Kwetsbare ouderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwetsbare ouderen 270.500 17.000 17.000 81.800 31.900 4.700 690"

Transcriptie

1

2

3 Leefbaarheid: feiten in beeld Bijzondere groepen Hoe iemand zijn leefomgeving ervaart, is in eerste instantie persoonlijk. De beleving is afhankelijk van leefgewoonten, persoonlijke geschiedenis, leefstijl, (financiële) mogelijkheden en behoeften. Voor iedereen is duidelijk dat verschillende groepen (bijvoorbeeld ouderen, jongeren, gezinnen) specifieke wensen hebben ten aanzien van hun buurt. Vaak wordt echter vergeten dat er ook bijzondere groepen of mensen in de buurt of het dorp wonen, die soms extra gebaat zijn bij een leefbare en zorgzame omgeving. Daarover gaat deze uitgave. We benoemen en beschrijven een aantal van deze groepen. Er is aandacht voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, mensen met psychische problemen, kwetsbare ouderen, dementerende ouderen, daklozen en zwerfjongeren. Deze bijzondere groepen hebben een bepaalde zorgvraag en zijn op een bepaalde manier afhankelijk van de woonomgeving en het zorgaanbod in de buurt. Goede voorzieningen in de buurt ondersteunen deze mensen in hun mogelijkheden. Samenvatting tabel 1 Bijzondere groepen in Noord-Brabant in aantallen Lichamelijke beperking Verstandelijke beperking Psychische problemen Kwetsbare ouderen Dementerende ouderen Daklozen Zwerfjongeren Mensen met een lichamelijke en verstandelijke beperking In Brabant heeft 12,9% van de bevolking van 12 jaar en ouder een lichamelijke beperking. Het gaat om Brabanders. Over het algemeen geldt: hoe ouder, hoe meer kans op beperkingen. De verwachting is dat door de vergrijzing het Bijzondere groepen 1

4 aantal mensen met een lichamelijke beperking de komende jaren zal toenemen. Aangenomen wordt dat 0,7% van de Brabantse bevolking te kampen heeft met een verstandelijke beperking. Het gaat dan om ruim mensen in Noord-Brabant. Mensen met chronische psychische problemen Zo n mensen in Brabant ervaren chronische psychische problemen. Deze mensen kunnen terecht bij de acht regionale GGZ-instellingen met in totaal zo n bedden. Er is ook een aantal psychiatrische afdelingen bij algemene ziekenhuizen. Voorzieningen voor bijzondere groepen In totaal zijn er in Noord-Brabant 433 geregistreerde huizen of instellingen voor mensen met een beperking. Vestigingen in gemeenten in sterk stedelijk gebied zijn gemiddeld het grootst in omvang. Bijzondere groepen en de buurt Wonen met zorg wordt steeds vaker in een gewone woonwijk gerealiseerd. Het grootste gedeelte van de Brabanders staat open voor mensen met een verstandelijke beperking die in hun buurt of straat komen wonen. De houding van Brabanders tegenover mensen met psychische beperkingen is minder positief. Over het algemeen geldt dat voor mensen met een beperking de buren geen rol van betekenis spelen. Of mensen met een beperking veel of weinig met de buurt omgaan is afhankelijk van de woonvorm en de soort beperking. Kwetsbare en dementerende ouderen Kwetsbare ouderen hebben vaak een beperkte lichamelijke gezondheid, zijn alleenstaand en/of hebben een laag inkomen. In Noord-Brabant kunnen ongeveer ouderen als kwetsbaar worden aangemerkt. Dementie zorgt voor een verhoogde kwetsbaarheid van ouderen. In 2010 zijn er zo n dementerende ouderen. In 2040 zal dit aantal zijn verdubbeld. Het grootste deel van de kwetsbare en dementerende ouderen woont thuis. Met behulp van domotica (de integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven), slimme zorg, professionele zorg en mantelzorg kunnen zij langer thuis blijven wonen. Anderen wonen in een verzorgingshuis, verpleeghuis of kleinschalige woonvorm. Het aandeel dementerende ouderen dat kleinschalig woont neemt toe van 22% in 2007 naar 65% in Leefbaarheid: feiten in beeld

5 Daklozen en zwerfjongeren Cijfers over daklozen en zwerfjongeren lopen sterk uiteen, onder andere door het gebruik van verschillende definities. Er zijn in Noord-Brabant minimaal feitelijke daklozen, residentiële daklozen (in maatschappelijke opvang) en 686 zwerfjongeren. In Noord-Brabant zijn Bergen op Zoom, Breda, s-hertogenbosch, Eindhoven, Helmond, Oss en Tilburg aangewezen als centrumgemeenten. Zij zijn verantwoordelijk voor voorzieningen voor daklozen en zwerfjongeren. Mensen met een lichamelijke beperking Hoe groot het aantal mensen met een lichamelijke beperking is, hangt sterk af van de definitie van lichamelijke beperking. We presenteren hier cijfers op basis van de zogenaamde OESO-indicatie (zie begrippenlijst). Bij deze methode wordt gevraagd of mensen beperkingen ervaren op het gebied van horen, lezen en bewegen. Personen van 12 jaar en ouder geven aan in hoeverre deze activiteiten hen moeite kosten. Op deze manier wordt de subjectieve beleving van beperkingen gemeten. Aantal Over de periode van 2004 tot 2007 heeft op basis van de OESO-indicatie 12,6% van de personen in Nederland van 12 jaar en ouder één of meerdere lichamelijke beperkingen. Als we kijken naar de cijfers voor Noord-Brabant zien we dat het aandeel Brabanders met een lichamelijke beperking nagenoeg gelijk is aan het landelijk gemiddelde, namelijk 12,9%. Als we uitgaan van dit percentage gaat het in Noord-Brabant om personen met een lichamelijke beperking. Uitgesplitst naar GGD-regio zijn er kleine verschillen te zien. West-Brabant heeft het grootste aandeel inwoners met één of meerdere lichamelijke beperkingen. Bijzondere groepen 3

6 GGD West- Brabant GGD Hart voor Brabant GGD Brabant- Zuidoost Noord-Brabant Nederland figuur 1 Aandeel personen (12 jaar of ouder) met één of meer lichamelijke beperkingen (OESO-indicator) naar GGD-regio in % (gemiddelde ) bron: CBS Statline Prognose Over het algemeen geldt: hoe ouder, hoe meer kans op beperkingen. Daarom is te verwachten dat door de vergrijzing het aantal mensen met een lichamelijke beperking de komende jaren zal toenemen. Mensen met een verstandelijke beperking Mensen met een verstandelijke beperking hebben een beperking in het intellectueel functioneren, die gepaard gaat met beperkingen in de sociale (zelf) redzaamheid. Zo n beperking is ofwel aangeboren of treedt later op. Het SCP rekent mensen met een IQ lager dan 80 tot de verstandelijk beperkten. Aantal Onderzoek naar het aantal mensen met verstandelijke beperking is schaars. Op basis van beschikbaar onderzoek wordt aangenomen dat 0,7% van de bevolking een verstandelijke beperking heeft (Schrojenstein Lantman-de Valk, 2002). Op basis van dit percentage zijn er in 2009 in Brabant ruim mensen met een verstan- 4 Leefbaarheid: feiten in beeld

7 delijke beperking. In Nederland woont meer dan de helft van de mensen met een verstandelijke beperking buiten een instelling. Mensen met chronische psychische problemen Chronische psychische problemen zijn langdurige psychische stoornissen. In deze categorie vallen mensen met persoonlijkheidsstoornissen of met een psychiatrisch probleem. Beperkingen in het functioneren kunnen op meer gebieden ervaren worden. Zo zijn er problemen met sociale contacten, arbeidsproblemen, problemen met het organiseren van het huishouden en leerproblemen (Quist, 2006). Aantal Het aantal mensen met chronische psychische problemen wordt geschat op 0,7% van de totale bevolking (Quist, 2006). Uitgaande van dit percentage gaat het in Noord-Brabant in 2009 om ruim mensen met een chronisch psychisch probleem. De grootte van deze groep is vergelijkbaar met de groep mensen met een verstandelijke beperking. Voorzieningen voor mensen met chronische psychische problemen Noord-Brabant telt acht regionale GGZ-instellingen. Daarnaast zijn er psychiatrische afdelingen in algemene ziekenhuizen. De steden Eindhoven, Tilburg en s-hertogenbosch hebben zowel een GGZ-instelling als een ziekenhuis met psychiatrische afdeling. In totaal zijn er in Noord-Brabant ruim bedden voor mensen met chronische psychische problemen. In 2008 waren er in de instellingen bijna cliënten in behandeling. Deze clienten kunnen kortdurig (ambulant) of langdurig (bijvoorbeeld opname) in behandeling zijn geweest. Bijzondere groepen 5

8 tabel 2 Aantal cliënten en aantal bedden naar GGZ-instelling (2008) Aantal cliënten Aantal bedden GGZ Breburg Groep GGZ Oost-Brabant GGzE Reinier van Arkel GGZ West Noord-Brabant Novadic-Kentron De Viersprong RIBW Midden Brabant Totaal bron: Jaarverslagen GGZ-instellingen Bijzondere groepen en de buurt Zelfstandig wonen in de wijk Wonen met zorg wordt steeds vaker gerealiseerd in gewone woonwijken. De achterliggende gedachte is dat mensen met een beperking prima zelfstandig kunnen wonen en zo kunnen (blijven) deelnemen aan de samenleving. Voor een deel van de mensen met een beperking blijft wonen in een beschermde omgeving echter het meest wenselijk. Het merendeel van de GGZ-cliënten in Nederland bijvoorbeeld woont zelfstandig en 20% tot 25% woont in een beschermde woonvorm of in een sociaal pension (Van Santvoort, 2008). In de derde monitor Sociale Participatie van het PON is onderzocht in welke mate mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking zichtbaar zijn in de wijk. Vergeleken met 2004 zijn er in 2009 meer mensen op de hoogte van de aan- of afwezigheid van mensen met een beperking in hun buurt. Dat blijkt uit de stijging van het percentage wonen in de buurt en uit de daling van het aantal antwoorden weet ik niet. Zie ook de figuren 2 en 3. 6 Leefbaarheid: feiten in beeld

9 wonen in mijn buurt wonen niet in mijn buurt weet ik niet figuur 2 Aandeel Brabanders dat aangeeft dat er mensen met een lichamelijke beperking in de buurt wonen in % (2004 en 2009) bron: Samen Leven, Resultaten van de derde monitor sociale participatie in Noord-Brabant, het PON wonen in mijn buurt wonen niet in mijn buurt weet ik niet figuur 3 Aandeel Brabanders dat aangeeft dat er mensen met een verstandelijke beperking in de buurt wonen in % (2004 en 2009) bron: Samen Leven, Resultaten van de derde monitor sociale participatie in Noord-Brabant, het PON De Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg (PRVMZ) heeft onderzocht of het zelfstandig wonen in de wijk op steun kan rekenen. Bijna driekwart (74%) van de Brabanders vindt het goed dat mensen met een verstandelijke beperking (onder begeleiding) zelfstandig in de wijk wonen; 63% vindt het ook prima als mensen met een verstandelijke beperking in hun straat komen wonen. Het zelfstandig in de wijk wonen van mensen met een psychische beperking kan op minder steun rekenen: maar 42% van de Brabanders ondersteunt het idee dat zij zelfstandig in de wijk wonen. Men vindt dat dit ook afhangt van wat voor mensen het zijn. Slechts 29% vindt het prima als mensen met psychiatrische aandoeningen Bijzondere groepen 7

10 in hun straat komen wonen. De houding van veel burgers tegenover mensen met psychische beperkingen is niet positief. Dit geldt vooral voor mensen die nauwelijks contact hebben met mensen met psychische beperkingen (Van Santvoort, 2008). Binding met de buurt De binding met de buurt is een persoonlijke aangelegenheid. De één vindt het belangrijker om sociale contacten in de buurt te hebben dan de ander. Over het algemeen spelen in de netwerken van mensen met een beperking de buren geen rol van betekenis. De wijk wordt in eerste instantie niet gezien als bron van potentiële sociale relaties (een uitzondering daarop vormen mensen met een groot sociaal netwerk; zij hebben meestal wel intensievere contacten in de buurt). De woonvorm en de soort beperking hebben mede invloed op de manier waarop mensen met een beperking met de buurt omgaan (Boonaerts, 2010). Mensen met een beperking die met lotgenoten in dezelfde woonvorm wonen, hebben vaak intensief contact met hun buren(-lotgenoten). Deze buren delen soms dezelfde gemeenschappelijke woonruimte en zijn dus makkelijk bereikbaar en benaderbaar. Mensen die in zo n wooncomplex wonen, kennen weinig buren zonder beperking buiten hun wooncomplex. Binnen de eigen groepswoning is de sociale afstand klein en de identificatie groot, waardoor er nauwelijks aanleiding is om de aandacht te richten op buren buiten de woning. Men heeft genoeg aan de sociale contacten in de eigen groepswoning. Wonen in een gemengde omgeving leidt eerder tot contact tussen mensen mét en zonder beperking. De ontmoetingskansen tussen mensen met een beperking en buren zonder beperking zijn groter. Het idee van de buurt als bron van sociale relaties leeft sterker bij mensen met een verstandelijke beperking dan bij mensen met een psychische beperking. Mensen met een psychische beperking vinden het vaak lastiger om sociale relaties aan te gaan, omdat zij wisselend goede en minder goede periodes meemaken (Boonaerts, 2010). Wonen in de buurt zou ervoor moeten zorgen dat de vermaatschappelijking van mensen met een beperking toeneemt. Uit de derde monitor sociale participatie van het PON blijkt echter dat het percentage buurtbewoners dat contact heeft met mensen met een beperking is gedaald. Van de personen die aangeven dat er mensen met een verstandelijke beperking in de buurt wonen heeft in % contact met hen. Dat was in %. 8 Leefbaarheid: feiten in beeld

11 verstandelijke beperking lichamelijke bepering figuur 4 Aandeel Brabanders dat contact heeft met mensen met een beperking in hun buurt in % (2004 en 2009) bron: Samen Leven, Resultaten van de derde monitor sociale participatie in Noord-Brabant, het PON Kwetsbare ouderen Over het algemeen zijn ouderen steeds gezonder en welvarender. Een grote groep ouderen is vitaal en onafhankelijk. Maar dat geldt niet voor iedereen. Er blijft een groep kwetsbare ouderen. Het SCP omschrijft kwetsbare ouderen als ouderen met (ernstige) gezondheidsproblemen, alleenstaanden of ouderen met een laag inkomen. Het gaat om ouderen die zowel een hoge draaglast (beperkt door lichamelijke gezondheid) ervaren als een lage daadkracht (alleenwonend en/of een laag inkomen) hebben (GGD West-Brabant, 2006). Het percentage ouderen dat beperkt is door de lichamelijke gezondheid en daarmee een hoge draaglast ervaart, wordt beïnvloed door een aantal kenmerken. De volgende groepen ervaren vaker een hogere draaglast: 75-plussers alleenstaanden vrouwen ouderen die in matig en sterk stedelijke gemeenten wonen ouderen die alleen AOW als inkomen hebben. Bijzondere groepen 9

