De sleutelrol waarmaken. Routekaart Chemie Energie en klimaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De sleutelrol waarmaken. Routekaart Chemie 2012-2030 Energie en klimaat"

Transcriptie

1 De sleutelrol waarmaken Routekaart Chemie Energie en klimaat

2

3 3 De sleutelrol waarmaken Routekaart Chemie Projectteam: Ir. J.A. Krebbekx (Berenschot) Drs. W.J. de Wolf (Berenschot) Ing. B. Postma (Berenschot) Ir. G.P.J. Duivenvoorde (Berenschot) Ing. J. Lenselink (EEI) Drs. D.J. Meuzelaar (MEC) Opdrachtgevers: Ir. R. Gerrits (VNCI) Ir. W. van den Wittenboer (AgNL)

4 De sleutelrol waarmaken Routekaart Chemie Inhoud Voorwoord Dankwoord Statement of Ambitions Management Summary Ambitieformulering Managementsamenvatting Inleiding De chemie heeft de sleutel in handen! Wat houdt de routekaart in? Ambitie en potentie Nederlandse chemiesector Realiseren van de ambitie Proces totstandkoming routekaart Leeswijzer Duurzaamheidspotentie Nederlandse chemie Hoe zijn de projecten opgehaald en gekwantificeerd? Methodiek: hoe wordt er tegen de innovatiepijplijn aangekeken? Aantal projecten gekwantificeerd Duurzaamheidspotentie Oplossingsrichting 1: Duurzame producten Wat houdt het in? Wat is de potentie? Risico s en randvoorwaarden Conclusie Oplossingsrichting 2: Vervangen fossiele grondstoffen Wat houdt het in? Wat is de potentie? Risico s en randvoorwaarden Conclusie

5 5 5. Oplossingsrichting 3: Sluiten van de materiaalketen Wat houdt het in? Wat is de potentie? Risico s en randvoorwaarden Conclusie Oplossingsrichting 4: Energie-efficiency Wat houdt het in? Wat is de potentie? Risico s en randvoorwaarden Conclusie Oplossingsrichting 5: Duurzame energie Wat houdt het in? Wat is de potentie? Risico s en randvoorwaarden Conclusie Oplossingsrichting 6: CCS/CCU Wat is het? Wat is de potentie? Risico s en randvoorwaarden Conclusie Belangrijke randvoorwaarden richting overheid Level playing field Zonder groei geen investeringsmogelijkheden Randvoorwaarden om samen met de overheid aan te werken Bestaande beleidsinstrumenten en invloed van nieuwe randvoorwaarden De sleutelrol waarmaken; de route naar Het managen van de sectorinnovatiepijplijn Monitoring: feed-back en feed-forward De sleutelrol waarmaken

6

7 7 Voorwoord Voor u ligt de routekaart chemie Dit rapport Het is nu 2012 en 2030 lijkt nog ver weg. Voor inno- is een weergave van een grondig inventarisatietra- vatie en investeringen in chemie is 2030 echter heel ject van de innovatiemogelijkheden tot 2030 op het dichtbij. De uitdaging om dit traject te realiseren in gebied van broeikasgasreductie. Bovenop de bijdrage de beschikbare tijd, is groot, maar de chemie is zich die de chemie nu al levert, spreekt ze de ambitie uit terdege bewust van het belang ervan en staat voor nog nadrukkelijker te willen bijdragen aan ver- haar ambitie. duurzaming van de samenleving. Deze routekaart maakt onze potentie als industry-of-industries extra duidelijk, zet alle innovaties in het perspectief van de mijlpaal 2030, en prikkelt om meer te doen. We pakken hiermee de uitdaging op om ook op terreinen die buiten de efficiencyverbetering van onze eigen installaties liggen onze kennis en ontwikkelkracht te bundelen met producenten en ontwik- Werner Fuhrmann kelaars die verderop in de productketen actief zijn. Voorzitter VNCI De routekaart benadert het duurzaamheidsvraagstuk bottom-up en toont ons met welke innovaties en onder welke condities verduurzaming tot stand gebracht kan worden. Ze vormt daarmee een nieuw fundament onder de convenanten MJA3 en MEE. Om onze plannen te realiseren is tevens een koppeling gemaakt met de innovatieactiviteiten van de Regiegroep Chemie en de topsector Chemie.

8 8 De sleutelrol waarmaken Routekaart Chemie Dankwoord Deze routekaart is tot stand gekomen dankzij finan- leerzaam gebleken. Dank dus aan Pieter Verberne ciering door het ministerie van Economische Zaken, (Akzo Nobel), Heidi Beers (Teijin), Willem Sederel Landbouw en Innovatie (EL&I) in het kader van de (Sabic), Jan Noordergraaf (Synbra) en Ellen Kruiten energieconvenanten MJA3 en MEE. (Dow). Om alle oplossingsrichtingen op waarde te schatten hebben we de hulp ingeroepen van een aan- Aan de totstandkoming van de routekaart heeft een tal meelees-experts. Graag danken wij Andreas ten groot aantal bedrijven meegewerkt. Onder andere Cate (ISPT), Peter Nossin (DPI), Aafko Schanssema in de vorm van deelname aan interviews en bij- (VMK), Jan Brouwer (CATO II), Karin Molenveld eenkomsten. Er zijn 45 interviews gehouden met (WUR), Jos de Lange (TUTwente), Erik Schutjes VNCI-leden en projectleiders van publiek-private (NRK), Dirk-Jan Meuzelaar (MEC) en Vianney samenwerkingsverbanden. Er zijn negen sessies geor- Schyns (USG). ganiseerd over verschillende duurzaamheidsthema s met 150 deelnemers uit de sector en daarbuiten. Tot slot past een woord van dank aan het adres van Dank aan allen die er het afgelopen jaar aan hebben de werkgroep Energie en Klimaat, de beleidsgroep bijgedragen. Energie & klimaat en het bestuur van de VNCI. Zij droegen zorg voor de zorgvuldige beoordeling van de Een speciaal woord van dank willen wij uitspreken resultaten op basis waarvan zij een ambitie hebben aan Walter van de Wittenboer van Agentschap NL, geformuleerd waar VNCI als geheel achter kan staan. die als vertegenwoordiger van het ministerie van EL&I ons terzijde heeft gestaan en kritisch heeft Namens het projectteam: meegekeken om tot dit resultaat te komen. Reinier Gerrits (Speerpuntmanager Energie & Ook is een dankwoord aan de klankbordgroep op Klimaat VNCI) en Joost Krebbekx (Projectleider zijn plaats. Sparren met deze experts is prettig en Berenschot)

9 9 Statement of Ambitions The ambitions of the Important prerequisites include options for new chemicals sector: investments derived from economic growth, a favourable investment climate and a level playing The chemicals industry is aiming to achieve a reduc- field (for the Netherlands within Europe and for tion of 40% in greenhouse gas emissions over the Europe globally), stimulation of innovation, cutting period 2005 to 2030, based on the solutions out- back the costs of technological options, as well as lined in the roadmap. It wants to work together with political preconditions for e.g. CCS2). The founda- the authorities to set out the prerequisites and con- tion for this will be a long-term and unambiguous ditions that this will require. The sector has already regime including a proper functioning ETS (emission achieved 11% over the period from 2005 to trading scheme) that is based on genuine volumes with sufficient rights for new investments. The CO2 reductions for ETS companies in the chemistry sec- Process tor on their own plant and equipment are driven by the ETS regime. The Regiegroep Chemie set a target in 2006 for the chemistry sector as a whole of a 50% reduction in greenhouse gases over 25 years, based on the entire Solution directions cradle-to-cradle product lifecycle. The roadmap suggests 6 directions for solutions. The roadmap also quantified the options for CO2 Over the last 20 years, the focused attention provi- eq reduction further and put them in concrete ded by covenants for one of those - energy efficiency terms, thus providing a check of the feasibility of - has made the chemicals industry roughly 40% this ambition. The roadmap summarises the pro- more efficient. This solution direction, including posed and potential new projects, categorised in 6 N2O/CH4 reduction, has also made the most signi- solution directions. The projects can give a green- ficant contribution to the reduction of 7.5 M tons house gas reduction of 40% by 2030, if appropriate of CO2 eq that has already been achieved since 2005 prerequisites and conditions are met. (= 11% of the CO2 impact as measured in 2005). 1) This means that the Dutch chemicals industry is currently one of the leaders in Europe in terms of Prerequisites energy efficiency. The chemicals industry has set itself the target of The CCS/CCU solution direction has a special posi- working with the authorities on the necessary pre- tion within this, because a large degree of uncer- conditions in order to be able to realise the stated tainty is being created here due to a combination 40% figure and if possible also significant parts of high costs (for example the necessary logistics), of the identified additional potential for CO22 eq liability risks and social acceptance. Estimates of the reduction. feasible contribution of CCS/CCU to CO2 reduction under the current conditions have assumed that 1) CO2 and CO2 equivalents of other greenhouse gases such as CH4, N2O, CxFyClz, SF6 2) CCS/CCU: Carbon Capture and Storage/Usage = storage and useful utilisation of CO2

10 10 De sleutelrol waarmaken Routekaart Chemie facilitation that the authorities have promised for projects that are currently being developed will result in their implementation. The degree of influence that the chemicals industry has on these 6 solution directions is large in cases where its own installations and raw materials are involved, but more limited for closing the materials chain and for the effect of providing sustainable products for the end user. On the other hand, there is clear potential for greenhouse gas reduction through cooperation within the chain and the sector. For this reason, the sector is making efforts to increase its direct influence where possible. To do so, the sector will - among other things - be improving the transparency within these chains by making greater use of LCA (lifecycle analysis), sharing best practices within the sector and beyond, and making further innovation efforts for creating more sustainable solutions through the chemicals industry, which is one of the leading sectors.

11 11 Management Summary The ambitions of the of thirty companies (with several interviews in a chemicals sector range of departments at five large companies) and at fourteen public-private cooperation programmes/ The chemicals industry is aiming to achieve a reduc- institutes. These are pipeline projects, i.e. they are tion of 40% in greenhouse gas emissions over the already under way. In addition, nine expert sessions period 2005 to 2030, based on the solutions out- have been organised to examine the question of what lined in the roadmap. It wants to work together with further innovations are possible and what precondi- the authorities to set out the prerequisites and con- tions have to be met if those innovations are also to ditions that this will require. The sector has already be realised. The projects for which expectations are achieved 11% over the period from 2005 to highest have been quantified. These are the new projects. A total of 215 projects have been quantified. Process Together, the existing and new projects are estimated to contribute 20.6 megatons of CO2 eq and this was This roadmap for the chemicals sector was produ- a key foundation for formulating the ambitions. ced as part of the Multi-Year Agreement on Energy Efficiency (MJA3) and the Multi-Year Agreement on Energy Efficiency for ETS Companies (MEE). Preconditions The Regiegroep Chemie set a target in 2006 for the The chemicals industry has set itself the target of wor- chemistry sector as a whole of a 50% reduction in king with the authorities on the necessary preconditi- greenhouse gases over 25 years, based on the entire ons in order to be able to realise the stated 40% figure cradle-to-cradle product lifecycle. and - if possible - also significant parts of the identified additional potential for CO2 eq reduction. The roadmap also quantified the options for CO2 eq3) reduction further and put them in concrete Important prerequisites include options for new terms, thus providing a check on the feasibility of investments derived from economic growth, a favou- this ambition. The roadmap summarises the pro- rable investment climate and a level playing field posed and potential new projects, categorised in 6 (for the Netherlands within Europe and for Europe solution directions. The projects can give a green- globally), stimulation of innovation, cutting back the house gas reduction of 40% by 2030, if appropriate costs of technological options, as well as political pre- prerequisites and conditions are met. conditions for e.g. CCS4). The foundation for this will be a long-term and unambiguous regime including A bottom-up approach was used to create a picture a proper functioning ETS (emission trading scheme) of how the options for CO2 eq reduction can be that is based on genuine volumes with sufficient quantified and made concrete. During the first phase rights for new investments. The CO2 reductions for of the roadmap procedure, projects were examined ETS companies in the chemistry sector on their own and quantified as far as possible at a random sample plant and equipment are driven by the ETS regime. 3) CO2 and CO2 equivalents of other greenhouse gases such as CH4, N2O, CxFyClz, SF6 4) CCS/CCU: Carbon Capture and Storage/Usage = storage and useful utilisation of CO2

12 12 De sleutelrol waarmaken Routekaart Chemie This report lists the preconditions for each solution ducts for the end user. On the other hand, there is direction. In addition, a summary is given of the clear potential for greenhouse gas reduction through preconditions that the chemistry sector wants to cooperation within the chain and the sector. For this tackle jointly with the authorities and research insti- reason, the sector is making efforts to increase its tutes and universities. direct influence where possible. To do so, the sector will - among other things - be improving the transparency within these chains by making greater use Solution directions of LCA (lifecycle analysis), sharing best practices within the sector and beyond, and making further The roadmap suggests 6 directions for solutions. innovation efforts for creating more sustainable solutions through the chemicals sector, which is one 1. Energy efficiency: combating energy of the leading sectors. wastage in the industry s own processes. This also includes recycling by-products. Energy efficiency, through the focused attention provided by covenants over the last 20 years, has 2. Replacement of fossil fuels: by using renewable fuels (biomass) for producing chemical products. made the chemicals industry roughly 40% more efficient. This solution direction, including N2O/ CH4 reduction, has also made the most significant 3. Carbon Capture and Storage or Usage contribution to the reduction of 7.5 million tons of (CCS/CCU): capturing CO2 and then CO2 eq that has already been achieved since 2005 storing or reusing it (recycling). (= 11% of the CO2 impact as measured in 2005). This means that the Dutch chemicals industry is 4. Closure of the materials chain: reusing currently one of the leaders in Europe in terms of products and materials after use (post-use energy efficiency. Energy efficiency has long been the recycling and thereby a new feedstock in key theme and often goes hand in hand with cost addition to fossil fuels and biomass). reductions. Although the quick wins have already been cashed in, there is still significant potential. 5. Sustainable products: contributing to the devel- An important condition for this is that major steps opment of sustainable products for end users in energy efficiency are often associated with new (for example by reduced energy consumption construction and expansion of existing plants. There during use, therefore lowering CO2 emissions). must be sufficient room for this - physically and in terms of investments. In addition, better cooperation 6. Renewable energy: generate, participate in or purchase renewable energy. and rapid adoption of new techniques may allow an even higher potential to be achieved. The degree of influence that the chemicals industry The transition to bio-based fuels as a replacement has on these 6 solution directions is large in cases for fossil fuels has already been initiated by the where its own installations and raw materials are chemicals industry. There is huge potential in the involved, but more limited for closing the materials replacement of fossil fuels, but large numbers of chain and for the effect of providing sustainable pro- projects are still in the research phase. Market risks

13 13 and organisational risks in particular could hinder The role that the chemicals industry can play as an the realisation of the (technical) potential. The crux enabler of sustainable products is significant, alt- here is economically viable availability (uncertainty hough this cannot be seen directly from the calcu- of supply) of biomass, transparently demonstrating lation of its potential. This is because only a limited the sustainability of biomass, cooperation between number of companies make lifecycle analyses of the chemicals industry and other companies in the (new) products. In addition, improvement of the CO2 chain, and reducing the investment risks. footprint throughout the lifecycle is not yet always claimed (fully or in part) by the chemicals industry. The CCS/CCU solution direction has a special posi- Making efforts in this direction, as stated earlier, will tion within this, because a large degree of uncer- help the chemicals industry play its key role here. tainty is being created here due to a combination of high costs (for example the necessary logistics), The chemicals sector can make an important con- liability risks and social acceptance. The estimates of tribution to the development of renewable energy the feasible contribution of CCS/CCU to CO2 reduc- projects, on-site or by becoming a shareholder. The tion under the current conditions has assumed that biggest challenge is completing the business cases, the facilitation that the authorities have promised because the price of renewable energy is often not for projects that are currently being developed will competitive. Above all, there are opportunities for result in their implementation. cooperation in specific local situations. As a solution direction, closure of the materials chain does have a lot of potential, but the chemicals The process for industry has previously always had a limited role in recycling (beyond its control). There are more This roadmap describes how the chemicals indus- opportunities for cooperation with other players try wants to fulfil the key role that it will have over in the chain, in particular for cracking polymers to the period from 2012 to It wants to do so by produce monomers or syngas again (in control). working actively on the preconditions and the risks, steering innovations, and monitoring.

14 De sleutelrol waarmaken Routekaart Chemie A summary of the achievable contributions of the various solution directions*** Solution direction Subject Current conditions Extra potential Mton CO2 eq General: encourage innovation and a cohesive fiscal regime Reduction achieved Energetic + N2O and CH4 7.5 Not applicable Not applicable Sustainable products Non-energetic 1.2 High Total Cost of Ownership model, clear LCA, the authorities as the launching customer, green public procurement Replacement of fossil fuels Non-energetic 4.5 Fair Availability, options for green fee raw materials at a competitive price, sustainability criteria Closure of the materials chain Non-energetic 2.5 Fair Acceptance by users in the general public, logistical implications (and consequently) the price Energy efficiency* Energetic 4.3 High Attractiveness of NL for investment in expansion and innovation: competitive energy prices, effective ETS, infrastructure, a system that rewards all forms of energy efficiency Renewable energy* Energetic 1.4 Limited Price; access to deliveries and certainty of deliveries CCS and CCU* Capturing CO2 emissions 4.5** High Liability, CO2 price. Acceptance and availability of infrastructure 25.9 Targeting the conditions and prerequisites will increase greenhouse gas reduction Overall greenhouse gas reductions 2005 to 2030 under the current conditions * Key precondition Refers to emission reductions from their own plant and equipment ** Based on the assumption that the promised facilitation of planned projects by the authorities will lead to them being implemented *** In the baseline year (2005), overall greenhouse gas emissions by the chemicals sector from its own processes came to 30.5 Mton CO2 eq (= 23.8 Mton CO2 eq from energy consumption and 6.7 Mton CO2 eq from N2O and CH4). The assumption that all raw materials (non-energetic) in the disposal phase will be 100% incinerated would add 37.9 Mton CO2 to this. The baseline emissions figure is thus 68.4 Mton CO2 eq, of which 7.5 Mton CO2 eq has already been achieved since 2005.

15 15 Ambitieformulering De ambitie van de chemie ringen door economische groei, een gunstig investeringsklimaat en een level playing field (Nederland De chemische industrie heeft de ambitie om tot 40% binnen Europa en Europa binnen de wereld), het broeikasgasreductie te realiseren in de periode stimuleren van innovatie, het terugbrengen van de 2030, gebaseerd op de in de routekaart aangegeven kosten van technologische opties en politieke rand- oplossingsrichtingen. Zij wil samen met de overheid voorwaarden voor bijvoorbeeld CCS6). Een eenduidig vorm geven aan de hiervoor noodzakelijke randvoor- regime voor de lange termijn met daarin een ETS- waarden en condities. In de periode heeft systeem gebaseerd op werkelijke productievolumes de sector reeds 11% broeikasgasreductie gerealiseerd. met voldoende rechten voor nieuwe investeringen vormt hiervoor de basis. Voor de ETS-bedrijven in de chemie geldt dat de CO2-reductie op de eigen instal- Proces laties gedreven wordt door het ETS-regime. De Regiegroep Chemie heeft in 2006 een ambitie van 50% broeikasgasreductie in 25 jaar voor de che- Oplossingsrichtingen miesector als geheel gesteld, gebaseerd op de gehele productlevenscyclus ( cradle-to-cradle ). De routekaart kent zes oplossingsrichtingen. Een daarvan, energie-efficiëntie heeft via de gerichte De routekaart heeft de opties voor CO2 eq -reductie aandacht van de convenanten de afgelopen twintig nader gekwantificeerd en geconcretiseerd en daar- jaar de chemische industrie grofweg 40% efficiënter mee de haalbaarheid van deze ambitie getoetst. De gemaakt. Deze oplossingsrichting inclusief N2O/ routekaart geeft een overzicht van voorgenomen en CH4-reductie heeft ook de belangrijkste bijdrage mogelijke nieuwe projecten in zes oplossingsrichtin- geleverd aan de vanaf 2005 reeds gerealiseerde 7,5 gen. Deze projecten kunnen tot een broeikasgasre- Mton CO2 eq-reductie (= 11% van de CO2-impact ductie van 40% in 2030 leiden, mits sprake is van per 2005) Daarmee behoort de Nederlandse chemi- passende randvoorwaarden en condities. sche industrie momenteel tot de koplopers in Europa 5) op het gebied van energie-efficiëntie. Randvoorwaarden Een bijzondere positie vervult de CCS/CCU-oplossingsrichting vanwege de hoge mate van onzekerheid De chemische industrie stelt zich ten doel om samen die gecreëerd wordt door een combinatie van hoge met de overheid te werken aan de noodzakelijke kosten (bijvoorbeeld noodzakelijke logistiek), aan- randvoorwaarden om de genoemde 40% en zo moge- sprakelijkheidsrisico s en maatschappelijke accep- lijk ook belangrijke delen van het geïdentificeerde tatie. Bij de inschatting van de onder de huidige extra potentieel aan CO2 eq-reductie te realiseren. condities haalbare bijdrage van CCS/CCU aan de CO2-reductie is aangenomen dat de toegezegde faci- Belangrijke randvoorwaarden betreffen onder meer litering door de overheid aan de nu in ontwikkeling de mogelijkheid tot het doen van nieuwe investe- zijnde projecten leidt tot realisatie. 5) CO2 en CO2-equivalenten van andere broeikasgassen zoals CH4, N2O, CxFyCLz, SF6 6) CCS/CCU: Carbon Capture and Storage/ Usage, opslag en nuttig gebruik van CO2

16 16 De sleutelrol waarmaken Routekaart Chemie De invloed die de chemische industrie op deze zes oplossingsrichtingen heeft, is groot waar het de eigen installaties en grondstoffen betreft en beperkter als het gaat om het sluiten van de materiaalketen en het effect van duurzame producten bij de eindgebruiker. Anderzijds is er een duidelijk potentieel voor broeikasgasreductie bij samenwerking in de keten en de sector. Daarom zet de sector erop in om waar mogelijk haar directe invloed te vergroten. Hiervoor zal zij de komende jaren onder meer de transparantie in deze ketens verbeteren door meer gebruik te maken van LCA s (Life Cycle Analysis), best-practices binnen en buiten de sector te delen en verder in te zetten op innovatie voor het creëren van duurzamere oplossingen via de topsector chemie. Meer informatie over de routekaart is te vinden op

17 17 Managementsamenvatting De ambitie van de chemie van dertig bedrijven (bij vijf grote bedrijven meerdere interviews op verschillende afdelingen) en bij veer- De chemische industrie heeft de ambitie om tot 40% tien PPS-programma s/instituten. Deze projecten broeikasgasreductie te realiseren in de periode in de pijplijn lopen dus al. Daarnaast zijn er negen 2030, gebaseerd op de in de routekaart aangegeven expertsessies georganiseerd die zich richtten op de oplossingsrichtingen. Zij wil samen met de overheid vraag welke extra innovaties mogelijk zijn en aan vorm geven aan de hiervoor noodzakelijke randvoor- welke randvoorwaarden moet worden voldaan om waarden en condities. In de periode heeft die innovaties ook te realiseren. De projecten waar de sector reeds 11% broeikasgasreductie gerealiseerd. het meest van verwacht wordt zijn gekwantificeerd. Dit zijn de nieuwe projecten. Proces De inschatting van de haalbare reductie binnen bestaande en nieuwe projecten tezamen bedraagt Deze routekaart voor de chemiesector is gemaakt in 20,6 Mton CO2 (213,6 PJ) eq en vormde een belang- het kader van de Meerjarenafspraak energie-efficiën- rijke basis voor de ambitieformulering. In totaal zijn tie (MJA3) en de Meerjarenafspraak energie-efficiën- er 215 projecten gekwantificeerd. tie ETS-ondernemingen (MEE). De Regiegroep Chemie heeft in 2006 een ambitie Randvoorwaarden van 50% broeikasgasreductie in 25 jaar voor de chemiesector als geheel gesteld gebaseerd op de gehele De chemische industrie stelt zich ten doel om samen productlevenscyclus ( cradle-to-cradle ). met de overheid te werken aan de noodzakelijke randvoorwaarden om de genoemde 40% en zo moge- De routekaart heeft de opties voor CO2 eq -reductie lijk ook belangrijke delen van het geïdentificeerde nader gekwantificeerd en geconcretiseerd en daarmee extra potentieel aan CO2 eq-reductie te realiseren. 7) de haalbaarheid van deze ambitie getoetst. De routekaart geeft een overzicht van voorgenomen en moge- Belangrijke randvoorwaarden betreffen onder meer lijke nieuwe projecten in zes oplossingsrichtingen. de mogelijkheid tot het doen van nieuwe investe- Deze projecten kunnen tot een broeikasgasreductie ringen door economische groei, een gunstig inves- van 40% in 2030 leiden (dit komt neer op 212,7 PJ teringsklimaat en een level playing field (Nederland reductie in de periode ), mits er sprake is binnen Europa en Europa binnen de wereld), het van passende randvoorwaarden en condities. stimuleren van innovatie, het terugbrengen van de kosten van technologische opties en politieke rand- De kwantificering en concretisering van de opties voorwaarden voor bijvoorbeeld CCS8). Een eenduidig voor CO2 eq-reductie is door middel van een bot- regime voor de lange termijn met daarin een ETS- tom-up aanpak in beeld gebracht. In de eerste fase systeem gebaseerd op werkelijke productievolumes van het routekaarttraject zijn projecten doorgelicht met voldoende rechten voor nieuwe investeringen en zo veel mogelijk gekwantificeerd bij een steekproef vormt hiervoor de basis. Voor de ETS-bedrijven in de 7) CO2 en CO2-equivalenten van andere broeikasgassen zoals CH4, N2O, CxFyCLz, SF6 8) CCS/CCU: Carbon Capture and Storage/ Usage, opslag en nuttig gebruik van CO2