Prix de Mazars 2011 Internationaal onderzoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prix de Mazars 2011 Internationaal onderzoek"

Transcriptie

1 Prix de Mazars 2011 Internationaal onderzoek Kapitaalmarkt spreekt zich uit: jaarverslagen voldoende, cruciale ondernemingwaarden onvoldoende

2 Inhoud Voorwoord: Prix de Mazars 5 Conclusies 9 International Survey 2011: Summery Inleiding Scores jaarverslagen 14 3 Jaarverslagen: informatief en leesbaar AEX-bedrijven AMX-bedrijven Open vraag beste jaarverslag Open vraag beste website Open vraag beste duurzaamheidverslag Combinatie van Doelstellingen & Strategie AEX-bedrijven Niet-AEX bedrijven Informatievoorziening Belang van informatie Mate van informatievoorziening Verhouding belang van informatie en informatievoorziening Raad van Commissarissen (Onderneming)waarden Belang van ondernemingwaarden Karakteristiek zijn van ondernemingwaarden Quotiënt belang en karakteristiek zijn van ondernemingwaarden 32 Bijlage 38 Mazars Close Contact 45 PropertyNL en PropertyEU 46 Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling Aalt Klaassen bv. All rights reserved. No part of this report may be reproduced, stored in a retrieval system, or be disclosed to the public, or transmitted, in any form or by any means, electronically, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Aalt Klaassen bv. Models, survey data, techniques and tools, including software, used in performance of the assignment or included in the advice or survey results shall remain the property of Aalt Klaassen bv. In addition to factual research data, this report also contains the researcher s personal interpretation, shown in italics. 3

3 Voorwoord: Prix de Mazars Stilstand is achteruitgang. Dat motto is ook van toepassing op jaarverslagen die zich in de loop van de tijd ontwikkelen omdat de wensen van gebruikers in de loop van de tijd veranderen, onder andere gedreven door maatschappelijke ontwikkelingen. De Prix de Mazars biedt elk jaar een interessante thermometer door gebruikers te vragen naar hun waardering voor jaarverslagen. Dit jaar zijn Fugro en Imtech de winnaars van de Prix de Mazars in respectievelijk de categorie AEX en niet-aex bedrijven en waarderen de respondenten het jaarverslag met gemiddeld een bevredigende 7,2. Minstens even belangrijk als de winnaars die wij op deze plaats nogmaals feliciteren met hun prestatie is echter hoe gebruikers van jaarverslagen aankijken tegen de jaarverslagen en de daarin opgenomen onderwerpen. Op deze plaats tillen we enkele bevindingen uit de rijke onderzoeksresultaten. - Het onderwerp maatschappelijk verantwoord ondernemen kan rekenen op meer belangstelling dan voorgaande jaren. Het groeiende belang van het laatstgenoemde informatieonderwerp is in lijn met de groeiende aandacht van grote, internationale professionele beleggers, die het expliciet verankeren in hun beleggingsproces. Naast het onderwerp ondernemingsprofi el is dit het enige onderwerp dat wint aan belang in het jaarverslag. - Respondenten zijn van mening dat bedrijven er niet in slagen om hun HR beleid vaak cruciaal voor ondernemingssucces goed voor het voetlicht te krijgen. In jaarverslagen wordt vaak alleen in algemene termen wat over de menselijke factor geformuleerd en beleggers verwachten op dit punt betere handvatten. Dat is opmerkelijk aangezien veel ondernemingen wel hoog inzetten op HR als onderscheidende factor. - Uit specifi eke vragen over een aantal waarden blijkt dat met name de fi nanciële sector nog een lange weg heeft te gaan bij het herwinnen van vertrouwen onder gebruikers van jaarverslagen. Respondenten achten de waarden integriteit en betrouwbaarheid erg belangrijk maar zijn ook van mening dat fi nanciële instellingen deze waarden in de praktijk (nog) niet waarmaken. De mismatch is bij organisaties in de fi nanciële sector duidelijk groter dan in overige sectoren. - De respondenten hechten aan een verdere ontwikkeling van de rol van de Raad van Commissarissen (RvC). Men juicht toe dat deze ook een op een met de controlerend accountant praat zonder de aanwezigheid van de Raad van Bestuur; men acht het wenselijk dat de RvC op een breder terrein relaties aanknoopt (onder meer door contacten met managers uit het bedrijf); en men is groot voorstander van een jaarlijkse evaluatie van haar eigen functioneren. Stuk voor stuk zijn dit signalen om serieus te nemen. Omdat het belangrijke onderwerpen zijn maar ook omdat het onderwerpen zijn die worden aangedragen door een belangrijke maatschappelijke groep: de gebruikers van jaarverslagen, waaronder beleggers. Voor Mazars is dat reden genoeg om dit onderzoek jaarlijks te sponsoren. We achten kwalitatief hoogwaardige jaarverslagen van groot maatschappelijk belang en gaan er graag het gesprek met stakeholders over aan. Jos van Huut Paul Steman Joeri Galas 5

4 Kapitaalmarkt spreekt zich uit: jaarverslagen voldoende, cruciale ondernemingwaarden onvoldoende door Aalt Klaassen 7

5 Fugro winnaar bij AEX Imtech winnaar bij niet-aex meeste jaarverslagen informatief en leesbaar communicatiemiddelen Corio meest genoemd bij open vraag Fugro heeft een solide, wat conservatieve uitstraling ook Imtech in goede kwadrant gepositioneerd hoogste belang voor doelstellingen & strategie, fi nanciële resultaten en kernactiviteiten informatie over vooruitzichten en concurrentiepositie moet beter Conclusies Jaarverslag/website 1. Fugro is in 2011, net als in 2009, winnaar van de Prix de Mazars, de publieksprijs voor het beste jaarverslag 2010 in de AEX categorie. De behaalde 7,6 is meer dan ruim voldoende. De fi nanciële professionals (7,8) zijn wat meer te spreken dan de overige respondenten (7,3). De gemiddelde waardering van de AEX-jaarverslagen is in 2011, net als in 2010, 7,2. 2. Imtech heeft dit jaar met een 7,9 de Prix de Mazars voor het beste jaarverslag 2010 in de categorie niet-aex bedrijven gewonnen. De waardering bij de fi nanciële professionals en de overigen is gelijk. Bij de niet-aex bedrijven is het gemiddelde cijfer 7,2 tegen 7,1 in De gemiddelde scores voor het informatieve karakter en de leesbaarheid van de jaarverslagen 2010 zijn met percentages van boven de 80% op een vergelijkbaar hoog niveau als in Bij de AEX-bedrijven is de verhouding informatief versus leesbaarheid gemiddeld in balans gebleven. Bij de AMX is het informatieve karakter wat dominanter en bij de AScX de leesbaarheid. 4. Bij de open vragen naar het beste jaarverslag op leesbaarheid en informatief karakter, de beste website en het beste duurzaamheidverslag voert Corio telkens de ranglijst aan als meest genoemde onderneming. Daarmee heeft de onderneming haar positie van vorig jaar geëvenaard. Combinatie van doelstellingen en strategie 5. Bij de AEX-bedrijven scoort Fugro met 7,5 (AEX gemiddeld 6,8) een derde plaats op het geloofwaardig zijn van de combinatie van doelstellingen en strategie. Voor het uitdagend zijn behaalt het bedrijf de tiende plaats met een 7,1 (AEX gemiddeld 6,9). Daarmee heeft Fugro een enigszins solide tot wat conservatieve uitstraling. De gemiddelde waarden voor de AEX liggen voor beide criteria lager dan vorig jaar, maar nog wel boven de scores van Mogelijk hangt dit samen met meer onzekerheid op de kapitaalmarkt. 6. Bij de AMX bedrijven neemt Imtech op geloofwaardig zijn (7,9) en uitdagend zijn (7,5) respectievelijk een achtste en een tweede plaats in. De scores op de criteria zijn licht uit balans. De gemiddelde cijfers van de AMX bedrijven zijn respectievelijk 6,8 voor geloofwaardig zijn en 7,1 voor uitdagend zijn. Ook in deze categorie bedrijven liggen de gemiddelde waarden lager dan in 2010, maar boven die van Informatievoorziening 7. De respondenten typeren 12 van de 21 onderzochte informatieonderwerpen als belangrijk. Deze ranglijst wordt aangevoerd door de onderwerpen doelstellingen & strategie, fi nanciële resultaten, kernactiviteiten en (toelichting op de) jaarrekening. 8. In 2008 was het gemiddeld belang van de onderwerpen 4,2 op een 5-puntschaal. Dit jaar is dat wat lager op 3,9. Zaken die hebben gewonnen aan belang zijn ondernemingsprofi el en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vooruitzichten, aandeelhouderparagraaf, verslag RvC en vooral remuneratie zijn onderwerpen die een lager belang hebben gekregen. Onze verwachting is dat het verslag van de RvC in de nabije toekomst aan belang zal gaan winnen, omdat dit deel van het jaarverslag inhoudelijk sterk zal verbeteren. 9. Gemiddeld scoren de genoteerde bedrijven een 3,7 op een 5-puntschaal voor de informatievoorziening, dat is bijna voldoende. De niet-genoteerde bedrijven blijven daarbij achter met een 3, De grootste tekortkomingen in de informatievoorziening liggen bij de genoteerde bedrijven op het terrein van de vooruitzichten en de concurrentiepositie. Bij de nietgenoteerde bedrijven zijn dat: uitvoering strategie/ondernemingsplan, vooruitzichten, marktontwikkelingen, risk management en concurrentiepositie. relatiebeheer RvC wordt breder RvC moet meer los doen van de RvB; jaarlijkse evaluatie wenselijk van eigen functioneren integriteit en betrouwbaarheid nog steeds zeer belangrijk zeer lage score op essentiele ondernemingwaarden; voor landelijke politici zelfs dramatisch laag. heldere communicatie een uitdaging voor alle partijen Raad van Commissarissen (RvC) 11. Respondenten hechten veel waarde aan een RvC die op een breed terrein goede relaties heeft. Naast gesprekken met aandeelhouders worden vooral gesprekken met managers van het betrokken bedrijf belangrijk gevonden. In mindere mate geldt dit ook voor gesprekken met vertegenwoordigers van een ondernemingsraad, met klanten, met bankiers en belangenorganisaties. Alleen aan gesprekken met leveranciers wordt minder waarde gehecht. 12. Zowel de fi nanciële professionals als de overige respondenten zijn van mening dat de RvC met de controlerend accountant moet praten in aanwezigheid met de RvB, maar ook zonder dat de RvB daarbij aanwezig is. 13. Verder achten respondenten het wenselijk dat een RvC regelmatig, bijvoorbeeld een half uur aan het begin van de RvC vergaderingen, zonder de RvB vergadert. 14. Ook wordt het wenselijk geacht dat de RvC haar eigen functioneren elk jaar evalueert. Ondernemingwaarden 15. In grote lijnen is het gemiddelde belang van alle onderzochte (onderneming)waarden voor genoteerde bedrijven (4,2), de fi nanciële sector (4,1) en de landelijke politici even belangrijk. 16. Integriteit en betrouwbaarheid zijn net als in het verleden voor de drie onderzochte groepen zeer belangrijk. Voor de genoteerde bedrijven geldt dit ook voor professionaliteit en prestatiegericht. Voor de fi nanciële instellingen zijn ook zeer belangrijke waarden: professionaliteit en risk & control gericht. Belangrijke waarden voor landelijke politici zijn verder heldere communicatie en zorg voor de maatschappij. 17. De gemiddelde scores voor de mate waarin de ondernemingwaarden karakteristiek zijn, is nog steeds aan de zeer matige kant en bij de politici zelfs dramatisch laag. 18. Er zit een mismatch tussen het belang van de ondernemingswaarden en de mate waarin respondenten menen dat deze ondernemingswaarden kenmerkend zijn. In het geval van genoteerde bedrijven blijft dit gemiddeld 16% achter bij het belang, bij de fi nan cië l e sector gemiddeld 24% en bij de landelijke politici gemiddeld zelfs 30%. 19. Vooral de zeer slechte positie op de essentiële waarden betrouwbaarheid en integriteit bij met name de landelijke politici is zeer zorgwekkend. Wellicht is het te overwegen dat de fi nanciële sector en de politici met elkaar om de tafel gaan zitten om ervaringen uit te wisselen en vervolgens met een gezamenlijk plan van aanpak komen om tot een herstel te komen van deze fundamentele waarden in onze maatschappij. 20. In dat verband is het een teken aan de wand dat ook de heldere communicatie tot één van de zwakste punten wordt gerekend, overigens van alle drie de groepen. 21. Verder blijkt dat de gemiddelde mismatch het hoogst is bij die waarden, die als zeer belangrijk worden getypeerd. 9

6 Mazars: main sponsor for the fourth year in a row Slightly lower response rate in absolute terms (4%) 31% based outside the Netherlands Lower number of fi nancial professionals International Survey 2011: summary From June 22nd until August 8th, Aalt Klaassen BV conducted its fourth consecutive survey among users of information in annual reports. As in previous years, the main sponsor of the survey is Mazars. PropertyNL, PropertyEU, VBDO and CloseContact acted as co-sponsors or partners. In addition, another 7 companies participated in the survey by allowing us to approach their contacts, primarily professional investors and analysts. The survey was conducted through a web-based questionnaire. For some questions, not only the results for the respondents as a whole were included, but also a breakdown of the results for the fi nancial professionals (professional investors, analysts and members of the press) and other respondents. In comparison to last year s survey the response rate has fallen by approx. 4%. This year 859 respondents participated in the survey, compared to 898 in 10, 761 in 09 and 380 in 08. Thirty-one percent of the respondents are based outside the Netherlands (37% in 10 and 32% in 09). The breakdown of the overall response rate has changed compared to last year. Out of a total of 859 respondents, 199 were fi nancial professionals (251 in 10 and 227 in 09), of whom 107 are based outside the Netherlands (144 in 10 and 108 in 09), 416 were property investment professionals (389 in 10 and 286 in 09), of whom 107 are based outside the Netherlands (124 in 10 and 75 in 09) and 244 were other respondents (258 in 10 and 248 in 09), of whom 97 were private investors (97 in 10 and 87 in 09). The proportion of fi nancial professionals has fallen to 23% (28% in 10 and 30% in 09). The proportion of property investment professionals is 48% (43% in 10 and 38% in 09). Imtech also positioned in the favourable quadrant most important subjects: goals & strategy, fi nancial results and core activities information on prospects and competitive position should be improved 6. On credibility (7,9) and ambition (7,5) Imtech ranks eighth and second among the AMX companies, respectively. The scores on both criteria are slightly unevenly balanced. The average scores for AMX-listed companies on credibility and ambition are 6,8 and 7,1, respectively. Like in the AEX category, the average scores are lower than in 2010, but higher than in Information provision 7. Out of a total of 21 information subjects, 12 are considered important, the following subjects being top of the list: goals & strategy, fi nancial results, core activities and the fi nancial statement and notes to the fi nancial statement. Eight of the subjects were considered defi nitely important, with only Human Resources being considered simply slightly important. 8. In 2008, the average importance on a 5-point scale was 4,2. This year, it is slightly lower at 3,9. Corporate profi le and socially responsible entrepreneurship have become more important. There is less interest for prospects, the shareholders section, the Message by the Supervisory Board and, in particular, remuneration. The Message by the Supervisory Board is expected to become more important in the near future, because the content of this part of the annual report will be greatly improved. 9. On average, the listed companies score 3,7 on a 5-point scale for the information provision, which is nearly satisfactory. The non-listed companies lag behind, achieving a score of 3, The greatest shortcomings among the listed companies are information on the company s prospects and competitive position. Among the non-listed companies they are the realisation of the strategy/business plan, prospects, market developments, risk management and competitive position. Fugro s annual report scores highest among the AEX-listed companies Imtech ranks fi rst among the non-aex companies majority of annual reports strike a good balance between informative and readable Corio s communication tools most frequently mentioned in the open question Fugro is positioned in the favourable quadrant with a solid, slightly conservative image conclusions Annual report/website 1. Fugro is the 2011 winner of the Prix de Mazars, the public award for the best 2010 annual report in the category of AEX-listed companies, after having won the same price in The score it achieved (7,6) is more than very satisfactory. The fi nancial professionals are slightly more satisfi ed than the remaining respondents, awarding an average score of 7,8 (as against 7,3 by the remaining respondents). In 2011, the average evaluation for the AEX annual reports is the same as in 2010, i.e. 7,2. 2. In the category of non-aex listed companies, Imtech is this year s winner of the Prix de Mazars for the best 2010 annual report, achieving a score of 7,9. The score was the same for the fi nancial professionals and the remaining respondents. This year s average score among non-aex listed companies is 7,2, as against 7,1 in The average scores for the informative nature and the readability of the 2010 annual reports have remained at a similarly high level as in 2010, achieving percentage of above 80%. For the AEX companies, the informative/readability ratio is still evenly balanced. In the case of AMX companies, there is a stronger emphasis on the informative nature, whereas in the case of ASCX, the emphasis is on readability. 4. Corio consistently takes the lead as the most frequently mentioned company in the answers to our open questions concerning best annual report in terms of readability and informative nature, best website and best sustainability report. As a result, Corio has been able to retain the position it achieved last year. Combination of goals and strategy 5. With regard to the credibility of the combination of the goals and strategy, Fugro achieves third place among the AEX companies, scoring 7,5 (the average for AEX companies being 6,8). With regard to the ambition of the goals and strategy combination (i.e. how challenging they are) the company achieves tenth place, scoring 7,1 (as against the AEX average of 6,9). This means that Fugro has a somewhat solid, slightly conservative profi le. This year s average scores for the AEX on both criteria are lower than last year s scores, but still higher than the 2009 scores. This seems to be related to the renewed uncertainty in the capital market. SB s relationship management becoming more comprehensive SB should act more independently of the BoD; Annual assessment of its own performance would be advisable integrity and reliability are still considered to be very important very low scores and dramatically low in the case of politicians - on essential corporate values being characteristic. Supervisory Board (SB) 11. The SB s relationship management has become more comprehensive in the capital market s view. Apart from the dialogue with shareholders, it is mainly the dialogue with managers of the relevant company that is considered important. Also important, but to a lesser extent is dialogue with representatives of a Works council, customers, bankers and interest groups. Only the dialogue with suppliers is not deemed appropriate at the moment. 12. Both the fi nancial professionals and the remaining respondents feel that the SB should consult with the auditor in the presence of the Board of Directors (BoD), but also without the BoD being present. 13. Moreover, the respondents take the view that it is a good idea for the SB to meet on a regular basis without the BoD present, for instance half an hour before the start of the regular SB meeting. 14. It is also considered advisable for the SB to assess its own performance on an annual basis. Corporate values 15. By and large, all (corporate) values included in the survey are considered equally important for listed companies (4.2), the fi nancial sector (4.2) and the national politicians. 16. As has been the case in the past, integrity and reliability are considered very important for all three groups included in the survey. In the case of listed companies, the same applies to professionalism and performance orientation. In the case of fi nancial institutions, the following values are also considered very important : professionalism and risk & control orientation. For national politicians, the following values are added to the list: clear communication and care for the society. 17. The average scores for the degree to which the corporate values are considered characteristic of the various groups included in the survey remain very mediocre and are even dramatically low in the case of the politicians. 18. When the ratio between being characteristic and importance is considered, we can conclude that the corporate values are considered 16% less characteristic than important in the case of listed companies, an average of 24% less characteristic than 10 11

7 clear communication is a challenge for all parties important in the case of the fi nan cial se c tor and as much as 30% less characteristic than important in the case of national politicians. 19. The extremely poor results with regard to essential values such as reliability and integrity in the case of national politicians, in particular, are alarming. It may be worth organising a meeting between the fi nancial sector and politicians in order to exchange ideas and formulate a joint approach with a view to re-establish these fundamental values in our society. 20. In this context, it is signifi cant that even clear communication is considered one of the biggest weaknesses, for all three groups. 21. The biggest average mismatch is seen for those values which are considered very important. Onderzoek 13

8 Mazars voor vierde jaar hoofdsponsor lichte daling absolute respons (4%) 31% niet uit Nederland aantal fi nanciële professionals teruggelopen onderwerpen onderzoek Inleiding Van 22 juni tot en met 8 augustus 2011 is door Aalt Klaassen BV voor het vierde jaar in successie een onderzoek gedaan onder gebruikers van jaarverslaginformatie. Van dit onderzoek is Mazars, net als in de vorige jaren, de hoofdsponsor. Als co-sponsoren/partners zijn opgetreden PropertyNL, PropertyEU, de VBDO en CloseContact. Daarnaast heeft een zevental bedrijven hun medewerking verleend door het laten benaderen van hun contactpersonen, primair professionele beleggers en analisten 1. Het onderzoek is via een webbased vragenlijst afgenomen. Bij een aantal vragen zijn naast de resultaten van de totale groep respondenten, eveneens die van de fi nanciële professionals (professionele beleggers, analisten en pers) en de overigen verstrekt. Vergeleken met vorig jaar, is de respons met circa 4% gedaald. Dit jaar hebben 859 respondenten hun medewerking verleend tegen 898 in 10, 761 in 09 en 380 in 08. Van de respondenten komt 31% (37% in 10 en 32% in 09) van buiten Nederland. De samenstelling van de overall respons is vergeleken met vorig jaar gewijzigd. Van de 859 respondenten zijn er 199 fi nanciële professionals (251 in 10 en 227 in 09), waarvan 107 buiten Nederland (144 in 10 en 108 in 09), 416 vastgoed professionals (389 in 10 en 286 in 09), waarvan 107 buiten Nederland (124 in 10 en 75 in 09) en 244 overigen (258 in 10 en 248 in 09), waaronder 97 particuliere beleggers (97 in 10 en 87 in 09). Het aandeel fi nanciële professionals is naar 23% teruggelopen (28% in 10 en 30% in 09). Dat van de vastgoedprofessionals is 48% (43% in 10 en 38% in 09). Naast de standaardvragen rond het jaarverslag en de combinatie van doelstellingen en strategie is dit jaar aandacht geschonken aan enkele bijzondere onderwerpen: - het belang van informatie en de mate waarin daarin wordt voorzien - enkele stellingen over de RvC - de vraag in hoeverre ondernemingwaarden van toepassing zijn op landelijke politici, mede in relatie tot het eraan toegekende belang gemiddeld ruim voldoende voor AEX Imtech dit jaar eerste bij niet-aex gemiddeld ruim voldoende voor niet-aex Het gemiddelde cijfer van de AEX is 7,2, een ruime voldoende. Het laagste cijfer van 6,1 (6,4 in 2010) geeft aan dat de jaarverslagen een minimum toets der kritiek kunnen doorstaan. Overigens hadden niet alle bedrijven in de AEX-categorie voldoende waarnemingen om mee te worden genomen in de ranglijst. Opvallend is dat de scores van de top 5 zeer dicht bij elkaar liggen. Het onderscheid tussen de nummers 2 en 3 is zelfs gebaseerd op het verschil in de derde decimaal. Imtech heeft met een score van 7,9 de eerste plaats behaald in de categorie niet-aex. Er is geen verschil in waardering tussen de fi nanciële professionals en de overige respondenten. Daarmee heeft de onderneming een consistente uitstraling in de markt. Bij de niet-aex bedrijven is het gemiddelde van 7,2 eveneens goed voor een ruime voldoende. Het laagste cijfer is bij deze groep ondernemingen 6,8. In deze categorie bedrijven is het aantal bedrijven met voldoende waarnemingen om op de ranglijst te kunnen worden meegenomen, afgenomen tot Jaarverslagen: informatief en leesbaar 3.1 AEX-bedrijven Tabel 2 Jaarverslagen AEX: informatief en leesbaar (% respons per bedrijf) informatief leesbaar quotiënt (informatief/leesbaar) Fugro ,10 gemiddelde ,02 hoogste ,22 laagste ,80 2. Scores jaarverslagen Tabel 1 Top 5 gemiddelde scores op de jaarverslagen 2010 (10-puntschaal) 2 AEX-bedrijven niet-aex bedrijven volgorde bedrijf cijfer bedrijf cijfer 1 Fugro 7,62 Imtech 7,91 2 Unibail Rodamco 7,56 Vopak 7,88 3 Royal Dutch Shell 7,56 Eurocommercial Properties 7,73 4 Philips Electronics 7,50 Arcadis 7,61 5 Corio 7,47 Macintosh Retail 7,45 gemiddelde AEX 7,18 gemiddelde niet-aex bedrijven 7,2 laagste score 6,12 laagste score 6,8 informatief: Fugro het best Randstad bij leesbaar leidend bij meeste jaarverslagen informatief en leesbaar in evenwicht Fugro presteert met haar jaarverslag op informatief karakter bovengemiddeld en het hoogst. Het jaarverslag van Aperam neemt met 50% de laatste plaats in op informatief karakter. 91% van de lezers van het Fugro jaarverslag vindt het jaarverslag leesbaar. Dat is boven het gemiddelde van 87% voor de AEX-bedrijven. Randstad heeft de hoogste score op leesbaarheid (100%). Aperam scoort ook op dit aspect het laagst. Gezien het quotiënt (= informatief/leesbaar) van 1,02 zijn het informatieve karakter en de leesbaarheid voor alle bedrijven gemiddeld met elkaar in evenwicht. De bandbreedte waarbinnen het quotiënt zich beweegt, is aanzienlijk breder dan vorig jaar. Gemiddeld is er voor de AEX-bedrijven sprake van een evenwicht tussen beide criteria. De grootste afwijkingen van 1 doen zich voor bij Boskalis Westminster (1,2) en bij Aperam (0,8). Bij het eerste bedrijf is het informatieve karakter dominant en bij het tweede de leesbaarheid. 13 bedrijven presteren op leesbaarheid en informatieve karakter beide bovengemiddeld. En 5 bedrijven op beide criteria benedengemiddeld. Overigens liggen de gemiddelde scores voor het informatieve karakter en de leesbaarheid voor de jaarverslagen 2011 van de AEX-bedrijven op een vergelijkbaar niveau als voor die van Fugro winnaar bij AEX Fugro staat bovenaan met een 7,6. Daarmee wordt het jaarverslag als meer dan ruim voldoende beoordeeld. De onderneming heeft net als in 2009 de eerste plaats behaald. De waardering van de fi nanciële professionals (7,8) is hoger dan die van de overigen (7,3). Het verschil is wat aan de forse kant. 1 De onderzoeker is de heer L.J. de Man zeer erkentelijk voor zijn zeer substantiële bijdrage bij het tot stand komen van dit rapport. 2 Ter bepaling van de score per jaarverslag hebben de cijfers van de fi nanciële professionele respondenten een weging van twee gekregen en de overige respondenten een weging van één. Verder zijn alleen jaarverslagen meegenomen in de ranking, waarvoor minimaal 15 waarnemingen waren. De winnaars van de Prix de Mazars, de publieksprijs voor het beste jaarverslag, kunnen het eerstvolgende jaar niet meedingen naar de prijs binnen hun huidige categorie

9 3.2 AMX-bedrijven 3.4 Open vraag beste website meest informatief BAM Groep, Binckbank, Heijmans, Vopak en Wessanen Arcadis eerste bij leesbaar bij AMX-bedrijven domineert informatief leesbaar Tabel 3 Jaarverslag niet-aex bedrijven: informatief en leesbaar (% respons per bedrijf) informatief leesbaar quotiënt (informatief/leesbaar) Imtech ,03 gemiddelde ,17 hoogste ,40 laagste ,95 Bij de AMX-bedrijven vindt 94% van de lezers van het jaarverslag van Imtech dat het informatief is. Dit percentage is hoog en licht bovengemiddeld. Bij de jaarverslagen van BAM Groep, Binckbank, Heijmans, Vopak en Wessanen is dit percentage met 100% het hoogst. Nutreco sluit de lijst af met een score van 83%. 91% van de respondenten vindt dat het jaarverslag van Imtech leesbaar is. Dat is bovengemiddeld. Binnen de categorie AMX-bedrijven presteert Arcadis op dit vlak het best (97%). Voor SNS Reaal is er, gezien de 73%, nog verbetering wenselijk. Het quotiënt bij Imtech is met 1,03 een indicatie van de balans tussen beide criteria. De hoogste waarde voor dit kengetal is behaald door SNS Reaaal (1,35). Informatief domineert boven leesbaarheid. Het gemiddelde quotiënt bedraagt bij deze categorie ondernemingen 1,17. Gemiddeld is het informatieve karakter wat dominanter. Bij 5 bedrijven domineert leesbaarheid het informatieve karakter met meer dan 10%. Corio beste website Tabel 5 Top twee beste websites spontaan genoemd rang bedrijf 1 Corio 2/4 Imtech, ING Group en Randstad Ook ten aanzien van de website ontvangt Corio net als in 2010, de meeste nominaties voor beste website. Respondenten geven als toelichting onder meer: depth of information, duidelijk, overzichtelijk, easy to navigate en prettige site. Daarnaast scoren goed: Imtech (goed archief, geeft veel info, voorloper), ING Group (gebruikersvriendelijk, toegankelijk en snelle vindbaarheid relevante informatie) en Randstad (alle info duidelijk beschikbaar en terug te vinden, lange historie van persberichten en presentaties beschikbaar, mooie site, toegankelijk en snelle vindbaarheid relevante info). 3.5 Open vraag beste duurzaamheidverslag Tabel 6 Top drie beste duurzaamheidverslagen spontaan genoemd rang bedrijf 1 Corio 2 Royal Dutch Shell 3 DSM jaarverslag Corio meest genoemd bij informatief 3.3 Open vraag beste jaarverslag 3 Tabel 4 Jaarverslagen spontaan genoemd als beste jaarverslag op informatief en leesbaar informatief leesbaar 1 Corio 1 Corio 2 Imtech 2 DSM 3 Sligro Food Group 3 Heineken informatief Het Corio jaarverslag is, net als vorig jaar, spontaan het meest genoemd als een goed jaarverslag vanwege het informatieve karakter. Als motivering zijn vooral genoemd: duidelijke strategie, duidelijk onderbouwd, cijfers toekomstgericht, transparant en veel informatie snel beschikbaar. Het jaarverslag van Imtech komt ex aequo op de tweede plaats. De meest genoemde motiveringen zijn: grote helderheid over targets en KPI s, helder, compact, veel detail op omzetniveau en uitleg van soort klant en soort werkzaamheden. Bij het jaarverslag van Sligro Food Group komen als motivering naar voren: naast de ontwikkeling van de eigen activiteiten ook een goede omschrijving van de markt, uitgebreide toelichting met interessante cases over gevolgen verandering lease accounting, solide en betrouwbaar. Corio ook beste duurzaamheidsverslag Uit de antwoorden kan worden opgemaakt dat de respondenten onder duurzaamheidverslag ook verstaan de verantwoording in het algemene jaarverslag. Corio staat op de eerste plaats en uit de antwoorden van respondenten is hier geen eenduidige reden voor te destilleren. Opmerkingen zijn onder meer: verfi jnen CSR strategie, grote stappen gemaakt afgelopen jaren, within Benelux real estate it is pretty much the only one besides Unibail Rodamco, not just a marketing/pr exercise- The Corio sustainability report is a solid grounding for their work en green lease. Royal Dutch Shell staat op nummer 2 met antwoorden als: for the information quality, for the good distribution of the information en grote energiereus doet veel aan duurzaamheid, maar stuit vaak op maatschappelijk onbegrip. Op de derde plaats staat DSM. Opmerkingen die daarbij naar voren komen zijn: duurzaamheid is onderdeel geworden van de bedrijfsstrategie, geen greenwashing. jaarverslag Corio ook op leesbaarheid eerste plaats leesbaar Ook qua leesbaarheid scoort het jaarverslag van Corio het best. De motiveringen zijn: considered, well presented and provided in a market context, goede opbouw, good format, clear sequency and you can fi nd detailed info relatively quickly. Het jaarverslag van DSM krijgt als motiveringen: veel data over markten, concurrenten, groei, goed en vlot leesbaar en klare taal. Heineken krijgt bij het jaarverslag als motivering onder andere genoemd: altijd leesbaar en easy reading and pictures. 3 In het onderzoek is een aantal open vragen opgenomen, zoals wat vindt u het beste jaarverslag ten aanzien van informatieve waarde (leesbaarheid)? En wat is uw motivering daarvoor? Ook is gevraagd naar de beste website en het beste duurzaamheidverslag. In de tabellen zijn de ondernemingen genoemd met de meeste vermeldingen