren voordat een een en ander toegepast kan worden. 7. Conclusies a. De agrarische ondernemer draagt vele risico's. Een belangrijk deel van deze risico's hangt samen met het zelfstandige ondernemerschap en behoort dan ook voor rekening van de ondernemer te komen. Tegen sommige riscio's kjan de ondernemer zich verzekeren, een aantal andere risico's kan hij verminderen door preventieve of curatieve maatregelen. b. Krachtens het Bijstandbesluit Zelfstandigen wordt bijstand verleend aan de zelfstandige die in zodanige omstandigheden verkeert of dreigt te geraken dat deze niet over de middelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van bestaan te voorzien. Toetredingsvoorwaarden alsmede de vorm van hulpverlening (rentedragende lening, renteloze lening of bedrag om niet) zijn afhankelijk van inkomens- en eigen vermogenscriteria. c. Op grond van artikel 13 van de Wet op de Inkomstenbelasting 1964 is het mogelijk een fiscaal onbelaste reserve te vormen voor risico's die in belangrijke mate worden verzekerd doch door de belastingplichtige niet zijn verzekerd. De wetgever heeft hierbij voor ogen gestaan ondernemers die bepaalde bedrijfsrisico's niet verzekeren fiscaal gelijk te behandelen met ondernemers die dit wel doen. Het loslaten van het criterium «in belangrijke mate verzekerd zijn» met als doelstelling de fiscale reserveringsmogelijkheid uit te breiden tot niet-verzekerbare risico's stuit op grote bezwaren. Bovendien zou een dergelijke verruiming de grondslag van de huidige reserveringsmogelijkheid wegnemen. d. Een belangrijk deel van de niet-verzekerbare risico's is gelegen in oogstrisico's door weersomstandigheden. Dit probleem kan voor een belangrijk deel worden opgelost indien - naar het voorbeeld van Zweden - op basis van het solidariteitsbeginsel collectief een risicoverzekeringsfonds Tweede Kamer, vergaderjaar , nrs

10 wordt opgericht waaraan alle agrariërs deelnemen. Dit fonds kan tevens optreden als herverzekeraar waar dit nodig is. Middels een dergelijk fonds kan op indirecte wijze het aantal verzekerbare risico's op bovengenoemde terreinen aanzienlijk worden vergroot. Solidariteit op macro-basis geeft een betaalbare risico-dekking op micro-basis, dus voor het individuele bedrijf. In het licht van het solidariteitsbeginsel dat aan een risicoverzekeringsfonds ten grondslag ligt is het duidelijk dat de verantwoordelijkheid voor oprichting en beheer van een dergelijk fonds berust bij het bedrijfsleven. De overheid heeft hier geen taak noch direct als medefinancier van het Fonds noch als herverzekeraar. e. Ondanks het feit dat het bedrijfsleven in principe de mogelijkheid heeft om met behulp van een risicoverzekeringsfonds op solidariteitsbasis een belangrijk deel van de huidige problematiek van niet-verzekerbare risico's op te lossen kan er incidenteel toch sprake zijn van uitzonderlijke situaties die het karakter hebben van calamiteiten of rampen die uitgaan boven adequate voorzieningen zoals het eerdergenoemde risicoverzekeringsfonds ofwel geheel andersoortig zijn zoals aardbevingen, kernrampen, kortom natuurrampen of andere rampen. In dergelijke uitzonderlijke situaties zullen voorzieningen nodig zijn die wel medewerking van de overheid vergen. Hierbij gaat het echter om ad hoc voorzieningen die van geval tot geval moeten worden ingevuld, in bepaalde gevallen met inschakeling van het Nationaal Rampenfonds. f. Steun van de overheid is verenigbaar met het EG-Verdrag art. 92, lid 2b als het gaat om natuurrampen of buitengewone gebeurtenissen. Het standpunt van de Europese Commissie met betrekking tot weersomstandigheden zoals vorst, ijzel, regen of droogte is dat deze niet als natuurramp beschouwd kunnen worden, tenzij de geleden schade een bepaalde minimumdrempel overschrijdt (30% van de normale produktie, 20% hiervan in probleemgebieden). Tweede Kamer, vergaderjaar , nrs

Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001

Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001 Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001 Besluit van 21 december 2000, houdende vaststelling van het Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2000,

Nadere informatie

Toekomst: Verzekeringen

Toekomst: Verzekeringen Toekomst: Verzekeringen Prof.dr.ir. Matthijs Kok Wat is verzekeren? Verzekeren is gebaseerd op solidariteit: een groep mensen loopt het risico dat hen iets overkomt. Op voorhand staat niet vast wie van

Nadere informatie

Vijf jaar Wet IB 2001; Kapitaalverzekeringen. Herman M. Kappelle. 1. Wat wilde de wetgever bereiken?

Vijf jaar Wet IB 2001; Kapitaalverzekeringen. Herman M. Kappelle. 1. Wat wilde de wetgever bereiken? Vijf jaar Wet IB 2001; Kapitaalverzekeringen Herman M. Kappelle 1. Wat wilde de wetgever bereiken? Terzake van de wijzigingen van het fiscale regime van de kapitaalverzekeringen in de Wet IB 2001, had

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 Herziening van het stelsel van sociale zekerheid BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen. Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden

Gemeente Achtkarspelen. Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Gemeente Achtkarspelen Verordening Langdurigheidstoeslag WWB Dienst Werk en Inkomen De Wâlden November 2011 1 Gemeente Achtkarspelen de Raad van de gemeente Achtkarspelen; gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

PRESENTATIE INFOAVOND ZAAL DE VERREKIJKER OP 5 MEI

PRESENTATIE INFOAVOND ZAAL DE VERREKIJKER OP 5 MEI Vlaams Rampenfonds De overvloedige regenval van 27, 28 en 29 juli 2014 PRESENTATIE INFOAVOND ZAAL DE VERREKIJKER OP 5 MEI 2015 http://www.bestuurszaken.be/rampenfonds Even voorstellen Vlaamse overheid

Nadere informatie

Artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen

Artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen Memo Van prof. Mr. Ch.P.A. Geppaart Onderwerp Artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen 1. Via het hoofd van de afdeling Directe belastingen van het Ministerie van Financiën ontving ik Uw

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 12, tweede lid, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 12, tweede lid, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers; STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 850 24 november 2008 Regeling van de Staatssecretaris van Justitie van 12 november 2008, nr. 5557004/08, houdende bepalingen

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 102 d.d. 2 november 2009 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en drs. A.I.M. Kool) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1999 2000 Nr. 49d 26 498 Wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de evaluatie van de bijstandsverlening aan zelfstandigen BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 383 Wet van 27 september 2000, houdende nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en

Nadere informatie

Beleggingsprospectus Stichting Polish Robinia Foundation.

Beleggingsprospectus Stichting Polish Robinia Foundation. Beleggingsprospectus Stichting Polish Robinia Foundation. Als opmerking vooraf moge dienen dat de Stichting Polish Robinia Foundation een gevolmachtigd verkoper is van het Poolse bedrijf Robiplant Sp.z.oo,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 19064 Bedrijfsovername in de land- en tuinbouw Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW EN VISSERIJ Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Woongarant. Hypotheekbeschermingsplan 2013

Woongarant. Hypotheekbeschermingsplan 2013 Woongarant Hypotheekbeschermingsplan 2013 Woongarant Woongarant staat garant voor onafhankelijke, kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. De opgebouwde expertise stelt ons in staat om excellente producten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1985-1986 18813 Wijzigingen van bepalingen in de Algemene Bijstandswet die betrekking hebben op het verhaal van kosten van bijstand Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 081 Nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 02/02/2016

