De subsidies worden verdeeld op basis van de prestaties van 1 september tot en met 31 augustus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De subsidies worden verdeeld op basis van de prestaties van 1 september tot en met 31 augustus."

Transcriptie

1 Gemeenteraad 9 januari 2014 Artikel 1. Voor de beleidsperiode worden de volgende acties voorzien in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 m.b.t. de stimulering van het lokaal jeugdbeleid: - ondersteuning van het particuliere jeugdwerk - creatie van ontmoetingsplaatsen en mogelijkheden voor jongeren - de organisatie en ondersteuning van het jeugdwerkaanbod tijdens de vakantieperiodes - verhogen van de aandacht voor jeugdcultuur - ondersteuning van de jeugdraad en jeugddienst als lokale regisseur in het lokaal jeugdwerk Artikel 2. De jeugdorganisaties die een plaatselijke werking ontwikkelen kunnen door de stad Gistel ondersteund worden volgens de voorwaarden die in dit reglement zijn opgenomen. Onder jeugdorganisaties worden verstaan: de jeugdverenigingen aangesloten bij een landelijke koepel, de jeugdhuizen en de jeugdverenigingen die zich richten naar een specifieke doelgroep of een specifieke activiteit ontwikkelen. Artikel 3. De subsidies worden verdeeld op basis van de prestaties van 1 september tot en met 31 augustus. Artikel 4 De toelagen dienen aangevraagd te worden door middel van een speciaal formulier welke op de jeugddienst kan bekomen worden. De subsidieaanvragen moeten voor 15 september binnenkomen op het stadsbestuur. Laattijdig indienen heeft als gevolg het niet bekomen van de subsidie. Projectsubsidies dienen na een oproep voor 15 januari van het planningsjaar bij het stadsbestuur aangevraagd te worden. Artikel 5. Het stadsbestuur voorziet in dit reglement de navolgende ondersteuningsmaatregelen in het kader van de ondersteuning van het particuliere jeugdwerk: 1.WERKINGSSUBSIDIES VOOR JEUGDVERENIGINGEN DIE AANGESLOTEN ZIJN BIJ EEN LANDELIJK ERKENDE FEDERATIE Artikel 5.1 Om gesubsidieerd te kunnen worden moeten de jeugdverenigingen voldoen aan de volgende voorwaarden: a) maatschappelijke zetel te Gistel hebben. b) jaarlijks een schriftelijke subsidieaanvraag indienen voor 15 september. c) de jaarwerking ontplooien op het grondgebied van de gemeente. d) bij de uitoefening van de activiteiten het Nederlands als voertaal gebruiken. e) opgericht zijn door het privé-initiatief zonder beroeps-, winst of handelsdoeleinden. f) hun leden verzekeren volgens het KB van 04 juli 1978 en aangesloten zijn bij een landelijk erkende federatie 1

2 g) de verenigingen dienen een democratische structuur te hebben: ze kunnen geen leden weigeren op grond van ras, geloof of overtuiging. Artikel 5.2 Toelagen in deze rubriek worden niet verleend aan:. onderwijsinstellingen met inbegrip van de naschoolse activiteiten.. verenigingen die een manifestatie inrichten met commerciële doeleinden.. jongerenafdelingen van politieke partijen.. wijkverenigingen die jeugdactiviteiten inrichten. Artikel 5.3 Bij het toekennen van werkingstoelagen aan de jeugdverenigingen zal rekening gehouden worden met de navolgende criteria: 1. ledenaantal: minder dan 40 actieve leden 10 p actieve leden 20 p actieve leden 30 p actieve leden 40 p. met meer dan 100 leden 50 p. 2. voor leden die deelnemen aan kaderopleidingen: per persoon die een erkende cursus volgt 2 p. met een maximum van 50 punten 3. voor leiding met bevoegde kwalificaties: per persoon 2 p. met een maximum van 50 punten 4. voor de organisatie van een kamp met minimum vier overnachtingen en met een minimum van 15 deelnemers: per deelnemer 2 p. met een maximum van 200 p. 5. het aantal werkingsdagen voor leden per werkjaar (activiteiten exclusief fuiven): per werkdag 2 p. met een maximum van 100 p. 6. voor de aankoop van spel- en kampmateriaal, uitvoeren van onderhoudswerken exclusief energie- en cateringkosten op basis van door de vereniging ingediende rekeningen: per schijf van p. met een maximum van 100 p. 7. de opname van de startdag bij de aanvang van het werkjaar in de werffolder van de jeugdraad: 10 p. 8. Ondertekenen van een overeenkomst met het stadsbestuur in het kader van de actie Gistel = Fair Trade gemeente : 20 p. 9 Aanwezigheid op de algemene vergadering van de jeugdraad: 15 p. 2 WERKINGSSUBSIDIES VOOR JEUGDHUIZEN Artikel 5.4 Jeugdorganisaties met een instuifwerking voor jongeren tussen 14 en 25 jaar kunnen in het kader van het beleidsplan een werkingstoelage ontvangen. 2

3 Artikel 5.5 Om gesubsidieerd te kunnen worden moeten de jeugdhuizen voldoen aan de volgende voorwaarden: - maatschappelijke zetel te Gistel hebben. - jaarlijks een schriftelijke subsidieaanvraag indienen voor 15 september. - de activiteiten ontplooien op het grondgebied van de gemeente. - het jeugdhuis dient te beschikken over een instuifruimte die minimaal 40 uren per maand toegankelijk is voor de leden. - bij de uitoefening van de activiteiten het Nederlands als voertaal gebruiken. - opgericht zijn door het privé-initiatief zonder beroeps-, winst of handelsdoeleinden. - de werking dient de vorm aan te nemen van een vzw overeenkomstig de wet van 2 mei het jeugdhuis dient te beschikken over een verzekering tegen brand, een verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid - de vereniging dient een democratische structuur te hebben: ze kunnen geen leden weigeren op grond van ras, geloof of overtuiging. Artikel 5.6 Bij de berekening van de werkingstoelagen aan jeugdhuizen wordt rekening gehouden met: 1. de gemaakte kosten voor de activiteiten vermeld in art. 5.6/3: per schijf van 500 euro 10 p. 2. de algemene werkingskosten van de instuifruimte: per schijf van p. 3. per georganiseerde activiteit: 10 p. Onder georganiseerde activiteit wordt verstaan een sportevenement, film, een culturele opvoering, een muziekoptreden, een uitstap, een quiz, een samenwerkingsverband met een regionale jeugdorganisatie of jeugdhuis, een voordracht of een eigen creatief project. 4. initiatieven in het kader van de actie Gistel Fair Trade gemeente : 20 p. Uitgaven voor catering, fuiven, verjaardagsfeestjes en energiekosten worden niet aanvaard als werkingskosten en als activiteiten 3 WERKINGSSUBSIDIES VOOR JEUGDVERENIGINGEN MET EEN SPECIFIEKE DOELGROEP OF WERKING Artikel 5.7 Om gesubsidieerd te kunnen worden moeten de jeugdverenigingen voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) maatschappelijke zetel te Gistel hebben. 2) jaarlijks een schriftelijke subsidieaanvraag indienen voor 15 september. 3) de jaarwerking ontplooien op het grondgebied van de gemeente en zich richten naar een specifieke doelgroep of activiteit voor jongeren. 4) bij de uitoefening van de activiteiten het Nederlands als voertaal gebruiken. 5) opgericht zijn door het privé-initiatief zonder beroeps-, winst of handelsdoeleinden. 6) hun leden verzekeren volgens het KB van 04 juli ) niet aangesloten zijn bij een landelijk erkende federatie van jeugdverenigingen 8) de vereniging dient een democratische structuur te hebben: ze kunnen geen leden weigeren op grond van ras, geloof of overtuiging. 3

4 Artikel 5.8 De bepalingen van artikel 5.2 zijn ook van toepassing op de jeugdverenigingen die zich richten naar een specifieke doelgroep of een specifieke jeugdactiviteit ontwikkelen. Artikel 5.9 Bij het toekennen van werkingstoelagen aan de jeugdverenigingen zal rekening gehouden worden met de navolgende criteria: 1. ledenaantal: minder dan 40 actieve leden 10 p actieve leden 20 p actieve leden 30 p actieve leden 40 p. met meer dan 100 leden voor leden die deelnemen aan kaderopleidingen: per persoon die een erkende cursus volgt 2 p. met een maximum van 50 punten 3 voor leiding met bevoegde kwalificaties: per persoon 2 p. met een maximum van 50 punten 4 het aantal werkingsdagen voor leden per werkjaar (activiteiten exclusief fuiven): per werkdag 2 p. met een maximum van 100 p. 5 voor de aankoop van spelmateriaal, uitvoeren van onderhoudswerken exclusief energie- en cateringkosten op basis van door de vereniging ingediende rekeningen: per schijf van p. met een maximum van 100 p. 6 de opname van de startdag bij de aanvang van het werkjaar in de werffolder van de jeugdraad: 10 p. 7 Ondertekenen van een overeenkomst met het stadsbestuur in het kader van de actie Gistel = Fair Trade gemeente : 20 p. 8 Aanwezigheid op de algemene vergadering van de jeugdraad: 15 p. 4 TUSSENKOMST IN KADERVORMING Artikel 5.10 Aan jongeren tussen 15 en 27 jaar die de gemeente bewonen of jongeren die actief zijn in een plaatselijke erkende jeugdorganisatie wordt een tussenkomst verleend voor deelname aan een vormingscursus jeugdwerk die voldoet aan de onder art gestelde voorwaarden. Artikel 5.11 Onder vormingscursussen jeugdwerk moet worden verstaan; de cursussen tot vorming van kaderleden (leiders/leidsters, monitoren, animatoren) met het oog op de animatie en de begeleiding van jongeren. De vormingsprogramma s die leiden tot het behalen van een attest dienen erkend te zijn door de Vlaamse Gemeenschap (agentschap Sociaal- Cultureel Werk afdeling Jeugd). 4

5 Artikel 5.12 De in artikel 5.10 voorziene tussenkomst bedraagt 50 % in het cursusgeld met een maximum van 60 per persoon en per jaar. Voor jongeren die bij een Gistelse jeugdorganisatie of de plaatselijke speelpleinwerking hun stage doen, bedraagt de tussenkomst 100 % in het cursusgeld met een maximum van 120. Artikel 5.13 Om van de premie te genieten dient de jongere de navolgende gegevens te verstrekken aan de jeugddienst:. bedrag en bewijs van het betaalde cursusgeld.. plaats en data waarop de cursus heeft plaatsgevonden.. het attest van deelname Artikel 5.14 Een door de gemeente erkende plaatselijke jeugdorganisatie kan eveneens een toelage bekomen voor het organiseren van een publiek toegankelijke vormingscursus. De toelage wordt hier vastgesteld op de helft van de organisatiekosten of vergoeding gastspreker(s) met een maximum van 250 per vereniging en per jaar. Artikel 5.15 De aanvraag voor een tussenkomst in de kadervorming dient door de jongere of de jeugdorganisatie ingediend te worden binnen de vier maanden na de deelname aan de cursus. Artikel 6 Het stadsbestuur voorziet in dit reglement ondersteuningsmaatregelen in het kader van de creatie van ontmoetingsplaatsen en mogelijkheden voor jongeren: 1. HUURTUSSENKOMSTEN VOOR PERMANENTE JEUGDLOKALEN VAN JEUGDVERENIGINGEN Artikel 6.1 Enkel jeugdverenigingen komen in aanmerking voor het verkrijgen van een huursubsidie. Artikel 6.2 Om huursubsidies te genieten moeten de jeugdverenigingen naast de voorwaarden bepaald in artikel 5.1 en 5.7 voldoen aan de navolgende voorwaarden:. een pand huren dat gelegen is op het grondgebied van Gistel en dat gebruikt voor de permanente jeugdwerking van de vereniging. aan de jeugddienst een kopie bezorgen van de betaalde huurgelden. Artikel 6.3 De in artikel 6.1 vermelde huursubsidies worden tweemaal per jaar uitbetaald. De huursubsidie moet respectievelijk voor 1 maart en voor 15 september aangevraagd worden bij de jeugddienst. Laattijdige aanvragen worden niet behandeld. 5

6 Artikel 6.4 Bij het toekennen van een huursubsidie aan jeugdverenigingen wordt rekening gehouden met de betaalde huurgelden. Het jaarlijks beschikbare bedrag wordt voor een werkjaar verdeeld in 2 schijven. Per schijf van 25 wordt 5 p. toegekend. Per schijf worden maximaal 40 werkingspunten toegekend. Artikel 6.5 Het door het gemeentebestuur uit te betalen bedrag kan niet hoger zijn dan de gemaakte huurkosten door de jeugdvereniging. 2. TUSSENKOMSTEN AAN JEUGDORGANISATIES VOOR INRICHTINGS- EN RENOVATIEWERKEN AAN PRIVATE EN GEMEENTELIJKE JEUGDLOKALEN Artikel 6.6 Binnen de voorziene kredieten worden aan erkende lokale jeugdorganisaties een tussenkomst verleend voor het renoveren of herinrichten van permanente jeugdlokalen gelegen op het grondgebied van de stad Gistel. Artikel 6.7 In het kader van dit reglement wordt onder jeugdwerkinitiatief verstaan: een plaatselijke vereniging met of zonder rechtspersoonlijkheid met een werking hoofdzakelijk naar 3-25 jarigen én als dusdanig erkend door de stedelijke jeugdraad. De toekenning van een werkingssubsidie aan de jeugdorganisatie geldt als erkenning. Wordt met een lokaal jeugdwerkinitiatief gelijkgesteld: een groepering van twee of meer jeugdorganisaties. Het aldus opgerichte jeugdwerkinitiatief wordt beschouwd als één subsidieerbaar initiatief en derhalve niet a rato van het aantal hiervan deel uitmakende individuele jeugdorganisaties. Artikel 6.8 De toekenning van de subsidie is afhankelijk van de volgende, gezamenlijk te vervullen voorwaarden: - de bestemming van het te renoveren lokaal dient in verband te staan met de normale werking van de jeugdorganisatie - alleen facturen op naam van de jeugdorganisatie en betrekking hebbend op de gerealiseerde renovaties komen voor subsidiëring in aanmerking - de jeugdorganisatie moet een werking van tenminste één jaar hebben - prioritair wordt een kwaliteitsverbetering van het infrastructuuraanbod nagestreefd worden op vlak van de veiligheid, verwarming en elektriciteit -schriftelijke toestemming van de eigenaar van het te renoveren jeugdlokaal Artikel 6.9 De subsidie bedraagt 75 % van de investering (inclusief BTW) met een maximum van per project en per werkjaar. Voor de berekening van de subsidie worden de in aanmerking genomen facturen verminderd met de door de verzekeringsmaatschappijen eventueel uitgekeerde schadevergoeding en/of het bedrag van de B.T.W. voor B.T.W.-plichtige jeugdwerkinitiatieven. 6

7 Artikel 6.10 Komen voor subsidiëring inzake renovatie niet in aanmerking: -renovatiewerken die geschieden met het oog op louter commerciële uitbating van het verbouwde goed en in zoverre deze uitbating niet inherent deel uitmaakt van de normale werking van het jeugdwerkinitiatief -de herinrichting van het lokaal in functie van een andere bestemming dan deze van de normale werking van de aanvrager Artikel 6.11 Bij vrijwillige of gerechtelijke ontbinding van het jeugdwerkinitiatief of daarmee gelijkgestelde vereniging, alsmede vervreemding en wijziging van bestemming binnen een periode van 3 jaar, kan het college van burgemeester en schepenen vragen om de subsidie gedeeltelijk terug te betalen. Bij valse of onjuiste gegevens is de subsidie integraal terug te betalen. De terug te vorderen bedragen worden vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen na advies van de jeugdraad. Artikel 6.12 De aanvraag tot tussenkomst, vergezeld van een financiële raming van de uit te voeren werken, dient voor 15 januari bij de jeugddienst ingediend te worden. Artikel 6.13 De uitbetaling van de premie gebeurt na de voorlegging van de betaalde facturen op het rekeningnummer van de jeugdorganisatie. Artikel 6.14 De aanvragen van de jeugdwerkinitiatieven zijn onderworpen aan een advies van de jeugdraad. Artikel 6.15 Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om de juistheid van de verstrekte gegevens en de uitgevoerde werken door zijn aangestelden te laten onderzoeken. Artikel 7 Het stadsbestuur voorziet maatregelen ter stimulering van de deelname aan het jeugdwerkaanbod tijdens de vakantieperiodes en tot het aansluiten bij jeugdorganisaties: 1. DE REALISATIE VAN DE JEUGD(sport)CHEQUE Artikel 7.1 Als stimulering tot deelname aan het plaatselijk jeugdwerk voorziet het stadsbestuur aan iedere Gistelse jongere tot 18 jaar een jeugd(sport)cheque van 5. Artikel 7.2 De jeugd(sport)cheque kan gebruikt worden als reductiebon voor het betalen van het lidgeld van een plaatselijke erkende jeugdorganisatie of sportvereniging of voor de 7

8 deelname aan de speelpleinwerking, kinderopvang en jeugd- en sportkampen georganiseerd door een erkende Gistelse organisatie. 2. HET INVOEREN VAN EEN VRIJETIJDSPAS Artikel 7.3 Iedere inwoner van Gistel die voldoet aan de voorwaarden in artikel 7.4 kan via het stadsbestuur of het O.C.M.W. een vrijetijdspas bekomen voor deelname aan jeugdkampen of lidgelden van de jeugdorganisaties of gemeentelijke diensten die aan dit sociaal initiatief meewerken. Artikel 7.4 De voorwaarden om een vrijetijdspas te bekomen zijn: - inwoner zijn van Gistel - ten hoogste één woning in eigendom hebben en deze zelf bewonen. Het nietgeïndexeerd kadastraal inkomen van de woning mag niet hoger zijn dan en ofwel is het gezinsinkomen niet hoger dan het bedrag dat geldt voor het omniostatuut ofwel heeft de aanvrager een hoge schuldenlast en is in begeleiding bij het OCMW of CAW of in collectieve schuldenregeling. Artikel 7.5 De jeugdorganisatie of de jeugddienst geeft een korting van 50 % met een maximum van 120 op jaarbasis aan de houder van een vrijetijdspas. De jeugdorganisatie kan het reductiebedrag via de jeugddienst terugvorderen. Artikel 8 Het stadsbestuur voorziet maatregelen om de aandacht voor de jeugdcultuur te stimuleren: 1. PROJECTSUBSIDIES IN HET KADER VAN DE PRIORITEIT JEUGDCULTUUR Artikel 8.1 Het stadsbestuur ondersteunt minimaal drie projecten van lokale actoren die initiatieven inzake jeugdcultuur nemen. Artikel 8.2 De voorziene kredieten voor de projecten in het kader van de prioriteit jeugdcultuur worden verdeeld op basis van de voorstellen die bij de jeugddienst voor 15 januari van het planningsjaar worden ingediend. De keuze van de projecten, na een algemene oproep door de jeugddienst, is door het stadsbestuur onderworpen aan een advies van de jeugdraad. Artikel 8.3 Subsidies kunnen worden toegekend aan culturele projecten die: - plaats vinden op het grondgebied van Gistel - georganiseerd worden voor jongeren en overwegend door jongeren - toegankelijk voor een algemeen publiek of met een openbaar karakter - niet behoren tot de reguliere werking van de initiatiefnemers - een culturele uitstraling hebben 8

9 - via de diverse kanalen kenbaar gemaakt worden aan de lokale bevolking - het project moet beëindigd zijn maximum 2 jaar na de datum van de aanvraag De volgende criteria worden gehanteerd om het advies van de jeugdraad te formuleren: - inhoudelijke kwaliteit van het project - promotievoering en communicatie - realistische begrotingsopmaak en budgetbeheer - toegankelijkheid - samenwerking met andere organisaties - aandacht voor netwerking en inbedding in het socio-culturele veld - evolutie van het project ingeval van opeenvolgende edities - duurzaam karakter - inclusieve opstelling - kansen bieden aan jong West-Vlaams talent bij festivals en optredens 2.TUSSENKOMSTEN AAN JEUGDORGANISATIES VOOR HET GEBRUIK VAN CULTURELE INFRASTRUCTUUR Artikel 8.4 Alleen erkende jeugdorganisaties, socio-culturele verenigingen en onderwijsinstellingen komen in aanmerking voor het verkrijgen van een huursubsidie voor het gebruik van stedelijke en private culturele infrastructuur voor activiteiten in het kader van de prioriteit jeugdcultuur. Manifestaties in het kader van de projecten vermeld in art. 8.1 en 8.7 en huurgelden voor zalen voor het inrichten van fuiven komen niet in aanmerking voor het verkrijgen van een huursubsidie. Artikel 8.5 De tussenkomst voor het huren van culturele infrastructuur voor projecten m.b.t. het stimuleren van de jeugdcultuur bedraagt 75 % van de betaalde huurgelden met een maximum van 175. Artikel 8.6 Om huursubsidies te genieten moeten de in artikel 8.4 vermelde organisaties voldoen aan de navolgende voorwaarden:. een zaal huren dat gelegen is op het grondgebied van Gistel.. aan de jeugddienst een kopie bezorgen van de betaalde huurgelden. de activiteit moet een culturele manifestatie zijn met een laagdrempelig karakter en toegankelijk voor iedereen 3. PROJECTSUBSIDIES IN HET KADER VAN HET ALGEMEEN JEUGDBELEID Artikel 8.7 Het stadsbestuur ondersteunt jaarlijks minimaal drie projecten van jeugdorganisaties als actieve partner in lokale samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, welzijn, sport, economie, cultuur en jeugd. Artikel 8.8 9

10 De voorziene kredieten voor de projecten in het kader van een geïntegreerd jeugdbeleid worden verdeeld op basis van de voorstellen die bij de jeugddienst voor 15 januari van het planningsjaar werden ingediend. Artikel 8.9 De keuze van de projecten, na een algemene oproep door de jeugddienst, is door het stadsbestuur onderworpen aan een advies van de jeugdraad. De bepalingen van artikel 8.3 zijn ook toepasselijk voor de projectsubsidies in het kader van het algemeen jeugdbeleid. Artikel 9 Het stadsbestuur ondersteunt de jeugdraad als regisseur in het lokale jeugdwerk: PROJECTSUBSIDIES VOOR VORMINGS- OF INFORMATIEVE PROJECTEN OP VOORSTEL VAN DE JEUGDRAAD IN HET KADER VAN HET ALGEMEEN JEUGDBELEID Artikel 9.1 Het stadsbestuur ondersteunt minimaal twee vormings- of informatieve projecten van de jeugdraad in het kader van het algemeen jeugdbeleid. Artikel 9.2 De voorziene kredieten voor de projecten in het kader van een algemeen jeugdbeleid worden verdeeld op basis van de voorstellen van de jeugdraad die bij de jeugddienst voor 15 januari van het planningsjaar werden ingediend Artikel 10 in geval van onjuiste of onvolledige gegevens kan het college van burgemeester en schepenen op voorstel van de jeugdraad de betrokken organisaties uitsluiten van subsidiëring. Artikel 11 De gemeenteraadsbeslissing d.d. 3 maart 2011 tot vaststelling van het subsidiereglement voor jeugdorganisaties wordt opgeheven. Artikel 12 Dit subsidiereglement is van toepassing vanaf het werkjaar Voor het werkjaar 2014 kunnen de projectaanvragen ingediend worden tot 1 maart Artikel 13 Afschrift van deze beslissing zal aan de hogere overheid toegestuurd worden. Namens de gemeenteraad, Voor eensluidend afschrift 10

11 de secretaris, de voorzitter L. WYDOOGHE J. WILLEMS 11

SUBSIDIEREGLEMENT BELEIDSDOMEIN JEUGD 2014-2019

SUBSIDIEREGLEMENT BELEIDSDOMEIN JEUGD 2014-2019 SUBSIDIEREGLEMENT BELEIDSDOMEIN JEUGD 2014-2019 Stedelijke Jeugddienst Gistel telefoon 059 27 02 17 - sport@gistel.be Meer info op www.jeugdgistel.be Gemeenteraad 9 januari 2014 Artikel 1. Voor de beleidsperiode

Nadere informatie

ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009)

ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009) ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Wat Binnen de perken van

Nadere informatie

Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven

Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven Jeugddienst Londerzeel Lijsterstraat 1 1840 Londerzeel Tel.: 052 31 94 62 Fax: 052 30 53 84 jeugd@londerzeel.be Algemeen Artikel 1: Enkel erkende jeugdwerkinitiatieven

Nadere informatie

Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015

Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Binnen de perken van de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1.1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen Art. 1.1.1. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer. Art.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN Art. 1.1. Art. 1.2. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer.

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD Het subsidiereglement werd, na positief advies van de jeugdraad dd 15 mei 2012, goedgekeurd in de openbare zitting van de gemeenteraad dd 9 juli 2012. Het reglement gaat in op 1

Nadere informatie

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Ste tedelijk reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Art. 1: Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de stadsbegroting en overeenkomstig

Nadere informatie

Subsidiereglement erkend jeugdwerk Beerse

Subsidiereglement erkend jeugdwerk Beerse Subsidiereglement erkend jeugdwerk Beerse In werking vanaf werkjaar 2014-2015 1.1. Algemene bepalingen art. 1 Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentelijke begroting en het

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van het plaatselijk jeugdwerk.

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van het plaatselijk jeugdwerk. Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van het plaatselijk jeugdwerk. Artikel 1. Begrippen. Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. - Wortegem-Petegem: de gemeente Wortegem-Petegem met

Nadere informatie

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Artikel 1 Met ingang van 1 januari 2014 kunnen alle jeugdwerkinitiatieven

Nadere informatie

Van de toelagen voor het jeugdwerk in de gemeente Langemark-Poelkapelle gaan er nominatieve toelagen naar de Jeugdraad, Grabbelpas en Roefel.

Van de toelagen voor het jeugdwerk in de gemeente Langemark-Poelkapelle gaan er nominatieve toelagen naar de Jeugdraad, Grabbelpas en Roefel. 1 Van de toelagen voor het jeugdwerk in de gemeente Langemark-Poelkapelle gaan er nominatieve toelagen naar de Jeugdraad, Grabbelpas en Roefel. Aan de jeugdraad wordt een nominatief bedrag van 1.500 toegekend

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT TER SUBSIDËRING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK

GEMEENTELIJK REGLEMENT TER SUBSIDËRING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement OUDENAARDE GEMEENTEBESTUUR LIERDE Nieuwstraat 19 Tel. 055/43.10.10 Fax. 055/43.10.16 Kantoren toegankelijk van 9 tot 12uur en op woensdag van 18 tot 20uur uitgezonderd

Nadere informatie

jeugdhuis: Een jeugdhuis is een ontmoetingsplaats voor jongeren waar activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden.

jeugdhuis: Een jeugdhuis is een ontmoetingsplaats voor jongeren waar activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden. Subsidiereglement jeugdbeleid gemeente Borsbeek Inhoud Art. 1: Begrippen p.1 Art. 2: Subsidies jeugd p.2 Art. 3: Uitbetaling p.2 Art. 4: Voorwaarden tot uitbetaling p.2 Art. 5: Inwerkingtreding p.7 Art.

Nadere informatie

Subsidiereglement betreffende de terugbetaling van kadervorming in het jeugdwerk

Subsidiereglement betreffende de terugbetaling van kadervorming in het jeugdwerk Subsidiereglement betreffende de terugbetaling van kadervorming in het jeugdwerk Goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 april 2015 Bekendgemaakt op 28 april 2015 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel

Nadere informatie

Subsidiereglement gemeente Wachtebeke

Subsidiereglement gemeente Wachtebeke Subsidiereglement gemeente Wachtebeke Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Art.1. Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentelijke begroting en het jaarplan van het jeugdwerkbeleidsplan,

Nadere informatie

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09)

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09) Gemeentebestuur Sint-Laureins Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09)218 76 40 Fax (09)379 07 77 Reglement inzake betoelaging jeugdwerkverenigingen Art. 1 Toelagen inzake het volgen van kadervorming

Nadere informatie

Erkennings- en subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk

Erkennings- en subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk StadLier Erkennings- en subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk Algemene bepalingen Erkenningsvoorwaarden Werkingssubsidie Kadervorming Subsidie voor plaatselijke vormings- en informatieprojecten

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDVERENIGINGEN ZOTTEGEM

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDVERENIGINGEN ZOTTEGEM Jeugddienst Zottegem SJC De Muze Beislovenstraat 4 9620 Zottegem tel/09 367 91 98 jeugddienst@zottegem.be SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDVERENIGINGEN ZOTTEGEM Reglement Dit reglement regelt de verdeling van de

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE SUBSIDIËRING VAN HET GEMEENTELIJK JEUGDWERK

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE SUBSIDIËRING VAN HET GEMEENTELIJK JEUGDWERK GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE SUBSIDIËRING VAN HET GEMEENTELIJK JEUGDWERK Jeugd Houthalen-Helchteren Pastorijstraat 30 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN. T: 011/492.098 E: dries.vandebeeck@houthalen-helchteren.be

Nadere informatie

Gelet op het advies van de gemeentelijke jeugdraad d.d. 2 oktober 2004;

Gelet op het advies van de gemeentelijke jeugdraad d.d. 2 oktober 2004; De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 9 juni 1993 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen en de Vlaamse gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid gewijzigd op 6 juli 2003;

Nadere informatie

Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005.

Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005. Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005. Hoofdstuk I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Binnen de perken

Nadere informatie

Naam vereniging: Adres vereniging: Rekeningnummer vereniging: - - A. Aantal leden + leiding (1 punt / 3 leden of leiding met max.

Naam vereniging: Adres vereniging: Rekeningnummer vereniging: - - A. Aantal leden + leiding (1 punt / 3 leden of leiding met max. AANVRAAG WERKINGSTOELAGE JEUGDVERENIGINGEN JEUGDDIENST Jeugddienst Gravenplein 1 9120 Beveren Tel. 03 750 10 31 Fax 03 750 10 40 Contactpersoon: Jeroen Kersschot E-mail: jeroen.kersschot@beveren.be of

Nadere informatie

Reglement gemeentelijke subsidies voor jeugdhuizen en jeugdverenigingen

Reglement gemeentelijke subsidies voor jeugdhuizen en jeugdverenigingen Artikel 1. Algemene bepalingen Het gemeentebestuur van Meerhout kan jaarlijks subsidies verlenen aan erkende jeugdhuizen en jeugdverenigingen van Meerhout die werken met vrijwilligers, en dit binnen de

Nadere informatie

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Gemeente Zulte (goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 25 juni 2009) Dit subsidiereglement omvat: 1. Werkingstoelagen voor verenigingen aangesloten bij de

Nadere informatie

Subsidiereglement voor huursubsidies aan eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven in geval van overmacht

Subsidiereglement voor huursubsidies aan eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven in geval van overmacht Subsidiereglement voor huursubsidies aan eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven in geval van overmacht Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 september 2016 Bekendgemaakt op 28 september 2016 Inhoudstafel

Nadere informatie

Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven.

Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven. Gemeentebestuur Wevelgem Vanackerestraat 16 8560 Wevelgem Toelagereglement bijzondere projecten, jubilea, jaarfeesten en wijk- en buurtinitiatieven. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1: Doel van de

Nadere informatie

- Indien vzw : ondernemingsnummer :..

- Indien vzw : ondernemingsnummer :.. AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN JEUGDVERENIGINGEN Deel 1 van dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het reglement inzake de basissubsidies (werkingssubsidies). Deel 2 van dit aanvraagdossier geeft

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN VERENIGINGEN VOOR STEUN EN INTEGRATIE VAN GEHANDICAPTE KINDEREN, KAMP-, HUUR- EN VORMINGSSUBSIDIES

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN VERENIGINGEN VOOR STEUN EN INTEGRATIE VAN GEHANDICAPTE KINDEREN, KAMP-, HUUR- EN VORMINGSSUBSIDIES AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN VERENIGINGEN VOOR STEUN EN INTEGRATIE VAN GEHANDICAPTE KINDEREN, KAMP-, HUUR- EN VORMINGSSUBSIDIES Met dit formulier vraag je werkingssubsidie aan verenigingen voor steun

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 oktober 2011 Art. 1. Toelagen inzake het volgen van kadervorming Art. 1.1. Binnen de betoelaging van de Vlaamse regering, volgens

Nadere informatie

REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN

REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN jeugddienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 30 mei 2013 REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN DEEL 1: ONDERSTEUNING VAN CONCERTEN EN FESTIVALS Art. 1: Wat Dit reglement voorziet

Nadere informatie

afdeling vrije tijd dienst cultuur subsidiereglement voor socioculturele, culturele en sociale verenigingen

afdeling vrije tijd dienst cultuur subsidiereglement voor socioculturele, culturele en sociale verenigingen afdeling vrije tijd dienst cultuur subsidiereglement voor socioculturele, culturele en sociale verenigingen SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SOCIOCULTURELE, CULTURELE EN SOCIALE VERENIGINGEN vastgesteld in zitting

Nadere informatie

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht!

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! Volg de aanwijzingen in deze brochure stap voor stap en kom zo tot een perfect subsidiedossier! We overlopen alle formulieren zodat je duidelijk weet

Nadere informatie

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet DATUM BESLISSING: 17 december 2015 DATUM BEKENDMAKING: 21 december 2015 Artikel 1: de wijzigingen binnen het subsidiereglement

Nadere informatie

Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies

Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies Artikel 1: Krediet Voor zover er een krediet in de begroting wordt ingeschreven, kan het gemeentebestuur een basis-, project-

Nadere informatie

Subsidiereglement Jeugdraad De Haan

Subsidiereglement Jeugdraad De Haan Subsidiereglement Jeugdraad De Haan Een en ander wordt geregeld in het Jeugdbeleidsplan (JBP). Aanvraagformulieren kunnen verkregen worden bij de Jeugddienst of op de website www.dehaan.be/jeugd POST 1:

Nadere informatie

Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement voor het dienstjaar 2015: Subsidiereglement: werking van Schotense

Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement voor het dienstjaar 2015: Subsidiereglement: werking van Schotense Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan volgend subsidiereglement voor het dienstjaar 2015: Subsidiereglement: werking van Schotense jeugdverenigingen Hoofdstuk I: ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 Art.

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking Artikel 1. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN

REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN ART. 1. ALGEMEEN 1.1. Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten verleent het

Nadere informatie

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN 1 SPORTSUBSIDIE 2014-2019 Algemene bepalingen: Voor de toepassingen van dit reglement wordt verstaan onder: Trainer: sporttechnisch

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 september 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00780 Onderwerp: Nieuw reglement betreffende de aanvraag van huursubsidies voor erkende eerstelijns plaatselijke

Nadere informatie

Subsidiereglement juli 2016

Subsidiereglement juli 2016 Subsidiereglement juli 2016 Artikel 1: Binnen de perken van de kredieten, daartoe voorzien in het gemeentebudget, worden aan de verenigingen en initiatieven, erkend door en/of aangesloten bij de Raad voor

Nadere informatie

Reglement voor betoelaging van culturele en socio-culturele verenigingen

Reglement voor betoelaging van culturele en socio-culturele verenigingen Reglement voor betoelaging van culturele en socio-culturele verenigingen 1. Algemene bepalingen Art. 1 1. In uitvoering van de statuten van het gemeentelijk Cultureel Adviesorgaan adviseert het Cultureel

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen 2011-2013

Gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen 2011-2013 Gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen 2011-2013 Dit reglement gaat in vanaf 1 januari 2011. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 De diverse toelagevormen die het onderwerp uitmaken

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERK HERENTHOUT

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERK HERENTHOUT SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERK HERENTHOUT Voorafgaande verklaringen Het gemeentebestuur van Herenthout verdeelt jaarlijks subsidies voor de Herenthoutse jeugd op basis van het subsidiereglement jeugdwerk

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 november 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/2 Wijziging subsidiereglement 'Erkenning en

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van Sociaal-culturele verenigingen van Ardooie

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van Sociaal-culturele verenigingen van Ardooie Reglement voor de erkenning en subsidiëring van Sociaal-culturele verenigingen van Ardooie (geadviseerd door de culturele raad op 28/08/2002 en goedgekeurd in de gemeenteraad van 9/11/2002 ) Algemene bepalingen

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDINFRASTRUCTUUR

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDINFRASTRUCTUUR SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDINFRASTRUCTUUR ARTIKEL 1: Doel Via dit reglement wil het stadsbestuur lokale jeugdverenigingen financieel ondersteunen in de uitbouw en instandhouding van hun infrastructuur, met

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING Artikel 1. Dit reglement regelt de subsidiëring van de sportverenigingen die beschikken over een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: een sportvereniging die aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie en die erkend is door het stadsbestuur

Erkende sportvereniging: een sportvereniging die aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie en die erkend is door het stadsbestuur REGLEMENT BETREFFENDE DE IMPULSSUBSIDIE VOOR HET VERHOGEN VAN HET AANTAL EN DE KWALITEIT VAN JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN VAN JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN IN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Artikel 1: doel en duur van

Nadere informatie

C:\Users\kristien.dhondt\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\XXC8AEEM\aanpassing reglement subsidiëring

C:\Users\kristien.dhondt\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\XXC8AEEM\aanpassing reglement subsidiëring REGLEMENT SUBSIDIËRING VAN JEUGDRAAD EN JEUGDVERENIGINGEN (GR MEI 2008) 1 AANPASSING SUBSIDIEREGLEMENT 1994 1. WIE WORDT GESUBSIDIEERD? Artikel 1. Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd

Nadere informatie

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 26.03.2015 GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN INITIATIEVEN VAN VRIJWILLIGERSORGANISATIES IN DE ARMOEDEBESTRIJDING ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Wat is de doelstelling van deze subsidies? Met dit reglement

Nadere informatie

UITTREKSEL Gemeenteraad

UITTREKSEL Gemeenteraad UITTREKSEL Gemeenteraad DONDERDAG 21 NOVEMBER 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, V. Goris, G. Van de Vreken, schepenen A. Boen, schepen, voorzitter OCMW A. Ams, G. Van Frausem, L. Haucourt,

Nadere informatie

Reglement werkingssubsidie en overschotten Heistse sportverenigingen

Reglement werkingssubsidie en overschotten Heistse sportverenigingen Reglement werkingssubsidie en overschotten Heistse sportverenigingen Binnen de perken van de kredieten goedgekeurd op de begroting van de gemeente worden subsidies verleend volgens de normen en voorwaarden

Nadere informatie

Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016

Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016 Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016 Dit subsidiereglement wil de voetbalclubs van Westerlo ondersteunen bij de aanleg van een kunstgrasvoetbalveld

Nadere informatie

Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport

Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Doelgroep

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010 Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010 Het subsidiereglement van de Gemeentelijke Culturele Raad Wichelen heeft

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs directie Onderwijs & Vorming Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs Artikel 1 Definities Voor de toepassing van

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen

1. Algemene bepalingen GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende de subsidiëring van verhoging van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen 2014-2019 Artikel 1 1. Algemene

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTURELE VERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTURELE VERENIGINGEN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTURELE VERENIGINGEN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Binnen de perken van de kredieten daartoe uitgetrokken op de begroting van de Stad Menen kunnen voor hun activiteiten,

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

Subsidiereglement culturele verenigingen. Zitting van 18 december Gepubliceerd op 23 december 2014.

Subsidiereglement culturele verenigingen. Zitting van 18 december Gepubliceerd op 23 december 2014. Subsidiereglement culturele verenigingen Zitting van 18 december 2014. Gepubliceerd op 23 december 2014. Hoofdstuk 1. Lidmaatschap van de culturele raad (CR) Artikel 1. Categorieën Er zijn twee categorieën

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR WERKINGSTOELAGE JEUGDWERKINITIATIEVEN. Jeugdwerkinitiatief: Formulier ingevuld door: Rekeningnummer jeugdwerkinitiatief:

AANVRAAGFORMULIER VOOR WERKINGSTOELAGE JEUGDWERKINITIATIEVEN. Jeugdwerkinitiatief: Formulier ingevuld door: Rekeningnummer jeugdwerkinitiatief: AANVRAAGFORMULIER VOOR WERKINGSTOELAGE JEUGDWERKINITIATIEVEN Voor het werkjaar september 20 tot augustus 20 Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Sint-Niklaas Gemeente 9150 Kruibeke INVULLEN IN DRUKLETTERS

Nadere informatie

Reglementering voor de subsidiering van het plaatselijke sociaal-cultureel werk

Reglementering voor de subsidiering van het plaatselijke sociaal-cultureel werk Gemeente Sint-Martens-Latem Reglementering voor de subsidiering van het plaatselijke sociaal-cultureel werk Artikel l. De subsidiëring wordt verdeeld in een basis- en werkingssubsidie. De percentages voor

Nadere informatie

Gemeentelijke toelagen: werkingsverslag 2008-2009 1 september 20.. tot 31 augustus 20.. JEUGDWERK

Gemeentelijke toelagen: werkingsverslag 2008-2009 1 september 20.. tot 31 augustus 20.. JEUGDWERK Gemeentelijke toelagen: werkingsverslag 2008-2009 1 september 20.. tot 31 augustus 20.. JEUGDWERK 1. De officiële benaming van de vereniging is: 2. De essentiële doelstelling van de vereniging is: 3. De

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKINITIATIEVEN KNOKKE-HEIST

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKINITIATIEVEN KNOKKE-HEIST SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKINITIATIEVEN KNOKKE-HEIST Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2... 2 3 Algemene verdeling... 2 4 Vooraftrek van huur- en energiekosten, onderhouds- en herstellingswerken, kampvervoer

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten Binnen het in het budget voorziene en goedgekeurde bedrag (1419/4/3/7/9 steun voor erkende socio-culturele verenigingen en 1419/4/3/6/4 Ondersteuning

Nadere informatie

3... 2... ... NAAM VAN DE VERENIGING :... ZETEL :... E MAIL ADRES :... WEBSITE :... SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR. Voorzitter :... Ondervoonitter :...

3... 2... ... NAAM VAN DE VERENIGING :... ZETEL :... E MAIL ADRES :... WEBSITE :... SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR. Voorzitter :... Ondervoonitter :... Provincie WEST-VLAANDEREN AANVRAAG TOELAGE 2006 Arrondissement Brugge GEMEENTE JABBEKE AANVRAAG VOOR HET BEKOMEN VAN EEN GEMEENTELIJKE TOELAGE ( de aanvraag dient voor 31 aueustus 2005 te worden I ingediend

Nadere informatie

Stedelijk reglement betreffende de erkenning als jeugdwerkinitiatief

Stedelijk reglement betreffende de erkenning als jeugdwerkinitiatief Stedelijk reglement betreffende de erkenning als jeugdwerkinitiatief Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 oktober 2011 Bekendgemaakt op 27 oktober 2011 Artikel 1 Het college van burgemeester en schepenen

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE Erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen

TOELICHTINGSBROCHURE Erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen TOELICHTINGSBROCHURE Erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen Sinds 1 januari 2003 werd een nieuw reglement ingevoerd in verband met de erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen.

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT STEDELIJKE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING AANGEPASTE VERSIE 2009

SUBSIDIEREGLEMENT STEDELIJKE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING AANGEPASTE VERSIE 2009 Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (SROS) p.a. secretaris Agnes Voet, Waalvest 1 8930 Menen T 056 515 891 - F 056 314 940 / agnes.voet@menen.be SUBSIDIEREGLEMENT STEDELIJKE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Nadere informatie

TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN. De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;

TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN. De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; Gelet op de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning

Nadere informatie

Reglement voor werkingssubsidie G-afdelingen van Heistse. sportverenigingen of G-sportverenigingen

Reglement voor werkingssubsidie G-afdelingen van Heistse. sportverenigingen of G-sportverenigingen Reglement voor werkingssubsidie G-afdelingen van Heistse 1) Omschrijving - Binnen de perken van de kredieten daartoe uitgetrokken op de begroting van de gemeente Heist-opden-Berg, kunnen werkingssubsidies

Nadere informatie

Subsidiereglement JEUGD

Subsidiereglement JEUGD Zoals vastgesteld door de gemeenteraad tijdens de zitting van 21 januari 2014 Begripsomschrijvingen Attest : Een officieel attest uitgereikt of erkend door de Dienst Sociaal- Cultureel Werk voor Jeugd

Nadere informatie

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Artikel 1: IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Elke Zultse sportvereniging die een jeugdopleiding aan zijn leden aanbiedt, erkend

Nadere informatie

Reglement werkingssubsidies verenigingen Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Reglement werkingssubsidies verenigingen Berendrecht-Zandvliet-Lillo Reglement werkingssubsidies verenigingen Berendrecht-Zandvliet-Lillo 1. Doel van de subsidie Het district Berendrecht Zandvliet Lillo wil de verenigingen in het district stimuleren om door een aantrekkelijk

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het toekennen van werkingssubsidies sport

Subsidiereglement voor het toekennen van werkingssubsidies sport Subsidiereglement voor het toekennen van werkingssubsidies sport Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Doelgroep

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning en de subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen

Reglement voor de erkenning en de subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen Reglement voor de erkenning en de subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen Artikel 1 - Algemene bepalingen Het gemeentebestuur van Beveren kan jaarlijks subsidies verlenen aan de erkende sociaal-culturele

Nadere informatie

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16/12/2013 Bekendgemaakt op 19/12/2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Definities

Nadere informatie

Aanvraagformulier vormingstoelage (terugstorting op rekening vereniging)

Aanvraagformulier vormingstoelage (terugstorting op rekening vereniging) Aanvraagformulier vormingstoelage (terugstorting op rekening vereniging) Datum:.. Volgnummer:... Dit formulier dient om toelagen aan te vragen volgens het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen,

Nadere informatie

Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning

Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning 1 Artikel 1 - Doel Binnen de perken van het jaarlijks in de begroting voorziene en goedgekeurde

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS ARTIKEL 1 ALGEMEEN Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, kunnen aan de recreatiesportclubs, erkend door het gemeentebestuur,

Nadere informatie

Aanvraag Startsubsidie

Aanvraag Startsubsidie Aanvraag Startsubsidie Dit formulier 6 maand na de start van het jeugdwerkinitiatief, bezorgen aan het College van Burgemeester en Schepenen T.a.v. De gemeentelijke jeugddienst Grote Markt 1 9060 Zelzate

Nadere informatie

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten SUBSIDIEREGLEMENT Projectsubsidie Subsidie voor educatieve en sensibiliserende De gemeente Boechout voorziet jaarlijks een bedrag voor financiële steun voor ontwikkelingssamenwerking, zowel voor Zuidwerking

Nadere informatie

Gemeente Wachtebeke SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PLAATSELIJKE SPORTVERENIGINGEN IN HET KADER VAN BELEIDSPRIORITEIT 1

Gemeente Wachtebeke SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PLAATSELIJKE SPORTVERENIGINGEN IN HET KADER VAN BELEIDSPRIORITEIT 1 Gemeente Wachtebeke SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PLAATSELIJKE SPORTVERENIGINGEN IN HET KADER VAN BELEIDSPRIORITEIT HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel. Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd

Nadere informatie

Bijkomend reglement houdende subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven

Bijkomend reglement houdende subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven Bijkomend reglement houdende subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven Op het bedrag dat de Vlaamse gemeenschap uitkeert voor het eigen jeugdwerkbeleid van de gemeente, wordt een voorafname gedaan, van 41%,

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het toekennen van infrastructuursubsidies

Subsidiereglement voor het toekennen van infrastructuursubsidies Subsidiereglement voor het toekennen van infrastructuursubsidies sport Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 september 2015 Bekendgemaakt op 30 september 2015 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel

Nadere informatie

Reglement voor erkenning en ondersteuning van sport in Brugge

Reglement voor erkenning en ondersteuning van sport in Brugge Reglement voor erkenning en ondersteuning van sport in Brugge 1. Erkenning van recreatief-sportieve verenigingen Artikel 1 Om erkend te zijn als Brugse sportvereniging dient de vereniging bewijs te kunnen

Nadere informatie

Artikel 1.- Artikel 2.-

Artikel 1.- Artikel 2.- ontwerp subsidiereglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur HOOFDSTUK : : Algemene A bepalingen Artikel.- Dit besluit wordt genomen in uitvoering van de verordening nr. -02 van 20 januari

Nadere informatie

AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM ALGEMEEN OVERZICHT

AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM ALGEMEEN OVERZICHT AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM ALGEMEEN OVERZICHT Zoals voorzien in het sport-voor-allen decreet, zal de gemeente Zingem alle erkende Zingemse sportverenigingen financieel

Nadere informatie

SUBSIDIEFORMULIEREN 2016 TOELAGEN JEUGDHUIZEN (WERKJAAR 01/01/15 31/12/15)

SUBSIDIEFORMULIEREN 2016 TOELAGEN JEUGDHUIZEN (WERKJAAR 01/01/15 31/12/15) SUBSIDIEFORMULIEREN 2016 TOELAGEN JEUGDHUIZEN (WERKJAAR 01/01/15 31/12/15) Gelieve deze subsidieformulieren zorgvuldig en duidelijk ingevuld terug te bezorgen op de jeugddienst voor 1 maart 2016. Na deze

Nadere informatie

S t a d s b e s t u u r H o o g s t r a t e n

S t a d s b e s t u u r H o o g s t r a t e n -2.078.51 Goedkeuren subsidiereglement jeugdinfrastructuur. De raad, Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het jeugdbeleidsplan 2011-2013, goedgekeurd door de

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIERING VAN DE CULTURELE EN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN VAN LONDERZEEL ALGEMEEN

REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIERING VAN DE CULTURELE EN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN VAN LONDERZEEL ALGEMEEN REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIERING VAN DE CULTURELE EN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN VAN LONDERZEEL ALGEMEEN Artikel 1: Algemene bepalingen Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel.

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel. directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale

Nadere informatie

Werkingssubsidies socio-culturele verenigingen

Werkingssubsidies socio-culturele verenigingen Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Werkingssubsidies socio-culturele verenigingen 1. Algemeen Artikel 1. Doelstelling Het gemeentebestuur verleent

Nadere informatie

REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES BIERBEEK Reglement Impulssubsidie Goedgekeurd op de gemeenteraad van 1 juli

REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES BIERBEEK Reglement Impulssubsidie Goedgekeurd op de gemeenteraad van 1 juli REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES BIERBEEK 2010-2013 Reglement Impulssubsidie 2010-2013. Goedgekeurd op de gemeenteraad van 1 juli 2010 1 Reglement Impulssubsidie 2010-2013. Goedgekeurd op de gemeenteraad van

Nadere informatie

1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar.

1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM REGLEMENT IMPULSSUBSIDIE 2009-2013 (gecoördineerd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 30 maart 2011) Artikel 1: Definities 1.1. Jeugdsport: sportparticipatie

Nadere informatie