Schoolgids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2014-2015"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 0 Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school Gegevens van de school Situering van de school Schoolgrootte Het Bestuur Weer Samen Naar School (WSNS) Een Daltonschool 5 Hoofdstuk 2: Waar de school voor staat Katholieke identiteit Levensbeschouwing van de school 8 Hoofdstuk 3: Organisatie De organisatie van onze school Zelfstandig werken Schooltijden Urenberekening schooljaar Vakantierooster ( incl. andere vrije dagen) Gym- en zwemtijden Compensatie- en studiedagen Ontruimingsplan BVL a Aanmelden b Toelating c Regeling leerlinggebonden financiering (lgf) d Procedure met betrekking tot aanname van leerlingen met LGF: 16 (deze regeling loopt tot augustus 2014) e Preventieve Ambulante Begeleiding g Schorsing/ verwijdering De zorg voor het jonge kind Niveaus van zorg Leerlingvolgsysteem 18 NB: Betekenis afkortingen Rapporten Advisering voortgezet onderwijs 20 1

3 Hoofdstuk 5: De ouders Ouderbetrokkenheid Medezeggenschapsraad Activiteiten Ouderavonden 25 Hoofdstuk 6: Praktische zaken Leerplicht en extra verlof Afwezigheid melden Maatregelen ter voorkoming van lesuitval Foto s, internet, Tussenschoolse Opvang Brede school Asten Oost Buitenschoolse opvang Klachtenregeling en seksuele intimidatie Verzekeringen Sponsoring 35 Hoofdstuk 7: Samenwerking met andere instanties De Inspectie De bibliotheek De GGD Onderwijsbegeleidingsdienst Beroepsopleidingen 38 Hoofdstuk 8: Resultaten van ons onderwijs 39 Hoofdstuk 9: Het Team Het Team 41 2

4 Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids van Daltonschool Het Lover. Met deze gids willen wij u als ouder een zo goed mogelijk beeld geven van de manier waarop wij onderwijs geven. Als u nog geen kinderen op onze school hebt, kan deze gids u helpen bij het maken van een verantwoorde keuze voor de school van uw kind. In deze gids vindt u onder andere informatie over: De opzet van ons onderwijs De organisatie, zoals de groepsverdeling, het vakantierooster De zorg voor onze leerlingen Wat van ouders wordt verwacht en wat ouders van de school kunnen verwachten. Kortom alles wat voor u als ouder belangrijk is om te weten staat in de schoolgids. Mocht u na het lezen van de schoolgids nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met de school. Namens het team wens ik u een heel prettig en succesvol schooljaar toe! Gabriëlla Buijs Directeur Daltonschool Het Lover Instemming medezeggenschapsraad: De medezeggenschapsraad heeft met de inhoud en de samenstelling van deze schoolgids ingestemd. Voor akkoord Voorzitter MR: Naam: Handtekening: Datum: Schoolkalender: Deze schoolgids verschijnt digitaal, daarnaast krijgt ieder gezin een schoolkalender met daarin de belangrijke data. 3

5 Hoofdstuk 1: De school 1.1 Gegevens van de school Naam: R.K. Daltonschool Het Lover Adres: Biggekruid 7, 5721 RB, Asten Telefoon: Directie: Gabriëlla Buijs, directeur Website: 1.2 Situering van de school Basisschool Het Lover is centraal in het uitbreidingsplan Loverbosch gelegen. De school wordt omgeven door huizen, een park (Loverveld) en weiland. In het park is een speelweide aangelegd waar Het Lover gebruik van maakt voor buitensport. De speelplaats van Het Lover is gedeeltelijk betegeld en bestaat voor het overige deel uit gras. In 1988 is bij de school een overdekte fietsenstalling gebouwd. Het gebouw bestaat nu uit 10 klaslokalen, een teamkamer, een gemeenschapsruimte, een directiekamer, een speelzaal, een ruimte ten behoeve van de administratie, twee spreekkamers en diverse bergingen. Sinds maart 2014 is ook peuterspeelzaal Pinkeltje hier op Het Lover gevestigd. Door de aankleding van lokalen en gangen regelmatig te vernieuwen met werkstukken die door de kinderen zijn gemaakt, wordt geprobeerd er een kindvriendelijk gebouw van te maken. De school maakt voor de gym- en zwemlessen gebruik van de Schop. Dit sportcomplex ligt op loopafstand van de school. 