Notitie Velsen, vervolg Welzijn Nieuwe Stijl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie Velsen, vervolg Welzijn Nieuwe Stijl"

Transcriptie

1 Notitie Velsen, vervolg Welzijn Nieuwe Stijl C. Kolner, WNS adviseur, 14 juli 2011 Inleiding In de gemeente Velsen is, parallel aan de voorbereiding van het WMO-beleidsplan , sinds januari 2011 een proces in gang gezet met als doel een heroriëntatie op welzijn vanuit de 8 bakens Welzijn Nieuwe Stijl. Tegelijkertijd hebben noodzakelijk bezuinigingen hun aandacht opgeëist en is de gemeente genoodzaakt in samenwerking met de welzijnspartners te kijken naar besparingen die op korte en lange termijn kunnen worden doorgevoerd. Eind juni beslist de Raad over de wijze waarop de bezuinigingen de komende jaren hun beslag krijgen. Belangrijke ontwikkelingen die naast de bezuinigingen- de rol en functie van het welzijnswerk en de maatschappelijke begeleiding in de gemeente de komende jaren mede beïnvloeden zijn: - De drie decentralisaties: de overheveling van de functie begeleiding uit de ABWZ, de jeugdzorg en werken naar vermogen naar de gemeenten. - Afbouw van het persoonsgebonden budget (PGB), een recente maatregel van dit kabinet waarvan de consequenties grotendeels door de gemeenten moeten worden opgevangen. Deze notitie blikt uitgaande van de bezuinigingen en vele genoemde veranderingen die het overheidsbeleid de komende jaren beïnvloeden - vooruit op de toekomst van welzijn in Velsen en bouwt tevens voort op de verschillende discussies die de afgelopen periode zijn gevoerd 1. In deze notitie verwoorden de gemeente en de welzijnsinstellingen samen welke inhoudelijke uitgangspunten centraal staan en welke maatregelen en (inhoudelijke) investeringen de komende periode nodig zijn om de 8 bakens van Welzijn Nieuwe Stijl 2 te vertalen in een nieuw welzijnsbeleid. Tevens wordt een vervolgtraject voorgesteld gericht op het in kaart brengen van de consequenties van de decentralisaties en mogelijke risico s van de noodzakelijke bezuinigingen, zeker waar het de meest kwetsbare groepen in Velsen betreft. Dit is nodig voor zover deze consequenties door welzijn en maatschappelijke begeleiding kunnen worden opgevangen. Deze notitie sluit aan bij de inhoud van de nieuwe Wmo nota en de onlangs opgestelde structuurvisie van de gemeente Velsen. Uitgangspunten WNS voor Velsen De gemeente Velsen en de welzijnsinstellingen zoeken gezamenlijk naar een nieuwe basis voor een toekomstig welzijnsbeleid, waarin de belangrijkste uitgangspunten van de Wmo (participatie, meedoen) en de bakens Welzijn Nieuwe Stijl richtinggevend zijn. De partijen onderstrepen het belang van een beleid waarin op basis van het hieronder genoemde viertrapsmodel in de toekomst een andere verdeling van voorzieningen mogelijk wordt. 1 Zie o.a. de Rode draad die is opgesteld op basis van een brede discussie met het veld (28 maart 2011) en de interne notitie Richting bezuinigingen Welzijn Velsen (10 april 2011).. 2 Gericht op de vraag achter de vraag, eigen kracht van de burger, direct erop af, formeel en informeel in optimale verhouding, balans van collectief en individuele vertrekkingen, integraal werken, niet vrijblijvend maar resultaatgericht en gebaseerd op ruimte voor de professional.

2 Professionele inzet (individuele voorziening) op maat Een collectieve vooriening alleen waar nodig Mensen zorgen voor elkaar (civil society) Mensen zorgen voor zichzelf (eigen kracht) (Huitink et al, 2010, uit Krachtgerichte sociale zorg, Penninx, K. e.a., Movisie 2011) Kenmerkend voor dit model zijn de volgende uitgangspunten: 1. Mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid. Iedereen is verantwoordelijk voor het regelen van zaken die nodig zijn voor zelfredzaamheid en participatie, in overleg met en steun van het eigen (sociale) netwerk. 2. Civil society: burgers zijn niet alleen verantwoordelijk voor zichzelf, maar ook voor elkaar. Ze worden geacht elkaar waar nodig te helpen te participeren. Denk daarbij aan burenhulp, vrijwilligerswerk en andere initiatieven waarin mensen gezamenlijke doelen oppakken: verenigingen, werkgroepen, buurtcomités etc. 3. Collectieve arrangementen door de overheid: de gemeente voorziet in collectieve ondersteuning van participatie, waarvan alle burgers, inclusief de kwetsbare onder hen, gebruik kunnen maken. Meestal doet de overheid dit via opdracht aan derden zoals welzijnsinstellingen, vrijwilligerscentrales, algemeen maatschappelijk werk, sport, cultuur en recreatie. 4. Individuele verstrekkingen door de overheid: de gemeente moet voorzien in een persoonsgebonden ondersteuningsaanbod voor zelfredzaamheid en participatie, indien hierin op de lagere treden van de piramide niet voorzien kan worden. Het kan gaan om voorzieningen als informatie en advies, regieondersteuning, mobiliteit, woningaanpassingen, praktische hulp, psychosociale begeleiding, huishoudelijke verzorging, dagbesteding, sociale contacten en veiligheid. De uitvoering van dit model is op dit moment nog geen werkelijkheid in Velsen. Om zicht te krijgen op de meest wenselijke verbeterpunten voor Velsen is het maken van een goede momentopname gekoppeld aan een ideaal plaatje voor de toekomst noodzakelijk.

3 Voor het bepalen van de koers voor de toekomst in Velsen zijn allereerst een aantal aanvullende uitgangspunten op bovengenoemd model noodzakelijk op basis waarvan het toekomstig beleid aangescherpt en getoetst kan worden. Een aantal uitgangspunten is te destilleren uit de eerdergenoemde recente (WNS en WMO-participatie ) bijeenkomsten en separaat overleg dat de gemeente met diverse partijen heeft gevoerd. Deze aanvullende uitgangspunten voor het duurzaam toekomstig sociaal beleid in Velsen, met aandacht voor de kwetsbaren, zijn met name: Vragen en behoeften van burger uitgangspunt voor beleid. Het goed in kaart brengen van deze vraag is dus cruciaal. Organisatie wonen, welzijn, maatschappelijke begeleiding en zorg dichtbij de burger (1- loket, korte lijnen, het kennen van de doelgroep t.b.v. het leveren van maatwerk) Versterken van de eigen regie en zelfredzaamheid van de burger Voorrang voor kwetsbare groepen: Bij toenemende of blijvende schaarste gaan kwetsbare groepen voor andere burgers (uitvoering nieuwe AWBZ-taken). Aandacht en zorg voor de meest kwetsbare groepen blijft daarmee gegarandeerd Niet alleen problemen oplossen maar ook voorkomen (aandacht voor preventie en vroegtijdige signalering) Verbinding tussen zelfredzame burger en niet zelfredzame burgers (verbinding sterk met zwak), via ondermeer een gerichte aanpak van vrijwilligerswerk, mantelzorg (civil society) Integratie van activiteiten voor verschillende doelgroepen, onder meer via 1 accommodatie per wijk. Onzekerheden Wat lastig is voor het bepalen van de juiste koers zo constateren gemeente en de welzijnsinstellingen - is dat er op dit moment vele onzekerheden maar ook dilemma's 3 zijn. Zo realiseren gemeente en welzijnsinstellingen zich dat allerlei vragen nog op antwoord wachten: 1. Wat zijn momenteel de meest kwetsbare groepen in Velsen? Welke groepen dreigen (meer dan nu) tussen wal en schip te vallen als de consequenties van de AWBZ en jeugdzorg decentralisatie, het wegvallen van het PGB, veranderingen t.a.v. de wet Werken naar vermogen 4 en de recente bezuinigingen voelbaar en zichtbaar worden? 2. Hoe breng je de vraag van burgers het meest effectief in beeld en hoe zorg je ervoor dat het aanbod van voorzieningen welzijn, wonen en zorg beter gaat aansluiten op de behoeften en vragen van mensen binnen de beschikbare mogelijkheden en middelen? Is inzet van collectief voor individueel een oplossing voor alle groepen? 3. Wat is nodig maar ook wat is haalbaar en realistisch als het gaat om meer een eerder aanspreken van de eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van mensen en hun (sociale) omgeving? Hoe versterken we de civil society? 3 Zie bijgevoegd (intern) document :Dilemma's WNS door A. Bogaart, DSP-groep, juli Voor meerdere groepen burgers is er sprake van overlap in de regelingen en uitkeringen waarmee zij te maken hebben (bv. jongeren met een verstandelijke of psychiatrische beperking die en AWBZ begeleiding krijgen en binnen de Jeugdzorg vallen) en zijn de veranderingen extra ingrijpend.

4 4. Hoe gaan we het proces (dichtbij de burger) inrichten met alle relevante partijen? Hier worden niet alleen de welzijnsinstellingen bedoeld maar alle partijen die in de toekomst een rol kunnen spelen en met wie de gemeente ook een subsidierelatie kan aangaan. 5. Hoe bevorderen en bewaken we de kwaliteit en hoe zorgen we ervoor dat het welzijnswerk / maatschappelijke begeleiding de komende jaren beter verantwoord wordt zowel in de richting naar burgers, naar elkaar (partijen WWZ) als naar de subsidiegever? 6. Hoe passen we dit alles in het juiste tijdpad (bezuinigingen, taakstelling)? Vervolg WNS Velsen Op grond van bovenstaande ontwikkelingen en onzekerheden wordt voorgesteld voor het bepalen van een goed vervolg voor WNS Velsen op korte termijn een aantal van deze vragen bij de kop te pakken, in lijn met het WMO-beleid en het tijdpad van de bezuinigingen. Zodoende kan duidelijkheid worden gecreëerd en vaart worden gezet achter het traject. Deeltrajecten op basis van de eerdergenoemde uitgangspunten. Voorgesteld wordt onderstaande deeltrajecten te starten met traject 1 t/m 3 - op korte termijn en parallel aan elkaar uit te voeren in samenwerking met betrokken partijen en instellingen. Voorgesteld wordt deze deeltrajecten aan deelcommissies of werkgroepen (met daarin verschillende relevante formele en informele partijen) toe te vertrouwen die een afgebakende tijd krijgen om tot concrete aanbevelingen en voorstellen te komen. Onder regie van de gemeente worden de deeltrajecten 1 t/m 3 getrokken door de welzijnsorganisaties. Nadat traject 1 t/m 3 na de zomer zijn uitgevoerd en in aanbevelingen zijn uitgewerkt worden met deze resultaten gezamenlijk de trajecten 4 en 5 opgepakt. Vraag 6 wordt door de gemeente zelf beantwoord en bewaakt tijdens het proces. In overleg met de gemeente wordt per deeltraject bekeken wie verder betrokken is en meedoet. Per deeltraject wordt een aantal deelvragen gesteld dat (naast de in deze notitie genoemde uitgangspunten) richtinggevend is. Voor de beantwoording van de vragen worden zowel literatuur en relevante gegevens geraadpleegd 5 maar ook gesproken met relevante betrokkenen (dit kan op individuele basis maar ook in de vorm van een of meerdere bijeenkomsten). Elk deeltraject mondtnadat het nodige werk is verricht - uit in een (zeer) beknopte onderbouwende rapportage en aantal concrete aanbevelingen voor beleid (hooguit 3 A4). Dit kan ook resulteren in een voorstel voor het uitvoeren van een of meerdere pilots. Voor de planning moet worden gedacht aan een termijn van 6 weken tot 3 maanden (incl. zomerperiode) dat de aanbevelingen worden opgeleverd. Uiterlijke datum van opleveren resultaten is 1 oktober. Op 12 september bespreken we met elkaar de tussenstand. Via een opdrachtverlening voor elk deeltraject kan in korte tijd een flinke stap voorwaarts gemaakt worden in de beleidsvoorbereiding voor Welzijn Nieuwe Stijl Velsen. De adviseur WNS kan elk traject een snelle start geven door relevante landelijk beschikbare informatie aan te leveren. 5 Er is elders al heel veel uitgezocht, informatie beschikbaar en ervaring opgedaan met verschillende werkwijzen. Het is goed dat Velsen daar kennis van neemt om daarna te kijken welke oplossingen en werkwijzen in de eigen gemeente het meest passend zijn. Zie format voor instructies werkwijze.

5 Deeltraject 1: Zicht krijgen op kwetsbare groepen en consequenties decentralisaties 1. Wat zijn momenteel de meest kwetsbare groepen in Velsen, om wie gaat het in het bijzonder en om hoeveel aantallen gaat het? NB> interessant is een onderscheid te maken tussen de zelfredzame burger, burgers die te maken hebben met een tijdelijk regieverlies (door bv. scheiding of ziekte) en mensen met een langdurig (chronisch) of permanent regieverlies en dus zorgafhankelijke burgers 6. Zie ook bijlage Hoe is de spreiding en verdeling van deze groepen binnen wijken en buurten in Velsen? 3. Welke groepen dreigen (meer dan nu) tussen wal en schip te vallen als de consequenties van de AWBZ en jeugdzorg decentralisatie, het wegvallen van het PGB, veranderingen t.a.v. de wet Werken naar vermogen en de bezuinigingen voelbaar en zichtbaar worden? Welke groepen worden dubbel getroffen? 4. Zijn er ook groepen te benoemen die nu wel gebruik maken van voorzieningen terwijl zij dit niet echt nodig hebben en beter gebruik kunnen maken van eigen netwerken en eigen kracht? 5. Hoe kan de gemeente met de partijen voorkomen dat er misstanden ontstaan bij deze groepen? 6. Wat is (minimaal) nodig om maatwerk te leveren aan de meest kwetsbaren? 7. Welke partijen moeten daarbij zeker betrokken zijn? Deeltraject 2: Zicht krijgen op vragen van burgers. Goede match vraag en aanbod 8. Hoe breng je de vraag van burgers het meest effectief in beeld? Welke methodieken zijn effectief en uitvoerbaar? Welke ervaringen zijn hiermee elders in het land opgedaan? 9. Wat is minimaal nodig aan (basis) voorzieningen om deze vraag permanent in beeld te krijgen en houden? Welke partijen dienen daarbij in de frontlinie te opereren? 10. Wat zijn geschikte criteria om vragen van burgers op collectieve dan wel individuele wijze te vertalen in een passend aanbod? (moet collectief altijd voor individueel gaan en hoeveel collectieve voorzieningen zijn dan nodig?). Wie maakt die afweging en houdt controle? 11. Hoe zorg je ervoor dat het huidige aanbod van voorzieningen welzijn, wonen en zorg beter gaat aansluiten op de behoeften en vragen van mensen binnen de beschikbare mogelijkheden en middelen? Wat is er nodig aan voorzieningen (nabij, toegankelijk, laagdrempelig) om bv. de groeiende groep kwetsbare ouderen in de toekomst te kunnen ondersteunen. 12. Op welk niveau dienen voorzieningen voor de burger toegankelijk gemaakt te worden (regionaal, lokaal en wijk en buurtniveau?) en hoe kan de verbinding en afstemming tussen de diverse voorzieningen WWZ en niveaus versterkt worden (denk aan activiteiten corporaties, loket gemeente, wijkcoördinatoren, activiteiten vrijwilligerscentrale etc)? 6 In het essay Burgerkracht: de toekomst van sociaal werk in Nederland (RMO, 2011) wordt de volgende algemene verdeling aangehouden: 80% van de mensen redt zichzelf uitstekend, een percentage van 20% heeft professionele ondersteuning nodig waarbij het bij 15% gaat om mensen met lichte meervoudige problemen en 5% die permanente steun nodig heeft vanwege zware meervoudige problematiek. ER is overigens kritiek op deze cijfers. De groep mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben in is vele wijken en buurten hoger.

6 13. Welke andere (ook informele) partners komen in beeld als eigen kracht, informele zorg en collectieve voorzieningen voor professionele zorg gaan? 14. Op welke wijze kun je als gemeente stimuleren dat deze andere partijen ook meer in beeld komen en betrokken worden (op wijk- en buurtniveau)? Deeltraject 3. Versterken civil society 15. Wat is nodig maar ook wat is haalbaar en realistisch als het gaat om meer een eerder aanspreken van de eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van mensen en hun (sociale) omgeving? 16. Welke methodieken zijn er om de eigen kracht van mensen te versterken? Welke worden al in Velsen toegepast of kunnen in de toekomst toegepast worden? 17. Welke rek is er nog en hoe kan die worden benut? Is er nog winst te behalen in de inzet van vrijwilligers en kunnen meer mantelzorgers worden ingeschakeld. Of krijgen we juist meer te maken met afhakers en mensen (mantelzorgers) die overbelast zijn? Hoe kan dat worden voorkomen, wat is daarvoor nodig? 18. Hoe kan het huidige (wijk)beleid zelfredzame mensen meer aanspreken en verleiden om een rol te spelen als vrijwilliger t.b.v. steun aan kwetsbaren? 19. Hoe bereiden we de burger voor op de nieuwe rol- taak en verantwoordelijkheidsverdeling (betreft communicatie) Deeltraject 4: Organisatie en samenwerking 20. Hoe gaan we het proces inrichten met alle relevante partijen? Hier worden niet alleen de welzijnsinstellingen bedoeld maar alle partijen die in de toekomst een rol kunnen spelen en met wie de gemeente ook een subsidierelatie kan aangaan. 21. Hoe kan beter vorm gegeven worden aan het opdrachtgever- opdrachtnemerschap (tevens regierol gemeente vs. uitvoerende regie maatschappelijke instellingen) 22. Wat is een goede rol- en taakverdeling tussen de partijen? 23. Welke prikkels (bv. financiële prikkels) zijn nodig om partijen beter met elkaar te laten samenwerken? Wat vraagt dit van de aansturing door de gemeente? 24. Op welke niveau en schaal kunnen we daarbij het beste opereren (wijk/buurtniveau of meer uitgaan van grotere regio s?). 25. Zijn integrale sociale teams (model Leeuwarden) of wijkcoaches (à la Enschede) op termijn ook een idee voor Velsen? Zo ja, in welke vorm? Zo nee, wat is een goed alternatief? 26. Hoe kan een verbinding worden gemaakt met het reguliere wijkbeleid in Velsen (vooral gericht op schoon, heel en veilig`)?

7 Deeltraject 5 Kwaliteit en verantwoording 27. Hoe zorgen we ervoor dat de methoden van werken binnen welzijn en maatschappelijke begeleiding beter gefundeerd worden en beantwoorden aan evidence based criteria? 28. Hoe kan de gemeente een positieve en stimulerende rol spelen in beter gebruik van evidence based methoden binnen het welzijnswerk en de maatschappelijke begeleiding? 29. Hoe zorgen we ervoor dat het (resultaat van) welzijnswerk de komende jaren beter verantwoord wordt zowel in de richting naar burgers, naar elkaar (partijen WWZ) als naar de subsidiegever? 30. Hoe bouwen we een systeem in van dialoog met burgers waarbij leren en reflecteren meer onderdeel gaan vormen van de beleidscyclus? 31. Wat is er nodig om de agogisch medewerkers en andere professionals voor te bereiden op deze omslag? Denk aan deskundigheidsbevordering, wijzigingen in personeelsbeleid etc?

8 Bijlage: schema doelgroepen en bakens Burgers Zelfredzame burgers Vraag en eigen kracht van de burger (baken 1 t/m 3) Burgerinitiatieven Activering burgers Stimuleren vrijwillige inzet en burgerparticipatie etc Proces en organisatie (baken 4 t/m 6) Reguliere wijkteams ondersteunen burgers Via buddytrajecten en maatjes trajecten kunnen zelfredzame burgers worden geworven om sociaal kwetsbaren te ondersteunen Professionaliteit en verantwoording (7-8) Mensen waar nodig licht ondersteunen bij eigen initiatieven. Handen op de rug Netwerksamenwerking: innovatie, creativiteit, ondernemerschap Verantwoording jaarlijks in de richting van burgers (Raad). Via wijkplatform, wijkkrant Mensen met tijdelijk verlies van regie en zelfredzaamheid Vroegtijdige signalering Eigen Krachtwijzer Eigen kracht centrale Inzet informele netwerken en zorg Etc Vooral gericht op activering en versterking van de eigen regie. Vooral collectieve voorzieningen of lichte individuele begeleiding, waar mogelijk informele zorg. Versterken sociale steunsysteem. Netwerksamenwerking WWZ i.c.m. ketenzorg op wijk- en buurtniveau. Grote rol vrijwilligers. Verantwoording hor. richting burgers en organisaties formeel en informeel. Chronisch kwetsbaren, wel ook nog voor een deel zelfredzaam Vraaginventarisatie via Het Gesprek Eigen krachtwijzer Eigen kracht centrale Erop af indien nodig Inzet informele zorg en sociale netwerken waar mogelijk. Gericht op versterking eigen regie Sociale wijkteams Collectieve voor individuele voorzieningen Formeel en informeel in balans Maatwerk leveren Netwerksamenwerking WWZ en professionele ketenzorg Versterking sociale steunsystemen, vangnet creëren. Samenwerking met informele zorg Chronisch kwetsbaren, permanent zorgafhankelijk Vraaginventarisatie via Het Gesprek Erop af indien nodig Inzet informele zorg en sociale netwerken waar mogelijk. Sociale (oggz) wijkteams Ketenzorg Collectieve en Individuele voorzieningen Formele voorzieningen waar mogelijk aanvullen met informele zorg Maatwerk leveren Ketensamenwerking Professionele zorg Versterking sociale steunsystemen, vangnet creëren Samenwerking met informele zorg

Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven. Eric Lagendijk december 2011

Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven. Eric Lagendijk december 2011 Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven Eric Lagendijk december 2011 Programma Wat is Welzijn Nieuwe Stijl (WNS)? Traject Schoonhoven Verkenning welzijnsbeleid Burgerkracht/ Eigen kracht: how to do? Regionale

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad

De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad September 2010 Doel van de Wmo: Participatie Iedereen moet op eigen wijze mee kunnen doen aan de samenleving 2 Kenmerken van de Wmo - De Wmo is gericht

Nadere informatie

Workshop Krimpcafe XL Maatwerk op lokaal niveau. Jaap Ikink. 12 juni 2014

Workshop Krimpcafe XL Maatwerk op lokaal niveau. Jaap Ikink. 12 juni 2014 Workshop Krimpcafe XL Maatwerk op lokaal niveau Jaap Ikink 12 juni 2014 Maatwerk voor Sociale Wijkteams Waarom sociale wijkteams? Uitdaging op lokaal niveau! Adviezen voor beleid?! Maatwerk voor Sociale

Nadere informatie

Deze tijd vraagt om creativiteit

Deze tijd vraagt om creativiteit 12 april 2012 Werkplaats Onderneem met zin! Deze tijd vraagt om creativiteit Participeren/ Meedoen naar vermogen Schakelen en verbinden Wim Roelofs Integrale aanpak en noodzaak om te schakelen en te verbinden

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

MEE DOEN /26012012 Pagina 1

MEE DOEN /26012012 Pagina 1 MEE DOEN Buytenwegh Inleiding De gemeente Zoetermeer streeft er naar om op het niveau van de wijken, in samenspraak met maatschappelijke organisaties en inwoners, een op maat gesneden aanpak voor de betreffende

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen De gemeenteraad - Brede Welzijnsvisie Het college 121560 1 Controller Directie Paraaf Datum CC Samenvatting Op 3 juli 2012 heeft

Nadere informatie

Eindnotitie traject Welzijn Nieuwe Stijl Velsen. Carla Kolner, WNS adviseur namens DSP-groep

Eindnotitie traject Welzijn Nieuwe Stijl Velsen. Carla Kolner, WNS adviseur namens DSP-groep Eindnotitie traject Welzijn Nieuwe Stijl Velsen Carla Kolner, WNS adviseur namens DSP-groep Eindnotitie traject Welzijn Nieuwe Stijl Velsen Amsterdam, 29 november 2011 Carla Kolner, WNS adviseur namens

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Toekomst welzijnsbeleid in Apeldoorn. Kadernota Welzijn, Vrijwilligerswerk & Mantelzorg

Toekomst welzijnsbeleid in Apeldoorn. Kadernota Welzijn, Vrijwilligerswerk & Mantelzorg Toekomst welzijnsbeleid in Apeldoorn Kadernota Welzijn, Vrijwilligerswerk & Mantelzorg Gemeente Apeldoorn, 31 januari 2013 Inhoudsopgave Waar komen we vandaan? Één integrale kadernota Hoe is de kadernota

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland r Gemeente Midden-Delfland 2013-25758 (BIJLAGE) Memo Concept wettekst nieuwe Wmo Deze informatiebrief gaat in op de hervorming van de langdurige zorg in Nederland en specifiek de concept wettekst van de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

WNS proof samenwerken in de Geitenkamp

WNS proof samenwerken in de Geitenkamp WNS proof samenwerken in de Geitenkamp 09.00 Inloop 09.15 Start/kennismaking 09.45 Aanleiding WNS en MA 09.55 Samenwerking binnen WNS 10.05 Analyse (oefening 1) 11.00 Pauze 12.00 Diagnose (oefening 2)

Nadere informatie

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ AWBZ WMO Transitie: Project structuur en regionale aanpak Waar staan we nu Planning Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk

Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk 5/13/2016 Wie ben ik? Wat was ook al weer de bedoeling van 3D? Het echte gluren: wie, wat en hoe doen ze het? Aantal dilemma s Discussie Wie

Nadere informatie

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Presentatie Bijeenkomst KBO Bondsbestuur Herman Eitjes, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Programma Aandacht voor iedereen

Nadere informatie

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd Gemeente Landerd Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen Wettelijke verplichting Wmo Adviesraad Convenant Plichten Bevoegdheden Verantwoordelijkheden 1. De leefbaarheid van de gemeente

Nadere informatie

Inspiratiediner Wij in de Wijk. Bora Avric, Senior Adviseur Movisie

Inspiratiediner Wij in de Wijk. Bora Avric, Senior Adviseur Movisie Inspiratiediner Wij in de Wijk Bora Avric, Senior Adviseur Movisie 6/23/2014 Sportquiz Vraag 1: Hoeveel procent van de Nederlanders sport minimaal 1 x per maand? 64% of 75 % Sportquiz Vraag 1: Hoeveel

Nadere informatie

De Wmo: een kans voor de fysiotherapeut?!

De Wmo: een kans voor de fysiotherapeut?! De Wmo: een kans voor de fysiotherapeut?! RGF Zuidwest Nederland 24 september 2013 Cor Langedijk Gerrold Verhoeks Aantal maatschappelijke ontwikkelingen komen samen Afname sociale cohesie: proces van 50

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

Nieuwe arrangementen. Workshop 5

Nieuwe arrangementen. Workshop 5 Nieuwe arrangementen Workshop 5 De kaders (1) De 3 transities met minder middelen Geven mogelijkheden tot betere afstemming Meer preventie minder hulpverleners Meer lichter vormen van ondersteuning minder

Nadere informatie

Informeel Delen van Ervaringen en Expertise IDEE 13 mei

Informeel Delen van Ervaringen en Expertise IDEE 13 mei Informeel Delen van Ervaringen en Expertise IDEE 13 mei 5/14/2014 Startpunt We leven niet in een tijdperk van veranderingen maar in een verandering van tijdperken. Jan Rotmans Maatschappelijke en politieke

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang (Harry Verheul, senior beleidsadviseur Werk, Inkomen en Zorg) Sociaal wijkteams (Inger Poorta, projectleider) Toegang sociaal domein in de gemeente

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Onderwerpen Wat is kantelen? Waarom kantelen? Hoe gaan we kantelen Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Wat is kantelen? Invoeren bedoeling Wmo: - Zelfredzaamheid en zelfstandigheid - Van zorg naar

Nadere informatie

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 1 De welzijnskoers 2013-2016 Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 2 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Aanleiding... 3 1 Welzijnsvisie Roermond... 3 2 Regeerakkoord Rutte II... 4 3 Het routeboek: de

Nadere informatie

VERSLAG WMO WERKCONFERENTIE LEIDERDORP 19 APRIL 2011

VERSLAG WMO WERKCONFERENTIE LEIDERDORP 19 APRIL 2011 VERSLAG WMO WERKCONFERENTIE LEIDERDORP 19 APRIL 2011 Voor aanwezigen zie de bijlage. Doel van de avond: Verbreden en verbinden. Hoe kunnen we tot slimme samenwerkingen komen om de burgers van Leiderdorp

Nadere informatie

Begeleiding naar de Wmo?!

Begeleiding naar de Wmo?! Begeleiding naar de Wmo?! NAH-Conferentie in Heiloo 10 december 2012 Anja Hommel 22 maart 2012 10 januari 2012 Vorige kabinet: Decentralisatie AWBZ-begeleiding 1.0 Geleidelijke invoering (2013-2014) Géén

Nadere informatie

Workshop Introductie Wmo. Lesprogramma. Ontwikkelingen

Workshop Introductie Wmo. Lesprogramma. Ontwikkelingen Workshop Introductie Wmo Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 28 juni 2012 Lies Korevaar Lesprogramma Kennismaking en uitleg programma Wat is de Wmo? Doelen en uitgangspunten van de Wmo Uitwerking Wmo in de

Nadere informatie

Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo. Mieke Biemond

Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo. Mieke Biemond Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo Mieke Biemond Inhoud presentatie Kern- en knelpunten van de nieuwe Wmo Vrijwilligers in Nederland Toekomstagenda Informele zorg

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

Mezzo Advies Verordening WMO 2015

Mezzo Advies Verordening WMO 2015 Verordening WMO 2015 Mezzo Auteur: Karin Verbeek Bunnik, mei 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. De reikwijdte van mantelzorg 4 2.1 Mantelzorg is altijd vrijwillig 4 2.2 Mantelzorg en bovengebruikelijke

Nadere informatie

DOEN WE HET IN ARNHEM

DOEN WE HET IN ARNHEM ZO DOEN WE HET IN ARNHEM 1 1. Inleiding Op 1 januari 2017 gaat de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem formeel van kracht. Daarmee kiest de gemeente Arnhem voor het oprichten van een onafhankelijke juridische

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding CONCEPT Startdocument AWBZ begeleiding Gemeente Wijk bij Duurstede, maart 2012 Algemene informatie In het regeer- en gedoogakkoord van het huidige kabinet is overeengekomen dat de functies dagbesteding

Nadere informatie

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk Factsheet Wmo 2015-2018 Drechtsteden Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk 2 Decentralisatie AWBZ/Wmo Nieuwe taken Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL Inhoudsopgave: Voorwoord... 1 1. Visie: door KANTELING in BALANS...2 1.1 De kern: Eigen kracht en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Checklist Kanteling binnen gemeenten Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Kanteling in beleid Ja

Nadere informatie

Advies WMO raad Haarlem op nota. Welzijnswerk klaar voor toekomst.

Advies WMO raad Haarlem op nota. Welzijnswerk klaar voor toekomst. WMO raad Haarlem op nota Welzijnswerk klaar voor toekomst. Inleiding De Wmo-raad Haarlem heeft met belangstelling kennis genomen van de nota Welzijnswerk klaar voor de toekomst. De Wmo-raad adviseert positief

Nadere informatie

Betekenis voor beroepsonderwijs

Betekenis voor beroepsonderwijs Betekenis voor beroepsonderwijs Paul Vlaar Landelijk overleg Wmo-werkplaatsen Opbouw inleiding Transities sociale domein Wat zijn Wmo-werkplaatsen? Waar zitten werkplaatsen en wat doen zij? Urgentie van

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Januari 2014 Centraal kantoor Groningen Koeriersterweg 26a 9727 AC Groningen Postbus 1346 9701 BH Groningen T 050-527 45 00 E

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

- Ondersteunen en versterken van de informele zorg - Verkennen waar grenzen liggen tussen formele en informele zorg

- Ondersteunen en versterken van de informele zorg - Verkennen waar grenzen liggen tussen formele en informele zorg Venlo: Welzijn Nieuwe Stijl Opmaat voor een vervolg Eric Lagendijk, DSP-groep 23 december 2011 1 Wat vooraf ging De adviesvraag van Venlo is hoe de behoefte en de vraag van de burger het beste vertaald

Nadere informatie

15 november 2012 NOVi-bijeenkomst Begrippenkader Vrijwilligerswerk 52 vrijwilligerscentrales nvt

15 november 2012 NOVi-bijeenkomst Begrippenkader Vrijwilligerswerk 52 vrijwilligerscentrales nvt Vergadering d.d. Activiteit Aanwezig Afwezig 15 november 2012 NOVi-bijeenkomst Begrippenkader Vrijwilligerswerk 52 vrijwilligerscentrales nvt Op 15 november kwamen 52 mensen van vrijwilligerscentrales

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel wijkzorgteam gemeente Oldambt. WMO-werkplaats door Ronald Schurer

Onderzoeksvoorstel wijkzorgteam gemeente Oldambt. WMO-werkplaats door Ronald Schurer Onderzoeksvoorstel wijkzorgteam gemeente Oldambt WMO-werkplaats door Ronald Schurer Inleiding WMO-werkplaats Noord De WMO-werkplaats Noord wil samen met gemeenten en betrokken instellingen een aantal innovatieve

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur Aanwezigen: R. van Lavieren, voorzitter Dhr. A.L. Cardon (wethouder) Mw. M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA)

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Kenmerk 13s058 / augustus 2013. Inleiding

Kenmerk 13s058 / augustus 2013. Inleiding Kenmerk 13s058 / augustus 2013 Inleiding In de komende maanden en jaren krijgen gemeenten te maken met een drietal decentralisaties van de rijksoverheid naar de gemeentelijke overheid waarvan die in meer

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren 1 Prestatieveld Sociale Samenhang en Leefbaarheid Doel: Versterken van het zorgzaam samenleven Wat deden we al en blijven

Nadere informatie

Transitie AWBZ/Wmo Bijeenkomst GOL. 15 oktober 2013

Transitie AWBZ/Wmo Bijeenkomst GOL. 15 oktober 2013 PowerPoint presentatie Lelystad Transitie AWBZ/Wmo Bijeenkomst GOL 15 oktober 2013 Hervorming langdurige zorg Beeldende uitleg: http://www.youtube.com/watch?v=82c3wtrk99k&feature=youtu.be PowerPoint presentatie

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond Postbus 232 5700 AE HELMOND Helmond, 20 januari 2012 Onderwerp: Advies betreffende evaluatie Seniorenraad 2009-2011 nota Seniorenbeleid 2012

Nadere informatie

Sociaal Domein en Toegang

Sociaal Domein en Toegang Sociaal Domein en Toegang in Hof van Twente Gemeente Hof van Twente December 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Sociaal Domein 4 3. Toegang 6 3.1 Toegang in Hof van Twente 6 4. Regisseursmodel 7 4.1

Nadere informatie

Werken aan de nieuwe sociaal werker

Werken aan de nieuwe sociaal werker Werken aan de nieuwe sociaal werker Bijeenkomst OPOF, 17 november 2011, Utrecht Margot Scholte, lector maatschappelijk werk INHolland / senior medewerker beroepsontwikkeling MOVISIE De kracht van Maatschappelijk

Nadere informatie

Opgave: De ondersteuningsvraag betrof in eerste instantie de volgende vragen:

Opgave: De ondersteuningsvraag betrof in eerste instantie de volgende vragen: Traject Zwolle Aanvragers: Jan-Willem Dollekamp, senior beleidsadviseur, gemeente Zwolle, later vervangen door Marc Stevens, beleidsambtenaar ouderen- en gehandicaptenbeleid samen met Travers (Welzijn,

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl

Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl Assen, 19 april 2011 Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl en Sjoerd IJdema Adviseur Partoer Centrum Maatschappelijke ontwikkelingen Fryslân. www.partoer.nl Inhoud Welzijn

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Mezzo Advies voor gemeenten Verordening WMO versie 2

Mezzo Advies voor gemeenten Verordening WMO versie 2 voor gemeenten Verordening WMO 2015 versie 2 Mezzo Auteur: Karin Verbeek Bunnik, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DE REIKWIJDTE VAN MANTELZORG... 3 2.1. Mantelzorg is altijd vrijwillig...

