Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden"

Transcriptie

1 Staatsblad van het Koninkrijk der Nederland Jaargang Besluit van 8 april 2003, houdde regels voor bepaalde voor mselijke voeding bestemde suikers (Warwetbesluit suikers) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederland, Prinses van Oranje-Nassau, z. z. z. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn Sport van 20 december 2002, VGB/VL , gedaan in overestemming met Onze Ministers van Landbouw, Natuurbeheer Visserij, van Economische Zak, van Justitie; Gelet op richtlijn nr. 2001/111/EG van de Raad van de Europese Unie van 20 december 2001 inzake bepaalde voor mselijke voeding bestemde suikers (PbEG 2002, L 10), alsmede op artikel 8, eerste lid, onder a, b c, artikel 13, onder a, artikel 32b, eerste lid, van de Warwet; De Raad van State gehoord (advies van 14 februari 2003, nummer W /III); Gezi het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn Sport van 31 maart 2003, VGB/VL , uitgebracht in overestemming met Onze Ministers van Landbouw, Natuurbeheer Visserij, van Economische Zak, van Justitie; Hebb goedgevond verstaan: 1: Algeme bepaling Artikel 1 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. suiker: gezuiverde gekristalliseerde sacharose; b. vloeibare suiker: waterige oplossing van sacharose; c. vloeibare invertsuiker: waterige oplossing van door hydrolyse gedeeltelijk geïnverteerde sacharose; d. invertsuikerstroop: waterige, evtueel gekristalliseerde oplossing van door hydrolyse gedeeltelijk geïnverteerde sacharose; e. glucosestroop: gezuiverde geconctreerde waterige oplossing van voedingssuikers, verkreg uit zetmeel of insuline; f. dextrose: gezuiverde gekristalliseerde D-glucose; g. fructose: gezuiverde gekristalliseerde D-fructose; h. verording (EG) 1265/69: verording (EEG) nr. 1265/69 van de Commissie van de Europese Gemeschapp van 1 juli 1969 betreffde de method welke van toepassing zijn bij de bepaling van de kwaliteit voor door de intervtiebureaus gekochte suiker (PbEG L 163). Staatsblad

2 2. Dit besluit is niet van toepassing op in paragraaf 2 bedoelde war in de vorm van poedersuiker, kandijsuiker of suikerbrod. Artikel 2 1. Het is verbod bij dit besluit bedoelde eet- drinkwar te verhandel anders dan met inachtneming van de bij dit besluit gestelde voorschrift met betrekking tot hun aanduiding. 2. Het is verbod met gebruikmaking van bij dit besluit bedoelde aanduiding andere eet- drinkwar te verhandel dan die waaraan die aanduiding bij dit besluit zijn voorbehoud. 3. Het is verbod bij dit besluit bedoelde eet- drinkwar te verhandel anders dan met inachtneming van de bij dit besluit gestelde voorschrift met betrekking tot het bezig van vermelding inzake de samstelling of hoedanigheid van de waar. 2: Etikettering Artikel 3 De aanduiding halfwitte suiker wordt gebezigd voor suiker van deugdelijke handelskwaliteit, met de volgde kmerk: a. de polarisatie bedraagt t minste 99,5 Z; b. het gehalte aan invertsuiker bedraagt t hoogste 0,1 gewichtsproct; c. het verlies bij het drog bedraagt t hoogste 0,1 gewichtsproct. Artikel 4 De aanduiding suiker of witte suiker wordt gebezigd voor suiker van voldode handelskwaliteit, met de volgde kmerk: a. de polarisatie bedraagt t minste 99,7 Z ; b. het gehalte aan invertsuiker bedraagt t hoogste 0,04 gewichtsproct; c. het verlies bij het drog bedraagt t hoogste 0,06 gewichtsproct; d. het kleurtype bedraagt t hoogste neg punt. Artikel 5 1. De aanduiding geraffineerde suiker of geraffineerde witte suiker wordt gebezigd voor suiker van voldode handelskwaliteit, met de volgde kmerk: a. de polarisatie bedraagt t minste 99,7 Z ; b. het gehalte aan invertsuiker bedraagt t hoogste 0,04 gewichtsproct; c. het verlies bij het drog bedraagt t hoogste 0,06 gewichtsproct; d. het aantal punt, bedoeld in artikel 17, tweede lid, bedraagt in totaal niet meer dan 8, : 1 niet meer dan 4 punt voor het kleurtype; 2 niet meer dan 6 punt voor het asgehalte; 3 niet meer dan 3 punt voor de kleur van de oplossing. 2. Onverminderd het eerste lid mag voor de daar bedoelde waar ook de aanduiding suiker of witte suiker word gebezigd. Staatsblad

3 Artikel 6 1. De aanduiding vloeibare suiker wordt gebezigd voor vloeibare suiker met de volgde kmerk: a. de hoeveelheid droge stof bedraagt t minste 62 gewichtsproct; b. het gehalte aan invertsuiker met e fructose/dextroseverhouding van 1,0 ± 0,2, bedraagt t hoogste 3 gewichtsproct van de droge stof; c. het conductometrisch bepaalde asgehalte bedraagt t hoogste 0,1 gewichtsproct van de droge stof; d. de kleur van de oplossing bedraagt t hoogste 45 ICUMSAehed. 2. Bij e als vloeibare suiker aangeduide waar word vermelding gebezigd inzake het gehalte aan droge stof aan invertsuiker van de waar. Artikel 7 1. De aanduiding vloeibare invertsuiker wordt gebezigd voor vloeibare invertsuiker waarin de invertsuiker niet overweegt, met de volgde kmerk: a. de hoeveelheid droge stof bedraagt t minste 62 gewichtsproct; b. het gehalte aan invertsuiker met e fructose/dextroseverhouding van 1,0 ± 0,1, bedraagt meer dan 3 maar niet meer dan 50 gewichtsproct van de droge stof; c. het conductometrisch bepaalde asgehalte bedraagt t hoogste 0,4 gewichtsproct van de droge stof. 2. Bij e als vloeibare invertsuiker aangeduide waar word vermelding gebezigd inzake het gehalte aan droge stof aan invertsuiker van de waar. Artikel 8 1. De aanduiding invertsuikerstroop wordt gebezigd voor invertsuikerstroop met de volgde kmerk: a. de hoeveelheid droge stof bedraagt t minste 62 gewichtsproct; b. het conductometrisch bepaalde asgehalte bedraagt t hoogste 0,4 gewichtsproct van de droge stof; c. het gehalte aan invertsuiker met e fructose/dextroseverhouding van 1,0 ± 0,1 t opzichte van de droge stof, bedraagt meer dan 50 gewichtsproct. 2. Bij e als invertsuikerstroop aangeduide waar: a. word vermelding gebezigd inzake het gehalte aan droge stof aan invertsuiker van de waar; b. wordt, voorzover de oplossing daarvan kristall bevat, de vermelding «gekristalliseerd» gebezigd. Artikel 9 1. De aanduiding glucosestroop wordt gebezigd voor glucosestroop met de volgde kmerk: a. de hoeveelheid droge stof bedraagt t minste 70 gewichtsproct; b. de dextrose-equivalt bedraagt t minste 20 gewichtsproct van de droge stof, uitgedrukt in D-glucose; c. de hoeveelheid sulfaatas bedraagt t hoogste 1 gewichtsproct van de droge stof. Staatsblad

4 2. Indi de in het eerste lid bedoelde glucosestroop meer dan 5 gewichtsproct van de droge stof aan fructose bevat: a. moet, in afwijking van het eerste lid, de aanduiding glucosefructosestroop of fructose-glucosestroop word gebezigd; b. wordt de waar in de lijst van ingrediënt vermeld met de aanduiding glucose-fructosestroop of fructose-glucosestroop; teinde aan te gev of het glucose- dan wel fructoseaandeel van de waar het grootst is. Artikel De aanduiding gedroogde glucosestroop wordt gebezigd voor gedeeltelijk gedroogde glucosestroop met de volgde kmerk: a. de hoeveelheid droge stof bedraagt t minste 93 gewichtsproct; b. de dextrose-equivalt bedraagt t minste 20 gewichtsproct van de droge stof, uitgedrukt in D-glucose; c. de hoeveelheid sulfaatas bedraagt t hoogste 1 gewichtsproct van de droge stof. 2. Indi de in het eerste lid bedoelde gedroogde glucosestroop meer dan 5 gewichtsproct van de droge stof aan fructose bevat: a. moet, in afwijking van het eerste lid, de aanduiding gedroogde glucose-fructosestroop of gedroogde fructose-glucosestroop word gebezigd; b. wordt de waar in de lijst van ingrediënt vermeld met de aanduiding gedroogde glucose-fructosestroop of gedroogdefructoseglucosestroop; teinde aan te gev of het glucose- dan wel fructoseaandeel van de waar het grootst is. Artikel 11 De aanduiding dextrose of dextrosemonohydraat wordt gebezigd voor dextrose met één molecuul kristalwater, met de volgde kmerk: a. de hoeveelheid dextrose bedraagt t minste 99,5 gewichtsproct van de droge stof; b. de hoeveelheid droge stof bedraagt t minste 90 gewichtsproct; c. de hoeveelheid sulfaatas bedraagt t hoogste 0,25 gewichtsproct van de droge stof. Artikel 12 De aanduiding dextrose of watervrije dextrose wordt gebezigd voor dextrose zonder kristalwater, met de volgde kmerk: a. de hoeveelheid dextrose bedraagt t minste 99,5 gewichtsproct van de droge stof; b. de hoeveelheid droge stof bedraagt t minste 98 gewichtsproct; c. de hoeveelheid sulfaatas bedraagt t hoogste 0,25 gewichtsproct van de droge stof. Artikel 13 De aanduiding fructose wordt gebezigd voor fructose met de volgde kmerk: a. de hoeveelheid fructose bedraagt t minste 98%; b. de hoeveelheid glucose bedraagt t hoogste 0,5%; c. het verlies bij het drog bedraagt t hoogste 0,5 gewichtsproct; Staatsblad

5 d. conductometrisch bepaald asgehalte bedraagt t hoogste 0,1 gewichtsproct. Artikel 14 De aanduiding wit mag uitsluitd word gebezigd bij de aanduiding van: a. vloeibare suiker, bedoeld in artikel 6, waarvan de kleurintsiteit t hoogste 25 ICUMSA-ehed bedraagt; b. vloeibare invertsuiker of invertsuikerstroop, bedoeld in artikel 7 onderscheidlijk artikel 8, waarvan: 1 het conductometrisch bepaalde asgehalte niet hoger is dan 0,1%; 2 de kleurintsiteit t hoogste 25 ICUMSA-ehed bedraagt. Artikel 15 Onverminderd de artikel 3 tot met 14 mog, voorzover de consumt daardoor niet in verwarring kan word gebracht: a. de in deze paragraaf bedoelde war ook word aangeduid met andere in de lidstat van de Europese Unie ter zake gebruikelijke aanduiding; b. de in deze paragraaf bedoelde aanduiding ook word gebruikt in aanduiding waarmee, overekomstig bestaande gebruik, andere dan in deze paragraaf bedoelde war word aangeduid. Artikel 16 In afwijking van artikel 5, eerste lid, onder c, van het Warwetbesluit Etikettering van levsmiddel, hoeft bij in deze paragraaf bedoelde, voorverpakte war, met e gewicht van minder dan 20 g, ge vermelding te word gebezigd inzake de netto-hoeveelheid. 3: Slotbepaling Artikel Het kleurtype, het conductometrisch bepaalde asgehalte de kleur van de oplossing, bedoeld in paragraaf 2, word bepaald met inachtneming van het tweede lid. 2. Eén punt komt overe: a. wat het kleurtype betreft, met 0,5 eheid volgs de methode van het Instituut voor landbouwtechnologie suikerindustrie te Brunswijk, als omschrev in deel A, punt 2, van de bijlage bij verording (EEG) 1265/69; b. wat het asgehalte betreft, met 0,0018% volgs de methode van de International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis (ICUMSA), als omschrev in deel A, punt 1, van de bijlage bij verording (EG) 1265/69; c. wat de kleur van de oplossing betreft, met 7,5 ehed volgs de methode van de International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis (ICUMSA-methode), als omschrev in deel A, punt 3, van de bijlage bij verording (EG) 1265/69. Artikel 18 Het Suiker- stroopbesluit (Warwet) 1977 wordt ingetrokk. Staatsblad

6 Artikel 19 De bijlage van het Warwetbesluit bestuurlijke boet 1 wordt als volgt gewijzigd: A In de rubriek «Inhoud», onder D-35, wordt «Suiker- stroopbesluit (Warwet) 1977» vervang door: Warwetbesluit suikers. B In de tabel «Omschrijving van de overtreding» bijbehord «Boetebedrag per categorie» komt D-35 te luid: D-35 Warwetbesluit suikers Omschrijving van de overtreding Boetebedrag per categorie I II D art. 2 lid 1 j art , 900, D art. 2 lid 1 j art , 900, D art. 2 lid 1 j art. 5 lid 1 450, 900, D art. 2 lid 1 j art. 6 lid 1 450, 900, D art. 2 lid 1 j art. 7 lid 1 450, 900, D art. 2 lid 1 j art. 8 lid 1 450, 900, D art. 2 lid 1 j art. 9 lid 1 450, 900, D art. 2 lid 1 j art. 9 lid 2 onder a 450, 900, D art. 2 lid 1 j art. 10 lid 1 450, 900, D art. 2 lid 1 j art. 10 lid 2 j art. 9 lid 2 onder a 450, 900, D art. 2 lid 1 j art , 900, D art. 2 lid 1 j art , 900, D art. 2 lid 1 j art , 900, D art. 2 lid 2 j art. 14 onder a 450, 900, D art. 2 lid 2 j art. 14 onder b 450, 900, D art. 2 lid 3 j art. 6 lid 2 450, 900, D art. 2 lid 3 j art. 7 lid 2 450, 900, D art. 2 lid 3 j art. 8 lid 2 onder a 450, 900, D art. 2 lid 3 j art. 8 lid 2 onder b 450, 900, D art. 2 lid 3 j art. 9 lid 2 450, 900, D art. 2 lid 3 j art. 10 lid 2 j art. 9 lid 2 onder b 450, 900, Artikel In artikel 1, onder m, van het Warwetbesluit Cacao chocolade 2, wordt «Suiker stroopbesluit (Warwet)» vervang door: Warwetbesluit suikers. 2. In de bijlage, punt 10, bij het Deegwarbesluit (Warwet) 3 vervalt de zinsnede «het Suiker- stroopbesluit». 3. In artikel 1, eerste lid, onder b, van het Warwetbesluit Frisdrank 4 wordt «de artikel 2, eerste lid, 2bis, eerste lid, onder b c, van het Suiker- stroopbesluit (Warwet)» vervang door: het Warwetbesluit suikers. 4. In artikel 1, eerste lid, onder k, van het Warwetbesluit Verduurzaamde vruchtprodukt 5, wordt «de artikel 2, eerste lid, 2bis, eerste lid, onder b, van het Suiker- stroopbesluit (Warwet) 1977 (Stb. 141)» vervang door: het Warwetbesluit suikers. Staatsblad

7 5. In artikel 1, eerste lid, onder d, van het Warwetbesluit Zoetstoff 6 wordt «Suiker- stroopbesluit (Warwet) 1977» vervang door: Warwetbesluit suikers. Artikel Dit besluit treedt in werking met ingang van 12 juli Stb. 2000, 527, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 15 maart 2003, Stb Stb. 2001, Stb. 1924, 313, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 23 januari 1988, Stb Stb. 1995, 425, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 4 april 2000, Stb Stb. 1992, 12, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 11 oktober Stb. 1989, 548, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 23 januari 1998, Stb. 96. Het advies van de Raad van State is opbaar gemaakt door terinzagelegging bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn Sport. Tevs zal het advies met de daarbij ter inzage gelegde stukk word opgom in het bijvoegsel bij de Staatscourant van 13 mei 2003, nr In afwijking van het eerste lid tred artikel 2, artikel 18, artikel 19 artikel 20 in werking met ingang van 12 juli 2004, met di verstande dat war die niet voldo aan dit besluit, maar die vóór 12 juli 2004 zijn geëtiketteerd overekomstig het Suiker- stroopbesluit (Warwet) 1977 zoals dat onmiddellijk voor dat tijdstip luidde, in de handel mog word gebracht totdat de voorrad zijn opgebruikt. 3. Het Suiker- stroopbesluit (Warwet) 1977 is vanaf 12 juli 2003 niet van toepassing op war die voldo aan dit besluit. Artikel 22 Dit besluit wordt aangehaald als: Warwetbesluit suikers. Last bevel dat dit besluit met de daarbij behorde nota van toelichting in het Staatsblad zal word geplaatst. s-gravhage, 8 april 2003 Beatrix De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn Sport, C. I. J. M. Ross-van Dorp Uitgegev de viertwintigste april 2003 De Minister van Justitie, J. P. H. Donner STB7825 ISSN Sdu Uitgevers s-gravhage 2003 Staatsblad

8 NOTA VAN TOELICHTING Algeme Op 12 januari 2002 is gepubliceerd richtlijn nr. 2001/111/EG van de Raad van de Europese Unie van 20 december 2001 inzake bepaalde voor mselijke voeding bestemde suikers (PbEG 2002, L 10), verder te noem: richtlijn 2001/111/EG. Richtlijn 2001/111/EG treedt in de plaats van richtlijn nr. 73/437/EEG van de Raad van de Europese Unie van 11 december 1973 betreffde de onderlinge aanpassing van de wetgeving der lidstat inzake bepaalde voor mselijke voeding bestemde suikers (PbEG L 356), verder te noem: richtlijn 73/437/EEG. Richtlijn 73/437/EEG was geïmplemteerd bij het Suiker- stroopbesluit (Warwet) 1977, het Landbouwkwaliteitsbesluit netto-gewicht suiker. De Raad van de Europese Unie heeft beslot richtlijn 73/437/EEG volledig te herzi. Doel hiervan was allereerst de regels betreffde de samstelling het in de handel brg van bepaalde voor voeding van de ms bestemde suikers, meer toegankelijk te mak. Voorts was het noodzakelijk deze regels aan te pass aan de inmiddels tot stand gekom Gemeschapswetgeving inzake de etikettering van levsmiddel, levsmiddeladditiev, extractiemiddel analysemethod. Bij dit besluit word de ter uitvoering van richtlijn 2001/111/EG noodzakelijke bepaling vastgesteld, waaronder de intrekking van het Suiker- stroopbesluit (Warwet) De Minister van Landbouw, Natuurbeheer Visserij zal zorgdrag voor gelijktijdige intrekking van het Landbouwkwaliteitsbesluit netto-gewicht suiker. Krachts de artikel 3 tot met 14 moet voor de in dit besluit bedoelde war bepaalde aanduiding word gebruikt. In artikel 15, onder a, is echter bepaald dat deze war afgezi van deze verplichte aanduiding ook mog word aangeduid met andere in de lidstat van de Europese Unie ter zake gebruikelijke aanduiding. Voorwaarde hiervoor is slechts dat de consumt daardoor niet in verwarring kan word gebracht. Het Suiker- stroopbesluit (Warwet) 1977 kde verschillde verplichte aanduiding als bedoeld in artikel 4, eerste lid, aanhef, van het Warwetbesluit Etikettering van levsmiddel (verder te noem: WEL). E deel van deze verplichte aanduiding is overgom in bovgoemde artikel van dit besluit. Andere verplichte aanduiding zoals ruwe suiker, poedersuiker, witte basterdsuiker keukstroop uit het in te trekk besluit zijn echter niet overgom. Dit betekt dat het gebruik van deze aanduiding niet langer verplicht is, dat deze aanduiding vanaf de inwerkingtreding van dit besluit beschouwd di te word als algeme gebruikelijke baming, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder b, van het WEL. Krachts artikel 7, eerste lid, van het WEL di deze aanduiding ook gebruikt te word in de lijst van ingrediënt van e andere waar, indi de desbetreffde waar daarvan e ingrediënt is. Administratieve last Dit besluit leidt niet tot administratieve last voor het bedrijfslev aangezi het t opzichte van het Suiker- stroopbesluit (Warwet) 1977 ge nieuwe voorschrift bevat. Formeel gezi nem deze last bij de inwerkingtreding van dit besluit af, aangezi het gebruik van Staatsblad

9 diverse nu nog verplichte aanduiding vanaf dat tijdstip weliswaar mogelijk blijft, maar niet langer is voorgeschrev. Het ontwerpbesluit is voorgelegd aan het Adviescollege toetsing administratieve last (Actal). Dat college heeft het besluit echter niet geselecteerd voor e toets op de gevolg voor de administratieve last voor het bedrijfslev. Bestuurlijke boet Bij artikel 19 wordt het Warwetbesluit suikers verwerkt in de bijlage van het Warwetbesluit bestuurlijke boet. De in dit nieuwe Warwetbesluit bedoelde overtreding word beboet met e bedrag van 450, voor de kleine bedrijv (50 of minder werknemers) e boete van 900, voor de zogaamde grote bedrijv (meer dan 50 werknemers). Overtreding van de hier in het geding zijnde voorschrift verton, voor zover zij door e bestuurlijke boete kunn word afgedaan, e goed vergelijkbare mate van (geringe) ernst. Voor e verdere toelichting inzake de hoogte van deze bedrag, zij verwez naar de nota van toelichting bij het Warwetbesluit bestuurlijke boet, die van overekomstige toepassing is op artikel 19. Transponeringstabel In onderstaande tabel is het verband weergegev tuss richtlijn 2001/111/EG het Warwetbesluit Suikers. Richtlijn 2001/111/EG Warwetbesluit suikers 1, eerste alinea gehele besluit 1, tweede alinea 1 lid 2 2 aanhef 2 2 lid 1, eerste alinea 2 lid 1 2/ 2 2 lid 1, tweede alinea 5 lid 2 2 lid 1, derde alinea 15 2 lid lid 3 6 lid 2/7 lid 2/8 lid 2.a 2 lid 4 8 lid 2.b 2 lid 5 9 lid 2/10 lid 2 3 gehele besluit 4, 5, 6 (ge implemtatie vereist) 7, eerste alinea 21 lid 1 7, tweede alinea 21 lid 2 3 7, derde alinea 21 lid 2 7, vierde alinea aanhef 8, 9 (ge implemtatie vereist) bijlage A.1 1 lid 1.a/3 A.2 1 lid 1.a/4 A.3 1 lid 1.a/5 lid 1 A.4 1 lid 1.b/6 lid 1 A.5 1 lid 1.c/7 lid 1 A.6 1 lid 1.d/8 lid 1 voetnoot 1 14 A.7 1 lid 1.e/9 lid 1 A.8 1 lid 1.e/10 lid 1 A.9 1 lid 1.f/11 A.10 1 lid 1.f/12 A.11 1 lid 1.g/13 B 17 De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn Sport, C. I. J. M. Ross-van Dorp Staatsblad

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 599 Besluit van 12 november 2004, houdende intrekking en wijziging van diverse Warenwetbesluiten in verband met de intrekking van beschikkingen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 473 Besluit van 6 november 2003, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Verpakte waters en van het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten Wij

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 12 Besluit van 14 december 2009, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Producten voor bijzondere voeding en van het Warenwetbesluit bestuurlijke

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 211 Besluit van 24 mei 2007, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Voedingswaarde-informatie levensmiddelen, van het Warenwetbesluit Meel

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 429 Besluit van 23 september 1999, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en van het Warenwetbesluit

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 161 Besluit van 31 maart 2016, houdende regels inzake voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 420 Besluit van 30 mei 2005, houdende vaststelling van het Warenwetbesluit verpakkingen en gebruiksartikelen in verband met Verordening (EG)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 46 Besluit van 25 januari 1995, houdende het Warenwetbesluit Visserijprodukten Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 385 Besluit van 20 augustus 1999, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Vlees, gehakt en vleesproducten Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 147 Besluit van 3 maart 2005, houdende wijziging van het Besluit biotechnologie bij dieren (Handelingen met betrekking tot dieren waar geen vergunning

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 182 Besluit van 3 april 2009, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Voedingswaarde-informatie levensmiddelen in verband met richtlijn 2008/100/EG

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 330 Besluit van 28 mei 1998, houdende regels over de hoogte van de boete ingevolge de Wet inburgering nieuwkomers (Boetebesluit inburgering nieuwkomers)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 178 Besluit van 10 mei 2007, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten inzake yohimbe/yohimbine, van het Warenwetbesluit Toevoeging

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 185 Besluit van 4 april 2003, houdende wijziging van het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 598 Besluit van 15 november 2012, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Meel en brood inzake het maximale zoutgehalte van brood 0 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 503 Besluit van 12 november 1999, houdende aanwijzing van andere taken van het College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (Besluit andere

Nadere informatie

Besluit leerlinggebonden financiering Page 1 of 5

Besluit leerlinggebonden financiering Page 1 of 5 Besluit leerlinggebonden financiering Page 1 of 5 (Tekst geldend op: 25-03-2003) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort regeling: OCenW

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 209 Besluit van 24 mei 2007, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Vlees, gehakt en vleesproducten inzake het vetgehalte van gehakt en mager

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 55 Besluit van 26 januari 2004, houdende uitvoering van artikel 9, vierde lid, van de Tabakswet (Besluit tabaksautomaten) Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 403 Besluit van 16 juli 2001, houdende een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Destructiebesluit 1996 (sluitend maken van het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 607 Wet van 2 november 1995 tot intrekking van de Vestigingswet detailhandel en wijziging van de Drank- en Horecawet en van de Vestigingswet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 497 Besluit van 20 augustus 2004, houdende wijziging van het Besluit bescherming tegen Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 49 Besluit van 5 december 2000, houdende wijziging van het Besluit Werkloosheid onderwijs en onderzoekpersoneel (samenloop bevallingsuitkering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 550 Besluit van 15 december 2003, houdende uitvoering van artikel 11a, vijfde lid, van de Tabakswet (Besluit uitzonderingen rookvrij personenvervoer)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 380 Besluit van 18 juli 1995, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW in verband met aanvullende eisen met het oog op de inschrijving

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 508 Besluit van 19 oktober 2012, houdende wijziging van het Besluit etikettering energiegebruik personenauto s in verband met het vervallen van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 361 Besluit van 27 juni 1995 tot wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst betreffende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 236 Wet van 24 april 2002, houdende wijziging van een aantal bepalingen van de Flora- en faunawet in verband met een verbod op de drijfjacht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 393 Besluit van 31 augustus 1999, houdende wijziging van het Voertuigreglement met betrekking tot autogordels Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 623 Besluit van 6 december 2002 ter actualisatie van de lijsten I en II van de Opiumwet bij de inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van (datum), nr., Directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van (datum), nr., Directie Wetgeving en Juridische Zaken; WIJ BEATRIX, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE- NASSAU, ENZ. ENZ. ENZ. Besluit van... houdende regels inzake diervoeders (Besluit diervoeders 2012) Besluit van Op de voordracht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 431 Besluit van 29 augustus 2005 tot vaststelling van het Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 352 Wet van 5 juli 2001 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 235 Besluit van 2 juni 2009, houdende regels aangaande de registratie van elektronische adressen van derden en het elektronisch betekenen in

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 177 Besluit van 24 maart 1998, houdende het Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 444 Besluit van 20 augustus 2002, houdende het Warenwetbesluit Verduurzaamde vruchtenproducten 2002 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 352 Besluit van 17 juli 2012 tot vaststelling van de procedure voor verlenging van vergunningen als bedoeld in artikel 20.2 van de Telecommunicatiewet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 199 Wet van 8 mei 2003 tot aanpassing van Boek 3 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 444 Besluit van 3 november 2008, houdende wijziging van het Besluit draagbare blustoestellen 1997 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der

Nadere informatie

Besluit van 24 maart 2005, houdende regels voor verpakkingen, verpakkingsafval, papier en karton (Besluit beheer verpakkingen en papier en karton)

Besluit van 24 maart 2005, houdende regels voor verpakkingen, verpakkingsafval, papier en karton (Besluit beheer verpakkingen en papier en karton) (Tekst geldend op: 02-08-2007) Besluit van 24 maart 2005, houdende regels voor verpakkingen, verpakkingsafval, papier en karton (Besluit beheer verpakkingen en papier en karton) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 428 Besluit van 22 september 1999, houdende het Warenwetbesluit Smeerbare vetproducten Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 522 Wijziging van de Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en

Nadere informatie

Besluit van 7 september 1993 (Warenwetbesluit Voedingswaardeinformatie

Besluit van 7 september 1993 (Warenwetbesluit Voedingswaardeinformatie (Tekst geldend op: 05-01-2005) Besluit van 7 september 1993 (Warenwetbesluit Voedingswaardeinformatie levensmiddelen) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 635 esluit van 28 november 2006, houdende wijziging van een aantal besluiten in verband met de invoering van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 309 Besluit van 14 mei 1998 tot wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 415 Besluit van 13 juli 2002, houdende de aanpassing van een aantal algemene maatregelen van bestuur aan de Comptabiliteitswet 2001 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 667 Besluit van 21 december 1995, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Stat-Geraal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 447 Voorstel van wet van de led Van Ardne-van der Hoev, Biesheuvel Reitsma tot wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 57 Besluit van 21 januari 2011, houdende vaststelling van het Warenwetbesluit speelgoed 2011 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 400 Besluit van 4 september 2012, houdende regels ter uitvoering van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 140 Besluit van 24 februari 1998, houdende vaststelling van de Instructie voor het militair gezag (Instructie voor het militair gezag) Wij Beatrix,

Nadere informatie

EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE COD 96/0117 PE-CO S 3633/98

EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE COD 96/0117 PE-CO S 3633/98 EUROPEES PARLEME T DE RAAD EUROPESE U IE Brussel, 8 januari 1999 (OR.f) COD 96/0117 PE-CO S 3633/98 DE LEG 77 CODEC 686 RICHTLIJ 99/ /EG VA HET EUROPEES PARLEME T E DE RAAD I ZAKE EXTRACTE VA KOFFIE E

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van.. augustus 2005, directie Wetgeving, nr. /05/6;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van.. augustus 2005, directie Wetgeving, nr. /05/6; BEATRIX Besluit van houdende wijziging van het Besluit alcoholonderzoeken in verband met de toepassing van dit besluit op onderzoeken bij beginnende bestuurders van motorrijtuigen als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 360 Besluit van 29 augustus 2000, houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw in verband met voortzetting ziekenfondsverzekering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 170 Besluit van 8 april 2003, houdende aanwijzing van zaken en diensten waarvoor de vergoeding moet worden aangemerkt als servicekosten (Besluit

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 397 27 844 Regels inzake de veiligheid en kwaliteit van lichaamsmateriaal dat kan worden gebruikt bij een geneeskundige behandeling (Wet veiligheid

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 468 Wet van 13 juli 2002 tot wijziging van de Wet collectieve preventie volksgezondheid Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 547 Besluit van 11 december 2014, houdende wijziging van het Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten en van het Besluit

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 299 Wet van 5 juli 2000 tot wijziging van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars teneinde kunstenaars met een eigen woning niet langer van een

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 568 Besluit van 14 november 1995 tot wijziging van het Besluit kwaliteitsregels jeugdhulpverlening, het Besluit kwaliteitsregels en taken voogdij-

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 14 Wet van 6 juli 2004 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer vereenvoudiging van de bekostigingsbepalingen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 549 Besluit van 5 november 2002, houdende wijziging van het Besluit collectieve preventie volksgezondheid en enkele samenhangende besluiten Wij

