SCHOOLGIDS RB Basisschool n Baoken Heggelkampsweg RB Agelo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2013-2014. 7RB www.ba. Basisschool n Baoken Heggelkampsweg 4 7636 RB Agelo"

Transcriptie

1 7RB SCHOOLGIDS Basisschool n Baoken Heggelkampsweg RB Agelo Tel Fax

2 Inhoud Schoolgids Schoolgids van basisschool n Baoken... 4 Inleiding Wie zijn wij Onze school Ons bestuur Missie/visie Identiteit Gebouw Wijk/buurt Populatie Personeel/stagiaires Onderwijs Ons onderwijs Onderwijsconcept Leerlingenzorg Passend onderwijs Onderwijstijd, verantwoording per vakgebied, schooltijd Methoden Met wie werken we samen Kwaliteitszorg Ouders als partner: Procedures en protocollen: Leerplicht en leerrecht Verlofaanvraag Toelating en verwijdering, schorsing Meldcode huiselijk geweld Medisch protocol Protocol sociale media op school Veiligheidsprotocol Omgang met sponsporgelden Klachtenregeling Vervanging zieke leerkrachten Praktische zaken: Buitenschoolse opvang (BSO)

3 4.2 Traktaties / verjaardagen Schoolreisjes ( en andere activiteiten) Verkeersveiligheid Luizencontrole Eten en drinken Schoolfotograaf Oud papier Verzekeringen

4 Schoolgids van basisschool n Baoken Inleiding Deze gids is voor kinderen, ouders en/of verzorgers (*) en voor iedereen die iets wil weten over onze school. In deze gids laten wij zien waar basisschool n Baoken voor staat, op welke manier we kinderen willen laten leren en op welke wijze wij werken. Onze basisschool behoort tot de stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (Konot). Deze stichting bestaat uit 22 scholen, gesitueerd in de gemeentes Oldenzaal, Dinkelland en Losser. De naam van de school is Basischool n Baoken. n Baoken komt van n Boaken. [Dit is naar alle waarschijnlijkheid ontstaan door een in de administratie letterverwisseling.] De door hoge eiken en wat lagere begroeiing gemarkeerde plaats waar vroeger een zeer oud gebruik plaats vond: de brooduitdeling, staat bekend onder de naam "'n Boaken". De brooduitdeling is een zeer oud gebruik dat zich afspeelt op de Ageler Es. Hier werden vroeger, op maandag na Beloken Pinksteren, door boeren met een aandeel in de marke broden uitgedeeld aan armen. Hoewel de aankleding van de ceremonie in 1956 enigszins gewijzigd werd, komen de boeren op die middag nog elk jaar bijeen om te bidden voor een goede oogst en in plaats van brood geld te schenken aan minder bedeelden. De plechtigheid speelt zich af op een open plek aan de Zonnenbergweg, op ongeveer een kilometer ten zuidwesten van Ootmarsum. De huidige situatie De natuurlijke verzamelplaats "n Boaken", waar eeuwenlang de brooduitdeling plaatsvond, heeft inmiddels een wat ander aanzien gekregen. Het pittoreske zandweggetje is veranderd in een rechte asfaltstraat en de goudgele korenvelden hebben plaatsgemaakt voor groene maïs. Ook de brooduitdeling in de oude vorm bestaat niet meer, sinds zich in de jaren vijftig geen broodarmen meer meldden. Men geeft nu geld aan een liefdadig doel. Op de plek van "'n Boaken" werd in 1956 een landkruis opgericht, waar de boeren uit Agelo nog jaarlijks samenkomen om de oude traditie in stand te houden. De schoolgids wordt voor vier jaar vastgesteld. Daarnaast wordt jaarlijks een jaarkatern vastgesteld. Beide delen zijn op de website van de school geplaatst. Documenten met aanvullende informatie waarnaar in deze schoolgids verwezen worden, vindt u op de website van de school Daar waar het afspraken van stichting Konot betreft kunt u deze documenten vinden op de website van Konot Zie: Mocht u naast de gegeven informatie behoefte hebben aan een nadere kennismaking, dan bent u natuurlijk van harte welkom bij ons op school. U kunt altijd een afspraak hiervoor maken met de directie. Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat uw kind/kinderen een fijne en leerzame tijd bij ons op school mag/mogen hebben. Huub van der Wal Brigitta van Zon 4

5 (*) ter bevordering van de leesbaarheid kiezen wij ervoor om hierna ouders te schrijven, waar ouders en/of verzorgers wordt bedoeld. 1. Wie zijn wij 1.1 Onze school Basisschool n Baoken is een katholieke school in de buurtschap Agelo. n Baoken is een kleine school. Er zijn drie combinatiegroepen. Van jaar tot jaar wordt bekeken hoe deze groepen moeten worden ingedeeld. Zelfstandigheid van werken is een vanzelfsprekendheid evenals een grote betrokkenheid van de leerlingen naar elkaar toe. n Baoken in Agelo is meer dan alleen een onderwijsplek voor de jeugd van Agelo. De school is ook een bindend element op de sociale kaart van de buurtschap. Al heel lang is er een school in deze buurtschap, al in de 18 e eeuw wordt er melding gemaakt van een zgn. Markeschool in Agelo. In 1928 is de school een katholieke school geworden. Sinds 1972 is de school gehuisvest aan de Heggelkampsweg 4. Het team bestaat uit: Een directiekoppel voor de hele Onderwijsgemeenschap Ootmarsum die gevormd is uit de volgende basisscholen: De Meander (Ootmarsum), n Esch (Tillligte), t Kämpke (Lattrop). Locatiecoördinator Leerkrachten waaronder: De IB-er is van de school. De IB-er coacht de leerkrachten bij het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van klassenmanagement, pedagogisch en didactisch handelen. De IB-er ondersteunt de leerkrachten met hulpvragen over kinderen. Ze heeft groepsbesprekingen en leerlingenbesprekingen met de leerkrachten. Ze heeft contact met instanties buiten de school. De digicoach. Deze is hiervoor opgeleid en is verantwoordelijk voor de ICT op school. De digicoach biedt de leerkrachten hulp op ICT-gebied. Hij zorgt ervoor dat de leerkrachten zich kunnen ontwikkelen op ICT gebied en door leren van elkaar zij hun vaardigheden kunnen vergroeten. De schoolcontactpersoon. Deze is er voor kind, leerkracht, ouders en allen die onze school bezoeken. Bij de SCP-er kan men aankloppen wanneer er op het gebied van pesten, intimidatie of geweld op school iets plaats vindt of heeft gevonden. De identiteitscoördinator. Deze bezoekt de bijeenkomsten in konot-verband om op school de zaken die te maken hebben met de identiteit de leerkrachten te ondersteunen. Deze heeft tevens de zorg voor de gedenkhoek. 5

6 1.2 Ons bestuur Zoals eerder beschreven behoort onze school tot de stichting Konot. De stichting wordt bestuurd door een College van Bestuur (CvB). Dit bestuur bestaat uit twee leden. Het CvB en de directies worden ondersteund door stafmedewerkers. Het CvB houdt zich op hoofdlijnen bezig met het ontwikkelen, vaststellen en evalueren van het beleid en de levensbeschouwelijke identiteit van de gehele stichting. Tevens sturen zij nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen, projecten en activiteiten aan om directeuren te ondersteunen bij het realiseren van kwalitatief goed onderwijs in een bijzondere school. Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT), het personeel, de ouders en de inspectie over de mate waarin de vastgestelde doelstellingen zijn behaald en de besteding van de middelen. Op het niveau van de stichting is een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) actief. Zij adviseert over het beleid en heeft op een aantal beleidsterreinen instemmingsbevoegdheid. Op schoolniveau is de MedezeggenschapsRaad (MR) actief. De leden bestaan uit ouders/verzorgers en leerkrachten en worden gekozen volgens de bepalingen van het MRreglement. Vanuit de MR worden een afgevaardigde gekozen voor de GMR. Contactgegevens CvB: Postbus AJ Oldenzaal Telefoonnummer secretariaat:

7 Organogram Raad van Toezicht (RvT) College van Bestuur (CvB) Gemeenschap-pelijke MR (GMR) Staf Konot Staf Konot Secretariaat Identiteit ICT Personeel&Organisatie Financiën&Huisvesting Onderwijs Kwaliteitszorg Directie KOG Directie School Medezeggenschapsraad (MR) Ondersteuning Ondersteuning Team school 1 Team school 2 Team school3 Team School Konot OnderwijsGemeenschappen (KOG): 1. De Meander, n Baoken, n Esch, t Kämpke 2. De Veldkamp, De Alexander 3. De Zevenster, De Mariaschool, Willibrordschool 4. De Wendakker, De Maten 5. De Esch, Franciscusschool Individuele Konotscholen: 1. Aloysiusschool 2. Bernardusschool 3. De Bongerd 4. De Drie-Eenheid 5. De Kerkewei 6. De Leemstee 7. Plechelmusschool 8. Bs. Willibrordus 9. De Windroos (SBaO) 7

8 1.3 Missie/visie Klein van omvang volop in beweging! Basisschool n Baoken is een kleine school in een kleine buurtschap. Bij ons op school willen we dat kinderen veel leren en vooral met veel plezier naar school toe komen. Samen vieren en samen delen vinden we belangrijk. We leren van elkaar en met elkaar. Het werken in combinatiegroepen versterkt het gevoel van bij elkaar horen. Zowel in de school als buiten op de speelplaats. Het woord respect staat hoog in het vaandel. Door respect te hebben voor elkaars eigenheid kan een ieder zich ook waardig voelen. n Baoken is niet alleen een school, maar heeft ook een centrale plek binnen de buurtschap. We zijn een katholieke school met een open karakter en staan ook open voor kinderen met andere levensbeschouwingen. Het onderwijs op n Baoken is gericht op passend onderwijs, onderwijs op maat met veel aandacht voor het individuele kind. We willen de kinderen op n Baoken de kans bieden om hun eigen mogelijkheden te ontplooien in een veilige en uitdagende omgeving. We willen ze leren om zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch in het leven te staan. 1.4 Identiteit Onze school is een katholieke school die met behoud van onze eigen identiteit openstaat voor andersdenkenden. Onze identiteit biedt de mogelijkheid om de tradities van leerkrachten, kinderen en ouders, samen met hun ervaringen als een belangrijke inspiratiebron te zien. Deze tradities en ervaringen geven belangrijke waarden mee van waaruit we met kinderen communiceren en handelen. Deze waarden zijn: dynamiek, respect, openheid, betrokkenheid en vertrouwen. Vanuit die tradities en ervaringen stellen wij onszelf en elkaar deze zes levensvragen: (Wie is de mens? Wat is goed en kwaad? Hoe leven mensen samen? Wat is de betekenis van lijden en dood? Wat is ruimte? Wat is tijd?) Onze identiteit wordt zichtbaar door: Rituelen te gebruiken als: dagopeningen, gedenkhoek en vieringen. Burgerschapsvorming te bevorderen door middel van: schoolregels, corvee, protocollen met betrekking tot identiteitsonderwerpen. Levensbeschouwelijke communicatie -lessen te verzorgen met ruimte voor: verhalen, tradities en de zes levensvragen. Betrokkenheid op de wereld te bevorderen door: samen te werken met maatschappelijke en ideële organisaties, mee te doen aan acties en projecten. Vanuit Konot zijn er twee projecten voor de sacramenten -voorbereiding ontwikkeld waarin een mogelijkheid wordt gecreëerd voor een samenwerking tussen school, ouders en parochie. De projecten zijn zo opgezet dat duidelijk wordt dat de school en de parochie ieder een eigen verantwoordelijkheid heeft: de school is verantwoordelijk is voor de algemene lijn en de parochie is verantwoordelijk voor de kerkelijke lijn. 8

9 Het communieproject is getiteld: Maak van mij een regenboog. Deze titel is gebaseerd op de tekst van een gedicht van bisschop Dom Helder Camera. De titel van het vormselproject Vliegen op eigen kracht is gebaseerd op een tekst uit Deuteronomium. Scholen en parochies hanteren een gescheiden verantwoordelijkheidsmodel ten aanzien van de Eerste Heilige Communie en het Vormsel. - De parochie initieert en organiseert de trajecten met betrekking tot de Eerste Heilige Communie en het Vormsel. Zij hebben de verantwoording voor de organisatie en voor de kerkelijke lijn uit het project. Ook wel de Overallijn genoemd. De ouders zullen mede verantwoordelijkheid gaan dragen voor de organisatie en de voorbereiding. - De Konot -scholen verzorgen ondersteuning t.a.v. deze projecten door de algemene lijn, ook wel de Hierlijn genoemd te behandelen met alle kinderen. Vanaf juli 2014 wordt op alle Konot -scholen volgens deze wijze gewerkt. 1.5 Gebouw Onze school staat aan de Heggelkampsweg. Het schoolgebouw heeft 3 klaslokalen, een extra les lesruimte met computers waar voorheen gebruikt werd gemaakt van de TSO (Tussen Schoolse Opvang). Er is 1 directiekamer, een ibruimte en een personeelskamer. 1.6 Wijk/buurt Basisschool n Baoken is een Katholieke school in de buurtschap Agelo. Agelo valt onder de parochie van de H.H. Simon en Judas in Ootmarsum. De school is een van scholen die vallen onder de Stichting Konot. De buurtschap heeft een sterk agrarisch karakter. 1.7 Populatie Onze leerlingen komen voornamelijk uit Agelo zelf. Op dit moment komt 9% van de leerlingen buiten Agelo. Er zitten voornamelijk kinderen van Nederlandse afkomst bij ons op school. Alle groepen zijn gecombineerd: twee en soms drie leerjaren in een groep. Onze leerlingen kennen overwegend een stabiele thuissituatie waar normen en waarden gelden die wij ook op school hanteren. Bij veel leerlingen wordt thuis naast de Nederlandse taal ook nog Twents gesproken. Ongeveer 1/3 deel waarvan wij de kinderen op school hebben een agrarische achtergrond. De overige gezinnen zijn grotendeels uit de ambachtelijke of dienstverlenende sector. De school bestaat overwegend uit leerlingen met wegingsfactor Personeel/stagiaires Heel belangrijk is de leerkracht in dit geheel. Hij of zij zorgt ervoor dat de kinderen zich veilig voelen bij ons op school en van daaruit zich kunnen ontwikkelen. Ook zorgt de leerkracht dat de methoden goed worden gebruikt en in samenwerking met het gehele team dat de doorlopende leerlijn wordt gewaarborgd. Daarnaast houden de leerkrachten zich op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het onderwijs door middel van studiedagen, vergaderingen, cursussen enz. 9

10 Elk jaar zijn er een aantal Stagiaires om ook de jonge mensen een kans te geven zich te bekwamen in het geven van les aan een basisschool. De studenten komen meestal van: Pabop Saxion te Enschede Pabo Saxion te Deventer Ook zijn er studenten van het ROC die studeren voor onderwijsassistent. Ons team bestaat uit: Directeur Adjunct-directeur Locatieleider Leerkrachten Intern Begeleider (ib) Digi Coach (ict) Schoolcontactpersoon Identiteitscoördinator Naast onze vaste personele bezetting hebben we jaarlijks stagiaires op school. De studenten komen meestal van: Pabo Saxion te Enschede Pabo Saxion te Deventer Ook zijn er studenten van het ROC die studeren voor onderwijsassistent. 2. Onderwijs 2.1 Ons onderwijs Op n Baoken proberen we een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden. De vakken rekenen en vooral taal en lezen vormen de kern van ons onderwijs. Wij willen dat uw kind veel leert en elke dag met plezier naar school gaat. Wij werken aan een fijne sfeer in de groepen. De leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind te halen wat erin zit. U als ouder speelt daarbij een belangrijke, stimulerende rol. n Baoken is een school waar de kinderen naar toe komen om zich een aantal vaardigheden en houdingen eigen te maken, maar vooral ook om kennis en inzicht op te doen. Gelijkwaardigheid tussen mensen is een belangrijk uitgangspunt. Onze kinderen moeten respect op kunnen brengen voor waarden en normen van anderen, die zich onderscheiden in kleur, status, handicap, cultuur of geloof. We zijn alert op discriminatie en werken vooral aan het voorkomen ervan. En als het toch gebeurt, grijpen we direct in! n Baoken wil kinderen de kans geven om hun eigen mogelijkheden te ontplooien. Ze moeten leren om zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te kunnen leven. Onze school is steeds in ontwikkeling, past nieuwe onderwijskundige ideeën toe en heeft zorg voor àlle kinderen. We vertellen de kinderen steeds weer dat er regels gelden op school en we leren hen die te hanteren. We steken veel energie in het belonen van gewenst gedrag. Wat we belangrijk vinden op n Baoken ofwel de school specifieke doelen: 10

11 - De kinderen gaan met plezier naar school en leren er veel. - Zelfstandig werken en elkaar ondersteunen wordt vanaf het begin gestimuleerd. - Er is veel aandacht voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist erg goed in zijn. - n Baoken is er niet alleen om te leren; creativiteit in al zijn facetten vinden wij op n Baoken ook heel belangrijk. - Er is goed contact met de ouders. De vakken beter bekeken Levensbeschouwelijke identiteit Basisschool n Baoken wil een school zijn voor alle kinderen in de omgeving. We willen actief pluriform zijn. Dit betekent dat we vanuit onze katholieke missie doelbewust omgaan met verschillen vanuit levensbeschouwelijke opvattingen, met respect voor elke opvatting waarbij de ontmoeting en dialoog voorop staan. Deze verscheidenheid aan achtergronden met verschillen in waarden en normen wordt bewust aangegrepen om het onderwijs vorm te geven en biedt kansen aan kinderen om op een actieve en betrokken wijze een sociale positie te ontwikkelen. Voor ieder kind is een plek op school van waaruit in alle openheid en met een wijde blik identiteitsvormende vragen gesteld mogen en kunnen worden. Daarmee wordt de school een ontmoetingsplaats waar kinderen bezig gaan met vraagstukken die belangrijk zijn in hun leven. Levensbeschouwing wordt als eerste zichtbaar in de wijze waarop wij binnen de school dagelijks omgaan met elkaar en met de omgeving. Daaruit spreken algemene waarden als wederzijdse betrokkenheid, gemeenschappelijkheid, solidariteit, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid, respect en humaniteit. Deze basishouding is weergegeven in de tien basisregels van de school: Een School om in te Wonen. De levensbeschouwing is gericht op hoe je nu leeft. Aan de hand van deze basisregels wordt op school een rijke leeromgeving gecreëerd waar nadrukkelijk aandacht is voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in onze multiculturele samenleving. Basisschool n Esch wil de kinderen een school- en leefomgeving bieden waarin zij zich zodanig kunnen ontwikkelen dat zij kunnen omgaan met vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en samenwerking. Daarmee komt de brede persoonlijkheidsontwikkeling tot stand, zodat de kinderen later kunnen deelnemen aan onze democratische pluriforme samenleving. Onze school is geen eiland. Zij bevindt zich in een dorp met eigen mogelijkheden en kansen. De school wordt bezocht door kinderen met elk een eigen thuissituatie en ouders met hun eigen opvattingen over opvoeding en levensbeschouwing. Een goede samenwerking en communicatie met ouders is daarom essentieel bij de verdere vormgeving van de levensbeschouwelijke en sociale vorming. Dit omdat ook bij leerkrachten en ouders een voortdurend proces van identiteitsvorming plaats vindt. 11