Datum van inontvangstneming : 02/02/2016 Datum van inontvangstneming : 02/02/2016 Vertaling C-690/15-1 Zaak C-690/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 21 december 2015 Verwijzende rechter: Cour administrative d appel

Nadere informatie

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Opstap Hypotheek 2 Hypotheken 2 Naam product Opstap Hypotheek 3 Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Een huis kopen. Een spannend avontuur. Daarbij gaat u niet over één nacht ijs. Bij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 955 Uitbreiding van de mogelijkheid om voorzieningen te verstrekken bij arbeid als zelfstandige Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. Inleiding

Nadere informatie

Ondersteuning van de brede weersverzekering: STEUNVERLENINGSLOGICA EN DE BIJDRAGE TOT DE AANDACHTSGEBIEDEN EN HORIZONTALE DOELSTELLINGEN

Ondersteuning van de brede weersverzekering: STEUNVERLENINGSLOGICA EN DE BIJDRAGE TOT DE AANDACHTSGEBIEDEN EN HORIZONTALE DOELSTELLINGEN M17: RISICOMANAGEMENT (ART. 36-39) 1. RECHTSGRONDSLAG Binnen M17 'risicobeheer' wordt één maatregel voorzien: Ondersteuning van de brede weersverzekering: o Artikel 36 van Verordening (EU) nr. 13052013:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 034 Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 15 december 2011,

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 15 december 2011, De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 15 december 2011, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2011, gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

Notitie. Aan de Griffier van de Vaste Commissie van Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Betreft: Bos en Lommerplein

Notitie. Aan de Griffier van de Vaste Commissie van Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Betreft: Bos en Lommerplein Notitie Aan de Griffier van de Vaste Commissie van Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Mr. R.W. Polak parlementair advocaat Mr. D.A. Hofland advocaat / belastingadviseur Mr R.J. Bondrager

Nadere informatie

Besluit bijstandverlening zelfstandigen; De Bbz-regeling

Besluit bijstandverlening zelfstandigen; De Bbz-regeling Aan onderstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Besluit bijstandverlening zelfstandigen; De Bbz-regeling Betreft informatie voor: de gevestigde ondernemer de startende ondernemer de oudere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 479 Voorstel van wet van het lid Hamer houdende regels met betrekking tot een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang en waarborging van

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015 PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN Juni 2015 ARTIKEL 1 Begripsbepalingen De definities en de begripsomschrijvingen zoals vermeld in

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid.

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. NU in Raadsvoorstel gemeente Reg. nr Ag. nr Datum Boxtel 96100086 6 28-03-96 Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. Inhoud Zowel de oude gemeente

Nadere informatie

de inspecteur van de Belastingdienst[te P], verweerder.

de inspecteur van de Belastingdienst[te P], verweerder. Uitspraak RECHTBANK DEN HAAG Team belastingrecht zaaknummer: SGR 13/6388 proces-verbaal van de mondelinge uitspraak van de enkelvoudige kamer van 7 november 2013 in de zaak tussen [X], wonende te [Z],

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en ondernemerschap

Arbeidsongeschiktheid en ondernemerschap Een goed gesprek over Arbeidsongeschiktheid en ondernemerschap Als ondernemer neemt u dagelijks belangrijke beslissingen. Om de juiste beslissingen te kunnen nemen bent u afhankelijk van goede informatie.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 071 Wateroverlast in Nederland Nr. 21 HERDRUK 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 21 d.d. 2 april 2009 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil - Stork en mr. B. Sluijters) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (), laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2009, 15178 (uittreksel) Zorgverzekering

Nadere informatie

Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer

Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer Inleiding Dit memo bevat de argumenten voor de fiscale aftrek van de premie betreffende het vrijwillige gedeelte van een beroepspensioenregeling bij

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Verordening bijzondere bijstand 2015 gemeente Heerde.

besluit vast te stellen de Verordening bijzondere bijstand 2015 gemeente Heerde. Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 11 november 2014; gelet op artikel 35 van de Participatiewet; besluit vast te stellen de Verordening bijzondere bijstand

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 376 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met het onder de prestatiebeurs brengen van de reisvoorziening Nr. 3 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp Datum 26 oktober 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Venray 2013 Pagina 1 van 6 De raad van Venray, gelezen het advies van de Cliëntenraad WWB van 16 oktober 2012, gelezen

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Zoetermeer 2009

Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Zoetermeer 2009 Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Zoetermeer 2009 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Zoetermeer Officiële naam regeling Verordening langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 011 01 33 04 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling

Nadere informatie

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

BELEIDSREGELS BESTUURLIJKE BOETE WWB, IOAW EN IOAZ GEMEENTE ZEEVANG

BELEIDSREGELS BESTUURLIJKE BOETE WWB, IOAW EN IOAZ GEMEENTE ZEEVANG BELEIDSREGELS BESTUURLIJKE BOETE WWB, IOAW EN IOAZ GEMEENTE ZEEVANG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeevang, Gelet op artikel 18a van de Wet werk en bijstand, artikel 20a van

Nadere informatie

Artikel 31. Toelichting. Artikel 31, tweede lid, onderdeel u, van de Wet werk en bijstand komt te luiden:

Artikel 31. Toelichting. Artikel 31, tweede lid, onderdeel u, van de Wet werk en bijstand komt te luiden: Artikel 31 Laatste bewerking op 24 januari Artikel 31, tweede lid, onderdeel u, van de Wet werk en bijstand komt te luiden: u. hetgeen een mantelzorger op grond van het bepaalde bij of krachtens artikel

Nadere informatie

I-SZ/2015/1803. Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid - Algemene bepalingen 2015

I-SZ/2015/1803. Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid - Algemene bepalingen 2015 I-SZ/2015/1803 Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid - Algemene bepalingen 2015 Definitieve vaststelling Besluit College d.d. 1 september 2015 . Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

VERORDENING VERREKENING BESTUURLIJKE BOETE BIJ RECIDIVE GEMEENTE ASSEN 2015.

VERORDENING VERREKENING BESTUURLIJKE BOETE BIJ RECIDIVE GEMEENTE ASSEN 2015. VERORDENING VERREKENING BESTUURLIJKE BOETE BIJ RECIDIVE GEMEENTE ASSEN 2015. Wetstechnische informatie 1. Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Assen Officiële naam regeling Verordening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 mei 2005;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 mei 2005; De raad van de gemeente Schouwen-Duiveland; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 mei 2005; gelet op de Wet werk en bijstand, Staatsblad 2003, nummer 375; gelet op

Nadere informatie

Wijziging op de Verordening Re-integratie en Tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Borsele

Wijziging op de Verordening Re-integratie en Tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Borsele Wijziging op de Verordening Re-integratie en Tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Borsele Citeertitel: Re-integratieverordening 2015 De raad van de gemeente Borsele, gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

de besloten vennootschap Mortgage Venture B.V., gevestigd te Lelystad, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap Mortgage Venture B.V., gevestigd te Lelystad, hierna te noemen Aangeslotene. Niet-bindende uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-151d.d. 1 april 2014 (prof.mr. E.H. Hondius, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. W.H.G.A. Filott mpf, leden en mevrouw

Nadere informatie

5.5 a. Een bezit: Natascha heeft nog geld van de klant tegoed. b. Er is nog niets verkocht, dus ook niet op rekening.

5.5 a. Een bezit: Natascha heeft nog geld van de klant tegoed. b. Er is nog niets verkocht, dus ook niet op rekening. Hoofdstuk 5 Werken in een eigen bedrijf 5.1 a. De bezittingen zijn altijd door iemand gefinancierd: door de eigenaar (eigen vermogen) en/of door iemand die een lening verschaft (vreemd vermogen). b. Het

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 726 fschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale

Nadere informatie

van de heren Karlos Callens en Marc Vanden Bussche, de dames Mercedes Van Volcem en Lydia Peeters en de heer Sas van Rouveroij

van de heren Karlos Callens en Marc Vanden Bussche, de dames Mercedes Van Volcem en Lydia Peeters en de heer Sas van Rouveroij stuk ingediend op 1521 (2011-2012) Nr. 1 6 maart 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de heren Karlos Callens en Marc Vanden Bussche, de dames Mercedes Van Volcem en Lydia Peeters en de heer Sas

Nadere informatie

Voorstel van resolutie

Voorstel van resolutie stuk ingediend op 1610 (2011-2012) Nr. 1 9 mei 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de heer Karlos Callens, de dames Tinne Rombouts, Tine Eerlingen en Els Robeyns en de heren Marc Vanden Bussche

Nadere informatie

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen LWB 05 Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van deze verzekering

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. 27 april 2010;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. 27 april 2010; Raadsbesluit De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. 27 april 2010; gelet op het bepaalde in artikelen 8 lid 1, onderdeel c en 30

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive. vast te stellen de VERORDENING VERREKENING BESTUURLIJKE BOETE BIJ RECIDIVE.

Onderwerp : Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive. vast te stellen de VERORDENING VERREKENING BESTUURLIJKE BOETE BIJ RECIDIVE. Vergadering d.d. : 5 februari 2013 Agendapunt : 8.4B Registratienummer : 406659 Onderwerp : Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive De raad van de gemeente Hof van Twente; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond 2015 Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond

Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond 2015 Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond 2015 Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik Overwegingen: BSA pleegt voor werkgevers (waaronder de overheid) onder meer loonregres ex. artikel 2 Verhaalswet ongevallen

Nadere informatie

BOETE BIJ RECIDIVE GEMEENTE MARUM 2015

BOETE BIJ RECIDIVE GEMEENTE MARUM 2015 Nr. De raad van de gemeenten Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. ; gelet op artikel 8 eerste lid onderdeel d, van de Participatiewet; besluit vast te stellen de VERORDENING

Nadere informatie

Bijstand voor gevestigde ondernemers

Bijstand voor gevestigde ondernemers 28 Bijstand voor gevestigde ondernemers Algemene informatie Naast de startende ondernemer (zie IZ folder nr 27 Bijstand voor startende ondernemers kan ook de gevestigde ondernemer voor financiële hulp

Nadere informatie

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom Stichting Sociaal Fonds Essent Reglement 2014 Algemeen Artikel 1 1. De Stichting Sociaal Fonds Essent heeft blijkens artikel 3 van de statuten ten doel financiële steun

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

Woongarant. Hypotheekbeschermingsplan 2015

Woongarant. Hypotheekbeschermingsplan 2015 Woongarant Hypotheekbeschermingsplan 2015 Woongarant Woongarant staat garant voor onafhankelijke, kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. De opgebouwde expertise stelt ons in staat om excellente producten

Nadere informatie

Dienstverlening Werkplein Helmond aan gevestigde ondernemers Dienstverlening aan zelfstandig ondernemers op het Werkplein Regio Helmond

Dienstverlening Werkplein Helmond aan gevestigde ondernemers Dienstverlening aan zelfstandig ondernemers op het Werkplein Regio Helmond Dienstverlening Werkplein Helmond aan gevestigde ondernemers Dienstverlening aan zelfstandig ondernemers op het Werkplein Regio Helmond Wilt u een onderneming starten of beëindigen of bent u als ondernemer

Nadere informatie

Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Cuijk 2012 A

Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Cuijk 2012 A Intergemeentelijke Sociale Dienst Cuijk Grave Mill en Sint Hubert Wet Werk en Bijstand Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Cuijk 2012 A Verordening langdurigheidstoeslag WWB gemeente Cuijk 2012

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 360 Besluit van 29 augustus 2000, houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw in verband met voortzetting ziekenfondsverzekering

Nadere informatie

Uit de verstrekte gegevens blijkt dat de compensatieregelingen leiden tot de volgende tegemoetkomingen:

Uit de verstrekte gegevens blijkt dat de compensatieregelingen leiden tot de volgende tegemoetkomingen: Directoraat-Generaal Belastingdienst/ Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 22 januari 2010, nr. DGB 2010/415 M, Staatscourant 2010, 1372 De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

BEELD VAN DE UITVOERING 2012

BEELD VAN DE UITVOERING 2012 BEELD VAN DE UITVOERING 2012 Bbz 2004 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 IOAW IOAZ WPB WWB WWIK Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; De raad van de gemeente Steenbergen; overwegende dat vaststelling van een verordening wettelijk is voorgeschreven; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014;

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 CRITERIA VOOR HET VERHOGEN VAN DE BIJSTANDSNORM

HOOFDSTUK 2 CRITERIA VOOR HET VERHOGEN VAN DE BIJSTANDSNORM TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2010 De raad van de gemeente Hattem; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en artikel 30 van de Wet werk en bijstand; besluit vast te stellen de volgende

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL

GEMEENTE SCHERPENZEEL GEMEENTE SCHERPENZEEL Beleidsregels bijzondere bijstand HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet werk en bijstand (WWB);

Nadere informatie

Wijziging bedragen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en WWIK per 1 juli 2011

Wijziging bedragen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en WWIK per 1 juli 2011 Wijziging bedragen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en WWIK per 1 juli 2011 1. Inleiding Het wettelijk minimumloon is per 1 juli 2011 vastgesteld op 1.435,20 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Hoogeveen 2015

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Hoogeveen 2015 Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Hoogeveen 2015 De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders; gelet op de artikelen

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis Klaverblad Verzekeringen Garantie Groei Polis Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Loonwaarde en loonkostensubsidie

Hoofdstuk 2. Loonwaarde en loonkostensubsidie De raad van de gemeente gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.; gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet; besluit vast te stellen de gemeente.. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

Nadere uitleg is opgenomen in de implementatiehandleiding, onderdeel van de bij deze modelverordening behorende ledenbrief.

Nadere uitleg is opgenomen in de implementatiehandleiding, onderdeel van de bij deze modelverordening behorende ledenbrief. Modelverordening loonkostensubsidie Participatiewet Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of [iets] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 1, derde lid. - [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld

Nadere informatie

Gemeente Krimpen aan den IJssel

Gemeente Krimpen aan den IJssel pagina 1 van 5 Versie per 1 januari 2006 430 KREDIETHYPOTHEEK 1) ALGEMEEN 1.1. Algemene vermogensvrijlating De WWB kent, net als de Abw, een algemene vrijlatingsregeling voor vermogen. Alleen wanneer de

Nadere informatie

*Z0386B5DD05* B&W-vergadering : Registratienummer : Z -14-27454 / 29858. Onderwerp

*Z0386B5DD05* B&W-vergadering : Registratienummer : Z -14-27454 / 29858. Onderwerp *Z0386B5DD05* B&W-vergadering : Registratienummer : Z -14-27454 / 29858 Onderwerp : Beleidsregel krediethypotheek en pandrecht Participatiewet Goeree- Overflakkee 2015 Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van (datum en nummer);

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van (datum en nummer); Nr. De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van (datum en nummer); gezien het advies van de gezamenlijke Wmo-adviesraden van de Westerkwartiergemeenten d.d. 29

Nadere informatie

Zaak T-205/99. Hyper Srl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen

Zaak T-205/99. Hyper Srl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen Zaak T-205/99 Hyper Srl tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen Douanerechten Invoer van televisietoestellen uit India Ongeldige certificaten van oorsprong Verzoek tot kwijtschelding van invoerrechten

Nadere informatie

Fiscale gevolgen collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen

Fiscale gevolgen collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.1.6 Fiscale gevolgen collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen tekst bronnen Besluit van de staatssecretaris van Financiën d.d. 6.7.2009

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie