Jaarverslag van de secretaris. Nederlandse Bridge Bond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2008. van de secretaris. Nederlandse Bridge Bond"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2008 van de secretaris Nederlandse Bridge Bond

2 Het financieel verslag 2008 van de Nederlandse Bridge Bond is een aparte uitgave beschikbaar op de website van de NBB ( en op te vragen bij het Bondsbureau. Het verslag is niet opgenomen in dit jaarverslag 2008 van de secretaris. Nederlandse Bridge Bond Kennedylaan KH Utrecht Telefoon: Fax: Website: A.L.F. Trippaers, voorzitter R.P. van Leeuwen, penningmeester R.G. van der Scheer, secretaris

3 Inhoudsopgave Jaarverslag 2008 Verslag van de secretaris... 2 Organogram rechtspersonen NBB... 5 Onderscheidingen... 6 Commissies en bondsbureau... 8 Permanente commissies... 8 Tijdelijke commissies... 9 Overige... 9 Bondsbureau en sociaal jaarverslag Verantwoording Goed Sportbestuur Verslagen van de commissies Commissie van Beroep Financiële Commissie Commissie Jeugdbridge Commissie Kei/Stuur Commissie Lerarenopleiding en Bridge Onderwijs (LOBO) Commissie Meesterpunten Protestcommissie Reglementen Commissie (REKO) Spelersraad Straf- en Tuchtcommissie Sectie Topbridge (STB) Wedstrijd Commissie (Weko) Jaarverslag van de Bondsraad Verslagen van de districten Bridgedistrict Amsterdam Utrecht s-gravenhage en Omstreken Noord-Holland Rotterdam & Omstreken Kennemerland Midden en Oost Gelderland Maasland & Meierij Leiden e.o IJsselstreek Zuid Limburg Groningen Drenthe Zeeland Nijmegen Dordrecht Friesland Delft Noord en Midden Limburg Gooi- en Ommeland Vlaardingen en omstreken Twente West-Brabant Midden Brabant Zuid-Oost Brabant Gegevens over leden en competities Het ledental Specificatie van de ledentallen per district.. 48 Deelname districts open parencompetitie Deelname viertallencompetitie Deelname districts dames-, gemengde en senioren paren Wedstrijdresultaten Bondscompetities Overige kampioenschappen Internationale Kampioenschappen Internationale Toernooien Bondstoernooien Overige toernooien Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond

4 Verslag van de secretaris over 2008 Overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 van het Huishoudelijk Reglement wordt hierbij verslag uitgebracht over het bondsjaar Samenstelling Bondsbestuur Mevrouw H.C. Bronsgeest-Schoute en de heer W.A. Vaders zijn afgetreden wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn. Als penningmeester en als lid van het Bondsbestuur zijn benoemd de heren R.P. van Leeuwen en J.T.M. van der Mars. Beiden werden bij acclamatie gekozen. Het Bondsbestuur had aan het einde van het verslagjaar de navolgende samenstelling: De heer A.L.F Trippaers (voorzitter)* De heer R.P. van Leeuwen (penningmeester)* De heer mr. P.R. Zwart (vice-voorzitter)* Mevrouw mr. M.W. Erich-van Mechelen De heer J.T.M. van der Mars De heer P.A.M. Michielsen De heer M.M. Schoof De heer H.J. Laurant * tevens lid dagelijks bestuur Het Bondsbestuur kwam acht maal in vergadering bijeen in aanwezigheid van de secretaris, mr. drs. R.G. van der Scheer en de adjunct-directeur de heer J. van der Kam. Inleiding Het jaar 2008 is het laatste jaar geweest in de beleidscyclus van het meerjaren beleidsplan Contract 2008!. Bestuurlijk is er in 2008 veel aandacht binnen de NBB gegeven aan de totstandkoming van het nieuwe meerjarenbeleidsplan: kansen verzilveren dat in de algemene ledenvergadering van december 2008 is vastgesteld. Daarmee zijn de beleidsdoelen tot en met 2012 opnieuw geformuleerd. Gedurende het jaar zijn alle gremia van de NBB zo goed mogelijk betrokken bij de totstandkoming van dit plan. Uiteraard zijn er ook veel invloeden van buiten de NBB verwerkt, die relevant waren voor de totstandkoming van dit nieuwe beleidsplan. De sportagenda van NOC*NSF is bijvoorbeeld een belangrijk beleidsdocument waar de NBB, als onderdeel van de sportkoepel, rekening mee houdt. In januari van dit het verslag jaar verscheen voor het eerst het februarinummer van BRIDGE in zijn nieuwe vorm. Wielaard Media aan wie het blad met ingang van dit jaar is uitbesteed, heeft er een mooi blad van gemaakt. Continu wordt getracht nauw aan te sluiten bij de interesses van de lezers. Recent lezersonderzoek bevestigt de brede waardering voor deze dienst van de NBB. Aan het einde van het jaar werden de contracten getekend voor de uitbesteding van de horeca in het Nationaal Denksport Centrum Den Hommel. Beide gebeurtenissen illustreren de inzet van de NBB de aandacht van het bondsbureau te focussen op de core-business : het bevorderen van bridge. In dat licht was het een prestatie dat al in februari de duizendste cursist voor Startersbridge feestelijk werd ingeschreven bij BC Binnenmaas. Het is goed te constateren dat steeds meer verenigingen naast aandacht voor de clubavond, ook aandacht hebben voor de continuïteit van de club en zelf bridgers gaan werven en opleiden. Het is daarbij van belang dat een vereniging zichzelf goed kent. Niet elke vereniging wil en kan beginners opvangen. Niet elke vereniging heeft contact met bridgeleraren. In het vooraf bedenken en doordenken van de zo n actie schuilt het geheim (het lijkt wel een speelplan). Daarom is het waardevol dat de NBB via Startersbridge een concept heeft en ervaring verzameld over dit traject. 2 Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2008

5 In het kader van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen voert de NBB het project Denken en Doen uit. Hier wordt bridge ingezet als middel om minder actieven bij de samenleving betrokken te houden. In samenwerking met de gemeenten wordt er op talloze plekken bridgeles gegeven aan ouderen. Het is de bedoeling dat hier zelfstandige verenigingen uit voortkomen of dat er aansluiting wordt gezocht bij bestaande verenigingen. De elf gemeenten die eind 2008 op een project hebben ingetekend hebben ervaren dat de behoefte groot is. Alle projecten zijn ruimschoots overtekend. Het belang van dit project kan moeilijk worden onderschat. Het is voor het eerst dat de NBB als aanbieder aan tafel zit bij gemeenten en bridge op een volwassen manier wordt benaderd en besproken. Het calamiteitenfonds van de NBB stond ook in 2008 weer paraat om verenigingen in nood de helpende hand te bieden. Hier blijkt weer de kracht van het collectief. De drie verenigingen in Leusden die bij een brand al hun materialen verloren, konden in zeer korte tijd hun clubavonden hervatten, met nieuw materiaal van de NBB! In feite werkt het calamiteitenfonds als een onderlinge verzekering die alle aangesloten de premie van een inboedelverzekering bespaart. Met de meer dan duizend leden die bij de NBB zijn aangesloten is dit een besparing van honderdduizenden euro s per jaar. Het Witte Huis in Amsterdam, onder aanvoering van Herman Drenkelford en Max Abram, organiseerde op uitstekende wijze in november de Champions Cup. Daarmee werd voor eerst sinds vele jaren er in Nederland weer een internationaal kampioenschap georganiseerd. Helaas overleden er in 2008 ook weer mensen die veel voor de NBB hebben betekend. Eén van hen was de Heerlense oud-international Ria Gerards. Gerards speelde in de jaren zestig en zeventig voor BC De Mijnstreek op het hoogste landelijk niveau. Eén van de vele hoogtepunten in haar bridgecarrière was haar deelname in het Nederlands damesteam in de jaren 60 en 70. Ook het veel te vroege overlijden van Harry Verkade liet velen niet onberoerd. Deze markante persoonlijkheid was o.a. bekend als motor van het NBB-jeugdkamp en als wedstrijdleider bij toernooien. Bestuurlijk In 2008 namen Pim Vaders en Driek Bronsgeest afscheid als lid van het Bondsbestuur. Driek Bronsgeest nam afscheid tijdens de uitstekend georganiseerde Bondsdagen in Leiden. Driek werd veel lof toegezwaaid voor haar inzet op de gebieden van jeugdbridge en bridgeonderwijs. Werken aan taakgebieden is wellicht niet het meest dankbare onderdeel van bestuurswerk, maar is essentieel voor de fundamenten van bridge. Pim vaders nam afscheid tijdens de najaarsvergadering. Hij was bestuurlijk een omnivoor, die zich op heel veel terreinen voor de NBB heeft ingezet. Pim Vaders werd benoemd tot Lid van Verdienste. Het vice-voorzitterschap dat Pim Vaders bekleedde, heeft Peter Zwart op zich genomen. Daarmee kwam de functie van Penningmeester vacant. Met het vertrek van leden, kwam er ook ruimte voor het benoemen van nieuwe leden. Rob van Leeuwen (penningmeester) en Jons van den Mars (marketing) zijn nieuw in het bestuur benoemd. Voor het eerst werd gebruikt gemaakt van de sportbestuurdersdatabase van Sport en Zaken om nieuwe bestuursleden in een bredere kring te zoeken. Bij de benoemingen is ook gelet op de ambities die in het meerjarenbeleidsplan Kansen Verzilveren zijn verwoord. Topbridge De doorbraak van een talentvolle generatie jeugdige topspelers kreeg duidelijk vorm in Jeugdinternationals Marion Michielsen en Jacco Hop waren succesvol door met BC Star de tweede plaats te behalen in de Champions Cup, de Europa Cup voor landskampioenen. Tijdens de Bridge-Universiade die van 3-8 september in Lodz (Polen) werd gehouden, is Nederland wereldkampioen studentenbridge geworden. Het team, dat bestond uit Bob Drijver - Merijn Groenenboom, Marion Michielsen - Meike Wortel en Danny Molenaar - Tim Verbeek (met Kees Tammens npc), eindigde met ruime voorsprong op de 1e plaats. Op de overige internationale kampioenschappen werden geen medailles behaald door de Nederlandse afvaardigingen. Voor de volledige uitslagen verwijzen wij naar het uitslagengedeelte van dit jaarverslag. Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond

6 In december 2008 nam Ed Franken afscheid als captain van het Nederlands damesteam. Onder zijn leiding werd de wereldtitel in Bermuda (2000) gewonnen en ook werd het damesteam in 2002 Europees kampioen. Franken werd in januari 2009 opgevolgd door Alex van Reenen. Sponsors In 2008 heeft de NBB dankbaar gebruik kunnen maken van de hulp van zijn sponsoren. Calco-IT (ONPK en meesterpuntenladder), Varibel (Ruitenboer), De Bruijn Wijnkopers (Bridgebiedbeker), Transfer Solutions (ranking) moeten voor de NBB worden genoemd, maar ook bij topbridge is er veel directe en indirecte steun ontvangen. De NBB geeft veel exposure terug aan de sponsoren, maar het is reëel te onderkennen dat affiniteit met de sport ook vaak een onderliggende waarde vertegenwoordigt. De toekomst Organisatorisch maakt de NBB zich klaar om het beleidsplan Kansen Verzilveren te gaan realiseren. Dit plan heeft als primaire doel om het aantal leden van de NBB met 10% te laten groeien. Dit betekent niet alleen behoud van bestaande leden, maar ook noodzaak tot het werven van nieuwe leden. De focus van bondsbestuur, bondsbureau maar ook die van districten moet hierop worden gericht. Dit kan niet zonder aanpassingen. Daarom heeft het bondsbestuur zich versterkt in de richting van marketing (Jons van der Mars). Ook het bondsbureau geeft deze discipline zijn plaats. Met de komst van een marketing manager (Lucien Fontijn) is daarvoor een belangrijke stap gezet. ATOS Consultancy is, via de bemiddeling van Sport en Zaken, gevraagd om te kijken of de organisatiestructuur van de gehele NBB goed is toegerust voor realisatie van dit beleidsplan. Uiteraard heeft de focus op ledengroei ook consequenties voor andere terreinen. Niet aan alles kan evenveel aandacht worden besteed. De kern is om de NBB te positioneren als een sportbond die een aantrekkelijk dienstenpakket heeft en die alle actieve bridgers verenigt. Met name het binden van de grote groep recreatief ingestelde bridgers die nog geen lid zijn van de NBB is de grote uitdaging voor de naaste toekomst aangevuld met het beter doorgeleiden van bridgecursisten naar de verenigingen. Dit jaarverslag wordt afgerond in een tijd dat de kredietcrisis binnen en buiten Nederland zijn vernielingen aanricht. Helemaal zonder schade komt de NBB hier niet uit. Zo is al bekend dat veel nieuwe sponsoren zullen moeten worden geworven omdat een aantal bestaande contracten worden of zijn beëindigd. Tot slot wil ik de duizenden vrijwilligers bedanken die het mogelijk hebben gemaakt dat de verenigingen goed functioneren en dat velen kunnen genieten van vlekkeloos verlopen clubavonden en andere bridgeactiviteiten. R.G. van der Scheer secretaris 4 Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2008

7 Organogram rechtspersonen NBB Van de vereniging NBB en zijn belangrijkste samenwerkingsverbanden. Nederlandse Bridge Bond KvK, Utrecht, % Stichting StepBridge KvK, Den Haag, Topbridge B.V. KvK, Utrecht, Stichting Herman Filarski KvK, Amsterdam, Toelichting De Nederlandse Bridge Bond is een vereniging naar Nederlands recht. Leden zijn de bridgeclubs die zijn ingedeeld in districten. De districten (zelfstandige verenigingen) oefenen op de ALV het stemrecht uit namens de leden. Het statutaire doel van de NBB is het bevorderen van het bridgespel in de ruimste zin van het woord. Voorts houdt de NBB alle aandelen in Topbridge BV, een onderneming gericht op de exploitatie van topsport-bridge activiteiten. Topbridge BV en de NBB vormen een zogenoemde fiscale eenheid voor de BTW. Daarnaast heeft de NBB invloed op de Stichting StepBridge en de Stichting Herman Filarski via benoemingsrechten voor bestuursleden in de Stichting. De stichting StepBridge heeft tot doel bridge op internet te bevorderen. De stichting Herman Filarski heeft tot doel de instandhouding en uitbreiding van de (historische) collectie bridgeliteratuur. Opgemerkt moet worden dat: 1) in geen van de stichtingsbesturen de NBB via zijn benoemingsrecht een meerderheid in het bestuur kan benoemen en 2) de op voordracht van de NBB benoemde bestuurders zonder last en ruggespraak in een stichtingsbestuur zitting nemen. Belangrijke samenwerkingsverbanden en contracten De NBB heeft belangrijke samenwerkingsverbanden met: - Topbridge BV, aangaande de exploitatie van de bridge-topsport; - Stichting Stepbridge, aangaande de opzet en marketing van een bridgeclub op internet; De NBB heeft belangrijke samenwerkingscontracten met: - Hans Kreuning BV, aangaande de horeca en zaalverhuur in NDC Den Hommel - Wielaard Media BV, aangaande de exploitatie van het bondsorgaan BRIDGE ; - Bridge Systems BV, aangaande het NBB-Rekenprogramma; - Bridgeweb (een vennootschap naar Australisch recht), aangaande de NBB-Portal (clubwebsites). De materiële betekenis van deze contracten staan vermeld in het financieel jaarverslag Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond

8 Onderscheidingen per Ereleden H. van Aarst juni 1991 L.H. Hoedemaker juni 2001 A. Kooijman mei 2000 J.T. Kreijns juni 1995 mw. B. Vriend juni 1995 B. Westra juni 2007 Leden van verdienste F. Appels juni 2002 drs. T.H. de Boer juni 1997 F.B. Durksz juni 1998 mw. B.H. v. Dijk-Hage juni 2003 J.A. Gelling mei 1989 J.F. Hubeek juni 2001 mr. M.B. Koetser mei 2000 A. v.d. Peppel juni 2001 R.A.J. Ruijg juni 1996 ir. F. Schukken juni 1991 C.J. Sint juni 2005 mw. E. van Strien-Spiekman juni 1999 W.A. Vaders dec 2008 F. Wolda juni 1994 Gouden hartenspeld M. Abram F. Appels J.C. Beljaars F. Borm mw. E.W.M. Creusen-Janssen H.L. van Dalen G. van Dantzig L.W.M. Dekkers P.H. van Dongen Mw. E.M. Ducheyne-Swaan E. Franken C. Griffioen I. Hemminga W.J. Heyl mw. I. Heyl-Bruidegom J.J. Jacobs mw. M. Janmaat Abee J. de Jong J.P. Jongeneelen R.K. Knaack G. van Lammeren H.D. Melchers J.G.M. Metselaar Chr. Niemeijer J.J. Nobel mw. J. Pasman H. van Ravesteijn J. Rennings P.A.F. van Rooy B.J. Schelen O. Sharif mw. C.J.M. Stolk ing. P.P. Stoopman J. Trouwborst F.M.J.J. Vastersavendts mw. D.M. van Vliet-van Beek J.H. van de Weijer A.J. Wenteler mw. W. van Willigen mw. C. Zwager-van Vrede Hunebedtrofee 1967 H.W. Filarski 1968 Wedstrijdleiders NBB (M.J. Vorst) 1969 F.J. Verzijl 1970 G. Elffers 1971 N.J. Neelis 1972 W.A. Goutier 1973 W. Leurs 1974 A. de Graaf 1975 C. Sint 1976 Th.J. Wijnands 1977 J. de Jager 1978 M.P. van den Heuvel 1979 R. van Tilburg 1980 G.L. Wiggerink 1981 F. Vastersavendts 1982 mw. E. van Strien 1983 P. Koren 1984 mw. R. van Calcar 1985 AVRO 1986 mw. E. van der Helm 1987 mw. Ch. Sint 1988 F. Schiereck 1989 P.H. van Dongen 1990 E.F. den Haring 1991 J. Jongeneelen 1992 J. Oomen 1993 R.A.J. Ruijg 1994 dhr. en mw. Cohen 1995 C.J.W. Mulder 1996 St. Bridgestad Den Bosch 1997 Forbo Krommenie 1998 B. Westra 1999 B.J. Schelen 2000 Chr. Niemeijer 2001 W. Willemse (Bridgeweb) 2002 E. Steinmetz (StepBridge) 2003 Denksportcentrum Apeldoorn 2004 Cabaret Dubbelfout 2005 R.F. Bouwland (Bridgemate) 2006 G.J. Hilte (Bridgemuseum) 2007 J.G.M. Kuijf (Startersbridge) 2008 B.C. Idefix 6 Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2008

9 Touwtrekker 1976 mw. M.E. Leufkens-Petit 1978 P.J.M. Postma 1980 Jeugdcommissie Berkel en Rodenrijs 1981 H.J. Koot 1985 mw. W.J. Cramer-Lefrandt 1989 mw. G. Silvius 1990 G. Meulenbroek 1992 dhr. en mw. Sielhorst 1993 C.J. v.d. Broek 1995 A.C.M. van Bokhoven en J. Rijnaarts 1995 R. Krol en J. Schoot Uiterkamp 1996 dhr. en mw. François 1997 F.H.A.G. Ivens 1998 mw. I. Goerres en J. Colen 1999 mw. E.C. Buisman-Odink 2000 mw. W. v.d. Kieboom 2001 J. Houwers 2001 W. Sam - Jeugdcommissie Amsterdam 2002 R. Spee 2003 mw. A. Wagenaar 2005 mw. H.M. Barendregt-de Wilde 2006 mw. J.G. de Haas 2007 J.A.J.C. Ogier Kei januari mw. C. Griffoen district Dordrecht (Kei+) 15 maart dhr. E.A. in t Veld B.C. Numansdorp 18 maart mw. N. Drouen-Habraken B.C. De Heuvel 21 april dhr. P.C. Koenen B.C. Gorkum 26 mei mw. J. Bos-Terreehorst B.V. Bruggehooft 27 mei dhr. A.W. Griffioen B.C. de Linge 3 juni mw. J.M. Zoutenbier-de Kort B.K. Uden 26 augustus dhr. F.E.M. Frank B.C. Akersloot 2 september mw. J. Waal-Kroon B.C. Nieuwer Amstel 3 september mw. M.E. Sampiemon B.C. Overtricks 11 september dhr. J.A. Fictoor B.C. de Schakel 13 september dhr. J.G. Roos B.C. Ermelo 20 september dhr. M. Peereboom B.C. De Gaech 8 november mw. E.C.A.M. Buitendijk B.C. Oost Brabant 23 december dhr. C.P. van der Heijden B.C. de Schildersbuurt Stuur januari dhr. A.K. de Bruin Delftse B.C. 24 april dhr. J. Petter B.C. De Lindebridgers 28 april dhr. R.A.M. Stravers B.C. BRIOS 13 mei dhr. J.F.C. Cronenberg B.C. A.M.C. 17 mei dhr. J.M. van Oosterhout district West-Brabant 25 mei dhr. C. Varkevisser district Leiden e.o. (Stuur+) 28 augustus mw. M.P.M. Olifiers-Boons B.C. de Goede Uitkomst 01 september dhr. J.C. Roos B.C. de Devel 04 september dhr. S. de Vries B.C. Buitenpost 20 september dhr. A.H.M. van den Brink B.C. Doesburg 30 september mw. Th. Bink-v.d. Wilk Bleiswijkse B.C. 04 oktober dhr. H.B.F. Derksen B.C. Teteringen 23 oktober dhr. H.J. van der Wouden B.K. Ons Genoegen 24 oktober dhr. W. Smit bridgedistrict Amsterdam 25 oktober mw. T. Nederpelt B.C. No Smoke 27 oktober dhr. H.J.W. van Gunst B.C. Steenwijk 22 november dhr. C.J. Lambregts district Vlaardingen 13 december dhr. P.W.R. Verhoeven B.C. de Bok 22 december mw. A.M.C. Pieters-Spoelstra B.C. VOP 23 december dhr. W. Verhoef B.C. Coriovallum 23 december mw. C.W. Smit-Elbers B.C. Coppelstock Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond

10 Commissies en bondsbureau per Permanente commissies Commissie van Beroep (CvB) mr. A.O.C.A. van Schravendijk, voorzitter mw. drs. G.J. van der Spek, secretaris mr. P. Bender mw. drs. P. Kaas mr. A.C. Monster mr. M.M. Verhoeven C. Varkevisser Financiële Commissie T. Creemers, voorzitter A.G. Hooijmaijers C.J. Lambregts A.V.N.M. Steur J.G. van Tilburg Commissie Jeugdbridge (CJB) P.S. Vonck, voorzitter mw. M.J. de Bruïne, secretaris mw. M. van Gelder mw. J. Hinssen E.F. Wackwitz sr. mw. P.M.J. Wijers Commissie Kei/Stuur A.L.F. Trippaers, voorzitter mw. N.A. de Boer mw. W. Kompier, ambtelijk secretaris Straf- en Tuchtcommissie mr. J.M.M. van Woensel, voorzitter mr. drs. P. v.d. Linde mr. M.N. Noorman ir. F. Schukken mw. A. Simons drs. F.J. Vergoed mr. R.G. van der Scheer, ambtelijk secretaris Commissie Lerarenopleiding en Bridge-onderwijs (LOBO) H.J. Laurant, voorzitter mw. M. Jansze, secretaris J.J. Barendregt D.D. Ottevanger mw. J. Pasman M.H. Slagmolen P.T. Spruit H.M.S. Willemsens Commissie Meesterpunten W.A. Vaders, voorzitter mw. A. Lodder (CAMP), secretaris A.G. Hooijmaijers J.G.J.M. van de Konijnenburg Ch.P. Maris mw. B. Vriend Protestcommissie (PK) E.A.W. van Dijk, voorzitter M. van Beijsterveldt, secretaris C.D. Holzscherer J.J. Jacobs T. Kootstra B. Kranenborg R. van Prooijen R. Ramer B. Westra Sectie TopBridge (STB) mw. mr. M.W. Erich-van Mechelen, voorzitter W. de Boer J. Ellerbroek J. van der Kam, ambtelijk secretaris Reglementencommissie (Reko) mevr. mr. M.W. Erich-van Mechelen, voorzitter C.D. Holzscherer N. Padmos A.V.N.M. Steur G.P.C. Westra 8 Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2008

11 Spelersraad C.P. Verkade, voorzitter H. Bertens F. Borm M. Heerschop mw. M.S. Michielsen R. von Seida W.Chr. Verbeek A.M.Th. Cosijn, ambtelijk secretaris Wedstrijdcommissie (Weko) M.M. Schoof, voorzitter A.M.Th. Cosijn, secretaris mw. L.H. Hoogweg-Spek A. Kooijman E.A. de Ruiter H. v. Tent G.P.C. Westra Tijdelijke commissies Seniorencommissie P.A.M. Michielsen, voorzitter D.J.A. Lambert Chr. Niemeijer J. Trouwborst A. van de Peppel mw. M.J. de Bruïne, ambtelijk secretaris Commissie Districtsfinanciering W. Brouwer, voorzitter T. van den Hil C.J. Lambregts W.A. Vaders R.G. van der Scheer, ambtelijk secretaris Overige Oud bondsbestuurders H. van Aarst A.M.J. de Bekker H. Bink mw. M.L.A.A. Blanken-Burgers R.G.T.J. Bosman mw. H.C. Bronsgeest-Schoute Y. Buruma mw. M.J.C. Chorus mw. E.M. Ducheyne-Swaan F.B. Durksz L. Hoedemaker J.F. Hubeek W.J. Juffermans A. Kooijman F. Schukken C.M. Storm van s Gravesande mw. E. van Strien-Spiekman W.A. Vaders A.J. Valk mw. G.F. Vogels Stichtingsbestuur StepBridge M.B. Koetser, voorzitter E.L. Steinmetz A.L.F. Trippaers A.G. van Uitert W.A. Vaders Dagelijks bestuur StepBridge W.A. Vaders, voorzitter J. van der Kam, secretaris E.L. Steinmetz A.G. van Uitert European Bridge League A.L.F. Trippaers (lid executive) W.A. Vaders World Bridge Federation A.L.F. Trippaers Federatie Nederlandse Denksporten W.A. Vaders (namens de NBB) Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond

12 Bondsbureau en sociaal jaarverslag in dienst: M. van Beijsterveldt - wedstrijdsecretariaat mw. Boelaars-Drijver - helpdesk automatisering mw. N.A. de Boer - projectleider verenigingsondersteuning mw. M.J. de Bruïne - breedtesport/jeugd A.M.Th. Cosijn - wedstrijdsecretariaat mw. B.H. van Dijk-Hage - secretariaat A. van t Hoenderdal * - wedstrijdtechnische ondersteuning opleidingen mw. M. Jansze - opleidingen J. van der Kam - hoofd breedtesport en opleidingen/adjunct-directeur mw. W.G.A.M. Kompier - secretariaat F.J. Lejeune - automatisering mw. A. Lodder - wedstrijdsecretariaat/meesterpunten mw. A.J. van den Meiracker - hoofd wedstrijdzaken mw. M. van der Pas - redacteur BRIDGE C.L. Reimer - ledenadministratie R.G. van der Scheer - secretaris Bondsbestuur/bondsdirecteur R.A. Schouten - wedstrijdsecretariaat/repro/algemene dienst mw. A. van Spengen - adm. medewerkster breedtesport en opleidingen B. ter Wal - hoofd administratie Mw. E. Witteveen - wedstrijdmaterialen H. Yüksel - administratie Topsport H.J. Laurant * - bondscoach H.W. Kelder * - trainer/coach vrouwen A.J.C.M. van Hoof - topsportcoördinator F. Borm - coördinator talentontwikkeling A. Maas - trainer open team M.H.J. Schollaardt - trainer aspiranten K. Tammens - trainer junioren * = niet in dienst Het bondsbureau is de professionele organisatie die de missie van de NBB verbindt met de inspanningen van alle vrijwilligers die de eigenlijke kern van de sportorganisatie zijn. De medewerkers van het bondsbureau vallen onder de CAO-Sport. Deze brengt een goed evenwicht tussen de belangen en wensen van de werknemers en de NBB als werkgever. In 2008 is het aantal medewerkers dat in deeltijd werkt verder gestegen, twaalf van de 21 werknemers werkten ultimo 2008 in deeltijd. Het aantal ziektedagen bleef gelukkig wederom beperkt. In 2008 hebben Simon Wiersema en Anneke Boer het bondsbureau verlaten. Jeanne van den Meiracker is (in deeltijd) benoemd tot hoofd wedstrijdzaken en Els Witteveen verricht sinds eind 2008 gedurende enkele dagen per week ondersteunende werkzaamheden voor wedstrijdzaken. Het bondsbureau is te klein voor een ondernemingsraad, maar heeft periodiek personeelsoverleg. 10 Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2008

13 Verantwoording Goed Sportbestuur Inleiding In 2005 heeft de commissie Goed Sportbestuur van NOC*NSF onder de bezielende leiding van Jan Loorbach dertien aanbevelingen geformuleerd waaraan het sportbestuur moet voldoen om zich te kunnen verantwoorden. Dit omdat sportbonden (maar ook districten) een maatschappelijke functie hebben en deels werken met maatschappelijk geld (subsidies). Voor het imago van de sport is het belangrijk dat op integere en transparante wijze wordt gewerkt. De NBB heeft besloten om de inhoud van dit rapport te onderschrijven en de Bond zo in te richten dat aan de richtlijnen uit dit rapport wordt voldaan onder het motto: pas toe of leg uit. Met dit besluit loopt het Bondsbestuur vooruit op besluiten van NOC*NSF-LOTTO om in de toekomst consequenties aan het (niet) gebruik van deze richtlijnen te verbinden inzake LOTTO financiering. Periodiek toetst de NBB intern in hoeverre voldaan wordt aan de eisen van goed sportbestuur. In 2008 is na de nulmeting in 2006, de 1-meting gedaan. Hierbij bleek dat op nationaal niveau er grote voortgang is geboekt. NOC*NSF heeft aangegeven dat de aanbevelingen uit goed sportbestuur ook voor de districten zouden moeten gaan gelden. De NBB moet het komende jaar bekijken of ze hieraan wil en kan voldoen. In dit jaarverslag wordt hier alleen ingegaan op de eisen van goed sportbestuur die worden gesteld aan het bondsbestuur. Bestuursfuncties en -functioneren Bestuursleden worden benoemd door de ALV voor perioden van drie jaar. Het is een onbezoldigde functie. Inzake de bestuursfuncties is een rooster van aftreden voor bestuursleden opgesteld dat rekening houdt met de maximale zittingstermijn van de code. Ook worden vanaf 2006 openbare oproepen gedaan voor nieuwe bestuurskandidaten teneinde doorstroming buiten eigen kring te bevorderen. Een lijst met onverenigbaarheden met activiteiten van Bondsbestuursleden is vastgelegd in de statuten. NBB-relevante nevenactiviteiten van bestuursleden volgen hieronder: De heer A.L.F. Trippaers (voorzitter): bestuurslid StepBridge, bestuurslid EBL executive, bestuurslid WBF De heer R.P. van Leeuwen (penningmeester): geen relevante nevenfuncties De heer mr. P.R. Zwart (vice-voorzitter): geen relevante nevenfuncties Mevrouw mr. M.W. Erich-Van Mechelen: geen relevante nevenfuncties De heer J.T.M. van der Mars geen relevante nevenfuncties De heer P.A.M. Michielsen: geen relevante nevenfuncties De heer M.M. Schoof: lid districtsbestuur Zeeland voorzitter stichting ZomerAvondBridge Walcheren De heer H.J. Laurant: bondscoach NBB Het Bondsbestuur is in het verslagjaar 8 keer bijeen geweest. Het Bondsbestuur wil op afstand besturen. De dagelijkse taken zijn gedelegeerd aan het Bondsbureau en aan vak-commissies. Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond

14 Verslagen van de commissies Commissie van Beroep De Commissie van Beroep vergaderde op 14 maart 2008 om haar uitspraken door te nemen. Mevrouw A.J. van den Meiracker trad in 2008 tussentijds af, vanwege haar benoeming bij de Bridgebond als hoofd Wedstrijdzaken. Omdat het aantal zaken van de CvB drastisch is afgenomen, wordt vooralsnog niet voorzien in deze vacature. De heer P. Bender werd herbenoemd voor een periode van drie jaar. De heer M. Verhoeven stelde zich in december 2008 opnieuw herkiesbaar; over zijn herbenoeming wordt in april 2009 door de AV beslist. Er werden in het verslagjaar twee zaken aanhangig gemaakt. In één beroep werd appellant deels in het gelijk gesteld, terwijl hij voor het overige deel niet-ontvankelijk werd verklaard. Eén beroep werd ongegrond verklaard. Voor de overzichtelijkheid volgt hieronder een korte samenvatting van beide uitspraken (in de gebruikelijke geanonimiseerde vorm). Overigens heeft de CvB besloten voortaan de gehele uitspraak op de site van de NBB ook te anonimiseren. B08-01 betreft een beroep tegen: 1. de beslissing van een districtsbestuur de door de betrokken DKL opgelegde straf wegens niet tijdig spelen te handhaven; 2. de beslissing van dit districtsbestuur dat het team van appellant niet heeft voldaan aan de verplichtingen voortvloeiende uit artikel 12.2 van het wedstrijdreglement; 3. de beslissing van dit districtsbestuur een protest aangaande het verloop van een arbitrage niet-ontvankelijk te verklaren; 4. de wijze van communicatie van de betrokken DKL. Ad 1. Het districtscompetitiereglement van het district kent een bijzondere bepaling met betrekking tot weliswaar niet verboden (HOM of BS) maar wel zeer ongebruikelijke biedsystemen en soortgelijke biedafspraken (artikel 12.2). Appellant heeft zich tijdig tot de DKL gewend met de vraag of een door de tegenstander gehanteerd systeem, (een variant van) Crazy Diamond, onder de werking van bedoelde bepaling viel. Bij aanvang van de wedstrijd tegen de tegenstander was die vraag nog niet door de DKL beantwoord, waarop het team van appellant de wedstrijd alleen onder protest wilde spelen. De tegenstander weigerde de wedstrijd onder protest te spelen, waarna partijen een nieuwe, reglementair niet toegestane, wedstrijddatum hebben afgesproken. Alleen het team van appellant is daarvoor gestraft. De Commissie van Beroep oordeelt dat het onder protest spelen van een wedstrijd geen bijzondere status aan zo n wedstrijd verleent, zodat het geen zin heeft een dergelijke voorwaarde te stellen of te weigeren. Het had daarom voor de hand gelegen dat de WL de viertallen geboden zou hebben het spelen aan te vangen. De tegenstander heeft zinloos en daardoor verwijtbaar geweigerd de wedstrijd te spelen. Het team van appellant heeft de voorwaarde weliswaar zinloos gesteld, maar was wel bereid de wedstrijd te spelen, zodat aan het team van appellant niet het verwijt kan worden gemaakt dat zij geweigerd zou hebben de wedstrijd te spelen. De wedstrijd had gewoon op de vastgestelde avond gespeeld moeten worden. Aan het team van appellant had geen straf opgelegd mogen worden. De beslissing van het districtsbestuur Utrecht wordt vernietigd en in beroep wordt de straf niet opgelegd. 12 Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2008

Jaarverslag 2007. van de secretaris. Nederlandse Bridge Bond

Jaarverslag 2007. van de secretaris. Nederlandse Bridge Bond Jaarverslag 2007 van de secretaris Nederlandse Bridge Bond Nederlandse Bridge Bond Kennedylaan 9 3533 KH Utrecht Telefoon: 030-2759911 Fax: 030-2759900 E-mail: nbb@bridge.nl Website: www.bridge.nl A.L.F.

Nadere informatie

Nederlandse Bridge Bond. Jaarverslag van de secretaris. Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2006

Nederlandse Bridge Bond. Jaarverslag van de secretaris. Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2006 Nederlandse Bridge Bond Jaarverslag van de secretaris 2006 Nederlandse Bridge Bond Kennedylaan 9 3533 KH Utrecht Telefoon: 030-2759999 Telefax: 030-2759900 E-mail: nbb@bridge.nl Website: www.bridge.nl

Nadere informatie

Nederlandse Bridge Bond. Jaarverslag van de secretaris. Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2005

Nederlandse Bridge Bond. Jaarverslag van de secretaris. Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2005 Nederlandse Bridge Bond Jaarverslag van de secretaris 2005 A.L.F. Trippaers, voorzitter Nederlandse Bridge Bond Kennedylaan 9 3533 KH Utrecht Telefoon: 030-2759999 Telefax: 030-2759900 E-mail: nbb@bridge.nl

Nadere informatie

Secretarieel Jaarverslag 2012. Nederlandse Bridge Bond

Secretarieel Jaarverslag 2012. Nederlandse Bridge Bond Secretarieel Jaarverslag 2012 Nederlandse Bridge Bond Nederlandse Bridge Bond Kennedylaan 9 3533 KH Utrecht Telefoon: 030-2759999 E-mail: nbb@bridge.nl Website: www.bridge.nl J.T.M. van der Mars, voorzitter

Nadere informatie

Nederlandse Bridge Bond. Jaarverslag van de secretaris. Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2004

Nederlandse Bridge Bond. Jaarverslag van de secretaris. Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2004 Nederlandse Bridge Bond Jaarverslag van de secretaris 2004 A.L.F. Trippaers, voorzitter Nederlandse Bridge Bond Kennedylaan 9 3533 KH Utrecht Telefoon: 030-2759999 Telefax: 030-2759900 E-mail: nbb@bridge.nl

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Vergadering dd. 02-06-2007 te Breda

Notulen van de Algemene Vergadering dd. 02-06-2007 te Breda Notulen van de Algemene Vergadering dd. 02-06-2007 te Breda Vertegenwoordigers van de districten: BF Regio Amsterdam F. Verhagen, B. Westra Utrecht D. Lambert, H.Th.M.L. Janssen, mw. M. Cottaar s-gravenhage

Nadere informatie

Sportief Jaarverslag 2014

Sportief Jaarverslag 2014 Sportief Jaarverslag 2014 Nederlandse Bridge Bond Nederlandse Bridge Bond Kennedylaan 9 3533 KH Utrecht Telefoon: 030-2759999 E-mail: nbb@bridge.nl Website: www.bridge.nl O.J. Vrieze, voorzitter R.P. van

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Vergadering dd. 20-05-2006 te Maastricht

Notulen van de Algemene Vergadering dd. 20-05-2006 te Maastricht Notulen van de Algemene Vergadering dd. 20-05-2006 te Maastricht Presentie: Vertegenwoordigers van de districten: BF Regio Amsterdam F. Verhagen, W. Smit Utrecht D. Lambert, H.Th.M.L. Janssen, mw. M. Cottaar

Nadere informatie

De Bridgeclub Centraal

De Bridgeclub Centraal De Bridgeclub Centraal reorganisatievoorstel Nederlandse Bridge Bond Advies aan de algemene ledenvergadering Commissie Herstructurering Utrecht, 2 mei 2010 De bridgeclub centraal. Advies Commissie Herstructurering.

Nadere informatie

Verslag van het 1 e Bridgecongres van de Nederlandse Bridge Bond d.d. 29 oktober 2011 te Veldhoven

Verslag van het 1 e Bridgecongres van de Nederlandse Bridge Bond d.d. 29 oktober 2011 te Veldhoven Verslag van het 1 e Bridgecongres van de Nederlandse Bridge Bond d.d. 29 oktober 2011 te Veldhoven Aanwezig: Vertegenwoordigers van de aangemelde bridgeverenigingen Vertegenwoordigers van alle districten

Nadere informatie

NEDERLANDSE BRIDGE BOND LID STRAF- EN TUCHTCOMMISSIE COMPETENTIEPROFIEL

NEDERLANDSE BRIDGE BOND LID STRAF- EN TUCHTCOMMISSIE COMPETENTIEPROFIEL NEDERLANDSE BRIDGE BOND LID STRAF- EN TUCHTCOMMISSIE COMPETENTIEPROFIEL Kenmerken Nederlandse Bridge Bond De Nederlandse Bridge Bond (NBB) is de nationale sportbond op het gebied van bridge, aangesloten

Nadere informatie

Nederlandse Bridge Bond. Jaarverslag van de secretaris. Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2002

Nederlandse Bridge Bond. Jaarverslag van de secretaris. Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2002 Nederlandse Bridge Bond Jaarverslag van de secretaris 2002 A.L.F. Trippaers, voorzitter Nederlandse Bridge Bond Kennedylaan 9 3533 KH Utrecht Telefoon: 030-2759999 Telefax: 030-2759900 E-mail: nbb@bridge.nl

Nadere informatie

Nederlandse Bridge Bond. Jaarverslag van de secretaris. Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2003

Nederlandse Bridge Bond. Jaarverslag van de secretaris. Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2003 Nederlandse Bridge Bond Jaarverslag van de secretaris 2003 A.L.F. Trippaers, voorzitter Nederlandse Bridge Bond Kennedylaan 9 3533 KH Utrecht Telefoon: 030-2759999 Telefax: 030-2759900 E-mail: nbb@bridge.nl

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Bridge Bond d.d. 11 december 2010 te Utrecht

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Bridge Bond d.d. 11 december 2010 te Utrecht Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Bridge Bond d.d. 11 december 2010 te Utrecht Aanwezig: Vertegenwoordigers van de districten BF Regio Amsterdam Frank Verhagen Utrecht Donald

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

Wedstrijdreglement BC 80,

Wedstrijdreglement BC 80, I Afkortingen en begrippen NBB: Nederlandse Bridge Bond. TC: Technische Commissie van BC 80. Parencompetitie: totaal aantal clubavonden van deze competitievorm in het seizoen. Viertallencompetitie: totaal

Nadere informatie

Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010.

Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010. Secretariaat District Kennemerland J. Vermeerstraat 40 2102 BW Heemstede Tel: 023-5286656 E-Mail: helenedeklerk@hotmail.com Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010. Aanwezig: Ron Jedema

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Genieten van bridge op ieder niveau. U kunt rekenen op de Nederlandse Bridge Bond

Genieten van bridge op ieder niveau. U kunt rekenen op de Nederlandse Bridge Bond Genieten van bridge op ieder niveau U kunt rekenen op de Nederlandse Bridge Bond Inhoud Inleiding 3 NBB Rekenprogramma 4 Eigen clubwebsite via de NBB 6 Voordeel op wedstrijdmaterialen 9 Maandblad Bridge

Nadere informatie

Nederlandse Basketball Bond. Instellingsbesluit Afdelingscommissies

Nederlandse Basketball Bond. Instellingsbesluit Afdelingscommissies Nederlandse Basketball Bond Instellingsbesluit Afdelingscommissies Ingesteld door het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond (NBB), op grond van artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement, op 10 juni

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

REGLEMENT PARENCOMPETITIES DISTRICT UTRECHT NBB (zoals van kracht per 1 aug 2012)

REGLEMENT PARENCOMPETITIES DISTRICT UTRECHT NBB (zoals van kracht per 1 aug 2012) 1 # 6 REGLEMENT PARENCOMPETITIES DISTRICT UTRECHT NBB (zoals van kracht per 1 aug 2012) 1 Reglementen 1.1 Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van het District Utrecht en: - de internationale

Nadere informatie

Nederlandse Bridge Bond. Jaarverslag van de secretaris. Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2000

Nederlandse Bridge Bond. Jaarverslag van de secretaris. Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2000 Nederlandse Bridge Bond Jaarverslag van de secretaris 2000 Ir. L. Hoedemaker, voorzitter Nederlandse Bridge Bond Willem Dreeslaan 55 3515 GB Utrecht Telefoon: 030-2759999 Telefax: 030-2759900 E-mail: nbb@bridge.nl

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT BC DE BOERDERIE

WEDSTRIJDREGLEMENT BC DE BOERDERIE 1 Algemeen 1.1 Clubcompetitie: Serie zittingen voor clubleden waarover een gemiddelde score per paar wordt bijgehouden. 1.2 Zomercompetitie: Serie zittingen voor clubleden en belangstellenden waarover

Nadere informatie

Advies Nederlandse Bridge Bond Voorlichting Districten en Verenigingen April 2009

Advies Nederlandse Bridge Bond Voorlichting Districten en Verenigingen April 2009 Advies Nederlandse Bridge Bond Voorlichting Districten en Verenigingen April 2009 Harry Wijbenga, Marcel van de Pol, Judith de Vries, Ilona van der Boon & Virginia Humme Agenda 1. Doelstelling Kansen Verzilveren

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 14-06-2003 te Utrecht

Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 14-06-2003 te Utrecht Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 14-06-2003 te Utrecht Presentie: Vertegenwoordigers van de districten: Bridge Federatie Regio Amsterdam, Utrecht, s-gravenhage en Omstreken, Noord-Holland Noord,

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Artikel A6. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels zoals vastgesteld door de NBB en dit reglement.

Artikel A6. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels zoals vastgesteld door de NBB en dit reglement. Bridge Reglementen Hoofdstuk A - Algemeen - Artikel A1 / A11 Hoofdstuk B - Programma - Artikel B1 / B3 Hoofdstuk C - Scores, lijnen - Artikel C1 / C3 Hoofdstuk D - Vervangende scores, promotie en degradatie

Nadere informatie

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014 Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014 Blad 1 van 68 INHOUDSOPGAVE: HOOFDSTUK 1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN... 9 PARAGRAAF 1.1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN... 9

Nadere informatie

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen; Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Het bestuur, gelet op artikel 33 van de Pensioenwet; gelet op de Code Pensioenfondsen,

Nadere informatie

NCB Jaarverslag 2013. Bij de AVA in juni 2013 is Mevr. A.N. Leeuwenhage benoemd tot bestuurslid.

NCB Jaarverslag 2013. Bij de AVA in juni 2013 is Mevr. A.N. Leeuwenhage benoemd tot bestuurslid. NCB Jaarverslag 2013 Het jaar 2013 ligt al weer geruime tijd achter ons. Het is een jaar geweest waarin de NCB bestuurlijk weer was versterkt met twee nieuwe bestuursleden. Helaas moest de heer B.A. Huigens

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015 Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015 Vastgesteld in de bondsvergadering van Blad 1 van 66 INHOUDSOPGAVE: HOOFDSTUK 1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN... 9 PARAGRAAF 1.2 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Vergadering van de Nederlandse Bridge Bond

Notulen van de Algemene Vergadering van de Nederlandse Bridge Bond Notulen van de Algemene Vergadering van de Nederlandse Bridge Bond gehouden op 16 december 2006 te Utrecht Notulen van de Algemene Vergadering dd. 16-12-2006 te Utrecht Presentie: Vertegenwoordigers van

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;

Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft; Aanpassing Statuten oktober 2015 Artikel 6 4c. Een opgelegde straf wordt aan de leden bekend gemaakt. Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

4.1. Alternatief spelerspas De vergadering geeft het advies akkoord te gaan met de overwegingen van het districtsbestuur.

4.1. Alternatief spelerspas De vergadering geeft het advies akkoord te gaan met de overwegingen van het districtsbestuur. BESLUITENLIJST vergadering, cluster 3 t/m 7 zaalvoetbal gehouden op 21-10-2010 In DE Hangar te Eindhoven Aanwezig: De verenigingen: Brabantia, CFE/VDL groep, FC Elisa, KW, RKTVV De bestuursleden: M. Pieters.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 14-12-2002 te Utrecht

Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 14-12-2002 te Utrecht Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 14-12-2002 te Utrecht Presentie: Vertegenwoordigers van de districten: Bridge Federatie Regio Amsterdam, Utrecht, s-gravenhage e.o., Noord- Holland Noord, Rotterdam

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

District Groningen 2015 / 2016

District Groningen 2015 / 2016 APIH, clubavond District Groningen 2015 / 2016 ALV 25 september 2015 Bestuur district Groningen 1 Informatie over NBB en district Groningen De Nederlandse Bridge Bond (NBB) heeft sinds 2010 de bridge verenigingen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Bridgeseizoen 2014-2015

Bridgeseizoen 2014-2015 Bridgeseizoen 2014-2015 Maak uw clubagenda met hulp van de NBB Beloning na gedane arbeid! Ruitenboertoernooi Uw clubavond is de voorronde! Districtscompetities Leuk om mee te doen Bridgecongres Zorg dat

Nadere informatie

Technisch Reglement Larsheim Bridge, 12 februari 2015 blad 1

Technisch Reglement Larsheim Bridge, 12 februari 2015 blad 1 Technisch Reglement Larsheim Bridge, 12 februari 2015 blad 1 Algemene bepalingen Art. 1 Wedstrijden, georganiseerd door de bridgeclub "Larsheim", worden gespeeld volgens de spelregels voor wedstrijdbridge

Nadere informatie

Notulen ALV District Dordrecht NBB 11 april 2015

Notulen ALV District Dordrecht NBB 11 april 2015 Notulen ALV District Dordrecht NBB 11 april 2015 Aanwezig: B.C. De Devel B.C. t Ambacht Sans Fumer B.C. Hoornaar B.C. ter Merwe N.R.B.C. Drechtsteden Willemien Dingemans Bas van der Jagt Jacqueline Willemse

Nadere informatie

ALV, 30 november 2015

ALV, 30 november 2015 ALV, 30 november 2015 Agenda 1. Opening 2. Vaststellen notulen ALV 22 april 2015 Natasja 3. Jaarverslag seizoen 2014 2015 Simon 4. Voortgang fusie, laatste seizoen 2015 2016 Simon 5. Financieel jaarverslag

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4.

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4. B.C.Goirle Huishoudelijk Reglement Artikel 1. Bestuur 2 Artikel 2. Jeugd 4 Artikel 3. Bondscompetitie 4 Artikel 4. Recreatie 4 Artikel 5. Kascontrole 5 Artikel 6. Toelating nieuwe leden 5 Artikel 7. Discipline

Nadere informatie

Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014

Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014 Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014 Vereniging voor christelijk hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg gevestigd te Amsterdam ALGEMEEN ARTIKEL 1 1.1 Dit reglement is gebaseerd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

Reglement van de Financiële Commissie van NOC*NSF

Reglement van de Financiële Commissie van NOC*NSF Reglement van de Financiële Commissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Financiële Commissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Minigolfclub Appelscha 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Leden... 2 Artikel 2 Bestuur... 3 Artikel 3 Commissies... 4 Artikel 4 Contributie... 4 Artikel 5 Geldmiddelen/declaraties...

Nadere informatie

Reglement deelnemersraad BPF Bouw

Reglement deelnemersraad BPF Bouw Reglement deelnemersraad BPF Bouw Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Bestuur: Statuten: Pensioenreglement: Deelnemers: Pensioengerechtigden: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

BRIDGE ZONDER NICOTINE HUISHOUDELIJK REGLEMENT. (H.R.) Uitgave september 2001.

BRIDGE ZONDER NICOTINE HUISHOUDELIJK REGLEMENT. (H.R.) Uitgave september 2001. BZN BRIDGE ZONDER NICOTINE HUISHOUDELIJK REGLEMENT. (H.R.) Uitgave september 2001. 1 ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALING.... 3 ARTIKEL 2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT.... 3 ARTIKEL 3. LIDMAATSCHAP VAN DE BOND.... 3

Nadere informatie

Nederlandse In en Outdoor Bowls Bond Bowls Nederland

Nederlandse In en Outdoor Bowls Bond Bowls Nederland Nederlandse In en Outdoor Bowls Bond Bowls Nederland Inleiding Dit bestuursprofiel gaat uit van de ideale situatie. In de praktijk zijn er anno 2016 twee actieve bestuursleden en zijn ook de regio s in

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur schaakclub Purmerend Vastgesteld door het bestuur: 09-01-2010 Versie: aanvulling voor seizoen 2015 2016 Aangepast: 2-11-2015 1 van 14 gemaakt op: 2-11-2015

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Naam en domicilie Artikel 1 De vereniging draagt de naam "Badmintonclub Smash" Zij is gevestigd te Vught. Zij is opgericht 5

Nadere informatie

B E K E R R E G L E M E N T

B E K E R R E G L E M E N T ingaande 1 september 1975 geheel gewijzigd 1 september 1996 gewijzigd 1 september 1997 gewijzigd 5 maart 1998 gewijzigd 1 september 1998 geheel gewijzigd 1 september 2004 B E K E R R E G L E M E N T VAN

Nadere informatie

Conform het bestaande aftreedschema treedt in 2016 het volgende bondsbestuurslid af: Ton Wijers

Conform het bestaande aftreedschema treedt in 2016 het volgende bondsbestuurslid af: Ton Wijers Agendapunt 11. Verkiezing leden bondsbestuur 11.1 Voordracht bestuursleden Conform het bestaande aftreedschema treedt in 2016 het volgende bondsbestuurslid af: Ton Wijers Het aftreedschema ziet er als

Nadere informatie

IJ.B.C. DE JUMP Velserbroek, 14-01-2012

IJ.B.C. DE JUMP Velserbroek, 14-01-2012 IJ.B.C. DE JUMP Velserbroek, 14-01-2012 Secretariaat: Westbroekerweg 81 1991 LX Velserbroek Tel. 023-5389451 e-mail adres: michael@dejump.nl Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de jaarlijkse

Nadere informatie

Lid Financiële Commissie

Lid Financiële Commissie Badminton Nederland behoort met circa 50.000 leden tot de middelgrote sportbonden van Nederland. Badminton Nederland ontplooit activiteiten op de werkvelden Dienstverlening & Wedstrijdzaken, Topbadminton

Nadere informatie

INHOUD. LBC - Landsmeerse Bridge Club. Wedstrijd- en Competitie-Reglement. Doel van het Reglement. Algemene bepalingen

INHOUD. LBC - Landsmeerse Bridge Club. Wedstrijd- en Competitie-Reglement. Doel van het Reglement. Algemene bepalingen INHOUD LBC - Landsmeerse Bridge Club Wedstrijd- en Competitie-Reglement Doel van het Reglement Het reglement geeft richtlijnen om in een speel-seizoen de wedstrijden voor het club-kampioenschap te organiseren.

