Gemeenschappelijke Raadszitting van woensdag 9 juli

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenschappelijke Raadszitting van woensdag 9 juli"

Transcriptie

1 NATIONALE ARBEIDSRAAD CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN ADVIES Nr CRB Gemeenschappelijke Raadszitting van woensdag 9 juli ADVIES BETREFFENDE DE EVALUATIE VAN DE FEDERALE DIAGNOSTIEK OVER HET WOON-WERKVERKEER Blijde Inkomstlaan, Brussel, Av. de la Joyeuse Entrée, Bruxelles Tel: Fax CRB/CCE: Fax NAR/CNT:

2 2 CRB DEF ADVIES BETREFFENDE DE EVALUATIE VAN DE FEDERALE DIAGNOSTIEK OVER HET WOON-WERKVERKEER INBEHANDELINGNEMING 1. Overeenkomstig artikel 168 van de programmawet van 8 april 2003 heeft de heer DAMAR, voorzitter van het directiecomité van de fod Mobiliteit en Vervoer, bij brief van 1 juni 2007 het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale Arbeidsraad (NAR) ingewonnen omtrent de evaluatie van de diagnostiek over de verplaatsingen van de werknemers tussen hun woon- en werkplaats. 2. In deze evaluatienota staan twee vragen centraal : primo, in welke mate werden de doelstellingen die vooropstonden bij het tot stand brengen van deze wetgeving gerealiseerd?; secundo, voldoet het instrumentarium dat werd ontwikkeld om de gegevens over de woon-werkverplaatsingen te verzamelen? 3. De gemengde subcommissie Treinkaarten, die met het dossier werd belast, heeft ter zake een aantal hoorzittingen met deskundigen belegd om stof te leveren en duidelijkheid te verschaffen ten behoeve van het debat onder de sociale gesprekspartners : - Op 10 september 2007 heeft de heer ROMAN, algemeen adviseur bij de fod Mobiliteit en Vervoer, de bovengenoemde evaluatienota voorgesteld en gewezen op de verschillen tussen het voorlopige en het definitieve verslag betreffende de Diagnostiek woon-werkverkeer op 30 juni Op 23 oktober 2007 hebben de dames LEONARD (Institut des Sciences du Travail IST -van de UCL) en OP DEN KAMP (Hoger Instituut Voor Arbeid HIVA - van de KUL) en de heren WER- NERUS (IST) en VAN GYES (HIVA) de studie voorgesteld die op verzoek van de fod Mobiliteit en Vervoer werd uitgevoerd over de verplichte consultatie van de ondernemingsraden en andere overlegorganen in het kader van de diagnostiek woon-werkverkeer. 4. Op basis van deze hoorzittingen heeft de gemengde subcommissie Treinkaarten het onderstaande ontwerpadvies opgesteld, dat op 9 juli 2008 door de plenaire vergadering van de raden werd goedgekeurd.

3 3 CRB DEF ADVIES Inleiding 5. Zoals ze al in hun vroegere adviezen over mobiliteit 1 hebben laten weten, dringen de raden er eerst en vooral op aan dat zo spoedig mogelijk een duurzaam mobiliteitsbeleid wordt uitgetekend dat de bestrijding van de verkeerscongestie overstijgt en m.n. rekening houdt met de sociale, de economische en de milieudimensie, meer bepaald wat de reductie van de uitstoot van broeikasgassen betreft. 6. In deze context wijzen de raden erop dat het woon-werkverkeer 20% van de totale verplaatsingen uitmaakt en 70% tijdens de piekuren. Aangezien de mobiliteitsproblematiek dus veel ruimer is dan het woon-werkverkeer, onderstrepen de raden dat de problemen en oplossingen die in de genoemde diagnostiek worden vermeld slechts betrekking hebben op een deel van het mobiliteitsvraagstuk en dat de aanbevelingen die ze in dit advies formuleren bijgevolg de bestaande mobiliteitsproblemen maar gedeeltelijk kunnen helpen oplossen. 7. Vermits het woon-werkverkeer evenwel een belangrijk onderdeel van de totale verplaatsingen vormt, is het volgens de raden een cruciale vector van een duurzaam mobiliteitsbeleid. In dit opzicht beschouwen ze de diagnostiek als een goede vertrekbasis om oplossingen voor mobiliteitsproblemen uit te werken en als een bevoorrecht instrument voor het opzetten en uitvoeren van een duurzaam mobiliteitsbeleid. De gegevens uit de diagnostiek zijn volgens hen bijzonder nuttig om zich een idee te vormen van de manier waarop het woon-werkverkeer in België verloopt en om het gebrek aan alternatieven voor de wagen te schetsen. 8. In dit verband merken de raden wel op dat de diagnostiek woon-werkverkeer op zich geen bedrijfsvervoerplan is en dat ze zelf geen oplossing(en) aanreikt voor dit probleem. De raden zijn zich ervan bewust dat het hier gaat om een eerste bevraging met een aantal kinderziekten, maar zijn wel van oordeel dat de diagnostiek kan dienen als instrument om de sociale dialoog rond de mobiliteitsproblematiek te bevorderen. 1 Bijvoorbeeld: de gemeenschappelijke adviezen CRB-NAR van 21 september 2000 over het mobiliteitsbeleid (CRB 2000/593, advies nr. 1322) en van 23 april 2004 over het voorontwerp van Federaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling (mobiliteit armoede vergrijzing) (CRB , advies nr. 1461)

4 4 CRB DEF Algemene aanbevelingen 9. De raden nemen er in dit verband notitie van dat uit de analyse van het HIVA (Hoger Instituut voor Arbeid van de KUL) en het IST (Institut des Sciences du Travail van de UCL) blijkt dat op het vlak van het overleg over de federale diagnostiek en over de woon-werkmobiliteit in het algemeen nog heel wat verbeteringen mogelijk zijn en dit zowel op het niveau van het overlegproces als op het stuk van de impact van het overleg op de maatregelen die een bedrijf ter bevordering van de mobiliteit treft. 10. Gelet op deze vaststellingen herinneren de raden eraan dat de federale enquête over de woonwerkverplaatsingen m.n. tot doel heeft, enerzijds, een bewustwording omtrent de problematiek te stimuleren en het debat terzake binnen de ondernemingen en de betrokken instellingen op gang te brengen en, anderzijds, een verandering van houding aan te moedigen, opdat er via het overleg tussen de werkgever en de werknemers een stap wordt gezet in de richting van de vrijwillige opstelling van een bedrijfsvervoerplan. De raden dringen er dan ook op aan dat de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer bij het ter beschikking stellen van de vragenlijst aan de ondernemingen voor de tweede federale enquête woon-werkverplaatsingen tegelijk ook een boodschap bezorgt waarin de klemtoon wordt gelegd op de navolgende punten: - dat het verloop van de bovengenoemde enquête een uitgelezen moment is om binnen de ondernemingen een debat tussen sociale gesprekspartners te organiseren over de mobiliteitsproblemen die ze eventueel ondervinden en over de oplossingen die moeten worden toegepast op deze te verhelpen; - dat het nuttig is aan te geven of de diagnostiek 2005 in de onderneming al dan niet werd gevolgd door een dialoog over de mobiliteit, eventueel de redenen aan te geven waarom een dergelijke dialoog in voorkomend geval niet heeft plaatsgevonden en de moeilijkheden te vermelden die zich bij die gelegenheid hebben voorgedaan en aan te geven of die dialoog al dan niet heeft geleid tot de goedkeuring van concrete mobiliteitsmaatregelen; - dat het belangrijk is hoe dan ook de maatregelen mee te delen die daadwerkelijk al werden genomen om in het veld de mobiliteit van de werknemers in het kader van hun woonwerkverplaatsingen te verbeteren, de context te vermelden waarin deze maatregelen werden genomen en aan te geven welke maatregelen, gelet op het succes ervan, kunnen worden beschouwd als goede praktijken die als inspiratiebron kunnen dienen voor identieke of gelijkaardige oplossingen in andere ondernemingen; - dat het, ten slotte, belangrijk is te antwoorden op de facultatieve vragen.

5 5 CRB DEF 11. Opdat de diagnostiek daadwerkelijk een wijziging van het mobiliteitsgedrag kan teweegbrengen die meer is afgestemd op de beginselen van duurzame ontwikkeling, zijn de raden in ieder geval van oordeel dat de bevoegde autoriteiten ook de ondernemingen via een vlotte en efficiënte communicatie moeten sensibiliseren. Ze moeten hun m.n. laten weten dat ze verplicht zijn de vragenlijst van de fod Mobiliteit en Vervoer in te vullen en er duidelijk op wijzen dat het invullen van de diagnostiek geen pure administratieve verplichting is, maar vooral een uitnodiging om na te denken en een dialoog aan te gaan over (duurzaam) mobiliteitsmanagement. In dit verband moeten de informatie- en bewustmakingscampagnes de nadruk leggen op de kwaliteit en de kwantiteit van de oorspronkelijke gegevens, die hun dankzij de diagnostiek ter beschikking zullen worden gesteld. Deze precisering moet het mogelijk maken dat de ondernemingen het volle belang van de diagnostiek inzien, o.m. omdat de gegevens die ze verzamelen hun de mogelijkheid bieden in hun eigen voordeel oplossingen te vinden voor de toegankelijkheid van hun onderneming en voor de mobiliteit van hun werknemers. Ook goedepraktijkvoorbeelden uit de publieke sector kunnen hier, volgens de raden, het nut van de diagnostiek aantonen. 12. Bovendien zijn de raden van oordeel dat een specifieke bewustmakings- en voorlichtingscampagne moet worden opgezet ten aanzien van de overheid en de zowel federale als gewestelijke en subregionale instanties van sociaal overleg die bevoegd zijn voor de vaststelling van het mobiliteitsbeleid, met als doel de federale databank en meer bepaald de inhoud en de mogelijkheden ervan en de concrete manier om deze informatie te verkrijgen, meer bekendheid te geven. 13. Daarnaast zijn de raden vragende partij om voor bepaalde sectoren analysen te vragen op basis van de gegevens die werden verstrekt in het kader van de eerste diagnostiek woon-werkverkeer. 14. Ten slotte pleiten de raden ervoor om de opgevraagde gegevens in het kader van de federale diagnostiek woon-werkverkeer zo veel mogelijk af te stemmen op de gegevens die worden gevraagd in het kader van de vragenlijst voor ondernemingen met meer dan 200 werknemers in het Brussels hoofdstedelijk gewest (nota , zie bijlage) teneinde o.m. de administratieve verplichtingen van de ondernemingen te verlichten.

6 6 CRB DEF Bijzondere aanbevelingen 15. De raden drukken de wens uit dat in art. 162, 2. 2 van de programmawet van 8 april 2003 het woord ook wordt geschrapt om de dubbelzinnigheid weg te nemen i.v.m. de verplichting of niet om twee keer een diagnostiek op te stellen : voor elk filiaal van een onderneming en voor de onderneming in haar geheel. 16. Vervolgens achten ze het wenselijk dat in art. 162, 2 van de genoemde wet de methode voor het berekenen van het aantal werknemers wordt gepreciseerd en dat wordt vermeld dat de referentieperiode voor deze berekening overeenkomt met de vier kwartalen vόόr 30 juni van het jaar waarin de diagnostiek wordt opgemaakt. 17. Bovendien vragen de raden dat in art. 165 van de programmawet van 8 april 2003 een 2 wordt ingevoegd waarin uitdrukkelijk wordt vermeld dat, bij ontstentenis van een ondernemingsraad, het advies van de vakbondsafvaardiging wordt ingewonnen en dat, als er noch een ondernemingsraad, noch een vakbondsdelegatie is, de werknemers rechtstreeks van het verslag op de hoogte worden gebracht. 18. Voorts achten de raden het aangewezen om bij de volgende enquête (die begin juli 2008 moet starten) ook te vragen het paritair comité in te vullen waar het bedrijf van afhankelijk is omdat ze vinden dat een debat ter zake op sectorieel niveau zou moeten kunnen plaatsvinden. Juist omdat ze voorstander zijn van een dergelijk debat, hebben ze hierboven aangekondigd dat ze voor bepaalde sectoren analysen zullen vragen op basis van de gegevens die werden verstrekt in het kader van de eerste diagnostiek woon-werkverkeer. 19. Teneinde bij te dragen tot het ontstaan van een beleid van duurzame mobiliteit vinden de raden het, in navolging van de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, belangrijk dat een verband wordt gelegd tussen het door de werknemer gebruikte vervoermiddel en het afgelegde traject. Ze onderstrepen dat deze informatie immers van fundamenteel belang is om de bruikbaarheid van de verzamelde informatie voor de openbaarvervoermaatschappijen te vergroten en de uitstippeling van trein-, bus-, tram- en metrotrajecten in functie van het woon-werkverkeer voor hen te vergemakkelijken. De raden zijn zich evenwel bewust van het probleem dat dergelijke informatie kan doen rijzen op het vlak van de privacy, indien ze tot een te hoge graad van nauwkeurigheid wordt doorgedreven. Ze herinneren eraan dat de Commissie voor de Privacy in haar advies nr. 02/2002 heeft gesteld dat zich geen probleem voordoet indien het samenvoegen van de verzamelde gegevens zo gebeurt dat heridentificatie van personen uitgesloten is. De raden bevelen dan ook aan dat de precisiegraad terzake in overleg met de genoemde Commissie voor de Privacy wordt vastgesteld.

7 7 CRB DEF 20. Voorts wijzen de raden erop dat het belangrijk zou zijn zich ook een beeld te vormen van de woonwerkverplaatsingen van uitzendkrachten, enerzijds en van werknemers die werken op tijdelijke bouwterreinen buiten de vestigingsplaats van de onderneming die hen tewerkstelt, bv. de arbeiders van de bouwsector die tijdelijk geconcentreerd zijn op de bouwsite van een gebouw en voor wie hun respectieve werkgevers soms particulier vervoer organiseren, anderzijds. Hiertoe verbinden de raden zich ertoe, in overleg met de betrokken sectoren, een bijzonder onderzoek te wijden aan deze twee bovenvermelde specifieke situaties en aan de geschiktheid van het gecreëerde instrument voor de informatieverzameling. 21. Ten slotte geven de raden hun voornemen te kennen om in een nabije toekomst een dialoog te starten over een aantal aspecten van het mobiliteitsbeleid in zijn geheel. In deze context zouden punten die rechtstreeks verband houden met de diagnostiek kunnen worden besproken, met name de punten waarvoor de raden hierboven voorstellen ze in een begeleidende boodschap bij de federale vragenlijst 2008 op te nemen

Gemeenschappelijke Raadszitting van dinsdag 21 december

Gemeenschappelijke Raadszitting van dinsdag 21 december NATIONALE ARBEIDSRAAD CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN ADVIES Nr.1.754 CRB 2010-1730 DEF Gemeenschappelijke Raadszitting van dinsdag 21 december 2010 -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van 19 juli Advies met het oog op de federale diagnostiek woon-werkverkeer x x x

Gemeenschappelijke Raadszitting van 19 juli Advies met het oog op de federale diagnostiek woon-werkverkeer x x x NATIONALE ARBEIDSRAAD CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN ADVIES Nr. 1.986 CRB 2016-1680 DEF Gemeenschappelijke Raadszitting van 19 juli 2016 --------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van 25 februari

Gemeenschappelijke Raadszitting van 25 februari NATIONALE ARBEIDSRAAD CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN ADVIES Nr. 1.894 CRB 2014-0317 DEF Gemeenschappelijke Raadszitting van 25 februari 2014 ----------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

NATIONALE ARBEIDSRAAD CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN. ADVIES Nr CRB CCR 10

NATIONALE ARBEIDSRAAD CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN. ADVIES Nr CRB CCR 10 NATIONALE ARBEIDSRAAD CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN ADVIES Nr. 1.630 CRB 2008-260 Gemeenschappelijke Raadszitting van woensdag 27 februari 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van 25 september

Gemeenschappelijke Raadszitting van 25 september NATIONALE ARBEIDSRAAD CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN ADVIES Nr. 2.095 CRB 2018-2400 DEF Gemeenschappelijke Raadszitting van 25 september 2018 -----------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van vrijdag 5 maart

Gemeenschappelijke Raadszitting van vrijdag 5 maart CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD CRB 2004-295 DEF ADVIES NR 1.458 Gemeenschappelijke Raadszitting van vrijdag 5 maart 2004 -----------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

VAN DE WET VAN 27 JULI 1962

VAN DE WET VAN 27 JULI 1962 NATIONALE ARBEIDSRAAD CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN ADVIES Nr. 1.737 CRB 2010-1042 DEF Gemeenschappelijke Raadszitting van woensdag 23 juni 2010 ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

advies CRB 2014-0470 De wijziging van de uitvoeringsbesluiten betreffende de verzameling van gegevens over de woon- werkverplaatsingen van werknemers

advies CRB 2014-0470 De wijziging van de uitvoeringsbesluiten betreffende de verzameling van gegevens over de woon- werkverplaatsingen van werknemers advies CRB 2014-0470 De wijziging van de uitvoeringsbesluiten betreffende de verzameling van gegevens over de woon- werkverplaatsingen van werknemers CRB 2014-0470 DEF Advies over de wijziging van de

Nadere informatie

ADVIES CRB-NAR

ADVIES CRB-NAR ADVIES CRB-NAR 2016-1680 De federale diagnostiek woon- werkverkeer 2017 CRB 2016-1680 Advies met het oog op de federale diagnostiek woon-werkverkeer 2017 Brussel 19.07.2016 Inbehandelingneming 2 CRB 2016-1680

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van 28 mei

Gemeenschappelijke Raadszitting van 28 mei NATIONALE ARBEIDSRAAD CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN ADVIES Nr. 2.133 CRB 2019-1150 DEF Gemeenschappelijke Raadszitting van 28 mei 2019 ------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

FEDERALE DIAGNOSTIEK WOON-WERKVERKEER Potentieel dat beter benut moet worden

FEDERALE DIAGNOSTIEK WOON-WERKVERKEER Potentieel dat beter benut moet worden FEDERALE DIAGNOSTIEK WOON-WERKVERKEER Potentieel dat beter benut moet worden 1. Inleiding De federale verplichting in het kader van de diagnostiek woon-werkverkeer, ingevoerd door de Programmawet van 8

Nadere informatie

CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD CRB DEF CCR 10. ADVIES Nr

CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD CRB DEF CCR 10. ADVIES Nr CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD CRB 2007-1537 DEF ADVIES Nr. 1.625 Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 20 december 2007 -------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

advies CRB 2014-0317

advies CRB 2014-0317 advies CRB 2014-0317 De evaluatie van de federale diagnostiek woon-werkverkeer 2011 en de voorgestelde verbeteringen voor 2014 CRB 2014-0317 DEF Advies m.b.t. de evaluatie van de federale diagnostiek

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 22 december 2004 ;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 22 december 2004 ; SCSZ/04/112 1 BERAADSLAGING NR. 05/007 VAN 18 JANUARI 2005 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER MET HET OOG OP HET CREEREN VAN DIAGNOSTIEKEN

Nadere informatie

Advies over de prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2012

Advies over de prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2012 NATIONALE ARBEIDSRAAD CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN ADVIES Nr. 1.785 CRB 2011-1440 DEF Gemeenschappelijke Raadszitting van 20 december 2011 --------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Relancestrategie Invoering van een globale verbintenis van de werkgevers inzake stageplaatsen Advies nr en rapport nr. 86

Relancestrategie Invoering van een globale verbintenis van de werkgevers inzake stageplaatsen Advies nr en rapport nr. 86 NATIONALE ARBEIDSRAAD CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN RAPPORT Nr. 90 Gemeenschappelijke Raadszitting van woensdag 19 november 2014 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

DE VERPLAATSINGSKOSTEN VAN DE WERKNEMERS

DE VERPLAATSINGSKOSTEN VAN DE WERKNEMERS NATIONALE ARBEIDSRAAD CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN ADVIES Nr.1.692 CRB 2009-1090 DEF Gemeenschappelijke Raadszitting van dinsdag 14 juli 2009 --------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van 27 april

Gemeenschappelijke Raadszitting van 27 april NATIONALE ARBEIDSRAAD CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN ADVIES Nr. 1.981 DEF Gemeenschappelijke Raadszitting van 27 april 2016 -----------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van 26 januari

Gemeenschappelijke Raadszitting van 26 januari NATIONALE ARBEIDSRAAD CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN ADVIES Nr. 1.764 CRB 2011-0089 DEF Gemeenschappelijke Raadszitting van 26 januari 2011 -------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van 24 juni

Gemeenschappelijke Raadszitting van 24 juni NATIONALE ARBEIDSRAAD CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN ADVIES Nr. 1.942 CRB 2015-1260 DEF Gemeenschappelijke Raadszitting van 24 juni 2015 --------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

ADVIES OVER DE WERKGEVERSBIJDRAGE IN DE PRIJS VAN DE TREINKAARTEN VANAF 1 FEBRUARI

ADVIES OVER DE WERKGEVERSBIJDRAGE IN DE PRIJS VAN DE TREINKAARTEN VANAF 1 FEBRUARI NATIONALE ARBEIDSRAAD CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN ADVIES Nr. 1.720 Gemeenschappelijke Raadszitting van woensdag 26 januari 2010 --------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van 29 januari

Gemeenschappelijke Raadszitting van 29 januari NATIONALE ARBEIDSRAAD CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN ADVIES Nr. 2.113 CRB 2019-0240 DEF Gemeenschappelijke Raadszitting van 29 januari 2019 ------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van dinsdag 21 november

Gemeenschappelijke Raadszitting van dinsdag 21 november CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD CRB 2006-1310 DEF ADVIES Nr. 1.573 Gemeenschappelijke Raadszitting van dinsdag 21 november 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

ADVIES. 15 september 2016

ADVIES. 15 september 2016 ADVIES Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat het gebruik van pesticiden, die fipronil of neonicotinoïden bevatten, verbiedt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 15 september

Nadere informatie

ADVIES CRB 2011-0346

ADVIES CRB 2011-0346 ADVIES CRB 2011-0346 De harmonisering en de verwerking van de statistieken inzake de aanvullende pensioenen CRB 2011-0346 DEF De harmonisering en de verwerking van de statistieken inzake de aanvullende

Nadere informatie

advies CRB Federale actievoorstellen ter bevordering van carpooling in België

advies CRB Federale actievoorstellen ter bevordering van carpooling in België advies CRB 2014-1820 Federale actievoorstellen ter bevordering van carpooling in België CRB 2014-1820 Advies over de Federale actievoorstellen ter bevordering van carpooling in België BRUSSEL 15.10.2014

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van woensdag 11 februari

Gemeenschappelijke Raadszitting van woensdag 11 februari NATIONALE ARBEIDSRAAD CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN ADVIES Nr.1.672 Gemeenschappelijke Raadszitting van woensdag 11 februari 2009 ------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

R A P P O R T Nr

R A P P O R T Nr R A P P O R T Nr. 95 ------------------------------- IAO Rapport uitgebracht ter aanvulling van de rapporten uitgebracht door de Belgische regering overeenkomstig de bepalingen van artikel 19 van het Statuut

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 9 november

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 9 november A D V I E S Nr. 1.529 ----------------------------- Zitting van woensdag 9 november 2005 ----------------------------------------------------- Wetsvoorstel betreffende de verplichte fiets- en voetgangersvergoeding

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van 21 februari

Gemeenschappelijke Raadszitting van 21 februari NATIONALE ARBEIDSRAAD CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN ADVIES Nr. 2.076 CRB 2018-0515 DEF Gemeenschappelijke Raadszitting van 21 februari 2018 ---------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

NATIONALE ARBEIDSRAAD CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN. ADVIES Nr CRB DEF CCR 10

NATIONALE ARBEIDSRAAD CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN. ADVIES Nr CRB DEF CCR 10 NATIONALE ARBEIDSRAAD CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN ADVIES Nr. 1.991 CRB 2016-2040 DEF Gemeenschappelijke Raadszitting van woensdag 21 september 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 13 november

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 13 november A D V I E S Nr. 1.448 ----------------------------- Zitting van donderdag 13 november 2003 ------------------------------------------------------- Vereenvoudiging en modernisering van de sociale administratie

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 18 december

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 18 december A D V I E S Nr. 1.828 -------------------------------- Zitting van dinsdag 18 december 2012 ------------------------------------------------------ IAO Voorlegging, aan het Parlement, van de instrumenten

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van 18 december

Gemeenschappelijke Raadszitting van 18 december NATIONALE ARBEIDSRAAD CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN ADVIES Nr. 1.834 CRB 2012-1559 DEF Gemeenschappelijke Raadszitting van 18 december 2012 ------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 21 december

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 21 december A D V I E S Nr. 1.504 ---------------------------- Zitting van dinsdag 21 december 2004 -------------------------------------------------- Betaalde feestdagen - Wetsvoorstel : vaststelling van de eerste

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 15 december

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 15 december A D V I E S Nr. 1.717 ----------------------------- Zitting van dinsdag 15 december 2009 -------------------------------------------------- Outplacement - werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van 29 januari

Gemeenschappelijke Raadszitting van 29 januari NATIONALE ARBEIDSRAAD CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN ADVIES Nr. 2.073 Gemeenschappelijke Raadszitting van 29 januari 2018 ---------------------------------------------------------------------- Welvaartsvastheid

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 30 september

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 30 september A D V I E S Nr. 1.912 ------------------------------- Zitting van dinsdag 30 september 2014 ------------------------------------------------------ Voorontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale

Nadere informatie

RAPPORT Nr

RAPPORT Nr RAPPORT Nr. 96 ------------------------ IAO Rapport over het tijdvak 1 juni 2013-31 mei 2016, uitgebracht door de Belgische regering overeenkomstig de bepalingen van artikel 22 van het Statuut van de Internationale

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 31 mei

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 31 mei A D V I E S Nr. 1.613 ----------------------------- Zitting van donderdag 31 mei 2007 ----------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 5 tot

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 23 april

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 23 april A D V I E S Nr. 2.131 ------------------------------ Zitting van dinsdag 23 april 2019 ---------------------------------------------- Advies betreffende de in de Nationale Arbeidsraad gesloten akkoorden

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 30 oktober

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 30 oktober A D V I E S Nr. 1.821 ----------------------------- Zitting van dinsdag 30 oktober 2012 --------------------------------------------------- Onderscheid tussen werknemer en zelfstandige Criteria voor vervoer

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- Outplacement werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen en

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 13 juli

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 13 juli A D V I E S Nr. 1.774 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 juli 2011 ---------------------------------------------- Gelegenheidswerk in de landbouwsector en de tuinbouwsector Eenparig

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 4 mei

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 4 mei A D V I E S Nr. 1.511 ---------------------------- Zitting van woensdag 4 mei 2005 ------------------------------------------- Verslaggevingsverplichtingen van de sectoren x x x 2.090-1 Blijde Inkomstlaan,

Nadere informatie

Diagnostiek woon-werkverkeer 2014. Informatiesessiete Antwerpen op 19-06-2014

Diagnostiek woon-werkverkeer 2014. Informatiesessiete Antwerpen op 19-06-2014 Diagnostiek woon-werkverkeer 2014 Informatiesessiete Antwerpen op 19-06-2014 Toestand van de mobiliteit in België Stijgende vraag naar vervoer Verzadiging van de infrastructuur Budgettaire context Wiekanhandelen?

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van 29 januari

Gemeenschappelijke Raadszitting van 29 januari NATIONALE ARBEIDSRAAD CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN ADVIES Nr. 2.074 CRB 2018-0280 DEF Gemeenschappelijke Raadszitting van 29 januari 2018 ----------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV 516 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken

Nadere informatie

BRUXELLES- BRUSSEL

BRUXELLES- BRUSSEL ADVIES OVER HET ONTWERP VAN MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE WIJZE WAAROP DE GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DE DATABANK INZAKE WOON-WERKVERKEER WORDEN OPGEVRAAGD AVIS SUR LE PROJET D ARRETE

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RVV- 509 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over het ontwerp van koninklijk besluit houdende oprichting van de bijzondere raadgevende commissie Verbruik binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en tot

Nadere informatie

A A N B E V E L I N G Nr AANBEVELING AAN DE PARITAIRE COMITES OVER DE INVOERING VAN

A A N B E V E L I N G Nr AANBEVELING AAN DE PARITAIRE COMITES OVER DE INVOERING VAN A A N B E V E L I N G Nr. 23 ----------------------------------------- AANBEVELING AAN DE PARITAIRE COMITES OVER DE INVOERING VAN SPECIFIEKE CRITERIA OM DE AARD VAN EEN ARBEIDSRELATIE IN SOMMIGE RISICOSECTOREN

Nadere informatie

Federale diagnostiek woon-werkverkeer

Federale diagnostiek woon-werkverkeer Federale diagnostiek woon-werkverkeer Bereid u voor op de federale verplichting! FOD Mobiliteit en Vervoer, 1 juni 2017 1 Programma 9.00: Onthaal - koffie 9.30: Inleiding en achtergrond, door Nicolas Coomans

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 BIS

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 BIS COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 BIS --------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 19 december 2001 ------------------------------------------------------

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 21 maart

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 21 maart A D V I E S Nr. 2.027 ------------------------------ Zitting van dinsdag 21 maart 2017 ----------------------------------------------- Detachering van werknemers Adviesaanvraag: ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Nota MORA-secretariaat

Nota MORA-secretariaat Nota MORA-secretariaat Vaststellingen m.b.t. het Vlaams Gewest over de werkgeverstegemoetkomingen in de kosten van het woon-werkverkeer van loontrekkenden uit de privésector Aanvullende nota van het MORA-secretariaat

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 1 juni

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 1 juni A D V I E S Nr. 1.483 ------------------------------- Zitting van dinsdag 1 juni 2004 ----------------------------------------- IAO - Voorlegging, aan het Parlement, van de instrumenten die de Internationale

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van 18 december

Gemeenschappelijke Raadszitting van 18 december NATIONALE ARBEIDSRAAD CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN ADVIES Nr. 1.887 CRB 2013-1541 DEF Gemeenschappelijke Raadszitting van 18 december 2013 ---------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van 21 februari

Gemeenschappelijke Raadszitting van 21 februari NATIONALE ARBEIDSRAAD CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN ADVIES Nr. 2.075 CRB 2018-0540 DEF Gemeenschappelijke Raadszitting van 21 februari 2018 ----------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N Kruispuntbank voertuigen A04 Brussel, 29 september 2010 MH/MG/AS ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over HET WETSONTWERP HOUDENDE DE OPRICHTING VAN DE KRUISPUNTBANK

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 104 -------------------------------------------------------------------- Zitting van 27 juni 2012 ------------------------------ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OVER

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 1 april

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 1 april A D V I E S Nr. 1.682 ------------------------------ Zitting van woensdag 1 april 2009 --------------------------------------------- Transportkosten voor outplacement x x x 2.370-1 Blijde Inkomstlaan,

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.489 ------------------------------- Zitting van maandag 19 juli 2004 -----------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.489 ------------------------------- Zitting van maandag 19 juli 2004 ----------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.489 ------------------------------- Zitting van maandag 19 juli 2004 ----------------------------------------- Fondsen voor bestaanszekerheid - neerlegging van jaarrekeningen, jaarverslagen

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 28 januari

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 28 januari A D V I E S Nr. 1.889 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 januari 2014 ------------------------------------------------ Opleidingen tijdens periodes van economische werkloosheid Ontwerp

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003

A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003 A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot

Nadere informatie

NOTA VOOR DE LEDEN VAN HET BUREAU

NOTA VOOR DE LEDEN VAN HET BUREAU Brussel, 1 maart 2018 NOTA VOOR DE LEDEN VAN HET BUREAU ----------------------------------------------------------- : Stand van zaken dringende adviesaanvragen / IPA-dossiers 2017-2018 Bij brief van 30

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE PROCEDURE VAN INLICHTING EN RAADPLEGING VAN DE WERKNEMERSVER-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE PROCEDURE VAN INLICHTING EN RAADPLEGING VAN DE WERKNEMERSVER- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 24 VAN 2 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE PROCEDURE VAN INLICHTING EN RAADPLEGING VAN DE WERKNEMERSVER- TEGENWOORDIGERS MET BETREKKING TOT HET COLLECTIEF ONTSLAG, GEWIJZIGD

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 13 juli

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 13 juli A D V I E S Nr. 1.773 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 juli 2011 ---------------------------------------------- Verzoek om verlenging van de maatregelen inzake seizoenarbeid in de

Nadere informatie

CRB DEF CCR 10

CRB DEF CCR 10 CRB 2010-0360 DEF Advies betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen 24.02.2010 2 CRB

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 16 juli

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 16 juli A D V I E S Nr. 1.857 ------------------------------ Zitting van dinsdag 16 juli 2013 ----------------------------------------- Huispersoneel: Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

Aanvraag van een/de parkeerkaart(en) «BEDRIJF EN ZELFSTANDIGE»

Aanvraag van een/de parkeerkaart(en) «BEDRIJF EN ZELFSTANDIGE» Koekelberg - Per post : H. Vanhuffelplein 6 - Per fax : 02/414.10.71 - Per mail : bevolking@koekelberg.irisnet.be - Af te geven aan de Dienst Bevolking van het Gemeentehuis Aanvraag van een/de parkeerkaart(en)

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 21 december

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 21 december A D V I E S Nr. 1.505 ---------------------------- Zitting van dinsdag 21 december 2004 ------------------------------------------------- Evaluatie van de gelegenheidsarbeid in de horecasector x x x 2.107-1

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 21 maart

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 21 maart A D V I E S Nr. 2.028 ------------------------------ Zitting van dinsdag 21 maart 2017 ----------------------------------------------- Ratificatie van het verdrag nr. 131 van de IAO betreffende de vaststelling

Nadere informatie

A A N B E V E L I N G Nr AANBEVELING AAN DE PARITAIRE COMITES, DE ONDERNEMINGEN EN HUN

A A N B E V E L I N G Nr AANBEVELING AAN DE PARITAIRE COMITES, DE ONDERNEMINGEN EN HUN A A N B E V E L I N G Nr. 20 ----------------------------------------- AANBEVELING AAN DE PARITAIRE COMITES, DE ONDERNEMINGEN EN HUN WERKNEMERS, OM OUDERE WERKNEMERS AAN HET WERK TE HOUDEN IN DE ONDERNEMINGEN

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 16 juli

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 16 juli A D V I E S Nr. 1.860 ------------------------------ Zitting van dinsdag 16 juli 2013 ------------------------------------------ Schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of regeling van gedeeltelijke

Nadere informatie

advies CRB 2015-0110 Het nieuwe tarievenbeleid van de NMBS

advies CRB 2015-0110 Het nieuwe tarievenbeleid van de NMBS advies CRB 2015-0110 Het nieuwe tarievenbeleid van de NMBS CRB 2015-0110 DEF Advies over het nieuwe tarievenbeleid van de NMBS Brussel 21.01.2015 Inbehandelingneming 2 CRB 2015-0110 DEF Op 8 oktober 2014

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 22 oktober

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 22 oktober A D V I E S Nr. 1.870 ------------------------------ Zitting van dinsdag 22 oktober 2013 -------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING ----------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 30 januari

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 30 januari A D V I E S Nr. 1.594 ----------------------------- Zitting van dinsdag 30 januari 2007 ----------------------------------------------- Stelsel van de gelegenheidswerknemers in de sector van de witlofteelt

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 87 --------------------------------

R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten Eindevaluatie van de Belgische sociale partners ------------------------ 15.07.2014

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van 26 januari

Gemeenschappelijke Raadszitting van 26 januari NATIONALE ARBEIDSRAAD CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN ADVIES Nr. 1.969 CRB 2016-0187 DEF Gemeenschappelijke Raadszitting van 26 januari 2016 ------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 13 juli

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 13 juli A D V I E S Nr. 1.772 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 juli 2011 ---------------------------------------------- Nationaal verslag (2009-2010) over de praktische uitvoering van richtlijn

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 6 mei

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 6 mei A D V I E S Nr. 1.687 --------------------------------- Zitting van woensdag 6 mei 2009 ------------------------------------------------ Vlottende feestdag naar keuze van de werknemer. x x x 2.367-1 Blijde

Nadere informatie

R A P P O R T Nr

R A P P O R T Nr R A P P O R T Nr. 105 --------------------------------- Rapport uitgebracht ter aanvulling van de rapporten uitgebracht door de Belgische regering overeenkomstig de bepalingen van artikel 22 van het Statuut

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 16 juli

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 16 juli A D V I E S Nr. 2.136 ------------------------------ Zitting van dinsdag 16 juli 2019 -------------------------------------------- Ecocheques Evaluatie van de lijst Nieuwe aanvragen om toevoeging/interpretatievragen

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.606 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.606 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.606 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- Uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING Bijlage 2: Cao 104 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING ----------------- Gelet op de wet van 5

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 27 juni

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 27 juni A D V I E S Nr. 1.802 ----------------------------- Zitting van woensdag 27 juni 2012 --------------------------------------------- Programmawet Gevolggeving aan advies nr. 1.795: werkgelegenheidsplan

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 17 december

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 17 december A D V I E S Nr. 1.883 ------------------------------ Zitting van dinsdag 17 december 2013 --------------------------------------------------- Sociale verkiezingen 2012 Evaluatie x x x 2.608-1 Blijde Inkomstlaan,

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 5 november

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 5 november A D V I E S Nr. 1.913 -------------------------------- Zitting van woensdag 5 november 2014 ------------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 23 oktober

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 23 oktober A D V I E S Nr. 1.425 Zitting van woensdag 23 oktober 2002 --------------------------------------------------- Onderwerping aan de sociale zekerheid - federale autonome overheidsbedrijven x x x 1.958-1

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.917 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 -----------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.917 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 ----------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.917 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 ----------------------------------------------------- Nationaal profiel voor veiligheid en gezondheid op het werk

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.833 ----------------------------- Zitting van dinsdag 18 december 2012 ---------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.833 ----------------------------- Zitting van dinsdag 18 december 2012 --------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.833 ----------------------------- Zitting van dinsdag 18 december 2012 --------------------------------------------------- Hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden - Uitvoering

Nadere informatie

A AN B E V E L I N G Nr SUPPLEMENT BOVENOP DE WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN WEGENS SCHORSING

A AN B E V E L I N G Nr SUPPLEMENT BOVENOP DE WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN WEGENS SCHORSING A AN B E V E L I N G Nr. 24 ---------------------------------------- SUPPLEMENT BOVENOP DE WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN WEGENS SCHORSING VAN DE UITVOERING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST - WET VAN 12 APRIL 2011

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 16 juni

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 16 juni A D V I E S Nr. 1.521 ----------------------------- Zitting van donderdag 16 juni 2005 --------------------------------------------- IAO - Voorlegging aan het Parlement van de instrumenten aangenomen door

Nadere informatie

Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk. Voordelen in natura... 2

Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk. Voordelen in natura... 2 Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten 3300008 Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk Voordelen in natura... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 108/

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 108/ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 108/2 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van dinsdag 24 juli 2018 ------------------------------------------ Collectieve

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van 21 maart

Gemeenschappelijke Raadszitting van 21 maart NATIONALE ARBEIDSRAAD CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN ADVIES Nr. 2.024 CRB 2017-0714 DEF Gemeenschappelijke Raadszitting van 21 maart 2017 ----------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.542 ----------------------------- Zitting van woensdag 21 december 2005 -------------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.542 ----------------------------- Zitting van woensdag 21 december 2005 ------------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.542 ----------------------------- Zitting van woensdag 21 december 2005 ------------------------------------------------------- Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 25 oktober

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 25 oktober A D V I E S Nr. 2.004 ------------------------------- Zitting van dinsdag 25 oktober 2016 --------------------------------------------------- Systeem van de werkgeversgroeperingen Gevolggeving aan advies

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 juni

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 juni A D V I E S Nr. 2.088 ------------------------------ Zitting van dinsdag 26 juni 2018 ------------------------------------------- Evaluatie van de bijzondere regeling van hoofdelijke aansprakelijkheid

Nadere informatie