12 Hoe willen wij bovenstaande concreet realiseren op school? Daartoe zijn hieronder genoemde waarden en vragen van wezenlijk belang: Onze school basisschool n Baoken biedt de mogelijkheid om de tradities waarin leerkrachten, kinderen en ouders staan, en hun ervaringen als een belangrijke inspiratiebron te zien. Deze tradities en ervaringen geven belangrijke waarden mee van waaruit we kunnen communiceren en handelen. Deze waarden zijn: dynamiek, respect, openheid, betrokkenheid, vertrouwen. Vanuit die tradities en ervaringen stellen wij onszelf en elkaar deze zes levensvragen (zie Verhalen die er toe doen, uitgave Eburon): 1. Wie is de mens? 2. Wat is goed en kwaad? 3. Hoe leven mensen samen? 4. Wat is de betekenis van lijden en dood? 5. Wat is ruimte? 6. Wat is tijd? Door te leren nadenken en communiceren vanuit deze vragen, onze ervaringen én tradities, kunnen we voor ieder van ons afzonderlijk én onze gemeenschap een eigen en een gemeenschappelijke samenhang ontwikkelen. Deze werkwijze biedt een mogelijkheid tot perspectief in buitengewone omstandigheden, een kader tot het vertellen van verhalen en het hanteren van rituelen. Dit proberen we te realiseren door: 1. Rituelen -Dagopeningen -De gedenkhoek -De thematafel -Samen vieren 3. Burgerschapsvorming - Schoolregels - Protocollen: - dood - pesten - echtscheiding - machtsmisbruik 2. Levensbeschouwelijke communicatie -Verhalen - Speelfilms -BOJA-project/ De zes levensvragen 4. Betrokkenheid op de wereld - Informatie -Geestelijke stromingen / pad van ontmoeting -Acties en projecten - Samenwerking met maatschappelijke en ideële organisaties. Ad 1. Het samen vieren Het samen vieren is belangrijk in school. Bij vieren spelen rituelen en symbolen een rol. Voorbeelden van vieren op school: De verjaardag van ieder kind De verjaardagen van de leerkrachten Kerstmis Geboorte van een broertje of zusje De dagopening/afsluiting De dagopening is een drempelsituatie dat als vertrouwd ritueel voor ieder betekenis heeft. 12

13 De kinderen komen naar school en dan begint voor hen een nieuwe schooldag. Ieder kind neemt zijn eigen 'verhaal' mee. De één heeft er zin in, de ander niet zo erg, want er was thuis. De dagopening is een belangrijk moment in de overgang van thuis naar school. Door even met de kinderen stil te staan bij dit moment kan de leerkracht de mogelijkheden benutten om de dag makkelijker te laten beginnen. We willen dat de kinderen erbij betrokken worden en willen rekening houden met de beginsituatie van de kinderen. Hierbij kan van alles voor de dagopening gebruikt worden. Variërend van een foto, een sprookjesboek, Bijbelverhaal, of gebed, een ervaring van een van de kinderen, een krantenartikel, tot bijvoorbeeld een filmopname. De gedenkhoek De gedenkhoek is een herkenbare plaats in de school. Het wordt een leidraad door het hele schooljaar. Van het begin tot het eind worden de belangrijkste episodes/gebeurtenissen van het schooljaar zichtbaar gemaakt. Aan het begin van het schooljaar is de gedenkhoek leeg. Aan het eind van het schooljaar zijn alle belangrijke gebeurtenissen die de kinderen hebben meegemaakt in een map te zien. Er hangen ook foto s van de kinderen die bij ons op school zitten. De kinderen kunnen hier houvast aan hebben. Zij weten zo precies wat er allemaal gebeurd is en kunnen op deze manier met elkaar, ouders en de leerkracht er nog eens over praten. Het maakt kinderen bewust van de tijd, het schooljaar en het schoolgebeuren, waarvan zij deel uitmaken. De themakast Ook de thematafel is een herkenbare plaats in de school. Deze wordt ingericht door leerkrachten en leerlingen. Hierin kunnen leerlingen hun hobby s presenteren maar ook andere onderwerpen n.a.v. vieringen en de thema s die in een bepaalde tijd aan de orde zijn. Ad 2. Verhalen In het levensbeschouwelijk onderwijs nemen verhalen en gesprekken een belangrijke plaats in, in de vorm van uitnodigende activiteiten. ( b.v. de verhalen uit het boek: De Vleugels van de tijd) De verhalen komen uit verschillende bronnen, zoals: Bijbelverhalen (aan de hand van de bijbelwijzer), sprookjes, kinderliteratuur en verhalen uit andere culturen en levensbeschouwelijke tradities. Het doel van verhalen is om kinderen en leerkrachten uit te nodigen om ook hun eigen verhaal te vertellen en antwoorden uit de verschillende levensvragen te verkennen. Speelfilms Lessen met op de leeftijd afgestemde thema's rondom films waarbij levensbeschouwelijke onderwerpen naar voren kunnen komen. Lesactiviteiten zoals: vertonen en bespreken van de film; werken met de werkbladen; een eigen tekening maken; kringgesprek, mandala s maken, evenwichtsoefeningen; fotocollage maken, bespreken en zelf ontwerpen van symbolen. Het Boja-project/ de zes levensvragen Het programma Beter Omgaan met Jezelf en met de Ander gaat ervan uit dat sociaalemotionele vorming een wezenlijk onderdeel is van ieder kind. De sociaal emotionele ontwikkeling heeft te maken met algemene pedagogische waarden. We willen kinderen hiermee b.v. leren samen te werken en overleg te hebben met elkaar. We willen ze b.v. ondersteunen in het opvangen van ruzies en teleurstellingen. 13

14 Aan de hand van een aantal thema s wordt hiermee in alle groepen gewerkt. Ad 3. Schoolregels. Hiervoor hanteren we het project Een school om in te wonen. Elke maand staat er een regel centraal. Deze staan ook op de schoolkalender vermeld. Protocollen We hebben op school het protocol: Veiligheid en geborgenheid (Zie voor burgerschapsvorming) Ad 4. Verhalencarrousel Verhalencarrousel levert de leerlingen bouwstenen die hun fantasie prikkelen. Het materiaal biedt de mogelijkheid een weg te vinden in de verschillende cultuurgebieden waar we in het onderwijs mee te maken hebben. Met Verhalencarrousel kan de communicatie over en de inhoud van levensbeschouwingen op elkaar afgestemd worden. De zesdelige serie is gebaseerd op verhalen uit verschillende levensbeschouwingen; de methode is die van 'exemplarisch leren'. Telkens wordt een belangrijk onderdeel of voorbeeld (exemplaar) genomen uit het grote geheel. Omdat dit voorbeeld relevant is, is de leerling gemotiveerd te leren. Daarbij is de samenhang tussen de thema's belangrijk. De nadruk wordt niet gelegd op het veel weten over een bepaalde levensbeschouwing maar op het kennismaken met interessante ideeën en gebruiken uit levensbeschouwingen die leerlingen tegenkomen in het dagelijks leven. Aan de orde komen: boeddhisme, hindoeïsme, jodendom, christendom, islam en filosofie. Rekenen en wiskunde Wij gebruiken de methode Pluspunt. In de rekenles leren we de kinderen praktische problemen uit het dagelijks leven op te lossen. De manier waarop kinderen tot een oplossing komen mag verschillen. De kinderen leren tabellen en grafieken zelf te lezen en te maken. We proberen kinderen een aantal rekensommen op een handige manier uit het hoofd te leren maken. Voor ingewikkelde bewerkingen gebruiken we de rekenmachine. Als u met uw kind over rekenen praat, houd er dan rekening mee dat ze het vermenigvuldigen en delen tegenwoordig anders leren dan u van vroeger gewend bent. Nederlandse taal Voor groep 3 is taal geïntegreerd in de Leessleutel. Voor groep 4 t/m 8 gebruiken we de methode Taal op maat en Taal op Maat spelling. Taal is bij uitstek het instrument om met elkaar in contact te komen en een boodschap aan elkaar door te geven of van een ander te ontvangen. Natuurlijk leren we de kinderen foutloos schrijven, maar we besteden veel meer aandacht aan leren praten, luisteren naar wat anderen zeggen en daarop antwoorden. We leren kinderen om hun eigen mening onder woorden te brengen. Het taalonderwijs is vooral op luisteren en spreken gericht. 14

15 Lezen In groep 3 beginnen de kinderen officieel met het leren lezen. We gebruiken hiervoor de methode De Leessleutel. In groep 3 is het leren lezen erg belangrijk. We besteden veel aandacht aan het leren begrijpen van de tekst. De betekenis van de moeilijke woorden wordt uitgelegd en het kind vertelt het verhaaltje na. In de groepen 4,5,6,7 wordt er met de methode Estafette gewerkt. Op het einde van groep 6 moeten alle kinderen het hoogste niveau 9 hebben bereikt. In de hogere groepen komt de nadruk steeds meer op het begrijpend en studerend lezen te liggen. Hiervoor wordt vanaf groep 4 de methode Nieuwsbegrip XL gebruikt. Op n Baoken leren de kinderen niet alleen technisch en begrijpend lezen, we proberen ze ook liefde voor boeken bij te brengen. We lezen op school veel voor en maken gebruik van de boeken uitleen van de bibliotheek in Ootmarsum en Denekamp. Schrijven Kinderen leren op n Baoken in groep 3 schrijven volgens de methode Pennenstreken. De groepen 4 en 5 leren schrijven met de methode Schrijfactief. Schrijfonderwijs draagt er toe bij dat leerlingen een duidelijk leesbaar, verzorgd en vlot handschrift krijgen, als middel om met elkaar te communiceren. In groep 3 schrijven de kinderen met een potlood. In groep 4 wordt er overgegaan naar de vulpen. Engels Voor groep 7 en 8 is wordt er Engels gegeven vanuit de methode Hello World. Hiervan hebben we het onderdeel The Quest aangeschaft. De kinderen leren gesprekjes te voeren in het Engels. Ook leren ze de schrijfwijze van Engelse woorden, die aansluiten bij het dagelijkse leven. Wereldoriëntatie en verkeer Op n Baoken praten we op heel veel momenten met de kinderen over de wereld om ons heen en we brengen hun kennis bij over het heden en het verleden van de aarde. Het gaat hierbij niet alleen om feitenkennis maar veel meer om het aanleren van een juiste houding ten opzichte van de natuur, volkeren in andere landen en onze voorouders. Meestal gebeurt dit in aparte vakken aan de hand van een boek, maar vaak ook door middel van klassengesprekken, spreekbeurten, schooltelevisie, werkstukken enzovoort. De volgende methoden zijn op onze school in gebruik: voor biologie en techniek: Wijzer door de natuur voor aardrijkskunde: Wijzer door de wereld voor geschiedenis: Wijzer door de tijd voor verkeer: Op voeten en fietsen en Jeugdverkeerskrant. Na jeugdverkeerskrant: In groep 8 doen de kinderen mee aan het theorie- en praktijkverkeersexamen van VVN. Sociale Redzaamheid Tijdens deze lessen wordt er met de kinderen gewerkt aan thema s die de kinderen helpen om zich weerbaarder op te stellen. We gebruiken het BOJA-project. (Beter Omgaan met 15

16 Jezelf en met de Ander) De thema s uit dit project zijn verwerkt in het rooster voor levensbeschouwing. Hiernaast gebruiken we het project: Een school om in te wonen. Elke maand staat er een regel centraal, waaraan kinderen, leerkrachten en ouders dan aandacht besteden. Voorwaarde voor dit project is de samenwerking tussen ouders, kind en leerkracht. Er wordt doelbewust gewerkt aan een goed, warm en veilig opvoedingsklimaat voor de leerlingen. Elke maand staat er een regel (er zijn tien regels) centraal. De regel van september is b.v.: DOE JE BEST! Deze regels worden in de klas aan de orde gesteld en staan vermeld op de kalender en in de nieuwsbrief, zodat ouders ook thuis aandacht kunnen besteden aan deze regels. Op school hangen de pictogrammen die bij deze regels horen in de gang en in de klassen. Naast deze projecten werken we ook met het project: Kom op voor jezelf Expressievakken De expressievakken krijgen in de midden en bovenbouw vooral op vrijdagmiddag de nodige aandacht. Deze middag wordt ingevuld met verschillende expressie activiteiten zoals: handvaardigheid, tekenen, koken, drama, tuinieren. Ook bij de expressievakken streven we op n Baoken kwaliteit na. Het eindproduct is hier echter minder belangrijk dan het proces; zeker als het om jongere kinderen gaat. Bewegingsonderwijs Groep 1 t/m 8 krijgen in twee groep 1 /tm 4 en 5 t/m 8, twee keer drie kwartier per week gymles in sporthal De Schalm van Ootmarsum. Dit is onder leiding van de eigen leerkracht. We gebruiken hierbij de methode: Basislessen bewegingsonderwijs Spel en Toestellen. De gymlessen zijn op dinsdag en donderdagmiddag. We gaan per touringcar naar Ootmarsum. Alle kinderen nemen dus op dinsdag en donderdag gymkleding en sportschoenen mee. Zelfstandig werken Op het activiteitenrooster van alle groepen is een aantal keren per week zelfstandig werken opgenomen. Ook werken de leerlingen zelfstandig als zij klaar zijn met hun taal en rekenwerk. De kinderen kunnen dan werken aan hun taakbrief, die ze wekelijks krijgen. Hierop staan alle kerntaken vermeld, die in de loop van de week aan de orde komen, maar daarnaast ook de keuze taken. ICT In elke groep staan vier computers waar de leerlingen op kunnen werken. Voor verschillende vakken zijn specifieke programma s op de computers om te oefenen. De leerlingen werken o.a. met ambrasoft maar ook met methode gebonden software. De computers zijn middels een netwerk met elkaar verbonden. Elke combinatiegroep beschikt over een digitaal schoolbord. Het beheer en onderhoud van computers en digitale schoolborden is uitbesteed aan de firma Heutink. Onze beschikt school over een website: Op n Boaken is een ICT-er/digicoach, die in samenwerking met de overkoepelende werkgroep KictO van alle Konot-scholen, voor onze school de zaken behartigt. 16

17 Wij streven er naar, computers te integreren in de dagelijkse lespraktijk. Steeds meer wordt de computer gebruikt als lesondersteunend, herhalend en verdiepend middel. De software die we gebruiken in de verschillende groepen sluit zoveel mogelijk aan bij de gebruikte methoden. In midden- en bovenbouw wordt de computer ook veelvuldig gebruikt voor het maken van werkstukken, verslagen, spreekbeurten en projectwerk Onderwijsconcept Bij ons op school werken we zowel ontwikkelings- als ervaringsgericht. Wij werken met 3 combinatiegroepen. Met 2,3 en op de middag met 4 groepen in één klaslokaal. Het streven is naar 3 niveaus per groep op instructie, inhoud en verwerkingsniveau. Naast de basisgroep is dus aandacht voor de zorg aan de onderkant en aan de bovenkant leerling. De kinderen leren vanaf groep 1 rekening te houden met elkaar, regels voor het zelfstandig werken en ze leren van en met elkaar. In een combinatiegroep met 2/3/4 jaargroepen is dit een voorwaarde. Ook helpen de kinderen elkaar buiten de klas om en wordt er ook regelmatig groepsdoorbrekend gewerkt met o.a. projecten Leerlingenzorg Organisatie leerlingenzorg op schoolniveau Wij werken vanaf groep 1 t/m groep 8 met een Cito leerlingvolgsysteem. Alle leerlingen worden minimaal 2 keer per jaar middels Cito toetsen getoetst, in februari en juni, op alle basisvakken zoals taal, rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, woordenschat en rekenen en Zien (sociaal emotionele ontwikkeling). Naast het Cito leerlingvolgsysteem krijgen de leerlingen toetsen vanuit de methode. Wij werken volgens de 1 zorgroute. (zie tabel hieronder). Een interne begeleider Coördineert de zorg binnen de school middels de 1-zorgroute. Er zijn 3 groepsbesprekingen per jaar met de IB (interne begeleider) en de leerkracht. 17

18 Naast en binnen onze 1 zorgroute kunnen we ook gebruik maken van middelen binnen ons samenwerkingsverband. Het platform voor onderzoek en advies (POA) De hulpvraag van de basisschool Op de basisschool van uw kind wordt regelmatig gekeken of leerlingen zich voldoende naar hun mogelijkheden ontwikkelen. Dit gebeurt tijdens toets- of observatiemomenten gedurende de schoolloopbaan van uw kind. Zijn er zorgen met betrekking tot de ontwikkeling van een leerling, dan wordt dit binnen de basisschool besproken. Er wordt gekeken wat hij/zij nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen en er wordt een handelingsplan opgesteld. Als de basisschool vragen over een leerling heeft die men niet zelf kan beantwoorden, is er de mogelijkheid om in overleg met ouders, een aanvraag te doen bij het Platform voor Onderzoek en Advies (hierna te noemen POA). De aanmelding bij het POA Aanmelding bij het POA gebeurt door middel van twee aanmeldingsformulieren; het ene formulier wordt ingevuld door de school en heet het onderwijskundig rapport; het andere formulier, een vragenlijst, wordt door de ouders ingevuld. Beide formulieren worden door de ouders ondertekend. In het ouderformulier geeft u als ouder informatie over de voorgeschiedenis van uw kind en uw mening over de hulpvraag. U geeft daarmee tevens toestemming om relevante gegevens uit het schooldossier en het dossier van de GGD op te vragen. Het onderwijskundig rapport wordt ingevuld door de interne begeleider in samenwerking met de leerkracht. De formulieren worden opgestuurd naar het POA. De eerste contacten verlopen altijd via de interne begeleider van de school van uw kind. 18

19 We kennen een POA voor leerlingen in groep 1 en 2, leerlingen in groep 3 t/m 6 en een POA voor leerlingen in groep 7, 8 en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Het doel Het doel is om binnen het reguliere basisonderwijs de noodzakelijke begeleiding en zorg beschikbaar te stellen voor leerlingen Hierbij wordt gebruik gemaakt van de deskundigheid vanuit het POA: orthopedagogen, leerlingbegeleider, speciaal basisonderwijs (SBO), het speciaal onderwijs (SO, cluster 2, 3, 4) en de jeugdarts. Wat biedt het POA? Nadat het onderwijskundig rapport van een leerling besproken is, wordt één van de leden van het POA aangewezen als dossierhouder. De dossierhouder is verantwoordelijk voor het begeleidingstraject dat uitgezet moet worden. De dossierhouder kan een ambulante begeleider inzetten als de leerkracht handelingsverlegen is. De ambulante begeleider ondersteunt de leerkracht door middel van gesprekken, observaties, tips, adviezen, plannen opstellen, et cetera. Ze brengen samen de onderwijsbehoeften van het kind in beeld. De basisschool blijft echter verantwoordelijk voor de zorg en de aangeboden hulp die zij binnen haar mogelijkheden aan de leerling kan bieden. In de meeste gevallen kunnen school, ouders en kind na een periode van begeleiding weer verder maar soms blijkt de geboden hulp ontoereikend. In alle gevallen zal in samenspraak met school en ouders gekeken worden naar de vervolgstappen. Hierin zijn een aantal mogelijkheden te onderscheiden: In de meeste gevallen kan uw kind binnen de basisschool weer mee in zijn/haar eigen groep met wat extra ondersteuning (eigen leerlijnen, aangepaste doelen); Ook kan een advies tot verwijzing naar externe instanties zoals Bureau Jeugdzorg of kinderpsychiatrie (Mediant) gegeven worden; In sommige gevallen blijkt dat uw kind op de basisschool onvoldoende ondersteuning kan ontvangen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Dit ondanks alle inspanningen van kind, ouders en school. In samenspraak met school en ouders wordt dan gekeken naar een onderwijsplek (andere basisschool, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs) waar men beter tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van het kind. Het POA voor leerlingen in groep 7 en 8 of klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs Bij dit POA worden veelal kinderen uit groep 7 en 8 aangemeld waar de ouders en de school zorgen hebben met betrekking tot de overstap naar het voortgezet onderwijs. De dossierhouder gaat samen met ouders en school een stappenplan opstellen om het kind zo goed mogelijk toegerust deze overstap te laten maken. Ook bij deze leerlingen worden de onderwijsbehoeften beschreven. Deze onderwijsbehoeften zijn uitgangspunt voor de begeleiding. Er worden handelingsadviezen gegeven. Voor de kinderen met hele specifieke onderwijsbehoeften, bijvoorbeeld door het gedragsmatig functioneren of kinderen met ontwikkelingsachterstanden, wordt samen met school en ouders bekeken op welke school voor voortgezet onderwijs deze kinderen het beste geplaatst kunnen worden. 19

20 Contact Contactpersoon voor de POA s is de coördinator van het samenwerkingsverband en voorzitter van beide POA s, mevrouw I. Nijmeijer. Zij is tijdens kantooruren op maandag tot en met donderdag bereikbaar op telefoonnummer Mocht zij niet bereikbaar zijn dan kunt u een boodschap achterlaten bij mevrouw A. Benneker, managementondersteuner, bereikbaar op woensdagochtend en donderdag op telefoonnummer Ook kunt u een mail sturen naar Bezoek- en postadres Platform voor Onderzoek en Advies Dr. Poelsstraat 63-B 7572 ZV Oldenzaal Met ingang van 1 augustus 2003 bepalen landelijk vastgestelde criteria of een kind met een handicap toelaatbaar is tot het speciaal onderwijs. Een Commissie Voor Indicatiestelling(CVI) moet op basis van deze criteria een beschikking afgeven. Is deze beschikking positief dan hebben ouders de keuze om naar het speciaal onderwijs te gaan of naar het regulier onderwijs met leerling gebonden financiering (rugzakje). Op onze school wordt bij een aanmelding van een leerling met een positieve beschikking van een Commissie Voor de Indicatiestelling (CVI) steeds een zorgvuldige afweging gemaakt. Kern van deze afweging is de vraag of de combinatie van de handicap en de extra onderwijsondersteuning die daarbij nodig is, past binnen de mogelijkheden die onze school heeft. Deze afweging vindt plaats aan de hand van een procedure die is opgenomen in het zorgplan van de school. (ter inzage op school) ZorgAdviesTeam (ZAT) Dit zorgadviesteam bestaat uit het zorgteam van de school en enkele deskundigen van buiten de school. Het zorgteam van school bestaat uit: de intern begeleider, de schoolcontactpersoon en de directeur. De deskundigen van buiten de school zijn: een schoolverpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg en een maatschappelijk werker. Natuurlijk hopen we dat het niet gebeurt, maar soms gaat het niet zo goed met een kind op school. Dan gaat het leren niet zo goed of je ziet, dat een kind niet zo lekker in z n vel zit of dat het zich anders gedraagt dan je verwacht. De school zal dan zo snel mogelijk bekijken wat de oorzaak hiervan is en met de ouder(s) / gezaghebbende voogd overleggen wat de beste aanpak is. Vaak kan de basisschool zo n probleem zelf aanpakken. Dan stelt de intern begeleider samen met de groepsleerkracht een plan op. Dit plan wordt altijd met u besproken. Bij twijfel kan de basisschool de leerling bespreken in het zorgadviesteam. Deze deskundigen kunnen de school adviseren hoe zij deze leerling het beste kunnen helpen, maar zij kunnen ook zelf met deze leerling en zijn/haar ouders in gesprek gaan om samen te zoeken naar de beste manier om de problemen op te lossen. 20

Bovengenoemde zaken kunt u terugvinden in het KONOT-protocol Veilig op school: uw en onze zorg! Dit ligt ter inzage op school.

Bovengenoemde zaken kunt u terugvinden in het KONOT-protocol Veilig op school: uw en onze zorg! Dit ligt ter inzage op school. Bovengenoemde zaken kunt u terugvinden in het KONOT-protocol Veilig op school: uw en onze zorg! Dit ligt ter inzage op school. 7. O N D E R W I J S O P M A A T O P D E K E R K E W E I 7.1 Leerlingen van

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte. SCHOOLGIDS Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.nl 2013-2014 2013-2014 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 940 uur per

Nadere informatie

1. RK Basisschool De Kerkewei

1. RK Basisschool De Kerkewei 1. RK Basisschool De Kerkewei 1.1 Onze school De Kerkewei ressorteert sedert 1 januari 1999 onder het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (Konot). De administratie wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

JOUW SCHOOL - MIJN SCHOOL - ONZE ONDERWIJSGEMEENSCHAP

JOUW SCHOOL - MIJN SCHOOL - ONZE ONDERWIJSGEMEENSCHAP JOUW SCHOOL - MIJN SCHOOL - ONZE ONDERWIJSGEMEENSCHAP Augustus 2013 Nieuwsbrief onderwijsgemeenschap Geachte ouder(s)/ verzorger(s), U ontvangt hierbij de eerste Nieuwsbrief van de onderwijsgemeenschap

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp

SCHOOLGIDS Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp SCHOOLGIDS Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp 2013-2014 Tel. 0541 351769 E-mail. dir.alexander@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander...

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm Welkom De eerste schoolweken liggen alweer achter ons. In uw handen heeft u nu de infobrief van groep 5. Hier kunt u belangrijke informatie vinden over groep 5, voor uw kind. Wanneer u vragen / opmerkingen

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

5. W A T L E E R T M I J N K I N D O P D E Z E S C H O O L?

5. W A T L E E R T M I J N K I N D O P D E Z E S C H O O L? 5. W A T L E E R T M I J N K I N D O P D E Z E S C H O O L? Op De Kerkewei proberen we een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

2. Profiel van onze school

2. Profiel van onze school 2. Profiel van onze school Bij ons op school voelen kinderen zich gerespecteerd en gewaardeerd binnen een WARM pedagogisch klimaat, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel: COGNITIEF, CREATIEF,

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 4

Informatie. vakgebieden. Groep 4 Informatie vakgebieden Groep 4 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 6

Informatie. vakgebieden. Groep 6 Informatie vakgebieden Groep 6 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop

SCHOOLGIDS 2013-2014. Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop SCHOOLGIDS Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop 2013-2014 Tel. 0541-229393 Fax. 0541-229601 E-mail: dir.kampke@konot.nl www.kampke.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van t Kämpke... 3 Inleiding...

Nadere informatie

Protocol Leerlingenzorg

Protocol Leerlingenzorg Protocol Leerlingenzorg O.b.s. Commissaris Gaarlandt Rembrandtstraat 2 7948 AW Nijeveen Tel.: 0522 491618 E-mail: info@obscommissarisgaarlandt.nl Website: www.obscommissarisgaarlandt.nl Protocol Leerlingenzorg

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 5

Informatie. vakgebieden. Groep 5 Informatie vakgebieden Groep 5 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS?

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? 1. Levensbeschouwelijke (religieuze) identiteit : Over het algemeen geldt dat een ieder van het team zich achter de levensbeschouwelijke identiteit die

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35

SCHOOLGIDS. Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35 SCHOOLGIDS Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Maten... 4 Inleiding... 4 1. Wie zijn wij... 5 1.1 Onze school... 5 1.2 Ons bestuur... 5 1.3 Missie/visie...

Nadere informatie

Informatie groep

Informatie groep Informatie groep 7 2017-2018 Meester Wim Jurriëns JULIANASCHOOL EDERVEEN Even voorstellen: Beste ouders/verzorgers, In 1955 ben ik geboren in Rijssen (Twente). Ik was de jongste van vijf kinderen. (4 jongens

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

INLEIDING. Beste ouder(s),

INLEIDING. Beste ouder(s), Groep 4-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 4 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Guido Gezellestraat 35 7576 AG Oldenzaal Tel. 0541-532607 Fax. 0541-532645 E-mail dir.dematen@konot.nl www.dematenoldenzaal.nl

Guido Gezellestraat 35 7576 AG Oldenzaal Tel. 0541-532607 Fax. 0541-532645 E-mail dir.dematen@konot.nl www.dematenoldenzaal.nl SCHOOLGIDS Guido Gezellestraat 35 7576 AG Oldenzaal Tel. 0541-532607 Fax. 0541-532645 E-mail dir.dematen@konot.nl www.dematenoldenzaal.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids 2015-2019 van de Maten 2 Inleiding...

Nadere informatie

Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal. Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl

Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal. Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal 2 0 1 4 2 0 1 5 Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl Inhoud Schoolgids Inleiding...3 1. Wie zijn wij?...4 1.1

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Aloysiusschool Remigisstraat 5 7595AM Weerselo Tel.0541-661445 Email: dir.aloysius@konot.nl Website: www.alows.nl

Aloysiusschool Remigisstraat 5 7595AM Weerselo Tel.0541-661445 Email: dir.aloysius@konot.nl Website: www.alows.nl Aloysiusschool Remigisstraat 5 7595AM Weerselo Tel.0541-661445 Email: dir.aloysius@konot.nl Website: www.alows.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Aloysiusschool... 3 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij...

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. Basisschool de Meander Profietstraat 8 7631 GR Ootmarsum

SCHOOLGIDS 2013-2014. Basisschool de Meander Profietstraat 8 7631 GR Ootmarsum SCHOOLGIDS Basisschool de Meander Profietstraat 8 7631 GR Ootmarsum 2013-2014 Tel. 0541-291619 Fax. 0541-294168 E-mail: info.basisschooldemeander@konot.nl www.bs-demeander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail. dir.veldkamp@konot.nl www.develdkampdk.

SCHOOLGIDS 2013-2014. Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail. dir.veldkamp@konot.nl www.develdkampdk. SCHOOLGIDS Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp 2013-2014 Tel. 0541 351935 E-mail. dir.veldkamp@konot.nl www.develdkampdk.nl Inhoud Schoolgids Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4

Nadere informatie

Onderwijs Noord Oost Twente. Schoolgids 2012 2013

Onderwijs Noord Oost Twente. Schoolgids 2012 2013 Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente Schoolgids 2012 2013 RK Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 Email: dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

De Schakel in het kort.

De Schakel in het kort. CBS De Schakel De Schakel in het kort. Wij zijn een Christelijke school! Tien groepen; groep 1 t/m 8 en groep 1 t/m 5 Twee locaties: Hoofdgebouw Dependance Botter 40-77 Kennemerland 17 Uitgangspunten:

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

BELEIDSPLAN PLUSKLAS

BELEIDSPLAN PLUSKLAS BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken OBS HET GROENE HART Januari 2012 BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken Inleiding Gedurende de hele basisschool leggen

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid

SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Locatie Meijbreestraat Meijbreestraat 11 7573 EP Oldenzaal Tel. 0541-512279 Locatie Noordwal Noordwal 10 7571 AM Oldenzaal Tel. 0541-532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.nl

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis. Nummer 2, 30 april 2015

Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis. Nummer 2, 30 april 2015 Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis Nummer 2, 30 april 2015 Beste ouders, teamleden en betrokkenen, Voor u ligt de tweede fusienieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 4

Informatieboekje Groep 4 Informatieboekje Groep 4 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 4 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel Onderwijs Ondersteuningsprofiel CBS De Ark 1. Naam en adres CBS De Ark Acaciahage 17 19 9501 WD Stadskanaal Tel: 0599-614924 email: de-ark@picto.nl www.cbsdeark.picto.nl 2. Denominatie Wij zijn een open

Nadere informatie

Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 6 op de Haafakkers.

Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 6 op de Haafakkers. Groep 6-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 6 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving Basisschool Walburgis Emmerikseweg 4 7077AP Netterden Tel: 0315-386239 walburgisnetterden@planet.nl www.netterden.net Schoolprofiel Algemene Schoolbeschrijving Naam School Stichting Slogan basisschool

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Daltonschool de Bongerd. Locatie Paukenlaan Paulenlaan 1, 7577 LL Tel. 0541-580590

SCHOOLGIDS 2014-2015. Daltonschool de Bongerd. Locatie Paukenlaan Paulenlaan 1, 7577 LL Tel. 0541-580590 SCHOOLGIDS Daltonschool de Bongerd Locatie Paukenlaan Paulenlaan 1, 7577 LL Tel. 0541-580590 2014-2015 Locatie Wieldraaierlaan Wieldraaierlaan 120, 7577 NR Tel. 0541-580580 E-mail info.bongerd@konot.nl

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

Overgangsprotocol VPCO

Overgangsprotocol VPCO Overgangsprotocol VPCO Vastgesteld november 2015 Overgangsprotocol FO-scholen Inleiding Ieder kind heeft recht op een ononderbroken ontwikkeling binnen het Funderend Onderwijs. In principe doorlopen leerlingen

Nadere informatie

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep.

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. INFORMATIE OVER GROEP 3 Uw kind zit in groep 3, maar wat doet het toch de hele dag? Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. VEILIG LEREN LEZEN Dit is de methode die we in

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE Educonnect informatiebrochure Pagina 1 Inhoudsopgave algemene informatiebrochure Educonnect Educonnect - pagina 3. De SCSOG Het aanbod van Educonnect De kern van Educonnect

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. SBO De Windroos Lariksstraat 11 7572 DE Oldenzaal tel. 0541 532 418 e-mail: dir.windroos@konot.nl wwwww.sbodewindroos.

SCHOOLGIDS. SBO De Windroos Lariksstraat 11 7572 DE Oldenzaal tel. 0541 532 418 e-mail: dir.windroos@konot.nl wwwww.sbodewindroos. SCHOOLGIDS SBO De Windroos Lariksstraat 11 7572 DE Oldenzaal tel. 0541 532 418 e-mail: dir.windroos@konot.nl wwwww.sbodewindroos.nl 2013-2014 Inhoud Schoolgids Schoolgids van SBO De Windroos 3 Inleiding...

Nadere informatie

2. Onderwijs. 2.1.2 Leerlingzorg. http://www.swv2302.nl/

2. Onderwijs. 2.1.2 Leerlingzorg. http://www.swv2302.nl/ 2. Onderwijs 2.1 Ons onderwijs Op De Kerkewei proberen we een goed resultaat te behalen in het aanleren van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden;

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering instemming MR: 23 februari 2004 bijlage 1: najaar 2008 Doel van LGF Het

Nadere informatie

PASSEND ONDERWIJS: samenwerken aan kwaliteit.

PASSEND ONDERWIJS: samenwerken aan kwaliteit. Fleringenbrink 2, 7544 XN Enschede tel.: 053-4308678 info@spoe.nl PASSEND ONDERWIJS: samenwerken aan kwaliteit. Strategisch beleidsplan in kader van passend onderwijs 2011-2015. 1 1. Opdracht bestuur samenwerkingsverband

Nadere informatie

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur Informatie middenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september 2016: 14.30 uur 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 3

Informatie. vakgebieden. Groep 3 Informatie vakgebieden Groep 3 Rekenen en wiskunde Gehanteerde methode: Wereld in getallen. Sinds een aantal jaren rekenen we met de nieuwe methode: De wereld in getallen. De inhoud van een rekenles bestaat

Nadere informatie