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem 2012 Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten September 2011 Aanleiding

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Gemeenten Regio kop. Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel

Gemeenten Regio kop. Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel Gemeenten Regio kop Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel Vragen via de mail richten aan (zie bijlage voor format): Schagen: aanbestedingen@schagen.nl

Nadere informatie

#Durftevragen en #Durftegeven

#Durftevragen en #Durftegeven #Durftevragen en #Durftegeven Over meedoen, welzijn, eigen kracht en solidariteit Otwin van Dijk wethouder Doetinchem Waar hebben we het over? De toestand volgens Wmo Eigen kracht en solidariteit Minder

Nadere informatie

Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk

Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk Van: Johan v.d. Sloot (welzijnsorganisatie STAERK) d.d. 20 september 2012 Geachte raadsleden, Bijgaand stuur ik u deze notitie over een nieuwe vorm van het

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Productbeschrijving Wmo contract 2016

Productbeschrijving Wmo contract 2016 Productbeschrijving Wmo contract 2016 In dit document worden de ingekochte producten beschreven. Het is bedoeld als handreiking bij de beoordeling van de in te zetten ondersteuning. Geen vaste criteria

Nadere informatie

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012 Nieuwe taken naar gemeenten de mens centraal 21 mei 2012 1 Visie gemeente Den Helder Strategische Visie Sociale Structuurvisie Woon / Leefklimaat Integrale Participatie Onderwijs Ontwikkeling Beeld van

Nadere informatie

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Astrid Buis Stijgende kosten zorg Vergrijzing Vereenzaming Professionalisering Individualisering Bureaucratisering Wet- en regelgeving

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regio Twente 6 juli 2011 Hans Springer manager Inkoop Langdurige Zorg Inhoud presentatie Cijfers en statistieken over de regio Kaders voor inkoop van extramurale

Nadere informatie

Sociale (wijk)teams en de sociale deltawerken Congres Toegang en Teams, 7 april 2015, Nieuwegein

Sociale (wijk)teams en de sociale deltawerken Congres Toegang en Teams, 7 april 2015, Nieuwegein Sociale (wijk)teams en de sociale deltawerken Congres Toegang en Teams, 7 april 2015, Nieuwegein Carla Kolner, onderzoeker Kenniscentrum Wmo en Wonen Noord Holland, DSP-groep Ard Sprinkhuizen, associate

Nadere informatie

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERLENING BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ROERMOND 2008

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERLENING BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ROERMOND 2008 BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERLENING BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ROERMOND 2008 BESLUIT COLLEGE d.d. 26 maart 2012 Onderwerp: (Sociaal cultureel) Welzijnswerk 2013 Beleid: Het coalitieakkoord

Nadere informatie

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Doel informatiebijeenkomst 1. Informeren marktpartijen over inkoopplannen gemeente 2. Toetsen op uitvoerbaarheid 3. Uitnodigen om

Nadere informatie

Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk. Mythen en feiten rond de informele steunstructuren

Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk. Mythen en feiten rond de informele steunstructuren Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk Mythen en feiten rond de informele steunstructuren Tot slot: Meer doelmatigheid van het professionele aanbod valt te verkrijgen door het kritisch doorlichten

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING 2015-2018 INLEIDING Dit document geeft kaders bij de actieplannen vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning. Het

Nadere informatie

Onze punten van zorg en onze aanbevelingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen die in de bijlage nader worden uitgewerkt:

Onze punten van zorg en onze aanbevelingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen die in de bijlage nader worden uitgewerkt: Gemeente Amsterdam Wethouder E. van der Burg Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM Amsterdam, 22 januari 2015 Betreft: Evaluatie Wijkzorgteams Geachte heer Van der Burg, De Stedelijke Wmo-Adviesraad is een aantal

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Welkom. Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden. Papendrecht

Welkom. Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden. Papendrecht Welkom Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden Papendrecht Bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk en veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede het van voorkomen en bestrijden

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 juli 2011: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs 1 Inleiding Voor u ligt de startnotitie beleidsplan Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Walk your talk. Workshops Participatie

Walk your talk. Workshops Participatie Walk your talk Workshops Participatie in opdracht van: Inhoud Anders denken, anders werken 5 Welzijn Nieuwe Stijl 6 Welzijn Nieuwe Stijl en de Wmo 6 Acht bakens 6 Een gezamenlijk trainingsprogramma 7 Trainingsprogramma

Nadere informatie

PowerPoint PowerPoin pres Expe enta pres rtmee tie enta Lel tie ting A ys Lel tad WBZ Juni/ juli 2013

PowerPoint PowerPoin pres Expe enta pres rtmee tie enta Lel tie ting A ys Lel tad WBZ Juni/ juli 2013 PowerPoint Expertmeeting presentatie Lelystad AWBZ Juni/ juli 2013 Langdurige zorg Brief staatssecretaris april 2013 Veranderingen AWBZ AWBZ wordt teruggebracht tot de oorspronkelijke kern. kern-awbz alleen

Nadere informatie

en compensatieregelingen

en compensatieregelingen Het regeerakkoord: gevolgen voor de Wmo en compensatieregelingen Cliëntenbelang Amsterdam 11 februari 2013 Onderwerpen Bezuinigingen Wmo Decentralisaties AWBZ - Wmo Maatregelen compensatieregelingen Maatregelen

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda AVI-activiteiten 2015 Transformatieagenda Januari 2015 Inhoudsopgave Transformatieagenda... 3 Agendapunten transformatie 2015... 5 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor iedereen heeft als

Nadere informatie