Subsidiescan Wijkontwikkeling en culturele projecten Gemeente Oosterhout

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidiescan Wijkontwikkeling en culturele projecten Gemeente Oosterhout"

Transcriptie

1 Subsidiescan Wijkontwikkeling en culturele projecten Gemeente Oosterhout TRIAS B.V. Venlo, september 2012

2 Inhoudsopgave Subsidieresultaten VSBfonds Oranje Fonds Rabobank Foundation Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe Stichting Stichting Het R.C. Maagdenhuis RCOAK Stichting Rooms Catholyk Oude Armen Kantoor Stichting Sluyterman van Loo Pekoenja NJF Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant SNS REAAL Fonds Stichting ANWB Fonds Vrijwilligersregeling voor investeringen in (im)materieel erfgoed en volkscultuur...29

3 Subsidieresultaten 1 VSBfonds Doel Het VSBfonds wil bijdragen aan het behoud en de verbetering van een leefbare Nederlandse samenleving. Het Fonds doet dit door projecten van niet-commerciële organisaties te steunen die ervoor zorgen dat mensen kunnen deelnemen aan de samenleving en zich kunnen ontplooien. De nadruk ligt op financiële steun voor projecten van algemeen maatschappelijk belang op de volgende gebieden: Mens & maatschappij: projecten die zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling en het vergroten van de betrokkenheid van mensen bij de samenleving. Dit loopt van welzijn tot sociaal ondernemerschap en van burgerparticipatie tot vrijwilligerswerk; Kunst & cultuur: projecten die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de samenleving. Dit loopt van podiumkunsten tot cultureel erfgoed en van nieuwe media tot beeldende kunst. Aanvrager Tot de aanvragers behoren non-profitinstellingen, met name verenigingen en stichtingen. Deadline Aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden. Let op: aanvragen moeten minimaal vier maanden voor aanvang van een project ingediend zijn. Budget De hoogte van de bijdrage wordt per geval bepaald. Randvoorwaarden Projecten binnen beide gebieden moeten passen binnen een van de vier doelen: Ontmoeten: bevorderen dat mensen elkaar ontmoeten, zodat ze elkaar leren kennen, begrijpen, respecteren en inspireren. Voorbeelden van te ondersteunen projecten zijn op het gebied van: o zowel mens & maatschappij als kunst & cultuur: projecten gericht op contact leggen, diversiteit en/of lokale samenhang bevorderen, community arts, positieve beeldvorming en het uitwisselen van ideeën, denkbeelden en ervaringen; Participeren: bevorderen dat een ieder kan deelnemen aan het sociale en economische leven onder condities die het welbevinden en individuele potenties stimuleren, zodat niemand wordt uitgesloten. Voorbeelden van te ondersteunen projecten zijn op het gebied van: o mens & maatschappij: projecten op het gebied van werk, sociaal ondernemerschap, vrijwilligerswerk, diversiteit en eenzaamheidsbestrijding; o kunst & cultuur: projecten die een bijdrage leveren aan ondernemerschap, amateurkunst, cultuurparticipatie en diversiteit. 3

4 Bewustzijn: bevorderen dat mensen meer inzicht krijgen in de cultuurhistorische context van zichzelf en anderen om daarmee zichzelf en anderen beter te begrijpen en met anderen samen te leven. Voorbeelden van te ondersteunen projecten zijn op het gebied van: o mens & maatschappij: projecten die aansluiten op volkscultuur, oorsprong, herkomst, diversiteit en identiteitsvorming; o kunst & cultuur: projecten op het gebied van cultureel erfgoed, volkscultuur, tradities, rituelen, geschiedenis, oorsprong, herkomst, diversiteit en identiteitsvorming. Inspireren: bevorderen dat het innerlijk leven van een zo groot mogelijke groep mensen wordt verrijkt en de verbeeldingskracht wordt gevoed, opdat mensen daarmee vreugde ervaren en de inspiratie vinden om zichzelf verder te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de samenleving. Voorbeelden van te ondersteunen projecten zijn op het gebied van: o mens & maatschappij: projecten gericht op competentie ontwikkeling, 'community arts', vrijwilligerswerk en amateurkunst; o kunst & cultuur: projecten op het terrein van muziek, theater, dans, beeldende kunst, culturele competentie ontwikkeling, cultuureducatie en amateurkunst. De voorkeur gaat uit naar bijzondere projecten, waarbij in principe alleen projecten in de voorbereidende fase worden gesteund. Ook kan steun gegeven worden aan projecten met een looptijd van enkele (in de regel maximaal drie à vier) jaren. De steun heeft echter nooit een permanent karakter. De aanvrager moet laten zien niet zelf te beschikken over (voldoende) middelen om het project te kunnen financieren. Mocht de aanvrager toch blijken te (kunnen) beschikken over vermogens of fondsen op eigen of andermans naam of andere middelen of inkomsten, dan kan teruggave van de verstrekte financiële steun worden geëist. Uitgesloten van steun zijn: Individuen; Instellingen en projecten met een strikt commerciële, politieke of religieuze doelstelling; Institutionele particuliere vermogensfondsen; Overheden, overheidsinstellingen of structureel door een overheid gesubsidieerde instellingen; Buitenlandse projecten; Projecten die al in een vergevorderd stadium van uitvoering verkeren; Organisaties die een aanvraag indienen ter dekking van exploitatietekorten of overheadkosten; Organisaties die een niet-projectgebonden aanvraag indienen; Organisaties die over voldoende eigen vermogen beschikken om een aanvraag zelf te kunnen financieren. Aanvragen moeten vergezeld gaan van de volgende bijlagen: De actuele statuten van de organisatie (geen digitale versie, maar met handtekening van de notaris); Een kopie van een actueel uittreksel (maximaal één jaar oud, eventueel digitale versie) uit het Handelsregister van de KvK, waaruit de samenstelling van bestuur/directie blijkt; Het meest recente beleids- en activiteitenplan; De begroting van het lopende jaar en zo mogelijk de begroting van het volgende jaar; De meest recente balans- en resultatenrekening; Een gespecificeerde opgave van de kostenbegroting en/of offertes van het project waarvoor een bijdrage wordt gevraagd (bedragen incl. btw); Een financierings-/dekkingsplan (bedragen incl. btw); Relevante documentatie over de organisatie en activiteiten. 4

5 Niet-subsidiabele kosten zijn: exploitatietekorten, salariskosten, kosten van levensonderhoud en kosten verbonden aan normale activiteiten van een organisatie. Contact Aanvragen kunnen worden ingediend bij: Stichting VSB Fonds Newtonlaan BH Utrecht Postbus AA Utrecht Tel: Internet: 5

6 2 Oranje Fonds Doel Het doel van het Oranje Fonds is het verlenen van financiële steun aan groepen, organisaties en initiatieven op het gebied van maatschappelijk welzijn. Het werkterrein is te verdelen in de volgende gebieden: a. Zorg: maatschappelijk werk, maatschappelijk advies en informatie, vrijwillige hulp- en dienstverlening, welzijnswerk/zorg voor ouderen, zorg voor alleenstaande ouders, reclassering, jeugdwelzijnszorg, zorg voor (ex-)psychiatrische patiënten, integratieactiviteiten voor lichamelijk of verstandelijk gehandicapten, telefonische hulpdiensten, initiatieven rond slachtofferhulp, initiatieven rond verslaving, maatschappelijke opvang, opvanghuizen; b. Sociaal-culturele activiteiten (samenlevingsopbouw en sociaal-cultureel werk, belangen-, zelfhulp- en cliëntenorganisaties): dorpshuizen, sociaal-cultureel werk met of zonder beroepskracht, buurtwerk/opbouwwerk, vormings- en educatiewerk, ouderen, uitkeringsgerechtigden, zelforganisaties, kinderopvang, mentaliteitsgroepen en sportactiviteiten ter vergroting van maatschappelijke participatie; c. Rijksdelen en buitenland. Hieronder valt onder andere de steun van het fonds voor projecten gericht op maatschappelijke noden in Midden- en Oost-Europa. In uitzonderlijke gevallen beweegt het fonds zich op het overgangsterrein van maatschappelijk werk en geestelijke volksgezondheid. Voor het realiseren van haar doelstelling heeft het Oranjefonds diverse thema s en programma s: Diversiteit: o Man 2.0; o Appeltjes van Oranje; o Tentoonstelling Kleurrijk Welzijn; o Taalontmoetingen. Actief Burgerschap: o Actief Ouder; o De beste maatjes; o NL DOET; o Oranje Fonds Groeiprogramma; o Stimuleringsprogramma Mentorprojecten. Samenhang in de buurt: o Binding in de Buurt; o Burendag; o Ontmoetingsruimtes; o Samen Sporten; o Toplocaties in Actie; o Zomerscholen. Het Oranje Fonds ondersteunt daarnaast activiteiten in het kader van projecten die door het fonds zelf worden ontwikkeld en uitgevoerd. Aanvrager Tot de aanvragers van de regeling behoren instellingen die actief zijn op het werkterrein van het fonds. Projecten moeten worden uitgevoerd in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba. Deadline Aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden. 6

7 Budget De hoogte van de bijdrage wordt per project bepaald. Een voorschot is mogelijk. Randvoorwaarden Bij de aanvraag gelden de volgende voorwaarden: Aanvragen moeten vóór de start van een activiteit worden ingediend; Overlegging van een projectplan en een begroting met toelichting; Zelf medefinancieren of medefinanciering door derden; Het project moet bijdragen aan het maatschappelijk welzijn; Het moet gaan om in de tijd beperkte, afgeronde activiteiten; Het project mag nog niet gestart zijn. De bijdrage wordt verstrekt in de vorm van: Projectsubsidies voor tijdelijke (niet elders te subsidiëren) activiteiten; Investeringssubsidies voor de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen; Bijdragen voor vernieuwende activiteiten; Het aanbieden van cursussen (deskundigheidsbevordering); Startbijdragen voor groepen, organisaties en initiatieven. Tot de projectkosten worden niet gerekend: Persoonlijke hulpverlening; Activiteiten op het terrein van de volksgezondheid, milieu, kunst en cultuur, volkshuisvesting en ontwikkelingssamenwerking; Exploitatiekosten. Contact Aanvragen kunnen ingediend worden bij: Oranje Fonds Postbus CB Bunnik Tel: Fax: Internet: Overige informatie TRIAS Het Oranje Fonds, IVN, Buurtlink.nl en SME Advies zijn samen een initiatief gestart om buurten in Nederland groener te maken. Het is volgens de vier organisaties belangrijk dat de directe leefomgeving vergroent en de sociale cohesie in buurten wordt vergroot. Het gaat om het project 'Groen Dichterbij'. Het initiatief is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Het doel van 'Groen Dichterbij' is het ondersteunen van groene buurtprojecten van bewoners. Te denken valt hierbij aan het aanleggen van speelnatuur, het aanleggen van een buurtmoestuin, het vervangen van stoeptegels door geveltuinen of het in eigen beheer nemen van een dorpsbos. Tevens wordt er bekendheid gegeven aan de projecten, in de hoop dat mensen in andere buurten ook samen aan de slag gaan. Meer groen op straat heeft dan ook een duurzaam effect op natuur, mens en economie. In augustus is er een campagne gestart, waarbij via een wedstrijd op zoek wordt gegaan naar de beste voorbeeldprojecten per provincie. De inschrijving voor deze wedstrijd loopt van begin augustus tot 1 oktober. Het prijzengeld bedraagt Voor meer informatie zie 7

8 3 Rabobank Foundation Doel Het doel van de Rabobank Foundation is positieverbetering van kansarme groepen in de samenleving. Dit gezamenlijke fonds levert een bijdrage aan een rechtvaardige verdeling van welvaart en welzijn. In ontwikkelingslanden stelt de Foundation naast financiële middelen, haar kennis en ervaring op het gebied van coöperatief bankieren ter beschikking aan mensen die geen toegang hebben tot de normale bancaire dienstverlening. In Nederland geeft de Rabobank Foundation sociaal zwakkeren een steuntje in de rug door initiatieven te steunen waardoor de positie van deze mensen in de samenleving wordt verbeterd. Ook worden projecten gesteund om zinvolle arbeid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mogelijk te maken. Jaarlijks gaat het om zo'n 25 Nederlandse projecten. Aanvrager Tot de aanvragers van de regeling behoren alleen non- profitinstellingen. Deadline Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. Budget De hoogte van de bijdrage wordt per project bepaald. De bijdrage kan bestaan uit een donatie voor een klein project, een lening tegen gunstige voorwaarden of garanties aan lokale banken voor coöperatie ontwikkeling. De bijdrage is niet bestemd voor symposia en dergelijke. Randvoorwaarden Bij de aanvraag gelden de volgende voorwaarden: Een financiële bijdrage wordt rechtstreeks aan het project overgemaakt; Bij de aanvraag, vooreen project in Nederland, gelden de volgende voorwaarden: o het project is gericht op het steunen van initiatieven om achterstandsituaties te voorkomen of weg te werken; o het project moet maatschappelijk relevant en politiek neutraal zijn; o het project moet een bovenlokaal karakter hebben; o het project moet de zelfredzaamheid van de doelgroep bevorderen, moet direct aan de doelgroep ten goede komen en moet heel concreet zijn. De totale financiering van het project moet sluitend zijn; Overlegging van een projectplan, dat moet bevatten: a. een omschrijving van het project; b. een exploitatie- en investeringsbegroting van zowel de aanvragende instelling als van het project. De bijdrage is niet bestemd voor projecten met een specifiek medisch karakter, onderzoeksprojecten, noodhulp, jaarlijks terugkerende activiteiten, studiedagen, congressen, seminars, festivals, etc. 8

