Georganiseerd overleg sector Defensie (SOD) briefnummer AFR/ zaaknummer ZD status X Behandel Informatie Pieptermijn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Georganiseerd overleg sector Defensie (SOD) email 02-12-2009 briefnummer AFR/09.00711 zaaknummer ZD.931.1 status X Behandel Informatie Pieptermijn"

Transcriptie

1 Aan d.t.v. Georganiseerd overleg sector Defensie (SOD) briefnummer AFR/ zaaknummer ZD status X Behandel Informatie Pieptermijn De leden van de werkgroep Algemene Rechtspositie / Financiële Rechtspositie de Secretaris SOD Ministerie van Defensie Hoofddirectie Personeel Directie Personeelsbeleid Afdeling Personeelsbeleid en Rechtspositie Bezoekadres: Binckhorsthof Binckhorstlaan 135 Postadres: MPC 58 L Postbus ES Den Haag i.a.a. de leden van de Sectorcommissie Defensie Datum 1 december 2009 Ons kenmerk BS/ Onderwerp Wijzigingsbesluit betreffende arbeidstijdenregelgeving Als uitvloeisel van het overleg in het technisch werkverband ATW bied ik u hierbij in bijlage aan een concept-wijzigingsbesluit van het AMAR en het BARD als gevolg van de vereenvoudiging van de Arbeidstijdenwet.Tevens is gevoegd een voorstel tot wijziging van de beleidsregel werk- en rusttijden Defensie. In het technisch werkverband zijn de volgende bespreekpunten naar voren gekomen. Geen zelfdragend karakter meer In het wijzigingsvoorstel van het AMAR en het BARD is het zelfdragend karakter (zoals dat nu nog bestaat) verdwenen. De ATW en het ATB bevatten immers de voor Defensie geldende normen op het gebied van arbeidstijden. In het wijzigingsvoorstel wordt hier via een schakelbepaling dan ook naar verwezen. Om de toepassing van de nieuwe arbeidstijdenwetgeving binnen de defensie-organisatie te optimaliseren zal er een gebruikershandleiding worden ontwikkeld waarin alle relevante normen worden opgenomen en toegelicht. Een eerste opzet hiervoor is reeds kort besproken. Het is de bedoeling de handleiding gereed te hebben op het moment dat de nieuwe regelgeving in werking treedt. Betrokkenheid centrales bij toekomstige ATW-/ATB-wijzigingen De centrales hechten er aan tijdig te worden geinformeerd over toekomstige ATW- en ATB-wijzigingen. Dit zal geschieden conform de afspraken die eerder in het SOD van 10 juli 2008 (zie agendapunt 3) op dit punt zijn gemaakt ten aanzien van de uitleg van het Besluit georganiseerd overleg. Reistijd in relatie tot werktijd De centrales willen inhoudelijk spreken over het onderwerp Reistijd in relatie tot werktijd. Voorgesteld wordt dit onderwerp door te schuiven naar de komende arbeidsvoorwaardenonderhandelingen. Ik stel voor het concept-wijzigingsbesluit in de vergadering van de werkgroep AR/FR van 8 december in afrondende zin te bespreken. DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE voor deze DE DIRECTEUR PERSONEELSBELEID w.g. drs A. M. Miedema Bij beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden. Br12013 over voorstel AMAR-BARD-wijzigingen ATW Pagina 1/1

2 Ontwerpbesluit [[ ]] houdende wijziging van het Algemeen militair ambtenarenreglement, het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie en enige andere besluiten in verband met de vereenvoudiging van de Arbeidstijdenwet Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 2009, nr. ; Gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet, artikel 12 van de Militaire ambtenarenwet 1931, de artikelen 5:4, derde lid en 5:9 van de Arbeidstijdenwet, en de artikelen 1:1, 4.6:1, 4.6:2, 4.8:1, tweede lid, 4.9:1, 4.9:2 en 5.3:4 van het Arbeidstijdenbesluit; De Raad van State gehoord (advies van 2009 nr. ); Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Defensie van 2009, nr. ; : HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: ARTIKEL I Het Algemeen militair ambtenarenreglement wordt als volgt gewijzigd: A Het opschrift van hoofdstuk 7 komt te luiden: Hoofdstuk 7 Arbeids- en rusttijden. B Het opschrift van paragraaf 1 van hoofdstuk 7 komt te luiden: Paragraaf 1: Bepalingen inzake arbeids- en rusttijden. 1

3 C Artikel 54a komt te luiden: Artikel 54a Begripsbepalingen In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: - arbeidsduur: de tijdsduur, uitgedrukt in een aantal uren per dag of per week, gedurende welke een militair arbeid verricht; - arbeidstijd: het totaal van de in kloktijden aangegeven perioden gedurende welke een militair de hem opgedragen arbeid moet verrichten; - rooster: een voor een periode van tenminste een week opgesteld en van tevoren schriftelijk bekendgemaakt schema van aanvang en einde van het dagelijkse arbeids- en rusttijdenpatroon; D Artikel 54b wordt als volgt gewijzigd: 1. Het opschrift komt te luiden: Artikel 54b Vaststelling arbeids- en rusttijdenpatroon. 2. a. In het eerste lid wordt opgedragen werkzaamheden of diensten vervangen door: opgedragen arbeid. b. In het eerste lid wordt vastgestelde werktijden vervangen door: vastgestelde arbeidstijden. 3. In het tweede lid wordt De werk- en rusttijden van de militair worden met inachtneming van de bepalingen in dit hoofdstuk vervangen door: Het arbeids- en rusttijdenpatroon van de militair wordt met inachtneming van de Arbeidstijdenwet en de daarop berustende bepalingen. 4. In het tweede lid wordt Besluit medezeggenschap defensie vervangen door: Besluit medezeggenschap Defensie Onder vernummering van het derde tot en met vijfde lid in respectievelijk vierde tot en met zesde lid wordt een derde lid ingevoegd, luidende: 3. De commandant van een nationale eenheid geplaatst in een land buiten Nederland neemt bij toepassing van het tweede lid de Arbeidstijdenwet en de daarop berustende bepalingen in acht voor zover de daarin opgenomen normen overeenkomen met lokale arbeidstijdenwetgeving. 2

4 6. In het vierde lid wordt De werktijd vervangen door: De arbeidstijd. 7. a. In het zesde lid wordt waar de militair werkzaamheden of diensten moet verrichten vervangen door: waar de militair arbeid moet verrichten. b. In het zesde lid wordt buiten de voor de militair geldende werktijd vervangen door: buiten de voor de militair geldende arbeidstijd. E Artikel 54c komt te luiden: Artikel 54c Bekendstelling en registratie van arbeids- en rusttijden 1. De commandant die een rooster vaststelt of opnieuw vaststelt, maakt het rooster ten minste 28 dagen vóór de datum van inwerkingtreding bekend aan de militair. 2. De registratie van arbeids- en rusttijden bedoeld in artikel 4:3 van de Arbeidstijdenwet dient ten minste de volgende gegevens te omvatten: a. het dagdienstrooster, het continu- en ploegendienstrooster, het rooster van aanwezigheidsdiensten en consignatie en het individueel rooster tot op het niveau van de individuele militair; b. de afwijkingen van de onder a bedoelde roosters; c. de data en tijdstippen van aanvang en einde van de toepassing van algemene uitzonderingsbepalingen, bedoeld in artikel 2:4 van de Arbeidstijdenwet, tot op het niveau van de individuele militair. F Na artikel 54c worden artikelen ingevoegd, die luiden: Artikel 54ca Pauze 1. De commandant organiseert de arbeid van de militair zodanig, dat indien hij: 3

5 a. meer dan 5,5 uren arbeid per dienst verricht, zijn arbeid wordt onderbroken door een pauze van ten minste 30 minuten, die kan worden gesplitst in pauzes van elk ten minste 15 minuten; b. meer dan 10 uren arbeid per dienst verricht, zijn arbeid wordt onderbroken door een pauze van ten minste 45 minuten, die kan worden gesplitst in pauzes van elk ten minste 15 minuten. 2. In afwijking van het eerste lid kan de commandant de arbeid zodanig organiseren, dat indien de militair meer dan 5,5 uren arbeid per dienst verricht, zijn arbeid wordt onderbroken door een pauze van ten minste 15 minuten. 3. De commandant dient over de toepassing van het tweede lid overeenstemming te bereiken met de betrokken medezeggenschapscommissie, indien het dienstbelang toepassing noodzakelijk maakt. 4. De artikelen 4.6:1 en 4.6:2 van het Arbeidstijdenbesluit zijn van toepassing. Artikel 54cb Arbeids- en rusttijden op bepaalde dagen 1. Op zaterdag, zondag, Nieuwjaarsdag, Eerste en Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag, Koninginnedag, 5 mei en de door Onze Minister aan te wijzen feest- of gedenkdagen wordt aan de militair geen arbeid opgedragen. Hiervan kan slechts worden afgeweken indien naar het oordeel van de commandant het dienstbelang dat onvermijdelijk maakt. 2. De militair verricht geen arbeid op ten minste 26 zondagen per periode van 52 weken. 3. De voor de militair, die volgens rooster arbeid in continu- of ploegendienst verricht, geldende arbeidsduur, bedoeld in artikel 54b, vierde lid, wordt tijdens de desbetreffende roosterperiode evenredig verminderd indien hij op dagen als bedoeld in het eerste lid, niet zijnde zaterdag of zondag en die niet op zaterdag of zondag vallen: a. daadwerkelijk arbeid heeft verricht, of; b. volgens rooster niet was aangewezen voor het verrichten van arbeid. Een dergelijke vermindering van de arbeidsduur zal per dag, als bedoeld in het tweede lid, niet meer dan acht uren bedragen. 4

6 4. Indien naar het oordeel van de commandant het dienstbelang zich hiertegen niet verzet, organiseert de commandant de arbeid op de in het eerste lid genoemde dagen zodanig, dat de militair tijdens de arbeidstijd in de gelegenheid wordt gesteld de godsdienstuitoefening van de gezindte waartoe hij behoort bij te wonen. Artikel 54cc Aanwezigheidsdienst Onder toepassing van artikel 4.8:1, tweede lid, van het Arbeidstijdenbesluit kan een aanwezigheidsdienst als bedoeld in artikel 1:1 van het Arbeidstijdenbesluit worden opgelegd aan de militair. Artikel 54cd Referentieperiode De artikelen 4.9:1 en 4.9:2 van het Arbeidstijdenbesluit zijn van toepassing. G De artikelen 54h tot en met 54k en de paragrafen 2 tot en met 11 vervallen onder vernummering van paragraaf 12 tot paragraaf 2. H Het opschrift van artikel 60a komt te luiden: Artikel 60a Herleiding arbeidstijd. I In artikel 60b wordt vastgestelde werktijden vervangen door: vastgestelde arbeidstijden. J Artikel 60c wordt als volgt gewijzigd: 1. In onderdeel a wordt verrichten van werkzaamheden of diensten vervangen door: verrichten van arbeid. 5

7 2. In onderdeel b wordt als bedoeld in de artikelen 56q, 58a, 58b, 58c, 58d en 60b vervangen door: als bedoeld in artikel 5:9 van de Arbeidstijdenwet, de artikelen 4.6:2, 4.8:1 en 5.3:4 van het Arbeidstijdenbesluit en 60b. 3. In onderdeel e wordt of werkzaamheden vervangen door: of arbeid. 4. In onderdeel e wordt als bedoeld in artikel 57a, eerste en tweede lid vervangen door: als bedoeld in artikel 54cb, eerste lid. K In artikel 88, eerste lid wordt werkzaamheden en/of diensten gewijzigd in: arbeid. ARTIKEL II Het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie wordt als volgt gewijzigd: A Het opschrift van hoofdstuk 4 komt te luiden: Hoofdstuk 4 Arbeids- en rusttijden. B Het opschrift van paragraaf 1 van hoofdstuk 4 vervalt. C Artikel 30a komt te luiden: Artikel 30a Begripsbepalingen In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: - arbeidsduur: de tijdsduur, uitgedrukt in een aantal uren per dag of per week, gedurende welke een ambtenaar arbeid verricht; - arbeidstijd: het totaal van de in kloktijden aangegeven perioden gedurende welke een ambtenaar de hem opgedragen arbeid moet verrichten; 6

8 - rooster: een voor een periode van tenminste een week opgesteld en van tevoren schriftelijk bekendgemaakt schema van aanvang en einde van het dagelijkse arbeids- en rusttijdenpatroon; D Artikel 30b wordt als volgt gewijzigd: 1. Het opschrift komt te luiden: Artikel 30b Vaststelling arbeids- en rusttijdenpatroon. 2. In het eerste lid wordt De werk- en rusttijden van de ambtenaar worden met inachtneming van de bepalingen in dit hoofdstuk vervangen door: Het arbeids- en rusttijdenpatroon van de ambtenaar wordt met inachtneming van de Arbeidstijdenwet en de daarop berustende bepalingen. 3. In het eerste lid wordt Besluit medezeggenschap defensie vervangen door: Besluit medezeggenschap Defensie Na vernummering van het tweede tot en met vijfde lid in respectievelijk derde tot en met zesde lid, wordt een tweede lid ingevoegd, luidende: 2. De commandant van een nationale eenheid geplaatst in een land buiten Nederland neemt bij toepassing van het eerste lid de Arbeidstijdenwet en de daarop berustende bepalingen in acht voor zover de daarin opgenomen normen overeenkomen met lokale arbeidstijdenwetgeving. 5. Het vierde lid komt te luiden: Aan de ambtenaar van 55 jaar en ouder wordt niet opgedragen dienst te verrichten tussen uur en uur. 6. In het zesde lid wordt de voor de ambtenaar geldende werktijd vervangen door: de voor de ambtenaar geldende arbeidstijd. E Na artikel 30c worden artikelen ingevoegd, die luiden: Artikel 30ca Pauze 1. De commandant organiseert de arbeid van de ambtenaar zodanig, dat indien hij: a. meer dan 5,5 uren arbeid per dienst verricht, zijn arbeid wordt onderbroken door een pauze van ten minste 30 minuten, die kan worden gesplitst in pauzes van elk ten minste 15 minuten; 7

9 b. meer dan 10 uren arbeid per dienst verricht, zijn arbeid wordt onderbroken door een pauze van ten minste 45 minuten, die kan worden gesplitst in pauzes van elk ten minste 15 minuten. 2. In afwijking van het eerste lid kan de commandant de arbeid zodanig organiseren, dat indien de ambtenaar meer dan 5,5 uren arbeid per dienst verricht, zijn arbeid wordt onderbroken door een pauze van ten minste 15 minuten. 3. De commandant dient over de toepassing van het tweede lid overeenstemming te bereiken met de betrokken medezeggenschapscommissie, indien het dienstbelang toepassing noodzakelijk maakt. 4. De artikelen 4.6:1 en 4.6:2 van het Arbeidstijdenbesluit zijn van toepassing. Artikel 30cb Arbeids- en rusttijden op bepaalde dagen 1. Op zaterdag, zondag, Nieuwjaarsdag, Eerste en Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag, Koninginnedag en 5 mei en de door Onze Minister aan te wijzen feest- of gedenkdagen wordt aan de ambtenaar geen arbeid opgedragen. Hiervan kan slechts worden afgeweken indien naar het oordeel van de commandant het dienstbelang dat onvermijdelijk maakt. 2. De ambtenaar verricht geen arbeid op ten minste 26 zondagen per periode van 52 weken. 3. Indien naar het oordeel van de commandant het dienstbelang zich hiertegen niet verzet, organiseert de commandant de arbeid op een zondag of een dag als bedoeld in het tweede lid zodanig, dat de ambtenaar tijdens de arbeidstijd in de gelegenheid wordt gesteld de godsdienstuitoefening van de gezindte waartoe hij behoort bij te wonen. Artikel 30cc Aanwezigheidsdienst Onder toepassing van artikel 4.8:1, tweede lid, van het Arbeidstijdenbesluit kan een aanwezigheidsdienst als bedoeld in artikel 1:1 van het Arbeidstijdenbesluit worden opgelegd aan de ambtenaar. 8

10 Artikel 30cd Referentieperiode De artikelen 4.9:1 en 4.9:2 van het Arbeidstijdenbesluit zijn van toepassing. F Artikel 30d komt te luiden: Artikel 30d Bekendstelling en registratie van arbeids- en rusttijden 1. De commandant die een rooster vaststelt of opnieuw vaststelt, maakt het rooster ten minste 28 dagen vóór de datum van inwerkingtreding bekend aan de ambtenaar. 2. De registratie van arbeids- en rusttijden bedoeld in artikel 4:3 van de Arbeidstijdenwet dient ten minste de volgende gegevens te omvatten: a. het dagdienstrooster, het continu- en ploegendienstrooster, het rooster van aanwezigheidsdiensten en consignatie en het individueel rooster tot op het niveau van de individuele ambtenaar; b. de afwijkingen van de onder a bedoelde roosters; c. de data en tijdstippen van aanvang en einde van de toepassing van algemene uitzonderingsbepalingen, bedoeld in artikel 2:4 van de Arbeidstijdenwet, tot op het niveau van de individuele ambtenaar. G De artikelen 30e tot en met 30h en de paragrafen 2 tot en met 11 vervallen. H In artikel 32, vijfde lid, onder b, wordt artikel 31g, tweede lid vervangen door: artikel 30cb, eerste lid. I 9

11 In artikel 33, achtste lid, wordt onvolledige werktijd vervangen door: onvolledige arbeidstijd. J In artikel 38, vierde lid, wordt artikel 31g, tweede lid vervangen door: artikel 30cb, eerste lid. ARTIKEL III Het Inkomstenbesluit militairen wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het vierde lid, onder a, wordt werkzaamheden of diensten vervangen door: arbeid. 2. In het vierde lid, onder a, wordt moeten worden verricht vervangen door: moet worden verricht. B In artikel 23, eerste lid, wordt de voor de militair geldende werktijd, bedoeld in artikel 54a, onder d, vervangen door: de voor de militair geldende arbeidstijd, bedoeld in artikel 54a. ARTIKEL IV Het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie wordt als volgt gewijzigd: A 1. In artikel 1, onder o, wordt bedoeld in artikel 30a, onderdeel d, vervangen door: bedoeld in artikel 30a. 2. In artikel 1, onder p, wordt bedoeld in artikel 30a, onderdeel c, vervangen door: bedoeld in artikel 30a. 10

12 B In artikel 20, tweede lid, onder e, wordt genoemd in artikel 31g, tweede lid vervangen door: genoemd in artikel 30cb, eerste lid. C Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt buiten de werktijden vervangen door: buiten de arbeidstijden. 2. In het tweede lid, onder b, wordt genoemd in artikel 30b, eerste lid vervangen door: genoemd in artikel 30cb, eerste lid. D In artikel 24, vijfde lid, wordt als bedoeld in artikel 31g, tweede lid vervangen door: als bedoeld in artikel 30cb, eerste lid. E In artikel 41, eerste lid, wordt de voor hem geldende werktijd vervangen door: de voor hem geldende arbeidstijd. F Artikel 49 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het tweede lid wordt buiten de werktijden vervangen door: buiten de arbeidstijden. 2. In het derde lid wordt dagelijkse werktijd vervangen door: dagelijkse arbeidstijd. 3. In het vierde lid wordt werktijd vervangen door: arbeidstijd. 4. In het achtste lid, onder c, wordt genoemd in artikel 31g, tweede lid vervangen door: genoemd in artikel 30cb, eerste lid. 5. In het negende lid, onder b, wordt genoemd in artikel 31g, tweede lid vervangen door: genoemd in artikel 30cb, eerste lid. 11

13 G Artikel 50 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid, onder b, wordt als bedoeld in artikel 30a, onderdeel k, van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie vervangen door: als bedoeld in artikel 2:4, eerste lid, van de Arbeidstijdenwet. 2. In het eerste lid, onder c, wordt als bedoeld in artikel 31g, eerste of tweede lid vervangen door: als bedoeld in artikel 30cb, eerste lid. ARTIKEL V Het Besluit dienstreizen defensie wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 13, eerste lid, onder c, wordt het verrichten van diensten, als bedoeld in artikel 54a, onderdeel b, van het Algemeen militair ambtenarenreglement vervangen door: het verrichten van aanwezigheidsdiensten, als bedoeld in artikel 1:1 van het Arbeidstijdenbesluit. ARTIKEL VI Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van de uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. 12

14 NOTA VAN TOELICHTING 1. INLEIDING Met dit besluit wordt de werk- en rusttijdenregeling van defensie aangepast in verband met de vereenvoudiging van de Arbeidstijdenwet (hierna: ATW). De werk- en rusttijdenregeling van defensie is vanaf 1 juli 2001 van kracht en is gebaseerd op de ATW en het Arbeidstijdenbesluit (hierna: ATB). De regeling is opgenomen voor militairen in hoofdstuk 7 van het Algemeen militair ambtenarenreglement (hierna: AMAR) en voor burgerambtenaren in hoofdstuk 4 van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie (hierna: BARD). Met de vereenvoudiging van de ATW wordt nu gekozen voor deregulering van de arbeidstijdenregelgeving bij defensie. Dat houdt in dat hoofdstuk 7 AMAR en hoofdstuk 4 BARD ingrijpend zullen worden gewijzigd. Ook worden enkele technische aanpassingen gedaan in enige andere besluiten. De per 1 april 2007 vereenvoudigde ATW (Wet van 30 november 2006, Stb. 632) vergroot de mogelijkheden voor werkgevers en werknemers om op maat afspraken te maken inzake arbeids- en rusttijden van werknemers met behoud van de noodzakelijke bescherming van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van die werknemers. De belangrijkste kenmerken van de doorgevoerde vereenvoudiging zijn: Het dubbele normstelsel (standaard- en overlegregeling) verdwijnt. In plaats daarvan komt een enkelvoudig stelsel met per onderwerp (arbeidstijd, rusttijd, nachtdienst, etc.) één wettelijke norm; Ook wordt het aantal onderwerpen waarvoor een wettelijke normering bestaat minder. Ten opzichte van de oude wet worden de meeste normen verruimd; Tot slot is voor een beperkt aantal onderwerpen mogelijk om te kiezen voor extra verruimde ATW- en ATB-normen. Indien wordt gekozen voor de extra verruimde norm, zal dit in de artikelsgewijze toelichting worden aangegeven. 13

15 2. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Artikel I en artikel II Als gevolg van het streven naar gelijkwaardigheid vertonen de bepalingen van hoofdstuk 7 AMAR en hoofdstuk 4 BARD grote overeenkomsten. In de navolgende artikelsgewijze toelichting zal daarom waar mogelijk het AMAR-artikel en het overeenkomstige BARD-artikel tegelijkertijd worden toegelicht. Artikel I, onderdeel A en B en Artikel II, onderdeel A Met deze wijzigingen wordt gekozen voor de terminologie in de ATW en het ATB. Hierin worden de begrippen arbeids- en rusttijdenregeling en arbeids- en rusttijdenpatroon gebruikt. De arbeids- en rusttijdenregeling betreft een door de werkgever vastgestelde regeling van de werken rusttijden. Op basis van deze regeling wordt een arbeids- en rusttijdenpatroon voor de werknemer vastgelegd. Dit is het reguliere patroon van arbeid en rust dat voor de werknemer of een groep van werknemers van toepassing is. Het patroon wordt ook wel aangeduid als het rooster. Artikel II, onderdeel B Als gevolg van het vervallen van de paragrafen 2 tot en met 11 behoeft het hoofdstuk niet meer te zijn ingedeeld in paragrafen. Het opschrift van paragraaf 1 kan daarom vervallen. Artikel I, onderdeel C en Artikel II, onderdeel C In artikel 54a AMAR zijn de onderdelen a en g tot en met j vervallen, in artikel 30a BARD zijn de onderdelen a, e, g en h vervallen. Deze onderdelen zijn geregeld in artikel 1:7 ATW. Verder zijn in artikel 54a AMAR en artikel 30a BARD de onderdelen b, k en m, respectievelijk i en k, vervallen. Deze onderdelen zijn geregeld in artikel 1:1 ATB, respectievelijk artikel 2:4 ATW. Onderdeel f van artikel 30a BARD is vervallen. Dit onderdeel is geregeld in artikel 1:1 ATW. Het begrip piket in onderdeel l van artikel 54a AMAR en onderdeel j van artikel 30a BARD is vervallen. Dit begrip komt overeen met het begrip aanwezigheidsdienst in artikel 1:1 ATB. In beide artikelen is de terminologie aangepast, in die zin dat de term werk is gewijzigd in arbeid. 14

16 Artikel I, onderdeel D en Artikel II, onderdeel D De artikelen 54b AMAR en 30b BARD zijn geactualiseerd qua terminologie en relevantie. Het uitgangspunt is dat de ATW en de daarop gebaseerde regelgeving van toepassing is bij het vaststellen van een arbeids- en rusttijdenpatroon. Voor militairen en burgerambtenaren die in het buitenland zijn geplaatst bij een nationale eenheid geldt hetzelfde; de ATW-normen worden overeenkomstig toegepast mits niet in strijd met de lokale arbeidstijdenwetgeving. Binnen deze kaders is het aan de commandant en de werknemer om te komen tot een concrete invulling van het arbeids- en rusttijdenpatroon. In dit kader wordt opgemerkt dat artikel 5:12, tweede lid van de ATW met de vereenvoudiging van de ATW ongewijzigd is gebleven. Het op dit artikel gebaseerde Arbeidstijdenbesluit vervoer is dan ook niet van toepassing op arbeid verricht door defensiepersoneel. Met de wijziging van artikel 30b, derde lid, van het BARD, is aansluiting gezocht bij het begrip nachtdienst, als bedoeld in artikel 1:7 ATW. Artikel I, onderdeel E en Artikel II, onderdeel F In de artikelen 54c AMAR en 30d BARD zijn bepalingen inzake bekendstelling en registratie van arbeids- en rusttijden opgenomen. Het eerste lid komt overeen met het eerste lid van artikel 54c (oud) en 30d (oud). In het tweede lid van de artikelen 54c AMAR en 30d BARD is overeenkomstig het bestaande beleid opgenomen welke gegevens in ieder geval dienen te worden geregistreerd bij de registratie van arbeids- en rusttijden. Artikel I, onderdeel F en Artikel II, onderdeel E In de artikelen 54ca AMAR en 30ca BARD zijn de bepalingen over pauze opgenomen. In het eerste lid van beide artikelen zijn de bepalingen van artikel 5:4 lid 3 ATW overgenomen. Het uitgangspunt blijft dat bij het verrichten van meer dan 5,5 uren respectievelijk 10 uren arbeid per dienst, de arbeid wordt onderbroken door een pauze van ten minste 30 minuten respectievelijk 45 minuten. Met het tweede lid van beide artikelen kan de commandant bij de vaststelling van het arbeids- en rusttijdenpatroon ook een pauze van minimaal 15 minuten mogelijk maken. Deze mogelijkheid creëert ruimte voor de commandant en de medewerker om flexibeler om te gaan met pauze. Ingevolge het derde lid van beide artikelen kan deze mogelijkheid pas worden toegepast nadat hierover overeenstemming is bereikt met de betrokken medezeggenschapscommissie. In het vierde lid van beide artikelen zijn de bepalingen van de 15

17 artikelen 56q (oud) en 56r (oud) AMAR en 31e (oud) en 31f (oud) BARD overgenomen, door de artikelen 4.6:1 en 4.6:2 ATB van toepassing te verklaren. De inhoud van de artikelen 54cb AMAR en 30cb BARD is grotendeels overgenomen van de artikelen 57a AMAR (oud) en 31g BARD (oud). Het eerste lid komt overeen met hetgeen is bepaald in het eerste en tweede lid van artikel 57a AMAR (oud) en 31g BARD (oud) opgenomen. Artikel 57a, derde lid, AMAR (oud) is komen te vervallen gelet op de zeer geringe uitvoeringspraktijk op dit punt. Het zesde lid van artikel 57a AMAR (oud) is eveneens vervallen omdat in het eerste lid van artikel 57a AMAR al een soortgelijke afwijkingsmogelijkheid is opgenomen. Met de artikelen 54cc AMAR en 30cc BARD is invulling gegeven aan artikel 4.8:1 lid 2 ATB. De in artikel 4.8:2 lid 1 ATB genoemde optie om voor een bepaalde tijd aanwezigheidsdiensten met instemming van de werknemer op te leggen, staat op gespannen voet met de operationele inzetbaarheid van de krijgsmacht. Deze optie wordt dan ook niet toegepast. Met de artikelen 54cd AMAR en 30cd BARD is invulling gegeven aan de artikelen 4.9:1 en 4.9:2 ATB. De referentieperioden arbeidstijd en nachtarbeid waren al opgenomen in de artikelen 56b (oud) en 56m (oud) AMAR en 30p (oud) en 30z (oud) BARD. Artikel I, onderdeel G en Artikel II, onderdeel G De artikelen 54h tot en met 54k (oud) van paragraaf 1 en de paragrafen 2 tot en met 11 (oud) van het AMAR, en de artikelen 30e tot en met 30h (oud) en de paragraaf 2 tot en met 11 (oud) van het BARD zijn vervallen. De artikelen van deze paragrafen zijn reeds neergelegd in de ATW of het ATB, of zijn vervallen door de vereenvoudiging van de ATW, of zijn in geactualiseerde vorm opgenomen in hoofdstuk 7 AMAR en hoofdstuk 4 BARD. In situaties waarin de ATW ingevolge artikel 2:4 ATW wordt uitgezonderd blijft het uitgangspunt dat ook in dat geval in de geest van de arbeidstijdenwet- en regelgeving wordt gehandeld. De artikelen 55e AMAR (oud) en 30m BARD (oud) zijn vervallen aangezien de ATW niet van toepassing is op internationaal tewerkgestelde burgerambtenaren en militairen als gevolg van artikel 2:8 ATW. Op grond van artikel 2 van het AMAR heeft de Minister van Defensie de bevoegdheid afwijkende bepalingen vast te stellen voor in internationaal verband geplaatste of tewerkgestelde militairen. Het betreft hier militairen die in het buitenland geplaatst of tewerkgesteld zijn bij bondgenootschappelijke staven en hoofdkwartieren van de NAVO, de VN en de OVSE, alsmede militairen bedoeld in artikel 23 van het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel, zoals defensieattachés. Bedoelde militairen volgen de aldaar door de (inter)nationale commandant of chef vastgestelde arbeids- en rusttijdenregeling. Deze 16

18 regelingen dienen overeen te stemmen met de voor dat land geldende arbeidstijdenwetgeving. Voor zover dat land behoort tot de EG dient de betreffende arbeidstijdenwetgeving te voldoen aan de gestelde EG-richtlijn terzake. Voor militairen die in het buitenland zijn geplaatst bij een nationale eenheid geldt hetzelfde; de ATW-normen worden overeenkomstig toegepast mits niet in strijd met de lokale arbeidstijdenwetgeving. Tot slot kan door de vervallen paragrafen 2 tot en met 11 AMAR paragraaf 12 AMAR worden vernummerd tot paragraaf 2. Artikel I, onderdeel H, I, J en K, Artikel II, onderdeel H, I en J, Artikel III, Artikel IV en Artikel V Deze wijzigingen betreffen uitsluitend technische aanpassingen. 17

19 - CONCEPT - Beleidsregel werk- en rusttijden defensiepersoneel (BWRD) Datum: 2009 Nummer: Doelstelling: Juridische grondslag: BS/ Wijziging van artikelen i.v.m. de vereenvoudiging van de Arbeidstijdenwet Arbeidstijdenwet (ATW) Arbeidstijdenbesluit (ATB) Hoofdstuk 7 van het AMAR Hoofdstuk 4 van het BARD Gaat in per: Afkomstig van: Wordt gepubliceerd in: De Hoofddirecteur Personeel MP-serie By12001 wijziging BWRD concept Pagina 1 van 3

20 - CONCEPT - Artikel I De Beleidregel werk- en rusttijden Defensie wordt als volgt gewijzigd: A Het opschrift van hoofdstuk 2 komt te luiden: Hoofdstuk 2 Arbeids- en rusttijden B Artikel 2 wordt komt te luiden: Artikel 2 Aanwezigheidsdiensten In de bijlage is een opsomming opgenomen van aanwezigheidsdiensten als bedoeld in artikel 1:1 van het Arbeidstijdenbesluit. C Artikel 3 vervalt. D Artikel 5 vervalt. E Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd: 1. In de aanhef wordt In aanvulling op artikel 54i Amar gewijzigd in: In aanvulling op artikel 5:2 ATW. 2. In de aanhef wordt werkzaamheden of diensten gewijzigd in: arbeid. F Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt in het rooster geldende werktijden gewijzigd in: in het rooster geldende arbeidstijden. 2. In het tweede lid wordt werkzaamheden of diensten gewijzigd in: arbeid. 3. In het derde lid wordt geldende werktijd gewijzigd in: geldende arbeidstijd. 4. In het vierde lid wordt werkzaamheden of diensten gewijzigd in: arbeid. G Artikel 8 vervalt. H Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt vastgestelde werktijden gewijzigd in: vastgestelde arbeidstijden. 2. In het eerste lid wordt werkzaamheden of diensten gewijzigd in: arbeid By12001 wijziging BWRD concept Pagina 2 van 3

21 - CONCEPT - I Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd: 1. Onverminderd het gestelde in artikel 55a, lid 2, AMAR en artikel 30i, lid 2, BARD wordt gewijzigd in: Onverminderd het gestelde in artikel 2:4 lid 3 ATW. 2. geldende werk- en rusttijden wordt gewijzigd in: geldende arbeids- en rusttijden. Artikel II Inwerkingtreding Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening en wordt gepubliceerd in de serie Ministeriële Publicaties. DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE voor deze DE HOOFDDIRECTEUR PERSONEEL J.G.A. Leijh Luitenant-generaal By12001 wijziging BWRD concept Pagina 3 van 3

Artikel 54a, onder b: Begrip aangepast aan het begrip zoals opgenomen is in ATW, hierdoor eenduidigheid tussen de Wet en AMAR.

Artikel 54a, onder b: Begrip aangepast aan het begrip zoals opgenomen is in ATW, hierdoor eenduidigheid tussen de Wet en AMAR. NOTA VAN TOELICHTING OP AMAR HOOFDSTUK 7 Georganiseerd overleg sector Defensie (SOD) verzonden 27-2-2014 briefnummer AFR/14.00110_ bijlage 2 zaaknummer ZD.018.3 status x Behandel Informatie Pieptermijn

Nadere informatie

Georganiseerd overleg sector Defensie (SOD)

Georganiseerd overleg sector Defensie (SOD) Georganiseerd overleg sector Defensie (SOD) verzonden 27-2-2014 briefnummer AFR/14.00110_ bijlage 1 zaaknummer ZD.018.3 status x Behandel Informatie Pieptermijn Bijlage 1 behorende bij brief BS/2014003157

Nadere informatie

Georganiseerd overleg sector Defensie (SOD)

Georganiseerd overleg sector Defensie (SOD) NOTA VAN TOELICHTING OP BARD HOOFDSTUK 4 Georganiseerd overleg sector Defensie (SOD) verzonden 27-2-2014 briefnummer AFR/14.00110_ bijlage 5 zaaknummer ZD.018.3 status x Behandel Informatie Pieptermijn

Nadere informatie

BARD - Hoofdstuk 4 Werk- en rusttijden. Paragraaf 1: Algemene bepalingen inzake werk- en rusttijden

BARD - Hoofdstuk 4 Werk- en rusttijden. Paragraaf 1: Algemene bepalingen inzake werk- en rusttijden Georganiseerd overleg sector Defensie (SOD) verzonden 27-2-2014 briefnummer AFR/14.00110_ bijlage 6 zaaknummer ZD.018.3 status x Behandel Informatie Pieptermijn BARD - Hoofdstuk 4 Werk- en rusttijden Paragraaf

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 532 Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met vereenvoudiging van die wet Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Arbeidstijdenbesluit (mijnbouw) en het Arbeidstijdenbesluit vervoer

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Arbeidstijdenbesluit (mijnbouw) en het Arbeidstijdenbesluit vervoer Besluit van Ontwerpbesluit tot wijziging van het Arbeidstijdenbesluit (mijnbouw) en het Arbeidstijdenbesluit vervoer Op voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van..... 2005,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 120 Wet van 23 februari 1998 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten (arbeidsvoorwaarden Rechterlijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 855 Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Voertuigreglement wordt als volgt gewijzigd: Artikel 5.2.1 wordt als volgt gewijzigd:

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Voertuigreglement wordt als volgt gewijzigd: Artikel 5.2.1 wordt als volgt gewijzigd: Besluit van houdende wijziging van het Voertuigreglement in verband met een vereenvoudiging van de APK en van het Arbeidstijdenbesluit vervoer in verband met enkele technische correcties Op de voordracht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 335 Besluit van 30 augustus 2013, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken en het

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, in overeenstemming met Onze Minister van Defensie;

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, in overeenstemming met Onze Minister van Defensie; Besluit van, houdende wijziging van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren in verband met de herziening van de geweldsmelding Op de voordracht van

Nadere informatie

taatsblad ~an het Koninkrijk der Nederlanden

taatsblad ~an het Koninkrijk der Nederlanden taatsblad ~an het Koninkrijk der Nederlanden aargang 1992 171 Besluit van 3 april 1992, houdende wijziging van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 162 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten in verband met een herziening van de opleiding van rechters

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 14 Wet van 6 juli 2004 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer vereenvoudiging van de bekostigingsbepalingen

Nadere informatie

De Raad van State gehoord (advies van, nr. ); HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

De Raad van State gehoord (advies van, nr. ); HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: Concept Besluit van... houdende wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (zeer laag radioactief afval) Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 707 Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het

Nadere informatie

vast te stellen de 19e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt:

vast te stellen de 19e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt: AGP 4e DBVRBN 20140430, bijlage 1 Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, - gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011; - gelet op

Nadere informatie

Citeertitel: Landsverordening bijzondere rechtspositionele bepalingen Kustwachtpersoneel. Wijzigingen: AB 2012 no. 54; (inwtr. AB 2013 no.

Citeertitel: Landsverordening bijzondere rechtspositionele bepalingen Kustwachtpersoneel. Wijzigingen: AB 2012 no. 54; (inwtr. AB 2013 no. Intitulé : LANDSVERORDENING van 9 maart 2000, houdende bijzondere regels inzake de rechtspositie van Arubaanse ambtenaren, werkzaam bij de Kustwacht voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten alsmede voor de

Nadere informatie

Een nieuwe werk- en rusttijdenregeling voor Defensiepersoneel

Een nieuwe werk- en rusttijdenregeling voor Defensiepersoneel Een nieuwe werk- en rusttijdenregeling voor Defensiepersoneel Een publicatie van het Directoraat-Generaal Personeel Defensie vindt het belangrijk om u persoonlijk te informeren over uw arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van..., nr...;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van..., nr...; Besluit van houdende wijziging van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand en het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 in verband met de invoering van enige maatregelen in het kader van de stelselvernieuwing

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 244 26 079 Wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het urgerlijk Wetboek met betrekking tot vakantie en ouderschapsverlof GEWIJZIGD

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 215 Besluit van 26 april 2012, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Ambtenarenreglement Staten-Generaal en het Reglement

Nadere informatie

Gelet op artikel 6g1, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 12b, derde lid, van de Wet voortgezet onderwijs BES:

Gelet op artikel 6g1, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 12b, derde lid, van de Wet voortgezet onderwijs BES: Besluit van tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO en het Inrichtingsbesluit WVO BES in verband met vakanties en andere dagen waarop geen onderwijs wordt verzorgd Op de voordracht van de Staatssecretaris

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 125 Besluit van 10 maart 2015, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken, en tot

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 7 Besluit van 21 december 2010 tot wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met de wijziging van artikelnummering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 427 Beschikking van de Minister van Justitie van 31 augustus 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet rechtspositie Kustwacht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 598 Wet van 29 december 2008 tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van PM 2014, nr. PM;

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van PM 2014, nr. PM; Besluit van..., houdende wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met het verrichten van werkzaamheden op zaterdagen, zondagen en feestdagen (Besluit rechtspositie ZSM)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 303 Besluit van 30 mei 1996, houdende wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 1993, houdende vaststelling van regelen, bedoeld in de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 481 Besluit van 23 november 2016, houdende wijziging van het Reisbesluit buitenland, het Algemeen Rijksambtenaren reglement en het Reglement

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 615 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Nadere informatie

wijziging van het Barp in verband met de invoering van de wet op de medische keuringen

wijziging van het Barp in verband met de invoering van de wet op de medische keuringen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wijziging van het Barp in verband met de invoering van de wet op de medische keuringen Datum 27 oktober 1998 Aan de Korpsbeheerders van de regionale

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 245 Wet van 9 juni 2015 tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen 0 Wij Willem-Alexander, bij de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 545 Wet van 30 november 2000 tot wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot vakantie en ouderschapsverlof

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 524 Besluit van 26 september 1995, houdende wijziging van het Interimbesluit ziektekosten burgerlijke ambtenaren defensie Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 192 Wet van 29 mei 2008 tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met een uitkering aan zelfstandigen bij zwangerschap en bevalling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 947 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (arbeidsvoorwaarden sector Rechterlijke Macht 1997/99) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 662 Besluit van 19 november 1998, houdende de vaststelling van enkele rechtspositionele bepalingen ten aanzien van ambtenaren in de Rijksdienst

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 32 Wet van 13 december 2000 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (arbeidsvoorwaarden sector Rechterlijke Macht 1997/99)

Nadere informatie

Een werknemer mag maximaal 12 uur per dienst werken. Per week mag hij maximaal 60 uur werken.

Een werknemer mag maximaal 12 uur per dienst werken. Per week mag hij maximaal 60 uur werken. DE NIEUWE ARBEIDSTIJDENWET Op 1 april 2007 is de nieuwe arbeidstijdenwet in werking getreden. De regels in de Arbeidstijdenwet zijn vereenvoudigd. Hierdoor krijgen werkgever en werknemer meer mogelijkheden

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 514 Wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Voertuigreglement wordt als volgt gewijzigd: Artikel 5.2.1 wordt als volgt gewijzigd:

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Voertuigreglement wordt als volgt gewijzigd: Artikel 5.2.1 wordt als volgt gewijzigd: Besluit van houdende wijziging van het Voertuigreglement in verband met een vereenvoudiging van de APK en van het Arbeidstijdenbesluit vervoer in verband met enkele technische correcties Op de voordracht

Nadere informatie

Werk en rusttijden. Wat regelt de Arbeidstijdenwet? Wat regelt de CAO GHZ? Wat regel je met de werkgever? CNV Vakcentrale

Werk en rusttijden. Wat regelt de Arbeidstijdenwet? Wat regelt de CAO GHZ? Wat regel je met de werkgever? CNV Vakcentrale Werk en rusttijden Wat regelt de Arbeidstijdenwet? Wat regelt de CAO GHZ? Wat regel je met de werkgever? Sonja Baljeu Eur. Erg. Beleidsadviseur CNV Vakcentrale Drs. A. Mellema Bestuurder Zorg Wat regelt

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 543 Besluit van 23 oktober 2002, houdende wijziging van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000 vanwege invoering van leerwegen in het voortgezet

Nadere informatie

S A M E N V A T T I N G

S A M E N V A T T I N G 5 6 Samenvatting In dit advies doet de Sociaal-Economische Raad voorstellen voor vereenvoudiging van de Arbeidstijdenwet (ATW). De kern van deze wet bestaat uit een stelsel van normen voor arbeids- en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 525 Besluit van 27 oktober 2011, houdende wijziging van het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk en wijziging

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 137 Besluit van 7 maart 2011, houdende vaststelling van het Warenwetbesluit cosmetische producten 2011 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2002/73/EG.

Wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2002/73/EG. Wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2002/73/EG Voorstel van wet Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 223 Besluit van 11 juni 2007, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen en van het Warenwetbesluit

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

In artikel 1.1, tweede lid, worden het volgende begrip en de daarbij behorende begripsomschrijving in alfabetische rangschikking ingevoegd:

In artikel 1.1, tweede lid, worden het volgende begrip en de daarbij behorende begripsomschrijving in alfabetische rangschikking ingevoegd: Besluit van... tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit handel in emissierechten en het Besluit omgevingsrecht en tot intrekking van het Wijzigingsbesluit Besluit handel in emissierechten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 559 Intrekking van de invoeringswet Wet werk en bijstand Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses

Nadere informatie

tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de doorberekening van de kosten van het onderzoek in het kader van de vorderingsprocedure

tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de doorberekening van de kosten van het onderzoek in het kader van de vorderingsprocedure Besluit van O N T W E R P tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de doorberekening van de kosten van het onderzoek in het kader van de vorderingsprocedure Op de voordracht van Onze

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 12 Besluit van 14 december 2009, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Producten voor bijzondere voeding en van het Warenwetbesluit bestuurlijke

Nadere informatie

L181) en van Verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de

L181) en van Verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de TWEEDE KAMER DER STATEN- 2 GENERAAL Vergaderjaar 2012-2013 33 466 Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met de vaststelling van Verordening (EU) nr. 600/2012

Nadere informatie

1. In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

1. In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: (Tekst geldend op: 29-03-2012) Besluit van 25 juni 1993, houdende bepalingen betreffende de algemene rechtspositie van burgerlijke ambtenaren bij het Ministerie van Defensie Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 200 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het invoeren van een nieuw arrangement voor de bekostiging van

Nadere informatie

Huidige wettelijke regeling en kabinetsvoorstellen

Huidige wettelijke regeling en kabinetsvoorstellen Huidige wettelijke regeling en kabinetsvoorstellen Deze bijlage bevat een beschrijving van huidige normen voor arbeids- en rusttijden in de ATW en van de kabinetsvoorstellen. Hierna komen onderwerpsgewijs

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 311 Besluit van 14 juni 2011 tot herstel van technische gebreken en het aanbrengen van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van..., no. trcjz..., Directie Juridische Zaken;

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van..., no. trcjz..., Directie Juridische Zaken; WIJ BEATRIX, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ.ENZ.ENZ. Ontwerp-Besluit houdende wijziging van het Besluit hardheidsgevallen herstructurering varkenshouderij Op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 661 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs ES, de Wet college voor toetsen en examens alsmede de Wet

Nadere informatie

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT EN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID;

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT EN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID; Beleidsregel van de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 juni 2009 houdende wijziging van de op 21 mei 2007 door de genoemde ministers vastgestelde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 26 009 Voorstel van wet van het lid Bijleveld-Schouten houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 258 Besluit van 3 juli 2007, houdende aanpassing van enige fiscale uitvoeringsbesluiten Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 279 26 287 Wijziging Wet Luchtverkeer (implementatie LVB-evaluatie) GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 24 juni 1999 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 404 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten (arbeidsvoorwaarden Rechterlijke Macht 1995/97) Nr. 6

Nadere informatie

tot Aanpassing van het Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken in verband met de Invoeringswet Participatiewet

tot Aanpassing van het Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken in verband met de Invoeringswet Participatiewet Besluit van [[ ]] tot Aanpassing van het Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken in verband met de Invoeringswet Participatiewet Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 462 Besluit van 31 oktober 2009 tot wijziging van een aantal socialezekerheidsbesluiten, het Besluit inburgering en het Uitvoeringsbesluit loonbelasting

Nadere informatie

2 Arbeidstijdenwet: hoofdlijnen en ontwikkelingen

2 Arbeidstijdenwet: hoofdlijnen en ontwikkelingen 2 Arbeidstijdenwet: hoofdlijnen en ontwikkelingen 2.1 De Arbeidstijdenwet 1996 De Arbeidstijdenwet (ATW) dateert van 1 januari 1996. De wet kwam in de plaats van de Arbeidswet 1919 en een groot aantal

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van... houdende aanpassing van het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria en enkele andere besluiten terzake van een aantal onderwerpen van diverse aard (Verzamelbesluit rechtsbijstand 2009)

Nadere informatie

Het Tarievenbesluit geregeld luchtvervoer wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1 vervalt het onderdeel dat begint met: de richtlijn.

Het Tarievenbesluit geregeld luchtvervoer wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1 vervalt het onderdeel dat begint met: de richtlijn. Besluit van houdende wijziging van het Tarievenbesluit geregeld luchtvervoer en enkele andere besluiten Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 1 april 2008, nr. HDJZ/LUV/2008-272;

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 279 Besluit van 17 juni 2009, houdende wijziging van het Arbeidstijdenbesluit in verband met personenchauffeurs Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: Ontwerp- Besluit van tot wijziging van het Besluit tegemoetkoming kosten kinderopvang in verband met wijziging van de percentagetabellen voor de kinderopvangtoeslag en enige technische aanpassingen Op

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 251 Besluit van 29 juni 2016 tot vaststelling van enkele afwijkende rechtspositieregels voor personeel in dienst van een zelfstandig bestuursorgaan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 424 Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, de Wet privatisering ABP, de Werkloosheidswet en de Ziektewet in verband met

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN FKONDIGINGSLD VN SINT MRTEN Jaargang 2014 No. 18 esluit van de 21 ste januari 2014 tot afkondiging van de Rijkswet van 18 december 2013 tot wijziging van de Paspoortwet in verband met een andere status

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 075 Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot wijziging van het uitengewoon esluit Arbeidsverhoudingen 1945, het urgerlijk Wetboek en enkele

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 366 Wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met een uitkering aan zelfstandigen bij zwangerschap en bevalling en een verruiming van de

Nadere informatie

De Raad van State gehoord (advies van xxx, nr. xxx);

De Raad van State gehoord (advies van xxx, nr. xxx); Besluit van tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang alsmede tot intrekking van het Tijdelijk besluit innovatieve kinderopvang in verband met een herziening

Nadere informatie

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden Concept ten behoeve van internetconsultatie juni 2016 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden Allen, die deze zullen zien of horen lezen,

Nadere informatie

Overzicht normen Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit 2007

Overzicht normen Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit 2007 Overzicht normen Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit 2007 De Arbeidstijdenwet (Atw) is van toepassing op alle personen die onder het gezag van de werkgever arbeid verrichten (werknemer, leerlingen,

Nadere informatie

Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt

Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

De brandweervrijwilliger en de Arbeidstijdenwet VNG februari 2010

De brandweervrijwilliger en de Arbeidstijdenwet VNG februari 2010 De brandweervrijwilliger en de Arbeidstijdenwet VNG februari 2010 Inhoud Inleiding 1. De Arbeidstijdenwet en de brandweervrijwilliger 1.1 Hoofdbetrekking en de brandweervrijwilliger 1.2 Uitzonderingen

Nadere informatie

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN DE WET OP HET PRIMAIR ONDERWIJS

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN DE WET OP HET PRIMAIR ONDERWIJS Wet van tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES in verband met de stichting en opheffing van openbare scholen respectievelijk beëindiging

Nadere informatie

CONCEPT-WIJZIGING GR-OddV versie 20 oktober 2015

CONCEPT-WIJZIGING GR-OddV versie 20 oktober 2015 Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland en de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen; Overwegende dat per 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 993 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs

Nadere informatie

Arbeidstijden- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend Personeel Purmerendse ScholenGroep

Arbeidstijden- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend Personeel Purmerendse ScholenGroep Arbeidstijden- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend Personeel Purmerendse ScholenGroep Kenmerk : DB/skc/2015-3 Datum : 10 maart 2015 Betreft : Arbeids- en rusttijdenregeling Onderwijs Ondersteunend

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 290 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging

Nadere informatie

Bekijk de nieuwe rij- en rusttijden voor taxichauffeurs

Bekijk de nieuwe rij- en rusttijden voor taxichauffeurs Bekijk de nieuwe rij- en rusttijden voor taxichauffeurs Gepubliceerd op 02-01-2015 om 09:29 De overheid heeft nieuwe rij- en rusttijden bepaald voor Nederlandse taxichauffeurs. De definitieve nieuwe regeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 832 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met onder meer versterking van de rechtspositie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 654 Voorstel van wet tot wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 802 Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie) Nr. 2 VOORSTEL VAN

Nadere informatie

Het Arbeidstijdenbesluit: uitzonderingen op de ATW

Het Arbeidstijdenbesluit: uitzonderingen op de ATW Het Arbeidstijdenbesluit: uitzonderingen op de ATW De regels in de ATW zijn in de meeste gevallen voldoende. Er zijn echter situaties, bepaalde werkzaamheden en beroepsgroepen denkbaar waarbij gezien de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 490 Wet van 15 november 2007, houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende vervanging van de no-claimteruggave

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 857 Wet van 3 december 2009 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Gelijkstellingsregeling arbeidsuren wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Gelijkstellingsregeling arbeidsuren wordt als volgt gewijzigd: STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 45133 14 december 2015 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 november 2015, 2015-0000292749,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2017 24 Wet van 25 januari 2017, houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 518 Besluit van 11 december 2014, houdende wijziging van het Reïntegratiebesluit in verband met het subsidiëren van interne jobcoaching 0 Wij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 573 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men

Nadere informatie