Bericht Page 1 of 1. Nanuru, MH (Anna)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bericht Page 1 of 1. Nanuru, MH (Anna) 3-4-2012"

Transcriptie

1 Bericht Page 1 of 1 Nanuru, MH (Anna) Oorspronkelijk bericht Van: Martine Kolk Namens Claudio F.M. Bruggink Verzonden: maandag 2 april :25 Aan: Bijleveld-Schouten, Ank (CvdK); Wiggers, R (Renee); Sluis, JP van der (Jan Peter); Wezenberg, JJ (Jeroen); Statengriffie; Timmerman, HA (Harry); Maij, WH (Hester); Bakker, IA (Ineke); Boerman, E (Bert); Rietkerk, TW (Theo); Kok, GJ (Gerrit Jan) CC: Piet van Dijk; R. de Heus; T. Lucardie Onderwerp: Begroting 2013 Rekenkamer Oost-Nederland PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Geachte heer, mevrouw, Reg.nr. Pt>/^Ö^ Z^" 5 " 1 Bijgaand ontvangt u onze begroting voor 2Ö13 en een begeleide Met vriendelijke groeten, lide brief, 2, O 3 APR 2012 Claudio Bruggink Secretaris-directeur Routing jfifc 1# #&. &**!# *fe _r»fcf* _i_t *> E Rekenkamer Oost-Nederland» Ächter de Muren Zandpoort 6» 7411 GE Deventer T * M » Werkdagen: maandag t/m vrijdag

2 Provinciale Staten van Overijssel T.a.v. Griffie, mevrouw R. Wiggers Postbus GB Zwolle Deventer, 30 maart 2012 Aan: De leden van Provinciale Staten van de Provincie Overijssel Commissaris van de Koningin, mevrouw A.Th.B. Bijleveld-Schouten College van gedeputeerde staten van de Provincie Overijssel Betreft: Ontwerpbegroting Rekenkamer Oost-Nederland 2013 Geachte heer, mevrouw, Wij sturen u de ontwerpbegroting 2013 van de Rekenkamer Oost-Nederland toe. In een door de Staten van Gelderland en Overijssel gesteunde motie (november 2011) werd bepaald dat de ontwerpbegroting voor 1 april 2013 zou worden toegezonden. Dat is gelukt. Gedeputeerde Staten hebben de ontwerpbegroting beoordeeld en hebben geen opmerkingen. De brieven hierover van GS zijn als bijlage meegestuurd. Wij stellen u langs deze weg in de gelegenheid uw zienswijze over de ontwerpbegroting bij de Rekenkamer naar voren te brengen. Daarna zal het bestuur van de Rekenkamer de begroting definitief vaststellen. Voor overige vragen of opmerkingen over de begroting kunt u zich wenden tot ondergetekende. Hoogachtend, Namens het bestuur van Rekenkamer Oost-Nederland, Claudio Bruggink Secretaris-directeur Achter de Muren Zandpoort GE Deventer T (0570) F (0570) I E

3 Achter de Muren Zandpoort GE Deventer T (0570) F (0570) I E

4 Achter de Muren Zandpoort GE Deventer T (0570) F (0570) I E

5

6

7 Deventer, maart 2012

8 Voorwoord De ontwerpbegroting 2013 is, eerder dan andere jaren, opgesteld. De Staten van Gelderland en Overijssel hebben in november 2011 een motie gesteund (zie bijlage 3) waardoor ook haar Rekenkamer dient te bezuinigen. Daarin is ook bepaald dat beide Staten voor 1 april 2012 de ontwerpbegroting toegezonden krijgen. 2 Het bestuur laat in deze begroting zien hoe de bezuinigingen, van minimaal en maximaal met ingang van 2013, vertaald zijn. Een forse taakstelling. Het bestuur ontkwam dan ook niet aan het maken van scherpe keuzes. Er zijn vijf bestuurlijke uitgangspunten opgesteld die richting geven aan de te maken keuzes. De bezuinigingen hebben met name betrekking op personeel, op inhuur van externe deskundigheid en op informatievoorziening (w.o. drukwerk). De bezuinigingen op personeel waren het lastigst maar onvermijdelijk. We hebben ze zorgvuldig voorbereid en intern gecommuniceerd. Daarbij is de inzet het vergroten van de mobiliteit van het personeelsbestand. Uiteindelijk gaat het erom de beschikbare middelen zo goed mogelijk in te zetten ten behoeve van het ondersteunen van de Staten van Gelderland en Overijssel in haar kaderstellende en controlerende taak.

9 In ons onderzoeksprogramma 2013 (beschikbaar in december 2012) zal de vertaling van deze ontwerpbegroting naar de onderzoeken worden gemaakt. Namens de Rekenkamer Oost-Nederland, Piet van Dijk, voorzitter Claudio Bruggink, secretaris-directeur 3

10 Inhoudsopgave Voorwoord Taakstelling Motie Staten Gelderland en Overijssel Bestuurlijke uitgangspunten Besluitvormingsprocedure Begroting Toelichting baten Toelichting lasten Balans Toelichting balans Bijlage 1: Toelichting begrotingsposten Bijlage 2: Motie PS Overijssel en Gelderland... 19

11 1 Taakstelling Provinciale Staten van Gelderland en Overijssel hebben besloten om de Rekenkamer een taakstelling op te leggen in de range van 15- tot 20% met ingang van begroting In de ontwerpbegroting 2013 geeft het bestuur van de Rekenkamer aan op welke wijze zij deze taakstelling vertaald naar concrete bezuinigingen. 5 In deze ontwerpbegroting worden de keuzes die het bestuur heeft gemaakt, duidelijk uiteengezet. Ook de meerjarige financiële ontwikkeling is aangegeven. De begroting legt de nadruk op een verantwoorde financiële planning en is niet bedoeld om een vooruitblik te geven van de beleidsmatige visie van de Rekenkamer. Het jaarlijks onderzoeksprogramma van de Rekenkamer leent zich daar beter voor, omdat daarin de keuze voor de onderzoeksonderwerpen aan de orde komt en daarmee ook de jaarplanning. De onderzoeksprogrammering 2013 is in december 2012 beschikbaar. Hoofdstuk 2 gaat in op de taakstelling die de Staten van Gelderland en Overijssel de Rekenkamer hebben opgelegd. Het bestuur geeft onder meer de uitgangspunten voor de invulling van de taakstelling aan. In hoofdstuk 3 komt de begroting met toelichting aan de orde. De balans 2013 met de toelichting komen in hoofdstuk 4 aan de orde.

12 1.1 Motie Staten Gelderland en Overijssel In ons jaarverslag 2010 en in de begroting 2012 hebben we het verloop van de bezuinigingsdiscussie op de Rekenkamer geschetst. In de begroting 2012 heeft het bestuur van de Rekenkamer voorgesteld 10% structureel te willen bezuinigen vanaf Beide Staten kwamen gezamenlijk met een ander voorstel vervat in een motie. Samengevat luidt deze motie (zie bijlage 2) dat PS van oordeel is dat de Rekenkamer een positieve bijdrage heeft geleverd aan het voeren van een constructieve discussie rond het realiseren van de efficiencytaakstelling op haar budget. 6 Verder is PS van mening dat: gelet op de uitkomsten van de evaluatie, de gevoerde discussies door Provinciale Staten van Overijssel en Gelderland en de efficiencytaakstelling in beide provincies; de Rekenkamer vanaf jaar 2013 structureel tussen de en op haar begroting dient te bezuinigen; roepen PS Overijssel en Gelderland op om medio 2013 een beperkt vervolgonderzoek uit te voeren naar de verbetering van de betekenis van de RON voor de Staten van Overijssel en Gelderland. De motie is op 2 november aangenomen in Overijssel en op 9 november jl. in Gelderland. 1.2 Bestuurlijke uitgangspunten De door PS vastgestelde taakstelling zal vertaald moeten worden naar concrete bezuinigingen op de Rekenkamerbegroting. Het bestuur heeft daarvoor de uitgangspunten geformuleerd die gebruikt zijn bij het invullen van de bezuiniging. Deze zijn: 1. taakstelling invullen door zo veel mogelijk in te zetten op efficiency (cfm. de motie van PS); 2. voldoende kritische massa te waarborgen met betrekking tot de onderzoekscapaciteit; 3. blijven inzetten op het zo veel mogelijk inzetten van eigen personeel op de onderzoeken;

13 4. budget blijven reserveren voor de inhuur van externe deskundigen om te borgen dat specifieke kennis en kunde betrokken kan worden in de onderzoekstrajecten; 5. daar waar personele gevolgen aan de orde zijn, gelden de Gelderse P&Obeleidsuitgangspunten en -regels. De motie geeft ook aan dat uiterlijk medio 2013 door PS een beperkt vervolgonderzoek zal worden uitgevoerd naar de verbetering van de betekenis van de Rekenkamer voor de Staten van Overijssel en Gelderland. De concretisering van conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie van de Rekenkamer (2010) vormen hiervoor de basis. 7 Het bestuur heeft, aansluitend aan de evaluatie, actief invulling gegeven aan een proces dat moet gaan leiden tot zichtbare verbeteringen van haar betekenis voor de Staten. Het bestuur wil de afstand die door Statenleden ervaren wordt verkleinen. De gesprekken die we nu houden met de verschillende fracties is daar een goed voorbeeld van. Onderzoek moet niet alleen kwalitatief goed zijn, maar tegelijkertijd ook relevant zijn voor de Staten. Dat betekent dat rekenkameronderzoek concrete aanknopingspunten moet bieden voor de Staten om hun rollen zo goed mogelijk in te vullen. De motie geeft hiervoor nog eens extra input door bijvoorbeeld te spreken over creatieve vormen van onderzoek, samenwerking en verkorting doorlooptijden. Het bestuur is zich ten volle bewust van het feit de Rekenkamer zich de komende jaren kwalitatief moeten blijven ontwikkelen. Maar ook de aandacht van de Staten voor de Rekenkamer blijft een belangrijk aandachtspunt. Het bestuur is dan ook verheugd over het vervolgonderzoek van de Staten naar de Rekenkamer. De Staten schrijven daarover in de motie: Het onderzoek kan zich beperken tot de concrete vertalingen van de conclusies en aanbevelingen door de RON en een hernieuwde toets of de betekenis van de RON voor de Staten is verbeterd. Op deze wijze kunnen de Staten controleren of er inderdaad sprake is van proces wat leidt tot een meer betekenisvolle rekenkamer Oost-Nederland. Wij vinden het uitdagend om de komende periode grote stappen te maken als het gaat om innovatie, efficiency en draagvlak. Op basis van een goede wederzijdse communicatie tussen Staten en Rekenkamer, wil het bestuur zo transparant mogelijk zijn in de keuzes die ze de komende tijd gaat maken en ons daarover verantwoorden.

14 1.3 Besluitvormingsprocedure 8 De procedure wijkt enigszins af van voorgaande jaren. Het proces ziet er als volgt uit. Het bestuur van de Rekenkamer stelt de ontwerpbegroting 2013 vast (december 11). Het bestuur treedt in overleg met GS van beide provincies. Dit is afwijkend t.o.v. de gebruikelijke procedure. Het doel is om de eventuele financiële effecten op de provinciale begroting in beeld te krijgen. In de motie van PS staat het als volgt: De betrokkenheid van de Colleges bij het nader uitwerken van de begroting 2013 is zeker gewenst. Immers, de rechtspositie van de medewerkers het bureau van de Rekenkamer valt direct onder de rechtspositieregeling van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Provinciale Staten van Gelderland en Overijssel ontvangen de begroting voor 1 april 12. Zij behandelen de ontwerpbegroting en kunnen bij de Rekenkamer hun zienswijzen naar voren brengen. Eventuele zienswijzen worden bij de ontwerpbegroting gevoegd waarna het bestuur van de Rekenkamer tot een definitieve vaststelling van de begroting komt. De definitieve begroting wordt toegezonden aan de beide provincies en aan het ministerie van Binnenlandse Zaken (uiterlijk 15 juli 12). De definitieve Rekenkamerbegroting 2013 vindt zijn vertaling naar de provinciale begroting 2013 (4 e kwartaal 12).

15 2 Begroting 2013 Baten Bijdrage provincie Gelderland Bijdrage provincie Overijssel BTW-Compensatie Overijssel BTW-Compensatie Gelderland Totaal

16 Lasten Bestuur en Personeel Bestuursvergoedingen en -kosten Salarissen vast personeel Reis en verblijfskosten personeel Advertentiekosten werving personeel Opleidingen Subtotaal Inhuur Externe deskundigen Uitzendkrachten Subtotaal Huisvesting Energielasten Verzekeringen Huren Onroerende zaak belasting Subtotaal Servicekosten Schoonmaakkosten Beveiliging Onderhoudskosten Telefoonkosten Subtotaal Informatievoorziening Onderhoud computerapparatuur Extern drukwerk Boeken Contributie lidmaatschappen Aanschaf ICT en telefonie Subtotaal Kantoor kantoor benodigdheden Aanschaf meubilair Uitbesteding administratie Prv. Gld Accountantskosten Subtotaal

17 Overig Onverdeeld resultaat Onttrekking aan bedrijfsreserve Bedrijfsreserve toevoeging BTW-compensatie Algemene uitgaven Subtotaal Totaal Toelichting baten Naar aanleiding van de aangenomen motie door Provinciale Staten van de provincies Gelderland en Overijssel, is de Rekenkamer een taakstelling opgelegd van structureel tot m.i.v (dit is 15 tot 20% van het budget 2012). Het bestuur stelt voor om de gevolgen van de taakstelling op de Rekenkamer als volgt in te vullen. 11 Bijdrage provincie Gelderland Bijdrage provincie Overijssel Totaal bijdrage Gelderland Overijssel Bezuiniging % Bezuiniging % Bezuiniging % Uit het overzicht blijkt dat het te bezuinigen bedrag tussen 2013 en 2015 fluctueert tussen de 17 en 19%. Hiermee is voldaan aan de kaders van PS van minimaal 15% tot maximaal 20% bezuinigen. De provincies Gelderland en Overijssel hebben afgesproken ieder voor de helft bij te dragen aan de financiering van de Rekenkamer. Dit betekent in 2013 netto een bijdrage van De Rekenkamer Oost-Nederland heeft met beide provincies afspraken gemaakt over de verrekening van de BTW. De Rekenkamer brengt de betaalde BTW in rekening bij beide provincies. De provincies krijgen de betaalde BTW gecompenseerd middels het BTW-compensatie-fonds. Gelderland koos ervoor om het budget van de Rekenkamer voorafgaand aan het kalenderjaar te verhogen met de te verwachten BTW-verrekening (zaaknummer ).

18 Overijssel koos voor een BTW-verrekening achteraf (kenmerk MI/2006/97) waardoor een budgetverhoging ter grootte van de geschatte BTW niet noodzakelijk is. Voor 2013 is de BTW-verrekening ingeschat op per provincie. De begroting van de Rekenkamer wordt geïndexeerd volgens de systematiek van de provincie Gelderland. 2.2 Toelichting lasten De begrotingsposten worden voorzien van een toelichting waar dat relevant is. Indien de begroting 2013 substantieel afwijkt van de begroting 2012 wordt de oorzaak van de afwijking aangegeven. De genoemde posten zijn excl. BTW. Het te compenseren BTW-bedrag wordt als totaal apart onder de lasten vermeld. Bestuur en personeel Salarissen personeel De formatie van de Rekenkamer ontwikkelt zich als volgt. 12 Functie Secretaris-directeur Management-assistente 0,94 0,94 0,8 Onderzoekers 5 4 3,8 Totaal 6,94 5,94 5,6 Aantal formatieplaatsen in fte. Binnen de onderzoeksfunctie is er één tijdelijke formatieplaats. Als gevolg van de bezuiniging komt deze formatieplaats per te vervallen. In 2014 is er voor gekozen om de formatie van de managementassistentie terug te brengen met 0,14 fte tot 0,8 fte. Verder krimpt de onderzoeksfunctie met nog eens 0,2 fte tot 3,8 fte. Inhuur Externe deskundigen De Rekenkamer acht het noodzakelijk om budget te blijven reserveren voor het inhuren van specifieke deskundigheid. Op onderdelen binnen een onderzoek is soms specifieke deskundigheid van belang die niet altijd binnen de Rekenkamer voorhanden is. Om de bezuinigingen in te kunnen vullen, kiest het bestuur ervoor het budget te verlagen. Daardoor is gehele uitbesteding van onderzoeken lastiger geworden. Wel blijft het in elk geval mogelijk om delen van onderzoeken uit te besteden dan wel kortdurende adviezen in te huren om zo specifieke kennis of vaardigheden te betrekken in het onderzoeksproces.

19 Indien er toch behoefte ontstaat aan extra capaciteit gedurende een langere tijd, dan zal met de nodige inventiviteit hiervoor oplossingen moeten worden gezocht. Te denken valt aan het inhuren van stagiaires/afstudeerders van HBO/Universiteiten. Huisvestingskosten Vanuit de noodzaak om te bezuinigen zijn ook de huisvestingskosten van het pand te Deventer kritisch geanalyseerd. Vanuit beide provincies is opgevraagd welke kosten gemoeid zijn met huisvesting in Zwolle of Arnhem. Daaruit blijkt dat de huisvesting te Deventer gelijk of goedkoper is in vergelijking met de beide provinciehuizen. Verhuizing levert dus geen lagere exploitatielasten op. Een ander belangrijk voordeel van aparte huisvesting is het waarborgen van de beeldvorming van een onafhankelijke Rekenkamer voor twee provincies. Het bestuur blijft monitoren dat de huisvestingslasten verantwoord zijn in vergelijking met mogelijke alternatieve huisvestingsmogelijkheden. Voor de huisvestingslasten wordt een prijsindexatie van 2% toegepast. 13 Servicekosten Voor de servicekosten wordt een prijsindexatie van 2% toegepast. Informatievoorziening Extern drukwerk De Rekenkamer gebruikt in haar rapporten in toenemende mate grafieken en tabellen om overzichtelijk de onderzoeksresultaten te presenteren. De opmaak van de rapporten vereist daardoor steeds meer verzorging. De drukkosten zijn daardoor sterk gestegen. Om de voorgestelde bezuinigingen te kunnen realiseren, wordt voorgesteld om op andere wijze met het drukken van rapporten om te gaan. Het bestuur wil voortaan alleen de bestuurlijke rapportage drukken en verspreiden. De nota van bevindingen is omvangrijker dan de bestuurlijke rapportage. Deze bevindingen zullen per 2013 niet meer worden gedrukt maar per mail worden toegezonden aan PS. Aanschaf ICT en telefonie Op de aanschaf van ICT en telefonie wordt bezuinigd. Dit is mogelijk omdat ook het personeelsbestand vermindert.

20 Kantoor Aanschaf meubilair De aanschaf van meubilair zal volgens de richtlijnen van de investeringen van de provincie Gelderland in beginsel eenmaal per tien jaar plaatsvinden. Gezien de geringe omvang van de investeringen (ICT, telefonie en meubilair) worden zij niet op de balans geplaatst, maar direct ten laste van de exploitatie gebracht. Er worden de komende jaren geen omvangrijke vervangingsinvesteringen verwacht. Uitbesteding administratie Prv. Gld. Wij stellen voor om vanaf 2013 de bijdrage voor de uitbesteding van de administratie aan de provincie Gelderland te beperken tot per jaar. De reden hiervoor is dat de provincie aanzienlijk minder werk heeft als gevolg van de volgende redenen. - De bezuiniging op de rekenkamer waardoor de administratieverwerking lager wordt. - De sterk vereenvoudigde financiële boekhouding waardoor veel van de administratieve handelingen al door de rekenkamer al uitgevoerd worden. 14 Reserves BTW-compensatie De beide provincies hebben de mogelijkheid om via de zogenaamde transparantiemethode de door de Rekenkamer betaalde BTW terug te vorderen bij het BTW-compensatiefonds. De te declareren BTW voor het jaar 2013 wordt geschat op De Rekenkamer zal deze BTW, ieder voor de helft doorschuiven naar de beide provincies. Bedrijfsreserve Jaarlijks wordt geschat welk bedrag ten laste van de exploitatie kan worden gebracht ten behoeve van de te vormen bedrijfsreserve. De bedrijfsreserve mag maximaal 3% van het jaarbudget omvatten. De bedrijfsreserve wordt voornamelijk gevormd ten behoeve van onverwachte uitgaven in het kader van de bedrijfsvoering. In 2013 is vooralsnog geen toevoeging of onttrekking aan de bedrijfsreserve begroot.

21 3 Balans 2013 Activa Debiteuren BNG Postbank Transtoria Overig 15 Totaal Passiva Transtoria Bedrijfsreserve Crediteuren Onverdeeld resultaat Totaal

22 3.1 Toelichting balans Activa Debiteuren De Rekenkamer kent over het algemeen geen debiteuren. Nog te betalen vorderingen van bijv. de provincie zijn opgenomen bij de transitoria. BNG De Bank Nederlandse Gemeenten is als sluitpost salderend bepaald. ING Er wordt uitgegaan van een saldo van Transitoria Deze balanspost betreft het laatste kwartaal BTW-bedrag van De Rekenkamer verrekent deze vordering in het eerste kwartaal van 2012 met de provincie Overijssel. Zoals bekend hanteert de provincie Gelderland een andere systematiek. Passiva 16 Bedrijfsreserve De bedrijfsreserve is bedoeld voor (onverwachte) investeringen in de bedrijfsvoering van de Rekenkamer. Crediteuren Er is een klein (vast) bedrag aan crediteuren opgenomen. Nog te betalen schulden aan de provincie Gelderland zijn opgenomen bij de transitoria. Transitoria Het betreft hoofdzakelijk de schuld aan de provincie Gelderland inzake de salariskosten over het vierde kwartaal van 2012.

23 Bijlage 1: Toelichting begrotingsposten De begrotingsposten (lasten) bevatten de volgende onderdelen. 17 Bestuur en Personeel Bestuursvergoedingen en -kosten Salarissen vast personeel Reis en verblijfskosten personeel Advertentiekosten werving personeel Opleidingen Inhuur Externe deskundigen Huisvesting Energielasten Verzekeringen Huren Onroerende zaak belasting Servicekosten Schoonmaakkosten Beveiliging Onderhoudskosten Telefoonkosten Vergoedingen Toelagen Consignaties Bruto salaris Sociale lasten/premies Secundaire arbeidsvoorwaarden Eenmalige toelagen Overwerk Gratificaties Overige personeelskosten Dienstreizen Woon-werkverkeer Personeelsadvisering Advertentiekosten Cursussen,Seminars Opleidingen Inhuur extra capaciteit projecten Uitzendkrachten Uitbesteding onderzoeken Gas, water, licht Brand-/inboedelverzekering Aansprakelijkheidverzekering Schoonmaak pand binnen en buiten Tuinonderhoud Huisvesting Vaste telefonie Mobiele telefonie

24 Informatievoorziening Onderhoud computerapparatuur Extern drukwerk Boeken Contributie lidmaatschappen Aanschaf ICT en telefonie Kantoor Kantoor benodigdheden Aanschaf meubilair Uitbesteding administratie Prv. Gld. Accountantskosten Rapporten,flyers,omslagen e.d. Laptops Server Netwerk etc. Mobiele telefonie/pda Papier, enveloppen en postzegels etc. Verlichting Kantoormeubelen Financiële administratie Personele administratie Jaarrekening controle Rekenkamer 18

25 Bijlage 2: Motie PS Overijssel en Gelderland 19

26 20 Ontwerpbegroting 2013

27 21 Ontwerpbegroting 2013