gelezen het voorstel van de Ondernemingsraad van de gemeente Spijkenisse d.d. 28 februari 2007;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gelezen het voorstel van de Ondernemingsraad van de gemeente Spijkenisse d.d. 28 februari 2007;"

Transcriptie

1 CZP&O/2007/70 De raad der gemeente Spijkenisse, voor zover het aangaat de raad waaronder begrepen steunfractieleden, het college en de griffie; burgemeester en wethouders van de gemeente Spijkenisse voor zover het aangaat de ambtelijke organisatie; gelezen het voorstel van de Ondernemingsraad van de gemeente Spijkenisse d.d. 28 februari 2007; gelet op de artikelen 15, derde lid, 41c, tweede lid, 69, tweede lid van de Gemeentewet en artikel 125 quinquies van de Ambtenarenwet; gezien het advies van de commissie Algemene Zaken d.d. 4 september 2007; b e s l u i t e n: de integrale politiek-bestuurlijke en ambtelijke gedragscode vast te stellen. HOOFDSTUK I : INLEIDING Op de volgende pagina's treft u de gedragscode bestuurlijke en ambtelijke integriteit aan. Deze code is een eigen product van de gemeente dat de waarden en de identiteit van de politiek-bestuurlijke en ambtelijke organisatie, alsmede de griffie, weerspiegelt. Of de gedragscode een positief effect op de organisatie heeft, hangt niet alleen van de inhoud af maar ook van de manier waarop met de code door bestuur en ambtenaren wordt omgegaan. Waarden en normen De code dient als vertrekpunt voor een inventarisatie van waarden en normen binnen onze gemeente. Ook de toelichting (met voorbeelden) kan gebruikt worden om een discussie te starten. Zo'n inventarisatie of discussie kan leiden tot het versterken van de kernwaarden binnen onze organisatie. De gedragsvoorschriften, zoals genoemd in de volgende artikelen, zijn gebaseerd op en worden getoetst aan de volgende kernbegrippen. Dienstbaarheid Het handelen is altijd en volledig gericht op het belang van de gemeente op de organisaties en burgers die daar onderdeel van uitmaken.

2 Functionaliteit Het handelen heeft een herkenbaar verband met de functie die vervuld wordt. Onafhankelijkheid Het handelen wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, dat wil zeggen dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden. Openheid Het handelen is transparant, opdat optimale verantwoording mogelijk is en de controlerende organen volledig inzicht hebben in het handelen en de beweegredenen daarbij. Betrouwbaarheid Men moet kunnen rekenen op degenen die voor de gemeente werkzaam zijn. Afspraken worden nagekomen. Kennis en informatie waarover men uit hoofde van zijn functie beschikt, wordt aangewend voor het doel waarvoor die zijn gegeven. Zorgvuldigheid Het handelen is zodanig dat alle organisaties en burgers op gelijke wijze en met respect worden bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze worden afgewogen. In de code is een groot aantal relevante gedragsregels bijeengebracht ten aanzien van thema's waarbij de integriteit in het geding kan komen: vertrouwelijke informatie, nevenwerkzaamheden, geschenken, uitnodigingen voor reizen, gemeentelijke voorzieningen, belangen van persoonlijke betrekkingen en reageren op niet-integere zaken. Formulering van regels In de gedragscode is gekozen voor zo concreet mogelijke formuleringen. De gedragscode biedt daardoor een praktisch houvast voor zowel de politiekbestuurlijke als de ambtelijke organisatie, alsmede de griffie. Maar ook concreet geformuleerde regels laten nog ruimte voor interpretatie, zoals de regel dat vertrouwelijke gegevens worden opgeborgen als men de werkplek verlaat. Voor de één betekent dit dat stukken worden opgeborgen aan het eind van de dag, terwijl een ander al bij een korte pauze zal opruimen. In de formulering van de gedragsregels in deze gedragscode staat het wenselijke gedrag van het (politiek) bestuur en de ambtenaar centraal. Positieve formuleringen werken immers beter dan verbodsbepalingen. Andere regelgeving Het spreekt voor zich dat regelgeving van een hogere, dan wel meer specifieke, orde dan deze gedragscode voorgaat op de voorschriften van de gemeentelijke gedragscode.

3 HOOFDSTUK II : ELEMENTEN VAN INTEGRITEIT 1. Professionaliteit U beseft dat u onderdeel bent van de overheid. In deze hoedanigheid neemt u het volgende in acht: U dient het algemeen belang en probeert met uw handelen het vertrouwen in de overheid te versterken. U houdt zich aan de wettelijke voorschriften en aan algemeen aanvaarde gedragsregels. U treedt correct op tegen burgers en vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen. U discrimineert niet en verleent geen voorkeursbehandelingen. U voert uw werk op een professionele manier uit. U geeft de ambtelijke leiding en het bestuur juiste, relevante en volledige informatie. Situaties waarin u niet volgens uw professionele normen kunt werken stelt u intern aan de orde. U gaat respectvol met uw collega's en derden om. U houdt er rekening mee dat normen en waarden onderling kunnen verschillen. U bent aanspreekbaar op uw gedrag. U gaat verantwoord om met middelen van de gemeente (gelden, diensten, goederen, kennis). U vermijdt het maken van onnodige kosten. U draagt verantwoordelijkheid voor uw eigen handelen. U kunt de keuzes die u binnen uw werk maakt verantwoorden. 2. Vertrouwelijk omgaan met gevoelige informatie U gaat binnen en buiten uw werk zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van burgers, gegevens van bedrijven en instellingen, gevoelige en vertrouwelijke informatie en andere informatie die in handen van buitenstaanders de belangen van de gemeente kan schaden. U gaat functioneel om met gevoelige informatie. U respecteert de privacy van cliënten, relaties en collega's. U gebruikt financiële informatie en voorkennis van beleid voor de uitoefening van uw functie en niet voor andere doeleinden. U gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover u uit hoofde van uw ambt beschikt. U verstrekt geen geheime informatie. U houdt geen informatie achter, tenzij deze geheim of vertrouwelijk is en het niet geven van informatie mogelijk is op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur. U maakt niet ten eigen bate of ten bate van uw persoonlijke betrekkingen gebruik van de in de uitoefening van uw functie verkregen informatie. U zorgt ervoor dat stukken met vertrouwelijke gegevens veilig zijn opgeborgen als u uw werkplek verlaat en dat uw computer is afgesloten. 3. Nevenfuncties en andere privé-activiteiten U vervult geen nevenfuncties of nevenactiviteiten waarbij strijdigheid is of kan zijn met het belang van de gemeente. U maakt melding van al uw nevenfuncties waarbij tevens wordt aangegeven of de functie wel of niet bezoldigd is. Voor raads- en collegeleden worden deze gegevens openbaar gemaakt.

4 Een raadslid doet opgave van zijn financiële belangen in ondernemingen en organisaties waarmee de gemeente zakelijke betrekkingen onderhoudt. De opgave is openbaar en door derden te raadplegen. Bij privaatpublieke samenwerkingsrelaties voorkomt het raadslid (de schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen. Een oud-raadslid wordt het eerste jaar na de beëindiging van zijn ambtstermijn uitgesloten van het tegen beloning verrichten van werkzaamheden voor de gemeente. Een raadslid die familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten aan de gemeente, onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming over de betreffende opdracht. Een raadslid neemt van een aanbieder van diensten aan de gemeente geen faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kan beïnvloeden. De kosten die een raads- of collegelid maakt in verband met een nevenfunctie uit hoofde van het ambt (c.q.-nevenfunctie), worden vergoed door de gemeente. Indien daarnaast door een andere instantie in verband met die nevenfunctie kosten worden vergoed, dan meldt het betreffende lid dit aan het Seniorenconvent of het college. Een collegelid dat een nevenfunctie wil vervullen anders dan uit hoofde van het ambt, bespreekt dit voornemen in het college van burgemeester en wethouders. Een raadslid dat een andere of een (neven)functie aanvaardt, meldt dat aan de griffier die zorg draagt voor periodieke openbaarmaking van alle functies en (neven)functies. Inkomsten en vergoedingen die collegeleden en ambtenaren ontvangen uit nevenfuncties en activiteiten die worden verricht uit hoofde van hun functie bij de gemeente, worden in de gemeentekas gestort. U bent zich ervan bewust dat activiteiten die u naast uw werk verricht, het functioneren van de gemeente op een of andere manier kunnen raken. Voorbeelden van nevenactiviteiten zijn bestuursfuncties, commissariaten, vrijwilligerswerk, een eigen bedrijf en vennoot- of aandeelhouderschap. U meldt activiteiten die (kunnen) leiden tot een botsing of onverenigbaarheid met gemeentelijke belangen waar u in uw functie mee te maken hebt. U meldt een nevenactiviteit ook als deze het risico op schade of nadeel met zich mee kan brengen voor de organisatie. Zo kan uw productiviteit eronder lijden als u in uw vrije tijd bijvoorbeeld als barkeeper regelmatig tot laat in de avond aan het werk bent. U realiseert zich dat ook het oordeel van de buitenwereld van belang is. U kunt uw 'petten' misschien zonder probleem scheiden, maar als uw nevenactiviteit de schijn van belangenverstrengeling wekt, is dit ook schadelijk voor het vertrouwen in de overheid. Geschenken, aanbiedingen en incidentele vergoedingen U accepteert een geschenk alleen als uw onafhankelijke opstelling ten opzichte van de gever daardoor niet beïnvloed wordt. U gaat na of acceptatie van het geschenk verplichtingen schept voor de toekomst. U bedenkt ook hoe de buitenwereld zou kunnen aankijken tegen het aannemen van een geschenk. In veel gevallen levert dit geen probleem op. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een ceremonieel aan u overhandigd rapport van een bureau of aan bedrijfsattenties,

5 zoals kalenders en pennen. Dergelijke geschenken zijn bedoeld als blijk van waardering voor uw specifieke inspanning of de goede samenwerkingsrelatie. Een geschenk van een derde dat u in verband met uw werk hebt gekregen is in principe eigendom van de gemeente. Er wordt een gemeentelijke bestemming voor gezocht. Ambtenaren die geschenken accepteren melden dat bij hun leidinggevende. Collegeleden melden geschenken die zij accepteren in het college. Raadsleden melden geschenken die zij accepteren bij de griffier. Geschenken die naar redelijke inschatting meer dan 50,00 waard zijn accepteert u niet. U meldt ook aangeboden geschenken die u niet hebt geaccepteerd en in het vooruitzicht gestelde geschenken. Bedrijfsattenties, zoals agenda's, kalenders, pennen, muismatten en hebbedingetjes, hoeft u niet te melden. Aanbiedingen in relatie tot uw functie, voor privé-werkzaamheden, kortingen op privé-goederen en andere gunsten accepteert u niet. Geschenken en giften worden niet op het huisadres ontvangen. Indien dit toch is gebeurd, wordt dit gemeld bij de leidinggevende (ambtenaren), in het college (collegeleden) of het seniorenconvent (raadsleden). Wanneer de geschatte waarde meer is dan 50,00 wordt het geschenk geretourneerd. Geschenken die u worden aangeboden door een relatie die nog iets van u 'nodig' heeft (zoals een opdracht, vergunning, subsidie, beslissing in een bezwarenprocedure), accepteert u niet. U accepteert geen geldbedragen. Als afgesproken is dat een derde betaalt voor uw verrichtingen, gebeurt dat door middel van een factuur van de gemeente aan die derde. U vraagt nooit gunsten voor uzelf aan derden. 4. Uitnodigingen voor reizen, congressen, evenementen en diners U beoordeelt of een uitnodiging relevant is voor de gemeente. U meldt alle relevante uitnodigingen aan uw leidinggevende (ambtenaren), in het college (collegeleden) of in het seniorenconvent (raadsleden). De griffier en de gemeentesecretaris maken hiervan melding bij de burgemeester. U reist niet op kosten van derden. Als deelname aan een reis als functioneel wordt beoordeeld, dan is er sprake van een dienstreis en gelden de rijks- of gemeenteregelingen en komen de kosten ten laste van de gemeente. U neemt uw verantwoordelijkheid bij informele contacten met derden, zoals recepties en etentjes waar alcohol wordt geschonken. Zorg dat u 'nee' kunt blijven zeggen als het 'nee' moet zijn. U bent ervoor verantwoordelijk dat de leiding op de hoogte is van het reilen en zeilen binnen uw functie-uitoefening. Blijkt achteraf een uitnodiging meer te hebben omvat dan ingeschat, laat dit dan aan uw leidinggevende weten. Zowel collegeleden als ambtenaren die het voornemen hebben een buitenlandse reis te maken, hebben toestemming nodig van het college. De gemeenteraad wordt van het besluit van het college op de hoogte gesteld. Raadsleden melden het voornemen tot een buitenlandse reis bij het seniorenconvent. Zowel collegeleden als ambtenaren die het voornemen hebben van een reis melden dit en verschaffen informatie over het doel van de reis, de bijbehorende beleidsoverwegingen, de samenstelling van het gezelschap en de geraamde kosten. Soortgelijke uitnodigingen voor reizen, werkbezoeken en dergelijke op kosten van derden worden altijd besproken in het college en het

6 seniorenconvent (raadsleden) en worden onder meer getoetst op het risico van belangenverstrengeling. Het gemeentelijk belang van de reis is doorslaggevend voor de besluitvorming. Van de reis wordt een verslag opgesteld. Buitenlandse reizen worden vermeld in een jaarverslag. Het ten laste van de gemeente meereizen van de partner van een collegelid of raadslid is uitsluitend toegestaan wanneer het belang van de gemeente daarmee gediend is. Het meereizen van de partner wordt bij de besluitvorming van het college betrokken c.q. bij de oordeelsvorming door het seniorenconvent. Het anderszins meereizen van derden op kosten van de gemeente is niet toegestaan. Het meereizen van derden op eigen kosten is toegestaan en wordt in dat geval bij de besluitvorming van het college of het oordeel van het seniorenconvent betrokken. Het verlengen van een (buitenlandse) dienstreis voor privé-doeleinden is toegestaan, mits dit is betrokken bij de besluitvorming van het college of het oordeel van het seniorenconvent. De extra reis- en verblijfkosten komen volledig voor rekening van de betrokkene. De in verband met de (buitenlandse) dienstreis gedane functionele uitgaven worden vergoed conform de geldende regelingen. Uitgaven worden vergoed voor zover zij redelijk en verantwoord worden geacht. 5. Verantwoord omgaan met gemeentelijke voorzieningen en personeels- regelingen U houdt privé-gebruik van systeem, internet, (mobiele) telefoon, kopieerapparaat en dergelijke zo veel mogelijk beperkt. U zorgt ervoor dat dit uw dagelijkse werkzaamheden niet hindert. U laat uw privé-gebruik van gemeentelijke apparatuur openlijk zijn, zodat u erop kunt worden aangesproken. Anderen kunnen een andere opvatting hebben van 'beperkt gebruik' dan u. U neemt geen gemeentelijke eigendommen mee naar huis. Het lenen van eigendommen voor privé-gebruik is alleen mogelijk als u daarvoor toestemming van uw leidinggevende hebt gekregen. U doet geen privé-bestellingen via de gemeente. U verzendt geen ongefrankeerde privé-post via de gemeentelijke post. Declaraties van ambtenaren vinden plaats overeenkomstig daartoe vastgestelde voorschriften en formulieren. Bij het declaratieformulier wordt een betalingsbewijs gevoegd en op het declaratieformulier wordt de functionaliteit van de uitgave vermeld. In geval van twijfel van een declaratie van een ambtenaar wordt deze voorgelegd aan de gemeentesecretaris. Zonodig wordt de declaratie ter besluitvorming aan het college voorgelegd. Een declaratie van een collegelid of raadslid wordt ingediend door middel van een daartoe vastgesteld formulier. Bij het formulier wordt een betalingsbewijs gevoegd en op het formulier wordt de functionaliteit van de uitgave vermeld. De door een collegelid of raadslid ingediende declaratie wordt mede ondertekend door de burgemeester en door de loco-burgemeester als het een declaratie van de burgemeester betreft. De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor een deugdelijke administratieve afhandeling en registratie van declaraties. Declaraties van ambtenaren, collegeen raadsleden worden administratief afgehandeld door een daartoe aangewezen ambtenaar.

7 Verantwoord gebruik van gemeentemiddelen betekent ook: naleven van de voorschriften. 6. Belangen van familieleden, vrienden en ex-collega's U bent alert op situaties in uw werk waarin u met privé-relaties te maken krijgt. U licht uw leidinggevende (ambtenaren) of het college(collegeleden) in over aanvragen en offertes van vrienden, familieleden of bedrijven waarin familie of vrienden werkzaam zijn. U voorkomt de schijn van vriendjespolitiek en behandelt dergelijke aanvragen niet zelf. U bent terughoudend met het geven van adviezen aan bekenden in de privésfeer. U bent bedacht op botsing van belangen. U let bij het inhuren van voormalig personeel van de gemeente goed op het volgen van de juiste procedure van inhuur en aanbesteding. U kunt motiveren waarom de inhuur van voormalig personeel als zelfstandige nodig en verantwoord is. U realiseert zich hoe dat kan overkomen op de buitenwereld die geen achtergrondinformatie heeft. U bespreekt de risico's met uw leidinggevende (ambtenaren) of in het college (collegeleden). 7. Reageren op niet-integere zaken U bespreekt twijfels over de integriteit van collega's zo veel mogelijk met henzelf. Is dit niet mogelijk of leidt dit niet tot resultaat, dan licht u de leidinggevende, de vertrouwenspersoon, de burgemeester of een wethouder in. U bent ook zelf aanspreekbaar op uw handelen en uw uitlatingen. Collega's en burgers kunnen uw werkwijze en uw woorden anders ervaren dan u bedoelt. U meldt een vermoeden van fraude of corruptie bij de leidinggevende, het college of de vertrouwenspersoon in het kader van de klokkenluidersregeling. Bij vermoedens van fraude, maar ook bij andere twijfelachtige zaken, kunt u als ambtenaar gebruikmaken van de Klokkenluidersregeling. De gemeente is verplicht om een reactie te geven op uw melding. Wilt u dat niet bekend wordt dat u de misstand aankaart, dan kunt u via de vertrouwenspersoon een melding te doen. Alleen de vertrouwenspersoon is dan op de hoogte van uw identiteit. 8. Collegeleden en leidinggevenden dragen het integriteitbeleid uit U geeft als raadslid, collegelid of leidinggevende het goede voorbeeld. U bent open over uw manier van werken. U bent aanspreekbaar op uw werkwijze en uw houding naar medewerkers. Bij twijfel en vragen over de juiste handelwijze kunnen medewerkers primair bij hun leidinggevende terecht. U bespreekt twijfels en vragen over integriteit in werkverband en stimuleert medewerkers hetzelfde te doen. U bent alert op risicogevoelige situaties waarin medewerkers terecht kunnen komen en draagt bij aan hun weerbaarheid daartegen. U spreekt medewerkers aan op dubieus gedrag, maakt afspraken en treft zonodig maatregelen.

8 HOOFDSTUK III : SLOTBEPALINGEN In gevallen waarin deze code niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is, vindt bespreking daarvan in het college en/of het seniorenconvent (voor raadsleden) plaats. De code is openbaar en door derden te raadplegen en zal na vaststelling aan raadsleden, collegeleden, ambtelijke organisatie en griffie bekend worden gemaakt en verspreid, als ook in de voorlichtingskrant worden opgenomen. Overigens ontvangen de raadsleden en de leden van het college bij hun aantreden een exemplaar van de code en nieuwe personeelsleden bij hun aanstelling. Deze gedragscode treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Tegelijk met de inwerkingtreding van deze code worden de 'Gedragscode bestuurlijke integriteit voor raadsleden' en de 'Gedragscode bestuurlijke integriteit voor leden van het college', beide vastgesteld door de raad bij besluit van 2 juli 2003, en de 'Gedragscode ambtenaren gemeente Spijkenisse', vastgesteld bij besluit van het college van 15 maart 2005, ingetrokken. Aldus vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 26 september 2007 en door het college in zijn vergadering van 21 augustus de griffier, de voorzitter, mr. H.C. Landheer M. Salet de secretaris, de burgemeester, J. Pol M. Salet

* Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur.

* Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur. CONCEPT-GEDRAGSCODE RAAD MAASDRIEL - rvbijlage cie ABZORG 01.06.10 (VNG model) De code bestaat uit 2 onderdelen: Deel I beschrijft een aantal kernbegrippen van integriteit ten behoeve van het bredere kader.

Nadere informatie

Gedragscode voor het college van Burgemeester en Wethouders bij de gemeente Maasdriel

Gedragscode voor het college van Burgemeester en Wethouders bij de gemeente Maasdriel De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 september 2010; gelet op artikel 41c van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de volgende: Gedragscode voor

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 juni 2014, volgnummer 39;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 juni 2014, volgnummer 39; Volgnummer : 39c Kenmerk : stafafdeling bestuurlijke zaken en middelen Onderwerp : integriteit De raad van de gemeente Brielle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 juni 2014, volgnummer

Nadere informatie

Wettelijke grondslag: artikel de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet;

Wettelijke grondslag: artikel de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet; Raadsbesluit Nummer: 5 Wettelijke grondslag: artikel de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet; Besloten in de raadsvergadering van: 27 maart 2014 besluit: 1. de op 11 maart 2010

Nadere informatie

Gedragscode bestuurlijke integriteit ambtenaren

Gedragscode bestuurlijke integriteit ambtenaren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp gemeente

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet;

gelet op het bepaalde in de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet; Gedragscode bestuurlijke integriteit politieke ambtsdragers De raad van de gemeente Castricum; Gehoord het advies van de carrousel d.d. 20 november 2014; gelet op het bepaalde in de artikelen 15 lid 3,

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20 april 2010;

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20 april 2010; Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20 april 2010; gelet op artikel 33, lid 3 van de Waterschapswet; B E S L U

Nadere informatie

Gedragscode integriteit voor politieke ambtsdragers

Gedragscode integriteit voor politieke ambtsdragers Gedragscode integriteit voor politieke ambtsdragers Leden van het dagelijks en algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur centraal. Integriteit

Nadere informatie

Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten

Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten De code bestaat uit drie onderdelen. Deel I beschrijft een aantal kernbegrippen van integriteit en plaatst

Nadere informatie

Integriteitscode Raadsleden en Raadsfracties gemeente Venlo

Integriteitscode Raadsleden en Raadsfracties gemeente Venlo Integriteitscode Raadsleden en Raadsfracties gemeente Venlo Deel I Kernbegrippen van (bestuurlijke) integriteit Leden van de gemeenteraad stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur

Nadere informatie

Gedragscode integriteit voor raadsleden, wethouders en de burgemeester

Gedragscode integriteit voor raadsleden, wethouders en de burgemeester Gedragscode integriteit voor raadsleden, wethouders en de burgemeester Waarom een gedragscode integriteit voor raadsleden, wethouders en de burgemeester? Het doel van deze gedragscode is om de politieke

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik 2013

Gedragscode voor de leden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik 2013 Gedragscode voor de leden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik 2013 Deel I: Kernbegrippen voor het handelen en gedrag van de wethouders en de burgemeester (de bestuurders)

Nadere informatie

Gedragscode. Voor de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten.

Gedragscode. Voor de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten. Gedragscode Voor de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten. Vastgesteld in de vergadering van de Algemene Rekenkamer d.d. 20 februari 2013 Inhoud

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2013 / 71. Naam Gedragscode Politieke Ambtdragers (2013) Publicatiedatum 25 april 2013.

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2013 / 71. Naam Gedragscode Politieke Ambtdragers (2013) Publicatiedatum 25 april 2013. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 71 Naam Gedragscode Politieke Ambtdragers (2013) Publicatiedatum 25 april 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de gedragscode bij raadsbesluit van 17 april

Nadere informatie

Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Daar waar in de integriteitscode gesproken wordt van hij en zijn kan ook zij en haar worden gelezen. Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond De leden van het bestuur van de KNBB (hierna

Nadere informatie

Onderwerp Gedragscode bestuurlijke integriteit voor de burgemeester en de wethouders van de gemeente Lelystad 2014 vast te stellen

Onderwerp Gedragscode bestuurlijke integriteit voor de burgemeester en de wethouders van de gemeente Lelystad 2014 vast te stellen Voorstel aan de raad Nummer: 141018797 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: M. van Kersbergen CS Concernadvies Burgemeester 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.2

Nadere informatie

Gedragscode integriteit.

Gedragscode integriteit. Gedragscode integriteit. Medewerkers van het Drenthe College stellen bij hun handelen de kwaliteit van de dienstverlening centraal. Integriteit is daarvoor een belangrijke voorwaarde. De belangen van het

Nadere informatie

Onderwerp: Gedragscode bestuurlijke integriteit voor de burgemeester en de wethouders van de gemeente Lelystad 2015 vast te stellen

Onderwerp: Gedragscode bestuurlijke integriteit voor de burgemeester en de wethouders van de gemeente Lelystad 2015 vast te stellen Voorstel aan de raad Nummer: 141018797 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: M. van Kersbergen CS Concernadvies Burgemeester 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.2

Nadere informatie

Gedragscode Raad van Beheer

Gedragscode Raad van Beheer Gedragscode Raad van Beheer Hoofdstuk 1: Bestuur Deel I Kernbegrippen integriteit van bestuursleden Leden van het bestuur van de Raad van Beheer stellen bij hun handelen de kwaliteit van het bestuur centraal.

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Gedragscode integriteit 2017

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Gedragscode integriteit 2017 Behoort bij raadsvoorstel 2017-378, titel: Gedragscode integriteit 2017 De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelet op Gemeentewet, artikel 15 lid 3; BESLUIT Vast te stellen de gedragscode 2017

Nadere informatie

GEDRAGSCODE POLITIEK AMBTSDRAGERS GEMEENTE ENSCHEDE 2014

GEDRAGSCODE POLITIEK AMBTSDRAGERS GEMEENTE ENSCHEDE 2014 GEDRAGSCODE POLITIEK AMBTSDRAGERS GEMEENTE ENSCHEDE 2014 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Reikwijdte 1.1 Deze gedragscode geldt voor alle politiek ambtsdragers van de gemeente Enschede, in aanvulling

Nadere informatie

Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten

Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten De Commissaris van de Koning (CdK), Gedeputeerde Staten (GS) en Provinciale Staten (PS) zijn gehouden

Nadere informatie

De Gedragscode voor ambtenaren Winsum 2015

De Gedragscode voor ambtenaren Winsum 2015 De Gedragscode voor ambtenaren Winsum 2015 Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Onder ambtenaar wordt verstaan: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, sub a, van de CAR-UWO. 2. Onder het college

Nadere informatie

Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Den Helder 2014

Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Den Helder 2014 Raadsbesluit Raadsvergadering d.d. : 3 rnaart 2014 Besluit nummer : RB14.0003 Onderwerp : Vaststellen Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Den Helder 2014 De raad van de gemeente Den Helder; overwegende

Nadere informatie

Bijlage bij het Statenvoorstel inzake Gedragscode integriteit bestuurders provincie Flevoland 2013 (nr. 1433105).

Bijlage bij het Statenvoorstel inzake Gedragscode integriteit bestuurders provincie Flevoland 2013 (nr. 1433105). 1 Bijlage bij het Statenvoorstel inzake Gedragscode integriteit bestuurders provincie Flevoland 2013 (nr. 1433105). Provinciale staten van Flevoland, overwegende dat: - de Provinciewet provinciale staten

Nadere informatie

- 1 - Gedragscode bestuurlijke integriteit. gelet op het bepaalde in de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet;

- 1 - Gedragscode bestuurlijke integriteit. gelet op het bepaalde in de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet; - 1 - Gedragscode bestuurlijke integriteit De raad van de gemeente Castricum; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 april 2010; gezien het advies van de carrousel d.d. 20 mei 2010;

Nadere informatie

Gedragscode Bestuurlijke. Integriteit. Collegeleden.

Gedragscode Bestuurlijke. Integriteit. Collegeleden. GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL Gedragscode Bestuurlijke Integriteit Collegeleden. Vastgesteld 22 januari 2004. Inwerking getreden 1 februari 2004. Deel I. Kernbegrippen van bestuurlijke integriteit - 2 - Leden

Nadere informatie

Integriteitcode SEW Eerlijkheid duurt het langst

Integriteitcode SEW Eerlijkheid duurt het langst Integriteitcode SEW Eerlijkheid duurt het langst Opgesteld door: Frans Schrijver Paterswolde, 27 november 2008 Inleiding Als SEW staan we midden in de samenleving en voelen voortdurend onze maatschappelijke

Nadere informatie

Integriteit. van politieke ambtsdragers in gemeente Lingewaal 2009

Integriteit. van politieke ambtsdragers in gemeente Lingewaal 2009 Integriteit van politieke ambtsdragers in gemeente Lingewaal 2009 Integriteit van politieke ambtsdragers in gemeente Lingewaal 2009 Inleiding Politieke ambtsdragers zijn gehouden om het algemeen belang

Nadere informatie

Gedragscode NVM bestuurders

Gedragscode NVM bestuurders De NVM is een organisatie met aanzienlijke financiële en maatschappelijke belangen. Dat schept verantwoordelijkheden voor de landelijke bestuurders (Algemeen bestuur en vakgroepbesturen). Het Algemeen

Nadere informatie

Gedragscode voor medewerkers van Waterschap Rivierenland 2011

Gedragscode voor medewerkers van Waterschap Rivierenland 2011 Gedragscode voor medewerkers van Waterschap Rivierenland 2011 De gedragscode is een leidraad voor het integer handelen van u als waterschapsmedewerker. De code geeft de hoofdlijnen weer van de bepalingen

Nadere informatie

Gedragscode Integriteit Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Gedragscode Integriteit Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden Gedragscode Integriteit Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 1. Goed werknemerschap U beseft dat u voor de gemeenschap werkt en uit gemeenschapsgeld wordt betaald. U dient het algemeen belang

Nadere informatie

AAN DE GEMEENTERAAD. Nummer : 2012/12 Datum : 17 februari 2012 Onderwerp : Gedragscode politieke ambtsdragers. Geachte raad,

AAN DE GEMEENTERAAD. Nummer : 2012/12 Datum : 17 februari 2012 Onderwerp : Gedragscode politieke ambtsdragers. Geachte raad, Voorbereidende raadsvergadering: 6 maart 2012 Besluitvormende raadsvergadering: 27 maart 2012 Portefeuillehouder: A.B. Stapelkamp AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2012/12 Datum : 17 februari 2012 Onderwerp

Nadere informatie

LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE

LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE Vastgesteld d.d. 21-10-2008 Gewijzigd d.d. 08-10-2009 Inleiding Laurentius wil voor de medewerkers, klanten en samenwerkingspartners een professionele, toegankelijke en betrouwbare

Nadere informatie

Zakelijke relaties afgevaardigden

Zakelijke relaties afgevaardigden Agendapunt 5.4 Zakelijke relaties afgevaardigden Ten opzichte van de versie die voorgelegd is aan de Jaarvergadering 2015 zijn de volgende wijzigingen aangebracht: - de voor een toetsingscommissie bedachte

Nadere informatie

2. Het handelen van de voorzitter of een lid van de raad van bestuur heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur.

2. Het handelen van de voorzitter of een lid van de raad van bestuur heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur. Regeling integriteit raad van bestuur UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) overweegt het volgende: Voor UWV geldt een gedragscode met de titel Vertrouwen en Verantwoordelijkheid. Afspraken

Nadere informatie

Het actualiseren van gedragscodes voor de wethouders

Het actualiseren van gedragscodes voor de wethouders CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR300505_1 12 juli 2016 Het actualiseren van gedragscodes voor de wethouders HOOFDSTUK I Aanwijzingen voor integer gedrag Integriteit van wethouders De wethouders

Nadere informatie

Raadsbesluit Reg. nr :

Raadsbesluit Reg. nr : Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van de burgemeester van 19-08-03; gelet op artikel 15, lid 3 Gemeentewet; gehoord de commissie Bestuurlijke Zaken; Besluit Vast te stellen de

Nadere informatie

Gedragscode Bestuurders Gemeente Bergen 2007

Gedragscode Bestuurders Gemeente Bergen 2007 Gedragscode Bestuurders Gemeente Bergen 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Bergen Officiële naam regeling Gedragscode Bestuurders Gemeente Bergen 2007

Nadere informatie

NOTITIE VERBODEN HANDELINGEN EN INTEGRITEIT VOOR RAADS- EN COMMISSIELEDEN

NOTITIE VERBODEN HANDELINGEN EN INTEGRITEIT VOOR RAADS- EN COMMISSIELEDEN Notitie Integriteit NOTITIE VERBODEN HANDELINGEN EN INTEGRITEIT VOOR RAADS- EN COMMISSIELEDEN Zowel in de Gemeentewet als in onze eigen gedragscode zijn regels vastgelegd voor het handelen van raads- en

Nadere informatie

Gedragscode integriteit voor medewerkers Hoogheemraadschap van Rijnland

Gedragscode integriteit voor medewerkers Hoogheemraadschap van Rijnland Gedragscode integriteit voor medewerkers Hoogheemraadschap van Rijnland Rijnland wil worden gezien als een betrouwbaar, professioneel en toegankelijk waterschap, dat zichtbaar en aanspreekbaar is voor

Nadere informatie

Gedragscode Voor ambtenaren van de gemeente Baarn

Gedragscode Voor ambtenaren van de gemeente Baarn Gedragscode Voor ambtenaren van de gemeente Baarn Gemeente Baarn December 2011 1 1. Inleiding Waarom een gedragscode? De samenleving heeft bepaalde verwachtingen van een ambtenaar. Ook in de relatie tussen

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan de commissie toetst

Voorwaarden waaraan de commissie toetst COMMISSIE BENOEMBAARHEID WETHOUDER Reglement van Orde: Artikel 14a. Benoeming wethouder 1. De voorzitter van de raad stelt een commissie Benoembaarheid wethouders in, die onderzoek verricht naar de benoembaarheid

Nadere informatie

Provinciale Staten op 6 april 2006 de Gedragscode bestuurders provincie Flevoland 2006 hebben vastgesteld;

Provinciale Staten op 6 april 2006 de Gedragscode bestuurders provincie Flevoland 2006 hebben vastgesteld; PROVINCIE FLEVOLAND Provinciale Staten van Flevoland, overwegende dat: - de Provinciewet Provinciale Staten verplicht tot het opstellen van een gedragscode voor de leden van Provinciale Staten, de Gedeputeerden

Nadere informatie

i". j Gedragscode voor ambtenaren van de gemeente Maasdriel MAASDRIEL Het college van de gemeente Maasdriel; gelet op artikel 15:1 van de CAR/UWO;

i. j Gedragscode voor ambtenaren van de gemeente Maasdriel MAASDRIEL Het college van de gemeente Maasdriel; gelet op artikel 15:1 van de CAR/UWO; i". j Gedragscode voor ambtenaren van de gemeente Maasdriel Het college van de gemeente Maasdriel; gelet op artikel 15:1 van de CAR/UWO; gezien het positief oordeel van de Ondernemingsraad; besluit: vast

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR BESTUURDERS 2007 VASTGESTELD IN DE RAADSVERGADERING VAN 21 JUNI 2007

GEDRAGSCODE VOOR BESTUURDERS 2007 VASTGESTELD IN DE RAADSVERGADERING VAN 21 JUNI 2007 GEDRAGSCODE VOOR BESTUURDERS 2007 VASTGESTELD IN DE RAADSVERGADERING VAN 21 JUNI 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel I Kernbegrippen van bestuurlijke integriteit 3 Deel II Afspraken Uitnodigingen voor

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 48253 19 april 2016 Gedragscode voor de medewerkers van de gemeente Rotterdam 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

GEDRAGSCODE AMBTELIJKE INTEGRITEIT 2006

GEDRAGSCODE AMBTELIJKE INTEGRITEIT 2006 GEDRAGSCODE AMBTELIJKE INTEGRITEIT 2006 Burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 125 van de Ambtenarenwet; BESLUITEN: vast te stellen de

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad (Raadsbesluit 14 juli 2004: beslispunt 1 aanvaard; beslispunten 2 en 3 uitgesteld tot nader orde)

Voorstel aan de Raad (Raadsbesluit 14 juli 2004: beslispunt 1 aanvaard; beslispunten 2 en 3 uitgesteld tot nader orde) Voorstel aan de Raad (Raadsbesluit 14 juli 2004: beslispunt 1 aanvaard; beslispunten 2 en 3 uitgesteld tot nader orde) Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 14-07-2004 / 137/2004 (gewijzigd) Onderwerp

Nadere informatie

Gemeenteraad 6 september 2011 Gemeenteblad

Gemeenteraad 6 september 2011 Gemeenteblad Jaar: 2011 Nummer: 65 Besluit: Gemeenteraad 6 september 2011 Gemeenteblad GEDRAGSCODE VOOR DE GEMEENTERAAD 2011 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van het presidium; gelet op de bepalingen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr. 1113532,

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr. 1113532, De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr. 1113532, gelet op art. 15 lid 3 van de Gemeentewet, B E S L U I T: de volgende verordening vast te stellen:

Nadere informatie

Gedragscode. voor de leden van de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam- Voorburg

Gedragscode. voor de leden van de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam- Voorburg Gedragscode voor de leden van de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam- Voorburg Inleiding De rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam- Voorburg

Nadere informatie

Besluit. Gedragscode wethouders gemeente Papendrecht. (2003) nummer 9313. De raad der gemeente Papendrecht; gelet op artikel 41c van de Gemeentewet,

Besluit. Gedragscode wethouders gemeente Papendrecht. (2003) nummer 9313. De raad der gemeente Papendrecht; gelet op artikel 41c van de Gemeentewet, Besluit (2003) nummer 9313 De raad der gemeente Papendrecht; gelet op artikel 41c van de Gemeentewet, besluit: Vast te stellen de volgende: Gedragscode wethouders gemeente Papendrecht Algemene bepalingen

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR147186_1. 29 maart 2016. Officiële uitgave van Hoogeveen. Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen, b e s l u i t e n :

CVDR. Nr. CVDR147186_1. 29 maart 2016. Officiële uitgave van Hoogeveen. Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen, b e s l u i t e n : CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR147186_1 29 maart 2016 Gedragscode voor ambtenaren bij de gemeente Hoogeveen Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen, b e s l u i t e n : gelet op: het gestelde

Nadere informatie

Vergelijking gedragscode met VNG-model en model-amsterdam

Vergelijking gedragscode met VNG-model en model-amsterdam Vergelijking gedragscode met VNG-model en model-amsterdam Model VNG Model Amsterdam (raadsleden, maar m.m. toe te passen op wethouders en burgemeester) Zuiverheid besluitvorming Ieder raadslid bewaakt

Nadere informatie

Gedragscode voor politiek ambtsdragers van de gemeente Hengelo

Gedragscode voor politiek ambtsdragers van de gemeente Hengelo Gedragscode voor politiek ambtsdragers van de gemeente Hengelo Inleiding De gedragscode integriteit raadsleden werd oktober 2005 voor het laatst herzien. Als gevolg van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Arnhem. Nr. 211 23 juli 2015 Gedragscode voor ambtenaren bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem 1.

Nadere informatie

INTEGRITEITCODE WOONBEDRIJF IEDER1. integriteitcode d.d. 1 januari 2014 Pagina 1 van 6

INTEGRITEITCODE WOONBEDRIJF IEDER1. integriteitcode d.d. 1 januari 2014 Pagina 1 van 6 INTEGRITEITCODE WOONBEDRIJF IEDER1 integriteitcode d.d. 1 januari 2014 Pagina 1 van 6 Inleiding Woonbedrijf ieder1 is een dynamische maatschappelijke organisatie die klantgericht en vernieuwend haar diensten

Nadere informatie

16 februari 2004 Voorstel tot het vaststellen van de Gedragscodes voor raadsleden, fractievertegenwoordigers, wethouders en burgemeester

16 februari 2004 Voorstel tot het vaststellen van de Gedragscodes voor raadsleden, fractievertegenwoordigers, wethouders en burgemeester Bijlagen 2004 16 februari 2004 reg.nr. 03.4459 Agendanummer: C 5a Voorstel tot het vaststellen van de Gedragscodes voor raadsleden, fractievertegenwoordigers, wethouders en burgemeester Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Gedragscode 2015 voor ambtenaren werkzaam bij de gemeente Noordoostpolder. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder,

Gedragscode 2015 voor ambtenaren werkzaam bij de gemeente Noordoostpolder. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordoostpolder. Nr. 124784 22 december 2015 Gedragscode 2015 voor ambtenaren werkzaam bij de gemeente Noordoostpolder Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Integriteitscode SEW. Eerlijkheid duurt het langst

Integriteitscode SEW. Eerlijkheid duurt het langst Integriteitscode SEW Eerlijkheid duurt het langst evaluatie 15 december 2015 Inleiding Als SEW staan we midden in de samenleving en voelen voortdurend onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat is

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 15:1e van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling- Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO),

gelet op het bepaalde in artikel 15:1e van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling- Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO), Regeling gemeente Almere 2016 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Almere; gelet op het bepaalde in artikel 15:1e van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling- Uitwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere Regeling nevenwerkzaamheden gemeente Almere Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Almere; gelet op het bepaalde in artikel 15:1e van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling-Uitwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Scan nummer 3 van 3 - Scanpagina 1 van 8

Scan nummer 3 van 3 - Scanpagina 1 van 8 root Salland W a t e r s c h a p 7 /(]. i Nr. 2011-8719 HET ALGEMEEN BESTUUR VAN HET WATERSCHAP GROOT SALLAND Gelet op artikel 33, derde lid van de Waterschapswet, BESLUIT Vast te stellen de verordening

Nadere informatie

Gedragscode voor de Hoornse medewerkers

Gedragscode voor de Hoornse medewerkers Gedragscode voor de Hoornse medewerkers Inleiding. Het begrip integriteit staat hoog op de maatschappelijke agenda. Ook in de media wordt aan dit onderwerp veel aandacht gegeven. De aanleiding is echter

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Gedragscode integriteit

GEMEENTE HOOGEVEEN. Gedragscode integriteit GEMEENTE HOOGEVEEN 1. Goed ambtenaarschap Gedragscode integriteit U beseft dat u onderdeel bent van de overheid. U dient het algemeen belang en probeert met uw handelen het vertrouwen in de overheid te

Nadere informatie

Handreiking gedragscode provinciale ambtenaren

Handreiking gedragscode provinciale ambtenaren Handreiking gedragscode provinciale ambtenaren De overheid is er voor de burgers. Zij verkeert vaak in een monopoliepositie: de burger die iets wil of juist niet wil, kan niet om de overheid heen. Dit

Nadere informatie

SO/ Griffie. Gedragscode voor politiek ambtsdragers van de gemeente Hengelo

SO/ Griffie. Gedragscode voor politiek ambtsdragers van de gemeente Hengelo SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER SO/ Griffie AGENDANUMMER SAMENVATTING De gedragscode integriteit raadsleden werd oktober 2005 voor het laatst herzien. Als

Nadere informatie

INTEGRITEITCODE. Formeel vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 21 november 2016

INTEGRITEITCODE. Formeel vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 21 november 2016 INTEGRITEITCODE Formeel vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 21 november 2016 1 Inleiding Woonbedrijf ieder1 is een dynamische maatschappelijke organisatie die klantgericht

Nadere informatie

Gedragscode integriteit voor ambtenaren, uitzendkrachten en ander tijdelijk personeel als ook voor stagiaires

Gedragscode integriteit voor ambtenaren, uitzendkrachten en ander tijdelijk personeel als ook voor stagiaires Gedragscode integriteit voor ambtenaren, uitzendkrachten en ander tijdelijk personeel als ook voor stagiaires Vastgesteld bij besluit van B&W d.d. 22 augustus 2017 De gemeenteraad heeft voor zichzelf en

Nadere informatie

B DE HEEMRADEN

B DE HEEMRADEN B0601028 Sancties: als de dijkgraaf zijn verplichtingen niet nakomt of in geval van plichtsverzuim: schorsing en ontslag (artikelen 4 en 8 Rechtspositiebesluit voorzitters waterschappen); «nietigheid van

Nadere informatie

Gedragscode ambtenaren Zaanstad

Gedragscode ambtenaren Zaanstad Gedragscode ambtenaren Zaanstad Inleiding Gedragscode naast de ambtseed Zaanstad heeft een samenhangend integriteitbeleid met ondermeer de ambtseed, training morele oordeelsvorming, regelingen op het gebied

Nadere informatie

Bijlage 3: Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers gemeente Heerde, december 2015, versie 4.0.

Bijlage 3: Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers gemeente Heerde, december 2015, versie 4.0. 1 Inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 3 Paragraaf 2 Voorkomen van belangenverstrengeling... 3 Paragraaf 3 Informatie... 5 Paragraaf 4 Omgang met geschenken en uitnodigingen... 5 Paragraaf 5 Gebruik

Nadere informatie

CAZ02.048 GEDRAGSCODE VOOR BESTUURDERS VAN DE PROVINCIE FLEVOLAND

CAZ02.048 GEDRAGSCODE VOOR BESTUURDERS VAN DE PROVINCIE FLEVOLAND CAZ02.048 GEDRAGSCODE VOOR BESTUURDERS VAN DE PROVINCIE FLEVOLAND Inleiding Het doel van deze gedragscode is om bestuurders in Flevoland een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT GEMEENTERAADSLEDEN

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT GEMEENTERAADSLEDEN GEDRAGSCODE INTEGRITEIT GEMEENTERAADSLEDEN De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het presidium van 3 december 2015; gelet op artikel 15, derde lid, Gemeentewet, BESLUIT: Vast te

Nadere informatie

Gepubliceerd: De Modelgedragscode bestuurders is opgenomen als bijlage in de publicatie Integriteit van

Gepubliceerd: De Modelgedragscode bestuurders is opgenomen als bijlage in de publicatie Integriteit van Modelgedragscode bestuurders Code: 043 Titel: Modelgedragscode bestuurders Domein: bestuur en recht Uitleg: Beschrijving: Gepubliceerd: De Modelgedragscode bestuurders is opgenomen als bijlage in de publicatie

Nadere informatie

Gedragscode Gemeente Oosterhout Gedragscode 1. Algemene bepalingen

Gedragscode Gemeente Oosterhout Gedragscode 1. Algemene bepalingen Gedragscode Gemeente Oosterhout Gedragscode 1. Algemene bepalingen 1.1 De gedragscode is openbaar en door derden te raadplegen; 1.2 a. Elke individuele medewerker ontvangt een exemplaar van deze gedragscode

Nadere informatie

REGELING NEVENWERKZAAMHEDEN EN FINANCIËLE BELANGEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag,

REGELING NEVENWERKZAAMHEDEN EN FINANCIËLE BELANGEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, RIS297971 REGELING NEVENWERKZAAMHEDEN EN FINANCIËLE BELANGEN DEN HAAG 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, gelet op de artikelen 15:1e en 15:1f van de Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Modelgedragscode voor ambtenaren bij de gemeente Lelystad

Modelgedragscode voor ambtenaren bij de gemeente Lelystad Modelgedragscode voor ambtenaren bij de gemeente Lelystad 1. Goed ambtenaarschap U beseft dat u onderdeel bent van de overheid. U dient het algemeen belang en probeert met uw handelen het vertrouwen in

Nadere informatie

Regeling nevenwerkzaamheden en financiële belangen gemeente Waalwijk

Regeling nevenwerkzaamheden en financiële belangen gemeente Waalwijk Regeling nevenwerkzaamheden en financiële belangen gemeente Waalwijk respectvol, open en eerlijk samenwerken 11/0024818 Regeling nevenwerkzaamheden en financiële belangen 1 1. Inleiding In 2003 is in de

Nadere informatie

De gedragscode voor politieke ambtsdragers Winsum 2015

De gedragscode voor politieke ambtsdragers Winsum 2015 De gedragscode voor politieke ambtsdragers Winsum 2015 Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze gedragscode geldt voor politieke ambtsdragers, zijnde de leden van de gemeenteraad, de leden van het college

Nadere informatie

Integriteitscode Noordwijkse Woningstichting (NWS)

Integriteitscode Noordwijkse Woningstichting (NWS) Integriteitscode Noordwijkse Woningstichting (NWS) Bestuurlijk vastgesteld d.d. 22 september 2009 Integriteitscode pagina 1 van 8 Inleiding Integer met elkaar omgaan is de basis van de manier van werken

Nadere informatie

Zo gaat dat in Uithoorn!

Zo gaat dat in Uithoorn! Zo gaat dat in Uithoorn! Gedragscode van de gemeente Uithoorn Voorwoord Iedere medewerker bij de gemeente Uithoorn is uniek. Maar een aantal kernwaarden delen wij met elkaar. Daarmee krijgt onze organisatie

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2010 Nr. 71

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2010 Nr. 71 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2010 Nr. 71 Herdruk Gedragscode voor burgemeester en wethouders (raadsbesluit van 1 april 2004, waarin opgenomen het raadsbesluit van29 juni 2010) De raad der gemeente Utrecht,

Nadere informatie

Gelet op artikelen 15:1 tot en met 15:1g van de van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO)

Gelet op artikelen 15:1 tot en met 15:1g van de van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland Gelet op artikelen 15:1 tot en met 15:1g van de van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) Na verkregen instemming

Nadere informatie

INTEGRITEITCODE WONINGSTICHTING DE VOORZORG

INTEGRITEITCODE WONINGSTICHTING DE VOORZORG INTEGRITEITCODE WONINGSTICHTING DE VOORZORG Versie: 27 maart 2007 Integriteitcode Woningstichting De Voorzorg 1. Algemeen 1.1. Bestaande wet- en regelgeving wordt toegepast en gerespecteerd. De directeur-bestuurder,

Nadere informatie

Gedragscode voor wethouders van de gemeente Venray Gedragscode voor wethouders van de gemeente Venray

Gedragscode voor wethouders van de gemeente Venray Gedragscode voor wethouders van de gemeente Venray Gedragscode voor wethouders van de gemeente Venray Venray, 2017 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Regels rondom (de schijn van) belangenverstrengeling 5 2. Regels rondom (de schijn van) corruptie 6 3. Regels

Nadere informatie

INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF. Waarom een integriteitsbeleid?

INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF. Waarom een integriteitsbeleid? INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF Waarom een integriteitsbeleid? Huis & Erf gaat er in principe vanuit dat onze bestuurders, medewerkers en andere betrokkenen die in naam van Huis & Erf handelen,

Nadere informatie

Reglement van Orde rekenkamercommissie Soest

Reglement van Orde rekenkamercommissie Soest Reglement van Orde rekenkamercommissie Soest In overeenstemming met artikel 3.1 van de Verordening Rekenkamercommissie Gemeente Soest 2007 heeft de rekenkamercommissie Soest ten behoeve van vergaderingen

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE Colofon: Vastgesteld door Bestuur: Ingestemd door MR: Goedgekeurd door RvT:

INTEGRITEITSCODE Colofon: Vastgesteld door Bestuur: Ingestemd door MR: Goedgekeurd door RvT: INTEGRITEITSCODE Colofon: Vastgesteld door Bestuur: november 2015 Ingestemd door MR: december 2015 Goedgekeurd door RvT: december 2015 1 Bedoeling De integriteitscode van Het Baken Almere betreft de uitgangspunten

Nadere informatie

Allen hierboven genoemde betrokkenen mogen rekenen op een duidelijk, behulpzaam en toegankelijk apparaat.

Allen hierboven genoemde betrokkenen mogen rekenen op een duidelijk, behulpzaam en toegankelijk apparaat. Gedragscode Prins Claus Fonds 3 Prins Claus Fonds Jaarverslag 2002 Zo zijn onze manieren! Inleiding Een gedragscode voor het Prins Claus Fonds dient rekening te houden met de aard van de organisatie, het

Nadere informatie

Integriteitscode en. klokkenluidersregeling. R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Integriteitscode en. klokkenluidersregeling. R.K. Woningbouwvereniging Zeist Integriteitscode en klokkenluidersregeling Versie 1, 11 januari 2010 Inleiding: waarom een integriteitbeleid Integer handelen behoort tot de cultuur van onze organisatie. Dit zijn de normen, waarden en

Nadere informatie

Integriteitscode van de Hogeschool van Amsterdam

Integriteitscode van de Hogeschool van Amsterdam Integriteitscode van de Hogeschool van Amsterdam Amsterdam mei 2010 Preambule Bij de uitoefening van de werkzaamheden kunnen medewerkers van de hogeschool - ongeacht hun functie - en (leden van) haar organen

Nadere informatie

De Bilt - Gedragscode voor ambtenaren en overige medewerkers van de gemeente De Bilt

De Bilt - Gedragscode voor ambtenaren en overige medewerkers van de gemeente De Bilt GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente De Bilt. Nr. 78882 22 december 2014 De Bilt - Gedragscode voor ambtenaren en overige medewerkers van de gemeente De Bilt Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. rv 116 Bestuursdienst BSD/2014.1069 RIS 278107_111120

Gemeente Den Haag. rv 116 Bestuursdienst BSD/2014.1069 RIS 278107_111120 Gemeente Den Haag rv 116 Bestuursdienst BSD/2014.1069 RIS 278107_111120 Voorstel van het college inzake vaststellen Verordening rechtspositie burgemeester 2015 Inleiding De VNG heeft de Modelverordening

Nadere informatie

Gedragscode DeVries Bewindvoering

Gedragscode DeVries Bewindvoering DeVries Bewindvoering Postbus 1485 1430 BL Aalsmeer M 06 37475869 E info@devriesbewindvoering.nl DeVries Bewindvoering Elke organisatie heeft omgangsregels. Omgangsregels zijn formele of informele afspraken

Nadere informatie

NOTA INTEGRITEIT GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG MET GEDRAGSCODES VOOR BESTUURDERS & AMBTENAREN

NOTA INTEGRITEIT GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG MET GEDRAGSCODES VOOR BESTUURDERS & AMBTENAREN NOTA INTEGRITEIT GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG MET GEDRAGSCODES VOOR BESTUURDERS & AMBTENAREN Inhoud 1. Aanleiding 3 2. Inleiding 3 3. Doelstelling 3 4. Begripsomschrijving 3 5. Kernbegrippen 3 6. Ambtseed/-belofte

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE ROC Leiden

INTEGRITEITSCODE ROC Leiden INTEGRITEITSCODE ROC Leiden Dit document is onlosmakelijk verbonden met: de branchecode Goed bestuur in het mbo (ingaande 1 augustus 2014); de Statuten van de Stichting ROC Leiden (17 oktober 2014 2014);

Nadere informatie

Gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Venray. Gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Venray

Gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Venray. Gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Venray Gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Venray Venray, 2017 1 2 Inhoudsopgave Inleiding 1. Regels rondom (de schijn van) belangenverstrengeling 6 2. Regels rondom (de schijn van) corruptie 8 3.

Nadere informatie