9 Voorwaarden voor een buitenlands project: Reële doelen, goede financiële en organisatorische structuur, goede verhouding tussen kosten en opbrengsten en beschikbaarheid van voldoende middelen; Aanwezigheid van een intermediair die bekend is bij de Rabobank Foundation en die op de hoogte is van de doelstelling en werkwijze van Rabobank Foundation; Aanwezigheid van een verantwoordelijke coördinator; Er mag geen sprake zijn van staatsinvloeden of politieke betrokkenheid; Het mag niet gaan om haalbaarheidsonderzoeken, voorbereidingskosten, oriëntatiebezoeken, (individuele) studies, beurzen, noodhulp of wederopbouw; De aanvraag mag niet betrekking hebben op de sectoren gezondheidszorg, onderwijs en vakopleidingen; De aanvraag mag niet betrekking hebben op vervoersmiddelen of kosten van transport van personen of goederen. Het is ook mogelijk technische assistentie door een medewerker van de Rabobank te krijgen. Contact Aanvragen kunnen schriftelijk worden ingediend bij de lokale Rabobank of rechtstreeks bij: Rabobank Foundation Postbus HG Utrecht Tel: Internet: Aanvullende informatie TRIAS Projecten dienen een landelijk karakter te hebben om in aanmerking te komen voor een donatie vanuit het Rabobank Foundation. Voor lokale initiatieven kan men bij een lokale Rabobank terecht. Elke lokale Rabobank heeft een afdeling coöperatie en bestuur die bedragen doneert aan vernieuwende activiteiten van lokale verenigingen. 9

10 4 Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe Stichting Doel Het doel van de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe is het verlenen van financiële steun voor de oprichting, uitbreiding of instandhouding van instellingen van menslievende of liefdadige aard. De bijdrage is bestemd voor verbouwingen, reparaties, uitbreiding of vervanging van de inventaris en activiteiten van instellingen die werkzaam zijn op de volgende terreinen: Gehandicapten en ziekenzorg; Maatschappelijk werk; Kunst; Werkgelegenheid; Dorpshuizen en buurtcentra. Een instelling komt maximaal eenmaal per 3 jaar in aanmerking voor een bijdrage, tenzij het gaat om een koepelorganisatie met gespreide projecten. Er worden geen giften gedaan aan onder andere: kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, scouting/jong Nederland tenzij voor gehandicapten, cultuur, buitenlandse organisaties, milieubescherming, dieren (asiels), politieke doelen, sport (tenzij voor gehandicapten), wetenschappelijk onderzoek, bezoek aan congressen, studie of studiebeurzen, (lokale) omroepen, festiviteiten en amateurmuziek. Aanvrager Tot de aanvragers van de regeling behoren non-profitinstellingen in Nederland. Deadline Een aanvraag kan elk moment worden ingediend. 7 maal per jaar komen de leden bijeen om aanvragen te behandelen. Budget De hoogte van de bijdrage wordt per project bepaald. Tot de projectkosten worden niet gerekend: Exploitatiekosten; Salariskosten; Algemene onderhoudskosten. Jaarlijks is ongeveer 1,3 miljoen beschikbaar. Randvoorwaarden De meeste fondsen die onder de Fundatie vallen hebben eigen doelstellingen. In het algemeen geldt: Geschonken wordt alleen aan rechtspersonen, niet aan individuen; De bijdrage, die enige duizenden euro's kan bedragen, wordt gegeven in de vorm van een eenmalige schenking; Aan een organisatie wordt niet vaker dan éénmaal per drie jaar gegeven; In exploitatiekosten wordt niet bijgedragen; Er wordt uit slechts één onder de Fundatie ressorterende fondsen een uitkering gedaan. Het heeft geen zin bij meerdere 'aanverwante' fondsen een aanvraag in te dienen; Organisaties die hun bestuurders boven de balkenendenorm belonen, komen niet in aanmerking voor een bijdrage. 10

11 De aanvraagprocedure gaat als volgt: 1. Stuur een brief van ongeveer 1 à 2 A4-tjes, waarin u uw organisatie en het betreffende project (met begroting en dekkingsplan) beschrijft; 2. Uw brief wordt eerst globaal getoetst. Als de aanvraag binnen de doelstellingen van de Fundatie of één van de aanverwante fondsen valt, ontvangt u een aanvraagformulier. Wanneer uw aanvraag niet in overeenstemming met de doelstellingen wordt bevonden, ontvangt u een afwijzend bericht. In beide gevallen kan het enkele weken duren voordat u bericht krijgt; 3. Het aanvraagformulier stuurt u retour met de volgende bijlagen: o uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel; o statuten; o jaarverslagen (financieel en sociaal); o specificatie van de projectkosten; o dekkingsplan. 4. Nadat het aanvraagformulier volledig ingevuld en met alle gevraagde/relevante bijlagen door ons retour is ontvangen, wordt over uw aanvraag binnen 2 maanden een besluit genomen door het curatorium; 5. Over het besluit ontvangt u twee weken na een curatorenvergadering schriftelijk bericht. Besluiten van het curatorium worden niet in heroverweging genomen. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, ontvangt u een toewijzingsbrief en een kwitantie; 6. Pas NADAT u de kwitantie met handtekening van twee bestuursleden heeft teruggestuurd naar ons secretariaat, wordt het bedrag van de gift aan u overgemaakt. N.B. Soms wordt een aanvraag in onderzoek gehouden. De afhandeling ervan kan dan enkele maanden langer duren. Contact Aanvragen kunnen doorlopend, schriftelijk worden ingediend bij: Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe Stichting Herengracht 524-A 1017 CC Amsterdam Tel: (020) Internet: Pas wanneer de aanvraag lijkt te passen binnen de doelstellingen van het fonds wordt een aanvraagformulier toegestuurd. Na ontvangst van het aanvraagformulier neemt de procedure gemiddeld 2 maanden in beslag. 11

12 5 Stichting Het R.C. Maagdenhuis Doel De Stichting Het R.C. Maagdenhuis heeft tot doel het bieden van hulp in de zorg voor mensen, waar anderen niet in voorzien, in het bijzonder voor jongeren en ouderen. Nieuwe initiatieven die kleinschalig zijn opgezet en een aanwijsbaar effect kunnen hebben, verdienen de voorkeur. Daarnaast bestaat een voorkeur voor initiatieven die betrekking hebben op jeugd en ouderen. Andere doelgroepen voor hulp zijn drugs/alcoholverslaafden, alleenstaanden, (ex-)gedetineerden en (ex-)patiënten uit de geestelijke gezondheidszorg. Er worden ook kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden gesteund. In Nederland richt de stichting zich vooral op Amsterdam en directe omgeving. Ook worden projecten in het buitenland gesteund, met name Centraal-Europa en in Senegal, Togo, Zuid-Afrika, Cambodja, Sri Lanka, Brazilië en Suriname. Aanvrager Tot de aanvragers behoren Non-profitinstellingen. Deadline Aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden. Op de aanvragen wordt zeven keer per jaar een beslissing genomen. De gehele aanvraagprocedure duurt ongeveer 3 maanden. Budget De bijdrage is gemiddeld en wordt ook gegeven in de vorm van advisering. Randvoorwaarden Bij de aanvraag gelden de volgende voorwaarden: Indiening van een projectvoorstel dat moet bevatten: a. een omschrijving van de activiteit; b. vermelding van de overige (potentiële) financiers; c. de totale begroting en het dekkingsplan van het project; d. een exploitatiebegroting, de bestuurssamenstelling, een recent jaarverslag en een kopie van de statuten; e. de voorgenomen wijze van rapportage. Voor een project in het buitenland gelden de volgende aanvullende voorwaarden: a. de aanvraag komt vanuit een groep of organisatie zoals bijvoorbeeld een liefdadigheidsinstelling, stichting, vereniging, dorp of school; b. het project is een initiatief van de lokale bevolking; c. het project moet controleerbaar zijn door afgevaardigden van het Maagdenhuis of door lokale adviseurs; d. de aanvrager draagt zelf bij aan het project door middel van een financiële bijdrage of het uitvoeren van werk. Tot de projectkosten worden niet gerekend: Het lenigen van individuele noden; Het dekken van structurele tekorten of schulden; Investeringen in onroerende goederen in eigendom; Fondsvorming. 12

13 Contact Aanvragen kunnen worden ingediend bij: Stichting Het R.C. Maagdenhuis Herengracht BT Amsterdam Tel: Fax: Internet: Overige informatie Projecten in Midden- en Oost-Europese landen worden ondersteund vanuit een samenwerkingsverband van fondsen, waartoe ook behoren het Oranje Fonds, de Stichting Kinderpostzegels Nederland en het SKaN-fonds. Informatie hierover is te vinden via: De Stichting Het R.C. Maagdenhuis, het Nationaal Fonds Ouderenhulp, de Stichting RCOAK en de Stichting Sluyterman van Loo zijn gezamenlijk het Premieplan begonnen. Het plan is bedoeld voor lokale vrijwilligersorganisaties en zorginstellingen en voorziet in een verdubbeling van de opbrengst van fondsenwerving voor een concreet project. Meer informatie is verkrijgbaar via internet: In het verleden heeft de stichting bijdragen verleend aan: 'Gescheiden verleden, gedeeld heden', een reminiscentieproject waarbij ouderen uit verschillende bevolkingsgroepen gemeenschappelijke herinneringen hebben opgehaald en gedeeld met jongeren; Een aantal activiteiten van Stichting Welzijn Westerpark; De verbouwing van het Muiderpoorttheater. 13

14 6 RCOAK Stichting Rooms Catholyk Oude Armen Kantoor Doel De Stichting Rooms Catholyk Oude Armen Kantoor heeft ten doel de beoefening van de weldadigheid en het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van kwetsbare groepen en van ouderen in het bijzonder. Het gaat hierbij met name om projecten die de kwaliteit van het leven van mensen in de laatste levensfase bevorderen. Naast bijdragen aan projecten die passen in de algemene doelstelling, is een deel van het budget gereserveerd voor projecten rond een bepaald thema. Aanvrager Tot de aanvragers van de regeling behoren non-profitinstellingen. Deadline Aanvragen moeten schriftelijk worden ingediend voordat met het project is begonnen. Budget De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag bepaald. De bijdragen variëren van tot per project en is eenmalig. Er is geen bijdrage beschikbaar voor: Taken die uitgevoerd moeten worden door de overheid of een kerk; Exploitatiekosten; Politieke en commerciële activiteiten. Randvoorwaarden Er wordt geen bijdrage verleend aan: Individuen; Overheidsinstellingen; Instellingen met een winstoogmerk. Bij de aanvraag gelden verder de volgende voorwaarden: Overlegging van een aanvraagformulier, een projectplan en een begroting met toelichting; Een deel van het project moet gesubsidieerd worden door de aanvrager zelf of andere subsidieverleners; Het project moet innovatief van karakter zijn; Direct ten goede komen van de doelgroep; Concreet zijn en een aanwijsbaar effect hebben; In de startfase verkeren; In tijd beperkt zijn. Na toekenning van de bijdrage geldt het volgende voorschrift: Overlegging van een financieel en inhoudelijk verslag na beëindiging van het project, waarmee om definitieve vaststelling van de bijdrage wordt gevraagd. 14

15 Contact Aanvragen kunnen worden ingediend bij: Stichting RCOAK T.a.v. mevrouw drs. F.M. de Pater, directeur Keizersgracht EZ Amsterdam Tel: Fax: Internet: Bij het RCOAK is het de bedoeling dat er eerste een quickscan wordt gemaakt, voor er een volledige aanvraag kan worden gedaan: Aanvullende informatie TRIAS Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo hebben gezamenlijk een nieuw themaprogramma ontwikkeld genaamd Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid. Het programma gaat vanaf 1 september 2012 van start. Deze beide fondsen stellen gezamenlijk 1,4 miljoen beschikbaar voor de ondersteuning van projecten in het kader van het themaprogramma. Projecten die de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen bevorderen komen in aanmerking voor een bijdrage. Vitale senioren zijn van steeds grotere waarde in die initiatieven, met al hun levenservaring, werkervaring en maatschappelijke ervaring. Een goede reden voor beide fondsen om nieuwe initiatieven te ondersteunen die de ontmoeting tussen kwetsbare ouderen en vitale senioren stimuleren. Voor meer informatie over het themaprogramma zie 15

16 7 Stichting Sluyterman van Loo Doel De Stichting Sluyterman van Loo richt zich op de zorg voor, de huisvesting en het welzijn van ouderen. Naast de behandeling van reguliere aanvragen heeft de stichting een pro-actief subsidiebeleid. Daarvoor stelt de stichting elke 2 jaar een subsidieprogramma op. De stichting verleent in dit kader financiële steun aan onderzoek en projecten die zich bezighouden met de doelstelling van het programma. Aanvrager Tot de aanvragers behoren instellingen die zich richten op zorg, huisvesting en welzijn van ouderen. Overheidsinstellingen zijn hierbij uitgesloten. Deadline Subsidieaanvragen kunnen het gehele jaar door worden ingediend en worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Als een aanvraag correct en voorzien van alle relevante informatie is ingediend en het aangevraagde subsidiebedrag ligt onder de , is de behandelingstermijn in de regel 6 weken. Wordt een hoger bedrag gevraagd, dan kan de verwerking tot 3 à 4 maanden oplopen. Budget De hoogte van de bijdrage wordt per project bepaald. Randvoorwaarden Subsidie is niet beschikbaar voor: Projecten met een commercieel karakter; Projecten met een politiek of godsdienstig karakter; Wetenschappelijk onderzoek; Buitenlandse projecten; Projecten die redelijkerwijs onder zorgverzekeraars of overheidsfinanciering vallen. Bij de aanvraag gelden de volgende voorwaarden: Overlegging van een projectplan dat moet bevatten: o een omschrijving van de activiteit en een begroting met toelichting; o de doelstelling van de activiteit; o de aard en de tijdsduur van de activiteit; o de wijze van financiering van de activiteit. Overlegging van een omschrijving van de verwachte resultaten; Overlegging van de statuten van de instelling; Opgave van overige benaderde geldverstrekkers met vermelding van de eventuele toegezegde bijdrage. Voor subsidie komen niet in aanmerking Natuurlijke personen; Overheidsinstellingen; Projecten met een commercieel karakter; Projecten met een politiek of godsdienstig karakter; Verzoeken om individuele steun; Bijdragen ten behoeve van fondsvorming/opbouwen eigen vermogen; 16

17 Inrichtingskosten; Vervangingsinvesteringen; Aankoop of verbouwing van onroerend goed; Zuiver wetenschappelijk onderzoek; Buitenlandse projecten; Projecten die redelijkerwijs onder zorgverzekeraars of overheidsfinanciering vallen. Contact Aanvragen moeten schriftelijk worden ingediend bij: Stichting Sluyterman van Loo Velserweg LD Beverwijk Tel: Fax: Internet: Aanvullende informatie TRIAS Door middel van subsidies worden initiatieven en projecten ondersteund die zich richten op: Versterken van zelfredzaamheid van ouderen; Behoud van autonomie en waardigheid; Bevorderen van zingeving; Stimuleren van positieve beeldvorming. 17

18 8 Pekoenja Doel Het doel van Pekoenja is jongeren financieel te ondersteunen bij het opzetten van activiteiten. Zo geeft men jongeren de kans actief betrokken en verantwoordelijk te zijn bij en voor hun eigen (leef)omgeving. Pekoenja is het jongerenfonds van Stichting Kinderpostzegels Nederland. Aanvrager Tot de aanvragers behoren jongeren, stichtingen en verenigingen. Pekoenja behandelt aanvragen van jongeren tussen de 11 en 22 jaar die een activiteit met een bepaald (maatschappelijk) doel willen organiseren. Ook verenigingen of stichtingen kunnen een aanvraag indienen, mits zij voldoen aan bepaalde kenmerken. Deadline Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend, maar minimaal 7 weken voor aanvang van het project. Budget De bijdrage wordt bepaald op basis van begroting, werkplan en aanvraagformulier en kan oplopen tot een maximum van per project. Randvoorwaarden Bij een aanvraag gelden de volgende voorwaarden: Men moet tussen de 11 en 22 jaar zijn en met twee of meer vrienden een activiteit willen organiseren in Nederland. Met deze activiteit wil men een bepaald doel bereiken en deze activiteit is niet eerder georganiseerd. Het is een doe-activiteit en het mag geen school- of studieopdracht zijn. Men moet de activiteit samen bedacht hebben en zélf uitvoeren. Men dient de aanvraag met minimaal 2 andere personen in bij Pekoenja. De activiteit moet betrokkenheid laten zien bij de eigen omgeving of bij een maatschappelijk thema. De activiteit moet voor meer mensen iets opleveren dan alleen de eigen vriendenkring, vereniging of stichting. Kortom: de activiteit moet een bepaalde maatschappelijke meerwaarde hebben. Muziekfestivals en dergelijke festiviteiten worden niet gefinancierd, omdat deze enkel ter vermaak dienen. Pekoenja financiert in principe activiteiten maximaal één jaar. Projecten die jaarlijks terugkeren zullen eventueel alleen geholpen worden in de opstartkosten. Volgende zaken worden niet gesubsidieerd: o de aanschaf van materialen, als deze na afloop eigendom worden van de organisatoren; o loonkosten van bijvoorbeeld docenten en begeleiders; o fondsenwerving voor andere goede doelen, tenzij het gaat om projecten van Stichting Kinderpostzegels. Geld inzamelen voor een goed doel in de eigen omgeving wordt eventueel wel gefinancierd (bijvoorbeeld een clubhuis of speelveld), zolang het geen ledenwerving betreft; o evenementen als de bijdrage van Pekoenja slechts een klein deel van de begroting dekt. Uitzonderingen hierop worden eventueel gemaakt als een bepaald deel van het evenement volledig door jongeren georganiseerd wordt; o uitwisselingsprojecten naar het buitenland. Uitwisselingsprojecten waarbij buitenlandse jongeren naar Nederland komen, komen echter wel in aanmerking. 18

19 Contact Aanvragen kunnen worden ingediend bij Algemeen Pekoenja Schipholweg (3e verdieping) 2316 ZL Leiden Tel: Helpdesk Pekoenja Schipholweg (3e verdieping) 2316 ZL Leiden Tel: Aanvullende informatie TRIAS Fonds Pekoenja financiert geen materialen, maar alleen activiteiten die voor en/of door jongeren worden georganiseerd en uitgevoerd. 19

20 9 NJF Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton Doel Het doel van het Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton is het streven naar een volwaardige plaats voor kinderen in de Nederlandse samenleving. Onder kinderen verstaat de stichting alle inwoners van Nederland tot circa 18 jaar. Om dit te bereiken ondersteunt en initieert het fonds projecten waarin drie begrippen centraal staan: Preventie, omdat het fonds wil voorkomen dat kinderen in achterstandssituaties terechtkomen. Participatie, omdat kinderen meer verantwoordelijkheid dragen voor een project als zij er zelf bij worden betrokken. Perspectief, omdat het fonds voorzieningen wil realiseren die kinderen uitzicht bieden op een zinvol bestaan. Projecten moeten passen binnen een van de projectprogramma's van Jantje Beton: Vakanties Informatie/Spelend Leren Voorzieningen Samenspel In de praktijk zijn er bijdragen beschikbaar voor op de jeugd gerichte projecten die tot doel hebben te voorkomen dat kinderen en jongeren de aansluiting met de samenleving missen. Uit een speciaal Vakantiefonds kunnen bijdragen verleend worden voor de organisatiekosten van kindervakantiekampen die verzorgd worden door plaatselijke organisaties, zoals buurt- en clubhuizen en vakantiecomités. Deze bijdrage wordt verstrekt in vorm van een garantie. Er zijn ook mogelijkheden voor dagrecreatie waarbij korting kan worden gekregen op toegangskaartjes van een aantal recreatieparken. Het NJF ondersteunt via verschillende fondsen openbaar toegankelijke speeltuinen. Het NJF ondersteunt exploitanten van openbaar toegankelijke speelruimten bij een noodzakelijke renovatie en/of herinrichting van de speeltuin of de speelvoorziening. Een bijdrage is mogelijk voor het eerste schetsontwerp voor de renovatie of herinrichting. Daarnaast participeert het NJF in de Commissie Geïntegreerd Spelen voor de ondersteuning van projectaanvragen voor integratieprojecten van speelvoorzieningen in Nederland. Steeds meer projecten worden in samenwerking met het bedrijfsleven uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is de jaarlijkse Roefeldag, waarbij kinderen achter de schermen kunnen kijken bij verschillende beroepen. Aanvrager Tot de aanvragers van de regeling behoren instellingen in het bezit van rechtspersoonlijkheid. Deadline Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. Budget De bijdrage is bedoeld voor het tekort in het financieringsplan en is maximaal De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de zelfwerkzaamheid van de aanvragende organisatie, de verdere financieringsmogelijkheden en de exploitatielasten die voortvloeien uit het project. Een project kan slechts eenmalig worden ondersteund. Jantje Beton verstrekt ook leningen voor bijvoorbeeld renovaties van clubhuizen. Jaarlijks is ongeveer 3,5 miljoen beschikbaar voor de doelstelling. 20