12 De volgende groepen ervaren vaker een lage daadkracht, omdat zij vaker alleen een AOW uitkering ontvangen: 75-plussers alleenstaanden ouderen die in niet of weinig stedelijke gemeenten wonen ouderen die beperkt zijn door de lichamelijke gezondheid. West-Brabant heeft het grootste aandeel 75-plussers en alleenstaanden van 65 jaar of ouder. Daarnaast heeft West-Brabant het grootste aandeel vrouwen van 75 jaar en ouder. Uit tabel 3 blijkt dat er in alle regio s meer vrouwen dan mannen zijn van 75 jaar en ouder. tabel 3 COROP-gebieden naar 75-plussers en alleenstaande ouderen in % (2009) 75-plussers t.o.v. totale bevolking alleenstaande ouderen (65+) West-Brabant 6,9 11,0 Midden-Brabant 6,3 9,9 Noordoost-Brabant 6,3 10,0 Zuidoost-Brabant 6,7 10,8 bron: ABF Research en CBS (Sociale Atlas Brabant) tabel 4 COROP-gebieden naar 75-plussers naar geslacht in % (2009) vrouwen 75+ mannen 75+ West-Brabant 4,3 2,6 Midden-Brabant 3,9 2,4 Noordoost-Brabant 3,9 2,4 Zuidoost-Brabant 4,1 2,6 bron: ABF Research en CBS (Sociale Atlas Brabant) Aantal Volgens de definitie van kwetsbare ouderen van het SCP zijn er in Nederland ongeveer kwetsbare ouderen. Voor Brabant geldt dat tussen de 18% (Zuidoost- Brabant) en 25% (West-Brabant) van de ouderen kwetsbaar is. Het gaat dan om een groep van ongeveer plussers. Ouderen in Noord-Brabant ervaren vaker een hoge draaglast (beperkte lichamelijke gezondheid) dan een lage daadkracht (alleenwonend en/of een laag inkomen). 10 Leefbaarheid: feiten in beeld

13 West-Brabant (2006) Hart voor Brabant (2004) Zuidoost-Brabant (2006) Eindhoven (2006) figuur 5 Kwetsbare ouderen naar GGD-regio in % (2004/2006) bron: GGD'en Noord-Brabant Woonvorm en voorzieningen Ouderen kunnen doordat zij vitaal zijn of door hulp van domotica steeds langer zelfstandig blijven wonen. Domotica is de integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven. Het gaat om techniek en bediening in de woning, maar ook om de dienstverlening van buitenaf naar de woning. Ouderen stellen het verhuizen naar een zorgstelling het liefst zo lang mogelijk uit. Zo woont 32% van alle zelfstandig wonende 65-plussers in West-Brabant alleen. Kwetsbare ouderen in West-Brabant maken vaker gebruik van een vorm van zorg (professioneel of mantelzorg) dan ouderen die niet als kwetsbaar worden aangemerkt. Van de kwetsbare ouderen ontvangt 58% professionele zorg. Ook maken ze vaker gebruik van één of meer welzijnsvoorzieningen, zoals maaltijdverstrekking of een eetpunt. Ook maken ze vaker gebruik van één of meer welzijnsvoorzieningen, zoals maaltijdverstrekking of een eetpunt (GGD West-Brabant, 2006). Bijzondere groepen 11

14 Slimme zorg De Provincie Noord-Brabant wil met het project Slimme Zorg een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van toekomstbestendige zorg. Door de inzet van ICT-toepassingen bij de mensen thuis kunnen zij langer zelfstandig blijven wonen. De slimme ICT-toepassingen richten zich op: het versterken van de zelfredzaamheid het verhogen van de participatie het verbeteren van de informele zorg het verbeteren van de formele zorg. Dementerende ouderen Psychische beperkingen zoals dementie zorgen voor een verhoogde kwetsbaarheid van ouderen. Aantal In 2010 telt Noord-Brabant ongeveer dementerende ouderen. Het grootste deel daarvan, 92%, is 65 jaar of ouder. In 2040 zal volgens de prognoses het aantal dementerende ouderen zijn verdubbeld naar zo n personen. Het aandeel 65-plussers binnen de groep dementerende ouderen is dan toegenomen tot 95%. De stijging van het aantal dementerende ouderen is weergegeven in tabel 5. tabel 5 Prognose dementerende ouderen in Noord-Brabant in aantallen ( ) Populatie jaar plussers Totale groep bron: Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie, Stichting ZET 12 Leefbaarheid: feiten in beeld

15 figuur 6 Indexcijfer aantal dementerende ouderen (2010 als basisjaar) bron: Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie, Stichting ZET (bewerking het PON) Prognose De stijging van het aantal mensen met dementie in Nederland verschilt per provincie als gevolg van de verschillen in leeftijdsopbouw. Alzheimer Nederland schat dat het aantal mensen met dementie in Nederland tot 2030 met 68% toeneemt. Voor Noord-Brabant is dat 88%. Voorzieningen Meer dan 65% van de ouderen met matig ernstige of gevorderde dementie woont thuis. Zij worden geholpen door familie, met of zonder ondersteuning van professionele zorg. Van de dementerenden heeft 75% iedere dag (soms 24 uur per dag) zorg en toezicht nodig. Rond de 30% van de mensen met matig ernstige of gevorderde dementie woont in een verzorgingshuis, verpleeghuis of kleinschalige woonvorm (Van Dungen, 2008). In 2007 zijn er in Brabant 31 locaties die aan te merken zijn als kleinschalige verblijfsvoorzieningen voor dementerenden. Het gaat dan om een groepsgrootte van maximaal tien bewoners. De meeste kleinschalige voorzieningen zijn gesitueerd bij of in een verzorgings- en/of verpleeghuis. Er zijn 309 plaatsen in groepen met maximaal zes bewoners en 907 plaatsen voor groepen van zeven tot en met tien bewoners. De overige plaatsen voor dementerenden met 24-uurszorg zijn op afdelingen voor meer dan tien bewoners, de zogenaamde traditionele verpleeghuiszorg. In 2007 woonde het grootste gedeelte Bijzondere groepen 13

16 van de dementerenden in een verzorgings- of verpleeghuis. In de toekomst is kleinschalig wonen de belangrijkste woonvorm voor dementerenden. tabel 6 Aantal plaatsen voor dementerenden (2007 en 2012) Kleinschalige verblijfsvoorzieningen Overig Totaal aantal plaatsen groepsverblijven aantal plaatsen kleine afdeling aantal plaatsen 24-uurs zorg (max. 6 bewoners) (7-10 bewoners) (6%) 907 (16%) 4377 (78%) (100%) (21%) (44%) 2463 (35%) (100%) bron: Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie, Stichting ZET, PRVMZ In Midden-Brabant is het aandeel kleinschalig wonen in 2007 veruit het kleinst. In Zuidoost-Brabant is het aandeel kleinschalig wonen het grootst met 14% van het totaal aantal plaatsen met 24-uurszorg. West-Brabant en Noordoost-Brabant blijven niet ver achter. In totaal wordt in Noord-Brabant 11,5% van het aanbod 24-uurszorg voor dementerenden ingevuld door kleinschalig wonen. Dit komt overeen met het landelijke beeld. tabel 7 Kleinschalig wonen met een groepsgrootte van maximaal acht bewoners (2007) Aantal plaatsen groepen max. 8 bewoners % van totaal aantal plaatsen met 24-uurszorg West-Brabant ,7 Midden-Brabant 24 2,2 Noordoost-Brabant ,9 Zuidoost-Brabant ,1 Noord-Brabant totaal ,5 bron: Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie, Stichting ZET, PRVMZ 14 Leefbaarheid: feiten in beeld

17 Daklozen en zwerfjongeren Er circuleren meerdere definities van dakloos zijn. Het gaat in de bewoordingen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), om mensen die (door een of meerdere problemen) al dan niet gedwongen de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Er wordt onderscheid gemaakt in feitelijke daklozen en residentieel daklozen. Onder het begrip feitelijke daklozen vallen mensen die daadwerkelijk op straat staan, zonder een gegarandeerd onderkomen voor de nacht. Residentieel daklozen zijn mensen die in maatschappelijke opvangvoorzieningen verblijven. Ook het begrip zwerfjongeren kan op meerdere manieren ingevuld worden. Het Ministerie van VWS spreekt van zwerfjongeren als het gaat om jongeren tot 25 jaar met meervoudige problemen, die dakloos zijn of in een voorziening voor maatschappelijke opvang verblijven zonder hun ouders. Bijna alle zwerfjongeren hebben een verleden in de jeugdhulpverlening en hebben te maken met meerdere problemen op diverse gebieden. Zwerfjongeren slapen meestal niet op straat, maar logeren afwisselend korte tijd bij vrienden, kennissen en de crisisopvang. Ze zijn in principe niet dakloos maar wel thuisloos. Veel zwerfjongeren zijn zorgmijdend. Dat maakt het lastig om ze te bereiken en om een beeld te krijgen van het aantal jongeren waar het om gaat. Door de verschillende definities 2 worden daklozen en zwerfjongeren op verschillende manieren geregistreerd. Cijfers over het aantal daklozen en zwerfjongeren variëren. De hieronder gepresenteerde cijfers zijn daarom slechts een indicatie. In Noord-Brabant zijn de zogenaamde centrumgemeenten verantwoordelijk voor voorzieningen voor daklozen en zwerfjongeren. Onder de centrumgemeenten vallen Bergen op Zoom, Breda, s-hertogenbosch, Eindhoven, Helmond, Oss en Tilburg. Aantal Daklozen Uit de jaarverlagen van het Leger des Heils blijkdt dat het beroep op de maatschappelijke opvang afneemt. In 2008 maakten personen gebruik van de maat- 2 De grootste verschillen hebben betrekking op de leeftijdsgrens, de duur van de dakloosheid, de aard van de dakloosheid en de aard van de bijkomende problemen. Bijzondere groepen 15

18 schappelijke opvang. In 2006 deden er mensen een beroep op de opvang en in 2003 waren dat er Afgaande op diverse bronnen (Stedelijk Kompas van centrumgemeenten) zijn er in Noord-Brabant minimaal feitelijke daklozen en residentiële daklozen * n.b figuur 7 Aantal daklozen naar centrumgemeente (2008) bron: Stedelijk Kompas van de centrumgemeenten * n.b. = totaal daklozen is niet bekend Zwerfjongeren Volgens het Leger des Heils leven er in Nederland naar schatting tussen de en jongeren onder de 25 jaar op straat. De Algemene Rekenkamer schat het aantal Nederlandse zwerfjongeren in 2004 op 5.000; dat zijn er drie per inwoners. Voor Noord-Brabant gaat zij uit van zwerfjongeren in 2004: vier zwerfjongeren per inwoners. De centrumgemeenten geven in het Stedelijk Kompas aan om welke aantallen het in hun regio gaat. In figuur 8 worden deze aantallen weergegeven. In centrumgemeente Oss zijn de meeste zwerfjongeren, in Helmond de minste. 16 Leefbaarheid: feiten in beeld

19 of meer figuur 8 Aantal zwerfjongeren naar centrumgemeente (2008) bron: Stedelijk Kompas van de centrumgemeenten Voorzieningen In alle Brabantse centrumgemeenten zijn diverse voorzieningen die specifiek zijn gericht op de hulpverlening aan zwerfjongeren. Deze voorzieningen zijn verschillend van aard. Er is preventie om dakloosheid van jongeren te voorkomen door tijdig ingrijpen bij opgroei- en opvoedproblemen. De signaleringsfunctie kan ingevuld worden door het inrichten van een meldpunt en het inzetten van straathoekwerkers om zwerfjongeren te motiveren hulp te zoeken. Jongerenpensions en Kamers met kansen zijn voorbeelden van begeleidingstrajecten. Daarnaast is er ook ambulante begeleiding. Nazorg is er in een geleidelijke afbouw van het begeleidingstraject. Met de jongeren wordt dan nog enkele keren per jaar contact opgenomen. In veel van de Brabantse centrumgemeenten zijn deze voorzieningen aanwezig. Zwerfjongeren kunnen in ieder geval in alle centrumgemeenten terecht voor begeleiding en vervolgtrajecten. In totaal zijn er in Noord-Brabant 67 plaatsen in jongerenpensions. De centrumgemeenten Eindhoven, Helmond en Oss hebben geen jongerenpension (Gloerich, 2009). Bijzondere groepen 17

20 Beschrijving bronnen Gloerich, A.B.M., J.H. Donk-Anthonius, C.P. Kreft, P.G.L. van Tongeren (2009) Stand van zaken beleidsontwikkeling, Opvang zwerfjongeren, Den Haag: Algemene Rekenkamer. Alzheimer Nederland (2010) Cijfers en feiten over dementie. Boonaerts, Y. en H. Pekaar (2010) Wonen in de wijk, Een onderzoek naar de ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking of psychische beperking in West Noord-Brabant, Breda: Avans. GGD West-Brabant (2006) Infokaart Ouderen West-Brabant, Enquête 65-plussers 2006, Infokaart Kwetsbare ouderen. Stoop, H. (2009) Provincie Noord-Brabant: dementie ook uw zorg! Facts en Figures 2009, Tilburg: Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie/ZET. Van Dungen, A. en H. Stoop (2008) Klein maar fijn? Omvang van en ervaring met het kleinschalig wonen voor dementerenden, s-hertogenbosch: Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie/ZET/PRVMZ. Van Santvoort, M. (2008) Kwetsbare burgers in de samenleving, Een advies met een toekomstlijn voor de versterking van de positie van mensen met een psychische beperking, s-hertogenbosch: PRVMZ. Quist, H. en M. Swarte (2006) Aard en omvang Wmo-doelgroep, Den Haag: SGBO. Schrojenstein Lantman-de Valk, H.M.J. van, E.W.A. van Heurn-Nijsten en M. Wullink (2002) Prevalentieonderzoek, Mensen met een verstandelijke beperking in Nederland, Maastricht: Universiteit Maastricht. 18 Leefbaarheid: feiten in beeld

21 Begrippen Centrumgemeente Zwerfjongeren vallen onder de verantwoordelijkheid van de maatschappelijke opvang. Centrumgemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk vanuit de Wmo. Zij zijn verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van activiteiten in de regio. Chronische psychische problemen Chronische psychische problemen zijn langdurige psychische stoornissen. In deze categorie vallen mensen met persoonlijkheidsstoornissen of met een psychiatrisch probleem. Beperkingen in het functioneren kunnen op meer gebieden ervaren worden, zoals problemen met sociale contacten, arbeidsproblemen, problemen met het organiseren van het huishouden en leerproblemen. COROP-gebieden Een COROP-gebied is een regionaal gebied. Elk COROP-gebied is een samenvoeging van gemeenten en heeft een centrale kern (bijvoorbeeld een stad) met een omliggend verzorgingsgebied. Er is bijvoorbeeld rekening gehouden met bestaande woonwerkrelaties. De Provincie Noord-Brabant is onderverdeeld in vier COROP-gebieden, namelijk West, Midden, Noordoost en Zuidoost. Daklozen Mensen die (door een of meerdere problemen) al dan niet gedwongen de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Er wordt onderscheid gemaakt in feitelijke daklozen en residentieel daklozen: Feitelijke daklozen: mensen die daadwerkelijk op straat staan, zonder een gegarandeerd onderkomen voor de nacht. Residentieel daklozen: mensen die in residentiële maatschappelijke opvangvoorzieningen verblijven. Bron: ministerie van VWS Kwetsbare ouderen Ouderen met (ernstige) gezondheidsproblemen, alleenstaanden of ouderen met een laag inkomen. Bron: SCP Dementie Meest voorkomende psychiatrische stoornis bij ouderen boven de 60 jaar. De twee meest voorkomende vormen van dementie zijn de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie. Bron: Programma Zorgvernieuwing Psychogeriatrie, Stichting ZET Kamers met Kansen Het project TAKE-OFF is een gezamenlijk initiatief van Federatie Opvang, Stichting Zwerfjongeren Nederland en Aedes. Het project is opgezet vanuit het concept Kamers met Kansen en is erop gericht om gemotiveerde jongeren binnen anderhalf jaar voor te bereiden op een zelfstandig bestaan. De jongeren krijgen een betaalbare woonplek en ondersteuning bij het zoeken naar werk of opleiding en bij het organiseren van hun huishouden. Bron: Algemene Rekenkamer, Opvang zwerfjongeren 2009 Bijzondere groepen 19

22 Kleinschalige verblijfsvoorziening Woonvorm met een groepsgrootte van maximaal tien bewoners. De meeste kleinschalige woonvoorzieningen zijn gesitueerd bij of in een verzorgings- en/of verpleeghuis. Bron: Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie, Stichting ZET, PRVMZ Landelijk gebied Tot het landelijk gebied behoren gemeenten in de klassen weinig stedelijk en niet-stedelijk. OESO-indicator (Lichamelijke beperking) De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft een indicator ontwikkeld om de gezondheid van burgers te meten. De OESO-indicator meet van zeven activiteiten of men ze zonder moeite, met enige moeite, met grote moeite of helemaal niet kan verrichten. Deze zeven activiteiten hebben betrekking op horen, zien en beweeglijkheid. De vragen worden gesteld aan personen van 12 jaar of ouder. Stedelijk gebied Tot het stedelijk gebied behoren de stedelijkheidsklassen: zeer sterk stedelijk, sterk stedelijk en matig stedelijk. In Brabant wordt geen enkele gemeente aangemerkt als zeer sterk stedelijk. Stedelijkheid van een gebied Een maatstaf voor de concentratie van menselijke activiteiten gebaseerd op de gemiddelde omgevingsadressendichtheid (oad). De omgevingsadressendichtheid wordt weergegeven in adressen per km 2. Stedelijkheid is gebaseerd op numerieke waarden van de gemiddelde omgevingsadressendichtheid voor afzonderlijke gebieden. Er zijn vijf categorieën: zeer sterk stedelijk: gemiddelde oad van 2500 of meer adressen per km 2 ; sterk stedelijk: gemiddelde oad van 1500 tot 2500 adressen per km 2 ; matig stedelijk: gemiddelde oad van 1000 tot 1500 adressen per km 2 ; weinig stedelijk: gemiddelde oad van 500 tot 1000 adressen per km 2 ; niet stedelijk: gemiddelde oad van minder dan 500 adressen per km 2. De klassengrenzen van de bovenstaande categorieën van stedelijkheid zijn van toepassing vanaf De grenzen zijn zo gekozen dat alle klassen ongeveer hetzelfde aantal inwoners bevatten. De gemiddelde omgevingsadressendichtheidvan een gebied is het gemiddelde van de omgevingsadressendichtheden van alle adressen in dat gebied. Bron: Verstandelijke beperking Mensen met een verstandelijke beperking hebben een beperking in het intellectueel functioneren, die gepaard gaat met beperkingen in de sociale (zelf)redzaamheid. Zo n beperking is ofwel aangeboren of treedt later op. Het SCP rekent mensen met een IQ lager dan 80 tot de verstandelijk beperkten. Bron: SCP Zwerfjongeren Jongeren tot 25 jaar met meervoudige problemen, die dakloos zijn of in een voorziening voor maatschappelijke opvang verblijven zonder hun ouders. Bron: Ministerie van VWS 20 Leefbaarheid: feiten in beeld

23 Stedelijkheid provincie Noord-Brabant sterk stedelijk matig stedelijk weinig stedelijk figuur 9 Overzicht stedelijkheid provincie Noord-Brabant (2008) bron: Sociale Atlas Brabant niet-stedelijk Aalburg (20) Alphen-Chaam (12) Asten (61) Baarle-Nassau (13) Bergeijk (42) Bergen op Zoom (2) Bernheze (49) Best (39) Bladel (30) Boekel (55) Boxmeer (68) Boxtel (33) Breda (11) Cranendonck (59) Cuijk (67) Deurne (62) Dongen (22) Drimmelen (10) Eersel (31) Eindhoven (40) Etten-Leur (9) Geertruidenberg (17) Geldrop-Mierlo (45) Gemert-Bakel (63) Gilze en Rijen (15) Goirle (14) Grave (66) Haaren (26) Halderberge (5) Heeze-Leende (58) Helmond (57) Heusden (25) Hilvarenbeek (28) Laarbeek (56) Landerd (53) Lith (51) Loon op Zand (24) Maasdonk (50) Mill en Sint Hubert (65) Moerdijk (4) Nuenen C.A. (46) Oirschot (32) Oisterwijk (27) Oosterhout (16) Oss (52) Reusel-De Mierden (29) Roosendaal (6) Rucphen (7) Schijndel (37) s-hertogenbosch (35) Sint Anthonis (64) Sint-Michielsgestel (36) Sint-Oedenrode (38) Someren (60) Son en Breugel (47) Steenbergen (3) Tilburg (23) Uden (54) Valkenswaard (43) Veghel (48) Veldhoven (41) Vught (34) Waalre (44) Waalwijk (21) Werkendam (18) Woensdrecht (1) Woudrichem (19) Zundert (8) Bijzondere groepen 21

24 Colofon Het PON heeft deze publicatie opgesteld in opdracht van: Auteurs en redactie: het PON: M. (Maartje) Rijkers MSc en drs. J. (Jolanda) Westerlaken Redactie: Provincie Noord-Brabant: drs. H.J.B.M. (Diana) Reesink en drs. J.W. (Jan-Willem) van Herpen, drs. A.G. (Anneke) Broekema en H. (Hans) Heerdink Tekstredactie: Marja Havermans Teksten, s-hertogenbosch Fotografie: Kees Bennema Vormgeving: Ton de Klein C10, s-hertogenbosch Druk: drukkerij Tielen, Boxtel PON publicatienummer: ISBN Datum: mei het PON, kennis in uitvoering Het auteursrecht van deze publicatie berust bij het PON. Gehele of gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld. Vermenigvuldiging en publicatie in een andere vorm dan dit rapport is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van het PON. Hoewel deze uitgave met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan het PON geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Meer informatie: en Publicatie downloaden: via en kan deze uitgave gedownload worden. Publicatie bestellen: via Stephan Tibosch (Provincie Noord-Brabant), bereikbaar op of via kan deze uitgave besteld worden. 22 Leefbaarheid: feiten in beeld

25

26

Leefbaarheid: feiten in beeld Jeugd. Samenvatting

Leefbaarheid: feiten in beeld Jeugd. Samenvatting Leefbaarheid: feiten in beeld Jeugd In deze uitgave van Leefbaarheid: feiten in beeld staat de jeugd van Brabant centraal. Het gaat over alle jeugd en jongeren in Noord-Brabant in de leeftijd van tot 25

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Commerciële voorzieningen

Leefbaarheid: feiten in beeld Commerciële voorzieningen Leefbaarheid: feiten in beeld Commerciële voorzieningen Zoals u in de eerste uitgave van Leefbaarheid: feiten in beeld heeft kunnen lezen, valt de aanwezigheid van voorzieningen onder één van de thema

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Zorgvoorzieningen

Leefbaarheid: feiten in beeld Zorgvoorzieningen Leefbaarheid: feiten in beeld Zorgvoorzieningen Deze vierde uitgave van Leefbaarheid: feiten in beeld gaat over zorgvoorzieningen in Noord-Brabant. Een goede gezondheid is voor iedereen belangrijk. En

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gestegen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens toegenomen.

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Wonen

Leefbaarheid: feiten in beeld Wonen Leefbaarheid: feiten in beeld Wonen Deel vijf in de serie Leefbaarheid: feiten in beeld heeft als thema wonen. Wonen is een van onze meest fundamentele behoeften. Waar en hoe je woont bepaalt in belangrijke

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2014 Lichte daling WW-uitkeringen In oktober daalt het aantal WW-uitkeringen opnieuw. Het aantal WW-uitkeringen is nog wel hoger dan een jaar geleden. In

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, augustus 2015 Arbeidsmarkt wordt krapper Het aantal ontstane vacatures is in het tweede kwartaal van 2015 verder toegenomen. De spanning op de arbeidsmarkt neemt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, mei 2014 Opnieuw daling WW-uitkeringen in Noord-Brabant Het herstel van de Nederlandse economie vertaalt zich in Noord-Brabant in een daling van het aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Inwonertal Brabant groeit met ruim 9000

Inwonertal Brabant groeit met ruim 9000 Inwonertal Brabant groeit met ruim 9 s-hertogenbosch, 7 maart 212 - In 211 is de Brabantse bevolking met 9.3 mensen toegenomen. Daarmee ligt de bevolkingsgroei vrijwel op hetzelfde niveau als de laatste

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, november 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de periode januari tot en met november 2016 zijn 66.500 nieuwe WWuitkeringen verstrekt in Noord-Brabant.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, december 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is in december toegenomen ten opzichte van vorige. Deze toename is vrijwel ieder jaar in december

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In het eerste halfjaar van 2016 zijn 39.400 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 7.200

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juni 2015 Daling WW-uitkeringen In juni daalt het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant. Afgelopen jaar is het aantal WW-uitkeringen verstrekt aan vrouwen toegenomen;

Nadere informatie

IVBOB. Illlllllll IIII llllllll II. Platform Samenwerkende Ouderenorganisatíes Brabant IO16004186 21/01/2016. VBOB Project Cliëntondersteuning

IVBOB. Illlllllll IIII llllllll II. Platform Samenwerkende Ouderenorganisatíes Brabant IO16004186 21/01/2016. VBOB Project Cliëntondersteuning Illlllllll IIII llllllll II IO16004186 21/01/2016 IVBOB Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant Gemeente Oosterhout T.a.v. College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 10150 4900 GB OOSTERHOUT NB

Nadere informatie

Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 2013 aanvragen per gemeente per week. week 13 (t/m 29-3) week 11 (t/m 15-3) week 12 (t/m 22-3)

Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 2013 aanvragen per gemeente per week. week 13 (t/m 29-3) week 11 (t/m 15-3) week 12 (t/m 22-3) Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 203 aanvragen per gemeente per 4- ) 2 -) 3 8-) 4 25-) 5 6-8- 2) 2) 7 5-2) 8 22-2) 9-0 8-5- 2 22-3 29-4 5-4 7-5 4-6 2-7 28-8 5-5) 9 2-5) 20 9-5) West

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2012

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2012 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, september 2012 Stijging aantal niet-werkende werkzoekenden in Noord-Brabant Het aantal nww dat ingeschreven staat bij UWV in Noord-Brabant kwam aan het einde van september

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, maart 2016 Doorstroom van WW naar bijstand in grotere gemeenten hoger Het aantal mensen dat na afloop van de WW in de bijstand terecht komt groeide de afgelopen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, april 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste vier en van 2016 zijn 27.700 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 7.800

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, oktober 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, oktober 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, oktober 2013 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant toegenomen Eind oktober waren er in Noord-Brabant 64.000 lopende WW-uitkeringen. Dat is 5,5% van de beroepsbevolking.

Nadere informatie

Indeling bibliotheken in groot, middelgroot en klein

Indeling bibliotheken in groot, middelgroot en klein Inleiding Kerncijfers is onderdeel van het Cubiss-werkplan van 214. In opdracht van de Provincie Noord- Brabant wordt sinds 211 jaarlijks een analyse gemaakt van de kerncijfers die door het VOB worden

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, november 2014 Stabilisatie WW-uitkeringen In november blijft het aantal WW-uitkeringen vrijwel gelijk. De arbeidsmarkt lijkt zich te herstellen. Het aantal openstaande

Nadere informatie

Persbericht. Groei Brabantse woningvoorraad in jaren niet zo hoog

Persbericht. Groei Brabantse woningvoorraad in jaren niet zo hoog Persbericht Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Datum 31 maart 2008 Nummer

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2014 Daling WW-uitkeringen In september daalt het aantal WW-uitkeringen opnieuw. Het aantal WWuitkeringen is nog wel hoger dan een jaar geleden. Het aandeel

Nadere informatie

IVBOB. pagina 1 van 1. Gemeente Drimmelen - VBOB Cliëntondersteuning

IVBOB. pagina 1 van 1. Gemeente Drimmelen - VBOB Cliëntondersteuning pagina 1 van 1 Gemeente Drimmelen - VBOB Cliëntondersteuning - 4 2 0 JAN. 2016 Van: kbo-brabant Aan: kbo-brabant Datum: 20-1-2016 14:04 v\mo\ 6g Onderwerp: VBOB

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Sociale veiligheid

Leefbaarheid: feiten in beeld Sociale veiligheid Leefbaarheid: feiten in beeld Sociale veiligheid De laatste uitgave in de serie Leefbaarheid: feiten in beeld gaat over veiligheid. De definitie van leefbaarheid van de Provincie Noord- noemt onder andere

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, mei 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste vijf en van 2016 zijn 32.800 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 8.200

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, december 2016 Daling WW-uitkeringen in Noord-Brabant Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant laat in december 2016 een dalende lijn zien, zowel ten opzichte van

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, februari 2014

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, februari 2014 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, februari 2014 Stabilisatie aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant In februari 2014 is het aantal lopende WW-uitkeringen in Noord-Brabant nagenoeg gelijk gebleven ten

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, januari 2016 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is in januari 2016 toegenomen ten opzichte van vorige. Deze toename is vrijwel ieder jaar te zien door

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2015 Daling WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gedaald. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens afgenomen.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juli 2015 Stijging WW-uitkeringen In juli stijgt het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant. Een groot deel van deze stijging is toe te schrijven aan de sector onderwijs.

Nadere informatie

Regionale VTV Bevolking. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Bevolking

Regionale VTV Bevolking. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Bevolking Regionale VTV 2011 Bevolking Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Bevolking Auteurs: Dr. M.A.M. Jacobs-van der Bruggen, GGD Hart voor Brabant Drs. S. van de

Nadere informatie

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente s-hertogenbosch als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen stand van zaken 2015 Toelichting Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, februari 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, februari 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, februari 2013 Wederom stijging aantal niet-werkende werkzoekenden in Noord-Brabant Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) in Noord-Brabant is in februari 2013

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, november 2015 Verbetering op arbeidsmarkt; wel toename WW-uitkeringen Verbeteringen op de arbeidsmarkt zijn steeds meer zichtbaar. Er zijn meer openstaande vacatures

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, september 2013 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant onveranderd Nederland heeft al geruime tijd te maken met moeilijke en onzekere economische omstandigheden. Momenteel

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, februari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, februari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, februari 2016 Meer nieuwe WW-uitkeringen grootwinkelbedrijf Het aantal nieuwe WW-uitkeringen is in februari 2016 in het grootwinkelbedrijf toegenomen ten opzichte

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN. 5) Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN. 5) Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN Toelichting Overzicht aantal leden en aan te wijzen door wie Overzicht leden voor de periode 2014-2018 Gemeenschappelijke regelingen 1) Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nadere informatie

Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen

Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Versiebeheer Aanpassing d.d... Bijgewerkt door: 22 november 2010 N. Vintcent (nv404) 7 juli

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, augustus 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste acht en van 2016 zijn er 50.600 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, mei 2015 Arbeidsmarkt wordt krapper In 2014 is de Nederlandse economie weer gegroeid. Het herstel van de economie zet in 2015 door. De spanning op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste drie kwartalen van 2016 zijn er 56.900 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat

Nadere informatie

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk 20-1-2015 Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Midden- en West-Brabant GR Veiligheidsregio MWB Tilburg College van Waalwijk

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Cultuur en sport. Samenvatting

Leefbaarheid: feiten in beeld Cultuur en sport. Samenvatting Leefbaarheid: feiten in beeld Cultuur en sport De zesde uitgave van de serie Leefbaarheid: feiten in beeld heeft als thema cultuur en sport. Zowel cultuur als sport zijn belangrijk voor de ontspanning

Nadere informatie

Huisvesting van asielzoekers en vergunninghouders

Huisvesting van asielzoekers en vergunninghouders Huisvesting van asielzoekers en vergunninghouders Verschillende partijen spelen een rol bij de huisvesting van asielzoekers en vergunninghouders in de provincie Noord-Brabant. Europa wordt op dit moment

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2013. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2013. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2013 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2013 3 1.1 Abonnementstarief 3 1.2 Hoe zijn de tarieven opgebouwd? 3

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013. Gemeente Oss

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013. Gemeente Oss MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013 Gemeente Oss Voorwoord Groningen, september 2013 Voor u ligt het resultaat van het in 2012 en 2013 gehouden onderzoek naar de MKBvriendelijkste gemeente

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, maart 2014

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, maart 2014 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, maart 2014 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant onveranderd In maart 2014 is het aantal lopende WW-uitkeringen in Noord-Brabant nauwelijks veranderd ten opzichte

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juli 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste zeven en van 2016 zijn 45.300 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 10.900

Nadere informatie

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente s-hertogenbosch als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen stand van zaken 2016 Toelichting Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland

Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland Per 30 september 2011 Dit is een maandelijkse uitgave met de recente arbeidsmarktgegevens uit Zuidoost-Nederland. Nadere informatie kan worden verkregen bij de

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, april 2014

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, april 2014 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, april 2014 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant gedaald Eind april 2014 waren er in Noord-Brabant ruim 68.500 lopende WW-uitkeringen. Dat is 5,9% van de beroepsbevolking.

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw In dit overzicht staan alleen de (onderdelen van) artikelen uit de regeling met een inhoudelijke

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, november 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, november 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, november 2013 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant toegenomen Eind november waren er in Noord-Brabant bijna 65.200 lopende WW-uitkeringen. Dat is 5,6% van de beroepsbevolking.

Nadere informatie

Het tabellenboek. Per gemeente ** worden in voorliggend tabellenboek drie soorten hulpbronnen onderscheiden:

Het tabellenboek. Per gemeente ** worden in voorliggend tabellenboek drie soorten hulpbronnen onderscheiden: veerkracht in Brabant - tabellenboek Het tabellenboek Dit tabellenboek is onderdeel van de publicatie veerkracht in Brabant (PON/Telos, 2016) * en bevat voor ieder Brabantse gemeente de cijfers uit de

Nadere informatie

Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant 2013

Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant 2013 CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR300136_3 6 december 2016 Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant 2013 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 2 van de Algemene

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, mei 2017 Aantal nieuwe WW-uitkeringen blijft dalen Het aantal nieuwe WW-aanvragen lag in de eerste vijf en van dit jaar in Noord- Brabant 20% lager dan in dezelfde

Nadere informatie

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Sociaal kwetsbare burgers in Eersel Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Prestatievelden Wmo 1. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid dorpen 2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen

Nadere informatie

Slim investeren in de toekomst

Slim investeren in de toekomst Programmabegroting en 1. Brabant Historisch Informatie Centrum Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC) www.bhic.nl s- Hertogenbosch In gezamenlijkheid behartigen van de belangen van ministerie, gemeenten

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2017 Arbeidsmarkt ontwikkelt zich gunstig, maar niet iedereen profiteert hiervan al evenveel De economische groei zorgt ervoor dat ook de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2017 Verdere daling WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen lag in Noord-Brabant in oktober 2017 20% lager dan een jaar geleden. Deze daling is

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, augustus 2017 Daling aantal lopende WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen blijft zowel in Noord-Brabant als op landelijk niveau dalen. In vergelijking

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2008 Provincie Noord-Brabant Oss

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2008 Provincie Noord-Brabant Oss MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2008 Provincie Noord-Brabant Oss Laan Corpus den Hoorn 300 9728 JT Groningen Telefoon (050) 595 73 00 Telefax (050) 595 74 00 Voorwoord Voor u ligt het resultaat

Nadere informatie

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk. 1 november 2016

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk. 1 november 2016 Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk 1 november 2016 Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Midden- en West-Brabant GR Veiligheidsregio MWB Tilburg Colleges van

Nadere informatie

Betreft: liquidatie Gemeenschappelijke Regeling Welstandszorg Noord-Brabant (WzNB Mooi Brabant)

Betreft: liquidatie Gemeenschappelijke Regeling Welstandszorg Noord-Brabant (WzNB Mooi Brabant) INGEKOMEN 2 0 MEI 2014 Gemeente Heusden WzNB MOOI BRABANT Aan het College van Burgemeester van de gemeente Heusden Postbus 41 5250 AA Vlijmen en Wethouders WzN B Mooi Brabant Postbus 2047 2800 BD GOUDA

Nadere informatie

Biilage. Sch1ïndel, Sint-Oedenrode en Veghel {Meier1ïstad)

Biilage. Sch1ïndel, Sint-Oedenrode en Veghel {Meier1ïstad) Biilage (Veer}Krachtig Bestuur: Stand van zaken en ontwikkelingen in de Brabantse gemeenten Peildatum 17 mei 2016 Omwille van het overzicht komen de Brabantse gemeenten waar mogelijk gegroepeerd aan de

Nadere informatie

1. Brabant Historisch Informatie Centrum Verband Naam Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC)

1. Brabant Historisch Informatie Centrum Verband Naam Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC) 1. Brabant Historisch Informatie Centrum Verband Naam Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC) www.bhic.nl Vestigingsplaats s- Hertogenbosch Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling In gezamenlijkheid

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving Zundertse Regelgeving Zaaknummer: Z16-001872 Documentnummer: ZD17012158 Rubriek: Algemeen Naam regeling: Register Citeertitel: telijke grondslag, artikel 27 lid 1 Vastgesteld door College Datum vaststelling

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) - Gelet op artikel 2 en artikel 15 van

Nadere informatie

Inventarisatie Schoolmaatschappelijk werk in de provincie Noord-Brabant

Inventarisatie Schoolmaatschappelijk werk in de provincie Noord-Brabant Inventarisatie Schoolmaatschappelijk werk in de provincie Noord-Brabant Inventarisatie Schoolmaatschappelijk werk in de provincie Noord-Brabant dr. M. Bekkers L. Rutjes PON Instituut voor advies, onderzoek

Nadere informatie

Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant

Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR249943_2 6 december 2016 Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant Gelet op artikel 2 en artikel 15 van de Algemene subsidieverordening Provincie

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juli 2017 Daling aantal lopende WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen blijft zowel in Noord-Brabant als op nationaal niveau dalen. In vergelijking met

Nadere informatie

Openbaar Subsidie Register (OSR) 15 januari 2015

Openbaar Subsidie Register (OSR) 15 januari 2015 Openbaar Subsidie Register (OSR) 15 nuari 2015 80042 07-01-2014 PON 1.171.938 Algemene subsidieverordening Ja Cultuur & Samenleving nee 80055 07-01-2014 Provinciale Raad Voor 516.181 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Stand van zaken Q-koorts

Stand van zaken Q-koorts Stand van zaken Q-koorts 22-11-2010 Dit is een Q-koortsnieuwsbrief van de GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant. Meldingen GGD Hart voor Brabant in 2010 De GGD Hart voor Brabant kreeg in de afgelopen

Nadere informatie

WA/Vi Brabant Midden-West-Noord

WA/Vi Brabant Midden-West-Noord WA/Vi Brabant Midden-West-Noord Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord De raden en de colleges van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, augustus 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, augustus 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, augustus 2013 Lichte stijging aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant Nederland heeft al geruime tijd te maken met moeilijke en onzekere economische omstandigheden.

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Drimmelen 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Kaarten Sociale Veerkracht

Kaarten Sociale Veerkracht Kaarten Sociale Veerkracht Auteurs Drs. Wim Haarmann Ruben Smeets, MSc Tilburg, 30 april 2014 Documentnummer: 14.096 Warandelaan 2 5037 AB Tilburg Postbus 90153 5000 LE Tilburg T 013-466 87 12 F 013-466

Nadere informatie

Bijlage raadsvoorstel: overzicht samenwerkingsverbanden Goirle d.d. 17 december 2012

Bijlage raadsvoorstel: overzicht samenwerkingsverbanden Goirle d.d. 17 december 2012 Bijlage raadsvoorstel: overzicht samenwerkingsverbanden Goirle d.d. 17 december 2012 Naam Onderwerp / belang Partners Bijzonderheden Regio Hart van Brabant Strategische regionale samenwerking, regionale

Nadere informatie

Regionale winnaars publieksstemronde Provincie Noord-Brabant

Regionale winnaars publieksstemronde Provincie Noord-Brabant Regionale winnaars publieksstemronde Provincie Noord-Brabant Gemeente Categorie Organisatie Plaats Aalburg Buurt Stichting Dorpsbelangen Drongelen Drongelen Alphen-Chaam Helpende hand Stg. Konijnenopvang

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2015. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2015. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2015 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Abonnementstarief 2 1.2 Overige tarieven 3 1.3 Hoe zijn de tarieven

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, februari 2017 Aantal WW-uitkeringen blijft dalen Het aantal lopende WW-uitkeringen in Noord-Brabant lag eind februari 2017 13% lager dan precies een jaar geleden.

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2014 (aangepaste versie) Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2014 (aangepaste versie) Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2014 (aangepaste versie) Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Abonnementstarief 2 1.2 Overige tarieven 3

Nadere informatie

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente s-hertogenbosch als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen stand van zaken 2017 Toelichting Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 01-01-2014 tot 01-07-2014. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 01-01-2014 tot 01-07-2014. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 01-01-2014 tot 01-07-2014 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 01-01-2014 tot 01-07-2014 3 1.1 Abonnementstarief

Nadere informatie

In beweging voor u. Publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden VERBONDEN PARTIJEN: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

In beweging voor u. Publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden VERBONDEN PARTIJEN: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN Publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden De gemeente Uden is betrokken bij de volgende gemeenschappelijke regelingen: 1. Brabant Historisch Informatie Centrum Verband Naam Brabant Historisch Informatie

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2016. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2016. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2016 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Abonnementstarief 2 1.2 Hoe zijn de tarieven opgebouwd? 3 1.3 Overige

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, maart 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, maart 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, maart 2017 Aantal WW-uitkeringen blijft dalen Het aantal lopende WW-uitkeringen in Noord-Brabant lag eind maart 2017 12% lager dan een jaar geleden. In vergelijking

Nadere informatie

Koopstromenmonitor Oisterwijk. t.b.v. Concept-detailhandelsvisie

Koopstromenmonitor Oisterwijk. t.b.v. Concept-detailhandelsvisie Koopstromenmonitor Oisterwijk t.b.v. Concept-detailhandelsvisie Frits Oevering 11 april 2016 Concept-detailhandelsvisie Oisterwijk Agenda Detailhandel in Midden- en Oost-Brabant De Oisterwijkse detailhandel

Nadere informatie

Samenvatting uitgangspunten Brabantse pilot publieke laadinfrastructuur update 26 mei 2014

Samenvatting uitgangspunten Brabantse pilot publieke laadinfrastructuur update 26 mei 2014 Memo Onderwerp Samenvatting uitgangspunten Brabantse pilot publieke laadinfrastructuur update 26 mei 2014 Inleiding In fase A2 van de Brabantse aanpak voor publieke laadinfrastructuur kunnen alle Brabantse

Nadere informatie

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen Documentnaam Opgesteld door Register gemeenschappelijke regelingen Juridische Zaken Versie

Nadere informatie

MEE Zuidoost Brabant. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE helpt u op weg

MEE Zuidoost Brabant. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE helpt u op weg MEE Zuidoost Brabant Ondersteuning bij leven met een beperking MEE helpt u op weg We redden het niet met de opvoeding van ons kind. Wie wijst ons de weg? Thuis, begeleid zelfstandig of groepswonen. Wat

Nadere informatie

Voorlopige uitslagen per gemeente op lijstniveau. Gemeente: Alphen-Chaam Kiesgerechtigden: Opkomstpercentage: 47,68%

Voorlopige uitslagen per gemeente op lijstniveau. Gemeente: Alphen-Chaam Kiesgerechtigden: Opkomstpercentage: 47,68% Voorlopige uitslagen per gemeente op lijstniveau Gemeente: Alphen-Chaam Kiesgerechtigden: 7.882 Opkomstpercentage: 47,68% * 1 CDA 1.169 2 Water Natuurlijk 347 3 Ons Water 327 4 West-Brabant Waterbreed

Nadere informatie

Wonen met Zorg in de anticipeerregio s

Wonen met Zorg in de anticipeerregio s Wonen met Zorg in de anticipeerregio s Inleiding In de komende decennia zal de bevolkingssamenstelling veranderen en zal het aandeel ouderen in de bevolking toenemen. Indien nu al bekend is hoeveel ouderen

Nadere informatie

Register gemeenschappelijke regelingen

Register gemeenschappelijke regelingen Register gemeenschappelijke regelingen De gemeente Nuenen c.a. werkt in bepaalde gevallen samen met andere gemeenten. Deze samenwerkingsverbanden bestaan uit overeenkomsten en regelingen tussen gemeenteraden,

Nadere informatie

urn in ii in in in in ii

urn in ii in in in in ii urn in ii in in in in ii B15-025929 MM Brabant Midden-West-Noord Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord De raden en de colleges van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, januari 2017 Afname WW-uitkeringen in Noord-Brabant Het aantal lopende WW-uitkeringen in Noord-Brabant ligt eind januari 2017 14% lager dan precies een jaar geleden.

Nadere informatie

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellen- en trendboek Vestigingenregister 2015 juni 2016 Uitgave: Inlichtingen: Gemeenten Eindhoven en Helmond In samenwerking met Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

Braindrain in Noord-Brabant

Braindrain in Noord-Brabant Braindrain in Noord-Brabant De migratie van Noord-Brabantse hoger opgeleiden in beeld Tilburg, september 2015 Ing. Hans Mariën Drs. Rob Vink m.m.v. Prof. Dr. Frank Cörvers II Braindrain in Noord-Brabant

Nadere informatie