SCHOOLGIDS DE ZEVENSTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2012-2013 DE ZEVENSTER"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS DE ZEVENSTER Katholieke basisschool De Zevenster Stichting Meester Muldersstraat 45 Katholiek 7591 VA Denekamp Onderwijs Tel Noord Oost Twente

2 1 Inhoudsopgave 2 Een woord vooraf 3 3 Van het bestuur 3 4 Een kennismaking met de Zevenster Algemene informatie 4.2 De Zevenster, een katholieke school 5 Wie werken er? Personeel 5.2 Groepsbezetting en ambulante uren 5.3 Organisatiestructuur 6 Wat leert mijn kind op deze school? Organisatie van ons onderwijs 6.2 Schooldoelen 6.3 Groepen 1 en Groepen 3 en Groepen 5 t/m De vakken beter bekeken 6.7 Computergebruik 6.8 Lesurentabel groepen 1 t/m 8 7 Een fijne, veilige school Het schoolklimaat 7.2 Klachtenregeling 7.3 Schorsing en verwijdering leerlingen 7.4 Pestprotocol 7.5 Verzekeringen 8 Onderwijs op maat Onze uitgangspunten 8.2 Interne begeleiding 8.3 Het bespreken van leerlingen 8.4 Speciale zorg voor leerlingen 8.5 Leerling-gebonden financiering 8.6 Hulp aan anderstalige leerlingen 8.7 Begeleiding meerbegaafde leerlingen 8.8 Meegaan met de groep met een aangepast programma 8.9 Een jaar overdoen met een aangepast programma 8.10 Verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs 8.11 Leerlingen dossiers 8.12 Onderwijskundig rapport 8.13 Schematische weergave van de leerlingenzorg 9 Kwaliteitszorg Steeds op zoek naar kwaliteitsverbetering 9.2 Adaptief onderwijs 9.3 Zelfstandig werken 9.4 Methoden 9.5 Personeel 9.6 Leerlingvolgsysteem 9.7 Samenwerkingsverband 10 De buurt/gemeente Contacten in de wijk 10.2 Projecten met de gemeente 11. Het voortgezet onderwijs Belangrijke punten bij de schoolkeuze 11.2 Uitstroomgegevens 12. De Zevenster voor kinderen en hun ouders Informatie aan ouders 12.2 Ouders helpen op school 12.3 De medezeggenschapsraad 12.4 De ouderraad 12.5 Werkgroepen 13. Praktische punten van A tot Z Aanmelding en toelating 13.2 Als uw kind 4 jaar wordt 13.3 Leerlingenadministratie 13.4 Schooltijden schooljaar 13.5 Gymtijden 13.6 Vakanties schooljaar 13.7 Ziekte leerling 13.8 Ziekte leerkracht 13.9 Verlof leerling Tussenschoolse opvang (TSO) Buitenschoolse opvang (BSO) Hoofdluiscommissie Huiswerk Verzekering Trakteren Fruit, eten en drinken Fietsenstalling Jeugdbladen Schoolfotograaf Verkeersouder Brigadiers

3 14. Schoolregels en De Zevenster School - en klassenregels 14.2 Straffen 15. Vieringen en buitenschoolse activiteiten Sinterklaas 15.2 Carnaval 15.3 Koninginnedag 15.4 Schoolreisjes 15.5 Driedaagse groep Volleybaltoernooi 15.7 Damtoernooi 15.8 Voetbaltoernooi 15.9 Handbaltoernooi Sportdag en sportdiploma FBK-games 16. Contacten met andere instellingen Logopedie 16.2 Inspectie basisonderwijs 16.3 Jeugdgezondheidszorg 16.4 Identiteitsbegeleiding 16.5 PABO Edith Stein/ Saxion Hogeschool 16.6 t Roessingh 16.7 Speciale school voor basisonderwijs 16.8 Schoolbegeleidingsdienst 16.9 Sponsoring 17. Jaarverslag vorig schooljaar Kwantitatieve gegevens 17.2 Onderwijskundige zaken 17.3 Schoolorganisatie 17.4 Huisvesting/meubilair en onderhoudsbeheer 17.5 Personeel 17.6 Exploitatie 17.7 Begeleiding 17.8 Tenslotte 18. Jaarplan huidig schooljaar Jaarplan 19. Plattegrond 40 Benedenverdieping Bovenverdieping Sterrenhoek Zonnehoek 20. Instemming MR 42 2

4 2 Een woord vooraf Voor u ligt de schoolgids De gids informeert u over de belangrijke zaken op onze school. Het gaat vooral om: een beschrijving van wat u concreet van onze school kunt verwachten een weergave van de resultaten van de afgelopen jaren het geven van overige informatie. We hopen dat u de antwoorden kunt vinden op uw vragen. Vanzelfsprekend is de gids niet volledig. Af en toe wordt verwezen naar protocollen, notities en het schoolplan. Deze zijn op school in te zien. Heeft u ideeën ter verbetering dan vernemen we die graag. De gids is het resultaat van overleg en samenwerking tussen directieleden, teamleden, ouders en medezeggenschapsraad en is vervolgens door het bestuur van de Stichting KONOT vastgesteld. N.B.: Waar gesproken wordt over "ouders" bedoelen we uiteraard ook "verzorgers". We hopen dat u de gids met aandacht zult lezen. Zijn bepaalde onderwerpen niet duidelijk of heeft u kritiek op de gang van zaken zoals die beschreven staat in deze gids, dan hopen we dat u dit kenbaar maakt. 3 Van het College van Bestuur Konot: goed onderwijs in een bijzondere school, veilig en uitdagend! Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Zevenster. De Zevenster is één van de 22 scholen die behoort tot Konot (stichting Katholiek Onderwijs Noord- Oost Twente). Konot heeft scholen in de gemeentes Oldenzaal en Dinkelland en in de Lutte en Beuningen (gemeente Losser). Elk van onze scholen werkt op zijn eigen manier aan het bieden van goed onderwijs dat tegelijkertijd veilig en uitdagend is voor alle ongeveer 5900 leerlingen die aan ons zijn toevertrouwd. Meer dan 550 medewerkers van Konot zorgen elke dag voor die veilige en uitdagende omgeving die kinderen nodig hebben om tot leren te komen. Onze mensen proberen daarbij zoveel mogelijk in te spelen op de mogelijkheden die de verschillende kinderen met zich meebrengen. Tevens speelt de aandacht voor wat ons als mensen beweegt, voor levensbeschouwing gevoed door de katholieke traditie, een wezenlijke rol in het onderwijs op onze scholen. Wij, als College van Bestuur van Konot, ontvangen voor onze beleidsbeslissingen advies van het Konotberaad. Voor de totstandkoming van dat beleid wordt tevens vaak om advies en/of instemming gevraagd van ouders en medewerkers, verenigd in de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Voor beleidszaken die alleen uw school betreffen, wordt via de MR van de school ouders en medewerkers om instemming en/of advies gevraagd. Wij zijn ervan overtuigd dat op onze scholen goed en verantwoord onderwijs wordt gegeven, maar om dat zo te houden, willen wij u vragen ons op een opbouwende manier kritisch te blijven volgen. Stel uw vragen of deel uw opmerkingen met uw school. Heeft u vragen die het belang van uw school overstijgen, stel ze gerust aan ons! Wij wensen uw kind(eren) en onze medewerkers een heel goed en leerzaam schooljaar toe! Oldenzaal (Lyceumstraat 2B1), augustus Arjan Brunger, voorzitter van het College van Bestuur, Jan Morsink, lid van het College van Bestuur. 4 Een kennismaking met De Zevenster 4.1. Algemene informatie Allereerst heten we u van harte welkom aan het begin van het schooljaar. Een speciaal woord van welkom aan die ouders die voor het eerst een kind op onze school hebben aangemeld. Wij hopen dat u en uw kind zich snel thuis voelen. De Zevenster is gelegen in de wijk de Kerkeres. De school is omgeven met bijzonder veel speelruimte. Naast de school staat de sportzaal en op enkele honderden meters bevindt zich het prachtige recreatiegebied t Goor. Momenteel genieten zo n 400 leerlingen, verdeeld over 16 groepen, dagelijks hun onderwijs. Onze missie De visie, missie, ambitie en identiteit van onze school is afgeleid van die van de stichting Konot (Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente). Hieronder omschrijven we welke identiteit en ambities voor ons team gelden en hoe we daar richting en inhoud aan willen geven. Missie Samen sterk, in uitdagend onderwijs en een veilige ontwikkeling. Visie Samen sterk zijn in het ontwikkelen van uitdagend onderwijs waarin het kind zich veilig voelt. Door kinderen aan te spreken op zijn of haar niveau en waarbij passend onderwijs daadwerkelijk inhoud krijgt. Dat doen we door onderwijsbehoeften van kinderen in kaart te brengen en ons onderwijs daarop in te richten. Voor de hoofdvakken taal en rekenen zullen we de kinderen lessen op drie niveaus aanbieden. Door te werken met groepsplannen zullen we hen beter kunnen bedienen. Door een goede analyse te maken van sterkten en zwakten van elk kind proberen we de opbrengsten per groep te vergroten. De wijze waarop we kinderen willen laten leren moet uitdagend zijn. We vragen op aanbiedingsniveau meer van hen dan op beheersingsniveau. We willen daarbij vooral uitgaan van wat het kind kan. Dat geeft over het algemeen een veiliger gevoel dan steeds maar te kijken naar wat het nog niet kan. We willen kinderen leren zelfstandig te werken en te verwerken, samen te werken en verantwoordelijk te zijn voor henzelf (eigen handelen) en anderen. Samen sterk, in uitdagend onderwijs en een veilige ontwikkeling willen we met onze teamleden en andere instanties zijn. Ouders zien we als onze educatieve partners. Samen met hen willen we onderwijs inhoud en richting geven waarbij de belangen van het kind centraal staan. Onze school kenmerkt zich met name door stralende kinderen, enthousiaste ouders en gemotiveerde leerkrachten. De ambitie die we willen uitspreken is dat we in 2014 met ouders, leerkrachten en derden een organisatie hebben neergezet waarin kinderen worden uitgedaagd om niet te snel tevreden te zijn, ouders als educatieve partners meedenken over het onderwijs aan hun kind(eren) en leerkrachten zich proactief opstellen om uitdagend en veilig

5 (passend) onderwijs binnen een brede school te realiseren. Binnen die brede school zal wellicht in de nabije toekomst afstemming plaatsvinden tussen instanties die met kinderen werken. Dat kan voor-, tussen-, en naschoolse opvang zijn maar evenzo op het gebied van hobby s. (Creatieve middagen, sport of begeleiding van kinderen voor mentale / fysieke ondersteuning, dans, cultuur en muziek maar ook voor logopedie of huiswerkbegeleiding.) We streven daarbij naar een veilige, uitdagende, voorbereidende leeromgeving waarin mens, natuur, welzijn en maatschappij centraal staan. Goede contacten tussen school en ouders zijn daarbij bijzonder belangrijk. De beste opvoedingsresultaten worden behaald als school en ouders elkaar ondersteunen. Heeft uw kind problemen op school, dan zullen wij u hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen. Zijn er met uw kind problemen thuis, dan verwachten wij dat u hiermee zo snel mogelijk naar school komt. Een goede samenwerking tussen thuis en school is altijd in het belang van het kind! Laten we er met ons allen naar streven om van De Zevenster een goede en fijne school te houden. Namens mijn collega's wens ik al onze Zevensterretjes een prettig en leerzaam schooljaar toe. Albert IJland. Directeur De Zevenster Denekamp 4.2. De Zevenster: een katholieke school Wij voeden kinderen mede op vanuit de normen en waarden van het katholieke geloof. In ons dagelijkse onderwijs besteden wij hieraan aandacht. Uitgangspunt voor school is dat ouders voorop gaan in de geloofsopvoeding van hun kind(eren). Onze Katholieke grondslag geeft ons de mogelijkheid om de tradities waarin ouders, leerlingen en leerkrachten staan, als belangrijke inspiratiebron te zien. Deze tradities geven ons belangrijke waarden mee van waaruit we communiceren en handelen. Deze waarden zijn: solidariteit, gelijkheid, vrijheid en gemeenschapszin. Vanuit onze tradities stellen we aan elkaar zes levensvragen: Wat is de mens? Hoe leven de mensen met elkaar samen? Wat is goed en kwaad? Wat is de betekenis van lijden en dood? Wat is ruimte? Wat is tijd? Door te leren nadenken en communiceren vanuit deze vragen en onze tradities, kunnen we voor ieder van ons en onze gemeenschap een eigen en een gemeenschappelijke samenhang ontwikkelen. Deze werkwijze op scholen biedt een mogelijkheid tot perspectief in buitengewone omstandigheden, een kader tot vertellen van verhalen en hanteren van rituelen. Methode Hemel en Aarde Wij werken op school met de methode godsdienst/levens - beschouwing Hemel & Aarde. Deze methode kent elk schooljaar vijf nieuwe projecten. Elk project bevat aangepaste lessen voor de onder -, midden - en de bovenbouw. Bidden op school Zelfgemaakte gebedjes door leerkracht of kinderen, standaardgebeden (onze Vader, wees gegroet), voorbeeldgebeden enz. geven hieraan vorm en inhoud. Tijdens de dagopening en dagsluiting wordt aandacht besteed aan het bidden. Kerstviering Voorafgaand aan Kerstmis voeren wij ieder jaar een kerstmusical op. De kinderen van groep 7 zijn daarbij de hoofdrolspelers. Alle overige groepen hebben ook een muzikale inbreng in deze musical. De uitvoering, waarbij ouders worden uitgenodigd, vindt plaats in de naast de school gelegen sportzaal. Voorafgaand of na afloop is er voor de kinderen een "broodmaaltijd in kerstsfeer". Het vormsel In groep 8 bereiden ouders, parochie en school de kinderen voor op het vormsel. Voor dit sacrament wordt door de parochie en school een informatieavond georganiseerd. Met ouders wordt besproken hoe de kinderen goed voorbereid kunnen worden op dit sacrament en hoe met het voorbereidingsproject zal worden gewerkt. Eveneens wordt met de ouders afgesproken welk deel van de voorbereiding zij voor hun rekening zullen nemen. Eerste communie In groep 4 bereiden ouders, parochie en school de kinderen voor op hun eerste communie. Op een informatieavond wordt besproken hoe de kinderen goed voorbereid kunnen worden op dit sacrament en hoe met het project zal worden gewerkt. Eveneens wordt met de ouders afgesproken welk deel van de voorbereiding zij voor hun rekening zullen nemen. Schoolafscheidsviering Voor de kinderen van groep 8 is er op het eind van het schooljaar een schoolafscheidsviering. De viering vindt plaats in de kerk. In deze viering kijken kinderen, ouders, parochie en school terug op de afgelopen jaren basisonderwijs en wordt vooruit gekeken naar de toekomst. Gezinsvieringen Binnen onze Sint-Nicolaasparochie functioneert een werkgroep gezinsvieringen. In deze werkgroep zijn pastores, leerkrachten, ouders van alle Denekampse scholen vertegenwoordigd. Deze werkgroep verzorgt alle gezinsvieringen met medewerking van de kinderen van de scholen en het jeugdkoor. Gedenkhoek Vanaf september 2011 is in de school een gedenkhoek waar kinderen, ouders en leerkrachten gebruik van kunnen maken. In overleg met de coördinator identiteit (juf Ilse) zullen we hieraan vorm en inhoud geven. Voor de gedenkhoek is een centrale plek in de school gekozen. 4

6 5 Wie werken er? 5.1 Personeel Schoolleiding 1. Dhr. Albert IJland (directeur) 2. Mw. Marjo Ikink (adjunct-directeur) Groepsleerkrachten 3. Mw. Susan Baars 4. Mw. Ilone Boswerger 5. Mw. Juul Bouwmann 6. Mw. Myra Braamse 7. Mw. Frieda uit het Broek 8. Mw. Marieke Brunninkhuis 9. Mw. Ilse Bult 10. Mw. Simone Busscher 11. Mw. Tessa Drent 12. Mw. Nicole Elshoff 13. Mw. Marloes Engbers 14. Mw. Christel Geers 15. Mw. Marieke Gosemeijer 16. Dhr.Bert Harperink 17. Mw. Clara Limpens 18. Mw. Marije Moleman 19. Mw. José Oude Weme 20. Mw. Mijke Pleijhuis 21. Mw. Annemieke Reimer 22. Mw. Mirjam Rojewski/Koop 23. Mw. Ellis Sanders 24. Mw. Petra Snoeijink 25. Mw. Yvonne Volmer 26. Mw. Sabine van Weezep 27. Mw. Renate Wilbers 28. Mw. Lian Wildemors Vakleerkrachten 29. Dhr.Raymond Breukers (muziek) 30. Mw. Sabine Bulter (gym) Ondersteunend personeel 31. Mw. Anja Brummelhuis (onderwijsassistente) 32. Mw. Nathalie Everlo (onderwijsassistente) 33. Mw. Lotte Heuvels (adm. medewerkster) Afkortingen Hieronder staan afkortingen die veel worden gebruikt in deze schoolgids. IB er LVS ICT er ICC er RT SCP BC IC er MT ZAT MR OR BHV RIE intern begeleider leerlingvolgsysteem intern computer deskundige intern coördinator voor cultuur&educatie remedial teacher schoolcontactpersoon bouwcoördinator identiteitscoördinator managementteam zorg en advies team medezeggenschapsraad ouderraad bedrijfshulpverlener risico inventarisatie en evaluatie 5

7 Groep Bezetting Schoolgids De Zevenster 5.2 Groepsbezetting en ambulante uren 1A Juf Christel (ma-do) 1B Juf Marloes (ma-di) 2A Juf Mijke (ma) 2B Juf Yvonne (ma-di) 3A Juf Juul (ma-di-woe-do-vrijo) 3B Juf Ilse (ma-di) 4A Juf Nicole (ma-di) 4B Juf Ilone (ma-di-woe) 5A Juf Lian (ma-di-woe) 5B Juf Sabine vw (ma-di-woe-do-vrijo) 6A Juf Frieda (di-woe-do) 6B Meester Bert (ma-vrij) 7A Juf Marije (ma-di-woe-do-vrijo) 7B Juf Tessa (ma-di-woe-do-vrijo) 8A Juf Marieke B. (ma-di-woe) 8B Juf José (ma-dim-woe-do-vrij) Juf Simone (di-woe-vrijo) Juf Susan (woe-do-vrijo) Juf Annemieke (di-woe-do-vrijo) Juf Mirjam (woe-do-vrijo) Juf Ellis (woe-do-vrijo) Juf Petra (woe-do-vrijo) Juf Renate (do-vrijo) Juf Mijke (do-vrij) Juf Simone (vrijm) Juf Myra (ma-vrij) Juf Clara (di-woe-do) Juf Ellis (vrijm) Juf Susan (vrijm) Juf Marieke G. (do-vrij) Juf Marieke G. (dio) IB Meester Bert Juf Juul (schaduw ib er) Dinsdag, woensdag en donderdag. Wordt door IB er ingewerkt, valt onder taakbeleid. OOP Anja en Nathalie Bij de signaleringstoetsen en groepsbesprekingen vallen ze in voor de leerkrachten van de groepen 3. Bij ZAT besprekingen vallen ze in daar waar het nodig en mogelijk is. ICT Juf Frieda Dinsdagmiddag Juf Marieke B Valt onder taakbeleid. Bouwcoördinatoren Juf Marieke B., juf Marieke G. en juf Mijke Valt onder taakbeleid Taal -, reken -, en cultuurcoördinator Juf Marieke G., juf Clara en juf Marloes Valt onder taakbeleid 6

8 5.3 Organisatiestructuur Schoolleiding Eindverantwoordelijk voor de totale organisatie: personeel, onderwijs, financiën en materieel Directeur: Albert IJland Adjunct-directeur: Marjo Ikink Directieteam Op afroep overlegt het directieteam (DT). Het DT bestaat uit de schoolleiding en intern begeleider. Intern begeleider: Bert Harperink Managementteam Het managementteam (MT) bestaat uit het directieteam en de bouwcoördinatoren van de onder-, midden- en bovenbouw. Vergaderfrequentie: 6 à 7 keer per schooljaar. Leerlingenzorg (IB ers) Verantwoordelijk voor organisatie leerlingenzorg, coaching/begeleiding van team inzake didactische werkwijzen, ontwikkeling leerlingvolgsysteem en de organisatie van de klassenconsultatie. Bert Harperink en Juul Bouwmann zijn onze IB ers. Bouwcoördinator Is met de schoolleiding en IB ers verantwoordelijk voor het aansturen van het bouwoverleg en terugkoppeling naar schoolleiding en team. Coördinatoren: Mijke Pleijhuis (onderbouw), Marieke Gosemeijer (middenbouw) en Marieke Brunninkhuis (bovenbouw) Team Verantwoordelijk voor totale zorg voor leerlingen en de ontwikkeling en verbetering van het onderwijs. Afstemming middels teamvergadering of bouwoverleg waar gezamenlijk algemeen, organisatorisch en onderwijsinhoudelijk beleid wordt voorbereid, besproken, vastgelegd en geëvalueerd. Remedial teacher Verantwoordelijk voor uitvoering van hulpplannen in nauw overleg met de IB er en de groepsleerkracht. RT wordt veelal in de groep gegeven door de groepsleerkracht. Wanneer extra begeleiding nodig is, ondersteunt een onderwijsassistent de groepsleerkracht. Begeleiding kan ook individueel of in groepjes worden gegeven buiten de groep. Coördinator ICT Verantwoordelijk voor aansturing en ontwikkeling van de voortgang van het ICT-onderwijs. Coördinator: Frieda uit het Broek Coördinator BHV/RIE: Verantwoordelijk voor aansturen team m.b.t. bedrijfshulpverlening, calamiteitenplan, plan van aanpak m.b.t. knelpunten riscico-inventarisatie e.d. Op dit moment is in het taaktoebedelingsbeleid nog niet bekend wie de coördinator wordt. Coördinator Rekenen: Verantwoordelijk voor het rekenonderwijs binnen onze school met name het rekenverbetertraject onder begeleiding van de directie. Coördinator: Clara Limpens. Coördinator Taal/Lezen: Verantwoordelijk voor het leesonderwijs binnen onze school met name het leesverbetertraject onder begeleiding van de directie. Coördinator: Marieke Gosemeijer Coördinator identiteit: Verantwoordelijk voor het vorm geven aan de katholieke identiteit binnen onze school. Coördinator: Ilse Bult Administratief medewerker: Ter ondersteuning van de directie en het team. Lotte Gosemeijer. Leerkracht Verantwoordelijk voor het onderwijs en het klassenmanagement in de groep en de toebedeelde schooltaken. Vakleerkracht Verantwoordelijk voor vakonderwijs en klassenmanagement in de groep en het opstellen van het jaarplan vakonderwijs. Vakleerkrachten Sabine Bulter (gym) en Raymond Breukers (muzikale vorming) Onderwijsassistent(e) Verantwoordelijk voor de begeleiding van zorgleerlingen. Hij/zij werkt onder verantwoordelijkheid van een leerkracht. Kinderen worden individueel of in groepjes begeleid. De onderwijsassistent(e) wordt aangestuurd door de IB er. Onderwijsassistente: Anja Brummelhuis en Nathalie Everlo. 6 Wat leert mijn kind op deze school? 6.1 De organisatie van ons onderwijs Uitgangspunt voor de organisatie van ons onderwijs is het leerstofjaarklassensysteem. Dit houdt in dat we met jaargroepen werken. Een grote klas betekent niet altijd dat er veel problemen zijn. Een kleine klas betekent eveneens niet altijd dat er minder problemen zijn. Belangrijkste uitgangspunt jaarlijks bij het indelen van de groepen is dat er een gezonde mix is tussen de leerlingen die zorg, aandacht en begeleiding nodig hebben en de leerlingen die dat niet of minder nodig hebben. We streven naar een gemiddelde groepsgrootte van 27/28 leerlingen. Voor het komende jaar zijn er drie grote groepen met meer dan 30 leerlingen. Voor deze groepen wordt extra begeleiding ingezet. De groepsleerkracht begeleidt dagelijks, individueel of in groepjes, (zorg)leerlingen. Zij doen dit o.a. door leerlingen vroegtijdig te leren om zelfstandig te kunnen werken, door de eerste en tweede instructie te hanteren en door het organiseren, in overleg met de hoofd IB er, van remedial teaching en/of ondersteuning door een onderwijsassistente. 7

9 6.2 Schooldoelen Ons onderwijs is erop gericht dat kinderen in principe een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. We hebben te maken met de eisen die de overheid stelt aan de aan te bieden leerstof. Deze eisen noemen we kerndoelen. Onze zorg voor kwaliteit betekent dat we onze organisatie, onze werkvormen en onze methoden regelmatig aanvullen, aanpassen of vervangen om die kwaliteit voortdurend te kunnen verbeteren. Burgerschapsvorming: Als basisschool willen we dat onze leerlingen zich zoveel mogelijk ontplooien en bereiden we ze voor op deelname aan onze samenleving. Daarom leren we ze vaardigheden die je nodig hebt om je in die samenleving staande te houden (denk aan goed lezen, schrijven en rekenen). Maar daarnaast willen we de leerlingen ook stimuleren om later actief aan onze democratische samenleving deel te nemen. Daar heb je kennis voor nodig (hoe zit de samenleving in elkaar?), maar ook vaardigheden (bijvoorbeeld hoe discussieer je respectvol met elkaar?) en is het bovendien van belang dat je leert handelen vanuit met elkaar gedeelde waarden en normen. Hieronder enkele doelstellingen: - wij willen dat uw kind veel leert en elke dag met plezier naar school gaat - wij werken aan een fijne sfeer in de groepen - de leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind te halen wat erin zit, waarbij de beste resultaten worden behaald in een optimale samenwerking tussen school en ouders - we willen kinderen waarderen zoals ze zijn, we reiken ze volop diverse mogelijkheden aan om ze hun talenten te laten ontdekken - we willen dat kinderen een goed beeld van zichzelf krijgen - we willen dat kinderen verantwoordelijkheid tonen voor elkaar en interesse hebben in elkaars werk en spel - we willen een school zijn waar kinderen, leerkrachten en ouders respect hebben voor elkaars opvattingen - we willen een school zijn die een sfeer van geborgenheid en je thuis kunnen voelen uitstraalt - we willen een gebouw dat er opgeruimd uitziet en waar ook de lokalen aantrekkelijk zijn aangekleed - we willen een school zijn waar voor kinderen duidelijke huisregels zijn en waar voldoende ruimte is voor rust en concentratie - we willen een school zijn waar leerkrachten geen superieure houding uitstralen - waar leerkrachten kinderen stimuleren in samenwerken - we willen waardering laten blijken voor getoonde inzet en geen ontmoediging bij gemaakte fouten - we willen in het bijzonder extra aandacht geven aan kinderen die niet zo goed mee kunnen komen of andere problemen hebben - we kiezen weloverwogen onze lesmethoden en materialen - we betrekken ouders bij het reilen en zeilen van onze school. We begrijpen maar al te goed, dat deze doelstellingen niet altijd gerealiseerd kunnen worden. Wel willen we met behulp van deze doelstellingen ons onderwijs vormgeven. Dat willen we samen met u! Als we daar met zijn allen aan blijven werken, dan zal onze Zevenster een school zijn met: - stralende kinderen! - enthousiaste ouders! - gemotiveerde leerkrachten! 6.3 Groepen 1 en 2 In de kleutergroepen gaan we uit van de zogenaamde basisontwikkeling. Het doel hiervan is het kind te begeleiden vanuit zijn of haar bekende wereld naar het onbekende, het volgende niveau. Tijdens de kleuterperiode staat het kind centraal, d.w.z. de kleuter krijgt de gelegenheid zich op natuurlijke wijze te ontwikkelen, vooral op sociaal en emotioneel gebied. Het bewust worden van je eigen houding en gedrag neemt een grote plaats in. Door gebruik te maken van de zogenaamde kleine en grote kring proberen we kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling. De kleine kring wordt minimaal twee keer per dag gehouden. In de kleine kring krijgen de leerlingen extra begeleiding. Op die manier willen we tegemoet komen aan een aangepast aanbiedingsniveau met name op het gebied van ordenen en taalontwikkeling. Groep 1 In groep 1 ligt de nadruk op het veilig voelen. Het is de basis voor een goed leerproces. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Kinderen leren door te spelen. Maar ook wordt structuur aangebracht door dagritmekaarten en het gebruik van het planbord. Kinderen leren al keuzes te maken en er is aandacht voor zelfstandig werken. Er wordt gewerkt aan de hand van thema s (herfst, boerderij, Pasen enz.). Er is veel aandacht voor de taalvorming, omdat dit de basis is voor veel ander leren. Groep 2 In groep 2 volgt een verdere uitdieping van de basis die in groep 1 is opgestart. Het planbord helpt de kinderen bij het maken van keuzes ten aanzien van de dagelijkse activiteiten en zij leren het begrip tijd te hanteren. Volgorde en moeilijkheidsgraad spelen daarbij een rol. Alle voorwaarden om een goede start te maken in groep 3 worden op een speelse en levendige manier verwerkt in de thema s die de kinderen aanspreken en waar ze met plezier aan werken. Er worden allerlei activiteiten aangeboden die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. Actieplan verdere ontwikkeling doorgaande lijn taal en rekenen en wiskunde voor de groepen 1, 2 en 3 De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor menig kind nog altijd een flinke stap. Daarom vinden we het gewenst om het onderwijs m.b.t. de voorbereidende taalen rekenactiviteiten in de groepen 1 en 2 en het reken -, lees- en taalonderwijs van m.n. groep 3 beter op elkaar af te stemmen. We hebben de volgende afspraken in een actieplan vastgelegd. - Met behulp van de methode Schatkist en de werkwijze Onderbouwd gaan we in de groepen 1 en 2 gericht werken aan voorbereidende reken- en taal- en leesactiviteiten. De methode en de werkwijze bieden op deze leerontwikkelingsgebieden een doorgaande lijn met het onderwijs in groep 3. Eveneens bieden beide activiteiten op drie niveaus aan. Voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben en voor kinderen die qua 8

10 ontwikkeling vooruitlopen zijn speciale activiteiten ontwikkeld. - We ondersteunen deze activiteiten met behulp van computerprogramma s die bij Schatkist zijn ontwikkeld en waarmee de kinderen in principe zelfstandig kunnen werken. - Als blijkt (observaties en toetsen) dat kinderen moeite hebben met het onder de knie krijgen van deze voorbereidende reken -, taal- en leesactiviteiten dan vindt er overleg plaats tussen leerkracht en IB er. In overleg wordt bekeken of er extra begeleiding nodig is. 6.4 Groepen 3 en 4 Vanaf groep 3 wordt op de leerstof voor taal en rekenen op drie niveaus aangeboden. Groep 3 In deze groep staat het leren lezen en schrijven centraal. Na de instructie gaan de kinderen de aangeboden leerstof (letters en woorden) veelal zelfstandig verwerken. Het planbord wordt ook in deze groep dagelijks gehanteerd. De kerntaken zijn voor iedereen hetzelfde. Uit de keuzetaken kan het kind kiezen wat het beste bij hem past. Rekenen, taal en schrijven behoren tot de kerntaken. De methode Veilig Leren Lezen biedt extra verdieping voor leerlingen die dit nodig hebben. Deze extra stof wordt aangeboden in de zonboekjes. Tegelijkertijd met het leren lezen van de letters leren de kinderen de letters schrijven in schrijfletters. Later in het schooljaar gaat ook het begrijpend lezen een rol spelen. Om de overgang van groep 2 naar groep 3 soepel te laten verlopen, zijn in groep 3 ook spelmomenten ingebouwd. De computer wordt zowel bij het reken- als taalonderwijs ondersteunend gebruikt. Groep 4 Wat de leerstof betreft is er voor elk kind een basispakket. Bij het rekenen is dat het automatiseren t/m 20, optellen en aftrekken tot 100 en de tafels van 1 t/m 5 en 10 moeten beheerst worden. Kinderen die meer in hun mars hebben worden gestimuleerd door middel van extra taken. Het aanvankelijk leesproces moet in deze groep voltooid worden. Dit onderdeel krijgt eveneens bijzondere aandacht. De kinderen krijgen naast het technisch lezen ook begrijpend lezen. Dus niet alleen technisch goed lezen maar ook kunnen begrijpen wat er is gelezen. Dat is later van groot belang als de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, verkeer e.d. aan de orde komen. Aan deze vakken wordt beperkt aandacht geschonken in groep 4. Vanaf januari gaan de kinderen ook met pen schrijven, hiervoor krijgen de kinderen een vulpen van school. Bij het taalonderwijs werken we met thema s. Deze sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. Zo wordt op een kindgerichte manier omgegaan met taalbeheersing. (luisteren, spreken, stellen). Speciale aandacht is er de methode voor uitbreiding van de woordenschat. Bij de methode horen twee computerprogramma s waarmee de kinderen werken. Gym, handvaardigheid, tekenen en muziek ontbreken natuurlijk niet op de weekrooster. Verder hebben we allerlei leuke en leerzame reken- en taalspelletjes, puzzels, leesboeken en constructiemateriaal in de klas. 6.5 Groepen 5 t/m 8 Groep 5 In groep 5 wordt de leerstof van de voorgaande 4 leerjaren afgerond. Er wordt nog veel oefenstof herhaald. Er wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van het technisch en begrijpend lezen. De meeste kinderen zullen aan het eind van groep 5 leesniveau AVI E5 behaald hebben. Leesniveau AVI E5 is noodzakelijk om in groep 6 goed te kunnen werken. Tijdens de rekenlessen besteden we veel aandacht aan de tafels, de deeltafels, automatiseren t/m 100. Verder komen de getallen tot aan de orde. Het handig rekenen komt in elke rekentaak weer terug. Meten, tijd en geld vormen ook belangrijke onderdelen in het rekenonderwijs. Eind groep 5 wordt een begin gemaakt met het cijferend optellen en aftrekken. De taaloefeningen worden dit schooljaar langer en de dictees moeilijker. Van september tot aan de kerstvakantie bereiden de kinderen zich voor op het houden van een presentatie. Ze doen dat door een presentatie te houden voor de klas over een door hen zelf gekozen onderwerp. Het gewennen aan het iets vertellen voor de groep staat daarbij centraal. Vanaf januari wordt dan gestart met het houden van spreekbeurten. Het schrijven gebeurt nu in schriften met minder en andere hulplijntjes. Het zelfstandig werken wordt in groep 5 verder ontwikkeld. De kinderen maken in dit jaar wat uitgebreider kennis met de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer en natuuronderwijs. Er wordt veel gezamenlijk gewerkt. Ook worden er toetsen gemaakt over deze lessen. De kinderen krijgen hiervoor werk mee naar huis. De toetsen zijn nog vrij simpel. Groep 6 Het rekenen in groep 6 bestaat uit het automatiseren van basissommen als optellen, aftrekken, tafels, deeltafels enz. Verder komen met name het cijferen, de oriëntatie in de (grote) getallen, breuken en projecttaken aan bod. Met taal werken we met de methode Taal Actief. Hierin zitten taaloefeningen, woordpakketten en de leeswoordenschat. Het geheel wordt ondersteund door software op de computer. Begrijpend lezen richt zich o.a. op het halen van informatie uit verschillende tekstsoorten, werken met verwijswoorden, soorten tekst onderscheiden en het opzoeken van woorden in het woordenboek. Technisch lezen wordt klassikaal en/of groepsgewijs geoefend. De zaakvakken worden inhoudelijk diepgaander en zakelijker. Aardrijkskunde gaat in op de topografie van Nederland en onderwerpen als legenda s, kaartlezen, infrastructuur enz. Een computerprogramma ondersteunt het leren van de topografie. Met geschiedenis behandelen we de tijd vanaf de prehistorie tot de moderne tijd. Hierin komen verschillende thema s voor. Natuur behandelt onderwerpen als de waterkringloop, zintuigen, milieuvervuiling, flora, fauna enz. Dit wordt aangevuld met de tv-lessen over de natuur, bezoek aan museum Natura Docet. Groep 7 In deze groep komen vooral op rekengebied enkele nieuwe zaken aan de orde: de breuken worden uitgebreid behandeld, de staartdeling (nieuwe en oude stijl) wordt aangeleerd, een eerste kennismaking met procenten en ook de kommagetallen passeren de revue. 9

11 Het automatiseren van de basisbewerkingen wordt verder geoefend. Op taalgebied wordt het woordpakket uitgebreid met een werkwoordpakket waarin eerst de tegenwoordige tijd en later ook de verleden tijd en het voltooid deelwoord centraal staan. Ook het stelonderwijs, spreekbeurten en boekbesprekingen krijgen de nodige aandacht. Nieuw is dit jaar de aanbieding van een tweede taal, het Engels. Het accent ligt vooral op luisteren en het kunnen houden van korte gesprekjes. Het begrijpend lezen laat de kinderen ervaren hoe een tekst is opgebouwd en hoe ze de belangrijkste zaken uit een tekst kunnen halen. Het gebruik van naslagwerken komt uiteraard ook aan de orde. De wereldoriënterende vakken brengen ons terug in de tijd (geschiedenis), laten de wereld om ons heen zien (natuuronderwijs) en laten ons kennismaken met ons omringende landen.(aardrijkskunde) Vanzelfsprekend maken we hierbij gebruik van de mogelijkheden die ons anderszins worden geboden. Te denken valt hier aan de computer, het museum en evt. excursies. Dit jaar wordt er een groter appèl op de zelfstandigheid van de kinderen gedaan. Bij het zelfstandig werken komt dit aan de orde en ook bij de planning van eventuele huisopdrachten. Groep 8 In groep 8 vindt herhaling, uitbreiding en verdieping van de leerstof plaats die in de voorgaande jaren is aangeleerd. Voor wat betreft de belangrijkste vakken enkele voorbeelden: Te beginnen met rekenen. We gaan ons verdiepen in verhoudingen, procenten, vermenigvuldigen en delen van breuken en kommagetallen. Ook wordt er een groot beroep gedaan op inzicht in complexere vraagstukjes. Wat begrijpend lezen betreft gaan we nu vooral leren het wezenlijke van een tekst te ontdekken, het studerend lezen. Binnen het taalonderwijs gaan we ons verdiepen in de zinsontleding en woordbenoeming. Ook de werkwoordspelling en de moeilijker onveranderlijke woorden krijgen nadrukkelijk aandacht. Het houden van spreekbeurten, c.q. presentaties over gekozen onderwerpen behoort eveneens tot de taalactiviteiten. In groep 8 ligt het eerste halfjaar sterk het accent op de schoolkeuze na het basisonderwijs. De kinderen maken kennis met de diverse vormen van voortgezet onderwijs. Ze worden door middel van een proefcito voorbereid op de Citotoets die in februari of later in het schooljaar wordt afgenomen. Samen met ouders en kinderen proberen we een goede keuze te maken voor wat betreft het vervolgonderwijs. In de tweede helft van het schooljaar wordt er veel aandacht gegeven aan de voorbereiding op het vervolgonderwijs: leren plannen op korte en lange termijn en het maken van een werkstuk. Daarnaast wordt er veel aandacht gegeven aan creativiteit, expressie en sociale vaardigheden. De leerlingen gaan in deze periode drie dagen op kamp en voeren een musical op. De onderlinge band, de zelfstandigheid en het sociaal gedrag worden hierdoor verstevigd. We sluiten graag de basisschoolperiode op deze wijze af en hopen onder andere hierdoor dat de leerlingen met plezier kunnen terugkijken en dat er een stevig fundament is gelegd voor hun verdere ontwikkeling in het voortgezet onderwijs. 6.6 De vakken beter bekeken In dit hoofdstuk vindt u een algemene beschrijving van de verschillende ontwikkelingsleergebieden uit ons onderwijsprogramma. Tijdens de groepsinformatieavonden aan het begin van het schooljaar krijgt u aanvullende informatie hierover. Tevens wordt uitgelegd hoe hiermee in de groep wordt gewerkt. Als we een nieuwe methode voor een bepaald ontwikkelingsleergebied aanschaffen, dan moet die methode voldoen aan eisen. Deze heten kerndoelen. In die kerndoelen staat omschreven wat kinderen na 8 jaar basisonderwijs moeten kennen/kunnen. Regelmatig vernieuwen we ons onderwijsprogramma om zo de kinderen onderwijs te kunnen aanbieden op basis van de meest actuele inzichten op het gebied van onderwijs. Rekenen en wiskunde In de groepen 1 en 2 bieden we de kinderen voorbereidende rekenactiviteiten aan met behulp van de methode Schatkist en het bijbehorend computerprogramma. De kleuters doen spelenderwijs ervaringen op met onderdelen van het rekenen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van het computerprogramma Pluspunt. Dit programma bereidt kleuters voor op het werken met de methode die in de groepen 3 t/m 8 wordt gebruikt. s Ochtends starten we met het zogenaamde re-laatje (rekenlaatje) met automatiseringsoefeningen (ca. 5 minuten). Door deze herhalingsoefeningen denken we dat de kinderen beter gaan rekenen. Voor de groepen 3 t/m 8 werken we met de methode Pluspunt. Kinderen leren rekenproblemen zoveel mogelijk zelfstandig op te lossen. De kinderen leren eveneens nieuwe en meerdere manieren om de vaardigheden van het rekenen onder de knie te krijgen. Hoofdrekenen, schattend rekenen, toepassingsrekenen en automatiseren krijgen in deze methode veel aandacht. Het accent ligt daarbij op het hoofdrekenen en het handig leren rekenen. Ook werken de kinderen met een aantal ondersteunende computerprogramma s. De kinderen leren tabellen en grafieken lezen. Voor ingewikkelde rekenbewerkingen gebruiken we in de hoogste groepen de rekenmachine. Nederlandse taal/lezen In de groepen 1 en 2 bieden we de kinderen de methode Schatkist en maken we gebruik van de map Fonemisch Bewustzijn. We oefenen de vaardigheid om binnen gesproken woorden klanken te onderscheiden. We willen het taalgebruik bij de 4- en 5-jarigen ontwikkelen door: - het uitbreiden van hun woordenschat - spreken en luisteren in de kring - verhalen vertellen - kennismaking met (prenten)boeken, letters enz. Eveneens zijn er computerprogramma s in de kleutergroepen die de taalontwikkeling stimuleren. In groep 3 beginnen de kinderen met het aanvankelijk lezen. We gebruiken hiervoor de methode Veilig leren lezen. Ook bij het aanleren van het aanvankelijk lezen maken we gebruik van een gelijknamig computerprogramma. De oefeningen in dit programma ondersteunen en stimuleren de kinderen nog eens extra om met plezier het lezen te leren. Als na een eerste periode de eerste letters en woorden zijn aangeleerd,volgt het oefenen door veel te lezen. Dit lezen heet ook wel technisch lezen. Het technisch lezen is een basisvoorwaarde voor het verdere leren. 10

12 Het begrijpend lezen is een tweede basisvoorwaarde voor het verdere leren. Hiervoor gebruiken we voor de groepen 4 t/m 8 de methode Goed gelezen. De kinderen leren op verschillende manieren een tekst te overzien en te begrijpen, zodat ze hoofdzaken van bijzaken weten te onderscheiden. Naast het technisch en begrijpend lezen proberen we kinderen ook liefde en plezier bij te brengen in het lezen door vertellen, voorlezen en het zelf lezen van kinderboeken. In iedere groep is een grote klassenbibliotheek die regelmatig wordt aangevuld. Ook maken we daarbij gebruik van de diensten van de plaatselijke bibliotheek. Actieprogramma lezen Om het technisch leesonderwijs te verbeteren en het plezier in lezen en voorlezen door kinderen te verhogen is het actieplan lezen ontwikkeld: A. Verbetering technisch leesonderwijs - Tijdens de lessen technisch lezen begeleidt de leerkracht de zwakke lezers. De overige kinderen lezen zelfstandig in groepjes al dan niet begeleid door een tweede leerkracht. - Ouderhulp thuis wordt ingeschakeld in m.n. groep 3 en 4 om de leesbegeleiding te verbreden. Ouders krijgen handreikingen van ons m.b.t. de wijze waarop ze kinderen daarbij kunnen helpen. Eveneens wordt de leesstof (o.a. leesbladen voor speciale leesbegeleiding) door school verstrekt. - Voor kinderen die aan genoemde begeleiding niet genoeg hebben wordt de RT ingezet om kinderen individueel of in groepjes te helpen. - Er zijn speciale computerprogramma s aangeschaft om kinderen zelfstandig hun leesniveau te laten verbeteren. - In groep 3 starten we na de periode van aanvankelijk lezen vanaf januari met tutorlezen. De betere lezers uit groep 7 en 8 begeleiden ieder twee kinderen uit groep 3 bij het lezen. De leerkrachten van de groepen 7 en 8 lezen op die tijden met de overige kinderen in hun groep. - Methode Estafette is voor de groepen 4 en 5 aangeschaft. - In de groepen 4 t/m 8 maken we gebruik van de zogenaamde bakjesaanpak. B: Stimuleringsprogramma lezen Op school is een werkgroep lezen in het leven geroepen. Acties: - activiteiten organiseren in het kader van de boekenweek - organiseren van voorleeswedstrijden in verschillende groepen - deelname aan de landelijke voorleeswedstrijd - ouders, genodigden en kinderen lezen kinderen voor - deelname van de groepen 5,6 en 8 aan een tweetal leesstimuleringsprojecten. C: Leesverbetertraject Onder begeleiding van externe adviseurs zijn we het technisch leesonderwijs aan het ontwikkelen. We willen meer tijd investeren in het dagelijkse leesaanbod en andere werkwijzen toepassen om met de kinderen betere resultaten te behalen. Er is de methode Estafette aangeschaft voor de groepen 4 en 5. Later volgen deze voor 6 en 7. Taal We werken met de nieuwste versie van de methode Taal Actief. Luisteren, spreken, opstel, alfabet, woordenboek en taalbeschouwing komen hier veelvuldig aan bod. Ook leren de kinderen het spellen van de onveranderlijke woorden en de werkwoorden. In de methode wordt bijzonder veel aandacht besteed aan het uitbreiden van de woordenschat. We besteden eveneens veel aandacht aan het mondeling taalgebruik. Goed leren luisteren naar wat anderen zeggen om vervolgens je eigen mening, verhaal, boodschap e.d. onder woorden te brengen is hierbij erg belangrijk. Bij de methode horen twee computerprogramma s t.w. Woordenschat en Spelling, waarmee de kinderen wekelijks werken. De kinderen werken in de taallessen veel samen. Schrijven In groep 2 starten we met de schrijfmethode Pennenstreken. Verhalen met daaraan gekoppeld diverse activiteiten voor een zinvol en ontwikkelingsgerichte voorbereiding op het schrijfonderwijs. In de groepen 2 t/m 7 leren de kinderen schrijven met behulp van een nieuwe methode Pennenstreken. We leren kinderen om tot een duidelijk, leesbaar, verzorgd en vlot handschrift te komen. Creatief schrijven (blokletters, sierletters) is in de hoogste groepen onderdeel van het schrijven. Wereldoriëntatie Onder de verzamelnaam wereldoriëntatie valt aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, sociale redzaamheid, bevordering gezond gedrag, maatschappelijke verhoudingen, geestelijke stromingen en techniek. In onze methoden aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs zijn al deze leergebieden opgenomen. In de groepen praten we met de kinderen over de wereld om ons heen en brengen we hun kennis bij over het heden en verleden van de aarde. Het gaat daarbij naast het aanleren van kennis ook om het ontwikkelen van een juiste houding ten opzichte van bijv. de natuur, andere volkeren, onze voorouders enz. We laten kinderen vanaf groep 4 spreekbeurten houden over gekozen onderwerpen. Ook maken kinderen werkstukjes. Schooltv uitzendingen gebruiken we als achtergrondinformatie voor ons dagelijks onderwijs. We maken gebruik van de volgende methoden voor wereldoriënterende vakken: In de groepen 1 en 2 maken we gebruik van het (methode Schatkist) bronnenboek Idee. Dit ideeënboek bevat allerlei suggesties om onderwerpen te behandelen die aansluiten bij Schatkist. In de groepen 3 t/m 8 werken we met de aardrijkskundemethode De blauwe planeet. Voor het aanleren van de topografie werken de kinderen van groep 5 t/m 8 met het computerprogramma. Voor de geschiedenislessen werken we met de kinderen van de groepen 5 t/m 8 met de methode Wijzer door de tijd. Voor ons natuuronderwijs gebruiken we voor de groepen 4 t/m 8 de methode Wijzer door natuur en techniek (herziende versie). Eveneens maken alle groepen gebruik van het lesaanbod van het natuurhistorisch museum Natura Docet. Verkeer Voor verkeer gebruiken we in de groepen 3 Rondje en 4 Op stap. Voor de groepen 5/6 de werkwijze Op voeten en fietsen en voor de groepen 7/8 De jeugdverkeerskrant van 3VO. Groepen 7 en 8 nemen deel aan het 3VO theoretisch verkeersexamen. Na het theoretische gedeelte gaan de leerlingen van groep 8 op voor het praktijkexamen. 11

