Bedrijfsvereniging Indicatie hoger loon bij andere werkgever Besluit naar aanleiding van kennisgeving Contactgegevens ATL relatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfsvereniging Indicatie hoger loon bij andere werkgever Besluit naar aanleiding van kennisgeving Contactgegevens ATL relatie"

Transcriptie

1 Bedrijfsvereniging Een rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging, die is opgericht door ORGANISATIEs van WERKGEVERs en WERKNEMERs voor het uitvoeren van de SOCIALE VERZEKERINGSWETten en die als zodanig is vermeld in de Organisatiewet Sociale Verzekeringen. Indicatie hoger loon bij andere werkgever Code die aangeeft of de CLIENT SUWI in de laatste 36 maanden voorafgaand aan de DATUM EERSTE WERKLOOSHEIDSDAG een hoger loon bij een andere werkgever heeft gehad. Besluit naar aanleiding van kennisgeving Het besluit, dat genomen is, naar aanleiding van een kennisgeving betreffende een constatering van een mogelijk verwijtbaar feit, aangaande de CLIENT SUWI. Contactgegevens ATL relatie De groep van gegevens die aangeeft welke CONTACTPERSOON/-AFDELING betrokken is bij de ATL-RELATIE. Toelichting aansluiting werkervaring op bemiddelingsberoep Toelichting op AANSLUITING WERKERVARING OP BEMIDDELINGSBEROEP. Omschrijving reden verlating ouderlijk huis De datum waarop CLIENT SUWI (of PARTNER) in de BIJSTANDSCATEGORIE 18, 19, 20 JAAR het ouderlijk huis heeft verlaten. Faxnummer contactpersoon Gegevens over het nummer dat de Nederlandse faxaansluiting aangeeft van de plaats waar de EXTERN CONTACTPERSOON bereikbaar is. Aard inkomstenverhouding De gegevens die betrekking hebben op de aard van de ARBEIDSVERHOUDING, die bepalend is voor de vaststelling of CLIENT SUWI verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Huishouden De duurzame samenlevingsvorm van een of meer personen die samen in een woonruimte zijn gehuisvest en die gezamenlijk in hun dagelijks onderhoud voorzien. Kennisgeving-mededeling De MELDING waarmee het CWI de uitkerende instantie op de hoogte brengt van een constatering aangaande de CLIENT SUWI, niet betreffende een verwijtbaar feit. Melding vermogensindicatie De informatiestroom waarmee de Belastingdienst antwoord geeft aan het Inlichtingenbureau op het verzoek om informatie over een mogelijk vermogen van een PERSOON binnen een bepaalde BEVRAGINGSPERIODE. Onderhoudsplicht De plicht van een PERSOON tot bijdrage in het levensonderhoud van zijn echtgenoot, gewezen echtgenoot, geregistreerd partner, gewezen geregistreerd partner of minderjarig kind in de zin van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Sector risicogroep De gegevens die betrekking hebben op de risicogroepen binnen de SECTOR OSV waar de INKOMSTENVERHOUDING betrekking op heeft. Straatadres Een ADRES dat wordt bepaald aan de hand van STRAATNAAM en HUISNUMMER VIS document De gegevens die van belang zijn bij de verificatie van het officiële document. Omschrijving soort waardepapier Aanduiding van de aandelen (of derivaten daarvan) in bedrijven, of in schulden van rechtspersonen of overheden zoals gebezigd op het overzicht van het aandelendepot van één of meer leden van het huishouden of zoals weergegeven op de certificaten van aandelen (k-stukken) die in bezit zijn van één of meer leden van het HUISHOUDEN. Verwijtbaar gedrag Het niet meewerken van de CLIENT SUWI aan het verkrijgen of het behouden van arbeid. WIW verklaring De verklaring die in het kader van de Wet Inschakeling Werkzoekenden door het CWI kan worden afgegeven. Woonlasten Alle gegevens die betrekking hebben op de woonlasten van het HUISHOUDEN Zelfstandige sollicitaties Het oordeel van de CONTACTPERSOON/-AFDELING op de door de CLIENT SUWI op eigen initiatief uitgevoerde sollicitatieactiviteiten en de reacties daarvan. Aantal maanden resterende looptijd aflossing betalingsachterstand Het aantal maanden dat resteert totdat de betalingsachterstand is afgelost. Aantal uren ontslag Het aantal uren en minuten waarvoor de CLIËNT SUWI ontslagen is uit het DIENSTVERBAND. Antwoordnummer De numerieke aanduiding zoals deze door TPG Post is vastgesteld voor een Nederlands ANTWOORDNUMMER. Bedrag huur Het bedrag aan kale huur dat ten tijde van de AANVRAAG WWB moet worden betaald. Code anonimiteitsniveau Code die aangeeft of bij de presentatie van het curriculum vitae van de CLIENT ook diens persoonsgegevens worden weergegeven. Geboortedatum De datum van geboorte van een PERSOON. Indicatie co-ouderschap Code die aangeeft of er met betrekking tot het KIND sprake is van co-ouderschap. Jaar aanvang arbeidsverledenbeschikking Het eerste kalenderjaar waarop de ARBEIDSVERLEDENBESCHIKKING betrekking heeft. Reistijd De maximale acceptabele reistijd in minuten die de CLIENT SUWI accepteert in verband met het verrichten van arbeid. Taal Omschrijving van de taal die door de werkzoekende beheerst wordt. Toelichting aanwezige kwaliteiten Toelichting op de door de CLIENT SUWI aangegeven reeds aanwezige kwaliteiten waarover hij/zij beschikt die naar het oordeel van de CLIENT SUWI zelf een bijdrage kunnen leveren aan het vinden van betaalde arbeid. Type motorrijtuig De type-aanduiding van het motorrijtuig zoals aangegeven op deel II van het bij het motorvoertuig behorende kentekenbewijs. Voorvoegsel echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan het significante deel van de achternaam van de echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de ACHTERNAAM vormt. Woonwagenverwijzing Een alfabetische aanduiding om aan te geven dat het object een woonwagen betreft. Arbeids periode Een arbeidsperiode een tijdvak binnen een arbeidsverhouding waarbinnen geen essentiële wijzig ingen optreden. Flexibiliteit Suwi De bereidheid van Gegevensregister de CLIENT SUWI om concessies te doen aan de eisen die hij stelt aan het aanvaarden van arbeid. Code loonbelastingtabel De code die aangeeft welke tabel voor loonheffing is toegepast. Loonheffingennummer Een door de Belastingdienst toegekende identificatie waaronder de ADMINISTRATIEVE EENHEID bekend is bij UWV/Belastingdienst. Bank-/gironummer Het nummer van een Nederlandse bankrekening, zoals dat door een bankinstelling als identificerend nummer Woordenboek aan een overeenkomst tussen bank één of meer PERSO(O)Nen wordt toegekend. Postcode De officiële codering van TPG Post voor een Nederlands postadres, bestaande uit een numeriek deel en een alfabetisch deel. Toelichting vooraankondiging aanvraag WW Toelichting op de VOORAANKONDIGING AANVRAAG WW. Code soort loopbaanonderbrekings- en ouderschapsverlof Code die het soort LOOPBAANONDERBREKINGS- EN OUDERSCHAPSVERLOF aangeeft. Signaal ID Een code waarmee een SIGNAAL binnen het Inlichtingenbureau uniek wordt geïdentificeerd. Werkgever De natuurlijke of RECHTSPERSOON die, of het samenwerkingsverband dat, één of meer PERSONEN arbeid laat verrichten. adres Contactpersoon/-afdeling De aanduiding van de unieke aansluiting van de elektronische postbus van de CONTACTPERSOON/-AFDELING op een elektronisch netwerk. Aansprakelijke De gegevens die betrekking hebben op PERSOON of ONDERNEMING/INSTELLING in relatie tot de aansprakelijkheid van een gekentekend VOERTUIG. Standaard percentage De verzameling gegevenselementen waaruit een percentage kan zijn samengesteld. Netto uitkeringsbedrag Het netto bedrag dat voor een CLIENT SUWI als de feitelijke UITKERING over een bepaalde periode is vastgesteld. Beroep De maatschappelijke werkkring waarvoor een bepaalde bekwaamheid en/of bevoegdheid is vereist en in welk kader prestaties worden verricht waar een vergoeding tegenover staat die geheel of gedeeltelijk bijdraagt aan de kosten van het bestaan. Inkomstenopgave De door de ADMINISTRATIEVE EENHEID aangegeven inkomsten en inhoudingen behorende bij een INKOMSTENVERHOUDING over een bepaald aangiftetijdvak. Suwinet domein Een domein dat een PARTIJ SUWI gebruikt voor beveiligde mail via Suwinet. Maatregel mbt uitkering Een tijdelijke gehele of gedeeltelijke weigering van de UITKERING, die het UITVOERINGSORGAAN toepast als gevolg van het feit dat de CLIENT SUWI de in de SZ-WET opgelegde verplichting(en) niet is nagekomen. Dienst instrument CWI Een verzameling van instrumenten die voor een CLIENT SUWI door CWI wordt geadviseerd of aangeboden in het kader van de DIENSTVERLENINGSPAD CWI. Uitkeringsverhouding De relatie van een CLIENT SUWI met enerzijds een SZ-WET ter zake van het RECHT OP UITKERING/VOORZIENING en anderzijds het UITVOERINGSORGAAN dat dat recht heeft vastgesteld. Inkomstenverhouding De gegevens die betrekking hebben op de verhouding tussen de CLIENT SUWI in de hoedanigheid van werknemer, verzekerde danwel uitkeringsgerechtigde en een ADMINISTRATIEVE EENHEID. Bevragingsperiode Een periode afgeleid uit één of meer UITKERINGSPERIODES waarover bij een REGISTRATIE over een PERSOON gegevens worden opgevraagd voor het bepalen van SAMENLOOP. Administratieve eenheid Een door de Belastingdienst en UWV erkende organisatorische eenheid, die door een INHOUDINGSPLICHTIGE wordt gevoerd ter naleving van diens wettelijke verplichtingen met betrekking tot de loonheffingen. Specifieke gegevens Wet Rea De gegevens die betrekking hebben op het recht van de CLIENT SUWI op een uitkering en/of voorziening in de zin van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet REA). Ziektekostenverzekering De verzekering voor PERSONEN tegen de kosten van het voorkomen van, van het draaglijk houden van het lijden door, van het genezen van en/of van de controle ter eventuele constatering van ziekte en/of gebreken. Heffingskorting Groep gegevens die aangeeft of een CLIENT en zijn PARTNER inkomen kunnen verwerven door het aanvragen van de heffingskorting en of deze aanvraag daadwerkelijk is gedaan. Constatering mogelijk verwijtbaarheid client WWB De constatering of waarneming door het CWI dat de CLIENT SUWI mogelijk niet conform de specifieke/volledige eisen van de Wet Werk en Bijstand handelt of heeft gehandeld. Kwaliteitstoets reïntegratieadvies Een door de ontvanger van een Reïntegratieadvies vastgesteld beoordelingsresultaat op een aangeleverde Reïntegratieadvies. Het beoordelingsresultaat hoort bij een kwaliteitseis. Garantstelling Het feit dat een PERSOON (GARANT) zich garant heeft gesteld vooor de kosten die voor de staat en andere openbare lichamen voortvloeien uit de toelating hier te lande van een CLIENT SUWI die vreemdeling is in de zin van de vreemdelingenwet. Telefoonnummer Contactpersoon Afdeling Gegevens over het nummer dat de telefoonaansluiting aangeeft van de plaats waar de CONTACTPERSOON/-AFDELING telefonisch bereikbaar is. Heffingskorting Groep gegevens die aangeeft of een CLIENT en zijn PARTNER inkomen kunnen verwerven door het aanvragen van de heffingskorting en of deze aanvraag daadwerkelijk is gedaan. Dienst CWI Een verzameling van activiteit(en) die voor een CLIENT SUWI door CWI wordt uitgevoerd binnen een DIENSTVERLENINGSPAD CWI. Intakegesprek Een (eerste) gesprek van een CLIENT SUWI of PARTNER met een dienstverlenende organisatie (PARTIJ SUWI) op basis waarvan tot dienstverlening wordt besloten en/of de inhoud van de dienstverlening wordt bepaald. Arbeidsmarktkwalificaties De kwalificaties (OPLEIDING, WERKERVARING, e.d.) die nodig zijn om de ARBEIDSPLAATS te bezetten c.q. om

2 INLEIDING Het SUWI Gegevensregister (SGR) is de standaard die binnen het Suwi-domein wordt gehanteerd voor het uitwisselen van gegevens tussen de Suwi-partners. Het Suwi-domein wordt gevormd door de activiteiten van CWI, UWV en GSD s¹. Het Inlichtingenbureau (IB) heeft daarin een dienstverlenende en coördinerende rol ten behoeve van gemeenten. De doelstelling van het Gegevensregister SUWI, zoals het officieel heet, wordt in het huidige Artikel 6.2 van de Regeling SUWI geformuleerd. In de toelichting op dit artikel geeft de Regeling het volgende ter verduidelijking: De betekenis van de gegevens die tussen de Suwi-partijen worden uitgewisseld en de wijze waarop de gegevens worden vastgelegd (gecodeerd) bij de uitwisseling, dienen eenduidig en ondubbelzinnig te zijn. Op grond van de uitvoering van wettelijke taken van de uitvoeringsorganisaties ontstaat een concreet beeld van de gegevens die nodig zijn, op welk moment ze nodig zijn, en bij welke uitvoerder zulke gegevens beschikbaar komen. Om het voor uitvoeringsorganen, burgers en werkgevers inzichtelijk te maken welke gegevens voor meervoudig gebruik beschikbaar zijn, wordt als bijlage bij deze ministeriële regeling het Gegevensregister SUWI (bijlage XII) vastgesteld. Hierin wordt een gemeenschappelijke taal voor elektronische gegevensuitwisseling in het SUWIdomein vastgelegd, aangeduid als SuwiML. gegevens verstaan zoals die met de onderscheiden functies van Suwinet worden verzonden (meldingen) dan wel geraadpleegd of ingelezen (inkijk). De weergave van de zintuigbare werkelijkheid wordt afgebeeld in de vorm van het SUWI Gegevensmodel, een onderdeel van het SGR. In dit model wordt de samenhang van de verschillende gegevens weergegeven door ze in groepen te plaatsen, als entiteiten en attributen. Daarnaast wordt de samenhang tussen de verschillende entiteiten weergegeven door middel van de getekende relaties. De gegevenselementen geven aan hoe de eigenschappen van objecten/entiteiten in de werkelijkheid worden vastgelegd; een gegevensdefinitie beschrijft een eigenschap, geeft het formaat aan van de waarde die de eigenschap kan hebben (bijvoorbeeld tekst, of datum), en waar dat van toepassing is het bereik van die waarden (dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van een tabel). De object- en gegevensdefinities, alsmede de ordening van de gegevens in het model, zijn nadrukkelijk een representatie van de werkelijkheid. In dit SGR Woordenboek wordt de gegevens, zowel de entiteiten als de gegevenselementen, met de bijbehorende gegevensdefinitie/omschrijving opgesomd in de alfabetische volgorde. Het SUWI Gegevensregister voorziet in een register met gegevensdefinities, dat betekenis en formaat van alle uit te wisselen gegevens definieert. Dit betreft in eerste instantie uitwisselingen tussen UWV, CWI, gemeenten en het Inlichtingenbureau. Op korte termijn zullen in aansluiting op het gegevensregister ook uitwisselingen met reïntegratiebedrijven beschreven en ingekaderd worden. In het Gegevensregister SUWI is een overzicht opgenomen, aangeduid als Berichtenindex SUWI, waarin de verschillende soorten berichten zijn weergegeven, die in het kader van wettelijke taken worden uitgewisseld tussen SUWI-uitvoeringsorganisaties. Onder berichten worden alle verzamelingen van ¹ Dit betreft de partijen als bedoeld in de Suwiwet, art. 64, aangeduid als: de Centrale organisatie voor Werk en Inkomen, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en Burgemeester en wethouders van gemeenten. S U W I G e g e v e n s r e g i s t e r W o o r d e n b o e k - i n l e i d i n g

3 Lijst van entiteiten Term/begrip ATL relatie Aanspraak op Aansprakelijke Aanvraag Ioaw Aanvraag WW Aanvraag WWB Aanvraag reïntegratieadvies GSD-CWI Aanvraag uitkering Aanvulling op uitkering Aard inkomstenverhouding Achterstand onderhoudsplicht Activiteit ter voorkoming uitkering Administratiekantoor De relatie tussen de CLIENT SUWI en een of meer SUWI-partijen in het kader van de arbeidstoeleiding van de CLIENT SUWI. Alle voor de aanvraag van inkomen uitkering krachtens de WWB relevante informatie omtrent aanspraken van (één of meer leden van) het huishouden op inkomen in het verleden. De gegevens die betrekking hebben op PERSOON of ONDERNEMING/INSTELLING in relatie tot de aansprakelijkheid van een gekentekend VOERTUIG. De AANVRAAG voor een UITKERING krachtens de Inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte werknemers (IOAW) die door of namens een CLIËNT SUWI bij een CWI is ingediend. De AANVRAAG voor een UITKERING krachtens de Werkloosheidswet die door of namens een CLIËNT SUWI bij een CWI is ingediend. De AANVRAAG voor een UITKERING krachtens de Wet Werk en Bijstand die door of namens een CLIENT SUWI bij een CWI is ingediend. De aanvraag voor een REINTEGRATIEADVIES van de GSD aan het CWI. De aanvraag voor een UITKERING die door of voor een CLIENT SUWI bij een UITVOERINGSORGAAN is ingediend. De gegevens die betrekking hebben op een aanvulling op een uitkering die in het BRUTOLOON SV inbegrepen is. De gegevens die betrekking hebben op de aard van de ARBEIDSVERHOUDING, die bepalend is voor de vaststelling of CLIENT SUWI verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. De achterstand op de ONDERHOUDSPLICHT. De activiteiten op eigen initiatief van CLIENT SUWI ter verkrijging van betaalde arbeid en ter voorkoming van een uitkering, anders dan SOLLICITATIE. Het kantoor dat namens een partij diens ADMINISTRATIE verzorgt. S U W I G e g e v e n s r e g i s t e r W o o r d e n b o e k - lijst van entiteiten

4 Administratieve eenheid Adres Adres Nederland Adres buitenland Adviestraject inburgering nieuwkomers Advocaat Alimentatie Antwoordnummeradres Arbeidsgeschiktheid Client Arbeidsmarktkwalificaties Arbeidsmarktoriëntatie Arbeidsperiode Arbeidsverhouding Arbeidsverledenbeschikking Bedrijfsvereniging Beëindiging eigen bedrijf Een door de Belastingdienst en UWV erkende organisatorische eenheid, die door een INHOUDINGSPLICHTIGE wordt gevoerd ter naleving van diens wettelijke verplichtingen met betrekking tot de loonheffingen. De gegevens van een adres. De gegevens van een adres in Nederland. een adres in het buitenland. Het proces waarin een advies door het CWI wordt opgesteld over de doorstroming van de onder de Wet Inburgering Nieuwkomers vallende CLIENT SUWI, naar vervolgonderwijs of arbeidsmarkt. Rechtsgeleerde aan wie officiële toestemming is verleend, in procedures rechtskundige bijstand te verlenen aan personen of instellingen. De bijdrage in het levensonderhoud die de CLIENT of de PARTNER ontvangt voor zichzelf of voor één of meer KINDeren. Een ADRES dat wordt bepaald aan de hand van het ANTWOORDNUMMER De mate waarin de CLIENT SUWI ARBEIDSGESCHIKT is. De kwalificaties (OPLEIDING, WERKERVARING, e.d.) die nodig zijn om de ARBEIDS- PLAATS te bezetten c.q. om voor vervulling van een VACATURE in aanmerking te komen. De beoordeling van de mate waarin de CLIENT SUWI activiteiten ontplooit om op de arbeidsmarkt betaalde en passende arbeid te verkrijgen. een arbeidsperiode is een tijdvak binnen een arbeidsverhouding waarbinnen geen essentiële wijzigingen optreden. De rechtsbetrekking tussen een WERKGEVER en een PERSOON (WERKNEMER) krachtens welke deze PERSOON verplicht is arbeid te verrichten voor die WERKGEVER. De gegevens die betrekking hebben op het vastgestelde arbeidsverleden. een rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging, die is opgericht door ORGANISATIEs van WERKGEVERs en WERKNEMERs voor het uitvoeren van de SOCIALE VERZEKERINGS- WETten en die als zodanig is vermeld in de Organisatiewet Sociale Verzekeringen. De omstandigheden rond de beëindiging van het EIGEN BEDRIJF. S U W I G e g e v e n s r e g i s t e r W o o r d e n b o e k - lijst van entiteiten

5 Beëindiging huwelijk/ geregistreerd partnerschap Belemmering arbeidsinpassing Belemmering werkaanvaarding Bemiddelingsberoep Bemiddelingsgesprekken Beroep Beroepschrift Beroepsnaam gecodeerd Beroepsnaam ongecodeerd Beroepsperspectief en realiteitszin Beschikbaarheid client voor arbeid Beschikbaarheid per dagdeel Beschikbaarheid voor onregelmatige dienst Beslissing op aanvraag uitkering Beslissing op beroepschrift Beslissing op bezwaarschrift Specifieke gegevens over de ontbinding van het HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP. Omstandigheden die de terugkeer op de arbeidsmarkt in negatieve zin kunnen beïnvloeden. De oorzaak van het feit dat de CLIENT SUWI op korte termijn geen arbeid kan verkrijgen. een BEROEP waarvan is vastgesteld dat deze de CLIENT SUWI een reëel perspectief biedt op het vinden van betaalde arbeid. Een reeks van gesprekken die door een medewerker van het CWI worden gevoerd met de CLIENT SUWI met het doel de cliënt te bemiddelen naar betaalde arbeid. De maatschappelijke werkkring waarvoor een bepaalde bekwaamheid en/of bevoegdheid is vereist en in welk kader prestaties worden verricht waar een vergoeding tegenover staat die geheel of gedeeltelijk bijdraagt aan de kosten van het bestaan. De gegevens die betrekking hebben op het aangetekende beroep door CLIENT SUWI op een BESLISSING OP BEZWAARSCHRIFT. De naamgegevens van een BEROEP. De omschrijving van de naam van een BEROEP. Het vooruitzicht op werk in het vastgestelde bemiddelingsberoep en de mate waarin de eisen en wensen van een CLIENT SUWI haalbaar zijn. De mate waarin de CLIENT SUWI BESCHIKBAAR VOOR ARBEID is. Deel van de weekdag waarop een werkzoekende beschikbaar is voor arbeid. De beschikbaarheid van de werkzoekende voor het werken op onregelmatige werktijden. De genomen beslissing door het UITVOERINGSORGAAN op de door CLIENT SUWI ingediende AANVRAAG UITKERING. De genomen beslissing door het UITVOERINGSORGAAN op het door CLIENT SUWI aangetekende BEROEPSCHRIFT. De genomen beslissing door het UITVOERINGSORGAAN op het door CLIENT SUWI ingediende BEZWAARSCHRIFT. S U W I G e g e v e n s r e g i s t e r W o o r d e n b o e k - lijst van entiteiten

6 Besluit naar aanleiding van kennisgeving Betalingsachterstand verplichting Bevindingen trajectplan Bevragingsperiode Bezittingen huishouden Bezwaarschrift Bijzonderheid werkaanvaarding Bruto uitkeringsbedrag CAO CWI intakegegevens Caravan Client SUWI Constatering mogelijk verwijtbaarheid client WW Constatering mogelijk verwijtbaarheid client WWB Contactgegevens ATL relatie Het besluit, dat genomen is, naar aanleiding van een kennisgeving betreffende een constatering van een mogelijk verwijtbaar feit, aangaande de CLIENT SUWI. De achterstand in betaling op een verplichting die CLIENT SUWI is aangegaan, niet zijnde een HYPOTHEEK of LENING. Het oordeel over en het advies naar aanleiding van het verloop en de resultaten van de uitvoering van het TRAJECTPLAN. een periode afgeleid uit één of meer UITKERINGSPERIODES waarover bij een REGISTRATIE over een PERSOON gegevens worden opgevraagd voor het bepalen van SAMENLOOP. Norminstantie: Inlichtingenbureau Het vermogen van een HUISHOUDEN. De gegevens die betrekking hebben op het ingediende bezwaar door CLIENT SUWI op een BESLISSING door een UITVOERINGSORGAAN. Aspecten die het vinden van werk in positieve of negatieve zin beïnvloeden. Het bruto bedrag dat voor een CLIENT SUWI als de feitelijke UITKERING over een bepaalde periode is vastgesteld. De gegevens die betrekking hebben op collectieve arbeidsovereenkomsten en overige arbeidsvoorwaardelijke regelingen. De gegevens die betrekking hebben op de CWI-INTAKE van de CLIENT SUWI. De gegevens betrekking hebbende op een caravan in de zin van de Wegenverkeerswet. De PERSOON die een beroep doet op de dienstverlening en/of de wetten en regelingen die door één of meer SUWI-partijen uitgevoerd worden. De constatering door het CWI dat de CLIENT SUWI mogelijk niet conform de eisen van de Werkloosheidswet handelt of heeft gehandeld. De constatering of waarneming door het CWI dat de CLIENT SUWI mogelijk niet conform de specifieke/volledige eisen van de Wet Werk en Bijstand handelt of heeft gehandeld. De groep van gegevens die aangeeft welke CONTACTPERSOON/-AFDELING betrokken is bij de ATL-RELATIE. S U W I G e g e v e n s r e g i s t e r W o o r d e n b o e k - lijst van entiteiten

7 Contactpersoon/-afdeling Curator Detentie Dienst CWI Dienst activiteit CWI Dienst instrument CWI Dienstverleningspad CWI Doelgroep reïntegratie Dossier GSD adres Contactpersoon/ -afdeling adres client Eigen bedrijf Eigen woning Emigratie Ex-partnerschap Extern Contactpersoon De PERSOON of de afdeling van een ORGANISATIE waarbij een derde, voor deze in een specifieke situatie relevante, informatie kan verkrijgen. De bewindvoerder die de surseance van betaling of het faillissement afhandelt. Het verblijf in hechtenis. een verzameling van activiteit(en) die voor een CLIENT SUWI door CWI wordt uitgevoerd binnen een DIENSTVERLENINGSPAD CWI. Norminstantie: CGR een verzameling van stappen die in het kader van een DIENST ACTIVITEIT CWI wordt uitgevoerd. Norminstantie: CGR een verzameling van instrumenten die voor een CLIENT SUWI door CWI wordt geadviseerd of aangeboden in het kader van de DIENSTVERLENINGSPAD CWI. Norminstantie: CGR Een specifiek pakket van diensten en bijbehorende activiteiten dat is afgestemd op de dienstverleningsvraag van een CLIENT SUWI. Norminstantie: CGR De gegevens die betrekking hebben op de doelgroep waartoe de CLIENT SUWI behoort in de periode van het aanbod van de reïntegratie. een samenvoeging van de gegevens van een of meer personen die gezamenlijk een UITKERINGSVERHOUDING hebben met een GSD. Norminstantie: Inlichtingenbureau De aanduiding van de unieke aansluiting van de elektronische postbus van de CONTACTPERSOON/-AFDELING op een elektronisch netwerk. De aanduiding van de unieke aansluiting van de elektronische postbus van de CLIENT op het internet. Het eigen bedrijf of zelfstandig beroep van CLIENT SUWI of de PARTNER. Gegevens over de eigenaren en de waarde van de door het HUISHOUDEN bewoonde woning (huis, woonwagen of woonschip) in eigendom. De gegevens over het vertrek van de CLIENT SUWI uit Nederland. Norminstantie: GBA De omstandigheden rond het feit dat CLIENT SUWI en EX-PARTNER niet meer samen een HUISHOUDING voeren. De medewerker van een organisatie buiten het SUWI-domein waarbij een SUWIorganisatie, voor haar in een specifieke situatie relevante, informatie kan verkrijgen. S U W I G e g e v e n s r e g i s t e r W o o r d e n b o e k - lijst van entiteiten

8 Fase gegevens Fase indeling WFZ Fasebepaling gegevens Faxnummer Contactpersoon Afdeling Faxnummer contactpersoon Flexibiliteit Garantstelling Geldgever Gemachtigde Gevolmachtigde Gewenste ziektekostenverzekering Heffingskorting Huishouden Huishouden relatie Huisvesting Huwelijk/geregistreerd partnerschap Gegevens met betrekking tot de FASE-INDELING van de CLIENT SUWI. De gegevens die betrekking hebben op de fase waarin de INKOMSTENVERHOUDING zich bevindt in het kader van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid. Gegevens die de initiële FASE-INDELING van de CLIENT SUWI bepalen. Gegevens over het nummer dat de Nederlandse faxaansluiting aangeeft van de plaats waar de contactpersoon of -afdeling bereikbaar is. Gegevens over het nummer dat de Nederlandse faxaansluiting aangeeft van de plaats waar de EXTERN CONTACTPERSOON bereikbaar is. De bereidheid van de CLIENT SUWI om concessies te doen aan de eisen die hij stelt aan het aanvaarden van arbeid. Het feit dat een PERSOON (GARANT) zich garant heeft gesteld vooor de kosten die voor de staat en andere openbare lichamen voortvloeien uit de toelating hier te lande van een CLIENT SUWI die vreemdeling is in de zin van de vreemdelingenwet. De gegevens met betrekking tot de crediteur. De (RECHTS)PERSOON die door CLIENT SUWI gemachtigd is om de eventueel toe te kennen uitkering namens CLIENT SUWI te ontvangen en beheren. De gegevens die betrekking hebben een GEVOLMACHTIGDE die voor een VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ bevoegd is verzekeringen af te sluiten. Norminstantie: RDW De wensen van de CLIENT SUWI met betrekking tot een ziektekostenverzekering in het kader van de AANVRAAG WWB. Groep gegevens die aangeeft of een CLIENT en zijn PARTNER inkomen kunnen verwerven door het aanvragen van de heffingskorting en of deze aanvraag daadwerkelijk is gedaan. De duurzame samenlevingsvorm van een of meer personen die samen in een woonruimte zijn gehuisvest en die gezamenlijk in hun dagelijks onderhoud voorzien. De personen die tot het HUISHOUDEN behoren. Het onderkomen van de CLIENT SUWI, waarin deze woont. Gegevens over een gesloten of ontbonden huwelijk/geregistreerd partnerschap van de ingeschrevene (CLIENT SUWI)., gebaseerd op GBA S U W I G e g e v e n s r e g i s t e r W o o r d e n b o e k - lijst van entiteiten

9 Hypotheek Incidentele inkomstenvermindering Inkomsten invloed op GSD-uitkering Inkomsten kind Inkomstenopgave Inkomstenverhouding Inschrijvingsgegevens CWI Instelling Intakegesprek Inzet instrument trajectplan Kennisgevingmededeling Kennisgevingverwijtbaar Kind Kolom SUWI Alle gegevens die betrekking hebben op een hypotheek die op de eigen woning rust. De gegevens die aangeven of er binnen de INKOMSTENVERHOUDING gedurende bepaalde tijd sprake is van een inkomstenvermindering ten gevolge van een erkende reden. De gegevens die betrekking hebben op de soorten van inkomsten, die van invloed zijn op de hoogte van de uitkering. Het INKOMEN van het KIND. De door de ADMINISTRATIEVE EENHEID aangegeven inkomsten en inhoudingen behorende bij een INKOMSTENVERHOUDING over een bepaald aangiftetijdvak. De gegevens die betrekking hebben op de verhouding tussen de CLIENT SUWI in de hoedanigheid van werknemer, verzekerde danwel uitkeringsgerechtigde en een ADMINISTRATIEVE EENHEID. Gegevens met betrekking tot de inschrijving van de CLIENT SUWI voor basisdienstverlening bij het CWI. een organisatorisch verband, dat in de samenleving als eenheid optreedt. een (eerste) gesprek van een CLIENT SUWI of PARTNER met een dienstverlenende organisatie (PARTIJ SUWI) op basis waarvan tot dienstverlening wordt besloten en/of de inhoud van de dienstverlening wordt bepaald. Specificatie van het gebruik van het instrumentarium in het kader van het TRAJECTPLAN. De MELDING waarmee het CWI de uitkerende instantie op de hoogte brengt van een constatering aangaande de CLIENT SUWI, niet betreffende een verwijtbaar feit. De MELDING waarmee het CWI de uitkerende instantie (UWV of GSD) op de hoogte brengt van een constatering van een moge-lijk verwijtbaar feit, aangaande de CLIENT SUWI. De PERSOON die in juridische zin het kind of het pleegkind is van de CLIENT SUWI, en die geheel of gedeeltelijk financieel van de CLIENT SUWI afhankelijk is en/of bij de CLIENT SUWI inwoont. De als eenheid beschouwde groep gelijksoortige organisaties die taken uitvoeren in het SUWI domein. S U W I G e g e v e n s r e g i s t e r W o o r d e n b o e k - lijst van entiteiten

10 Kostgeld Kostgeld ontvangen Kwalificerende intake Kwaliteitstoets reïntegratieadvies Kwaliteitstoets uitkeringsintake gemeenten Legitimatiebewijs Lening Loonbelastingtabel Loonperiode Loopbaanonderbrekingsen ouderschapsverlof Maatregel mbt uitkering Medebewoner Mededeling CWI Mededeling CWI-GSD Mededeling CWI-UWV Het geldbedrag dat de CLIENT SUWI verschuldigd is voor de kosten van voeding en bewassing en het gebruik van woonruimte. Het geldbedrag dat de CLIENT SUWI ontvangt voor de kosten van voeding en bewassing en het gebruik van woonruimte. De nadere bepaling van de afstand tot de arbeidsmarkt van de werkzoekende die in een eerdere bepaling de fase nader te bepalen (ntb) of fase 4 heeft gekregen. een door de ontvanger van een Reïntegratieadvies vastgesteld beoordelingsresultaat op een aangeleverde Reïntegratieadvies. Het beoordelingsresultaat hoort bij een kwaliteitseis. Een door zowel het CWI als de GSD vastgesteld beoordelingsresultaat op het aangeleverde uitkeringsdossier behorend bij een AANVRAAG WWB. Het beoordelingsresultaat hoort bij een kwaliteitseis. Het officiële document waarmee de identiteit van de PERSOON kan worden vastgesteld. De lening van geld die door CLIENT SUWI is aangegaan. De gegevens die betrekking hebben op de loonbelasting-tabel in relatie tot de INKOMSTENVERHOUDING. een periode waarbinnen een WERKNEMER LOON geniet of heeft genoten. Het, met toestemming van de WERKGEVER, geheel of gedeeltelijk onderbreken van de arbeid door de WERKNEMER in het kader van loopbaanonderbreking of ouderschapsverlof. Een tijdelijke gehele of gedeeltelijke weigering van de UITKERING, die het UITVOERINGS- ORGAAN toepast als gevolg van het feit dat de CLIENT SUWI de in de SZ-WET opgelegde verplichting(en) niet is nagekomen. een PERSOON die in de woning bij CLIËNT SUWI verblijft en die geen PARTNER of KIND is. Gegevens die de MEDEDELING CWI bevatten. De mogelijke mededelingen, aangaande de CLIENT SUWI, die door CWI aan GSD worden verzonden. De mededeling betreffende een niet verwijtbaar feit, aangaande de CLIENT SUWI, die door CWI aan UWV wordt verzonden. 10 S U W I G e g e v e n s r e g i s t e r W o o r d e n b o e k - lijst van entiteiten

11 Mededeling GSD-CWI Mededeling in kennisgeving Melding Melding CRIHO Melding CWI Melding dienstverband Melding studiefinanciering Melding uitkering GSD Melding uitkering SV Melding vermogensindicatie Mobiliteit Motivatie client Motorrijtuig Naam onderneming/instelling De mededelingen aangaande de CLIENT SUWI, die door GSD naar CWI worden verzonden. Een typering van een kennisgeving, welke aangeeft of het een MEDEDELING of CONSTATERING betreft, met de daaraan gerelateerde gegevens. De informatie die in het kader van het onderzoek naar SAMENLOOP van invloed kan zijn op de hoogte en duur van een UITKERING. Norminstantie: Inlichtingenbureau De informatiestroom waarmee de IBG antwoord geeft aan het Inlichtingenbureau op het verzoek om informatie over de inschrijving in het Centraal Register Inschrijvingen Hoger Onderwijs van een PERSOON binnen een bepaalde BEVRAGINGSPERIODE. Norminstantie: Inlichtingenbureau De melding van een PERSOON bij het Centrum van Werk en Inkomen met het doel om dienstverlening te verkrijgen. De informatiestroom waarmee een UITVOERINGSINSTELLING antwoord geeft aan het Inlichtingenbureau op het verzoek om informatie over een LOONPERIODE die geheel of gedeeltelijk valt binnen een bepaalde BEVRAGINGSPERIODE. Norminstantie: Inlichtingenbureau De informatiestroom waarmee de IBG antwoord geeft aan het Inlichtingenbureau op het verzoek om informatie over de studiefinanciering van een PERSOON binnen een bepaalde BEVRAGINGSPERIODE. Norminstantie: Inlichtingenbureau De informatiestroom waarmee het Inlichtingenbureau controleert of een DOSSIER overlap heeft met een ander DOSSIER (bij dezelfde of een andere GSD). Norminstantie: Inlichtingenbureau De informatiestroom waarmee een UITVOERINGSINSTELLING antwoord geeft aan het Inlichtingenbureau op het verzoek om informatie over een UITKERINGSPERIODE die geheel of gedeeltelijk valt binnen een bepaalde BEVRAGINGSPERIODE. Norminstantie: Inlichtingenbureau De informatiestroom waarmee de Belastingdienst antwoord geeft aan het Inlichtingenbureau op het verzoek om informatie over een mogelijk vermogen van een PERSOON binnen een bepaalde BEVRAGINGSPERIODE. Norminstantie: Inlichtingenbureau Mate waarin de CLIENT SUWI bereid is om arbeid te zoeken en te verrichten op een geografische afstand van zijn FEITELIJK ADRES. De gegevens die betrekking hebben op de bereidwilligheid van de CLIENT SUWI om actie te ondernemen tot het verkrijgen van betaalde arbeid. De gegevens betrekking hebbende op een motorrijtuig in de zin van de Wegenverkeerswet. De naam van een ONDERNEMING/INSTELLING. 11 S U W I G e g e v e n s r e g i s t e r W o o r d e n b o e k - lijst van entiteiten

12 Nationaliteit Natuurlijk rechtspersoon Netto uitkeringsbedrag Niet natuurlijk rechtspersoon Normbedrag Onderhoudsplicht Onderhuur ontvangen Onderneming/Instelling Ontslag Ontwikkelingsmogelijkheden en kwaliteiten Opdracht verzending melding Opleiding Opleidingsnaam gecodeerd Opleidingsnaam ongecodeerd Opschorting bijhouding persoonslijst GBA Overdracht uitkeringsintake gemeenten Overige Inkomsten De aanduiding van welke staat een PERSOON onderdaan is. Norminstantie: NEN 1888: Nationaliteit Elke instelling die buiten de natuurlijk personen rechts- en handelingsbevoegd is. Norminstantie: Basisregistratie Ondernemingen en Instellingen (BROI) [in oprichting]. Het netto bedrag dat voor een CLIENT SUWI als de feitelijke UITKERING over een bepaalde periode is vastgesteld. Elke instelling die buiten de natuurlijk personen rechts- en handelingsbevoegd is. Norminstantie: Basisregistratie Ondernemingen en Instellingen (BROI) [in oprichting]. Het bruto- of nettobedrag dat wordt toegepast als de norm voor het feitelijke uitkeringsbedrag. De plicht van een PERSOON tot bijdrage in het levensonderhoud van zijn echtgenoot, gewezen echtgenoot, geregistreerd partner, gewezen geregistreerd partner of minderjarig kind in de zin van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Het geldbedrag dat de CLIENT SUWI ontvangt voor onder-verhuur van de woonruimte. De gegevens die betrekking hebben op ONDERNEMING/ INSTELLING. De beëindiging van de ARBEIDSVERHOUDING op initiatief van één of beide partijen die de ARBEIDS-VERHOUDING zijn aangegaan. De door CLIENT SUWI aangegeven te ontwikkelen mogelijkheden en kwaliteiten, en de door CLIENT SUWI aangegeven aanwezige competenties. De informatie omtrent de opdracht voor het elektronisch verzenden van het bericht. De scholing die de PERSOON volgt of heeft gevolgd. De naamgegevens van een OPLEIDING. De omschrijving van de naam van een OPLEIDING. Gegevens over het stoppen van de bijhouding van de persoonslijst. Norminstantie: GBA Gegevens met betrekking tot de overdracht van de uitkeringsintake met de bijbehorende afspraken en conclusies door de CWI-adviseur aan de GSD. De inkomsten die niet uit een ARBEIDSVERHOUDING of uit WERKZAAMHEDEN ANDERS DAN IN ARBEIDSVERHOUDING voortvloeien. 12 S U W I G e g e v e n s r e g i s t e r W o o r d e n b o e k - lijst van entiteiten

13 Overige bezittingen Overige inkomsten component Overige schuld Overige taalbeheersing Partij SUWI Partner Periode SV-dagen arbeidsverleden Periode niet beschikbaar voor arbeid Persoon Persoon in Aanvraag Postbusadres Postbusadres buitenland Potentiële arbeidshandicap Premiepercentage individueel Reden maatregel mbt uitkering GSD Reden maatregel mbt uitkering UWV Regeling co-ouderschap De VERMOGENSCOMPONENT aangeduid als OVERIGE BEZITTINGEN. Een bepaalde categorie van OVERIGE INKOMSTEN zoals die gehanteerd worden in het kader van de AANVRAAG WWB. Alle gegevens over één schuld, niet zijnde een hypotheek, op een door het HUIS- HOUDEN bewoonde eigen woning. De taal die de werkzoekende naast de Nederlandse taal machtig is. een ORGANISATIE die taken uitvoert in het kader van de Wet SUWI. De aan de CLIENT SUWI gerelateerde PERSOON, niet zijnde een bloedverwant in de eerste graad, waarmee die CLIENT SUWI een gemeenschappelijke huishouding voert. De gegevens die betrekking hebben op de bepaling van het arbeidsverleden in de perioden waarop inkomsten uit arbeid of uitkering is ontvangen en waarover premie is afgedragen. De periode waarin de CLIËNT niet beschikbaar is voor arbeid. De gegevens die betrekking hebben op een individueel menselijk wezen. Norminstantie: NEN 1888: Persoon De PERSOON die (mogelijk) deel uitmaakt van het HUISHOUDEN, en wiens gegevens derhalve in de AANVRAAG UITKERING moeten zijn opgenomen. een ADRES dat wordt bepaald aan de hand van het POSTBUSNUMMER. Een buitenlands postbusadres. De door de CLIENT SUWI ervaren gezondheidsklacht(en) en/of handicap(s) die mogelijk de toetreding van de CLIENT SUWI tot de arbeidsmarkt bemoeilijk(t)(en). De gegevens die betrekking hebben op het individueel premiepercentage dat voor een ADMINISTRATIEVE EENHEID en voor een SZ-WET per SECTOR RISICOGROEP geldig is. De reden waarom het UITVOERINGSORGAAN GSD de MAATREGEL M.B.T. UITKERING heeft genomen. De reden waarom het UITVOERINGSORGAAN UWV de MAATREGEL M.B.T. UITKERING heeft genomen. Beschrijving van de regeling inzake het co-ouderschap met betrekking tot het KIND. 13 S U W I G e g e v e n s r e g i s t e r W o o r d e n b o e k - lijst van entiteiten

14 Regeling met betrekking tot levensonderhoud Regelmatig arbeidspatroon Registratie Reïntegratieactiviteit Reïntegratieadvies Rijbewijs SV-dagen arbeidsverleden SZ-wet Saldo bank-/girorekening Schenking Schuld Sector OSV Sector risicogroep Signaal De gegevens rond de regeling die CLIËNT SUWI en zijn EX-PARTNER hebben getroffen ter dekking van (een gedeelte van) de kosten van levensonderhoud van CLIËNT SUWI en de eventueel ten zijne lasten komende inwonende minder-jarige kinderen. De gegevens over de regelmatigheid van arbeidspatroon bij het verrichten van arbeid door de CLIENT SUWI. een ADMINISTRATIE die door het Inlichtingenbureau afzonderlijk bevraagd kan worden. Norminstantie: Inlichtingenbureau De door CWI geadviseerde, activiteit(en) die zullen bijdragen aan een verkleining van de afstand van de CLIENT SUWI tot de arbeidsmarkt. een uitgewerkt advies van de CWI adviseur aan een uitkeringsinstantie over de wijze waarop CLIENT SUWI kan terugkeren naar de arbeidsmarkt. Geautoriseerd document om een motorvoertuig over de weg te mogen besturen. De voor de bepaling van het arbeidsverleden relevante dagen waarop inkomsten uit arbeid of uitkering is ontvangen en waarover premie is afgedragen. De internationale of Nederlandse wet of regeling, die in het kader van de uitvoering van het Nederlandse Sociale Zekerheidsstelsel de rechten en plichten voor natuurlijke PERSONEN en andere daarbij betrokkenen regelt. Het saldo van een Nederlandse of buitenlandse spaar- of betaalrekening. De schenkingen uit vrijgevigheid die door het HUISHOUDEN in de periode van 5 jaar voorafgaande aan de DATUM AANVRAAG UITKERING zijn gedaan. Alle gegevens over de schulden van CLIENT SUWI of PARTNER of overige leden van het HUISHOUDEN. De deelverzameling van het bedrijfs- of beroepsleven omvattende één of meer takken van bedrijf of BEROEP of gedeelten daarvan, zoals die is onderkend op basis van de Organisatiewet Sociale Verzekeringen ten behoeve van de uitvoering van diverse SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN. De gegevens die betrekking hebben op de risicogroepen binnen de SECTOR OSV waar de INKOMSTENVERHOUDING betrekking op heeft. De koppeling die tussen een DOSSIER en een MELDING wordt gelegd, indien er SAMENLOOP wordt geconstateerd met de UITKERINGSPERIODE. Norminstantie: Inlichtingenbureau 14 S U W I G e g e v e n s r e g i s t e r W o o r d e n b o e k - lijst van entiteiten

15 Situatie client arbeidsinpassing Sociale verzekering buitenland Sollicitatie Soort inkomstenverhouding Specifieke gegevens Bijzondere Bijstand Specifieke gegevens GSD-uitkering Specifieke gegevens WW uitkering Specifieke gegevens Wet Rea Standaard Aansluitingsnummer BV Standaard bedrag Standaard percentage Status voertuig Straatadres Straatadres buitenland Studiefinanciering Suwinet domein Persoonlijke omstandigheden aangaande CLIENT SUWI die verband houden met de terugkeer van CLIENT SUWI op de arbeidsmarkt. De gegevens die betrekking hebben op een door een buitenlandse instantie aan een CLIENT SUWI toegekend identificerend nummer voor sociale verzekeringen. De sollicitatieactiviteiten, die CLIENT SUWI verricht ter verkrijging van arbeid en voorkoming van uitkering, de beoordeling daarvan door de CWI-adviseur en de respons op de sollicitatieactiviteiten. De gegevens die betrekking hebben op het type INKOMSTENVERHOUDING. De gegevens die specifiek betrekking hebben op het Bijzondere Bijstand, een regeling binnen de WWB-uitkering. De gegevens die specifiek betrekking hebben op de GSD-uitkering, zoals WWB, WWIK, IOAW, IOAZ. De gegevens die betrekking hebben op het recht van de CLIENT SUWI op een uitkering in het kader van de Werkloosheidswet. De gegevens die betrekking hebben op het recht van de CLIENT SUWI op een uitkering en/of voorziening in de zin van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet REA). Unieke aanduiding van de AANSLUITING van een WERKGEVER bij een BEDRIJFS- VERENIGING. De verzameling gegevenselementen waaruit een bedrag kan zijn samengesteld. De verzameling gegevenselementen waaruit een percentage kan zijn samengesteld. De gegevens die betrekking hebben op de status van een VOERTUIG. een ADRES dat wordt bepaald aan de hand van STRAATNAAM en HUISNUMMER een buitenlands straatadres. De tegemoetkoming in de studiekosten in het kader van de Wet Studiefinanciering. een domein dat een PARTIJ SUWI gebruikt voor beveiligde mail via Suwinet. 15 S U W I G e g e v e n s r e g i s t e r W o o r d e n b o e k - lijst van entiteiten

16 Telefoonnummer Telefoonnummer Client Telefoonnummer Contactpersoon Afdeling Telefoonnummer contactpersoon Telefoonnummer niet Nederland Terugmelding kennisgeving Terugmelding overdracht uitkeringsintake gemeenten Terugmelding reïntegratieadvies Titulatuur Trajectplan Type arbeidscontract Uitkeringsintakegesprek Uitkeringsperiode Uitkeringsverhouding Het nummer waaronder een PERSOON of ORGANISATIE telefonisch te bereiken is, bestaande uit een netnummer en een abonneenummer. Norminstantie: NEN 5825: Telefoonnummer Gegevens over het nummer dat de Nederlandse telefoonaansluiting aangeeft van de plaats waar de CLIENT SUWI telefonisch bereikbaar is. Gegevens over het nummer dat de telefoonaansluiting aangeeft van de plaats waar de CONTACTPERSOON/-AFDELING telefonisch bereikbaar is. Gegevens over het nummer dat de telefoonaansluiting aangeeft van de plaats waar de EXTERN CONTACTPERSOON telefonisch bereikbaar is. Het nummer van de telefoon aansluiting in het buitenland. De reactie van de uitkerende instantie (UWV of GSD) op de door het CWI gezonden kennisgeving met betrekking tot het verwijtbaar gedrag van de CLIENT SUWI. Het besluit dat door de GSD aan het CWI wordt teruggemeld, aangaande de door het CWI overgedragen uitkeringsintake. De reactie door de ontvanger van het Reïntegratieadvies over de kwaliteit van het ontvangen Reïntegratieadvies en over het voor de CLIENT SUWI geplande reïntegratietraject. Beschermde, al dan niet van overheidswege toegekende benaming waarop een persoon krachtens zijn opleiding, adellijke afkomst, functie of benoeming recht heeft en waarmee in de regel tevens een waardigheid, rang of maatschappelijke positie wordt aangeduid. Norminstantie: NEN-1888: Titel een stapsgewijze, planmatige beschrijving van de dienstverlening (AANBODVER- STERKING), door middel van de inzet van (een) instrument(en), die de CLIENT SUWI nodig heeft om een concurrerende positie op de arbeidsmarkt te gaan innemen. De gegevens die betrekking hebben op het soort arbeidscontract. Aanvullende gegevens op het intakegesprek dat CWI met CLIENT SUWI heeft in het kader van de uitkeringsintake. een uitkeringsperiode is een tijdvak binnen een UITKERINGSVERHOUDING waarover daadwerkelijk een UITKERING wordt verstrekt. De relatie van een CLIENT SUWI met enerzijds een SZ-WET ter zake van het RECHT OP UITKERING/VOORZIENING en anderzijds het UITVOERINGSORGAAN dat dat recht heeft vastgesteld. 16 S U W I G e g e v e n s r e g i s t e r W o o r d e n b o e k - lijst van entiteiten

17 Uitzendperiode VIS document VIS toetsing Vakantiebonnen toegepast Verblijfschema co-ouderschap Verblijfstitel Verificatie sofi-nummer Verlating ouderlijk huis Vermogenscomponent Verwijtbaar gedrag Verwijzing naar vacature Verzekerd WAO/WIA Verzekerd WW Verzekerd ZW Verzekering Verzekeringsmaatschappij De periode waarin de CLIËNT als uitzendkracht werkzaam is, of is geweest, bij een INLENER. De gegevens die van belang zijn bij de verificatie van het officiële document. De gegevens die van belang zijn voor de toetsing van het VIS-document. De gegevens die betrekking hebben op de toepassing van de regeling vakantiebonnen. Het schema dat aangeeft op welke weekdagen een KIND bij de CLIENT SUWI verblijft, in het kader van co-ouderschap. Aanduiding van de juridische grondslag op basis waarvan een PERSOON als bedoeld in de Vreemdelingenwet in Nederland verblijft. Norminstantie: NEN 1888: Verblijfstitel Het resultaat van de controle bij de belastingdienst of het SOFI-NUMMER een bestaand sofi-nummer betreft dat aan de juiste PERSOON gekoppeld is. Norminstantie: Inlichtingenbureau De gegevens rond het niet meer in het ouderlijk huis wonen van de CLIENT SUWI (of PARTNER) van 18, 19 of 20 jaar oud, die een beroep doet op de Wet Werk en Bijstand. De gegevens over een bepaald vermogensbestanddeel van het HUISHOUDEN. Het niet meewerken van de CLIENT SUWI aan het verkrijgen of het behouden van arbeid. De activiteit van CWI, gemeente en/of UWV waarbij de CLIENT SUWI in contact wordt gebracht met een WERKGEVER die een openstaande arbeidsplaats heeft. De gegevens die betrekking hebben op het feit of CLIENT SUWI uit hoofde van een bepaalde INKOMSTENVERHOUDING al dan niet verzekerd is voor de WAO/WIA. De gegevens die betrekking hebben op het feit of CLIENT SUWI uit hoofde van een bepaalde INKOMSTENVERHOUDING al dan niet verzekerd is voor de Werkloosheidswet. De gegevens die betrekking hebben op het feit of CLIENT SUWI uit hoofde van een bepaalde INKOMSTENVERHOUDING al dan niet verzekerd is voor de Ziektewet. De gegevens die betrekking hebben op de verzekering van een VOERTUIG. De gegevens die betrekking hebben op een VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ, die betrokken is bij de dekking van een gekentekend VOERTUIG. Norminstantie: RDW 17 S U W I G e g e v e n s r e g i s t e r W o o r d e n b o e k - lijst van entiteiten

18 Verzekerings situatie ZVW Verzorging in buitenland Vestiging SUWI Vestiging onderneming/instelling Voertuig Vooraankondiging aanvraag WW Voortzetting relatie Vordering Vreemdelingendocument Vrijstelling arbeidsplicht WIW verklaring WVA verklaring Waardepapier Werkervaring Werkgever De gegevens die betrekking hebben op het feit of CLIENT SUWI uit hoofde van een bepaalde INKOMSTENVERHOUDING al dan niet verzekerd is voor de Zorgverzekeringswet. De verzorging van het KIND in het buitenland. Het kantoor of bijkantoor van de PARTIJ SUWI waar deze feitelijk haar activiteiten uitvoert. een VESTIGING is een locatie (fabriek, winkel, mijn, kantoor, opslagplaats, e.d.) waarop of van waaruit door een ONDERNEMING/INSTELLING de economische/maatschappelijke activiteiten worden verricht. Norminstantie: Basisregistratie Ondernemingen en Instellingen (BROI) [in oprichting]. De gegevens die betrekking hebben op een VOERTUIG. De MELDING waarmee het CWI het UWV informeert dat er mogelijk op korte termijn een AANVRAAG WW zal worden ingediend. De gegevens die betrekking hebben op de opvolger van een ADMINISTRATIEVE EENHEID. Gegevens over de VORDERING met betrekking tot de CLIENT SUWI in relatie tot een SZ-wet. Het officiële document waaruit de verblijfsstatus en de voorwaarden verbonden aan het verblijf hier te lande van een VREEMDELING blijken. De formeel aan de CLIENT SUWI verleende ontheffing van de plicht tot het verkrijgen en/of verrichten van betaalde arbeid. De verklaring die in het kader van de Wet Inschakeling Werkzoekenden door het CWI kan worden afgegeven. De verklaring die in het kader van de Wet Vermindering Afdracht door het CWI kan worden afgegeven. een document aan toonder of op naam dat een recht op of een vordering van een geldswaarde vertegenwoordigt, en dat nodig is om het recht te kunnen uitoefenen of de vordering te kunnen innen. De kennis en vaardigheden die de CLIENT SUWI heeft opgedaan als gevolg van het verrichten van werkzaamheden op de arbeidsmarkt in het aangegeven BEROEP. De natuurlijke of RECHTSPERSOON die, of het samenwerkingsverband dat, één of meer PERSONEN arbeid laat verrichten. 18 S U W I G e g e v e n s r e g i s t e r W o o r d e n b o e k - lijst van entiteiten

19 Werkintakegesprek Werkloosheid Client Werkzaamheden anders dan in arbeidsverhouding Wijze van solliciteren Woonlasten Woonlasten eigen woning Woonlasten huurwoning Zelfredzaamheid op de arbeidsplaats Zelfstandige sollicitaties Ziektekostenverzekering Zorgverzekeraar Aanvullende gegevens op het INTAKEGESPREK dat CWI met een CLIENT SUWI heeft, al dan niet vergezeld met zijn/haar PARTNER in het kader van de werkintake. Het feit dat de CLIENT SUWI WERKLOOS is. De werkzaamheden die de CLIENT SUWI niet in een ARBEIDSVERHOUDING (heeft) verricht. De manier waarop CLIENT SUWI tracht passende arbeid te verkrijgen. Alle gegevens die betrekking hebben op de woonlasten van het HUISHOUDEN. Alle lasten die voortvloeien uit het eigendom van de door het HUISHOUDEN van CLIENT SUWI bewoonde eigen woning. Alle gegevens nodig voor het bepalen van de netto maandlast bij het bewonen van een huurwoning. De mate waarin de CLIENT SUWI (zonder aanvullende begeleiding of maatregelen) in voldoende mate zelfstandig kan functioneren als werknemer. Het oordeel van de CONTACTPERSOON/-AFDELING op de door de CLIENT SUWI op eigen initiatief uitgevoerde sollicitatieactiviteiten en de reacties daarvan. De verzekering voor PERSONEN tegen de kosten van het voorkomen van, van het draaglijk houden van het lijden door, van het genezen van en/of van de controle ter eventuele constatering van ziekte en/of gebreken. De verzekeringsinstelling die betrokken is bij de uitvoering van de particuliere ziektekostenverzekering, de Ziekenfondswet en/of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Norminstantie: VEKTIS 19 S U W I G e g e v e n s r e g i s t e r W o o r d e n b o e k - lijst van entiteiten

20 Lijst van gegevenselementen Het aantal SV-DAGEN ARBEIDS VERLEDEN binnen het JAAR SV-DAGEN ARBEIDS- VERLEDEN. Term/begrip A-nummer Aanduiding inkomstenverhouding werkgever Aanduiding naamgebruik Aansluitingsnummer BV Aantal SV-dagen arbeidsverleden Aantal SV-dagen inkomstenopgave Aantal SV-dagen periode arbeidsverleden Aantal jaren succesvol afgerond Aantal jaren werkzaam in beroep Aantal maanden achterstand lening Aantal maanden achterstand onderhoudsplicht Aantal maanden resterende looptijd aflossing betalingsachterstand Aantal maanden resterende looptijd lening Aantal uren beschikbaar voor arbeid dinsdag Het administratienummer van een PERSOON binnen de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), zoals bedoeld in artikel 50 van de Wet GBA. Norminstantie: GBA De door de ADMINISTRATIEVE EENHEID aangegeven nadere identificatie van een INKOMSTENVERHOUDING die er voor zorgt dat per CLIENT SUWI een INKOMSten- VERHOUDING uniek geïdentificeerd kan worden. Een aanduiding van de vaststelling van de wijze van het gebruik van persoonlijke gegevens zoals deze door een persoon bij aanschrijving wordt gewenst. Norminstantie: NEN 1888: Aanduiding naamgebruik, gecodeerd Unieke aanduiding van de AANSLUITING van een WERKGEVER bij een BEDRIJFS- VERENIGING. Het aantal dagen waarover loon is genoten in het loontijdvak. Het aantal SV-dagen dat per periode arbeidsverleden meetelt voor de berekening van het arbeidsverleden. Indien geen diploma: aantal jaren dat de OPLEIDING met succes is gevolgd. Norminstantie: GFO Het aantal jaren dat de CLIENT SUWI in het BEROEP werkzaam is geweest. Norminstantie: CGR Het aantal maanden achterstand op de betaling van aflossing of rente op de LENING. Het aantal maanden achterstand op de betaling van de ONDERHOUDSPLICHT. Het aantal maanden dat resteert totdat de betalingsachterstand is afgelost. Het aantal maanden dat rest totdat de LENING volgens de overeenkomst zal zijn afbetaald. Het aantal uren en minuten dat de CLIËNT beschikbaar is voor het verrichten van betaalde arbeid op dinsdag. 20

Gegevensgroep Context SGR-entiteit SGR-attribuut/gegevenselement Bron / beheerder Persoonsgegevens Client SUWI Persoon Burgerservicenummer GBA

Gegevensgroep Context SGR-entiteit SGR-attribuut/gegevenselement Bron / beheerder Persoonsgegevens Client SUWI Persoon Burgerservicenummer GBA Gegevensgroep Context SGR-entiteit SGR-attribuut/gegevenselement Bron / Persoonsgegevens Client SUWI Persoon Burgerservicenummer GBA Aanvullende persoonsgegevens Arbeids- en/of sgegevens Voornamen Voorvoegsel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5294 31 maart Rectificatie Regeling tot wijziging van de Regeling SUWI in verband met eenmalige gegevensuitvraag en de

Nadere informatie

Tabel 2 Berichtenindex. GBA Inkijk Bewonersvraag. GBA Inkijk Persoonsvraag. CWI Dossier Persoon

Tabel 2 Berichtenindex. GBA Inkijk Bewonersvraag. GBA Inkijk Persoonsvraag. CWI Dossier Persoon GBA-V GBA Inkijk Persoonsvraag GBA Inkijk Bewonersvraag Dossier Persoon UWV Dossier Persoon UWV Dossier Arbeidsverleden GSD Dossier Persoon VIS Toets RDW Dossier SVB Dossier Kadaster Aangifte verblijfplaats

Nadere informatie

Tabel 1 Overzicht SGR-gegevens - Wettelijke grondslag

Tabel 1 Overzicht SGR-gegevens - Wettelijke grondslag Aangifte verblijfplaats Code gemeente van inschrijving GBA Datum van inschrijving bij gemeente GBA Datum aanvang adreshouding GBA Code aangifte adreshouding GBA Aanspraak op inkomen Code soort aanspraak

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang Sector SoZaWe Aan het College Postbus 600 6460 AP Kerkrade Met dit formulier kunt u bij de gemeente een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van kinderopvang.

Nadere informatie

Burgerservicenummer. Naam en voorlettters

Burgerservicenummer. Naam en voorlettters Behorende bij aanvraag: Werkprocesnummer: Datum: Cliëntnummer: 1. Persoonsgegevens Burgerservicenummer Naam en voorletters Inlichtingenformulier bij aanvraag bijstand (Wet werk en bijstand) Aanvrager MV

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

Aanvraag Sociaal medische indicatie kinderopvang 2015

Aanvraag Sociaal medische indicatie kinderopvang 2015 Aanvraag Sociaal medische indicatie kinderopvang 2015 Sector Maatschappelijke Zorg Aan het College Postbus 600 6460 AP Kerkrade Met dit formulier kunt u de gemeente vragen te onderzoeken of u in aanmerking

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND

AANVRAAGFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND AANVRAAGFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND Datum aanvraag: 1. Persoonsgegevens Aanvrager echtgeno(o)t(e) / partner Burger service nummer Naam en voorletters Geslacht M / V M / V Geboortedatum Huidig adres

Nadere informatie

Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum,

Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, gelet op de artikelen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb),

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget.

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget. Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget. Registratienummer: Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) (in te vullen door de ISD) Geldig vanaf 1 januari 2015. Op de laatste bladzijde staat algemene

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Aanvraagformulier bijzondere bijstand Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over bijzondere bijstand

Nadere informatie

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over

Nadere informatie

Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen het volgende verstaan:

Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen het volgende verstaan: PRIVACY REGLEMENT A. Begripsomschrijvingen Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen het volgende verstaan: persoonsgegeven: Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand In te vullen door gemeente/dmo: datum verzending: datum ontvangst: werkprocesnummer: afdeling: cliëntnr.: Aanvraag bijzondere bijstand invullen op de computer of met zwarte pen en in blokletters Om uw

Nadere informatie

team Participatie Raalte Inlichtingenformulier WWB

team Participatie Raalte Inlichtingenformulier WWB 1. PERSOONSGEGEVENS AANVRAGER Voeg een kopie van uw geldige legitimatiebewijs bij (geen rijbewijs) als u dit formulier voor het eerst invult of als u uw legitimatie na de vorige keer verlengd heeft. (Meisjes)naam,

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Aanvraagformulier bijzondere bijstand Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Geldig vanaf 1 januari 2015. Op de laatste bladzijde staat algemene informatie

Nadere informatie

Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel

Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel Artikel 1 Definities Arbeidsgeschillen; geschillen omtrent de interpretatie en uitvoering van hetgeen tussen

Nadere informatie

Intakeformulier Solingen Beschermingsbewind

Intakeformulier Solingen Beschermingsbewind 1 Intakeformulier Solingen Beschermingsbewind Aanmelding voor : Beschermingsbewind Datum intake Inkomensbeheer Gegevens aanvrager Naam & voornamen Geboortedatum BSN-nummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

team Participatie Raalte Inlichtingenformulier Participatiewet

team Participatie Raalte Inlichtingenformulier Participatiewet 1. PERSOONSGEGEVENS AANVRAGER Voeg een kopie van uw geldige legitimatiebewijs bij (geen rijbewijs) als u dit formulier voor het eerst invult of als u uw legitimatie na de vorige keer verlengd heeft. (Meisjes)naam,

Nadere informatie

AANVRAAG- EN INLICHTINGENFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND WWB. Gewenste ingangsdatum bij periodieke bijzondere bijstand

AANVRAAG- EN INLICHTINGENFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND WWB. Gewenste ingangsdatum bij periodieke bijzondere bijstand AANVRAAG- EN INLICHTINGENFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND WWB Procesnummer : Datum aanvraag: Behandelend ambtenaar: Ik wil aanspraak maken op bijzondere bijstand voor de volgende kosten: Gewenste ingangsdatum

Nadere informatie

Schulden en/of betalingsachterstanden van uzelf? Nee Ja vul in. Totaalbedrag schulden

Schulden en/of betalingsachterstanden van uzelf? Nee Ja vul in. Totaalbedrag schulden Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod voor de nadere invulling van de artikelen 12, derde lid, 17, tweede lid, 18, derde lid, 20, tweede lid en 24 derde lid van de Verordening werk en bijstand,

Nadere informatie

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2016 Gemeente Horst aan de Maas Wilhelminaplein 6 / Postbus 6005 5960 AA Horst Tel (077) 477 97 77 Fax (077) 477 97 50 ` Bank nr. NL48RABO0123601150 Website www.horstaandemaas.nl Toelichting Kwijtschelding

Nadere informatie

Intake formulier ProAdminCare Bewindvoering.

Intake formulier ProAdminCare Bewindvoering. Intake formulier ProAdminCare Bewindvoering. TOELICHTING BIJ HET INTAKEFORMULIER Lees alvorens u het formulier invult aandachtig deze toelichting. Een aanmelding bij ProAdminCare Bewindvoering wordt alleen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand Lees dit eerst U gaat bijzondere bijstand aanvragen. Daarom hebben wij een groot aantal gegevens nodig. Vaak zijn dat nogal persoonlijke zaken. Toch moeten wij die

Nadere informatie

UWV gegevens tbv inlezen en voorinvullen door GSD

UWV gegevens tbv inlezen en voorinvullen door GSD Burgerservicenummer ClientSuwi Burgerservicenr x x B Code kolom SUWI ClientSuwi/Bron CdKolomSuwi x x B Code partij SUWI ClientSuwi/Bron CdPartijSuwi x x B Code vestiging SUWI ClientSuwi/Bron CdVestigingSuwi

Nadere informatie

Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een bijstandsuitkering of een lopende draagkrachtperiode

Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een bijstandsuitkering of een lopende draagkrachtperiode Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een bijstandsuitkering of een lopende draagkrachtperiode Wanneer komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand?

Nadere informatie

INLICHTINGENFORMULIER BIJ AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG ART. 36 PARTICIPATIEWET

INLICHTINGENFORMULIER BIJ AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG ART. 36 PARTICIPATIEWET INLICHTINGENFORMULIER BIJ AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG ART. 36 PARTICIPATIEWET Procesnummer : Datum aanvraag: Behandelend ambtenaar: 1. Persoonsgegevens en verblijfadres Burgerservicenummer ()

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 De raad van de gemeente Castricum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober [nummer]; gelet op

Nadere informatie

INLICHTINGENFORMULIER BIJ AANVRAAG LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB. Burger Service Nummer (BSN) Achternaam Adres Postcode / woonplaats

INLICHTINGENFORMULIER BIJ AANVRAAG LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB. Burger Service Nummer (BSN) Achternaam Adres Postcode / woonplaats INLICHTINGENFORMULIER BIJ AANVRAAG LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 1. Persoonsgegevens Burger Service Nummer (BSN) Achternaam Adres Postcode / woonplaats Aanvrager Echtgeno(o)t(e)/partner Telefoonnummer Nationaliteit

Nadere informatie

Inlichtingenformulier Participatiewet (bijzondere bijstand)

Inlichtingenformulier Participatiewet (bijzondere bijstand) Inlichtingenformulier Participatiewet (bijzondere bijstand) Ingekomen: Leest u de vragen eerst goed door voordat u het formulier invult. U dient de vragen volledig in te vullen en bewijsstukken bij te

Nadere informatie

Dit aanmeldingsformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld voorafgaande aan het intake gesprek. Geslacht Man / Vrouw Man / Vrouw

Dit aanmeldingsformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld voorafgaande aan het intake gesprek. Geslacht Man / Vrouw Man / Vrouw Aanmeldingsformulier bewindvoering. Dit aanmeldingsformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld voorafgaande aan het intake gesprek. 1. Persoon gegevens: Voornamen Achternaam Klant Partner (indien

Nadere informatie

Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag 2015 (Versie januari 2015)

Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag 2015 (Versie januari 2015) Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag 2015 (Versie januari 2015) In te vullen door de gemeente Datum melding/uitreiking Ontvangst formulier Cliëntnummer Werkprocesnummer = Aankruisen wat van toepassing

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen;

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen; Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, nr. UB/K/2008/6899, tot Verstrekking van

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, nr. UB/K/2008/6899, tot Verstrekking van

Nadere informatie

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over

Nadere informatie

Intakeformulier Huub Hoogeveen

Intakeformulier Huub Hoogeveen Intakeformulier Huub Hoogeveen Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen Geboortedatum Sofi-nummer M/V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijstand zelfstandigen (Bbz)

Aanvraagformulier Bijstand zelfstandigen (Bbz) Aanvraagformulier Bijstand zelfstandigen (Bbz) Toelichting Met dit formulier vraagt u bijstand voor zelfstandigen aan. Stuur kopieën van alle gevraagde bewijsstukken mee. Stuur geen originele bewijsstukken,

Nadere informatie

Aanvraagformulier Minima

Aanvraagformulier Minima Aanvraagformulier Minima Lees dit eerst U vraagt een minima regeling aan. Daarom hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Vaak zijn dat nogal persoonlijke zaken. Toch moeten wij die aan u vragen, anders

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling verordening tegenprestatie gemeente Heerhugowaard 2015 Citeertitel Verordening Tegenprestatie

Nadere informatie

Intakeformulier bewind, mentor en/of curatele versie 1.2

Intakeformulier bewind, mentor en/of curatele versie 1.2 Intake formulier Vaneveld Bewindvoering TOELICHTING BIJ HET INTAKEFORMULIER Lees alvorens u het formulier invult aandachtig deze toelichting. Een aanmelding bij Vaneveld bewindvoering wordt alleen dan

Nadere informatie

Ingekomen: Reg. nr: Par:

Ingekomen: Reg. nr: Par: AANVRAAG OM BIJZONDERE BIJSTAND ingevolge de Participatiewet Niet in te vullen door aanvrager. Wijze identificatie aanvr./gemachtigde: Ingekomen: Reg. nr: Par: Ondergetekende (naam en voornamen aanvrager)

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET AANVRAAG-/INLICHTINGENFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND

TOELICHTING BIJ HET AANVRAAG-/INLICHTINGENFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND CLUSTER KLANT CONTACT CENTRUM Harmen Visserplein 1 Postbus 155 8300 AD Emmeloord Tel.: (0527) 63 39 11 TOELICHTING BIJ HET AANVRAAG-/INLICHTINGENFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND Algemeen U vraagt bijzondere

Nadere informatie

Dit aanmeldingsformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld voorafgaande aan het intake gesprek. Geslacht Man / Vrouw Man / Vrouw

Dit aanmeldingsformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld voorafgaande aan het intake gesprek. Geslacht Man / Vrouw Man / Vrouw Aanmeldingsformulier bewindvoering. Dit aanmeldingsformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld voorafgaande aan het intake gesprek. 1. Persoon gegevens: Voornamen Achternaam Klant Partner (indien

Nadere informatie

Transformatie CBS-SGR versie 8.0 per2015.xlsx. (CBS) Naam gegeven (CBS) Waardebereik SGR Naam gegeven SGR Waardebereik Opmerkingen

Transformatie CBS-SGR versie 8.0 per2015.xlsx. (CBS) Naam gegeven (CBS) Waardebereik SGR Naam gegeven SGR Waardebereik Opmerkingen () Naam () Waardebereik SGR Naam SGR Waardebereik Opmerkingen Dit document is bedoeld als hulpmiddel om vanuit de terminologie de juiste vertalingen te kunnen maken en de juiste codes in het waardebereik

Nadere informatie

Rapport modelautorisatie WIA+ verzekeraars

Rapport modelautorisatie WIA+ verzekeraars Rapport modelautorisatie WIA+ verzekeraars Versie 1.1 Datum 18 maart 2013 Status Definitief 1. Inleiding Dit rapport beschrijft de modelautorisatie voor WIA+ verzekeraars. Het geeft een opsomming van de

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening toeslagen en verlagingen van uitkeringsnormen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb).

Onderwerp: Verordening toeslagen en verlagingen van uitkeringsnormen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Nummer: Onderwerp: Verordening toeslagen en verlagingen van uitkeringsnormen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). De Gemeenteraad van Haaksbergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden

Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden Aanmeldingsformulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Curatele Mentorschap Budgetbeheer Naam & voornamen M/V Geboortedatum Geboorteplaats Burgerservicenummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER 2016 Optimaalverzekering

AANVRAAGFORMULIER 2016 Optimaalverzekering AANVRAAGFORMULIER 2016 Optimaalverzekering Vul dit formulier eerst in op de computer. De optimaalverzekering is een collectieve ziektekostenverzekering die u via de gemeente Zaanstad kunt afsluiten als

Nadere informatie

Toelichting bij de verordening. Algemeen

Toelichting bij de verordening. Algemeen Toelichting bij de verordening Algemeen Het Rijk heeft per 1 januari jl. de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet investeren in jongeren (WIJ) samengevoegd tot een nieuwe Wet werk en bijstand. Net zoals

Nadere informatie

Begrippenbijsluiter It takes two to tango

Begrippenbijsluiter It takes two to tango Begrippenbijsluiter It takes two to tango Over reïntegratie op de arbeidsmarkt In deze begrippenlijst staan in alfabetische volgorde begrippen uitgelegd die te maken hebben met reïntegratie. De begrippenbijsluiter

Nadere informatie

Gegevensregister SUWI 7.0 Bijlage XII bij artikel 6.2 van de Regeling SUWI, bedoeld in artikel 5.20 van het Besluit SUWI

Gegevensregister SUWI 7.0 Bijlage XII bij artikel 6.2 van de Regeling SUWI, bedoeld in artikel 5.20 van het Besluit SUWI Gegevensregister SUWI 7.0 Bijlage XII bij artikel 6.2 van de Regeling SUWI, bedoeld in artikel 5.20 van het Besluit SUWI Deel 1 Beschrijving en gegevensmodel pagina 2 INHOUDSOPGAVE DEEL 1: BESCHRIJVING

Nadere informatie

U kunt een tegemoetkoming bij de gemeente aanvragen als u behoort tot één van onderstaande, speciale doelgroepen:

U kunt een tegemoetkoming bij de gemeente aanvragen als u behoort tot één van onderstaande, speciale doelgroepen: Wet kinderopvang Om aanspraak te maken op een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang, moet u zelf een opvangplaats voor uw kind regelen. Uitgangspunt van de Wet kinderopvang is dat kinderopvang een

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d ;

RAADSBESLUIT. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d ; RAADSBESLUIT Onderwerp: Dagtekening: nummer: 1e wijziging van de Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Asten 2010 1 februari 2011.. De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college

Nadere informatie

Beleidsregels Reïntegratie WWB. Met intrekking van de bepalingen 2.2. en 2.3. per 1 juli 2008

Beleidsregels Reïntegratie WWB. Met intrekking van de bepalingen 2.2. en 2.3. per 1 juli 2008 Beleidsregels Reïntegratie WWB Met intrekking van de bepalingen 2.2. en 2.3. per 1 juli 2008 Beleidsregels Reïntegratie WWB van de gemeente Hulst Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget (POB) of inspanningspremie (IP)

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget (POB) of inspanningspremie (IP) Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget (POB) of inspanningspremie (IP) Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat

Nadere informatie

Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag

Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag Voorwaarden en verklaring * U dient zich te legitimeren met een geldig paspoort of ID-kaart. * U dient de in Bijlage 1 opgenomen bewijsstukken mee te sturen

Nadere informatie

Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand

Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand Maatschappelijke Zaken Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand Vul dit formulier in, voeg de bewijsstukken en eventuele bijlagen toe en stuur het naar: Afdeling Maatschappelijke Zaken, Team

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen in Nederland voor in België gevestigde werkgevers Datum juli 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Rapport modelautorisatie zorgverzekeraars

Rapport modelautorisatie zorgverzekeraars Rapport modelautorisatie zorgverzekeraars Versie 1.0 Datum 24 februari 2012 Status Definitief 1. Inleiding Dit rapport beschrijft de modelautorisatie voor zorgverzekeraars. Het geeft een opsomming van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 mei 2005;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 mei 2005; De raad van de gemeente Schouwen-Duiveland; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 mei 2005; gelet op de Wet werk en bijstand, Staatsblad 2003, nummer 375; gelet op

Nadere informatie

Algemene toelichting. Artikelsgewijze toelichting

Algemene toelichting. Artikelsgewijze toelichting Algemene toelichting De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen beoogt het ouders of verzorgers gemakkelijker te maken werk en zorg te combineren. Niet alleen werkenden kunnen een beroep doen

Nadere informatie

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. De raad van de gemeente Lemsterland; gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 december 2010; gelet op de artikelen 7, 8,

Nadere informatie

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l Beleidsregels Re integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling iioverheidsor anisatie

Nadere informatie

Reïntegratieverordening. werk en bijstand

Reïntegratieverordening. werk en bijstand Reïntegratieverordening werk en bijstand Midden-Delfland, augustus 2004 1 De Raad van de gemeente Midden-Delfland, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2004,

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Aanvraagformulier bijzondere bijstand Met dit formulier kunt u bijzondere bijstand aanvragen. De kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt, moeten noodzakelijk zijn en er moeten bijzondere omstandigheden

Nadere informatie

Intakeformulier Duurzaam Bewind

Intakeformulier Duurzaam Bewind Intakeformulier Duurzaam Bewind Gegevens aanvrager Voornaam Achternaam Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht Nationaliteit Burgerservicenummer Identiteitsdocument Nummer ID Geldig tot Woonadres: Straat

Nadere informatie

Voorwaarden en verklaring. 1. Persoonsgegevens

Voorwaarden en verklaring. 1. Persoonsgegevens Aanvraagformulier deelname collectieve ziektekostenverzekering, (categoriale) bijzondere bijstand, premie collectieve ziektekostenverzekering en Maatschappelijk Actief Bonus (MAB) Voorwaarden en verklaring

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20-12-2011; gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

de aan te leveren gegevens Onderscheid tussen primaire en secundaire gegevens

de aan te leveren gegevens Onderscheid tussen primaire en secundaire gegevens Bijlage I de aan te leveren gegevens Onderscheid tussen primaire en secundaire gegevens Bij het inleveren van bewijsstukken ten behoeve van het vaststellen van het recht op bijstand of voortzetting hiervan,

Nadere informatie

Wat wilt u aanvragen? Zie de voorwaarden op bladzijde 5

Wat wilt u aanvragen? Zie de voorwaarden op bladzijde 5 Aanvraagformulier voor: - - - Persoonlijk participatiebudget (pensioengerechtigden) - Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Hieronder staan de gegevens die bij ons bekend zijn. Als er iets

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND (ZONDER PW)

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND (ZONDER PW) AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND (ZONDER PW) 1. PERSOONSGEGEVENS AANVRAGER: BSN : NAAM : ADRES : POSTCODE EN WOONPLAATS : GEBOORTEDATUM : TELEFOONNUMMER : REKENINGNUMMER : PARTNERGEGEVENS: BSN : NAAM

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

Hoe en waarom controleert de afdeling Werk, inkomen en zorg uw gegevens?

Hoe en waarom controleert de afdeling Werk, inkomen en zorg uw gegevens? Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail: info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Hoe en waarom controleert de afdeling Werk, inkomen en zorg

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Oldebroek; Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 kenmerk 98182 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 april 2012; gelet op de artikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

Verzoek Kwijtschelding van belasting en/of premie Voor particulieren

Verzoek Kwijtschelding van belasting en/of premie Voor particulieren 12345 Verzoek Kwijtschelding van belasting en/of premie Voor particulieren Gebruiksaanwijzing Met dit formulier kunt u kwijtschelding vragen van belasting, premie volksverzekeringen en premie arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Kapelle

Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Kapelle Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Kapelle Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u bij de gemeente een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van kinderopvang. U komt alleen in

Nadere informatie

besluit: vast te stellen de Maatregelenverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015 gemeente Heerde.

besluit: vast te stellen de Maatregelenverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015 gemeente Heerde. Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 11 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel a van de Participatiewet, artikel 35 van de

Nadere informatie

Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen 1. Persoonsgegevens Aanvrager: Partner: Cliëntnummer Naam M / V M / V Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum Burgerservicenummer Telefoonnummer Emailadres

Nadere informatie

m/v m/v sector : welzijn afdeling : sociale zaken en werkgelegenheid bureau : front office tegemoetkoming kosten kinderopvang 1.

m/v m/v sector : welzijn afdeling : sociale zaken en werkgelegenheid bureau : front office tegemoetkoming kosten kinderopvang 1. sector : welzijn afdeling : sociale zaken en werkgelegenheid bureau : front office nummer werkproces(sen) (in te vullen door afdeling SoZaWe) onderwerp tegemoetkoming kosten kinderopvang : aanvraagformulier

Nadere informatie

U heeft (ook) meerderjarige kinderen in huis

U heeft (ook) meerderjarige kinderen in huis 1. Reden aanvraag Inlichtingenformulier bij Aanvraag bijstand (WWB) voor levensonderhoud/bijzondere bijstand Waarvoor vraagt u bijstand aan? 2. Persoonlijke gegevens Naam Adres Postcode + Woonplaats Burgerservicenummer

Nadere informatie

Beleidsregel Loonkostensubsidie Wwb

Beleidsregel Loonkostensubsidie Wwb Het college van de gemeente Hoogeveen; Beleidsregel Loonkostensubsidie gelet op de Wet werk en bijstand, de artikelen 8 en 13 van de Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand en het Beleidsplan Reïntegratie

Nadere informatie

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand,

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, Beleidsregels reïntegratie Wwb gemeente Tiel 2004 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel, gelet op de artikelen 7 en 8 en 10 tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015

VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 Artikel 1. Begrippen In deze verordening wordt verstaan onder: a) uitkeringsgerechtigden: personen die een uitkering ontvangen op grond van

Nadere informatie

Naam & voornamen Man Vrouw Geboorteplaats. Naam & voornamen Man Vrouw Geboorteplaats Burgerservicenummer

Naam & voornamen Man Vrouw Geboorteplaats. Naam & voornamen Man Vrouw Geboorteplaats Burgerservicenummer Aanmeldingsformulier Aanmelding voor: Beschermingsbewind Curatele Mentorschap Budgetbeheer Naam & voornamen Man Vrouw Burgerservicenummer Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Gegevens

Nadere informatie

1/9 INTAKE FORMULIER. 1.Persoonsgegevens Aanvrager Partner. Achternaam. Voorvoegsels. Voornamen. Geslacht. Geboortedatum. Adres. Postcode.

1/9 INTAKE FORMULIER. 1.Persoonsgegevens Aanvrager Partner. Achternaam. Voorvoegsels. Voornamen. Geslacht. Geboortedatum. Adres. Postcode. 1.Persoonsgegevens Aanvrager Partner Achternaam Voorvoegsels Voornamen Geslacht Geboortedatum Adres Postcode Woonplaats Burgerservicenummer Telefoonnummer E-mail adres Geboorteplaats Nationaliteit Identiteitsbewijs

Nadere informatie

Stuur dus de gevraagde informatie tijdig en volledig toe om stopzetting of vertraging van de betalingen te voorkomen!

Stuur dus de gevraagde informatie tijdig en volledig toe om stopzetting of vertraging van de betalingen te voorkomen! Status- en mutatieformulieren en formulieren maandelijkse inkomsten De gemeente Moerdijk werkt vanaf 1 januari 2010 niet meer met maandbriefjes (Rofjes), maar met status- en mutatieformulieren. U ontvangt

Nadere informatie

Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang

Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang Gemeente Haarlem Hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang Wordt door de Afdeling ingevuld. Klantnummer Werkproces KM-code BSN/sofinummer Waarom

Nadere informatie

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Tel (077) Fax (077) ` Bank nr. NL48RABO Website

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Tel (077) Fax (077) ` Bank nr. NL48RABO Website Gemeente Horst aan de Maas Wilhelminaplein 6 / Postbus 6005 5960 AA Horst Tel (077) 477 97 77 Fax (077) 477 97 50 ` Bank nr. NL48RABO0123601150 Website www.horstaandemaas.nl Toelichting Kwijtschelding

Nadere informatie

TOTALEN TOT EN MET DEZE PERIODE. soort uitkering ingangsdatum uitkering datum en nummer beschikking. afzender:

TOTALEN TOT EN MET DEZE PERIODE. soort uitkering ingangsdatum uitkering datum en nummer beschikking. afzender: afzender: soort uitkering ingangsdatum uitkering datum en nummer beschikking rechtmatigheidsonderzoeksformulier over periode datum van inlevering cliëntnummer Met deze specificatie komen de vorige berekeningen

Nadere informatie

gelezen ons besluit dd. 28 april 2009 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, ioaw en ioaz,

gelezen ons besluit dd. 28 april 2009 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, ioaw en ioaz, Beleidsregels reïntegratie Wwb gemeente Tiel 2009 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel, gelet op de artikelen 7 en 8 en 10 tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van..

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.. De Raad van de gemeente Wormerland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.. gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsregistratie besluit vast te stellen de: Privacyverordening

Nadere informatie

Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang Waarom dit formulier Met dit formulier kunt u bij de gemeente een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van kinderopvang. U komt alleen in aanmerking voor

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijzondere bijstand - algemeen

Aanvraagformulier Bijzondere bijstand - algemeen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Postadres Postbus 8029, 3503 SB Utrecht Telefoon 030-286 52 11 www.utrecht.nl/sozawe Aanvraagformulier Bijzondere bijstand - algemeen Dit formulier is speciaal voor

Nadere informatie

Intakeformulier StichtingBewindvoering

Intakeformulier StichtingBewindvoering Intakeformulier StichtingBewindvoering Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam client Voornamen M/V Adres Postcode/woonplaats Geboortedatum Sofinummer Telefoonnummer Mobiel telefoon Email

Nadere informatie

Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling

Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP daaraan

Nadere informatie

0-10. Ziekteaangifte. In verband met aanvraag Ziektewet-uitkering - - In te vullen door UWV. Formuliercode 109860 Volgnummer

0-10. Ziekteaangifte. In verband met aanvraag Ziektewet-uitkering - - In te vullen door UWV. Formuliercode 109860 Volgnummer Ziekteaangifte In verband met aanvraag Ziektewet-uitkering 0-10 Invullen door UWV In te vullen door UWV Bedrijfsgegevens Formuliercode 109860 Volgnummer Waarom dit formulier? U heeft een (ex-)werknemer

Nadere informatie