Jaarstukken 2011 de Sleutels

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarstukken 2011 de Sleutels"

Transcriptie

1 Jaarstukken 2011 de Sleutels 22 mei 2012

2

3 Jaarverslag 1. Resultaten MENSEN Inleiding Beleid In gesprek met onze klanten Verhuren Verkoop en VVE beheer Keuzevrijheid Overlast, onrechtmatige bewoning en klachten WIJKEN Inleiding Beleid Wijkbeheer Werken aan wijken Samenwerkingspartners Samenwerkingsprojecten WONEN Ons bezit Beleid Projecten Onderhoud de Sleutels de Sleutels en de buitenwereld In gesprek met belanghouders Transparantie de Sleutels en de eigen organisatie De Sleutels en tevreden medewerkers Verbeteren organisatie Organogram OR en HBE Bestuur Raad van Commissarissen Directeur-bestuurder Financiële resultaten AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN...73 Jaarrekening....bijlage 1

4 Voorwoord Dit is ons jaarverslag over Hierin leggen we verantwoording af over onze activiteiten in het voorbije jaar. We laten u zien welke resultaten we behaald hebben. En we vertellen u waar we minder tevreden over zijn. Terugblikkend op 2011 valt onmiddellijk op dat er in de volkshuisvesting op landelijk niveau van alles gebeurde. In dat opzicht was het een onstuimig jaar. Onze inschatting is dat ook 2012 een roerig jaar wordt voor woningcorporaties. Tegelijkertijd is 2011 voor onze eigen organisatie vooral een productief jaar geweest. En we denken dat 2012 minstens zo vruchtbaar zal zijn. Investeringen en onderhoud Productief was 2011 vooral wat betreft investeringen en onderhoud van woningen. We hebben vrijwel al het voorgenomen onderhoud uitgevoerd, waardoor de kwaliteit van onze woningen op peil is gehouden en in sommige gevallen opnieuw op peil is gebracht. Een essentieel onderdeel van deze werkzaamheden is het verbeteren van de energiezuinigheid en veiligheid van woningen. Dat is één van de belangrijkste doelen uit ons ondernemingsplan De eerste paal voor de nieuwbouw van 37 woningen aan de Alexanderstraat is de grond in gegaan. We zijn flink opgeschoten met herstructureringsprojecten in de Oude Kooi, de Verzetsheldenbuurt en in en rond de Jan Evertsenlaan. Het voorgenomen onderhoud hebben we op tijd uitgevoerd. De herstructureringen zijn her en der trager verlopen dan verwacht, waardoor we onze planning en onze doelen op het gebied van energiebesparing niet volledig hebben gehaald. De resterende activiteiten worden in 2012 uitgevoerd. Waar we tot ons eigen ongenoegen te weinig voortgang hebben geboekt in 2011, was bij de besluitvorming over de noordelijke blokken in de Oude Kooi en over de 2 e fase van de herstructurering rond de Jan Evertsenlaan. Op beide punten willen we in 2012 knopen doorhakken. In gesprek Ons werk draait in essentie niet om woningen maar om de mensen die daarin wonen. De tevredenheid van onze huurders is daarom nog belangrijker dan de kwaliteit van hun woningen. Of mensen tevreden over ons zijn, merken we in directe contacten. Onze vaklieden, klantmedewerkers, verhuurmakelaars, wijkbeheerders krijgen van huurders regelmatig te horen wat ze van ons vinden. Dat is belangrijke informatie als je tevredenheid van klanten prominent als doelstelling in je ondernemingsplan hebt opgenomen zoals de Sleutels heeft gedaan. Bij herstructurering hebben we veel contact met onze klanten. We gaan immers aan of in hun huis aan de slag. Met de bewonerscommissies van de Oude Kooi en van Tuinstadwijk zijn we in 2011 tot stevige sociale plannen gekomen. Zo zijn de belangen van de bewoners gewaarborgd nu hun woningen zo drastisch worden aangepakt. Bij de Jan Evertsenlaan hebben we in nauw overleg met bewoners maatregelen getroffen om de onvermijdelijke overlast zoveel mogelijk te beperken. Door onder andere een rustwoning in de directe nabijheid ter beschikking te stellen, bieden we bewoners een alternatief wanneer de geluidshinder of het stof in hun eigen woning hen te veel wordt. Meten is weten Naast persoonlijke contacten maken we gebruik van vaste, landelijke metingen om te bepalen of onze klanten tevreden over ons zijn. De KWH-meting is daar een belangrijk onderdeel van. We zijn dan ook heel blij dat we in 2011 opnieuw het KWH-label hebben gehaald. Landelijke metingen gebruiken we ook om onszelf te vergelijken met andere corporaties. Zo n meting is bijvoorbeeld de visitatie. Begin 2011 hebben we ons laten visiteren. De visitatiecommissie concludeerde dat de Sleutels in de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt. Men is wel van mening dat het nog beter kan en ziet voldoende mogelijkheden om verbeteringen te realiseren. 4

5 Toekomst Onszelf blijven verbeteren. Dat is een mooie opgave voor de toekomst. Huurders die meer tevreden zijn, en woningen die meer kwaliteit bieden, blijven centraal staan in ons handelen. Tegelijkertijd moeten we als bedrijf financieel gezond blijven om ons voortbestaan zeker te stellen. Gezien alle landelijke politieke voornemens is dat minstens zo n grote opgave. Het jaar 2011 was namelijk ook een jaar waarin woningcorporaties vooral negatief in het nieuws kwamen en een jaar waarin de tendens was dat corporaties zo weinig mogelijk woningen moeten bezitten en deze nog uitsluitend verhuren aan mensen die geen enkele kans op de woningmarkt hebben. Dat is niet onze opvatting van de maatschappelijke opgave waar we voor staan. Niet alleen mensen met een minimuminkomen hebben in ons werkgebied weinig woonmogelijkheden. Zelfs mensen met een inkomen tot , de zogenaamde lage middeninkomens, hebben het moeilijk bij het vinden van een woning. Wij vinden dat we er ook voor hen zijn. Al vinden wij dat we wel een hogere huur mogen vragen van mensen met een hoger inkomen. Een opgave waar we in 2012 zeker ook aan moeten werken, is het in stand houden van de financiële continuïteit van ons bedrijf. Met ingang van 2014 moeten we namelijk circa 2 miljoen extra belasting betalen, de zogenaamde verhuurdersbijdrage. In 2011 hebben we flink tijd besteed aan de mogelijkheden om die aanslag op te vangen. In de loop van 2012 zetten we de stappen die nodig zijn om ons bedrijf op financieel gebied op orde te houden. Zodat we onze aandacht blijvend kunnen richten op tevreden huurders, goede woningen en aantrekkelijke wijken. Want daar zijn we voor. Heeft u vragen of opmerkingen over dit jaarverslag? Stuurt u ons dan een mailtje Gerda van den Berg directeur-bestuurder Marianne den Hartog Pieter Ouwehand Robert Jan Sliep Wilbert de Wilde managementteam 5

6 1. Resultaten Het eerste jaar van de periode , de levensduur van ons nieuwe ondernemingsplan MENSEN, WONEN, WIJKEN. We opereren in een ander speelveld dan voorgaande jaren: de maatschappij is veranderd, de maatschappelijke taakopvatting is veranderd en ook de voorwaarden waaronder wij onze taken samen met onze partners tot uitvoering brengen zijn veranderd Onze nieuwe missie luidt: De Sleutels biedt haar huidige en toekomstige klanten goed wonen in aantrekkelijke wijken. Onze klanten zijn trots op hun woning en op hun wijk en zijn tevreden met de Sleutels. Huishoudens met een laag of middeninkomen zijn onze voornaamste doelgroep Vanaf nu zijn TEVREDEN KLANTEN de rode draad in ons handelen. De Sleutels stelt de klant centraal: samen (her-)ontwikkelen, wooncarrière maken in je eigen wijk en betrokken zijn bij het onderhoud en investeringen. We willen onze klant veel beter leren kennen. En we vinden het belangrijk dat onze klanten tevreden zijn over ons. Het ondernemingsplan kent vijf strategische doelen: Tevreden Klanten Voldoende woningen voor doelgroepen Een waardevolle vastgoedportefeuille Goede bouw-, woontechnische en functionele kwaliteit Duurzaam aantrekkelijke wijken In 2011 hebben we hard gewerkt aan de realisatie van deze doelen. Hieronder leest u welke resultaten we in 2011 hebben behaald. TEVREDEN KLANTEN INDICATOR DOELSTELLING KWH eindoordeel Landelijk behoren tot de 45% 35% beste (niet geheel beste gerealiseerd) Professionele VVE- Professionele VVE organisatie Gerealiseerd organisatie geïmplementeerd Meer differentiatie in Planvorming van de Planvorming conform wijken Tuinstadwijk verbeteropgave in Tuinstadwijk doelstelling gerealiseerd en de Kooi (Leiden) en de Kooi (Leiden) Klanten maken In 2012 komt 30% van de Project loopt volgens afspraak digitaal klantafspraken digitaal tot planning stand VOLDOENDE WONINGEN VOOR DOELGROEPEN INDICATOR DOELSTELLING Aantal nieuwbouw In 2011 geen opleveringen Eerste paal project woningen gepland Alexanderstraat (37 woningen) Voldoende aantallen Norm naar rato corporaties Het aantal woningen voor woningen voor Leiden en Voorschoten conform de doelgroepen in 2011 is doelgroepen prestatieafspraken conform geldende prestatieafspraken Woningen voor Beleid gereed Concept (ver)huurbeleid middeninkomens vastgesteld Aantal gehuisveste Tenminst tien tienermoeders Niet gerealiseerd tienermoeders erbij gehuisvest 6

7 VERVOLG VOLDOENDE WONINGEN VOOR DOELGROEPEN INDICATOR DOELSTELLING Minder ''ruimtelijk'' Werkmethode ontwikkelen om Gerealiseerd, SEVexperiment scheefwonen-beleid kleine huishoudens te bemiddelen naar kleinere woningen Lage Gemiddeld minimaal 35% 48% verhuurd (sociale mutatieleegstand aansluitend verhuurd verhuringen) Meer woningen >100 vhe's door Gerealiseerd bereikbaarder complexmatige aanpak (WZW) toegankelijker gemaakt door aanpak van entree/ophogen galerij/portieken/ scootmobielruimten WAARDEVOLLE VASTGOEDPORTEFEUILLE INDICATOR DOELSTELLING Complexbeheerplannen Jaarlijks actualiseren vóór 1 Niet volledig gerealiseerd september vanwege vertraging in implementatie software Behoefte/wensen klanten Dynamisch instrument om onze klant te kennen uitwerken en invoeren Verkoopopbrengst Opbrengst conform planning MJP (9,4 mln) mijn.desleutels.nl loket) gerealiseerd (digitaal De opbrengst is voor 94% gerealiseerd. Qua aantallen geprognosticeerde woningen is nagenoeg alles gehaald. GOEDE BOUW- WOONTECHNISCHE EN FUNCTIONELE KWALITEIT INDICATOR DOELSTELLING IN Verbeter- en groot Uitvoering Conform Planning Vrijwel geheel gerealiseerd onderhoudprojecten Onderhoudskwaliteit Referentie bepalen Project wordt in 2012 uitgevoerd Energiezuinige Beperking CO2 uitstoot met In 2011 bedraagt de woningen 2,7% beperking 3,6% CO-veilige woningen Aantal CO ''niet-veilige'' woningen met 10% gereduceerd * het totaal aantal open verbrandingstoestellen is onbekend Er zijn 43 open verbrandingstoestellen verwijderd* DUURZAAM AANTREKKELIJKE WIJKEN INDICATOR DOELSTELLING Wijkactieplannen Jaarlijks per 1 september zijn Gerealiseerd de WAP's geactualiseerd Wijkactieplannen Uitvoering WAP s conform Gerealiseerd Planning/ Rapportage per kwartaal Schotel- en Uitvoering conform planning Gerealiseerd tuinenbeleid schotel- en tuinenbeleid Om onze strategische doelen te bereiken, is het wel belangrijk dat ons bedrijf gezond blijft. Daartoe hebben we de volgende bedrijfsdoelstelling. 7

