FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juli 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juli 2013"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juli 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen en/of te doen ontstaan. Gegevens onderneming : De Reus Flevoland B.V. Faillissementsnummer : C/16/13/745 F Datum uitspraak : 2 juli 2013 Curator : mr. J.P. Davids R-C : mr. C.P. Lunter Activiteiten onderneming : Installatie van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur, loodgieters- en fitterswerk, installatie van sanitair, financiële holding Omzetgegevens : : (per 15 juli 2013) : : : Personeel gemiddeld aantal : 10 Saldo einde verslagperiode : 0 Verslagperiode : 2 juli t/m 19 juli 2013 Bestede uren in verslagperiode : 61,1 uren (bijlage 1) Bestede uren in totaal : 61,1 uren 1. Inventarisatie 1.1. Directie en organisatie : De enig aandeelhouder van failliet is P.G. de Vries Holding B.V. De enig bestuurder van failliet is de heer P.G. de Vries. De enig bestuurder en aandeelhouder van P.G. de Vries Holding B.V. is de heer P.G. de Vries Winst en verlies : 2013 : -/ : -/ : -/ : -/ Balanstotaal : 2013 : : : : Lopende procedures : Hiervan is niet gebleken 1 Op basis van de door failliet in het boekhoudsysteem ingevoerde gegevens. Het betreffen geen door een accountant samengestelde cijfers. 2 Idem als bij voetnoot 1

2 1.5. Verzekeringen : Ten tijde van de faillietverklaring was de dekking van alle verzekeringen opgeschort. Bovendien was een aantal verzekeringsovereenkomsten beëindigd. De curator heeft vanuit de boedel een inventaris- en goederenverzekering afgesloten. Daarnaast heeft hij met het oog op de uitleen van werknemers de premie voor de WGA eigen-risicoverzekering voldaan Huur : Failliet huurt het bedrijfspand. De curator zal deze huurovereenkomst opzeggen Oorzaken faillissement Uit de gesprekken met de bestuurder en de overige aan de curator mondeling en schriftelijk verstrekte informatie leidt de curator het volgende af. Failliet voerde een technisch installatiebedrijf. Zij verrichtte loodgieterswerkzaamheden op nieuwbouwprojecten en op renovatie- en onderhoudsprojecten. Daarnaast had zij expertise op het gebied van dakbedekkingen. Failliet was ruim 25 jaar een begrip in Lelystad. Haar werkgebied strekte zich uit over Flevoland en de omliggende provincies. Laatstelijk werd met name gewerkt in Amsterdam. Failliet bevond zich sinds 2010 in een verlieslatende situatie. In 2009 werd voor het laatst een positief resultaat gerealiseerd ( ). Failliet heeft de marktomstandigheden gaandeweg zien verslechteren. Met name de economische omstandigheden en de daaruit voortvloeiende crisis in de bouw leidden tot een daling van de omzet. Failliet richtte zich de laatste jaren met name op grote projecten, de zogeheten utiliteitsbouw. Zij was actief op het gebied van de renovatie en nieuwbouw van hotels. Daarin had zij een goede positie verworven, hetgeen blijkt uit de projecten waarbij zij was betrokken en uit de aanzienlijke omvang van de (opgeschorte) offertetrajecten. Door deze specialisatie was failliet echter sterk afhankelijk van de opdrachtverlening vanuit de bouw. Zij beschikte bijvoorbeeld niet over een omvangrijk bestand van onderhoudscontracten, die een jaarlijkse vaste omzet zouden kunnen garanderen. Toen de opdrachtgevers hun opdrachten noodgedwongen opschortten of zelfs failleerden, beïnvloedde dit de liquiditeitspositie van failliet rechtstreeks. De jaarrekeningen over 2010 en 2011 tonen omzetdalingen van (2010) en (2011). De niet-samengestelde cijfers tonen over 2012 een verbetering met een omzetstijging van Niettemin werd tot en met juni 2013 een omzet behaald van slechts Na extrapolatie zou dit neerkomen op een omzetdaling ten opzichte van 2012 van ongeveer Failliet heeft pogingen gedaan tot het beperken van de kosten. Zo werd de laatste jaren afscheid genomen van een groot aantal medewerkers. Het huidige personeelsbestand van 10 werknemers, waarvan vijf zogeheten praktische werknemers en twee werkvoorbereiders/tekenaars, is de minimum bezetting voor het waarborgen van een positieve exploitatie. Een verdere sanering zou niet leiden tot verbeteringen. Ondanks de beperking van de personeelskosten bleken de opgebouwde achterstanden en de verdere verslechtering van de markt een te zware last voor de onderneming. De directe aanleiding voor de faillietverklaring zijn de achterstanden bij de verschillende sociale fondsen, waaronder de Stichting Pensioenfonds en de Stichting Sociaal Fonds. Het verzoekschrift tot faillietverklaring namens deze crediteuren leidde tot de faillietverklaring van 2 juli