1.3 Schoolgrootte Daltonschool Het Lover telde op de teldatum in oktober 2013, 206 leerlingen. Veruit de meeste leerlingen zijn woonachtig in Asten. Doordat wij een Daltonschool zijn komen er ook leerlingen uit de omgeving naar onze school. We hebben op onze school te maken met leerlingen van verschillende nationaliteiten en culturen. Er werken 13 leerkrachten, (deels parttime) een administratieve kracht, een onderwijsassistente, een intern begeleider en een directeur. 1.4 Stichting PRODAS Stichting PRODAS is ontstaan uit een fusie van zes schoolbesturen. PRODAS staat voor Primair Onderwijs Deurne-Asten-Someren. Op dit moment zijn 25 basisscholen bij de stichting aangesloten waaronder één school voor speciaal basisonderwijs met vestigingen in Someren en Deurne. De scholen hebben overwegend een katholieke identiteit (24) en er is één school op algemene grondslag. De 500 medewerkers bieden circa leerlingen kwalitatief goed onderwijs. Toegankelijk en inspirerend. De individuele scholen voeren een eigen onderwijskundig beleid vanuit een eigen visie en concept. Het zijn de directeuren die samen met het team het gezicht van de school bepalen. Stichting PRODAS wil eraan bijdragen dat de condities daarvoor optimaal zijn om zo de daadkracht, de kwaliteit en de eigenheid van de scholen te versterken. In dit totale proces draait alles om het kind. Daarbij krijgen ouders en medewerkers veel ruimte 4

6 voor eigen inbreng, waarbij de directeur van de school de spil is in de organisatie. Kwaliteit van het onderwijs en arbeidsvreugde van de medewerkers zijn, naast een gezond financieel en materieel beleid, sleutelwoorden bij Stichting PRODAS. In de besturingsfilosofie van de organisatie is de school de gesprekspartner voor de ouders. Stichting PRODAS ondersteunt de directeuren in hun werk in de school. Voor suggesties, ideeën en opmerkingen kunt u daarom het beste terecht op de school van uw kind. Kijk voor meer informatie en de websites van alle scholen op Stichting PRODAS Namens de Raad van Bestuur Postbus 3, 5720 AA ASTEN Frits de Bruijnstraat 1, 5721 XR ASTEN Telefoon: (0493) Fax: (0493) Weer Samen Naar School (WSNS) Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband W.S.N.S. Deurne- Asten Someren. Dit samenwerkingsverband streeft een aantal doelen na: Maximale ontwikkelingsmogelijkheden voor ieder kind Zoveel mogelijk passend in de reguliere basisschool Professioneel opererend, goed onderlegd personeel om die zorg te kunnen bieden In nauwe samenwerking met de overige scholen binnen het samenwerkingsverband zal dit jaar het minimale niveau van zorg gedefinieerd worden waaraan elke school dient te voldoen. Passend binnen dit kader zullen we als school onze eigen zorg op maat uitwerken zoals in hoofdstuk 4 beschreven. 1.6 Een Daltonschool Het Daltononderwijs aan Het Lover is geen vast en statisch gegeven; het is een proces en dus is Het Lover een school in beweging: Dalton is een manier van omgaan met elkaar. Het Lover werkt vanuit de 6 Daltonkernwaaden Vrijheid in gebondenheid, Zelfstandigheid, Samenwerken, Doelmatigheid, Borging en Reflectie aan de totale ontwikkeling van elk kind. Het Lover vindt het belangrijk dat een kind graag naar school komt, omdat dat de voedingsbodem is voor het leer- en ontwikkelingsproces dat kinderen moeten doormaken. Leerkrachten en ouders van Het Lover voelen zich goed thuis in de door Helen Parkhurst voorgestane leefstijl. Het Lover neemt kinderen serieus, laat ze zelf meedenken en meebeslissen over regels en afspraken in een groep. Het Lover geeft kinderen verantwoordelijkheid over gebouw en omgeving. En benadrukt dat leren en naar school gaan niet moet omdat ouders of leerkrachten dat zeggen, maar dat ze dat zelf moeten willen om te groeien naar een volwaardige deelnemer/ deelneemster aan onze maatschappij. In de zes Daltonkernwaarden vindt Het Lover veel aanknopingspunten voor een gezonde, stimulerende aanpak naar kinderen toe. Wij beseffen dat eigen verantwoordelijkheid hebben, samenwerken en zelfstandig zijn, afhankelijk is van wat je zelf kunt en hoe anderen je daarin accepteren en ondersteunen. Juist daarom vindt Het Lover het belangrijk op school een houding uit te stralen en aan te kweken van acceptatie van ieders kwaliteiten. Daltononderwijs leert kinderen daarmee om te gaan binnen de school, in de overtuiging dat zij die grondhouding in de maatschappij, zullen toepassen. 5

7 Het Lover heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een basisschool waarin niet alleen de prestaties van een kind centraal staan. Op 1 maart 1993 is Het Lover, bij het 10-jarig bestaan, basisschool voor Daltononderwijs geworden. In mei 2014 is de licentie weer voor 5 jaar verlengd. Dalton is "A way of life". Het Daltononderwijs gaat uit van: Vrijheid in gebondenheid Voor het kind is het leren hanteren van het principe vrijheid/verantwoordelijkheid een proces dat langzaam verloopt. De school zal in een geleidelijk proces het kind vertrouwd moeten maken met dat principe en daaraan inhoud moeten geven. De spelende kleuter en het kind in groep 8 zullen ieder op hun eigen manier, in verschillende mate die vrijheid, die verantwoordelijkheid moeten ervaren. Zij hebben ruimte nodig om met vrijheid te leren omgaan. In de loop der jaren wordt het kind geleerd vrij te zijn in: de keuze van volgorde waarin het zijn opdrachten wil afwerken; het raadplegen van hulpbronnen; het samenwerken met medeleerlingen; de besteding en de verdeling van zijn tijd. Niet alle kinderen kunnen dezelfde verantwoordelijkheid aan en zullen niet in gelijke mate zelfstandig kunnen functioneren. Vandaar dat van de leerkrachten een houding vereist is die gericht is op individuele hulp en begeleiding. Zelfstandigheid Kinderen willen actief, zelfontdekkend bezig zijn. Als kinderen gedwongen worden de hele dag te moeten luisteren of te doen wat anderen hen opgedragen hebben, dan verdwijnt het leerplezier als sneeuw voor de zon. Daarom zullen we steeds proberen kinderen zelf voor problemen te stellen, die ze ook zelf moeten oplossen. Ze moeten in eerste instantie zelf observeren, naslagwerken gebruiken, experimenteren en gevonden oplossingen verdedigen. Dit actief probleemoplossend leren levert betere begripsvorming en denkstructuren op bij kinderen. Tevens zullen ze tijdens de schooluren actiever zijn en daarmee bereiken we dat de totale leertijd ook effectiever benut wordt. Samenwerken Het principe samenwerken sluit aan bij onze maatschappij: in de maatschappij is samenwerken, het werken in teamverband, belangrijk. In een Daltonschool krijgen de kinderen de kans elkaar te helpen en om te leren met en van elkaar. De onderlinge samenwerking komt tot uiting in de periode waarin kinderen bepaalde stof onder de knie moeten zien te krijgen. In deze oefenperiode vindt de waardering door de leerkracht plaats in de vorm van stimulerende woorden of gedrag. Beoordelingen van het kind worden gegeven tijdens controlewerk of tijdens toetsen. Doelmatigheid Bereiken we wat we willen bereiken? En bereiken we dit op de meest effectieve manier? Leerlingen leren doelmatig en functioneel bezig te zijn. De school richt zich op het effectief inzetten van de tijd, menskracht en middelen. 6

8 Reflectie Jezelf en anderen een spiegel voorhouden en daarvan leren. Dat is belangrijk op ieder level van onze school. Dus zorgen we voortdurend voor reflectie op het niveau van de leerlingen, de leerkrachten en de school. Reflectie draagt bij aan het op een juiste manier bereiken van beoogde doelen. Borging Met borgen bedoelen we: ervoor zorgen dat hetgeen we kinderen leren ook echt iets van henzelf wordt. De leerling als eigenaar van dat wat hij geleerd heeft. Daarnaast zorgen we als school voor de borging van de kwaliteit van ons onderwijs. 7

9 Hoofdstuk 2: Waar de school voor staat 2.1 Katholieke identiteit Het Lover draagt haar katholieke identiteit uit en wil een school zijn die mensen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden leert samenleven. Wij willen kinderen dan ook vormen tot mens, in ontmoeting met anderen. De school is daarbij ontmoetingsplaats, waar met waardering voor elkaar wordt kennisgenomen van elkaars gelovige standpunten en waar de verschillende geloofsovertuigingen op voet van gelijkheid worden behandeld. Dit betekent dat zowel katholieke, anders-gelovige en niet-gelovige kinderen worden toegelaten tot de school. Veel christelijke waarden, zoals aandacht voor de medemens, eerlijk verdelen van macht, bezit en kennis, hulp aan zwakkeren, de eigenheid van ieder kind, enz. zijn volgens Het Lover rechtstreeks vertaalbaar naar de ideeën van Helen Parkhurst. Zo proberen wij de katholieke grondslag van onze school te vertalen naar de manier van omgaan met elkaar. 2.2 Levensbeschouwing van de school Het Lover is een katholieke school. In de beschrijving van de levensbeschouwing van de school willen we niet aangeven wat de meerwaarde van de katholieke school is ten opzichte van andere richtingen, maar willen we veeleer verduidelijken wat de merkbare eigentijdse betekenis is van de katholieke school. Het Lover als vertelgemeenschap De school is een gemeenschap waar verhalen worden verteld. Ieder individu, iedere leraar, ieder kind, iedere ouder heeft een verhaal. In een school als vertelgemeenschap wordt ruimte gecreëerd voor die verhalen. Kinderen mogen hun verhaal vertellen en aan kinderen worden verhalen verteld en voorgelezen. Verhalen gaan over onze idealen, over wie wij zijn en wat we willen bereiken. Door aan elkaar verhalen te vertellen kan er ook verbondenheid tussen mensen in de school worden versterkt. Het Lover als vierende school Verhalen en vieringen met herkenbare rituelen en symbolen versterken de onderlinge band bij mensen. Feestvieren is dankzeggen voor het goede en het mooie dat het leven brengt. Het Lover als waardevolle school Op een katholieke school wordt uitdrukkelijk aandacht besteed aan waarden en normen vanuit een levensbeschouwelijke context. Hierbij is het vooral belangrijk dat kinderen op school leren nadenken over zinvragen. Dit gebeurt onder andere in het vak godsdienst/levensbeschouwing. Binnen de verschillende levensbeschouwelijke tradities worden belangrijke levensvragen aan de orde gesteld. In een katholieke school leren kinderen verantwoordelijkheid dragen voor andere kinderen, voor volwassenen, voor het milieu en voor elkaar. Dat gebeurt in een open dialoog en via concrete actie. Zo kan men de wereld rondom de school dichterbij brengen en kunnen kinderen een steentje bijdragen aan de verbetering van de wereld veraf en dichtbij. 8

10 Het Lover als een katholieke school binnen een parochiegemeenschap Als katholieke school vindt Het Lover de relatie met de parochiegemeenschap waardevol, maar ieder heeft een eigen verantwoordelijkheid. Voor Het Lover betekent dit dat het vak godsdienst/ levensbeschouwing geen verlengstuk is van de kerkelijke catechese. Er wordt gewerkt aan de hand van projecten of naar aanleiding van bepaalde religieuze feesten. Waar mogelijk kunnen wel lijnen naar elkaar worden getrokken. Voor zowel eerste communie als vormsel zijn in deze parochie werkgroepen die u, als ouder, willen helpen bij de voorbereiding van uw kind. De leden van deze werkgroepen doen dat op vrijwillige basis. Het is niet zo dat zij uw verantwoordelijkheid overnemen! Betreffende de deelname van uw kind aan deze sacramenten wordt u tijdig geïnformeerd via de huis aan huis verspreide parochieinformatie en door middel van een brief die aan de leerlingen van de groepen 4 en 8 meegegeven wordt. De voorbereidingen van de kinderen zullen plaatsvinden door gastouders. Dit kan ook bij u thuis zijn, als u zich daarvoor aanmeldt. Rouw- en verliesverwerking van kinderen bij dood en echtscheiding. De stichting Prodas heeft in het schooljaar haar aandacht gericht op de rouw- en verliesverwerking van kinderen bij dood en echtscheiding. Bij echtscheiding of dood is het voor het kind belangrijk om zich veilig te voelen in een vertrouwde omgeving. Want alléén als het kind zich veilig voelt, zal het toekomen aan het verwerken van verlies. Anderen die het kind na staan, kunnen iets van de veiligheid bieden die kinderen nodig hebben om hun verdriet te uiten. Een van die veilige plekken is de school van het kind. Daarom heeft Prodas er voor gekozen om op elke school iemand in de gelegenheid te stellen zich te scholen. Deze contactpersonen hebben o.l.v. Riet Fiddelaers een tweetal studiedagen bijgewoond waarin het verlies centraal stond. De eerste studiedag stond in het teken van verliesverwerking bij dood, en tijdens de tweede bijeenkomst werd aandacht besteed aan het verlies bij echtscheiding. De contactpersonen hebben materialen en boeken ontvangen die op school direct bruikbaar zijn. Op het Prodaskantoor kan men de verdrietkoffers lenen om het onderwerp verder bespreekbaar te maken. Op onze school is Ine Rutjens de contactpersoon. Zij is degene die de kinderen kan begeleiden en die het aanspreekpunt is voor de overige teamleden. Toch kan het zijn dat dit voor sommige kinderen net niet voldoende is. Het kan zijn dat er kinderen zijn die graag met andere kinderen willen praten over hetgeen ze meemaken/ meegemaakt hebben. Voor de kinderen uit de bovenbouw wordt Prodasbreed een contactgroep gestart. Ouders die hun kind willen aanmelden voor een van de begeleidingsgroepen verlies bij dood of echtscheiding kunnen dit doorgeven aan de contactpersoon Ine Rutjens. Zij kan u verder informeren over de opzet van deze begeleiding. 9

11 Hoofdstuk 3: Organisatie 3.1 De organisatie van onze school Kindgericht Kindgericht werken staat bij Het Lover hoog in het vaandel. Met kindgericht bedoelt Het Lover niet alleen aanpassen, maar wel degelijk ook eisen. Het onderwijs moet niet worden opgevat als een vaststaand gegeven en voor elk kind hetzelfde. Dit houdt in dat de leerkrachten van Het Lover goed op de hoogte moeten zijn van het ontwikkelingsproces van kinderen en van de leerstoflijn die een kind moet afleggen. Dit vraagt ook van de leerkrachten een constante houding gericht op leren, op werken aan eigen deskundigheid. In eerste instantie is onze organisatie erop gericht om de diverse methodes die we gebruiken voor taal, rekenen, lezen, schrijven enz. aan te bieden op die momenten die een methode als leidraad aangeeft. We gaan daar echter flexibel mee om, omdat we van mening zijn dat een leerling in haar of zijn ontwikkeling begeleid moet worden. Als de leerling toe is aan sneller of moeilijker, dan mag een methode daar geen beletsel voor zijn. Omgekeerd is dat natuurlijk ook zo. Belangrijk vinden we het dat de kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor een stukje dagindeling. Om de zelfstandigheid te bevorderen, geven we een aantal opdrachten, waarbij het kind zelf mag bepalen in welke volgorde deze opdrachten gemaakt worden. Vooral in groep 1 en 2 worden de grondslagen gelegd voor de ontwikkeling van een houding tot zelfstandigheid. Het zelf kiezen, het bezig zijn met opdrachten en het afmaken daarvan zijn hoofdpunten in de ontwikkeling van de zelfstandigheid. Door op deze manier bij kinderen van 4 tot 12 jaar een beroep te doen op zelfstandigheid en ontwikkeling, hebben we kunnen en moeten kiezen voor een andere manier van beoordelen van kinderen. In onze beoordeling staat niet de vergelijking met andere kinderen centraal, maar een beoordeling van het kind zelf. De manier van werken, de inzet, de volharding, de wijze van samenwerken en ook de behoefte aan vragen stellen worden door de leerkracht geobserveerd. In samenhang met de resultaten van het werk wordt dan een beoordeling gegeven in de 'pedagogische sfeer'. Dat wil zeggen dat het positieve in de resultaten wordt benadrukt als een kind goed en naar vermogen heeft gewerkt. Alleen in groep 8 werken we af en toe met cijferbeoordelingen om de kinderen te laten wennen aan het met cijfers werkende voortgezet onderwijs. 3.2 Zelfstandig werken Het zelfstandig werken is als volgt opgebouwd binnen Het Lover. Bij de groepen 1-2 hanteert Het Lover het uitgangspunt dat alle kinderen van groep 1 en groep 2 taken krijgen. Het zelfstandig werken bestaat uit opdrachten zoals plakken, prikken, verven, puzzels, bouwhoek, poppenhoek, materialen uit de kast, schrijfhoek, luisterhoek en de computer. Wekelijks worden er basistaken en een keuzetaak opgegeven. Dagelijks mag het kind aan de taken werken, zo'n 45 minuten per keer. Voor de registratie van de taken en de vorderingen heeft Het Lover een taakbord ontwikkeld. Op het bord staat de naam van het kind, aangevuld met een pictogram. Ook de taken komen voor op het taakbord in de vorm van een tekening. Het kind kan met behulp van gekleurde magneetstroken zelf aangeven aan welke taak er gewerkt is en/ of welke taak gereed is. Kinderen van groep 1 plannen per dag wat ze willen gaan doen en de kinderen van groep 2 plannen voor de hele week. 10

12 Voor de verschillende dagen van de week hanteert Het Lover de volgende dagkleuren (welke corresponderen met de kleuren van de magneetstroken) voor alle groepen: maandag: dinsdag: woensdag: donderdag: vrijdag: rood blauw oranje groen geel Vanaf groep 3 is er wekelijks, naast de instructie en verwerking, aandacht voor zelfstandig werken. Hierbij mogen de kinderen zelf: de volgorde van de te maken taken bepalen; gebruik maken van informatiemateriaal in de klas; gebruik maken van de computer hulp/ uitleg vragen aan andere kinderen; waar mogelijk eigen werk corrigeren; een plaats kiezen om te werken. De groepsleerkracht heeft tijdens het zelfstandig werken gelegenheid om instructie te geven aan individuele leerlingen of aan kleinere groepen. Ook kan de groepsleerkracht gemaakt werk met individuele leerlingen doorspreken, kinderen observeren en stimuleren. In groep 3 wordt gewerkt met het taakblad van Het Lover. Het taakwerk bestaat uit opdrachten als speelleesset, stempeldoos, vrij leesboekjes, Humpie Dumpie, taal, lezen, schrijven en rekenen. Voor de keuzetaak wordt handvaardigheid, dammen, computer, luisterhoek en spelletjes ingevuld. Na de kerstvakantie krijgen de leerlingen een taakblad met daarop de dagtaken en de weektaak. 3.3 Schooltijden Groep 1 t/m 4 maandag, dinsdag en donderdag uur en uur. Woensdag en vrijdag uur s Morgens pauze van uur tot uur. Groep 5 t/m 8 maandag, dinsdag en donderdag uur en uur woensdag: uur vrijdag: uur en uur s Morgens pauze van uur tot uur. De groepen 5 t/m 8 zijn 15 vrijdagmiddagen vrij. Alle kinderen kunnen s morgens vanaf 10 minuten vóór half negen naar hun klaslokaal toe. In de pauze is er toezicht van leerkrachten en leerlingen op de speelplaats. Voetballen door de groepen 5 t/m 8 gebeurt, onder toezicht, op het Loverveld. s Middags hebben we graag dat de kinderen op de speelplaats spelen tot het moment dat de zoemer gaat. Dat betekent dat de kinderen dan om uur naar binnen mogen. Bij regen blijven de kinderen in de pauze binnen in hun eigen lokaal. 's Middags kunnen de kinderen bij hevige regen vanaf tien minuten vóór het begin van de school naar binnen. 11

13 Bij bijzondere evenementen zoals Sinterklaas, Sportdag en/of Carnaval zijn er vaak aangepaste schooltijden. Dit wordt via de Dalton Express bekend gemaakt. Het is wel de bedoeling dat de kinderen op tijd aanwezig zijn. De activiteit vindt plaats op het schoolplein. Ouders zijn daarbij ook welkom. Er wordt verondersteld dat alle leerlingen die binnen de kring Bergweg, Koestraat, Stegen, Floralaan, Margrietstraat, Hemel en Hemelberg wonen, daadwerkelijk te voet komen. De leerlingen die van verder komen, kunnen met de fiets naar school gaan. Bij Het Lover is een fietsenstalling gebouwd die berekend is op max. 85 fietsen. Van deze stalling dient dan gebruik gemaakt te worden. Er mag niet op de speelplaats gefietst worden in verband met de veiligheid. 3.4 Urenberekening schooljaar groep 1 t/m 4 groep 5 t/m 8 maandag 5.50 uur maandag 5.50 uur dinsdag 5.50 uur dinsdag 5.50 uur woensdag 4.00 uur woensdag 4.00 uur donderdag 5.50 uur donderdag 5.50 uur vrijdag 4.00 uur vrijdag 5.50 uur totaal uur totaal uur Urenberekening groep 1 t/m 4: Totaal aantal klokuren per schooljaar incl. bijtelling di 30 september 2014 : 52* = uur Opgeteld aantal uren vakantie incl. studiedagen: Studiedagen: Maandag 26 augustus = 5.50 uur Prodas studiedag woensdag 26 maart = 4 uur Totaal aantal lesuren groepen 1 t/m 4: = Urenberekening groep 5 t/m 8: Totaal aantal klokuren per schooljaar incl. bijtelling di 30 september 2014 : 52* = uur Opgeteld aantal uren vakantie incl. studiedagen en vrije middagen: Studiedagen: Maandag 26 augustus = 5.50 uur Prodas studiedag woensdag 26 maart = 4 uur Vrijdagmiddagen: 15*1.5 uur = 22.5 uur Totaal aantal lesuren groepen 5 t/m 8: =

14 3.5 Vakantierooster ( incl. andere vrije dagen) Start schooljaar : 25 augustus 2014 Herfstvakantie: t/m Kerstvakantie: t/m Carnavalsvakantie t/m Paasmaandag Koningsdag Mei vakantie t/m Hemelvaart zit in de meivakantie Pinkstermaandag Zomervakantie t/m Studiedagen: Prodasstudiedag woensdag Het Lover studiedagen maandag 3.6 Gym- en zwemtijden De kinderen van de groepen 1-2 maken gebruik van de speelzaal op school. De gymschoenen van deze kinderen kunnen op school blijven staan. Wij adviseren u om voor uw kind schoenen te kopen zonder veters. De schoenen mogen geen zwarte zolen hebben om strepen op de vloer te voorkomen. Voor de kinderen uit de andere groepen geldt dat zij enkel kunnen deelnemen aan deze lessen wanneer hun uitrusting compleet is, d.w.z. shirt, broekje, schoenen en handdoek. Gym rooster: Maandag Groep 6/7 en 7 van tot uur Groep 3 en 5 van tot uur Groep 8 van tot uur Donderdag Groep 3 en 4 van tot uur Groep 5 van tot uur Groep 6/7 en 7 van tot uur Groep 8 van tot uur Zwemrooster: Dinsdag Groep uur Diplomazwemmen : Tijdens het schoolzwemmen zal er voor het A en B diploma gezwommen kunnen worden. Wilt u graag dat uw kinderen ook de hogere diploma's behalen, dan kunt u contact opnemen met Zwembad de Schop (tel ). Het diplomazwemmen (voor Zwem- ABC): (tijdens het schoolzwemmen) vindt plaats twee weken voor de kerstvakantie en ongeveer vier weken 13

15 voor de zomervakantie. U kunt daarbij als ouder aanwezig zijn, indien u dat wenst. Het zwemonderwijs in de gemeente Asten is beperkt tot de kinderen van groep Compensatie- en studiedagen Leerkrachten van Het Lover kunnen recht hebben op arbeidstijdcompensatie. In principe betekent dit een verkorting van de weektaak met een aantal uren en minuten. Het Lover regelt het zo, dat er twee leerkrachten in een groep staan zodat deze uren opgevangen kunnen worden. In het schooljaar zal het team een studiedag houden. De studiedag valt onder schooltijd, waardoor de kinderen dan geen school hebben. De datum is maandag 26 augustus Verder wordt er door de stichting Prodas een studiedag georganiseerd waarbij alle leerlingen van de scholen die tot de stichting behoren, vrij zijn. Deze dag staat gepland op woensdag 26 maart Ontruimingsplan Het Lover beschikt over een ontruimingsplan. Dit is opgezet in samenspraak met de brandweer. Jaarlijks vindt er een oefening plaats. Daarnaast houdt de school zelf ook incidenteel een ontruimingsoefening. Zowel de kinderen als de teamleden weten wat er dient te gebeuren bij een (algehele) ontruiming. Dit wordt ook ieder jaar met de groepen doorgenomen. Het Lover beschikt over 5 bedrijfshulpverleners. 3.9 Brabant VerkeersveiligheidsLabel Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk Het Lover speelt op SEEF in het leven geroepen. Het Label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat onze school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school. Waarom deelnemen aan het BVL? Verkeerseducatie in de klassen krijgen en houden: dáár is het de provincie Noord-Brabant om te doen met het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). Onze leerlingen krijgen verkeerslessen volgen de methode Klaar Over (groep 3 t/m 8). Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en worden de routes naar school zo verkeersveilig mogelijk gemaakt. Daarnaast is er een verkeersouder betrokken bij verkeerseducatie. Wij dragen daarmee bij aan een stukje veiliger Asten voor onze kinderen. 14

16 Hoofdstuk 4: De zorgstructuur 4.1a Aanmelden De basisschool is een school voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Zes weken vóór de vierde verjaardag kunnen de kinderen 5 dagen of 10 dagdelen op visite komen in de groep, om te wennen aan de andere kinderen en aan de groepsleerkrachten. Deze ochtenden worden gepland door de leerkrachten van de groepen 1-2. De groepsleerkracht neemt van te voren contact met u op om af te spreken wanneer uw kind kan komen wennen. Kinderen van vier jaar kunnen dit schooljaar, tot en met 23 mei 2014, de dag na hun verjaardag instromen op Het Lover. Na die datum kunnen er geen jongste kleuters meer instromen of komen wennen. Dat gebeurt dan weer op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar. Vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig en moet dan iedere dag naar school. De aanmeldingsweek voor de basisscholen in Asten, waarin ouders ook de school kunnen bezoeken, is van 21 januari - 25 januari Op zondag 19 januari 2014 is de open dag. Op dinsdagmorgen en op donderdagmiddag kunt u de school in bedrijf zien. 4.1b Toelating Alle leerlingen uit de wijk zijn op onze school toelaatbaar. Voorwaarde is wel dat er geen duidelijke lichamelijke of geestelijke belemmeringen zijn, die het volgen van regulier basisonderwijs onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken. Voor leerlingen met een handicap zal in samenspraak met de ouders bekeken worden of wij wel de juiste zorg kunnen bieden. Ook is het belangrijk dat uw kind zindelijk is. Wanneer het leerlingen betreft, die om andere reden dan verhuizing, naar onze school willen overstappen, volgt eerst een gesprek met de ouders en de school van herkomst. Per leerling wordt dan bekeken of hij/ zij kan worden toegelaten. Dit is onder andere afhankelijk van de grootte en de aard van de groep, maar zeker ook van de vraag of wij de juiste zorg voor die leerling kunnen bieden. Deze aanmeldingen worden in de teamvergadering besproken. In principe is het echter zo, dat wij gezien het aantal zorgleerlingen in alle groepen, op dit moment geen zij-instromers met leer- en of gedragsproblemen toelaten. Wij hopen dat uw kind acht jaar lang met plezier naar onze school gaat. Mocht een wisseling van school, in belang van het kind nodig blijken, dan kan dat in principe alleen aan het einde van een schooljaar. 4.1c Regeling leerlinggebonden financiering (lgf) De lgf regeling, ook wel de rugzak genoemd, biedt ouders van kinderen met een handicap of stoornis de mogelijkheid om voor hun kind te kiezen tussen speciaal en regulier onderwijs. Zij kunnen dan als het ware een rugzak met middelen aanvragen. Het is zeer belangrijk dat het leerlinggebonden budget terecht komt bij kinderen die het werkelijk nodig hebben. Daarom is er een speciale toelatingsprocedure ingevoerd. Zogenoemde commissies voor indicatiestelling (CVI s) zullen op basis van landelijk geldende, objectieve criteria bepalen of gehandicapte kinderen recht hebben op een plaats in een speciale school of wanneer ouders dat liever willen - een leerlinggebonden budget. De school moet een handelingsplan opstellen. In dat plan spreken de school en de ouders samen af welk onderwijs aan het kind gegeven zal worden. Deze plannen moeten in overeenstemming met de ouders worden opgesteld. De speciale scholen bundelen hun krachten en vormen samen Regionale Expertise Centra (REC). Deze REC s hebben allemaal een commissie voor indicatiestelling. Daarnaast wordt vanuit de REC s de ambulante begeleiding gecoördineerd. 15