13 De leerlingen van de groepen 7 en 8 maken deel uit van het brigadieren aan de Brandlichterweg. (Zie 13.22) Engels We geven Engels op de basisschool om de kinderen alvast wat vertrouwd te maken met een vreemde taal. In de groepen 7 en 8 leren we de kinderen eenvoudige gesprekjes te voeren in de Engelse taal over de meest alledaagse onderwerpen. Het met elkaar praten in het Engels is hierbij het belangrijkst. We doen dat met behulp van de methode Hello World. Tekenen en handvaardigheid Hierbij leren we kinderen gebruik te maken van verschillende materialen en technieken. Voor zowel tekenen als handvaardigheid hebben we een basisprogramma vastgesteld. Voor tekenen en handvaardigheid maken we in de groepen 3 t/m 8 gebruik van de methode Uit de Kunst. Muzikale vorming We leren kinderen hun eigen muzikale mogelijkheden en vaardigheden te ontdekken en te ontwikkelen. Plezier beleven aan zingen, dansen en bespelen van muziekinstrumenten staat daarbij voorop. We hebben op school een vakleerkracht die iedere week in de groepen 3 t/m 8 muziekles geeft. Hiervoor is een jaarplan opgesteld. waarbij de muzikale ontwikkeling van het kind als rode draad fungeert. Daarnaast zingen de kinderen in de groep o.l.v. de groepsleerkracht. Lichamelijke oefening Als we kijken naar het vrije spel van jonge kinderen dan zien we dat ze graag en veel bewegen. De kinderen van groep 1 en 2 hebben een aantal keren per week bewegingsonderwijs in het speellokaal. Afspraken gymkleding kleuters: Overzicht van de computerprogramma s - hemd en onderbroek - gymschoenen (blijven op school) voorzien van naam De groepen 3 t/m 8 krijgen één keer per week les van de vakleerkracht. De tweede les, die door de groepsleerkracht wordt gegeven, sluit aan bij het gymprogramma dat door de vakdocent is opgesteld. Dit willen we m.n. stimuleren en verder ontwikkelen tijdens de lessen lichamelijke oefening, hiertoe is een jaarplan lichamelijke oefening opgesteld. kracht wordt gegeven, bouwt voort op de door de vakleerkracht gegeven l Afspraken gymkleding groepen 3 t/m 8 - korte broek - T-shirt (geen blote buik) - sportschoenen (geen balletschoenen) - géén maillots In het voorjaar nemen kinderen gymkleding voor binnen en buiten mee. Dit vanwege de kans op wisselvallig weer. 6.7 Computergebruik We zien de computer op school vooral als een extra leermiddel voor onze leerlingen. Een leermiddel dat voor leerkracht en leerling gemakkelijk toegankelijk moet zijn. Tevens moeten de programma s voor de kinderen attractief en uitdagend zijn. De programma s zijn als zodanig ook gekozen en hebben een toegevoegde waarde voor het dagelijks onderwijs. De leerkracht zal steeds meer het leerproces begeleiden in plaats van alleen kennis overdragen. In de groepen 7 en 8 staan 5 computers en in de groepen 3 t/m 6 staan 4 computers per lokaal. In de groepen 1 en 2 staan 2 computers per lokaal. Het accent ligt vooral op het werken met de verschillende programma s die we integreren in ons dagelijks onderwijs. Daarnaast maken kinderen projectmatig (spreekbeurten, werkstukken) kennis maken met ICT. Eveneens zullen we hen projectmatig de digitale snelweg ( en, surfen e.d.) leren verkennen. Sinds augustus 2010 beschikt de school over 10 digitale borden voor de groepen 3 t/m Groep Lezen Taal Rekenen Aardrijkskunde 1 en 2 Schatkist Woordenschat (gr. 2) Schatkist Woordenschat (gr. 2) 3 Veilig leren lezen Veilig leren lezen Leesladder Estafette 4 Leesladder Woordenschat Estafette Spelling 5 Leesladder Woordenschat Estafette Spelling 6 Estafette Woordenschat Spelling 7 Estafette Woordenschat Spelling 8: Estafette Woordenschat Spelling Voor RT Leesladder, Estafette Flits Maatwerk Pluspunt Schatkist Pluspunt Ambrasoft Maatwerk Pluspunt Ambrasoft De blauwe planeet Maatwerk Pluspunt Ambrasoft De blauwe planeet Maatwerk Pluspunt Ambrasoft De blauwe planeet Maatwerk Pluspunt Ambrasoft De blauwe planeet Maatwerk Pluspunt Ambrasoft De blauwe planeet Maatwerk Pluspunt

14 6.8 Lesurentabel groepen 1 t/m 8 Leerontwikkelingsgebieden groepen 1 en Bewegingsonderwijs waaronder: gymles, geleid buitenspel Spel en beweging: buitenspel Cognitieve ontwikkeling waaronder: Methode Schatkist (voorbereidende lees-/reken- en taalactiviteiten als ook sociaal-emotionele ontwikkeling en bevordering gezond gedrag, wereldoriëntatie, schooltv en catechese en muzikale vorming (liedjes, muziekinstrumenten en bewegen op muziek) Werken met ontwikkelingsmaterialen: hoeken, computers, ontwikkelingsmaterialen uit de kasten, werken n.a.v. opdracht, voorbereidend schrijven, tekenen en handvaardigheid Pauze Totaal Leerontwikkelingsgebieden groepen 3 t/m lichamelijke oefening, spel en beweging taal/lezen schrijven Engels rekenen en wiskunde wereldoriëntatie w.o. aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, verkeer muziek, tekenen en handvaardigheid sociale vaardigheden catechese pauze totaal

15 7 Een fijne, veilige school 7.1 Het schoolklimaat In onze doelstellingen hebben we het volgende opgenomen: We willen op school een sfeer van geborgenheid en "je thuis kunnen voelen. Helaas moeten we vaststellen dat er ook in het Nederlandse basisonderwijs een toename van het aantal gedragsproblemen wordt vastgesteld. Pesten komt helaas ook op onze school voor. We proberen ons uiterste best te doen om kinderen met dit soort problemen te helpen. Dit blijkt lang niet altijd gemakkelijk. Eveneens blijkt dat we dat als school niet alleen kunnen. Ook thuis zal hier nadrukkelijk aandacht aan geschonken moeten worden. Als kinderen ervaren dat ouders en school eenzelfde aanpak hanteren dan is de kans op succes het grootst. We hebben daarom gekozen voor een methodische aanpak om de sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen beter te helpen ontwikkelen. Daarbij zijn vaardigheden als vertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens uiten en van je fouten leren onmisbaar. Met behulp van de methode Leefstijl stimuleren we kinderen om deze vaardigheden goed te ontwikkelen. Wekelijks staan deze lessen op de rooster van iedere groep. Eveneens is er in de eerste twee weken van het schooljaar extra aandacht voor het opnieuw afspreken van school- en klassenregels. In elk lokaal hangen de 4 algemene basisregels waaraan wekelijks en situationeel aandacht wordt geschonken. Deze regels zijn: - hoe ga ik om met mezelf - hoe ga ik om met materiaal - hoe ga ik om met een ander - hoe beweeg ik mij in de school, klas, gang en plein. In gaan we over op een ander registratiesysteem (ZIEN). Ook hebben we het een en ander vastgelegd in het pestprotocol. (hoofdstuk 7.4) 7.2 Klachtenregeling Inleiding Waar mensen werken, gaat er ook wel eens iets mis en is het goed als we daarover met elkaar in gesprek gaan. Wat kan er zoal mis gaan? U kunt bijvoorbeeld ontevreden zijn over de manier waarop zaken op school geregeld zijn, over de manier waarop leiding wordt gegeven, de wijze waarop de leerkracht van uw kind in een bepaalde situatie heeft gehandeld en daarvan melding willen maken. Veruit de meeste grieven over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen betrokkenen worden opgelost, eventueel met tussenkomst van de directie of de schoolcontactpersoon. Indien bij de schoolcontactpersoon een melding wordt ingebracht, wordt de directeur hiervan op de hoogte gesteld. Als betrokkenen er echter onderling niet uitkomen is het goed om over een regeling te beschikken dat de individuele rechten vastlegt en zorgvuldig interne rechtswegen aangeeft. Ook Konot beschikt uiteraard over zo n regeling. Hieronder ziet u een schema waarin de klachtenprocedure wordt samengevat. Uiteraard kunt u er van uitgaan dat uw melding/klacht vertrouwelijk wordt behandeld. Klachten over: 1. algemene of organisatorische zaken (overblijfregeling, schoonmaak, onderhoud, sponsoring, enz.) 2. onderwijskundig of pedagogisch handelen (begeleiding van leerlingen strafmaatregelen beoordeling van leerlingen inrichting van de schoolorganisatie enz.) 3. ongewenst gedrag van leerlingen, medewerkers, directie in de schoolcontext (b.v. pesten, agressie/geweld, seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten, discriminatie /racisme) 4. vermeend zedendelict op school 5. misbruik, mishandeling, verwaarlozing en andere ernstige problemen in de privé-situatie Hieronder treft u de route aan die afhankelijk van het type melding/klacht- gevolgd wordt. Een verklaring van de afkortingen leest u onderaan deze paragraaf Onder Onge Zeden wijskun wenst delict op dig of gedrag school pedagog isch hande len Alge meen of organi sato risch School directie CvB Konot Klach ten com missie Gesprek ouder leer kracht School directie (externe) VP CvB Konot Klachten com missie SCP SCP infor meert school directie (externe) VP CvB Konot Klachten com missie Meld plicht voor perso neel bij bestuur SCP: meld plicht Meld plicht schooldirectie bij CvB Konot CvB Konot spreekt vertrou wensin specteur Aangifte bij politie Ernstige proble men in privésituatie Leer kracht / leerling SCP (1 e actie) in samen werking met ZAT /school arts/ AMK /jeugd zorg School directie +SCP:in ouderge sprek zorg uit spreken Schema meldingen/klachtenprocedure Klager melding/klacht Aangeklaagde 14

16 Toelichting De route in de klachtenregeling is afhankelijk van het type melding of klacht. In de eerste twee kolommen gaat het om meldingen en klachten over zaken die op schoolniveau misgaan, hetzij op organisatorisch gebied (bijvoorbeeld melding met betrekking tot slechte hygiëne) of meer op onderwijskundig of pedagogisch gebied (oneens met keuze van een bepaalde werkwijze). In de derde kolom gaat het om meldingen en klachten over zaken die op groepsniveau of schoolniveau misgaan ten aanzien van ongewenst gedrag als pesten, agressie, seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten en discriminatie & racisme. In de vierde kolom (melding m.b.t. vermeend zedendelict) is er de plicht hiervan onmiddellijk aangifte te doen bij de politie. De vijfde kolom betreft zaken die mis kunnen gaan in de privé-situatie van kinderen. Hoewel de school hiervoor geen directe verantwoordelijkheid draagt, wordt met de weergegeven procedure blijk gegeven van de maatschappelijke verantwoordelijkheid. In de regeling zijn verschillende mensen/functionarissen betrokken. Een aantal hiervan behoeft wellicht toelichting. De schoolcontactpersoon is door de school aangewezen (en is veelal een leerkracht). Hij of zij kan de klager eerste opvang bieden, bijstaan, en advies geven en zo mogelijk helpen of bemiddelen om tot een oplossing te komen. Hij of zij kan de klager zo nodig doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is een externe functionaris die de klager bijstaat en van advies dient. Daarnaast bemiddelt hij of zij bij het vinden van een oplossing, adviseert en ondersteunt eventueel bij het eventueel indienen van een schriftelijke klacht en de verdere procedure bij de klachtencommissie. Tevens kan de vertrouwenspersoon de klager doorverwijzen naar een gespecialiseerde hulpverleningsinstantie. Het College van Bestuur van Konot kan worden benaderd indien er geen oplossing is gevonden en/of het probleem het schoolniveau overstijgt. De klachtencommissie is een externe commissie die ingeschakeld kan worden indien er geen oplossing is bereikt door eerdere stappen. Deze commissie neemt kennis van de klacht, onderzoekt of er sprake is van verwijtbaar handelen binnen één van de genoemde categorieën. De commissie adviseert vervolgens Konot over de (on)gegrondheid van de klacht, de zo nodig te nemen maatregelen en de overige door Konot te nemen besluiten. Voor de volledige tekst van de regeling verwijzen wij u naar de Klachtenregeling Konot die op elke school ter inzage ligt. Uiteraard blijft de weg open om (ook) contact te zoeken met de vertrouwensinspecteur. Gebruikte afkortingen: SCP Schoolcontactpersoon CvB College van Bestuur VP Vertrouwenspersoon KC Klachtencommissie AMK Algemeen Meldpunt Kindermishandeling ZAT Zorg Advies Team (waarin ook Jeugdgezondheidszorg en het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) betrokken zijn Als het doorlopen van bovenstaande route niet tot een oplossing leidt, kan een schriftelijke klacht bij de Klachtencommissie worden ingediend. Belangrijke telefoonnummers: Aanspreekpunt voor onze school zijn onze schoolcontactpersonen: 1. P. Snoeijink tel: school: tel. privé: J. Oude Weme tel: school: tel. privé: Vertrouwenspersonen: / of Vertrouwensinspecteur (kantoor Zwolle): Beroepscode Wij willen samen zorgdragen voor een klimaat waarin eenieder de lichamelijke en geestelijke integriteit van alle geledingen binnen de school respecteert. Een klimaat, waarin kinderen en volwassenen zich thuis voelen en gestimuleerd worden tot optimale ontwikkeling/prestatie, waarbij eenieder, zowel kind als volwassene, een volwaardige en gelijkwaardige plaats inneemt. Daartoe zijn een aantal gedragsregels in de beroepscode vastgelegd. Uitgangspunt bij het opstellen van de gedragsregels was dat kinderen hetzelfde willen als volwassenen nl. serieus genomen en gerespecteerd worden. Het ligt dus voor de hand dat de sfeer en het klimaat van de school zich daarbij aangepast hebben. Een kind zal pas optimale prestaties kunnen leveren als het zich veilig en geborgen voelt. Gedragsregels Dit zijn gedragsregels ter voorkoming van seksuele en andere ongewenste intimiteiten, waaraan leerkrachten, en ander personeel, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) en stagiaires zich dienen te houden. Aanspreken op lichamelijke kenmerken Leerlingen en leerkrachten spreken elkaar niet aan op lichamelijke kenmerken. Mocht dit toch gebeuren dan is dit in overleg met de betreffende persoon om bijvoorbeeld iets bespreekbaar te maken. Ook worden er geen denigrerende opmerkingen gemaakt. Het op schoot nemen van leerlingen. Als leerlingen er behoefte aan hebben kunnen ze op schoot genomen worden, zeker als ze verdrietig zijn. In de groepen 5 t/m 8 worden in principe geen kinderen meer op schoot genomen. In voorkomende situaties wordt de nodige terughoudendheid in acht genomen. Helpen bij het aan en uitkleden. In de groepen 1 t/m 3 wordt, daar waar nodig, door de betreffende leerkracht geholpen met aan- en uitkleden. Vanaf groep 4 gebeurt dit indien nodig in voorkomende noodsituaties (bijvoorbeeld bij een gebroken arm). Het douchen van de leerkracht Als een leerkracht zich wil douchen gebeurt dit in een eigen kleedkamer/douche waar hij/zij gebruik van kan maken. Het in en uitlopen van de kleedkamers De leerkrachten van groep 1 t/m 4 houden toezicht in de kleedkamers. In de groepen 5 t/m 8 loopt de leerkracht niet in of uit in beide kleedkamers. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarbij van deze regel afgeweken moet worden. De leerkracht kondigt zijn/haar komst aan door op de deur te kloppen. 15

17 Lichamelijk contact We raken kinderen niet aan op een manier die door hen als ongewenst kan worden ervaren. We denken hierbij aan in het nekvel pakken,aan de oren trekken, tik tegen de billen enz. Een aai over de bol en een schouderklopje kunnen wel. 7.3 Schorsing en verwijdering van leerlingen Schorsing van een leerling kan gebruikt worden als ordemaatregel of als voorbereiding op definitieve verwijdering. Schorsing kan worden opgevat als een tijdelijke verwijdering of een tijdelijke ontzegging van de toegang tot school. Het kenmerk van de schorsing is in ieder geval dat de inspanningsverplichting van de school jegens de leerling in stand blijft. De duur van de schorsing is dan ook beperkt; te denken valt aan één of enkele dagen. Verwijdering van een leerling kan plaatsvinden als: - de leerling voortdurend storend, agressief gedrag vertoont, waardoor de voortgang van het onderwijs wordt verstoord. -- de leerling een onevenredig groot deel van de onderwijsorganisatie vergt, waarbinnen niet of nauwelijks resultaten worden bereikt. - - ouders of verzorgers bij herhaling bedreigend of agressief gedrag vertonen, waardoor gegronde vrees is ontstaan voor de veiligheid van het personeel of de leerlingen, of dat er gevaar is voor een ongestoorde voortgang van het onderwijs De school is gehouden aan datgene wat hierover geschreven is in de Wet op het Primair Onderwijs (artikel 40). Dat houdt in dat pas kan worden overgegaan tot definitieve verwijdering als er mogelijkheden zijn voor plaatsing op een andere school, of wanneer aantoonbaar gedurende 8 weken zonder succes is gezocht naar plaatsing op een adequate school en na overleg met bestuur c.q. inspectie. 7.4 Pestprotocol Preventieve zorg Alle groepen maken gebruik van de methode LEEFSTIJL. Deze lessen zijn wekelijks minimaal 1 x ingeroosterd. Elke les duurt minstens een half uur. Tijdens dat half uur praten we over hoe we als mensen met elkaar om horen te gaan Verder wordt er, indien nodig, meer tijd aan de leefstijllessen besteed. Tijdens deze lessen worden verschillende items op sociaal emotioneel gebied aan de orde gesteld, waaronder: - wat is pesten - wat zijn de gevolgen van het pesten - wie pest er - waarom wordt er gepest - wanneer wordt er gepest - hoe kunnen we pesten voorkomen - hoe kunnen we het pesten stoppen - wat is de rol van een meeloper - wat is de rol van degene die het ziet gebeuren - wat zijn de school - klassenregels - wat gebeurt er als jij je niet aan de regels houdt? Leerkrachten moeten steeds goed letten op de signalen die kinderen zelf afgeven: - minder presteren - niet lekker in zijn vel zitten; ander gedrag vertonen - slecht slapen - niet meespelen op de speelplaats - reacties in de klas en daarbuiten Alle gegevens en signalen worden verwerkt in het leerlingendossier. Denkt u aan de volgende zaken: - gegevens die worden aangeleverd tijdens leerling en groepsbesprekingen, gesprekken met ouders en externe instanties (bijv. Jeugdgezondheidsdienst) - overleg met schoolverpleegkundige van de JGZ. - Pravoo-observatielijsten voor de groepen 1 en 2 Wat te doen bij pestgedrag? - Bij pestgedrag meteen contact opnemen met de ouders van degene die pest. Ook contact zoeken met de ouders van het gepeste kind, als de betreffende ouders nog niet zelf een signaal hebben afgegeven. - Het pestgedrag openlijk in de groep bespreken. Geen verstoppertje spelen. Ook de omstanders en meelopers hebben een duidelijke rol in het geheel. Tijdens de gesprekken worden er duidelijke afspraken gemaakt met de dader(s)- het slachtoffer en de rest van de groep. De belangrijkste afspraak is: onmiddellijk stoppen met pesten. Iedereen is anders en dat moeten we accepteren. Je hoeft niet met iedereen vrienden te zijn. - Gesprekken voeren met degene die pest en het gepeste kind. Ouders worden ervan op de hoogte gebracht. - Er wordt een hulpplan gemaakt. Dit plan wordt regelmatig geëvalueerd met alle betrokkenen (gepeste kind, de hele groep, ouders en team). 7.5 Verzekeringen De scholen die onder de Stichting KONOT vallen hebben de volgende verzekeringen: Opstalverzekering De opstallen van alle scholen zijn rechtstreeks via de gemeente verzekerd. Dit betreft o.a. brandschade, stormschade en waterschade. De normbedragen volgens het bekostigingsstelsel worden door de gemeente vergoed. Inboedelverzekering Indien een school uit eigen middelen (bijv. via sponsoring, ouders e.d.) inventaris heeft aangeschaft, zijn er drie mogelijkheden: - De waarde laten meenemen bij de gemeentelijke verzekering - Zelf een aanvullende inboedelverzekering afsluiten - De school draagt bewust zelf het risico - Ongevallenverzekering Voor alle scholen is er een collectieve ongevallenverzekering afgesloten bij Axa-verzekeringen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: Verzekerden: Deze verzekering is uitsluitend van kracht ten aanzien van: De leerlingen, leerkrachten en het overige personeel inclusief de vrijwilligers van de scholen. Dekking: Deze verzekering is uitsluitend van kracht tijdens schoolbezoek op de dagen, waarop de scholen voor het onderwijs zijn geopend. Onder schoolbezoek wordt verstaan het verblijf in de school en het gaan van huis naar school en het gaan van school naar huis, met dien verstande, dat de verzekering op genoemde dagen niet eerder en niet later van kracht zal zijn dan ten hoogste 1 uur voor en 1 uur na de officiële openingstijden. Tevens is deze verzekering van kracht tijdens excursies en schoolreizen e.d. onder leiding van de leerkrachten van de scholen. Tot de school worden ook gerekend de bij de school behorende speelplaatsen, gymnastieklokalen en sportvelden. Nadrukkelijk is overeengekomen, dat het ongevallenrisico verbonden aan luchtvaart en het meerijden met een motorrijwiel van 16

18 deze verzekering is uitgesloten. Tevens wordt materiële schade niet gedekt, alleen letselschade is dus verzekerd. Verzekerde bedragen per persoon: Voor deze verzekering gelden de volgende verzekerde bedragen per persoon: Bij overlijden Bij blijvende invaliditeit Tandheelkundige kosten Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Alle scholen hebben een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering bij Zurich. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: Verzekerden: De stichting KONOT inclusief de hierbij aangesloten scholen. Dekking: Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid WA / PA voortvloeiende uit de exploitatie van de KONOT, waaronder mede begrepen alle door of namens het schoolbestuur georganiseerde evenementen. Gedekt is de aansprakelijkheid: a. van het schoolbestuur, als ook van de afzonderlijke leden daarvan; b. van de leerkrachten en het overige personeel met inbegrip van deelnemers aan ouderparticipatie in de uitoefening van hun taak als zodanig. De aansprakelijkheid van de leerlingen is uitdrukkelijk van de dekking uitgesloten, evenals de aansprakelijkheid van verzekerden voor schaden tengevolge van diefstal, vermissing, verwisseling en verduistering van zaken. Buiten de dekking van deze verzekering valt mede de aansprakelijkheid van verzekeringnemer verband houdende met asbest, hoe dan ook ontstaan. Verzekerde bedragen: Voor deze verzekering gelden de volgende verzekerde bedragen: Verzekerd bedrag per gebeurtenis Maximaal verzekerd bedrag per verzekeringsjaar Eigen risico 250 per gebeurtenis 8 Onderwijs op maat 8.1 Onze uitgangspunten Iedere basisschool heeft te maken met leerlingen die leeren/of gedragsproblemen hebben. Deze kinderen werden in het verleden al snel doorverwezen naar een speciale school voor basisonderwijs. Om de groei van het aantal leerlingen op die speciale school voor basisonderwijs tegen te gaan is het project Weer Samen Naar School (WSNS) in het leven geroepen. Het doel van dit project is om kinderen met leer- en/of gedragsproblemen zoveel mogelijk extra hulp te bieden binnen het reguliere (normale) basisonderwijs. Scholen krijgen hiervoor jaarlijks extra uren om deze leerlingen beter te kunnen begeleiden. Kinderen met achterstanden hebben onze bijzondere aandacht. Dit zijn vooral onze zorg- en risicoleerlingen. Zorgleerlingen zijn leerlingen die op een bepaald moment problemen krijgen met de leerstof en/of die even niet lekker in hun vel zitten. Dat kunnen ook leerlingen zijn die onderpresteren. Er wordt dan gelijk actie ondernomen om die leerlingen te helpen en voorafgaand worden ouders hiervan op de hoogte gesteld. De problemen zijn dan vaak van dien aard dat we de betreffende leerlingen weer goed op weg kunnen helpen. Er zijn sinds kort mogelijkheden voor ouders van kinderen met (zeer) ernstige leesproblemen om in groep 7 hun kind mee te laten doen aan een dyslexieonderzoek. De school vraagt daar een bijdrage van 100,-- voor. De rest van de kosten wordt door het Samenwerkingsverband 8.05 en het Carmel College gedragen. Risicoleerlingen zijn leerlingen die het groepsniveau vaak niet kunnen volgen ondanks alle extra hulp. Dat kan zijn op cognitief of sociaal emotioneel niveau of een combinatie hiervan. Er is vroegtijdig overleg met de ouders om met hen naar oplossingen te zoeken. 8.2 Interne begeleiding Op onze school zijn Bert Harperink en José Oude Weme de interne begeleiders. Zij hebben de leiding over de leerlingenzorg. Zij hebben daarbij de volgende taken: - zorg voor leerlingendossiers, - actualiseren orthotheek - zorg voor het toetsrooster - afnemen van extra toetsen - houden van groepsbesprekingen (3x per jaar) - houden van leerlingbesprekingen (3 x per jaar) - zorg voor hulpplannen - zorg voor het bijhouden van het leerlingvolgsysteem - contacten met speciale scholen en zorginstanties - deelname overleg samenwerkingsverband WSNS - coaching leerkrachten 8.3 Het bespreken van leerlingen Groepsbesprekingen Structureel aan het eind van elk trimester worden de vorderingen van kinderen besproken door de groepsleerkracht(en) en de interne begeleider. Leerlingbesprekingen Structureel aan het eind van elk trimester. Groepsleerkrachten brengen ontwikkelingsproblemen van kinderen in, waarna gezamenlijk wordt besproken welke acties verder zullen worden ondernomen. Verder vinden er vanzelfsprekend ad hoc leerling/groepsbesprekingen plaats. Zorgadviesteam De complexe samenleving brengt met zich mee, dat basisscholen steeds vaker geconfronteerd worden met problemen die niet specifiek leergebonden zijn. Wanneer het probleem van sociaal emotionele aard is en/of veroorzaakt wordt door buitenschoolse factoren kan dit voor de basisschool en zeker voor de betrokken leerkracht een grote belasting worden. Een zorgadviesteam kan in zo n geval ondersteuning bieden en eventueel de regie overnemen waardoor het kind beter geholpen kan worden. Dit zorgadviesteam is in het schooljaar in werking getreden. Een zorgadviesteam bestaat uit: een vast koppel van het Algemeen Maatschappelijk Werk en de Jeugd Gezondheids Zorg, een directielid, een interne begeleider en een schoolcontactpersoon. Ouders kunnen middels een ondertekend formulier toestemming geven voor het bespreken van hun kind. Het initiatief om een kind te bespreken kan ook uitgaan van ouders. 17

19 8.4 Speciale zorg Diagnostisch onderzoek Voor school en ouders is het belangrijk te weten hoe een kind op school en thuis met problemen omgaat. Door samen de oorzaken op te zoeken krijgen we de problemen van het kind beter in beeld. Zo kunnen we op zoek naar de juiste aanpak. Met behulp van ons leerlingvolgsysteem proberen we er achter te komen wat nu precies de oorzaak is van een bepaald leer- en/of gedragsprobleem. Aanvullend onderzoek wordt o.a. gedaan door onze interne begeleiders of de schoolbegeleidingsdienst. Lukt dit niet dan volgt specialistisch onderzoek. Daarbij schakelen we de hulp in van de speciale school voor basisonderwijs, de jeugdgezondheidsdienst, de schoolarts, de schoolverpleegkundige of gewenste hulp van andere instanties. Dit alles gebeurt in overleg met en na toestemming van ouders. Hulpplan In een hulpplan staat beschreven welke (extra) zorg de leerling krijgt. Hulpplannen kunnen voor één kind of meerdere kinderen worden gemaakt. (Het individueel- of een groepshulpplan.) In een hulpplan staat o.a.: - wat we willen gaan bereiken - welke stappen we daarvoor gaan ondernemen - welke leermiddelen er gebruikt gaan worden - wie het gaat uitvoeren - hoe lang het mag duren Voordat het hulpplan in werking treedt worden ouders/verzorgers schriftelijk of telefonisch ingelicht en/of uitgenodigd voor een gesprek. Ook als het hulpplan ten einde loopt worden de ouders/verzorgers daarvan op de hoogte gesteld. Groepsplan Met behulp van het groepsplan werken we handelingsgericht. Dit betekent dat vooralsnog bij de lees- en rekenles we werken volgens het zogenaamde directe instructiemodel. Door in kaart te brengen welke leerlingen bij deze lessen meer en minder instructie (uitleg) nodig hebben kan de leerkracht effectiever lesgeven. Uiteindelijk resulteert dit in passend onderwijs waarbij de kwaliteit van het lesgeven beter is. De opbrengsten per leerling en dus per groep gaat er hiermee in het algemeen op vooruit. Dyslexie Bij kinderen met ernstige leesproblemen kan geconstateerd worden dat zij dyslexie hebben of vormen hiervan. Leesproblemen kunnen redelijk snel opgemerkt worden, maar dyslexie vraagt om meer onderzoek. Er zijn mogelijkheden voor ouders van kinderen met ernstige leesproblemen om voor hun kind in groep 7 een aanvraag te doen voor een dyslexie-onderzoek. Hiervoor wordt van ouders/verzorgers een eigen bijdrage van 125,-- gevraagd. Voor meer informatie kunt u bij de IB er terecht. Onze school hanteert het zogenaamde dyslexie protocol zoals dat voor Konotscholen is opgesteld. Remedial teaching De extra hulp wordt voor het grootst gedeelte in de klas aangeboden. Incidenteel kunnen leerlingen buiten de klas door de RT-leerkracht worden geholpen. 8.5 Leerling-gebonden financiering Op basis van wettelijke criteria kunnen we vaststellen of een kind met een handicap toelaatbaar is tot het basisonderwijs. Een landelijk aangestelde commissie moet hiervoor een beschikking afgeven. Is deze positief dan hebben ouders wettelijk de mogelijkheid om hun kind naar een gewone basisschool te sturen met leerlinggebonden financiering. (rugzakje) Dit betekent dat de school extra geld krijgt om het kind te helpen. Op onze school wordt bij de aanmelding van een leerling met een handicap de volgende afweging gemaakt: Past de combinatie van de handicap en de extra onderwijsondersteuning die daarbij nodig is binnen de mogelijkheden die wij als school hebben? 8.6 Hulp aan anderstalige leerlingen Als anderstalige leerlingen op De Zevenster komen en ze beheersen de Nederlandse taal nog onvoldoende dan is extra hulp geboden. Hiervoor kunnen wij speciale taal- /leesprogramma s aanbieden. Zou blijken dat dit onvoldoende is dan zullen we de hulp van deskundigheid buiten school inschakelen. 8.7 Begeleiding meerbegaafde leerlingen Ook voor leerlingen die bijzonder goed en gemakkelijk kunnen leren is er speciale aandacht. Onze methodes bieden deze kinderen extra leerstof. Naast de methodes gebruiken we voor deze kinderen leerstof die hun nog meer uitdaging biedt: - computerprogramma s - internetprojecten - speciale leerstof gericht op het zelfstandig werken m.b.t. rekenen, taal en lezen. In uitzonderlijke gevallen kan worden besloten een kind een leerjaar over te laten slaan. Het sociaal-emotionele aspect speelt daarbij een grote rol. 8.8 Meegaan met de groep met een aangepast programma Soms kiezen we niet voor een doublure maar voor een overgang naar een volgende groep met een aangepast programma. De basiskennis is dan wel aanwezig maar het kind krijgt steeds meer moeite om het groepsniveau te volgen. Dit gebeurt na uitvoerig overleg binnen het team en met de ouders. De uiteindelijke beslissing wordt genomen door school. 8.9 Een jaar overdoen met een aangepast programma Als een kind, ondanks alle hulp, te veel moeite heeft om het groepsniveau te volgen dan kan het zijn dat er geen andere oplossing is dan een doublure. Bij een doublure is het niet zo dat het kind weer vooraan gaat beginnen. We maken voor een volgend schooljaar een speciaal aangepast programma. Uiteraard gebeurt dit alles na uitvoerig overleg binnen het team en in nauw overleg met de ouders. De school beslist of een kind door kan naar een volgend schooljaar of niet Verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs Blijkt, na uitgebreid onderzoek en specialistische hulp, dat wij een kind hier op school niet langer verantwoord kunnen helpen dan stellen wij ouders verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs voor. We dienen dan een aanvraag in bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg. Deze commissie moet beoordelen of de school er alles aan heeft gedaan om het 18

20 kind op de basisschool zo goed mogelijk te helpen. Als ook de commissie oordeelt dat het kind begeleid dient te worden door een speciale school voor basisonderwijs dan kan het kind daar geplaatst worden. In deze procedure werken school, ouders en commissie nauw samen Leerlingendossiers Alle gegevens van onze leerlingen worden ingevoerd in de computer en bewaard in het leerlingendossier. De dossiers worden veilig bewaard en zijn en blijven eigendom van school. Ouders kunnen na toestemming van de directie inzage krijgen in het leerlingendossier Onderwijskundig rapport Bij vertrek van een kind naar een andere school wordt een onderwijskundig rapport opgesteld. In dat rapport staan o.a. : - de ontwikkelingsvorderingen - de toetsresultaten - het leerlingendossier - overzicht van gebruikte methodes - rapportgegevens. Dit onderwijskundig rapport moet de nieuwe school in staat stellen om het kind zo goed mogelijk op te vangen. Bij vertrek van kinderen van onze school naar het voortgezet onderwijs is er naast het onderwijskundig rapport ook nog een intakegesprek over genoemde zaken met de brugklascoördinator van het voortgezet onderwijs Schematische weergave van de leerlingenzorg Intake Observeren/ toetsen Signalering Interne begeleiding Leerling -/ groepsbespreking Hulpplan (ouders inlichten) Evaluatie Eventueel bijsturen, gevolgd door: of gewoon verder werken op groepsniveau; of het volgen van een aangepast programma; of het volgen van remedial teaching op een deelgebied; of hulp van de Coco (leerkracht speciale school voor basisonderwijs; of inroepen van externe hulp zoals Riagg, S.B.O, e.a. 9 Kwaliteitszorg 9.1 Steeds op zoek naar kwaliteitsverbetering We hebben reeds aangegeven welke doelen wij ons gesteld hebben. Hiernaast heeft het Ministerie van Onderwijs in kerndoelen voor de verschillende ontwikkelingsleergebieden vastgelegd wat kinderen na verloop van 8 schooljaren moeten kennen en kunnen. Dit is gedaan om de kwaliteit van het onderwijs op de Nederlandse basisscholen te waarborgen. De inspectie beoordeelt regelmatig of scholen hieraan voldoen. Daarnaast zijn wij zelf ook bezig om te bezien op welke terreinen wij ons onderwijs kunnen verbeteren. Daarvoor is het nodig dat we met elkaar helder hebben wat we willen (visie) en dat we dit duidelijk omschreven hebben (schoolplan). Blijvend verbeteren doe je door evaluaties. Uit deze evaluaties kunnen wij punten halen die voor verbetering vatbaar zijn. Om de kwaliteit van onze school te bewaken, voeren wij de volgende zaken uit: - we beschrijven onze visie en werkwijze in het schoolplan; - we voeren periodiek evaluaties uit; - we kijken daarbij naar de resultaten van de kinderen; - we onderzoeken de tevredenheid van ouders, leerlingen en medewerkers; - we evalueren samen met het team de wijze waarop we het onderwijs vormgeven en gebruiken daarbij ook het oordeel van de inspectie. Jaarlijks maken wij een overzicht van de uitkomsten van de evaluaties en rapporteren hierover naar belanghebbenden (bestuur, ouders,inspectie). In deze schoolgids staat bijvoorbeeld hoe onze leerlingen het gedaan hebben bij de CITO eindtoets. Met deze uitkomsten zijn we instaat om verbeterplannen op te stellen voor de komende jaren. Aan het einde van een schooljaar bespreken we of de verbeteractiviteiten daadwerkelijk tot verbeteringen hebben geleid. Als dat het geval is, wordt de nieuwe werkwijze vastgelegd in een afsprakenmap. Op die manier proberen we vast te houden wat goed gaat. Dit doen we o.a. met behulp van: - goede en actuele methoden - nascholing - een goed leerlingvolgsysteem - regelmatig evalueren van ons onderwijsprogramma - opstellen van gewenste actieplannen. Achter in deze schoolgids staan alle plannen nog eens vermeld. 9.2 Adaptief onderwijs Komende jaren zullen we ons onderwijs proberen te verbeteren door steeds meer te gaan werken vanuit de visie van het adaptief onderwijs. Dit adaptief onderwijs gaat uit van de volgende twee basisprincipes: 1. Niet alle kinderen vragen om hetzelfde onderwijs. We proberen dus steeds meer in te spelen op de verschillen die er zijn tussen kinderen. Kinderen die extra aandacht nodig hebben krijgen die, anderen kunnen zonder extra uitleg verder werken. 2. Het werken met een begeleidingsgroep. Als de groep zelfstandig werkt kan de leerkracht apart met een kleine groep kinderen het lees-, taal- of rekenwerk samen gaan inoefenen. Voor de komende jaren gaat het team cursus(sen) volgen om adaptief onderwijs te implementeren. 19

SCHOOLGIDS 2013-2014 DE ZEVENSTER

SCHOOLGIDS 2013-2014 DE ZEVENSTER SCHOOLGIDS Basisschool De Zevenster Mr. Muldersstraat 45 7591 VA Denekamp 2013-2014 Tel. 0541-351716 E-mail dir.zevenster@konot.nl www.zevensterdk.nl SCHOOLGIDS 2013-2014 DE ZEVENSTER Katholieke basisschool

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 7. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 7a

Informatieavond. Groep 7a Informatieavond Groep 7a Opbouw van de avond Vakinhoudelijke informatie Bijzonderheden groep 7: 2015-2016 Rekenen Nieuwe methode Wereld in Getallen 4 Hoofdrekenen Cijferen Breuken Meten, tijd en geld Opbouw

Nadere informatie

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep.

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. INFORMATIE OVER GROEP 3 Uw kind zit in groep 3, maar wat doet het toch de hele dag? Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. VEILIG LEREN LEZEN Dit is de methode die we in

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond van groep 7-8!

Welkom op de informatieavond van groep 7-8! Welkom op de informatieavond van groep 7-8! De onderwerpen van vanavond: De vakgebieden (Continu-)rooster en pauze Huiswerk Regels Verjaardagen Kamp Spullen meenemen Verzuim Rapporten en 10-minuten gesprekken

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

Informatie boekje groep 6

Informatie boekje groep 6 Informatie boekje groep 6 Groepsinformatie groep 6 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 6 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 4 schooljaar 2017-2018 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2017 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 4 en

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2014 2015 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 6 op de Haafakkers.

Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 6 op de Haafakkers. Groep 6-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 6 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal:

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal: INFORMATIE GROEP 7 Kenmerken: De meeste kinderen krijgen wat meer oog voor wereldse problemen, tevens komen ze met allerlei vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ze verwachten exacte antwoorden

Nadere informatie

Overzicht Methoden en middelen

Overzicht Methoden en middelen Bijlage 6 Overzicht Methoden en middelen Vakvormingsgebied/activiteit Nederlands Het taalonderwijs is gericht op de "totaal"- ontplooiing van het kind, en is gericht op ontwikkeling, ontplooiing en stimulering

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Infoavond 21 september groep 7a,

Infoavond 21 september groep 7a, Infoavond 21 september groep 7a, Opening Juf Maureen, juf Petra, juf Sophie en juf Rieke stellen zich voor. Werkwijze instructie Op school werken we met het volgende instructiemodel; -korte instructie;

Nadere informatie

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm Welkom De eerste schoolweken liggen alweer achter ons. In uw handen heeft u nu de infobrief van groep 5. Hier kunt u belangrijke informatie vinden over groep 5, voor uw kind. Wanneer u vragen / opmerkingen

Nadere informatie

Informatieboekje GROEP 7

Informatieboekje GROEP 7 Informatieboekje GROEP 7 Schooljaar 2015-2016 Voorwoord Voor u ligt het informatieboekje van uw kind in groep 7. We gaan samen met de kinderen fris een nieuw jaar in. Een jaar waarin er veel gebeurt en

Nadere informatie

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur Informatie middenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september 2016: 14.30 uur 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 6 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 6 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 6. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 940 uur per

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR 2016-2017 Leerkrachten: Dennis Voorst 7a Nicole Koevoets 7b Algemene zaken in groep 7: Huiswerk: Alle kinderen in groep 7 hebben een agenda nodig. Hierin wordt elke week het

Nadere informatie

Informatieavond groep 5

Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5 Programma Weekindeling Weekplanning Directe instructiemodel Leer en onderwijsbehoeften Diverse vakken De groep Zelfstandigheid Vragen Weekindeling Gemma: Maandag, donderdag & vrijdag

Nadere informatie

Informatiefolder groep 7

Informatiefolder groep 7 Informatiefolder groep 7 Schooljaar 2014-2015 Welkom Beste ouders, In deze folder vindt u de basis-informatie die van belang is voor uw kind in groep 7. Aanvullende informatie zult u steeds terug kunnen

Nadere informatie

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april Belangrijk BO naar VO Leerlingvolgsysteem Leerling-kenmerken november april leerstof groep 8 voorbereiding op de verwijzing VO CITO toetsen M8 LOVS VO informatieavond in oktober/november 2 verwijzingsgesprekken

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-7 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-7 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-7 schooljaar 2013-2014 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Het informatieboekje voor groep 5/7. In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke methodes we werken

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 6

Informatie. vakgebieden. Groep 6 Informatie vakgebieden Groep 6 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

INLEIDING. Beste ouder(s),

INLEIDING. Beste ouder(s), Groep 4-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 4 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 6 2011-2012

INFORMATIE GROEP 6 2011-2012 INFORMATIE GROEP 6 2011-2012 KENMERKEN: De overgang van groep 5 naar groep 6 heeft qua ontwikkeling en leerstof een geleidelijk verloop. Natuurlijk wordt er in vergelijking met groep 5 van de kinderen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3

Informatieboekje groep 3 Informatieboekje groep 3 Schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 3 Aansluitend aan de informatieavond geven wij u graag dit boekje mee. Hierin kunt u (bijna) alles lezen over hetgeen er speelt in groep

Nadere informatie

Bij rekenen werken we met de met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster.

Bij rekenen werken we met de met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. Rekenen Bij rekenen werken we met de met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond groep 7

Welkom. Informatieavond groep 7 Welkom Informatieavond groep 7 Wat komt vanavond ter sprake? Voorstellen Vakken en toetsing in groep 7 Rekenen Hoofdrekenen, herhaald aftrekken, metriek stelsel, breuken, procenten, zakrekenmachine. Er

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR 2015-2016 Leerkracht: Nicole Koevoets Algemene zaken in groep 7: Huiswerk: Alle kinderen in groep 7 hebben een agenda nodig. Hierin wordt elke week het huiswerk genoteerd voor

Nadere informatie

Huiswerkprotocol Mattheusschool

Huiswerkprotocol Mattheusschool Huiswerkprotocol Mattheusschool De Mattheusschool geeft huiswerk aan onze leerlingen vanaf groep 3. Dit huiswerk past in onze visie dat de omgeving steeds meer eisen aan de kinderen stelt naarmate ze ouder

Nadere informatie

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen cijfers op hun rapport. Dit geldt alleen voor de volgende vakken:

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen cijfers op hun rapport. Dit geldt alleen voor de volgende vakken: Informatie over groep 5 Groep 5A: Juf Maaike (ma, di en wo) Juf Jolanda (do en vr) Groep 5B: Juf Anita (ma, di en wo) Juf Dien (do en vr) Gymles: maandag (van gymleerkracht Elly Buijs) dinsdag (van de

Nadere informatie

Informatie groep

Informatie groep Informatie groep 7 2017-2018 Meester Wim Jurriëns JULIANASCHOOL EDERVEEN Even voorstellen: Beste ouders/verzorgers, In 1955 ben ik geboren in Rijssen (Twente). Ik was de jongste van vijf kinderen. (4 jongens

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016 Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2015-2016 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4-5 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 4-5 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 4-5 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Informatieboekje voor groep 4/5 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein. in groep 3?

Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein. in groep 3? Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein in groep 3? Informatieavond 1 september 2016 1 1 september 2016 Beste ouders / verzorgers van de kinderen uit groep 3 Voor u ligt het informatieboekje van

Nadere informatie

Er staat koffie voor u klaar!

Er staat koffie voor u klaar! Er staat koffie voor u klaar! Even voorstellen.. Onze directeur: Joost Heemskerk Barend Schuurman IB Saskia Smeets 7S Judith Does 7J LIO-stagiaire Amy Spaans Sophie Kistemaker Op de vrijdag Catechese Jaaropening

Nadere informatie

Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats

Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats Rekenen Wij werken met Wereld in getallen. Deze methode kent

Nadere informatie

Rekenen (methode Wereld in Getallen)

Rekenen (methode Wereld in Getallen) Informatie groep 7 cursusjaar 2017-2018 De leerstof in groep 7: In groep 7 stijgt het tempo en het niveau De leerstof is een stuk moeilijker Er komen extra vakken bij zoals Engels en Blitz (studievaardigheden)

Nadere informatie

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS Evaluatie van schooljaar 2009-2010 In dit verslag kijken we terug op het schooljaar 2009-2010. Ook in dit jaar hebben er veranderingen plaatsgevonden en zijn er verbeteringen

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3-4 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 3-4 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 3-4 schooljaar 2013-2014 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Wat doen de kinderen allemaal in groep 3/4? Van de kleutergroep naar groep 3 is een hele stap! Een eigen potlood, een gummetje,

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

INLEIDING. Beste ouder(s),

INLEIDING. Beste ouder(s), - 1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 7 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de ouderbezoeken,

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure:

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure: Info groepen 8 Beste ouders/verzorgers, Groep 8 is en blijft een bijzonder jaar. We hebben een aantal belangrijke zaken op een rijtje gezet. Het Voortgezet onderwijs: De overgang naar een vorm van voortgezet

Nadere informatie

Informatieboekje groep 7 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 7 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 7 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 7. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep leraar Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Groepsinformatie 3. Extra dit jaar 4. Huiswerk 5. Leerstofaanbod 6. LVS 7. Overige informatie 1. Inleiding

Nadere informatie

Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE!

Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE! Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE! Inhoud avond Voorstellen Huishoudelijke punten Schoolregels In de klas Overgang groep 5 naar groep 6 Huiswerk Na school Methodes Rapporten en portfolio s

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Informatieboekje Groep 4 Juliana van Voorwoord Hierbij het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje meer informatie over

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 4

Informatie. vakgebieden. Groep 4 Informatie vakgebieden Groep 4 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Informatie groep 3-4. Schooljaar

Informatie groep 3-4. Schooljaar Informatie groep 3-4 Schooljaar 2017 2018 Contactgegevens: Jorine Doove jorine.doove@pcpomiddenbrabant.nl (werkdagen in groep 3/4: maandag t/m woensdag) Jefira Nagel jefira.nagel@pcpomiddenbrabant.nl (werkdagen

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond van groep 6!

Welkom op de informatieavond van groep 6! Welkom op de informatieavond van groep 6! Wilt u zo vriendelijk zijn de lijst met noodnummers te controleren? Graag een vinkje als het oké is. De lijst ligt op de instructietafel. Juf Corine Verschoor

Nadere informatie

Informatieboekje GROEP 5

Informatieboekje GROEP 5 Informatieboekje GROEP 5 Schooljaar 2015-2016 Wat doen we eigenlijk allemaal in groep 5? Rekenen We werken met de rekenmethode De Wereld in Getallen. Deze methode is zodanig samengesteld dat er leerstof

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

Algemene informatie. Diverse dingen:

Algemene informatie. Diverse dingen: Informatieboekje Groep 4/5 2011-2012 Algemene informatie Diverse dingen: Gedragsregels in en buiten de klas Samen met de juf hebben de kinderen klassenregels bedacht en ondertekend. Wij houden ons allemaal

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

Informatieavond / boekenmarkt 7 september 2009

Informatieavond / boekenmarkt 7 september 2009 Informatieavond / boekenmarkt 7 september 2009 Wat leert mijn kind allemaal in groep 5/6? Wanneer wordt er getoetst? Belangrijkste einddoelen per vak per groep Wat voor huiswerk wordt er meegegeven? Wat

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Informatieboekje. OBS De Toermalijn 2014-2015

Informatieboekje. OBS De Toermalijn 2014-2015 Informatieboekje Groep OBS De Toermalijn 2014-2015 Belangrijke, algemeen praktische zaken. Medio april worden het schriftelijke verkeersexamen en het praktijkexamen afgenomen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Maandbrief groep 5/6, september 2014

Maandbrief groep 5/6, september 2014 Maandbrief groep 5/6, september 2014 Aan de ouders/verzorgers van de kinderen van groep 5/6 Welkom in het nieuwe schooljaar Na 6 weken zomervakantie weer starten op school. En wat voor school! Een gloednieuw

Nadere informatie

GROEP 7. Informatieavond

GROEP 7. Informatieavond GROEP 7 Informatieavond 1 Leerkrachten 7a Gwendy Reek Linda Huijsmans Bapo 7b Bas Mauriks 7c Debby van Twillert Anne-Claire Andreoli IB-er: Jeannette Vos Boco: Kaija de Gooijer ma, di, do, vr wo ma t/m

Nadere informatie

INFORMATIE OVER GROEP 4. Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt.

INFORMATIE OVER GROEP 4. Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt. INFORMATIE OVER GROEP 4 Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt. Rekenen: Methode: De wereld in getallen. Er zijn blauwe taken.

Nadere informatie

Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012)

Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012) Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012) Zelfstandig werken in groep 5: Op het bord worden de verschillende activiteiten in volgorde genoteerd. In wit zijn de instructiemomenten aangegeven. Met een rode

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Groepsinfo-folder BS Theresia 1. Informatie folder groep 4. Welkom in groep 4.

Groepsinfo-folder BS Theresia 1. Informatie folder groep 4. Welkom in groep 4. Informatie folder groep 4 Postbus 16 5170AA Kaatsheuvel Tel: 0416-540 939 Email: directie@theresia-kaatsheuvel.nl Welkom in groep 4. Leuk dat uw kind in groep 4 zit. We zijn al enkele weken bezig en zoals

Nadere informatie