Europa 2020 moet ook sociaal en ecologisch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Europa 2020 moet ook sociaal en ecologisch"

Transcriptie

1 Eurpa 2020 met k sciaal en eclgisch In april met België aan Eurpa een natinaal hervrmingsprgramma vrleggen in het kader van de nieuwe Eurpese middellangetermijnstrategie Eurpa Dat met in het bijznder een cncrete invulling geven aan de vijf (in feite acht) Eurpese kerndelstellingen. Tegen 2020 met: 75 % van de Eurpese bevlking werk hebben; 3 % van het BBP wrden geïnvesteerd in nderzek, ntwikkeling en innvatie; de Eurpese klimaat- en energiedelstellingen (20/20/20) zijn gehaald: 20 % (eventueel 30 %) minder breikasgassen in vergelijking met 1990; 20 % energiebesparing; 20 % energie uit duurzame energiebrnnen; de nderwijsutput zijn verbeterd: minder dan 10 % vrtijdige schlverlaters; minstens 40 % van de jngere generatie met een diplma hger nderwijs; het aantal mensen met risic p armede f uitsluiting (114 miljen in 2009) zijn gedaald met minstens 20 miljen. Het vlstaat uiteraard niet m delstellingen vr te huden als niet het beleid in stelling wrdt gebracht m die delstellingen te halen. Tegelijk begrijpen we dat een federale regering in lpende zaken weinig nieuwe hefbmen kan vrstellen. Dit mag evenwel geen beletsel zijn m niet reeds actief in Gewesten en Gemeenschappen invulling te geven aan een gelfwaardig beleid ver de bijdrage die p dat niveau, maar zeker k p het lkale niveau, kan wrden geleverd. Zmin ntslaat het de federale verheid van de plicht m deze maand in verleg met Gewesten en Gemeenschappen duidelijke natinale delstellingen vast te leggen. Vakbnden, milieubeweging, Nrd-Zuid-beweging en netwerken armedebestrijding, willen daarte samen een aantal signalen uitsturen aan de beleidsverantwrdelijken, p de diverse niveaus. 1

2 We vragen: dat de hervrmingsprgramma s (natinaal en reginaal) zijn gebaseerd p een evenwicht tussen en verstrengeling van ecnmische, sciale en eclgische delstellingen: Eurpa 2020 is p zich al een wankele evenwichtsefening. We willen niet dat dit verder nderuit wrdt gehaald dr nder druk van de ecnmic gvernance de sciale en eclgische delstellingen ng meer te verwaarlzen. Evenmin mag de rganisatie van de ndzakelijke slidariteit tussen Lidstaten (steun aan landen in financiële meilijkheden) ten kste gaan van de slidariteit binnen de Lidstaten; dat vrbereiding en uitvering van die prgramma s gebeurt in nauw verleg met het maatschappelijke middenveld, in het bijznder vakbnden, milieubeweging, Nrd-Zuid-beweging en netwerken armedebestrijding, met een regelmatige ruggespraak ver de vrtgang, met inschakeling van de geëigende verleg- en adviesrganen, en met respect vr de autnmie van het sciale verleg; dat de hervrmingsprgramma s zich inschrijven in het VN-cncept van duurzame ntwikkeling. Een wereldwijde grene ecnmie als basis vr duurzame ntwikkeling en armedebestrijding is truwens een van de twee thema s die het nderwerp uitmaken van de Ri + 20 VN-cnferentie van juni De switch van een ecnmie gebaseerd p fssiele energie naar een lage klstfecnmie, wereldwijd, met dit mgelijk maken. Een vrwaarde hiervr is dat k Eurpa en België nieuwe financiering vrzien vr de eigen interne mmezwaai en vr de uitbuw van deze ecnmie in ntwikkelingslanden. Specifiek inzake de delstellingen vragen we: dat ze zwel gelfwaardig als ambitieus zijn: ambitie is essentieel, maar ze met zijn gesteld p gelfwaardige hefbmen en een gelfwaardige beleidsuitvering; hetgeen k vereist dat z snel als mgelijk een federale regering tt stand kmt; dat de huidige vrken die zijn vrzien in het ntwerp van prgramma plaats maken vr eenduidige, precieze delstellingen ( puntdelstellingen ); dat de kerndelstellingen per beleidsdmein, waar ndig, wrden aangevuld met subdelstellingen; dat vr elke kerndelstelling f subdelstelling met Gewesten en Gemeenschappen afspraken wrden gemaakt ver he die gezamenlijk met wrden bereikt; dat vr elke kern- en subdelstellingen een nbetwistbaar meetinstrument vrhanden is en z niet p krte termijn wrdt ntwikkeld; dat vanuit die delstellingen vr 2020 tussentijdse delstellingen wrden bepaald, al is het maar m te vermijden dat de beleidsverantwrdelijken de verantwrdelijkheid drschuiven naar de vlgende legislatuur; 2

3 dat jaarlijks een vrtgangsrapprt wrdt gemaakt, vr bespreking met het maatschappelijke middenveld. Elk van de kerndelstellingen vergt een debat ten grnde, maar p hfdlijnen willen we vr elk van de kerndelstellingen reeds vlgende elementen aangeven. 1. Werkzaamheidsgraad Ambitie mag en met, stelden we reeds. Dat geldt zeker vr de werkgelegenheid. Een duurzaam werkgelegenheidsbeleid met eerst en vral zijn gericht p de creatie van duurzame, waardige en kwaliteitsvlle banen. Dit is geheel anders dan de zware fcus, nder druk van de huidige invulling van de ecnmic gvernance, p de hervrming van de arbeidsmarkten waarbij de nadruk wrdt gelegd p luter aanbdgerichte maatregelen (zals hervrming van de werklsheidszekering en flexibilisering van de arbeidsmarkten). Er is nd aan een duurzaam relanceplan gefinancierd dr ambitieuze fiscale maatregelen zals de invering van een belasting p financiële transacties en een minimumtarief inzake venntschapsbelasting. Meer werkgelegenheid is niet geneg. Daarm k zijn subdelstellingen ndig gericht p: betere banen. We hebben in het verlengde van de Lakenindicatren en naar het vrbeeld van bestaande praktijken in binnen- en buitenland, een synthetische index ndig vr de meting van de kwaliteit van de jbs, p basis waarvan dan ambitieuze natinale delstellingen kunnen wrden vastgelegd; een betere cmbinatie van bereps- en privé-leven, met nder meer benchmarks vr de uitbuw van kinderpvang en andere zrgvrzieningen; een betere verdeling van de arbeid, met specifieke subdelstellingen vr de delgrepen die vandaag achtergesteld zijn p de arbeidsmarkt (jngeren, persnen met een handicap, allchtnen, uderen); een duidelijk engagement in het kader van de aanbeveling rnd actieve inclusie, waarbij de aandacht gaat naar een cmbinatie van drie belangrijke pijlers: adequaat inkmen, tegang tt diensten en een inclusieve arbeidsmarkt. 2. Innvatie Vraleer hier adequate keuzes te kunnen maken is eerst en vral nd aan adequate meetinstrumenten. Ter zake stellen we vast: dat de klassieke indicatr van investering in nderzek en ntwikkeling een weliswaar belangrijke, maar ng ruim nvlkmen graadmeter is vr innvatie. Dit wrdt k Eurpees erkend, maar veel vrtgang m tt een betere indicatrenset te kmen, met meer utputindicatren (zals inzake valrisatie f kwaliteitsverbetering van prducten) is er vralsng niet p Eurpees vlak. België met daar dus p vruitlpen dr zelf werk te maken van een verbeterd screbrd, in verleg met Gewesten en Gemeenschappen en met 3

4 het maatschappelijke middenveld en vrtbuwend p het werk van de CRB i.s.m. de reginale verlegrganen; dat in de huidige meting de verhuding tussen verheids- en particuliere investeringen wrdt scheefgetrkken: vr een belangrijk deel van de particuliere investeringen in nderzek en ntwikkeling zijn er vandaag fiscale tussenkmsten. Deze fiscale uitgaven wrden vandaag evenwel niet meegeteld, waardr er een nderschatting is van de verheidsinvesteringen en een verschatting van de privé-investeringen; dat heel wat technlgische innvaties in bedrijven mislukken mdat de mens aan de machine werd vergeten: daarm met in de subdelstellingen zeker de kwestie van de innvatie van de arbeidsrganisaties (sciale innvatie) wrden meegenmen; dat technlgische innvaties een nderdeel zijn en meten zijn van een bredere innvatie-aanpak en dus k niet ls mgen wrden bekeken van de bredere maatschappelijke en juridische cntext. 3. Onderwijs Een van de belangrijke manc s in het prject Eurpa 2020 is dat, anders dan in de Lissabnstrategie, inzake het levenslange leren ng enkel delstellingen inzake initieel nderwijs naar vr wrden geschven en dus geen recht meer wrdt gedaan aan het leren van vlwassenen. Tegelijk vragen we k aandacht vr de bevrdering vr een betere aansluiting van nderwijs en arbeidsmarkt, dr de uitbuw van het alternerend leren. We vragen daarm: dat de twee delstellingen inzake nderwijs wrden aangevuld met drie cncrete subdelstellingen inzake het levenslang leren van vlwassenen, in het verlengde van vreger bepaalde benchmarks: in 2020 neemt per jaar 1 p 2 van de werknemers deel aan pleiding (cf. Werkgelegenheidscnferentie 2003 en interprfessineel akkrd ); in 2020 is de participatie van vlwassenen aan levenslang leren verhgd tt minstens 15 % (cf. Eurpese strategie ET 2020); in 2020 zit België bij de tp 5 van de Eurpese Unie wat betreft de investering van ndernemingen in pleiding (met 1.9 % van de lnmassa als tussentijdse delstelling, cf. interprfessinele akkrden van en ); dat dit wrdt aangevuld met een subdelstelling inzake het aantal jngeren in frmules van het alternerend leren en werken: in CRB en NAR zijn de besprekingen mtrent een vereenvudigd, sciaalrechtelijk skkelstatuut vr alle vrmen van alternerend leren en werken bijna achter de rug; dit én het hernemen van de arbeidsmarkt met de aanzet zijn vr een herdynamisering van het alternerend leren/werken. 4

5 4. Klimaat en energie Vr een daadkrachtige klimaatbeleid, met er dringend duidelijkheid kmen ver de intra-belgische verdeling van Eurpees pgelegde klimaatdelstellingen. Tegelijk met de delstellingen vr 2020 evenwel wrden ingekaderd in een langetermijnstrategie naar De langetermijnuitdagingen vragen in elk geval meer ambitie dan wat vandaag aan delstellingen vrligt. Ok vr milieu-uitdagingen die niet nmiddellijk vanuit de vraagstukken van klimaat en energie kunnen wrden gevat. Ter zake wensen we vijf cncrete signalen te geven: 2050 met de hrizn zijn vr duurzame ntwikkeling. De Eurpa 2020 strategie begt een structurele hervrming van de Eurpese ecnmie. Structurele hervrmingen vereisen een lange termijnvisie. Hewel de natinale hervrmingsprgramma s ter implementatie van de Eurpa 2020 strategie in de eerste plaats tt del hebben de EU-delstellingen vr 2020 te bereiken, is het aangewezen m het 2050 perspectief te hanteren bij de implementatie van de Eurpa 2020 strategie. De delstellingen vr 2020 wrden hierbij gezien als een afgeleide van de delstellingen vr 2050; de CO 2 -reductiedelstelling met wrden pgetrkken. Op basis van de gegevens in het vierde IPCC rapprt meten de wereldwijde de emissies van de ntwikkelde landen tegen 2050 met 80-95% verminderen ten pzichte van 1990 en met 25-40% verminderen tegen Nieuwe studies geven aan dat sinds de ecnmische crisis de kstprijs van deze reducties gedaald is. Studies tnen k aan dat de klimaatverandering harder en sneller gaat dan verwacht. Grtere reducties zullen waarschijnlijk ndzakelijk zijn m de gevlgen van de klimaatverandering, die het sterkst velbaar zijn in de ntwikkelingslanden, maximaal te beperken. Daarm met België, net zals de andere ntwikkelde landen, zich vrbereiden p reducties die zich minstens aan het hgste eind van de range zullen bevinden en die vr het vergrte deel intern gebeuren. het aandeel hernieuwbare energie met mhg. In België staat de kstprijs van het hernieuwbare energiebeleid zwaar in discussie. Dit neemt niet weg dat de bijdrage van hernieuwbare aan de duurzame ecnmie absluut ndzakelijk is. Daarm is het ndig dat het debat gekaderd wrdt binnen een lange termijnperspectief dat bij vrkeur gericht is p 100% hernieuwbare energievrziening tegen Bijzndere aandacht met er gaan naar het gebruik van bimassa. Deze grndstf met z efficiënt mgelijk wrden ingezet en er meten dringend duurzaamheidscriteria vr wrden pgesteld. het is ntelaatbaar dat de greiende vraag naar bibrandstffen in e Eurpese Unie de vedselzekerheid en de ntwikkeling in de ntwikkelingslanden verder zu ndermijnen. 20% energiebesparing tegen Het ntbreken van een bindende energiebesparingsdelstelling vertaalt zich in het uitblijven van resultaten. De EU zit niet p schema wat betreft haar delstelling m tegen % energieefficiënter te zijn. Een belangrijke stap in de richting van meer energie-efficiëntie bestaat erin het juridisch kader ter zake te versterken, net zals dit met betrekking tt hernieuwbare energie is gebeurd dr middel van de richtlijn hernieuwbare energie waarvan een sterke sturing blijkt uit te gaan p het beleid 5

6 van de lidstaten. Een ambitieuze energiebesparingsdelstelling, gekaderd in een Eurpese strategie, zal een belangrijke stimulans zijn m de actie inzake energieefficiëntie p te veren. zuiniger mgaan met natuurlijke hulpbrnnen. Het kerninitiatief van de EU inzake efficiënt gebruik van hulpbrnnen wrdt te beperkt ingevuld. Er meten structurele hervrmingen drgeverd wrden met uitdrukkelijk aandacht vr het beheer van en het zuinig mgaan met natuurlijke hulpbrnnen zals water en bidiversiteit. Dit zijn twee hulpbrnnen die in België sterk nder druk staan. 5. Armede en uitsluiting Eurpa 2020 breidt de algemeen aanvaarde indicatr rnd armede en sciale uitsluiting, zijnde 60% van het natinaal mediaaninkmen (de zgenaamde Eurpese armedegrens), uit met twee extra indicatren: materiële deprivatie en geen f beperkt arbeidsinkmen in het gezin. Het spreekt p die basis niet enkel meer ver persnen met risic p armede, maar ruimer ver persnen met risic p armede f uitsluiting. In België gaat het vandaag m persnen. In het ntwerp van natinaal hervrmingsprgramma wrdt vrgesteld dit tegen 2020 met à te verminderen. We stellen vr: het ambitieniveau in elk geval vldende hg te stellen: is een strikt minimum; dat elk Gewest zich k minstens verbindt tt een daarmee evenredige daling; dat dit wrdt aangevuld met een specifieke subdelstellingen inzake inkmensarmede: tegen 2020 met het aantal persnen beneden de Eurpese armedegrens (60 % van het mediaaninkmen) zijn gedaald met minstens 25 % (cf. initiële delstelling van het Eurpese ntwerpprgramma); dat tegelijk k, vertrekkend van het Belgische wetenschappelijke materiaal rnd de budgetstandaarden, werk wrdt gemaakt van een adequatere nrm vr inkmensarmede, vertrekkend van een rechtenbenadering; dat tegelijk k subdelstellingen wrden vastgelegd inzake: werkende armen: 0% in 2020; energiearmede, gekppeld aan de delstellingen inzake klimaat en energie (zie hger): het bvenvermelde beleid inzake energiebesparing met k de mensen in armede bereiken. dat de armededelstelling, zals k werd vrgesteld dr de Federale Raad vr Duurzame Ontwikkeling (werkgevers inbegrepen) wrdt aangevuld met een delstelling inzake sciale ngelijkheid, p basis van de Gini-cëfficiënt. Deze gegevens zijn vrhanden, laten we ze ptimaal gebruiken als instrument, niet in het minst k mdat ze internatinale vergelijkingen telaten; 6

7 Delstellingen vlstaan niet. Daarachter met een batterij aan instrumenten staan, p verschillende levensdmeinen, via het Natinaal Actieplan sciale inclusie en het Federaal plan armedebestrijding. Tegelijk met de Belgische regering er bij de Eurpese cmmissie p aandringen m een natinaal prces in elke Lidstaat mee p te nemen in de structuur van het Eurpees Platfrm tegen armede en sciale uitsluiting, met actieve betrkkenheid van het maatschappelijke middenveld, in het bijznder k van de netwerken armedebestrijding. We herhalen dat armede en sciale uitsluiting niet duurzaam kan wrden bestreden, wanneer men het niet plaatst binnen het grtere vraagstuk van de ngelijkheid. Er is nd aan sterke en versterkte herverdelingsmechanismen m ngelijkheid, armede en sciale uitsluiting te bestrijden. Dit ntbreekt in het ntwerp van natinaal hervrmingsprgramma. Dit raakt aan een ruimere uitdaging: het risic dat de stelsels van sciale bescherming die drheen de financiële crisis nchtans afdende hun nut en effectiviteit als autmatische stabilisatr hebben bewezen wrden herleid tt luter hun functie van armedebestrijding. Dit nder druk van de budgettaire sanering en de ecnmic gvernance. De nduidelijke tekmst van de pen methde van cördinatie (OMC) dreigt dit alleen maar te versterken. Daarm k met België naar Eurpa het vrtuw nemen m: de hrizntale sciale clausule in de Verdragen (art. 9 van het Verdrag van Lissabn) effectief in werking te laten treden, pdat de sciale delstellingen (hge werkgelegenheid, adequate sciale bescherming, strijd tegen sciale uitsluiting ) verwerven wrden in alle nderdelen van het EU-beleid; de OMC te versterken, in het bijznder k dr verruiming tt alle vervangingsinkmens (werklsheid, arbeidsngeschiktheid ) en uitwerking van cncrete delstellingen (maximale dekking en adequate uitkeringniveaus); het activeringsbeleid te laten evalueren en bijsturen, pdat het effectief leidt tt kwaliteitsvlle transities, p basis van aangepaste begeleiding en vldende pleidingsmgelijkheden; een Eurpees reglementair kader ter vrijwaring en versterking van de sciale diensten van algemeen belang in te veren, in het bijznder k als beveiliging tegen de privatisering van de publieke diensten en de vermarkting van de nnprfit p natinaal vlak. Cntactpersnen vr de ndertekenenden rganisaties (+ GSM): ACV: Chris Serryen ( ) ABVV: Luc Vets ( ) ACLVB : Diana Van Oudenhven ( ) BAPN : Karlien Schepens ( ) BBL: Lieze Clts ( ) : Crine Van Kelecm ( ) IEW: Marie Crs ( ) CNCD: Niclas Van Nuffel ( ) 7

Vooraf. Operationeel programma ESF. 01.01.2014 t/m 31.12.2020

Vooraf. Operationeel programma ESF. 01.01.2014 t/m 31.12.2020 Subsidieregeling ESF 2014-2020 De Subsidieregeling ESF 2014-2020 (ESF) is gericht p de ndersteuning van prjecten p het gebied van actieve inclusie en actief en geznd uder wrden. Algemene infrmatie Aanvraagtermijn:

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 De Eurpese Unie is p een cruciaal mment gekmen en nderzekt de hervrming van haar visie en haar bij vrrang belangrijkste dmeinen, in het licht van de

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

Meer koopkracht door echte banen

Meer koopkracht door echte banen Meer kpkracht dr echte banen Centen en prcenten vr een gelijkwaardige samenleving Arbeidsvrwaardenagenda FNV in Beweging 2015 Een gelijkwaardige samenleving werkt beter. Een samenleving waarin de verschillen

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Introductie MVO Prestatieladder

Introductie MVO Prestatieladder Intrductie De is een certificeerbare nrm vr Maatschappelijke Verantwrdelijkheid van Organisaties (MVO). De nrm is gemaakt vr rganisaties die hun eigen MVO ambities en perfrmance aantnbaar willen maken,

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013 Beleidsntitie 2013-2016 100, uw welzijns- en zrgnetwerk Vastgesteld p 26 april 2013 1 1 Inleiding Begin 2012 maakte 100, uw welzijns- en zrgnetwerk een drstart, na vier jaar nder de naam Zwel NN vanuit

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

E. Mondiale verantwoordelijkheid

E. Mondiale verantwoordelijkheid E. Mndiale verantwrdelijkheid Interesse Kerk in Actie gaat in het bijznder uit naar Mensenrechten 1 Maatschappelijk verantwrd ndernemen met integrale aandacht vr sciale & eclgische waarden en vr transparante

Nadere informatie

VOOR loopbaanbegeleiding die toegankelijk is voor iedereen, ook voor mensen met een arbeidsbeperking

VOOR loopbaanbegeleiding die toegankelijk is voor iedereen, ook voor mensen met een arbeidsbeperking Jbcentrum vraagt de stem van de West-Vlaamse parlementsleden in de cmmissie Werk van het Vlaams parlement vr gepaste begeleiding van persnen met een arbeidsbeperking naar DUURZAAM werk VOOR sterk investeren

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Een cultureel plan voor Brussel, hoofdstad en laboratorium van Europa

Een cultureel plan voor Brussel, hoofdstad en laboratorium van Europa Een cultureel plan vr Brussel, hfdstad en labratrium van Eurpa 1. Visie Brussel is in vele pzichten een bijznder actieterrein p cultureel vlak. Dr de grte diversiteit aan culturen en talen kent deze stad

Nadere informatie

Ter vergelijking met de MJA3-doelstelling worden de indices voor productieproces, keten en duurzame energie gesommeerd.

Ter vergelijking met de MJA3-doelstelling worden de indices voor productieproces, keten en duurzame energie gesommeerd. MJA3 cnvenant Methdiek energieefficiency Alle inspanningen van bedrijven gericht p energiebesparing in het prductieprces en in de keten en met het g p de inzet van duurzame energie, wrden gehnreerd: zij

Nadere informatie

Verslag 2010 van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid: Groene banen Leuven 16 december 2010

Verslag 2010 van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid: Groene banen Leuven 16 december 2010 Verslag 21 van de Hge Raad vr de Werkgelegenheid: Grene banen Leuven 16 december 21 Jan De Mulder Department Studiën Structuur presentatie De Hge Raad vr de Werkgelegenheid (HRW) Het HRW-verslag 21: "Grene

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Projectvoorstel gemeente Leeuwarden voor de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljouwert als Europese Hoofdstad van Cultuur 2018

Projectvoorstel gemeente Leeuwarden voor de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljouwert als Europese Hoofdstad van Cultuur 2018 Prjectvrstel gemeente Leeuwarden vr de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljuwert als Eurpese Hfdstad van Cultuur 2018 Inleiding. Het cllege van burgemeester en wethuders heeft samen met Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Grote prijsschommelingen landbouwprijzen en speculatie met voedsel

Grote prijsschommelingen landbouwprijzen en speculatie met voedsel Psitie van de Calitie tegen de Hnger (Januari 2012) Grte prijsschmmelingen landbuwprijzen en speculatie met vedsel Gelet p de tenemende speculatie p de vedselgrndstffenmarkt zal de regering bij de internatinale

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

GPS naar werk. Wat is het doel van uw organisatie? - (Huistaak-)begeleiding organiseren voor GOK-leerlingen (en hun ouders) in Zele.

GPS naar werk. Wat is het doel van uw organisatie? - (Huistaak-)begeleiding organiseren voor GOK-leerlingen (en hun ouders) in Zele. GPS naar werk Wat is het del van uw rganisatie? - (Huistaak-)begeleiding rganiseren vr GOK-leerlingen (en hun uders) in Zele. - Overleg tussen lkale initiatieven (van huistaakbegeleiding), het LOP, de

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren Implementatie van het nieuw geestelijk gezndheidsbeleid vr kinderen en jngeren Template vr de beschrijving van het netwerk 1. Inleiding Op 30 maart 2015 werd de Gids naar een nieuw geestelijk gezndheidsbeleid

Nadere informatie

PROJECTOPROEP "be Circular - be Brussels" Kandidatuurdossier 2016

PROJECTOPROEP be Circular - be Brussels Kandidatuurdossier 2016 Kandidatuurfrmulier vr luik 4 PROJECTOPROEP "be Circular - be Brussels" Kandidatuurdssier 2016 Vr gratis begeleiding bij de implementatie van de methde "Resilience Design" ter identificatie van de relevante

Nadere informatie

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken.

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Ondersteuning gericht p kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van persnen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Bea Maes KU Leuven Een veld in beweging Vlwaardig burgerschap

Nadere informatie

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe Sciaal akkrd arbeidsmarkt Zrg en Welzijn Stedendriehek en Nrd-Veluwe De aanleiding tt het vrmen van een sciaal akkrd In 2013 waren ruim 57860 (brn: WGV Zrg en Welzijn) inwners in de regi s Stedendriehek

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet vr elektriciteit ELIA Verklaring van de Algemene Directie Energie met het g p de gedkeuring van het plan dr de federale Minister van Energie Deze verklaring

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken.

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken. 5.2.7 Energie Wat is het thema en waarm is het belangrijk? Het thema energie gaat ver het gebruik van energie in de gebuwde mgeving vr verwarming, keling, verlichting en industriële en agrarische prcessen.

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Adviesthema Netwerksamenleving en duurzame energie

Adviesthema Netwerksamenleving en duurzame energie PCL vergadering d.d. 03-06-2014 Onderwerp Datum tijdstip Aanwezige PCL leden Afwezigen Verslag PCL vergadering 03 juni 2014 17.00-19.00 uur A.F. van de Klundert, M. v.d. Grep, L. van Bree, J.A.C. Hgenbm,

Nadere informatie

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Nvember 2014 Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Vrijwilligerswerk: brandend actueel In een veranderende maatschappij die een ecnmische crisis drmaakt,

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

We willen de ouders nogmaals informeren dat de kribbe gesloten zal zijn op donderdag 30 april 2015 (bijscholing).

We willen de ouders nogmaals informeren dat de kribbe gesloten zal zijn op donderdag 30 april 2015 (bijscholing). Brussel, 13 april 2015 Beste uders, Graag cntrleren we f alle gegevens die we van de gezinnen hebben ng steeds crrect zijn. Een gsm- f vast telefnnummer, emailadres, werkgever (en dus telefnnummer) f pstadres

Nadere informatie

KWALITEIT VAN LEVEN DOOR ZORG EN ONDERSTEUNING VAN GEBRUIKERS IN VOORZIENINGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP.

KWALITEIT VAN LEVEN DOOR ZORG EN ONDERSTEUNING VAN GEBRUIKERS IN VOORZIENINGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP. Federatie van uderverenigingen en gebruikersraden in instellingen vr persnen met een handicap KWALITEIT VAN LEVEN DOOR ZORG EN ONDERSTEUNING VAN GEBRUIKERS IN VOORZIENINGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP.

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

12VK22-B Verkiezingsprogramma s gelezen op interesse Kerk in Actie in punten over duurzaamheid 1 augustus 2012

12VK22-B Verkiezingsprogramma s gelezen op interesse Kerk in Actie in punten over duurzaamheid 1 augustus 2012 B. Duurzaamheid Interesse Kerk in Actie gaat in het bijznder uit naar Mndiale crises en sciale & eclgische transitie 1 Vergrening van het belastingstelsel Maatschappelijk verantwrd ndernemen met integrale

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Ouders die heftig strijden hebben vaak te weinig inzicht in het effect van hun strijd op hun kinderen.

Ouders die heftig strijden hebben vaak te weinig inzicht in het effect van hun strijd op hun kinderen. Bijlage 10: SEMINARIE VECHTSCHEIDING VAN HET VLAAMS FORUM KINDERMISHANDELING (11.12.2012). Presentatie signalen uit de werkgrep hgcnflictueuze scheiding IJH Deinze-Eekl-Gent en de bezekruimten. Werktekst

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Windekind Leuven. Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Windekind Leuven. Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Windekind Leuven Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven 2) Dmein van expertise: Cmmunicatie 3) Beschrijving expertise: Alle kindjes met EMB

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Kijktip: Een tijdlijn in filmpjes

Kijktip: Een tijdlijn in filmpjes Kijktip: Een tijdlijn in filmpjes Krte mschrijving werkvrm Aan de hand van enkele fragmenten leren uw leerlingen wat de huidige financiële en plitieke situatie in Griekenland is. Leerdel Leerlingen weten

Nadere informatie

Communicatieplan eindopdracht PD

Communicatieplan eindopdracht PD Cmmunicatieplan eindpdracht PD Een nieuwe identiteit Renée Krpraal, Patrick van Bxtel en Michel Janse INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 8 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 12 Pagina

Nadere informatie

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte Genderlpbaanklf: enkele vrzetten vanuit Persephne vzw, rganisatie van vruwen met een handicap f invaliderende chrnische ziekte De genderlpbaanklf verdient aandacht van de beleidsmakers en de sciale partners.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage project Sociale Economie

Voortgangsrapportage project Sociale Economie Vrtgangsrapprtage prject Sciale Ecnmie December 2007 Prject Sciale Ecnmie Pagina 1 van 5 Inleiding Het prject Sciale Ecnmie is per september 2006 van start gegaan ter invulling van het thema sciale ecnmie

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

De relancemaatregelen van de federale regering in detail

De relancemaatregelen van de federale regering in detail De relancemaatregelen van de federale regering in detail 1. Werkbnus: verschil tussen werken en niet-werken wrdt grter (vanaf 1 januari 2013) Delstelling: werk met meer lnen dan niet werken. De werkbnus

Nadere informatie

Participatie van het Publiek

Participatie van het Publiek Participatie van het Publiek KU Leuven Prf. Dr. Frankie Schram Frankie.schram@sc.kuleuven.be Ideeën Cmmissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprjecten (Cmmissie Sauwens) Te ruime inspraak-

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

1. Een wereld te winnen!

1. Een wereld te winnen! 1. Een wereld te winnen! We hebben als KWBN een wereld te winnen. Wandelen is znder twijfel een van de meest tegankelijke vrmen van bewegen en daarmee bereikbaar vr velen. Ruim 10 miljen mensen in Nederland

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN XCDC Trading & Cnsultancy B.V.B.A. B-8780 Ostrzebeke 1. Algemeen CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN Vanaf 1 st juli 2014 is de CE MARKERING van buwprducten die nder een geharmniseerde nrm vallen,

Nadere informatie

Kenmerken en uitkomsten van professionele echtscheidingsbemiddeling in Vlaanderen

Kenmerken en uitkomsten van professionele echtscheidingsbemiddeling in Vlaanderen Kenmerken en uitkmsten van prfessinele echtscheidingsbemiddeling in Vlaanderen 20 nvember 2015 Prf. Dr. Sfie Vanassche Dr. An Katrien Sdermans Prf. dr. Ken Matthijs Family and Ppulatin Studies, KU Leuven

Nadere informatie

.1-4- gemeente Eindhouen

.1-4- gemeente Eindhouen .1-4- gemeente Eindhuen Inleiding 3 3 Vr u ligt het Jaarverslag Leerplicht en Straks.nu 2008-2009. Qua vrm en pmaakeen ander jaarverslag dan u gewend bent. De vrij uitgebreide weergave van allerlei zaken

Nadere informatie

Mediteren voor Musici

Mediteren voor Musici Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Mediteren vr Musici Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77 510 infrmatie@hetsandelhut.nl

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gevangenenzorg Albanië

Beleidsplan Stichting Gevangenenzorg Albanië Stichting Gevangenenzrg Albanië Stichting Gevangenenzrg Albanië Inhudspgave Intrductie... 3 Missie en visie... 4 Strategische delstellingen... 5 Fndswerving... 7 Financieel beleid... 8 Stichting Gevangenenzrg

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784)

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784) REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tt het IWT VIS Traject RenFase (IWT 120784) Bvengenemd prject kadert in een prgramma dat de inrichting van een gebruikersgrep dr de ntvanger van

Nadere informatie

Het project is een samenwerking van 4 partijen betrokken bij de inzameling van afval, met als penvoerder Eurobins (bekend van de Kliko).

Het project is een samenwerking van 4 partijen betrokken bij de inzameling van afval, met als penvoerder Eurobins (bekend van de Kliko). Prjectplan Clumbus 1. Naam en krte mschrijving Het prject heeft de naam Clumbus Inzamelsysteem gekregen. Het betreft een cmpleet nieuw en uniek inzamelcncept vr huishudelijk afval. Het gaat uit van een

Nadere informatie

Tracé Brussel beheert de drie werkwinkels in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De Brusselse Werkwinkels

Tracé Brussel beheert de drie werkwinkels in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De Brusselse Werkwinkels BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Opdrachten in het kader van het gekruist beleid nderwijs - pleiding - arbeidsmarkt Initiatiefnemer: Tracé Brussel vzw Prjectmschrijving Tracé Brussel beheert

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Inftelagen vr sensibiliserende en educatieve activiteiten Stad Aalst wenst niet enkel prjecten in andere landen te steunen, maar wil k de Aalstenaars warm

Nadere informatie

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Van harte welkm Training Meten met! Casper van der Mst Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Prfessinele rganisatie Meten Analyseren Plannen Verbeteren Reviews

Nadere informatie

EU-subsidies voor gemeentes

EU-subsidies voor gemeentes EU-subsidies vr gemeentes Organiseren van de verwerving 12 januari 2010 In deze presentatie 1. Intrductie: De EU-regelingen 2. Het nderzek van BB / PNO Cnsultants 3. EU-subsidieverwerving dr gemeenten

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Graduaat Maatschappelijk werk Sciaal aggische vaardigheden Bc5 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte ttale n.v.t. studiebelasting 50 (in uren) 1 Mgelijkheid

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Toekomst beschermd wonen en opvang in de regio Zeeland dd. 8 maart 2016

Verslag bijeenkomst Toekomst beschermd wonen en opvang in de regio Zeeland dd. 8 maart 2016 Verslag bijeenkmst Tekmst beschermd wnen en pvang in de regi Zeeland dd. 8 maart 2016 Eind nvember 2015 presenteerde de Cmmissie Dannenberg in pdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten het rapprt

Nadere informatie

Solliciteren Voor humane wetenschappen. Solliciteerweek 2 april 2014 Annelies Somers Karel Joos Dienst Studieadvies

Solliciteren Voor humane wetenschappen. Solliciteerweek 2 april 2014 Annelies Somers Karel Joos Dienst Studieadvies Slliciteren Vr humane wetenschappen Slliciteerweek 2 april 2014 Annelies Smers Karel Js Dienst Studieadvies Overzicht Vacatures Bevraag jezelf CV Brief Interview Andere Inleiding Inleiding : enkele bedenkingen

Nadere informatie

Visietekst Continuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Comité art.107 RELING op 13/05/2015

Visietekst Continuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Comité art.107 RELING op 13/05/2015 Visietekst Cntinuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Cmité art.107 RELING p 13/05/2015 Van ntslagmanagement naar cntinuïteitsmanagement Ontslagmanagement (OM) werd als methdiek binnen de psychiatrische

Nadere informatie

Les Hernieuwbare energie

Les Hernieuwbare energie LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Les Hernieuwbare energie Werkblad Les Hernieuwbare energie Werkblad "100% duurzaam", "Hllandse wind", "Kies bigas!": wie de reclames van energiebedrijven bekijkt zu bijna denken

Nadere informatie

Hergebruikinitiatieven

Hergebruikinitiatieven Hergebruikinitiatieven Principe: materialen en verpakkingen hergebruiken vr ze afval wrden Hergebruik betekent de terugwinning en het hergebruik van prducten f nderdelen ervan: hergebruik van de verschillende

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01. Fiches

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01. Fiches BIJLAGE Bijlage nr. 08/01 Fiches Titel initiatief: Vruwenwerking Caleidscp Gemeenschapscentrum De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp rganiseert activiteiten vr vruwen. Centraal staat de educatie/emancipatie

Nadere informatie

Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld

Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld Bijlage 1 Weidegang stimuleren dr middel van subsidies Het is ged mgelijk m weidegang in de melkveehuderij te stimuleren met behulp van bestaande subsidies. Dit is een verzicht van de agr- en landbuwsubsidies

Nadere informatie

PWO-oproep 2014-2015 Personeelsmededeling

PWO-oproep 2014-2015 Personeelsmededeling PWO-prep 2014-2015 Persneelsmededeling 20 januari 2014 Persneelsmededeling PWO-prep (Prjectmatig Wetenschappelijk Onderzek) 2014-2015 1. Inleiding en cntext Het prfessineel hger nderwijs in Vlaanderen

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Globale introductie (Dirk De Wit) Spelers en waarden. In de beeldende kunst zijn verschillende spelers actief:

Globale introductie (Dirk De Wit) Spelers en waarden. In de beeldende kunst zijn verschillende spelers actief: Glbale intrductie (Dirk De Wit) Spelers en waarden In de beeldende kunst zijn verschillende spelers actief: Kunstenaars galeries die kunstenaars prmten en werk verkpen publieke kunstrganisaties zals musea,

Nadere informatie

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT De Dienstenrichtlijn met de cnsument een ruimere keuze bieden, meer waar vr zijn geld geven en een vlttere tegang tt diensten in de hele EU verzekeren WAAROM

Nadere informatie

Kantines tegen voedselverspilling

Kantines tegen voedselverspilling Kantines tegen vedselverspilling Principe: zwel klanten als kantinepersneel aanspren m vedselverspilling te verminderen Kantines van administraties, ng's, schlen f bedrijven zijn plekken waar grte heveelheden

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond KvK te s-gravenhage 40409378 Pstbus 600 Phne +31 (0)79 343 81 49 inf@knas.nl 2700 MD Zetermeer Fax +31 (0)79 343 81 50 www.knas.nl Kninklijke Van: KNAS Opleidingen Maitre AJ van der Weg Onderwerp: Tpcach

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie