Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Kluizen en Eeklo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Kluizen en Eeklo"

Transcriptie

1 GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN - definitief Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Kluizen en Eeklo Bijlage III TOELICHTINGSNOTA (deel a. tekstgedeelte)

2 INHOUDSTAFEL!"#"$# %! "#$% & ' "#$% ()& * + *, -. *& / 0. 1 ' 2 Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Kluizen en Eeklo 1/5

3 Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Kluizen en Eeklo A. Aanleiding en situering!" #$%&'()"!* #( "$(+!%,"!)-*)$". /!0,(" -(1(*"(+!02 3&!'"(+!02 &!"4$(3!)-*5+.) 6+(!#!)-*"3.." 4$$3,$$7#"3.)*5$3"+(!#!)-()#."1$3#"$5-('..2"!)"$(5.**!)-4.),(".3"!2(+84.),("#(%3(("3&!'"(+!02($3#()!)- ("$)"1(351$3#"!*!)$4(3(()*"(''!)-'("#(/(5.+!)-()4.),("$)#(31$35()..)(()$5()/..3 $)#(39$(24.)8:0.)&.3!"$"8:'..3";; ()$)"1(355+.)'("#(9(+7#(!),$&#!*$)#(31$35()..)(()$5()/..3 $)#(39$(24.)87(/3&.3!"$"8.53!+;;:(-$(#2(&3!)-*53$%(#&3(1(3#!)$4(3(()*"(''!)-'(",(".#4!(*4.) #(..#4.)"."(4.)<#(%('/(3;;:-(#((+"(+!02,(3)$'()4.).7#(4$$3+$5!-(4.*"*"(+!)- A.1 Aanleiding (#3!)21."(3/(4$$33.#!)-!),(")$$3#()4.)$*"=+..)#(3()(("0(*+.)#()..*+.)#1$3#"4(39$3-##$$3 4(3*%,!+()#(1."(3'.."*%,.55!0()>1..3$)#(3#(3!(21.3"4.),("/(#((+#(1."(31$3#"-(53$#&%((3#!) 53$#&%"!(%()"3.4.)#(+..'*(.."*%,.55!04$$3."(34$$39!()!)-!(34.)1$3#"'((3#.)#(,(+7" -(53$#&%((3#!)#($55(34+.2"(1."(31!))!)-"(+&!9()!"1."(353$#&%"!(%()"3&'$5(3((3"'$'()"((+$5 8;;?4.)9!0)%.5.%!"(!"'..)#(*"!0-()#(43..-)..3#3!)21."(3"(2&))()/+!04()4$+#$()>1$3#"#( 4$+&'(*"(2&))()+(4(3()>#!()"$$2#("3.)*5$3"%.5.%!"(!"C#("$(4$(3+(!#!)-()C&!"-(/3(!#"(1$3#()5(() "3.%("&**()+&!9()()(2+$1()*"#(+..'*(.."*%,.55!04$$3."(34$$39!()!)-(()1."(3+(!#!)-()(()..)".+'(("2(+#(3*4$$3,("3(-(+()()/('("(3()4.)#(#3!)21."(3"$(4$(3..)"(+(--() 5#(-(1(*"5+.))()!*$5#(4(3/!)#!)-"&**()+&!9()()(2+$-(()"3.%D4$$39!()!"-(1(*"(+!023&!'"(+!02 &!"4$(3!)-*5+.)4$3'"#(0&3!#!*%,(/.*!*4$$3#(..)+(-4.)#(9(+(!#!)-'!)#("$(2$'*"/&)#(+!)-4.)+(!#!)-() '$-(+!02"('.2()1$3#"(4()1(+(()+(!#!)-*"3.."..)-(#&!# A.2 Situering (""3.%D4$$3#(..)"(+(--()+(!#!)-!*-(*!"&((3#$5,("-3$)#-(/!(#4.)#(-('(()"()4(3-('>..3*%,$$"> $4()#(-('>E$'(3-('()(2+$(+(!#!)-4(3"3(2"4.),("1."(353$#&%"!(%()"3&'!)+&!9()4(3-(' ()2$'"..)#(4$("4.)#(1."(3"$3()!)(2+$..)("$".+(+()-"(4.),(""3.%D/(#3..-"8<2' (""3.%D/(*".."&!""1((#(+() ("((3*"(#((+4(3"3(2"..),("1."(353$#&%"!(/(22()!)+&!9()()+$$5"5.3.+(+..)(()/$4()-3$)#*(,$$-*5.))!)-*+(!#!)-<;2()(()$)#(3-3$)#*(..3#-.*+(!#!)-+&AF*"$"..)#(1."(3+$$5(!(4(31$3#" 4$$39!()#."#(1."(3'.."*%,.55!0&**()-('(()"(+!02(.."*%,.55!0#(3+..)#(3()4$$3."(34$$39!()!)-()(()1."(3+(!#!)-9.+..)+(--()#!(..)*+&!"$5#(+(!#!)-+&!9()=(2+$()1..34.),(""3.%D)$- '$("1$3#()/(5..+#!"((3*"(-(#((+"(4.),(""3.%D/(4."%.88<B;'("(3+(!#!)-'("(()#!.'("(34.)B;;'' (""1((#(#((+4.),(""3.%D4(3"3(2"..)(!(4(>/+!07"5.3.+(+'("#(!(4(+$5())$$3#(+!02($(4(3"$"..),(" %,!5#$)22.)..+>4$+-",("%,!5#$)22.)..+$$*"(+!02($(4(3"$"#(..3"4.)(2+$()+$$5"#.)4!.#()..3#( 1."(3"$3()$5,("!)#&*"3!("(33(!)"()9&!#()4.)(2+$.).7,("-(,&%,"(2("$"..),("%,!5#$)22.)..++$$5",(""3.%D5.3.+(+'("(()$)#(3-3$)#*(..3#-.*+(!#!)-31$3#"(().7".22!)-'("(()#!.'("(34.);;'' 4$$39!()4$$3#(4$(#!)-4.)..3*%,$$"(""1((#(-(#((+"(4.),(""3.%D/(4."%. ::'("(3+(!#!)-'("(() #!.'("(34.);;'' '#(#3!)21."(3/(4$$33.#!)-!)#("$(2$'*""(2&))()/+!04()-.3.)#(3()>1(3#()#$$34(3*%,!+()#( #3!)21."(3'.."*%,.55!0())!(&1(+(4(3!)-*%$)"3.%"().7-(*+$"()(".7*+&!"()4.)#(9(%$)"3.%"()5.*"/!))()#( *"3."(-!($'#(53$#&%"!(=()"3.)*5$3"%.5.%!"(!"4.)#(4(3*%,!+()#(1."(3/(#3!04()9$3()#./(+'$-(+!02"( /()&"()&**()#(1."(3'.."*%,.55!0()()1(3#(()1."(3+(4(3!)-*%$)"3.%".7-(*+$"()(3,$$-"( 4.)#(1."(3+$$5(!(4(."(3*%,$$"C$4()#(-('1$3#"+.)-*,(()#()!(&1(1."(3+(!#!)-(()..)2$55(+!)- 4$$39!()4$$3(()1."(3+(!#!)-4.)#(1."(3'.."*%,.55!0(4(3,$$-#(1."(353$#&%"!(4.)+&!9() 1$3#"'(".)#(3(1$$3#()(4()(()*..)-(1()#4$$3(()#((+4.)#(#3!)21."(3/(4$$33.#!)-4.) C. Uitvoering geven aan het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen C.1 Hoofdtransportleidingen voorzien in de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen ("3!%,"!)--(4()#-(#((+"(4.),("3&!'"(+!02*"3&%"&&35+.)+..)#(3() 8 /(5..+"#.",$$7#"3.)*5$3"+(!#!)-()$5 +..'*)!4(.&1$3#()-(*(+(%"((3#()!)3&!'"(+!02(&!"4$(3!)-*5+.))()1$3#()4.*"-(+(-#$"#(,$$7#"3.)*5$3"+(!#!)-()/(,$3()G #(!)"(3)."!$).+("3.)*!"+(!#!)-()$5,("-3$)#-(/!(#4.),("+..'* (1(*"H #("3.)*5$3"+(!#!)-()$5,("-3$)#-(/!(#4.),("+..'*-(1(*"#!((()3(%,"*"3((2*(..)*+&!"!)-4$3'()'("#(!)"(3)."!$).+("3.)*!"+(!#!)-()H #("3.)*5$3"+(!#!)-()#!(#(5$$3"()>#((%$)$'!*%,(2)$$55&)"()()#((%$)$'!*%,()("1(32()$)#(3+!)- 4(3/!)#() ()!(&1(1."(3+(!#!)-"&**()+&!9()()(2+$4.)+&!9()"$"..)2$55(+!)-..)#(!(4(1$3#"> -(9!()9!0)4(3/!)#()#(7&)%"!($5+..'*)!4(.&/(*%,$&1#.+*,$$7#"3.)*5$3"+(!#!)- C.2 Bundelingprincipe )7&)%"!(4.)(()(77!%!I)"3&!'"(-(/3&!2()$'"(4(3,!)#(3()#."#("$().'(4.)+(!#!)-()#($)/(/$&1#( 3&!'"(4(3#(34(3*)!55(3">#(3&!'"(+!02(21.+!"(!"4(3'!)#(3"()"$"..)".*"!)-4.),("7F*!*%,*F*"(('(),(" (%$+$-!*%,7&)%"!$)(3()+(!#">1$3#(),$$7#"3.)*5$3"+(!#!)-()'.A!'..+-(/&)#(+#'("+!0)!)73.*"3&%"&&34.) +..'*)!4(.&$7..)-(+(-#!)+(!#!)-*"3$2() (")!(&1("3.%D4$$3(()1."(3"3.)*5$3"+(!#!)-4$+-"/(*"..)#(+(!#!)-"3.0(%"()("-.."$'((),$$-*5.))!)-*+(!#!)->(()..3#-.*+(!#!)-(),("%,!5#$)22.)..++(%,"*!)()2(+(-(4.+()1$3#",!(34.)+$ (1(2()(3,$$-"(4.)(!3"0(*/3&-"()$$*"()4.)#(J+$$5"#(..3#-.*+(!#!)-$5(()2$3"(.7*".)# 9&!#(+!02(3 B. Verantwoording project (hoofd)transportleiding voor water ("+&!9()$5(3((3"'$'()"((+$58;;?4.)#(53$#&%"!(%.5.%!"(!"'"(2&))()/+!04()4$+#$()..)#( *"!0-()#(43..-)..3#3!)21."(3'$(")!(".+(()#(53$#&%"!(%.5.%!"(!">'..3$$2#(%.5.%!"(!"4.)#( "3.)*5$3"+(!#!)-()4(3,$$-#1$3#()!"+.."*"(1$3#"/(3(!2"#$$3(())!(&1(1."(3+(!#!)-..)"(+(--()"&**(),(" 1."(353$#&%"!(%()"3&'!)+&!9()()#(1."(3"$3()!)(2+$ 8&!'"(+!02"3&%"&&35+.)+..)#(3()> (1()*"(&!'"(+!02("3&%"&&3>!05+(!#!)-()()(+(2"3!%!"(!"*+(!#!)-()>5:8 &!'"(+!02"3&%"&&35+.)+..)#(3()> (1()*"(&!'"(+!02("3&%"&&3>!05+(!#!)-()()(+(2"3!%!"(!"*+(!#!)-()>5:8: Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Kluizen en Eeklo 2/5

4 D. Beschrijving van het tracé D.1 Kluizen- aankoppelingspunt TMVW ("((3*"(-(#((+"(4.)#(4$$39!()(1."(3"3.)*5$3"+(!#!)-/(*".."&!"(()+(!#!)-4.)$)-(4((3<2'E(4(3"3(2"!),("1."(353$#&%"!(%()"3&'"(+&!9()()+$$5"5.3.+(+..)#(/$4()-3$)#*(,$$-*5.))!)-*+(!#!)-()#( +&AF*+(!#!)-"$"..)#(1."(3+$$5(!(4(3!*4$$39!()#."#$$3)$-(()1."(3+(!#!)-9.+1$3#()..)-(+(-#>1(+2(#(=+(!#!)-'("#()!(&1(="$(4$(3+(!#!)-3!%,"!)-2&*"9.+4(3/!)#()(9($5"!(!* )!("$5-()$'()!)#!" 8 3$)#-(/!(#-('(()"(4(3-(' ("4$$39!()("3.%D4(3"3(2"$5#("(33(!)()4.),("+&!9().).7,!(35.**((3"9(!)1(*"(+!02(3!%,"!)-+.)-* #(9&!#9!0#(4.),("*5..3/(22()4.)+&!9()..3).4$+-",(""3.%D((),$$-*5.))!)-*+(!#!)-<;2#$$3.-3.3!*%,-(/!(# 3$)#-(/!(#-('(()"(4(3-(' ("4$$39!()("3.%D+$$5""())$$3#()4.)+(!#!)-(()4$+-"#(/(*"..)#(,$$-*5.))!)-*+(!#!)-..3).+$$5",(" "3.%D5.3.+(+..)(()$)#(3-3$)#*(+&AF*+(!#!)- : 3$)#-(/!(#-('(()"(E$'(3-(' (""3.%D4.)#(4$$39!()(+(!#!)-+$$5"$$2!)#!"-(#((+"('.A!'..+-(/&)#(+#'("/(*"..)#(+(!#!)-()("4$+-" #(/(*"..)#(-.*+(!#!)-()+$$5"-3$"()#((+*5.3.+(+..)#(1."(3+$$5(!(4()-(4((3 ;;'"()$$*"()4.),(" %,!5#$)22.)..+/&!-",(""3.%D!))$$3#1(*"(+!02(3!%,"!)-.7)..3,("2.)..+"$(!(3/!05.**((3",("4$$39!()("3.%D "()$$*"()4.)"1((-(,&%,"()#!(/(,$3()"$"#(2+(!)(+.)--(3(2"(1$$)2(3)"$2"(4!04(3(""3.%D4$+-"#.),(" %,!5#$)22.)..++.)-*#($$*"(+!02($(4(33!%,"!)-(2+$ 3$)#-(/!(#-('(()"((2+$ ("4$$39!()("3.%D4$+-"$4(3).-()$(-#(,(+(+()-"(4.)#!"-(#((+"(,("%,!5#$)22.)..+()#(+(!#!)- (4()*+$$5"#(+(!#!)-5.3.+(+..)#("1((/(*"..)#(,$$-*5.))!)-*+(!#!)-()<;2()8:;2)4(3-(+!02!)-'(".)#(3("3.%D#(+()!*#(7F*!(2(.7*".)#/!0#(/&)#(+!)--3$"(35"1((#((+*"&22()-(/(&3"#(!)5+.)"!)-#!3(%""(-(),("2.)..+..)>'(").'(1..3/(*"..)#(/(/$&1#(5(3%(+()+!--()G#!"!*,("-(4.+"())$$3#()()9&!#()4.)#( $*"!0)(1(-"($*"1!)2(+/3&-()#((+#(2()*"((+#(2()*/3&-..3#!")!(",("-(4.+!*>4(3+$$5",(""3.%D$5%. ;K:;'("(3.7*".)#4.),("2.)..+)(+#(2()*/3&-#1.3*",(""3.%D#(JJ3!%,"!)-(2+$(3,$$-"(4.)#(..3"4.)(2+$/&!-",(""3.%D.7()#1.3*",("#(4..3"5#(9(23&!*!)-9.+#(..)+(--(/(&3()#$$3'!##(+4.) (()-(*"&&3#(/$3!)-..3)./&!-",(""3.%D.7)..3,("$$*"()$4(3(()+()-"(4.);;'("(3.+4$3()*$5)!(&1!) )$$3#(+!02(3!%,"!)-"(-..)"$"$5#($$*"(+!02(9!0#(4.)#(("(!)#5&)"4.),(")!(&1"3.%D!*4$$39!()..)#( 1."(3"$3()4.)(2+$ 3$)#-(/!(#-('(()"(4(3-('()..3*%,$$" ("4$$39!()("3.%D+$$5"5.3.+(+'("(()$)#(3-3$)#*(+&AF*+(!#!)-"()9&!#()4.),("-(,&%,"!"3('!) 9&!#1(*"(+!02(3!%,"!)-"$"..)#(1."(3+$$5(!(4(()23&!*"#..3/!0#(*5$$3+!0).+#(-('= ()"(""3.%D/&!-" "(3,$$-"(4.)#(1."(3+$$5!)(()*%,(35(,$(2.7.).7,!(3+$$5",(""3.%D!))$$3#1(*"(+!02(3!%,"!)-5.3.+(+..) #()$$3#(+!02($(4(34.)(!(4(()4$+-"4(3#(3#(/(*"..)#(..3#-.*+(!#!)-#$$3.-3.3!*%,-(/!(# D.2 Leiding aankoppeling TMVW watertoren Eeklo (""1((#(-(#((+"(4.)#(+(!#!)-/(*".."&!"(()+(!#!)-4.)8;><2'(""3.%D4(3"3(2"",4,("+(4(3!)-*5&)"4.) ()/+!07"$5#()$$3#(+!02($(4(34.)(!(4(+$5()"$"..),("%,!5#$)22.)..+..3).4$+-",(""3.%D,(" %,!5#$)22.)..+$5#($$*"(+!02($(4(3"$"#(..3"4.)(2+$()+$$5"#.)4!.#()..3#(1."(3"$3()$5,("!)#&*"3!("(33(!)4.)(2+$.).7,("+.)#(+!02(1$$)#$35(2("$"..),("%,!5#$)22.)..+4$+-",(""3.%D(() /(*"..)#($)#(3-3$)#*(..3#-.*+(!#!)-31$3#"(().7".22!)-4$$39!()4$$3#(4$(#!)-4.)..3*%,$$" 3$)#-(/!(#-('(()"(..3*%,$$"()E$'(3-(' ("4$$39!()("3.%D+$$5""&**(),("4$$3).'(+!02.+*+.)#(+!02(1$$)9$)(..)-(#&!#2(3)(2(()#(9&!#(+!02(-3()* 4.)..3*%,$$"(4$$39!()(+(!#!)-*"3.."5.**((3"+.)-*,("-(,&%,"(!3"0(*/3&-()/&!-"#..3).+!%,".7>#( 1."(3+$$54$+-()#(..3#-.*+(!#!)-4$+-"$5#!"-(#((+"((().)#(3"3.%D(3,$$-"(4.)#(J2$'()#("3.%D* 4.)/(*"..)#(()4$$39!()(+(!#!)-$5)!(&1*.'()()$$*"()4.)#(1(-/&!-",(""3.%D/!0).!)((),$(24.) )(-()"!--3.#().7$'#(1$$)2(3)4.)(2((),("+$2.+(/(#3!04()"(33(!)"('!0#()("4$$39!()("3.%D#1.3*"#( ((&14.)+..)#(3()+..)()#()$$3#(+!02(,$(24.),("/(#3!04()"(33(!)())$$3#()4.),("-(,&%," $(#"(3 (2(/&!-",(""3.%D$5)!(&1.7()4$+-"#.)1((3#(1."(3+$$5(!(4( Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Kluizen en Eeklo 3/5

5 E. Aandachtspunten bij de uitvoering/aanleg van de leiding..3..)+(!#!)-4.)#(5+().!3(4(3-.#(3!)-$4(3,("((3*"(4$$3$)"1(35##:;<;;/3.%,"() 4(3*%,!+()#(!)*".)"!(*(().#4!(*&!"31(3#()$5'(32!)-()-('..2"#!(4.)/(+.)-9!0)/!0#(/($$3#(+!)-4.),(" #$**!(34$$3#(..) )(()*"(#()/$&12&)#!-(4(3-&))!)-)#(9( $3#()>"(3!)7$3'."!(>#(..)#.%,"*5&)"()$5-(*$'# =+.)-*,(()#(!(4(G (+.)#*%,.55(+!02(()(%$+$-!*%,(7&)%"!(4.)#(1."(31(-9$4((+'$-(+!0243!01.3() =+.)-*,((),("%,!5#$)22.)..+G (#&//(+(/$'()3!0+.)-*,("2.)..+!)#!()'$-(+!0243!01.3()$7.)#(3*%$'5()*(3()'(")!("#!(51$3"(+()#(!),(('*(*"3&!2() (-(5+.)#(+(!#!)-()'.A!'..+..)+(--()/&!"()#(3(*(34."!(9$)(4$$3#(4(3/3(#!)-4.),("2.)..+$$3#( 9$)(*1..3#$$3#(..)1(9!-(-(/$&1()-(().)#(3($5+$**!)-'$-(+!02!*>2.)(()4(3-&))!)-1$3#()"$(-(*"..) $'#(+(!#!)-()$5,("-(1(*"#$'(!)..)"(+(--().7#(+!)-(+(!#.4()*>."(31(-()()E((1(9() F. Bestaande feitelijke en juridische toestand F.1 Bestaande feitelijke toestand (/(*"..)#(7(!"(+!02("$(*".)#1$3#"-3.7!*%,1((3-(-(4()$5#(,!(3$)#(34(3'(+#(2..3"() +.)8=..3"88#((+8"' (*"..)#(7(!"(+!02("$(*".)#G+&%,"7$"$ =..)1(9!-()."&&31..3#(G (..)1(9!-(2+(!)(+.)#*%,.5*(+('()"()>/$*0(*/4"(3,$$-"(4.)(!3"0(*/3&->2)$"1!+-()>L 9$4((+'$-(+!02 43!01.3()$7>!)#!()9("$%,#!()()"(4(3#1!0)()>9(%$'5()*(3()%$)7$3',("/$*#(%3(("()!),("2.#(34.)#( 9$3-5+!%,"$74(35+.."*()4$+-()*#(-(I!-()#("(%,)!(2()!542.55()()3$$!() (2()!)-,$&#()'("#(..)1(9!-( =-(/!(#()!)#()./!0,(!#$7$'-(4!)-4.)#(+(!#!)-*"3..")2(+,(" =-(/!(#)38;-(/!(#3$)#,("1."(3*5..3/(22()()-(#((+"(+!02+.)-*#(!(&1((-1$3#"#$$3#( +(!#!)-*"3.."#$$323&!*"("/("3(7"(()-(/!(##."/(+.)-3!02!*#$$3#(..)1(9!-,(!#4.)/$**() -..)1(9!-(+.)#/$&1*"3&%"&3()G (+(!#!)-*"3.."4$+#$()#(#!(5..)+(--()()/!0#(&!"4$(3!)-4$+#$()#(..)#.%,"/(*"(#()..),(",(3*"(+4.)#( /$#('*"3&%"&&3()#(1."(3,&!*,$&#!)- =.3%,($+$-!*%,$)#(39$(2G )7&)%"!(4.).3%,($+$-!*%,$)#(39$(2(()4$$3.7-..)#(.7-3.4!)-"(3'!0)8'..)#"$(+."()4$$3.+(#(+()4.),(""3.0(%"'("&!"9$)#(3!)-4.)#(9$)(*1..3#(+(!#!)-!)(()/(*"..)#(#!021$3#"..)-(+(-#)#!()/!0%$)"3$+( /+!02"#."(3-(()*5$3()..)1(9!-9!0)>2&))()#(/("3(77()#(9$)(*3((#*43$(-(31$3#()43!0-(-(4()9$#."'("#( 1(329..',(#()2.)1$3#()-(*".3")-(4.+#(.3%,($+$-!*%,(53$*5(%"!(5$*!"!(7!*>1$3#"-(43..-#4$+#$()#("!0# "(4$$39!()4$$3,("&!"4$(3()4.)(())$$#$)#(39$(2>1..34$$3#(/$&1,((3#()$#!-(7.%!+!"(!"()+(4(3"',(".3%,($+$-!*%,$)#(39$(2!)"(5.**()!)#("!'!)-4.)#(1(32()43..-"#(.7#(+!)-$)&'()"()().)#*%,.55() /("3$22()"(/+!04()/!0#(4(3#(3(5+.)7.*(*()%$M3#!)."!(4.)#(1(32() =7!("*=()1.)#(+5.#()G (/(*"..)#(7!("*=()1.)#(+5.#()/(,$&#()()3(2()!)-,$&#()'("#(3((#*4(3-&)#($7-(5+.)#(>'..3)$- )!("..)-(+(-#(7!("*=()1.)#(+5.#()/4!)4(3-('+.)-*#(!(&1((-G*"(#()/$&12&)#!-(4(3-&))!)-## ;J;B;;'("3(7<;;;8J :<8H7!("*5.#+.)-*#(1(*"9!0#(4.)#(..3)..*"9!0)>3(2()!)-,$&#()#('("#(3(-(+-(4!)-!)4(3/.)#'(",("!)"( "(3/(,((3>4$+-()#((+('()"() 3(+(4.)"4$$3/!0#(3(.+!*."!(4.)+(!#!)-()$5#!""3.%DG - (""3.%D+$$5"4$$3$)-(4((3DD)4!07#(4.)#(+()-"(#$$3)."&&3+!02$4(3*"3$'!)-*-(/!(# (""3.%D +$$5")!("#$$3(()3!*!%$9$)(4$$3$4(3*"3$'!)-() - ),("4$$3$)"1(354.)/(22()/(,((35+.) ()"*(.).+()1$3#()-(().%"!(4($4(3*"3$'!)-*-(/!(#().7-(/.2()#()$$2-(()$(4(39$)(*%"!(:/(,(+*"1(+,("3(*5(%"(3()4.)#(3(*(34."!(*"3$$2+.)-*,(" 7+(!#!)-*2.)..+4.)#((!("&**()%,!5#$)2().+-(3,$(2( (9!()4$$3+!--()#5+.))!("-(*!"&((3#!*!)$4(3*"3$'!)-*-(4$(+!--(/!(#()-(9!()#(.7'("!)-()4.)#(4$$39!()( +(!#!)-() /(5(32" 9!0) 2.) )..3.+( 3(#(+!02,(!# -(%$)%+&#((3# 1$3#() #.",(" 5+.) 4(3()!-/..3!* '(",(" 1."(3*F*"(('()-(())$('()*1..3#!-*%,.#(+!02(77(%"4(3$$39..2"("5+.)!*)!("!)*"3!0#'("#(/(*"..)#( 1."(3/(,((35+.))() Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Kluizen en Eeklo 4/5

6 F.2 Juridisch kader Type plan Gewestplan(nen) Gewestplan nr. 8 Gentse en kanaalzone (KB ) Gewestplanwijziging (BVR Algemeen) Gewestplan nr. 9 Eeklo Aalter (KB ) Verkavelingsvergunningen in de gemeente Evergem in de gemeente Evergem Beschermde monumenten / landschappen De waterloop De Lieve en de rechter trekweg Goed van Rapenburg De beboomde toegangsdreef, walgrachten, erf met toegangspoort, boeren- en bakkershuis, schuur en ouder stallen Beschermde dorpsgezichten Zg. goed Ten Broeckere en omgeving met inbegrip van dreef en belendende percelen en hoeven Domein Ten Bosche met park en bijgebouwen De hoeve De pastorie van Sleidinge en omgevende tuin met tuinmuur en inrij MB Habitatrichtlijngebieden leidingstraat is gelegen op meer dan 400m van het habitatrichtlijnengebied BE : bossen en heiden van zandig Vlaanderen-oostelijk deel Gebieden van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), decreet Natuurbehoud leidingstraat is gelegen op meer dan 400m van het GEN 206 Het Bellebargiebos en het Leen 3!*-(()3&!'"(+!02&!"4$(3!)-*5+.)>/!09$)#(35+.)4.)..)+(-$7.+-('(()5+.)4.)..)+(-4.)23.%,"!),("-(/!(# 3!*-(()/(*%,(3'#+.)#*%,.5>4$-(+3!%,"+!0)-(/!(#>)."&&33(*(34.."$71."(31!))!)-*-(/!(#!),("-(/!(# F.3 Planningscontext Type Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen definitief vastgesteld door Vlaamse regering op 23/09/97 bindende bepalingen bekrachtigd door Vlaams Parlement op 17/12/97 Provinciaal Structuurplan Oost- Vlaanderen Goedgekeurd op Gemeentelijk Structuurplannen Evergem, ontwerp (openbaar onderzoek) Waarschoot, goedgekeurd Lovendegem, goedgekeurd Zomergem, goedgekeurd Eeklo, startnota Inhoudelijke elementen Ontwikkelingsperspectieven voor hoofdtransportleidingen (Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen pagina 513 ev.) Binnen de technische beperkingen is het vervoer via pijpleidingen een te stimuleren duurzamer alternatief voor het vervoer over de weg; Bundeling van leidingen met andere lijninfrastructuur wordt maximaal nagestreefd in functie van efficiënt ruimtegebruik en om versnippering en aantasting van onbebouwde ruimte te beperken (binnen de wettelijke beperkingen en binnen het BATNEEC- principe). Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Kluizen en Eeklo 5/5

7 G. Vertaling van inhoudelijke elementen naar verordenende voorschriften G.1 Leidingstraat E$)( &!'"(+!02($5"!(* "(#()/$&12&)#!-4$$3*%,3!7" (!#!)-*"3.." () +(!#!)-*"3.." 1$3#" *F'/$+!*%,..)-(-(4() 1." /("(2()" #." #( -3()9() 4.) #( +(!#!)-*"3.." )!(" 4.*"+!--().),$3!-,(#() 4.) (() +(!#!)-*"3.." 9!0) #( %$)*"3&%"!(* $7 -(/$&1() #!( )$#!-$7)&"!-9!0)$'#(+(!#!)-()"( 2&))()(A5+$!"(3()(..),$3!-,(#() 2&))() /$4()-3$)#* $7 $)#(3-3$)#*..)-(/3.%,"9!0) $$3 1(+2( *"$77() #( +(!#!)-() -(/3&!2" 9&+() 1$3#()> 1$3#" )!(" 4.*"-(+(-#H #!"!* )!(" 3&!'"(+!02 3(+(4.)"(..)+(!#!)-4$$3#($5'..2 4.)#!"$)"1(355+.)!*(()53$0(%"4$$3 (()1."(3+(!#!)-4.)#( ),(" -(/!(#>..)-(#&!# '(" #(9( $4(3#3&2> 9!0).+( 1(32()>,.)#(+!)-() ()1!09!-!)-()"$(-(+."()4$$3#(..)+(-> #( (A5+$!"."!( () 1!09!-!)-() 4.) $)#(3-3$)#*("3.)*5$3"+(!#!)-()(),&)..),$3!-,(#()!(&1(+(!#!)-()1$3#() -(3(.+!*((3#!)7&)%"!(4.),("$5"!'..+ 3&!'"(-(/3&!2 4.) #( +(!#!)-*"3.." (..)43.-() 4$$3 4(3-&))!)-() 4$$3 (() "3.)*5$3"+(!#!)- ()..),$3!-,(#() 1$3#() /($$3#((+# 3(2()!)-,$&#()# '(" #(!) -3$)#2+(&3..)-(-(4() /(*"(''!)- (!) -3$)#2+(&3..)-(-(4() /(*"(''!)-!*4.)"$(5.**!)-4$$39$4(3 #(..)+(-> #( (A5+$!"."!( () 1!09!-!)-() 4.)#(+(!#!)-()(),&)..),$3!-,(#() )!("!),("-(#3.)-1$3#()-(/3.%," (..)#&!#!)-4.)(()+(!#!)-*"3.."-(/(&3".+*$4(3#3&2>(31$3#()#&*-(()*"(#()/$&12&)#!-(4$$3*%,3!7"() $5-(,(4() Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Kluizen en Eeklo 6/5

Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV

Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV Bijlage III: TOELICHTINGSNOTA TEKST + KAARTEN colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu

Nadere informatie

Leidingstraat Zomergem en Zelzate

Leidingstraat Zomergem en Zelzate gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leidingstraat Zomergem en Zelzate Bijlage 3 TOELICHTINGSNOTA Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon samenstelling Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement

Nadere informatie

Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck

Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck Bijlage III: TOELICHTINGSNOTA TEKST EN KAARTEN colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement

Nadere informatie

N16 Scheldebrug Temse-Bornem

N16 Scheldebrug Temse-Bornem gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage III: toelichtingsnota tekst colofon Vlaams Ministerie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Departement RWO - Ruimtelijke Planning Phoenixgebouw

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leidingstraat Dilsen TOELICHTINGSNOTA (tekst)

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leidingstraat Dilsen TOELICHTINGSNOTA (tekst) gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leidingstraat Dilsen TOELICHTINGSNOTA (tekst) INHOUDSTAFEL LEIDINGSTRAAT DILSEN... 2 A. AANLEIDING EN SITUERING... 2 A.1 Aanleiding en verantwoording... 2 A.2 Situering...

Nadere informatie

Deze actie kadert binnen het project SOLABIO-'Soorten en landschappen als dragers voor biodiversiteit', mede gefinancierd door het Europees programma

Deze actie kadert binnen het project SOLABIO-'Soorten en landschappen als dragers voor biodiversiteit', mede gefinancierd door het Europees programma !"#" $% #!&'!()!!$% *!$ + ), -!. /!& $ 0 ( 1 & & $ $ 1 ( #!& #!& #!& &% 2/3*""4 $$%/"32"4 5 ) 66 &. ) #!& ) 7 &, 89 8.9,7 !!:%$ " # $ # % $ & $ ;!!! $!:%$ 1!!! 0 0!!! ;, *!$ *!# + ; *! *!* *!-

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

!" # $# %&''& ()''!* (&+,(-+..("! +..$&(/- +&!"/.! 4 +&0* &#'1 +-/!# (+.22!!..(+ " $!!# $..%' %!',*.3

! # $# %&''& ()''!* (&+,(-+..(! +..$&(/- +&!/.! 4 +&0* &#'1 +-/!# (+.22!!..(+  $!!# $..%' %!',*.3 !" # $# %&''& ()''!* (&+,(-+..("! +..$&(/- +&!"/.! +&0* &#'1 +-/!# (+.22!!..(+ " $!!# $..%' %!',*.3!" # $# %&''& ()''!* (&+,(-+..("! +..$&(/- +&!"/.! 4 +&0* &#'1 +-/!# (+.22!!..(+ " $!!# $..%' %!',*.3

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Zomergem

Uw gemeente in cijfers: Zomergem Inleiding Zomergem : Zomergem is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Aalter, Eeklo, Knesselare, Lovendegem, Maldegem, Nevele en Waarschoot.

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW. Gelet op Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel , 6 en ;

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW. Gelet op Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel , 6 en ; Ministerieel besluit houdende de gedeeltelijke goedkeuring van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Windlandschap Eeklo-Maldegem van de provincie Oost-Vlaanderen. DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING,

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Kaprijke

Uw gemeente in cijfers: Kaprijke Inleiding Kaprijke : Kaprijke is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Assenede, Eeklo, Evergem, Sint-Laureins en Waarschoot. Kaprijke

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 84 A Relatie met het afbakeningsproces In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Lovendegem

Uw gemeente in cijfers: Lovendegem Inleiding Lovendegem : Lovendegem is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Evergem, Gent, Nevele, Waarschoot en Zomergem. Lovendegem heeft

Nadere informatie

Actualisatie en gedeeltelijke herziening. Informatie- en inspraakvergadering

Actualisatie en gedeeltelijke herziening. Informatie- en inspraakvergadering Actualisatie en gedeeltelijke herziening Informatie- en inspraakvergadering Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen? - is geen bestemmingsplan - bevat geen informatie over individuele percelen Ruimtelijk Structuurplan

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Knesselare

Uw gemeente in cijfers: Knesselare Inleiding Knesselare : Knesselare is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Aalter, Beernem, Maldegem en Zomergem. Knesselare heeft een

Nadere informatie

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN RUP Peerlaarstraat en RUP Eertberglei gemeente Bonheiden, informatieavond 10 februari 2015 13004_PT_006_informatieavond relevante begrippen gewestplan, plan van

Nadere informatie

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Afdeling ruimtelijke planning Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen 1. Krijtlijnen

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

Ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Kluizen en Eeklo.

Ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Kluizen en Eeklo. ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Kluizen en Eeklo. A. Samenvatting van het dossier

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00029 Onderwerp: Definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP nr. 164 Wonen

Nadere informatie

Leidingstraat Lommel Ham Tessenderlo

Leidingstraat Lommel Ham Tessenderlo gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leidingstraat Lommel Ham Tessenderlo TOELICHTINGSNOTA (tekst) INHOUDSTAFEL LEIDINGSTRAAT LOMMEL HAM TESSENDERLO... 2 A. AANLEIDING EN SITUERING... 2 A.1 Aanleiding

Nadere informatie

RUP Leestenburg Brugge

RUP Leestenburg Brugge DIENST RUIMTELIJKE ORDENING SECTOR UNESCO RUP Leestenburg Brugge Bewonersvergadering conferentiezaal stadhuis 30/09/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied

Nadere informatie

Grondwet, artikel Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, Artikel 6, 1,I 2

Grondwet, artikel Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, Artikel 6, 1,I 2 INHOUD Voorwoord Concordantietabel 1. Grondwettelijke grondslagen Grondwet, artikel 134 1 Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, Artikel 6, 1,I 2 2. Vlaamse regelgeving ruimtelijke

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur Onderdelen Grote Eenheid Natuur Bossen van Averbode Bijlage III: toelichtingsnota tekst Ministerie

Nadere informatie

Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen Brakel - Haaltert

Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen Brakel - Haaltert gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen Brakel - Haaltert Bijlage III: toelichtingsnota tekst 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Evergem

Uw gemeente in cijfers: Evergem Inleiding Evergem : Evergem is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Assenede, Gent, Kaprijke, Lovendegem, Waarschoot en Zelzate. Evergem

Nadere informatie

Notaris Hans Van Overloop

Notaris Hans Van Overloop Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

ADVIES OVER HET ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE MAATREGELEN TOT BEHOUD VAN DE ERFGOEDLANDSCHAPPEN

ADVIES OVER HET ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE MAATREGELEN TOT BEHOUD VAN DE ERFGOEDLANDSCHAPPEN ADVIES OVER HET ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE MAATREGELEN TOT BEHOUD VAN DE ERFGOEDLANDSCHAPPEN Brussel, 9 oktober 2002 100902_AdviesErfgoedlandschappen INLEIDING De Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Maldegem

Uw gemeente in cijfers: Maldegem Inleiding Maldegem : Maldegem is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Beernem, Damme, Eeklo, Knesselare, Sint-Laureins en Zomergem. Maldegem

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan Home Consult Albert De Beusscherplein 2 1933 Zaventem Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 29 september 2016 Uw kenmerk Mail dd 08/09/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0724

Nadere informatie

PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING TOELICHTING BIJ DE VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING EN DE UITVOERINGSBESLUITEN Veerle Strosse en Tom Van Rensbergen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend

Nadere informatie

RUIMTELIJKE PLANNING EN STEDENBOUW. Grim Sekeris MAR Haacht

RUIMTELIJKE PLANNING EN STEDENBOUW. Grim Sekeris MAR Haacht RUIMTELIJKE PLANNING EN STEDENBOUW Grim Sekeris MAR Haacht 2015 0478 23 16 36 Grimwald.Sekeris@telenet.be Ruimtelijke ordening in een notedop Geschiedenis Doelstellingen Samenhang Haacht Andere wetgeving

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 september 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP Marnixdreef Lier voorlopige

Nadere informatie

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan - Ontwerp afbakening kleinstedelijk gebied Aarschot Kaartenbundel

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan - Ontwerp afbakening kleinstedelijk gebied Aarschot Kaartenbundel PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Directie infrastructuur dienst ruimtelijke ordening Vragen naar Stephan Reniers Telefoon - fax 016-26 75 07 e-mail Stephan.reniers@vlaamsbrabant.be Dossiernummer PRJ-2004-09 Ons

Nadere informatie

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 RUP Kanaalzone West Wielsbeke Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Welke plannen worden vervangen? Situering van het plangebied Hoger beleidskader

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur Onderdelen Grote Eenheid Natuur Schulensbroek Bijlage III: toelichtingsnota tekst

Nadere informatie

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening kleinstedelijk gebied Aarschot Kaartenbundel

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening kleinstedelijk gebied Aarschot Kaartenbundel PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Directie infrastructuur dienst ruimtelijke ordening Vragen naar Stephan Reniers Telefoon - fax 016-26 75 07 e-mail Stephan.reniers@vlaamsbrabant.be Dossiernummer PRJ-2004-09 Ons

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse Regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Dilsen en Lommel

Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Dilsen en Lommel Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Dilsen en Lommel BIJLAGE 3 : TOELICHTINGSNOTA (TEKST) gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan definitief Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon samenstelling

Nadere informatie

NV BOVIN. Historisch gegroeid bedrijf. tekst. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 2.12_00296_00001. bijlage III: toelichtingsnota

NV BOVIN. Historisch gegroeid bedrijf. tekst. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 2.12_00296_00001. bijlage III: toelichtingsnota gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf NV BOVIN Bijlage III: toelichtingsnota tekst Historisch gegroeid bedrijf NV Bovin 1 Historisch gegroeid bedrijf NV Bovin 2 gewestelijk

Nadere informatie

Kaartenreeks 5: Beleid open ruimte

Kaartenreeks 5: Beleid open ruimte Kaartenreeks 5: Beleid open ruimte GEWESTPLAN OPEN RUIMTE Kaart: Gewestplan open ruimte bestemming Vlaanderen 3,2 2,4 1,8 33,7 59 Andere bestemmingen Landbouw Cijfers: Gewestplan open ruimte bestemming

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 september 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/2 Uitvoering RSPA : PRUP Averegten Heist-op-den-Berg

Nadere informatie

stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan

stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan informatievergadering 7 maart 2006 openbaar onderzoek van 27 februari 2006 tot 27 april 2006 1 inhoud toelichting

Nadere informatie

NATUURBELEID EN RUIMTELIJKE ORDENING

NATUURBELEID EN RUIMTELIJKE ORDENING NATUURBELEID EN RUIMTELIJKE ORDENING Voordracht VRP 29/01/02 Prof. dr. G. Van Hoorick Docent in het vakgebied bestuursrecht en milieurecht Universiteit Gent Advocaat te Gent INHOUD 1. Overzicht van het

Nadere informatie

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 RUP Hernieuwenburg Wielsbeke Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied Aanleiding aan te pakken ruimtelijke vraagstukken

Nadere informatie

23070_E_0141_V_000_00

23070_E_0141_V_000_00 IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam: Carl Ockerman Beroep: Notaris Adres: Lloyd Georgelaan 11 1000 Brussel Datum van aanvraag: 25 september 2015 IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL Gemeente: DILBEEK Postnummer:

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE NOTARIS ANNELIES VERSTRAETE Zwaanaardestraat 18 9112 Sinaai (Sint-Niklaas) IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam Beroep NOTARIS ANNELIES

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan IMMO VERSTRAETEN BVBA Glimwormlaan 14 1910 Kampenhout Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 24 oktober 2016 Uw kenmerk Mail dd 27/09/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0777 Fax

Nadere informatie

Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening en stedenbouw dd. 29 maart Nog steeds hét juridisch planninginstrument in Watou

Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening en stedenbouw dd. 29 maart Nog steeds hét juridisch planninginstrument in Watou Structuurplan "De Watounaar" Bewonersplatform Watou. Ruimtelijke Ordening Watou. De diverse planinstrumenten van toepassing op het grondgebied van Poperinge. Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan IMMO CASALINA BVBA Vierhuizenstraat 48 3070 Kortenberg Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 7 mei 2015 Uw kenmerk Brief dd 21/04/2015 Tel. 02/717.88.88 Ons kenmerk RO/RO/XR/F6298/15.961 SU2015/0337

Nadere informatie

RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN. GEMEENTE KAMPENHOUT Provincie Vlaams-Brabant

RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN. GEMEENTE KAMPENHOUT Provincie Vlaams-Brabant Weesbeek RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN Gemeentehuisstraat 16 Tel.: 016 65 99 22 Fax: 016 65 69 58 GEMEENTE KAMPENHOUT Provincie Vlaams-Brabant ONTWERP - KAARTENBUNDEL Dossiernr.: 00.2872 Projectnr.: 07/2872

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lebbeke

Gemeentebestuur Lebbeke Gemeentebestuur Lebbeke Stedenbouwkundig uittreksel / Vastgoedinformatie Uw kenmerk Ons kenmerk Immo Tinis - ID48 17-016 054700003042 A. Identificatie A.1. Identificatie van de aanvrager Naam Tinis Adres

Nadere informatie

Samenhang tussen stedenbouwkundige voorschriften en decretale bepalingen bij een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Samenhang tussen stedenbouwkundige voorschriften en decretale bepalingen bij een ruimtelijk uitvoeringsplan. Samenhang tussen stedenbouwkundige voorschriften en decretale bepalingen bij een ruimtelijk uitvoeringsplan. De Vlaamse Codex RO (VCRO) geeft ondermeer aan welke de decretale mogelijkheden zijn rond vergunbaarheid.

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Zelzate

Uw gemeente in cijfers: Zelzate Inleiding Zelzate : Zelzate is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Assenede, Evergem, Gent en Wachtebeke. Zelzate heeft een oppervlakte

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan Home Consult Albert De Beusscherplein 2 1933 Zaventem Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 1 juli 2016 Uw kenmerk Brief dd 07/06/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0482 Fax

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Eeklo

Uw gemeente in cijfers: Eeklo Inleiding Eeklo : Eeklo is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Kaprijke, Maldegem, Sint-Laureins, Waarschoot en Zomergem. Eeklo heeft

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan Notalex BVBA Notaris Kroonlaan 145 bus F 1050 Elsene Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 16 december 2015 Uw kenmerk TDT/30471 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/15. SU2015/0920 Fax 02/717.88.93

Nadere informatie

RUP hoek Haringstraat-Vondelstraat Gedeeltelijke wijziging van RUP Landelijk gebied rond Bavikhove en Hulste. Maart 2014, definitieve vaststelling

RUP hoek Haringstraat-Vondelstraat Gedeeltelijke wijziging van RUP Landelijk gebied rond Bavikhove en Hulste. Maart 2014, definitieve vaststelling RUP hoek Haringstraat-Vondelstraat Gedeeltelijke wijziging van RUP Landelijk gebied rond Bavikhove en Hulste Maart 2014, definitieve vaststelling Dit document wordt opgemaakt in opdracht van Stad Harelbeke

Nadere informatie

ISTRUCTUURPLAN GLABBEEK

ISTRUCTUURPLAN GLABBEEK STRUCTUURPLAN GLABBEEK Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Glabbeek Dit plan werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van: (voor ARCADIS Gedas) Gezien en definitief vastgesteld door de Gemeenteraad

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 januari 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP De Beunt Lier voorlopige

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur Onderdelen Grote Eenheid Natuur Vlaamse Ardennen van Kluisberg tot Koppenberg Bijlage II: stedenbouwkundige

Nadere informatie

Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Toelichting van de inspraakprocedure voor de realisatie van de projectgebieden van het Sigmaplan. weg van water uitvoeringsplan.indd 1 15/06/2009

Nadere informatie

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming:

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: bufferzones 1.1.1.2 een algemeen plan van aanleg (A.P.A) Niet van toepassing in Dilbeek 1.1.1.3 een

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE pagina 1 van 8 STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Geachte mevrouw Geachte heer Naar aanleiding van uw vraag van 16 maart 2017 vindt u hierbij het gevraagde uittreksel

Nadere informatie

Wat betekent eraan palen/die palen aan?

Wat betekent eraan palen/die palen aan? Interpretatie artikel 2, 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen

Nadere informatie

Stedenbouwkundig uittreksel Inlichtingenformulier vastgoedinformatie

Stedenbouwkundig uittreksel Inlichtingenformulier vastgoedinformatie Stedenbouwkundig uittreksel Inlichtingenformulier vastgoedinformatie Departement Grondgebiedszaken Stedenbouw Contact Sofie Roose T 056 733 374 sofie.roose@harelbeke.be COVAST CVBA Kortrijksesteenweg 1005

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 3e Directie Dienst 33 Ruimtelijke ordening en Stedenbouw aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt,

Nadere informatie

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden stad sint-truiden - rup recastrip brustem - kaart 1 secundaire verbindingsweg met laanbeplanting beekvalleien te ontwikkelen als natuurlijke dragers met

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE INLICHTINGEN

STEDENBOUWKUNDIGE INLICHTINGEN Aanvragen en afleveringen Dienstverlening Adres Paradeplein 2 bus 1 2500 LIER tel. 03/8000 300 info@lier.be www.lier.be Uw Referentie Datum 21/12/2016 12:42:09 Contact infovastgoed@lier.be tel. 03/8000

Nadere informatie

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED 1 MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Voorliggend formulier is slechts een model dat aangepast kan worden aan de specifieke wensen en noden van de gemeente vak in te vullen door de aanvrager

Nadere informatie

Uittreksel uit het vergunningenregister

Uittreksel uit het vergunningenregister datum 31 januari 2017 uw kenmerk JBesage33B ons kenmerk bijlage(n) / contactpersoon Christel Belpaeme infonot@oostende.be Uittreksel uit het vergunningenregister Voor zover ons bekend, is er 1 dossier

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan MdP-Vastgoed Vanden Tymplestraat 63 3000 Leuven Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 22 december 2014 Uw kenmerk VK14/11 Tel. 02/717.88.88 Ons kenmerk RO/RO/XR/F5935/14.2798 SU2014/0552 Fax 02/717.88.93

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Gemeente Kruishoutem Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Ontwerp Bindend gedeelte Uitgave Datum 1 november 2004 2 februari 2005 3 mei 2005 4 oktober 2005 5 april 2006 Studiebureau VDS b.v.b.a.

Nadere informatie

Richtlijn. tabel planneninventaris voor het plannenregister

Richtlijn. tabel planneninventaris voor het plannenregister Richtlijn aangaande de opmaak van de tabel planneninventaris voor het plannenregister identificatie R-ARP-001-1.1 versie 1.1 publicatie augustus 2002 achtergrond De ontwikkeling van deze aanvulling vloeit

Nadere informatie

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel Dossier WUU582 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Wuustwezel November 2006 Provincie Gemeente

Nadere informatie

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Vergo bvba : Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 7 februari 2014

college van burgemeester en schepenen Zitting van 7 februari 2014 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 7 februari 2014 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan IFAC SERVICE BVBA Brusselsesteenweg 58 3080 Tervuren Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 10 mei 2016 Uw kenmerk Mail dd 19/04/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0313 Fax 02/717.88.93

Nadere informatie

Actuele topics in aardrijkskunde: RUP in de eigen leefomgeving

Actuele topics in aardrijkskunde: RUP in de eigen leefomgeving Actuele topics in aardrijkskunde: RUP in de eigen leefomgeving Situering in Vlaanderen Tielt-Winge is een Vlaamse gemeente gelegen in hartje Hageland in de provincie Vlaams-Brabant. Het is een landelijke

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Aalter

Uw gemeente in cijfers: Aalter Inleiding Aalter : Aalter is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Beernem, Deinze, Knesselare, Nevele, Ruiselede, Tielt (Tielt) en Zomergem.

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

3 BELEIDSCONTEXT 3.1 RSV. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 1

3 BELEIDSCONTEXT 3.1 RSV. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 1 3 BELEIDSCONTEXT 3.1 RSV In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan de ruimtelijke beleidsplannen die een rechtstreekse invloed (kunnen) uitoefenen op het op te maken RUP. Hierbij komen zowel de plannen

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE INLICHTINGEN

STEDENBOUWKUNDIGE INLICHTINGEN Aanvragen en afleveringen Dienstverlening Adres Paradeplein 2 bus 1 2500 LIER tel. 03/8000 300 info@lier.be www.lier.be Uw Referentie Datum 21/12/2016 12:42:31 Contact infovastgoed@lier.be tel. 03/8000

Nadere informatie

Roeselare - Tielt. 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79)

Roeselare - Tielt. 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79) Roeselare - Tielt 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79) 0180 De gebieden die als "reservegebied voor woonwijken" zijn aangeduid, kunnen op initiatief van de gemeente of de vereniging van gemeenten

Nadere informatie

23016_D_0145_X_003_00

23016_D_0145_X_003_00 IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam: Dirk Van Den Haute Beroep: Notaris Adres: Gustaaf Vandersteenstraat 10 1750 Sint-Kwintens-Lennik Datum van aanvraag: 31/08/2017 IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL Gemeente:

Nadere informatie

pagina 2 van 8 1.Het eerste deel van het ontwerp vergu

pagina 2 van 8 1.Het eerste deel van het ontwerp vergu http://srvdes10/arcgis/rest/directories/arcgisoutput/_ags_0b5d1a11e24442be8f5e8271293e4f90.h... pagina 1 van 8 STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Geachte mevrouw Geachte

Nadere informatie

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag:

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag: 1 MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Voorliggend formulier is slechts een model dat aangepast kan worden aan de specifieke wensen en noden van de gemeente vak in te vullen door de aanvrager

Nadere informatie

Inhoudstafel Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Inhoudstafel Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Inhoudstafel Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening TITEL I. Inleidende bepalingen HOOFDSTUK I. Doelstellingen en begrippen HOOFDSTUK II. Voortgangsbewaking inzake de uitvoering van het ruimtelijk structuurplan

Nadere informatie

Ontwerp startbeslissing signaalgebied INDUSTRIEGEBIED HEULEBEEK - PIJPLAP WEVELGEM

Ontwerp startbeslissing signaalgebied INDUSTRIEGEBIED HEULEBEEK - PIJPLAP WEVELGEM Ontwerp startbeslissing signaalgebied INDUSTRIEGEBIED HEULEBEEK - PIJPLAP WEVELGEM STATUS/VERSIE: Goedgekeurd door de Vlaamse Regering d.d. 9/05/2014 LEESWIJZER Dit document geeft voor het betrokken signaalgebied

Nadere informatie

Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen Tessenderlo - Diest

Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen Tessenderlo - Diest gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen Tessenderlo - Diest bijlage IIIa: toelichtingsnota tekst 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 4 3 Doelstelling,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 20 maart Openbare zitting

Zitting van de gemeenteraad van maandag 20 maart Openbare zitting Provincie Oost-Vlaanderen - Arrondissement Oudenaarde Zitting van de gemeenteraad van maandag 20 maart 2017 Aanwezig: MM. Verontschuldigd: Melissa Dooms, voorzitter; Jurgen Soetens, burgemeester; Rudy

Nadere informatie

INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE

INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam Beroep Adres Notaris Bert Haeck EBVBA Kalishoekstraat(MEL) 29 Uw bericht van: Uw kenmerk: 16 oktober

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Ruimte dienst Ruimtelijke Planning vergadering van 14 juli 2016 aanwezig Briers Jan, gouverneur-voorzitter Vercamer Alexander Versnick Geert Hertog Peter Dauwe Jozef Couckuyt Eddy leden Besluit

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie