NOTA INTEGRITEIT GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG MET GEDRAGSCODES VOOR BESTUURDERS & AMBTENAREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTA INTEGRITEIT GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG MET GEDRAGSCODES VOOR BESTUURDERS & AMBTENAREN"

Transcriptie

1 NOTA INTEGRITEIT GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG MET GEDRAGSCODES VOOR BESTUURDERS & AMBTENAREN

2 Inhoud 1. Aanleiding 3 2. Inleiding 3 3. Doelstelling 3 4. Begripsomschrijving 3 5. Kernbegrippen 3 6. Ambtseed/-belofte 4 7. Gedragscode voor bestuurders 7 8. Gedragscode voor ambtenaren Regelingen Vertrouwenspersoon Implementatie, handhaving en evaluatie 15 Bijlagen 1. Bestaande wet- en regelgeving Formulier beëdiging Formulier verklaring integriteit 27 Nota integriteit gemeente Schiermonnikoog maart

3 1. AANLEIDING De aanleiding tot een nota integriteit voor de gemeente Schiermonnikoog ligt in: de wijziging van de Gemeentewet en de daaruit voortvloeiende verplichting tot vaststelling van een gedragscode voor raadsleden, de burgemeester en de wethouders; de vastgestelde wijzigingen van de Ambtenarenwet m.b.t. dit onderwerp; Vanuit deze wijzigingen is gestreefd om: een nota integriteit op te stellen waarin de visie op en de kaders voor integer handelen van bestuurders en ambtenaren is vastgelegd: met daaraan toegevoegd: een gedragscode voor bestuurders en voor ambtenaren; een opsomming van deelonderwerpen, waarvoor afzonderlijk al nadere regels gesteld zijn; een opsomming van deelonderwerpen, waarvoor in de toekomst afzonderlijk nadere regels vastgesteld dienen te worden. 2. INLEIDING Het functioneren van de overheid staat en valt voor een belangrijk deel met integer handelen van zowel bestuurders als ambtenaren. De publieke functie maakt, dat er door de burgers kritisch naar hen wordt gekeken. Het bestuur moet zijn eigen handelen en dat van zijn ambtenaren publiek kunnen verantwoorden. Bestuurders en ambtenaren behoren daartoe het vertrouwen te genieten van de burgers, op grond van deskundigheid, gedrevenheid en integriteit. Integriteit is vooral een kwestie van mentaliteit en bewustwording, maar ook van procedures en afspraken. Een gedragscode past in de maatregelen ter versterking van de controlerende functie van de raad en van de publieke verantwoording van het gemeentebestuur en van de ambtenaren. Als gemeente Schiermonnikoog kiezen wij voor één algemene beleidsnotitie voor zowel raads- en collegeleden als ambtenaren. Reden hiervoor is, dat naar onze mening het principe van integriteit voor elk van deze doelgroepen gelijk is: verantwoord handelen als onderdeel van de kwaliteit van het openbaar bestuur en degenen die daarin functioneren, of dat nu een bestuurder is of een ambtenaar. 3. DOELSTELLING De doelstelling van het integriteitbeleid van de gemeente Schiermonnikoog kan tegen de achtergrond van het bovenstaande als volgt worden geformuleerd: het bevorderen en waarborgen van openheid en transparantie in het openbaar bestuur door het bepalen van normen voor gedrag en handelen van zowel bestuurders als ambtenaren. 4. BEGRIPSOMSCHRIJVING Er zijn veel definities van integriteit te bedenken. Van Dale geeft aan: onkreukbaarheid, met als synoniemen rechtschapen en van onbesproken gedrag. Een fraaie omschrijving garandeert echter niets. Waar het om gaat is de praktijk van gedrag en handelen. 5. KERNBEGRIPPEN We zoeken daarom niet naar een definitie, maar gaan uit van een aantal kernbegrippen, zoals die worden genoemd in de in oktober 2001 verschenen publicatie van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) 'Integriteit van bestuurders bij gemeenten en provincies, een handreiking'. In de bijlage van dat boekwerkje is een model gedragscode voor bestuurders opgenomen. Deze model gedragscode zegt het volgende (op de is weggelaten provinciale staten c.q. de provincie ): Nota integriteit gemeente Schiermonnikoog maart

4 "Bestuurlijke integriteit houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt, wordt aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover verantwoording af te leggen. Verantwoording wordt intern afgelegd aan collega-bestuurders, de gemeenteraad, maar ook extern aan organisaties en burgers voor wie bestuurders hun functie vervullen. Een aantal kernbegrippen is daarbij leidend en plaatst bestuurlijke integriteit in een breder perspectief: Dienstbaarheid Het handelen van een bestuurder is altijd en volledig gericht op het belang van de gemeente en op de organisaties en burgers die daar onderdeel van uit maken. Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur. Onafhankelijkheid Het handelen van een bestuurder wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, dat wil zeggen dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden. Openheid Het handelen van een bestuurder is transparant, opdat optimale verantwoording mogelijk is en de controlerende organen volledig inzicht hebben in het handelen van de bestuurder en zijn beweegredenen daarbij. Betrouwbaarheid Op een bestuurder moet men kunnen rekenen. Die houdt zich aan zijn afspraken. Kennis en informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt, wendt hij aan voor het doel waarvoor die zijn gegeven. Zorgvuldigheid Het handelen van een bestuurder is zodanig dat alle organisaties en burgers op gelijke wijze en met respect worden bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze worden afgewogen. Gedragingen moeten aan deze kernbegrippen getoetst kunnen worden. Tot zover het citaat uit de VNG-publicatie, die zich expliciet richt op bestuurders. Wij zijn van mening, dat deze kernbegrippen als uitgangspunt van overeenkomstige toepassing zijn voor ambtenaren. Hiermee zijn de hoofdlijnen van beleid gegeven. 6. AMBTSEED/-BELOFTE Voor bestuurders is de eed/belofte verplicht voorgeschreven in de Gemeentewet. De CAR/UWO biedt in art de mogelijkheid de ambtseed/-belofte óók voor ambtenaren in te stellen. Bestuurders en ambtenaren maken deel uit van het openbaar bestuur en dienen dus het algemeen belang. Dat komt onder andere tot uitdrukking in het feit dat ambtenaren geen arbeidsovereenkomst (tweezijdig) aangaan, maar (eenzijdig) worden aangesteld door het college van B&W. Die bijzondere positie maakt, dat aan de integriteit van ambtenaren hoge eisen mogen worden gesteld en dat iedere ambtenaar zich dat ook bewust is. Dat pleit ervoor, het afleggen van de ambtseed/-belofte opnieuw in te voeren als instrument om het integriteitbeleid te ondersteunen. Als gemeente laten wij daarmee ook naar buiten toe zien dat wij integriteit serieus nemen. Deze gedachte wordt versterkt door een persbericht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat tijdens het schrijven van deze nota en gedragscode verscheen. Daarin wordt aangekondigd, dat de ministerraad heeft ingestemd met een wijziging van de Ambtenarenwet en enkele andere wetten. Zo worden voorstellen gedaan tot het opnemen van een verplichte gedragscode, de invulling van het integriteitbeleid, goed ambtenaarschap en goed werkgeverschap en de verplichte aflegging van de eed of belofte. Nota integriteit gemeente Schiermonnikoog maart

5 Door het vaststellen van deze nota wordt de ambtseed/-belofte voor ambtenaren van de gemeente Schiermonnikoog opnieuw ingevoerd Gekozen is om: a. De ambtseed/-belofte opnieuw in te voeren voor ambtenaren en andere werknemers die vanaf 1 januari 2004 in dienst (zijn ge)treden. De ambtseed/-belofte wordt afgelegd ten overstaan van de gemeentesecretaris, in aanwezigheid van de betreffende leidinggevende. In voorkomende gevallen leggen de gemeentesecretaris, de raadsgriffier, eventuele in de toekomst bij de griffie werkzame personen en de leidinggevenden de ambtseed/-belofte af in handen van de burgemeester. b. Van de op 1 januari 2004 zittende ambtenaren én van de zittende en nieuwe andere medewerkers een schriftelijke verklaring te verlangen. c. Voor het afleggen van de ambtseed/-belofte de volgende tekst vast te stellen: Ik zweer/verklaar dat ik noch direct noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn aanstelling. Ik zweer/verklaar dat ik tot het verkrijgen van mijn aanstelling aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen. Ik zweer/beloof dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en dat ik daarbij de Grondwet en alle overige wettelijke regelingen van ons land en van de gemeente Schiermonnikoog zal eerbiedigen. Ik zweer/beloof dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben. Ik zweer/beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn, dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden en dat ik hierbij de gedragscode voor ambtenaren van de gemeente Schiermonnikoog als leidraad zal hanteren. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! / Dat verklaar en beloof ik! Nota integriteit gemeente Schiermonnikoog maart

6 d. Voor de onder b. genoemde schriftelijke verklaring de volgende tekst vast te stellen: Hierbij verklaar ik, dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en dat ik daarbij de Grondwet en alle overige wettelijke regelingen van ons land en van de gemeente Schiermonnikoog zal eerbiedigen; dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben; dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn, dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden en dat ik hierbij de gedragscode voor ambtenaren van de gemeente Schiermonnikoog als leidraad zal hanteren. Schiermonnikoog, (datum) (naam) (handtekening) e. Voor de uitvoering van de onder a. t/m d. genoemde voorstellen gebruik te maken van de in bijlagen 2 en 3 opgenomen formulieren. Ondertekende formulieren worden bewaard in het personeelsdossier bij P&O. Nota integriteit gemeente Schiermonnikoog maart

7 7. GEDRAGSCODE VOOR BESTUURDERS Uitgangspunt voor de gedragscode voor bestuurders van de gemeente Schiermonnikoog is de modelcode van de VNG. Onder bestuurders worden in deze code zowel de raadsleden, de burgemeester als de wethouders verstaan. Waar en voor zover er tussen raads- en collegeleden c.q. de burgemeester onderscheid dient te worden gemaakt in de gedragsregels, staat dit expliciet vermeld. Gedeeltelijk zijn in de onder 7.2. vermelde gedragscode de teksten uit de VNG-modelcode overgenomen INLEIDING Integer handelen is meer dan het naleven van een richtlijn. Hoe zorgvuldig richtlijnen ook geformuleerd zijn, er bestaat een grijs gebied waarin het de verantwoordelijkheid blijft van de bestuurder om de juiste keuzes te maken. Belangrijk is dat hij/zij zich bewust is van de gevolgen van zijn/haar handelen voor zowel de interne organisatie als daarbuiten. Openheid en transparant gedrag en handelen zijn in die zin sleutelbegrippen. Maar ook vertrouwen speelt een belangrijke rol. Natuurlijk kan de bestuurder voor situaties komen te staan waarbij twijfel een rol speelt en waarop de gedragscode geen antwoord geeft. In dat geval is het verstandig collega's of de burgemeester te raadplegen. Worden zaken gesignaleerd die niet passen binnen het kader van integer handelen, dan kunnen die bespreekbaar worden gemaakt. Het college, de raadscommissie Middelen en Algemene Zaken, het presidium of de eigen fractie kan daar een prima plek voor zijn. Ook kan de burgemeester, de raadsgriffier of de gemeentesecretaris worden ingelicht. Het college van burgemeester en wethouders is belast met het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester vervult zijn taak op basis van een benoeming door de Kroon, de wethouders op basis van een politiek mandaat. Voor elk van hen en voor het college als geheel zijn de belangen van de gemeente het primaire richtsnoer. De collegeleden moeten zich daarbij realiseren dat zij als vertegenwoordiger van het publiek belang een voorbeeldfunctie hebben. Omgekeerd geldt ook dat het gedrag van collegeleden mede het imago van de gemeente bepaalt. Hun gedrag en hun beslissingen dienen daarom door zowel doelmatigheid als integriteit te worden gekenmerkt. In tegenstelling tot de leden van het college hebben raadsleden geen 'aanstelling' bij de gemeente. Toch geldt ook voor raadsleden dat hun gedrag mede het imago van de gemeente bepaalt en dat zij als vertegenwoordiger van het publiek belang een voorbeeldfunctie hebben. Raadsleden dienen zich hiervan bewust te zijn en hiermee rekening te houden in hun handelen. De naleving van deze gedragscode is een verantwoordelijkheid van elk individueel raadslid, de burgemeester en elke individuele wethouder GEDRAGSCODE BESTUURDERS Voor zover niet met name genoemd gelden met betrekking tot integriteit en deze gedragscode alle bestaande (zie Bijlage 1) en nog te verschijnen wettelijke bepalingen en gemeentelijke verordeningen, regels, richtlijnen en procedures. 1. Belangenverstrengeling 1.1. Bestuurders zijn zich ervan bewust dat beslissingen risico s met zich mee brengen en vermijden daarom elke vorm van oneigenlijke beïnvloeding, belangenverstrengeling c.q. vriendjespolitiek of de schijn daarvan Bestuurders realiseren zich dat zij in hun contacten met burgers, organisaties en instellingen de gemeente niet kunnen binden en houden hiermee rekening bij het doen van toezeggingen Collegeleden nemen beslissingen waarbij hun integriteit in het gedrang kan komen in samenspraak met het college, c.q. met de burgemeester wanneer het kwesties met een vertrouwelijk karakter betreft In zaken of voorstellen waarin van mogelijke belangenverstrengeling en/of persoonlijke relaties sprake is, onthoudt de bestuurder zich van deelname aan de besluitvorming Bestuurders doen opgave van al hun financiële belangen - waaronder aandelen, opties en dergelijke - in ondernemingen waarmee de gemeente zaken doet. Deze gegevens worden openbaar gemaakt en jaarlijks geactualiseerd. Ook toekomstige en tussentijds ontstane financiële belangen dienen te worden gemeld. Nota integriteit gemeente Schiermonnikoog maart

8 1.6. Bestuurders worden gedurende een jaar na het einde van hun ambtstermijn dan wel na de datum van een eventueel tussentijds aftreden uitgesloten van het buiten dienstbetrekking tegen betaling verrichten van werkzaamheden voor de gemeente. 2. Aanbestedingen en transacties 2.1. Onderhandelingen en (vertrouwelijke) gesprekken met externe partijen, waarbij collegeleden afspraken maken die financiële of juridische gevolgen kunnen hebben, worden altijd samen met een collega of een medewerker van de gemeente gevoerd Aanbiedingen voor lunches, diners e.d. worden door collegeleden beoordeeld op noodzaak of belang in relatie tot de mogelijkheid om onafhankelijk beslissingen te kunnen nemen. Als vuistregels voor deze beoordeling gelden: zorgvuldigheid: noodzaak en aard van het informele contact dient kritisch te worden bekeken en onafhankelijkheid dient te zijn gewaarborgd; wederkerigheid: de bestuurder heeft van zijn kant namens de gemeente eveneens de mogelijkheid de relatie een lunch of diner aan te bieden; openheid: uitnodigingen worden gemeld c.q. besproken in het college Zolang gesprekken of onderhandelingen niet zijn afgerond, accepteren collegeleden geen geschenken, diensten of uitnodigingen voor uitstapjes, evenementen, et cetera. Werklunches zijn toegestaan, mits de wederkerigheidsregel van toepassing is Van de gesprekken en onderhandelingen als hier bedoeld wordt een schriftelijk verslag gemaakt, waarin aanleiding, doel, gemaakte afspraken en de mate en termijn van vertrouwelijkheid worden vastgelegd. 3. Nevenfuncties en -werkzaamheden 3.1. Bestuurders vervullen geen nevenfuncties waarbij sprake is of kan zijn van strijdigheid met het belang van de gemeente of van strijdigheid c.q. belangenverstrengeling met de functie die zij binnen de gemeentelijke organisatie vervullen Bestuurders maken melding van al hun nevenfuncties, waarbij tevens wordt aangegeven of het al dan niet bezoldigde functies betreft. Deze gegevens worden openbaar gemaakt en jaarlijks geactualiseerd Bestuurders kunnen nevenfuncties vervullen uit hoofde van hun ambt ( qualitate qua ). Deze functies worden neergelegd bij het einde van de ambtstermijn. Voor dergelijke nevenfuncties geldt als voorwaarde dat zij aan ten minste één van de volgende kenmerken voldoen: de aanbeveling, voordracht, keuze of benoeming geschiedt door de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders; het betreft een functie in een orgaan waarin de gemeente deelneemt of waarvan de gemeente deel uitmaakt; er is een aantoonbaar belang voor de gemeente dat de functie wordt vervuld door een bestuurder; de bestuurder is benoemd vanuit een andere 'qualitate qua' nevenfunctie Onkosten die bestuurders maken uit hoofde van een 'qualitate qua' nevenfunctie, worden in beginsel door het desbetreffende orgaan (en dus niet door de gemeente) vergoed. Eventuele genoten vergoedingen vloeien toe aan de gemeentekas Met inachtneming van de wettelijke grenzen kunnen bestuurders ook andere nevenfuncties vervullen. Deze worden door raadsleden gemeld in de vergadering van het presidium en door collegeleden in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders Onkosten vanwege nevenfuncties die niet 'qualitate qua' worden vervuld, komen niet ten laste van de gemeente. 4. Informatie 4.1. Bestuurders gaan zorgvuldig en correct om met informatie waarover zij uit hoofde van hun ambt beschikken. Oneigenlijk gebruik van kennis, verkregen uit hoofde van het raads- of collegelidmaatschap, is niet toegestaan Bestuurders gaan vertrouwelijk om met privacygevoelige gegevens, overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens Bestuurders houden geen informatie achter, tenzij deze geheim of vertrouwelijk is en het niet geven van informatie mogelijk is op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur Bestuurders maken niet ten eigen bate of van hun persoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen informatie Collegeleden dragen er zorg voor dat zij de informatie op hun werkplek (bureau, kast, PC) zodanig beheren dat onbevoegden er geen kennis van kunnen nemen. Nota integriteit gemeente Schiermonnikoog maart

9 5. Geschenken en giften 5.1. Bestuurders nemen geen geschenken in geld aan. In het algemeen nemen zij geen geschenken aan waarvan de indruk bestaat dat een tegenprestatie wordt verwacht Geschenken en giften die bestuurders uit hoofde van hun functie ontvangen, worden gemeld en geregistreerd en zijn eigendom van de gemeente. De gemeentesecretaris zoekt hiervoor in overleg met het college een gemeentelijke bestemming Binnen redelijke grenzen behoeven geschenken en giften tot een waarde van 50,00 niet te worden gemeld en kunnen deze worden behouden Met inachtneming van het gestelde onder 5.3. worden geschenken en giften niet op het huisadres ontvangen. Indien dit toch is gebeurd, wordt dit gemeld in het presidium c.q. het college, waar een besluit over de bestemming van het geschenk wordt genomen Geschenken die bestuurders niet kunnen of willen accepteren, worden door hen geretourneerd naar de afzender, met het verzoek dergelijke geschenken niet (meer) aan te bieden Bestuurders die een presentatie, lezing o.i.d. houden die verband houdt met hun functie en hiervoor een waardering ontvangen in de vorm van een waardebon of een fles wijn, mogen deze behouden, mits de waarde ervan niet buitensporig is (zie 5.3.). Ontvangen zij hiervoor een geldbedrag hoger dan 50,00 (anders dan een vergoeding voor gemaakte onkosten), dan vloeit dit naar de gemeentekas. 6. Gemeentelijke voorzieningen 6.1. Aan bestuurders worden in algemene zin die middelen en voorzieningen ter beschikking gesteld die voor de uitoefening van hun ambt noodzakelijk zijn Gebruik van gemeentelijke eigendommen of voorzieningen voor privé-doeleinden is niet toegestaan Op basis van een gemeentelijke regeling of een overeenkomst terzake kan aan bestuurders voor zakelijk gebruik een fax, mobiele telefoon of computer in bruikleen ter beschikking worden gesteld voor de duur van hun ambtsperiode. 7. Internet- en gebruik 7.1. Gebruik van internet en dient werkgerelateerd te zijn, met dien verstande dat beperkt privé-gebruik is toegestaan Het bezoeken van sex- en pornosites en chatboxen is niet toegestaan, evenals sites die schade kunnen toebrengen aan de gemeentelijke organisatie. 8. Bestuurlijke uitgaven en declaraties 8.1. Met inachtneming van de geldende regelingen worden bestuurlijke uitgaven uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond Ter bepaling van de functionaliteit van bestuurlijke uitgaven worden de volgende criteria gehanteerd: - met de uitgave is het belang van de gemeente gediend en - de uitgave vloeit voort uit de functie De bestuurder declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed Declaraties worden afgewikkeld volgens een daartoe vastgestelde administratieve procedure Een declaratie wordt ingediend door middel van een daartoe vastgesteld formulier. Bij het formulier wordt een betalingsbewijs gevoegd en op het formulier wordt de functionaliteit van de uitgave vermeld Gemaakte kosten worden binnen drie maanden gedeclareerd. Eventuele voorschotten worden voorzover mogelijk binnen een maand afgerekend De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor een deugdelijke administratieve afhandeling en registratie van declaraties. Declaraties van bestuurders worden administratief afgehandeld door een daartoe aangewezen ambtenaar In geval van twijfel omtrent een declaratie, wordt deze voorgelegd aan de burgemeester. Zonodig wordt de declaratie ter besluitvorming aan het college c.q. aan het presidium voorgelegd. 9. Buitenlandse reizen 9.1. De bestuurder die het voornemen heeft een buitenlandse reis te maken, meldt dit voornemen aan de raad c.q. het college Uitnodigingen voor reizen worden altijd besproken in het presidium resp. het college en onder meer getoetst op het risico van belangenverstrengeling. Het gemeentelijke belang van de reis is doorslaggevend. Nota integriteit gemeente Schiermonnikoog maart

10 9.3. Van de reis wordt verslag gedaan aan de raad c.q. het college. Buitenlandse reizen worden vermeld in een jaarverslag Het ten laste van de gemeente meereizen van derden is uitsluitend toegestaan wanneer dit gebeurt op uitnodiging van de ontvangende partij en het belang van de gemeente daarmee gediend is In geval van het verlengen van een buitenlandse dienstreis voor privé-doeleinden komen de extra reis- en verblijfkosten volledig voor rekening van de bestuurder De in verband met de buitenlandse dienstreis gedane functionele uitgaven worden vergoed conform de geldende regelingen. Uitgaven worden vergoed voorzover zij redelijk en verantwoord worden geacht De hiervoor onder 9.1. t/m 9.6. genoemde bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing in geval van excursies, congressen e.d. in het buitenland. 10. Handhaving Bestuurders zijn ieder voor zich verantwoordelijk voor het naleven van deze gedragscode Indien het vermoeden bestaat dat een bestuurder zich niet aan de bepalingen van deze gedragscode houdt, stelt de burgemeester een onderzoek in. Hij kan dit doen uit eigen beweging dan wel op verzoek van een raads- of collegelid, van het college als geheel of van het presidium Indien zich interpretatieverschillen voordoen, dan bespreekt de burgemeester de desbetreffende kwestie met het betrokken raads- of collegelid. Heeft dit niet het gewenste effect dan stelt de burgemeester een en ander aan de orde, wanneer het een raadslid betreft in de vergadering van de raad, na overleg met het presidium, c.q. wanneer het een collegelid betreft in de vergadering van het college Indien het vermoeden bestaat dat er strafrechtelijke aspecten kleven aan het handelen van een raadslid, dan brengt de burgemeester dit ter kennis van het openbaar ministerie Indien het vermoeden bestaat dat de burgemeester zich niet aan de bepalingen van de gedragscode houdt, dan zijn de overige collegeleden gehouden de kwestie aan de orde te stellen in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders. 11. Slotbepaling In gevallen waarin deze gedragscode niet voorziet beslist de burgemeester, gehoord het presidium wanneer het een raadslid betreft, c.q. gehoord het college wanneer het een collegelid betreft. Indien het de burgemeester betreft beslist de raad, gehoord het college. Nota integriteit gemeente Schiermonnikoog maart

11 8. GEDRAGSCODE VOOR AMBTENAREN Dit hoofdstuk beschrijft de gedragscode voor ambtenaren van de gemeente Schiermonnikoog. Het omvat een aantal richtlijnen over integriteit. Deze richtlijnen zijn niet overal even concreet. Ook is geen volledigheid tot in detail nagestreefd. Integriteit is immers geen optelsom van regels over bijvoorbeeld het aantal kopietjes voor privé-gebruik. Het gaat om houding en gedrag. Twee belangrijke voorwaarden zijn: leidinggevenden geven het goede voorbeeld; een open cultuur, waarin zaken bespreekbaar en controleerbaar zijn. Door de VNG wordt gewerkt aan een model gedragscode voor ambtenaren. Verder zij verwezen naar het eerdergenoemde persbericht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarin onder meer het opnemen van een verplichte gedragscode in de Ambtenarenwet wordt aangekondigd. Vooralsnog is voor de gedragscode van de gemeente Schiermonnikoog de structuur van de modelcode voor bestuurders gevolgd. Wanneer wetswijziging plaatsvindt, zal deze gedragscode daaraan worden getoetst en zo nodig aangepast INLEIDING Integer handelen is meer dan het naleven van een richtlijn. Hoe zorgvuldig richtlijnen ook geformuleerd zijn, er bestaat een grijs gebied waarin het de verantwoordelijkheid blijft van de ambtenaar om de juiste keuzes te maken. Belangrijk is dat hij/zij zich bewust is van de gevolgen van zijn/haar handelen voor zowel de interne organisatie als daarbuiten. Openheid en transparant gedrag en handelen zijn in die zin sleutelbegrippen. Maar ook vertrouwen speelt een belangrijke rol. Leidinggevenden vervullen hierin een voorbeeldfunctie. Natuurlijk kan de ambtenaar voor situaties komen te staan waarbij twijfel een rol speelt en waarop de gedragscode geen antwoord geeft. In dat geval is het verstandig collega's of de leidinggevende te raadplegen. Worden zaken gesignaleerd die niet passen binnen het kader van integer handelen, dan kunnen die bespreekbaar worden gemaakt. Het werkoverleg kan daar een prima plek voor zijn. Ook kan de leidinggevende, sectordirecteur of gemeentesecretaris worden ingelicht. De naleving van deze gedragscode is een verantwoordelijkheid van elke individuele ambtenaar GEDRAGSCODE AMBTENAREN Voor zover niet met name genoemd gelden met betrekking tot integriteit en deze gedragscode alle bestaande (zie Bijlage 1) en nog te verschijnen wettelijke en CAR/UWO-bepalingen en gemeentelijke regels, richtlijnen en procedures. 1. Belangenverstrengeling 1.1. Ambtenaren zijn zich ervan bewust dat beslissingen risico s met zich mee brengen en vermijden daarom elke vorm van oneigenlijke beïnvloeding, belangenverstrengeling c.q. vriendjespolitiek of de schijn daarvan Ambtenaren realiseren zich dat zij in hun contacten met burgers, organisaties en instellingen de gemeente niet kunnen binden en houden hiermee rekening bij het doen van toezeggingen Ambtenaren nemen beslissingen waarbij hun integriteit in het gedrang kan komen in samenspraak met een collega of leidinggevende In zaken of voorstellen waarin van mogelijke belangenverstrengeling en/of persoonlijke relaties sprake is, draagt de ambtenaar zijn taken in overleg met zijn leidinggevende over aan een collega Ambtenaren doen opgave van al hun financiële belangen - waaronder aandelen, opties en dergelijke - in ondernemingen waarmee de gemeente zaken doet. Deze gegevens worden openbaar gemaakt en jaarlijks geactualiseerd. Ook toekomstige en tussentijds ontstane financiële belangen dienen te worden gemeld Ambtenaren worden gedurende een jaar na het einde van hun dienstverband uitgesloten van het tegen betaling verrichten van werkzaamheden voor de gemeente. Nota integriteit gemeente Schiermonnikoog maart

12 2. Aanbestedingen en transacties 2.1. Onderhandelingen en (vertrouwelijke) gesprekken met externe partijen, waarbij ambtenaren afspraken maken die financiële of juridische gevolgen kunnen hebben, worden altijd samen met een collega gevoerd Aanbiedingen voor lunches, diners e.d. worden door de ambtenaar beoordeeld op noodzaak of belang in relatie tot de mogelijkheid om onafhankelijk beslissingen te kunnen nemen. Als vuistregels voor deze beoordeling gelden: zorgvuldigheid: noodzaak en aard van het informele contact dient kritisch te worden bekeken en onafhankelijkheid dient te zijn gewaarborgd; wederkerigheid: de ambtenaar heeft van zijn kant namens de gemeente eveneens de mogelijkheid de relatie een lunch of diner aan te bieden; openheid: uitnodigingen worden gemeld c.q. besproken met de leidinggevende Zolang gesprekken of onderhandelingen niet zijn afgerond, accepteren ambtenaren geen geschenken, diensten of uitnodigingen voor uitstapjes, evenementen, et cetera. Werklunches zijn toegestaan, mits de wederkerigheidsregel van toepassing is Van de gesprekken en onderhandelingen als hier bedoeld wordt een schriftelijk verslag gemaakt, waarin aanleiding, doel, gemaakte afspraken en de mate en termijn van vertrouwelijkheid worden vastgelegd. 3. Nevenfuncties en -werkzaamheden 3.1. De gemeente waardeert het in algemene zin positief wanneer ambtenaren bestuurlijke functies vervullen in maatschappelijke organisaties of instellingen. In bijzondere gevallen kan de gemeentesecretaris, op verzoek van de ambtenaar en in overleg met diens leidinggevende, hiervoor bepaalde faciliteiten verlenen Ambtenaren vervullen geen nevenfuncties waarbij sprake is of kan zijn van strijdigheid met het belang van de gemeente of van strijdigheid c.q. belangenverstrengeling met de functie die zij binnen de gemeentelijke organisatie vervullen Ambtenaren maken melding van al hun nevenfuncties, waarbij tevens wordt aangegeven of het al dan niet bezoldigde functies betreft. Deze gegevens worden openbaar gemaakt en jaarlijks geactualiseerd. 4. Dienstverlening 4.1. Ambtenaren handelen in de publieke dienstverlening objectief en zorgvuldig overeenkomstig de geldende regels en procedures In geval van een aanvraag voor een vergunning, ontheffing, subsidie of ander verzoek om dienstverlening van iemand tot wie de ambtenaar in een familie- of anderszins persoonlijke relatie staat, meldt de ambtenaar dit bij zijn leidinggevende en draagt hij de behandeling over aan een collega. 5. Informatie 5.1. Ambtenaren gaan zorgvuldig en correct om met informatie waarover zij uit hoofde van hun functie beschikken. Oneigenlijk gebruik van kennis, verkregen uit hoofde van de functie, is niet toegestaan Ambtenaren gaan vertrouwelijk om met privacygevoelige gegevens, overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens Ambtenaren houden geen informatie achter, tenzij deze geheim of vertrouwelijk is en het niet geven van informatie mogelijk is op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur Ambtenaren maken niet ten eigen bate of van hun persoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen informatie Ambtenaren dragen er zorg voor dat zij de informatie op hun werkplek (bureau, kast, PC) zodanig beheren dat onbevoegden er geen kennis van kunnen nemen. 6. Geschenken en giften 6.1. Ambtenaren nemen geen geschenken in geld aan. In het algemeen nemen zij geen geschenken aan waarvan de indruk bestaat dat een tegenprestatie wordt verwacht Geschenken en giften die ambtenaren uit hoofde van hun functie ontvangen, worden gemeld en geregistreerd en zijn eigendom van de gemeente. De gemeentesecretaris zoekt hiervoor in overleg met het college een gemeentelijke bestemming Binnen redelijke grenzen behoeven geschenken en giften tot een waarde van 50,00 niet te worden gemeld en kunnen deze worden behouden. Nota integriteit gemeente Schiermonnikoog maart

13 6.4. Met inachtneming van het gestelde onder 6.3. worden geschenken en giften niet op het huisadres ontvangen. Indien dit toch is gebeurd, wordt dit gemeld aan de gemeentesecretaris, die in overleg met het college beslist over de bestemming Geschenken die ambtenaren niet kunnen of willen accepteren, worden door hen geretourneerd naar de afzender, met het verzoek dergelijke geschenken niet (meer) aan te bieden Ambtenaren die een presentatie, lezing o.i.d. houden die verband houdt met hun functie en hiervoor een waardering ontvangen in de vorm van een waardebon of een fles wijn, mogen deze behouden, mits de waarde ervan niet buitensporig is (zie 6.3.). Ontvangen zij hiervoor een geldbedrag hoger dan 50,00 (anders dan een vergoeding voor gemaakte onkosten), dan vloeit dit naar de gemeentekas. 7. Gemeentelijke voorzieningen 7.1. Aan ambtenaren worden in algemene zin die middelen en voorzieningen ter beschikking gesteld die voor de uitoefening van hun functie noodzakelijk zijn Gebruik van gemeentelijke eigendommen of voorzieningen voor privé-doeleinden is niet toegestaan. 8. Internet- en gebruik 8.1. Gebruik van internet en dient werkgerelateerd te zijn, met dien verstande dat beperkt privé-gebruik is toegestaan Het bezoeken van sex- en pornosites en chatboxen is niet toegestaan, evenals sites die schade kunnen toebrengen aan de gemeentelijke organisatie. 9. Uitgaven en declaraties 9.1. Met inachtneming van de geldende regelingen worden uitgaven ten behoeve van de gemeente uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond, een en ander ter beoordeling van de leidinggevende Ter bepaling van de functionaliteit van uitgaven worden de volgende criteria gehanteerd: - met de uitgave is het belang van de gemeente gediend èn - de uitgave vloeit voort uit de functie De ambtenaar declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed Declaraties worden afgewikkeld volgens een daartoe vastgestelde administratieve procedure Een declaratie wordt ingediend door middel van een daartoe vastgesteld formulier. Bij het formulier wordt een betalingsbewijs gevoegd en op het formulier wordt de functionaliteit van de uitgave vermeld Gemaakte kosten worden binnen drie maanden gedeclareerd. Eventuele voorschotten worden voorzover mogelijk binnen een maand afgerekend De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor een deugdelijke administratieve afhandeling en registratie van declaraties. Declaraties worden administratief afgehandeld door een daartoe aangewezen ambtenaar In geval van twijfel omtrent een declaratie, wordt deze voorgelegd aan de gemeentesecretaris. 10. Buitenlandse reizen De ambtenaar die het voornemen heeft een buitenlandse reis te maken, stelt zijn leidinggevende hiervan en kennis en meldt dit voornemen aan de gemeentesecretaris Uitnodigingen voor reizen worden altijd besproken in het managementteam/-overleg en onder meer getoetst op het risico van belangenverstrengeling. Het gemeentelijke belang van de reis is doorslaggevend Van de reis wordt verslag gedaan aan de gemeentesecretaris. Buitenlandse reizen worden vermeld in een jaarverslag Het ten laste van de gemeente meereizen van derden is uitsluitend toegestaan wanneer dit gebeurt op uitnodiging van de ontvangende partij en het belang van de gemeente daarmee gediend is In geval van het verlengen van een buitenlandse dienstreis voor privé-doeleinden komen de extra reis- en verblijfkosten volledig voor rekening van de ambtenaar De in verband met de buitenlandse dienstreis gedane functionele uitgaven worden vergoed conform de geldende regelingen. Uitgaven worden vergoed voorzover zij redelijk en verantwoord worden geacht De hiervoor onder t/m genoemde bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing in geval van excursies, congressen e.d. in het buitenland. Nota integriteit gemeente Schiermonnikoog maart

14 11. Handhaving Ambtenaren zijn ieder voor zich verantwoordelijk voor het naleven van deze gedragscode Indien het vermoeden bestaat dat een ambtenaar zich niet aan de bepalingen van deze gedragscode houdt, stelt de gemeentesecretaris een onderzoek in. Hij kan dit doen uit eigen beweging dan wel op verzoek van een leidinggevende of collega-ambtenaar Indien zich interpretatieverschillen voordoen, dan bespreekt de gemeentesecretaris de desbetreffende kwestie met de burgemeester. Heeft dit niet het gewenste effect, dan stelt de burgemeester een en ander aan de orde in de vergadering van het college Indien het vermoeden bestaat dat er strafrechtelijke aspecten kleven aan het handelen van een ambtenaar, dan brengt de gemeentesecretaris, na overleg met de burgemeester, dit ter kennis van het openbaar ministerie Indien het vermoeden bestaat dat de gemeentesecretaris zich niet aan de bepalingen van de gedragscode houdt, dan is de burgemeester gehouden de kwestie aan de orde te stellen in de vergadering van het college Indien het vermoeden bestaat dat de raadsgriffier en eventuele in de toekomst bij de griffie werkzame personen zich niet aan de bepalingen van de gedragscode houden, dan is de burgemeester dan wel de voorzitter van het presidium gehouden de kwestie aan de orde te stellen in de vergadering van het presidium. 12. Slotbepaling In gevallen waarin deze gedragscode niet voorziet beslist de gemeentesecretaris, gehoord de leidinggevende. Indien het een leidinggevende betreft overlegt de gemeentesecretaris met de burgemeester. Indien het de gemeentesecretaris betreft beslist de burgemeester, gehoord het college. Indien het de raadsgriffier en eventuele in de toekomst bij de griffie werkzame personen betreft beslist de raad, gehoord het presidium. Nota integriteit gemeente Schiermonnikoog maart

15 9. REGELINGEN De gedragscodes voorzien op een aantal onderwerpen in algemene regels, waarvan het wenselijk kan zijn en is het in een aantal gevallen wettelijk verplicht deze nader uit te werken in verordeningen, regelingen, protocollen en/of procedures. Onder verwijzing naar de in Bijlage 1 vermelde bestaande wettelijke bepalingen en regelingen, kan hierbij worden gedacht aan: een verordening voorzieningen voor raadsleden, wethouders, commissieleden, burgemeester, gemeentesecretaris, raadsgriffier en raadsfracties; een regeling nevenwerkzaamheden voor personeel; een regeling ongewenste omgangsvormen; een privacyreglement; een regeling melding financiële belangen; een protocol aanbestedingen en transacties; een protocol vergunningverlening; een regeling inkoopbeleid; een regeling gebruik mobiele telefoon; een regeling internet- en gebruik. Voorgesteld wordt, hieraan inhoud te geven door het verstrekken van afzonderlijke bestuurs- c.q. managementopdrachten, op basis van nadere prioriteitstelling door raad/college c.q. managementteam. 10. VERTROUWENSPERSOON Het beleid met betrekking tot integriteit gaat er vanuit gaat dat ieder voor zich verantwoordelijk is voor integer gedrag en handelen en voor het naleven van deze gedragscodes. Niettemin kunnen zich, alle goede bedoelingen ten spijt, situaties voordoen waarin bestuurders of ambtenaren misstanden of niet-integer gedrag of handelen willen signaleren of aan de orde stellen, waarbij zij zelf anoniem wensen te blijven. De bestaande regeling klokkenluiders voorziet in de aanwijzing van een vertrouwenspersoon: een functionaris die als zodanig binnen de gemeentelijke organisatie is aangewezen. De facto wordt dit geïnterpreteerd als een externe vertrouwenspersoon. Voorstel is, deze functionaris in algemene zin aan te wijzen als vertrouwenspersoon integriteit. 11. IMPLEMENTATIE, HANDHAVING EN EVALUATIE We zijn er niet met het vaststellen van een nota en gedragscodes. Van belang is dat integriteit werkbaar en merkbaar wordt gemaakt. Het gaat dan om drie punten: 1. Introductie 2. continuering 3. actualisering 1. Introductie Na vaststelling van de nota: zorgt het hoofd van dienst via personeelsoverleg voor bekendheid met het bestaan van het integriteitbeleid en de gedragscode; draagt P&O er zorg voor dat alle raads- en collegeleden en alle ambtenaren een exemplaar van deze nota ontvangen; dragen leidinggevenden zorg voor het ondertekenen van de schriftelijke verklaring inzake ambtseed/-belofte door het zittende personeel; dragen leidinggevenden zorg voor het afleggen van de ambtseed/-belofte van nieuwe medewerkers ten overstaan van de gemeentesecretaris. 2. Continuering De naleving van deze gedragscode is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van elke individuele bestuurder en ambtenaar in de dagelijkse praktijk van het werk. Nota integriteit gemeente Schiermonnikoog maart

16 Bestuurders en leidinggevenden hebben een voorbeeldfunctie. Leidinggevenden behoren medewerkers zo nodig op hun gedrag aan te spreken, maar ook van ambtenaren onderling mag dit worden verwacht. Tijdens sollicitatiegesprekken wordt dit onderwerp ter sprake gebracht, in ieder geval bij 'integriteitgevoelige' functies. Een kopie van deze nota zit in het introductiepakket dat nieuwe medewerkers, stagiaires, etc. van P&O ontvangen. De raadsgriffier c.q. de gemeentesecretaris dragen er zorg voor dat nieuwe raads- en collegeleden een kopie van deze nota ontvangen. Aan het onderwerp wordt onder meer aandacht besteed: tijdens introductiebijeenkomsten voor nieuw personeel; regelmatig (2 x per jaar) in het presidium, het college, het managementteam en het werkoverleg; in functionerings- en beoordelingsgesprekken. 3. Actualisering De nota en de gedragscode zullen, als zoveel zaken, aan veranderingen onderhevig zijn. Van tijd tot tijd zullen aanpassingen noodzakelijk zijn. Daarom zal jaarlijks worden bezien of de nota en/of de gedragscodes aangepast moeten worden. Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van 25 januari 2005,, L.K. Swart (voorzitter)., S.T. van der Zwaag (griffier). Nota integriteit gemeente Schiermonnikoog maart

17 Bijlage 1 Bestaande wet- en regelgeving voor raadsleden, collegeleden en ambtenaren 1A: Bestaande wet- en regelgeving voor RAADSLEDEN Gemeentewet Artikel 12 (nevenfuncties) 1. De leden van de raad maken openbaar welke andere functies dan het lidmaatschap van de raad zij vervullen. 2. Openbaarmaking geschiedt door terinzagelegging van een opgave van de in het eerste lid bedoelde functies op het gemeentehuis. Artikel 13 (incompatibiliteiten) 1. Een lid van de raad is niet tevens: a. minister; b. staatssecretaris; c. lid van de Raad van State; d. lid van de Algemene Rekenkamer; e. Nationale ombudsman; f. substituut-ombudsman als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet Nationale ombudsman; g. commissaris van de Koning; h. lid van gedeputeerde staten; i. griffier der staten; j. burgemeester; k. wethouder; l. lid van de rekenkamer; m. lid van een deelraad; n. lid van het dagelijks bestuur van een deelgemeente; o. ambtenaar, door of vanwege het gemeentebestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt Artikel 15 (verboden handelingen, inclusief gedragscode) 1. Een lid van de raad mag niet: a. als advocaat, procureur of adviseur in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de gemeente of het gemeentebestuur dan wel ten behoeve van de wederpartij van de gemeente of het gemeentebestuur; b. als gemachtigde in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de wederpartij van de gemeente of het gemeentebestuur; c. als vertegenwoordiger of adviseur werkzaam zijn ten behoeve van derden tot het met de gemeente aangaan van: 1 e overeenkomsten als bedoeld in onderdeel d; 2 e overeenkomsten tot het leveren van onroerende zaken aan de gemeente; d. rechtstreeks of middellijk een overeenkomst aangaan betreffende: 1 e het aannemen van werk ten behoeve van de gemeente; 2 e het buiten dienstbetrekking tegen beloning verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de gemeente; 3 e het leveren van roerende zaken anders dan om niet aan de gemeente; 4 e het verhuren van roerende zaken aan de gemeente; 5 e het verwerven van betwiste vorderingen ten laste van de gemeente; 6 e het van de gemeente onderhands verwerven van onroerende zaken of beperkte rechten waaraan deze zijn onderworpen; 7 e het onderhands huren of pachten van de gemeente De raad stelt voor zijn leden een gedragscode vast. Nota integriteit gemeente Schiermonnikoog maart

18 Artikel 25 (geheimhouding) 1. De raad kan op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan de raad worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat de raad haar opheft. 2. Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de geheimhouding eveneens worden opgelegd door het college, de burgemeester en een commissie, ieder ten aanzien van stukken die zij aan de raad overleggen. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt Artikel 28 (deelname aan stemming) 1. Een lid van de raad neemt niet deel aan de stemming over: a. een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken; b. de vaststelling of goedkeuring der rekening van een lichaam waaraan hij rekenplichtig is of tot welks bestuur hij behoort Een benoeming gaat iemand persoonlijk aan, wanneer hij behoort tot de personen tot wie de keuze door een voordracht of bij een herstemming is beperkt. 4. Nota integriteit gemeente Schiermonnikoog maart

19 1B: Bestaande wet- en regelgeving voor COLLEGELEDEN Gemeentewet Artikel 36b (incompatibiliteiten wethouders) 1. Een wethouder is niet tevens: a. minister; b. staatssecretaris; c. lid van de Raad van State; d. lid van de Algemene Rekenkamer; e. Nationale ombudsman; f. substituut-ombudsman als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet Nationale ombudsman; g. commissaris van de Koning; h. lid van gedeputeerde staten; i. griffier der staten; j. lid van de raad van een gemeente; k. burgemeester; l. lid van de rekenkamer; m. lid van een deelraad; n. lid van het dagelijks bestuur van een deelgemeente; o. ambtenaar, door of vanwege het gemeentebestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt; p. ambtenaar, door of vanwege het Rijk of de provincie aangesteld, tot wiens taak behoort het verrichten van werkzaamheden in het kader van het toezicht op de gemeente; q. functionaris die krachtens de wet of een algemene maatregel van bestuur het gemeentebestuur van advies dient Artikel 41b (nevenfuncties wethouders) 1. Een wethouder vervult geen nevenfuncties waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op een goede vervulling van zijn wethouderschap. 2. Een wethouder meldt zijn voornemen tot aanvaarding van een nevenfunctie aan de raad. 3. Artikel 12 is van overeenkomstige toepassing op de wethouders. Artikel 41c (verboden handelingen wethouders, inclusief gedragscode) 1. Artikel 15, eerste en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op de wethouders. 2. De raad stelt voor de wethouders een gedragscode vast. Artikel 44 (bezoldiging wethouders) Buiten hetgeen hun bij of krachtens de wet is toegekend genieten de wethouders als zodanig geen inkomsten, in welke vorm ook, ten laste van de gemeente. 4. De wethouders genieten geen vergoedingen, in welke vorm ook, voor werkzaamheden, verricht in nevenfuncties die zij vervullen uit hoofde van het wethoudersambt, ongeacht of die vergoedingen ten laste van de gemeente komen of niet. Indien deze vergoedingen worden uitgekeerd, worden zij gestort in de gemeentekas. 5. Van het bepaalde in het vierde lid kan de raad in bijzondere gevallen ontheffing verlenen. Het daartoe strekkende besluit van de raad wordt door het college aan gedeputeerde staten gezonden. Artikel 55 (geheimhouding) 1. Het college kan op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan het college worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat het college haar opheft. 2. Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de geheimhouding eveneens worden opgelegd door de burgemeester of een commissie, ten Nota integriteit gemeente Schiermonnikoog maart

20 aanzien van de stukken die zij aan het college overleggen. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt. De geheimhouding wordt in acht genomen totdat het orgaan dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel de raad haar opheft. 3. Indien het college zich ter zake van het behandelde waarvoor een verplichting tot geheimhouding geldt tot de raad heeft gericht, wordt de geheimhouding in acht genomen totdat de raad haar opheft. Artikel 66 (bezoldiging burgemeester) Buiten hetgeen hem bij of krachtens de wet is toegekend, geniet de burgemeester als zodanig geen inkomsten, in welke vorm ook, ten laste van de gemeente. 4. De burgemeester geniet geen vergoedingen, in welke vorm ook, voor werkzaamheden, verricht in nevenfuncties welke hij vervult uit hoofde van het burgemeestersambt, ongeacht of die vergoedingen ten laste van de gemeente komen of niet. Indien deze vergoedingen worden uitgekeerd, worden zij gestort in de gemeentekas. Artikel 67 (nevenfuncties burgemeester) 1. De burgemeester vervult geen nevenfuncties waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op de goede vervulling van zijn burgemeestersambt of op de handhaving van zijn onpartijdigheid en onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin. 2. De burgemeester meldt zijn voornemen tot aanvaarding van een nevenfunctie, anders dan uit hoofde van zijn burgemeestersambt, aan de raad. 3. De burgemeester maakt openbaar welke nevenfuncties hij, anders dan uit hoofde van zijn burgemeestersambt, vervult. Artikel 68 (incompatibiliteiten burgemeester) 1. Een burgemeester is niet tevens: a. minister; b. staatssecretaris; c. lid van de Raad van State; d. lid van de Algemene Rekenkamer; e. Nationale ombudsman; f. substituut-ombudsman als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet Nationale ombudsman; g. commissaris van de Koning; h. lid van gedeputeerde staten; i. griffier der staten; j. lid van een raad; k. wethouder; l. lid van de rekenkamer; m. lid van een deelraad; n. lid van het dagelijks bestuur van een deelgemeente; o. ambtenaar, door of vanwege het gemeentebestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt; p. ambtenaar, door of vanwege het Rijk of de provincie aangesteld, tot wiens taak behoort het verrichten van werkzaamheden in het kader van het toezicht op de gemeente; q. functionaris die krachtens de wet of een algemene maatregel van bestuur het gemeentebestuur van advies dient. 2. Artikel 69 (verboden handelingen burgemeester, inclusief gedragscode) 1. Artikel 15, eerste en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op de burgemeester met dien verstande dat de ontheffing, bedoeld in het tweede lid van dat artikel, wordt verleend door de commissaris van de Koning. 2. De raad stelt voor de burgemeester een gedragscode vast. Nota integriteit gemeente Schiermonnikoog maart

* Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur.

* Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur. CONCEPT-GEDRAGSCODE RAAD MAASDRIEL - rvbijlage cie ABZORG 01.06.10 (VNG model) De code bestaat uit 2 onderdelen: Deel I beschrijft een aantal kernbegrippen van integriteit ten behoeve van het bredere kader.

Nadere informatie

Verboden handelingen en gedragscode raadsleden Artikel 15 Opleggen geheimhoudingsplicht Artikel 25

Verboden handelingen en gedragscode raadsleden Artikel 15 Opleggen geheimhoudingsplicht Artikel 25 Bijlage bij het voorstel inzake de gedragscode leden van de gemeenteraad en gedragscode burgemeester en wethouders bepalingen uit de Gemeentewet over de integriteit. RAADSLEDEN Nevenfuncties Artikel 12

Nadere informatie

Gedragscode voor het college van Burgemeester en Wethouders bij de gemeente Maasdriel

Gedragscode voor het college van Burgemeester en Wethouders bij de gemeente Maasdriel De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 september 2010; gelet op artikel 41c van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de volgende: Gedragscode voor

Nadere informatie

Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten

Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten De code bestaat uit drie onderdelen. Deel I beschrijft een aantal kernbegrippen van integriteit en plaatst

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet;

gelet op het bepaalde in de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet; Gedragscode bestuurlijke integriteit politieke ambtsdragers De raad van de gemeente Castricum; Gehoord het advies van de carrousel d.d. 20 november 2014; gelet op het bepaalde in de artikelen 15 lid 3,

Nadere informatie

Gedragscode bestuurlijke integriteit ambtenaren

Gedragscode bestuurlijke integriteit ambtenaren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp gemeente

Nadere informatie

Integriteitscode Raadsleden en Raadsfracties gemeente Venlo

Integriteitscode Raadsleden en Raadsfracties gemeente Venlo Integriteitscode Raadsleden en Raadsfracties gemeente Venlo Deel I Kernbegrippen van (bestuurlijke) integriteit Leden van de gemeenteraad stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur

Nadere informatie

Wettelijke grondslag: artikel de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet;

Wettelijke grondslag: artikel de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet; Raadsbesluit Nummer: 5 Wettelijke grondslag: artikel de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet; Besloten in de raadsvergadering van: 27 maart 2014 besluit: 1. de op 11 maart 2010

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 juni 2014, volgnummer 39;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 juni 2014, volgnummer 39; Volgnummer : 39c Kenmerk : stafafdeling bestuurlijke zaken en middelen Onderwerp : integriteit De raad van de gemeente Brielle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 juni 2014, volgnummer

Nadere informatie

Gedragscode. Voor de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten.

Gedragscode. Voor de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten. Gedragscode Voor de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten. Vastgesteld in de vergadering van de Algemene Rekenkamer d.d. 20 februari 2013 Inhoud

Nadere informatie

Gedragscode. voor de leden van de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam- Voorburg

Gedragscode. voor de leden van de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam- Voorburg Gedragscode voor de leden van de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam- Voorburg Inleiding De rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam- Voorburg

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20 april 2010;

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20 april 2010; Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20 april 2010; gelet op artikel 33, lid 3 van de Waterschapswet; B E S L U

Nadere informatie

Gedragscode integriteit.

Gedragscode integriteit. Gedragscode integriteit. Medewerkers van het Drenthe College stellen bij hun handelen de kwaliteit van de dienstverlening centraal. Integriteit is daarvoor een belangrijke voorwaarde. De belangen van het

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan de commissie toetst

Voorwaarden waaraan de commissie toetst COMMISSIE BENOEMBAARHEID WETHOUDER Reglement van Orde: Artikel 14a. Benoeming wethouder 1. De voorzitter van de raad stelt een commissie Benoembaarheid wethouders in, die onderzoek verricht naar de benoembaarheid

Nadere informatie

Gedragscode integriteit voor politieke ambtsdragers

Gedragscode integriteit voor politieke ambtsdragers Gedragscode integriteit voor politieke ambtsdragers Leden van het dagelijks en algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur centraal. Integriteit

Nadere informatie

Gedragscode integriteit voor raadsleden, wethouders en de burgemeester

Gedragscode integriteit voor raadsleden, wethouders en de burgemeester Gedragscode integriteit voor raadsleden, wethouders en de burgemeester Waarom een gedragscode integriteit voor raadsleden, wethouders en de burgemeester? Het doel van deze gedragscode is om de politieke

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik 2013

Gedragscode voor de leden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik 2013 Gedragscode voor de leden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik 2013 Deel I: Kernbegrippen voor het handelen en gedrag van de wethouders en de burgemeester (de bestuurders)

Nadere informatie

Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten

Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten De Commissaris van de Koning (CdK), Gedeputeerde Staten (GS) en Provinciale Staten (PS) zijn gehouden

Nadere informatie

NOTITIE VERBODEN HANDELINGEN EN INTEGRITEIT VOOR RAADS- EN COMMISSIELEDEN

NOTITIE VERBODEN HANDELINGEN EN INTEGRITEIT VOOR RAADS- EN COMMISSIELEDEN Notitie Integriteit NOTITIE VERBODEN HANDELINGEN EN INTEGRITEIT VOOR RAADS- EN COMMISSIELEDEN Zowel in de Gemeentewet als in onze eigen gedragscode zijn regels vastgelegd voor het handelen van raads- en

Nadere informatie

Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Daar waar in de integriteitscode gesproken wordt van hij en zijn kan ook zij en haar worden gelezen. Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond De leden van het bestuur van de KNBB (hierna

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Gedragscode integriteit 2017

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Gedragscode integriteit 2017 Behoort bij raadsvoorstel 2017-378, titel: Gedragscode integriteit 2017 De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelet op Gemeentewet, artikel 15 lid 3; BESLUIT Vast te stellen de gedragscode 2017

Nadere informatie

GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN

GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN Vragen voor gesprekken van dijkgraaf en secretaris met kandidaat DB-leden Dit formulier wordt van te voren door het kandidaat DB-lid

Nadere informatie

Gedragscode Raad van Beheer

Gedragscode Raad van Beheer Gedragscode Raad van Beheer Hoofdstuk 1: Bestuur Deel I Kernbegrippen integriteit van bestuursleden Leden van het bestuur van de Raad van Beheer stellen bij hun handelen de kwaliteit van het bestuur centraal.

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2013 / 71. Naam Gedragscode Politieke Ambtdragers (2013) Publicatiedatum 25 april 2013.

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2013 / 71. Naam Gedragscode Politieke Ambtdragers (2013) Publicatiedatum 25 april 2013. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 71 Naam Gedragscode Politieke Ambtdragers (2013) Publicatiedatum 25 april 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de gedragscode bij raadsbesluit van 17 april

Nadere informatie

Bijlage bij het Statenvoorstel inzake Gedragscode integriteit bestuurders provincie Flevoland 2013 (nr. 1433105).

Bijlage bij het Statenvoorstel inzake Gedragscode integriteit bestuurders provincie Flevoland 2013 (nr. 1433105). 1 Bijlage bij het Statenvoorstel inzake Gedragscode integriteit bestuurders provincie Flevoland 2013 (nr. 1433105). Provinciale staten van Flevoland, overwegende dat: - de Provinciewet provinciale staten

Nadere informatie

Gedragscode Bestuurlijke. Integriteit. Collegeleden.

Gedragscode Bestuurlijke. Integriteit. Collegeleden. GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL Gedragscode Bestuurlijke Integriteit Collegeleden. Vastgesteld 22 januari 2004. Inwerking getreden 1 februari 2004. Deel I. Kernbegrippen van bestuurlijke integriteit - 2 - Leden

Nadere informatie

Gedragscode NVM bestuurders

Gedragscode NVM bestuurders De NVM is een organisatie met aanzienlijke financiële en maatschappelijke belangen. Dat schept verantwoordelijkheden voor de landelijke bestuurders (Algemeen bestuur en vakgroepbesturen). Het Algemeen

Nadere informatie

Onderwerp: Gedragscode bestuurlijke integriteit voor de burgemeester en de wethouders van de gemeente Lelystad 2015 vast te stellen

Onderwerp: Gedragscode bestuurlijke integriteit voor de burgemeester en de wethouders van de gemeente Lelystad 2015 vast te stellen Voorstel aan de raad Nummer: 141018797 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: M. van Kersbergen CS Concernadvies Burgemeester 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.2

Nadere informatie

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Hoofdstuk IVa. De Rekenkamer Paragraaf 1. De gemeentelijke rekenkamer Artikel 81a 1. De raad kan een rekenkamer instellen. 2. Indien de

Nadere informatie

Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Den Helder 2014

Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Den Helder 2014 Raadsbesluit Raadsvergadering d.d. : 3 rnaart 2014 Besluit nummer : RB14.0003 Onderwerp : Vaststellen Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Den Helder 2014 De raad van de gemeente Den Helder; overwegende

Nadere informatie

Bijlage 3: Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers gemeente Heerde, december 2015, versie 4.0.

Bijlage 3: Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers gemeente Heerde, december 2015, versie 4.0. 1 Inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 3 Paragraaf 2 Voorkomen van belangenverstrengeling... 3 Paragraaf 3 Informatie... 5 Paragraaf 4 Omgang met geschenken en uitnodigingen... 5 Paragraaf 5 Gebruik

Nadere informatie

Onderwerp Gedragscode bestuurlijke integriteit voor de burgemeester en de wethouders van de gemeente Lelystad 2014 vast te stellen

Onderwerp Gedragscode bestuurlijke integriteit voor de burgemeester en de wethouders van de gemeente Lelystad 2014 vast te stellen Voorstel aan de raad Nummer: 141018797 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: M. van Kersbergen CS Concernadvies Burgemeester 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.2

Nadere informatie

B DE HEEMRADEN

B DE HEEMRADEN B0601028 Sancties: als de dijkgraaf zijn verplichtingen niet nakomt of in geval van plichtsverzuim: schorsing en ontslag (artikelen 4 en 8 Rechtspositiebesluit voorzitters waterschappen); «nietigheid van

Nadere informatie

Het actualiseren van gedragscodes voor de wethouders

Het actualiseren van gedragscodes voor de wethouders CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR300505_1 12 juli 2016 Het actualiseren van gedragscodes voor de wethouders HOOFDSTUK I Aanwijzingen voor integer gedrag Integriteit van wethouders De wethouders

Nadere informatie

Handreiking gedragscode provinciale ambtenaren

Handreiking gedragscode provinciale ambtenaren Handreiking gedragscode provinciale ambtenaren De overheid is er voor de burgers. Zij verkeert vaak in een monopoliepositie: de burger die iets wil of juist niet wil, kan niet om de overheid heen. Dit

Nadere informatie

Raadsbesluit Reg. nr :

Raadsbesluit Reg. nr : Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van de burgemeester van 19-08-03; gelet op artikel 15, lid 3 Gemeentewet; gehoord de commissie Bestuurlijke Zaken; Besluit Vast te stellen de

Nadere informatie

GEDRAGSCODE POLITIEK AMBTSDRAGERS GEMEENTE ENSCHEDE 2014

GEDRAGSCODE POLITIEK AMBTSDRAGERS GEMEENTE ENSCHEDE 2014 GEDRAGSCODE POLITIEK AMBTSDRAGERS GEMEENTE ENSCHEDE 2014 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Reikwijdte 1.1 Deze gedragscode geldt voor alle politiek ambtsdragers van de gemeente Enschede, in aanvulling

Nadere informatie

SO/ Griffie. Gedragscode voor politiek ambtsdragers van de gemeente Hengelo

SO/ Griffie. Gedragscode voor politiek ambtsdragers van de gemeente Hengelo SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER SO/ Griffie AGENDANUMMER SAMENVATTING De gedragscode integriteit raadsleden werd oktober 2005 voor het laatst herzien. Als

Nadere informatie

Zakelijke relaties afgevaardigden

Zakelijke relaties afgevaardigden Agendapunt 5.4 Zakelijke relaties afgevaardigden Ten opzichte van de versie die voorgelegd is aan de Jaarvergadering 2015 zijn de volgende wijzigingen aangebracht: - de voor een toetsingscommissie bedachte

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR BESTUURDERS 2007 VASTGESTELD IN DE RAADSVERGADERING VAN 21 JUNI 2007

GEDRAGSCODE VOOR BESTUURDERS 2007 VASTGESTELD IN DE RAADSVERGADERING VAN 21 JUNI 2007 GEDRAGSCODE VOOR BESTUURDERS 2007 VASTGESTELD IN DE RAADSVERGADERING VAN 21 JUNI 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel I Kernbegrippen van bestuurlijke integriteit 3 Deel II Afspraken Uitnodigingen voor

Nadere informatie

2. Het handelen van de voorzitter of een lid van de raad van bestuur heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur.

2. Het handelen van de voorzitter of een lid van de raad van bestuur heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur. Regeling integriteit raad van bestuur UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) overweegt het volgende: Voor UWV geldt een gedragscode met de titel Vertrouwen en Verantwoordelijkheid. Afspraken

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr. 1113532,

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr. 1113532, De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr. 1113532, gelet op art. 15 lid 3 van de Gemeentewet, B E S L U I T: de volgende verordening vast te stellen:

Nadere informatie

De Gedragscode voor ambtenaren Winsum 2015

De Gedragscode voor ambtenaren Winsum 2015 De Gedragscode voor ambtenaren Winsum 2015 Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Onder ambtenaar wordt verstaan: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, sub a, van de CAR-UWO. 2. Onder het college

Nadere informatie

TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest.

TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. Algemeen Ingevolge de Gemeentewet dient elke gemeente per 1 januari 2006 te beschikken over een rekenkamer

Nadere informatie

Provinciale Staten op 6 april 2006 de Gedragscode bestuurders provincie Flevoland 2006 hebben vastgesteld;

Provinciale Staten op 6 april 2006 de Gedragscode bestuurders provincie Flevoland 2006 hebben vastgesteld; PROVINCIE FLEVOLAND Provinciale Staten van Flevoland, overwegende dat: - de Provinciewet Provinciale Staten verplicht tot het opstellen van een gedragscode voor de leden van Provinciale Staten, de Gedeputeerden

Nadere informatie

AAN DE GEMEENTERAAD. Nummer : 2012/12 Datum : 17 februari 2012 Onderwerp : Gedragscode politieke ambtsdragers. Geachte raad,

AAN DE GEMEENTERAAD. Nummer : 2012/12 Datum : 17 februari 2012 Onderwerp : Gedragscode politieke ambtsdragers. Geachte raad, Voorbereidende raadsvergadering: 6 maart 2012 Besluitvormende raadsvergadering: 27 maart 2012 Portefeuillehouder: A.B. Stapelkamp AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2012/12 Datum : 17 februari 2012 Onderwerp

Nadere informatie

G R I F F I E raadsgriffie@woerden.nl 0348-428619

G R I F F I E raadsgriffie@woerden.nl 0348-428619 G R I F F I E raadsgriffie@woerden.nl 0348-428619 Aan Afschrift aan Datum Opsteller M. Lucassen Bijlage Notitie Onderwerp Nevenactiviteiten wethouder Aan de leden van het Presidium, Op voorstel van raadslid

Nadere informatie

Invulling vacature wethouder en instelling commissie onderzoek geloofsbrieven

Invulling vacature wethouder en instelling commissie onderzoek geloofsbrieven Raad Onderwerp: V200900004 Invulling vacature wethouder en instelling commissie onderzoek geloofsbrieven Raadsvoorstel Inleiding: Op 7 januari 2009 heeft de heer Groen aangegeven dat hij per 2 februari

Nadere informatie

Nevenfuncties lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders = een handreiking voor D66-bestuurders =

Nevenfuncties lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders = een handreiking voor D66-bestuurders = Nevenfuncties lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders = een handreiking voor D66-bestuurders = Inleiding Het verrichten van functies naast je rol als volksvertegenwoordiger of bestuurder is vaak

Nadere informatie

- 1 - Gedragscode bestuurlijke integriteit. gelet op het bepaalde in de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet;

- 1 - Gedragscode bestuurlijke integriteit. gelet op het bepaalde in de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet; - 1 - Gedragscode bestuurlijke integriteit De raad van de gemeente Castricum; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 april 2010; gezien het advies van de carrousel d.d. 20 mei 2010;

Nadere informatie

Integriteit. van politieke ambtsdragers in gemeente Lingewaal 2009

Integriteit. van politieke ambtsdragers in gemeente Lingewaal 2009 Integriteit van politieke ambtsdragers in gemeente Lingewaal 2009 Integriteit van politieke ambtsdragers in gemeente Lingewaal 2009 Inleiding Politieke ambtsdragers zijn gehouden om het algemeen belang

Nadere informatie

Gedragscode politiek ambtsdragers

Gedragscode politiek ambtsdragers Gedragscode politiek ambtsdragers Inclusief wettelijke bepalingen Inhoud Preambule... 3 a. Wettelijke basis... 3 b. Doelstelling en status... 3 c. Kenbaarheid... 3 d. Werking... 3 I. Belangenverstrengeling...

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad (Raadsbesluit 14 juli 2004: beslispunt 1 aanvaard; beslispunten 2 en 3 uitgesteld tot nader orde)

Voorstel aan de Raad (Raadsbesluit 14 juli 2004: beslispunt 1 aanvaard; beslispunten 2 en 3 uitgesteld tot nader orde) Voorstel aan de Raad (Raadsbesluit 14 juli 2004: beslispunt 1 aanvaard; beslispunten 2 en 3 uitgesteld tot nader orde) Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 14-07-2004 / 137/2004 (gewijzigd) Onderwerp

Nadere informatie

De Provinciewet en de Rekenkamer

De Provinciewet en de Rekenkamer De Provinciewet en de Rekenkamer HOOFDSTUK XIa. DE BEVOEGDHEID VAN DE REKENKAMER Artikel 183 1. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het provinciebestuur

Nadere informatie

Gedragscode Bestuurders Gemeente Bergen 2007

Gedragscode Bestuurders Gemeente Bergen 2007 Gedragscode Bestuurders Gemeente Bergen 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Bergen Officiële naam regeling Gedragscode Bestuurders Gemeente Bergen 2007

Nadere informatie

Regeling nevenwerkzaamheden en financiële belangen gemeente Waalwijk

Regeling nevenwerkzaamheden en financiële belangen gemeente Waalwijk Regeling nevenwerkzaamheden en financiële belangen gemeente Waalwijk respectvol, open en eerlijk samenwerken 11/0024818 Regeling nevenwerkzaamheden en financiële belangen 1 1. Inleiding In 2003 is in de

Nadere informatie

Gedragscode voor politiek ambtsdragers van de gemeente Hengelo

Gedragscode voor politiek ambtsdragers van de gemeente Hengelo Gedragscode voor politiek ambtsdragers van de gemeente Hengelo Inleiding De gedragscode integriteit raadsleden werd oktober 2005 voor het laatst herzien. Als gevolg van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

16 februari 2004 Voorstel tot het vaststellen van de Gedragscodes voor raadsleden, fractievertegenwoordigers, wethouders en burgemeester

16 februari 2004 Voorstel tot het vaststellen van de Gedragscodes voor raadsleden, fractievertegenwoordigers, wethouders en burgemeester Bijlagen 2004 16 februari 2004 reg.nr. 03.4459 Agendanummer: C 5a Voorstel tot het vaststellen van de Gedragscodes voor raadsleden, fractievertegenwoordigers, wethouders en burgemeester Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de Ondernemingsraad van de gemeente Spijkenisse d.d. 28 februari 2007;

gelezen het voorstel van de Ondernemingsraad van de gemeente Spijkenisse d.d. 28 februari 2007; CZP&O/2007/70 De raad der gemeente Spijkenisse, voor zover het aangaat de raad waaronder begrepen steunfractieleden, het college en de griffie; burgemeester en wethouders van de gemeente Spijkenisse voor

Nadere informatie

Gelet op artikelen 15:1 tot en met 15:1g van de van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO)

Gelet op artikelen 15:1 tot en met 15:1g van de van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland Gelet op artikelen 15:1 tot en met 15:1g van de van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) Na verkregen instemming

Nadere informatie

CAZ02.048 GEDRAGSCODE VOOR BESTUURDERS VAN DE PROVINCIE FLEVOLAND

CAZ02.048 GEDRAGSCODE VOOR BESTUURDERS VAN DE PROVINCIE FLEVOLAND CAZ02.048 GEDRAGSCODE VOOR BESTUURDERS VAN DE PROVINCIE FLEVOLAND Inleiding Het doel van deze gedragscode is om bestuurders in Flevoland een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBestuurlijke integriteit

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBestuurlijke integriteit gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R4810 Inboeknummer 12bst00876 Beslisdatum B&W 15 mei 2012 Dossiernummer 12.20.151 RaadsvoorstelBestuurlijke integriteit Inleiding Het integriteitsbeleid heeft zich binnen

Nadere informatie

Besluit. Gedragscode wethouders gemeente Papendrecht. (2003) nummer 9313. De raad der gemeente Papendrecht; gelet op artikel 41c van de Gemeentewet,

Besluit. Gedragscode wethouders gemeente Papendrecht. (2003) nummer 9313. De raad der gemeente Papendrecht; gelet op artikel 41c van de Gemeentewet, Besluit (2003) nummer 9313 De raad der gemeente Papendrecht; gelet op artikel 41c van de Gemeentewet, besluit: Vast te stellen de volgende: Gedragscode wethouders gemeente Papendrecht Algemene bepalingen

Nadere informatie

Bijlage 4: 12112015 Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers gemeente Heerde, oktober 2015, versie 3.0.

Bijlage 4: 12112015 Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers gemeente Heerde, oktober 2015, versie 3.0. 1 Inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 3 Paragraaf 2 Voorkomen van belangenverstrengeling... 3 Paragraaf 3 Informatie... 4 Paragraaf 4 Omgang met geschenken en uitnodigingen... 5 Paragraaf 5 Gebruik

Nadere informatie

Gepubliceerd: De Modelgedragscode bestuurders is opgenomen als bijlage in de publicatie Integriteit van

Gepubliceerd: De Modelgedragscode bestuurders is opgenomen als bijlage in de publicatie Integriteit van Modelgedragscode bestuurders Code: 043 Titel: Modelgedragscode bestuurders Domein: bestuur en recht Uitleg: Beschrijving: Gepubliceerd: De Modelgedragscode bestuurders is opgenomen als bijlage in de publicatie

Nadere informatie

Vastgesteld 21 maart 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014

Vastgesteld 21 maart 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Onderwerp Vaststelling Regeling ambtseed of belofte Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 21 maart 2014 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Blad bekendmakingen 2014 nr 14,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 129 Besluit van 3 februari 2006 tot wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Besluit algemene rechtspositie politie, het Besluit

Nadere informatie

Scan nummer 3 van 3 - Scanpagina 1 van 8

Scan nummer 3 van 3 - Scanpagina 1 van 8 root Salland W a t e r s c h a p 7 /(]. i Nr. 2011-8719 HET ALGEMEEN BESTUUR VAN HET WATERSCHAP GROOT SALLAND Gelet op artikel 33, derde lid van de Waterschapswet, BESLUIT Vast te stellen de verordening

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen de Gedragscode integriteit raadsleden Terschelling Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Besluit: Vast te stellen de Gedragscode integriteit raadsleden Terschelling Paragraaf 1. Algemene bepalingen Raadsbesluit Onderwerp: Gedragscode integriteit raadsleden Terschelling Jaar/nummer: 2017/ Modelgedragscode Integriteit volksvertegenwoordigers De raad van de gemeente Terschelling Gelezen het voorstel

Nadere informatie

Modelgedragscode voor de gemeenteraad en deelraden van de Gemeente Amsterdam

Modelgedragscode voor de gemeenteraad en deelraden van de Gemeente Amsterdam Modelgedragscode voor de gemeenteraad en deelraden van de Gemeente Amsterdam Regels over de zuiverheid van de besluitvorming juli 2011 Inhoudsopgave Inleiding 1 1 Over de zuiverheid van de besluitvorming

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 15:1e van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling- Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO),

gelet op het bepaalde in artikel 15:1e van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling- Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO), Regeling gemeente Almere 2016 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Almere; gelet op het bepaalde in artikel 15:1e van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling- Uitwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere Regeling nevenwerkzaamheden gemeente Almere Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Almere; gelet op het bepaalde in artikel 15:1e van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling-Uitwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT GEMEENTERAADSLEDEN

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT GEMEENTERAADSLEDEN GEDRAGSCODE INTEGRITEIT GEMEENTERAADSLEDEN De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het presidium van 3 december 2015; gelet op artikel 15, derde lid, Gemeentewet, BESLUIT: Vast te

Nadere informatie

In een glazen huis. Gedragscode politiek ambtsdragers gemeente Brummen

In een glazen huis. Gedragscode politiek ambtsdragers gemeente Brummen In een glazen huis Gedragscode politiek ambtsdragers gemeente Brummen Gedragscode politiek ambtsdragers gemeente Brummen Kenmerk : RD15.0367 Versiedatum : november 2015 Vastgesteld : raadsvergadering d.d.

Nadere informatie

INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF. Waarom een integriteitsbeleid?

INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF. Waarom een integriteitsbeleid? INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF Waarom een integriteitsbeleid? Huis & Erf gaat er in principe vanuit dat onze bestuurders, medewerkers en andere betrokkenen die in naam van Huis & Erf handelen,

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

REGELING AANVAARDEN GESCHENKEN, VERGOEDINGEN EN UITNODIGINGEN 2005 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

REGELING AANVAARDEN GESCHENKEN, VERGOEDINGEN EN UITNODIGINGEN 2005 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, RIS133300_30-NOV-2005 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2005.2418 RIS 133300 REGELING AANVAARDEN GESCHENKEN, VERGOEDINGEN EN UITNODIGINGEN 2005 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op artikel

Nadere informatie

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van LTO Noord dd. 8 juni 2015

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van LTO Noord dd. 8 juni 2015 Regeling benoeming bestuursleden in de categorie ongebouwd voor het waterschapsbestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta (fusie waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden) door het Provinciaal Bestuur

Nadere informatie

Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen

Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen Collegeleden 1 mogen het vertrouwen dat zij van hun kiezers hebben gekregen, niet schaden. Collegeleden zijn voortdurend in een dubbele positie: aan

Nadere informatie

Integriteitscode medewerkers eerlijkheid vanuit jezelf. Woonwenz

Integriteitscode medewerkers eerlijkheid vanuit jezelf. Woonwenz Integriteitscode medewerkers eerlijkheid vanuit jezelf Woonwenz 10 februari 2011 Inleiding Integer handelen gaat terug naar de wortels, de cultuur van een organisatie. Daarmee bedoelen we de normen, waarden

Nadere informatie

Nr /30 Middelburg, 12 mei Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Nr /30 Middelburg, 12 mei Aan de Provinciale Staten van Zeeland Wijziging Ambtenarenreglement Zeeland 1965 en enkele andere rechtspositionele regelingen in verband met nevenwerkzaamheden Nr. POI - 597 Vergadering 29 juni 1998 Agenda nr........... Gedeputeerde met de

Nadere informatie

Gedragscode voor wethouders van de gemeente Venray Gedragscode voor wethouders van de gemeente Venray

Gedragscode voor wethouders van de gemeente Venray Gedragscode voor wethouders van de gemeente Venray Gedragscode voor wethouders van de gemeente Venray Venray, 2017 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Regels rondom (de schijn van) belangenverstrengeling 5 2. Regels rondom (de schijn van) corruptie 6 3. Regels

Nadere informatie

Gemeenteraad 6 september 2011 Gemeenteblad

Gemeenteraad 6 september 2011 Gemeenteblad Jaar: 2011 Nummer: 65 Besluit: Gemeenteraad 6 september 2011 Gemeenteblad GEDRAGSCODE VOOR DE GEMEENTERAAD 2011 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van het presidium; gelet op de bepalingen

Nadere informatie

C O N C E P T. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017, corsanummer ;

C O N C E P T. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017, corsanummer ; De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 maart 2017, corsanummer 1700033154; overwegende, dat - de behoefte bestaat een interne klachtenadviesprocedure

Nadere informatie

Modelgedragscode voor de burgemeester en voorzitters van de dagelijkse besturen van de Gemeente Amsterdam

Modelgedragscode voor de burgemeester en voorzitters van de dagelijkse besturen van de Gemeente Amsterdam Modelgedragscode voor de burgemeester en voorzitters van de dagelijkse besturen van de Gemeente Amsterdam Regels over de zuiverheid van de besluitvorming juli 2011 Inhoudsopgave Inleiding 1 1 Over de zuiverheid

Nadere informatie

Integriteitscode en klokkenluidersregeling Januari 2017

Integriteitscode en klokkenluidersregeling Januari 2017 Integriteitscode en klokkenluidersregeling Januari 2017 okkenluidersregeling Inhoud 1. Integriteitscode... 3 1.1 Uitgangspunten integriteitscode... 3 1. Respectvol gedrag... 3 2. Relaties zijn zakelijk...

Nadere informatie

Gedragswijzer Integriteit

Gedragswijzer Integriteit Gedragswijzer Integriteit juli 2014 1 Inleiding Wij zijn Velison Wonen, een woningcorporatie met ambities in Velsen. We willen waarborgen en versterken wat we al zijn: een maatschappelijk betrokken, daadkrachtige

Nadere informatie

Gedragscode voor medewerkers van Waterschap Rivierenland 2011

Gedragscode voor medewerkers van Waterschap Rivierenland 2011 Gedragscode voor medewerkers van Waterschap Rivierenland 2011 De gedragscode is een leidraad voor het integer handelen van u als waterschapsmedewerker. De code geeft de hoofdlijnen weer van de bepalingen

Nadere informatie

Bestuurscode Prins Bernhard Cultuurfonds

Bestuurscode Prins Bernhard Cultuurfonds Bestuurscode Prins Bernhard Cultuurfonds Preambule Bij het opstellen van onderhavige bestuurscode is uitgegaan van de richtlijnen die zijn vastgesteld door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) in het

Nadere informatie

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer december 2014

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer december 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 20 30 december 2014 Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Bergeijk 2014 De raad der gemeente Bergeijk; Gezien

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN Integriteitscode Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland Vastgesteld op 17 februari 2014 1 INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN 1 Inleiding... 3 2 Wie vallen er onder de code?... 3 3

Nadere informatie

Modelgedragscode voor de wethouders en leden van dagelijkse besturen van de Gemeente Amsterdam

Modelgedragscode voor de wethouders en leden van dagelijkse besturen van de Gemeente Amsterdam Modelgedragscode voor de wethouders en leden van dagelijkse besturen van de Gemeente Amsterdam Regels over de zuiverheid van de besluitvorming juli 2011 Inhoudsopgave Inleiding 1 1 Over de zuiverheid van

Nadere informatie

Gedragscode integriteit voor medewerkers Hoogheemraadschap van Rijnland

Gedragscode integriteit voor medewerkers Hoogheemraadschap van Rijnland Gedragscode integriteit voor medewerkers Hoogheemraadschap van Rijnland Rijnland wil worden gezien als een betrouwbaar, professioneel en toegankelijk waterschap, dat zichtbaar en aanspreekbaar is voor

Nadere informatie

Vergelijking gedragscode met VNG-model en model-amsterdam

Vergelijking gedragscode met VNG-model en model-amsterdam Vergelijking gedragscode met VNG-model en model-amsterdam Model VNG Model Amsterdam (raadsleden, maar m.m. toe te passen op wethouders en burgemeester) Zuiverheid besluitvorming Ieder raadslid bewaakt

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 384 Wijziging van de Provinciewet en enige andere wetten tot dualisering van de inrichting, de bevoegdheden en de werkwijze van het provinciebestuur

Nadere informatie

Gedragscode gemeenteraad. (Schijn van) belangenverstrengeling. (Schijn van) corruptie. Deze gedragscode geldt voor raadsleden en fractie-assistenten.

Gedragscode gemeenteraad. (Schijn van) belangenverstrengeling. (Schijn van) corruptie. Deze gedragscode geldt voor raadsleden en fractie-assistenten. Gemeente Soest Gedragscode gemeenteraad Deze gedragscode geldt voor raadsleden en fractie-assistenten. (Schijn van) belangenverstrengeling Artikel 1 Een raadslid mag zijn invloed en stem niet gebruiken

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2009; gelet op de

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Utrechtse Heuvelrug 2017

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Utrechtse Heuvelrug 2017 Behoort bij raadsvoorstel 2017-395 Titel: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden (2017) De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

De gedragscode voor politieke ambtsdragers Winsum 2015

De gedragscode voor politieke ambtsdragers Winsum 2015 De gedragscode voor politieke ambtsdragers Winsum 2015 Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze gedragscode geldt voor politieke ambtsdragers, zijnde de leden van de gemeenteraad, de leden van het college

Nadere informatie