X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling"

Transcriptie

1 X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel / fax Aan: MR ELISE VISSER FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 2 JANUARI 2012 OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr.: 8 adres: SATURNUSSTRAAT 163, HOFDDORP het voortdurend recht van erfpacht van het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de begane grond verdieping van het gebouw, alsmede de parkeerplaats gelegen op de begane grond, plaatselijk bekend als Saturnusstraat 163 te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, kadastraal bekend als gemeente Haarlemmermeer, sectie AL nummer 1706 A-6, uitmakende het vierhonderdtien/ ste aandeel in de gemeenschap; bestaande uit het terrein, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten, kadastraal bekend als gemeente Haarlemmermeer, sectie AL nummer 1704 groot drie en dertig are en zestig centiare; x openbare verkoping krachtens rechterlijk bevel ex artikel 514 ev WvBRv te veilen op maandag 13 FEBRUARI 2012 s avonds na uur in Felix Meritis, Keizersgracht 324 te Amsterdam, ten overstaan van de notaris(sen): mr E.G. Visser, dan wel haar plaatsvervanger, Sophialaan 17, 1075 BL Amsterdam Model

2 HUREN PER MAAND: (s.v.p. Iaatst betaalde huurbedragen) (gespecificeerd per eenheid incl. watergeld) nvt TE ZAMEN PER JAAR INCL. WATERGELD * LASTEN PER JAAR: Onroerende zaak belasting p.m. contr watergeld. b.t.w.) rioolrecht/aansluitrecht p.m. water via de meter erfpachtcanon Rijnlands Bundergeld precario molen- en polderlasten hoogheemraadschap bijdrage VVE 163,30 overige lasten pro memorie (waterschapslasten) tezamen aan lasten per jaar achterstallige servicekosten BETALING: vóór of uiterlijk op 13 maart 2012 AANVAARDING: na betaling der kooppenningen en het verder terzake de veiling verschuldigde. BIJZONDERE BEPALINGEN: Huren/Gebruik: de woning is volgens informatie in gebruik bij de eigenaar en dient op vrij van 2

3 huur en gebruik op te leveren. Huurcommissie: m.b.t. navolgende woningen lopen er huurcommissiezaken, met kenmerk nr benedenhuis *ja/nee nr: <> *ja/nee nr: * eerste etage *ja/nee nr: <> *ja/nee nr: * tweede etage *ja/nee nr: <> *ja/nee nr: * derde etage *ja/nee nr: <> *ja/nee nr: * vierde etage *ja/nee nr: <> *ja/nee nr: * Rechtsgedingen: m.b.t. het registergoed lo(o)p(t)en er geen* rechtsgeding(en). (In het bevestigende geval vermelden wat het betreft, datum en nummer.) Onteigening: m.b.t. het/de registergoed(eren) is: geen* onteigening aangezegd: wel/geen* voornemen tot onteigening bekend; Waarborgsommen: door huurders zijn geen waarborgsommen betaald. de door de huurders betaalde waarborgsommen worden met de koper verrekend. (opgave specificatie betaalde waarborgsommen) * * * Betaling binnen 8 dagen: uiterlijk binnen 8 dagen dient KOPER te betalen: x de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a tot en met d van de AVEA 2001; de waarborgsom als bedoeld in art. 12 lid 1 van de AVA/AVEA 2001; x het honorarium volgens het tarief van het notariskantoor ad 2 % van de koopsom ** x de kosten van een eventuele akte de command; x het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche; x de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art en 1.4.; x courtage makelaar-koper, indien aangewezen; een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting. 3

4 Kosten voor rekening koper te voldoen bij de betaling koopsom: a. achterstallige servicekosten inclusief februari ,31 b. eventuele verschuldigde toetredingskosten; c. kosten doorhaling hypotheken en beslagen een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting; kosten verkoper voor zover verschuldigd worden aan de verkoper in rekening gebracht, in mindering op de veilingopbrengst overeenkomstig artikel 13 lid 4 AVEA 2001: - de plok; - courtage van de directie makelaar x plaatsing veilingobject op FUNDA ad 75,-- excl. b.t.w.; x plaatsing extra veilingadvertentie een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting. x Verrekening baten en lasten: de baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper. x Betaling koopsom: de koopsom en hetgeen overigens terzake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op x Plok (inzetpremie): de plokpenning bedraagt excl. b.t.w de directie-makelaar betaalt de inzetpremie, indien inzetter makelaar-koper, is conform het bepaalde in artikel 7 lid 2 A AVEA 2001 x aan de notaris uiterlijk op de dag van de veiling door overmaking naar of storting op diens kwaliteitsrekening voor derdengelden. X Belasting: wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd. X Verzekering: de verzekering met betrekking tot het onroerend goed is niet bekend. \ De verzekering met betrekking tot het onroerend goed loopt via de Vereniging van Eigenaars en is in de servicekosten inbegrepen; Garanties: het gevelide wordt geleverd in de staat waarin het zich op het moment van de aflevering lijkt te bevinden. De verkoper verleent geen enkele garantie voor datgene wat hij terzake van de veiling meedeelt of waarvan mededeling achterwege blijft en is niet aanpsrakelijk voor mogelijke gebreken aan grond, opstal, installaties etcetera. Risico: alle risico s, waaronder het krakersrisico, zijn van de gunning af voor rekening van de koper. 4

5 Publiekrechtelijke beperkingen: blijkens een kadastraal uittreksel per 12 oktober 2011 zijn t.a.v. het registergoed geen publiekrechtelijke beperekingen ingeschreven in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie; Milieu: m.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, x het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het verkochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen; x het hem voorts niet bekend is dat zich in het verkochte (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden; het hem niet bekend is dat zich in het verkochte asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden Energie (EPA): m.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, x hij niet** beschikt over over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen; koper wordt geacht hiermee in te stemmen. Ontruiming: indien het registergoed niet vrij van gebruik wordt geleverd, kan de koper de ontruiming bewerkstelligen uit kracht van de grosse van de daartoe benodigde akte(n), desnoods met behulp van de sterke arm; het bepaalde in artikel 20 lid 2 sub b en g AVEA 2001 is ten deze van toepassing Kosten ontruiming: voor rekening van koper VvE: naam, adres, telefoonnummer van de administrateur van de VvE Intrema BV postbus ZH Scherpenzeel Correspondentieadres te dezer zake: Rijsenbeek Advocaten; elperweg 35-I, 6824 BE Arnhem tel:

6 Combinatie: de onroerende goederen nrs *** * worden eerst afzonderlijk bij opbod en afslag geveild en daarna worden de nrs * gecombineerd in slag gelegd; tenslotte worden de nrs * gecombineerd in slag gelegd. Gunning: de verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 1 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen. Overige bepalingen: Ten aanzien van bijzondere verplichtingen betreffende het te veilen onroerend goed, wordt verwezen naar: a. de akte houdende uitgifte in erfpacht waarin ondermeer voorkomt, woordelijk luidende: CANON De canon, die uitsluitend ziet op het mede-gebruik van de ondergrond van het terrein, bedraagt éénduizend éénhonderd zeventig euro ( 1.170,00) per jaar (met jaarlijkse indexering), gebaseerd op een waarde van negenentwintigduizend tweehonderd éénenzestig euro ( ,00), zijnde de waarde van het aandeel in de ondergrond van het terrein waartoe het verkochte recht geeft als ware dit onbebouwd en vrij van ieder gebruiksrecht, doch uitgaande van een bebouwingsmogelijkheid zoals die op heden bestaat, en een canonpercentage van vier procent (4%). HERZIENINGSDATUM CANON De jaarlijkse canon wordt jaarlijks geïndexeerd, voor de eerste maal per een januari tweeduizend zeven zoals in artikel 3A van de Algemene bepalingen bepaald. De eerste tienjaarlijkse herziening als bedoeld in artikel 3B van de Algemene bepalingen zal geschieden per een januari tweeduizend zeventien. APPARTEMENTSRECHT Te dezen wordt speciaal verwezen naar de bepalingen die zijn opgenomen in de akte van splitsing in appartementsrechten op twintig juni tweeduizend zes verleden voor genoemde notaris mr. H.W.J.M. Poldermans, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van voormelde dienst op eenentwintig juni tweeduizend zes in register 4, deel 50082, nummer 53, en het daarin van toepassing verklaarde modelreglement, welke bepalingen, 6

7 evenals de verdere inhoud van de akte van splitsing en een eventueel huishoudelijk reglement, mede verbindend zijn voor de erfpachter. LASTEN EN BEPERKINGEN Te dezen wordt verwezen naar: 1. Een akte van vestiging erfdienstbaarheden op twintig juni tweeduizend zes verleden voor voornoemde notaris mr. H.W.J.M. Poldermans, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van voormelde dienst op eenentwintig juni tweeduizend zes in register 4, deel 50082, nummer 49, in welke akte ondermeer het volgende voorkomt, Pagina 5 woordelijk luidende: OMSCHRIJVING REGISTERGOEDEREN EN VOORAFGAANDE VERKRIJGING Vastgoed II is eigenaar van het perceel grond met daarop een kantoorpand, intern genaamd Meerveste II gelegen aan de Saturnusstraat te Hoofddorp, kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie AL, nummer 1705, groot twee en dertig are vijf en twintig centiare, dit hiervoor omschreven registergoed hierna ook te noemen: Meerveste II. Vastgoed II verkreeg de eigendom van Meerveste II enzovoorts. Herontwikkeling is eigenaar van het perceel grond met daarop een kantoorpand te verbouwen tot woningappartementen, intern genaamd Meerveste I en HQ 023 gelegen aan de Saturnusstraat te Hoofddorp, kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie AL, nummer 1704, groot drie en dertig are en zestig centiare, dit laatst omschreven registergoed hierna ook te noemen: Meerveste I. Herontwikkeling verkreeg de eigendom van Meerveste I enzovoorts. OVEREENKOMST TOT VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN Bij voormelde akte van levering op zes en twintig januari tweeduizend zes verleden zijn Vastgoed II en Herontwikkeling met elkaar overeengekomen bij afzonderlijke akte de benodigde erfdienstbaarheden tussen Meerveste I en Meerveste II te vestigen. VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN Ter uitvoering van het tussen Vastgoed II en Herontwikkeling overeengekomene wordt bij deze: A. Ten behoeve van Meerveste I en ten laste van Meerveste II gevestigd: 1. de erfdienstbaarheid van weg, inhoudende het recht om te voet, met (motor)fiets of voertuig via de normale hoofdingang met slagbomen behorende tot Meerveste II en de zich op Meerveste II bevindende wegen te komen van en te gaan naar de openbare weg (de Saturnusstraat); 2. de erfdienstbaarheid van voetpad om te voet of met (motor)fiets, kinderwagen, kruiwagen en dergelijke kleine voertuigen aan de hand, via het gedeelte voetpad gelegen aan de achterkant van- en behorende tot Meerveste II te komen van en te komen naar het zich achter Meerveste I en Meerveste II bevindende openbare voet- en fietspad. Met betrekking tot voormelde erfdienstbaarheden gelden de volgende bepalingen: a. de weg en voetpad mogen niet wat betreft ligging, breedte en bestrating zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van het heersende erf worden verlegd of in constructie worden veranderd; de eigenaar van het dienende erf heeft het recht snelheidsbeperkende maatregelen te treffen, mits de bruikbaarheid van de weg daardoor niet wordt verminderd; b. het is zowel de eigenaar van het heersende erf als die van het dienende erf en alle andere personen die van de weg gebruik maken verboden om vervoermiddelen van welke aard ook of andere zaken op de weg of voetpad te plaatsen anders dan voor het directe gebruik van de weg als zodanig vereist zal zijn, zodat dit gebruik ongehinderd en onverminderd zal kunnen plaats hebben, indien in strijd met deze bepaling mocht zijn gehandeld, zullen beide partijen bevoegd zijn datgene wat zich op de weg bevindt, Pagina 6 zonder enige aanmaning te verwijderen en elders te plaatsen. c. de eigenaar van het dienende erf is verplicht tot onderhoud van het dienende erf op zodanige wijze dat de erfdienstbaarheden van weg en voetpad op voormelde wijze uitgeoefend kunnen worden; 7

8 d. de kosten van onderhoud en herstel van voormelde weg en voormeld voetpad komen voor rekening van de eigenaren van het dienende en heersende erf, ieder voor een gelijk deel. B. Ten behoeve en ten laste van Meerveste I en ten laste en ten behoeve van Meerveste II de erfdienstbaarheid inhoudende de verplichting te dulden dat de bestaande toestand en gebruik van (tracés van) afvoer- en rioolbuizen, leidingbruggen, leidingen en kabels welke zich onder, op of boven Meerveste I en Meerveste II bevinden, blijft gehandhaafd, alsmede de verplichting om bedoelde buizen, bruggen, leidingen en/of kabels niet zodanig te wijzigen dat aan de bestaande functie daarvan afbreuk wordt gedaan. Onderhoud en onderhoudskosten van bedoelde buizen, bruggen, leidingen en/of kabels zijn voor rekening van de eigenaar van de desbetreffende gedeelten daarvan. Tevens geldt dat de eigenaar van een heersend erf bevoegd is om ten behoeve van het gebruik, onderhoud en instandhouding van vermelde buizen, bruggen, leidingen en/of kabels zich de toegang te verschaffen tot het dienende erf, zulks na overleg met de eigenaar van het dienende erf. Met betrekking tot de hiervoor onder A. en B. vermelde erfdienstbaarheden geldt nog dat deze ongewijzigd zullen voortbestaan (i) indien de op de erven zich bevindende gebouwen worden herontwikkeld tot woonappartementengebouwen en (ii) indien bedoelde gebouwen met grond worden gesplitst in appartementsrechten als bedoeld in artikel 5:106 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. 2. Een akte van vestiging recht van opstal op twintig juni tweeduizend zes verleden voor voornoemde notaris mr. H.W.J.M. Poldermans, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van voormelde dienst op eenentwintig juni tweeduizend zes in register 4, deel 50082, nummer 50, in welke akte ondermeer het volgende voorkomt, woordelijk luidende (waarbij onder Vastgoed II is begrepen de te Huizen gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Verwelius Vastgoed II B.V. en onder voormelde vereniging van eigenaars is begrepen de te Hoofddorp gevestigde vereniging Vereniging van Eigenaars gebouw HQ 023 aan Saturnusstraat te Hoofddorp en onder het gebouw het kantoorpand, intern genaamd Meerveste II gelegen aan de Saturnusstraat te Hoofddorp, kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie AL, nummer 1705, groot twee en dertig are en vijf en twintig centiare): C. OVEREENKOMST RECHT VAN OPSTAL/VERGOEDING Vastgoed II hierna ook te noemen: de eigenaar - en voormelde vereniging van eigenaars - hierna ook te noemen: de opstaller - hebben een overeenkomst gesloten, waarbij Vastgoed II zich heeft verbonden tot het verlenen aan de opstaller van het hierna onder D. omschreven zakelijk recht van opstal. Pagina 7 De opstaller is aan de eigenaar geen vergoeding verschuldigd wegens de vestiging van het recht van opstal. D. VESTIGING VAN HET RECHT VAN OPSTAL Ter uitvoering van de tussen de eigenaar en de opstaller gesloten overeenkomst wordt door de opstaller aanvaard het zakelijk zelfstandig recht van opstal op het gebouw als bedoeld in artikel 5:101 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, hierna te noemen het recht van opstal. Ter zake het recht van opstal gelden de navolgende bepalingen: Artikel 1 Het recht van opstal houdt in de bevoegdheid van de opstaller tot het installeren, in eigendom hebben en onderhouden van zendmasten en schotels voor televisie en dataverkeer met bijbehorende installaties, antennemasten, apparatenruimten en overige bijbehoren welke door de opstaller noodzakelijk worden geacht op het gebouw en waarbij gebruik kan worden gemaakt van het gehele dak van het gebouw en de zich daarop bevindende dakopbouwen alsmede tot het hebben en houden van een tegen de zijgevel gemonteerde kabelgoot of in de leidingschacht van het gebouw ten behoeve van de stroomvoorziening, voormelde installaties en bijbehoren hierna tezamen te noemen: de opstallen. Artikel 2 8

9 Duur van het recht van opstal Het recht van opstal wordt verleend voor onbepaalde tijd en gaat in op heden. De opstaller is bevoegd het recht van opstal te beëindigen met een opzegtermijn van twaalf (12) maanden. De opstaller is verplicht bij het eindigen van het opstalrecht alle op, in of aan het gebouw aanwezige opstallen te verwijderen. Artikel 3 Retributie De opstaller is geen retributie aan de eigenaar verschuldigd. Artikel 4 Risico. Aflevering Met ingang van heden draagt de opstaller het risico van de opstallen. Artikel 5 Gebruikmaking van voorzieningen. De eigenaar stelt de opstaller in staat gebruik te maken van de bestaande elektriciteitsvoorziening tegen vergoeding van de gemaakte energiekosten en de daartoe noodzakelijke kabels en/of tussenmeter aan te leggen of zelf een elektriciteitsvoorziening aan te leggen. Artikel 6 Garanties. De eigenaar garandeert aan de opstaller dat het recht van opstal: a. onvoorwaardelijk is en niet is onderworpen aan inkorting, ontbinding of aan welke vernietiging dan ook, onverminderd het in deze akte en in de wet ten aanzien van het recht van opstal bepaalde; b. niet bezwaard is met beslagen of rechten van hypotheken of inschrijvingen daarvan Pagina 8 dan wel met andere beperkte rechten, behoudens de in deze akte vermelde; c. niet bezwaard is met kwalitatieve verplichtingen; d. niet belast is met bijzondere lasten en beperkingen, behoudens die welke in deze akte zijn vermeld; alles onverminderd de beperkingen die aan het recht van opstal zijn verbonden krachtens de onderhavige bepalingen en de wet. Artikel 7 Gebruik 1. De opstaller zal de opstallen uitsluitend gebruiken als opstelplaats voor zend- en ontvangstinstallatie. 2. Het is de opstaller niet geoorloofd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar: - in het gebruik van de opstallen een wijziging aan te brengen; - andere (bouw)werken op te richten dan de opstallen; - de opstallen hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk van bestemming te wijzigen; - het betreffende dak van het gebouw mede te gebruiken voor het plaatsen of aanbrengen van voorwerpen, waarvan naar het oordeel van de eigenaar, gevaar, schade of hinder dan wel bezwaar uit oogpunt van welstand en milieu te duchten is. 3. De eigenaar kan voorwaarden verbinden aan de in lid 2 bedoelde toestemming. 4. Eventueel van derden benodigde toestemmingen en/of vergunningen in verband met de realisering, de aanwezigheid, de verwijdering en het gebruik van de opstallen dienen door en voor rekening en risico van de opstaller te worden aangevraagd en rechtens onaantastbaar zijn verkregen. 5. De opstaller vrijwaart de eigenaar voor alle aanspraken voortvloeiende uit de realisering, de aanwezigheid, de verwijdering en het gebruik van de opstallen en is jegens de eigenaar gehouden tot vergoeding van schade die de eigenaar als gevolg van de realisering, de aanwezigheid, de verwijdering en het gebruik van de opstallen lijdt. Artikel 8 Vergoedingsrecht bij einde recht van opstal 9

10 De opstaller heeft geen recht op vergoeding van de waarde van de ten tijde van de beëindiging nog aanwezige opstallen. Zijn er nog omstandigheden bekend die voor de koper van belang zijn en hierboven niet besproken zijn. 10

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR H.W.J.M. POLDERMANS FORMULIER S.V.P.

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr. F.R. Sterel S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR M.R.H. KRANS FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 20 MAART 2015. Aan: Mr A.M.J.M.PLOUMEN. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr.: 11. adres: ZEEWEG 77 KATWIJK

S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 20 MAART 2015. Aan: Mr A.M.J.M.PLOUMEN. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr.: 11. adres: ZEEWEG 77 KATWIJK Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr A.M.J.M.PLOUMEN S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 20

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR M.R.H. KRANS FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: mw Mr A.M.J.M. PLOUMEN S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling 2014.008405.01 1 Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR M.J.J. VAN TIENEN FORMULIER

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr A.M.J.M.PLOUMEN S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 15 MEI 2014. Aan: MR TH.P. SEINSTRA OPGAVE VEILCONDITIES. van perceel/percelen nr.: 12 EN 13

FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 15 MEI 2014. Aan: MR TH.P. SEINSTRA OPGAVE VEILCONDITIES. van perceel/percelen nr.: 12 EN 13 X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR TH.P. SEINSTRA FORMULIER S.V.P. RETOUR

Nadere informatie

S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 9 MEI 2015. Aan: Mr R.H. MEPPELINK. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr.: 14

S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 9 MEI 2015. Aan: Mr R.H. MEPPELINK. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr.: 14 X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr R.H. MEPPELINK S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

KADASTRAAL BEKEND: Gemeente Amsterdam Sektie R complexaanduiding 7849 A appartementsindices 21 t/m 24

KADASTRAAL BEKEND: Gemeente Amsterdam Sektie R complexaanduiding 7849 A appartementsindices 21 t/m 24 X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr B.A.E.A. BERGER S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR M.R.H. KRANS FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR F. STROUCKEN FORMULIER S.V.P. RETOUR

Nadere informatie

Aan: Mr. Th.P. Seinstra. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr: 5, 6 EN 7 DORPSSTRAAT 36, WILNISSE ZUWE 4 EN 6, WILNIS

Aan: Mr. Th.P. Seinstra. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr: 5, 6 EN 7 DORPSSTRAAT 36, WILNISSE ZUWE 4 EN 6, WILNIS X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr. Th.P. Seinstra OPGAVE VEILCONDITIES van

Nadere informatie

Aan: Mr F. STROUCKEN S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 20 AUGUSTUS 2015. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr.: 15. adres:

Aan: Mr F. STROUCKEN S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 20 AUGUSTUS 2015. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr.: 15. adres: X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr F. STROUCKEN S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr P.KROES S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 10 JUNI

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr R.H. MEPPELINK OPGAVE VEILCONDITIES van

Nadere informatie

S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 23 OKTOBER 2015. Aan: Mr A.M.J.M. PLOUMEN. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr.: 2 WIJDE BLICK 13, MIJDRECHT

S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 23 OKTOBER 2015. Aan: Mr A.M.J.M. PLOUMEN. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr.: 2 WIJDE BLICK 13, MIJDRECHT X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr A.M.J.M. PLOUMEN S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

bezichtigingsmogelijkheden: Het is niet mogelijk de verhuurde appartementen met de directie makelaar te bezichtigen.

bezichtigingsmogelijkheden: Het is niet mogelijk de verhuurde appartementen met de directie makelaar te bezichtigen. Algemene gegevens soort veiling: Een vrijwillige verkoping adres: Van der Hoopstraat 106, 1051 VM Amsterdam Van der Hoopstraat 108, 1051 VM Amsterdam Van der Hoopstraat 110, 1051 VM Amsterdam commerciële

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr J. VAN OVERBEEK S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 18

Nadere informatie

FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 10 APRIL Aan: MR TH. P. SEINSTRA OPGAVE VEILCONDITIES. van perceel/percelen nr.: 1 MEANDER 415, AMSTELVEEN

FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 10 APRIL Aan: MR TH. P. SEINSTRA OPGAVE VEILCONDITIES. van perceel/percelen nr.: 1 MEANDER 415, AMSTELVEEN X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR TH. P. SEINSTRA FORMULIER S.V.P. RETOUR

Nadere informatie

FORMULIER VEILCONDITIES Frans van Mierisstraat RL Amsterdam +31(0)

FORMULIER VEILCONDITIES Frans van Mierisstraat RL Amsterdam +31(0) Om e.e.a. tijdig te verwerken op de sites en in het veilingboekje, verzoeken wij u vriendelijk om dit formulier compleet ingevuld en uiterlijk 5 weken voor de veilingdatum per e-mail aan ons op te sturen:

Nadere informatie

S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 26 SEPTEMBER Aan: Mr R.H. MEPPELINK. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr: 7. adres: WATERLINIE 40, VIJFHUIZEN

S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 26 SEPTEMBER Aan: Mr R.H. MEPPELINK. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr: 7. adres: WATERLINIE 40, VIJFHUIZEN X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr R.H. MEPPELINK S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: mw Mr F. STROUCKEN S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr E.G. VISSER FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr.:

Nadere informatie

Bilderdijkstraat 42 winkel, 1052NB AMSTERDAM (41532)

Bilderdijkstraat 42 winkel, 1052NB AMSTERDAM (41532) Bilderdijkstraat 42 winkel, 1052NB AMSTERDAM (41532) Winkel Vrijwillige verkoop van het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de winkelruimte gelegen op de begane grond met tuin.

Nadere informatie

Financiële informatie

Financiële informatie Financiële informatie huuropbrengst: Spuistraat 98-bg (winkel) Spuistraat 98-I (wonen) Spuistraat 98-II (wonen) Kale huur per maand Watergeld per maand Servicekos ten per maand BTW 21% Totaal per maand

Nadere informatie

Bethaniendwarsstraat (1 KOOP), 1012CB AMSTERDAM (40156)

Bethaniendwarsstraat (1 KOOP), 1012CB AMSTERDAM (40156) Bethaniendwarsstraat 10-12 (1 KOOP), 1012CB AMSTERDAM (40156) Bijzonder object Vrijwillige verkoop van twee gedeeltelijke verhuurde beleggingspanden Unieke mogelijkheid! Vrijwillige verkoop van twee gedeeltelijke

Nadere informatie

Blad 1 van 11. Referentienummer : \ mhg \ UITGIFTE IN ERFPACHT

Blad 1 van 11. Referentienummer : \ mhg \ UITGIFTE IN ERFPACHT Blad 1 van 11 Referentienummer : 20061677 \ mhg \ UITGIFTE IN ERFPACHT Heden, zeven juli tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. Hendrik Willem Jan Matthijs Poldermans, notaris gevestigd te Amsterdam:

Nadere informatie

FORMULIER VEILCONDITIES Frans van Mierisstraat RL Amsterdam +31(0)

FORMULIER VEILCONDITIES Frans van Mierisstraat RL Amsterdam +31(0) Om e.e.a. tijdig te verwerken op de sites en in het veilingboekje, verzoeken wij u vriendelijk om dit formulier compleet ingevuld en uiterlijk 5 weken voor de veilingdatum per e-mail aan ons op te sturen:

Nadere informatie

S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 20 MAART 2015. Aan: Mr. B. LEENDERS. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr.: 3 TM 9

S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 20 MAART 2015. Aan: Mr. B. LEENDERS. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr.: 3 TM 9 Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr. B. LEENDERS S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 20 MAART

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MRS J.A.G. MILDER EN/OF M.G. DE BOER FORMULIER

Nadere informatie

S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 28 NOVEMBER 2014. Aan: mw. Mr E. Schot. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nrs.: 22 en 23

S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 28 NOVEMBER 2014. Aan: mw. Mr E. Schot. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nrs.: 22 en 23 X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: mw. Mr E. Schot S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR W.W.VAN T HOFF FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

soort veiling: Vrijwillige verkoping adres: Plantage Doklaan 38

soort veiling: Vrijwillige verkoping adres: Plantage Doklaan 38 soort veiling: Vrijwillige verkoping adres: Plantage Doklaan 38 commerciële omschrijving: Prachtig beleggingspand op top locatie in de Amsterdamse binnenstad om de hoek van Artis, Hortus Botanicus en de

Nadere informatie

FORMULIER VEILCONDITIES Frans van Mierisstraat 59 1071 RL Amsterdam +31(0)202148998 www.eaogv.nl info@eaogv.nl

FORMULIER VEILCONDITIES Frans van Mierisstraat 59 1071 RL Amsterdam +31(0)202148998 www.eaogv.nl info@eaogv.nl Om e.e.a. tijdig te verwerken op de sites en in het veilingboekje, verzoeken wij u vriendelijk om dit formulier compleet ingevuld en uiterlijk 5 weken voor de veilingdatum per e-mail aan ons op te sturen:

Nadere informatie

Zwart Janstraat 104 A, 3035AX ROTTERDAM (40591)

Zwart Janstraat 104 A, 3035AX ROTTERDAM (40591) Zwart Janstraat 104 A, 3035AX ROTTERDAM (40591) Winkel / woonhuis Het appartementsrecht, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de winkel begane grond hoek Zegwaardstraat in winkelgebied Noorderboulevard

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr. D.H.W. MELGERS OPGAVE VEILCONDITIES

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR F. STROUCKEN FORMULIER S.V.P. RETOUR

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr. D.H.W. MELGERS OPGAVE VEILCONDITIES

Nadere informatie

FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 5 SEPTEMBER 2014

FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 5 SEPTEMBER 2014 Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR W.W. VAN T HOFF FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 6 NOVEMBER 2015. Aan: Mr ELISE VISSER. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr: 5 VLAMPIJPSTRAAT 101, UTRECHT

S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 6 NOVEMBER 2015. Aan: Mr ELISE VISSER. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr: 5 VLAMPIJPSTRAAT 101, UTRECHT X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr ELISE VISSER S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 5 SEPTEMBER 2014

FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 5 SEPTEMBER 2014 Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR W.W. VAN T HOFF FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR D.P. KASPER FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

bezichtigingsmogelijkheden: Er wordt geen medewerking verleend om het appartement te kunnen laten bezichtigen.

bezichtigingsmogelijkheden: Er wordt geen medewerking verleend om het appartement te kunnen laten bezichtigen. Veilcondities soort veiling: Executoriale verkoping (ex artikel 3:268 BW juncto 3:254 BW). adres: Albert Cuypstraat 166-III. commerciële omschrijving: Het appartement Albert Cuypstraat 166-III is gelegen

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Kadedijk 85 te 4793 RP Fijnaart

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Kadedijk 85 te 4793 RP Fijnaart BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Kadedijk 85 te 4793 RP Fijnaart ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN CAPITTENWEG ONGENUMMERD TE BLARICUM

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN CAPITTENWEG ONGENUMMERD TE BLARICUM BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN CAPITTENWEG ONGENUMMERD TE BLARICUM Omschrijving Registergoed een perceel landbouwgrond, gelegen aan de Capittenweg te Blaricum, kadastraal bekend gemeente Blaricum sectie

Nadere informatie

gebruik/oplevering: Het pand is geheel verhuurd en wordt onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomsten opgeleverd.

gebruik/oplevering: Het pand is geheel verhuurd en wordt onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomsten opgeleverd. Objectinformatie: kadastrale gegevens: Kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sectie L nummer 5409, groot 1 are en 14 ca. gebruik/oplevering: Het pand is geheel verhuurd en wordt onder gestanddoening van

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr. D.H.W. MELGERS OPGAVE VEILCONDITIES

Nadere informatie

bezichtigingsmogelijkheden: Het is niet mogelijk de verhuurde appartementen via de directiemakelaar te bezichtigen.

bezichtigingsmogelijkheden: Het is niet mogelijk de verhuurde appartementen via de directiemakelaar te bezichtigen. I. AANMELDINGSFORMULIER soort veiling: Een vrijwillige verkoping adres: Ruysdaelstraat 97 Het AANMELDIN GSFORMULI ER is bedoeld voor de directiemake Voor verwerking/ aanmelding op de en opname in de advertentie

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR A.M.J.M.PLOUMEN FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

Objectinformatie. gebruik/oplevering: de woning wordt in verhuurde staat opgeleverd.

Objectinformatie. gebruik/oplevering: de woning wordt in verhuurde staat opgeleverd. Objectinformatie kadastrale gegevens: het appartementsrecht omvattende het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de eerste verdieping van na te vermelden gebouw, met balkon aan de achterzijde, plaatselijk

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Broekstraat hoek Tuindersweg te Belfeld

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Broekstraat hoek Tuindersweg te Belfeld BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Broekstraat hoek Tuindersweg te Belfeld Deze bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn

Nadere informatie

Voorstraat 475 TM 485 (ONEVEN), 8226KD LELYSTAD (40563)

Voorstraat 475 TM 485 (ONEVEN), 8226KD LELYSTAD (40563) Voorstraat 475 TM 485 (ONEVEN), 8226KD LELYSTAD (40563) Bijzonder object Een mooi beleggingsobject gelegen op eigen grond, bestaande uit 6 appartementsrechten (3 huurcontracten) in één koop. Gezamenlijke

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR P.L.E.M. DE MEIJER FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Haaksbergerstraat 811 te 7548 PB Enschede

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Haaksbergerstraat 811 te 7548 PB Enschede BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Haaksbergerstraat 811 te 7548 PB Enschede Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN KERKESINGEL 11 TE VELSEN-ZUID

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN KERKESINGEL 11 TE VELSEN-ZUID BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN KERKESINGEL 11 TE VELSEN-ZUID A. VEILING Verkoper wenst bij deze akte vast te stellen de voorwaarden en bepalingen waaronder op maandag één juni tweeduizend vijftien, des

Nadere informatie

Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling OPDRACHTFORMULIER TOT VERKOOP IN VEILING Frans van Mierisstraat 59 1071 RL Amsterdam Telefoon 020-6733322 Fax 020-6733325 Bank: 436983982 E-mail: info@mva-makelaars.nl

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VOOR INTERNET (Zuiddijk 7 en 7A te Zaandam)

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VOOR INTERNET (Zuiddijk 7 en 7A te Zaandam) BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VOOR INTERNET (Zuiddijk 7 en 7A te Zaandam) het bedrijfspand met ondergrond en verder aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te 1501 CA Zaandam, Zuiddijk 7 en 7A, kadastraal

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr D.P.KASPER S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 6

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR A.M.J.M.PLOUMEN FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr E. GELDERMAN-TEN DOESCHATE S.V.P. RETOUR

Nadere informatie

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden 1 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Robeco Structured Properties I Limited, gevestigd te Caymaneilanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam/namen, als

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier notaris m.b.t. Heemraadweg 301, veiling 20 maart. Objectinformatie

Aanmeldingsformulier notaris m.b.t. Heemraadweg 301, veiling 20 maart. Objectinformatie Objectinformatie kadastrale gegevens: Kadastraal bekend gemeente Weesp, sectie C complexaanduiding 1660A, appartementsindex 46, uitmakende het 98/6.570 onverdeeld aandeel in de gemeenschap, (het "registergoed").

Nadere informatie

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl MODEL LEVERINGSAKTE Heden, @, verschenen voor mij, @, notaris gevestigd te @: 1. @ @toekomstig adres: @ hierna @tezamen@ te noemen: 'verkoper'; en 2. @ @en voornemens de hierna te vermelden woning te gaan

Nadere informatie

c.v.-onderhoud per maand

c.v.-onderhoud per maand OBJECTINFORMATIE kadastrale gegevens: Kadastrale aanduiding: Amsterdam, sectie Q, nummer 4259 Grootte: 1 a 89 ca Omschrijving kadastraal object: wonen. Betreft: voortdurend recht van erfpacht (voorwaarden

Nadere informatie

c.v.-onderhoud per maand

c.v.-onderhoud per maand OBJECTINFORMATIE kadastrale gegevens: Nassaukade 160 H, 160 1 en 160 2 Kadastrale aanduiding: Amsterdam, sectie Q, nummer 4259 Grootte: 1 a 89 ca Omschrijving kadastraal object: wonen. Betreft: voortdurend

Nadere informatie

Veilingvoorwaarden. (Voltastraat 13, 17 en 21 te Zevenaar)

Veilingvoorwaarden. (Voltastraat 13, 17 en 21 te Zevenaar) Veilingvoorwaarden (Voltastraat 13, 17 en 21 te Zevenaar) a. het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte, gelegen op de begane grond, plaatselijk bekend als Voltastraat

Nadere informatie

3. Het voortdurend recht van erfpacht (voorwaarden 1994) op de grond eigendom van de Gemeente Amsterdammet

3. Het voortdurend recht van erfpacht (voorwaarden 1994) op de grond eigendom van de Gemeente Amsterdammet AMSTERDAM 2015 VRIJWILLIGE VERKOPING op maandag 22 juni 2015 des avonds na 18.00 uur in de Rode Hoed Keizersgracht 102 te Amsterdam ten overstaan van notaris Mr. B.C.M. Waaijer (Boekel De Nerée, notarissen)

Nadere informatie

Aan: PROF. MR B.C.M. WAAIJER S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 7 MEI OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr.: 11 TM 13

Aan: PROF. MR B.C.M. WAAIJER S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 7 MEI OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr.: 11 TM 13 X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: PROF. MR B.C.M. WAAIJER S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

HOOGSTRAAT 34, 36, 38 hoek LAAN VAN BINNENRUST 2, 4 EN 6, ABCOUDE. Gemeente Abcoude Sektie A nr. 1512. groot - ha 5 are 55 centiare

HOOGSTRAAT 34, 36, 38 hoek LAAN VAN BINNENRUST 2, 4 EN 6, ABCOUDE. Gemeente Abcoude Sektie A nr. 1512. groot - ha 5 are 55 centiare X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr J.M.A. VAN ROOIJ S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Boterdijk te 6916 BX Tolkamer

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Boterdijk te 6916 BX Tolkamer BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Boterdijk 15-17 te 6916 BX Tolkamer Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen via Internet, hierna

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Percelen grond aan de Brimweg en een perceel grond aan de Heistraat te Someren vastgesteld door een waarnemer van mevrouw mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht op 30 juli

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Stationsstraat 10 te 6675 AW Valburg

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Stationsstraat 10 te 6675 AW Valburg BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Stationsstraat 10 te 6675 AW Valburg Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen via Internet, hierna

Nadere informatie

te veilen op maandag 22 FEBRUARI 2016 s avonds na 18.00 uur in de Rode Hoed, Keizersgracht 102 te Amsterdam, ten overstaan van de notaris(sen):

te veilen op maandag 22 FEBRUARI 2016 s avonds na 18.00 uur in de Rode Hoed, Keizersgracht 102 te Amsterdam, ten overstaan van de notaris(sen): X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: mw. mr F. STROUCKEN S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

Dossiernummer: 15774 KP/pm

Dossiernummer: 15774 KP/pm Dossiernummer: 15774 KP/pm Vaststelling veilingvoorwaarden. Artikel 6. De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken van toepassing te verklaren de Algemene Veilingvoorwaarden

Nadere informatie

- 1 - KOPIE / ch

- 1 - KOPIE / ch - 1 - ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN ------------------------------------------ Deze openbare verkoop zal worden gehouden - voor zover daarvan bij -- de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken - onder

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR R.H. MEPPELINK FORMULIER S.V.P. RETOUR

Nadere informatie

OBJECTINFORMATIE kadastrale gegevens: gebruik/oplevering:

OBJECTINFORMATIE kadastrale gegevens: gebruik/oplevering: OBJECTINFORMATIE kadastrale gegevens: perceel 1: Nassaukade 159 H, 159 1 en 159 2 Kadastrale aanduiding: Amsterdam, sectie Q, nummer 4258 Grootte: 1 a 85 ca Omschrijving kadastraal object: wonen. Betreft:

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK ARTIKEL 2. REGISTERGOEDEREN Het bedrijfspand met woonhuis met ondergrond, parkeerterrein, erf en overige toebehoren, plaatselijk bekend 5431 NS Cuijk,

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Garage en drie parkeerplaatsen nabij de Meidoorn te Cuijk

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Garage en drie parkeerplaatsen nabij de Meidoorn te Cuijk BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Garage en drie parkeerplaatsen nabij de Meidoorn te Cuijk Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN De Kring 14 te 7891 TE Klazienaveen

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN De Kring 14 te 7891 TE Klazienaveen BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN De Kring 14 te 7891 TE Klazienaveen ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover

Nadere informatie

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van:

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: 274538/MMG Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: de percelen grond met de daarop aanwezige opstallen, gelegen aan en nabij de

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN VEILING

PROCES-VERBAAL VAN VEILING 1 Notariskantoor Bellaar c.s. Van der Hooplaan 9 1185 EV Amstelveen tel. (020) 6416003 fax (020) 6434053 e-mail: info@bellaar.nl C O N C E P T 1 maart 2017 42058 PROCES-VERBAAL VAN VEILING Heden, twintig

Nadere informatie

Bijzondere veilingvoorwaarden, vastgesteld bij akte 13 maart 2013 verleden voor mevrouw mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht

Bijzondere veilingvoorwaarden, vastgesteld bij akte 13 maart 2013 verleden voor mevrouw mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht Bijzondere veilingvoorwaarden, vastgesteld bij akte 13 maart 2013 verleden voor mevrouw mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht Registergoed het bedrijfspand met (onder)grond en verder toebehoren aan de

Nadere informatie

FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 20 MEI Aan: MR M..J.A. LAENEN OPGAVE VEILCONDITIES. van perceel/percelen nr.: 2

FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 20 MEI Aan: MR M..J.A. LAENEN OPGAVE VEILCONDITIES. van perceel/percelen nr.: 2 X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR M..J.A. LAENEN FORMULIER S.V.P. RETOUR

Nadere informatie

ARTIKEL 6 ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij

ARTIKEL 6 ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij ARTIKEL 6 ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken onder

Nadere informatie

ALGEMENE- EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Artikel 6 6.1 Algemene veilingvoorwaarden De openbare verkoop zal worden gehouden - voor zover daarvan bij

ALGEMENE- EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Artikel 6 6.1 Algemene veilingvoorwaarden De openbare verkoop zal worden gehouden - voor zover daarvan bij ALGEMENE- EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Artikel 6 6.1 Algemene veilingvoorwaarden De openbare verkoop zal worden gehouden - voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken

Nadere informatie

Ceintuurbaan 249 -III, 1074CZ AMSTERDAM (40867)

Ceintuurbaan 249 -III, 1074CZ AMSTERDAM (40867) Ceintuurbaan 249 -III, 1074CZ AMSTERDAM (40867) Portiekwoning Het appartementsrecht, rechtgevend op het gebruik van de woning op de 3e verdieping, gelegen in 'De Pijp', nabij het Sarphatipark, de 'Albert

Nadere informatie

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van:

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: 274538/MMG Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: de percelen grond met de daarop aanwezige opstallen, gelegen aan en nabij de

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3.

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. HET ONTWERP IS BESCHIKBAAR GESTELD ONDER VOORBEHOUD VAN AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN DOOR VERKOPER.

Nadere informatie

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 CONCEPT d.d. 12-02-2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst verzoek

Nadere informatie

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van:

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: 27515/MMG Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:28 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: Het bedrijfsverzamelgebouw met ondergrond, gelegen aan de Schoepenweg 51A t/m

Nadere informatie

5. Aanvaarding/gebruikssituatie/ontruiming De schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed.

5. Aanvaarding/gebruikssituatie/ontruiming De schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed. Onderstaande bijzondere veilingvoorwaarden zijn definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn vanaf 12 november 2013 op te vragen bij kantoor CMS Notarissen te Amsterdam.

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN percelen bouwgrond Hessenweg en Buys Ballotweg 62 te De Bilt

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN percelen bouwgrond Hessenweg en Buys Ballotweg 62 te De Bilt BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN percelen bouwgrond Hessenweg en Buys Ballotweg 62 te De Bilt Op dertien mei tweeduizend vijftien door mr. Femke Stroucken, notaris te Amsterdam, vastgesteld. ARTIKEL 1. REGISTERGOEDEREN

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Harderwijkerweg 205 te Ermelo

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Harderwijkerweg 205 te Ermelo BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Harderwijkerweg 205 te Ermelo ARTIKEL 1. REGISTERGOED het woonhuis met garage, ondergrond, erf, tuin en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Harderwijkerweg 205 te 3852 AC

Nadere informatie

S.V.P. RETOUR UITERLIJK: Z.S.M. Aan: Mr R.H. MEPPELINK. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr: 7 GRONINGERWEG 48 EN NABIJ 48 TE EELDERWOLDE

S.V.P. RETOUR UITERLIJK: Z.S.M. Aan: Mr R.H. MEPPELINK. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr: 7 GRONINGERWEG 48 EN NABIJ 48 TE EELDERWOLDE X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr R.H. MEPPELINK S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie