Schoolgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2014-2015"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 0 Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school Gegevens van de school Situering van de school Schoolgrootte Het Bestuur Weer Samen Naar School (WSNS) Een Daltonschool 5 Hoofdstuk 2: Waar de school voor staat Katholieke identiteit Levensbeschouwing van de school 8 Hoofdstuk 3: Organisatie De organisatie van onze school Zelfstandig werken Schooltijden Urenberekening schooljaar Vakantierooster ( incl. andere vrije dagen) Gym- en zwemtijden Compensatie- en studiedagen Ontruimingsplan BVL a Aanmelden b Toelating c Regeling leerlinggebonden financiering (lgf) d Procedure met betrekking tot aanname van leerlingen met LGF: 16 (deze regeling loopt tot augustus 2014) e Preventieve Ambulante Begeleiding g Schorsing/ verwijdering De zorg voor het jonge kind Niveaus van zorg Leerlingvolgsysteem 18 NB: Betekenis afkortingen Rapporten Advisering voortgezet onderwijs 20 1

3 Hoofdstuk 5: De ouders Ouderbetrokkenheid Medezeggenschapsraad Activiteiten Ouderavonden 25 Hoofdstuk 6: Praktische zaken Leerplicht en extra verlof Afwezigheid melden Maatregelen ter voorkoming van lesuitval Foto s, internet, Tussenschoolse Opvang Brede school Asten Oost Buitenschoolse opvang Klachtenregeling en seksuele intimidatie Verzekeringen Sponsoring 35 Hoofdstuk 7: Samenwerking met andere instanties De Inspectie De bibliotheek De GGD Onderwijsbegeleidingsdienst Beroepsopleidingen 38 Hoofdstuk 8: Resultaten van ons onderwijs 39 Hoofdstuk 9: Het Team Het Team 41 2

4 Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids van Daltonschool Het Lover. Met deze gids willen wij u als ouder een zo goed mogelijk beeld geven van de manier waarop wij onderwijs geven. Als u nog geen kinderen op onze school hebt, kan deze gids u helpen bij het maken van een verantwoorde keuze voor de school van uw kind. In deze gids vindt u onder andere informatie over: De opzet van ons onderwijs De organisatie, zoals de groepsverdeling, het vakantierooster De zorg voor onze leerlingen Wat van ouders wordt verwacht en wat ouders van de school kunnen verwachten. Kortom alles wat voor u als ouder belangrijk is om te weten staat in de schoolgids. Mocht u na het lezen van de schoolgids nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met de school. Namens het team wens ik u een heel prettig en succesvol schooljaar toe! Gabriëlla Buijs Directeur Daltonschool Het Lover Instemming medezeggenschapsraad: De medezeggenschapsraad heeft met de inhoud en de samenstelling van deze schoolgids ingestemd. Voor akkoord Voorzitter MR: Naam: Handtekening: Datum: Schoolkalender: Deze schoolgids verschijnt digitaal, daarnaast krijgt ieder gezin een schoolkalender met daarin de belangrijke data. 3

5 Hoofdstuk 1: De school 1.1 Gegevens van de school Naam: R.K. Daltonschool Het Lover Adres: Biggekruid 7, 5721 RB, Asten Telefoon: Directie: Gabriëlla Buijs, directeur Website: 1.2 Situering van de school Basisschool Het Lover is centraal in het uitbreidingsplan Loverbosch gelegen. De school wordt omgeven door huizen, een park (Loverveld) en weiland. In het park is een speelweide aangelegd waar Het Lover gebruik van maakt voor buitensport. De speelplaats van Het Lover is gedeeltelijk betegeld en bestaat voor het overige deel uit gras. In 1988 is bij de school een overdekte fietsenstalling gebouwd. Het gebouw bestaat nu uit 10 klaslokalen, een teamkamer, een gemeenschapsruimte, een directiekamer, een speelzaal, een ruimte ten behoeve van de administratie, twee spreekkamers en diverse bergingen. Sinds maart 2014 is ook peuterspeelzaal Pinkeltje hier op Het Lover gevestigd. Door de aankleding van lokalen en gangen regelmatig te vernieuwen met werkstukken die door de kinderen zijn gemaakt, wordt geprobeerd er een kindvriendelijk gebouw van te maken. De school maakt voor de gym- en zwemlessen gebruik van de Schop. Dit sportcomplex ligt op loopafstand van de school. 1.3 Schoolgrootte Daltonschool Het Lover telde op de teldatum in oktober 2013, 206 leerlingen. Veruit de meeste leerlingen zijn woonachtig in Asten. Doordat wij een Daltonschool zijn komen er ook leerlingen uit de omgeving naar onze school. We hebben op onze school te maken met leerlingen van verschillende nationaliteiten en culturen. Er werken 13 leerkrachten, (deels parttime) een administratieve kracht, een onderwijsassistente, een intern begeleider en een directeur. 1.4 Stichting PRODAS Stichting PRODAS is ontstaan uit een fusie van zes schoolbesturen. PRODAS staat voor Primair Onderwijs Deurne-Asten-Someren. Op dit moment zijn 25 basisscholen bij de stichting aangesloten waaronder één school voor speciaal basisonderwijs met vestigingen in Someren en Deurne. De scholen hebben overwegend een katholieke identiteit (24) en er is één school op algemene grondslag. De 500 medewerkers bieden circa leerlingen kwalitatief goed onderwijs. Toegankelijk en inspirerend. De individuele scholen voeren een eigen onderwijskundig beleid vanuit een eigen visie en concept. Het zijn de directeuren die samen met het team het gezicht van de school bepalen. Stichting PRODAS wil eraan bijdragen dat de condities daarvoor optimaal zijn om zo de daadkracht, de kwaliteit en de eigenheid van de scholen te versterken. In dit totale proces draait alles om het kind. Daarbij krijgen ouders en medewerkers veel ruimte 4

6 voor eigen inbreng, waarbij de directeur van de school de spil is in de organisatie. Kwaliteit van het onderwijs en arbeidsvreugde van de medewerkers zijn, naast een gezond financieel en materieel beleid, sleutelwoorden bij Stichting PRODAS. In de besturingsfilosofie van de organisatie is de school de gesprekspartner voor de ouders. Stichting PRODAS ondersteunt de directeuren in hun werk in de school. Voor suggesties, ideeën en opmerkingen kunt u daarom het beste terecht op de school van uw kind. Kijk voor meer informatie en de websites van alle scholen op Stichting PRODAS Namens de Raad van Bestuur Postbus 3, 5720 AA ASTEN Frits de Bruijnstraat 1, 5721 XR ASTEN Telefoon: (0493) Fax: (0493) Weer Samen Naar School (WSNS) Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband W.S.N.S. Deurne- Asten Someren. Dit samenwerkingsverband streeft een aantal doelen na: Maximale ontwikkelingsmogelijkheden voor ieder kind Zoveel mogelijk passend in de reguliere basisschool Professioneel opererend, goed onderlegd personeel om die zorg te kunnen bieden In nauwe samenwerking met de overige scholen binnen het samenwerkingsverband zal dit jaar het minimale niveau van zorg gedefinieerd worden waaraan elke school dient te voldoen. Passend binnen dit kader zullen we als school onze eigen zorg op maat uitwerken zoals in hoofdstuk 4 beschreven. 1.6 Een Daltonschool Het Daltononderwijs aan Het Lover is geen vast en statisch gegeven; het is een proces en dus is Het Lover een school in beweging: Dalton is een manier van omgaan met elkaar. Het Lover werkt vanuit de 6 Daltonkernwaaden Vrijheid in gebondenheid, Zelfstandigheid, Samenwerken, Doelmatigheid, Borging en Reflectie aan de totale ontwikkeling van elk kind. Het Lover vindt het belangrijk dat een kind graag naar school komt, omdat dat de voedingsbodem is voor het leer- en ontwikkelingsproces dat kinderen moeten doormaken. Leerkrachten en ouders van Het Lover voelen zich goed thuis in de door Helen Parkhurst voorgestane leefstijl. Het Lover neemt kinderen serieus, laat ze zelf meedenken en meebeslissen over regels en afspraken in een groep. Het Lover geeft kinderen verantwoordelijkheid over gebouw en omgeving. En benadrukt dat leren en naar school gaan niet moet omdat ouders of leerkrachten dat zeggen, maar dat ze dat zelf moeten willen om te groeien naar een volwaardige deelnemer/ deelneemster aan onze maatschappij. In de zes Daltonkernwaarden vindt Het Lover veel aanknopingspunten voor een gezonde, stimulerende aanpak naar kinderen toe. Wij beseffen dat eigen verantwoordelijkheid hebben, samenwerken en zelfstandig zijn, afhankelijk is van wat je zelf kunt en hoe anderen je daarin accepteren en ondersteunen. Juist daarom vindt Het Lover het belangrijk op school een houding uit te stralen en aan te kweken van acceptatie van ieders kwaliteiten. Daltononderwijs leert kinderen daarmee om te gaan binnen de school, in de overtuiging dat zij die grondhouding in de maatschappij, zullen toepassen. 5

7 Het Lover heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een basisschool waarin niet alleen de prestaties van een kind centraal staan. Op 1 maart 1993 is Het Lover, bij het 10-jarig bestaan, basisschool voor Daltononderwijs geworden. In mei 2014 is de licentie weer voor 5 jaar verlengd. Dalton is "A way of life". Het Daltononderwijs gaat uit van: Vrijheid in gebondenheid Voor het kind is het leren hanteren van het principe vrijheid/verantwoordelijkheid een proces dat langzaam verloopt. De school zal in een geleidelijk proces het kind vertrouwd moeten maken met dat principe en daaraan inhoud moeten geven. De spelende kleuter en het kind in groep 8 zullen ieder op hun eigen manier, in verschillende mate die vrijheid, die verantwoordelijkheid moeten ervaren. Zij hebben ruimte nodig om met vrijheid te leren omgaan. In de loop der jaren wordt het kind geleerd vrij te zijn in: de keuze van volgorde waarin het zijn opdrachten wil afwerken; het raadplegen van hulpbronnen; het samenwerken met medeleerlingen; de besteding en de verdeling van zijn tijd. Niet alle kinderen kunnen dezelfde verantwoordelijkheid aan en zullen niet in gelijke mate zelfstandig kunnen functioneren. Vandaar dat van de leerkrachten een houding vereist is die gericht is op individuele hulp en begeleiding. Zelfstandigheid Kinderen willen actief, zelfontdekkend bezig zijn. Als kinderen gedwongen worden de hele dag te moeten luisteren of te doen wat anderen hen opgedragen hebben, dan verdwijnt het leerplezier als sneeuw voor de zon. Daarom zullen we steeds proberen kinderen zelf voor problemen te stellen, die ze ook zelf moeten oplossen. Ze moeten in eerste instantie zelf observeren, naslagwerken gebruiken, experimenteren en gevonden oplossingen verdedigen. Dit actief probleemoplossend leren levert betere begripsvorming en denkstructuren op bij kinderen. Tevens zullen ze tijdens de schooluren actiever zijn en daarmee bereiken we dat de totale leertijd ook effectiever benut wordt. Samenwerken Het principe samenwerken sluit aan bij onze maatschappij: in de maatschappij is samenwerken, het werken in teamverband, belangrijk. In een Daltonschool krijgen de kinderen de kans elkaar te helpen en om te leren met en van elkaar. De onderlinge samenwerking komt tot uiting in de periode waarin kinderen bepaalde stof onder de knie moeten zien te krijgen. In deze oefenperiode vindt de waardering door de leerkracht plaats in de vorm van stimulerende woorden of gedrag. Beoordelingen van het kind worden gegeven tijdens controlewerk of tijdens toetsen. Doelmatigheid Bereiken we wat we willen bereiken? En bereiken we dit op de meest effectieve manier? Leerlingen leren doelmatig en functioneel bezig te zijn. De school richt zich op het effectief inzetten van de tijd, menskracht en middelen. 6

8 Reflectie Jezelf en anderen een spiegel voorhouden en daarvan leren. Dat is belangrijk op ieder level van onze school. Dus zorgen we voortdurend voor reflectie op het niveau van de leerlingen, de leerkrachten en de school. Reflectie draagt bij aan het op een juiste manier bereiken van beoogde doelen. Borging Met borgen bedoelen we: ervoor zorgen dat hetgeen we kinderen leren ook echt iets van henzelf wordt. De leerling als eigenaar van dat wat hij geleerd heeft. Daarnaast zorgen we als school voor de borging van de kwaliteit van ons onderwijs. 7

9 Hoofdstuk 2: Waar de school voor staat 2.1 Katholieke identiteit Het Lover draagt haar katholieke identiteit uit en wil een school zijn die mensen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden leert samenleven. Wij willen kinderen dan ook vormen tot mens, in ontmoeting met anderen. De school is daarbij ontmoetingsplaats, waar met waardering voor elkaar wordt kennisgenomen van elkaars gelovige standpunten en waar de verschillende geloofsovertuigingen op voet van gelijkheid worden behandeld. Dit betekent dat zowel katholieke, anders-gelovige en niet-gelovige kinderen worden toegelaten tot de school. Veel christelijke waarden, zoals aandacht voor de medemens, eerlijk verdelen van macht, bezit en kennis, hulp aan zwakkeren, de eigenheid van ieder kind, enz. zijn volgens Het Lover rechtstreeks vertaalbaar naar de ideeën van Helen Parkhurst. Zo proberen wij de katholieke grondslag van onze school te vertalen naar de manier van omgaan met elkaar. 2.2 Levensbeschouwing van de school Het Lover is een katholieke school. In de beschrijving van de levensbeschouwing van de school willen we niet aangeven wat de meerwaarde van de katholieke school is ten opzichte van andere richtingen, maar willen we veeleer verduidelijken wat de merkbare eigentijdse betekenis is van de katholieke school. Het Lover als vertelgemeenschap De school is een gemeenschap waar verhalen worden verteld. Ieder individu, iedere leraar, ieder kind, iedere ouder heeft een verhaal. In een school als vertelgemeenschap wordt ruimte gecreëerd voor die verhalen. Kinderen mogen hun verhaal vertellen en aan kinderen worden verhalen verteld en voorgelezen. Verhalen gaan over onze idealen, over wie wij zijn en wat we willen bereiken. Door aan elkaar verhalen te vertellen kan er ook verbondenheid tussen mensen in de school worden versterkt. Het Lover als vierende school Verhalen en vieringen met herkenbare rituelen en symbolen versterken de onderlinge band bij mensen. Feestvieren is dankzeggen voor het goede en het mooie dat het leven brengt. Het Lover als waardevolle school Op een katholieke school wordt uitdrukkelijk aandacht besteed aan waarden en normen vanuit een levensbeschouwelijke context. Hierbij is het vooral belangrijk dat kinderen op school leren nadenken over zinvragen. Dit gebeurt onder andere in het vak godsdienst/levensbeschouwing. Binnen de verschillende levensbeschouwelijke tradities worden belangrijke levensvragen aan de orde gesteld. In een katholieke school leren kinderen verantwoordelijkheid dragen voor andere kinderen, voor volwassenen, voor het milieu en voor elkaar. Dat gebeurt in een open dialoog en via concrete actie. Zo kan men de wereld rondom de school dichterbij brengen en kunnen kinderen een steentje bijdragen aan de verbetering van de wereld veraf en dichtbij. 8

10 Het Lover als een katholieke school binnen een parochiegemeenschap Als katholieke school vindt Het Lover de relatie met de parochiegemeenschap waardevol, maar ieder heeft een eigen verantwoordelijkheid. Voor Het Lover betekent dit dat het vak godsdienst/ levensbeschouwing geen verlengstuk is van de kerkelijke catechese. Er wordt gewerkt aan de hand van projecten of naar aanleiding van bepaalde religieuze feesten. Waar mogelijk kunnen wel lijnen naar elkaar worden getrokken. Voor zowel eerste communie als vormsel zijn in deze parochie werkgroepen die u, als ouder, willen helpen bij de voorbereiding van uw kind. De leden van deze werkgroepen doen dat op vrijwillige basis. Het is niet zo dat zij uw verantwoordelijkheid overnemen! Betreffende de deelname van uw kind aan deze sacramenten wordt u tijdig geïnformeerd via de huis aan huis verspreide parochieinformatie en door middel van een brief die aan de leerlingen van de groepen 4 en 8 meegegeven wordt. De voorbereidingen van de kinderen zullen plaatsvinden door gastouders. Dit kan ook bij u thuis zijn, als u zich daarvoor aanmeldt. Rouw- en verliesverwerking van kinderen bij dood en echtscheiding. De stichting Prodas heeft in het schooljaar haar aandacht gericht op de rouw- en verliesverwerking van kinderen bij dood en echtscheiding. Bij echtscheiding of dood is het voor het kind belangrijk om zich veilig te voelen in een vertrouwde omgeving. Want alléén als het kind zich veilig voelt, zal het toekomen aan het verwerken van verlies. Anderen die het kind na staan, kunnen iets van de veiligheid bieden die kinderen nodig hebben om hun verdriet te uiten. Een van die veilige plekken is de school van het kind. Daarom heeft Prodas er voor gekozen om op elke school iemand in de gelegenheid te stellen zich te scholen. Deze contactpersonen hebben o.l.v. Riet Fiddelaers een tweetal studiedagen bijgewoond waarin het verlies centraal stond. De eerste studiedag stond in het teken van verliesverwerking bij dood, en tijdens de tweede bijeenkomst werd aandacht besteed aan het verlies bij echtscheiding. De contactpersonen hebben materialen en boeken ontvangen die op school direct bruikbaar zijn. Op het Prodaskantoor kan men de verdrietkoffers lenen om het onderwerp verder bespreekbaar te maken. Op onze school is Ine Rutjens de contactpersoon. Zij is degene die de kinderen kan begeleiden en die het aanspreekpunt is voor de overige teamleden. Toch kan het zijn dat dit voor sommige kinderen net niet voldoende is. Het kan zijn dat er kinderen zijn die graag met andere kinderen willen praten over hetgeen ze meemaken/ meegemaakt hebben. Voor de kinderen uit de bovenbouw wordt Prodasbreed een contactgroep gestart. Ouders die hun kind willen aanmelden voor een van de begeleidingsgroepen verlies bij dood of echtscheiding kunnen dit doorgeven aan de contactpersoon Ine Rutjens. Zij kan u verder informeren over de opzet van deze begeleiding. 9

11 Hoofdstuk 3: Organisatie 3.1 De organisatie van onze school Kindgericht Kindgericht werken staat bij Het Lover hoog in het vaandel. Met kindgericht bedoelt Het Lover niet alleen aanpassen, maar wel degelijk ook eisen. Het onderwijs moet niet worden opgevat als een vaststaand gegeven en voor elk kind hetzelfde. Dit houdt in dat de leerkrachten van Het Lover goed op de hoogte moeten zijn van het ontwikkelingsproces van kinderen en van de leerstoflijn die een kind moet afleggen. Dit vraagt ook van de leerkrachten een constante houding gericht op leren, op werken aan eigen deskundigheid. In eerste instantie is onze organisatie erop gericht om de diverse methodes die we gebruiken voor taal, rekenen, lezen, schrijven enz. aan te bieden op die momenten die een methode als leidraad aangeeft. We gaan daar echter flexibel mee om, omdat we van mening zijn dat een leerling in haar of zijn ontwikkeling begeleid moet worden. Als de leerling toe is aan sneller of moeilijker, dan mag een methode daar geen beletsel voor zijn. Omgekeerd is dat natuurlijk ook zo. Belangrijk vinden we het dat de kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor een stukje dagindeling. Om de zelfstandigheid te bevorderen, geven we een aantal opdrachten, waarbij het kind zelf mag bepalen in welke volgorde deze opdrachten gemaakt worden. Vooral in groep 1 en 2 worden de grondslagen gelegd voor de ontwikkeling van een houding tot zelfstandigheid. Het zelf kiezen, het bezig zijn met opdrachten en het afmaken daarvan zijn hoofdpunten in de ontwikkeling van de zelfstandigheid. Door op deze manier bij kinderen van 4 tot 12 jaar een beroep te doen op zelfstandigheid en ontwikkeling, hebben we kunnen en moeten kiezen voor een andere manier van beoordelen van kinderen. In onze beoordeling staat niet de vergelijking met andere kinderen centraal, maar een beoordeling van het kind zelf. De manier van werken, de inzet, de volharding, de wijze van samenwerken en ook de behoefte aan vragen stellen worden door de leerkracht geobserveerd. In samenhang met de resultaten van het werk wordt dan een beoordeling gegeven in de 'pedagogische sfeer'. Dat wil zeggen dat het positieve in de resultaten wordt benadrukt als een kind goed en naar vermogen heeft gewerkt. Alleen in groep 8 werken we af en toe met cijferbeoordelingen om de kinderen te laten wennen aan het met cijfers werkende voortgezet onderwijs. 3.2 Zelfstandig werken Het zelfstandig werken is als volgt opgebouwd binnen Het Lover. Bij de groepen 1-2 hanteert Het Lover het uitgangspunt dat alle kinderen van groep 1 en groep 2 taken krijgen. Het zelfstandig werken bestaat uit opdrachten zoals plakken, prikken, verven, puzzels, bouwhoek, poppenhoek, materialen uit de kast, schrijfhoek, luisterhoek en de computer. Wekelijks worden er basistaken en een keuzetaak opgegeven. Dagelijks mag het kind aan de taken werken, zo'n 45 minuten per keer. Voor de registratie van de taken en de vorderingen heeft Het Lover een taakbord ontwikkeld. Op het bord staat de naam van het kind, aangevuld met een pictogram. Ook de taken komen voor op het taakbord in de vorm van een tekening. Het kind kan met behulp van gekleurde magneetstroken zelf aangeven aan welke taak er gewerkt is en/ of welke taak gereed is. Kinderen van groep 1 plannen per dag wat ze willen gaan doen en de kinderen van groep 2 plannen voor de hele week. 10

12 Voor de verschillende dagen van de week hanteert Het Lover de volgende dagkleuren (welke corresponderen met de kleuren van de magneetstroken) voor alle groepen: maandag: dinsdag: woensdag: donderdag: vrijdag: rood blauw oranje groen geel Vanaf groep 3 is er wekelijks, naast de instructie en verwerking, aandacht voor zelfstandig werken. Hierbij mogen de kinderen zelf: de volgorde van de te maken taken bepalen; gebruik maken van informatiemateriaal in de klas; gebruik maken van de computer hulp/ uitleg vragen aan andere kinderen; waar mogelijk eigen werk corrigeren; een plaats kiezen om te werken. De groepsleerkracht heeft tijdens het zelfstandig werken gelegenheid om instructie te geven aan individuele leerlingen of aan kleinere groepen. Ook kan de groepsleerkracht gemaakt werk met individuele leerlingen doorspreken, kinderen observeren en stimuleren. In groep 3 wordt gewerkt met het taakblad van Het Lover. Het taakwerk bestaat uit opdrachten als speelleesset, stempeldoos, vrij leesboekjes, Humpie Dumpie, taal, lezen, schrijven en rekenen. Voor de keuzetaak wordt handvaardigheid, dammen, computer, luisterhoek en spelletjes ingevuld. Na de kerstvakantie krijgen de leerlingen een taakblad met daarop de dagtaken en de weektaak. 3.3 Schooltijden Groep 1 t/m 4 maandag, dinsdag en donderdag uur en uur. Woensdag en vrijdag uur s Morgens pauze van uur tot uur. Groep 5 t/m 8 maandag, dinsdag en donderdag uur en uur woensdag: uur vrijdag: uur en uur s Morgens pauze van uur tot uur. De groepen 5 t/m 8 zijn 15 vrijdagmiddagen vrij. Alle kinderen kunnen s morgens vanaf 10 minuten vóór half negen naar hun klaslokaal toe. In de pauze is er toezicht van leerkrachten en leerlingen op de speelplaats. Voetballen door de groepen 5 t/m 8 gebeurt, onder toezicht, op het Loverveld. s Middags hebben we graag dat de kinderen op de speelplaats spelen tot het moment dat de zoemer gaat. Dat betekent dat de kinderen dan om uur naar binnen mogen. Bij regen blijven de kinderen in de pauze binnen in hun eigen lokaal. 's Middags kunnen de kinderen bij hevige regen vanaf tien minuten vóór het begin van de school naar binnen. 11

13 Bij bijzondere evenementen zoals Sinterklaas, Sportdag en/of Carnaval zijn er vaak aangepaste schooltijden. Dit wordt via de Dalton Express bekend gemaakt. Het is wel de bedoeling dat de kinderen op tijd aanwezig zijn. De activiteit vindt plaats op het schoolplein. Ouders zijn daarbij ook welkom. Er wordt verondersteld dat alle leerlingen die binnen de kring Bergweg, Koestraat, Stegen, Floralaan, Margrietstraat, Hemel en Hemelberg wonen, daadwerkelijk te voet komen. De leerlingen die van verder komen, kunnen met de fiets naar school gaan. Bij Het Lover is een fietsenstalling gebouwd die berekend is op max. 85 fietsen. Van deze stalling dient dan gebruik gemaakt te worden. Er mag niet op de speelplaats gefietst worden in verband met de veiligheid. 3.4 Urenberekening schooljaar groep 1 t/m 4 groep 5 t/m 8 maandag 5.50 uur maandag 5.50 uur dinsdag 5.50 uur dinsdag 5.50 uur woensdag 4.00 uur woensdag 4.00 uur donderdag 5.50 uur donderdag 5.50 uur vrijdag 4.00 uur vrijdag 5.50 uur totaal uur totaal uur Urenberekening groep 1 t/m 4: Totaal aantal klokuren per schooljaar incl. bijtelling di 30 september 2014 : 52* = uur Opgeteld aantal uren vakantie incl. studiedagen: Studiedagen: Maandag 26 augustus = 5.50 uur Prodas studiedag woensdag 26 maart = 4 uur Totaal aantal lesuren groepen 1 t/m 4: = Urenberekening groep 5 t/m 8: Totaal aantal klokuren per schooljaar incl. bijtelling di 30 september 2014 : 52* = uur Opgeteld aantal uren vakantie incl. studiedagen en vrije middagen: Studiedagen: Maandag 26 augustus = 5.50 uur Prodas studiedag woensdag 26 maart = 4 uur Vrijdagmiddagen: 15*1.5 uur = 22.5 uur Totaal aantal lesuren groepen 5 t/m 8: =

14 3.5 Vakantierooster ( incl. andere vrije dagen) Start schooljaar : 25 augustus 2014 Herfstvakantie: t/m Kerstvakantie: t/m Carnavalsvakantie t/m Paasmaandag Koningsdag Mei vakantie t/m Hemelvaart zit in de meivakantie Pinkstermaandag Zomervakantie t/m Studiedagen: Prodasstudiedag woensdag Het Lover studiedagen maandag 3.6 Gym- en zwemtijden De kinderen van de groepen 1-2 maken gebruik van de speelzaal op school. De gymschoenen van deze kinderen kunnen op school blijven staan. Wij adviseren u om voor uw kind schoenen te kopen zonder veters. De schoenen mogen geen zwarte zolen hebben om strepen op de vloer te voorkomen. Voor de kinderen uit de andere groepen geldt dat zij enkel kunnen deelnemen aan deze lessen wanneer hun uitrusting compleet is, d.w.z. shirt, broekje, schoenen en handdoek. Gym rooster: Maandag Groep 6/7 en 7 van tot uur Groep 3 en 5 van tot uur Groep 8 van tot uur Donderdag Groep 3 en 4 van tot uur Groep 5 van tot uur Groep 6/7 en 7 van tot uur Groep 8 van tot uur Zwemrooster: Dinsdag Groep uur Diplomazwemmen : Tijdens het schoolzwemmen zal er voor het A en B diploma gezwommen kunnen worden. Wilt u graag dat uw kinderen ook de hogere diploma's behalen, dan kunt u contact opnemen met Zwembad de Schop (tel ). Het diplomazwemmen (voor Zwem- ABC): (tijdens het schoolzwemmen) vindt plaats twee weken voor de kerstvakantie en ongeveer vier weken 13

15 voor de zomervakantie. U kunt daarbij als ouder aanwezig zijn, indien u dat wenst. Het zwemonderwijs in de gemeente Asten is beperkt tot de kinderen van groep Compensatie- en studiedagen Leerkrachten van Het Lover kunnen recht hebben op arbeidstijdcompensatie. In principe betekent dit een verkorting van de weektaak met een aantal uren en minuten. Het Lover regelt het zo, dat er twee leerkrachten in een groep staan zodat deze uren opgevangen kunnen worden. In het schooljaar zal het team een studiedag houden. De studiedag valt onder schooltijd, waardoor de kinderen dan geen school hebben. De datum is maandag 26 augustus Verder wordt er door de stichting Prodas een studiedag georganiseerd waarbij alle leerlingen van de scholen die tot de stichting behoren, vrij zijn. Deze dag staat gepland op woensdag 26 maart Ontruimingsplan Het Lover beschikt over een ontruimingsplan. Dit is opgezet in samenspraak met de brandweer. Jaarlijks vindt er een oefening plaats. Daarnaast houdt de school zelf ook incidenteel een ontruimingsoefening. Zowel de kinderen als de teamleden weten wat er dient te gebeuren bij een (algehele) ontruiming. Dit wordt ook ieder jaar met de groepen doorgenomen. Het Lover beschikt over 5 bedrijfshulpverleners. 3.9 Brabant VerkeersveiligheidsLabel Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk Het Lover speelt op SEEF in het leven geroepen. Het Label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat onze school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school. Waarom deelnemen aan het BVL? Verkeerseducatie in de klassen krijgen en houden: dáár is het de provincie Noord-Brabant om te doen met het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). Onze leerlingen krijgen verkeerslessen volgen de methode Klaar Over (groep 3 t/m 8). Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en worden de routes naar school zo verkeersveilig mogelijk gemaakt. Daarnaast is er een verkeersouder betrokken bij verkeerseducatie. Wij dragen daarmee bij aan een stukje veiliger Asten voor onze kinderen. 14

16 Hoofdstuk 4: De zorgstructuur 4.1a Aanmelden De basisschool is een school voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Zes weken vóór de vierde verjaardag kunnen de kinderen 5 dagen of 10 dagdelen op visite komen in de groep, om te wennen aan de andere kinderen en aan de groepsleerkrachten. Deze ochtenden worden gepland door de leerkrachten van de groepen 1-2. De groepsleerkracht neemt van te voren contact met u op om af te spreken wanneer uw kind kan komen wennen. Kinderen van vier jaar kunnen dit schooljaar, tot en met 23 mei 2014, de dag na hun verjaardag instromen op Het Lover. Na die datum kunnen er geen jongste kleuters meer instromen of komen wennen. Dat gebeurt dan weer op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar. Vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig en moet dan iedere dag naar school. De aanmeldingsweek voor de basisscholen in Asten, waarin ouders ook de school kunnen bezoeken, is van 21 januari - 25 januari Op zondag 19 januari 2014 is de open dag. Op dinsdagmorgen en op donderdagmiddag kunt u de school in bedrijf zien. 4.1b Toelating Alle leerlingen uit de wijk zijn op onze school toelaatbaar. Voorwaarde is wel dat er geen duidelijke lichamelijke of geestelijke belemmeringen zijn, die het volgen van regulier basisonderwijs onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken. Voor leerlingen met een handicap zal in samenspraak met de ouders bekeken worden of wij wel de juiste zorg kunnen bieden. Ook is het belangrijk dat uw kind zindelijk is. Wanneer het leerlingen betreft, die om andere reden dan verhuizing, naar onze school willen overstappen, volgt eerst een gesprek met de ouders en de school van herkomst. Per leerling wordt dan bekeken of hij/ zij kan worden toegelaten. Dit is onder andere afhankelijk van de grootte en de aard van de groep, maar zeker ook van de vraag of wij de juiste zorg voor die leerling kunnen bieden. Deze aanmeldingen worden in de teamvergadering besproken. In principe is het echter zo, dat wij gezien het aantal zorgleerlingen in alle groepen, op dit moment geen zij-instromers met leer- en of gedragsproblemen toelaten. Wij hopen dat uw kind acht jaar lang met plezier naar onze school gaat. Mocht een wisseling van school, in belang van het kind nodig blijken, dan kan dat in principe alleen aan het einde van een schooljaar. 4.1c Regeling leerlinggebonden financiering (lgf) De lgf regeling, ook wel de rugzak genoemd, biedt ouders van kinderen met een handicap of stoornis de mogelijkheid om voor hun kind te kiezen tussen speciaal en regulier onderwijs. Zij kunnen dan als het ware een rugzak met middelen aanvragen. Het is zeer belangrijk dat het leerlinggebonden budget terecht komt bij kinderen die het werkelijk nodig hebben. Daarom is er een speciale toelatingsprocedure ingevoerd. Zogenoemde commissies voor indicatiestelling (CVI s) zullen op basis van landelijk geldende, objectieve criteria bepalen of gehandicapte kinderen recht hebben op een plaats in een speciale school of wanneer ouders dat liever willen - een leerlinggebonden budget. De school moet een handelingsplan opstellen. In dat plan spreken de school en de ouders samen af welk onderwijs aan het kind gegeven zal worden. Deze plannen moeten in overeenstemming met de ouders worden opgesteld. De speciale scholen bundelen hun krachten en vormen samen Regionale Expertise Centra (REC). Deze REC s hebben allemaal een commissie voor indicatiestelling. Daarnaast wordt vanuit de REC s de ambulante begeleiding gecoördineerd. 15

17 Voor een basisschool (en dus ook voor Het Lover) betekent dit: de school heeft eigen beleid met betrekking tot de opname van leerlingen met een handicap of stoornis en beschrijft dit in de schoolgids. (Zie onderstaande procedure 4.1d) Ook wordt dit beleid in het schoolplan opgenomen. Het Lover is hier actief mee bezig. de school onderhoudt contact met scholen voor speciaal onderwijs en maakt gebruik van ambulante begeleiding. de school werkt nauw samen met de ouders. Dit heeft op Het Lover vorm gekregen via overleg met de intern begeleider, de directeur en de leerkrachten. 4.1d Procedure met betrekking tot aanname van leerlingen met LGF: (deze regeling loopt tot augustus 2014) Te volgen stappen: stap 1: Intake/ aanmelding stap 2: informatie verzamelen en bestuderen stap 3: inventarisatie in kaart brengen via schema* stap 4: hulpvraag en visie van school tegen elkaar afzetten stap 5: overleg met team omtrent toelaatbaarheid, beslissing in teamverband stap 6: besluitvorming stap 7: beslissing over advies bekendmaken aan ouders/ verzorgers (weigering: schriftelijke motivatie) stap 8: bij plaatsing: opstellen van begeleidingsplan *schema Pedagogisch Aandachtspunten: wat vraagt het kind Mogelijkheden van de school Onmogelijkheden van de school Ondersteuningsmogelijkheden Wat is extern te halen? Didactisch Kennis/ Vaardigheden Leerkracht Organisatie : School en klas Gebouwelijk/ Materieel Medeleerlingen Ouders 4.1e Preventieve Ambulante Begeleiding De basisschool streeft professioneel en verantwoord onderwijs na, voor zoveel mogelijk kinderen. Ook voor kinderen met leer- en/ of gedragsproblemen. In eerste instantie wordt daarbij gebruik gemaakt van kennis, vaardigheden en middelen die op school aanwezig zijn. Daar waar dit echter onvoldoende soelaas biedt, kan door de school ondersteuning gevraagd worden bij het speciaal onderwijs. 16

18 SBO De Brigantijn biedt ondersteuning aan het basisonderwijs in de vorm van preventieve ambulante begeleiding (PAB). Deze vorm van samenwerking is bedoeld om leerkrachten in het basisonderwijs te helpen de kinderen met leer- en /of gedragsproblemen zodanig op te vangen dat plaatsing in het speciaal basisonderwijs voorkomen kan worden. Preventief: Door specifieke deskundigheid vanuit het speciaal onderwijs in te zetten wordt getracht kinderen binnen de basisschool zodanige hulp te bieden, dat Ambulant: verwijzing naar het speciaal basisonderwijs niet nodig is. Het kind kan toch profiteren van de ervaring en deskundigheid van de SBOschool zonder dat het daar naar verwezen moet worden. Begeleiding: De geboden ondersteuning is vooral gericht op het aanreiken en toelichten van het gebruik van werkwijzen en begeleidingsmiddelen aan de leerkrachten. Daarnaast heeft de preventief ambulant begeleider een belangrijke rol bij het op elkaar afstemmen van de geboden hulpvormen op school. Preventieve ambulante begeleiding, hoe gaat dat? Als de betrokken leerkracht en de ouders denken aan het inroepen van deskundigheid van de SBO - school, kunnen we als school met de instemming van de ouders, een aanvraag voor PAB indienen bij de Brigantijn. In overleg met de leerkrachten wordt er dan een plan van aanpak gemaakt. De uitvoering ervan gebeurt door de eigen leerkrachten. Er is regelmatig overleg met de preventief ambulant begeleider over de voortgang. Deze persoon kan ook met uw kind werken, maar het is niet de bedoeling dat hij of zij wekelijks een bepaalde tijd komt werken met uw kind en individuele begeleiding (remedial teaching) geeft. Na circa drie maanden gewerkt te hebben, wordt eerst op de school met de betrokken leerkrachten en preventief ambulant begeleider bekeken wat de aanpak tot nog toe opleverde en worden adviezen geformuleerd m.b.t. nader te nemen stappen. Rol van de ouders: De ouders worden door de leerkracht van deze bevindingen en adviezen op de hoogte gesteld. 4.1g Schorsing/ verwijdering Leerlingen kunnen van school worden gestuurd. Wanneer dit voor een tijdje is, heet dit schorsing en wanneer dit voorgoed is, heet het verwijdering. De beslissing over verwijdering wordt genomen door het schoolbestuur. Vooraf worden de ouders en de groepsleraar gehoord. Wanneer het besluit eenmaal genomen is, mag het schoolbestuur de leerling niet onmiddellijk van school sturen. Eerst dient getracht te worden een andere school voor betreffende leerling te vinden. Alleen als dit, binnen acht weken, niet lukt, mag de school de leerling de toegang tot de school weigeren. Als het bestuur een leerling wil schorsen of verwijderen, dan moet het bestuur daarover met de ouders overleggen. Levert dat overleg niets op, dan kunnen de ouders aan de onderwijsinspectie vragen om te bemiddelen. Blijft het schoolbestuur bij zijn besluit, dan kunnen de ouders schriftelijk bezwaar aantekenen. In een dergelijk geval moet het schoolbestuur binnen vier weken schriftelijk op dat bezwaarschrift reageren. Als het schoolbestuur dan nog vasthoudt aan het besluit om de leerling te verwijderen, dan kunnen de ouders in beroep gaan bij de rechter. 4.2 De zorg voor het jonge kind De schoolloopbaan van een kind staat of valt bij een onderwijsaanbod dat aansluit bij het ontwikkelingsniveau van het kind. Als een kind te moeilijke taken krijgt, zal het geen plezier in leren ontwikkelen en ook te gemakkelijke opdrachten dragen daar niet toe bij! Om het onderwijs aan te laten sluiten bij het eigen ontwikkelingsniveau is het nodig goed naar het kind te kijken. Het Lover volgt de vierjarige vanaf de eerste schooldag in zijn ontwikkeling van kennis, gedrag, vaardigheden, rekenen en taal. 17

19 Het intake gesprek wordt gevoerd door de directeur en/ of de onderbouw coördinator. Bijzonderheden zijn door de directeur en/of onderbouw coördinator genoteerd tijdens het intakegesprek. Informatie opvragen van peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf. (toestemming staat op inschrijfformulier). Belangrijk voor de doorgaande lijn in de ontwikkeling van het kind! Twee maanden na de vierde verjaardag vullen we de EGGO gedragslijst in. Dit doen we na 6 maanden nog een keer (2x per leerjaar groep 1 t/m 2). CITO taal en rekenen wordt afgenomen halverwege en aan het einde van het schooljaar. Bij kinderen die een andere moedertaal dan het Nederlands hebben (zgn. NT-2 kinderen), nemen we de TAK toets af. Het kind wordt verder binnen ons leerlingvolgsysteem gevolgd en van die gegevens wordt u regelmatig op de hoogte gehouden Niveaus van zorg Wij passen vijf niveaus van zorg toe: 1. Algemene preventieve zorg in de groep 2. Extra zorg in de groep 3. Speciale zorg in overleg met intern begeleider 4. a. Speciale zorg in overleg met het zorgteam b. Deelname taalstimulering 5. Speciale zorg met bovenschoolse ondersteuning of verwijzing speciaal onderwijs (PAB / SBO- advisering) 4.4 Leerlingvolgsysteem In 1993 is WSNS opgestart. WSNS staat voor: Weer Samen Naar School. Het is een proces dat op gang gebracht is om uiteindelijk meer kinderen in de basisschool op te kunnen vangen en dus minder te verwijzen naar het speciaal onderwijs. Een hulpmiddel dat hierbij gebruikt kan worden, is een leerlingvolgsysteem. Het woord zegt het al: een systeem waarbij leerlingen systematisch gevolgd worden. Wij hebben gekozen voor een leerlingvolgsysteem dat is ontwikkeld door het Cito. Het Cito heeft een aantal toetsen gemaakt die de ontwikkelingen van kinderen in een aantal vormingsgebieden volgen. Het zijn toetsen die landelijk ontwikkeld zijn en waar landelijke normeringen aan ten grondslag liggen. Naast de toetsen die in al onze methodes staan aangegeven, worden leerlingen met behulp van de Cito-toetsen gevolgd in de vakken lezen, rekenen en spelling. Concreet betekent dit dat we de volgende toetsmomenten hebben vanuit het Citoleerlingvolgsysteem: Groep 1: Rekenen voor Kleuters (januari/februari en mei/juni) Taal voor Kleuters (januari/februari en mei/juni) Groep 2: Rekenen voor Kleuters (januari/februari en mei/juni) Taal voor Kleuters (januari/februari en mei/juni) Groep 3: Herfstsignalering (oktober) Wintersignalering (januari) Lentesignalering (maart) Eindsignalering (juni) Groep 3-7 DMT (januari/februari en mei/juni) Groep 8 DMT (januari/februari) Groep 3-5 Woordenschat (januari/februari en juni) Groep 4-8 Viseon??? (januari/februari) Groep 1-2 Observatie-instrument (in ontwikkeling) Groep 3-8 AVI (januari en juni) 18

20 Groep 3 Begrijpend lezen (juni) Groep 4 Begrijpend lezen (januari en juni). Groep 5-8 Begrijpend lezen (januari) Groep 3-7: Spellingvaardigheid (januari/februari en juni) Groep 8 Spellingvaardigheid (januari) Groep 3-7: Rekenen en wiskunde (februari en juni) Groep 8: Rekenen en wiskunde (januari) Groep 6: CITO Entreetoets (april) Groep 7: CITO Entreetoets (april) Werkwoordsspelling (mei) Groep 8: Werkwoordspelling (januari) CITO Eindtoets (februari) De toetsen in groepen 1 en 2 worden in kleine groepjes afgenomen. De DMT- toetsen en het AVI lezen wordt individueel afgenomen. De signaleringstoetsen van groep 3 worden deels individueel afgenomen. De toetsresultaten worden gebruikt tijdens de leerlingenbesprekingen om het onderwijsaanbod beter af te stemmen op de vorderingen van het kind. NB: Betekenis afkortingen CITO: Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling DMT: Drie-Minuten-Toets AVI: Dit is de naam van een genormeerd toetssysteem om het niveau van het technisch lezen te bepalen. 4.5 Rapporten Het rapport voor de kinderen van groep 2 tot en met 8 heeft een tweeledig doel. Allereerst is het een overdracht van informatie van de groepsleerkracht naar het kind en de ouders. De informatie wordt zo uitgebreid mogelijk gegeven. Het rapport is de basis voor een gesprek met de ouders over hun kind. Het tweede doel is de interne registratie van vorderingen van het kind in de loop der jaren. De leerkracht let op alle vakgebieden zoals lezen, taal, rekenen, schrijven, expressie etc. De nadruk ligt echter op de sociale vaardigheden en werkhouding. Dat is immers de basis voor leren. De vormingsgebieden worden beschreven met behulp van een 5 puntsschaal. In groep 8 worden cijfers gegeven om de leerlingen kennis te laten maken met het klassieke puntensysteem van het voortgezet onderwijs. De rapporten voor de groepen 2 tot en met 7 worden 2 keer per jaar ingevuld, groep 8 krijgt 1 rapport en de eindtoets van CITO. Dit schooljaar hebben we een start gemaakt met het werken met portfolio s. Het portfolio voor de groepen 1 t/m 4 zal bestaan twee delen, het werkdeel en het toetsdeel. In het werkgedeelte verzamelen kinderen werkjes die zij belangrijk vinden. Zij kiezen die zelf uit, de leerkracht helpt hen daarbij. Het portfolio voor de groepen 5 t/m 8 bestaat ook uit twee delen het presentatiedeel en het toetsdeel. In het presentatiegedeelte wordt het beste werk van de kinderen bewaard. Dit deel richt zich in de bovenbouw meer op de ontwikkeling in het leren. De leerlingen kiezen zelf hun werk met behulp van een reflectiegesprek met de leerkrachten. In het toetsdeel van alle groepen zult u o.a. de grafieken uit het Cito leerlingvolgsysteem terug vinden zodat ook de cognitieve resultaten te zien en te volgen zijn. 19

Schoolgids 2015-2016

Schoolgids 2015-2016 Schoolgids 2015-2016 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 1 Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 Gegevens van de school 4 1.2 Situering van de school 4 1.3 Schoolgrootte 4 1.4 Stichting PRODAS 4 1.5 Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding.

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. 1. Inleiding Het bevoegd gezag van een basisschool beslist over de toelating van een leerling en heeft daarvoor de directeur van de school gemandateerd.

Nadere informatie

Daltonschool Het Lover Biggekruid 7 5721 RB Asten (0493) 670065 directie.daltonschoolhetlover@prodas.nl www.hetlover.nl

Daltonschool Het Lover Biggekruid 7 5721 RB Asten (0493) 670065 directie.daltonschoolhetlover@prodas.nl www.hetlover.nl Daltonschool Het Lover Biggekruid 7 5721 RB Asten (0493) 670065 directie.daltonschoolhetlover@prodas.nl www.hetlover.nl Gegevens van de school: Naam: R.K. Daltonschool Het Lover Adres: Biggekruid 7, 5721

Nadere informatie

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD.

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD. Aannamebeleid van leerlingen met een handicap op de scholen van SKOSO Kenm.: AZ/Beleid/001 Betreft: Beleid aanname gehandicapte leerlingen SKOSO Versie: 07-07-2003. 1. Referentie. - Wet Leerlinggebonden

Nadere informatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap 2. Samen met ouders 2.1 Partnerschap Kind, ouders en leerkracht(en) zijn partners van elkaar in het ondersteunen van de ontwikkeling van het kind. Ieder heeft waardevolle informatie over wat belangrijk

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl 13 juni 2014 Abraham Kuyperplein 2 Amsterdam tel.: 5061980 www.tkoggeschip.nl BIJLAGE In de bijlage vindt u uitleg over de nieuwe normering van de CITO toetsen. Ook is er nieuws van de Peuterschool (een

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap. 2.2 Informatie en communicatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap. 2.2 Informatie en communicatie 2. Samen met ouders 2.1 Partnerschap Kind, ouders en leerkracht(en) zijn partners van elkaar in het ondersteunen van de ontwikkeling van het kind. Ieder heeft waardevolle informatie over wat belangrijk

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4.1 De opvang van nieuwe leerlingen op onze school Vanaf 2 ½ jaar mag uw kind de peuterspeelzaal bezoeken. Zodra uw kind 4 jaar is, mag het op de basisschool geplaatst worden.

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

BESTE OUDERS, SCHOOLTIJDEN

BESTE OUDERS, SCHOOLTIJDEN Welkom BESTE OUDERS, Wij willen u nogmaals heel hartelijk welkom heten op Daltonschool Het Lover! In dit boekje vindt u vooral informatie over de praktische zaken waar u als ouder mee te maken krijgt en

Nadere informatie

Met de rugzak naar school

Met de rugzak naar school leerlinggebonden F I N A N C I E R I N G Publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Productie directie Voorlichting, Leo Wijnhoven Vormgeving Maarten Balyon, grafische vormgeving,

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Basisschool de Zonnewijzer heeft een open aannamebeleid. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Tot inschrijving op de Zonnewijzer wordt overgegaan wanneer aan

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor de ouders van RK basisschool De Walvis. jaargang 18, nummer 12 vrijdag 8 april 2016

Nieuwsbrief voor de ouders van RK basisschool De Walvis. jaargang 18, nummer 12 vrijdag 8 april 2016 Nieuwsbrief voor de ouders van RK basisschool De Walvis jaargang 18, nummer 12 vrijdag 8 april 2016 Kalender - Woensdag 13 april Ateliers groepen 3 en 4 - Donderdag 14 april studiedag, alle leerlingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak  nieuwsbrief teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond Nieuwsbrief nr. 6 28 januari 2011 kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer Maandag 31 januari 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond 1 tot en met 3 februari Cito toets groep

Nadere informatie

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Zorgprofiel en stappenplan tot plaatsing van zorgleerling van kbs de Vuurvlinder, Veenendaal. Zorgprofiel van de school: Onze school heeft de oprechte intentie in

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 Ter Inleiding Voor u ligt de tweede nieuwsbrief over de fusie tussen de scholen Kinderland en Groenhorst. In de eerste editie hebben wij u uitgenodigd

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Planmatig samenwerken met ouders

Planmatig samenwerken met ouders Ouderparticipatie Team Planmatig samenwerken met ouders Samen vooruit! Tamara Wally Tamara Wally (MSc.) is werkzaam bij de CED- Groep. Ze werkte mee aan de publicatie Samen vooruit, over planmatig werken

Nadere informatie

Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen)

Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen) Bijlage 3 Visitatie lidscholen primair onderwijs Nederlandse Dalton Vereniging Visitatieverslag Zie handleiding visitatie lidscholen primair onderwijs (Gebaseerd op Toetsingskader Erkenning Daltoninstellingen)

Nadere informatie

School- ouderbetrokkenheid

School- ouderbetrokkenheid School- ouderbetrokkenheid Inleiding Het thema school-ouderbetrokkenheid staat in de afgelopen periode volop in de schijnwerpers. Niet alleen dankzij onze MR die dit thema op de agenda heeft geplaatst,

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen Protocol instroom, doorstroom en uitstroom Jenaplanschool de Wiekslag okt 15 1 Inhoud Instroom leerlingen... 3 Aanmelding vierjarige;... 3 Aanmelding

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

Augustus Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon:

Augustus Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon: kalender schooljaar 2015-2016 Augustus 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 5 Eerste schooldag Op 31 augustus start het nieuwe schooljaar om 8.30

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4 S e p t e m b e r 2 0 1 6 Aan het begin van het schooljaar plannen we, voor de ouders die daar prijs op stellen, een kennismakingsgesprek. In dit gesprek staan niet de resultaten centraal, maar juist het

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

jarig bestaan. 1 september. Benodigdheden nieuwe schooljaar

jarig bestaan. 1 september. Benodigdheden nieuwe schooljaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21Inleveren overblijfovereenkomst en foto/video toestemmingsformulier 28 100-jarig bestaan ZOMERVAKANTIE 22 23 24 25 Rapporten inleveren 29 100-jarig

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Stichting Openbaar Onderwijs Kampen PROTOCOL TOELAATBAARHEID RUGZAK LEERLING Leerling gebonden - financiering In het kader van de Wet op het Expertisecentra (WEC)

Nadere informatie

niet apart, maar samen

niet apart, maar samen 4 Daltononderwijs op de Ieme. Het woord Ieme betekent werkbij. Werkbijen werken hard met elkaar om tot goede resultaten te komen. We willen dat onze leerlingen veel leren en met plezier naar school gaan.

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl

NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl DOORSCHUIVEN GROEPEN Op maandag 29 juni en donderdag 2 juli worden de groepen

Nadere informatie

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Protocol overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Opgesteld in september-november 2009 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 De schoolloopbaan van een kleuter pagina 4 Meetmomenten en oudergesprekken

Nadere informatie

Protocol contact ouders - school

Protocol contact ouders - school Het Mozaïek Houten. Protocol contact ouders - school Wederzijds vertrouwen en openheid naar elkaar toe Dit is uitgangspunt in het contact tussen ouders en leerkrachten/directie. Bij vragen en/of opmerkingen:

Nadere informatie

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

Kleutergids. Sint Willibrordusschool

Kleutergids. Sint Willibrordusschool Kleutergids Sint Willibrordusschool 2015-2016 Welkom op de St. Willibrordusschool Voorwoord Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de St. Willibrordusschool. Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open.

Nadere informatie

Nieuwsbulletin November 2015

Nieuwsbulletin November 2015 Nieuwsbulletin November 2015 Beste ouders / verzorgers, De eerste periode van dit schooljaar zit er al weer op. De kinderen krijgen nu herfstvakantie en de klok wordt verzet naar de wintertijd. Terugkijkend

Nadere informatie

Protocol. Overstap po-vo

Protocol. Overstap po-vo Protocol Overstap po-vo Totstandkoming van het basisschooladvies Stap 1. Afname Entreetoets Wanneer Groep 7 April/Mei Toelichting De Entreetoets wordt afgenomen. Deze toets geeft ons naast de reguliere

Nadere informatie

Augustus 2014. Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon: 013-5710843. E-mail: bs.de.sporckt@xpectprimair.

Augustus 2014. Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon: 013-5710843. E-mail: bs.de.sporckt@xpectprimair. kalender schooljaar 2014-2015 Augustus 2014 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Eerste schooldag Op 25 augustus start het nieuwe schooljaar om

Nadere informatie

Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN.

Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Informatie m.b.t. indicatiestelling t.b.v. het onderwijs/onderwijs(des)kundigen In alle gevallen

Nadere informatie

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld?

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld? Ongetwijfeld heeft iedereen wel eens de term PASSEND ONDERWIJS voorbij zien komen. Samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen zijn al een aantal jaar druk bezig alles vorm te geven zoals het in

Nadere informatie

Kick off studenten. Informatiea vond. OR vergadering. Groep 4 en 7. Groep. Informatieavond. Groep 3 en 6 Prinsjesdag. Sporcktinfo

Kick off studenten. Informatiea vond. OR vergadering. Groep 4 en 7. Groep. Informatieavond. Groep 3 en 6 Prinsjesdag. Sporcktinfo kalender schooljaar 2016-2017 September 2016 30 31 2 1 2 3 4 Tilburg Ten Miles 5 6 7 8 9 10 11 Eerste schooldag Kick off studenten 12 13 14 15 16 17 18 Informatieavond Groep 1-2 en 5 19 20 21 22 23 24

Nadere informatie

1 De Johannes de Doperschool, een bijzondere school

1 De Johannes de Doperschool, een bijzondere school Inhoud 1 Johannes de Doperschool, een bijzondere school 2 Ontstaan van het Daltononderwijs 3 De drie principes 4 Wat betekent het voor onze praktijk? 5 Is het voor ieder kind geschikt? 6 En op het voortgezet

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

WAT IS DALTONONDERWIJS?

WAT IS DALTONONDERWIJS? WESTERKIM EN DALTON DALTONONDERWIJS Westerkim vindt het belangrijk rekening te houden met de mogelijkheden van het kind en de verschillen tussen kinderen. Aandacht voor ieder kind, zelfstandigheidsbevordering,

Nadere informatie

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, , Kalender

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, ,  Kalender Obs. De Wynbrekker,,, 0514-541242,, www.obsdewynbrekker.nl, Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie 16 17 18 19 20 21 23 24

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Algemeen Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Alle kinderen gaan in de kring zitten. Mocht het afscheid nemen problemen opleveren neem dan even contact op met de groepsleerkracht.

Alle kinderen gaan in de kring zitten. Mocht het afscheid nemen problemen opleveren neem dan even contact op met de groepsleerkracht. Een dag bij de kleuters op De Bangert (bijlage bij de schoolgids) De schooltijden voor de kleutergroepen zijn als volgt: s morgens 8.30 uur 11.45 uur s middags 13.00 uur 15.15 uur Woensdag 8.30 uur 12.00

Nadere informatie

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 13 4 maart 2016 www.obspassepartout.nl

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 13 4 maart 2016 www.obspassepartout.nl Van de directie Afgelopen maand zijn er vooral intern veel besprekingen geweest. Het CITO-overleg met alle leerjaren, waarin we gekeken hebben naar de opbrengsten en welke accenten er gelegd moeten worden

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2 INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2 Maart 2015 Willibrordusschool Diessen Willibrordusschool Molenstraat 8 5087 BN Diessen 013-5046165 directie@willibrordusschooldiessen.nl

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering 1 Protocol schorsing en verwijdering Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling. Wanneer de rust en veiligheid ernstig verstoord worden of wanneer de

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016

Schooljaar 2015-2016 Schooljaar 2015-2016 Inloop: 8.35u en 13.05u Iedere vrijdagmiddag is het maatjeslezen Estafette groep 7 groep 8 08.45 Lezen Lezen 09.00 Gym gym 10.00 Jeugdjournaal kijken en buitenspelen Jeugdjournaal

Nadere informatie

Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis. Nummer 1, 24 maart 2015

Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis. Nummer 1, 24 maart 2015 Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis Nummer 1, 24 maart 2015 Beste ouders, teamleden en betrokkenen, Voor u ligt de fusienieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de voortgang

Nadere informatie