JAARVERSLAG 2012 CENTRALE CLIËNTENRAAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012 CENTRALE CLIËNTENRAAD"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012 CENTRALE CLIËNTENRAAD STICHTING ZUIDWESTER Inhoudsopgave: Pagina: 1. Algemeen 2 2. Commissie vertrouwenslieden 2 3 Samenstelling 2 4 Overleg 3 5 Besproken onderwerpen 3 6 Uitgebrachte adviezen/ verzoeken om informatie 5 7 Deelname in commissies, werkgroepen, etc. 6 8 De CCR en de Zuidwesterwebsite 7 9 Tenslotte 7 1

2 1. Algemeen Zuidwester heeft alle regio s cliëntenraden (CR en), behalve in de regio West- Brabant. Nog steeds is het daar niet gelukt een CR van de grond te krijgen. In de regio s zijn er ook bewonersraden. Deze worden begeleid door een coach. Alle CR en werken volgens hetzelfde reglement, dat uiteraard geënt is op de wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Alleen het huishoudelijk reglement, waarin o.m. de vergadertijden zijn vastgelegd, kan onderling verschillen. Op grond van dat reglement streeft iedere CR ernaar behalve cliëntvertegenwoordigers ook cliënten in de raad op te nemen. Voor zover dat is gelukt, zijn deze in de regel afkomstig uit de regionale bewonersraad. Als begeleiding van deze cliënten woont de coach van de bewonersraad de vergaderingen van de cliëntenraad bij. Daarnaast streven de CR en naar regelmatig overleg met de bewonersraden. Naast de regionale raden is er een centrale cliëntenraad (CCR) binnen Zuidwester. In deze raad zijn alle regionale CR en met twee leden vertegenwoordigd. Naast die afvaardiging is ook in deze raad ruimte voor cliënten. Hieraan is in 2012 invulling gegeven. Een cliënt uit de regio Goeree- Overflakkee nam, ondersteund door de coach van de bewonersraad uit die regio, deel aan de CCR- vergaderingen. M.b.t. de deelname van cliënten is met der Raad van Bestuur (verder: RvB) overeengekomen dat jaarlijks een andere regio voor afvaardiging van een of twee cliënten zal zorgdragen. Alle raden hebben in 2012 regelmatig overleg gevoerd met het regiomanagement cq de RvB. Zowel door de regionale raden als door de CCR is daarbij over tal van onderwerpen gesproken en zijn desgevraagd adviezen over een aantal ervan uitgebracht. Dit jaarverslag betreft alleen het werk van de CCR. De regionale CR en brengen zelfstandig een jaarverslag uit. 2. Commissie van vertrouwenslieden De CCR en de CR en van Zuidwester kunnen op grond van hun reglement in een aantal gevallen een beroep doen op de landelijke commissie van vertrouwenslieden, bijv. als de zorgaanbieder besluiten neemt zonder het advies te vragen aan de CCR of de CR en of als een zwaarwegend advies door de zorgaanbieder wordt genegeerd. In het verslagjaar is noch door de CCR, noch door een van de regionale CR en een beroep gedaan op deze commissie. 3. Samenstelling Centrale cliëntenraad De CCR was op 31 december 2012 als volgt samengesteld: voorzitter/ secretaris dhr. A. van Vliet leden dhr. W. Klepper CR Goeree- Overflakkee dhr. L. Molendijk CR Goeree- Overflakkee dhr. J. Knöps CR Goeree- Overflakkee mevr. T. van Iwaarden CR Zeeland mevr. A. Tromp CR Zeeland dhr. B. de Graaf CR Zuid- Holland zuid dhr. L. van Winkelhof CR Zuid- Holland zuid De heer Knöps werd begeleid door mevr. L. Goosens, coach van de bewonersraad Goeree- Overflakkee. 2

