Artikel3: Verzekerd bedrag. Artikel4: Eigendommen van derden. ArtikelS: Dekking. Artikel6: Vaststellingvezekerdbedrag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Artikel3: Verzekerd bedrag. Artikel4: Eigendommen van derden. ArtikelS: Dekking. Artikel6: Vaststellingvezekerdbedrag"

Transcriptie

1 .^, Self I Reliance VERZEKERINGEN N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij lso9001 gecertificeerd Heerenstraat / Henck Arronstraat P.O.Box Paramaribo - Suriname 'lel: (597\ / / 47't1't6. Fax: (597) Website: Alqemene Voonuaarden Brandverzekeri ng Artikel 1: Verzekeringnemer / Vezekerde Vezekeringnemer is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de vezekering is aangegaan en die als zodanig in de polis is vermeld. Verzekerde is verzekeringnemer en / of iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechten aan de polis kan ontlenen. Artikel 2: Vezekeraar N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance, statutair gevestigd te Paramaribo, hierna te noemen Self Reliance. Artikel3: Verzekerd bedrag Het belang van verzekerde bij het behoud van de vezekerde zaak uit hoofde van eigendom of een ander zakelijk recht of het dragen van het risico voor het behoud daarvan. Artikel4: Eigendommen van derden Voor zover het verzekerd bedrag toereikend is, zijn roerende goederen van derden meeverzekerd ( tot een maximum van 10o/o van het vezekerd bedrag), mits verzekerde de schade voor zijn rekening heeft genomen en die niet op een andere verzekering is gedekt. ArtikelS: Dekking Vezekerd wordt tegen plotseling ontstane schade aan of verlies van de verzekerde zaken door een gevaar (of de gevaren), zoals omschreven in de rubrieksvoonaraarden geldend voor de op het polisblad genoemde rubriek(en) en in de eventuele clausules. Artikel6: Vaststellingvezekerdbedrag Het vezekerd bedrag wordt vastgesteld op aangifte van de vezekeringnemer. A. Voor een opstal wordt als te verzekeren bedrag opgegeven de herbouwwaarde, tenzij anders is overeengekomen. B. Voor een inboedel en een inventaris geldt als te vezekeren bedrag de nieuwwaarde; evenwel de dagwaarde voor: zaken onttrokken aan het gebruik waarvoor zij bestemd waren; - zaken waarvan de dagwaarde minder bedraagt dan 40 procent van de nieuwwaarde; - bromfietsen. C. Voor kunst, antiek en verzamelingen geldt de dagwaarde; D. Voor koopmansgoederen geldt de inkoopwaarde; E. Voor grondstoffen en (half)fabrikaten geldt de kostprijs. F. Voor levende have - uitgezonderd huisdieren - geldt de inkoopwaarde. G. Voor huisdieren geldt de inkoopwaarde, met dien verstande dat de kwaliteit van het dier buiten beschouwing wordt gelaten. BRA-FORM.O1-OO4 VERSIE Brand SR 2003 Filiaal: Nw. Nickerie. L.H. Wxstraat 34 Telefoon: 02 I Fax: Filiaal: Wanica. Vier Kinderenweg 2 hoek lndira Gandhiweg Telefoot / Fax: 1t80937 Veilig en Helder

2 Artikel 7: Verplichtingen van verzekerde Verzekerde is op straffe van verlies van zijn rechten uit de polis verplicht: a. Self Reliance zo spoedig mogelijk - doch binnen veertien d'agen - kennis te geven van iedere omstandigheid, waaruit voor Self Reliance een verpliceting tot schade"vergoeding kan ontstaan; b. Self Reliance zo spoedig mogelijk alle van belang zijnde gegevens en bescheiden te verstrekken; c. desverlangd een schriftelijke en door hemzelf ondertekende verklaring omtrent de oorzaak, toedracht en_omvang van de schade aan Self Reliance over-te leggen; d. de aanwijzingen van Self Reliance stipt op te volgen; e. zijn volle medewerking aan de schaderegeling te geven en zich te onthouden van alles wat de belangen van Self Reliance zou kunnen schaden. f in gevalvan diefstal, vandalisme, gewelddadige beroving, afpersing of (vermoeden van ) enig ander strafbaar feit en in geval van aanrijding binnen zi uur o6 poiitie in te lichten. ArtikelS: Schaderegeling De omvang van de schade wordt vastgesteld door een expert die door Self Reliance wordt benoemd. lndien ook verzekerde. een expert wenst te benoemen, zal de vaststelling van de schade door twee experts geschieden. Voor het geval van verschil, benoemen de twee experts vooraf samen een derde expert, die binnen de grenzen van de door hen vastgestelde cijfers de bindende vaststelling zal'verrichten. Het honorarium en de kosten van alle experts komen ten laste van Self ReliancI. Van de door verzekerde benoemde expert echter tot maximaal het bedrag aan kosten van de door de Self Reliance benoemde expert. lrtitet g: Vaststeiling van de schade De taxatie van dlexpert(s) dient aan te geven: 1' de waarde van de veaekerde zaken onmiddelijk vo6r de gebeurtenis, overeenkomstig artikel6 van deze Algemene Voonrvaarden; 2. de waarde van de vezekerde zaken onmiddelijk na de gebeurtenis; 3" het verschil tussen beide onder 1 en 2 genoemde waarden; 4. de herstetkosten indien herstel mogelijk is. lndien na schade herstel mogelijk is en dit leidt tot een lager schadebedrag, wordt de schade vastgesteld op het bedrag van de herstelkosten, eventueel verhoogd met 6en door de schade veroorzaakte en door het herstet niet opgeheven waardevermindering. Artikel 10: Schadevergoeding De schadevergoeding is gelijk aan de door de expert(s) vastgestelde schade, met inachtneming van de van toepassing zijnde maxima en van eventueelgeldende eigen risicobedragen. Indien echter het verzekerd bedrag lager is dan de te vezekeren walrde (overeenk-omstig artikel 6 van deze Algemene voonnraarden), dan wordt de schade slechts in evenredigheid vergold. BRA-FORM-o1-OO4 VERSIE Brand SR 2003

