De Nederlandsche Bank is uit op een dialoog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Nederlandsche Bank is uit op een dialoog"

Transcriptie

1 FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 1 8 N U M M E R 9 N O V E M B E R IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Vergadering FOVbestuur Pagina 4 Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Pagina 7 Handhaving meldplicht door de AFM Pagina 9 Jurisprudentie - verkeersboetes voor rekening werknemer of werkgever? - het concurrentiebeding en het schriftelijkheidsvereiste Pagina 11 FOV Preventiedag 2008 Brandpreventie: een plicht op veel verschillende fronten Najaarsbijeenkomsten De Nederlandsche Bank is uit op een dialoog De najaarsbijeenkomsten van de FOV, in Oudendijk, Zeist, Markelo en Odoorn, stonden dit jaar in het teken van de beheerste bedrijfsvoering. Namens De Nederlandsche Bank waren vier medewerkers vertegenwoordigd, die deels beurtelings en deels gezamenlijk een presentatie verzorgden. Op de najaarbijeenkomst op 10 november 2008 in Zeist sprak Henk Korthorst over de kredietcrisis en over het Besluit Prudentiële Regel Wft. Vervolgens besprak zijn collega Jan Contermans een aantal belangrijke risico s in de bedrijfsvoering van onderlingen. Ons gaat het erom de dialoog met u aan te gaan, benadrukten beiden. Het programma van de najaarsbijeenkomsten was in feite ingegeven door de ervaringen met de nieuwe verslagstaten. Volgens Henk Korthorst, afdelingshoofd toezicht verzekeringsmaatschappijen, ademden de ingeleverde verslagstaten nog onvoldoende het besef uit van de risico s in het verzekeringsbedrijf. Ik zeg niet, dat die awareness er niet is, aldus Korthorst, maar wel dat die niet altijd uit de staten blijkt. Korthorst gaf aan, dat de toezichthouder en de instellingen onder toezicht grotendeels hetzelfde belang hebben: tevreden polishouders. U verkoopt zekerheid en wij zien er graag op toe dat dat goed gaat. G O L F V A N O N Z E K E R H E I D nine eleven. Iedere keer zien we dan een golf van onzekerheid door de markt gaan over de precieze betekenis daarvan. V R I J F U N D A M E N T E E L In het land van de onderlinge verzekeraars zien we heel weinig problemen, aldus Korthorst. In uw sector en in de manier waarop u uw bedrijfsvoering hebt ingericht, is er gelukkig niet zo heel veel aan de hand, behoudens druk op de solvabiliteit. We hebben wat beleggingsverliezen, zou u kunnen redeneren, maar de In zijn presentatie besprak Henk Korthorst eerst de kredietcrisis. We hebben zowel in Apeldoorn als in Amsterdam nog dagelijks heel veel werk aan het begeleiden van grote en ook kleine financiële instellingen, die ernstig zijn gedupeerd door de crisis waar we momenteel mee te maken hebben. We hebben natuurlijk in de financiële wereld al heel veel meegemaakt. Eind jaren negentig hadden we de Aziëcrisis, vervolgens de dotcomcrisis, we hebben Golfoorlogen langs zien komen en natuurlijk Henk Korthorst, DNB De onderlinge 1

2 koersen trekken wel weer aan en dan komt het allemaal wel weer goed. Toch wil ik u uitdagen om vanavond nog eens goed na te denken of dat wel zo is. Wat er gebeurt, is vrij fundamenteel. Na de hypotheekcrisis in Amerika was het onderlinge vertrouwen tussen de banken volledig verdwenen. Het interbancaire verkeer lag vrijwel helemaal stil. Dankzij de centrale banken en de mogelijkheid om op basis van de afgifte van waardepapier bevoorschot te worden, kon het bankensysteem nog net intact blijven. Het had dus niet veel gescheeld of er waren echt heel onverkwikkelijke ontwikkelingen op gang gekomen. Nu dreigt er een recessie, voor het eerst sinds 1990 zijn de huizenprijzen gedaald en de pensioenfondsen kampen met dekkingstekorten. Ik wil niet de onheilsprofeet uithangen, maar het grijpt om zich heen. Er is echt wat aan de hand. I N T E G E R E E N B E H E E R S T E B E D R I J F S - V O E R I N G Uw onderlingen zijn een onderdeel van dat grote financiële systeem. De vraag is daarom: wat heeft de wetgever voor u bedacht om echt grote problemen te voorkomen. Dat is onder meer de Wft, die op 1 januari 2007 van kracht is geworden. U wordt geacht die wet te kennen, u moet daar op een of andere manier uw weg in vinden. Ik zal u daarbij helpen door u langs een paar hoofdlijnen te leiden, zodat u kunt zien wat er van u wordt verwacht. Bij de wet hoort een soort bijlage, het Besluit Prudentiële Regel Wft, waarin het een en ander over integere en beheerste bedrijfsvoering wordt gezegd. Om te beginnen wordt van u verwacht, dat u voor een systematische analyse van de integriteitsrisico s zorg draagt. De wetgever schrijft niet voor wat u daar onder moet verstaan. De wetgeving is immers niet rule based, maar principle based. De wet schrijft met andere woorden voor dat u veilig moet rijden, maar niet dat u voor een rood licht moet stoppen. Van besturen en directies wordt derhalve verwacht, dat zij zelf invulling aan de wat abstracte wet- en regelgeving geven. D I A L O O G Henk Korthorst zei te hopen, dat over de precieze invulling van die systematische analyse een dialoog zal ontstaan tussen directeuren en bestuursleden en ook tussen de toezichthouder en de verzekeraars in zijn portefeuille. Dat gebeurt nog wat weinig, omdat wij door u een beetje in de rol van politieagent worden gezet. U denkt dat wij alleen maar langskomen om te kijken wat er niet goed is. Inderdaad schromen we niet om flink in te grijpen als de belangen van de polishouders in het geding zijn. De wetgever heeft ons daar mooie instrumenten voor gegeven en die gebruiken we ook. Maar bij voorkeur zoeken we vanuit het toezicht de dialoog en treden we op als sparringpartner. D I A L O O G In hoofdstuk 4 van het Besluit Prudentiële Regel Wft over de beheerste uitoefening van het bedrijf is met name artikel 17 lid 1 van belang. Hierin is aangegeven dat de bedrijfsvoering van verzekeraars diverse zaken moet omvatten: een duidelijke en adequate organisatiestructuur, een duidelijke en adequate verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, een adequate vastlegging van rechten en verplichtingen, eenduidige rapportagelijnen en een adequaat systeem van informatievoorziening en communicatie. Korthorst: Vaak horen we u zeggen: wij zijn maar een kleine onderlinge en u moet ons daarom niet vragen om dit allemaal hetzelfde te doen als de grote ondernemingen. In dat geval kan ik u wijzen op artikel 17 lid 2, waarin is aangeven dat uw bedrijfsvoering moet zijn afgestemd op de aard, de omvang, de risico s en de complexiteit van uw organisatie. De wetgever heeft daar dus al in voorzien. Wel is van belang dat een en ander inzichtelijk is vastgelegd en dat er een adequate functiescheiding is. 2 De onderlinge november 2008

3 F I R M In hoofdstuk 4.2 over risicomanagement is aangegeven dat een verzekeraar beleid moet voeren, gericht op het beheersen van relevante risico's. In dit kader wees Korthorst zijn gehoor op FIRM: de Financiële Instellingen Risicoanalyse Methode. Deze methode heeft De Nederlandsche Bank in het verleden in eerste instantie voor eigen gebruik ontwikkeld, dus voor de medewerkers die onderzoek in het veld deden. Inmiddels hebben veel verzekeraars, grote en kleine, de methode overgenomen om de eigen risico s te inventariseren. De computerapplicatie is van de website van De Nederlandsche Bank te downloaden, inclusief een handboek met de nodige toelichtingen. Nadat u de methode hebt toegepast, vervolgde Korthorst, kunt u met de toezichthouders van De Nederlandsche Bank in discussie gaan. Zij zijn natuurlijk allemaal buitengewoon behendig in het hanteren van die applicatie. U zult vervolgens zien dat de ene keer de toezichthouder somberder is over de grootte van de risico s en de andere keer bent u dat. Zo ontstaat ook weer de dialoog die wij graag met u willen aangaan. R I S I C O S B I J D E B U U R M A N In het tweede deel van de presentatie gaf Jan Contermans, toezichthouder op verzekeringsmaatschappijen, een toelichting bij veel voorkomende risico s in de bedrijfsvoering van verzekeraars. Die risico s komen natuurlijk nooit bij u voor, maar altijd bij uw buurman of ergens in het noorden, het westen, het oosten of het zuiden van het land. Toch wil ik graag ook u even meenemen naar die risico's, omdat gewoon gebleken is dat verzekeraars daar nat op kunnen gaan. Eerst echter gaf Contermans inzicht in de clustering binnen de organisatie van De Nederlandsche Bank, in de segmenten Univéonderlingen, overige brandonderlingen en natura-uitvaartverzekeraars. Door die clustering kunnen we een echte gesprekspartner van u zijn, niet hoog boven u, maar naast u. Wij willen uw taal kunnen spreken en we willen kunnen begrijpen wat er bij u speelt. B E S T P R A C T I C E Contermans besprak vier hoofdgroepen van risico s, te weten risico s bij de bemiddeling, bij de acceptatie, bij beleggingen en bij betalingen. Bij de bemiddeling besprak hij het zogenoemde meesleeprisico (eigen polishouders moeten opdraaien voor malheur die uit de bemiddeling voortkomt) en het risico van een tekortschietende zorgplicht (met als gevolg daarvan claims die niet kunnen worden verhaald). Bij de acceptatie speelt het risico dat voor een te lange termijn een voorlopige dekking wordt afgegeven en dat grote risico s niet goed worden beoordeeld. Beleggingsrisico s zijn er vooral bij ondoorzichtige beleggingsconstructies en als het beleggingsbeleid niet goed is gedocumenteerd. Ten aanzien van betalingen behandelde Contermans de limitering van betalingen en het aspect van functiescheiding. Bij de beheersing van deze risico s passen we best practices toe, aldus Contermans. Door onze clustering willen we voor grote groepen gelijksoortige organisaties algemene oplossingen kunnen aangeven. Vervolgens kunnen we in uw situatie, met uw omvang qua financiën en qua mensen, best practice toepassen, dus naar de voor u meest gepaste oplossing zoeken. Dat verstaan we ook onder de dialoog die wij met u willen, zodat u en De Nederlandsche Bank als toezichthouder door één deur kunnen als het gaat om beheerste bedrijfsvoering. De najaarsbijeenkomst in Zeist werd afgesloten met een korte presentatie van R. Hoek (regio West Zuid) over zijn invulling van de risicoparagraaf in de nieuwe verslagstaten. Gepland was dat tijdens de bijeenkomsten in Oudendijk, Markelo en Odoorn B. Doornweerd (regio Midden) en R. Heeringa (regio Noord) dit onderdeel zouden verzorgen. Aansluitend vond vanzelfsprekend het traditionele diner plaats. De onderlinge november

4 FEDERATIE Vergadering FOV-bestuur Op 21 november vond er een bestuursvergadering van de FOV plaats in het Eureko/Achmea Conference Centre in Zeist. Het begin van de vergadering werd bijgewoond door een delegatie van DNB, bestaande uit mevrouw mr. A.J. Kellerman, lid van de hoofddirectie, mr. Th.J.M. Roos, directielid, H. Korthorst RA, afdelingshoofd, drs. H.J. Boehlé, eveneens afdelingshoofd. Het DNB-bezoek diende enerzijds ter nadere kennismaking met de FOV en anderzijds werd er ingegaan op de kredietcrisis, de DNB-visie op het onderlinge segment en op het toezicht op kleine onderlinge verzekeraars. De gesprekken worden op bureauniveau voortgezet. Na de ontmoeting met DNB werd over een aantal onderwerpen gesproken, waaronder internationale aangelegenheden. Om beleid op dit vlak te ontwikkelen, zal een werkgroep worden samengesteld. Een ander punt van bespreking was het contributiesysteem zoals dat anno 2008 wordt gehanteerd. Dit berust op het draagkrachtbeginsel en bestaat uit een (bijna) vast promillage van het premie-inkomen van een lid. Voor dit systeem was een aantal alternatieven uitgewerkt. Deze bleken alle nadelen in zich te bergen of niets nieuws te brengen ten opzichte van de bestaande methodiek, reden waarom de vergadering besloot het huidige systeem te handhaven. Op basis hiervan werd ook de contributie voor 2009 vastgesteld. Dit betekent een verhoging van 5%, die nodig is om tot een sluitende begroting voor 2009 te komen. De aanpassing, die zijn oorzaak vindt in autonoom oplopende kosten, is de eerste procentuele verhoging sinds midden jaren Bijeenkomsten brancheafdelingen en commissies Commissie aansprakelijkheid De commissie aansprakelijkheid is bij elkaar geweest. De eerstvolgende studiedag die de commissie organiseert, zal plaatsvinden op 26 maart Uit de evaluatie van de vorige studiedag is naar voren gekomen dat men behoefte heeft aan een praktisch ingerichte studiedag met veel praktijkonderwerpen. Aan een dusdanige opzet wordt gewerkt: s morgens zal er een plenair deel zijn en s middags zullen er workshops over specifieke onderwerpen worden gegeven. Commissie arbeidsongeschiktheid Ook de commissie arbeidsongeschiktheid heeft vergaderd. In deze vergadering maakte de heer Rob de Bruijn (Interpolis) voor het eerst zijn opwachting. Hij volgt Agnes Epema op. Het ligt in de bedoeling om in april 2009 een studiedag te organiseren. Bestuur brand regionaal west zuid op bezoek bij DNB De leden van het districtsbestuur brand regionaal west zuid hebben op 1 oktober het DNB-bezoekerscentrum in Amsterdam bezocht. Zij werden daar ontvangen door de heer J. Contermans van DNB. Na een rondleiding werd een gezamenlijke lunch gebruikt en gaf de heer Contermans een uiteenzetting over de herinrichting van het toezicht door DNB (segmentering). Tevens werd een aantal algemene onderwerpen besproken. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Op 25 oktober heeft er een onderhoud plaatsgevonden met Centraal Beheer Achmea (CBA) over de bestuurdersaan- sprakelijkheidsverzekering voor FOV-leden. CBA deelde mee dat er in 2008 wel advocaatkosten zijn vergoed maar dat er geen schadeclaims zijn uitbetaald. De premie voor 2009 wordt niet verhoogd. Tijdens het onderhoud is ook een algemene clausule besproken, die aangeeft dat er geen dekking is als niet aan alle Wft-eisen wordt voldaan. Deze clausule wordt als te beperkend ervaren en moet worden genuanceerd. Dit is toegezegd. Vergadering afdeling schepenverzekering Op 4 november vond er in Hasselt een vergadering plaats van de afdeling schepenverzekering. Deze vergadering werd geleid door de heer T. Boerema van Efm. Belangrijkste gespreksonderwerpen waren: nieuwe Schepenwet, preventiegids over autokranen en spudpalen (soort anker), commissie schade, IVR, torntarieven, knock-for-knockovereenkomsten en sponsoring KNRM en Schuttevaer. Directiebijeenkomsten regio noord Op 7 november kwam in Hotel De Havixhorst een tiental bestuurs- en directieleden bij elkaar om daar een gezamenlijke lunch te gebruiken. Tijdens die lunch werd van gedachten gewisseld over de kredietcrisis, beloningstransparantie en een aantal andere actualiteiten in de verzekeringsbranche. 4 De onderlinge november 2008

5 ONDERLINGEN Het gesprek werd begeleid door de Verbondsdirecteur mr. H.L. de Boer. Op 18 november werd de sessie voor een tiental andere belangstellenden herhaald. Contactdag schadecorrespondenten De afdeling schepenverzekering herbergt een beperkt aantal leden. In de afwikkeling van schades komen de medewerkers daarvan regelmatig met elkaar in contact. Om schadecorrespondenten van de maatschappijen op informele wijze met elkaar in contact te brengen en de soepele afdoening van onderlinge schadegevallen daarmee te bevorderen, wordt al een aantal jaren een contactdag georganiseerd. Dit jaar vond deze op 6 november plaats. 23 Deelnemers van de aangesloten schepenverzekeraars brachten die dag een bezoek aan de Meyer Werft in Papenburg (Du). Op deze werf worden in grote hallen schepen gebouwd, waaronder veel cruiseschepen. Na het bezoek aan de Meyer Werft werd een diner genoten in een hotel in Papenburg. Klaverblad komt met rechtsbijstandpolis voor bedrijven Klaverblad breidt zijn productassortiment voor de zakelijke markt uit met rechtsbijstandverzekeringen voor bedrijven. Voor deze dekkingen werkt Klaverblad samen met DAS Rechtsbijstand. Klaverblads rechtbijstandverzekering kent voor het middenen kleinbedrijf twee varianten: Standaard en Extra. Daarnaast is er een rechtsbijstandverzekering voor agrarische bedrijven. Tot en met januari a.s. geldt er voor de Rechtsbijstandverzekering voor bedrijven Extra een introductiekorting van 100 op de eerstejaarspremie. Voor zzp ers en detaillisten is er een speciaal tarief voor deze verzekering, voor hen geldt bij de Extra-dekking een korting van 50 op de eerstejaarspremie. Bron: Am signalen, 5 november 2008 Nieuwe financieel directeur bij Avéro Hélène Pragt (41) is de nieuwe financieel directeur van intermediairverzekeraar Avéro Achmea. Zij is deze maand begonnen in haar nieuwe functie. Pragt was sinds 2005 Director Finance van Unibail-Rodamco Nederland. Daarvoor heeft zij managementfuncties vervuld bij Atos KPMG Consulting, bij KBB en bij Delta Lloyd. Helene Pragt. De onderlinge november

6 ACTUALITEITEN ONVZ koerst weer af op winst Zorgverzekeraar ONVZ houdt zijn hart niet vast in de kredietcrisis. Wij beleggen nauwelijks in aandelen. Natuurlijk is ook bij ons het rendement minder, maar ik voel mij senang met ons beleggingsbeleid. We zijn bijvoorbeeld niet gelieerd aan een bank, zegt directievoorzitter Erno Kleijnenberg, die verwacht dit jaar weer winst te maken. Kleijnenberg verwacht dan ook niet dat bij ONVZ de premies daardoor hoger zullen uitvallen dan normaal. Ik verwacht dat wel bij zorgverzekeraars die veel meer in aandelen beleggen dan wij. Die zullen hard moeten nadenken hoe ze uit de problemen komen. En dat zou zomaar door premieverhoging kunnen, meent Kleijnenberg. ONVZ verwacht na de moeizame jaren 2006 en 2007 dit jaar met een positief resultaat af te sluiten. Cijfers geeft Kleijnenberg niet. Maar we gaan positief draaien op de aanvullende polissen. Ten aanzien van de basisverzekering moet je altijd een slag om de arm houden in verband met de vereveningsbijdrage, maar ook daar verwacht ik een positief resultaat. We maken winst, maar niet dankzij de beleggingen, zegt Kleijnenberg. Bron: Am signalen, 26 oktober 2008 Lex Hoogduin benoemd tot directeur van de Nederlandsche Bank Prof. dr. Lex Hoogduin is benoemd tot lid van de directie van de Nederlandsche Bank. De benoeming gaat in per 1 januari Lex Hoogduin is sinds december 2005 chief economist van de Robeco Groep. In de 25 jaar daarvoor was hij verschillende malen voor langere perioden werkzaam bij DNB, waar hij de laatste jaren de functie vervulde van divisiedirecteur Wetenschappelijk onderzoek. Hoogduin is ook hoogleraar Monetaire Economie en Financiële Instellingen aan de Universiteit van Amsterdam. In juli werd bekendgemaakt dat prof. dr. Arnold Schilder RA met ingang van 1 januari 2009 DNB verlaat en voorzitter wordt van de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Voor de portefeuilleverdeling binnen de directie is het voornemen dat Lex Hoogduin de portefeuille overneemt van directeur Henk Brouwer en de verantwoordelijkheid krijgt voor Economisch Beleid en Onderzoek, Statistiek en Informatie, Betalingsverkeer, Financiële Stabiliteit en Financiële markten. Directeur Henk Brouwer krijgt de porte-feuille Toezicht banken en Toezichtsbeleid van scheidend directeur Arnold Schilder. ONVZ biedt ondernemer Zó-fit Langer doorwerken wint aan populariteit Uit een onderzoek van Academica onder een groep van hbo'ers, academici en middelbaar en hoger personeel, blijkt dat steeds meer mensen willen doorwerken na hun 65e. Voorwaarde is wel dat daar een hoger pensioen tegenover staat. Ruim een derde wil wel doorwerken tot bijvoorbeeld hun 67e als daar een pensioeninkomen van 75% van het laatst verdiende loon (in plaats van 70%) tegenover zou staan. Aan de andere kant is er ook een groep mensen die wel op zestigjarige leeftijd wil stoppen als zij een pensioen van 60% zouden krijgen. Opvallend was dat het animo om door te werken na het 65e levensjaar tijdens het veertien maanden durende onderzoek sterk toenam, aldus de onderzoekers. Dat aantal lag aan het eind van het onderzoek een derde hoger dan bij het begin. Bron: Amsignalen, 17 november 2008 Zakenreiziger vaak onverzekerd op reis Van de Nederlandse zakenreizigers gaat 43% onverzekerd op reis. Ruim een derde weet niet dat een gewone reisverzekering vaak geen dekking biedt tijdens een zakenreis. Deze cijfers komen uit een onderzoek van De Europeesche onder ruim 500 zakenreizigers. De helft hiervan controleert niet of de werkgever een zakenreisverzekering voor het personeel heeft. In een doorlopende zakenreisverzekering zijn hulpverlening in het buitenland en buitengewone kosten, bagage, ongevallen, medische kosten, vervangend vervoer, automobilistenhulp en rechtshulp gedekt. 6 De onderlinge november 2008

7 Verzekerd van toezicht Verzekerd van toezicht : zo heet het boek Gert Boshuizen (toezichthouder-seniorjurist bij DNB) en dat Bert Jager (beleidsmedewerker bij Zorgverzekeraars Nederland) onlangs hebben geschreven. Het boek behandelt het overheidstoezicht op particuliere verzekeringsondernemingen en gaat in op alle aspecten uit de Wet op het financiëel toezicht (Wft), die voor verzekeraars van belang zijn. De auteurs zijn ervan uitgegaan dat niemand een wet van het eerste tot het laatste artikel leest. Insteek is daarom om de Wft zo toegankelijk mogelijk te maken. In het boek worden de kernbegrippen van het toezicht en de kenmerken waaraan verzekeraars moeten voldoen, uiteengezet. Ook belichten de auteurs de wettelijke toezichtvereisten en gaan ze uitgebreid in op de rol van de toezichthouders, het toezichtinstrumentarium en de onderlinge samenwerking op nationaal en internationaal niveau. In het boek wordt regelmatig naar wetteksten verwezen. Het boek is uitgegeven bij Kluwer in de reeks Recht en Praktijk, ISBN Minder regels bij ziekmelding werknemers Vanaf 1 november wordt het werkgevers administratief makkelijker gemaakt bij ziekte van hun werknemers. De wetswijziging, die op die datum in werking is getreden, betekent onder meer dat werkgevers hun zieke werknemer pas in de 42e week hoeven ziek te melden bij het UWV (nu moet dat in de 13e week) en dat de wettelijke hersteldmelding vervalt. Werkgevers die hun zieke werknemer te laat aanmelden kunnen een boete krijgen van maximaal 455 per werknemers. Op dit moment wordt de verplichte loondoorbetaling voor werkgevers verlengd voor de periode dat de werkgever te laat was met ziekmelden. Het UWV stuurt de werkgever en werknemer straks in de 44e week een brief als de werknemer niet beter is gemeld. Deze brief wijst de werkgevers en werknemers op hun verplichtingen voor reïntegratie. Bron: VB nieuws, 22 oktober 2008 Basistarief AFM 37% omhoog Het basisbedrag voor doorlopend toezicht van de AFM stijgt in 2008 met 37% van 900 naar (exclusief BTW), terwijl daar tot twintig werknemers per fte 203,24 bijkomt en vanaf 21 werknemers 184,33. Verder stijgt de prijs van de AFM-vergunningaanvraag naar en de betrouwbaarheidstoets beleidsbepaler gaat 700 kosten. Voor de deskundigheidstoets beleidsbepaler wordt 330 in rekening gebracht. De forse prijsstijgingen hebben tot verontwaardigde reacties geleid. Die hebben tot op heden niet tot aanpassing van de tarieven geleid. NIBE-SVV start PE-service en introduceert examenvoucher Bedrijven die in kaart willen brengen welke diploma s en welke PE-plichten hun medewerkers hebben, kunnen vanaf 1 januari 2009 een beroep doen op de PE-service van Nibe-SVV. Met deze PE-service hoeft een ondernemer niet meer in de gaten te houden wat zijn werknemers moeten doen om hun diploma s geldig te houden, zegt projectleider Dik van Velzen van Nibe-SVV. De service bestaat onder meer uit een uitgebreide inventarisatie en registratie van de aanwezige diploma s en vrijstellingen binnen een bedrijf. Cursisten die een opleiding (zelfstudie, elearning of mondelinge begeleiding bij een zelfstudiepakket) bestellen waaraan een NIBE-SVV-examen of NIBE-SVV Wftexamen is verbonden, hebben vanaf heden de mogelijkheid om bij aanschaf meteen een examenvoucher te kopen. Het voordeel hiervan is dat medewerkers niet apart het examen hoeven te declareren bij hun werkgever. De betaler krijgt een totaalnota van opleiding en examen ineen. Bovendien kan de medewerker het examen nu tot vier dagen van tevoren boeken in plaats van de gebruikelijke 14 dagen voor de examendatum. Aanpassing kantorrechtersformule bij ontslag De Kring van Kantonrechters heeft besloten het rekenmodel voor de toekenning van vergoedingen bij de ontbinding van arbeidsovereenkomsten aan te passen. Naar verwachting zal vanaf 1 januari 2009 met deze aanbevelingen gewerkt gaan worden. De belangrijkste wijzigingen zijn: aanpassing berekening van de dienstjaren; aandacht voor arbeidsmarktpositie werknemer en financiële positie van de werkgever; meer maatwerk voor werknemers die bijna met pensioen gaan; verduidelijking van de vergoedingsregeling bij korte dienstverbanden. Tweede Kamer neemt Reparatie Wft aan De Tweede Kamer heeft de Reparatiewet Wft (technische wijzigingen in de Wft) aangenomen. De technische reparaties op het niveau van AMvB s worden doorgevoerd bij het Reparatiebesluit Wft. De inwerkingtreding van de wet en het besluit stonden gepland voor 1 juli Uitstel tot 1 januari 2009 is aannemelijk. De onderlinge november

8 Het ministerie van Financiën werkt aan de voorbereiding van de Wijzigingswet Wft, die is bedoeld voor meer inhoudelijke en/of beleidsmatige wijzigingen in de Wft. De formele consultatie staat gepland voor het najaar van 2008 en de inwerkingtreding wordt waarschijnlijk uitgesteld tot 1 januari 2010 (in plaats van 1 juli 2009). Handhaving meldplicht door de AFM Verzekeraars zijn volgens de Wft (artikel 4:97) verplicht overtredingen door bemiddelaars met wie zij samenwerken, aan de AFM te melden. De toezichthouder heeft geconstateerd dat de aard, kwaliteit, kwantiteit en snelheid van meldingen variëren. In de toekomst zal de AFM aandacht besteden aan de naleving van de norm en waar nodig optreden. Op de website van de AFM is een brochure gepubliceerd waarin toelichting wordt gegeven op de achtergronden van de meldplicht met best practices. Van internetters sloot 18% autopolis online Van de op internet actieve Nederlanders heeft 18% afgelopen jaar een autoverzekering online gesloten. Dat blijkt uit een Europees onderzoek van zoekmachine Google waar tweeduizend Nederlandse internetters aan meededen. Volgens Google heeft 38% van de respondenten informatie over een autoverzekering online gezocht. Het aandeel dat niet alleen online informatie inwon, maar ook daadwerkelijk online een autoverzekering sloot was 13%. De overige 25% (van de eerder genoemde 38%) sloot de autoverzekering niet online. Een klein deel zocht informatie juist offline, maar sloot de polis vervolgens zelf op internet. De Nederlandse cijfers steken mager af bij het Verenigd Koninkrijk. Daar zocht en sloot 52% van Indexcijfers voor gebouwen-, inboedel- en glasverzekering Vanaf 1 november 2008 gelden de volgende indexcijfers: 1 december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 162 de respondenten een autoverzekering online. Bij Britse inboedelverzekeringen geldt dit voor 38%. Bron: Am signalen, 17 november 2008 Alle bonussen verboden Op 6 november 2008 heeft minister Bos van Financiën bekend gemaakt een algeheel verbod uit te vaardigen voor bonusprovisies. Niet alleen de omzetgerelateerde bonussen zijn vanaf 1 januari 2009 taboe, maar alle bonussen, ook als die bestemd zijn voor het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. Voor de consument werkt deze uitslag waarschijnlijk positief uit, maar de NBVA, NVA en VvHN vinden dat er een uitzondering gemaakt had moet worden voor de kwaliteitsbonussen. Deze verenigingen vragen zich af of een totaalverbod op bonusprovisies en de balansvoorstellen niet in strijd is met het Europese recht, omdat de MiFiD-regels leidend behoren te zijn. gebouwen inboedels indexcijfers 1990 = = 100 glasverzekering ,3 juli ,0% ,5 juli ,7% ,2 juli ,8% ,8 juli ,4% ,3 juli ,8% ,1 juli % ,6 juli % ,9 juli ,5% ,0 juli ,7% Het indexcijfer gebouwen is gekoppeld aan de CBS-reeks Nieuwbouwwoningen outputindex; 2000 = 100. Voor de consistentie wordt dit getal vermenigvuldigd met de factor 1, Er komt geen uitzondering voor serviceproviders. Wel kunnen deze een bepaald bedrag in rekening brengen aan de consument en kunnen werkzaamheden tegen betaling worden verricht die worden uitbesteed door de aanbieders. In dat geval dienen de aanbieders wel de uitbestedingsregels in acht nemen. De transparantie- en beloningsregels zullen in 2010 worden geëvalueerd. Onderzoek moet in het voorjaar van 2010 uitwijzen of de transparantie van beloning de gewenste markteffecten heeft en of de positie van de klant daadwerkelijk is verbeterd, de balans zelf is niet aan de orde. Die wordt 50/50 (afsluit- versus doorloopprovisie). De andere Bgfo-wijzigingen per 1 januari 2009 komen neer op: alle aanbieders moeten alle kosten van complexe producten nominaal transparant maken, ook de kosten van 8 De onderlinge november 2008

9 JURISPRUDENTIE (fondsen in) fondsen; het begrip kosten bemiddelaar in de modellen De Ruiter wordt aangepast; de volgende stap van de balans afsluit/doorloop naar 60/40 wordt met een jaar uitgesteld; geen balans voor niet-complexe producten. Het gehele plan van wijzigingen in het Bgfo (Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen is voor advies naar de Raad van State gestuurd. De ministerraad heeft inmiddels ingestemd met het voorstel. Het ligt in de bedoeling de wijzigingen per 1 januari 2009 in te voeren, voor zover niet anders bepaald. Pas na het advies van de Raad van State zal de letterlijke tekst van het nieuwe Bgfo gepubliceerd worden. Het zal voor alle betrokkenen nog een enorme inspanning zijn om de nieuwe spelregels te vertalen naar de eigen bedrijfsvoering. Ruim autopolissen gesloten via internet Het afgelopen jaar zijn via internet meer dan autopolissen gesloten, ruim reis- en annuleringsverzekeringen en bijna zorgverzekeringen. TNS Nipo presenteerde deze cijfers woensdag op het congres Internetverzekeren in Leiden. Volgens TNS Nipo hebben in totaal circa twee miljoen huishoudens afgelopen jaar online een verzekering gesloten. Ongeveer 2,9 mln huishoudens van de in totaal zeven miljoen in ons land hebben zich afgelopen jaar georiënteerd op het sluiten van een polis; 2,3 mln deed dat via internet. Uit het onderzoek blijkt verder dat vertrouwde namen als Centraal Beheer, Univé, Postbank, FBTO en Ohra het hoogst scoren als het gaat om het online sluiten van een verzekering. Zo sloot 15% zijn polis bij Centraal Beheer, 13% bij Univé en 9% bij Postbank. Echter 39% deed het via een andere online aanbieder, zoals bijvoorbeeld de ANWB bij wie 1,5% online werd gesloten. Het TNS Nipo onderzoek vond de eerste zes maanden van dit jaar plaats onder ruim huishoudens. Bron: AM signalen 27 november 2008 Verkeersboetes voor rekening werknemer of werkgever!? In een arrest van 13 juni 2008 heeft de Hoge Raad beslist dat verkeersboetes die zijn opgelegd aan de werkgever, vanwege verkeersovertredingen begaan door de werknemer, in beginsel verhaald mogen worden op de werknemer. Wettelijk kader De mogelijkheid om als werkgever schade te verhalen op de werknemer vindt zijn grondslag in artikel 7:661 BW. Dit artikel bepaalt dat de werknemer jegens de werkgever slechts aansprakelijk is bij opzet of bewuste roekeloosheid. Dit houdt in dat alleen als er sprake is van opzet of roekeloosheid aan de kant van de werknemer de werkgever de schade op de werknemer mag verhalen. Uitspraak Hoge Raad De Hoge Raad is van mening, in tegenstelling tot eerdere arresten van de Hoge Raad in 2001 en het Hof Den Haag in 2006 dat niets erop wijst dat bij de invoering van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV) het de bedoeling van de wetgever is geweest om de werkgever de boete te laten dragen. Het oordeel van de Hoge Raad is dan ook dat in beginsel de werkgever niet draagplichtig is voor de verkeersboetes van zijn werknemers. Wel kan de werkgever onder bijzondere omstandigheden op grond van goed werkgeverschap gehouden zijn om de boete te voldoen. Hier kan volgens de Hoge Raad sprake van zijn als bijvoorbeeld blijkt dat de werkgever het begaan van de betreffende verkeersovertreding heeft bevorderd. In tegenstelling tot de eerder gevolgde lijn dat de werkgever alleen de verkeersboetes op de werknemer kon De onderlinge november

10 verhalen indien er sprake was van opzet of bewuste roekeloosheid, is het nu voor de werkgever ook mogelijk om de verkeersboetes te verhalen op de werknemer zonder dat opzet of bewuste roekeloosheid aanwezig is. Hierdoor is het voor de werkgever een stuk makkelijker geworden om verkeersboetes op werknemers te verhalen dan voorheen en is het ook mogelijk om hier nadere afspraken over te maken, mits niet in strijd wordt gehandeld met goed werkgeverschap. Eén kanttekening dient nog wel te worden gemaakt: De werkgever moet bedacht zijn op de fiscale consequenties. Indien de werkgever de boete op de werknemer niet verhaalt terwijl daar wel de mogelijkheid voor is, dan zou dat aangemerkt kunnen worden als loon waar belasting over dient te worden berekend. Bron: Recht toe Recht aan, nr , mr. B.C. Houten, Van Benthem & Keulen Het concurrentiebeding en het schriftelijkheidsvereiste In artikel 7:653 lid 1 BW zijn twee voorwaarden opgenomen waaraan een concurrentiebeding moet voldoen wil het geldig zijn: de werknemer moet bij het aangaan van het concurrentiebeding meerderjarig zijn en het concurrentiebeding moet schriftelijk worden overeengekomen. Wanneer wordt aan het schriftelijkheidsvereiste voldaan? Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat een concurrentiebeding niet geldig is wanneer het is opgenomen in een arbeidsreglement, in algemene voorwaarden of in een CAO. Veel bedrijven hebben een concurrentiebeding opgenomen in hun arbeidsvoorwaardenregeling. Maar is het concurrentiebeding ook geldig indien het in een arbeidsvoorwaardenregeling is opgenomen en de werknemer zich met de regeling akkoord heeft verklaard in een begeleidend schrijven zonder de arbeidsvoorwaardenregeling zelf te ondertekenen? De Hoge Raad heeft hierover uitspraak gedaan. Hij stelt dat aan het schriftelijkheidsvereiste is voldaan wanneer de werknemer een arbeidsovereenkomst, waarin een concurrentiebeding is opgenomen, of enig ander geschrift waarin een concurrentiebeding als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden voorkomt, heeft ondertekend omdat de werknemer daarmee tot uitdrukking brengt dat hij kennis heeft genomen van het concurrentiebeding zoals dat in schriftelijke vorm aan hem ter hand is gesteld en dat hij daarmee instemt. In dit geval werd in een brief gewezen naar bijgevoegde arbeidsvoorwaarden, waarin een concurrentiebeding voorkwam, en verklaarde de werknemer zich door ondertekening van die brief akkoord met die arbeidsvoorwaarden. Volgens de Hoge Raad is dan aan het schriftelijkheidsvereiste voldaan. Hetzelfde geldt indien in een arbeidsovereenkomst naar bijgevoegde arbeidsvoorwaarden wordt verwezen waarin een concurrentiebeding voorkomt. In beide gevallen brengt de werknemer door de ondertekening tot uitdrukking dat hij kennis heeft genomen van het concurrentiebeding zoals dat hem in schriftelijke vorm ter hand is gesteld en dat hij daarmee instemt. Volgens de Hoge Raad is voor de geldigheid van het concurrentiebeding niet vereist dat ook de bijgevoegde arbeidsvoorwaarden waarnaar wordt verwezen door de werknemer zijn ondertekend. Evenmin is vereist dat de akkoordverklaring uitdrukkelijk naar de aanvaarding van het concurrentiebeding verwijst. Ten overvloede merkt de Hoge Raad nog op dat niet aan het schriftelijkheidsvereiste is voldaan indien de werknemer zich akkoord verklaart met de inhoud van een niet als bijlage in schriftelijke vorm bijgevoegd document waarin een concurrentiebeding voorkomt, bijvoorbeeld in geval van verwijzing naar een concurrentiebeding dat zich op intranet bevindt, tenzij de werknemer daarbij uitdrukkelijk verklaart dat hij met het concurrentiebeding instemt. Door dit arrest van de Hoge Raad zal veel eerder dan tot nu toe het geval was, geconcludeerd worden dat aan het schriftelijkheidsvereiste is voldaan. Echter, de voor de werkgever meest veilige weg is toch nog altijd het opnemen van het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst. Bron: Recht toe Recht aan, nr , mr. G.M. Gerdes, Van Benthem & Keulen 10 De onderlinge november 2008

11 FOV Preventiedag 2008 Brandpreventie: een plicht op veel verschillende fronten De FOV Preventiedag 2008, op 12 november jongstleden in Hof van Wageningen (het voormalige WICC), stond in het teken van brand en het voorkomen daarvan. Onder leiding van dagvoorzitter Toon Bullens, voorzitter van de FOV, presenteerden zeven inleiders hun specialistische kennis op dit gebied. Naast een interessant programma bood de dag vanzelfsprekend een goede gelegenheid voor onderlinge gedachtewisselingen. Ongetwijfeld zal ook in die gesprekken schadelastbeheersing een terugkerend thema zijn geweest. Gerard Valenteijn, directeur van schoorsteentechnisch bedrijf Denito, mocht dit jaar het spits afbijten. Zijn presentatie ging over schoorstenen, stookgedrag en inspectiemogelijkheden. Valenteijn behandelde om te beginnen een aantal veelvoorkomende oorzaken van schoorsteenbranden, verdeeld over technische of bouwkundige gebreken en foutief handelen door de gebruiker. In het verlengde daarvan benadrukte hij het belang van goed onderhoud en inspectie van schoorstenen, het laatste bij voorkeur met een camera. Voor het herstel van slechte kanalen adviseerde Valenteijn de toepassing van dubbelwandige pijpen van metaloterm. Na zijn presentatie, met daarin ook nog een film van een schoorsteenbrand, waren er opvallend veel vragen en aanvullingen vanuit de zaal. Gevraagd naar aantallen zei Valenteijn in te schatten dat er jaarlijks zo n schoorsteenbranden voorkomen, waarvan ongeveer de helft een grote gevolgschade heeft. V E I L I G W E R K E N M E T O P E N V U U R Lodewijk Niemöller, directeur van Probasys Benelux, gaf een presentatie over brandveilig werken met open vuur aan daken. Probasys Benelux is de vereniging van producenten en leveranciers van bitumenafdichtingssystemen. Voor het werken met open vuur aan daken bestaan twee normen, NEN 6063 en NVN (voornorm) of ontwerp-nen De eerstgenoemde norm is een eis in het Bouwbesluit. Niemöller knoopte er het advies aan vast om altijd voor KOMO-gecertificeerde dakbedekkingsmaterialen te kiezen. Ook de ontwerp NEN 6050 stelt eisen aan dakbedekkingsconstructies. Deze moeten zo ontworpen zijn, dat werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd met een zo beperkt mogelijke kans op brand. De norm heeft inmiddels tot de ontwikkeling van nieuwe apparaten en werkmethoden geleid. Niemöller liet er daar een aantal van zien, bijvoorbeeld bij dakranden, dakopstanden en dakrandaansluitingen bij de gevel. Hij zei de definitieve norm NEN 6050 in maart 2009 te verwachten. Vervolgens kan deze dan worden voorgeschreven door dakdekkers en opdrachtgevers, maar ook door verzekeraars. M E L D I N G E N V A N B R A N D S T I C H T I N G Ellen Verbeem, communicatiemanager bij de Stichting Meld Misdaad Anoniem, beantwoordde de vraag of M. verzekeraars geld oplevert. Met betrekking tot brand- stichting ontving M. in 2007 en 2008 in totaal 286 meldingen, die tot 57 aanhoudingen en 46 opgeloste zaken leidden (met daarbij de kanttekening dat in slechts 50 procent van de gevallen terugkoppeling plaatsvond). Daarnaast voerde M. een aantal lokale acties in verband met brandstichting. In Heemskerk/ Beverwijk konden twee aanhoudingen worden verricht en daalde het aantal branden van honderd naar nul. In Lemmer vonden twaalf branden plaats en na de actie van M. nog slechts één. Vergelijkbare resultaten waren er in Eersel en Bruchem. Gelet op de gemiddelde schade per brand van euro (in 2006) mag worden geconcludeerd dat M. verzekeraars behoorlijk veel geld oplevert. B R A N D W E E R E N B R A N D P R E V E N T I E Veiligheidsdeskundige bij Marsh Nederland en vrijwillige brandweerman in Capelle aan den IJssel Hans Sevenstern gaf een uitgebreide presentatie over de brandweer in Nederland. Hij schetste de brandweerorganisatie, stond stil bij de bluswatervoorzieningen en behandelde de ins and outs van de binnenaanval. Door middel van foto s en films liet hij zien in welke gevallen zo n binnenaanval wel en niet nuttig is. Tot slot ging Sevenstern in op brandpreventie. Deze krijgt om te beginnen vorm in de beoordeling van bestemmingsplannen en bouwplannen en door de afgifte en handhaving (controle) van gebruiksvergunningen. Van belang op dit gebied is de komst, naar verwachting op 1 januari 2009, van de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo). De omgevingsvergunning is de samenvoeging van verschillende vergunningen, ontheffingen en toestemmingsvereisten voor wonen, ruimte en milieu. Daarnaast zullen in de nabije toekomst nog Europese richtlijnen worden geïmplementeerd. De onderlinge november

12 R I S I C O S V A N E L E K T R I C I T E I T Sprekers op de preventiedag. Staand: Toon Bullens en Frank Smits. Zittend (vlnr): Hans Sevenstern, Michiel Baars, Gerard Valentijn, Rob Lengkeek. C O L O F O N De onderlinge is een uitgave van de FOV (Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland) en verschijnt 10 keer per jaar in een oplage van exemplaren. Leden van de FOV zijn gratis geabonneerd op De onderlinge. Redactiecommissie: Fieke Sjoukes Chris van Toor Met medewerking van: Peter van Steen, Geldermalsen Redactiesecretariaat: Karla van Binsbergen Postbus 92, 3980 CB Bunnik Telefoon Telefax Internet Productie en druk: Drukkerij De Eendracht, Schiedam Overname van (gedeelten van) artikelen is toegestaan mits de bron wordt vermeld. ISSN Z I N E N O N Z I N R O N D O M A S B E S T Michel Baars, directeur van Search Ingenieursbureau BV, ging in op de vernieuwde asbestregelgeving. In 2007 en 2008 is een groot aantal wijzigingen doorgevoerd, waaronder de invoering van het nieuwe asbestverwijderingsbesluit. Dit laatste heeft een veranderde rol van overheidsinstellingen, een verruimde inventarisatieplicht en een opleidingsverplichting door de uitvoerende saneerders tot gevolg gehad. Een asbestinventarisatie is nu verplicht voorafgaande aan sloop, voorafgaande aan verwijderingen van materialen en verontreinigingen en voorafgaande aan werkzaamheden in gebouwen waarin de aanwezigheid van asbest niet kan worden uitgesloten. De verschillende wijzigingen hebben grote gevolgen gehad, ook voor Baars persoonlijk, die al twee keer gearresteerd is geweest vanwege (de later ingetrokken verdenking van) onvoldoende zorgplicht in dit verband. Frank Smits, werkzaam bij UNETO-VNI, besprak de risico s van elektriciteit en hoe deze zo klein mogelijk kunnen worden gehouden. Doordat elektriciteit niet zichtbaar is, worden die risico s vaak onderschat, terwijl de gevolgen meestal zeer ernstig zijn. Smits ging in op de werkwijze van de Vakgroep B&I (beheer en inspectie) van UNETO-VNI op basis van de normen NEN 3140 en NEN 1010 deel 6 en volgens de eisen van het Certificaat voor Toezicht en BRL De veiligheidsinspecties in dit kader zijn gericht op bedrijfszekerheid en het opsporen van brandgevaar, door middel van thermografisch onderzoek, het inventariseren van brandgevaar, de analyse van de lichtnetkwaliteit en energieverbruiksmetingen. Smits gaf aan dat ondanks de inzet van diverse inspecterende organisaties nog veel ongevallen plaatsvinden, niet zelden met de dood tot gevolg. Hij sloot af met sprekende praktijkvoorbeelden van gevaarlijke situaties. P R E V E N T I E E E N P L I C H T De slotact van de Preventiedag was voor Rob Lengkeek van Bureau Lengkeek, Laarman & De Hosson. Hij liet een groot aantal foto s en ook enkele films zien van schade als gevolg van branden, explosies, overstromingen, sneeuwbuien, hagelbuien en stormen. Zijn presentatie maakte nog eens extra helder waarom preventie de buitengewoon belangrijke plicht van de verzekeringsindustrie is. 12 De onderlinge november 2008

Datum 16 januari 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-11121046 Pagina 1 van 5. Betreft

Datum 16 januari 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-11121046 Pagina 1 van 5. Betreft Aanbieders van financiële producten Datum 16 januari 2012 Pagina 1 van 5 Betreft Ketenbeheersing Geachte heer, mevrouw, In 2010 en 2011 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de ketenbeheersing van

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verzekeren

Dienstenwijzer Verzekeren Dienstenwijzer Verzekeren U wilt iets verzekeren, privé of zakelijk. De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij zijn en hoe wij werken. Ook vertellen we u welke verzekeringen

Nadere informatie

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding proeftijd en concurrentiebeding Antwoord 1 In casu is een arbeidsovereenkomst tussen Gert en Plas tot stand gekomen met een proeftijd van twee maanden. Indien een proeftijd is bedongen conform artikel

Nadere informatie

Bekijk hier de uitspraak van de Commissie van Beroep GCHB 2010-401

Bekijk hier de uitspraak van de Commissie van Beroep GCHB 2010-401 Bekijk hier de uitspraak van de Commissie van Beroep GCHB 2010-401 Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 89 d.d. 3 mei 2010 (mr. drs. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. B.F. Keulen

Nadere informatie

Aan de leden van de FOV. Geachte dames en heren,

Aan de leden van de FOV. Geachte dames en heren, CFL 27.086, 16 juni 2009 Aan de leden van de FOV Geachte dames en heren, Hierbij zend ik u informatie over een drietal externe bijeenkomsten/cursussen op het gebied van bovenmatige/passende provisie, beheerst

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

Inleiding. TKA Verzekeringen biedt u deskundig advies en bemiddelingsdiensten aan op het gebied van:

Inleiding. TKA Verzekeringen biedt u deskundig advies en bemiddelingsdiensten aan op het gebied van: Inleiding Hierbij overhandigen wij u het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor TKA Verzekeringen, Gronausestraat 65, 7533 BW te Enschede. Het dienstverleningsdocument heeft

Nadere informatie

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd:

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd: Directie Financiële Markten Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 15 augustus 2007 FM 2007-01901 M Onderwerp Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling invoering Wft De Minister van Financiën, Gelet

Nadere informatie

Datum 29 april 2011 Ons kenmerk TGFO-DDi Pagina 1 van 6. Betreft

Datum 29 april 2011 Ons kenmerk TGFO-DDi Pagina 1 van 6. Betreft Financiële ondernemingen t.a.v. het Bestuur Datum 29 april 2011 Pagina 1 van 6 Betreft Beheerst Beloningsbeleid Geachte heer, mevrouw, Om ervoor te zorgen dat financiële ondernemingen ook in hun beloningsstructuren

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-123 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. M. van Pelt, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-123 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. M. van Pelt, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-123 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. M. van Pelt, secretaris) Klacht ontvangen op : 12 augustus 2015 Ingesteld door : Consument Tegen

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

Directie Directe Belastingen. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. 16 november 2007 DB M

Directie Directe Belastingen. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. 16 november 2007 DB M Directie Directe Belastingen De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 16 november 2007 DB 2007-00589 M Onderwerp Vrijwillige

Nadere informatie

: Loyalis Schade N.V., gevestigd te Heerlen, verder te noemen Verzekeraar

: Loyalis Schade N.V., gevestigd te Heerlen, verder te noemen Verzekeraar Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-208 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, en mr. B.F. Keulen en drs. L.B. Lauwaars R.A., leden en mr. A. Westerveld, secretaris) Klacht ontvangen

Nadere informatie

de naamloze vennootschap Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-278 d.d. 18 juli 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. M.M.C. Oyen, secretaris) Samenvatting Volgens de Commissie is het gedrag van

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, tegen. Ditzo B.V., gevestigd te Zeist, hierna te noemen Aangeslotene. Procesverloop

Samenvatting. Consument, tegen. Ditzo B.V., gevestigd te Zeist, hierna te noemen Aangeslotene. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-162 d.d. 28 mei 2013 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, en mevrouw mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting De auto van consument is in

Nadere informatie

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL )

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Eggens Instituut Module 4: Integrale PARP en Zorgplicht Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-172 d.d. 23 april 2014 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. E.J. Heck, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Wft deskundigheidsbouwwerk

Wft deskundigheidsbouwwerk Wft deskundigheidsbouwwerk Mr. J. Oosterbaan Martinius Algemeen directeur Bureau D & O D & O april 2012 1 Inhoud Actualiteiten Huidige eisen deskundigheid Vergunning Wft pensioenverzekering Wensen minister

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 21 d.d. 2 april 2009 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil - Stork en mr. B. Sluijters) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene.

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-381 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. C.E. du Perron en mr. E.M. Dil-Stork, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 5 maart 2012.

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 5 maart 2012. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-122 d.d. 17 april 2012 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Reisverzekering, toepasselijkheid verzekeringsvoorwaarden,

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12016220

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12016220 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT juli 2013 Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande

Nadere informatie

1. Inleiding. Geacht bestuur, geachte directie,

1. Inleiding. Geacht bestuur, geachte directie, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht horizontale functies en integriteit Expertisecentrum markttoegang Onderwerp Verzoek om reactie vanwege de vrijstelling van kleine schadeverzekeraars Postbus 98 1000

Nadere informatie

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Beste relatie, Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze speciale nieuwsbrief over personentoetsingen is opgesteld

Nadere informatie

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon.

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon. Diensten wijzer Dienstenwijzer OWM Achterhoek Verzekeringen is een onderlinge brandverzekeraar, en tevens adviseur en bemiddelaar op het gebied van verzekeringen en hypotheken. Anders dan bij een commerciële

Nadere informatie

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Uit voorlopige cijfers 1 van de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) blijkt dat de verzekeringsbranche na een moeizame periode (vanaf 1999) zich enigszins hersteld

Nadere informatie

Dienstenwijzer. In deze diensten- dienstverleningswijzer leest u dan ook alles over onze dienstverlening.

Dienstenwijzer. In deze diensten- dienstverleningswijzer leest u dan ook alles over onze dienstverlening. Pagina 1 van 8 Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie ( dienstenwijzer ) te verstrekken.

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 19 d.d. 1 april 2009 (mr. B. Sluijters, voorzitter, en mr. drs. M.L. Hendrikse, mr. M.M. Mendel, dr. D.F. Rijkels en dr. B.C. de Vries) 1. Procedure

Nadere informatie

Alles over de kosten van ons advies

Alles over de kosten van ons advies Alles over de kosten van ons advies Alles wat u vooraf wilt weten over de kosten van onze dienstverlening bij advies en bemiddeling van uw verzekeringen en financiële producten. Advies en abonnementstarieven

Nadere informatie

Datum 13 april 2015 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Merkies (SP) over de kwaliteit hersteladvies bij beleggingsverzekeringen

Datum 13 april 2015 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Merkies (SP) over de kwaliteit hersteladvies bij beleggingsverzekeringen > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-233 d.d. 17 juli 2013 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. A.P. Luitingh, en mr. J.Th. de Wit, leden, en mevrouw mr. M. Nijland, secretaris)

Nadere informatie

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ALGEMEEN In dit document stelt het kantoor zich graag aan u voor en wordt de werkwijze die gehanteerd wordt beschreven. Tevens treft u een beschrijving van de diensten aan en wordt

Nadere informatie

Rapport. Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Amsterdam. Datum: 10 april 2013. Rapportnummer: 2013/0031

Rapport. Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Amsterdam. Datum: 10 april 2013. Rapportnummer: 2013/0031 Rapport Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Amsterdam Datum: 10 april 2013 Rapportnummer: 2013/0031 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het UWV tot op heden niet duidelijk

Nadere informatie

Vertrouwelijk. Beste relatie

Vertrouwelijk. Beste relatie Vertrouwelijk Beste relatie Datum: 26 februari 2013 Ons kenmerk: All Finance BV / directe beloning Behandeld door: J.C.W. de Laat Telefoonnummer: 040-257 49 40 sjakdelaat@all-finance.nl Onderwerp: Directe

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1929 Vragen van het lid

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Consument heeft met het door haar ondertekende

Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Consument heeft met het door haar ondertekende Niet-bindende uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-50 d.d. 16 februari 2012 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. S.N.W. Karreman,

Nadere informatie

Concept Ministeriële regeling

Concept Ministeriële regeling Concept Ministeriële regeling Regeling van de minister van Financiën met betrekking tot het stellen van regels over de eed of belofte die personen werkzaam bij financiële ondernemingen moeten afleggen

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering

Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering Inleiding De adviseur die zich bezighoudt met advisering over uitvaartverzekeringen, is verplicht een passend advies te geven. De adviseur dient er altijd voor

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 16 april 2012.

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 16 april 2012. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-174 d.d. 12 juni 2012 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers.

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Interpolis InkomenVoorElkaar De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-22 d.d. 24 januari 2012 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT

DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT Op alle diensten die door PSI Pensioenbeheer worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank Samen sterker U wilt inzicht in de risico s die u loopt en de financiële consequenties daarvan. U wilt weten hoe u met deze risico s kunt omgaan, of het

Nadere informatie

Op basis van de afgegeven vergunningen door de AFM is advisering mogelijk met betrekking tot de navolgende producten:

Op basis van de afgegeven vergunningen door de AFM is advisering mogelijk met betrekking tot de navolgende producten: Noordakker 12 2371 DB Roelofarendsveen T 071-2600666 E info@kuiperadvies.com W www.kuiperadvies.com Kuiper Advies KvK 51311909 BTW nr. 084.969.544.B.02 Rabobank 1588.33.317 Sinds begin 2011 is Kuiper Advies

Nadere informatie

Verantwoording. Volledigheid Zorgvergelijker Geld.nl

Verantwoording. Volledigheid Zorgvergelijker Geld.nl Verantwoording Met de Zorgvergelijker 2015 van Geld.nl kun je op basis van je specifieke zorgwensen bepalen welke zorgverzekering de beste dekking voor de laagste premie biedt. Alle data aangaande de voorwaarden

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv Dit document wordt u aangeboden door Nationale Financiële Adviesgroep bv, gevestigd Laan op Zuid 196-198 te 3071 AA Rotterdam.

Nadere informatie

Onze dienstverlening Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren in schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en

Onze dienstverlening Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren in schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en Dienstenwijzer Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 146 d.d. 4 november 2009 (de heer mr. R.J. Paris, voorzitter, de heren E.J.M. Mackay en mr. C.E. du Perron) 1. Procedure De Commissie beslist

Nadere informatie

Verlening van de aanvankelijke verklaringen van geen bezwaar

Verlening van de aanvankelijke verklaringen van geen bezwaar Directie Financiële Markten De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 26 februari 2008 FM 2008-00445 M Onderwerp ABN

Nadere informatie

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene.

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-233 d.d. 6 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mevrouw mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Consument en Aangeslotene hebben

Nadere informatie

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL )

Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Eggens Instituut Module 2: Toegang tot financiële markten Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial Law (CSFL ) Registeropleiding Financieel Recht Certified Specialist Financial

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 100.99 ingediend door: wonende te hierna te noemen 'klaagster, tegen: gevestigd te hierna te noemen verzekeraar'. De Raad van

Nadere informatie

Onze bereikbaarheid U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen.

Onze bereikbaarheid U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen. WFT Dienstenwijzer Inleiding U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen

Nadere informatie

De bedrijfscode van JNW makelaars.

De bedrijfscode van JNW makelaars. De bedrijfscode van JNW makelaars. Pagina Inleiding 2 1. Toepasselijkheid 2 2. Toezichthouder 2 3. Integer handelen 3 4. Onrechtmatig handelen 3 5. Nieuwe medewerkers 3 6. Cliëntenonderzoek 3 7. Betrokkenheid

Nadere informatie

SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK. Bureau D & O. Hoevelaken, oktober 2015

SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK. Bureau D & O. Hoevelaken, oktober 2015 SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK Bureau D & O 2015 Hoevelaken, oktober 2015 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 1 1 INLEIDING... 3 2 BEOORDELING AANBIEDERS ZORGVERZEKERINGEN... 5 3 AANTAL ZORGPOLISSEN... 7

Nadere informatie

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V.

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V. Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van De verschillende bedrijfstakken van financiële dienstverlening en in het bijzonder hechten grote waarde aan goede voorlichting

Nadere informatie

HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV

HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014 Voorzitter/Lid College van Bestuur 1 DE ONDERGETEKENDEN: 1 De Stichting/Vereniging., statutair gevestigd te.... te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 5 juli 2007 FM 2007-01654 M

Directie Financiële Markten. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 5 juli 2007 FM 2007-01654 M Directie Financiële Markten De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 5 juli 2007 FM 2007-01654 M Onderwerp Wetgevingsoverleg

Nadere informatie

Datum 9 mei 2014 Betreft Beantwoording Kamervragen Van Hijum (CDA) over bijzonder beheer van banken

Datum 9 mei 2014 Betreft Beantwoording Kamervragen Van Hijum (CDA) over bijzonder beheer van banken > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-373 d.d. 9 oktober 2014 (mr. P.A. Offers, prof. mr. E.H. Hondius en drs. W. Dullemond, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Wat kunnen we van elkaar verwachten?

Wat kunnen we van elkaar verwachten? Wat kunnen we van elkaar verwachten? U heeft ons de zorg voor uw verzekeringen en/of andere financiële producten toevertrouwd of overweegt dit te gaan doen. In deze dienstenwijzer informeren wij u over

Nadere informatie

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 6 februari 2012.

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 6 februari 2012. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-103 d.d. 2 april 2012 (mr. P.A. Offers, voorzitter, B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 117 d.d. 5 mei 2011 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 117 d.d. 5 mei 2011 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 117 d.d. 5 mei 2011 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting De auto van Consument is tijdens een aanrijding

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve Rechtsbijstandverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve Rechtsbijstandverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Rechtsbijstandverzekering Hoe zorgt u ervoor dat u uw recht haalt? Een conflict is zo geboren. Met uw werkgever, een winkel of uw buren. U vindt

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling mobiliteit personeel Noord-Brabant 2015 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel C.15 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen Your Financials Heerenveen Bezoekadres : Businesspark Friesland West 27A, 8447 SL Heerenveen Postadres : Businesspark Friesland West

Nadere informatie

Toezicht nationale instellingen Betaalinstellingen en bijzondere projecten. Pagina 1 van 5

Toezicht nationale instellingen Betaalinstellingen en bijzondere projecten. Pagina 1 van 5 Inleiding Maarten Gelderman voor seminar "Zeven toezichttips om je instelling compliant te laten zijn" voor de sector betaalinstellingen van woensdag 9 september 2015 1 Toezicht nationale instellingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2013

Nieuwsbrief juli 2013 Nieuwsbrief juli 2013 Inhoud: Concurrentiebeding: geldigheid en uitleg Finale kwijting en fraude: valt het er wel of niet onder? Loonbetaling: wijzigen en stopzetten Oproepkrachten Wijziging Wet op de

Nadere informatie

Feedbackstatement wijziging Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft naar aanleiding van de reacties op consultatie in de periode

Feedbackstatement wijziging Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft naar aanleiding van de reacties op consultatie in de periode Feedbackstatement wijziging Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft naar aanleiding van de reacties op consultatie in de periode 7 juli 2015 21 augustus 2015 Publicatiedatum: 25 februari

Nadere informatie

Zorgverzekering Beter Voor Nu 2012. De beste Zorg voor nu en later

Zorgverzekering Beter Voor Nu 2012. De beste Zorg voor nu en later Zorgverzekering Beter Voor Nu 2012 De beste Zorg voor nu en later Uw leven is veranderd Uw zorgverzekering verandert mee Verschillende mensen hebben verschillende wensen. Uw manier van leven is anders

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument.

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument. U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens: De kerngegevens

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld. Compleet bij Elkaar Pakket

Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld. Compleet bij Elkaar Pakket Overzichtelijk verzekerd, gemakkelijk geregeld Compleet bij Elkaar Pakket 2 Compleet bij Elkaar Pakket Gemak, overzicht en een rustgevend gevoel In het Compleet bij Elkaar Pakket kiest u alle schadeverzekeringen

Nadere informatie

PUBLICATIE NIEUWE NEN 3569; Wat zijn bouwbreed de gevolgen?

PUBLICATIE NIEUWE NEN 3569; Wat zijn bouwbreed de gevolgen? PUBLICATIE NIEUWE NEN 3569; Wat zijn bouwbreed de gevolgen? Bij het ter perse gaan van deze tweede nieuwsbrief ligt de ontwerp NEN 3569, handelend over vlakglas voor gebouwen, voor commentaar ter inzage.

Nadere informatie

Commissie voor geschillen CAO-BVE Jaarverslag 2013

Commissie voor geschillen CAO-BVE Jaarverslag 2013 Commissie voor geschillen CAO-BVE Voorwoord Hierbij treft u aan het jaarverslag 2013 aan van de Commissie voor geschillen CAO-BVE. In het kader van de efficiency en in navolging van vele andere instanties

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 41 d.d. 22 februari 2011 (mr. B.F. Keulen, voorzitter, mw. mr. E.M. Dil-Stork en prof. mr. M.L. Hendrikse) Samenvatting Natura-uitvaartverzekering.

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2008. informatie voor de particulier

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2008. informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan zorgeloos verzekerd in 2008 informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan de basisverzekering zorgeloos verzekerd Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

Mr. J. Oosterbaan Martinius Algemeen directeur Bureau D & O

Mr. J. Oosterbaan Martinius Algemeen directeur Bureau D & O Mr. J. Oosterbaan Martinius Algemeen directeur Bureau D & O 1 Inhoud Aanleiding voor nieuwe eisen Geconstateerde gebreken Leidraden tweedepijler pensioenproducten Inhoud regeling deskundigheid Examen versus

Nadere informatie

Themasessie transitievergoeding

Themasessie transitievergoeding Themasessie transitievergoeding de Ins en Outs Dinsdag 14 juni 2016 Mr. W.M. Limberger Advocaat Stein Advocaten Zwolle Eekwal 4 8011 LD ZWOLLE Tel : 038-4215221 Fax: 038-4218190 E-mail: limberger@steinadvocatenzwolle.nl

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

Een klacht over een financiële onderneming?

Een klacht over een financiële onderneming? Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Weet wat je kunt doen Een klacht over een financiële onderneming? Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen met klachten over een

Nadere informatie

1. Inleiding 2513AA22XA

1. Inleiding 2513AA22XA > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Inleiding. Randstad Financieel Adviesgroep BV Van Schravendijkplein GV Vlaardingen. Hierbij ontvangt u de dienstenwijzer van:

Inleiding. Randstad Financieel Adviesgroep BV Van Schravendijkplein GV Vlaardingen. Hierbij ontvangt u de dienstenwijzer van: Inleiding Hierbij ontvangt u de dienstenwijzer van: Randstad Financieel Adviesgroep BV Van Schravendijkplein 1 3131 GV Vlaardingen Dit document heeft als doel inzicht te geven wat wij voor u kunnen doen

Nadere informatie

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl.

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl. Verantwoording Over Geld.nl Geld.nl gelooft dat je mensen in staat moet stellen om op een eenvoudige manier zelf de juiste financiële producten te kiezen. Mensen hebben over het algemeen een hekel aan

Nadere informatie

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Klachtenregeling IGZ Artikel 1 1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de inspectie zich in een bepaalde aangelegenheid jegens

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud Neem geen risico met uw inkomen 4 Wettelijke regelingen 5 OHRA Inkomensgarantieplan Basis 7 OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

Jaarverslag klachtenbehandeling 2004

Jaarverslag klachtenbehandeling 2004 Jaarverslag klachtenbehandeling 2004 Afdeling Bestuursondersteuning en Personeelszaken maart 2005 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Klachtenregeling 5 3. Communicatie 10 4. Samenvatting en aanbevelingen 10 2 1.

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-287 d.d. 28 juli 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, drs. W. Dullemond en mr. B.F. Keulen, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Directie Financiële Markten Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag

Nadere informatie

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid Dienstenwijzer Wet op het financieel toezicht december 2014 De Regt assurantiën v.o.f., handelend onder de namen De Regt adviesgroep, De Regt assurantiën, De Regt adviseurs, De Regt pensioenadviseurs,

Nadere informatie

U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea 1 Inhoud Als u er zelf niet uitkomt 3 Daarom kiest u voor onze Rechtsbijstandverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie