SCHOOLGIDS RB Basisschool n Baoken Heggelkampsweg RB Agelo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2013-2014. 7RB www.ba. Basisschool n Baoken Heggelkampsweg 4 7636 RB Agelo"

Transcriptie

1 7RB SCHOOLGIDS Basisschool n Baoken Heggelkampsweg RB Agelo Tel Fax

2 Inhoud Schoolgids Schoolgids van basisschool n Baoken... 4 Inleiding Wie zijn wij Onze school Ons bestuur Missie/visie Identiteit Gebouw Wijk/buurt Populatie Personeel/stagiaires Onderwijs Ons onderwijs Onderwijsconcept Leerlingenzorg Passend onderwijs Onderwijstijd, verantwoording per vakgebied, schooltijd Methoden Met wie werken we samen Kwaliteitszorg Ouders als partner: Procedures en protocollen: Leerplicht en leerrecht Verlofaanvraag Toelating en verwijdering, schorsing Meldcode huiselijk geweld Medisch protocol Protocol sociale media op school Veiligheidsprotocol Omgang met sponsporgelden Klachtenregeling Vervanging zieke leerkrachten Praktische zaken: Buitenschoolse opvang (BSO)

3 4.2 Traktaties / verjaardagen Schoolreisjes ( en andere activiteiten) Verkeersveiligheid Luizencontrole Eten en drinken Schoolfotograaf Oud papier Verzekeringen

4 Schoolgids van basisschool n Baoken Inleiding Deze gids is voor kinderen, ouders en/of verzorgers (*) en voor iedereen die iets wil weten over onze school. In deze gids laten wij zien waar basisschool n Baoken voor staat, op welke manier we kinderen willen laten leren en op welke wijze wij werken. Onze basisschool behoort tot de stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (Konot). Deze stichting bestaat uit 22 scholen, gesitueerd in de gemeentes Oldenzaal, Dinkelland en Losser. De naam van de school is Basischool n Baoken. n Baoken komt van n Boaken. [Dit is naar alle waarschijnlijkheid ontstaan door een in de administratie letterverwisseling.] De door hoge eiken en wat lagere begroeiing gemarkeerde plaats waar vroeger een zeer oud gebruik plaats vond: de brooduitdeling, staat bekend onder de naam "'n Boaken". De brooduitdeling is een zeer oud gebruik dat zich afspeelt op de Ageler Es. Hier werden vroeger, op maandag na Beloken Pinksteren, door boeren met een aandeel in de marke broden uitgedeeld aan armen. Hoewel de aankleding van de ceremonie in 1956 enigszins gewijzigd werd, komen de boeren op die middag nog elk jaar bijeen om te bidden voor een goede oogst en in plaats van brood geld te schenken aan minder bedeelden. De plechtigheid speelt zich af op een open plek aan de Zonnenbergweg, op ongeveer een kilometer ten zuidwesten van Ootmarsum. De huidige situatie De natuurlijke verzamelplaats "n Boaken", waar eeuwenlang de brooduitdeling plaatsvond, heeft inmiddels een wat ander aanzien gekregen. Het pittoreske zandweggetje is veranderd in een rechte asfaltstraat en de goudgele korenvelden hebben plaatsgemaakt voor groene maïs. Ook de brooduitdeling in de oude vorm bestaat niet meer, sinds zich in de jaren vijftig geen broodarmen meer meldden. Men geeft nu geld aan een liefdadig doel. Op de plek van "'n Boaken" werd in 1956 een landkruis opgericht, waar de boeren uit Agelo nog jaarlijks samenkomen om de oude traditie in stand te houden. De schoolgids wordt voor vier jaar vastgesteld. Daarnaast wordt jaarlijks een jaarkatern vastgesteld. Beide delen zijn op de website van de school geplaatst. Documenten met aanvullende informatie waarnaar in deze schoolgids verwezen worden, vindt u op de website van de school Daar waar het afspraken van stichting Konot betreft kunt u deze documenten vinden op de website van Konot Zie: Mocht u naast de gegeven informatie behoefte hebben aan een nadere kennismaking, dan bent u natuurlijk van harte welkom bij ons op school. U kunt altijd een afspraak hiervoor maken met de directie. Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat uw kind/kinderen een fijne en leerzame tijd bij ons op school mag/mogen hebben. Huub van der Wal Brigitta van Zon 4

5 (*) ter bevordering van de leesbaarheid kiezen wij ervoor om hierna ouders te schrijven, waar ouders en/of verzorgers wordt bedoeld. 1. Wie zijn wij 1.1 Onze school Basisschool n Baoken is een katholieke school in de buurtschap Agelo. n Baoken is een kleine school. Er zijn drie combinatiegroepen. Van jaar tot jaar wordt bekeken hoe deze groepen moeten worden ingedeeld. Zelfstandigheid van werken is een vanzelfsprekendheid evenals een grote betrokkenheid van de leerlingen naar elkaar toe. n Baoken in Agelo is meer dan alleen een onderwijsplek voor de jeugd van Agelo. De school is ook een bindend element op de sociale kaart van de buurtschap. Al heel lang is er een school in deze buurtschap, al in de 18 e eeuw wordt er melding gemaakt van een zgn. Markeschool in Agelo. In 1928 is de school een katholieke school geworden. Sinds 1972 is de school gehuisvest aan de Heggelkampsweg 4. Het team bestaat uit: Een directiekoppel voor de hele Onderwijsgemeenschap Ootmarsum die gevormd is uit de volgende basisscholen: De Meander (Ootmarsum), n Esch (Tillligte), t Kämpke (Lattrop). Locatiecoördinator Leerkrachten waaronder: De IB-er is van de school. De IB-er coacht de leerkrachten bij het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van klassenmanagement, pedagogisch en didactisch handelen. De IB-er ondersteunt de leerkrachten met hulpvragen over kinderen. Ze heeft groepsbesprekingen en leerlingenbesprekingen met de leerkrachten. Ze heeft contact met instanties buiten de school. De digicoach. Deze is hiervoor opgeleid en is verantwoordelijk voor de ICT op school. De digicoach biedt de leerkrachten hulp op ICT-gebied. Hij zorgt ervoor dat de leerkrachten zich kunnen ontwikkelen op ICT gebied en door leren van elkaar zij hun vaardigheden kunnen vergroeten. De schoolcontactpersoon. Deze is er voor kind, leerkracht, ouders en allen die onze school bezoeken. Bij de SCP-er kan men aankloppen wanneer er op het gebied van pesten, intimidatie of geweld op school iets plaats vindt of heeft gevonden. De identiteitscoördinator. Deze bezoekt de bijeenkomsten in konot-verband om op school de zaken die te maken hebben met de identiteit de leerkrachten te ondersteunen. Deze heeft tevens de zorg voor de gedenkhoek. 5

6 1.2 Ons bestuur Zoals eerder beschreven behoort onze school tot de stichting Konot. De stichting wordt bestuurd door een College van Bestuur (CvB). Dit bestuur bestaat uit twee leden. Het CvB en de directies worden ondersteund door stafmedewerkers. Het CvB houdt zich op hoofdlijnen bezig met het ontwikkelen, vaststellen en evalueren van het beleid en de levensbeschouwelijke identiteit van de gehele stichting. Tevens sturen zij nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen, projecten en activiteiten aan om directeuren te ondersteunen bij het realiseren van kwalitatief goed onderwijs in een bijzondere school. Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT), het personeel, de ouders en de inspectie over de mate waarin de vastgestelde doelstellingen zijn behaald en de besteding van de middelen. Op het niveau van de stichting is een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) actief. Zij adviseert over het beleid en heeft op een aantal beleidsterreinen instemmingsbevoegdheid. Op schoolniveau is de MedezeggenschapsRaad (MR) actief. De leden bestaan uit ouders/verzorgers en leerkrachten en worden gekozen volgens de bepalingen van het MRreglement. Vanuit de MR worden een afgevaardigde gekozen voor de GMR. Contactgegevens CvB: Postbus AJ Oldenzaal Telefoonnummer secretariaat:

7 Organogram Raad van Toezicht (RvT) College van Bestuur (CvB) Gemeenschap-pelijke MR (GMR) Staf Konot Staf Konot Secretariaat Identiteit ICT Personeel&Organisatie Financiën&Huisvesting Onderwijs Kwaliteitszorg Directie KOG Directie School Medezeggenschapsraad (MR) Ondersteuning Ondersteuning Team school 1 Team school 2 Team school3 Team School Konot OnderwijsGemeenschappen (KOG): 1. De Meander, n Baoken, n Esch, t Kämpke 2. De Veldkamp, De Alexander 3. De Zevenster, De Mariaschool, Willibrordschool 4. De Wendakker, De Maten 5. De Esch, Franciscusschool Individuele Konotscholen: 1. Aloysiusschool 2. Bernardusschool 3. De Bongerd 4. De Drie-Eenheid 5. De Kerkewei 6. De Leemstee 7. Plechelmusschool 8. Bs. Willibrordus 9. De Windroos (SBaO) 7

8 1.3 Missie/visie Klein van omvang volop in beweging! Basisschool n Baoken is een kleine school in een kleine buurtschap. Bij ons op school willen we dat kinderen veel leren en vooral met veel plezier naar school toe komen. Samen vieren en samen delen vinden we belangrijk. We leren van elkaar en met elkaar. Het werken in combinatiegroepen versterkt het gevoel van bij elkaar horen. Zowel in de school als buiten op de speelplaats. Het woord respect staat hoog in het vaandel. Door respect te hebben voor elkaars eigenheid kan een ieder zich ook waardig voelen. n Baoken is niet alleen een school, maar heeft ook een centrale plek binnen de buurtschap. We zijn een katholieke school met een open karakter en staan ook open voor kinderen met andere levensbeschouwingen. Het onderwijs op n Baoken is gericht op passend onderwijs, onderwijs op maat met veel aandacht voor het individuele kind. We willen de kinderen op n Baoken de kans bieden om hun eigen mogelijkheden te ontplooien in een veilige en uitdagende omgeving. We willen ze leren om zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch in het leven te staan. 1.4 Identiteit Onze school is een katholieke school die met behoud van onze eigen identiteit openstaat voor andersdenkenden. Onze identiteit biedt de mogelijkheid om de tradities van leerkrachten, kinderen en ouders, samen met hun ervaringen als een belangrijke inspiratiebron te zien. Deze tradities en ervaringen geven belangrijke waarden mee van waaruit we met kinderen communiceren en handelen. Deze waarden zijn: dynamiek, respect, openheid, betrokkenheid en vertrouwen. Vanuit die tradities en ervaringen stellen wij onszelf en elkaar deze zes levensvragen: (Wie is de mens? Wat is goed en kwaad? Hoe leven mensen samen? Wat is de betekenis van lijden en dood? Wat is ruimte? Wat is tijd?) Onze identiteit wordt zichtbaar door: Rituelen te gebruiken als: dagopeningen, gedenkhoek en vieringen. Burgerschapsvorming te bevorderen door middel van: schoolregels, corvee, protocollen met betrekking tot identiteitsonderwerpen. Levensbeschouwelijke communicatie -lessen te verzorgen met ruimte voor: verhalen, tradities en de zes levensvragen. Betrokkenheid op de wereld te bevorderen door: samen te werken met maatschappelijke en ideële organisaties, mee te doen aan acties en projecten. Vanuit Konot zijn er twee projecten voor de sacramenten -voorbereiding ontwikkeld waarin een mogelijkheid wordt gecreëerd voor een samenwerking tussen school, ouders en parochie. De projecten zijn zo opgezet dat duidelijk wordt dat de school en de parochie ieder een eigen verantwoordelijkheid heeft: de school is verantwoordelijk is voor de algemene lijn en de parochie is verantwoordelijk voor de kerkelijke lijn. 8

9 Het communieproject is getiteld: Maak van mij een regenboog. Deze titel is gebaseerd op de tekst van een gedicht van bisschop Dom Helder Camera. De titel van het vormselproject Vliegen op eigen kracht is gebaseerd op een tekst uit Deuteronomium. Scholen en parochies hanteren een gescheiden verantwoordelijkheidsmodel ten aanzien van de Eerste Heilige Communie en het Vormsel. - De parochie initieert en organiseert de trajecten met betrekking tot de Eerste Heilige Communie en het Vormsel. Zij hebben de verantwoording voor de organisatie en voor de kerkelijke lijn uit het project. Ook wel de Overallijn genoemd. De ouders zullen mede verantwoordelijkheid gaan dragen voor de organisatie en de voorbereiding. - De Konot -scholen verzorgen ondersteuning t.a.v. deze projecten door de algemene lijn, ook wel de Hierlijn genoemd te behandelen met alle kinderen. Vanaf juli 2014 wordt op alle Konot -scholen volgens deze wijze gewerkt. 1.5 Gebouw Onze school staat aan de Heggelkampsweg. Het schoolgebouw heeft 3 klaslokalen, een extra les lesruimte met computers waar voorheen gebruikt werd gemaakt van de TSO (Tussen Schoolse Opvang). Er is 1 directiekamer, een ibruimte en een personeelskamer. 1.6 Wijk/buurt Basisschool n Baoken is een Katholieke school in de buurtschap Agelo. Agelo valt onder de parochie van de H.H. Simon en Judas in Ootmarsum. De school is een van scholen die vallen onder de Stichting Konot. De buurtschap heeft een sterk agrarisch karakter. 1.7 Populatie Onze leerlingen komen voornamelijk uit Agelo zelf. Op dit moment komt 9% van de leerlingen buiten Agelo. Er zitten voornamelijk kinderen van Nederlandse afkomst bij ons op school. Alle groepen zijn gecombineerd: twee en soms drie leerjaren in een groep. Onze leerlingen kennen overwegend een stabiele thuissituatie waar normen en waarden gelden die wij ook op school hanteren. Bij veel leerlingen wordt thuis naast de Nederlandse taal ook nog Twents gesproken. Ongeveer 1/3 deel waarvan wij de kinderen op school hebben een agrarische achtergrond. De overige gezinnen zijn grotendeels uit de ambachtelijke of dienstverlenende sector. De school bestaat overwegend uit leerlingen met wegingsfactor Personeel/stagiaires Heel belangrijk is de leerkracht in dit geheel. Hij of zij zorgt ervoor dat de kinderen zich veilig voelen bij ons op school en van daaruit zich kunnen ontwikkelen. Ook zorgt de leerkracht dat de methoden goed worden gebruikt en in samenwerking met het gehele team dat de doorlopende leerlijn wordt gewaarborgd. Daarnaast houden de leerkrachten zich op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het onderwijs door middel van studiedagen, vergaderingen, cursussen enz. 9

10 Elk jaar zijn er een aantal Stagiaires om ook de jonge mensen een kans te geven zich te bekwamen in het geven van les aan een basisschool. De studenten komen meestal van: Pabop Saxion te Enschede Pabo Saxion te Deventer Ook zijn er studenten van het ROC die studeren voor onderwijsassistent. Ons team bestaat uit: Directeur Adjunct-directeur Locatieleider Leerkrachten Intern Begeleider (ib) Digi Coach (ict) Schoolcontactpersoon Identiteitscoördinator Naast onze vaste personele bezetting hebben we jaarlijks stagiaires op school. De studenten komen meestal van: Pabo Saxion te Enschede Pabo Saxion te Deventer Ook zijn er studenten van het ROC die studeren voor onderwijsassistent. 2. Onderwijs 2.1 Ons onderwijs Op n Baoken proberen we een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden. De vakken rekenen en vooral taal en lezen vormen de kern van ons onderwijs. Wij willen dat uw kind veel leert en elke dag met plezier naar school gaat. Wij werken aan een fijne sfeer in de groepen. De leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind te halen wat erin zit. U als ouder speelt daarbij een belangrijke, stimulerende rol. n Baoken is een school waar de kinderen naar toe komen om zich een aantal vaardigheden en houdingen eigen te maken, maar vooral ook om kennis en inzicht op te doen. Gelijkwaardigheid tussen mensen is een belangrijk uitgangspunt. Onze kinderen moeten respect op kunnen brengen voor waarden en normen van anderen, die zich onderscheiden in kleur, status, handicap, cultuur of geloof. We zijn alert op discriminatie en werken vooral aan het voorkomen ervan. En als het toch gebeurt, grijpen we direct in! n Baoken wil kinderen de kans geven om hun eigen mogelijkheden te ontplooien. Ze moeten leren om zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te kunnen leven. Onze school is steeds in ontwikkeling, past nieuwe onderwijskundige ideeën toe en heeft zorg voor àlle kinderen. We vertellen de kinderen steeds weer dat er regels gelden op school en we leren hen die te hanteren. We steken veel energie in het belonen van gewenst gedrag. Wat we belangrijk vinden op n Baoken ofwel de school specifieke doelen: 10

11 - De kinderen gaan met plezier naar school en leren er veel. - Zelfstandig werken en elkaar ondersteunen wordt vanaf het begin gestimuleerd. - Er is veel aandacht voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist erg goed in zijn. - n Baoken is er niet alleen om te leren; creativiteit in al zijn facetten vinden wij op n Baoken ook heel belangrijk. - Er is goed contact met de ouders. De vakken beter bekeken Levensbeschouwelijke identiteit Basisschool n Baoken wil een school zijn voor alle kinderen in de omgeving. We willen actief pluriform zijn. Dit betekent dat we vanuit onze katholieke missie doelbewust omgaan met verschillen vanuit levensbeschouwelijke opvattingen, met respect voor elke opvatting waarbij de ontmoeting en dialoog voorop staan. Deze verscheidenheid aan achtergronden met verschillen in waarden en normen wordt bewust aangegrepen om het onderwijs vorm te geven en biedt kansen aan kinderen om op een actieve en betrokken wijze een sociale positie te ontwikkelen. Voor ieder kind is een plek op school van waaruit in alle openheid en met een wijde blik identiteitsvormende vragen gesteld mogen en kunnen worden. Daarmee wordt de school een ontmoetingsplaats waar kinderen bezig gaan met vraagstukken die belangrijk zijn in hun leven. Levensbeschouwing wordt als eerste zichtbaar in de wijze waarop wij binnen de school dagelijks omgaan met elkaar en met de omgeving. Daaruit spreken algemene waarden als wederzijdse betrokkenheid, gemeenschappelijkheid, solidariteit, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid, respect en humaniteit. Deze basishouding is weergegeven in de tien basisregels van de school: Een School om in te Wonen. De levensbeschouwing is gericht op hoe je nu leeft. Aan de hand van deze basisregels wordt op school een rijke leeromgeving gecreëerd waar nadrukkelijk aandacht is voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in onze multiculturele samenleving. Basisschool n Esch wil de kinderen een school- en leefomgeving bieden waarin zij zich zodanig kunnen ontwikkelen dat zij kunnen omgaan met vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en samenwerking. Daarmee komt de brede persoonlijkheidsontwikkeling tot stand, zodat de kinderen later kunnen deelnemen aan onze democratische pluriforme samenleving. Onze school is geen eiland. Zij bevindt zich in een dorp met eigen mogelijkheden en kansen. De school wordt bezocht door kinderen met elk een eigen thuissituatie en ouders met hun eigen opvattingen over opvoeding en levensbeschouwing. Een goede samenwerking en communicatie met ouders is daarom essentieel bij de verdere vormgeving van de levensbeschouwelijke en sociale vorming. Dit omdat ook bij leerkrachten en ouders een voortdurend proces van identiteitsvorming plaats vindt. 11

12 Hoe willen wij bovenstaande concreet realiseren op school? Daartoe zijn hieronder genoemde waarden en vragen van wezenlijk belang: Onze school basisschool n Baoken biedt de mogelijkheid om de tradities waarin leerkrachten, kinderen en ouders staan, en hun ervaringen als een belangrijke inspiratiebron te zien. Deze tradities en ervaringen geven belangrijke waarden mee van waaruit we kunnen communiceren en handelen. Deze waarden zijn: dynamiek, respect, openheid, betrokkenheid, vertrouwen. Vanuit die tradities en ervaringen stellen wij onszelf en elkaar deze zes levensvragen (zie Verhalen die er toe doen, uitgave Eburon): 1. Wie is de mens? 2. Wat is goed en kwaad? 3. Hoe leven mensen samen? 4. Wat is de betekenis van lijden en dood? 5. Wat is ruimte? 6. Wat is tijd? Door te leren nadenken en communiceren vanuit deze vragen, onze ervaringen én tradities, kunnen we voor ieder van ons afzonderlijk én onze gemeenschap een eigen en een gemeenschappelijke samenhang ontwikkelen. Deze werkwijze biedt een mogelijkheid tot perspectief in buitengewone omstandigheden, een kader tot het vertellen van verhalen en het hanteren van rituelen. Dit proberen we te realiseren door: 1. Rituelen -Dagopeningen -De gedenkhoek -De thematafel -Samen vieren 3. Burgerschapsvorming - Schoolregels - Protocollen: - dood - pesten - echtscheiding - machtsmisbruik 2. Levensbeschouwelijke communicatie -Verhalen - Speelfilms -BOJA-project/ De zes levensvragen 4. Betrokkenheid op de wereld - Informatie -Geestelijke stromingen / pad van ontmoeting -Acties en projecten - Samenwerking met maatschappelijke en ideële organisaties. Ad 1. Het samen vieren Het samen vieren is belangrijk in school. Bij vieren spelen rituelen en symbolen een rol. Voorbeelden van vieren op school: De verjaardag van ieder kind De verjaardagen van de leerkrachten Kerstmis Geboorte van een broertje of zusje De dagopening/afsluiting De dagopening is een drempelsituatie dat als vertrouwd ritueel voor ieder betekenis heeft. 12

13 De kinderen komen naar school en dan begint voor hen een nieuwe schooldag. Ieder kind neemt zijn eigen 'verhaal' mee. De één heeft er zin in, de ander niet zo erg, want er was thuis. De dagopening is een belangrijk moment in de overgang van thuis naar school. Door even met de kinderen stil te staan bij dit moment kan de leerkracht de mogelijkheden benutten om de dag makkelijker te laten beginnen. We willen dat de kinderen erbij betrokken worden en willen rekening houden met de beginsituatie van de kinderen. Hierbij kan van alles voor de dagopening gebruikt worden. Variërend van een foto, een sprookjesboek, Bijbelverhaal, of gebed, een ervaring van een van de kinderen, een krantenartikel, tot bijvoorbeeld een filmopname. De gedenkhoek De gedenkhoek is een herkenbare plaats in de school. Het wordt een leidraad door het hele schooljaar. Van het begin tot het eind worden de belangrijkste episodes/gebeurtenissen van het schooljaar zichtbaar gemaakt. Aan het begin van het schooljaar is de gedenkhoek leeg. Aan het eind van het schooljaar zijn alle belangrijke gebeurtenissen die de kinderen hebben meegemaakt in een map te zien. Er hangen ook foto s van de kinderen die bij ons op school zitten. De kinderen kunnen hier houvast aan hebben. Zij weten zo precies wat er allemaal gebeurd is en kunnen op deze manier met elkaar, ouders en de leerkracht er nog eens over praten. Het maakt kinderen bewust van de tijd, het schooljaar en het schoolgebeuren, waarvan zij deel uitmaken. De themakast Ook de thematafel is een herkenbare plaats in de school. Deze wordt ingericht door leerkrachten en leerlingen. Hierin kunnen leerlingen hun hobby s presenteren maar ook andere onderwerpen n.a.v. vieringen en de thema s die in een bepaalde tijd aan de orde zijn. Ad 2. Verhalen In het levensbeschouwelijk onderwijs nemen verhalen en gesprekken een belangrijke plaats in, in de vorm van uitnodigende activiteiten. ( b.v. de verhalen uit het boek: De Vleugels van de tijd) De verhalen komen uit verschillende bronnen, zoals: Bijbelverhalen (aan de hand van de bijbelwijzer), sprookjes, kinderliteratuur en verhalen uit andere culturen en levensbeschouwelijke tradities. Het doel van verhalen is om kinderen en leerkrachten uit te nodigen om ook hun eigen verhaal te vertellen en antwoorden uit de verschillende levensvragen te verkennen. Speelfilms Lessen met op de leeftijd afgestemde thema's rondom films waarbij levensbeschouwelijke onderwerpen naar voren kunnen komen. Lesactiviteiten zoals: vertonen en bespreken van de film; werken met de werkbladen; een eigen tekening maken; kringgesprek, mandala s maken, evenwichtsoefeningen; fotocollage maken, bespreken en zelf ontwerpen van symbolen. Het Boja-project/ de zes levensvragen Het programma Beter Omgaan met Jezelf en met de Ander gaat ervan uit dat sociaalemotionele vorming een wezenlijk onderdeel is van ieder kind. De sociaal emotionele ontwikkeling heeft te maken met algemene pedagogische waarden. We willen kinderen hiermee b.v. leren samen te werken en overleg te hebben met elkaar. We willen ze b.v. ondersteunen in het opvangen van ruzies en teleurstellingen. 13

14 Aan de hand van een aantal thema s wordt hiermee in alle groepen gewerkt. Ad 3. Schoolregels. Hiervoor hanteren we het project Een school om in te wonen. Elke maand staat er een regel centraal. Deze staan ook op de schoolkalender vermeld. Protocollen We hebben op school het protocol: Veiligheid en geborgenheid (Zie voor burgerschapsvorming) Ad 4. Verhalencarrousel Verhalencarrousel levert de leerlingen bouwstenen die hun fantasie prikkelen. Het materiaal biedt de mogelijkheid een weg te vinden in de verschillende cultuurgebieden waar we in het onderwijs mee te maken hebben. Met Verhalencarrousel kan de communicatie over en de inhoud van levensbeschouwingen op elkaar afgestemd worden. De zesdelige serie is gebaseerd op verhalen uit verschillende levensbeschouwingen; de methode is die van 'exemplarisch leren'. Telkens wordt een belangrijk onderdeel of voorbeeld (exemplaar) genomen uit het grote geheel. Omdat dit voorbeeld relevant is, is de leerling gemotiveerd te leren. Daarbij is de samenhang tussen de thema's belangrijk. De nadruk wordt niet gelegd op het veel weten over een bepaalde levensbeschouwing maar op het kennismaken met interessante ideeën en gebruiken uit levensbeschouwingen die leerlingen tegenkomen in het dagelijks leven. Aan de orde komen: boeddhisme, hindoeïsme, jodendom, christendom, islam en filosofie. Rekenen en wiskunde Wij gebruiken de methode Pluspunt. In de rekenles leren we de kinderen praktische problemen uit het dagelijks leven op te lossen. De manier waarop kinderen tot een oplossing komen mag verschillen. De kinderen leren tabellen en grafieken zelf te lezen en te maken. We proberen kinderen een aantal rekensommen op een handige manier uit het hoofd te leren maken. Voor ingewikkelde bewerkingen gebruiken we de rekenmachine. Als u met uw kind over rekenen praat, houd er dan rekening mee dat ze het vermenigvuldigen en delen tegenwoordig anders leren dan u van vroeger gewend bent. Nederlandse taal Voor groep 3 is taal geïntegreerd in de Leessleutel. Voor groep 4 t/m 8 gebruiken we de methode Taal op maat en Taal op Maat spelling. Taal is bij uitstek het instrument om met elkaar in contact te komen en een boodschap aan elkaar door te geven of van een ander te ontvangen. Natuurlijk leren we de kinderen foutloos schrijven, maar we besteden veel meer aandacht aan leren praten, luisteren naar wat anderen zeggen en daarop antwoorden. We leren kinderen om hun eigen mening onder woorden te brengen. Het taalonderwijs is vooral op luisteren en spreken gericht. 14

15 Lezen In groep 3 beginnen de kinderen officieel met het leren lezen. We gebruiken hiervoor de methode De Leessleutel. In groep 3 is het leren lezen erg belangrijk. We besteden veel aandacht aan het leren begrijpen van de tekst. De betekenis van de moeilijke woorden wordt uitgelegd en het kind vertelt het verhaaltje na. In de groepen 4,5,6,7 wordt er met de methode Estafette gewerkt. Op het einde van groep 6 moeten alle kinderen het hoogste niveau 9 hebben bereikt. In de hogere groepen komt de nadruk steeds meer op het begrijpend en studerend lezen te liggen. Hiervoor wordt vanaf groep 4 de methode Nieuwsbegrip XL gebruikt. Op n Baoken leren de kinderen niet alleen technisch en begrijpend lezen, we proberen ze ook liefde voor boeken bij te brengen. We lezen op school veel voor en maken gebruik van de boeken uitleen van de bibliotheek in Ootmarsum en Denekamp. Schrijven Kinderen leren op n Baoken in groep 3 schrijven volgens de methode Pennenstreken. De groepen 4 en 5 leren schrijven met de methode Schrijfactief. Schrijfonderwijs draagt er toe bij dat leerlingen een duidelijk leesbaar, verzorgd en vlot handschrift krijgen, als middel om met elkaar te communiceren. In groep 3 schrijven de kinderen met een potlood. In groep 4 wordt er overgegaan naar de vulpen. Engels Voor groep 7 en 8 is wordt er Engels gegeven vanuit de methode Hello World. Hiervan hebben we het onderdeel The Quest aangeschaft. De kinderen leren gesprekjes te voeren in het Engels. Ook leren ze de schrijfwijze van Engelse woorden, die aansluiten bij het dagelijkse leven. Wereldoriëntatie en verkeer Op n Baoken praten we op heel veel momenten met de kinderen over de wereld om ons heen en we brengen hun kennis bij over het heden en het verleden van de aarde. Het gaat hierbij niet alleen om feitenkennis maar veel meer om het aanleren van een juiste houding ten opzichte van de natuur, volkeren in andere landen en onze voorouders. Meestal gebeurt dit in aparte vakken aan de hand van een boek, maar vaak ook door middel van klassengesprekken, spreekbeurten, schooltelevisie, werkstukken enzovoort. De volgende methoden zijn op onze school in gebruik: voor biologie en techniek: Wijzer door de natuur voor aardrijkskunde: Wijzer door de wereld voor geschiedenis: Wijzer door de tijd voor verkeer: Op voeten en fietsen en Jeugdverkeerskrant. Na jeugdverkeerskrant: In groep 8 doen de kinderen mee aan het theorie- en praktijkverkeersexamen van VVN. Sociale Redzaamheid Tijdens deze lessen wordt er met de kinderen gewerkt aan thema s die de kinderen helpen om zich weerbaarder op te stellen. We gebruiken het BOJA-project. (Beter Omgaan met 15

16 Jezelf en met de Ander) De thema s uit dit project zijn verwerkt in het rooster voor levensbeschouwing. Hiernaast gebruiken we het project: Een school om in te wonen. Elke maand staat er een regel centraal, waaraan kinderen, leerkrachten en ouders dan aandacht besteden. Voorwaarde voor dit project is de samenwerking tussen ouders, kind en leerkracht. Er wordt doelbewust gewerkt aan een goed, warm en veilig opvoedingsklimaat voor de leerlingen. Elke maand staat er een regel (er zijn tien regels) centraal. De regel van september is b.v.: DOE JE BEST! Deze regels worden in de klas aan de orde gesteld en staan vermeld op de kalender en in de nieuwsbrief, zodat ouders ook thuis aandacht kunnen besteden aan deze regels. Op school hangen de pictogrammen die bij deze regels horen in de gang en in de klassen. Naast deze projecten werken we ook met het project: Kom op voor jezelf Expressievakken De expressievakken krijgen in de midden en bovenbouw vooral op vrijdagmiddag de nodige aandacht. Deze middag wordt ingevuld met verschillende expressie activiteiten zoals: handvaardigheid, tekenen, koken, drama, tuinieren. Ook bij de expressievakken streven we op n Baoken kwaliteit na. Het eindproduct is hier echter minder belangrijk dan het proces; zeker als het om jongere kinderen gaat. Bewegingsonderwijs Groep 1 t/m 8 krijgen in twee groep 1 /tm 4 en 5 t/m 8, twee keer drie kwartier per week gymles in sporthal De Schalm van Ootmarsum. Dit is onder leiding van de eigen leerkracht. We gebruiken hierbij de methode: Basislessen bewegingsonderwijs Spel en Toestellen. De gymlessen zijn op dinsdag en donderdagmiddag. We gaan per touringcar naar Ootmarsum. Alle kinderen nemen dus op dinsdag en donderdag gymkleding en sportschoenen mee. Zelfstandig werken Op het activiteitenrooster van alle groepen is een aantal keren per week zelfstandig werken opgenomen. Ook werken de leerlingen zelfstandig als zij klaar zijn met hun taal en rekenwerk. De kinderen kunnen dan werken aan hun taakbrief, die ze wekelijks krijgen. Hierop staan alle kerntaken vermeld, die in de loop van de week aan de orde komen, maar daarnaast ook de keuze taken. ICT In elke groep staan vier computers waar de leerlingen op kunnen werken. Voor verschillende vakken zijn specifieke programma s op de computers om te oefenen. De leerlingen werken o.a. met ambrasoft maar ook met methode gebonden software. De computers zijn middels een netwerk met elkaar verbonden. Elke combinatiegroep beschikt over een digitaal schoolbord. Het beheer en onderhoud van computers en digitale schoolborden is uitbesteed aan de firma Heutink. Onze beschikt school over een website: Op n Boaken is een ICT-er/digicoach, die in samenwerking met de overkoepelende werkgroep KictO van alle Konot-scholen, voor onze school de zaken behartigt. 16