Algemene. informatie INFORMATIEFOLDER OVER HET HUREN VAN EEN BIJ DE WONINGSTICHTING NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene. informatie INFORMATIEFOLDER OVER HET HUREN VAN EEN BIJ DE WONINGSTICHTING NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk"

Transcriptie

1 Algemene INFORMATIEFOLDER OVER HET HUREN VAN EEN BIJ DE WONINGSTICHTING NIJKERK WONING informatie Woningstichting Nijkerk

2 Woningstichting Nijkerk Bezoekadres: Van 't Hoffstraat AX NIJKERK Postadres: Postbus AB NIJKERK Internet: Telefoon: (033) (algemeen) (033) (reparatieverzoeken) Telefax: (033) Bankrelaties: Rabobank Nijkerk Openingstijden kantoor: Maandag t/m donderdag: uur uur Vrijdag: uur uur 2

3 Deze brochure is bestemd voor huurders van een woning van de Woningstichting Nijkerk. In deze brochure vindt u informatie over een aantal zaken die voor u als huurder van belang zijn. Deze gids wijst u onder andere de weg naar adressen en telefoonnummers in geval van storingen en dergelijke. De trefwoorden op bladzijde 29 maken u het zoeken naar "waar u moet zijn" gemakkelijker. Indien u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft, dan kunt u voor het antwoord daarop terecht bij de Woningstichting Nijkerk. En niet alleen daarvoor, maar voor alle informatie die met het bewonen van de woning te maken heeft. Wij hopen met deze informatie een bijdrage te leveren aan een plezierig wonen in onze woningen. Nijkerk, januari 2005 L. Rakhorst, directeur. N.B. Ter bevordering van een goede leesbaarheid is in deze brochure gekozen voor het gebruik van de mannelijke vorm (de huurder, hij). Uiteraard kan ook de vrouwelijke vorm van toepassing zijn. 3

4 INHOUDSOPGAVE 1. De Woningstichting in het kort Enkele belangrijke bepalingen uit het huurcontract... 6,7 3. Medehuurderschap Woningruil Naar een andere huurwoning... 9 Bewoning 6. Woongedragsregels...10,11 7. Veranderingen in de woning Tuinen, hagen, schuttingen Burenoverlast Reparatieverzoeken Wie onderhoudt wat? Boren of spijkeren in vloeren en/of kunststof kozijnen Klimplanten tegen houtwerk Bijvullen centrale verwarming Vochtproblemen en ventilatie Verhuisramen Huurzaken 17. Huurbetaling Huursubsidie Huuraanpassing Huuropzegging Echtscheiding en beëindiging samenwoning Aanvullende diensten 22. Servicekosten Schoonmaken dakgoten en ontstoppen riolering Huisvuil flats Van Oldenbarneveltstraat Diepvriezers in bergingen flats Warmtemeters Alarmsysteem voor ouderen Centrale antenne inrichting / schotelantennes Verzekeringen Woningaanpassing i.v.m. een handicap Huurdersbelangenvereniging Nijkerk lnformatieblad "Wonen" Telefoonnummers bedrijven en instellingen Lijst met relevante internetsites

5 1. DE WONINGSTICHTING NIJKERK IN HET KORT De Woningstichting Nijkerk is ontstaan uit de fusie tussen de Woningbouwvereniging Nijkerk en het Gemeentelijk Woningbedrijf Nijkerk. Deze fusie heeft plaatsgevonden op 1 januari De Woningstichting Nijkerk is opgericht met als doel om uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting werkzaam te zijn, in het bijzonder voor de minder draagkrachtigen. In totaal bezit de Woningstichting eind 2004 ongeveer 2900 verhuureenheden. Het grootste deel hiervan bestaat uit eengezinswoningen. De verdeling is als volgt: 1525 eengezinswoningen 550 begane grond woningen 500 etagewoningen met lift 250 etagewoningen zonder lift 75 eenkamerwoningen c.q. kamers Daarnaast bezit de Woningstichting 186 garages inclusief bedrijfsruimtes en een bedrijfspand. De Woningstichting heeft een Raad van Toezicht, bestaande uit 5 personen, die toezicht houdt op het functioneren van de directeur/bestuurder. De werkorganisatie bestaat eind 2004 uit 28 medewerkers. Deze medewerkers werken niet allemaal fulltime. Het aantal formatieplaatsen bedraagt 22,6. De werkorganisatie is verdeeld over drie afdelingen, te weten de afdeling Nieuwbouw en planmatig onderhoud, de afdeling Financieel-economische zaken en de afdeling Woondiensten. Het geheel staat onder leiding van de directeur/bestuurder, de heer L. Rakhorst. De directeur/bestuurder stelt het beleid op hoofdlijnen vast. Dit wordt door de werkorganisatie verder uitgewerkt en uitgevoerd. 5

6 2. ENKELE BELANGRIJKE BEPALINGEN UIT HET HUURCONTRACT In dit hoofdstuk volgen een aantal bepalingen uit de Algemene Voorwaarden van de Woningstichting Nijkerk. Alle artikelen uit de Algmene Voorwaarden zijn opgenomen in een gelijknamige brochure, verkrijgbaar op het kantoor van de Woningstichting. In artikel 6 van de Algemene Voorwaarden staan de verplichtingen van de huurder: - De huurder zal het gehuurde gebruiken en onderhouden als een goed huurder; - De huurder zal in het gehuurde zijn hoofdverblijf hebben; - Het is niet toegestaan het gehuurde in zijn geheel onder te verhuren, in huur af te staan of aan iemand anders in gebruik te geven. Alleen met schriftelijke toestemming van de Woningstichting is het toegestaan een gedeelte onder te verhuren of aan iemand anders in gebruik te geven. Dit onder de voorwaarde dat de huurder zelf zijn hoofdverblijf in de woning houdt; - Het is de huurder niet toegestaan in het gehuurde enig bedrijf uit te (laten) oefenen; - De huur wordt volledig, bij vooruitbetaling, voldaan vóór de eerste van de maand; - Als er bij de woning een tuin of erf hoort wordt dit door de huurder goed onderhouden, naar het oordeel van de Woningstichting. - De huurder zorgt ervoor dat omwonenden geen overlast ondervinden van de huurder, huisgenoten, huisdieren, of door anderen die zich in of om de woning begeven. De Woningstichting houdt zich het recht voor om het houden van huisdieren te verbieden of te beperken. - Als tot het gehuurde en berging behoort met elektriciteitsvoorziening, dan meldt huurder vooraf de plaatsing van een diepvriezer of ander regelmatig energieverbruikend apparaat. Hier worden kosten voor in rekening gebracht. - Huurder is verplicht de nodige maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan het gehuurde, in het bijzonder in geval van brand, water en vorst. In artikel 9 is het aanbrengen van veranderingen en toevoegingen door de huurder vastgelegd: - Het is de huurder toegestaan veranderingen en toevoegingen die zonder noemenswaardige kosten weer ongedaan kunnen worden gemaakt aan de binnenzijde van het gehuurde aan te brengen, behalve indien het gaat om veranderingen die gevaar, hinder of overlast voor huurder of anderen veroorzaken. Voor overige veranderingen en toevoegingen aan de binnenzijde van het gehuurde heeft de huurder vóóraf schriftelijke toestemming van de Woningstichting nodig. - Het is de huurder niet toegestaan zonder toestemming van de Woningstichting veranderingen en toevoegingen aan de buitenzijde van het gehuurde aan te brengen, waaronder schotelantennes en zendmasten. - Bij het verlenen van toestemming geeft de Woningstichting aan of de veranderingen weer ongedaan moeten worden gemaakt als de huurder de woning verlaat. Wie wil verbouwen of veranderen doet er goed aan de brochure Veranderingen door huurders te raadplegen. Deze brochure is op het kantoor van de Woningstichting verkrijgbaar en geeft duidelijke aanwijzingen hoe men dient te handelen wanneer men 6

7 veranderingen aan woning of erf wenst aan te brengen. Ook kunt u informatie via het Internet verkrijgen. Artikel 15 handelt over de beëindiging van de huur: - Opzegging van de huurovereenkomst door de huurder kan op iedere werkdag, mits deze niet valt op een erkende feestdag. De huurder dient een opzeggingstermijn van één maand in acht te nemen. Meer informatie over de mutatieprocedure wordt gegeven via het Internet en in de brochure Verhuizen bij de WSN, verkrijgbaar op het kantoor van de Woningstichting. 7

8 3. MEDEHUURDERSCHAP Als een alleenstaande na het aangaan van de huurovereenkomst een partner bij zich laat inwonen dan zal deze niet zonder meer als medehuurder geaccepteerd worden. Zodra aangetoond kan worden dat de partner minstens twee jaar zijn hoofdverblijf bij de huurder heeft kan de huurder voor zijn partner schriftelijk het medehuurderschap aanvragen. Dit verzoek wordt doorgaans ingewilligd. De partner heeft dan als medehuurder dezelfde rechten als de huurder en is eveneens hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst. Bij huwelijk wordt de echtgenote van rechtswege medehuurder. 4. WONINGRUIL Wij spreken van woningruil als twee personen, c.q. huishoudens van woning willen verwisselen. Als tenminste een van de twee personen huurder is van een van onze woningen, dient de woningruil op ons kantoor aangevraagd te worden. De aanvrager(s) moet(en) dan een aantal formulieren invullen en aan de hand daarvan wordt beslist of de ruiling kan worden toegestaan. Er zijn allerlei redenen waarom een ruiling kan worden afgewezen, zoals: - de huurprijs van de woning is te hoog of te laag in vergelijking met het inkomen van de nieuwe huurder; - de grootte van de woning is niet in overeenstemming met de grootte van het gezin dat er zal gaan wonen; - een van de betrokken partijen heeft huurachterstand. Bij ruiling naar een andere gemeente gaat het bovendien om de vraag of een der partijen door de woningruil dichter bij zijn werk komt te wonen of een ander "aanmerkelijk belang" bij de ruiling heeft. Als u woningruil van plan bent kunt u zich het beste zo spoedig mogelijk, met degene waarmee u wilt ruilen, voor inlichtingen tot ons wenden. Voor meer informatie kunt u de brochure Woningruil opvragen, of een afspraak maken met één van onze medewerkers. 8

9 5. NAAR EEN ANDERE HUURWONING Huurders die willen doorstromen naar een andere woning, dienen te reageren op de advertenties die iedere twee weken in 'De Stad Nijkerk' of via verschijnen. Door het insturen van een woonbon kan de interesse voor een bepaalde woning kenbaar gemaakt worden. Voor meer informatie kunt u de brochure 'Wooninfo Nijkerk' opvragen, of een afspraak maken met één van onze medewerkers. Urgentie In zeer uitzonderlijke gevallen kan urgentie verleend worden voor snellere huisvesting. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij: - dakloosheid tengevolge van brand; - dakloosheid van een ouder met kinderen na een echtscheiding; - ernstige medische omstandigheden waardoor men niet in de huidige woning kan blijven wonen; - ernstige financiële problemen buiten eigen schuld waardoor het opbrengen van de woonlasten van de huidige woning niet meer mogelijk is. Bij een urgentie is er geen keuzemogelijkheid voor de woningzoekende. De Woningstichting Nijkerk doet dan een passend aanbod. Het aanvragen van urgentie kost 90,--. Indien de urgentie inderdaad verleend wordt, ontvangt de aanvrager na bemiddeling door de Woningstichting Nijkerk en het accepteren van een passende woning 45,-- retour. De urgentie vervalt bij het weigeren van een passende woning. Het aanvragen van een medische urgentieverklaring wordt behandeld door het Zorgloket van de gemeente Nijkerk. Voor meer informatie kunt u de brochure 'Wooninfo Nijkerk' opvragen, of een afspraak maken met één van onze medewerkers. 9

10 6. WOONGEDRAGSREGELS Het is vanzelfsprekend dat overlast situaties het woongenot kunnen belemmeren. Volgens de wet moet elke huurder zich als 'goed huis vader', dus 'netjes' gedragen. Wat precies 'netjes' en 'niet netjes' is, kunnen wij niet definiëren, maar ten aanzien van de woning willen wij een paar suggesties geven. Een aantal van deze suggesties is alleen van toepassing op flatwoningen. Geluidsoverlast Het is bekend dat sommige woningen gehoriger zijn dan andere. Helaas maken onze woningen hierop geen uitzondering. Wij vragen u daarom de voor iedereen noodzakelijke rustperiode in acht te nemen; na 8 uur 's avonds niet meer te timmeren, te boren en uw geluidsapparatuur/t.v. niet te luid aan te zetten. Als u rekening houdt met uw buren, dan mag u dat ook van hen verwachten. Huisdieren Huisdieren kunnen overlast veroorzaken als deze door een flatgebouw zwerven en daar hun behoefte doen. Tijdig uitlaten van uw aangelijnde hond voorkomt vervuiling van de gebouwen. Ook uitlaten op balkons, op speelweiden en in zandbakken is om hygiënische redenen niet toelaatbaar. Voor de balkons kan dit ook nog betekenen dat het verstopping van de hemelwaterafvoer tot gevolg heeft. Voorkom ook onnodig blaffen van uw hond. Wasgoed Hang uw wasgoed niet buiten uw balkon. Dit bespaart u ergernis van uw benedenburen. Plantenbakken Plantenbakken aan of op uw balkon kunnen heel gezellig staan. Zodra ze echter aan de buitenkant van uw balkonhek hangen zijn ze onveilig voor alles wat er zich onder uw balkon bevindt. Liften Liften zijn geen kinderspeelgoed. Laat (kleine) kinderen zeker niet alleen van de lift gebruik maken. Ongelukken kunnen zich gemakkelijk voordoen en de wachttijden voor andere liftgebruikers kunnen toenemen. Vloerbedekking Het zal duidelijk zijn dat uw vloerbedekking geluid dient te dempen. Parket, plavuizen, zeil en andere harde vloerbedekkingen moeten in principe dan ook niet gelegd worden in etagewoningen. Dit geldt zeker voor laminaat. Voor het leggen van een harde vloerbedekking dient u te voldoen aan de voorschriften die de WSN heeft opgesteld. U dient schriftelijk toestemming te vragen bij de afdeling Woondiensten van de WSN. Stortkokers De stortkokers - voor zover aanwezig in uw flat - zijn alleen bedoeld voor goed verpakt huisvuil. Beslist geen lege flessen in de stortkokers werpen! Die horen trouwens in de recyclingcontainers die overal in Nijkerk opgesteld staan. 10

11 Toezichthouders In een aantal flatgebouwen zijn bewoners als toezichthouders aangesteld. Zij zien erop toe dat de woonomgeving netjes blijft. Zij letten op verkeerd geplaatste fietsen, rondslingerende vuilniszakken en dergelijke. Ook vervangen zij kapotte lampjes in de galerijen. Vernielingen, graffiti etc. geven zij door aan de Woningstichting. Parkeren Voor noodgevallen (G.G.&.G.D., brandweer, politie) moet de hoofdingang van het flatgebouw vrij zijn. Parkeer uw auto daar dus nooit. Ook niet voor de uitgang van de containerruimten en vanzelfsprekend niet voor de garagedeuren. Fietsen, kinderwagens en dergelijke horen niet op de galerijen, kelderingangen of in de hal thuis. Voeren van vogels Behalve bij vorst wordt u aangeraden, hoe goed ook bedoeld, geen vogels te voeren. Dit trekt in de regel ongedierte aan waar niemand op gesteld is. 11

12 7. VERANDERINGEN IN DE WONING Als u veranderingen in uw woning wilt aanbrengen, adviseren wij u graag. Voor wijzigingen van betekenis moet steeds vooraf toestemming aan de Woningstichting worden gevraagd. Hieronder verstaan wij onder meer: a. Wijzigingen waarvoor de huurder bij het verlaten van de woning overname door de Woningstichting wenst, al dan niet tegen vergoeding. b. Voorzieningen in de woning die uitgaan boven het voorzieningenpakket dat in nieuw te bouwen sociale woningen als normaal wordt beoordeeld, zoals bijvoorbeeld een open haard of een keuken met inbouwapparatuur. c. Wijzigingen van de bouwkundige indeling van de woning, zoals bijvoorbeeld het dichtmetselen van een deuropening of het maken van een extra doorgang naar de keuken. d. Het aanbrengen of wijzigen van technische installaties, zoals bijvoorbeeld c.v., boiler of geiser. e. Wijzigingen of voorzieningen die niet meer ongedaan te maken zijn, zoals bijvoorbeeld spouwisolaties. f. Wijzigingen waarvoor een bouwvergunning of melding is vereist. Voor meer informatie over veranderingen aan de woning verwijzen wij naar internet of de brochure 'Veranderingen door huurders'. 12

13 8. TUINEN, TUINONDERHOUD, HAGEN EN SCHUTTINGEN Als bij de woning een tuin of erf behoort, moeten deze goed onderhouden worden. De tuin dient onkruidvrij gehouden te worden. De beplanting mag geen overlast veroorzaken aan omwonenden. De beplanting dient in overeenstemming te zijn en blijven met de oppervlakte en ligging van de tuin. Dit geldt zowel voor door de huurder aangebrachte beplanting als voor ten tijde van de aanvang van de huurovereenkomst op het terrein aanwezige beplanting. Als bomen op minder dan 2.00 m van de scheiding geplaatst zijn en overlast veroorzaken kan geëist worden dat ze gesnoeid, ingekort of desnoods weggehaald worden. Ditzelfde geldt voor een heg die op minder dan 50 cm van de erfafscheiding staat. Over het onderhoud van een heg op de erfafscheiding moeten buren samen overleggen. Hagen dienen netjes onderhouden, dus regelmatig gesnoeid te worden. Schuttingen dienen van hout of van een ander duurzaam, natuurlijk materiaal gemaakt te zijn. Ook over het plaatsen van schuttingen op de erfafscheiding moeten buren met elkaar overleggen. Als geen overeenstemming bereikt kan worden is de enige oplossing de schutting geheel op het eigen erf te plaatsen. Bijzondere tuininrichting, zoals vijvers, pergola's, rotspartijen en zitkuilen dienen bij beëindiging van de huur te worden verwijderd als de opvolgende huurder deze niet wil overnemen. 13

14 9. BURENOVERLAST Bij burenoverlast (harde muziek, blaffende honden, slaan met deuren, gillende kinderen, ballen tegen de muren, vuilnis op de verkeerde plaatsen, enzovoort), dient men eerst contact op te nemen met de veroorzaker van de overlast. Vaak is dit al voldoende en blijkt dat deze zich helemaal niet realiseert dat hij ergernis veroorzaakt. Er over praten helpt, als men tenminste de bereidheid heeft naar elkaar te luisteren en het probleem op te lossen. Daarbij dient ook de klager begrip te tonen voor de andere partij, als deze zich werkelijk inspant om de overlast zoveel mogelijk te vermijden. Heeft een gesprek geen enkel resultaat omdat de conflicten te hoog zijn opgelopen, dan kunnen wij proberen te bemiddelen. Uiteraard zijn er ook situaties denkbaar waarbij een gezin het voor een hele buurt, straat of flat ondraaglijk maakt. Dan is het zaak om met alle omwonenden dit probleem aan te pakken. In een volledig onhoudbare situatie is het zelfs mogelijk om de rechterlijke macht in te schakelen en zo te trachten de woning ontruimd te krijgen. Gelukkig komen zulke situaties in Nijkerk maar zelden voor. Een uitgebreide brochure over burenoverlast en de acties die u kunt ondernemen kunt u verkrijgen op het kantoor van de Woningstichting. Ook kunt u via internet informatie hierover krijgen. 14

15 10. REPARATIEVERZOEKEN Reparatieverzoeken en/of storingen kunt u op werkdagen tussen maandag t/m donderdag 8.30 en uur en op vrijdag van 8.00 tot uur aan de balie of telefonisch worden gemeld aan de medewerkers van de afdeling Woondiensten. U kunt hen rechtstreeks bereiken onder telefoonnummer (033) Er zijn echter klachten die u rechtstreeks kunt doorgeven aan de betreffende bedrijven. Geiser NUON, telefoonnummer: zie blz. 28. Centrale verwarming Met uitzondering van nieuwe installaties, waarop 1 jaar garantie van toepassing is, kunt u storingen melden aan Schoonderbeek Centrale Verwarming b.v. te Nijkerk, telefoonnummer: zie blz. 28. Glasschade Glasschade dient u door te geven aan Schildersbedrijf G.W. van 't Veld en Zn. te Nijkerk, telefoonnummer: zie blz. 28. Vrijwel alle huurders zijn via de Woningstichting - tegen een geringe maandelijkse bijdrage - verzekerd tegen glasschade. Huurders die niet verzekerd zijn, zijn uiteraard zelf aansprakelijk voor de kosten. Wie dit risico niet wil lopen, kan zich alsnog aanmelden voor de glasverzekering bij de Woningstichting. Lift Voor liftstoringen kunt u bellen met ons kantoor, telefoonnummer (033) Buiten kantooruren wordt u via de telefoonbeantwoorder doorverwezen. Indien u niemand kunt bereiken kunt u rechtstreeks bellen met AKB liftservice of Kone, telefoonnummer: zie blz. 28. Riool Bij een verstopte riolering (bijvoorbeeld een verstopte gootsteen, wastafel of regenpijp) kunt u contact opnemen met RRS, telefoonnummer: zie blz

16 11. WIE ONDERHOUDT WAT? Regelmatig vragen bewoners welke kleine reparaties of vervangingen voor eigen rekening komen. Om u hierin de weg te wijzen heeft de Woningstichting Nijkerk de brochure 'Wie onderhoudt wat?' gemaakt, die verkrijgbaar is op het kantoor. In de brochure is een uitgebreide lijst opgenomen van allerlei repara ties en vervangingen. Voor de Woningstichting Nijkerk is bij de beoordeling bepalend hoe de woning er in zijn oorspronkelijke staat uitzag. Het onderhoud van zaken die door de huurder zijn aangebracht of toegevoegd komt altijd voor rekening van de huurder. Hieronder vallen ook zaken die bij het betrekken van de woning van de vorige huurder zijn overgenomen, tenzij anders is overeengekomen. Reparatiekosten van zaken die kapot gegaan of beschadigd zijn door toedoen, nalatigheid of opzet van de huurder, komen eveneens altijd voor rekening van de huurder. Voorbeelden zijn beschadigde tegels en bevroren leidingen. Ook zaken in de woning die vervangen of gerepareerd moeten worden, zoals vervuild sanitair, komen voor rekening van de huurder. Ook een groot aantal kleinere onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, die normaal voor rekening van de huurder zijn, kunnen bij de Woningstichting gemeld worden. De Woningstichting zorgt dan voor de uitvoering. Zie voor verdere informatie bovengenoemde brochure 'Wie onderhoudt wat?' of onze internetsite. 12. BOREN OF SPIJKEREN IN VLOEREN EN/OF KUNSTSTOFKOZIJNEN. Het boren van gaten of spijkeren in vloeren, zowel begane grondvloer als verdiepingsvloeren brengt altijd een risico met zich mee, namelijk dat u een leiding van de elektra-, water-, gas- of c.v.-installatie raakt. Eén en ander kan dan een ernstige storing en/of wateroverlast, gasexplosie etc. tot gevolg hebben. De hierdoor ontstane schade komt te allen tijde voor rekening van de huurder. Het advies luidt dan ook: boor of spijker nooit in de vloeren. Het boren van gaten in kunststofkozijnen ten behoeve van vitrage, gordijnen, zonwering etc. is nooit toegestaan. 16

17 13. KLIMPLANTEN TEGEN HOUTWERK Regelmatig wordt de opzichter van de Woningstichting geconfronteerd met het probleem dat tijdens onderhoudswerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld schilderwerk, zich klimplanten bevinden tegen het houtwerk dat behandeld moet worden. Tijdens deze werkzaamheden dient dan één en ander weggehaald te worden, hetgeen toch bij menige huurder ergernis oproept. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om geen struiken of klimplanten tegen het houtwerk te plaatsen. Indien u reeds struiken of klimplanten tegen het houtwerk heeft geplaatst wilt u deze dan zodanig verwijderen dat ze bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden geen problemen geven. 14. BIJVULLEN CENTRALE VERWARMING Bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden of opnemen van klachten komt het regelmatig voor dat de manometer aangeeft dat er te weinig water in de cv-installatie aanwezig is. Dat kan voor u ergernis geven omdat de installatie uitvalt. Hierdoor kan ook een zogenaamde ruis in de cv-installatie ontstaan. Voor het op peil houden van de waterdruk in de cv-installatie (plm. 1,5 atmosfeer) kunt u contact opnemen met Schoonderbeek Centrale Verwarming b.v. (zie blz. 28) Zorg er dus voor dat er altijd voldoende water in de cv-installatie aanwezig is. Dit geldt uiteraard alleen voor de woningen die een individuele cv-ketel hebben. 17

