Verzekeringsbeleid Hoogheemraadschap van Delfland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzekeringsbeleid Hoogheemraadschap van Delfland"

Transcriptie

1 Verzekeringsbeleid Hoogheemraadschap van Delfland Delft, september 2011 Opsteller Aad Slingerland Opdrachtgever Mark Brandt College van D & H Vastgesteld op: 1

2 Inhoud 1 Inleiding/historie 2 Doelstelling en definities 2.1 Doelstelling verzekeringsbeleid 2.2 Wat is een verzekering 2.3 Relaties/contacten in de verzekeringsmarkt 3 Verzekeringsproducten 3.1 Organogram verzekeringsproducten 3.2 Risicogebieden en verzekeringsproducten toegelicht 4 Taxaties 5 Schaderegeling en wijzigingen 6 Toekomstverwachtingen 2

3 1 Inleiding/historie In 2006 is het beheer en onderhoud van de verzekeringsportefeuille van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna te noemen Delfland) die tot dan toe bij verschillende sectoren was ondergebracht, centraal gemaakt en onder beheer gekomen van de sector EFZ. Op deze manier wordt versnippering voorkomen en is tevens de kans op lacunes of juist dubbele verzekering kleiner. Een te grote spreiding van polissen binnen de organisatie leidt vaak tot een te geringe aandacht voor polisbeheer en schades en onvoldoende betrokkenheid bij verzekeringsaangelegenheden in het algemeen bij medewerkers. In 2006 is via externe bemiddeling de adviseur verzekeringen aangesteld voor het beheer en onderhoud van de verzekeringsportefeuille. In datzelfde jaar is het verzekeringsbeleid van Delfland door de adviseur verzekeringen nader bepaald, echter door voortschrijdend inzicht en veranderde wetgeving zijn thans wijzigingen in het polisbestand ontstaan. Kortom, een goed moment om nieuw verzekeringsbeleid te presenteren en vast te stellen. Het doel is opnieuw om inzicht te verschaffen in het huidige polisbestand en aanbevelingen te doen gericht op de toekomst, het verzekeringsbeleid omvat eveneens interne en externe afspraken. Het belang om verzekeringstechnische aangelegenheden binnen de organisatie nog duidelijker te positioneren is in de loop der jaren alleen maar toegenomen. Enerzijds vanwege maatschappelijke ontwikkelingen waardoor de organisatie meer risico loopt, waarbij moet worden gedacht aan een toenemende claimcultuur waar de media ook aan bijdragen, steeds mondiger wordende burgers en groter wordende financiële belangen. Ook zijn bijvoorbeeld medewerkers vaak niet op de hoogte dat bepaalde verzekeringen dienen te worden afgesloten vanwege gevaarzetting of dat bijvoorbeeld schades onder polissen zouden kunnen worden geclaimd die nu in eigen beheer worden afgehandeld. 2 Doelstelling en definities 2.1 Doelstelling verzekeringsbeleid Het verzekeringsbeleid van Delfland heeft als belangrijkste doel Delfland in te dekken tegen sommige forse nadelige gevolgen die kunnen ontstaan door een calamiteit (denk bijvoorbeeld aan brandschade aan opstallen- en inventaris of letsel die een werknemer oploopt als gevolg van de uitoefening van zijn functie). Het verzekeringsbeleid stelt vast welke verschillende verzekeringsproducten zijn afgesloten en welke risico s daardoor worden afgedekt. 2.2 Wat is een verzekering In artikel 7:925 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek wordt de definitie van de verzekeringsovereenkomst gegeven en hieruit blijkt dat deze overeenkomst een kansovereenkomst is en waarbij van het onzekere voorval afhangt of er door de verzekeraar tot uitkering wordt overgegaan. Uit de definitie vloeien een aantal specifieke kenmerken voort: Het is een overeenkomst onder voorwaarde (kansovereenkomst) en afhankelijk van het onzekere voorval, namelijk schade. Het is een consensuele overeenkomst, dat wil zeggen het berusten op wilsovereenstemming is voldoende en er worden in de regel geen bijzondere eisen gesteld voor de totstandkoming. 3

4 Het betreft een wederkerige overeenkomst tussen de verzekeraar en de verzekeringnemer, de verzekeringnemer betaalt de premie en de verzekeraar gaat tot uitkering over, indien wordt voldaan aan het gestelde in de polisvoorwaarden. De verzekeringsovereenkomst is gebaseerd op een vertrouwensrelatie tussen de verzekeraar en de verzekeringnemer. 2.3 Relaties/contacten in de verzekeringsmarkt In verzekeringsland is het gebruikelijk dat grotere bedrijfsmatige verzekeringsrisico s worden ondergebracht bij verzekeraars die werkzaam zijn op de Nederlandse assurantiebeurs. Een verzekeringsrisico kan op die wijze worden ondergebracht bij meerdere verzekeraars waardoor verzekeraars een risico beter kunnen spreiden, we spreken dan van zogenaamde co-assurantie. Een verzekeringsrisico kan niet door een verzekeringnemer zelf bij de assurantiebeurs worden aangeboden, hiervoor is de bemiddeling van een assurantiemakelaar nodig, een zogenaamde register makelaar in assurantiën. Delfland maakt ook gebruik van de bemiddelingsdiensten van assurantiemakelaars, uit het verleden zijn goede contacten opgebouwd met en door aanbestedingen (met meerdere waterschappen) die de adviseur verzekeringen in de loop der jaren heeft begeleid zijn inmiddels ook nieuwe makelaars contacten aangeboord, Aon Risk Solutions behartigt de belangen van de opstal- en inventarisverzekering en Mercer die van de ongevallenbeschermingspolis. Om verzekeringskennis op peil te houden c.q. ervaringen uit te wisselen is de adviseur verzekeringen namens Delfland ook lid/deelnemer van een aantal vakgroepen. In 2006 is vanuit Delfland het Verzekerings Initiatief Waterschappen ontstaan, een groep van waterschapscollega s van inmiddels 22 waterschappen, collega s die voor hun waterschap de verzekeringsaangelegenheden behartigen. Vanuit dit verzekeringsinitiatief zijn in de afgelopen jaren meerdere gezamenlijke aanbestedingen gedaan waarbij Delfland steeds de trekkersrol heeft gehad. De deelnemers ontmoeten elkaar een aantal keren per jaar op de vaste vergaderplaats bij Waterschap Vallei en Eem en daarbij worden verzekeringservaringen uitgewisseld, vraagstukken opgelost en aanbestedingen voorbereid. De adviseur verzekeringen heeft zich namens Delfland ook aangesloten bij het Verzekerings Platform Overheden (VPO), deelnemers aan dit platform zijn de verzekeringsmedewerkers van gemeenten, waterschappen en provincies. Dit platform is ontstaan om beter partij te kunnen bieden aan makelaars/verzekeraars en om meer eenduidigheid te krijgen in premieniveaus en betere verzekeringsvoorwaarden te bedingen. Het platform biedt veel mogelijkheden om te netwerken en ervaringen uit te wisselen. De adviseur verzekeringen is daarnaast namens Delfland ook lid van de Nederlandse Associatie van Risk- en Insurancemanagers (NARIM), leden van deze associatie zijn voornamelijk werkzaam in het bedrijfsleven/overheid als verzekeringsdeskundige. Ook hier worden praktijkvoorbeelden besproken en ervaringen op verzekeringsgebied uitgewisseld. 3 Verzekeringsproducten 3.1 Organogram verzekeringsproducten Hieronder treffen we een organogram aan van de door Delfland afgesloten verzekeringsproducten met daarbij, voor zover dat mogelijk is, aangegeven via welke assurantiemakelaars de betreffende polissen bij verzekeraars zijn ondergebracht. De verzekeringsproducten dienen elk een zeker belang en zijn in 4 groepen te onderscheiden: continuïteit bedrijfsvoering, personeel, afdekken aansprakelijkheid en bouwactiviteiten. 4

5 Afgesloten verzekeringen Verzekeringsproducten Opstal- en inventaris Bijzondere kosten Reconstructie Exploitatiekosten Fraude- en beroving Bedrijfswagenpark Transport/verblijf laptops Aansprakelijkheid Aansprakelijkheid PL DSM Landmaterieel WA Binnenvaart WA Zakenreisverzekering Rechtsbijstandverzekering Schade Inzittenden Ongevallenverzekering CAR-verzekering Kostbaarheden Binnenvaart WA Makelaar/verzekeraar Aon Risk Solutions Aon Risk Solutions Aon Risk Solutions Aon Risk Solutions OVO u.a. OVO u.a. OVO u.a. Mercer DAS Rechtsbijstand Mercer Belangen -Continuïteit bedrijfsvoering -Continuïteit bedrijfsvoering -Continuïteit bedrijfsvoering -Continuïtiet bedrijfsvoering -Continuïteit bedrijfsvoering -Continuïteit bedrijfsvoering.continuïteit bedrijfsvoering -Aansprakelijkheid -Aansprakelijkheid -Aansprakelijkheid -Aansprakelijkheid -Personeel.Personeel -Personeel -Personeel -Bouwactiviteiten -Geen specifiek belang 3.2 Risicogebieden en verzekeringsproducten toegelicht Binnenvaart casco Delflands bezittingen kunnen door bijvoorbeeld brand gedeeltelijk of geheel verloren gaan hetgeen de bedrijfsvoering van de organisatie ernstig in gevaar kan brengen. Indien een calamiteit zich voordoet, moet de schade worden hersteld en maatregelen worden getroffen om de voortgang van de bedrijfsvoering zeker te stellen, de hierna genoemde 4 verzekeringsproducten voorzien in de oplossingen van deze dilemma s. Opstal- en inventarisverzekering (belang continuïteit bedrijfsvoering): De huidige opstal- en inventarisverzekering kent een ingangsdatum van 1 januari 2011 en is het resultaat van een gezamenlijke Europese aanbesteding in 2010 waarvan Delfland trekker was, de aanbesteding is gegund aan Aon Risk Solutions in Rotterdam, verzekeraars zijn HDI- Gerling en Aegon. De opstallen- en inventaris eigendom zijnde van Delfland zijn verzekerd op UGV-condities (Uitgebreide Gevaren) voor een totaal verzekerd bedrag van ,00. Dit wil dus zeggen dat naast brand, storm, vliegtuig- en bliksemschade ook bijvoorbeeld gevaren als waterschade, diefstalschade en vandalismeschade onder de dekking van de polis vallen. De verzekerde sommen zijn tot stand gekomen door middel van vaste taxaties en worden jaarlijks geïndexeerd op basis van het CBS-indexcijfer, laatste taxatie dateert van november 2009, de wettelijke geldigheidsduur van een vaste taxatie bedraagt 6 jaar. De polis kent bij schade een eigen risico van 2.500,00 per gebeurtenis. In 2006 is voor de toekomst al vastgesteld dat, gezien de geringe schadekans, ondergrondse leidingen na oplevering niet worden verzekerd. Bijzondere kostenverzekering (belang continuïteit bedrijfsvoering): Deze verzekering is via bemiddeling door Aon Risk Solutions afgesloten en ziet na een eventuele schade op kosten die in alle redelijkheid zijn gemaakt voor de voortgang van de 5

6 noodzakelijke activiteiten van Delfland en die met instemming van een ingeschakelde expert zijn gemaakt. De verzekerde som bedraagt ,00 en kent een schadevergoedingstermijn van 104 weken. Reconstructieverzekering (belang continuïteit bedrijfsvoering): Deze verzekering is afgesloten via bemiddeling door Aon Risk Solutions en ziet op vergoeding van kosten om administratieve en financiële gegevens en dergelijke, ongeacht op welke wijze vastgelegd en die voor de voortgang van Delfland noodzakelijk zijn en verloren zijn gegaan of beschadigd zijn geraakt door een schade, te reconstrueren en opnieuw in de administratie van Delfland op te nemen. De verzekerde som bedraagt ,00 en kent een schadevergoedingstermijn van 104 weken. Exploitatiekostenverzekering (belang continuïteit bedrijfsvoering): Deze verzekering is afgesloten via bemiddeling door Aon Risk Solutions en ziet op vergoeding van doorlopende vaste kosten na een calamiteit, denk hierbij bijvoorbeeld aan personeels- en financieringskosten, huur vervangend gebouw. De verzekerde som bedraagt ,00 en kent een schadevergoedingstermijn van 104 weken. Het risico van fraude of vermissing van geldswaarden in de geldstromen is een risico dat ook bij waterschappen niet geheel kan worden uitgesloten, het is een illusie te denken dat maatregelen die getroffen zijn om dit te voorkomen altijd afdoende zijn. Doet het feit zich toch voor dan kan een beroep worden gedaan op de fraude- en berovingsverzekering. Fraude-en berovingsverzekering (belang continuïteit bedrijfsvoering); Deze polis is ondergebracht bij Onderlinge Verzekeringen Overheid u.a. en ziet op verlies van verzekerde geldswaarden als gevolg van schuldige nalatigheid door ondergeschikten, verlies tijdens aanwezigheid in kantoorpanden, verlies tijdens geldvervoer of opslag bij een erkende geldvervoerder, verlies tijdens tijdelijke opslag in woning ondergeschikte of verlies door foutieve overboeking. De verzekerde sommen bedragen als volgt: Verlies algemeen ,00 Verlies in kas personeel/personeelsvereniging 2.500,00 Verlies tijdelijke opslag in woning ondergeschikte 2.500,00 Per wordt de verzekerde som aangepast naar ,00. Geld en geldswaarden opgeborgen in safes of kluizen zijn onder de verzekering begrepen, deze safes en/of kluizen dienen te beschikken over een indicatie waardeberging van minimaal 7.000,00. Het risico bij het gebruik van een motorrijtuig tijdens deelname aan het verkeer behoeft geen verdere uitleg, ingevolge de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen is het in Nederland wettelijk verplicht om aansprakelijkheidsrisico s te verzekeren. Delfland heeft haar wagenpark in een collectieve verzekering ondergebracht. Bedrijfswagenparkverzekering (belang continuïteit bedrijfsvoering): Alle bedrijfswagens van Delfland zijn wettelijk verplicht verzekerd via bemiddeling door Marsh B.V. en verzekerd bij Allianz Schadeverzekering Maatschappij N.V. op basis van WA + cascodekking (all-risk). Bovendien is voor elke bedrijfswagen een Ongevallen Inzittenden verzekering afgesloten welke een dekking kent ingeval van blijvende invaliditeit of overlijden. 6

7 De verzekerde sommen bedragen als volgt: WA-letselschade ,00 WA-zaakschade ,00 Maximaal per gebeurtenis ,00 Cascoschade Maximaal aanschafwaarde Ongevallen/inzittenden Overlijden ,00 Blijvende invaliditeit ,00 Het algemeen eigen risico bedraagt 225,00 voor cascoschade en aansprakelijkheidsschade. Verschillende medewerkers gebruiken voor hun werk een laptop, zowel thuis als op locatie. Deze laptops lopen daarom veel meer risico op schade dan bij kantoorgebruik, denk daarbij aan vervoer of gebruik in de buitenlucht. Transport/verblijf laptops (belang continuïteit bedrijfsvoering): In verband met het gebruik van laptops op de werkplek, op locatie of thuis is een transport/verblijfverzekering en afgesloten via bemiddeling door Marsh B.V, de dekking is een all-risk dekking waarbij ook het transport onderweg is meeverzekerd. De verzekerde som bedraagt ,00 en het algemeen eigen risico bedraagt 250,00 per gebeurtenis. Het meest complexe risico waarmee een waterschap kan worden geconfronteerd is het risico van aansprakelijkheid. Door handelen maar ook door nalaten kan het waterschap er de oorzaak van zijn dat een derde schade lijdt. De wetgever beschermt de burger steeds meer en schuldaansprakelijkheid wordt al snel omgebogen naar risicoaansprakelijkheid. Verzekerd zijn tegen aansprakelijkheid is dan ook een noodzaak. Aansprakelijkheidsverzekering (belang afdekken aansprakelijkheid): Vanaf 2004 is Delfland voor haar aansprakelijkheid verzekerd bij Onderlinge Verzekeringen Overheid u.a.,na een gezamenlijke Europese aanbesteding in 2008 is de aanbesteding wederom aan OVO gegund. De verzekering biedt dekking tegen aanspraken van derden voor schade aan personen en zaken alsmede voor vermogensschade, evident is dat voor eventuele dekking onder de polis sprake moet zijn van een zogenaamde onrechtmatige daad welke de oorzaak van de schade is. Verzekerden die onder de begripsomschrijving van deze polis vallen zijn onder andere de bestuurders en ondergeschikten zoals medewerkers en stagiaires. De verzekerde sommen bedragen als volgt: Personen- en zaakschade ,00 Vermogensschade ,00 Het algemeen eigen risico op de polis bedraagt 5.000,00 per aanspraak en per verzekeringsjaar wordt niet meer vergoed dan 2 keer het verzekerde bedrag per gebeurtenis. Het geldigheidsgebied van deze verzekering is de gehele wereld met uitzondering van de USA en/of Canada, indien een medewerker uit hoofde van zijn functie naar één van deze twee landen vertrekt, zal een additionele verzekering moeten worden afgesloten. Aansprakelijkheidsverzekering persleiding terrein DSM-Delft (belang afdekken aansprakelijkheid): Deze polis is in het verleden afgesloten via bemiddeling door in verband met de aanwezigheid van een persleiding op het terrein van voorheen Gist-Brocades thans DSM. 7

8 De verzekerde som bedraagt als volgt: Zaakschade ,00 Het algemeen eigen risico bedraagt 226,00 per aanspraak. Binnen Delfland wordt onder andere gebruik gemaakt van een tractor en heftrucks (zogenaamd landmaterieel), dit zijn ongekentekende voertuigen die als zodanig ook onder de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen vallen, een Landmaterieelverzekering-WA is daarom een verplichte verzekering. Landmaterieel-WA (belang afdekken aansprakelijkheid): In verband met het gebruik van onder andere een tractor, heftrucks is het wettelijk verplicht om een WA-verzekering af te sluiten waardoor aansprakelijkheidsschaden zijn verzekerd. De verzekering is afgesloten via bemiddeling door De verzekerde sommen bedragen als volgt: WA-letselschade ,00 WA-zaakschade ,00 WA-aansprakelijkheid vervoer gevaarlijke stoffen ,00 Het algemeen eigen risico op de polis bedraagt 500,00 per gebeurtenis. Medewerkers varen met grote regelmaat met boten (waaronder speedboten) door de watergangen in het beheersgebied van Delfland. Het risico dat zij door het varen schade (zaak of letsel) berokkenen aan derden kan niet worden uitgesloten en aansprakelijkheidsrisico s kunnen door middel van een Binnenvaart-WA verzekering worden afgedekt, ook dit is een verplichte verzekering. Binnenvaart-WA (belang afdekken aansprakelijkheid): In verband met het gebruik van vaartuigen is het wettelijk verplicht om een WA-verzekering af te sluiten waardoor aansprakelijkheidsschaden zijn verzekerd. De verzekering is afgesloten via bemiddeling door De verzekerde som bedraagt als volgt: WA- zaak/letselschade per vaartuig ,00 Het algemeen eigen risico op de polis bedraagt 750,00 per gebeurtenis. Een dienstreis naar het buitenland is niet afwijkend anders dan een reis die privé wordt gemaakt, calamiteiten onderweg kunnen zich altijd voordoen. Delfland heeft voor haar medewerkers die op dienstreis gaan naar het buitenland een doorlopende reisverzekering afgesloten. Zakenreisverzekering (belang personeel): Dit is een doorlopende reisverzekering met werelddekking en afgesloten via bemiddeling door Mercer en bedoeld voor alle medewerkers die in de uitoefening van hun functie een dienstreis naar het buitenland maken. Naast de standaard dekking van bagage (tot ten hoogste 4.538,00) zijn ook buitengewone kosten (bijvoorbeeld telefoonkosten, autohuur en extra verblijfskosten tot een beperkt bedrag meeverzekerd). Tevens is er een dekking voor ongevallen en die bedraagt als volgt: Bij overlijden: ,00 Bij blijvende invaliditeit: ,00 8

9 De hoogte van een uitkering bij blijvende invaliditeit hangt af van de mate van invaliditeit en wordt bepaald volgens de zogenaamde gliedertaxe. Een medewerker kan tijdens de uitoefening van zijn functie in persoon worden aangesproken door een derde. Een rechtsbijstandverzekering biedt juridische bijstand aan de medewerker en het afsluiten van deze verzekering is sinds een aantal jaren zelfs verplicht voor de waterschappen en volgt uit CAO-afspraken. Rechtsbijstandverzekering (belang personeel): Een aantal jaren geleden is in de CAO voor de waterschappen vastgelegd dat alle waterschappen ten behoeve van hun medewerkers verplicht waren een rechtsbijstandverzekering af te sluiten die voorziet in juridische bijstand. Deze polis is afgesloten bij DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Op advies van de adviseur verzekeringen is begin 2011, overigens zonder bijkomende kosten, een aanvullende dienst op deze verzekering afgesloten via Post Trauma Interventie te Nijmegen (nader te noemen PTI). PTI biedt een snelle en deskundige psychologische opvang en begeleiding van medewerkers na een traumatische ervaring inclusief 24-uurs bereikbaarheid door middel van een direct alarmnummer ( ), dit tot een maximum van 4 uur inclusief reistijd en reiskosten. Een werkgever loopt het risico dat men door een werknemer aansprakelijk kan worden gesteld indien hem onderweg tijdens een dienstreis iets overkomt. De Schadeverzekering Inzittenden is sinds enkele jaren een verplichte verzekering voor werkgevers en komt voort uit uitspraken van de Hoge Raad. Schade Inzittenden (belang personeel): De oorsprong van deze verzekering is voortgekomen uit een uitspraak van de Hoge Raad in november 2001 (zogenaamde Arena-arrest) en is de jaren daarna verzwaard in nieuwe uitspraken van de Hoge Raad. Kern van het arrest is dat als een werknemer tijdens een dienstrit met een auto betrokken raakt bij een ongeval hij zichzelf als bestuurder niet aansprakelijk kan stellen, de werknemer zal hiervoor zijn werkgever aansprakelijk stellen. In genoemde uitspraken werd bepaald dat een werkgever op grond van artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek (goed werkgeverschap) de verplichting heeft werknemers behoorlijk te verzekeren als zij uit hoofde van hun functie deelnemen aan het verkeer en daarbij komt nog naar voren dat de verzekeringsplicht niet alleen geldt voor gemotoriseerd verkeer, maar ook voor andere vormen van verkeersdeelname zoals fietsers of voetgangers. Gesteld kan dus worden dat het gaat om een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor verkeersdeelnemers. De verzekering is afgesloten via bemiddeling door Verzekerden zijn de bestuurder en inzittenden van een auto (bedrijfsauto of privé auto) en per auto geldt voor alle inzittenden tezamen een WA-verzekerd bedrag van ,00. Dekking geldt uitsluitend als sprake is van een dienstreis. Ook de verzekering kent een ongevallendekking en de verzekerde bedragen zijn als volgt: Bij overlijden: ,00 per persoon Bij blijvende invaliditeit: ,00 per gebeurtenis De hoogte van een uitkering bij blijvende invaliditeit hangt af van de mate van invaliditeit en wordt bepaald volgens de zogenaamde gliedertaxe. Een eventuele uitkering bij blijvende invaliditeit wordt als inkomen aangemerkt waarover 9

10 loonbelasting moet worden afgedragen. Een uitkering bij overlijden kan onderhevig zijn aan successierecht. Deze verzekering geeft tenslotte recht op vergoeding aan materiële schade aan het privé motorrijtuig indien de cascoschade elders niet of niet voldoende is verzekerd. Indien een schade onder de elders lopende polis is gedekt, wordt onder deze verzekering het eigen risico vergoed tot ten hoogste een maximum van 500,00 per gebeurtenis. Bij verlies van bonus/malus c.q. no-claim wordt dit verlies tot maximaal 3 jaar vergoed, deze uitkering zal in gekapitaliseerde vorm plaatsvinden. Eén van de arbeidsrisico s die een medewerker in de uitoefening van zijn functie kan overkomen is een ongeval. De ongevallenverzekering biedt een gekapitaliseerde vergoeding aan de medewerker in geval van invaliditeit en een vergoeding aan nabestaanden in geval van diens overlijden. Ongevallenverzekering (belang personeel) In 2008 is op advies van de adviseur verzekeringen via bemiddeling door Mercer een ongevallenverzekering afgesloten voor de bestuursleden en de medewerkers van Delfland. Onder de dekking van de polis vallen ook de leden van het dijkleger, schouwmeesters, stagiairs, uitzend- en inleenkrachten. Deze verzekering voorziet in een geldelijke uitkering ingeval van letselschade (blijvende invaliditeit) of overlijden als gevolg van een ongeval. Naast een functiedekking kent deze verzekering ook een zogenaamde 24-uurs dekking. De huidige verzekering kent een looptijd tot en met en is in 2010 door een aanbesteding samen met meerdere waterschappen opnieuw gegund aan Mercer, de nieuwe polis kent een ingangsdatum per en dient eind dit jaar door de adviseur verzekeringen qua verzekeringsdekking nader te worden bekeken c.q. aangepast. Verzekerde bedragen bestuursleden en medewerkers: Bij overlijden: 1 x fiscaal jaarloon (24 uurs dekking) Bij blijvende invaliditeit: 2 x fiscaal jaarloon (24 uurs dekking) Extra uitkering: maximaal ,00 (functiedekking inclusief woonen werkverkeer) Verzekerde bedragen overige verzekerden: Bij overlijden: ,00 Bij blijvende invaliditeit: ,00 De hoogte van een uitkering bij blijvende invaliditeit hangt af van de mate van invaliditeit en wordt bepaald volgens de zogenaamde gliedertaxe. Een eventuele uitkering bij blijvende invaliditeit wordt als inkomen aangemerkt waarover loonbelasting moet worden afgedragen. Een uitkering bij overlijden kan onderhevig zijn aan successierecht. Daarnaast kent deze verzekering ook Politiek Molestdekking, een dekking voor schade en/of ongevallen die een ambtenaar is overkomen en opzettelijk door derden is toegebracht (agressieve daad). We hebben het hier dan over tegemoetkoming van medische kosten, schade aan persoonlijke eigendommen en psychologische hulpverlening voor zover eigen privé verzekeringen niet of niet voldoende dekking bieden (secundaire dekking). Tijdens bouwprojecten kunnen veel zaken mis gaan, bouwen blijft tenslotte mensenwerk. Het werk (datgene dat wordt geconstrueerd) kan beschadigd worden maar door de uitvoering van de werkzaamheden kan ook schade bij derden ontstaan. De verzekering bij uitstek voor bouwactiviteiten is de CAR-verzekering 10

11 CAR-verzekering /Construction All Risk (belang bouwactiviteiten) Deze verzekering is afgesloten via bemiddeling door en ziet op de verzekering van bijvoorbeeld nieuwbouw, verbouw of renovatieprojecten of een project anderszins als er maar sprake is van enige vorm van constructie (kadeverbetering o.i.d). Deze verzekering dekt schade aan het werk (het project) alsmede aansprakelijkheidsschaden als gevolg van het werk zowel aan derden als aan bestaande eigendommen. Tot slot zijn ook de eigendommen van personeel aanwezig op de bouwplaats verzekerd. Bij een project wordt in de regel een bestek gemaakt waarin ook een verzekeringsparagraaf is opgenomen, in deze paragraaf wordt bepaald dat de betreffende aannemer waaraan Delfland opdracht heeft gegeven, zelf dient zorg te dragen voor een adequate aansprakelijkheidsverzekering waar in geval van een aansprakelijkheidsclaim als eerste een beroep moet worden gedaan. In de praktijk is in de afgelopen jaren gebleken dat aannemers niet altijd hun verantwoordelijkheid nemen of dat men zelfs onverzekerd aan het werk gaat. De adviseur verzekeringen heeft eind 2010 in overleg met de verzekeringsparagraaf aangepast zodat deze vrij helder is in de wijze waarop aansprakelijkheidsclaims door de aannemers moeten worden afgehandeld. Voor elk afzonderlijk project dient een zogenaamd declaratieformulier te worden ingevuld waarna de aanvraag door de adviseur verzekeringen naar Marsh wordt verstuurd. Dit formulier is via de site van EFZ/Verzekeringen te downloaden. De verzekerde sommen op de polis bedragen als volgt: Sectie I (Het werk) ,00 Sectie II (Aansprakelijkheid) ,00 Sectie III (Bestaande eigendommen) ,00 Sectie IV (Eigendommen directie en personeel) ,00 Het algemeen eigen risico op de polis bedraagt 2.500,00 maar kan door verzekeraars worden aangepast naarmate het risico van het werk (op bijvoorbeeld de omgeving) groter wordt. Delfland bezit kostbaarheden, antiquiteiten en kunstvoorwerpen die een historische waarde vertegenwoordigen, in de regel zijn deze items zelfs uniek in hun soort. Ook deze items kunnen bloot staan aan allerlei gevaren met beschadiging of zelfs verlies tot gevolg. Een kostbaarhedenverzekering is in dat geval een must omdat deze ook een specifieke daartoe geëigende waardebepaling in zich heeft in geval van schade. Kostbaarheden: De kostbaarheden, antiquiteiten en kunstvoorwerpen in het bezit van Delfland zijn verzekerd middels een kostbaarhedenverzekering en afgesloten via bemiddeling door De verzekerde waarden zijn vastgesteld door middel van een vaste taxatie, de laatste taxatie dateert van november 2009 en heeft een wettelijke geldigheidsduur van 3 jaar. De dekking van deze verzekering is een all-risk dekking en de verzekerde som bedraagt ,00, het algemeen eigen risico bedraagt 125,00. De inhoud van het archief GML (behalve de hensbekers) is niet verzekerd, de reden waarom tot deze beslissing is gekomen, was in 2006 ook al niet bekend. Mogelijke reden is dat het archief bij brand een 6 uur durende brandwerendheid heeft waardoor er een beperkte zekerheid is en dat er daarnaast niet geblust mag worden met water. Voorstel is het verzekeren van topstukken uit het archief als deze het archief verlaten zoals bij uitleen. 11

12 4 Taxaties Zoals eerder vermeld zijn de opstallen- en inventaris alsmede de kunst- en kostbaarheden van Delfland getaxeerd door middel van een vaste taxatie. Door een verzekering af te sluiten op basis van een vaste taxatie wordt voor zekerheid gekozen omdat hierdoor onderverzekering, discussie over de waarde van een object of bewijslast wordt voorkomen. Bij een polis met vaste taxatie is de verzekering gebaseerd op artikel 7:960 van het Burgerlijk Wetboek en dat houdt in dat bezittingen exact worden gewaardeerd, bijvoorbeeld gebouwen op basis van herbouwwaarde en inventaris, kostbaarheden- en kunst worden gewaardeerd op nieuwwaarde- of vervangingswaarde. 5 Schaderegeling en wijzigingen Schaderegeling Indien een medewerker van Delfland een schade constateert of aansprakelijk wordt gesteld door een derde voor een ontstane schade dient dit onverwijld te worden gemeld bij de adviseur verzekeringen, in geval van een aansprakelijkstelling dient nimmer aansprakelijkheid te worden erkend. Het te laat melden bij verzekeraars van een schade of het erkennen van aansprakelijkheid kan de belangen van verzekeraars schaden met als risico dat een schade niet in behandeling wordt genomen of dat mogelijk op een schade-uitkering wordt gekort. Schadegevallen worden na kennisname door de adviseur verzekeringen daarna doorgeleid naar de makelaar c.q. de verzekeraar, waarna wordt bepaald of het noodzakelijk is dat een onafhankelijk schade-expert wordt ingeschakeld. Voor wat betreft de opstal- en inventarisverzekering is bepaald dat de adviseur verzekeringen schades tot een bedrag van ,00 zelfstandig kan regelen (schades dienen wel vooraf te worden gemeld bij de verzekeraar). Wijzigingen 12

13 Voor wat betreft de verzekeringsproducten kan het noodzakelijk zijn dat zaken die wijzigen, dienen te worden gemeld bij verzekeraars. Overleg vooraf met de adviseur verzekeringen kan problemen voorkomen, zoals bijvoorbeeld het in gevaar brengen van polisdekking indien na een eventuele schade blijkt dat een wijziging of verzwaring van een risico niet is doorgegeven aan verzekeraars. Praktische voorbeelden kunnen bijvoorbeeld worden gegeven bij de opstal- en inventarisverzekering en CAR-verzekering: Indien tijdens een grote verbouwing in een pand, bijvoorbeeld de aanleg van een luchtbehandelings installatie of het aanbrengen van bitumineuze dakbedekking, door de werkzaamheden schade ontstaat en die werkzaamheden blijken achteraf na schade niet te zijn gemeld bij verzekeraars, dan kan polisdekking in gevaar komen omdat bepaalde schadeoorzaken niet onder de dekking van de eigendommenverzekering vallen. Voor dit soort werkzaamheden dient dan ook de specifieke CAR-verzekering te worden afgesloten. Verkoop van een eigendom, bijvoorbeeld een dienstwoning, dient te worden gemeld omdat verzekeraars dit moeten wijzigen in hun bestand en het gevolg daarvan is dan dat er voor het betreffende eigendom geen verdere verzekeringspremie meer behoeft te worden betaald. Bij aankoop van een eigendom geldt het melden natuurlijk ook, een eigendom dat niet bekend is bij verzekeraars is ook niet verzekerd. Leegstand van een eigendom dient ook te worden gemeld, de normaal gesproken uitgebreide dekking wordt 3 maanden na leegstand door verzekeraar teruggebracht naar een zogenaamde kale branddekking, dit wil zeggen dat alleen de gevaren van brand- en storm zijn verzekerd. Voor wat betreft een bouwproject, welke uiteraard vóór aanvang van de werkzaamheden dient te zijn aangemeld bij verzekeraars, kan het zijn dat de aard van de werkzaamheden gedurende de bouwtermijn worden gewijzigd en waardoor bijvoorbeeld een groter risico op schade voor de omgeving zou kunnen ontstaan. Dit betekent voor de verzekeraars een risicoverzwaring en een verplichting is dat dit aan verzekeraars moet worden gemeld, ook hier geldt dat als na schade blijkt dat de wijziging van de aard van de werkzaamheden niet is gemeld, polisdekking in gevaar kan komen. Resumerend zijn er legio voorbeelden te bedenken waarvan een verzekeraar op de hoogte dient te worden gebracht, afstemming met de adviseur verzekeringen is daarom belangrijk. 6 Toekomstverwachtingen Mogelijke onbekendheid binnen de organisatie van de aanwezigheid van de adviseur verzekeringen met daarnaast de verzekeringsproducten die onder zijn beheer vallen, noodzaken het om doorlopend aan de zichtbaarheid en aanwezigheid van de verzekeringsfunctie binnen Delfland te werken. In het laatste kwartaal van 2011 vindt er een aanbestedingstraject plaats voor de aanbesteding van de CAR-verzekering namens 9 waterschappen. Delfland neemt ook aan deze aanbesteding deel en per zal er een nieuw verzekeringscontract zijn voor de CAR-verzekering van Delfland. In 2012 vindt er een aanbestedingstraject plaats voor de aanbesteding van de aansprakelijkheidsverzekering namens meerdere waterschappen (de vervaldatum van de verzekering is ). Delfland zal trekker van deze aanbesteding zijn. 13

Verzekeringsoverzicht scholen, ouders en leerlingen Quadraam

Verzekeringsoverzicht scholen, ouders en leerlingen Quadraam Verzekeringsoverzicht scholen, ouders en leerlingen Quadraam Aansprakelijkheidsverzekering Deze verzekering heeft betrekking op het schoolbestuur als exploitant van scholen met alle bijkomende en bijbehorende

Nadere informatie

Driekleur Privé Compleet Plan

Driekleur Privé Compleet Plan Driekleur Privé Compleet Plan Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing Driekleur Privé Compleet Plan 2 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligersverzekering.

De VNG Vrijwilligersverzekering. Even over vrijwilligers. De VNG Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers binnen uw gemeente goed verzekerd De VNG Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers binnen uw gemeente goed verzekerd De voordelen

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering. Gemeente Eindhoven

De Vrijwilligersverzekering. Gemeente Eindhoven De Vrijwilligersverzekering Gemeente Eindhoven ALGEMEEN... 3 PAKKET 1 DE VRIJWILLIGER... 4 PAKKET 2 DE ORGANISATIE... 6 PAKKET 3 RECHTSBIJSTANDVERZEKERING... 9 VRAGEN... 10 SCHADE... 10 Algemeen Definitie

Nadere informatie

Bouw- en Montageverzekering

Bouw- en Montageverzekering Bouw- en Montageverzekering Bouw- en Montageverzekering Bouwprojecten staan bloot aan allerlei risico s zoals brand, storm, diefstal en vandalisme. Ook kan een constructiefout de oorzaak zijn van onvoorziene

Nadere informatie

Defensiepolis Pakketvergelijker. Bel voor meer informatie en advies 023-525 03 11

Defensiepolis Pakketvergelijker. Bel voor meer informatie en advies 023-525 03 11 Defensiepolis Pakketvergelijker Bel voor meer informatie en advies 023-525 03 11 INBOEDELVERZEKERING ALLE VAN BUITEN KOMENDE ONHEILEN OPSTALVERZEKERING ALLE VAN BUITEN KOMENDE ONHEILEN BP DP Dekking tegen

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers

Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers PROLONGATIE 2009 Polisnummer 525422 Verzekerde: Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) Postbus 326 3900 AH VEENENDAAL Ingangsdatum verzekering: 1 maart 2003 Opzegtermijn: 03 maanden Einddatum verzekering:

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering

De Vrijwilligersverzekering De Vrijwilligersverzekering Uitgebreide dekking Gemeente Tytsjerksteradiel ALGEMEEN... 3 PAKKET 1 DE VRIJWILLIGER... 4 SCHADEVERZEKERING VRIJWILLIGERS... 4 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING PARTICULIEREN...

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering. Gemeente Tytsjerksteradiel

De Vrijwilligersverzekering. Gemeente Tytsjerksteradiel De Vrijwilligersverzekering Gemeente Tytsjerksteradiel Algemeen...3 Pakket 1 De Vrijwilliger...4 Pakket 2 De Organisatie...7 Pakket 3 Rechtsbijstandverzekering...12 Vragen...13 Schade...14 Algemeen Definitie

Nadere informatie

Versie 4 januari 2013

Versie 4 januari 2013 Versie 4 januari 2013 STRAND - Wie is hoofdelijk aansprakelijk bij ongevallen veroorzaakt door brigadeleden? Kan dit ook de betreffende dagcommandant of meest ervaren brigadelid zijn? - Zijn personen die

Nadere informatie

Soort verzekering : Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers

Soort verzekering : Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers POLIS 525422 Verzekerde : Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) Postbus 326 3900 AH VEENENDAAL Ingangsdatum verzekering : 1 maart 2003 Opzegtermijn : 3 maanden Einddatum verzekering : 1 maart 2009 Looptijd

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering

De Vrijwilligersverzekering De Vrijwilligersverzekering Onderdeel van Collectiviteit Vrijwilligersverzekering Servicepunt71 Gemeente Zoeterwoude 1 ALGEMEEN... 3 PAKKET 1 DE VRIJWILLIGER... 4 PAKKET 2 DE ORGANISATIE... 6 PAKKET 3

Nadere informatie

Soort verzekering: Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers

Soort verzekering: Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering Fietstochtdeelnemers Verzekerde: Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) Postbus 326 3900 AH VEENENDAAL Ingangsdatum verzekering: 1 maart 2003 Opzegtermijn: 03 maanden Premievervaldatum: 1 maart 2013 Looptijd: 60 maanden Contractsvervaldatum:

Nadere informatie

DUPLICAATPOLIS. Gemeente Deventer Postbus 5000 7400 GC DEVENTER

DUPLICAATPOLIS. Gemeente Deventer Postbus 5000 7400 GC DEVENTER MEEÙS Assurantiën BV Verzekeringnemer Gemeente Deventer Postbus 5000 7400 GC DEVENTER Laan van N.O.I. 123 Postbus 93424 2509 AK Den Haag T +31(0)70 302 89 10 F +31(0)70 361 50 81 I www.meeus.com ABN-AMRO

Nadere informatie

BedrijvenTotaalPakket

BedrijvenTotaalPakket BedrijvenTotaalPakket Het BedrijvenTotaalPakket is met 14 dekkingen de onmisbare pakketpolis voor elke ondernemer. De verzekeringen sluiten naadloos op elkaar aan en bevatten hierdoor geen dubbele dekkingen.

Nadere informatie

Welke stappen moet u nemen om te controleren of uw vereniging voldoende is verzekerd?

Welke stappen moet u nemen om te controleren of uw vereniging voldoende is verzekerd? Checklist verzekeringen voor verenigingen Algemeen Uw vereniging is een rechtspersoon en neemt als zodanig deel aan het rechtsverkeer. Gevolg daarvan is dat uw vereniging ook financiële risico s loopt.

Nadere informatie

NATIONALE VAN 1903. Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief

NATIONALE VAN 1903. Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief NATIONALE VAN 1903 Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief Nationale van 1903 Coöperatieve U.A., en haar rechtsvoorgangers, biedt

Nadere informatie

De Vrijwilligersverzekering

De Vrijwilligersverzekering De Vrijwilligersverzekering Uitgebreide dekking ALGEMEEN... 3 PAKKET 1 DE VRIJWILLIGER... 4 SCHADEVERZEKERING VRIJWILLIGERS... 4 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING PARTICULIEREN... 5 ONGEVALLEN INZITTENDENVERZEKERING...

Nadere informatie

Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen.

Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen. Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen. 1 1 Visie van Interpolis op verzekeren 2 Collectieve aansprakelijkheidsverzekering Sporten is gezond. En hockey

Nadere informatie

Vrijwilligers. Bij speeltuinverenigingen. Organisaties. Gebruikers (Jeugd) voor de speeltuin onbetaald werkt. Verdienen zij iets extra s?

Vrijwilligers. Bij speeltuinverenigingen. Organisaties. Gebruikers (Jeugd) voor de speeltuin onbetaald werkt. Verdienen zij iets extra s? Organisaties Bij speeltuinverenigingen Vrijwilligers Gebruikers (Jeugd) Verdienen zij iets extra s? voor de speeltuin onbetaald werkt Vaak is speeltuin aansprakelijk voor schade die vrijwilliger veroorzaakt

Nadere informatie

De Keyzer Zakelijk Pakket

De Keyzer Zakelijk Pakket De Keyzer Zakelijk Pakket 2 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing De Keyzer Zakelijk Pakket 3 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het De Keyzer

Nadere informatie

vrijwilligersnet nederland De Vrijwilligerspolis Zekerheid bij maatschappelijke inzet!

vrijwilligersnet nederland De Vrijwilligerspolis Zekerheid bij maatschappelijke inzet! De Vrijwilligerspolis 1. Collectieve Ongevallenverzekering Vrijwilligers Alle vrijwilligers van de bij verzekeringnemer aangesloten vrijwilligersorganisaties. Onder een vrijwilliger wordt mede verstaan

Nadere informatie

Beknopt overzicht NOV Verzekeringspakket

Beknopt overzicht NOV Verzekeringspakket ALGEMEEN De verzekeringen kunnen gesloten worden door organisaties welke zich richten op vrijwilligerswerk. Premievervaldatum: De jaarlijkse premievervaldatum is 1 oktober. Eens per 3 jaar zal ter berekening

Nadere informatie

DEKKINGSOVERZICHT VRIJWILLIGERSPOLIS

DEKKINGSOVERZICHT VRIJWILLIGERSPOLIS DEKKINGSOVERZICHT VRIJWILLIGERSPOLIS Inhoudsopgave 1. Algemene uitgangspunten... 3 2. Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers... 4 3. Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers...

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Pleziervaartuigenverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Pleziervaartuigenverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Pleziervaartuigenverzekering Het plezier van vrijuit varen De rust van water of juist de wind in de zeilen. Varen geeft u het gevoel van vrijheid,

Nadere informatie

Verkeersverzekering SVI Plus

Verkeersverzekering SVI Plus Verkeersverzekering SVI Plus Geruststellende extra zekerheid voor al uw reizende medewerkers Citaat Je staat er niet vaak bij stil, maar elke dag zijn vaak tientallen medewerkers en vrijwilligers voor

Nadere informatie

Toelichting op De Vrijwilligerspolis ( Nieuwe Stijl )

Toelichting op De Vrijwilligerspolis ( Nieuwe Stijl ) Toelichting op De Vrijwilligerspolis ( Nieuwe Stijl ) Onze Vrijwilligerspolis (Nieuwe Stijl) kent de volgende dekkingen: A. Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers B. Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN Rubriek IV Korte beschrijving van de dekking voor de huishoudelijke inboedel van zelfstandig wonende en inwonende bewoners van het verzorgings- en verpleeghuis De dekking

Nadere informatie

Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering

Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering Voorwaardenblad 15.1 Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering Artikel 320-20.1508 Datum 1 augustus 2015 Inhoud pagina Algemene Voorwaarden 3 1 Schadebegrip 3 1.1 Schade aan personen

Nadere informatie

Informatie over verzekeringen. Groenhorst, Aeres Hogeschool, Aeres Tech

Informatie over verzekeringen. Groenhorst, Aeres Hogeschool, Aeres Tech Informatie over verzekeringen Groenhorst, Aeres Hogeschool, Aeres Tech Voorwoord Deze toelichting is bedoeld voor studenten, leerlingen, leerkrachten, stagebieders en ouders. Het doel is uitleg geven welke

Nadere informatie

Een compleet pakket van verzekeringen

Een compleet pakket van verzekeringen Voordelen Zeer compleet Een compleet pakket van verzekeringen U wilt natuurlijk Dat kan met het de zorgeloos wonen. Maar Bruyn Verzekeringspakket die in ons er kan altijd iets gebeuren wat schade volmachtbedrijf

Nadere informatie

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering Toelichting op de via de stichting Kindervakantiewerk Tilburg en de Gemeente Tilburg afgesloten verzekeringen t.b.v. bestuur, leiding en deelnemers. publicatie: 04-05 uitgave: 3 datum: 20 april 2017 bestand:

Nadere informatie

NHV (Nederlands Handbal Verbond)

NHV (Nederlands Handbal Verbond) NHV (Nederlands Handbal Verbond) Verzekeringnemer Nederlands Handbal Verbond. Verzekerden Verzekeringnemer, alsmede de verzekerden als opgenomen in clausule AV100-004 Verzekerden NHV. Hoedanigheid Sportbond

Nadere informatie

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen LWB 05 Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van deze verzekering

Nadere informatie

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Pleziervaartuigenverzekering Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke

Nadere informatie

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering Productwijzer Pleziervaartuigverzekering I Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

A-contract voor Wagenparken. Verzekerd van bedrijfscontinuïteit

A-contract voor Wagenparken. Verzekerd van bedrijfscontinuïteit A-contract voor Wagenparken Verzekerd van bedrijfscontinuïteit 2 A-contract voor Wagenparken Verzekerd van bedrijfscontinuïteit Schade aan uw (bedrijfs)voertuigen is vervelend. Naast de kosten van schadeherstel,

Nadere informatie

STABU & Aon. Agenda. Aon. Aon in Nederland. Aon

STABU & Aon. Agenda. Aon. Aon in Nederland. Aon STABU & Aon Agenda Aon Besteksparagraaf & brochure Samenhang verzekering en contract Verschillen Type verzekeringen Hoe (niet) te handelen Vragen Bouw 7 juni 2011 Caroline Vial Sr. Broker Ruben de Bruin

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Verzekeringsvoorwaarden SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen... 1 2 Omvang der verzekering... 1 3 Dekking... 1 4 Verzekeringsgebied... 1 5 Uitsluitingen...

Nadere informatie

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt:

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700 Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: VERZEKERINGNEMER

Nadere informatie

Auto verzekering. - No-claimbeschermer - Unieke Unigarant Schadeservice - Hoge instapkorting van 35% - Tot 80% No-claimkorting

Auto verzekering. - No-claimbeschermer - Unieke Unigarant Schadeservice - Hoge instapkorting van 35% - Tot 80% No-claimkorting Auto verzekering - No-claimbeschermer - Unieke Unigarant Schadeservice - Hoge instapkorting van 35% - Tot 80% No-claimkorting Auto verzekering Unigarant biedt u een autoverzekering met diverse dekkingsmogelijkheden.

Nadere informatie

NnL. CAR-/Montagewijzer

NnL. CAR-/Montagewijzer CAR-/Montagewijzer Informatie over risico's in de bouw en ondersteuning bij uw advies Bouw- en installatiebedrijven lopen behoorlijke risico s. Zo komt het regelmatig voor dat een bouwof installatiebedrijf

Nadere informatie

Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën. Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar

Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën. Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar DEKKINGSOVERZICHT VRIJWILLIGERSPOLIS Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072 54 14 151 F: 072 54 08 266 home@rhvo.nl

Nadere informatie

Voordelen. - Aanvullende dekkingen voor cascoschade aan je eigen motorrijtuigen, ongevallen en rechtsbijstand. - Een no-claimkorting van 30%.

Voordelen. - Aanvullende dekkingen voor cascoschade aan je eigen motorrijtuigen, ongevallen en rechtsbijstand. - Een no-claimkorting van 30%. Garageverzekering Wat verzekert de Garageverzekering? Garagebedrijven lopen specifieke bedrijfsrisico s. Ondanks dat je personeel goed opgeleid is en werkt volgens de veiligheidsvoorschriften, kan een

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Mazda Autoverzekering: nèt dat stapje extra Altijd een geschikte dekking voor uw Mazda Aanvullende dekkingen 6

INHOUDSOPGAVE. 1. Mazda Autoverzekering: nèt dat stapje extra Altijd een geschikte dekking voor uw Mazda Aanvullende dekkingen 6 M A Z D A A U T O V E R Z E K E R I N G 1 INHOUDSOPGAVE 1. Mazda Autoverzekering: nèt dat stapje extra 3 2. Altijd een geschikte dekking voor uw Mazda 4 3. Aanvullende dekkingen 6 4. Het gemak van de Mazda

Nadere informatie

Inventarisatie verzekeringen en dekking

Inventarisatie verzekeringen en dekking Inventarisatie verzekeringen en dekking Inventarisatie collectieve verzekeringen R-K. Kerkgenootschap* (bijgewerkt a.d.h.v. financiële regelingen 2017 Aartsbisdom Utrecht) Door het R.-K. Kerkgenootschap

Nadere informatie

Annex X - Verzekeringen. [projectnaam] Versie 2.0. Datum 1 augustus 2015 Status Definitief. Paraaf Rijksvastgoedbedrijf, Paraaf Opdrachtnemer,

Annex X - Verzekeringen. [projectnaam] Versie 2.0. Datum 1 augustus 2015 Status Definitief. Paraaf Rijksvastgoedbedrijf, Paraaf Opdrachtnemer, Annex X - Verzekeringen [projectnaam] Versie 2.0 Datum 1 augustus 2015 Status Definitief Ondertekening Paraaf Rijksvastgoedbedrijf, Paraaf Opdrachtnemer, Colofon Versie 2.0 Contactpersoon M 06 - Postbus.RVB.Inkooploket.TO@Rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Vrijwilligersverzekering VNG Centraal Beheer START

Vrijwilligersverzekering VNG Centraal Beheer START Verzekeren Bestuurdersaansprakelijkheid Vrijwilligerspolis Jaarvergadering Jeugdwerk Limburg maandag 18 mei 2015 in Roermond Waarom verzekeren? Financieel indekken tegen allerhande risico s Verzekeren

Nadere informatie

POLISnr. 525422. Prolongatieaanhangsel 2016. Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) Postbus 326 3900 AH VEENENDAAL

POLISnr. 525422. Prolongatieaanhangsel 2016. Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) Postbus 326 3900 AH VEENENDAAL Prolongatieaanhangsel 2016 Verzekerde: Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) Postbus 326 3900 AH VEENENDAAL Ingangsdatum verzekering: 1 maart 2003 Opzegtermijn: 03 maanden Premievervaldatum: 1 januari 2017

Nadere informatie

De flexibele verzekering voor uw bedrijfsauto. De Bedrijfsautoverzekering van Centraal Beheer Achmea

De flexibele verzekering voor uw bedrijfsauto. De Bedrijfsautoverzekering van Centraal Beheer Achmea De flexibele verzekering voor uw bedrijfsauto. De Bedrijfsautoverzekering van Centraal Beheer Achmea Inhoud Een goede basis voor uw bedrijfsauto. 3 Daarom kiest u voor onze Bedrijfsautoverzekering! 4 Even

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht Vrijwilligersverzekering

Dekkingsoverzicht Vrijwilligersverzekering Dekkingsoverzicht Vrijwilligersverzekering Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T 072 541 41 51 F 072 540 82 66 home@raetsheren.nl www.raetsheren.nl Datum 6 april 2017 KvK Alkmaar

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligersverzekering.

De VNG Vrijwilligersverzekering. De VNG Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers binnen uw gemeente goed verzekerd Ben Klaassen Accountmanager Overheid Even over vrijwilligers. Aanleiding Even. 2 Risico s van vrijwilligerswerk. Vrijwilliger

Nadere informatie

De CAR-/Montageverzekeringswijzer

De CAR-/Montageverzekeringswijzer De CAR-/Montageverzekeringswijzer Informatie over risico s in de bouw en ondersteuning bij uw advies Bouw- en installatiebedrijven lopen behoorlijke risico s. Zo komt het regelmatig voor dat een bouw-

Nadere informatie

MKB Pakket. Verzekeringen voor het Midden- en Kleinbedrijf

MKB Pakket. Verzekeringen voor het Midden- en Kleinbedrijf MKB Pakket Verzekeringen voor het Midden- en Kleinbedrijf Deze informatie brochure bevat informatie over de volgende verzekeringen. Gebouwenverzekering Inventaris-/goederenverzekering Bedrijfsschadeverzekering

Nadere informatie

REAAL Verkeerspakket

REAAL Verkeerspakket REAAL Verkeerspakket 2 Ik kies voor een solide verzekering én een scherpe premie REAAL Verkeerspakket 3 Mobiliteit is belangrijk: u wilt steeds kunnen gaan en staan waar u wilt. Uw auto, motor of oldtimer

Nadere informatie

OFFERTE (MANTEL) REIS- EN ONGEVALLENVERZEKERING

OFFERTE (MANTEL) REIS- EN ONGEVALLENVERZEKERING OFFERTE (MANTEL) REIS- EN ONGEVALLENVERZEKERING Offerte Verzekeringnemer Ingangsdatum Geldigheidduur offerte Leden NVKL (Nader) 3 maanden na afgifte Einddatum 1 januari 2012 Contractsduur Premievervaldag

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Autoverzekering Uw auto verdient de juiste verzekering Of u in het nieuwste model van uw favoriete merk rijdt of een mooie occasion aanschaft,

Nadere informatie

Voordelen. - Aanvullende dekkingen voor cascoschade aan de motorrijtuigen van je klanten. - Een no-claimkorting van 30%.

Voordelen. - Aanvullende dekkingen voor cascoschade aan de motorrijtuigen van je klanten. - Een no-claimkorting van 30%. Garageverzekering Wat verzekert de Garageverzekering? Garagebedrijven lopen specifieke bedrijfsrisico s. Ondanks dat je personeel goed opgeleid is en werkt volgens de veiligheidsvoorschriften, kan een

Nadere informatie

In deze rapportage bespreken wij al uw lopende verzekeringen. Dat zijn:

In deze rapportage bespreken wij al uw lopende verzekeringen. Dat zijn: In deze rapportage bespreken wij al uw lopende verzekeringen. Dat zijn: Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering WEGAM/WEGASverzekering Opstalverzekering Inventaris/goederenverzekering Bedrijfsschadeverzekering

Nadere informatie

Procurement Mainland Europe

Procurement Mainland Europe Aan Van Leverancier Tata Steel IJmuiden B.V. Datum 11 juli 2013 Betreft Opmerkingen en aanvullingen van Tata Steel IJmuiden BV, op de UAV 2012 als vastgesteld op 19 Januari 2012 en gepubliceerd in de Staatscourant

Nadere informatie

vrijwilligersnet nederland KOPIE De Vrijwilligerspolis Zekerheid bij maatschappelijke inzet!

vrijwilligersnet nederland KOPIE De Vrijwilligerspolis Zekerheid bij maatschappelijke inzet! De Vrijwilligerspolis Vrijwilligerspolis Tussenpersoon Vrijwilligersnet Nederland Postbus 169 5580 AD WAALRE Waalre, 23 december 2016 Vrijwilligerspolis Wijzigingsreden: Afgifte nieuwe polis. Ingangsdatum:

Nadere informatie

Verslag van de informatieavond Thema: vrijwilligersverzekeringen 11 november 2013 Spreker: John van der Voordt, NVG

Verslag van de informatieavond Thema: vrijwilligersverzekeringen 11 november 2013 Spreker: John van der Voordt, NVG Verslag van de informatieavond Thema: vrijwilligersverzekeringen 11 november 2013 Spreker: John van der Voordt, NVG Aanleiding Deze avond werd op initiatief van Galant vrijwilligersnetwerk georganiseerd.

Nadere informatie

Verkeersschadeverzekering voor werknemers

Verkeersschadeverzekering voor werknemers Verkeersschadeverzekering voor werknemers Verkeersschadeverzekering voor werknemers Een belangrijke uitsluiting op de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is het gebruik van motorrijtuigen. Een

Nadere informatie

De dekkingen van uw. Privé Pakket Online

De dekkingen van uw. Privé Pakket Online vernieuwde dekkingen De dekkingen van uw Privé Pakket Online U kunt in uw Privé Pakket Online verschillende verzekeringen opnemen. Maar ook als u nu een losse verzekering heeft, kunt u gebruik maken van

Nadere informatie

De heer E.R. de Roos Burg. Penstraat 223 3741 AN BAARN

De heer E.R. de Roos Burg. Penstraat 223 3741 AN BAARN De heer E.R. de Roos Burg. Penstraat 223 3741 AN BAARN Uitwerking inventarisatie Datum: 17 - november - 2014 Geachte heer / mevrouw, Voor u ligt een pakket met informatie over uw financiële producten.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden bij de rubriek Aansprakelijkheid

Bijzondere voorwaarden bij de rubriek Aansprakelijkheid Bijzondere voorwaarden bij de rubriek Aansprakelijkheid BMVAS 15-01 Deze Bijzondere voorwaarden horen bij uw Bouw- en Montageverzekering. Ze zijn van toepassing op de rubriek Aansprakelijkheid. Ook de

Nadere informatie

Presentatie Verzekeringen FEO. 11 juli 2005

Presentatie Verzekeringen FEO. 11 juli 2005 Presentatie en FEO 11 juli 2005 2 Risicobeheer 1. risico in kaart brengen 2. preventie van risico - elimineren bv reparatie kapotte stoeptegel - reduceren bv brandwerende materialen 3. ingeval van schadegebeurtenis

Nadere informatie

MÉÉR DAN EEN LEVEN LANG. fatum starterspakket Verzekeringen voor startende ondernemers

MÉÉR DAN EEN LEVEN LANG. fatum starterspakket Verzekeringen voor startende ondernemers MÉÉR DAN EEN LEVEN LANG fatum starterspakket Verzekeringen voor startende ondernemers Uw verzekeringen regelt u snel en gemakkelijk online! www.fatum-suriname.com U kiest voor FATUM, uw betrouwbare partner

Nadere informatie

Verzekeren? Verzekeringen

Verzekeren? Verzekeringen Verzekeren? Verzekeringen Risico afdekken Welke risico s lopen vrijwilligers en organisa6e? Pas als u weet welke risico s er zijn, kunt u beoordelen welke verzekeringen zinvol zijn om af te sluiten. Soms

Nadere informatie

Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden

Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven (AVB) Voor bedrijven speelt het risico van contractuele aansprakelijkheid een grote rol. Bedrijven hebben

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Verzekeringspakket. Duidelijk én overzichtelijk

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Verzekeringspakket. Duidelijk én overzichtelijk Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Verzekeringspakket Duidelijk én overzichtelijk 1 Alle verzekeringen voor u en uw gezin U wilt zelf bepalen wat u verzekert. En wat niet. Zonder dat de polis

Nadere informatie

Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering

Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering PAGINA 2/5 De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat Rotterdamse vrijwilligers goed verzekerd zijn. Daarom is er de Rotterdamse Vrijwilligersverzekering:

Nadere informatie

Landmateriaalverzekering

Landmateriaalverzekering Landmateriaalverzekering Landmateriaalverzekering Als je met een heftruck, tractor of graafmachine op de openbare weg rijdt, biedt onze Landmateriaalverzekering een volledige wettelijke aansprakelijkheidsdekking,

Nadere informatie

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen 1 Productwijzer Schadeverzekering Inzittenden (SVI) Wat leest u in deze productwijzer? In de productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

I-WL/2011/2549 Juli 2011 FB

I-WL/2011/2549 Juli 2011 FB I-WL/2011/2549 Juli 2011 FB Definitie vrijwilliger Dekkingsgebied Dekking Wettelijke aansprakelijkheid voor privé personen Rechtspersoonverplichting Vrijwilligerspunt Raetsheren van Orden Lippmann Groep

Nadere informatie

De dekkingen van uw Privé Pakket Online

De dekkingen van uw Privé Pakket Online De dekkingen van uw Privé Pakket Online De dekkingen van uw Privé Pakket Online U kunt in uw Privé Pakket Online verschillende verzekeringen opnemen. Maar ook als u nu een losse verzekering heeft, kunt

Nadere informatie

VERZEKERINGSINFORMATIE

VERZEKERINGSINFORMATIE VERZEKERINGSINFORMATIE Nationale Vereniging de Zonnebloem Breda, december 2015 Inhoudsopgave Definities... 3 Overzicht verzekeringen... 4 Preventie... 5 Melding en afwikkeling van een schadegeval... 5

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Motorverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Motorverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Motorverzekering Motorplezier begint bij een goede verzekering Welke motor u ook heeft en hoe u uw motor ook gebruikt voor dagelijks gebruik

Nadere informatie

6. Wat biedt de Ongevallenverzekering? 7. Kan Proteq mijn lopende verzekering opzeggen? 8. Hoe sluit ik de verzekering af?

6. Wat biedt de Ongevallenverzekering? 7. Kan Proteq mijn lopende verzekering opzeggen? 8. Hoe sluit ik de verzekering af? 1. Wat biedt het Proteq Protectieplan? 2. Welke dekking moet ik kiezen? 3. Wat biedt de Rechtsbijstandverzekering? 4. Waar moet ik op letten als ik kies voor de Rechtsbijstandverzekering? 5. Wat biedt

Nadere informatie

Belangrijkste verschillen

Belangrijkste verschillen Aegon Woon- & VrijeTijdpakket Belangrijkste verschillen tussen de - en dekking van het Woon- & VrijeTijdpakket Het Woon- & VrijeTijdpakket is uitgebreid. Met het toevoegen van een basisdekking voldoet

Nadere informatie

Verzekeringen Gehandicaptensport Nederland

Verzekeringen Gehandicaptensport Nederland Verzekeringen Gehandicaptensport Nederland 2 Verzekeringen Gehandicaptensport Nederland Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Soorten verzekeringen bij Gehandicaptensport Nederland 6 3. Veel gestelde vragen over

Nadere informatie

motorrijtuigverzekering

motorrijtuigverzekering motorrijtuigverzekering Wetgeving: WAM WVW (art. 185) Doel: beschermen van andere verkeers-deelnemers tegen de financiële gevolgen van schade met of door een motorrijtuig Actuarieel Instituut 1 Wettelijke

Nadere informatie

Bewonersondernemingen

Bewonersondernemingen Bewonersondernemingen Rechtspersoon: stichting, vereniging, coöperatie, b.v. Soorten (basis) verzekeringen voor de vennootschap - Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven - Bestuurdersaansprakelijkheid

Nadere informatie

: vrijwillige politie : mantelzorgers

: vrijwillige politie : mantelzorgers Overzicht VNG Vrijwilligerspolis Verzekeringnemer : gemeente Algemene uitgangspunten Definitie vrijwilliger Uitgesloten zijn Leeftijdsgrens : Vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband

Nadere informatie

Landmateriaalverzekering

Landmateriaalverzekering Landmateriaalverzekering Landmateriaalverzekering Als je met een heftruck, tractor of graafmachine op de openbare weg rijdt, biedt onze Landmateriaalverzekering een volledige wettelijke aansprakelijkheidsdekking,

Nadere informatie

Het nieuwe verzekeringsrecht. Artikel 112-10.1504 Datum 1 april 2015

Het nieuwe verzekeringsrecht. Artikel 112-10.1504 Datum 1 april 2015 Het nieuwe verzekeringsrecht Artikel 112-10.1504 Datum 1 april 2015 pagina Inleiding 3 Het nieuwe verzekeringsrecht ingevoerd 3 Is er wat veranderd? 3 Waarom deze informatie? 3 Premie 3 Betaal de premie

Nadere informatie

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Motorrijtuigen verzekering

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Motorrijtuigen verzekering De Noordhollandsche de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Motorrijtuigen verzekering januari 2009 Productleeswijzer Motorrijtuigenverzekering 1 van 2 Algemene informatie de motorrijtuigenverzekering

Nadere informatie

Mechanisatie Polis. in samenwerking met

Mechanisatie Polis. in samenwerking met Mechanisatie Polis in samenwerking met Mechanisatie Polis Voor u ligt de vernieuwde brochure over de COM Mechanisatie Polis. Deze exclusieve polis voor COM leden bestaat inmiddels al weer enige jaren en

Nadere informatie

REAAL Verkeerspakket

REAAL Verkeerspakket REAAL Verkeerspakket 2 Ik kies voor een solide verzekering én een scherpe premie Verkeerspakket 3 Mobiliteit is belangrijk: u wilt steeds kunnen gaan en staan waar u wilt. Uw auto, motor of oldtimer biedt

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve Rechtsbijstandverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve Rechtsbijstandverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Rechtsbijstandverzekering Hoe zorgt u ervoor dat u uw recht haalt? Een conflict is zo geboren. Met uw werkgever, een winkel of uw buren. U vindt

Nadere informatie

ONDERWIJS TOTAALPOLIS BIJZONDERE VOORWAARDEN EIGENDOMMENVERZEKERING VOOR PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS 2006 DEZE VOORWAARDEN BEHOREN BIJ EN MAKEN ÉÉN GEHEEL UIT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJS TOTAALPAKKET

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Algemene informatie de motorrijtuigenverzekering In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering.

Nadere informatie

Verkeersschadeverzekering voor werknemers

Verkeersschadeverzekering voor werknemers Verkeersschadeverzekering voor werknemers Verkeersschadeverzekering voor werknemers Een belangrijke uitsluiting op de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is het gebruik van motorrijtuigen. Een

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Klaverblad Verzekeringen Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Deze folder bevat informatie over de volgende verzekeringen. Gebouwenverzekering Inventaris-/goederenverzekering Bedrijfsschadeverzekering

Nadere informatie

De VNG Vrijwilligersverzekering.

De VNG Vrijwilligersverzekering. De VNG Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers binnen uw gemeente goed verzekerd Albert Meijer Accountmanager Overheid Even over vrijwilligers. De VNG Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers

Nadere informatie

PROLONGATIE 2009 Polisnummer Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) Postbus AH VEENENDAAL

PROLONGATIE 2009 Polisnummer Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) Postbus AH VEENENDAAL PROLONGATIE 2009 Polisnummer 525422 Verzekerde: Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) Postbus 326 3900 AH VEENENDAAL Ingangsdatum verzekering: 1 maart 2003 Opzegtermijn: 03 maanden Einddatum verzekering:

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering De school heeft deze verzekering via Concent. Hiermee is de aansprakelijkheid voor bestuursleden, docenten en personeel afgedekt op het gebied van de kwaliteit

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Royaal autoverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Royaal autoverzekering Klaverblad Verzekeringen Royaal autoverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder

Nadere informatie

Vrijwilligersverzekering gemeente Sliedrecht

Vrijwilligersverzekering gemeente Sliedrecht Vrijwilligersverzekering gemeente Sliedrecht Onderwerpen - Historische achtergrond vrijwilligersverzekering - Omschrijving begrip vrijwilliger - Toelichting dekkingsrubrieken - Praktijkvoorbeelden - Vragen

Nadere informatie

Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën. Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar

Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën. Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar Vrijw illigersverzekering DEKKINGSOVERZICHT Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072 54 14 151 F: 072 54 08 266 home@rhvo.nl

Nadere informatie