3 2. Personeel 2.1. Aantal ten tijde van faill. : Aantal in jaar voor faill. : Datum ontslagaanzegging : De arbeidsovereenkomsten zijn bij brief van 4 juli 2013 opgezegd.. De intake door het UWV vond plaats op 18 juli Activa Onroerende zaken 3.1. Beschrijving : Uit het kadaster blijken geen onroerende zaken op naam van failliet Verkoopopbrengst : N.v.t Hoogte hypotheek : N.v.t Boedelbijdrage : N.v.t. : N.v.t. Bedrijfsmiddelen 3.5. Beschrijving : De voor het voeren van een installatiebedrijf gebruikelijke inventaris en gereedschappen Verkoopopbrengst : P.m. De inventaris en gereedschappen zijn verpand aan Rabobank Flevoland. Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht van een verkoop op basis van going concern (doorstart). Mocht dat niet leiden tot resultaat, dan zullen de bedrijfsmiddelen worden verkocht via een opkoper of een internetveiling Boedelbijdrage : P.m. Voor zover het niet-inventariszaken betreft, is met de bank een boedelbijdrage op basis van de separatistenregeling overeengekomen Bodemvoorrecht Fiscus : Gelet op het bestaan van belastingschulden is het bodemvoorrecht van de Fiscus van toepassing. Voorraden / Onderhanden werk 3.9. Beschrijving : De voor het voeren van een installatiebedrijf gebruikelijke voorraad Verkoopopbrengst : P.m. De voorraad is verpand aan Rabobank Flevoland. Zie verder Boedelbijdrage : P.m. Met de bank is een boedelbijdrage op basis van de separatistenregeling overeengekomen. Andere activa Beschrijving : Geen (Verkoop)opbrengst : N.v.t. : Geen 4. Debiteuren 4.1. Omvang debiteuren : Uit de administratie blijkt een totaal debiteurensaldo van , Opbrengst : De debiteuren zijn verpand aan Rabobank Flevoland. Genoemde 3

4 bank zal de debiteuren zelfstandig innen. In verband met het onderzoek naar de mogelijkheden van een doorstart heeft de Rabobank zich desgevraagd bereid verklaard openbaarmaking vooralsnog achterwege te laten. Tussen de boedel en de bank is de fictie van openbaarmaking overeengekomen Boedelbijdrage : N.v.t. 5. Bank / Zekerheden 5.1. Vorderingen van bank(en) : Rabobank Flevoland: , Lease contracten : Failliet huurde een aantal auto's. Deze zijn inmiddels ingeleverd bij de leasemaatschappijen. Daarnaast huurde failliet (operationeel) een koffiemachine. De leverancier zal in de gelegenheid worden gesteld deze af te halen Beschrijving zekerheden : Uit de financieringsdocumentatie van Rabobank Flevoland blijken pandrechten op inventaris, voorraden en vorderingen op derden. Verder blijken borgstellingen van P.G. de Vries Holding B.V. en van de heer P.G. de Vries Boedelbijdragen : Zie hierboven 3.7 en Eigendomsvoorbehoud : Tot op heden heeft één crediteur aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud. Deze aanspraak wordt op de gebruikelijke wijze afgewikkeld Reclamerechten : Tot op heden geen 5.8. Retentierechten : Tot op heden geen 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1. Exploitatie / zekerheden De curator heeft de lopende opdrachten van failliet gestaakt op de dag van de faillietverklaring. De belangrijkste verzekeringen waren opgeschort/beëindigd en de kosten verbonden aan een eventuele voortzetting stonden niet in verhouding tot de eventuele opbrengsten en risico's. Wel heeft de curator een aantal werknemers, met instemming van het UWV, uitgeleend aan branchegenoten, deels op basis van bestaande inlenersrelaties, deels op basis van nieuwe relaties. De werknemers hebben werkzaamheden verricht tot aan de bouwvakvakantie, 18 juli Eén werknemer verricht ook na die datum werkzaamheden tot het einde van zijn opzegtermijn. In verband met de terbeschikkingstelling van de werknemers heeft de curator de premie voor de WGA polis voldaan, zodat dekking bestaat voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. De werknemerspremies worden voldaan door het UWV. Tot slot vallen de uitgeleende werknemers onder de door de inleners afgesloten (aansprakelijkheids)verzekeringen. 4

5 6.2. Financiële verslaglegging OPBRENGSTEN opdrachtgever gefactureerd voldaan open gijsbertsen 1.200,00 608,50 591,50 800,00-800,00 woestenburg 1.377, ,50 762,50-762,50 harmonisch wonen 1.380, ,19 wouda 600,00-600, ,19 608, ,69 KOSTEN premie wga verzekering 608,50 608,50 608,50 RESULTAAT 5.511, Doorstart 6.3. Beschrijving : Vooralsnog n.v.t Verantwoording : Vooralsnog n.v.t Opbrengst : Vooralsnog n.v.t Boedelbijdrage : Vooralsnog n.v.t. werkzaamheden in het kader van het onderzoek naar de mogelijkheden van een doorstart, waaronder correspondentie, besprekingen en telefoongesprekken met geïnteresseerde partijen. 7. Rechtmatigheid 7.1. Boekhoudplicht : De administratie maakt een verzorgde indruk Depot jaarrekeningen : De jaarrekeningen over 2009, 2010 en 2011 zijn gedeponeerd op 9 juni 2010 (tijdig), 21 maart 2012 (te laat), respectievelijk 30 januari 2013 (tijdig). De niet-deponering van de jaarrekening 2012 heeft geen zelfstandige betekenis in het kader van de taakvervulling van het bestuur Goedk. Verkl. Accountant : N.v.t. Failliet is een kleine vennootschap in de zin van de artt. 2:396 en 2:397 BW. Zij was dan ook niet gehouden een accountantsonderzoek te laten verrichten Stortingsverpl. aandelen : Volstorting heeft plaatsgevonden c.q. een mogelijk vordering uit hoofde van niet-volstorting is gelet op de oprichtingsdatum verjaard Onbehoorlijk bestuur : In onderzoek 7.6. Paulianeus handelen : In onderzoek 8. Crediteuren 8.1. Boedelvorderingen : Huur vanaf de faillietverklaring, salarisverplichtingen werknemers, taxateur ( 544,50), inboedelverzekering ( 496,10) en salaris curator Pref. vord. vd Fiscus : (bijlage 2) 5

6 8.3. Pref. vord. vh UWV : P.m Andere pref. crediteuren : Geen 8.5. Aantal conc. crediteuren : 8 (bijlage 3) 8.6. Bedrag conc. crediteuren : ,87 (bijlage 3) 8.7. Verwachte wijze v. afwik. : Vermoedelijk opheffing ex art 16 Fw 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) : n.v.t. 9.2 Aard procedure : n.v.t. 9.3 Stand procedure : n.v.t. : n.v.t. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faill. : 6 maanden 10.2 Plan van aanpak : Verificatie van vorderingen Verkoop inventaris, gereedschap en voorraad Afronden uitlening werknemer Onderzoek taakvervulling bestuur/paulianeus handelen 10.3 Indiening volgend verslag : Over 3 maanden * * * 6