18 15. VOCHTPROBLEMEN EN VENTILATIE Om vochtproblemen in uw woning te voorkomen dient u als huurder regelmatig goed te ventileren. Onder ventileren verstaan wij niet alleen een raampje open zetten, maar de woning echt goed laten doorspuien, zodat het in uw woning aanwezige vocht goed afgevoerd kan worden. De temperatuur in uw woning is ook van grote invloed op het vocht. Hoe lager de temperatuur in uw woning is, des te hoger is het vochtgehalte. Het eventuele vochtprobleem in de woning hangt van vele factoren af, o.a. het leefpatroon, wel/geen wasdroger, het aantal personen in de woning, enzovoort. De conclusie is dan ook dat het vochtprobleem vaak door de huurder zelf wordt veroorzaakt. Meer informatie vindt u in de brochure 'Ventileren... Waarom?' Deze brochure is ook in het Turks en Marokkaans te verkrijgen bij de Woningstichting. 16. VERHUISRAMEN Bij het verhuizen kan het wel eens gebeuren dat er wat grotere meubelstukken niet via de trap naar beneden of naar boven gebracht kunnen worden. Bij verschillende woningen is een zogenaamd verhuisraam aangebracht. Indien er dus problemen zijn bij het verhuizen, neemt u dan contact op met de afdeling Woondiensten van de Woningstichting om te informeren of er een verhuisraam aan wezig is. Vragen kost immers niets en kan soms veel problemen voorkomen. 18

19 17. HUURBETALING In de huurovereenkomst is be paald dat betaling van de huur bij vooruitbetaling moet plaatsvinden. Deze betaling kan op een aantal manieren gebeuren. a. De mogelijkheid om ons te machtigen de huur automatisch maandelijks van uw bank- of girorekening te laten afschrijven geniet bij ons de voorkeur. Deze betalingen kunnen door ons automatisch worden verwerkt; dit voorkomt betalingsverschillen en voor u geldt dat hiermee wordt voorkomen dat huurbetalingen te laat worden gedaan. Afschrijving vindt doorgaans plaats op de eerste werkdag van de betreffende maand. Tevens neemt u dan 3x per jaar automatisch deel aan de gratis verloting van een Irischeque. b. Door storting op onze bankrekening: Rabobank nr c. Door betaling via de PIN-automaat op ons kantoor. Indien u ons geen machtiging tot automatische maandelijkse betaling heeft verstrekt ontvangt u een acceptgirokaart voor het betalen van de huur. Bij te late huurbetaling volgt een betalingsherinnering, zonodig gevolgd door een 2e herinnering. Tevens wordt men, indien mogelijk, persoonlijk benaderd omtrent de huur - achterstand. Als de huur dan nog niet is voldaan, wordt de vordering in handen van de deurwaarder gegeven. De extra kosten zijn voor rekening van de huurder. Wij geven u echter het advies om, als er betalingsproblemen zijn, contact met ons op te nemen en te komen praten over een betalingsregeling. 19

20 18. HUURSUBSIDIE Huursubsidie is bedoeld voor alle huurders die op 1 juli of de datum waarop de huur is ingegaan 18 jaar of ouder zijn en die in verhouding tot hun inkomen teveel huur betalen. De hoogte van de subsidie wordt bepaald door uw inkomen en het inkomen van uw eventuele partner en/of huisgenoten, de huur die u moet betalen en de gezinssamenstelling. Op basis van deze gegevens wordt de subsidie vastgesteld. Het subsidiejaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. De subsidie moet zo snel mogelijk na het aangaan van de huurovereenkomst worden aangevraagd. Voor verdere informatie en het verkrijgen van een huursubsidieaanvraagformulier kunt u contact opnemen met de afdeling Woondiensten. 19. HUURAANPASSING De huur van onze woningen wordt jaarlijks per 1 juli aangepast. Uiteraard op een wijze die in overeenstemming is met de door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu zaken gegeven voorschriften. De bewoners krijgen minimaal twee maanden tevoren persoonlijk bericht van dit voorstel tot huuraanpassing alsmede een specificatie van de nieuwe huur. Hierbij wordt tevens aangegeven hoe u eventueel bezwaar tegen de verhoging kunt aantekenen. De eventuele aanpassing van de bijdrage in de kosten van leveringen en diensten, de zogenaamde bijkomende vergoedingen, vindt ook zoveel mogelijk per 1 juli plaats. Bezwaren kunnen zowel bij de Woningstichting als bij de Huurcommissie worden ingediend. Voor telefoonnummers: zie blz

21 20. HUUROPZEGGING Huuropzegging kan op elke werkdag plaatsvinden, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 1 maand. De huuropzegging dient schriftelijk te geschieden, bij voorkeur door middel van een speciaal hiervoor bestemd formulier dat op het kantoor verkrijgbaar is. U kunt dit afhalen of telefonisch om toezending hiervan vragen. Elke opzegging wordt schriftelijk bevestigd, waarbij tevens informatie wordt verstrekt over de woningopname en het inleveren van de sleutels. Bij verhuizing dient u zelf de meter standen voor gas, water en elektra door te geven aan de nutsbedrijven. 21. ECHTSCHEIDING EN BEËINDIGING SAMEN WONING Als tengevolge van echtscheiding een van de partners de huurwoning verlaat kan de huurovereenkomst worden overgeschreven op naam van de achterblijvende partner. Wij doen dit alleen als de vertrekkende partner de huur schriftelijk opzegt of als we een kopie krijgen van de uitspraak van de kantonrechter waaruit blijkt aan wie de woning is toegewezen. Overschrijving van de huurovereenkomst houdt in dat de bestaande huurovereenkomst wordt voortgezet op één (andere) naam. Er wordt dus geen nieuwe huurovereenkomst afgesloten; in de administratie wordt de naam gewijzigd. Gevolgen In de praktijk kan deze gang van zaken verstrekkende financiële gevolgen hebben voor de achterblijvende partij. Als in het verleden aan de woning ingrijpende veranderingen zijn aangebracht (bijv. er is een open haard gemaakt, de muren zijn van granol voorzien etc.) en de achterblijvende partner besluit na enige tijd te gaan verhuizen, dan is de kans groot dat hij verplicht wordt de woning in goede staat te brengen. Voorkomen Dit probleem kan voorkomen worden door bij de verdeling van de boedel en de eventuele schulden al rekening te houden met de kosten van verbouwingen. U kunt ons vragen een tussentijdse opname te maken. De woning wordt dan opgenomen alsof het een verhuizing betreft. De wijzigingen worden genoteerd en indien gewenst wordt er een kostenraming gemaakt. Die kunt u bij de boedelscheiding gebruiken. (Voor opname en kostenraming kan een bedrag in rekening gebracht worden). Het bovenstaande is eveneens van toepassing als huurder en medehuurder niet gehuwd zijn en er dus sprake is van een samenlevingsverband dat beëindigd wordt. 21

22 22. SERVICEKOSTEN Huurders van de flats aan Duifhuis, Vuurdoornlaan, Van Oldenbarneveltstraat en nog diverse andere complexen, betalen maandelijks behalve de netto-huur een bedrag aan servicekosten. Dit zijn voorschotten. De specificatie hiervan staat vermeld in de huurovereenkomst. Het gasverbruik voor de centrale verwarming is één van de onderdelen van de servicekosten. Het totale verbruik per flatcomplex wordt verdeeld over de afzonderlijke woningen naar gelang van de stand van de warmtemeters. Als er een groot verschil tussen voorschot en uiteindelijk verbruik blijkt te zijn, wordt het voorschot voor de volgende periode aangepast. Ook de andere servicekosten (van de flatbewoners) zijn voorschotten en worden later verrekend. De servicekosten die in rekening worden gebracht aan de huurders van eengezinswoningen, zijn geen voorschotten. Hier vindt dus ook geen afrekening plaats. In deze gevallen gaat het onder andere om de glasverzekering en soms het gebruik van een elektrische boiler en/of tuinonderhoud. Eventuele overschotten of tekorten worden overgeboekt naar het volgende jaar. 23. SCHOONMAKEN VAN DAKGOTEN EN ONTSTOPPEN VAN RIOLERING Tot de service van de Woningstichting Nijkerk hoort het schoonmaken van de dakgoten en het ontstoppen van het riool. De Woningstichting laat dan éénmaal in de twee jaar uw goot schoonmaken en zonodig na een klachtmelding. Huurders kunnen bij een verstopt riool contact opnemen met Riool-Reinigings-Service R.R.S. Doorn B.V., telefoonnummer: zie blz. 28, bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het riool wordt zonder extra kosten voor de huurder ontstopt. 22

Algemene. informatie I NFORMA TIEFOLDER O VER HET HUREN V A N EEN W ONING VAN W ONINGSTICHTING N IJKERK. Woningstichting. Nijkerk

Algemene. informatie I NFORMA TIEFOLDER O VER HET HUREN V A N EEN W ONING VAN W ONINGSTICHTING N IJKERK. Woningstichting. Nijkerk Algemene I NFORMA TIEFOLDER O VER HET HUREN V A N EEN W ONING VAN W ONINGSTICHTING N IJKERK informatie Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk Van t Hoffstraat 40, 3863 AX Nijkerk Postbus 98, 3860

Nadere informatie

Toelichting op de Huurovereenkomst

Toelichting op de Huurovereenkomst Toelichting op de Huurovereenkomst In het eerste deel van de overeenkomst staat omschreven met welke huurder(s) Tiwos een huurovereenkomst heeft getekend. De genoemde personen zijn ieder voor de volle

Nadere informatie

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning.

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning. HUUR OPZEGGEN Opzeggen van uw huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw huurwoning. Als u gaat verhuizen moeten er veel zaken geregeld worden. Niet alleen

Nadere informatie

Informatiewijzer. Folder Informatiewijzer Dudok Wonen versie september

Informatiewijzer. Folder Informatiewijzer Dudok Wonen versie september Informatiewijzer Dudok Wonen is een eigentijdse woningcorporatie met zo n 8.000 eenheden in Gooi en Vechtstreek. Wij verhuren eengezinswoningen, portieketage woningen, (middel)hoogbouwflats, senioren-

Nadere informatie

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard.

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. - 1 - HUURREGLEMENT Huurovereenkomst. Artikel 1 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. 2. Wijzigingen van de overeenkomst of dit reglement kunnen

Nadere informatie

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning.

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning. HUUR OPZEGGEN Opzeggen van uw huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw huurwoning. Als u gaat verhuizen moeten veel zaken geregeld worden. Niet alleen voor

Nadere informatie

Verhuizen en huur opzeggen

Verhuizen en huur opzeggen Verhuizen en huur opzeggen U staat op het punt te verhuizen. Allerlei zaken moeten worden afgehandeld. Ook tussen u en Mercatus moet een aantal zaken worden afgewerkt. Om dit goed en effectief te kunnen

Nadere informatie

Nieuwe huurder. in uw nieuwe huis.

Nieuwe huurder. in uw nieuwe huis. Nieuwe huurder Welkom in uw nieuwe huis. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het betrekken van een huurwoning of tijdens het bewonen ervan. In deze folder vindt u informatie die van

Nadere informatie

Betrekken of verlaten

Betrekken of verlaten Nieuw 2014 Betrekken of verlaten I N F O R M A T I E F O L D E R V O O R D E V E R T R E K K E N D E E N K O M E N D E H U U R D E R van uw WSN woning Betrekken of verlaten van uw WSN woning Bij het opzeggen

Nadere informatie

Wijziging woonsituatie

Wijziging woonsituatie Wijziging woonsituatie Bij het betrekken van een nieuwe woning tekenen de huurder en Tablis Wonen altijd een huurovereenkomst. Het kan voorkomen dat uw woonsituatie wijzigt. Misschien wilt u samenwonen

Nadere informatie

Brabantse Waard over het aanbrengen van wijzigingen in uw woning

Brabantse Waard over het aanbrengen van wijzigingen in uw woning Brabantse Waard over het aanbrengen van wijzigingen in uw woning Inhoudsopgave 3 Spelregels voor het zelf aanbrengen of veranderen van voorzieningen in uw woning 4 Wat zijn Zelf Aangebrachte Voorzieningen?

Nadere informatie

Huur opzeggen Vooropname niet

Huur opzeggen Vooropname niet Gaat u verhuizen? Geef dit dan tijdig door. U kunt uw huurovereenkomst op elke werkdag beëindigen. Wel moet u rekening houden met een opzegtermijn van één maand. Wanneer u bijvoorbeeld de huur op 18 mei

Nadere informatie

Verhuizen Huur opzeggen Voor- en eindopname

Verhuizen Huur opzeggen Voor- en eindopname Verhuizen Als u gaat verhuizen, hebt u van alles te doen. U gaat een drukke tijd tegemoet. Met leuke activiteiten, maar u zult ook een aantal zaken formeel moeten regelen. In deze folder vindt u de belangrijkste

Nadere informatie

Onderhoud & reparaties

Onderhoud & reparaties Onderhoud & reparaties Samen verantwoordelijk voor prettig wonen Leystromen vindt het belangrijk dat u prettig woont. Dat betekent dat wij uw woning goed onderhouden. Zaken die kapot gaan, repareren wij

Nadere informatie

Aangenaam wonen. Tips: wat te doen bij overlast

Aangenaam wonen. Tips: wat te doen bij overlast Aangenaam wonen Tips: wat te doen bij overlast Aangenaam wonen Overlast van buren kan ergernis veroorzaken en op den duur uw woongenot verstoren. Om er voor te zorgen dat het met elkaar prettig wonen is,

Nadere informatie

Ik huur bij ZVH. Tevreden of ontevreden over ZVH?

Ik huur bij ZVH. Tevreden of ontevreden over ZVH? Welkom bij ZVH. U huurt al bij ons of u gaat een woning van ZVH huren. Dan is het handig om deze brochure in huis te hebben. Er zijn soms momenten dat uw huis om aandacht vraagt en dan moet u weten wat

Nadere informatie

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige Huur opzeggen & verhuizen AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige woning de nodige aandacht. Ook voor het verlaten van uw huidige woning is er een aantal

Nadere informatie

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige Huur opzeggen & verhuizen AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige woning de nodige aandacht. Ook voor het verlaten van uw huidige woning is er een aantal

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

welkom bij wooninc. informatie voor nieuwe huurders

welkom bij wooninc. informatie voor nieuwe huurders welkom bij wooninc. informatie voor nieuwe huurders welkom bij wooninc. wij willen u graag goed van dienst zijn, daarom hebben wij voor u de belangrijkste informatie op een rij gezet. Gratis serviceonderhoud

Nadere informatie

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt Wanneer u gaat verhuizen Bij een verhuizing komt heel wat kijken: uw huurovereenkomst opzeggen, uw nieuwe en misschien ook

Nadere informatie

Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Wie gaat verhuizen heeft een drukke tijd voor de boeg. U moet van alles regelen voor het eenmaal zover is. Het is daarom belangrijk tijdig de huur

Nadere informatie

Huuropzegging. gewoon goed wonen

Huuropzegging. gewoon goed wonen Huuropzegging gewoon goed wonen Als u de huur opzegt U hebt uw huurwoning opgezegd of gaat dat binnenkort doen. Wij hopen dat u met plezier bij ons heeft gewoond. Om ook uw vertrek zo goed mogelijk te

Nadere informatie

WANNEER U GAAT VERHUIZEN

WANNEER U GAAT VERHUIZEN WANNEER U GAAT VERHUIZEN Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt WANNEER U GAAT VERHUIZEN DE HUUR OPZEGGEN Bent u van plan te verhuizen, vergeet dan niet de huur van uw woning op te zeggen.

Nadere informatie

Is een verandering gevaarlijk of hinderlijk? Of zorgt de verandering voor overlast? Dan is de verandering niet toegestaan.

Is een verandering gevaarlijk of hinderlijk? Of zorgt de verandering voor overlast? Dan is de verandering niet toegestaan. UW WONING AANPASSEN? Alle regelingen op een rij Openslaande deuren naar de tuin of een vijver aanleggen? Er mag veel, ook als u een woning huurt. Hieronder leest u over de mogelijkheden en de spelregels.

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Inleiding INHOUDSOPGAVE

Huurovereenkomst. Inleiding INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Het regelen van de overname 3 De huurovereenkomst 3 Tenaamstelling en medehuuderschap 4 De huurprijs 4 De fysieke oplevering 5 De eerste huurbetaling 5 Wonen naar wens 6 Aansluitingen

Nadere informatie

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden In deze folder leest u een uitleg van het huurcontract en de algemene huurvoorwaarden. In deze uitleg staan alle rechten en plichten voor u als huurder en

Nadere informatie

Woon- en leefregels Portiekwoningen

Woon- en leefregels Portiekwoningen Woon- en leefregels Portiekwoningen Woon- en leefregels Portiekwoningen Inleiding Prettig wonen wordt nog plezieriger, als iedereen zijn steentje bijdraagt: de woningcorporatie dan wel de V.V.E. (vereniging

Nadere informatie

De afrekening servicekosten, hoe zit dat?

De afrekening servicekosten, hoe zit dat? De afrekening servicekosten, hoe zit dat? In deze folder leest u over de afrekening van de servicekosten. Wat zijn servicekosten en hoe worden deze kosten in rekening gebracht? Servicekosten Het bedrag

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Algemene woonregels

Huurdersinformatie. Algemene woonregels 1 Huurdersinformatie Algemene woonregels Woonregels want afspraak is afspraak! Als u een woning van Rochdale huurt, maken we afspraken. Veel van deze afspraken zijn vastgelegd in de huurovereenkomst. In

Nadere informatie

Inhoud. Woningstichting Rochdale Postbus 56659 1040 AR Amsterdam www.rochdale.nl

Inhoud. Woningstichting Rochdale Postbus 56659 1040 AR Amsterdam www.rochdale.nl Algemene woonregels Inhoud Woonregels 3 Toestemming vragen 3 Geluidsoverlast 3 Schotelantennes 4 Gebruik algemene ruimten 4 Huisvuil 5 Huisdieren 5 Duiven 5 Privétuinen en gemeenschappelijke tuinen 6 Dit

Nadere informatie

Klussen en verbouwen. zelf aangebrachte veranderingen

Klussen en verbouwen. zelf aangebrachte veranderingen Klussen en verbouwen zelf aangebrachte veranderingen Het motto van Intermaris is: maak van uw huis uw thuis. Hiermee geven wij aan dat wij het belangrijk vinden dat u in uw woning de vrijheid heeft om

Nadere informatie

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje Woningaanpassingen volgens het boekje Soms wilt u uw woning aan uw eigen smaak aanpassen. Plicht Getrouw doet daar niet moeilijk over. Wanneer handige doe-het-zelvers verbeteringen willen aanbrengen of

Nadere informatie

Huur opzeggen Vooropname niet

Huur opzeggen Vooropname niet Gaat u verhuizen? Geef dit tijdig door. U kunt uw huurovereenkomst op elke werkdag beëindigen. Wel moet u rekening houden met een opzegtermijn van één maand. Wanneer u bijvoorbeeld de huur op 18 mei wilt

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorzieningen

Zelf Aangebrachte Voorzieningen Zelf Aangebrachte Voorzieningen Spelregels bij het aanpassen van een woning van de Noordwijkse Woningstichting Versie 100913 Inhoud 1. Veranderingen in en rond een huurwoning...2 2. Roerende en onroerende

Nadere informatie

U gaat verhuizen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u uw woning gaat verlaten.

U gaat verhuizen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u uw woning gaat verlaten. U gaat verhuizen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u uw woning gaat verlaten. Inhoud Verhuizen? We maken het u graag gemakkelijk pagina 3 De huur opzeggen pagina 4 De vooropname pagina 5 De

Nadere informatie

Welkom Onderhoud, wie betaalt de rekening?

Welkom Onderhoud, wie betaalt de rekening? Welkom Welkom in uw nieuwe woning van Patrimonium Barendrecht. We zijn blij dat u voor een van onze woningen hebt gekozen. Maar wat betekent wonen in een woning van Patrimonium? In deze folder vindt u

Nadere informatie

HUUR. Alles wat u moet. weten over uw huur. Thuis in de buurt

HUUR. Alles wat u moet. weten over uw huur. Thuis in de buurt HUUR Alles wat u moet weten over uw huur Thuis in de buurt Alles... wat u moet weten Uw huur... Een van de belangrijkste verplichtingen van het huren van een woning is dat u aan Tiwos elke maand huur betaalt.

Nadere informatie

Twee bezoeken: wat u kunt verwachten. Uw huur opzeggen

Twee bezoeken: wat u kunt verwachten. Uw huur opzeggen Ik ga verhuizen. Hoe zeg ik mijn huur op? Ik ga verhuizen. Hoe zeg ik mijn huur op? U huurt een woning* bij Woonpalet en wil deze opzeggen. In deze brochure leest u wat daar bij komt kijken. Wij vertellen

Nadere informatie

Opzeggen van de huur. Opzegtermijn. Erfgenamen

Opzeggen van de huur. Opzegtermijn. Erfgenamen Huurbeëindiging Waar moet de huurder aan denken bij het opzeggen van de huur. En hoe moet de woning opgeleverd worden? In deze brochure vindt u alle informatie hierover en doorlopen we de stappen die we

Nadere informatie

Huur Betalen. 100% wonen

Huur Betalen. 100% wonen Huur Betalen 100% wonen : hoe gaat dat in z n werk? Bij het huren van uw woning heeft u een huurovereenkomst getekend. In deze overeenkomst en in de algemene bepalingen staan uw rechten en plichten beschreven.

Nadere informatie

U gaat een woning huren, wat nu?

U gaat een woning huren, wat nu? Een nieuwe woning Welkom in uw nieuwe woning! Deze folder geeft snel antwoord op veelgestelde vragen. U vindt nuttige informatie over huren bij Beter Wonen; of het nu gaat om onderhoud, het betalen van

Nadere informatie

Verhuizen uit een woning van Maasvallei

Verhuizen uit een woning van Maasvallei Verhuizen uit een woning van Maasvallei Wat te doen als u de huurwoning verlaat Verhuizen uit een woning van Maasvallei Wat te doen als u de huurwoning verlaat. Verhuizen is een hele klus. Veel mensen

Nadere informatie

Huur Betalen. 100% wonen

Huur Betalen. 100% wonen Huur Betalen 100% wonen : hoe gaat dat in z n werk? Bij het huren van uw woning heeft u een huurovereenkomst getekend. In deze overeenkomst en in de algemene bepalingen staan uw rechten en plichten beschreven.

Nadere informatie

Het beëindigen van de huurovereenkomst Samen werken aan een snelle en soepele oplevering. Samenwerken, dat levert (met) gemak op!

Het beëindigen van de huurovereenkomst Samen werken aan een snelle en soepele oplevering. Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Het beëindigen van de huurovereenkomst Samen werken aan een snelle en soepele oplevering Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Wat uw reden ook is, u heeft waarschijnlijk meer aan uw hoofd dan het opzeggen

Nadere informatie

U gaat een woning huren, wat nu?

U gaat een woning huren, wat nu? Een nieuwe woning Welkom in uw nieuwe woning! Deze folder geeft snel antwoord op veelgestelde vragen. U vindt nuttige informatie over huren bij Beter Wonen; of het nu gaat om onderhoud, het betalen van

Nadere informatie

WANNEER U GAAT VERHUIZEN

WANNEER U GAAT VERHUIZEN WANNEER U GAAT VERHUIZEN Woon zoals u wilt WANNEER U GAAT VERHUIZEN DE HUUR OPZEGGEN Bent u van plan te verhuizen, vergeet dan niet de huur van uw woning op te zeggen. Hoe eerder u opzegt, hoe beter. Zo

Nadere informatie

Deze folder geeft u informatie over (bijna) alles wat te maken heeft met het opzeggen van de huur.

Deze folder geeft u informatie over (bijna) alles wat te maken heeft met het opzeggen van de huur. Huur opzeggen Deze folder geeft u informatie over (bijna) alles wat te maken heeft met het opzeggen van de huur. 1. Het opzeggen van de huur De huur moet schriftelijk opgezegd worden. U kunt bij ons een

Nadere informatie

Waarom spelregels? Wijzigingen Toestemming vragen De spelregels op een rij

Waarom spelregels? Wijzigingen Toestemming vragen De spelregels op een rij ZELF AANBRENGEN VAN VERANDERINGEN (ZAV) In uw woning brengt u een belangrijk deel van uw tijd door. U wilt uw woning daarom ongetwijfeld naar uw eigen smaak inrichten, zodat het prettig wonen is. Veel

Nadere informatie

HUUR. Alles wat u moet. weten over uw huur. Thuis in de buurt

HUUR. Alles wat u moet. weten over uw huur. Thuis in de buurt HUUR Alles wat u moet weten Thuis in de buurt Uw huur... Een van de belangrijkste verplichtingen van het huren van een woning is dat u aan Tiwos elke maand huur betaalt. Over dit onderwerp geven wij u

Nadere informatie

Servicekosten. Waar betaalt u voor? Waaruit bestaan de servicekosten? U leest het in deze folder.

Servicekosten. Waar betaalt u voor? Waaruit bestaan de servicekosten? U leest het in deze folder. Servicekosten Waar betaalt u voor? Waaruit bestaan de servicekosten? U leest het in deze folder. Uw woonplezier. Onze service! Wij bieden u graag service... Als u een woning van ons huurt, huurt u niet

Nadere informatie

Verhuizen. Een verhuizing regel je eenvoudig thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl

Verhuizen. Een verhuizing regel je eenvoudig thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl Verhuizen Een verhuizing regel je eenvoudig thuis Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht op

Nadere informatie

Woningcorporatie Wateringen

Woningcorporatie Wateringen Woningcorporatie Wateringen Huuropzegging Het vertrek uit uw woning De beslissing is genomen: u gaat verhuizen. Hoewel uw nieuwe woning veel van uw tijd zal opslokken, komt er nog heel wat kijken bij het

Nadere informatie

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning Ondergetekenden Naam verhuurder:... Naam huurder:... Adres:... Telefoon:... komen het volgende overeen: A. DE WOONRUIMTE Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de

Nadere informatie

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij Ik ga verhuizen Alle stappen op een rij Bij een verhuizing komt een heleboel kijken. U moet met veel dingen rekening houden en vaak van alles regelen. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben

Nadere informatie

Zelf uw woning veranderen. De spelregels

Zelf uw woning veranderen. De spelregels Zelf uw woning veranderen De spelregels U maakt van uw huis uw thuis. Alleen al door de inrichting die u kiest, brengt u een eigen sfeer in uw woning. Misschien wilt u een stap verder gaan en wilt u ook

Nadere informatie

De huur opzeggen als u gaat verhuizen

De huur opzeggen als u gaat verhuizen De huur opzeggen als u gaat verhuizen Wat zijn de stappen? Waar moet u aan denken? Wanneer u een nieuw huis heeft gevonden, zegt u de huur van uw huidige woning op. Daarvoor moeten een aantal dingen gebeuren;

Nadere informatie

Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van?? maand1 2007 de kamer in de woning aan: Hoorneslaan 999 te: 2221??

Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van?? maand1 2007 de kamer in de woning aan: Hoorneslaan 999 te: 2221?? Huurcontract Ondergetekenden Naam verhuurder: John... Adres: Hoorneslaan 999, 2221?? Katwijk zh Telefoon: 06-........ Naam huurder: VVV Naam, Adres 999, 9999 XX Woonplaats, geboren.. -.. 19.. komen het

Nadere informatie

verhuizen informatie & tips

verhuizen informatie & tips verhuizen informatie & tips VERHUIZEN - informatie en tips U gaat een andere woning betrekken. Veel te doen en veel te regelen, ook tussen u en Woningbouwvereniging Reeuwijk. Om dit goed te laten verlopen

Nadere informatie

Verhuizen. waar moet u op letten?

Verhuizen. waar moet u op letten? Verhuizen waar moet u op letten? Uw spullen uitzoeken, inpakken, de huurovereenkomst opzeggen of ondertekenen, adreswijzigingen versturen. Bij een verhuizing komt heel wat kijken! Waar u allemaal rekening

Nadere informatie

Wat u moet regelen voordat u de sleutels inlevert

Wat u moet regelen voordat u de sleutels inlevert Opzeggen van de huur Wat u moet regelen voordat u de sleutels inlevert Wat u moet regelen voordat u d Huur opzeggen U kunt de huur van uw woning op elke dag van de maand opzeggen. Er geldt een opzegtermijn

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Huurbetaling. Inleiding. Via Mijn OFW op onze website kunt u uw huur betalen, betalingsgegevens inzien en wijzigen en een betalingsregeling treffen.

Huurbetaling. Inleiding. Via Mijn OFW op onze website kunt u uw huur betalen, betalingsgegevens inzien en wijzigen en een betalingsregeling treffen. Via Mijn OFW op onze website kunt u uw huur betalen, betalingsgegevens inzien en wijzigen en een betalingsregeling treffen. INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Huurprijsopbouw 3 Wat moet u doen bij Huurbetaling

Nadere informatie

Huren bij Servatius. Genieten van het leven doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl

Huren bij Servatius. Genieten van het leven doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl Huren bij Servatius Genieten van het leven doe je thuis Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht

Nadere informatie

wonen begint bij mensen Verhuizen

wonen begint bij mensen Verhuizen wonen begint bij mensen Verhuizen U gaat binnenkort verhuizen of bent nog op zoek naar een andere woning. Verhuizen is een hele klus; er moet veel worden geregeld. In deze brochure vindt u informatie over

Nadere informatie

Serviceabonnement Welke werkzaamheden vallen onder ons serviceabonnement? Wat blijft nog steeds uw eigen verantwoordelijkheid? Kosten.

Serviceabonnement Welke werkzaamheden vallen onder ons serviceabonnement? Wat blijft nog steeds uw eigen verantwoordelijkheid? Kosten. Serviceabonnement Handig! Het serviceabonnement Het serviceabonnement biedt uitkomst als u bepaalde onderhoudsklussen die u volgens het huurcontract (en het onderhouds-abc) zelf moet doen, niet kunt of

Nadere informatie

Verhuizen en huur opzeggen

Verhuizen en huur opzeggen Verhuizen en huur opzeggen U staat op het punt te verhuizen. Allerlei zaken moeten worden afgehandeld. Ook tussen u en Mercatus moet een aantal zaken worden afgewerkt. Om dit goed en effectief te kunnen

Nadere informatie

Onderhoudsabonnement. De voordelen van het onderhoudsabonnement? Wat valt er onder het onderhoudsabonnement? Wat kost het? Samen werken aan wonen

Onderhoudsabonnement. De voordelen van het onderhoudsabonnement? Wat valt er onder het onderhoudsabonnement? Wat kost het? Samen werken aan wonen Onderhoudsabonnement De voordelen van het onderhoudsabonnement? Wat valt er onder het onderhoudsabonnement? Wat kost het? Samen werken aan wonen De Kombinatie neemt u werk uit handen Het onderhoud van

Nadere informatie

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte Huren bij Actium Algemene informatie over het huren van woonruimte U gaat een woning huren bij Actium. Wij wensen u veel woonplezier in uw nieuwe woning! In deze brochure hebben wij de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Huur. alle informatie op een rij

Huur. alle informatie op een rij Huur alle informatie op een rij Huur alle informatie op een rij Hoe is de huurprijs samengesteld? Wanneer kunt u een huurverhoging verwachten? Hoe betaalt u de huur? En wanneer komt u in aanmerking voor

Nadere informatie

Huur... waar betaalt u precies voor? Alles over uw huurprijs

Huur... waar betaalt u precies voor? Alles over uw huurprijs Huur... waar betaalt u precies voor? Alles over uw huurprijs Netto of bruto? Waarom betaal ik apart servicekosten? Heb ik recht op huurtoeslag? Hoe betaal ik mijn huur? U huurt een woning van ons. Daarvoor

Nadere informatie

De huur van uw woning opzeggen

De huur van uw woning opzeggen De huur van uw woning opzeggen Verhuizen Samenwerken aan een snelle en soepele oplevering Versie Schouwen-Duiveland Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Als u heeft besloten om te gaan verhuizen, heeft

Nadere informatie

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige Huur opzeggen & verhuizen AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige woning de nodige aandacht. Ook voor het verlaten van uw huidige woning is er een aantal

Nadere informatie

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij Ik ga verhuizen Alle stappen op een rij Bij een verhuizing komt een heleboel kijken. U moet met veel dingen rekening houden en vaak van alles regelen. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben

Nadere informatie

Zeg tijdig de huur op. Alles over verhuizen

Zeg tijdig de huur op. Alles over verhuizen Zeg tijdig de huur op Alles over verhuizen Zeg tijdig de huur op Alles over verhuizen ALLES OVER verhuizen 4 U heeft de huur opgezegd van uw woning of u bent van plan binnenkort te verhuizen. Hier komt

Nadere informatie

Hoe betaal ik mijn huur?

Hoe betaal ik mijn huur? Hoe betaal ik mijn huur? Automatische incasso, geen omkijken naar U huurt een woning van Woonstichting Leystromen. Dat betekent dat u maandelijks een vast bedrag aan huur betaalt. Daarnaast betaalt u soms

Nadere informatie

> Huurbetaling & huurincasso

> Huurbetaling & huurincasso > Huurbetaling & huurincasso Huurbetaling Door ondertekening van het huurovereenkomst bent u de verplichting aangegaan om de huurprijs van uw woning te betalen. De huurprijs bestaat meestal uit twee delen:

Nadere informatie

Zelf klussen. in uw huis

Zelf klussen. in uw huis Zelf klussen in uw huis voorwaarden en toestemming Wilt u zelf een nieuwe keuken of een bad installeren, parket leggen of ergens een wand tussen plaatsen of verwijderen? Dat kan! Aan het zelf klussen in

Nadere informatie

KLUSSEN spelregels voor woningverandering

KLUSSEN spelregels voor woningverandering KLUSSEN spelregels voor woningverandering ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN Wilt u veranderingen aanbrengen in uw woning? De Veenendaalse Woningstichting geeft u daar ruimte voor. U leest in deze folder

Nadere informatie

uw woning verbouwen toestemming spelregels verhuizen stappenplan

uw woning verbouwen toestemming spelregels verhuizen stappenplan www.eigenhaard.nl uw woning verbouwen toestemming spelregels verhuizen stappenplan inhoudsopgave Verbouwen? 4 Toestemming van Eigen Haard 6 Spelregels 9 Verhuizen 10 Stappenplan 12 Uitgave november 2007

Nadere informatie

regionaal & betrokken Woning veranderen

regionaal & betrokken Woning veranderen regionaal & betrokken Woning veranderen Woning veranderen U huurt een woning van R&B Wonen, een verstandige keuze en hopelijk naar alle tevredenheid. Maar wie droomt er nou niet van een mooiere badkamer,

Nadere informatie

Aanpassingen met toestemming Wanneer wij spreken over zelf aangebrachte voorzieningen gaat dit voornamelijk over het aanpassen van onroerende zaken.

Aanpassingen met toestemming Wanneer wij spreken over zelf aangebrachte voorzieningen gaat dit voornamelijk over het aanpassen van onroerende zaken. Zelf klussen in huis Als huurder wilt u uw woning graag naar uw persoonlijke smaak en wensen inrichten. Iedereen woont natuurlijk graag in een woning waarin hij of zij zich thuis voelt. Daarom kan het

Nadere informatie

CALCULUS. verhuur. Hospita overeenkomst. Naam. Adres. Postcode. Woonplaats. Telefoonummer. Hierna te noemen verhuurder en. Naam. Adres.

CALCULUS. verhuur. Hospita overeenkomst. Naam. Adres. Postcode. Woonplaats. Telefoonummer. Hierna te noemen verhuurder en. Naam. Adres. Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoonummer Hierna te noemen der en Naam Adres Postcode Woonplaats E-mailadres Studie richting Tel. Mobiel Tel. Nood BSN Geboortedatum Geboorteplaats Hierna te noemen huurder.

Nadere informatie

Kamerhuurcontract. Ondergetekenden; naam verhuurder: adres: postcode/plaats: naam huurder(s): adres: postcode/plaats: Komen het volgende overeen:

Kamerhuurcontract. Ondergetekenden; naam verhuurder: adres: postcode/plaats: naam huurder(s): adres: postcode/plaats: Komen het volgende overeen: Kamerhuurcontract Datum: Ondergetekenden; naam verhuurder: adres: postcode/plaats: en naam huurder(s): adres: postcode/plaats: Komen het volgende overeen: De woonruimte: Artikel 1 1. Verhuurder verhuurt

Nadere informatie

Zelf klussen. Maak van uw huis uw droomhuis

Zelf klussen. Maak van uw huis uw droomhuis Zelf klussen Maak van uw huis uw droomhuis 1 Zelf klussen Maak van uw huis uw droomhuis Zelf uw droomkeuken plaatsen? Plannen om de zolder te verbouwen? Schuurtje in de tuin? Een tweede toilet in de badkamer?

Nadere informatie

Het opzeggen van uw huur

Het opzeggen van uw huur Het opzeggen van uw huur Heeft u besloten te verhuizen? Heeft u eraan gedacht om de huur op te zeggen? Het is belangrijk dit tijdig te doen en uw zaken goed te regelen. In deze folder kunt u lezen welke

Nadere informatie

Kwaliteit in wonen: een eerste kennismaking

Kwaliteit in wonen: een eerste kennismaking Kwaliteit in wonen Kwaliteit in wonen: een eerste kennismaking Welkom buurman! Welkom buurvrouw! Kwaliteit in wonen Goed, we wonen dan wel niet direct naast u, maar we voelen ons toch een beetje uw buurman.

Nadere informatie

uren INFORMATIE OVER huurbeëindiging

uren INFORMATIE OVER huurbeëindiging uren INFORMATIE OVER huurbeëindiging inhoud huurbeëindiging 3 Opzeggen van de huur 3 Bevestiging huuropzegging 4 Vertrekkersenquête 5 Wijzigingen van de woning 5 Regels voor schoon en leeg opleveren 5

Nadere informatie

Huren bij WOONopMAAT juli 2009

Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Inhoud Welkom bij WOONopMAAT 2 Huur Huurovereenkomst 2 Een goede huurder zijn 2 Huurbetaling 2 Huurachterstand 3 Huurverhoging 3 Huurtoeslag 3 Huuropzegging 3 Onderhoud Onderhoudsrechten

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen

Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen Uw woning richt u natuurlijk in naar eigen inzicht en smaak. Mogelijk wilt u ook echt iets in de woning wijzigen. Stek werkt daar graag

Nadere informatie

Verhuizen. Wat u moet weten als u gaat verhuizen

Verhuizen. Wat u moet weten als u gaat verhuizen Verhuizen Wat u moet weten als u gaat verhuizen Inhoudsopgave 5 6 7 8 9 10 11 De huur opzeggen De huuropzegging intrekken Uw woning opleveren Overname Heeft u iets veranderd? Wel of geen inspectie van

Nadere informatie

Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek

Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek Woon- en leefregels Appartementen complex Inleiding Prettig wonen wordt nog plezieriger, als iedereen zijn steentje bijdraagt: de woningcorporatie

Nadere informatie

Woon- en leefregels Eengezinswoningen

Woon- en leefregels Eengezinswoningen Woon- en leefregels Eengezinswoningen Woon- en leefregels Eengezinswoningen Inleiding Prettig wonen wordt nog plezieriger, als iedereen zijn steentje bijdraagt: de Woningcorporatie, de Gemeente en de bewoners

Nadere informatie

Wat en hoe over servicekosten. Wegwijzer voor bewoners van appartementencomplexen

Wat en hoe over servicekosten. Wegwijzer voor bewoners van appartementencomplexen Wat en hoe over servicekosten Wegwijzer voor bewoners van appartementencomplexen Wat en hoe over Lorem ipsum dolor sit amet servicekosten Bewoners van appartementencomplexen en flatwoningen betalen naast

Nadere informatie

Verhuizen. de spelregels

Verhuizen. de spelregels Verhuizen de spelregels Verhuizen de spelregels Heeft u verhuisplannen? Wij raden u aan tijdig de huur op te zeggen, dan is dat alvast geregeld. Dit en andere zaken waar u voor uw verhuizing op moet letten,

Nadere informatie

Huren, wat komt er bij kijken. Wegwijs in huren

Huren, wat komt er bij kijken. Wegwijs in huren Huren, wat komt er bij kijken Wegwijs in huren Huren, wat komt er Lorem ipsum dolor sit amet bij kijken Bij het huren van een woning komt het één en ander kijken. In deze brochure maken wij u wegwijs.

Nadere informatie

Woningcorporatie Wateringen

Woningcorporatie Wateringen Woningcorporatie Wateringen 2 Op zoek naar een (huur)woning. Op zoek naar een (huur)woning in de Westlandse kernen Wateringen of Kwintsheul? Dan bent u bij Woningcorporatie Wateringen aan het goede adres.

Nadere informatie

Zelf iets veranderen. aan mijn woning

Zelf iets veranderen. aan mijn woning Zelf iets veranderen aan mijn woning U huurt een huis van Welwonen. Om deze woning echt tot uw thuis te maken, wilt u misschien iets aan uw woning veranderen. We noemen dit Zelf Aangebrachte Veranderingen

Nadere informatie

Natuurlijk wonen. Verhuizen

Natuurlijk wonen. Verhuizen Natuurlijk wonen Verhuizen 1 Verhuizen Wanneer u besluit te verhuizen, zegt u uiteraard uw huurovereenkomst op. Voordat Dunavie uw woning opnieuw kan verhuren, moet er vaak nog het een en ander gebeuren.

Nadere informatie

regionaal & betrokken Huur betalen

regionaal & betrokken Huur betalen regionaal & betrokken Huur betalen Gefeliciteerd met uw nieuwe woning! Onlangs paalde energiekosten niet in de servicekosten zijn opge- heeft u een huurovereenkomst met ons afgesloten. nomen, We heten

Nadere informatie