3 Op 31 december 2012 waren er vacatures voor vertegenwoordigers van de nog in te stellen CR West- Brabant. Omdat binnen de CCR geen kandidaten beschikbaar waren voor de functies voorzitter en secretaris, is op verzoek van de raad dhr. van Vliet, voorheen lid van de CR Goeree- Overflakkee, deze functies blijven vervullen. In het verslagjaar hebben twee leden tussentijds hun functie in de CCR neergelegd, te weten mevr. M. van Tooren- Loerakkers van de CR Zeeland (gezien haar leeftijd) en de heer A.M.M. Heijboer van de CR Goeree- Overflakkee (i.v.m. ernstige ziekte). Zij zijn tussentijds opgevolgd door resp. mevr. A. Tromp en dhr. L. Molendijk. De heer Heijboer is op 18 november 2012 overleden. De CCR hecht er aan ook in dit verslag zijn grote inzet gedurende zeer veel jaren voor de Zuidwestercliënten en voor Zuidwester te memoreren. 4. Overleg In 2012 heeft de CCR zes maal vergaderd met de RvB. Bij twee van die vergaderingen was een delegatie van de Raad van Toezicht (verder: RvT) aanwezig. Naast de vergaderingen van de gehele CCR met de RvB heeft in het verslagjaar ook een aantal informele besprekingen, mede ter voorbereiding van de te houden vergaderingen, plaats gevonden tussen het dagelijks bestuur (DB) van de CCR en de RvB. Ook heeft het DB overleg gehad met vertegenwoordigers van de RvT. Daarnaast is in een ingelaste CCR- vergadering zonder RvB met ter zake doende deskundigen gesproken over het project meer bewegen, de voorgenomen fusie met NSWAC en het strategisch vastgoedplan van Zuidwester. Het DB heeft verder regelmatig overleg gehad met de controller van Zuidwester over de financiële situatie. Verder heeft de voorzitter, soms vergezeld door andere CCR- leden, gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van Match4Care, de afdeling O&O, de afdeling kwaliteit, de EAD en het BEC over met name onderwerpen waarvoor het advies van de CCR was/ zou worden gevraagd. Ook heeft gezamenlijk overleg plaatsgevonden van de CCR en de CR en over o.m. de begroting Besproken onderwerpen In de vergaderingen met de RvB is ook in dit verslagjaar gesproken over tal van onderwerpen. Dat betrof zowel algemene beleidsvraagstukken maar ook voorstellen tot besluit van de RvB waarvoor conform de WMCZ advies aan de CCR was gevraagd. Onderwerpen die aan de orde zijn geweest in het verslagjaar waren onder meer: Het jaarplan van de afdeling Match4Care - De CCR heeft met veel belangstelling de uitvoering van dit toch wel ambitieuze plan gevolgd. Werkafspraken met het CCE De voortgang van het project ZON! - De CCR heeft met veel interesse kennis gnomen van het vervolg van dit project: de ZON!teamacties die door medewerkers zijn aangemeld en deels ook al zijn uitgevoerd. Acties die naar de mening van de CCR de kwaliteit van de zorg verhogen. Het is de CCR echter opgevallen dat het aantal aanmeldingen van dit soort projecten uit een aantal (sub-)regio s toch wel tegenvalt. Het jaarplan van het Behandel- en Expertise Centrum (BEC), de uitvoering daarvan en de verdere ontwikkeling van het BEC. 3

4 - In de discussies met RvB en directeur BEC heeft de CCR onder meer gewezen op het niet gebruiken van de voorzieningen in Spijkenisse door de behandeldienst voor cliënten van de subregio s Voorne en Hoeksche Waard. Met die opmerkingen lijkt echter niets te zijn gedaan. Het maatschappelijk verslag 2011 van Zuidwester - aan dit verslag heeft ook dit jaar de CCR weer een bijdrage geleverd. De jaarrekening 2011 van Zuidwester De jaarverslagen 2011 van de Klachtencommissie, de MIC, de M&M- commissie, de cliëntvertrouwenspersoon, de stichting Bewindvoering en Beheer Zuidwester en de CCR De begroting 2013 De functieomschrijving van de cliëntvertrouwenspersoon Het aantrekken van een externe cliëntvertrouwenspersoon Het Zuidwesterbeleid m.b.t. het genotmiddelengebruik (alcohol en drugs) Het jaarplan vrijwilligersbeleid binnen Zuidwester - Ook het vrijwilligersbeleid kan op grote aandacht van de CCR rekenen. Het wordt immers steeds duidelijker dat met het beleid van de huidige regering de zorg niet zonder vrijwilligers kan. Klachten over het wassen door de externe wasserij Het zorgplan/ ondersteuningsplan Het project Ouder en kind De strategie van Zuidwester en de betekenis daarvan voor de cliënten Het strategisch vastgoedplan van Zuidwester Het projectplan facilitair bedrijf Zuidwester De samenwerking cq de mogelijke fusie met andere zorgaanbieders - De CCR heeft zowel de RvB als de RvT in dit kader laten weten dat samenwerking cq. fusies met andere zorgaanbieders niet hoog op het prioriteitenlijstje van de raad staan. De kwaliteit binnen Zuidwester De communicatie binnen Zuidwester, met name richting cliëntvertegenwoordigers - ook in dit verslagjaar heeft de CCR zijn bezorgdheid uitgesproken over de in zijn ogen tekortschietende communicatie richting cliëntvertegenwoordigers. Overigens heeft de raad zijn waardering uitgesproken voor de digitale nieuwsbrief die Zuidwester in 2012 het licht heeft doen zien. Wel zou naar de mening van de CCR in die nieuwsbrief ook plaats moeten worden ingeruimd voor de leuke dingen die binnen Zuidwester plaatsvinden. De verhoging van de administratiekosten en de eigen bijdragen voor het doen van de was Het project Zuidwester in beweging - de raad juichte het toe dat er meer aandacht komt voor beweging en het zal het project dan ook aandachtig blijven volgen. Het voorgenomen kwaliteitsprogramma Zuidwester ( Zuidwester bruist! ) - De CCR, die zich kan vinden in dit programma, heeft de subsidieaanvraag van Zuidwester voor dit project bij het Zorgondersteuningsfonds (van de voormalige Open Ankh) schriftelijk ondersteund. De invloed van maatregelen en criteria van o.m. het zorgkantoor en de NZa op de zorgverlening Cliënten als lid van de CCR In de vergaderingen waarbij ook leden van de RvT aanwezig waren, is o.m. gediscussieerd over waar Zuidwester staat als organisatie. Daarbij kwam de kwaliteit van bestaan van de cliënten nadrukkelijk aan de orde. In dit kader heeft een van de RvT- leden het werk toegelicht van de kwaliteitscommissie voor de zorg die de RvT heeft ingesteld. Verder is gesproken over de lopende zaken waarmee de RvT zich bezig houdt, zoals de financiële 4

5 situatie van Zuidwester in het licht van de kabinetsplannen, de samenwerkingsplannen met andere zorgorganisaties en de toekomstige inrichting van de organisatie van Zuidwester. 6. Uitgebrachte adviezen/ verzoeken om informatie Met betrekking tot veel van de hiervoor vermelde onderwerpen is door de CCR na discussie in het overleg met de RvB een advies uitgebracht. Daarbij is in een aantal gevallen om nadere informatie gevraagd. Dat gebeurde ook met betrekking tot onderwerpen waarvoor geen voorstel tot besluit aan de CCR was gezonden of waarover door cliëntvertegenwoordigers vragen waren gesteld. De schriftelijke adviezen hadden betrekking op: Het beleid m.b.t. het gebruik van genotmiddelen binnen Zuidwester De functiebeschrijving van de cliëntvertrouwenspersoon Het projectplan facilitair bedrijf De Zuidwesterbeschrijving van de zorgzwaartepakketten De maatschappelijke verantwoording 2011 De jaarrekening 2011 De samenwerking met de stichting Mozaïk Het project Zuidwester beweegt! De voorgenomen fusie met de stichting NSWAC De benoeming van een externe cliëntvertrouwenspersoon Cliëntenparticipatie binnen het facilitaire bedrijf De tarieven voor de zorg- en dienstverlening binnen Zuidwester, w.o. verhoging van de eigen bijdragen m.b.t. de was- en administratiekosten Het jaarverslag 2011 van de M&M- commissie en de MIC- commissie De begroting 2013 De ontwikkeling van het BEC Het jaarverslag 2011 van de klachtencommissie De uitgebrachte adviezen waren over het algemeen op zich positief. Wel zijn sommige adviesaanvragen in eerste instantie aangehouden, bij voorbeeld omdat er eerst door de CCR via de CCR- leden informatie over de aanvraag werd ingewonnen bij de regionale CR en. In andere gevallen werden door de CCR (schriftelijk dan wel mondeling in een CCRvergadering) vragen ter verduidelijking van de adviesaanvraag gesteld alvorens tot advisering werd overgegaan. Bij andere adviesaanvragen werd het advies door de CCR gegeven onder het voorbehoud dat de RvB tegemoet zou komen aan de opmerkingen die de CCR bij dat advies had gemaakt. N.a.v. die vragen/ opmerkingen werd in de regel het voor advies voorgelegde stuk aangepast door de zorgaanbieder of werd een aanvullende toelichting gegeven dan wel werd door de RvB later (schriftelijk) aangegeven dat met de opmerkingen rekening zou worden gehouden. De vragen/ opmerkingen hadden onder meer betrekking op: Beleid genotmiddelengebruik - beleid dient volgens de CCR ook te gelden voor cliëntvertegenwoordigers cq andere bezoekers tijdens hun aanwezigheid op/ in een Zuidwesterlocatie. Inboedelverzekering - nadere toelichting was nodig m.b.t. hetgeen dat onder de verzekering valt. Maatschappelijke verantwoording Volgens de CCR werd ten onrechte in het voorgelegde verslag opgemerkt dat door het project ZON! de kwaliteit van de zorg in 2011 was verbeterd. Die verbeterslag moest echter nog worden gemaakt. Ook vond de CCR de tekst over de zorgplannen te optimistisch. Dat gold eveneens voor de paragraaf over de cliëntscholing. M.b.t. de paragraaf over de cliënttevredenheidsonderzoeken heeft de CCR gesteld dat met 5

6 name voor de meervoudig gehandicapten dit soort onderzoeken nog steeds niet plaatsvindt. Samenwerking met stichting Mozaïk - een positief advies is uitgebracht nadat de RvB o.m. had toegezegd dat samenwerking niet ten koste zou gaan van de zittende cliënten en dat er geen negatieve financiële gevolgen voor Zuidwester aan de samenwerking waren verbonden. Intentieverklaring NSWAC/ Zuidwester - een positief advies werd mogelijk nadat de RvB uitdrukkelijk had toegezegd dat dit geen inbreuk zou maken op het adviesrecht van de CCR m.b.t. een voorgenomen besluit over een fusie met deze zorgaanbieder. Benoeming externe cliëntvertrouwenspersoon - bij zijn advies heeft de CCR aangegeven voorstander te zijn een CVP per regio. Cliëntparticipatie binnen het facilitaire bedrijf - de CCR heeft aangegeven dat arbeidsmatige deelname bij het facilitair bedrijf ook mogelijk moet zijn voor eigen cliënten. Tarieven zorg- en dienstverlening - De CCR heeft ingestemd met de voorgestelde wijzigingen, behoudens de verhoging van de eigen bijdragen voor het wassen door de externe wasserij zolang deze wasserij in de ogen van de CCR niet naar behoren presteert. Daarnaast dienden de eigen bijdragen voor de cliënten van de regio Zeeland waar de was wordt gedaan in het kader van en dagbestedingsproject gehandhaafd te blijven op het eerder vastgestelde bedrag. De CCR heeft bij het advies ook duidelijk aangegeven voorstander te zijn voor wassen op de eigen woning. Ontwikkeling Behandel- en Expertisecentrum - de CCR was van mening dat in het beleidsstuk over de ontwikkeling duidelijk moet worden vermeld dat waar wordt gesproken over cliënten in voorkomende gevallen ook de cliëntvertegenwoordiger moet worden verstaan. De CCR heeft ook een aantal opmerkingen gemaakt m.b.t. de toegezonden jaarverslagen 2011 van de M&M- commissie, de MIC- commissie en de Klachtencommissie cliënten. Wat betreft de M&M- commissie heeft de CCR opgemerkt het niet juist te vinden dat deze commissie problemen ondervindt bij het maken van afspraken voor werkbezoeken in de regio s. Verder heeft de raad de conclusie van de commissie onderstreept dat de regio s achterblijven met scholing en voorlichting m.b.t. BOPZ- beleid richting cliënten. In het jaarverslag van de MIC- commissie miste de raad een duidelijk beeld van de oorzaken van de (bijna-) ongelukken. Evenals de commissie zette ook de CCR vraagtekens bij het lage aantal meldingen m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag. De raad was verder van oordeel dat extra aandacht zou moeten worden besteed aan het nakomen van de opdracht aan de teamleiders te komen met verbetervoorstellen naar aanleiding van de meldingen. De CCR betreurde het dat het verslag van de klachtencommissie pas in een erg laat stadium aan de raad werd toegezonden. In het verslag miste de raad een duidelijke toelichting bij een aantal BOPZ- klachten waarom deze niet binnen de door de wet voorgeschreven termijn konden worden behandeld. 7. Deelname in commissies, werkgroepen, etc. Ook in dit verslagjaar maakten cliëntvertegenwoordigers namens de CCR deel uit van verschillende werkgroepen en commissies van Zuidwester. Het gaat hierbij onder meer om: de klachtencommissie voor cliënten, de middelen en maatregelencommissie {betreft de uitvoering van (onderdelen uit) de BOPZ}, het consortium ervaringsdeskundige de leerwerkgroep seksualiteit en preventie seksueel misbruik 6

7 commissie voor het aantrekken van een externe cliëntvertrouwenspersoon de werkgroep voeding ( die overigens door omstandigheden nog niet in 2012 met haar werkzaamheden is begonnen). Daarnaast is de voorzitter betrokken geweest bij besprekingen over diverse onderwerpen binnen Zuidwester. De CCR is verder vertegenwoordigd in het bestuur van de stichting Vrienden van Zuidwester en stichting De Brugh. De CCR heeft zich in het verslagjaar aangesloten bij het Platform VG Zuid-Holland zuid. 8. CCR en de Zuidwesterwebsite De cliëntmedezeggenschap heeft een eigen plaats op de website van Zuidwester onder de rubriek Organisatie. Op deze plaats is de samenstelling van de CCR en de CR en terug te vinden. Ook worden er korte verslagen geplaatst van de vergaderingen met de Raad van Bestuur cq regiodirecteur, alsmede de uitgebrachte jaarverslagen. D.m.v. een in te vullen contactformulier op de website is het mogelijk vragen/ opmerkingen voor te leggen aan de CCR cq CR en. In het verslagjaar is voor wat betreft de CCR geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Wel is er door cliëntvertegenwoordigers/ cliënten schriftelijk bij de CCR aandacht gevraagd voor de gevolgen van de vele bezuinigingen door het kabinet Rutte I en het Lente- akkoord, alsmede over de verhoging van de eigen bijdragen van de Zuidwestercliënten. 9. Tenslotte Ook in dit verslagjaar is er, zoals uit het vorenstaande blijkt, weer het nodige m.b.t. de medezeggenschap van cliënten gebeurd. Gelet op de resultaten op een aantal punten is de inspanning van de CCR daarbij niet vergeefs geweest. Dat is overigens geen reden om nu maar achterover te leunen. Dat zou niet in het belang zijn van de cliënten, die er op mogen vertrouwen dat de CCR hun belangen zo goed mogelijk blijft behartigen. Maar een goed functionerende medezeggenschap is ook in het belang van Zuidwester die als zorgaanbieder zegt te staan voor kwaliteit van bestaan van die cliënten. Dat (positief) kritische medezeggenschapsorgaan kan immers bijdragen aan die kwaliteitsverbetering. Maar daarvoor moeten wel de regels m.b.t. de medezeggenschap door alle partijen worden nageleefd. Geconstateerd mag worden dat de Raad van Bestuur de medezeggenschap serieus neemt, maar dat de managementlaag daaronder zich nog niet in alle gevallen realiseert wanneer een beleidswijziging, etc. moet leiden tot overleg met de medezeggenschapsorganen, dan wel wanneer die organen moeten worden ingelicht over (nieuwe) ontwikkelingen binnen de zorg. Het moet de CCR ook van het hart dat regelmatig blijkt dat het management (regiodirecteur, leidinggevenden) niet op de hoogte is van wat op de werkvloer gebeurt en dat op klachten vanuit de regionale CR en over het bij voorbeeld niet nakomen van afspraken, vastgelegd in het zorgplan, geen veranderingen worden geconstateerd. De raad blijft dan ook, ondanks verbeteringen op dit punt zijn eerder gemaakte opmerking herhalen: Ondanks duidelijke afspraken en heldere reglementen komt het nog steeds voor dat de CCR niet (tijdig) om advies wordt gevraagd of niet (tijdig) wordt ingelicht over, ook voor de medezeggenschap, van belangzijnde onderwerpen. 7