Jaarverslag 2013 Consumentenbond

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 Consumentenbond"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Consumentenbond

2 Jaarverslag & Jaarrekening JAARVERSLAG

3 Jaarverslag 2013 Consumentenbond De Consumentenbond werkt, samen met consumenten aan eerlijke, rechtvaardige en veilige markten waar u vindt wat u zoekt en krijgt waar u recht op heeft. De Consumentenbond is het verbindende platform en de vertrouwde stem van en voor consumenten. 4 JAARVERSLAG

4 Inhoud Voorwoord 9 1. Inleiding in één oogopslag Activiteiten Financiën Ontwikkelingen in de bedrijfsvoering Ledenontwikkeling Abonnementen Boeken Gemak en voordeel voor de consument Overige diensten Beurzen Dit doen we voor Consumenten Tests en onderzoeken Online Boeken en bladen Service & Advies Belangenbehartiging en Communicatie Inleiding Belangrijke acties in 2013: Internationale vertegenwoordigingen Anne Fransen Fonds Toekomst van de Consumentenbond Goed bestuur bij de Consumentenbond De vereniging Bondsraad Raad van Toezicht Directie Integriteit Consumentenbond en medewerkers Gedragscode Klokkenluidersregeling Vertrouwenspersonen Risicobeheer Milieubeleid Personeel en organisatie Inleiding Organisatiestructuur In-, door- en uitstroom Huidige bezetting Beleid, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden Medezeggenschap 53 Overzicht Bondsraad, Raad van Toezicht en Directie Jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde staat van baten en lasten Geconsolideerd kasstroomoverzicht Waarderingsgrondslagen Resultaatbepalingsgrondslagen Toelichting op de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden en overlopende passiva Financiële instrumenten Niet in de balans opgenomen verplichtingen Toelichting op de staat van baten en lasten Contributies Diverse producten Activiteiten voor derden Overige bedrijfsopbrengsten Personeelskosten Overige bedrijfskosten Financiële baten en lasten Belastingen Honorarium accountant Transacties met verbonden partijen Enkelvoudige jaarrekening per 31 december Balans per 31 december Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht Toelichting op de enkelvoudige balans en winst-en-verliesrekening Financiële Vaste Activa Liquide Middelen Eigen Vermogen 91 Overige gegevens 93 Voorstel verwerking resultaat 93 Controleverklaring 93 6 JAARVERSLAG

5 Wie is de beste energieleverancier? Welke energieleverancier levert goede service en heeft de administratie op orde? De Consumentenbond hield een enquête onder bijna consumenten om antwoord te krijgen op de vraag: hoe blij bent u met uw energieleverancier? Voorwoord Dit is het voorwoord van een voorzitter van de Consumentenbond die twee maanden geleden is aangetreden. Dat is zeker tijd genoeg voor een eerste indruk, om in CB-termen te blijven. En die eerste indruk is positief. Na een gedegen en zorgvuldig voortraject mocht de Bondsraad, het ledenparlement van de Consumentenbond, zich begin november uitspreken over mijn kandidatuur. De unanimiteit waarmee dat gebeurde stemt mij uiteraard dankbaar, maar geeft tevens aan dat er tussen Raad van Toezicht, die de voordracht uitbracht, en de Bondsraad een grote mate van vertrouwen bestaat. Dat is in complexe organisaties, zoals ook de Consumentenbond er één is, niet altijd vanzelfsprekend maar wel noodzakelijk. De rest van de vergadering gaf trouwens aan dat de Bondsraad er niet voor terugschrikt om waar nodig de Raad van Toezicht en de Directie kritisch tegemoet te treden. Waarvan akte. Het beeld van de Consumentenbond dat ik mij in de maanden voor de verkiezing had gevormd, werd nog eens bevestigd in de eerste RvT-vergadering die ik mocht voorzitten. Een moderne en (inter)actieve vereniging en tevens bedrijf. Met dus ook de bedrijfsmatige zorgen die je mag verwachten, rond ledenwerving, financiën en prioriteiten. Steeds met het belang van de consument voor ogen (en in het hart, mag ik constateren). Ook in de contacten met de algemeen directeur en de andere medewerkers van het bureau die ik ontmoette, kwam dit beeld helder naar voren. Een woord van dank op deze plaats voor mijn voorganger, Thom de Graaf, die de Consumentenbond acht jaar als voorzitter door soms ook moeilijke tijden loodste. Hij laat de CB in een florissante positie achter, waarvan de hernieuwde ledengroei maar één van de kenmerken is. Veel meer over het werk en de resultaten van de CB in het afgelopen jaar leest u in het Jaarverslag en in de Jaarrekening, die na dit voorwoord volgen. Verenigingen hebben het in Nederland de laatste twee decennia steeds moeilijker gekregen doordat de mensen zich meer op losse onderwerpen binden en minder met organisaties, terwijl internet de manier van communiceren ingrijpend heeft veranderd. Vakbonden, omroepen, kranten, goede doelen en politieke partijen hebben het allemaal moeilijk om hun leden vast te houden. De Consumentenbond laat zien hoe je als moderne beweging weer kunt groeien, mensen kunt binden en voor consumenten ook echt iets kunt bereiken. 8 JAARVERSLAG

6 Hoe ervaar ik de Consumentenbond begin 2014? Wat eens een belangenvereniging met individuele leden was, ontwikkelt zich de laatste jaren naar een brede, maatschappelijk georiënteerde en ook online krachtige beweging, met een breed scala aan producten, diensten en andere activiteiten, waaronder uiteraard ook de beleidsmatige campagnes en de interactieve consumentenacties. Kortom, een maatschappelijke organisatie waar consumenten uit betrokkenheid bij willen horen. Dat kan uiteraard nog steeds door betaalde lidmaatschappen en contributies, maar kan evenzogoed door op andere wijze bij te dragen aan ons werk. Schrijf een productreview, neem deel aan een actie, zet uw handtekening onder een petitie, post uw klacht over een bedrijf op het Klachtenkompas, vul onze enquêtes in, doe mee. Goedkoop uit met groene stroom Ik zal de komende jaren met veel plezier proberen aan deze ontwikkeling ook mijn steentje bij te dragen. Werken aan een Consumentenbond 2.0, om het zo maar eens te formuleren. Een organisatie, inmiddels 60 jaar oud, die zich desondanks laat kenschetsen als modern en trendgevoelig, onafhankelijk en integer, relevant en zichtbaar, maar vooral van en voor de consument. Pieter Broertjes Groene, duurzaam opgewekte stroom is nauwelijks duurder dan grijze stroom. Dat blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond. In een aantal gevallen zijn consumenten met een groen stroomcontract zelfs goedkoper uit. 10 JAARVERSLAG

7 Prijsmisleiding Consumenten hebben recht op 1 Inleiding duidelijke prijzen, want misleidende reclame is volgens de wet verboden. Toch voelen consumenten zich regelmatig misleid door de prijs, bijvoorbeeld door annuleringsverzekeringen die standaard staan aangevinkt of verplichte schoonmaakkosten die pas later in het boekingsproces worden vermeld. Na een aantal jaren fors investeren in nieuwe diensten en het verbeteren van bestaande, groeit de Consumentenbond in 2013 met leden, het hoogste aantal in dit millennium. Minstens zo belangrijk is dat ook ons bereik en het aantal mensen dat zonder lidmaatschap aan één of meer van onze activiteiten deelnam sterk groeien. Zo leggen we een stevig fundament voor de toekomst en laten we zien dat we er ook in het internettijdperk in slagen mensen aan ons te binden en dat we een springlevende relevante maatschappelijke beweging zijn. Dat is beslist geen vanzelfsprekendheid in een tijd waarin het voor maatschappelijke organisaties moeilijk is om hun achterban aan zich te binden en op peil te houden. In het jaar dat we ons 60-jarig bestaan vierden lieten we als Consumentenbond zien de juiste toon te raken met onze campagnes, interessante, soms prikkelende informatie te bieden, relevant advies op maat te geven en diensten aan te bieden waar we mensen echt mee helpen. We zijn er trots op dat we dit elan niet alleen met de nieuwe activiteiten bereiken; zo haalde de Consumentengids afgelopen december de hoogste lezerswaardering in zijn geschiedenis. Onze unieke content blijft een belangrijke pijler onder al onze activiteiten. Onze onderzoeken vormen niet alleen de basis voor onze vele publicaties, maar ook voor de vergelijkers en overstapservices en voor onze campagnes. We investeerden in het verder verbeteren van onze dossiers, het verhogen van de marktdekking en in nog beter en relevanter onderzoek. Het resultaat na belasting over 2013 bedraagt ,- negatief. Dit wordt deels veroorzaakt door een aantal afwaarderingen op de balans; de Autoverzekeringsvergelijker en de deelneming in Advieskeuze.nl zijn de belangrijkste. Het betreft aanpassingen waarbij we kosten eerder nemen, maar die geen gevolgen hebben voor het toekomstperspectief van die activiteiten. We verlichten daarmee de kosten voor de komende jaren. De omzet groeide met 4,8%. Deze bestond voor het grootste deel uit groei uit ledeninkomsten. De groei van een aantal nieuwe overstapservices, zoals voor mobiele telefonie, overlijdensrisicoverzekeringen en autoverzekeringen, viel tegen. We zijn hier nog volop in een leerfase en de diensten zijn nog niet voldoende herkend bij een breed publiek. De Zorgvergelijker heeft het dit jaar tegen markttendens in zeer goed gedaan: een groei van 70% in aantal overstappers. Ook bij energie was het resultaat over het hele jaar goed, al viel de laatste veiling in het najaar tegen. 12 JAARVERSLAG

8 Met onze campagnes waren we spraakmakend en zichtbaarder dan ooit. Naast brede campagnes die enkele maanden liepen, zoals over prijsmisleiding, consumentenrechten en online privacy organiseerden we een recordaantal aan korte, prikkelende acties die meestal voortvloeiden uit een probleem of ergernis die mensen zelf bij ons aankaartten. Vaak gebruikten we ludieke of onconventionele manieren om mensen bij de campagne te betrekken, zoals virals op internet of het oplaten van een zeppelin aan de A4 om een misleidende uiting aan de kaak te stellen van een bedrijf dat daar gevestigd is. Dergelijke acties worden door het publiek goed herkend en gewaardeerd en leiden bovendien meestal snel tot resultaat. De beste betaalrekening Welke bank biedt de meest gunstige betaalrekeningen? Het afgelopen jaar zijn we verder dan ooit gekomen in het betrekken van consumenten bij ons werk, of het nu ging om het schrijven van een review, het deelnemen aan een campagne het gebruiken van een overstapservice of andere dienst. Toegankelijk, in gesprek met consumenten, relevant. Al 60 jaar van, voor en met consumenten staan we er goed voor om dat ook in de toekomst waar te maken. Bart Combée algemeen directeur Wij hebben 15 betaalrekeningen van 8 banken uitgebreid en onafhankelijk getest op onder andere kosten, internetbankieren, extra s en krediet. We ontdekten enorme verschillen! 14 JAARVERSLAG

9 Bedrijfsopbrengsten (x euro) Bedrijfsresultaat (x euro) Aantal personeelsleden (in fte s) Aantal leden (per 1 januari volgens boekjaar) Bedrijfsopbrengsten (x euro) Bedrijfsopbrengsten (x euro) Bedrijfsresultaat (x euro) Aantal personeelsleden (in fte s) Bedrijfsresultaat (x euro) Aantal personeelsleden (in fte s) Aantal leden per 1 januari volgend boekjaar Aantal leden per 1 januari volgend boekjaar in één oogopslag Bedragen in duizenden euro s Bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Bedrijfsresultaat voor buitengewone baten/lasten Buitengewone baten/lasten Bedrijfsresultaat na buitengewone baten/lasten % Bedrijfsresultaat / opbrengsten -0,75-0,88 3,99 0,30 1,10-2,79 Uitkomst financiële baten en lasten Belastingen Resultaat na belasting Liquide Middelen per 31/ Eigen Vermogen per 31/ % Eigen Vermogen / balanstotaal Voorzieningen per 31/ Aantal personeelsleden (in fte s) Ziekteverzuim 2,1 2,3 3,3 3,3 3,7 3,5 % Verloop personeel Aantal leden per 1 januari van het volgend boekjaar #Leden exclusief Proefleden Percentage leden / huishoudens 6,4 6,3 6,4 6,5 7,0 7,5 Aantal abonnementen Waardering Consumentengids 7,69 7,66 7,47 7,47 7,37 7,39 16 JAARVERSLAG

10 OV chipkaart De ov-chipkaart werkt nog steeds niet optimaal. Bij problemen of vragen worden reizigers van het kastje naar de muur gestuurd. De Consumentenbond wil een centraal laagdrempelig loket waar iedereen terecht kan met vragen en klachten over de ov-chip kaart. 3 Activiteiten Financiën De Consumentenbond sluit 2013 af met een resultaat na belasting van ,- negatief. Ook dit jaar heeft zich in de bedrijfsopbrengsten een aantal ontwikkelingen voorgedaan. De totale bedrijfsinkomsten (exclusief het financieel resultaat) komen voor 2013 uit op ,-. Ten opzichte van 2012 stijgen de bedrijfsinkomsten met ,- (4,8% stijging). Het financiële resultaat, op onze banktegoeden, bedraagt ,- en ligt hiermee onder de verwachte rente-inkomsten. De stijging in inkomsten wordt vooral veroorzaakt door het grote succes van het maandlidmaatschap. De inkomsten uit nieuwe diensten blijven achter bij de realisatie van vorig jaar. Op het gebied van dienstverlening rond energie werd al rekening gehouden met een lagere omzet dan die uit het topjaar De Zorgvergelijker 2013 is, vergeleken met 2012, wel een groot succes. De omzet verdubbelt en de activiteit kent in 2013 een positief resultaat. De totale kosten voor 2013 bedragen ,-. Gedurende 2013 wordt scherp gelet op ontwikkelingen in de markt. Zodra zich wijzigingen in omzetten en/of kosten voordeden, werd direct gestuurd op budgetaanpassingen of omzetintensiveringen. 3.2 Ontwikkelingen in de bedrijfsvoering In 2013 heeft de Consumentenbond de grootste ledenstijging in 14 jaar tijd laten zien. Het maandlidmaatschap spreekt een grote groep mensen aan en zorgt dat veel mensen kennis willen maken met de Consumentenbond en daarna ook lid blijven. Het aanspreken van consumenten werkt vanuit een aantal thema s waar consumenten veel aandacht voor hebben zoals gezond eten, belasting en zorg. Geïnteresseerden kunnen een minigids over zo n onderwerp aanvragen. Bij het telefonisch aanvragen van een minigids wil vervolgens 25% van de bellers ook lid worden. 18 JAARVERSLAG

11 De instappropositie twee maanden gratis blijkt veel mensen aan te spreken. Van de mensen die na de kennismakingsperiode geen lid willen blijven, bewaren we (met instemming) de adressen. Dit heeft afgelopen jaar geleid tot een groei van adressen in ons bestand. Deze achterban is van grote waarde. Deze mensen blijven op de hoogte van de werkzaamheden van de Consumentenbond en tonen vaak interesse in de aangeboden diensten en producten, zoals het Energiecollectief en de Zorgvergelijker. In januari 2013 neemt de Consumentenbond een belang in de nieuwe veelbelovende start up Advieskeuze.nl, een onafhankelijk onlineplatform dat onder meer dienstverleningsvormen, adviestarieven, klantwaarderingen (reviews) en opleidingsniveaus van financieel advieskantoren zichtbaar maakt. Advieskeuze.nl helpt consumenten bij het gemakkelijk zoeken en vinden van een goed advieskantoor en de betrouwbaarste adviseur. Een participatie als deze past in onze strategische ambitie om deel te nemen in bedrijven die ons helpen om innovatie te versnellen en blinde vlekken in onze dienstverlening snel op te vullen. De Consumentenbond en Advieskeuze.nl hebben het doel om het platform winstgevend te maken en door te ontwikkelen tot hét toonaangevende platform voor keuze-informatie over financieel adviseurs Ledenontwikkeling In 2013 focussen we volledig op het werven van maandleden. Het ledenaantal van de Consumentenbond neemt in 2013 toe met leden. We sluiten het jaar af met leden. Vanwege het 60-jarig bestaan van de Consumentenbond worden de leden in het zonnetje gezet. Leden met de leeftijd van 60 jaar ontvangen een bloemenbon en leden die de stand op de 50+ beurs bezoeken krijgen een roos. Verder kunnen alle leden deelnemen aan een digitale rondleiding bij de Consumentenbond via een interactieve video. Deze extra s zorgen voor veel blije reacties en de digitale rondleiding wordt maar liefst keer gevolgd. Verder kijken we naar manieren om leden beter aan ons te binden. Hierbij kijken we hoe we de leden beter van dienst kunnen zijn. Ook wordt een loyaliteitsplan opgesteld, dat in 2014 verder zal worden aangescherpt. Doel is om met de juiste organisatiebrede inspanningen de loyaliteit van leden en niet-leden te verhogen Abonnementen In 2013 daalt het totaal aantal afgesloten tijdschriftabonnementen ten opzichte van 2012 met -2%. De exploitatie van het in 2013 gelanceerde tijdschrift Beste Koop voor je kind verloopt vooralsnog via de verkoop van losse nummers. Een logische keuze voor een nieuwe titel die twee keer per jaar verschijnt. De oplage van de Digitaalgids groeit licht, de Gezondgids, Geldgids en Reisgids laten een kleine daling zien. De Geldgids is net als vorig jaar de grootste titel: abonnees. De Digitaalgids volgt met abonnees. Veruit de meeste aanwas komt via het nabellen van leden die de minigids over Besparen (Geldgids) en Smart met je mobiel (Digitaalgids) bestellen. Ze zorgen in 2013 voor een hogere omzet dan in het jaar daarvoor als gevolg van het uitbrengen van meer titels Boeken Tegen alle marktontwikkelingen in laat de Consumentenbond stijgende verkoopcijfers zien op het boekenfront. We publiceren in 2013 meer (succesvolle) titels. De Belastinggids is een vertrouwd succes. Maar ook Online Privacy blijkt een topuitgave Gemak en voordeel voor de consument Energiecollectief, energievergelijker Binnen het domein Energie vallen in 2013 de Energievergelijker en het Energiecollectief. Daarnaast gaan we testen met nieuwe producten waarmee consumenten kunnen besparen op hun energiekosten. In 2013 wordt de Energievergelijker keer bezocht. In totaal stappen consumenten over met de vergelijker, meer dan verwacht. In 2013 wordt driemaal een Energiecollectief georganiseerd. In totaal schrijven mensen zich in en stappen mensen over. De omzet en het aantal overstappers zijn wel lager dan in Dat komt doordat er in 2013 meer spelers op de markt van energiecollectieven bij zijn gekomen. Zorgvergelijker en Zorgpolisveiling In 2013 wordt de Zorgvergelijker geheel vernieuwd en wordt de Zorgpolisveiling geïntroduceerd. De campagnes voor deze diensten zijn erg succesvol en leiden tot een significante stijging van het bereik, bezoek en aantal overstappers. Ten opzichte van 2012 stijgt het aantal afgesloten polissen via de Consumentenbond met 70%. Op het gebied van Zorgverzekeringen worden we in 2013 meer en meer herkend als dé autoriteit. 20 JAARVERSLAG

12 Overstapservice Triple Play De overstapservice Triple Play groeit. Het aantal bezoekers komt uit op In totaal stappen 1508 consumenten daadwerkelijk over met de overstapservice. Mobiele Telefoon Vergelijker In 2013 kunnen consumenten op twee manieren gebruik maken van deze vergelijker. Ze kunnen hun abonnement vergelijken op basis van hun wensen. Daarnaast kunnen ze losse toestellen vergelijken. In totaal bezoeken bezoekers deze vergelijker. Daarvan klikken er door naar het product van hun keuze. Autoverzekeringsvergelijker Conform planning wordt begin 2013 de Autoverzekeringsvergelijker geïntroduceerd. Deze vergelijker wordt in de tweede helft van 2013 verder geoptimaliseerd. Aan de hand van de ervaringen in 2013 en de ervaringen met de Zorgvergelijker zal in 2014 worden gestart met een doorlopende campagne en zal de vergelijker verder worden afgestemd op de behoeften van de gebruikers. Overlijdensrisicoverzekering (ORV) In 2013 wordt een online dienst geïntroduceerd waarmee consumenten een overlijdensrisicoverzekering via de Consumentenbond kunnen afsluiten. Hoewel de dienst zich nog in een opstartfase bevindt, sluiten al enkele honderden consumenten met deze dienst een verzekering af Overige diensten Klachtenkompas Met bezoekers is Klachtenkompas.nl een succesvolle dienst. In 2013 zien wij een doorlopende groei van de aantallen klachten, oplossingen en deelnemende bedrijven (inmiddels meer dan 1000). Wij verwachten dat deze groei zich in 2014 zal voortzetten. In 2013 worden in totaal klachten gemeld, waarvan er zijn afgehandeld. Door het delen van klachten krijgen consumenten een beeld of en hoe bedrijven hun klachten afhandelen Beurzen In 2013 neemt de Consumentenbond deel aan zes grote publieksbeurzen, wat leidt tot goede zichtbaarheid bij het grote publiek. De Vakantiebeurs is de eerste. Daarna volgen de Huishoudbeurs, de Negenmaandenbeurs, de Libelle Zomerweek, de 50PlusBeurs en ten slotte de Woonbeurs. Bij onze deelname aan deze beurzen snijden we het aanbod meer toe op de specifieke bezoekersgroep. Zo geven we bijvoorbeeld op de 50PlusBeurs speciale aandacht aan onze leden in verband met ons 60-jarig bestaan. Zeker leden bezoeken onze stand, spreken met een van onze medewerkers en ontvangen een leuke attentie. Op de Negenmaandenbeurs lanceren we ons nieuwe magazine Beste Koop voor je kind en realiseren we in vijf dagen bijna 10 % van de totale verkoop. Op de Libelle zomerweek en de Woonbeurs vragen we aandacht voor Miss Perfect. Verder starten we in 2013 met het afnemen van testimonials op de beurzen. Dit is succesvol en levert relevante content op voor de website en de reclame-uitingen. Financiële vergelijkers In 2013 worden diverse financiële vergelijkers verbeterd qua gebruiksvriendelijkheid en overstapmogelijkheden. Tevens wordt een aanzet gegeven voor verbeterde online marketing. Aan de hand van gebruikerservaringen en marktonderzoek zal in 2014 worden beoordeeld welke vergelijkers uitgebouwd zullen worden. Licentieverkoop. De in 2011 geïntroduceerde licentieverkoop leidt in 2013 tot de verkoop van 170 licenties van de predicaten Beste koop, Beste uit de test en Laagste prijs. Dit is een stijging ten opzichte van De Consumentenbond controleert streng op correct gebruik van de toegekende predicaten. Hierdoor neemt het oneigenlijk gebruik ervan door bedrijven af en is de Consumentenbond volop aanwezig in de media. 22 JAARVERSLAG

13 3.3 Dit doen we voor Consumenten Tests en onderzoeken De Consumentenbond helpt zijn leden de beste keuze te maken uit het overweldigende en soms ondoorzichtige aanbod van producten en diensten. Dat doen we door te laten zien hoe producten van elkaar verschillen op de meest relevante aspecten, en door producten ten opzichte van elkaar te beoordelen. Dit leidt tot heldere koopadviezen over welk product de beste kwaliteit heeft, welk de beste prijs-kwaliteitverhouding biedt en regelmatig ook welk product een regelrechte afrader is. Omdat niet iedere koper gelijk is en evenveel waarde hecht aan verschillende kwaliteitsaspecten, geven we bovendien zo veel mogelijk advies over hoe te kopen en waarop te letten. We streven ernaar dat leden hun lidmaatschap ruimschoots terugverdienen met de informatie die wij bieden. De Consumentenbond onderscheidt zich van andere aanbieders van vergelijkende informatie door de kwaliteit, breedte en diepgang van het vergelijkend onderzoek. Waar anderen zich vooral richten op het vergelijken van productspecificaties en prijzen, testen wij zelf of samen met internationale zusterorganisaties actief en intensief de kwaliteit van producten en diensten. Een tweede aspect waarmee we ons positief onderscheiden is het panelonderzoek. De Consumentenbond beschikt dankzij zijn grote achterban over een uniek potentieel aan consumenten die continu meewerken aan het beoordelen van producten. Het belangrijkste verschil met andere aanbieders blijft echter onze onafhankelijkheid. De Consumentenbond dient maar één belang en dat is het belang van de consument. Dat uit zich onder meer in de manier waarop we producten testen. Testprotocollen worden door onze experts opgesteld, vaak in internationale samenwerking met andere consumentenorganisaties. De te testen modellen kopen we waar mogelijk zelf in gewone winkels, om te voorkomen dat we geprepareerde modellen krijgen. Vervolgens laten we ze door onafhankelijke laboratoria testen. Ook in de manier waarop we producten en aanbieders presenteren in onze onlinevergelijkers en overstapservices bewaken we onze onafhankelijkheid. Om de kosten van onze overstapservices - die ook voor niet-leden open staan - te dekken, ontvangen we vergoedingen van bedrijven voor consumenten die via onze site voor hun product kiezen. Dit geven we op zo n manier vorm dat onze onafhankelijkheid niet in het geding komt. We laten altijd zoveel mogelijk de hele markt zien, niet alleen bedrijven die een overstapvergoeding betalen. We zijn transparant over de vergoeding die we ontvangen, en de overstapvergoeding is voor alle partijen gelijk, zodat het voor de Consumentenbond geen verschil uitmaakt welke aanbieder bovenaan komt Online De website van de Consumentenbond biedt veel meer dan alleen test- en productinformatie. Vrijwel alle gemaks- en voordeeldiensten die we aanbieden lopen via de website. Leden en niet-leden kunnen er campagnes en acties volgen of eraan meedoen. Ook kunnen ze geld besparen door gebruik te maken van overstapservices zoals de Zorgvergelijker en de Autoverzekeringsvergelijker of door deel te nemen aan het Energiecollectief. Leden kunnen complexere diensten vergelijken met behulp van geavanceerde en verfijnde keuzehulpen die adviseren op basis van persoonlijke wensen en voorkeuren. In 2013 zijn we begonnen met het doorvoeren van een nieuw website-concept, dat bezoekers makkelijker toegang geeft tot de breedte van onze dienstverlening en dat op termijn ook veel meer mogelijkheden voor interactie biedt, waardoor consumenten actiever kunnen bijdragen aan onze content en campagnes. Het webbezoek stijgt in 2013 verder van 21,3 miljoen naar bijna 25 miljoen Boeken en bladen Ontwikkelingen Tegen alle trends in gaat het goed met de printuitgaven van de Consumentenbond. Na jaren van daling stijgt het aantal abonnees op de Consumentengids met zo n 5% procent. De oplage van de gratis special Consumentengids Auto, is met exemplaren in 2013 de hoogste ooit. Het aantal abonnementen op de Digitaalgids is stabiel, Geldgids, Gezondgids en Reisgids dalen licht met gemiddeld 6%. Dankzij kostenbesparingen op met name druk- en verzendkosten blijven de marges van deze bladen echter op peil. Minder goed gaat het met de nieuwe doelgroepuitgave Miss Perfect. Dit in 2012 gelanceerde magazine laat in 2013 nog niet de gewenste groei zien en we werken hard aan het vinden van de juiste propositie en marketingmethodes voor deze nieuwe doelgroep. We lanceren in 2013 tevens een tweede doelgroepuitgave, Beste Koop voor je kind. Ook voor deze uitgave moeten we de omzetverwachting in de loop van het jaar bijstellen, maar vanwege succesvolle predicaatverkopen wordt de beoogde marge nagenoeg gehaald. De klanttevredenheid over de bladen stijgt in 2013 over de hele linie. Het gemiddelde rapportcijfer is 7,65. Het hoogste rapportcijfer is een 7,91 voor de Gezondgids special in december, het laagste een 7,38 voor het meinummer van Miss Perfect. 24 JAARVERSLAG

14 Zeer succesvol is de verkoop van de Consumentenbondboeken in De omzet laat een stijging zien van maar liefst 20%. We verkopen een steeds groter deel daarvan via onze eigen webshop en ook weten steeds meer niet-leden onze boeken te vinden. Het percentage e-books stijgt naar ruim 5%. Eveneens in de lift zit CB Kiosk, de gratis tablet-app waarmee abonnees hun bladen ook digitaal kunnen lezen. Van deze app, die in 2012 beschikbaar kwam voor de ipad, lanceren we in 2013 ook de Android-versie. Eind 2013 heeft de app ruim gebruikers. Inhoudelijk Een kleine greep uit de vele publicaties in 2013: De Consumentengids heeft in april een opzienbarende publicatie over webwinkels. We wilden weten of webwinkels het aankoopbedrag na terugsturen van de producten netjes terugbetaalden, zoals de wet aangeeft. We bestelden bij 118 webwinkels 268 producten én stuurden deze aansluitend terug. Maar liefst een kwart van de webwinkels betaalde niet of veel te laat het aankoopbedrag terug. Dit artikel scoorde hoog bij zowel het lezerspubliek als externe media. Miss Perfect lanceert in haar (social) mediagenieke kruidnotentest in november een splinternieuw predicaat: Lekkerste uit de test. En het blad zelf wordt in die maand nét niet verkozen tot Mercur Lancering van het jaar, maar weet door haar nominatie voor deze prestigieuze prijs wel veel publiciteit te genereren. de voorbereiding van een bezoek aan de notaris, wat daardoor vaak minder kostbaar wordt. In 2013 verschijnen drie delen; met name het eerste deel over het levenstestament vindt gretig aftrek en krijgt lovende recensies. De Reisgids heeft in 2013 een echte topper met het artikel Op de vlucht voor compensatie over vluchtvertraging en annulering. Een van de opvallendste uitkomsten daarvan is dat maar liefst 95% van de verzoeken van gedupeerde luchtreizigers om compensatie in eerste instantie wordt afgewezen Service & Advies Telefonisch contact en persoonlijk advies in het bijzonder worden nog zeer gewaardeerd door onze klanten. Onze toegenomen zichtbaarheid in de markt en de vele services die we ook aan niet-leden bieden, leiden in 2013 tot een verdere stijging van het aantal contacten bij alle afdelingen van ons klantcontactcenter, dus zowel service, advies als actie. Zo helpen we in 2013 weer meer consumenten met individueel advies dan in Onze adviesmedewerkers beantwoorden 17% meer telefonische vragen en 28% meer per gestelde vragen. De klantwaardering voor zowel service als advies is met een rapportcijfer van gemiddeld 8,2 structureel hoog. Zijn elektromagnetische golven van digitale babyfoons gevaarlijk? Dat vraagt Beste Koop voor je kind zich af in een artikel in het septembernummer en dat wordt flink opgepikt in de media. In de winkels van Blokker is het blad in oktober en november niet te missen vanwege de enorme publiciteit rond het (eveneens nieuwe) Laagste prijs-predicaat dat deze winkelketen krijgt in de prijspeiling speelgoed. De Digitaalgids haalt in januari het NOS-journaal met het artikel over een beveiligingslek in routers. Artikelen op het gebied van online privacy en veiligheid scoren bij de lezers sowieso zeer hoog in De Digitaalgids is ook voortrekker in de vertaling van content van CB-diensten naar artikelen: CB Computerhulp levert een mooi artikel op over de 10 grootste computerproblemen en ook de grootste klachten over providers van Klachtenkompas worden vertaald naar een informatief artikel. Zeer praktisch voor consumenten is de nieuwe boekenreeks Klaar voor de Notaris, die wordt uitgegeven in samenwerking met de Vereniging van Estate Planners Nederland. De uitgaven helpen bij 26 JAARVERSLAG

15 Inzicht in zorgkosten De zorg wordt steeds duurder. Ook van consumenten wordt verwacht dat ze bijdragen aan een verantwoord gebruik van de zorg. Maar ook dat ze onnodig gebruik van dure zorg vermijden en fraude en verspilling signaleren. Ook kunnen de kosten een rol spelen bij de afweging om een behandeling te starten, mede gelet op het eigen risico. 4 Belangenbehartiging en Communicatie 4.1 Inleiding Jullie doen heel goed werk voor de consument, dank jullie wel, blijf er bovenop zitten. Dit schrijft Jan Bol, een betrokken consument, in december 2013 na het zien van onze video Wat hebben we bereikt in 2013?. Een compliment waar we trots op mogen zijn! De Consumentenbond heeft in 2013 veel acties uitgevoerd en is volop in beeld geweest. De consument heeft daarvan volop geprofiteerd. Niet eerder was er zo veel aandacht voor zijn problemen, waarvan er ook een groot aantal werd opgelost. Dit had zowel betrekking op incidentele missers in producten en diensten, als op structurele verbeteringen in de (rechts)positie van de consument. Daarbij gaat het vaak niet alleen om gelijk hebben, maar ook om gelijk krijgen. Niet eerder pasten bedrijven zo snel hun handelwijze aan, zoals bijvoorbeeld naar aanleiding van onze actie Stop Prijsmisleiding, als in Ongekend is ook het aantal consumenten dat deelneemt aan onze acties. Hieruit blijkt dat de Consumentenbond groeit als beweging en dat onze inspanningen ertoe doen. In 2013 organiseren wij langer lopende campagnes rond eerlijke prijzen ( Stop Prijsmisleiding ) en consumentenrechten ( Haal Je Recht ). Daarnaast lanceren we de campagne Privacy Online, met als spraakmakendste activiteit de Nationale Afmeldweek. Verder entameren we 26 kortere acties, zeer divers in onderwerp en omvang, voor een belangrijk deel de woede van consumenten volgend. In 2013 bezochten bijna 1,3 miljoen mensen de website, vooral de pagina s van het Actieplatform, de Actueel pagina s (met alle pers- en siteberichten), en de successenpagina s (Bereikt voor jou).bijna mensen steunen ons op deze pagina s actief, door meldingen achter te laten, petities te steunen, hun kennis te testen in quizzen, en op andere, vaak ludieke wijzen. Dit is een flinke toename in actieve deelname ten opzichte van 2012, toen bijna consumenten dit deden. Hetzelfde streven we na op de sociale media. Via (re)tweets bereiken we ruim 3 miljoen mensen met een groot aantal berichten. We maken voor acties vaker gebruik van Facebook; de desbetreffende pagina s worden ruim keer bezocht. Ten slotte worden de films en video s over onze acties op de website en het eigen Youtube-kanaal meer dan keer bekeken. 28 JAARVERSLAG

16 Bovendien zijn we zeer succesvol in de media. We brengen 225 pers- en siteberichten uit, die leiden tot vele vermeldingen in print en online (nieuws)media, en optredens op radio en tv. Vooral het aantal optredens op landelijke tv (89) en het aantal vermeldingen in online media (ruim ) ligt op grote hoogte. De waardering voor ons werk uit zich in 2013 ook op een andere manier. We introduceren bij enkele campagnes bij wijze van experiment de mogelijkheid een bijdrage te leveren voor onze inspanningen. 415 consumenten doneren een zelfgekozen bedrag. 4.2 Belangrijke acties in 2013: We organiseren in 2013 een groot aantal acties en campagnes. Daarvan noemen we hier de vijf meest spraakmakende. Vervolgens geven we een kort overzicht van de overige. Stop Prijsmisleiding. Uit een eigen enquête blijkt dat ruim 60% van de Nederlanders zich ergeren aan extra reserverings-, boekings- of verplichte schoonmaakkosten bovenop geadverteerde reisprijzen. Daarom start deze campagne in juni met de Actieweek Reisprijzen. We spreken daarin acht bedrijven uit verschillende reissectoren per brief aan op verborgen toeslagen, vooraf aangevinkte hokjes voor aanvullende producten en kunstmatig lage prijzen. We organiseren diverse ludieke acties om onze eisen kracht bij te zetten. Al tijdens de actieweek passen vijf van de acht bedrijven hun website aan. In oktober onderzoeken we of van/voor prijzen in de winkels kloppen. Bij maar liefst 97% van de in de winkel getoonde van/voor prijzen is dat niet het geval. Wij verzoeken de Autoriteit Consument en Markt de verantwoordelijke winkelketens hierop aan te spreken. In december herhalen we deze actie, nu gericht op speelgoed. Opnieuw blijken veel van -prijzen nooit te hebben bestaan; sommige speelgoedartikelen waren in juli zelfs lager geprijsd dan de nieuwe voor -prijs. Dit levert een enorme aandacht in de pers op, onder meer doordat Sinterklaas de zondaars persoonlijk een gedicht stuurt. Haal Je Recht. Eind augustus start deze campagne met de presentatie van de resultaten van een enquête naar klantervaringen. Hieruit blijkt dat 40% van de consumenten het lastig vindt zijn recht te halen. In november volgt een actieweek rond algemene voorwaarden. We lanceren een logo voor tweezijdige algemene voorwaarden, waaraan consumenten in één oogopslag kunnen zien dat een bedrijf goede voorwaarden hanteert. Stop de OV-chip chaos. Als onderdeel van de Haal Je Recht -campagne lanceren wij in oktober samen met de ANWB en Rover een actie vóór een centraal adres voor alle OV-chipkaartklachten en veel betere afhandeling van die klachten. Meer dan consumenten tekenen onze petitie. Eind november betuigen Tweede Kamerleden van ChristenUnie, Groen Links, PvdA, SP, VVD en 50Plus hun steun aan onze actie. De SP dient zelfs een motie in voor één loket, die door de hele Tweede Kamer wordt gesteund. Half december zitten wij met de vervoerders en TLS om tafel om de eerste afspraken te maken over realisering van onze eis. Beltegoed. Als vervolg op onze eerdere campagne Telecomplicaties pleiten wij onder meer voor minimaal één jaar houdbare beltegoeden. Wij berekenen dat elke maand in Nederland 209 miljoen belminuten, 259 miljoen sms jes en 537 miljoen megabyte vervallen door beperkt houdbare beltegoeden. Alleen al aan bellen verliezen consumenten zo maandelijks zo n 68 miljoen euro. Wij eisen daarom dat beltegoeden minimaal één jaar houdbaar blijven. De telecomproviders negeren deze eis. Daarom bieden wij diverse leden van de Tweede Kamer de petitie #Beltegoed, mijn tegoed is van mij! aan. Op die datum gaat ook onze Weglekteller lopen, waarin we per seconde optellen hoeveel aan beltegoed verdwijnt. Ruim mensen steunen onze actie. Een meerderheid van de Tweede Kamer schaart zich achter ons voorstel voor een wettelijke regeling. Minister Kamp (EZ) spreekt daarop met de providers af dat zij abonnementen met behoud van beltegoed gaan aanbieden. Wij zullen in 2014 bewaken hoe zij dat doen. Premiejagen. Als directe follow-up van de afgesloten campagne Betaalbare Zorg starten wij eind september de actie premiejagen. Daarin bepleiten we voor 2014 een verlaging van gemiddeld 300 op de premie van de basiszorgverzekering, op basis van eigen onderzoek naar de forse winsten en sterk gevulde reservepotten van zorgverzekeraars. Meer dan consumenten steunen ons pleidooi, wat veel reacties in de pers oproept en een boze (en onjuiste) reactie van minister Schippers (VWS). Inmiddels is gebleken dat de premies van de basisverzekering in 2014 op jaarbasis een daling van 100 tot 150 laten zien; de premies van de aanvullende verzekeringen daarentegen zijn voor 2014 gestegen. Los van deze kortlopende acties werken wij ook aan het oplossen van langer lopende, soms minder zichtbare, maar niet minder belangrijke consumentenkwesties, zoals: Herstructurering van de financiële sector. Wij bepleiten, onder andere in de commissie Wijffels, een gezondere financiële sector, met dienstverleners met meer eigen vermogen om zelfstandig tegenslagen te kunnen opvangen en met eenvoudiger en begrijpelijker basisproducten voor hun klanten. Een transparante zorgsector. Wij bepleiten meer transparantie in de zorg, met name over de prestaties van aanbieders via betrouwbare keuze-informatie voor consumenten en een betere en toegankelijker klachten- en geschillenregeling. 30 JAARVERSLAG

17 Gezondere voedingsmiddelen en beter toezicht. Wij pleiten voor een verdere verbetering van de kwaliteit van voedingsmiddelen, met name minder zout, suikers en verzadigde vetten, meer armslag voor de toezichthouder NVWA, een steviger handhavingsbeleid, en meer openheid over de resultaten daarvan. Collectieve schadevergoeding. Wij pleiten al vele jaren voor de wettelijke mogelijkheid van een collectieve schadevergoedingsregeling door representatieve organisaties, zoals CB. Deze wens is in de Tweede Kamer via de motie Dijksma erkend, en door de regering toegezegd, maar helaas nog altijd niet gerealiseerd. Alternatieve geschillenbeslechting. Via een gesubsidieerd (min. V&J) traject werken wij aan uitbreiding en actualisering van goede, tweezijdige algemene voorwaarden in diverse branches en een bijbehorende SGC-geschillenregeling. Handtekeningvereiste bij telefonische verkoop en de mogelijkheid tot vernietiging van een overeenkomst die is aangegaan onder invloed van een oneerlijke handelspraktijk. Beide zijn door de Tweede Kamer aanvaard. Tenslotte ronden we oudere campagnes af en lanceren we nieuwe acties over onder andere: Zorgkosten (over knelpunten voor consumenten in de financiering van de zorg) Online privacy (online bedreigingen van persoonsgegevens) Kletsplaatjes (misleidende voedseletiketten) Voedselfraude (het paardenvleesschandaal- en andere voedselschandalen) Rare bankregels (uniforme veiligheidsvoorschriften in het betalingsverkeer) Commissie structuur banken (deelname Bart Combée in commissie Wijffels) Compensatie bij storingen in de telecom Garantie (afronding campagne en succesvolle lancering Garantiechecker ) Huizenkartel (vergoeding voor gedupeerden executieveilingen) Onrechtmatige incasso (actie tegen incasso s World Wide Administrators) Toegang recht (protest tegen bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand) Roaming (internationale telefoontarieven) Sony Xperia (klachten over beeldscherm en kapotte USB-poort) UPC Horizon Box (aanhoudende klachten UPC mediabox) Fit For Free (klachten over opzegtermijnen) Nieuwe algemene voorwaarden voor Post.nl en openbaar vervoer Geschillencommissie Notariaat (nieuwe geschillencommissie) In veel acties slagen wij erin ook via het mobiele kanaal meedoen mogelijk te maken. Daarnaast realiseren wij in diverse acties samenwerking met externe partijen, zoals met de IGZ (medische fouten), ANWB, Rover (OV-chipkaart) en Vereniging Eigen Huis (hypotheekproblemen bij scheiding). Communicatie Onze woordvoerders in het communicatieteam ondersteunen alle acties en campagnes, en brengen onze boodschap in vele media voor het voetlicht. Daarnaast schenken zij aandacht aan alle nieuwswaardige uitingen in onze (print)uitgaven, op de website en aan belangrijke nieuwe producten en diensten van de Consumentenbond. We zijn dit jaar in totaal 315 keer te horen of te zien op nationale en regionale radio en televisie dus gemiddeld 6 keer per week- en krijgen dagelijks de meest uiteenlopende vragen van journalisten over onze ideeën en standpunten over zeer diverse actualiteiten. 4.3 Internationale vertegenwoordigingen Wij behartigen ook in 2013 de belangen van de consument in diverse nationale en internationale organisaties en fora. Wij noemen hier kort de belangrijkste internationale: BEUC. Het Bureau Européen des Unions de Consommateurs, de Europese koepel van en voor meer dan 40 onafhankelijke nationale consumentenorganisaties uit meer dan 30 Europese landen. Wij zijn vertegenwoordigd in het bestuur. ECCG. Samen met BEUC en enkele nationale organisaties is de Consumentenbond actief lid van de European Consultative Consumer Group, het platform van de Europese Commissie en het directoraat-generaal Gezondheid en Consumentenbeleid (DG SANCO). TACD. In het najaar van 2013 vindt in Brussel een sessie plaats van de Trans Atlantic Consumer Dialogue over het op handen zijnde vrijhandelsverdrag tussen VS en EU (TTIP). Aan de discussie over dit omstreden verdrag neemt Bart Combée actief deel. CI (Consumers International). De mondiale koepel van consumentenorganisaties. ICRT (International Consumer Research & Testing), het wereldwijde samenwerkingsverband voor tests van consumentenorganisaties. 32 JAARVERSLAG

18 4.4 Anne Fransen Fonds Het Anne Fransen Fonds geeft in 2013 financiële ondersteuning aan zes projecten. Consumers International selecteert in januari 10 High Priority Projects uit 46 aanvragen. Daaraan voegt de Consumentenbond 7 alternatieve projecten toe. Uit deze 17 projecten kiest het bestuur er 6: 1 van de Priority List en 5 van de Alternative List. Het bestuur hanteert bij de discussie de eerder vastgestelde criteria, te weten: Het project heeft betrekking op een of meer van de acht consumentenrechten; Het project is kleinschalig, afgebakend of duidelijk onderdeel van een groter geheel; De bijdrage uit het fonds wordt niet aangewend voor reis- of verblijfskosten; Het (deel)project kent een horizon van maximaal één jaar en Doelstellingen zijn helder, gestructureerd, efficiënt en concreet geformuleerd. Het bestuur besluit unaniem aan de volgende projecten in 2013 een subsidie toe te kennen: I IBON Foundation, Philippines Het project van de Filippijnse consumentenorganisatie levert een bijdrage aan het realiseren van de rechten van de consument in scholen en de gemeenschappen daaromheen, door consumentenrechtonderwijs. De specifieke doelstellingen van het project bestaan uit basiskennis en middelen voor consumentenrechten in het onderwijs en promotie en verbetering van de capaciteit van leerkrachten en scholen als kanaal bij het bevorderen van consumentenrechten in gemeenschappen. II ACUSGUA, Associación de Consumidores y Usarios de Guatemala, Guatemala De consumentenorganisatie ACUSGUA wil een virtueel communicatiekanaal creëren met de voordelen die internet en sociale netwerken bieden, waardoor consumenten gebruik kunnen maken van: 1. Verdediging en bescherming: eenvoudig een klacht of grief uiten bij misbruik door providers. 2. Counseling: consumenten kunnen een direct beroep doen op juridisch en technisch advies voor, tijdens en na de aankoop van producten of diensten. IV Yemen Consumer Protection, Yemen Belangrijkste doelstelling van het project is het verzamelen en analyseren van medicijnmonsters zodat die kunnen worden gebruikt om er bij het ministerie van Volksgezondheid op aan te dringen dat er maatregelen worden genomen om medicijnen bij de juiste temperatuur te bewaren, zodat consumenten verzekerd zijn van de deugdelijkheid. V REDECOMA, Regroupement pour la Défense des Consommateurs du Mali, Mali Dit project is bedoeld als een bijdrage aan de bevordering van een persoonlijke instelling bij consumenten op het gebied van waakzaamheid en op het gebied van veiligheid van de consument. Ook ondersteunde dit project het recht op informatie en het ontwikkelen van vaardigheden zoals: het begrijpen van de etikettering van producten. VI YEN, Youth Education Network, Kenya Het project zal schoolgaande leerlingen, vooral in steden, aanmoedigen om junkfood te vermijden en gezond te eten. Alle basisscholen worden aangemoedigd om gezond voedsel als onderdeel van hun menu s op te nemen. Bij de overheid wordt aangedrongen op een verbod op reclame, verkoop en distributie van junkfood. In totaal wordt aan de bovenstaande projecten in ,- toegewezen. De projecten zijn goed over de regio s verdeeld en het zijn allemaal consument gerelateerde projecten. III VOICE, Voluntary Organisation in Interest of Consumer Organisation, India VOICE wil een analyse maken van de hoeveelheden suiker, vet, verzadigd vet en zout in voedingsmiddelen en dranken die worden aangeboden in schoolkantines in ongeveer tien scholen in India. 34 JAARVERSLAG

19 5 Toekomst van de Consumentenbond Stop afronden op minuten! Consumenten willen bij hun mobiele abonnementen dat telefoongesprekken worden afgerond op secondes. Toch is dat nu nog maar bij 14% van alle abonnementen het geval. De afgelopen jaren hebben we flink geïnvesteerd in het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. In 2014 geven we veel prioriteit aan het verbeteren van de diensten die we de laatste jaren introduceerden, maar investeren we ook in onze keuze-informatie in de bladen en online. Nu ons bereik flink groeit, is interactie met alle consumenten cruciaal. Zo kunnen we meer voor hen betekenen en ook gebruik maken van de kennis en ervaringen van consumenten zelf. En hoewel we trots zijn op alle nieuwe activiteiten die we gestart zijn, voor consumenten zijn ze vaak nog te onbekend. Iedereen weet dat de Consumentenbond onafhankelijke en deskundige keuze-informatie biedt, maar dat je ook bij ons kunt overstappen of geld besparen is veel minder bekend. In 2014 gaan we daarom werken aan de bekendheid van de mogelijkheden van overstappen en besparen met behulp van de Consumentenbond. We verwachten een voortzetting van de huidige groei in leden en consumenten die op een andere manier van ons gebruik maken. Dat vergt investeringen in de kwaliteit van onze informatie en diensten, maar ook een grotere commerciële inspanning. Daarbij zullen soms de kosten voor de baten uitgaan. De grotere diversiteit aan activiteiten en inkomstenbronnen maakt de Consumentenbond financieel minder kwetsbaar omdat risico s beter gespreid zijn. Maar tegelijk is de voorspelbaarheid van het resultaat verminderd. Daar spelen we op in door conservatiever te begroten en hogere buffers aan te houden. Ook is de sturing op activiteitenniveau van groter belang geworden. De afgelopen jaren hebben balansmutaties een groot effect op het resultaat gehad; soms werd het resultaat hoger door een vrijval, soms lager door versnelde afschrijvingen. In alle gevallen bleek dit pas aan het eind van het jaar, waardoor niet meer bijgestuurd kon worden. Tijdiger sturen op balansresultaten zal flink kunnen bijdragen aan de voorspelbaarheid van het resultaat. 36 JAARVERSLAG

20 Bespaar op je vaste lasten Betaal jij ook te veel voor je verzekeringen, internet, telefoon, tv en energie? Je kunt gemiddeld tot wel 1000 per jaar besparen! 6 Goed bestuur bij de consumentenbond De Consumentenbond is vanouds een vereniging met individuele leden, georganiseerd via het Raad-van- Toezicht-model. De spelregels van de vereniging zijn vastgelegd in de Statuten van de Consumentenbond en nader uitgewerkt in reglementen voor de Bondsraad en de Raad van Toezicht. In de loop van het jaar wordt door de BR een drastisch gemoderniseerd BR-reglement vastgesteld; voor 2014 staat een actualisering van het RvT-reglement op de planning. In de governance-structuur zelf zijn in het verslagjaar geen wijzigingen aangebracht: de Raad van Toezicht, bestaande uit zeven leden die zijn benoemd door de Bondsraad, houdt toezicht op (het beleid van) de Directie, de uitvoering door het bureau van de strategie en het goed functioneren van de organisatie als zodanig. De RvT vervult daarnaast de rol van werkgever (inclusief de verantwoordelijkheid voor het beloningsbeleid) van de directie en fungeert tevens als adviseur, gespreks- en sparringpartner van de directie. De Directie van de Consumentenbond, in de persoon van de algemeen directeur Bart Combée, is verantwoordelijk voor het besturen van de organisatie; de algemeen directeur is in vaste dienst van de vereniging DE VERENIGING Bondsraad De Bondsraad, het ledenparlement van de Consumentenbond, is formeel het hoogste orgaan van de vereniging. De BR bestaat uit maximaal 75 leden en komt tweemaal per jaar bijeen voor het uitzetten van de grote lijnen via Strategienota en Meerjarenraming. De Bondsraad is in 2013 betrokken bij de update van de Strategie ; er wordt ook een discussieavond gewijd aan deze update. De Bondsraad komt in 2013 twee keer plenair bijeen: in april om de Jaarrekening vast te stellen en het Jaarverslag 2012 goed te keuren en in november om de begroting en de updatenotitie van de strategie vast te stellen. Tijdens de bijeenkomst van november wordt afscheid genomen van Thom de Graaf als voorzitter van de Raad van Toezicht en wordt zijn opvolger Pieter Broertjes officieel benoemd. Aan iedere plenaire bijeenkomst gaan drie regionale bijeenkomsten vooraf in Den Haag, Eindhoven en Zwolle. 38 JAARVERSLAG