8 WAARBORGING CONTINUÏTEIT INDICATOR DOELSTELLING Solvabiliteit Solvabilititeit minimaal 20% Gerealiseerd: 55% Kasstroom Kasstroom minimaal 2% Gerealiseerd: 7,85% (conform WSW) ICR Groter dan 1,4 Gerealiseerd 2,31 2. MENSEN BELEIDSSPEERPUNT: TEVREDEN KLANTEN We luisteren naar de wensen van onze huidige en toekomstige klanten, wij kennen onze klanten, zijn nieuwsgierig en bieden kansen en maatwerk. INDICATOR DOELSTELLING KWH eindoordeel Beter dan 2010 Gerealiseerd Professionele VVE- Professionele VVE organisatie Gerealiseerd organisatie geïmplementeerd Meer differentiatie in Planvorming van de Planvorming conform wijken Tuinstadwijk verbeteropgave in Tuinstadwijk doelstelling gerealiseerd en de Kooi (Leiden) en de Kooi (Leiden) Klanten maken In 2012 komt 30 % van de Project loopt volgens afspraak digitaal klantafspraken digitaal tot planning stand 2.1 Inleiding De Sleutels stelt de klant centraal: samen (her-)ontwikkelen, wooncarrière maken in je eigen wijk en betrokken zijn bij het onderhoud en investeringen. We willen onze klant veel beter leren kennen. En we vinden het belangrijk dat onze klanten tevreden zijn over ons. De Sleutels heeft trouwe huurders. In 2011 is de gemiddelde woonduur van onze klanten 9,6 jaar. Daardoor is de doorstroming beperkt, en komen starters niet aan bod. Ruimtelijk en financieel scheefwoners voelen zich onvoldoende gestimuleerd of verleid om te verhuizen naar een passende woning. De Sleutels heeft in de leeftijdsgroep tot circa 40 jaar veel minder huurders dan mag worden verwacht uit de gegevens van de gemeente. Het aandeel huurders in de leeftijdsgroep 60+ daarentegen is relatief hoog in vergelijking met de gegevens van de gemeente. 8

9 Leeftijdsopbouw huurders van de Sleutels vergeleken met de bevolking van Leiden (2011) 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 De Sleutels Leiden 0,0 WOONZICHT EN HOLLAND RIJNLAND Sinds 2004 werken woningcorporaties en gemeenten in de regio Holland Rijnland samen binnen één regionale woningmarkt. Dat betekent dat de woningbouwcorporaties alle vrijgekomen woningen in deze regio op dezelfde wijze verdelen. De verdeling is geregeld via het woonruimteverdeelsysteem van de Vereniging Woningcorporaties Holland Rijnland (VWHR). In 2010 is Holland Rijnland samengevoegd met de Rijnstreek. Hiermee is de VWHR uitgebreid met drie gemeenten, tot een totaal van 15. Voor het woonruimteverdeelsysteem geldt dat de verdeling van de woningen in deze twee regio s via één systeem gaat en via één verordening. In 2011 is een nota van beleidsuitgangspunten opgesteld door de corporaties van beide regio s. Hierin zijn de voorwaarden voor de verordening vanuit de corporaties uiteengezet. Eind 2011 is gestart met de uitwerking naar een nieuw woonruimteverdeelsysteem. De start van een nieuw systeem is naar verwachting in Doelstellingen van het huisvestingsbeleid op dit moment zijn: Er is één open regionale woningmarkt. De dynamiek wordt bevorderd door het stelsel van woningtoewijzing. Woonconsumenten krijgen een zo groot mogelijke keuzevrijheid. Op lokaal niveau wordt zoveel mogelijk de sociale cohesie geborgd. De kansen voor starters, senioren en bijzondere doelgroepen worden geborgd. KENNISBANK De inrichting van ons KlantenContactCentrum (KCC) is voor onze klanten en medewerkers een verbetering. In 2011 is de focus gelegd op gesprekstechnieken en klanttevredenheid. We hebben gezorgd voor individuele training zodat de medewerkers ieder op hun eigen niveau gestuurd en getraind zijn. Met betrekking tot de inhoudelijke klanttevredenheid hebben we de informatievoorziening aan onze klanten sterk verbeterd. In ons kennissysteem zijn al 900 vragen met de antwoorden daarop geregistreerd. Alle afdelingen van de Sleutels dragen bij aan de antwoorden. Door deze verbeteringen richten we ons er op om 80% van de klantvragen direct afgehandeld (doorverbonden of beantwoord) te krijgen. Het gebruikte KlantInformatieSysteem bevordert de communicatie tussen de afdelingen. Medewerkers leggen hun contacten met klanten vast. Gesprekken zijn hierdoor op het KCC beter af te handelen, over te nemen of door te verbinden. 9

10 UITBREIDING EN AUTOMATISERING INTERNE AANNEMERIJ Nadat we in 2010 bewust kozen om de interne aannemerij binnen de Sleutels te houden en uit te breiden, zijn de interne processen in 2011 verder geoptimaliseerd. Onze medewerkers komen bij de klant thuis, wat als groot voordeel heeft dat we snel kunnen inspringen op zaken die zich bij onze klanten voor doen. Bovendien kunnen we, doordat we bij mensen binnen komen, snel en adequaat reageren als de situatie daarom vraagt, door bijvoorbeeld een andere instantie in te schakelen. In 2011 is er een aanzet gegeven om de dienstverlening van de interne aannemerij verder te professionaliseren. De eigen dienst bestaat nu uit tien vakmannen, een planner en een uitvoerder. Er wordt gewerkt met behulp van de PDA (personal digital agenda). Hiermee is de urenregistratie en het voorraadbeheer volledig geautomatiseerd. Samen met onze leverancier die de materialen levert, hebben we een aantal processen aangepast. De aanpassingen zorgen ervoor dat het systeem in 2012 nog efficiënter kan worden gebruikt. Dit komt de productiviteit van het voorraadbeheer ten goede. Door deze efficiënte werkprocessen zijn de vakmannen in staat meer dagelijkse onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Zo werden in 2011 alle algemene ruimten planmatig gecontroleerd, van deze werkzaamheden moet een preventieve werking uit gaan. OPSTELLEN ONDERHOUDSBEGROTING VOOR 2012 Bij het uitvoeren en plannen van groot onderhoud houden we rekening met onze huurders. Het groot onderhoud plannen we in de vorm van onderhoudsbubbels (verschillende groot onderhoud-maatregelen die in één en dezelfde periode worden uitgevoerd, om de overlast te minimaliseren). Daarnaast vragen we aan onze huurders wat zij zelf graag willen. Gedurende de maanden mei en juni hebben de wijkconsulenten de concept onderhoudsbubbels voor 2012 aan de bewoners gepresenteerd. Tijdens de speciaal voor deze gelegenheid gehouden avonden mochten onze klanten zelf aangeven wat zij graag willen als onderhoud voor hun woongebouw in Door de bewoners zijn veel suggesties gedaan. Deze suggesties zijn zoveel mogelijk meegenomen in de onderhoudsbegroting van In het 3 e kwartaal is de definitieve onderhoudsbegroting ter goedkeuring aan het MT voorgelegd. Vervolgens hebben de wijkconsulenten de definitieve onderhoudsbubbels met de bewoners besproken. 2.2 Beleid CONVENANT BEWONERSCOMMISSIES In 2011 is er een nieuw convenant bewonerscommissies opgesteld. Dit convenant is in overleg met de bewonerscommissies en de HBE tot stand gekomen. In 2012 wordt het convenant aan alle bewonerscommissies voorgelegd voor akkoord en vindt implementatie van het convenant plaats. NIEUW HUURREGLEMENT Vanaf 15 november 2011 heeft de Sleutels een nieuw huurreglement. Dit zijn de voorwaarden die bij de huurovereenkomst horen. Dit nieuwe huurreglement is eenvoudiger te lezen en sluit beter aan bij het beleid, dat we de laatste jaren hebben aangescherpt. Het schotel- en tuinenbeleid is opgenomen en het beleid Zelf Aangebrachte Voorzieningen is duidelijker beschreven. De verantwoordelijkheden van de huurder met betrekking tot het melden van gebreken, onderhuur, schoonhouden van gemeenschappelijke ruimten, overlast, onderhuur, hennep (drugs), gebruik van de zolder, VVE en inboedelverzekering zijn helderder beschreven of nieuw opgenomen. Ook de verantwoordelijkheden van de Sleutels staan erin. Daarnaast is er een bijlage met 10

11 algemene huisregels en het besluit kleine herstellingen met de wettelijke verantwoordelijkheden van huurders opgenomen. INCASSO Omdat wij vanaf eind oktober 2010 een strenger en consequenter incassobeleid voeren loopt de achterstand terug. Klanten worden persoonlijker benaderd en de dossiers worden consequent gevolgd. Voordat de achterstand bij de deurwaarder in behandeling wordt gegeven hebben wij op allerlei manieren geprobeerd met de klant in contact te komen (brieven, telefonisch contact, uitnodigen op kantoor en huisbezoek). Deze intensieve manier van incasseren heeft geleid tot een afname van de huurachterstand van 0,60% van de jaar huur eind 2010 tot 0,43% van de jaar huur eind Daarnaast voorkomt de Sleutels zoveel mogelijk ontruimingen. Persoonlijk contact, huisbezoeken en het convenant Voorkomen huisuitzetting hebben de stijgende lijn van huisuitzettingen in het derde kwartaal van 2010 omgezet naar een dalende lijn. Deze dalende lijn heeft zich in 2011 voortgezet. In 2010 zijn er 110 ontruimingen aangezegd en hebben er daadwerkelijk 20 plaatsgevonden. In 2011 zijn er 90 ontruimingen aangezegd en hebben er daadwerkelijk tien ontruimingen plaatsgevonden. Door maatwerk te leveren zijn er van de overige 80 aangezegde ontruimingen 46 achterstanden voldaan of hebben de klanten een betalingsregeling getroffen. Elf klanten hebben zelf de sleutels ingeleverd. Bij 22 klanten hebben wij de ontruiming uitgesteld/afgezegd, waarvan 13 op basis van het convenant. Bij vijf van de 90 aangezegde ontruimingen is er een wietplantage opgerold. 2.3 In gesprek met onze klanten De kwaliteit van onze dienstverlening aan klanten vindt de Sleutels heel belangrijk. Om onze dienstverlening te verbeteren, vragen wij klanten regelmatig naar hun mening over verschillende onderwerpen. Maar klanten benaderen ons ook zelf met vragen en suggesties. We hebben regelmatig overleg met de Huurdersbelangenvereniging (HBE) en bewonerscommissies. We benaderen bewoners actief via wijkacties. In de wijken zijn onze wijkbeheerders de ogen en oren van de organisatie. Onze klanten kunnen ons via diverse kanalen bereiken, zoals de mail, telefoon en de woonwinkel. WOONWINKEL Onze woonwinkel wordt veel bezocht door onze klanten. Met meer dan 1100 bezoeken per maand weten onze klanten en relaties ons goed te vinden. 85% van de bezoekers zijn klanten, de overige 15% zijn zakelijke relaties. Veel van onze klanten verkiezen het persoonlijke even langskomen boven een telefoongesprek of mailcontact. Soms zijn er ook omstandigheden die een gesprek in een van de spreekkamers van de woonwinkel noodzakelijk maken. In 2011 hebben we veel aandacht besteed het persoonlijke contact met de bezoekers in de woonwinkel. Onze gastvrouwen heten onze klanten van harte welkom en zorgen ervoor dat de juiste medewerker hen komt helpen. De laagdrempelige uitstraling en de hartelijke ontvangst worden uitermate gewaardeerd. TELEFONIE In 2011 hebben we ongeveer gesprekken gekregen. Daarvan hebben we gesprekken kunnen aannemen. De gespreksinhoud is steeds erg gevarieerd. Al het telefoonverkeer wordt in eerste instantie door het KlantenContactCentrum (KCC) opgepakt en afgehandeld. De medewerkers zijn allround opgeleid en beantwoorden het grootste gedeelte van de vragen. 80% van alle vragen wordt meteen afgehandeld of doorverbonden. 11

12 MAIL Jaarlijks ontvangt het KCC ruim mails. Deze komen wat inhoud betreft overeen met de vragen van klanten die telefonisch of persoonlijk bij ons worden gesteld. Reparatieverzoeken van klanten en vragen over het woonruimteverdeelsysteem Woonzicht (van woningzoekenden in het algemeen) voeren de boventoon. Het valt op dat klanten min of meer eenmalig kiezen hoe zij het liefst in contact met ons komen en zo contact met ons blijven onderhouden. Het komt weinig voor dat mensen de communicatiekanalen combineren. KWALITEITSMETING (KWH) Het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) meet jaarlijks een aantal onderdelen van onze dienstverlening. In 2011 waren dat de onderdelen corporatie bezoeken, woning zoeken, woning betrekken, reparatie uitvoeren, huur betalen en onze telefonische bereikbaarheid. Voor alle onderdelen kreeg de Sleutels mooie cijfers van de bewoners. Voor corporatie bezoeken kreeg de Sleutels 7,9. De klant waardeert de woonwinkel en de website. Hoewel de informatie op de website wat uitgebreider mag. Ook het betrekken van de woning werd goed gewaardeerd, met een 7,8. Onze telefonische bereikbaarheid werd een stuk hoger gewaardeerd dan in We scoorden nu een 7,3 en voldoen beter aan de verwachtingen en wensen van onze klant. We hebben het KWH-Huurlabel dan ook behouden. Maar er zijn altijd punten waarop we beter op de verwachtingen en wensen van de klant kunnen inspelen. Daarom blijven we onze dienstverlening meten, om zo gericht te kunnen verbeteren. In 2012 zullen we continu gemeten worden (in voorgaande jaren vond de meting gedurende een periode van 12 weken plaats). LEZERSONDERZOEK In februari 2009 verscheen de eerste editie van ons bewonersblad MijnSleutels. Het bewonersblad is een belangrijk communicatiemiddel waarmee de Sleutels bewoners informeert en zich profileert. Na ruim twee jaar vonden we het tijd worden voor een lezersonderzoek onder onze klanten. Om te onderzoeken hoe zij over MijnSleutels denken, of zij het blad lezen en wat er volgens hen beter kan. In de zomer van 2011 hebben we een deel van onze klanten gevraagd om MijnSleutels te beoordelen. 300 mensen gaven hun mening. Over o.a. inhoud, vormgeving, rubrieken en uitstraling. Zij gaven ons blad een ruime voldoende, gemiddeld een 7.3. Vooral de rubriek Nieuws, de interviews met de bewoners en de wijkgerelateerde informatie worden graag gelezen. Het merendeel van de lezers vindt de artikelen interessant en het blad overzichtelijk en prettig om te lezen. Conclusie: we houden MijnSleutels zoals het is! KLANTENPANELS Als we een nieuw product of dienst ontwikkelen, laten we deze graag eerst uitproberen door de eindgebruiker, via een klantenpanel. Dit deden we in 2011 met het klantenportaal, ons digitale loket mijn.desleutels.nl. Een klantenpanel bestaande uit zes klanten testte ons klantenportaal gedurende een ochtend uitvoerig, en kwam met een aantal zeer nuttige aanbevelingen. Deze hebben we doorgevoerd in het ontwerp; het portaal is inmiddels online en werkt naar ieders tevredenheid. OP COMPLEXNIVEAU Op complexniveau zijn we in gesprek met bewonerscommissies over beheerzaken zoals onderhoud en leefbaarheid en herstructureringsprojecten. Twee keer per jaar voeren we overleg met de bewonerscommissies. We betrekken hen actief bij de ontwikkeling van de wijkactieplannen. Tijdens het voorjaarsoverleg inventariseren we de ideeën en wensen van de commissies. Tijdens het najaarsoverleg presenteren we hen de nieuwe wijkactieplannen. Daarbij geven we aan wat er met de ideeën van de commissies is gedaan. Daarnaast maken we afspraken over de uitvoering van de plannen. In 2011 zijn we ook met de complexen in gesprek gegaan over de onderhoudsbubbels (verschillende groot onderhoud-maatregelen die in één en dezelfde periode worden uitgevoerd, om de 12

13 overlast te minimaliseren). Ook hebben we intensief overlegd met een aantal klankbordgroepen uit wijken waar grote herstructurering gepland staat. BEWONERS PRATEN MEE OVER ONDERHOUD IN HUN COMPLEX Bewoners hebben vaak hele concrete ideeën en wensen als het gaat om onderhoud. De Sleutels wil hier graag zoveel mogelijk rekening mee houden. Door zoveel mogelijk onderhoudswerkzaamheden gelijktijdig uit te voeren bij een complex zorgen we ervoor dat bewoners zo kort mogelijk overlast ervaren (dit noemen we een onderhoudsbubbel). Daarnaast vragen we de bewoners wat zij belangrijke onderhoudswerkzaamheden vinden. In Leiden en Voorschoten organiseerden we daartoe bewonersbijeenkomsten, waarbij we onze plannen voor het onderhoud in 2012 aan de bewoners presenteerden. Het is voor de Sleutels voor het eerst dat we op deze manier onze klanten betrekken bij de onderhoudsplanning. Bewoners gingen vervolgens samen met hun buren aan de slag om aanvullende ideeën te genereren. We waren aangenaam verrast door de opkomst: we hebben ruim 425 bewoners gesproken. En we hebben heel veel nieuwe ideeën gekregen. GOUDEN LEEFREGELS De Sleutels is met het FLATTENSPEL in Voorschoten gestart omdat veel bewoners ontevreden waren over hoe mede-bewoners met de flat en met elkaar omgingen. Het FLATTENSPEL is een bordspel, waarmee bewoners aan elkaar vragen hoe zij over allerlei zaken in en om de flat denken. Uit alle uitkomsten van het FLATTENSPEL heeft een groepje bewoners een selectie gemaakt van gouden leefregels. Deze zijn via een vragenlijst aan alle bewoners voorgelegd. De tien leefregels die de meeste stemmen hebben gekregen, zijn feestelijk onthuld tijdens het straatdiner. Met de tien gouden leefregels willen we gezamenlijk aan een fijnere leefomgeving werken. OP STEDELIJK NIVEAU De belangen van onze klanten zijn goed verankerd in onze overlegstructuur. Onze wijkconsulenten overleggen tweemaal per jaar met de bewonerscommissies. Op hun beurt zijn de ruim 20 bewonerscommissies en ongeveer huurders als lid aangesloten bij de Huurdersbelangenvereniging De Eendracht (HBE). De HBE overlegt op haar beurt weer met de Sleutels. In 2007 hebben de HBE en de Sleutels een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. We spreken en handelen met elkaar volgens deze overeenkomst. In het overleg wordt gesproken over beleid, nieuwe producten en zaken die te maken hebben met een nog betere dienstverlening naar onze klanten toe. In 2011 is een nieuw convenant opgesteld waarin de werkwijze van de Sleutels, de HBE en de bewonerscommissies opnieuw is vastgesteld. 2.4 Verhuren Eind 2011 stonden in de regio Holland Rijnland ruim woningzoekenden ingeschreven. Van de 378 door de Sleutels opnieuw verhuurde woningen zijn er 303 binnen de sociale sector (< ca. 652,-) verhuurd en 75 in de vrije sector (> 652,-). Gemiddeld hebben minder woningzoekenden gereageerd op een woning van de Sleutels dan in

14 VERHUUR IN CIJFERS Nieuwe contracten naar huurprijsklasse % 50% 40% 30% 20% 10% 56,2% 56,7% 59,9% 48,3% 54,2% 27,5% 23,9% 23,5% 18,4% 21,4% 16,0% 15,0% 14,8% 9,6% 9,1% 5,2% 1,0% 1,5% 18,7% 19,2% % tot boven 652 NIEUWE CONTRACTEN NAAR HUURPRIJSKLASSE 2011 laat een verdere daling zien van nieuwe contracten tot de kwaliteitskortingsgrens ( 361,-). Dit is het gevolg van het huurbeleid dat de huur van (de meeste) woningen na mutatie naar maximaal redelijk worden opgetrokken. Woningen boven de 142 punten worden voor een groot deel geliberaliseerd. De mutatiegraad voor alle woningen is in de loop van 2011 licht toegenomen tot boven de 8%. Bij de woningen die na mutatie kunnen worden geliberaliseerd ligt dit percentage enkele procenten lager. Van alle contracten is ruim 80% afgesloten met een huur onder de huurtoeslaggrens van 652,-. Nieuwe contracten naar huishoudgrootte % 60% 50% 40% 30% 20% 56,8% 59% 54% 56% 55% 29% 31% 24% 30% 21,1% 22,1% 17% 17% 13% 16% % 0% 1-persoons 2-persoons > 2-persoons In 2011 heeft de Sleutels iets minder huurcontracten afgesloten met kleine huishoudens in vergelijking met

15 Nieuwe contracten naar leeftijd % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 55% 51% 55% 52% 44% 26% 23% 22% 23% 21% 11% 11% 16% 19% 18% 9% 11% 11% 8% 13% tot en ouder Ruim 65% van de nieuwe verhuringen is afgesloten met huurders met een leeftijd onder de 45 jaar. Daarbij vindt een sterke daling plaats in de leeftijdscategorie tot 25 jaar. Het percentage nieuwe contracten met huurders van 65 jaar of ouder is gestegen. NIEUWE CONTRACTEN NAAR DOELGROEP Senioren (55+ of 65+) 27% Doorschuifregeling herstructureringsgebieden 2% Bijz doelgroep of bemiddeling urgent 8% Statushouders 7% 2% regeling 3% Geen label (doorstromer) 22% Starters 32% Ongeveer 80% van de verhuringen verlopen via Woonzicht en worden verhuurd aan starters, doorstromers of senioren. De overige woningen gaan naar andere doelgroepen. 15

16 MUTATIEGRAAD (EINDE CONTRACT) PER WIJK IN % 2007 Mutatiegraad (einde contract) per wijk ,2% 15,6% % 14,1% ,0% 12,1% 10% 5% 10,7% 10,0% 6,7% 6,8% 6,4% 10,8% 8,7% 8,1% 7,8% 8,0% 6,8% 7,1% 6,3% 6,6% 6,0% 5,4% 5,4% 4,8% 4,2% 3,6% 3,8% 9,8% 9,2% 8,6% 8,6% 7,8% 6,7% 7,0% 6,5% 5,5% nb 9,0% 9,3% 8,5% 8,4% 5,7% 6,0% 5,6% 0% nb nb Het hoogst aantal mutaties was, evenals voorgaande jaren, in het Noorderkwartier. Bewoners van de Stevenshof verhuizen het minst. VRIJE SECTOR VERHUUR In 2011 zijn in totaal 75 woningen in de vrije sector verhuurd. Ondanks de crisis wordt voor deze woningen nog steeds een huurprijs gerealiseerd die gemiddeld 15% hoger is dan de maximaal redelijke huurprijs. Afhankelijk van de kwaliteit en de locatie van de woning zijn de verschillen erg groot: soms realiseren we met moeite de maximaal redelijke huurprijs (100%), in een enkel geval wordt bijna 135% van maximaal redelijk gerealiseerd. De doelgroep voor deze woningen is zeer divers. Doordat het vaak grotere woningen zijn met een aantal kamers, worden de woningen vaak verhuurd aan meerpersoonshuishoudens zoals alleenstaanden en stellen mét kinderen, stellen zonder kinderen en studenten. In 2011 hebben wij in samenwerking met de politie een aantal woningen ontruimd omdat er sprake was van illegale hennepteelt. Hierbij bleek dat deze huurders gebruik maakten van valse documenten en inkomensverklaringen. Om deze reden hebben wij de controle op documenten verder aangescherpt. BOG In 2011 zijn er vijf bedrijfspanden verhuurd: Julianastraat 74, Beatrixstraat 9, Kiekendiefhorst 7, G. Kasteijnstraat 68 en Carry van Bruggenweg 22. Daarvan is er één verhuurd aan een tandarts en één aan een dierenartsenpraktijk. 16

17 HUURACHTERSTAND 2011 De huurdebiteuren gespecificeerd naar bedrag (x1000): Huidige huurders Aantal Bedrag 1 maand maanden maanden Meer dan 3 maanden Voorziening huurdebiteuren -49 Totaal 147 Door het aanscherpen van het huurincasso proces vanaf het derde kwartaal van 2010, is duidelijk een daling te zien in het aantal en het bedrag van huurders met een achterstand. URGENTIE AANVRAGEN In 2011 heeft de Sleutels meer dan 100 voorgesprekken gevoerd. Dit heeft geleid tot 96 urgentieaanvragen bij de Regionale Urgentie Commissie. Daarvan zijn er 61 toegekend en 26 afgewezen. Eind 2011 waren drie verzoeken nog lopend (niet toegekend/afgewezen). Er zijn vier gronden waarop urgentie wordt aangevraagd: medisch (hieronder valt ook WMO), financieel, psychosociaal en hardheid (hieronder vallen aanvragers die geen zelfstandige woning achterlaten in de regio Holland Rijnland). Door de uitgebreide aanpak met voorgesprekken die de Sleutels hanteert, is de Sleutels populair bij het indienen van urgentieverzoeken. Het valt op dat veel instanties mensen naar ons doorverwijzen voor een aanvraag, ondanks dat de eigen corporatie in eerste instantie de aangewezen aanvrager is. De beperkte beschikbaarheid van woningen zorgt ervoor dat veel mensen een urgentie zien als een uiterste mogelijkheid om voor een woning in aanmerking te komen. Ook hierdoor is het aantal aanvragen aanzienlijk. HUISVESTEN BIJZONDERE DOELGROEPEN VWHR Sinds januari 2010 worden de bijzondere doelgroepen via de Vereniging Woningcorporaties Holland Rijnland (VWHR) aangemeld. De toegelaten instellingen doen een aanvraag bij de VWHR en deze wordt aan één van de corporaties in de regio toegewezen om een woning aan de instelling te verhuren. Voor 2011 is afgesproken dat de Sleutels 19 woningen aan bijzondere doelgroepen toewijst. In 2011 heeft de Sleutels tien woningen aan bijzondere doelgroepen verhuurd KW1 KW2 KW3 KW4 De Binnenvest 1 2 De Haardstee 1 Gemiva 1 1 Cardea 2 Werklokaal 1 17

18 2011 KW1 KW2 KW3 KW4 s Heerenloo 1 Totaal HUISVESTEN STATUSHOUDERS Op grond van artikel 60b van de Huisvestingswet moet elke gemeente zorgdragen voor de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders). Per circulaire wordt op basis van het inwoneraantal per gemeente aangegeven hoeveel personen moeten worden gehuisvest (de taakstelling). In Leiden is de taakstelling per corporatie vastgesteld op basis van het bezit (aantal VHE s). De statushouders die bemiddeld worden, kunnen uit een asielzoekerscentrum (AZC) uit het hele land komen. De bemiddeling gaat in samenwerking met de corporaties en vluchtelingenwerk. Begin 2011 had Leiden een achterstand in het huisvesten van statushouders. Deze achterstand is nu weggewerkt. TAAKSTELLING CORPORATIES LEIDEN 2011 CORPORATIE TAAKSTELLING 2010 (AANTAL PERSONEN) TAAKSTELLING 2011 (AANTAL PERSONEN) TOTAAL 2011 GEREALISEERD Portaal De Sleutels Ons Doel/ Ymere SLS Totaal Verkoop en VVE beheer INLEIDING De doelstellingen voor verkoop in 2011 waren het verkopen van 88 woningen, de brutoverkoopopbrengst was begroot op ,-. In 2011 zijn in totaal 85 woningen verkocht, de verkoopopbrengst bedroeg ,-. Er zijn 2 woningen met een boekwaarde van EUR ,- teruggekocht. Zowel de doelstelling in aantallen als in de bruto-verkoopopbrengst zijn dus niet gerealiseerd. VERKOOPVOORBEREIDING 2011 De doelstelling was om de laatste blokken die in 2010 voor verkoop gelabeld werden, verkoop klaar te maken. De volgende blokken zijn gesplitst en voor verkoop aangeboden: Damlaan e.o. (4 blokken, 80 woningen) Vijf Meilaan (3 blokken, 72 woningen) Churchilllaan (2 blokken, 56 woningen) Bij Damlaan is de verkoop gecombineerd met een project voor vervanging van de open verbrandingstoestellen. In de Churchilllaan zijn de woningen op de beletage uitgebreid met een tuin en een trap van balkon naar tuin. Hiervoor is vergunning aangevraagd bij de gemeente, bij twee lege woningen zijn deze werkzaamheden gestart. 18

19 VVE BEHEER In 2010 heeft de Sleutels besloten het VVE-beheer in huis te houden. In het najaar van 2011 is het team VVE-beheer, Verkoop en Commerciële verhuur ingericht. Twee medewerkers hebben vanuit hun huidige functie een overstap gemaakt naar het nieuwe team, conform de afspraken in de sociale paragraaf. Een derde vacature wordt begin 2012 intern opengesteld. Bij aanvang van het boekjaar 2011 voerden wij voor 31 Verenigingen het beheer uit, in de loop van 2011 zijn nog vijf VVE s opgericht en aan de beheerportefeuille toegevoegd. VERKOOP 2011 Verkoop tegen marktprijs Koopgarant Eengezinswoningen 3 0 Appartementen 1* 81 Totaal 4 81 * 1 Woning is via Woonzicht aangeboden, de koper heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de woning tegen taxatiewaarde aan te kopen (hij maakte dus geen gebruik van de Koopgarantconstructie). De gemiddelde leegstand in dagen is in aan het einde van het jaar 2011 opgelopen naar gemiddeld 212 dagen. Met name de woningen in Churchilllaan en Damlaan e.o. hebben deze oplopende leegstand veroorzaakt. Gedurende de verkoopvoorbereiding zijn extra werkzaamheden t.b.v. de verkoopvoorbereiding van deze complexen uitgevoerd. KOOPGARANT De animo voor het kopen van een woning onder voorwaarden van Koopgarant, blijft onveranderd. In de huidige economische recessie is de mogelijkheid om de woning aan ons terug te verkopen een groot pluspunt. KOOPGARANT VERKOOP Aantal woningen verkocht 85 Aantal teruggekochte woningen 2 Verkocht aan zittende huurders 2 Zitt. huurder als % van alle verkopen 2,3 % Verkocht via Woonzicht 81 Woonzicht als % van totaal 95% Gemiddelde leeftijd bij koop 28 jaar Gemiddeld aantal reacties 25 Positie koper op Woonzicht ranglijst 8,3 VERKOOPKANALEN 95% van de verkopen wordt via Woonzicht gerealiseerd. De overige 5% van de woningen is verkocht via Funda (commerciële verkopen). Woonzicht is daarmee ons belangrijkste verkoopkanaal. 19

20 2.6 Keuzevrijheid Onze missie MENSEN, WONEN, WIJKEN vertaalt zich langs verschillende sporen. We zorgen voor voldoende betaalbare woningen van goede kwaliteit voor verschillende doelgroepen. Daarbij willen wij onze klanten zoveel mogelijk vrijheid geven in hoe zij wonen: het type woning, de indeling, de uitrusting, de contractvorm en het serviceniveau. NIEUWE HUURDERS Zowel bij onze sociale als commerciële verhuringen trachten wij de noodzakelijke aanpassingen en verbeteringen in overleg met en naar de wensen van onze nieuwe klanten uit te voeren. Aanpassingen bij de verhuring van bedrijfsonroerend goed gaan uiteraard ook in nauw overleg met de nieuwe huurders en zijn nooit standaard. De reacties van onze klanten hierop zijn zeer positief. NIEUWE KOPERS Onze nieuwe kopers kunnen ervoor kiezen om onder Koopgarant voorwaarden te kopen (kopen met een korting onder voorwaarden), of juist zonder Koopgarant voorwaarden. Op deze manier stellen we ook huishoudens met een laag middeninkomen in staat met een beperkt risico een eigen woning te kopen. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN EN VOORZIENINGEN OP VERZOEK Huurders kunnen hun woning aan hun eigen wensen aanpassen. In 2010 hebben we ons beleid aangescherpt waarbij het uitgangspunt is dat alle woonwensen mogelijk zijn. Voorwaarde is wel dat er aan een aantal spelregels voldaan wordt met betrekking tot veiligheid, verhuurbaarheid en bouwtechnische mogelijkheden. De klant kan ervoor kiezen de verandering zelf uit te voeren, we noemen dit een zelf aangebrachte voorziening (zav). Hij of zij kan er ook voor kiezen de klus te laten uitvoeren door de Sleutels. Dit heet een voorziening op verzoek (vov). De kosten van de klus kunnen via een huurverhoging worden betaald of door het bedrag in één keer te betalen. Voor alle veranderingen moet eerst schriftelijk toestemming gevraagd worden aan de Sleutels. In 2011 is het aantal aanvragen voor aanpassingen aan de woning afgenomen ten opzichte van Bij de voorzieningen die door ons zijn uitgevoerd, had 45% van de aanvragen het doel om het energieverbruik van de woning te verbeteren. Dubbel glas en een cv-installatie waren hierbij populair. Er zijn 55 aanvragen binnengekomen om een voorziening zelf aan te brengen. Het waren aanvragen voor aanpassingen van de woning waaronder luxe keuken, verwijderen van inbouwkast, luxe wandtegels en vloerverwarming. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN Aanvragen 55 Gehonoreerd 52 (94,5%) VOORZIENINGEN OP VERZOEK Aanvragen 178 Gehonoreerd 156 (87,6) 20