Subsidiescan Wijkontwikkeling en culturele projecten Gemeente Oosterhout

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidiescan Wijkontwikkeling en culturele projecten Gemeente Oosterhout"

Transcriptie

1 Subsidiescan Wijkontwikkeling en culturele projecten Gemeente Oosterhout TRIAS B.V. Venlo, september 2012

2 Inhoudsopgave Subsidieresultaten VSBfonds Oranje Fonds Rabobank Foundation Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe Stichting Stichting Het R.C. Maagdenhuis RCOAK Stichting Rooms Catholyk Oude Armen Kantoor Stichting Sluyterman van Loo Pekoenja NJF Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant SNS REAAL Fonds Stichting ANWB Fonds Vrijwilligersregeling voor investeringen in (im)materieel erfgoed en volkscultuur...29

3 Subsidieresultaten 1 VSBfonds Doel Het VSBfonds wil bijdragen aan het behoud en de verbetering van een leefbare Nederlandse samenleving. Het Fonds doet dit door projecten van niet-commerciële organisaties te steunen die ervoor zorgen dat mensen kunnen deelnemen aan de samenleving en zich kunnen ontplooien. De nadruk ligt op financiële steun voor projecten van algemeen maatschappelijk belang op de volgende gebieden: Mens & maatschappij: projecten die zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling en het vergroten van de betrokkenheid van mensen bij de samenleving. Dit loopt van welzijn tot sociaal ondernemerschap en van burgerparticipatie tot vrijwilligerswerk; Kunst & cultuur: projecten die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de samenleving. Dit loopt van podiumkunsten tot cultureel erfgoed en van nieuwe media tot beeldende kunst. Aanvrager Tot de aanvragers behoren non-profitinstellingen, met name verenigingen en stichtingen. Deadline Aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden. Let op: aanvragen moeten minimaal vier maanden voor aanvang van een project ingediend zijn. Budget De hoogte van de bijdrage wordt per geval bepaald. Randvoorwaarden Projecten binnen beide gebieden moeten passen binnen een van de vier doelen: Ontmoeten: bevorderen dat mensen elkaar ontmoeten, zodat ze elkaar leren kennen, begrijpen, respecteren en inspireren. Voorbeelden van te ondersteunen projecten zijn op het gebied van: o zowel mens & maatschappij als kunst & cultuur: projecten gericht op contact leggen, diversiteit en/of lokale samenhang bevorderen, community arts, positieve beeldvorming en het uitwisselen van ideeën, denkbeelden en ervaringen; Participeren: bevorderen dat een ieder kan deelnemen aan het sociale en economische leven onder condities die het welbevinden en individuele potenties stimuleren, zodat niemand wordt uitgesloten. Voorbeelden van te ondersteunen projecten zijn op het gebied van: o mens & maatschappij: projecten op het gebied van werk, sociaal ondernemerschap, vrijwilligerswerk, diversiteit en eenzaamheidsbestrijding; o kunst & cultuur: projecten die een bijdrage leveren aan ondernemerschap, amateurkunst, cultuurparticipatie en diversiteit. 3

4 Bewustzijn: bevorderen dat mensen meer inzicht krijgen in de cultuurhistorische context van zichzelf en anderen om daarmee zichzelf en anderen beter te begrijpen en met anderen samen te leven. Voorbeelden van te ondersteunen projecten zijn op het gebied van: o mens & maatschappij: projecten die aansluiten op volkscultuur, oorsprong, herkomst, diversiteit en identiteitsvorming; o kunst & cultuur: projecten op het gebied van cultureel erfgoed, volkscultuur, tradities, rituelen, geschiedenis, oorsprong, herkomst, diversiteit en identiteitsvorming. Inspireren: bevorderen dat het innerlijk leven van een zo groot mogelijke groep mensen wordt verrijkt en de verbeeldingskracht wordt gevoed, opdat mensen daarmee vreugde ervaren en de inspiratie vinden om zichzelf verder te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de samenleving. Voorbeelden van te ondersteunen projecten zijn op het gebied van: o mens & maatschappij: projecten gericht op competentie ontwikkeling, 'community arts', vrijwilligerswerk en amateurkunst; o kunst & cultuur: projecten op het terrein van muziek, theater, dans, beeldende kunst, culturele competentie ontwikkeling, cultuureducatie en amateurkunst. De voorkeur gaat uit naar bijzondere projecten, waarbij in principe alleen projecten in de voorbereidende fase worden gesteund. Ook kan steun gegeven worden aan projecten met een looptijd van enkele (in de regel maximaal drie à vier) jaren. De steun heeft echter nooit een permanent karakter. De aanvrager moet laten zien niet zelf te beschikken over (voldoende) middelen om het project te kunnen financieren. Mocht de aanvrager toch blijken te (kunnen) beschikken over vermogens of fondsen op eigen of andermans naam of andere middelen of inkomsten, dan kan teruggave van de verstrekte financiële steun worden geëist. Uitgesloten van steun zijn: Individuen; Instellingen en projecten met een strikt commerciële, politieke of religieuze doelstelling; Institutionele particuliere vermogensfondsen; Overheden, overheidsinstellingen of structureel door een overheid gesubsidieerde instellingen; Buitenlandse projecten; Projecten die al in een vergevorderd stadium van uitvoering verkeren; Organisaties die een aanvraag indienen ter dekking van exploitatietekorten of overheadkosten; Organisaties die een niet-projectgebonden aanvraag indienen; Organisaties die over voldoende eigen vermogen beschikken om een aanvraag zelf te kunnen financieren. Aanvragen moeten vergezeld gaan van de volgende bijlagen: De actuele statuten van de organisatie (geen digitale versie, maar met handtekening van de notaris); Een kopie van een actueel uittreksel (maximaal één jaar oud, eventueel digitale versie) uit het Handelsregister van de KvK, waaruit de samenstelling van bestuur/directie blijkt; Het meest recente beleids- en activiteitenplan; De begroting van het lopende jaar en zo mogelijk de begroting van het volgende jaar; De meest recente balans- en resultatenrekening; Een gespecificeerde opgave van de kostenbegroting en/of offertes van het project waarvoor een bijdrage wordt gevraagd (bedragen incl. btw); Een financierings-/dekkingsplan (bedragen incl. btw); Relevante documentatie over de organisatie en activiteiten. 4

5 Niet-subsidiabele kosten zijn: exploitatietekorten, salariskosten, kosten van levensonderhoud en kosten verbonden aan normale activiteiten van een organisatie. Contact Aanvragen kunnen worden ingediend bij: Stichting VSB Fonds Newtonlaan BH Utrecht Postbus AA Utrecht Tel: Internet: 5

6 2 Oranje Fonds Doel Het doel van het Oranje Fonds is het verlenen van financiële steun aan groepen, organisaties en initiatieven op het gebied van maatschappelijk welzijn. Het werkterrein is te verdelen in de volgende gebieden: a. Zorg: maatschappelijk werk, maatschappelijk advies en informatie, vrijwillige hulp- en dienstverlening, welzijnswerk/zorg voor ouderen, zorg voor alleenstaande ouders, reclassering, jeugdwelzijnszorg, zorg voor (ex-)psychiatrische patiënten, integratieactiviteiten voor lichamelijk of verstandelijk gehandicapten, telefonische hulpdiensten, initiatieven rond slachtofferhulp, initiatieven rond verslaving, maatschappelijke opvang, opvanghuizen; b. Sociaal-culturele activiteiten (samenlevingsopbouw en sociaal-cultureel werk, belangen-, zelfhulp- en cliëntenorganisaties): dorpshuizen, sociaal-cultureel werk met of zonder beroepskracht, buurtwerk/opbouwwerk, vormings- en educatiewerk, ouderen, uitkeringsgerechtigden, zelforganisaties, kinderopvang, mentaliteitsgroepen en sportactiviteiten ter vergroting van maatschappelijke participatie; c. Rijksdelen en buitenland. Hieronder valt onder andere de steun van het fonds voor projecten gericht op maatschappelijke noden in Midden- en Oost-Europa. In uitzonderlijke gevallen beweegt het fonds zich op het overgangsterrein van maatschappelijk werk en geestelijke volksgezondheid. Voor het realiseren van haar doelstelling heeft het Oranjefonds diverse thema s en programma s: Diversiteit: o Man 2.0; o Appeltjes van Oranje; o Tentoonstelling Kleurrijk Welzijn; o Taalontmoetingen. Actief Burgerschap: o Actief Ouder; o De beste maatjes; o NL DOET; o Oranje Fonds Groeiprogramma; o Stimuleringsprogramma Mentorprojecten. Samenhang in de buurt: o Binding in de Buurt; o Burendag; o Ontmoetingsruimtes; o Samen Sporten; o Toplocaties in Actie; o Zomerscholen. Het Oranje Fonds ondersteunt daarnaast activiteiten in het kader van projecten die door het fonds zelf worden ontwikkeld en uitgevoerd. Aanvrager Tot de aanvragers van de regeling behoren instellingen die actief zijn op het werkterrein van het fonds. Projecten moeten worden uitgevoerd in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba. Deadline Aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden. 6

7 Budget De hoogte van de bijdrage wordt per project bepaald. Een voorschot is mogelijk. Randvoorwaarden Bij de aanvraag gelden de volgende voorwaarden: Aanvragen moeten vóór de start van een activiteit worden ingediend; Overlegging van een projectplan en een begroting met toelichting; Zelf medefinancieren of medefinanciering door derden; Het project moet bijdragen aan het maatschappelijk welzijn; Het moet gaan om in de tijd beperkte, afgeronde activiteiten; Het project mag nog niet gestart zijn. De bijdrage wordt verstrekt in de vorm van: Projectsubsidies voor tijdelijke (niet elders te subsidiëren) activiteiten; Investeringssubsidies voor de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen; Bijdragen voor vernieuwende activiteiten; Het aanbieden van cursussen (deskundigheidsbevordering); Startbijdragen voor groepen, organisaties en initiatieven. Tot de projectkosten worden niet gerekend: Persoonlijke hulpverlening; Activiteiten op het terrein van de volksgezondheid, milieu, kunst en cultuur, volkshuisvesting en ontwikkelingssamenwerking; Exploitatiekosten. Contact Aanvragen kunnen ingediend worden bij: Oranje Fonds Postbus CB Bunnik Tel: Fax: Internet: Overige informatie TRIAS Het Oranje Fonds, IVN, Buurtlink.nl en SME Advies zijn samen een initiatief gestart om buurten in Nederland groener te maken. Het is volgens de vier organisaties belangrijk dat de directe leefomgeving vergroent en de sociale cohesie in buurten wordt vergroot. Het gaat om het project 'Groen Dichterbij'. Het initiatief is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Het doel van 'Groen Dichterbij' is het ondersteunen van groene buurtprojecten van bewoners. Te denken valt hierbij aan het aanleggen van speelnatuur, het aanleggen van een buurtmoestuin, het vervangen van stoeptegels door geveltuinen of het in eigen beheer nemen van een dorpsbos. Tevens wordt er bekendheid gegeven aan de projecten, in de hoop dat mensen in andere buurten ook samen aan de slag gaan. Meer groen op straat heeft dan ook een duurzaam effect op natuur, mens en economie. In augustus is er een campagne gestart, waarbij via een wedstrijd op zoek wordt gegaan naar de beste voorbeeldprojecten per provincie. De inschrijving voor deze wedstrijd loopt van begin augustus tot 1 oktober. Het prijzengeld bedraagt Voor meer informatie zie 7

8 3 Rabobank Foundation Doel Het doel van de Rabobank Foundation is positieverbetering van kansarme groepen in de samenleving. Dit gezamenlijke fonds levert een bijdrage aan een rechtvaardige verdeling van welvaart en welzijn. In ontwikkelingslanden stelt de Foundation naast financiële middelen, haar kennis en ervaring op het gebied van coöperatief bankieren ter beschikking aan mensen die geen toegang hebben tot de normale bancaire dienstverlening. In Nederland geeft de Rabobank Foundation sociaal zwakkeren een steuntje in de rug door initiatieven te steunen waardoor de positie van deze mensen in de samenleving wordt verbeterd. Ook worden projecten gesteund om zinvolle arbeid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mogelijk te maken. Jaarlijks gaat het om zo'n 25 Nederlandse projecten. Aanvrager Tot de aanvragers van de regeling behoren alleen non- profitinstellingen. Deadline Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. Budget De hoogte van de bijdrage wordt per project bepaald. De bijdrage kan bestaan uit een donatie voor een klein project, een lening tegen gunstige voorwaarden of garanties aan lokale banken voor coöperatie ontwikkeling. De bijdrage is niet bestemd voor symposia en dergelijke. Randvoorwaarden Bij de aanvraag gelden de volgende voorwaarden: Een financiële bijdrage wordt rechtstreeks aan het project overgemaakt; Bij de aanvraag, vooreen project in Nederland, gelden de volgende voorwaarden: o het project is gericht op het steunen van initiatieven om achterstandsituaties te voorkomen of weg te werken; o het project moet maatschappelijk relevant en politiek neutraal zijn; o het project moet een bovenlokaal karakter hebben; o het project moet de zelfredzaamheid van de doelgroep bevorderen, moet direct aan de doelgroep ten goede komen en moet heel concreet zijn. De totale financiering van het project moet sluitend zijn; Overlegging van een projectplan, dat moet bevatten: a. een omschrijving van het project; b. een exploitatie- en investeringsbegroting van zowel de aanvragende instelling als van het project. De bijdrage is niet bestemd voor projecten met een specifiek medisch karakter, onderzoeksprojecten, noodhulp, jaarlijks terugkerende activiteiten, studiedagen, congressen, seminars, festivals, etc. 8

9 Voorwaarden voor een buitenlands project: Reële doelen, goede financiële en organisatorische structuur, goede verhouding tussen kosten en opbrengsten en beschikbaarheid van voldoende middelen; Aanwezigheid van een intermediair die bekend is bij de Rabobank Foundation en die op de hoogte is van de doelstelling en werkwijze van Rabobank Foundation; Aanwezigheid van een verantwoordelijke coördinator; Er mag geen sprake zijn van staatsinvloeden of politieke betrokkenheid; Het mag niet gaan om haalbaarheidsonderzoeken, voorbereidingskosten, oriëntatiebezoeken, (individuele) studies, beurzen, noodhulp of wederopbouw; De aanvraag mag niet betrekking hebben op de sectoren gezondheidszorg, onderwijs en vakopleidingen; De aanvraag mag niet betrekking hebben op vervoersmiddelen of kosten van transport van personen of goederen. Het is ook mogelijk technische assistentie door een medewerker van de Rabobank te krijgen. Contact Aanvragen kunnen schriftelijk worden ingediend bij de lokale Rabobank of rechtstreeks bij: Rabobank Foundation Postbus HG Utrecht Tel: Internet: Aanvullende informatie TRIAS Projecten dienen een landelijk karakter te hebben om in aanmerking te komen voor een donatie vanuit het Rabobank Foundation. Voor lokale initiatieven kan men bij een lokale Rabobank terecht. Elke lokale Rabobank heeft een afdeling coöperatie en bestuur die bedragen doneert aan vernieuwende activiteiten van lokale verenigingen. 9

10 4 Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe Stichting Doel Het doel van de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe is het verlenen van financiële steun voor de oprichting, uitbreiding of instandhouding van instellingen van menslievende of liefdadige aard. De bijdrage is bestemd voor verbouwingen, reparaties, uitbreiding of vervanging van de inventaris en activiteiten van instellingen die werkzaam zijn op de volgende terreinen: Gehandicapten en ziekenzorg; Maatschappelijk werk; Kunst; Werkgelegenheid; Dorpshuizen en buurtcentra. Een instelling komt maximaal eenmaal per 3 jaar in aanmerking voor een bijdrage, tenzij het gaat om een koepelorganisatie met gespreide projecten. Er worden geen giften gedaan aan onder andere: kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, scouting/jong Nederland tenzij voor gehandicapten, cultuur, buitenlandse organisaties, milieubescherming, dieren (asiels), politieke doelen, sport (tenzij voor gehandicapten), wetenschappelijk onderzoek, bezoek aan congressen, studie of studiebeurzen, (lokale) omroepen, festiviteiten en amateurmuziek. Aanvrager Tot de aanvragers van de regeling behoren non-profitinstellingen in Nederland. Deadline Een aanvraag kan elk moment worden ingediend. 7 maal per jaar komen de leden bijeen om aanvragen te behandelen. Budget De hoogte van de bijdrage wordt per project bepaald. Tot de projectkosten worden niet gerekend: Exploitatiekosten; Salariskosten; Algemene onderhoudskosten. Jaarlijks is ongeveer 1,3 miljoen beschikbaar. Randvoorwaarden De meeste fondsen die onder de Fundatie vallen hebben eigen doelstellingen. In het algemeen geldt: Geschonken wordt alleen aan rechtspersonen, niet aan individuen; De bijdrage, die enige duizenden euro's kan bedragen, wordt gegeven in de vorm van een eenmalige schenking; Aan een organisatie wordt niet vaker dan éénmaal per drie jaar gegeven; In exploitatiekosten wordt niet bijgedragen; Er wordt uit slechts één onder de Fundatie ressorterende fondsen een uitkering gedaan. Het heeft geen zin bij meerdere 'aanverwante' fondsen een aanvraag in te dienen; Organisaties die hun bestuurders boven de balkenendenorm belonen, komen niet in aanmerking voor een bijdrage. 10

11 De aanvraagprocedure gaat als volgt: 1. Stuur een brief van ongeveer 1 à 2 A4-tjes, waarin u uw organisatie en het betreffende project (met begroting en dekkingsplan) beschrijft; 2. Uw brief wordt eerst globaal getoetst. Als de aanvraag binnen de doelstellingen van de Fundatie of één van de aanverwante fondsen valt, ontvangt u een aanvraagformulier. Wanneer uw aanvraag niet in overeenstemming met de doelstellingen wordt bevonden, ontvangt u een afwijzend bericht. In beide gevallen kan het enkele weken duren voordat u bericht krijgt; 3. Het aanvraagformulier stuurt u retour met de volgende bijlagen: o uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel; o statuten; o jaarverslagen (financieel en sociaal); o specificatie van de projectkosten; o dekkingsplan. 4. Nadat het aanvraagformulier volledig ingevuld en met alle gevraagde/relevante bijlagen door ons retour is ontvangen, wordt over uw aanvraag binnen 2 maanden een besluit genomen door het curatorium; 5. Over het besluit ontvangt u twee weken na een curatorenvergadering schriftelijk bericht. Besluiten van het curatorium worden niet in heroverweging genomen. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, ontvangt u een toewijzingsbrief en een kwitantie; 6. Pas NADAT u de kwitantie met handtekening van twee bestuursleden heeft teruggestuurd naar ons secretariaat, wordt het bedrag van de gift aan u overgemaakt. N.B. Soms wordt een aanvraag in onderzoek gehouden. De afhandeling ervan kan dan enkele maanden langer duren. Contact Aanvragen kunnen doorlopend, schriftelijk worden ingediend bij: Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe Stichting Herengracht 524-A 1017 CC Amsterdam Tel: (020) Internet: Pas wanneer de aanvraag lijkt te passen binnen de doelstellingen van het fonds wordt een aanvraagformulier toegestuurd. Na ontvangst van het aanvraagformulier neemt de procedure gemiddeld 2 maanden in beslag. 11

12 5 Stichting Het R.C. Maagdenhuis Doel De Stichting Het R.C. Maagdenhuis heeft tot doel het bieden van hulp in de zorg voor mensen, waar anderen niet in voorzien, in het bijzonder voor jongeren en ouderen. Nieuwe initiatieven die kleinschalig zijn opgezet en een aanwijsbaar effect kunnen hebben, verdienen de voorkeur. Daarnaast bestaat een voorkeur voor initiatieven die betrekking hebben op jeugd en ouderen. Andere doelgroepen voor hulp zijn drugs/alcoholverslaafden, alleenstaanden, (ex-)gedetineerden en (ex-)patiënten uit de geestelijke gezondheidszorg. Er worden ook kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden gesteund. In Nederland richt de stichting zich vooral op Amsterdam en directe omgeving. Ook worden projecten in het buitenland gesteund, met name Centraal-Europa en in Senegal, Togo, Zuid-Afrika, Cambodja, Sri Lanka, Brazilië en Suriname. Aanvrager Tot de aanvragers behoren Non-profitinstellingen. Deadline Aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden. Op de aanvragen wordt zeven keer per jaar een beslissing genomen. De gehele aanvraagprocedure duurt ongeveer 3 maanden. Budget De bijdrage is gemiddeld en wordt ook gegeven in de vorm van advisering. Randvoorwaarden Bij de aanvraag gelden de volgende voorwaarden: Indiening van een projectvoorstel dat moet bevatten: a. een omschrijving van de activiteit; b. vermelding van de overige (potentiële) financiers; c. de totale begroting en het dekkingsplan van het project; d. een exploitatiebegroting, de bestuurssamenstelling, een recent jaarverslag en een kopie van de statuten; e. de voorgenomen wijze van rapportage. Voor een project in het buitenland gelden de volgende aanvullende voorwaarden: a. de aanvraag komt vanuit een groep of organisatie zoals bijvoorbeeld een liefdadigheidsinstelling, stichting, vereniging, dorp of school; b. het project is een initiatief van de lokale bevolking; c. het project moet controleerbaar zijn door afgevaardigden van het Maagdenhuis of door lokale adviseurs; d. de aanvrager draagt zelf bij aan het project door middel van een financiële bijdrage of het uitvoeren van werk. Tot de projectkosten worden niet gerekend: Het lenigen van individuele noden; Het dekken van structurele tekorten of schulden; Investeringen in onroerende goederen in eigendom; Fondsvorming. 12

13 Contact Aanvragen kunnen worden ingediend bij: Stichting Het R.C. Maagdenhuis Herengracht BT Amsterdam Tel: Fax: Internet: Overige informatie Projecten in Midden- en Oost-Europese landen worden ondersteund vanuit een samenwerkingsverband van fondsen, waartoe ook behoren het Oranje Fonds, de Stichting Kinderpostzegels Nederland en het SKaN-fonds. Informatie hierover is te vinden via: De Stichting Het R.C. Maagdenhuis, het Nationaal Fonds Ouderenhulp, de Stichting RCOAK en de Stichting Sluyterman van Loo zijn gezamenlijk het Premieplan begonnen. Het plan is bedoeld voor lokale vrijwilligersorganisaties en zorginstellingen en voorziet in een verdubbeling van de opbrengst van fondsenwerving voor een concreet project. Meer informatie is verkrijgbaar via internet: In het verleden heeft de stichting bijdragen verleend aan: 'Gescheiden verleden, gedeeld heden', een reminiscentieproject waarbij ouderen uit verschillende bevolkingsgroepen gemeenschappelijke herinneringen hebben opgehaald en gedeeld met jongeren; Een aantal activiteiten van Stichting Welzijn Westerpark; De verbouwing van het Muiderpoorttheater. 13

14 6 RCOAK Stichting Rooms Catholyk Oude Armen Kantoor Doel De Stichting Rooms Catholyk Oude Armen Kantoor heeft ten doel de beoefening van de weldadigheid en het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van kwetsbare groepen en van ouderen in het bijzonder. Het gaat hierbij met name om projecten die de kwaliteit van het leven van mensen in de laatste levensfase bevorderen. Naast bijdragen aan projecten die passen in de algemene doelstelling, is een deel van het budget gereserveerd voor projecten rond een bepaald thema. Aanvrager Tot de aanvragers van de regeling behoren non-profitinstellingen. Deadline Aanvragen moeten schriftelijk worden ingediend voordat met het project is begonnen. Budget De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag bepaald. De bijdragen variëren van tot per project en is eenmalig. Er is geen bijdrage beschikbaar voor: Taken die uitgevoerd moeten worden door de overheid of een kerk; Exploitatiekosten; Politieke en commerciële activiteiten. Randvoorwaarden Er wordt geen bijdrage verleend aan: Individuen; Overheidsinstellingen; Instellingen met een winstoogmerk. Bij de aanvraag gelden verder de volgende voorwaarden: Overlegging van een aanvraagformulier, een projectplan en een begroting met toelichting; Een deel van het project moet gesubsidieerd worden door de aanvrager zelf of andere subsidieverleners; Het project moet innovatief van karakter zijn; Direct ten goede komen van de doelgroep; Concreet zijn en een aanwijsbaar effect hebben; In de startfase verkeren; In tijd beperkt zijn. Na toekenning van de bijdrage geldt het volgende voorschrift: Overlegging van een financieel en inhoudelijk verslag na beëindiging van het project, waarmee om definitieve vaststelling van de bijdrage wordt gevraagd. 14

15 Contact Aanvragen kunnen worden ingediend bij: Stichting RCOAK T.a.v. mevrouw drs. F.M. de Pater, directeur Keizersgracht EZ Amsterdam Tel: Fax: Internet: Bij het RCOAK is het de bedoeling dat er eerste een quickscan wordt gemaakt, voor er een volledige aanvraag kan worden gedaan: Aanvullende informatie TRIAS Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo hebben gezamenlijk een nieuw themaprogramma ontwikkeld genaamd Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid. Het programma gaat vanaf 1 september 2012 van start. Deze beide fondsen stellen gezamenlijk 1,4 miljoen beschikbaar voor de ondersteuning van projecten in het kader van het themaprogramma. Projecten die de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen bevorderen komen in aanmerking voor een bijdrage. Vitale senioren zijn van steeds grotere waarde in die initiatieven, met al hun levenservaring, werkervaring en maatschappelijke ervaring. Een goede reden voor beide fondsen om nieuwe initiatieven te ondersteunen die de ontmoeting tussen kwetsbare ouderen en vitale senioren stimuleren. Voor meer informatie over het themaprogramma zie 15

16 7 Stichting Sluyterman van Loo Doel De Stichting Sluyterman van Loo richt zich op de zorg voor, de huisvesting en het welzijn van ouderen. Naast de behandeling van reguliere aanvragen heeft de stichting een pro-actief subsidiebeleid. Daarvoor stelt de stichting elke 2 jaar een subsidieprogramma op. De stichting verleent in dit kader financiële steun aan onderzoek en projecten die zich bezighouden met de doelstelling van het programma. Aanvrager Tot de aanvragers behoren instellingen die zich richten op zorg, huisvesting en welzijn van ouderen. Overheidsinstellingen zijn hierbij uitgesloten. Deadline Subsidieaanvragen kunnen het gehele jaar door worden ingediend en worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Als een aanvraag correct en voorzien van alle relevante informatie is ingediend en het aangevraagde subsidiebedrag ligt onder de , is de behandelingstermijn in de regel 6 weken. Wordt een hoger bedrag gevraagd, dan kan de verwerking tot 3 à 4 maanden oplopen. Budget De hoogte van de bijdrage wordt per project bepaald. Randvoorwaarden Subsidie is niet beschikbaar voor: Projecten met een commercieel karakter; Projecten met een politiek of godsdienstig karakter; Wetenschappelijk onderzoek; Buitenlandse projecten; Projecten die redelijkerwijs onder zorgverzekeraars of overheidsfinanciering vallen. Bij de aanvraag gelden de volgende voorwaarden: Overlegging van een projectplan dat moet bevatten: o een omschrijving van de activiteit en een begroting met toelichting; o de doelstelling van de activiteit; o de aard en de tijdsduur van de activiteit; o de wijze van financiering van de activiteit. Overlegging van een omschrijving van de verwachte resultaten; Overlegging van de statuten van de instelling; Opgave van overige benaderde geldverstrekkers met vermelding van de eventuele toegezegde bijdrage. Voor subsidie komen niet in aanmerking Natuurlijke personen; Overheidsinstellingen; Projecten met een commercieel karakter; Projecten met een politiek of godsdienstig karakter; Verzoeken om individuele steun; Bijdragen ten behoeve van fondsvorming/opbouwen eigen vermogen; 16

17 Inrichtingskosten; Vervangingsinvesteringen; Aankoop of verbouwing van onroerend goed; Zuiver wetenschappelijk onderzoek; Buitenlandse projecten; Projecten die redelijkerwijs onder zorgverzekeraars of overheidsfinanciering vallen. Contact Aanvragen moeten schriftelijk worden ingediend bij: Stichting Sluyterman van Loo Velserweg LD Beverwijk Tel: Fax: Internet: Aanvullende informatie TRIAS Door middel van subsidies worden initiatieven en projecten ondersteund die zich richten op: Versterken van zelfredzaamheid van ouderen; Behoud van autonomie en waardigheid; Bevorderen van zingeving; Stimuleren van positieve beeldvorming. 17

18 8 Pekoenja Doel Het doel van Pekoenja is jongeren financieel te ondersteunen bij het opzetten van activiteiten. Zo geeft men jongeren de kans actief betrokken en verantwoordelijk te zijn bij en voor hun eigen (leef)omgeving. Pekoenja is het jongerenfonds van Stichting Kinderpostzegels Nederland. Aanvrager Tot de aanvragers behoren jongeren, stichtingen en verenigingen. Pekoenja behandelt aanvragen van jongeren tussen de 11 en 22 jaar die een activiteit met een bepaald (maatschappelijk) doel willen organiseren. Ook verenigingen of stichtingen kunnen een aanvraag indienen, mits zij voldoen aan bepaalde kenmerken. Deadline Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend, maar minimaal 7 weken voor aanvang van het project. Budget De bijdrage wordt bepaald op basis van begroting, werkplan en aanvraagformulier en kan oplopen tot een maximum van per project. Randvoorwaarden Bij een aanvraag gelden de volgende voorwaarden: Men moet tussen de 11 en 22 jaar zijn en met twee of meer vrienden een activiteit willen organiseren in Nederland. Met deze activiteit wil men een bepaald doel bereiken en deze activiteit is niet eerder georganiseerd. Het is een doe-activiteit en het mag geen school- of studieopdracht zijn. Men moet de activiteit samen bedacht hebben en zélf uitvoeren. Men dient de aanvraag met minimaal 2 andere personen in bij Pekoenja. De activiteit moet betrokkenheid laten zien bij de eigen omgeving of bij een maatschappelijk thema. De activiteit moet voor meer mensen iets opleveren dan alleen de eigen vriendenkring, vereniging of stichting. Kortom: de activiteit moet een bepaalde maatschappelijke meerwaarde hebben. Muziekfestivals en dergelijke festiviteiten worden niet gefinancierd, omdat deze enkel ter vermaak dienen. Pekoenja financiert in principe activiteiten maximaal één jaar. Projecten die jaarlijks terugkeren zullen eventueel alleen geholpen worden in de opstartkosten. Volgende zaken worden niet gesubsidieerd: o de aanschaf van materialen, als deze na afloop eigendom worden van de organisatoren; o loonkosten van bijvoorbeeld docenten en begeleiders; o fondsenwerving voor andere goede doelen, tenzij het gaat om projecten van Stichting Kinderpostzegels. Geld inzamelen voor een goed doel in de eigen omgeving wordt eventueel wel gefinancierd (bijvoorbeeld een clubhuis of speelveld), zolang het geen ledenwerving betreft; o evenementen als de bijdrage van Pekoenja slechts een klein deel van de begroting dekt. Uitzonderingen hierop worden eventueel gemaakt als een bepaald deel van het evenement volledig door jongeren georganiseerd wordt; o uitwisselingsprojecten naar het buitenland. Uitwisselingsprojecten waarbij buitenlandse jongeren naar Nederland komen, komen echter wel in aanmerking. 18

19 Contact Aanvragen kunnen worden ingediend bij Algemeen Pekoenja Schipholweg (3e verdieping) 2316 ZL Leiden Tel: Helpdesk Pekoenja Schipholweg (3e verdieping) 2316 ZL Leiden Tel: Aanvullende informatie TRIAS Fonds Pekoenja financiert geen materialen, maar alleen activiteiten die voor en/of door jongeren worden georganiseerd en uitgevoerd. 19

20 9 NJF Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton Doel Het doel van het Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton is het streven naar een volwaardige plaats voor kinderen in de Nederlandse samenleving. Onder kinderen verstaat de stichting alle inwoners van Nederland tot circa 18 jaar. Om dit te bereiken ondersteunt en initieert het fonds projecten waarin drie begrippen centraal staan: Preventie, omdat het fonds wil voorkomen dat kinderen in achterstandssituaties terechtkomen. Participatie, omdat kinderen meer verantwoordelijkheid dragen voor een project als zij er zelf bij worden betrokken. Perspectief, omdat het fonds voorzieningen wil realiseren die kinderen uitzicht bieden op een zinvol bestaan. Projecten moeten passen binnen een van de projectprogramma's van Jantje Beton: Vakanties Informatie/Spelend Leren Voorzieningen Samenspel In de praktijk zijn er bijdragen beschikbaar voor op de jeugd gerichte projecten die tot doel hebben te voorkomen dat kinderen en jongeren de aansluiting met de samenleving missen. Uit een speciaal Vakantiefonds kunnen bijdragen verleend worden voor de organisatiekosten van kindervakantiekampen die verzorgd worden door plaatselijke organisaties, zoals buurt- en clubhuizen en vakantiecomités. Deze bijdrage wordt verstrekt in vorm van een garantie. Er zijn ook mogelijkheden voor dagrecreatie waarbij korting kan worden gekregen op toegangskaartjes van een aantal recreatieparken. Het NJF ondersteunt via verschillende fondsen openbaar toegankelijke speeltuinen. Het NJF ondersteunt exploitanten van openbaar toegankelijke speelruimten bij een noodzakelijke renovatie en/of herinrichting van de speeltuin of de speelvoorziening. Een bijdrage is mogelijk voor het eerste schetsontwerp voor de renovatie of herinrichting. Daarnaast participeert het NJF in de Commissie Geïntegreerd Spelen voor de ondersteuning van projectaanvragen voor integratieprojecten van speelvoorzieningen in Nederland. Steeds meer projecten worden in samenwerking met het bedrijfsleven uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is de jaarlijkse Roefeldag, waarbij kinderen achter de schermen kunnen kijken bij verschillende beroepen. Aanvrager Tot de aanvragers van de regeling behoren instellingen in het bezit van rechtspersoonlijkheid. Deadline Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. Budget De bijdrage is bedoeld voor het tekort in het financieringsplan en is maximaal De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de zelfwerkzaamheid van de aanvragende organisatie, de verdere financieringsmogelijkheden en de exploitatielasten die voortvloeien uit het project. Een project kan slechts eenmalig worden ondersteund. Jantje Beton verstrekt ook leningen voor bijvoorbeeld renovaties van clubhuizen. Jaarlijks is ongeveer 3,5 miljoen beschikbaar voor de doelstelling. 20

FONDSENWERVING EN FINANCIERING

FONDSENWERVING EN FINANCIERING FONDSENWERVING EN FINANCIERING ALTIJD GELD VOOR EEN GOED IDEE! Marianne Muller, 16 september BUREAU MORE Gespecialiseerd in vinden van geld (= o.a. alle subsidie- en fondsenvraagstukken) Voor bedrijven,

Nadere informatie

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt!

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Emma s Hof Den Haag Aanvraag indienen Op de website www.fonds1818.nl kunt u het digitale aanvraagformulier invullen. Of u stuurt een uitgewerkt projectplan

Nadere informatie

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven Uitsluitend met dit formulier kunt u een verzoek om financiële steun indienen bij Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven. Het fonds

Nadere informatie

Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland

Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland Richtlijnen en bepalingen Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland stimuleert cultuur en natuurbehoud in Zeeland. Het richt zich met name op bereiken, beschrijven en

Nadere informatie

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank De Kempen

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank De Kempen Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank De Kempen U wilt graag een bijdrage uit het Coöperatiefonds van Rabobank De Kempen. Om te kunnen beoordelen of uw aanvraag in aanmerking komt, hebben wij een

Nadere informatie

Subsidieregels Cultuurfonds

Subsidieregels Cultuurfonds Subsidieregels Cultuurfonds Op deze subsidieregels is de algemene subsidieverordening Borger-Odoorn van toepassing. Deze subsidieregels horen als bijlage bij de Beleidsregels Cultuur en Welzijn 2004-2008

Nadere informatie

Activiteitenbudget Cultuur Vragen? Invulinstructie

Activiteitenbudget Cultuur Vragen? Invulinstructie Activiteitenbudget Cultuur 2013-2016 Met het Activiteitenbudget Cultuur geven wij uitvoering aan de Cultuurnota Het Verhaal van Groningen 2013 2016. Met dit budget wil de Provincie Groningen de volgende

Nadere informatie

HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN

HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN Richtlijnen Raadpleeg eerst de richtlijnen voordat u het formulier invult. Inleiding Financiële ondersteuning kan worden verleend aan concrete culturele en maatschappelijke

Nadere informatie

Stel je eens. I- VSBfonds - Historie Casus A: Adviezen bij fondsenwerving. I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen

Stel je eens. I- VSBfonds - Historie Casus A: Adviezen bij fondsenwerving. I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen Casus A: Adviezen bij fondsenwerving I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen Annemarijn Boelen Voorlichter Maandag, 23 november 2015 I- VSBfonds - Historie Particulier Vermogensfonds Sinds 1990 in huidige

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Aanvraagformulier Rabo ImP³actfonds

Aanvraagformulier Rabo ImP³actfonds Aanvraagformulier Rabo ImP³actfonds Rabobank Apeldoorn en omgeving De PDF viewer (plug-in) van Chrome geeft dit formulier niet goed weer. Sla het formulier op en open deze in Acrobat of gebruik een andere

Nadere informatie

FONDSENWERVING EN FINANCIERING

FONDSENWERVING EN FINANCIERING FONDSENWERVING EN FINANCIERING ALTIJD GELD VOOR EEN GOED IDEE! Marianne Muller, 19 januari BUREAU MORE Gespecialiseerd in vinden van geld (= o.a. alle subsidie- en fondsenvraagstukken) Voor bedrijven,

Nadere informatie

Het bestuur behandeld 6 keer per jaar de aanvragen in een vergadering in de maanden: Januari, maart, mei, juni, september, november.

Het bestuur behandeld 6 keer per jaar de aanvragen in een vergadering in de maanden: Januari, maart, mei, juni, september, november. Aanvraagformulier Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum/Wier. Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum/Wier neemt alleen aanvragen in behandeling die passen binnen de doelstelling en richtlijnen

Nadere informatie

Subsidies en fondsen. Subsidies en fondsen

Subsidies en fondsen. Subsidies en fondsen Subsidies en fondsen Subsidies en fondsen Er zijn in ons land vele honderden stichtingen en fondsen, die de meest uiteenlopende doelen financieel ondersteunen. Daarnaast geven overheden subsidies voor

Nadere informatie

Fondsaanvragen: succesfactoren & valkuilen. Luuk van Term 10 november 2014

Fondsaanvragen: succesfactoren & valkuilen. Luuk van Term 10 november 2014 Fondsaanvragen: succesfactoren & valkuilen Luuk van Term 10 november 2014 Even voorstellen: Termae Traiectum Vanaf 1998: VSBfonds Vanaf 2008 eigen bureau voor communicatieadvies en projectmanagement Twee

Nadere informatie

Beleidsregel: Incidentele subsidiëring sociaal culturele en welzij nsactiviteiten Behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2011

Beleidsregel: Incidentele subsidiëring sociaal culturele en welzij nsactiviteiten Behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2011 Beleidsregel: Incidentele subsidiëring sociaal culturele en welzij nsactiviteiten Behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2011 Collegebesluit d.d. 01-11-2011 reg.nr. 11.0850 Publicatiedatum:

Nadere informatie

6. Toekenning van een bijdrage blijft twee jaar na datum van de Cultuurfondsbrief van kracht, tenzij anders wordt bepaald.

6. Toekenning van een bijdrage blijft twee jaar na datum van de Cultuurfondsbrief van kracht, tenzij anders wordt bepaald. 1 ALGEMENE BIJDRAGEREGELINGEN VOOR AMATEURKUNST ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN GELDEND VOOR DE BIJDRAGEREGELINGEN VAN HET PRINS BERNHARD CULTUURFONDS DRENTHE VOOR DE AMATEURISTISCHE KUNSTBEOEFENING.

Nadere informatie

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling.

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling. AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE AMATEUR- EN PODIUMKUNST U kunt uw aanvraag vóór 15 januari, 15 mei of 15 september indienen bij burgemeester en wethouders van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregelingen voor subsidie voor het jaar 2017

Aanvraagformulier subsidieregelingen voor subsidie voor het jaar 2017 Aanvraagformulier subsidieregelingen voor subsidie voor het jaar 2017 Dit formulier kunt u gebruiken voor het aanvragen van subsidie. Alle subsidieaanvragen worden getoetst aan de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Interregeling ecultuurprojecten

Interregeling ecultuurprojecten Interregeling ecultuurprojecten Met ingang van 15 april 2007 stimuleren de Mondriaan Stichting, het Nederlands Fonds voor de Film en het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties ook gezamenlijk

Nadere informatie

Beleidsregels Projectsubsidies Cultuur Midden-Drenthe

Beleidsregels Projectsubsidies Cultuur Midden-Drenthe Beleidsregels Projectsubsidies Cultuur MD Zaaknummer: 583313 Beleidsregels Projectsubsidies Cultuur Midden-Drenthe Burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe, overwegende: dat de gemeenteraad in de

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 40033 17 juli 2014 Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts Artikel 1 Begripsomschrijving In deze beleidsregel wordt verstaan

Nadere informatie

A Vast te stellen de navolgende beleidsregel dementie 2006-2007

A Vast te stellen de navolgende beleidsregel dementie 2006-2007 Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Onderwerp Beleidsregel Dementie 2006-2007

Nadere informatie

Aanvraagformulier Subsidie

Aanvraagformulier Subsidie Aanvraagformulier Subsidie Grondslag: Algemene subsidieverordening gemeente Twenterand 2017 en nadere regels: - Subsidieregeling Aantrekkelijke gemeente - Subsidieregeling Maatschappelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen

Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen 1 Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen De Regionale Cultuurplannen (RCP) omvatten een subsidiebudget voor het vergroten van cultuurparticipatie, bedoeld voor amateurkunst (alle kunst- en

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

REGLEMENT PRO SUBSIDIES

REGLEMENT PRO SUBSIDIES REGLEMENT PRO SUBSIDIES DEFINITIES Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: Stichting: Stroom: Bestuur: Directie: Commissie: de Stichting Stroom Den Haag beeldende kunst t/m architectuur de Stichting

Nadere informatie

Richtlijnen subsidieaanvraag Vereniging Bartiméus Sonneheerdt

Richtlijnen subsidieaanvraag Vereniging Bartiméus Sonneheerdt Richtlijnen subsidieaanvraag Vereniging Bartiméus Sonneheerdt I. Algemene bepalingen: 1. De aanvrager is een rechtspersoon. 2. Het project heeft een maximale looptijd van 24 maanden. Voor wetenschappelijke

Nadere informatie

Effectief financieren van jeugdvakantiekampen en activiteiten. Vanessa Verhoeven Stephanie van Westrhenen

Effectief financieren van jeugdvakantiekampen en activiteiten. Vanessa Verhoeven Stephanie van Westrhenen Effectief financieren van jeugdvakantiekampen en activiteiten Vanessa Verhoeven Stephanie van Westrhenen Inleiding en voorstellen De fondsenwereld Kiezen van het juiste fonds Stappenplan, begroting en

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 9. Subsidieregel éénmalige subsidies Sport, Cultuur, Zorg en Jeugd Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Vergroten maatschappelijke participatie Vergroten

Nadere informatie

FONDSENWERVING EN FINANCIERING

FONDSENWERVING EN FINANCIERING FONDSENWERVING EN FINANCIERING ALTIJD GELD VOOR EEN GOED IDEE! Marianne Muller, BUREAU MORE Gespecialiseerd in vinden van geld (= o.a. alle subsidie- en fondsenvraagstukken) Voor bedrijven, overheden,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29620 21 oktober 2013 Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 10 oktober 2013 Het bestuur

Nadere informatie

Aanvraag formulier Subsidie regeling Dorpsraad Lith

Aanvraag formulier Subsidie regeling Dorpsraad Lith Aanvraag formulier Subsidie regeling Versie: 2011-03 Pagina 2 van 6 Geachte heer/mevrouw, Na aanleiding van uw aanvraag om in aanmerking te komen voor een bijdrage in de kosten voor een evenement sturen

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012

nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012 nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 2 februari 2010, kenmerk 2.1/2010001668, afdeling

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID SERVICE FONDS Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor

Nadere informatie

Stichting Fonds 1819 Met het oog op lokale en regionale belangen. Beleidsplan 2014-2016

Stichting Fonds 1819 Met het oog op lokale en regionale belangen. Beleidsplan 2014-2016 Stichting Fonds 1819 Met het oog op lokale en regionale belangen Beleidsplan 2014-2016 1 Lochem, december 2013 1. Fonds 1819 Fonds 1819 is ontstaan uit de voormalige zelfstandige spaarbanken in Borculo

Nadere informatie

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I 1 Gegevens aanvrager Naam organisatie/stichting Rechtsvorm IBAN Postadres Postcode Plaats 2 Gegevens contactpersoon Aanhef De heer Mevrouw Voorletters Achternaam Straat Postcode Plaats Telefoon / mobiel

Nadere informatie

Culturele activiteit voor ouderen

Culturele activiteit voor ouderen Aanvraagformulier Culturele activiteit voor ouderen Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel culturele activiteit voor ouderen Formulier retour sturen naar: Bezoekadres:

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING LEEFBAARHEIDSFONDS. (Versie 9 d.d )

UITVOERINGSREGELING LEEFBAARHEIDSFONDS. (Versie 9 d.d ) UITVOERINGSREGELING LEEFBAARHEIDSFONDS (Versie 9 d.d. 7-09-2015) Algemeen Jaarlijks stelt de gemeente Heerhugowaard subsidie beschikbaar voor activiteiten die met de leefbaarheid in de omgeving te maken

Nadere informatie

Beleidsregel kunst&cultuur in de gebieden

Beleidsregel kunst&cultuur in de gebieden BELEIDSREGEL KUNST EN CULTUUR IN DE GEBIEDEN Naast de projectsubsidies voor kortlopende projecten, de periodesubsidies voor langer lopende projecten, de jaarsubsidies amateurs en het snelloket is er nu

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetsubsidie kunst en cultuur voor de 2 e helft 2016 (juli t/m december)

Aanvraagformulier budgetsubsidie kunst en cultuur voor de 2 e helft 2016 (juli t/m december) 1 Aanvraagformulier budgetsubsidie kunst en cultuur voor de 2 e helft 2016 (juli t/m december) De gemeente Lelystad stelt subsidie beschikbaar voor culturele projecten en activiteiten die bijdragen aan

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE INNOVATIEFONDS SOCIAAL DOMEIN 2017 VOOR ORGANISATIES

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE INNOVATIEFONDS SOCIAAL DOMEIN 2017 VOOR ORGANISATIES Het aanvraagformulier tijdig, volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar: Gemeente Westland Cluster Beleid / Innovatiefonds Postbus 150 2670 AD Naaldwijk ACTIVITEIT Naam GEGEVENS AANVRAGER Naam instelling

Nadere informatie

Aanvraagformulier structurele subsidie 2016

Aanvraagformulier structurele subsidie 2016 Aanvraagformulier structurele subsidie 2016 Gegevens Naam instelling :... Bank/Girorekening Let op de IBAN code! : Ten name van :.. Naam contactpersoon : Postadres : (voor alle verenigingscorrespondentie)

Nadere informatie

REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST

REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST 2017-2020 REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST 2017-2020 Het bestuur van het AFK Gelet op de missie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst om te investeren in kunst

Nadere informatie

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Ammodo hanteert voor elk donatiebesluit (op initiatief van derden of van Ammodo zelf) de met het formulier Projectvoorstel verzamelde gegevens. Om zoveel

Nadere informatie

Algemene subsidiecriteria & specifieke subsidiecriteria per cluster

Algemene subsidiecriteria & specifieke subsidiecriteria per cluster Algemene subsidiecriteria & specifieke subsidiecriteria per cluster Algemene subsidiecriteria 1. Er wordt slechts een gemeentelijke subsidie verstrekt indien de gemeentelijke financiële positie een mogelijkheid

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016:

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: Puntentotaal vraag 3: (in te vullen door interne subsidiecommissie): AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: 1. Aanvrager Naam organisatie Postadres Postcode + plaats Bezoekadres Postcode + plaats

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Beschikking. Beleidsregel sociale veiligheid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking. Beleidsregel sociale veiligheid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Onderwerp Beleidsregel

Nadere informatie

Voorwaarden aanvraag bijdrage stichting Dolfinn

Voorwaarden aanvraag bijdrage stichting Dolfinn Voorwaarden aanvraag bijdrage stichting Dolfinn Doelgroep 1. De bijdragen van Stichting DOLFINN zijn bedoeld voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Geldend is hierbij de datum van aanvraag van een

Nadere informatie

A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012)

A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012) A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012) Stichting Cultuurfonds Tilburg (SCT) staat voor ontwikkeling en versterking van kunst en cultuur in Tilburg en omgeving. SCT verwezenlijkt dit door

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 3016

GEMEENTEBLAD. Nr. 3016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Pijnacker-Nootdorp. Nr. 3016 11 januari 2017 Subsidieregeling Stimuleringsfonds particulier initiatief 2016 De raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; gezien

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 073 Officiële naam regeling: Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels Cultuur 2014-2016 Citeertitel: Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels Cultuur 2014-2016 Naam ingetrokken

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

AANVRAAG JAARLIJKSE SUBSIDIEVASTSTELLING

AANVRAAG JAARLIJKSE SUBSIDIEVASTSTELLING AANVRAAG JAARLIJKSE SUBSIDIEVASTSTELLING Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Dit vult de gemeente in Dit formulier moet uiterlijk 1 mei (subsidie verleend onder de voorwaarden van de Algemene Subsidieverordening/ASV

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 2790

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 2790 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Groningen Nr. 2790 28 juni 2017 Besluit van de Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent de subsidieverlening Pronkjewail

Nadere informatie

Belangrijk: vóór 01 oktober vóór

Belangrijk: vóór 01 oktober vóór Belangrijk: - Bij voorkeur digitaal aanvragen, bij uitzondering schriftelijk aanvragen. - Aanvraag uiterlijk vóór 01 oktober in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. (ASV 2016 artikel 7) - Alleen

Nadere informatie

1. CONTACTGEGEVENS. PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen. E-mailadres. Voornaam. Correspondentieadres. Tussenvoegsel Postcode

1. CONTACTGEGEVENS. PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen. E-mailadres. Voornaam. Correspondentieadres. Tussenvoegsel Postcode 1. CONTACTGEGEVENS PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen E-mailadres Voornaam Correspondentieadres Tussenvoegsel Postcode Achternaam Plaats Geslacht Telefoonnummer Functie GEGEVENS ORGANISATIE

Nadere informatie

Wie kan subsidie aanvragen? Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon kan LEF subsidie aanvragen, mits ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

Wie kan subsidie aanvragen? Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon kan LEF subsidie aanvragen, mits ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Veelgestelde vragen LEF 6 nov 2015 Waarom een Lokaal Economisch Fonds? De gemeente stimuleert de economie en werkgelegenheid in Utrecht. Het Lokaal Economische Fonds, met een budget van 8 miljoen euro,

Nadere informatie

Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek

Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 1 juni

Nadere informatie

Adviescommissie Duurzame Sportvoorzieningen AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE STICHTINGSKOSTEN

Adviescommissie Duurzame Sportvoorzieningen AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE STICHTINGSKOSTEN Gemeente Haarlem, Sector Maatschappelijke Ontwikkeling Adviescommissie Duurzame Sportvoorzieningen Retouradres p/a St. Sportsupport Gen. Spoorlaan 2A, 2025 NB Haarlem Toelichting! AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE

Nadere informatie

Richtlijnen financiële bijdrage evenementen 2014

Richtlijnen financiële bijdrage evenementen 2014 De doelstelling van Almelo Promotie is om Almelo op de kaart te zetten als een aantrekkelijke stad om te wonen, werken en recreëren. Om dit te bereiken willen we iedereen Almelo maximaal laten beleven.

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 februari 2010;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 februari 2010; 1 Besluit nr. 2010/. De raad van de gemeente Kapelle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 februari 2010; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; gelet op artikel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties Tenders Flexibele subsidies 2015: Tender 4 Flexibele subsidies 2015 - Tender 4 U bent een nieuwe stichting of vereniging die (nog) geen beroep gedaan heeft op, of nog niet in aanmerking kan komen voor,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3714 25 januari 2017 Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie Het bestuur van stichting Fonds

Nadere informatie

Innovatiefonds Oost Gelre (IOG)

Innovatiefonds Oost Gelre (IOG) Innovatiefonds Oost Gelre (IOG) Inleiding In de gemeente Oost Gelre kunnen bedrijven, verenigingen, instellingen en particulieren gebruik maken van de IOG-regeling, zijnde het innovatiefonds Oost Gelre.

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING financiële bijdragen uit het leefbaarheidsbudget 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Hellendoorn heeft enkele budgeten overgedragen aan de dorpen en wijken in de

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieverstrekking Uitvoeringsverordening Subsidie Agenda Recreatie en Toerisme provincie Utrecht

Aanvraagformulier subsidieverstrekking Uitvoeringsverordening Subsidie Agenda Recreatie en Toerisme provincie Utrecht Aanvraagformulier subsidieverstrekking Uitvoeringsverordening Subsidie Agenda Recreatie en Toerisme 2016-2019 provincie Utrecht Voor het indienen van uw subsidieaanvraag gebruikt u dit formulier. De aanvragen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013

Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013 Aanvraagformulier Tender 2013 Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013 Contact? Informatie kunt u vinden op onze website www.snn.eu/tender2013. Uiteraard kunt u ook telefonisch

Nadere informatie

Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2017

Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2017 CVDR Officiële uitgave van Limburg. Nr. CVDR601198_1 30 december 2016 Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2017 Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet

Nadere informatie

Bijlage 2. Uitvoeringsbesluit Dorpsinitiatieven provincie Drenthe

Bijlage 2. Uitvoeringsbesluit Dorpsinitiatieven provincie Drenthe Bijlage 2. Uitvoeringsbesluit Dorpsinitiatieven provincie Drenthe Gedeputeerde staten van de provincie Drenthe, gelet op: de door provinciale staten op 17 april 2013 vastgestelde Kadernotitie Vitaal Platteland

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor internationale projecten

Aanvraagformulier voor internationale projecten Aanvraagformulier voor internationale projecten Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering. U kunt

Nadere informatie

Richtlijnen aanvraag start- en stimuleringssubsidie. Geldig vanaf januari 2016

Richtlijnen aanvraag start- en stimuleringssubsidie. Geldig vanaf januari 2016 Richtlijnen aanvraag start- en stimuleringssubsidie Geldig vanaf januari 2016 1 Inhoud 1. Aanvraag start- en/of stimuleringsubsidie 3 2. Hoogte van de bijdrage 4 3. Onderbouwing van de aanvraag 4 4. Publiciteit

Nadere informatie

Subsidiebeleid Stichting Zorg en Zekerheid

Subsidiebeleid Stichting Zorg en Zekerheid SUBSIDIEBELEID 2014 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Thema s... 4 2.1 Preventie... 4 2.2 Ouderenzorg... 5 2.3 Mantelzorg/vrijwilligerswerk... 5 2.4 Daarnaast kunnen projectvoorstellen ingestuurd

Nadere informatie

Aanvraagformulier Incidentele subsidies amateurkunst

Aanvraagformulier Incidentele subsidies amateurkunst Aanvraagformulier Incidentele subsidies amateurkunst De uitvoering van deze subsidieregeling ligt bij Scholen in de Kunst. Vul het formulier in en beantwoord daarbij alle vragen. Als u dit niet doet, kunnen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Deelneming aan buitenlandse beurzen

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Deelneming aan buitenlandse beurzen Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Deelneming aan buitenlandse beurzen Heeft u hulp nodig? Meer informatie kunt u vinden op onze website www.snn.eu/niof2013. Uiteraard

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014)

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Inleverdatum subsidieformulier, jaarverslag en overige bijlagen Het aanvraagformulier, jaarverslag en overige

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 076 Officiële naam regeling: Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2012-2015 Citeertitel: Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2012-2015 Naam ingetrokken

Nadere informatie

Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers

Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-10-1998 tot 1-1-2006) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling

Nadere informatie

NUT Voorschoten. Maatschappij tot Nut van t Algemeen Departement Voorschoten. Jaarverslag 2013. Vereniging NUT. KvK Rijnland 40445974

NUT Voorschoten. Maatschappij tot Nut van t Algemeen Departement Voorschoten. Jaarverslag 2013. Vereniging NUT. KvK Rijnland 40445974 NUT Voorschoten Vereniging NUT Maatschappij tot Nut van t Algemeen Departement Voorschoten Jaarverslag 2013 KvK Rijnland 40445974 Bank NL58 TRIO 0254.8274.03 E-mail MRBjoost@casema.nl www.nutvoorschoten.nl

Nadere informatie

AANVRAAG INCIDENTELE SUBSIDIEVERLENING DOOR AMSTELLAND-GEMEENTEN VOOR ACTIVITEITEN OGGZ EN AMBULANTE GEZONDHEIDSZORG

AANVRAAG INCIDENTELE SUBSIDIEVERLENING DOOR AMSTELLAND-GEMEENTEN VOOR ACTIVITEITEN OGGZ EN AMBULANTE GEZONDHEIDSZORG AANVRAAG INCIDENTELE SUBSIDIEVERLENING DOOR AMSTELLAND-GEMEENTEN VOOR ACTIVITEITEN OGGZ EN AMBULANTE GEZONDHEIDSZORG Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Dit vult de gemeente in Stuur dit formulier uiterlijk

Nadere informatie

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016 Stichting OKI Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding Periode 2011-2016 Bezoekadres : Eslaan 2 1401 EG Bussum www.stichtingoki.nl fiscaal nummer : 850376476 Beleidsplan Stichting OKI 1. Inleiding

Nadere informatie

Resultaat: 566 projecten mogelijk

Resultaat: 566 projecten mogelijk Resultaat: 566 projecten mogelijk 1 In 2014 heeft Skanfonds bijna 10 miljoen aan 566 projecten toegekend. Stuk voor stuk helpen de projecten kansen scheppen voor kwetsbare mensen in de samenleving. Besteding

Nadere informatie

Projectnota Extra Investeringsimpuls Sociaal-culturele Infrastructuur CC 2 Verbetering van museumaanbod

Projectnota Extra Investeringsimpuls Sociaal-culturele Infrastructuur CC 2 Verbetering van museumaanbod Projectnota Extra Investeringsimpuls Sociaal-culturele Infrastructuur CC 2 Verbetering van museumaanbod Project: Van Geologisch museum naar Geologisch Museaal Educatief Centrum van het Geologisch Museum

Nadere informatie

Uitgegeven: 25 juni 2010

Uitgegeven: 25 juni 2010 1 Uitgegeven: 25 juni 2010 2010, no. 43 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 22 juni 2010, no. 896248, Afdeling Zorg en Welzijn, betreffende de Vaststelling van

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie 2015:

Aanvraagformulier voor subsidie 2015: Poststempel Hof van Twente De gemeente Hof van Twente kent een drietal subsidies. Subsidies voor jaarlijks terugkerende activiteiten, subsidies voor eenmalige activiteiten en subsidies voor investeringen.

Nadere informatie

Subsidie aanvraagformulier Projecten

Subsidie aanvraagformulier Projecten Subsidie aanvraagformulier Projecten Voordat u begint: Lees de subsidiecriteria en doe eerst de Quickscan op www.vfonds.nl om te zien of uw aanvraag in aanmerking komt. Bij twijfel, neem contact op met

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

Nadere Subsidieregeling Vrijwilligerswerk 2006 Muziek

Nadere Subsidieregeling Vrijwilligerswerk 2006 Muziek PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/37 Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 4 april

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Historie 3. Doelstelling van het fonds 4. Maatschappelijke omgeving 5. Activiteiten 6. Het bestuur 7. Adviescommissie Projecten 8. Beleidsplan van de stichting

Nadere informatie