3 Artikel 11: Eigendomsovergang Bij verkoop of eigendomsoverdracht van de vezekerde zaken blijft de dekking nog 66n maand van kracht, daarna alleen als de nieuwe eigenaar met $lf R;jilnce overeenkomst de verzekering op zijn naam voort te zetten. D.e verzekering vervalt onmiddelijk indien de nieuwe eigenaar de zaken elders verzekert. Bij overlijden van de vezekeringnemer bliiftd. u"r=xsring iai'rracr,t, tenzij self Reliance binnen 14 dagen na ontvangst van het oeiicnt h"el;;6;gio o" verzekering te begindigen met in achtneming van een termijn van tenminste f + OalEn. --'' Artikel 12: Risicowijziging op straffe van verlies van zijn rechten uit de polis is verzekeringnemer verplicht zo spoedig fi?gelijk' maar in ieder geval binnen twee weken, scnriterux s"tt Retiance xenni! te geven ""-n ve.rhuizing? / overbrenging van de vezekerde zaken naar een ander adres; zich bevinden, zoals op het polisblad oms6hreren; c. "--- het feit dat het gebouw 1r geheel of grotendeels leeg komt te staan en / of - buiten gebruik is gedurende een aaneengesloten periode die (naar verwachting) langer dan twee maanden zal duren en lif b' wijziging van gebruik, bouwaard of dekking,an nli gebouw waarin de verzekerde zaken - geheet of gedeeltetijk wordt gekraakt. self Reliance zal na ontvangst van de kennijgeving binnen veertien dagen kenbaar maken of de vezekering al dan niet wordt voortgezet en onder [elke voorwiaraen en / of tegen welke premie een eventuele voortzetting zal geschieden. Artikel{3: Algemeneuitsluitingen De verzekering biedt geen dekking voor: a' schade als gevolg van gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij; b' schade veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan; c. schadedooraardbeving; d. schade door tropische wervelstormen; e. schade door overstroming; f' schade hoe ook ontstaan, indien verzekerde met betrekking tot de melding en / of behandeling van deze schade opzettelijk een verkeerde voorstelling van zaken geeft of een onware opgave doet. Artike! 14: Vervalvan rechten Self Reliance deelt de verzekeringnemer schriftelijk mee, indien vergoeding van schade wordt afgewezen' leder recht op vergoeding van schade,errait, inoien-ojverze[eringnemer niet binnen 12 maanden na de afirvijzing sirrnftelilk tegen oe olsiissrng in verzet rorit, oan wet binnen een jaar, nadat de vezekeringnem-er oe betiting-van oe scnaaevergoeding door self Reliance heeft geweigerd. BRA-FORM.Ol-OO4 VERSIE Brand SR 2003

4 Artikel 15: Premie Verzekeringnemer dient de premie, kosten en omzetbelasting vooruit te betalen binnen 30 dagen nadat zij verschuldigd worden. Bij niet - betaling wordt geen dekking verleend ten aanzien van daarna plaatsvindende gebeurtenissen. Nadere ingebrekestelling door Self Reliance is daarbij niet nodig. De dekking wordt weer van kracht na de dag waarop de premie, kosten en omzetbelasting door Self Reliance zijn ontvangen. Bij het eindigen van de vezekering heeft de verzekeringnemer recht op terugbetaling van de premie over de periode waarover de verzekering niet meer van kracht is, onder aftrek van administratiekosten. Er wordt geen premie terugbetaald als Self Reliance de verzekering beeindigt omdat een verzekerde een opzettelijk verkeerde voorstelling van zaken geeft of een onware opgave doet. Artikel 16: Duur der overeenkomst De veaekering wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden met stilzwijgende verlenging. Opzegging dient schriftelijk te geschieden, met inachtneming van een opzegterm'tjn van drie maanden. Artikel 17: Wijziging van premie en / of vooruvaarden lndien Self Reliance haar premie en / of de voonraarden van bepaalde groepen vezekeringen van eenzelfde soort herziet, is zij gerechtigd deze verzekering aan die nieuwe premie en/ of voorwaarden aan te passen met ingang van de eerstvolgende premievervaldag. De verzekeringnemer wordt voor de premievervaldag van de wijziging in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd, tenzij hij binnen drie weken aan de maatschappij schriftelijk het tegendeel heeft bericht. ln dit laatste geval eindigt de vezekering op de eerder bedoelde vervaldag. Artikel 18: Adres Kennisgevingen van de maatschappij aan de verzekeringnemer kunnen worden gedaan aan zijn Iaatste bij Self Reliance bekende adres, of aan het adres van de tussenpersoon via wiens bemiddeling deze verzekering loopt. Artikel 19: Geschillen Een vezekerde kan geschillen over deze verzekering voorleggen aan de directeur van Self Reliance. Alle geschillen die uit deze overeenkomst mochten voortvloeien, worden onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter in Paramaribo. BRA-FORM-o1-OO4 VERSIE 14O4-O1 Brand SR 2003

5 Definities - Opstal: Het in de polis vermelde gebouw zonder grond en fundering maar met vloeren, kelders, bij gebouwen, afdaken en terreinafscheid in gen. - lnboedel: Alle roerende zaken waarvan de verzekerde bezitter is en die behoren tot de particuliere huishouding van de verzekerde met inbegrip van lijfsieraden, audiovisuele apparatuur en overige kostbare inboedelzaken alsmede kleine huisdieren. Niet tot inboedel worden gerekend: - geld en geldwaardig papier; - huurdersbelang; - zaken bestemd voor handels - en beroepsdoeleinden; - motorrijtuigen, aanhangwagens, caravans, vaartuigen en de daarbij behorende onderdelen en accessoires. - lnventaris: De in de opstal aanwezige vaste en losse inrichting van het bedrijf, de instelling of de praktijk met uitzondering van huurdersbelang en goederen. - Huurdersbelang: De kosten van alle door vezekerde voor z'rjn rekening in de opstal aangebrachte verbeteringen, betimmeringen en installaties, alsmede schilderwerk, indien verzekerde huurder is van de opstal. - Goederen: De in de opstal aanwezige waren, koopmansgoederen, fabrikaten en grondstoffen, bestemd om te worden verkocht of veniverkt. - Levende have: Bedrijfsmatig gehouden dieren, - Huisdier: Klein tam dier dat gehouden wordt tot nut of plezier van de mens. - Herbouwwaarde: Het bedrag dat nodig is voor herbouw van de opstal op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming. - Verkoopwaarde: De waarde van de opstal bij verkoop onder aftrek van de waarde van de grond en de fundering. - Nieuwwaarde: Het bedrag dat nodig is om nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit aan te schaffen. - Dagwaarde: Het bedrag dat nodig is om nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit aan te schaffen, onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering of slijtage. Voor zaken met een antiquarische of zeldzaamheidswaarde wordt onder dagwaarde verstaan de waarde om zaken van dezelfde soort en kwaliteit aan te schaffen. - lnkoopwaarde: Het bedrag dat nodig is om goederen van dezelfde soort en kwaliteit aan te schaffen. - Kostprijs: De inkoopwaarde van de verbruikte grond - en hulpstotfen alsmede de overige kosten voor zover deze geacht kunnen worden direct aan de bewerking te zijn besteed. BRA-FORM-O1.OO4 VERSIE Brand SR 2003,

6 Rubriek A: Brand Artikel 1: Gedekte gebeurtenissen - Brand; - Ontploffing; - Blikseminslag. Artikel 2: Eigen gebrek Schade veroozaakt door de in artikel 1 genoemde gebeurtenissen is ook gedekt indien deze het gevolg is van een eigen gebrek, eigen bederf of uit de aard en de natuur van de verzekerde zaken voortvloeit. Artikel 3: Specifieke uitsluitingen De verzekering biedt geen dekking voor: a. schade als gevolg van het geheel of gedeeltelijk wissen of verloren gaan van computerbestanden; b. schade aan electrische en electronische apparatuur / installaties door overspanning en i of inductie, tenzij andere sporen van blikseminslag in of aan het gebouw, waarin de verzekerde zaken aanwezig zijn, worden aangetroffen' Definities: Brand: Onder brand wordt verstaan een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten. Derhalve is onder andere geen brand: - zengen, schroeien, smelten, verkolen en broeien; - doorbranden van elektrische apparaten en motoren; - oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels' Ontploffing: Onder ontploffing wordt verstaan een eensklaps verlopende, hevige krachtsuiting van gassen of dampen. Blikseminslag: Onder blikseminslag wordt verstaan een ontlading van atmosferische elektriciteit naar de aard6 toe, waardoor ter pliatse van de blikseminslag aantoonbare schade is ontstaan aan het aardoppervlak en / of zich daarop bevindende zaken' BRA-FORM-o1-OO4 VERSIE Brand SR 2003

7 Rubriek B: lnbraak Artikel 1: Gedekte gebeurtenissen - Diefstal of poging daartoe en vandalisme, in alle gevallen mits gepleegd door iemand die het gebouw wederrechtelijk is binnengedrongen door middel van braak. - Gewelddadige beroving/ afpersing Artikel2: Braakschade Braakschade aan het in het polisblad genoemde gebouw is medeverzekerd. lndien verzekerde huurder van het gebouw is, wordt - zo nodig tot maximal 10% boven de vezekerde som - de schade vergoed, althans indien en voorzover deze ten laste van verzekerde komt. Artikel 3: Preventie maatregelen De verzekering is aangegaan onder voorwaarde dat het gebouw waarin de vezekerde zaken zich bevinden is voozien van dievenijzer. Rubriek C: Overige gevaren Artikel 1: Gedekte gebeurtenissen - regenwater, onvoorzien het gebouw binnengedrongen als gevolg van lekkage (of overlopen) van daken, balkons en dergelijke, dakgoten of afuoerpijpen daarvan. - luchtverkeer - aanrijding van het in het polisblad genoemde gebouw - werkstaking - relletjes of opstootjes Artiket 2: Dekking boven het verzekerd bedrag 2.1 : bereddingskosten, tot een maximum van 15o/o van het verzekerd bedrag voor materi le schade. Tot ten hoogste 1Oo/o ven het voor matericle schade verzekerde bedrag voor elk onderdeel 2.2 tlm 2.5 afzonderlijk : 2.2 : kosten van tuinaanleg, beplanting en bestrating behorende bij het gebouw ingeval van schade door brand, luchtverkeer en / of aanrijding; 2.3 : kosten van veryoer en opslag van de verzekerde zaken als gevolg van een gedekte gebeurtenis; 2.4 : opruimingskosten; 2.5 : kosten van noodvoorzieningen. Artikel 3: Specifieke uitsluitingen Niet gedekt is schade: - door water op andere wijze ( dan in artikel 1 genoemd) binnengedrongen, zoals via de begane grond, via de openbare weg of ondergronds; - door riool - of grondwater; - als gevolg van slecht onderhoud van het gebouw. f BRA-FORM-o1-OO4 VERSIE 14O4-O1 Brand SR 2003

8 Definities: - Luchtverkeer: Onder schade door luchtverkeer te verstaan schade door het getroffen worden door of het ontploffen van: a. hetzij een verstrekkend, vliegend, landend of vallend lucht - of ruimtevaartuig; b. hetzij een hieraan verbonden, hiervan losgeraakt, hieruit geworpen of hieruit gevallen projectiel, ontploffin gsm iddel of ander vooruerp; c. hetzij enig ander voorwerp dat getroffen is door enig voonruerp als onder a. en b. genoemd. - Werkstaking: het,door een aantal werknemers in een onderneming, instelling of overheidsinstantie, gemeenschappelijk niet of slechts gedeeltelijk uitvoeren van het legitiem opgedragen werk. - Relletjes of opstootjes: incidentele collectieve geweld man ifestaties. - Bereddingskosten: kosten gemaakt door of namens vezekerde bij een onmiddelijk dreigend gevaar waartegen verzekerd is of daarna gemaakt in verband met maatregelen ter voorkoming of vermindering van schade aan verzekerde zaken. - Opruimingskosten: Uitsluitend de niet reeds in de schadetaxatie begrepen kosten van afbraak, wegruimen en afuoeren van bovengronds aanwezige vezekerde zaken op de locatie van verzekerde voor zover deze wegruiming en / of afbraak het noodzakelijke gevolg is van een door de polis gedekte schade. - Noodvoorziening: De redelijkerwijs noodzakelijke voorlopige voorziening bij of na een gedekte gebeurtenis aangebracht ten behoeve van de vezekerde zaken in afwachting van definitief herstel van de door die gebeurtenis ontstane schade aan de verzekerde zaken. BRA-FORM.O1-OO4 VERSIE Brand SR 2003