De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2012"

Transcriptie

1 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator R-C Activiteiten onderneming Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal Saldo einde verslagperiode Verslagperiode Bestede uren in verslagperiode Bestede uren Totaal Geko Plastic Recycling B.V. Purper Best B.V. De Vest 60, 5555 XP Valkenswaard Purper Best B.V. en de heer Kool op zijn beurt bestuurder van Purper Best B.V. 12/683 F 12/682 F 17 juli 2012 mr. drs. F.P.G. Dix mr. M.G.A. Poelman Geko: Voorbereiding tot recycling van afval. De import, export handel in en bewerking van thermoplastische kunststoffen. Purper: Financiële holding 2011: ,31 (2010: ,-) 9 Geko /1 Purper Geko: 0,00 Purper: 0,00 17 juli 2012 tim 13 augustus 2012 Geko: 60,5 uur Purper: 1,7 uur Geko: 60,5 uur Purper: 1,7 uur Disclaimer Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Informatie die in dit openbaar verslag staat vermeld heeft uitsluitend ten doel schuldeisers conform art. 73a Fw. slechts een globaal en voorlopig inzicht te geven over de stand van zaken en de boedel in dit faillissement op het moment van deze verslaglegging en kan derhalve niet worden beschouwd als een rekening en verantwoording van de afwikkeling van de boedel. Op de inhoud van dit verslag kan derhalve noch in noch buiten rechte een beroep worden gedaan.

2 1. Inventarisatie 1. 1 Directie en organisatie De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Geko Plastic Recyling B.V. is een bedrijf dat zich toelegt op de recycling van plastic althans afval. Tot 10 maart 2011 werd het bedrijf geëxploiteerd onder de naam Timco Plastics B.V. Enig aandeelhouder en statutair bestuurder is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Purper Best B.V., waarvan de heer Georges Armand Kool op zijn beurt enig aandeelhouder en bestuurder is sinds 2 juni Purper Best B.V. betrof enkel een tussenschakel en fungeerde als financiële holding en kende als enige debiteur Geko. Onderhavig verslag is derhalve - gelet op de zeer geringe betekenis wat Purper vervulde - geconsolideerd. 1.2 Winst en verlies Uit de jaarrekening over 2010 blijkt dat failliet in dat jaar een verlies (voor belasting) heeft geleden van ,-. Uit de verlies- & winstrekening over 2011 blijkt van een verlies over datjaar van ,58. Uit de verlies- & winstrekening over 2012 blijkt dat er tot datum faillissement een verlies van ,27 is gemaakt. 1.3 Balanstotaal Uit de jaarrekening over 2010 blijkt een balanstotaal van , Lopende procedures Er loopt een strafprocedure tegen zowel de vennootschap als de bestuurder in privé wegens een grote brand op het bedrijfsterrein op 21 juli Daardoor is een schade van meer dan 2 miljoen geleden, doordat het bedrijfspand en de daarin aanwezige activa grotendeels in vlammen zijn opgegaan. De bestuurder heeft medegedeeld dat de rechtbank reeds vrijspraak zou hebben uitgesproken en dat het openbaar ministerie daartegen in hoger beroep is gegaan. De zaak staat echter pas in 2013 weer op de rol. De curator heeft de stukken ten aanzien van deze procedure opgevraagd bij de bestuurder. 1.5 Verzekeringen Failliet beschikt over de volgende verzekeringen: Arbo/verzuimverzekering bij Achmea Vitale, verzekeringen vrachtauto's bij Allianz Nederland Schadeverzekering N.v., pensioenverzekering bij VSB Leven N.V., verzuim- en inkomensverzekering bij De Goudse N.V., bedrijfspolis (inclusief brand) bij Delta Lloyd Schadeverzekering N.V., WGA aanvulling bij Aegon Schadeverzekering N.v., verzekering bestelauto en ongevallenverzekering bij ASR Schadeverzekering N.V., aansprakelijkheid bedrijven bij Reaal Schadeverzekeringen N.V. De curator onderzoekt thans of er belangen van derden zijn betrokken bij de genoemde verzekeringen. De curator zal deze verzekeringen opzeggen als dat niet zo blijkt te zijn.

3 1.6 Huur Failliet huurde het bedrijfspand aan De Vest 60 te Valkenswaard van Maatschap Mercotim te Waalre, waarvan de heer J.A.C. Couwenberg de bestuurder is. Reeds voor datum faillissement is de huurovereenkomst in onderling overleg en met wederzijds goedvinden beëindigd per 13 juli Per diezelfde datum heeft Maatschap Mercotim een nieuwe huurovereenkomst gesloten met FDR & Associés B.v. teneinde een bodemverhuurconstructie tot stand te brengen namens de pandhouder, Couwenberg- Timmermans Beheer B.v Oorzaak faillissement De heer Kool heeft ten overstaan van de waarnemend curator het volgende verklaard omtrent de oorzaak van het faillissement. Het bedrijf zou omstreeks 2008 aan de rand van faillissement hebben gestaan, waardoor vergunningen en verzekeringen zouden zijn ingetrokken. De heer Kool heeft toen aanvankelijk 50% van de aandelen overgenomen. Er heeft vervolgens, aldus nog steeds de heer Kool, een reorganisatie plaatsgevonden. Uiteindelijk heeft de heer Kool alle aandelen (indirect) overgenomen. In 2010 zou zijn geïnvesteerd in de aanwezige machines. Echter, een week daarna brak er brand uit, waardoor het pand grotendeels is afgebrand. Alleen een deel van de kantoren is blijven staan. Er werd vrijwel meteen een tijdelijke locatie gevonden om door te gaan, namelijk in Lommel. De productie werd daar toen opgezet, aldus de heer Kool. Circa 9/10 maanden heeft men vanuit daar gewerkt. In mei 2011 is het nieuwe bedrijfspand opgeleverd, waardoor volgens de bestuurder de toekomst rooskleurig leek. Totdat de eindafrekening van de inboedelverzekering omstreeks oktober/november 2011 kwam. Verzekeringsmaatschappij Delta Lloyd zou de laatste 10% van de geleden schade (ea ,-) niet uitkeren, omdat de zgn. buitenopslag-clausule zou zijn overtreden. Daardoor zou er een eigen risico gelden van 10% in plaats van 2.500,-. In november 2011 kreeg, aldus de heer Kool, ook de crisis zijn weerslag, omdat hun toeleveranciers voornamelijk afkomstig waren uit de maakindustrie. Er was echter steeds minder uitval bij productie. Door de combinatie van deze factoren zouden er liquiditeitsproblemen voor de vennootschap zijn ontstaan. De bestuurder heeft uiteindelijk eigen aangifte van het faillissement gedaan. 2. Personeel 2. 1 Aantal ten tijde van faill. :9 2.2 Aantal in jaar voor faili. Voor zover de curator bekend Datum ontslagaanzegging De curator heeft de personeelsleden bij brief van 19 juli 2012 ontslag aangezegd en heeft op diezelfde dag een bijeenkomst gehouden met het personeel. 3. Activa Onroerende zaken 3. 1 Beschrijving

4 Niet van toepassing. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving Failliet beschikte over diverse bedrijfsinventaris, waaronder machines ten behoeve van de recycling activiteiten, voorraden, kantoorinventaris en voertuigen. Reeds voor datum faillissement heeft de pandhouder deze echter in vuistpand genomen. De curator heeft het pand samen met de pandhouder en haar advocaat betreden om het aanwezige actief te aanschouwen. Voorts heeft de curator een taxatierapport mogen ontvangen. Totale executie waarde zou ,- bedragen. Hier is echter geen rekening gehouden met het feit dat de aanwezige machine - vertegenwoordigende het grootste deel van de waarde - eigendom is van derden. 3.6 Verkoopopbrengst Nog niet bekend. De curator laat de verkoop van het aanwezige waarop - over aan de pandhouder. actief - alsmede de wijze 3.7 Boedelbijdrage Nog niet bekend. Voor zover besloten mocht worden dat verkoop met medewerking curator gewenst is, zal hiertoe t.z.t. nadere afspraken worden gemaakt. van 3.8 Bodemvoorrecht fiscus De Belastingdienst kent een bodemvoorrecht op de aanwezige bodemzaken. Mogelijk dat door toepassing van bodemverhuurconstructie de bodem van failliet als belastingplichtige is komen te vervallen, echter, de curator kan zich op dit punt nog niet uitlaten. Voorraden/ onderhanden werk 3. 9 Beschrijving Er zou 80 ton gemalen polypropyleen, polystyreen en diversen aanwezig alsmede 50 ton ongemalen polyproyleen, polystyreen en diversen. 3. 1a Verkoopopbrengst Nog niet bekend. Zie Boedelbijdrage Nog niet bekend. Andere activa Beschrijving Er is nog een Volkswagen Caddyaanwezig.

5 3.13 Verkoopopbrengst Niet van toepassing. Zie Debiteuren 4. 1 Omvang debiteuren Per datum faillissement debiteuren. had failliet voor een bedrag ad ca ,01 open staan aan 4.2 Opbrengst Nog niet bekend. De curator heeft de (stil) pandhouder medegedeeld dat hij de incasso van de debiteuren aan haar overlaat. Tot op heden is er een totaal bedrag van ,18 bijgeschreven op de bankrekening van failliet. Dit bedrag zal de boedel in vloeien nu de curator niet heeft ingestemd met het verzoek van pandhouder dat de debiteuren vanaf datum faillissement als aangeschreven worden beschouwd. 4.3 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 5. Bank I Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Fiditon heeft namens de ING Bank N.V. een vordering ad ,24 (excl. PM-posten) bij de curator ingediend. 5.2 Leasecontracten ATL Renting B.V. had een 2-tal vrachtwagens en opleggers aan de failliete vennootschap geleased. Deze zijn inmiddels door de curator vrijgegeven. 5.3 Beschrijving zekerheden De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Couwenberg-Timmermans Beheer B.v. heeft in 2005 aan de failliete vennootschap een lening verstrekt van ca ,-. Daarvan staat thans nog een vordering ad ,- open. Tot zekerheid voor de terugbetaling van genoemd bedrag heeft Couwenberg-Timmersmans Beheer B.V. een pandrecht op (kort samengevat) de materiële vaste activa, huidige en toekomstige voorraden, vorderingen op derden in het kader van het door haar uitgeoefende bedrijf. De curator onderzoekt nog of de goederen rechtens juist in vuistpand zijn genomen teneinde het bodemvoorrecht van de fiscus te 'frustreren'.

6 5.4 Separatistenpositie Op 13 juli 2012 heeft de pandhouder Couwenberg-Timmersmans Beheer B.v. de verpande materiële vaste activa en de aanwezige voorraden in vuistpand genomen door de toepassing van een bodemverhuurconstructie. Daartoe is het bedrijfspand per die datum verhuurd aan FDR & Associés B.V. (zie ook punt 1.6). De curator onderzoekt nog of de goederen rechtens juist in vuistpand zijn genomen teneinde het bodemvoorrecht van de fiscus te 'frustreren'. 5.5 Boedelbijdragen Nog niet bekend. Zie ook Eigendomsvoorbehoud Er hebben reeds diverse crediteuren gemeld met een eigendomsvoorbehoud (ca. 12). 5.7 Reclamerechten Een aantal crediteuren die zich hebben beroepen op een eigendomsvoorbehoud hebben tevens het recht van reclame ingeroepen. 5.8 Retentierechten Voor zover de curator bekend niet van toepassing. 6. Doorstart I voortzetten Niet van toepassing, nu de bedrijfsactiviteiten reeds voor datum faillissement waren gestaakt. 7. Rechtmatigheid 7. 1 Boekhoudplicht Nog in onderzoek. De curator heeft de (digitale) administratieve stukken ontvangen. Deze lijken op het eerste oog compleet te zijn. 7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing.

7 7.4 Stortingsverpl. aandelen Niet van toepassing, gelet op het feit dat een verplichting tot volstorting van aandelen zou zijn verjaard (Hoge Raad 17 oktober 2003, NJ 2004/282 De Rijk q.q./de Roy). 7.5 Onbehoorlijk bestuur Nog in onderzoek. 7.6 Paulianeus handelen Nog in onderzoek. 8. Crediteuren 8. 1 Boedelvorderingen Salaris curator en UWV 8.2 Pref vord. van de fiscus ,00 (Geko) 4.330,00 (Purper) 8.3 Pref vord. van het UWV Nog niet bekend 8.4 Andere pref crediteuren Nog niet bekend 8.5 Aantal concurrente crediteuren 53 (Geko) /1 (Purper) 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : ,25 (Geko) 461,13 (Purper) 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: Nog niet bekend 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) Het openbaar ministerie. 9.2 Aard procedure Het betreft een strafprocedure voor de Rechtbank te 's-hertogenbosch inzake de brand die bij het bedrijf heeft gewoed op 21 juli De procedure is zowel tegen de vennootschap als tegen de bestuurder pro sé aangespannen. 9.3 Stand procedure Er zou in eerste aanleg al vonnis zijn gewezen, waarbij de failliete vennootschap en de bestuurder zouden zijn vrijgesproken. Volgens de bestuurder is het openbaar ministerie daartegen in hoger beroep gegaan. De zaak zou in 2013 pas weer op de rol staan. De curator heeft nog nadere stukken opgevraagd.

8 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faill. Nog niet bekend Plan van aanpak Verrichten reguliere faillissementswerkzaamheden, onderzoek administratie en eventuele paulianeuze rechtshandelingen, opzegging verzekeringen. 10.3lndiening volgend verslag 31 januari 2013