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 277 Besluit van 11 juni 2009, houdende wijziging van het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 110 Wet van 6 maart 2003 tot aanpassing van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 208 Wet van 26 april 2012, houdende tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg) 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 316 Besluit van 15 juli 2008 tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 303 Besluit van 30 mei 1996, houdende wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 1993, houdende vaststelling van regelen, bedoeld in de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 164 Besluit van 8 april 2003, houdende wijziging van het koninklijk besluit van 9 augustus 1948 tot uitvoering van artikel 12 van de Wet buitengewoon

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 413 Besluit van 17 september 2008, houdende wijziging van het Besluit donorregister in verband met de aanwijzing van nieuw ingezetenen die alsnog

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 261 Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg onder andere in verband met de opneming van de mogelijkheid tot taakherschikking

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 159 Wet van 30 maart 1995 tot wijziging van de Huisvestingswet (voorziening in de huisvesting van bepaalde categorieën verblijfsgerechtigden)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 239 Besluit van 25 mei 2004 tot wijziging van het Besluit geslachtsnaamswijziging Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 383 Wet van 27 september 2000, houdende nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 313 Besluit van 12 juni 2002 tot wijziging van het Besluit premiedifferentiatie WAO in verband met de berekening van de opslag of korting ingeval

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 220 Wet van 15 mei 1997 tot instelling van een vast college van advies van het Rijk op het terrein van het onderwijs (Wet op de Onderwijsraad)

Nadere informatie

Voorstel van wet. Artikel I. De Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1, onderdeel a, komt te luiden:

Voorstel van wet. Artikel I. De Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1, onderdeel a, komt te luiden: Wijziging van de Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 212 Besluit van 22 april 2002, houdende wijziging van het Besluit milieutoelatingseisen niet-landbouwbestrijdingsmiddelen (implementatie biocidenrichtlijn)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 203 Wet van 24 mei 2007 tot wijziging van de Leerplichtwet 1969 en de Wet inburgering in verband met onder meer de invoering van een kwalificatieplicht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 659 Besluit van 13 december 2012, houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal artikelen van de Wet dieren,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 375 Besluit van 4 september 2009, houdende aanpassing van de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht in verband met de indexering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 4 Besluit van 20 december 1995, houdende wijziging van het Rijkswachtgeldbesluit 1959 en de Uitkeringsregeling 1966 Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 172 Wet van 25 januari 1996 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de toevoeging van de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 163 Wet van 24 maart 2011 tot wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet op de economische delicten en de Elektriciteitswet 1998 ter implementatie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 9 Wet van 21 december 2000 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de openstelling van het huwelijk voor personen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 215 Wet van 18 april 2002 tot uitvoering van de Richtlijn 98/50/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 juni 1998 tot wijziging van de Richtlijn

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 135 Besluit van 9 april 2008 tot wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur in verband met aanpassing aan de artikelen 8.8 en 8.11,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 980 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over samenhangende besluiten (Wet samenhangende besluiten Awb) Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking

Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksprodukten (Tekst geldend op: 02 11 2014) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort : Identificatienummer:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 222 Rijkswet van 18 april 2002 tot aanpassing van enige onderdelen van de Rijkswet op het Nederlanderschap en van de Rijkswet van 21 december

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 622 Wet van 13 december 2001 tot uitvoering van de verordening (EG) Nr. 1348/2000 van de Raad van de Europese Unie van 29 mei 2000 inzake de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 90 Wet van 19 februari 2005 tot aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand aan richtlijn 2003/8/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot verbetering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 166 Besluit van 15 april 2014, houdende aanpassing van een aantal algemene maatregelen van bestuur aan de wijziging van de Wet cliëntenrechten

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 611 Besluit van 4 december 1995, houdende vaststelling van eisen ten aanzien van kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne (Besluit

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 352 esluit van 1 juli 2002, houdende wijziging van het esluit Staatstoezicht op de volksgezondheid en enkele andere besluiten Wij eatrix, bij

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 45 Besluit van 8 februari 2010, houdende wijziging van het Besluit van 1 september 1995 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 7 Besluit van 21 december 2010 tot wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met de wijziging van artikelnummering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 425 Wet van 14 september 2006 tot uitvoering van verordening (EG) Nr. 1435/2003 van de Raad van de Europese Unie van 22 juli 2003 betreffende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 652 Besluit van 6 december 2001, houdende vaststelling van regels met betrekking tot verwisseling en intrekking van bankbiljetten door De Nederlandsche

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 321 Wet van 28 juni 2006 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de wijziging in de procedure betreffende de aanvraag en afgifte

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 194 Wet van 29 april 2010 tot vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (Wet referentieniveaus

Nadere informatie