Nadere informatie

Inkomsten: Toelichting op de begroting 2013 van de NTTB afdeling Noord.

Inkomsten: Toelichting op de begroting 2013 van de NTTB afdeling Noord. Toelichting op de begroting 2013 van de NTTB afdeling Noord. Algemeen. Bij het opmaken van deze begroting hebben wij gebruik gemaakt van het jaarplan 2013. Wij pleiten voor duidelijke en transparante taakverdeling

Nadere informatie

Een door het Bestuur ingestelde en door haar benoemde commissie, bestaande uit een aantal leden welke het Bestuur adviseert omtrent wedstrijdzaken.

Een door het Bestuur ingestelde en door haar benoemde commissie, bestaande uit een aantal leden welke het Bestuur adviseert omtrent wedstrijdzaken. Artikel 1 Toepassing van definities Het wedstrijdreglement is van toepassing bij alle door de vereniging georganiseerde interne wedstrijden waaraan leden van de vereniging en invallers deelnemen. Voor

Nadere informatie

Klachtenreglement. B r a n c h e ve r e n i g i n g voor P r o f e s s i o n e l e B ew i n d vo e r d e r s e n I n k o m e n s b e h e e r d e r s

Klachtenreglement. B r a n c h e ve r e n i g i n g voor P r o f e s s i o n e l e B ew i n d vo e r d e r s e n I n k o m e n s b e h e e r d e r s Klachtenreglement Datum 10 december 2015 Onderwerp Klachtenreglement Auteur Klachtencommissie E-mail klachten@bpbi.nl B r a n c h e ve r e n i g i n g voor P r o f e s s i o n e l e B ew i n d vo e r d

Nadere informatie

BC Hoog Laag. Competitie- en Wedstrijdreglement

BC Hoog Laag. Competitie- en Wedstrijdreglement BC Hoog Laag Competitie- en Wedstrijdreglement Artikel 1 Het bestuur stelt de wedstrijdagenda op legt deze ter bespreking voor aan de algemene ledenvergadering. Het bestuur is bevoegd gedurende het speelseizoen

Nadere informatie

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (Primair Onderwijs) Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord Limburg Vastgesteld 25092013 Toelichting vooraf Bij de in het reglement genoemde termijnen gaat het steeds

Nadere informatie

KLACHTEN REGLEMENT. Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders

KLACHTEN REGLEMENT. Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders KLACHTEN REGLEMENT Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders Versie 13 mei 2012 1 Klachtenreglement Artikel 1 Algemeen 1. Elk lid van de branchevereniging behoort een interne

Nadere informatie

W E D S T R I J D R E G L E M E N T

W E D S T R I J D R E G L E M E N T W E D S T R I J D R E G L E M E N T (aanvulling op de spelregels) VAN DE NEDERLANDSE BRIDGE BOND ingaande 24 mei 1961 geheel gewijzigd 1 september 1995 gewijzigd 1 september 1997 gewijzigd 1 september

Nadere informatie

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ K LACHTENREGLEMENT STICHTING TAFELVANZEVEN ROTTERDAM Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: Bestaande uit 4 onafhankelijke leden, hierna te noemen klachtencommissie Stichting

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Bestuursprofiel HB. 1. Werkveld. 2. Hoofdtaken. 3. Benoeming leden van bestuur

Bestuursprofiel HB. 1. Werkveld. 2. Hoofdtaken. 3. Benoeming leden van bestuur 1. Werkveld Het bestuur van de KNVvL is verantwoordelijk voor de voorbereiding en totstandkoming van en het toezicht op de uitvoering van het meerjarenbeleid van de KNVvL. In dit kader stelt zij het jaarbeleid

Nadere informatie

regie in eigen hand b. krachtenbundeling verspreiden van kennis stimuleren van onderzoek en ontwikkeling

regie in eigen hand b. krachtenbundeling verspreiden van kennis stimuleren van onderzoek en ontwikkeling Artikel 1. Visie (1) 1.1 De Parkinson Vereniging ontwikkelt zich tot een onmisbare professionele steun voor en door mensen die zelf of in hun directe omgeving te maken hebben met de ziekte van Parkinson

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De vereniging is opgericht op., 1975. Zij stelt zich ten doel het beoefenen van de handbalsport te bevorderen. Artikel 2

Nadere informatie

Functie omschrijving Bijlage 1

Functie omschrijving Bijlage 1 Functie omschrijving Bijlage 1 Voorzitter 1 Voorzitten van de bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen 2 Diverse vertegenwoordigingen representatief (prijsuitreikingen, jubilea etc) 3 Bezoeken

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

Profiel Bestuur. Taekwondo Bond Nederland. December 2008 A.i. Bestuurscommissie TBN

Profiel Bestuur. Taekwondo Bond Nederland. December 2008 A.i. Bestuurscommissie TBN Profiel Bestuur Taekwondo Bond Nederland December 2008 A.i. Bestuurscommissie TBN INHOUDSOPGAVE: 1. WERKVELD 3 2. HOOFDTAKEN 3 3. BENOEMING LEDEN VAN BESTUUR 3 4. OMVANG VAN HET BESTUUR 3 5. ALGEMENE TAAKOMSCHRIJVING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 15 637 Casinospelen Nr. 2 Het vroegere stuk is gedrukt in de zitting 1978-1979 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de heer Voorzitter

Nadere informatie

Begroting 2011. van de Nederlandse Bridge Bond. met contributievoorstel. ALV op 11 december 2010 te houden in NDC Den Hommel te Utrecht

Begroting 2011. van de Nederlandse Bridge Bond. met contributievoorstel. ALV op 11 december 2010 te houden in NDC Den Hommel te Utrecht Begroting 2011 van de Nederlandse Bridge Bond met contributievoorstel ALV op 11 december 2010 te houden in NDC Den Hommel te Utrecht Inhoudsopgave begroting 2011 Voorwoord van de penningmeester pagina

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Januari 2010. Beleidsplan 2007-2011 Bridgeclub Rijnland

Januari 2010. Beleidsplan 2007-2011 Bridgeclub Rijnland Januari 2010 Versie 1.0 ALV september 2007 Versie 1.1 Update actieplan 2009-2010 Versie 1.2 Update september 2009 Versie 1.3 Update doelstellingen Beleidsplan 2007-2011 Bridgeclub Rijnland Versie 1.3 1

Nadere informatie

gemppritp Tiel 12 FEB. 2016 116.001463 2&L

gemppritp Tiel 12 FEB. 2016 116.001463 2&L O P O - R Gemeenteraad gemeente Tiel t.a.v. Mevr. M. Winter-Bults Postbus 6325 4000 HH Tiel gemppritp Tiel II 12 FEB. 2016 116.001463 Plaats: Kenmerk: Onderwerp: CC: Tiel, 10 februari 2016 2016-02-10-RvT-OOl

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie