JAARVERSLAG 2012 CENTRALE CLIËNTENRAAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012 CENTRALE CLIËNTENRAAD"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012 CENTRALE CLIËNTENRAAD STICHTING ZUIDWESTER Inhoudsopgave: Pagina: 1. Algemeen 2 2. Commissie vertrouwenslieden 2 3 Samenstelling 2 4 Overleg 3 5 Besproken onderwerpen 3 6 Uitgebrachte adviezen/ verzoeken om informatie 5 7 Deelname in commissies, werkgroepen, etc. 6 8 De CCR en de Zuidwesterwebsite 7 9 Tenslotte 7 1

2 1. Algemeen Zuidwester heeft alle regio s cliëntenraden (CR en), behalve in de regio West- Brabant. Nog steeds is het daar niet gelukt een CR van de grond te krijgen. In de regio s zijn er ook bewonersraden. Deze worden begeleid door een coach. Alle CR en werken volgens hetzelfde reglement, dat uiteraard geënt is op de wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Alleen het huishoudelijk reglement, waarin o.m. de vergadertijden zijn vastgelegd, kan onderling verschillen. Op grond van dat reglement streeft iedere CR ernaar behalve cliëntvertegenwoordigers ook cliënten in de raad op te nemen. Voor zover dat is gelukt, zijn deze in de regel afkomstig uit de regionale bewonersraad. Als begeleiding van deze cliënten woont de coach van de bewonersraad de vergaderingen van de cliëntenraad bij. Daarnaast streven de CR en naar regelmatig overleg met de bewonersraden. Naast de regionale raden is er een centrale cliëntenraad (CCR) binnen Zuidwester. In deze raad zijn alle regionale CR en met twee leden vertegenwoordigd. Naast die afvaardiging is ook in deze raad ruimte voor cliënten. Hieraan is in 2012 invulling gegeven. Een cliënt uit de regio Goeree- Overflakkee nam, ondersteund door de coach van de bewonersraad uit die regio, deel aan de CCR- vergaderingen. M.b.t. de deelname van cliënten is met der Raad van Bestuur (verder: RvB) overeengekomen dat jaarlijks een andere regio voor afvaardiging van een of twee cliënten zal zorgdragen. Alle raden hebben in 2012 regelmatig overleg gevoerd met het regiomanagement cq de RvB. Zowel door de regionale raden als door de CCR is daarbij over tal van onderwerpen gesproken en zijn desgevraagd adviezen over een aantal ervan uitgebracht. Dit jaarverslag betreft alleen het werk van de CCR. De regionale CR en brengen zelfstandig een jaarverslag uit. 2. Commissie van vertrouwenslieden De CCR en de CR en van Zuidwester kunnen op grond van hun reglement in een aantal gevallen een beroep doen op de landelijke commissie van vertrouwenslieden, bijv. als de zorgaanbieder besluiten neemt zonder het advies te vragen aan de CCR of de CR en of als een zwaarwegend advies door de zorgaanbieder wordt genegeerd. In het verslagjaar is noch door de CCR, noch door een van de regionale CR en een beroep gedaan op deze commissie. 3. Samenstelling Centrale cliëntenraad De CCR was op 31 december 2012 als volgt samengesteld: voorzitter/ secretaris dhr. A. van Vliet leden dhr. W. Klepper CR Goeree- Overflakkee dhr. L. Molendijk CR Goeree- Overflakkee dhr. J. Knöps CR Goeree- Overflakkee mevr. T. van Iwaarden CR Zeeland mevr. A. Tromp CR Zeeland dhr. B. de Graaf CR Zuid- Holland zuid dhr. L. van Winkelhof CR Zuid- Holland zuid De heer Knöps werd begeleid door mevr. L. Goosens, coach van de bewonersraad Goeree- Overflakkee. 2

3 Op 31 december 2012 waren er vacatures voor vertegenwoordigers van de nog in te stellen CR West- Brabant. Omdat binnen de CCR geen kandidaten beschikbaar waren voor de functies voorzitter en secretaris, is op verzoek van de raad dhr. van Vliet, voorheen lid van de CR Goeree- Overflakkee, deze functies blijven vervullen. In het verslagjaar hebben twee leden tussentijds hun functie in de CCR neergelegd, te weten mevr. M. van Tooren- Loerakkers van de CR Zeeland (gezien haar leeftijd) en de heer A.M.M. Heijboer van de CR Goeree- Overflakkee (i.v.m. ernstige ziekte). Zij zijn tussentijds opgevolgd door resp. mevr. A. Tromp en dhr. L. Molendijk. De heer Heijboer is op 18 november 2012 overleden. De CCR hecht er aan ook in dit verslag zijn grote inzet gedurende zeer veel jaren voor de Zuidwestercliënten en voor Zuidwester te memoreren. 4. Overleg In 2012 heeft de CCR zes maal vergaderd met de RvB. Bij twee van die vergaderingen was een delegatie van de Raad van Toezicht (verder: RvT) aanwezig. Naast de vergaderingen van de gehele CCR met de RvB heeft in het verslagjaar ook een aantal informele besprekingen, mede ter voorbereiding van de te houden vergaderingen, plaats gevonden tussen het dagelijks bestuur (DB) van de CCR en de RvB. Ook heeft het DB overleg gehad met vertegenwoordigers van de RvT. Daarnaast is in een ingelaste CCR- vergadering zonder RvB met ter zake doende deskundigen gesproken over het project meer bewegen, de voorgenomen fusie met NSWAC en het strategisch vastgoedplan van Zuidwester. Het DB heeft verder regelmatig overleg gehad met de controller van Zuidwester over de financiële situatie. Verder heeft de voorzitter, soms vergezeld door andere CCR- leden, gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van Match4Care, de afdeling O&O, de afdeling kwaliteit, de EAD en het BEC over met name onderwerpen waarvoor het advies van de CCR was/ zou worden gevraagd. Ook heeft gezamenlijk overleg plaatsgevonden van de CCR en de CR en over o.m. de begroting Besproken onderwerpen In de vergaderingen met de RvB is ook in dit verslagjaar gesproken over tal van onderwerpen. Dat betrof zowel algemene beleidsvraagstukken maar ook voorstellen tot besluit van de RvB waarvoor conform de WMCZ advies aan de CCR was gevraagd. Onderwerpen die aan de orde zijn geweest in het verslagjaar waren onder meer: Het jaarplan van de afdeling Match4Care - De CCR heeft met veel belangstelling de uitvoering van dit toch wel ambitieuze plan gevolgd. Werkafspraken met het CCE De voortgang van het project ZON! - De CCR heeft met veel interesse kennis gnomen van het vervolg van dit project: de ZON!teamacties die door medewerkers zijn aangemeld en deels ook al zijn uitgevoerd. Acties die naar de mening van de CCR de kwaliteit van de zorg verhogen. Het is de CCR echter opgevallen dat het aantal aanmeldingen van dit soort projecten uit een aantal (sub-)regio s toch wel tegenvalt. Het jaarplan van het Behandel- en Expertise Centrum (BEC), de uitvoering daarvan en de verdere ontwikkeling van het BEC. 3

4 - In de discussies met RvB en directeur BEC heeft de CCR onder meer gewezen op het niet gebruiken van de voorzieningen in Spijkenisse door de behandeldienst voor cliënten van de subregio s Voorne en Hoeksche Waard. Met die opmerkingen lijkt echter niets te zijn gedaan. Het maatschappelijk verslag 2011 van Zuidwester - aan dit verslag heeft ook dit jaar de CCR weer een bijdrage geleverd. De jaarrekening 2011 van Zuidwester De jaarverslagen 2011 van de Klachtencommissie, de MIC, de M&M- commissie, de cliëntvertrouwenspersoon, de stichting Bewindvoering en Beheer Zuidwester en de CCR De begroting 2013 De functieomschrijving van de cliëntvertrouwenspersoon Het aantrekken van een externe cliëntvertrouwenspersoon Het Zuidwesterbeleid m.b.t. het genotmiddelengebruik (alcohol en drugs) Het jaarplan vrijwilligersbeleid binnen Zuidwester - Ook het vrijwilligersbeleid kan op grote aandacht van de CCR rekenen. Het wordt immers steeds duidelijker dat met het beleid van de huidige regering de zorg niet zonder vrijwilligers kan. Klachten over het wassen door de externe wasserij Het zorgplan/ ondersteuningsplan Het project Ouder en kind De strategie van Zuidwester en de betekenis daarvan voor de cliënten Het strategisch vastgoedplan van Zuidwester Het projectplan facilitair bedrijf Zuidwester De samenwerking cq de mogelijke fusie met andere zorgaanbieders - De CCR heeft zowel de RvB als de RvT in dit kader laten weten dat samenwerking cq. fusies met andere zorgaanbieders niet hoog op het prioriteitenlijstje van de raad staan. De kwaliteit binnen Zuidwester De communicatie binnen Zuidwester, met name richting cliëntvertegenwoordigers - ook in dit verslagjaar heeft de CCR zijn bezorgdheid uitgesproken over de in zijn ogen tekortschietende communicatie richting cliëntvertegenwoordigers. Overigens heeft de raad zijn waardering uitgesproken voor de digitale nieuwsbrief die Zuidwester in 2012 het licht heeft doen zien. Wel zou naar de mening van de CCR in die nieuwsbrief ook plaats moeten worden ingeruimd voor de leuke dingen die binnen Zuidwester plaatsvinden. De verhoging van de administratiekosten en de eigen bijdragen voor het doen van de was Het project Zuidwester in beweging - de raad juichte het toe dat er meer aandacht komt voor beweging en het zal het project dan ook aandachtig blijven volgen. Het voorgenomen kwaliteitsprogramma Zuidwester ( Zuidwester bruist! ) - De CCR, die zich kan vinden in dit programma, heeft de subsidieaanvraag van Zuidwester voor dit project bij het Zorgondersteuningsfonds (van de voormalige Open Ankh) schriftelijk ondersteund. De invloed van maatregelen en criteria van o.m. het zorgkantoor en de NZa op de zorgverlening Cliënten als lid van de CCR In de vergaderingen waarbij ook leden van de RvT aanwezig waren, is o.m. gediscussieerd over waar Zuidwester staat als organisatie. Daarbij kwam de kwaliteit van bestaan van de cliënten nadrukkelijk aan de orde. In dit kader heeft een van de RvT- leden het werk toegelicht van de kwaliteitscommissie voor de zorg die de RvT heeft ingesteld. Verder is gesproken over de lopende zaken waarmee de RvT zich bezig houdt, zoals de financiële 4

5 situatie van Zuidwester in het licht van de kabinetsplannen, de samenwerkingsplannen met andere zorgorganisaties en de toekomstige inrichting van de organisatie van Zuidwester. 6. Uitgebrachte adviezen/ verzoeken om informatie Met betrekking tot veel van de hiervoor vermelde onderwerpen is door de CCR na discussie in het overleg met de RvB een advies uitgebracht. Daarbij is in een aantal gevallen om nadere informatie gevraagd. Dat gebeurde ook met betrekking tot onderwerpen waarvoor geen voorstel tot besluit aan de CCR was gezonden of waarover door cliëntvertegenwoordigers vragen waren gesteld. De schriftelijke adviezen hadden betrekking op: Het beleid m.b.t. het gebruik van genotmiddelen binnen Zuidwester De functiebeschrijving van de cliëntvertrouwenspersoon Het projectplan facilitair bedrijf De Zuidwesterbeschrijving van de zorgzwaartepakketten De maatschappelijke verantwoording 2011 De jaarrekening 2011 De samenwerking met de stichting Mozaïk Het project Zuidwester beweegt! De voorgenomen fusie met de stichting NSWAC De benoeming van een externe cliëntvertrouwenspersoon Cliëntenparticipatie binnen het facilitaire bedrijf De tarieven voor de zorg- en dienstverlening binnen Zuidwester, w.o. verhoging van de eigen bijdragen m.b.t. de was- en administratiekosten Het jaarverslag 2011 van de M&M- commissie en de MIC- commissie De begroting 2013 De ontwikkeling van het BEC Het jaarverslag 2011 van de klachtencommissie De uitgebrachte adviezen waren over het algemeen op zich positief. Wel zijn sommige adviesaanvragen in eerste instantie aangehouden, bij voorbeeld omdat er eerst door de CCR via de CCR- leden informatie over de aanvraag werd ingewonnen bij de regionale CR en. In andere gevallen werden door de CCR (schriftelijk dan wel mondeling in een CCRvergadering) vragen ter verduidelijking van de adviesaanvraag gesteld alvorens tot advisering werd overgegaan. Bij andere adviesaanvragen werd het advies door de CCR gegeven onder het voorbehoud dat de RvB tegemoet zou komen aan de opmerkingen die de CCR bij dat advies had gemaakt. N.a.v. die vragen/ opmerkingen werd in de regel het voor advies voorgelegde stuk aangepast door de zorgaanbieder of werd een aanvullende toelichting gegeven dan wel werd door de RvB later (schriftelijk) aangegeven dat met de opmerkingen rekening zou worden gehouden. De vragen/ opmerkingen hadden onder meer betrekking op: Beleid genotmiddelengebruik - beleid dient volgens de CCR ook te gelden voor cliëntvertegenwoordigers cq andere bezoekers tijdens hun aanwezigheid op/ in een Zuidwesterlocatie. Inboedelverzekering - nadere toelichting was nodig m.b.t. hetgeen dat onder de verzekering valt. Maatschappelijke verantwoording Volgens de CCR werd ten onrechte in het voorgelegde verslag opgemerkt dat door het project ZON! de kwaliteit van de zorg in 2011 was verbeterd. Die verbeterslag moest echter nog worden gemaakt. Ook vond de CCR de tekst over de zorgplannen te optimistisch. Dat gold eveneens voor de paragraaf over de cliëntscholing. M.b.t. de paragraaf over de cliënttevredenheidsonderzoeken heeft de CCR gesteld dat met 5

6 name voor de meervoudig gehandicapten dit soort onderzoeken nog steeds niet plaatsvindt. Samenwerking met stichting Mozaïk - een positief advies is uitgebracht nadat de RvB o.m. had toegezegd dat samenwerking niet ten koste zou gaan van de zittende cliënten en dat er geen negatieve financiële gevolgen voor Zuidwester aan de samenwerking waren verbonden. Intentieverklaring NSWAC/ Zuidwester - een positief advies werd mogelijk nadat de RvB uitdrukkelijk had toegezegd dat dit geen inbreuk zou maken op het adviesrecht van de CCR m.b.t. een voorgenomen besluit over een fusie met deze zorgaanbieder. Benoeming externe cliëntvertrouwenspersoon - bij zijn advies heeft de CCR aangegeven voorstander te zijn een CVP per regio. Cliëntparticipatie binnen het facilitaire bedrijf - de CCR heeft aangegeven dat arbeidsmatige deelname bij het facilitair bedrijf ook mogelijk moet zijn voor eigen cliënten. Tarieven zorg- en dienstverlening - De CCR heeft ingestemd met de voorgestelde wijzigingen, behoudens de verhoging van de eigen bijdragen voor het wassen door de externe wasserij zolang deze wasserij in de ogen van de CCR niet naar behoren presteert. Daarnaast dienden de eigen bijdragen voor de cliënten van de regio Zeeland waar de was wordt gedaan in het kader van en dagbestedingsproject gehandhaafd te blijven op het eerder vastgestelde bedrag. De CCR heeft bij het advies ook duidelijk aangegeven voorstander te zijn voor wassen op de eigen woning. Ontwikkeling Behandel- en Expertisecentrum - de CCR was van mening dat in het beleidsstuk over de ontwikkeling duidelijk moet worden vermeld dat waar wordt gesproken over cliënten in voorkomende gevallen ook de cliëntvertegenwoordiger moet worden verstaan. De CCR heeft ook een aantal opmerkingen gemaakt m.b.t. de toegezonden jaarverslagen 2011 van de M&M- commissie, de MIC- commissie en de Klachtencommissie cliënten. Wat betreft de M&M- commissie heeft de CCR opgemerkt het niet juist te vinden dat deze commissie problemen ondervindt bij het maken van afspraken voor werkbezoeken in de regio s. Verder heeft de raad de conclusie van de commissie onderstreept dat de regio s achterblijven met scholing en voorlichting m.b.t. BOPZ- beleid richting cliënten. In het jaarverslag van de MIC- commissie miste de raad een duidelijk beeld van de oorzaken van de (bijna-) ongelukken. Evenals de commissie zette ook de CCR vraagtekens bij het lage aantal meldingen m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag. De raad was verder van oordeel dat extra aandacht zou moeten worden besteed aan het nakomen van de opdracht aan de teamleiders te komen met verbetervoorstellen naar aanleiding van de meldingen. De CCR betreurde het dat het verslag van de klachtencommissie pas in een erg laat stadium aan de raad werd toegezonden. In het verslag miste de raad een duidelijke toelichting bij een aantal BOPZ- klachten waarom deze niet binnen de door de wet voorgeschreven termijn konden worden behandeld. 7. Deelname in commissies, werkgroepen, etc. Ook in dit verslagjaar maakten cliëntvertegenwoordigers namens de CCR deel uit van verschillende werkgroepen en commissies van Zuidwester. Het gaat hierbij onder meer om: de klachtencommissie voor cliënten, de middelen en maatregelencommissie {betreft de uitvoering van (onderdelen uit) de BOPZ}, het consortium ervaringsdeskundige de leerwerkgroep seksualiteit en preventie seksueel misbruik 6

7 commissie voor het aantrekken van een externe cliëntvertrouwenspersoon de werkgroep voeding ( die overigens door omstandigheden nog niet in 2012 met haar werkzaamheden is begonnen). Daarnaast is de voorzitter betrokken geweest bij besprekingen over diverse onderwerpen binnen Zuidwester. De CCR is verder vertegenwoordigd in het bestuur van de stichting Vrienden van Zuidwester en stichting De Brugh. De CCR heeft zich in het verslagjaar aangesloten bij het Platform VG Zuid-Holland zuid. 8. CCR en de Zuidwesterwebsite De cliëntmedezeggenschap heeft een eigen plaats op de website van Zuidwester onder de rubriek Organisatie. Op deze plaats is de samenstelling van de CCR en de CR en terug te vinden. Ook worden er korte verslagen geplaatst van de vergaderingen met de Raad van Bestuur cq regiodirecteur, alsmede de uitgebrachte jaarverslagen. D.m.v. een in te vullen contactformulier op de website is het mogelijk vragen/ opmerkingen voor te leggen aan de CCR cq CR en. In het verslagjaar is voor wat betreft de CCR geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Wel is er door cliëntvertegenwoordigers/ cliënten schriftelijk bij de CCR aandacht gevraagd voor de gevolgen van de vele bezuinigingen door het kabinet Rutte I en het Lente- akkoord, alsmede over de verhoging van de eigen bijdragen van de Zuidwestercliënten. 9. Tenslotte Ook in dit verslagjaar is er, zoals uit het vorenstaande blijkt, weer het nodige m.b.t. de medezeggenschap van cliënten gebeurd. Gelet op de resultaten op een aantal punten is de inspanning van de CCR daarbij niet vergeefs geweest. Dat is overigens geen reden om nu maar achterover te leunen. Dat zou niet in het belang zijn van de cliënten, die er op mogen vertrouwen dat de CCR hun belangen zo goed mogelijk blijft behartigen. Maar een goed functionerende medezeggenschap is ook in het belang van Zuidwester die als zorgaanbieder zegt te staan voor kwaliteit van bestaan van die cliënten. Dat (positief) kritische medezeggenschapsorgaan kan immers bijdragen aan die kwaliteitsverbetering. Maar daarvoor moeten wel de regels m.b.t. de medezeggenschap door alle partijen worden nageleefd. Geconstateerd mag worden dat de Raad van Bestuur de medezeggenschap serieus neemt, maar dat de managementlaag daaronder zich nog niet in alle gevallen realiseert wanneer een beleidswijziging, etc. moet leiden tot overleg met de medezeggenschapsorganen, dan wel wanneer die organen moeten worden ingelicht over (nieuwe) ontwikkelingen binnen de zorg. Het moet de CCR ook van het hart dat regelmatig blijkt dat het management (regiodirecteur, leidinggevenden) niet op de hoogte is van wat op de werkvloer gebeurt en dat op klachten vanuit de regionale CR en over het bij voorbeeld niet nakomen van afspraken, vastgelegd in het zorgplan, geen veranderingen worden geconstateerd. De raad blijft dan ook, ondanks verbeteringen op dit punt zijn eerder gemaakte opmerking herhalen: Ondanks duidelijke afspraken en heldere reglementen komt het nog steeds voor dat de CCR niet (tijdig) om advies wordt gevraagd of niet (tijdig) wordt ingelicht over, ook voor de medezeggenschap, van belangzijnde onderwerpen. 7

JAARVERSLAG 2010 CENTRALE CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2010 CENTRALE CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2010 CENTRALE CLIËNTENRAAD STICHTING ZUIDWESTER Inhoudsopgave: Pagina: 1. Algemeen 2 2. Commissie vertrouwenslieden 2 3. Centrale cliëntenraad 2 3.1 Samenstelling 2 3.2 Kwaliteit van bestaan

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 CENTRALE CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2014 CENTRALE CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2014 CENTRALE CLIËNTENRAAD STICHTING ZUIDWESTER Inhoudsopgave: Pagina: 1. Algemeen 2 2. Commissie vertrouwenslieden 2 3 Samenstelling 2 4 Overleg 3 5 Besproken onderwerpen 3 6 Uitgebrachte

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 CENTRALE CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2009 CENTRALE CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2009 CENTRALE CLIËNTENRAAD STICHTING ZUIDWESTER (versie 6 maart 2010 Inhoudsopgave: Pagina: 1. Algemeen 2 2. Commissie vertrouwenslieden 2 3. Centrale cliëntenraad 2 3.1 Samenstelling 2 3.2

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 CENTRALE CLIËNTENRAAD STICHTING ZUIDWESTER

JAARVERSLAG 2016 CENTRALE CLIËNTENRAAD STICHTING ZUIDWESTER JAARVERSLAG 2016 CENTRALE CLIËNTENRAAD STICHTING ZUIDWESTER Inhoudsopgave: Pagina: 1. Algemeen 2 2. Commissie vertrouwenslieden 2 3 Samenstelling centrale cliëntenraad 2 4 Overleg 3 5 Deelname in commissies,

Nadere informatie

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven.

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. Doel De Wilde Haan. Aantal leden : Behartigen van de belangen van de cliënten van Stichting Buurderij

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers.

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers. Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en B. Inleiding In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) wordt genoemd dat er tussen de cliëntenraad en B een samenwerkingsovereenkomst moet zijn.

Nadere informatie

Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland

Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland 1 Geanonimiseerde versie Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen... pag 4 Adviezen... pag

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad

Reglement Cliëntenraad Reglement Cliëntenraad Stichting Cedere Zorg 2013 Stichting Cedere Zorg Valeriusstraat 1 5921 CP Venlo +31 6 54340564 zorg@cederezorg.nl Artikel 1. Begripsomschrijving... 3 1.1. Cliënt... 3 1.2. Wettelijke

Nadere informatie

Centrale Cliëntenraad Bartiméus

Centrale Cliëntenraad Bartiméus Jaarverslag 2016 Centrale Cliëntenraad Bartiméus Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 Samenstelling van de Centrale Cliëntenraad 4 Jaarplan Centrale Cliëntenraad 5 Commissie 5 Vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wendhorst 24 februari 2016 Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wendhorst 24 februari 2016 Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave. pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen... pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen pag 4 Vorming Centrale

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Februari 2014 Cliëntenraad In maart 1999 is in revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Naam en adres: Centrale Cliëntenraad van Stichting Rivas Zorggroep,

Nadere informatie

1. De cliëntenraad komt op voor cliënten in het cluster en praat mee over wat er gebeurt in het cluster.

1. De cliëntenraad komt op voor cliënten in het cluster en praat mee over wat er gebeurt in het cluster. REGELING CLIËNTENRAAD Artikel 1: Doelstelling Cliëntenraad 1. De cliëntenraad komt op voor cliënten in het cluster en praat mee over wat er gebeurt in het cluster. 2. De cliëntenraad helpt mee om alles

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant

JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant Correspondentieadres: T.a.v. secretariaat cliëntenraad Postadres: Postbus 1116 4700 BC ROOSENDAAL 088-56 02 00 clientenraad@twb.nl Inhoud 1.

Nadere informatie

Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum. Uw mening telt!

Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum. Uw mening telt! Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum Uw mening telt! Inleiding De mening van cliënten en bezoekers is belangrijk voor het Zuyderland Medisch Centrum. Sinds 30 september 1998 heeft het ziekenhuis dan

Nadere informatie

Reglement Senas-zorg Cliëntenraad. Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 3 april 2016

Reglement Senas-zorg Cliëntenraad. Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 3 april 2016 Reglement Senas-zorg Cliëntenraad Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 3 april 2016 1 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Installatie 4 Artikel 3 Doel en taken

Nadere informatie

Besluitenlijst Cliëntenraadvergadering Cliëntenraad, regio Zuid- Holland Zuid, 23 februari 2011

Besluitenlijst Cliëntenraadvergadering Cliëntenraad, regio Zuid- Holland Zuid, 23 februari 2011 Besluitenlijst Cliëntenraadvergadering Cliëntenraad, regio Zuid- Holland Zuid, 23 februari 2011 Aanwezig: Dhr. L. van Winkelhof (voorzitter), Dhr. J. Heshof (regiodirecteur), Dhr. B. de Graaf, Dhr. R.

Nadere informatie

Wet tot wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen Reactie van LOC Zeggenschap in zorg 12 november 2016

Wet tot wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen Reactie van LOC Zeggenschap in zorg 12 november 2016 Wet tot wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen Reactie van LOC Zeggenschap in zorg 12 november 2016 In dit document vindt u de reactie van LOC Zeggenschap in zorg op het wetsontwerp

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 WERKPLAN 2017

JAARVERSLAG 2016 WERKPLAN 2017 JAARVERSLAG 2016 EN WERKPLAN 2017 CLIЁNTENRAAD SYNTHESE Twan Christians (Oud lid / Voorzitter) Sander Brugmans (Interim-Voorzitter) Esther van der Wegen (Secretariële ondersteuning) VOORWOORD De cliëntenraad

Nadere informatie

Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers

Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers Stichting Philadelphia Zorg Afspraken voor locatiemanagers, regiodirecteuren en Raad van Bestuur rond medezeggenschap van cliëntenen belangenbehartigers

Nadere informatie

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden Welkom in de cliëntenraad is een uitgave van LOC Zeggenschap in zorg. LOC is er voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang,

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Artikel 1: Doelstelling Cliëntenraad 1. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van het cluster.

Artikel 1: Doelstelling Cliëntenraad 1. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van het cluster. REGELING CLIËNTENRAAD Artikel 1: Doelstelling Cliëntenraad 1. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van het cluster. 2. De Cliëntenraad bevordert het zo goed mogelijk functioneren

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave... pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen pag 3 Jaarvergadering. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad.. pag 3 Scholing Cliëntenraad. pag 4 Onderwerpen..

Nadere informatie

VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT

VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT De raad van de gemeente Nederweert; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Nederweert nr 2008-45,

Nadere informatie

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen 1. Begripsomschrijving Reglement ouderraad 1. De stichting De rechtspersoon, Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen (SPGG), waaronder de speelzaallocaties

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad!

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad! organisatie en de vrijwilligersraad Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 De organisatie (Naam van de organisatie of instelling waarbinnen de vrijwilligersraad functioneert als zelfstandig orgaan). 1.2 De directie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten

Klachtenregeling Cliënten Klachtenregeling Cliënten Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo 16 juni 2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis Jaarverslag 2015 Het is een goed gebruik om jaarlijks openbaar verslag te doen van de werkzaamheden van de Cliëntenraad. Dat is ook in ons huishoudelijk reglement vastgelegd.

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp Jaarverslag 2012 Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp JAARVERSLAG 2012 VAN DE CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG EN DE FRIESE WOUDEN HUISHOUDELIJKE HULP Cliëntenraad

Nadere informatie

Overeenkomst Cliëntenraad en de Zevenster

Overeenkomst Cliëntenraad en de Zevenster Paragraaf 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: 1. zorgaanbieder: Stichting De Zevenster te Zevenhuizen 2. instelling: De Zevenster, te Zevenhuizen 3. cliënten: de natuurlijke

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen... 4 1.1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 1.2 Artikel 2 Wie een klacht of een Bopz-klacht kan indienen...

Nadere informatie

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG. Beweging 3.0 jaarverslag DCRT

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG. Beweging 3.0 jaarverslag DCRT JAARVERSLAG 2013 DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG Beweging 3.0 jaarverslag DCRT INHOUDSOPGAVE BLZ. 1.VOORWOORD 3 2. FUNCTIONEREN VAN DE CLIËNTENRAAD 4 2.1. Cliëntenraad 2.1.1. Samenstelling cliëntenraad 4

Nadere informatie

KCO. Reglement Centrale Cliëntenraad Stichting Kindcentrum Oisterwijk (Medezeggenschap voor ouders/ verzorgers)

KCO. Reglement Centrale Cliëntenraad Stichting Kindcentrum Oisterwijk (Medezeggenschap voor ouders/ verzorgers) Reglement Centrale Cliëntenraad Stichting Kindcentrum Oisterwijk (Medezeggenschap voor ouders/ verzorgers) Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Cliënt(e): Degene die gebruik maakt van de hulp en/of dienstverlening

Nadere informatie

Diabetes Zorgsysteem West-Friesland

Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Jaarverslag van de Cliëntenraad DZS 2011 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Als het getij verandert moet men de bakens verzetten Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Cliëntenraad 4 3. Bevoegdheden Cliëntenraad

Nadere informatie

Medezeggenschap cliënten van Aafje. Lokale, regio en centrale cliëntenraden

Medezeggenschap cliënten van Aafje. Lokale, regio en centrale cliëntenraden Medezeggenschap cliënten van Aafje Lokale, regio en centrale cliëntenraden Inhoudsopgave Bladzijde 1 Inleiding... 1 2 Lokale cliëntenraad... 1 2.1 Algemeen... 1 2.2 Juridisch kader... 2 2.3. Informatievoorziening...

