Stichting Museum Breda Polen Generaal Maczek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Museum Breda Polen 1939 1945 Generaal Maczek"

Transcriptie

1 Financieel verslag 2012 Stichting Museum Breda Polen Generaal Maczek p/a Trip van Zoudtlandtkazerne De La Reijweg BA Breda Oprichtingsdatum : 1 juni september 2002 Statuten gewijzigd. Kamer van Koophandel Breda : Dossiernummer Breda, 12 maart 2013 F. Ruczynski, voorzitter J.F.J. Mertens, penningmeester

2 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1 Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de Winst- en Verliesrekening Bijlage : Inventarisstaat

3 Stichting Museum Breda Polen Generaal Maczek, Breda Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. ACTIVITEITEN VAN DE ONDERNEMING De Stichting heeft ten doel het bijeenbrengen en in standhouden van en het aankweken van belangstelling voor voorwerpen en bescheiden, betrekking hebbende op de periode van de Tweede Wereldoorlog, speciaal op het toenmalig gebeuren in Breda en omgeving, zowel wat de bevolking betreft als wat de Duitse bezetters en Geallieerden betreft, zulks in de meest uitgebreide betekenis genomen. Het tentoonstellen en in bruikleen en/of bewaring geven van deze voorwerpen en bescheiden. Het verspreiden van kennis omtrent deze voorwerpen en bescheiden. Al hetgeen daarmede in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. De activiteiten van het museum worden uitgeoefend in 2 gebouwen van de Trip van Zoudtlandtkazerne te Breda. In deze 2 gebouwen worden enkele ruimten om niet door het Ministerie van Defensie beschikbaar gesteld. In het ene gebouw zijn ruimten ter beschikking voor een permanente tentoonstelling en een ten behoeve van een tijdelijke tentoonstelling, in 2012 een deel van het jaar over De Vlucht in 1940 van een groot aantal Bredanaars. Eind oktober 2012 is er een tijdelijke tentoonstelling ingericht over bevrijdingskinderen en deze eindigt eind maart In een ander gebouw is er ruimte voor een bibliotheek, bestuurskamer, shop en filmzaal, alsmede ruimten voor opslag van goederen en voor werkzaamheden aan militaria. ALGEMEEN De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. Zij worden berekend op basis van economische levensduur. Zie bijlage : Inventarisstaat Vorderingen Op de vordering is geen voorziening wegens oninbaarheid in mindering gebracht. Financiële middelen Deze zijn in de balans opgenomen overeenkomstig de banksaldi per 31 december Er wordt doorlopend een kassaldo aangehouden om kleine uitgaven te doen. 3

4 Stichting Museum Breda Polen Generaal Maczek te Breda Vervolg Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Eigen Vermogen Het eigen vermogen is opgebouwd uit positieve exploitatiesaldi van de afgelopen jaren. Dit eigen vermogen is vrij besteedbaar en om eventuele negatieve exploitatiesaldi te kunnen dekken. In 2012 heeft de exploitatie in een negatief saldo geresulteerd van 3.414,00. Dit als gevolg door de aankoop van een BSA motor uit WO II voor de permanente tentoonstelling. Reserves Er zijn per ultimo geen reserves voorzien. Kortlopende schulden Deze zijn opgenomen op basis van nominale waarde. Het betreft nog te betalen commissie van verkochte boeken derden. Door sponsors zijn in 2009 bijdragen gestort voor het financieren van een uit te geven nieuwe folder van het museum in 3 talen. De folder is in 2012 gerealiseerd, doch daarvoor was niet het gehele bedrag benodigd. Het restant blijft als voorziening staan. Van de Stichting Vrienden van het Generaal Maczek Museum is een bedrag ontvangen van 1.331,00 voor aankoop van etalagepoppen voor de tentoonstelling. De aankoop hiervan heeft in 2012 nog niet plaatsgevonden. Voor advieskosten van de inboedelverzekering is nog een bedrag verschuldigd van 484,00. Naast genoemde posten is een bedrag van 47,00 ontvangen voor donaties 2013 alsmede een bedrag van 154,00 voor nog te betalen kosten. Belastingen Per einde boekjaar 2012 is er nog een bedrag van 92,00 verschuldigd aan omzetbelasting. 4

5 Stichting Museum Breda Polen Generaal Maczek, Breda GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de verkochte goederen en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen. Er zijn tot en met het boekjaar 2012 geen begrotingscijfers opgesteld voor het museum daar er weinig richting was aan te geven voor zowel de kosten als de opbrengsten. Door allerhande wisselende omstandigheden heeft dit weinig zin. Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Netto-omzet De netto-omzet betreft de opbrengst van de in het boekjaar aan derden geleverde goederen en diensten. Afschrijvingen De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen. 5