Nadere informatie

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! en Senioren Zorg Plan Begrippen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: 1. zorgaanbieder - Senioren Zorg Plan, Achillestraat 108- bg, 1076 RJ te Amsterdam 2.

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant

Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Jeugdbescherming Brabant Jeugdbescherming Brabant stelt conform artikel 58 e.v. van de Wet op de Jeugdzorg een

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 CLIËNTENRAAD STICHTING ZORGGROEP AMSTERDAM OOST

JAARVERSLAG 2015 CLIËNTENRAAD STICHTING ZORGGROEP AMSTERDAM OOST JAARVERSLAG 2015 CLIËNTENRAAD STICHTING ZORGGROEP AMSTERDAM OOST Augustus 2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Taak 2 Leden 2 Mutaties 2 Samenstelling Cliëntenraad 3 Resultaten 3 Contact met de achterban Adviezen

Nadere informatie

Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL)

Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 09-03-2004, Herziene versie vastgesteld op 14 november

Nadere informatie

Notulen vergadering cliëntenraad, regio Zuid- Holland Zuid 9 mei 2017 grote vergaderruimte, P.J. Bliekstraat 3, Spijkenisse

Notulen vergadering cliëntenraad, regio Zuid- Holland Zuid 9 mei 2017 grote vergaderruimte, P.J. Bliekstraat 3, Spijkenisse 1 Notulen vergadering cliëntenraad, regio Zuid- Holland Zuid 9 mei 2017 grote vergaderruimte, P.J. Bliekstraat 3, Spijkenisse Nr. Ontwerp er of afzender Onderwerp Aanwezig:, L. van Winkelhof, B. de Graaf,

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 CLIËNTENRAAD

Jaarverslag 2015 CLIËNTENRAAD Jaarverslag 2015 CLIËNTENRAAD De Cliëntenraad van het Meander Medisch Centrum bevordert proactief de belangen van patiënten en andere bezoekers binnen het ziekenhuis. Voorwoord Begin 2015 was de Cliëntenraad

Nadere informatie

Besluit tot instelling van de familie-/cliëntenraad Regio 2 Stichting Pleyade Locaties Eldenstaete, Tertzio, thuiszorg

Besluit tot instelling van de familie-/cliëntenraad Regio 2 Stichting Pleyade Locaties Eldenstaete, Tertzio, thuiszorg Besluit tot instelling van de familie-/cliëntenraad Regio 2 Stichting Pleyade Locaties Eldenstaete, Tertzio, thuiszorg Preambule Inspraak en medezeggenschap van cliënten is van groot belang, waarbij cliënten

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Klachtenregeling. Verpleging en Verzorging en Hulp bij het Huishouden

Klachtenregeling. Verpleging en Verzorging en Hulp bij het Huishouden Klachtenregeling VerplegingenVerzorgingenHulpbijhet Huishouden StichtingHumanitas Klachtenregeling 13januari2011 Inhoudsopgave Inleidingpagina3 Aandachtspuntenprocedureinformelefasepagina5 Stappenplaninformelefasepagina7

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. Ziekenhuis: het BovenIJ ziekenhuis te Amsterdam b. De Cliëntenraad: de Cliëntenraad van

Nadere informatie

Even voorstellen: de cliëntenraad. Tevreden patiënten... daar doen we alles voor!

Even voorstellen: de cliëntenraad. Tevreden patiënten... daar doen we alles voor! Even voorstellen: de cliëntenraad Tevreden patiënten... daar doen we alles voor! Wat doet de Cliëntenraad (CR) van het St.Jans Gasthuis Weert voor u? De CR behartigt de gemeenschappelijk belangen van cliënten

Nadere informatie

Reglement voor de cliëntenraden van Stichting Philadelphia Zorg

Reglement voor de cliëntenraden van Stichting Philadelphia Zorg Reglement voor de cliëntenraden van Stichting Philadelphia Zorg Stichting Philadelphia Zorg Het beste uit jezelf 2 Reglement voor de cliëntenraden van Stichting Philadelphia Zorg Stichting Philadelphia

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2015 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2015 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2015 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2015 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Partijen: stichting BovenIJ Ziekenhuis te Amsterdam ten deze vertegenwoordigd door de heer mr. R.R.M. Berendsen, nader te noemen: de directie En

Nadere informatie

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraaknr. : 04-05 (geanonimiseerd) Datum : 5 juli 2004 Partijen : de cliëntenraad van te , vertegenwoordigd door

Nadere informatie

DE CCR IN VOORAF

DE CCR IN VOORAF DE CCR IN 2017 2020 VOORAF De Centrale Cliëntenraad (CCR ) vindt het noodzakelijk om te expliciteren wat zij als haar taak ziet nu en in de komende jaren. De taak die er toe leidt dat binnen de huidige

Nadere informatie

Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland

Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland Beheerder: Naam Functie Afdeling Rita Bijker Kwaliteitsmedewerker Kwaliteit Innovatie Centrum INLEIDING Dit reglement

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST UNIVERSITAIR CENTRUM PSYCHIATRIE (UCP) EN CLIËNTENRAAD UCP

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST UNIVERSITAIR CENTRUM PSYCHIATRIE (UCP) EN CLIËNTENRAAD UCP SAMENWERKINGSOVEREENKOMST UNIVERSITAIR CENTRUM PSYCHIATRIE (UCP) EN CLIËNTENRAAD UCP INLEIDING: 2 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN 2 ARTIKEL 2 DOELSTELLING EN DOELEN 3 ARTIKEL 3 SAMENSTELLING EN BENOEMING 3

Nadere informatie

Klachtenreglement. Externe klachtencommissie. Ondersteuning bij leven met een beperking. Ondersteuning bij en leven Zaan met een beperking

Klachtenreglement. Externe klachtencommissie. Ondersteuning bij leven met een beperking. Ondersteuning bij en leven Zaan met een beperking MEE Noordwest-Holland MEE Noordwest-Holland en Amstel en cq Zaan Amstel Ondersteuning bij en leven Zaan met een beperking Klachtenreglement Ondersteuning bij leven met een beperking Bedrijfsbureau & Regio

Nadere informatie

A. Zorg Bespreken op afspraken

A. Zorg Bespreken op afspraken Werkplan Cliëntenraad Waalstaete (CRW) 2016 (versie 25-01-2016/ ES) A. Zorg Bespreken op afspraken 1. Plan van aanpak Waalstaete (PvA)2016. Het gaat hier om een dynamisch plan met de overgebleven punten

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

RI-09 Medezeggenschap cliënten en cliëntvertegenwoordigers

RI-09 Medezeggenschap cliënten en cliëntvertegenwoordigers RI-09 Medezeggenschap cliënten en cliëntvertegenwoordigers INHOUDSOPGAVE blz. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Visie Stichting Cavent op (mede)zeggenschap 3 Hoofdstuk 3 Begrippenkader en overlegstructuur

Nadere informatie

Ieder overleg met TH dus tweemaandelijks met ingang van 5 januari

Ieder overleg met TH dus tweemaandelijks met ingang van 5 januari Werkplan Cliëntenraad Waalstaete 2015 (vastgesteld: 19-6-2015) Daar waar verwezen wordt naar een paginanummer betreft dit het Jaarplan CCR 2015. Inhoud Bespreken op afspraken 1. Punten voortvloeiend uit

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012

Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012 Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012 Verordening m.i.v. 1 januari 2012 Vastgesteld d.d. 21 december 2011 De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk; gelezen het voorstel van het College van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 CLIENTENRAAD

JAARVERSLAG 2013 CLIENTENRAAD JAARVERSLAG 2013 CLIENTENRAAD Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen Jaarverslag Cliëntenraad Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis 2013 1 Vooraf Dit jaarverslag betreft het jaar 2013. Het is vastgesteld in

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen?

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen? Kenmerk: WMCZ 2.0 Betreft: Ondersteuning voor Cliëntenraden geregeld in de WMCZ 2.0 Utrecht, zaterdag 10 oktober 2015 Geacht Cliëntenraadslid, beste heer of mevrouw, Hoe kunnen we de financieringsbepalingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Cliëntenraad Erasmus MC.

Huishoudelijk reglement Cliëntenraad Erasmus MC. Artikel 1: Definities Huishoudelijk reglement Cliëntenraad Erasmus MC. In dit reglement wordt verstaan onder: Erasmus MC: Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam Cliëntenraad: Cliëntenraad van het Erasmus

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Folder Klachtenregeling voor Cliënten en Wettelijk Vertegenwoordigers

Folder Klachtenregeling voor Cliënten en Wettelijk Vertegenwoordigers Folder Klachtenregeling voor Cliënten en Wettelijk Vertegenwoordigers Soms verloopt niet alles naar wens. Het kan gaan om kleine problemen, die zonder veel moeite besproken en opgelost kunnen worden. Soms

Nadere informatie

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2013 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland

Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2013 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Jaarverslag van de cliëntenraad DZS 2013 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Cliëntenraad 4 3. Bevoegdheden van de cliëntenraad 5 4. Activiteiten in 2013 6 5. Adviezen 7

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé. Oost Gelre. Lochem. Berkeland. Thuiszorg Marga Klompé

Jaarverslag Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé. Oost Gelre. Lochem. Berkeland. Thuiszorg Marga Klompé Jaarverslag 2016 Oost Gelre Berkeland Lochem Thuiszorg Marga Klompé Aalten Winterswijk Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé JAARVERSLAG 2016 CR THUISZORG MARGA KLOMPE. Voorwoord van de Cliëntenraad Beste

Nadere informatie

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraaknr. : 09-02 Datum : 24 juni 2009 Partijen : (de zorgaanbieder), vertegenwoordigd door de secretaris van de raad van bestuur, de heer (naam),

Nadere informatie

Document ID: Pagina 1 van 9 v. 6.0

Document ID: Pagina 1 van 9 v. 6.0 Document ID: 1505616 Pagina 1 van 9 v. 6.0 Inhoudsopgave 1. Cliëntenraad... 1 2. Begripsbepalingen... 1 3. Doelstelling... 2 4. Taken... 2 5. Adviesrecht van de Cliëntenraad... 2 6. Verzwaard adviesrecht

Nadere informatie

Cliëntenraad Sint-Annaland, oktober 2015

Cliëntenraad Sint-Annaland, oktober 2015 Cliëntenraad Sint-Annaland, oktober 2015 Inhoud Waarom een Cliëntenraad?... 3 Wat doet de Cliëntenraad?... 4 Wie zijn de leden?... 5 Rechten en plichten... 6 Frequentie van overleg... 7 Wat te doen bij

Nadere informatie

Memo. : Raad van Bestuur. Telefoonnummer : Datum : : Beleid voor dialoog met belanghebbenden

Memo. : Raad van Bestuur. Telefoonnummer : Datum : : Beleid voor dialoog met belanghebbenden Memo Van Locatie : Raad van Bestuur : Croy Telefoonnummer : 06 51441184 Datum : 2015.07.15 Onderwerp : Beleid voor dialoog met belanghebbenden Goedgekeurd door de Raad van Toezicht 2015.07.20. Vastgesteld

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Stichting Onder Een Dak 2012

Jaarverslag Cliëntenraad Stichting Onder Een Dak 2012 Jaarverslag Cliëntenraad Stichting Onder Een Dak 2012 2 Voorwoord De cliëntenraad heeft zich het afgelopen jaar volop ingezet voor de cliënten van de Stichting u kunt meer over onze werkzaamheden lezen

Nadere informatie

Vergadering Raad van Bestuur Voorlegger

Vergadering Raad van Bestuur Voorlegger Vergadering Raad van Bestuur Voorlegger Betreft Voorstel cliëntenparticipatie 113Online Aan Raad van bestuur Van Chantal Laurent, Age Niels Holstein, Jan Mokkenstorm Agendapunt 7 Datum 2 september 2014

Nadere informatie

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens Werkplan 2011 Cliëntenraad Stichting Pergamijn Geactualiseerd op: 1 februari-2011 Redactie: De secretaris H.A.Janssens 1 Werkwijze van de Cliëntenraad De cliëntenraad van de Stichting Pergamijn stelt de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1 Reglement Vrijwilligersraad Welzijn Rijswijk Het belang van inspraak Betrokkenheid van medewerkers is belangrijk voor het goed functioneren van de organisatie. Dat geldt ook voor vrijwillige medewerkers.

Nadere informatie

Conceptnotulen vergadering cliëntenraad, regio Zuid- Holland Zuid 6 oktober 2015 grote vergaderruimte, P.J. Bliekstraat 3, Spijkenisse

Conceptnotulen vergadering cliëntenraad, regio Zuid- Holland Zuid 6 oktober 2015 grote vergaderruimte, P.J. Bliekstraat 3, Spijkenisse 1 Conceptnotulen vergadering cliëntenraad, regio Zuid- Holland Zuid 6 oktober 2015 grote vergaderruimte, P.J. Bliekstraat 3, Spijkenisse Nr. Ontwerper of afzender Onderwerp Aanwezig: J. Heshof, L. van

Nadere informatie

Partijen : Stichting , vertegenwoordigd door mevrouw A (directeur bestuurder), verder ook te noemen zorgaanbieder of verzoeker

Partijen : Stichting <naam zorgaanbieder>, vertegenwoordigd door mevrouw A (directeur bestuurder), verder ook te noemen zorgaanbieder of verzoeker Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraaknr. : 12-003 Datum : 4 juli 2012 Partijen : Stichting , vertegenwoordigd door mevrouw A (directeur bestuurder), verder

Nadere informatie

Wijzigingsverordening. Cliëntenparticipatie. gemeente Kapelle 2015

Wijzigingsverordening. Cliëntenparticipatie. gemeente Kapelle 2015 Wijzigingsverordening Cliëntenparticipatie gemeente Kapelle 2015 1 De raad van de gemeente Kapelle; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van Kapelle van ; Gelet op artikel 47 van

Nadere informatie

Cliëntenraad. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Jaarverslag 2015 Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Internet www.liemerije.nl Mailadres clientenraad@liemerije.nl 1 Inleiding In dit jaarverslag

Nadere informatie

Entrea stelt conform de wettelijke vereisten met deze regeling een pleegouderraad in.

Entrea stelt conform de wettelijke vereisten met deze regeling een pleegouderraad in. Voorwoord Entrea stelt conform de wettelijke vereisten met deze regeling een pleegouderraad in. De wettelijk vereisten staan in de Jeugdwet, paragraaf 4.2b Medezeggenschap. Entrea is een organisatie voor

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

DORDRECHT. Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; gezien het voorstel 24 november 2009 inzake Regeling Sportraad;

DORDRECHT. Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; gezien het voorstel 24 november 2009 inzake Regeling Sportraad; 0 BESLUIT Nr. MO/2009/243320 Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; gezien het voorstel 24 november 2009 inzake ; gelet

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND

JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND JAARVERSLAG 2012 CLIENTENRAAD ZIEKENHUIS AMSTELLAND Amstelveen, 10 september 2013 Voorwoord De cliëntenraad van Ziekenhuis Amstelland doet hierbij verslag van haar activiteiten over het jaar 2012. De cliëntenraad

Nadere informatie

Oplegnotitie Reglement WSW-Raad gemeenten Brunssum en Onderbanken 2010 Gemeenteblad 2010, nr. 36

Oplegnotitie Reglement WSW-Raad gemeenten Brunssum en Onderbanken 2010 Gemeenteblad 2010, nr. 36 Maximaal 1 A4 Oplegnotitie Reglement WSW-Raad gemeenten Brunssum en Onderbanken 2010 Gemeenteblad 2010, nr. 36 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd om - Te controleren/toetsen of

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Aanvulling van onderwerpen waar de cliëntenraad advies over mag geven: voorbeeld: aannemen personeel

Aanvulling van onderwerpen waar de cliëntenraad advies over mag geven: voorbeeld: aannemen personeel Rechten van de cliëntenraad Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (de WMCZ) In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (de WMCZ) staan de rechten van de cliëntenraad. Er zijn 3 soorten

Nadere informatie

Reglement Centrale Participatieraad. Medezeggenschap binnen Sjaloom Zorg

Reglement Centrale Participatieraad. Medezeggenschap binnen Sjaloom Zorg Reglement Centrale Participatieraad Medezeggenschap binnen Sjaloom Zorg Watertoren 20 3247CL Dirksland Reglement centrale participatieraad - 2 - INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 MEDEZEGGENSCHAP BINNEN SJALOOM ZORG...

Nadere informatie

Wilt u meepraten over Carinova Woonzorg? Dat kan via de cliëntenraden

Wilt u meepraten over Carinova Woonzorg? Dat kan via de cliëntenraden Wilt u meepraten over Carinova Woonzorg? Dat kan via de cliëntenraden Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl Het belang van de cliëntenraad Om de zorg van Carinova zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraaknr. : 08-03 Datum : 24 november 2008 Partijen : Stichting (zorgaanbieder), vertegenwoordigd door de heer (naam), locatiemanager (locatie),

Nadere informatie