Omgangsprotocol De Vlinder. Onderdeel van het veiligheid- en ARBObeleid van de Vlinder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omgangsprotocol De Vlinder. Onderdeel van het veiligheid- en ARBObeleid van de Vlinder"

Transcriptie

1 Omgangsprotocol De Vlinder deel van het veiligheid- en ARBObeleid van de Vlinder

2 Inhoudsopgave: pag: 1. Inleiding 3 2. Afspraken ten aanzien van gedrag en omgangsvormen 4 3. Ongewenst gedrag 6 4. Handelen bij ongewenst gedrag 7 5. Taken en verantwoordelijkheden 9 6. Acties tegen de overtreder Opvang en nazorg Registratie Bijlagen 14 Formulier registratie ongewenst gedrag Schema: vormen van ongewenst gedrag en strafbaarheid Versie Pagina 2

3 1 Inleiding Voor u ligt het omgangsprotocol van basisschool De Vlinder. Het protocol is ontwikkeld als onderdeel van het veiligheid- en ARBO-beleid. De Vlinder is een basisschool waar zowel leerlingen, medewerkers en ouders zich geborgen en veilig willen voelen. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we onze leerlingen in de gelegenheid zich tijdens hun basisschoolperiode veilig en vertrouwd te voelen in hun leeromgeving, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. De Vlinder ziet de opvang en de begeleiding van onze leerlingen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en medewerkers. Het is daarom van belang zorg te dragen voor een goede en open onderlinge communicatie. Het omgangsprotocol van De Vlinder legt de geldende normen en waarden op onze school vast, waarbij zowel kinderen als volwassenen zorg dragen voor een blijvende positieve (leer)omgeving. We verwachten hierbij een actieve opstelling van leerlingen, medewerkers en ouders. Het omgangsprotocol van De Vlinder is gebaseerd op drie uitgangspunten: Respect Verantwoordelijkheid Samenwerking Respect: Wij (kinderen, medewerkers en ouders) hebben respect voor elkaar, voor onze omgeving en voor onszelf. Verantwoordelijkheid: Wij (kinderen, medewerkers en ouders) zijn verantwoordelijk voor ons eigen gedrag en voor afspraken die we samen maken. We accepteren wat gedaan dient te worden en doen dit zo goed mogelijk. Samenwerking: Wij (kinderen, medewerkers en ouders) werken aan een gemeenschappelijk doel. We streven naar evenwicht tussen geven en nemen met respect voor de ander en voor ons zelf. Indien er zich ongewenste situaties voordoen, kunnen de betrokkenen uit de drie geledingen elkaar aanspreken op basis van dit protocol. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad is betrokken geweest bij de totstandkoming van het protocol. Ouders nemen kennis van dit protocol door: Het raadplegen van de website Het lezen van de schoolgids Tijdens het intakegesprek. Versie Pagina 3

4 2 Afspraken ten aanzien van gedrag en omgangsvormen We gaan op de Vlinder uit van de algemeen geldende normen, waarden en omgangsvormen vanuit onze christelijke identiteit (zie schoolgids, bouwstenen, pestprotocol). De leerlingen: De leerlingen van de Vlinder maken niet alleen deel uit van de groep waarin ze dagelijks zitten, maar van de hele school de Vlinder. We verwachten van hen dat ze een positieve bijdrage leveren aan de groep door zich af te vragen wat hun eigen rol is of kan zijn en hulp te vragen aan volwassenen als er problemen zijn waar ze niet uitkomen. Dit betekent dat de kinderen: de schoolafspraken kennen en naleven respect tonen naar volwassenen en medeleerlingen respect hebben voor materialen weten dat ze met al hun problemen in de omgang met elkaar terecht kunnen bij de leerkracht, de vertrouwenspersonen en de schoolleiding. De medewerkers: De medewerkers van de Vlinder zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het pedagogisch klimaat in hun eigen groep, maar hebben ook een actieve rol in het gedrag van het pedagogisch klimaat in de school. De leerkracht/ medewerker heeft een voorbeeldfunctie naar kinderen toe. De medewerkers: stellen de ouders in een zo vroeg mogelijk stadium op de hoogte van mogelijke problemen en spreken indien nodig hun bezorgdheid uit. stellen zich op als partner in de opvoeding en hebben het gezamenlijke doel, de ontwikkeling en het welzijn van het kind, voor ogen. onderschrijven en dragen het beleid van de school uit in woord en daad. gaan zorgvuldig om met privacy- en achtergrondgegevens van leerlingen en geven deze informatie niet zonder toestemming van ouders door aan derden. De schoolleiding: Draagt er zorg voor dat elke nieuwe ouder of medewerker van de Vlinder vooraf kennis heeft genomen van genoemde omgangsvormen in de schoolgids en van het omgangsprotocol en zich realiseert dat iedereen zich hieraan moet houden binnen de school. De ouders: De ouders van de Vlinder hebben door dit protocol een helder beeld van de verwachtingen die zij mogen hebben van de school en zij maken ook onderdeel uit van het protocol. Dit betekent dat de ouders: op de hoogte zijn van afspraken genoemd in de schoolgids, de website (waaronder het omgangsprotocol en pestprotocol) en hiernaar handelen. alle medewerkers, leerlingen en ouders in de school gelijkwaardig en met respect behandelen. Versie Pagina 4

5 bij problemen omtrent hun kind op school in eerste instantie contact hebben met de leerkracht, de schoolleiding of de vertrouwenspersonen van de school. een positieve bijdrage leveren aan het pedagogisch klimaat in de school. Versie Pagina 5

6 3 Ongewenst gedrag Wat verstaan we onder ongewenst gedrag? Ongewenst gedrag is het overschrijden van grenzen, normen en waarden, zich uitende in verbale en/of non-verbale agressie, persoonsgerichte bedreiging, fysieke agressie en agressie op objecten. Het protocol heeft betrekking op agressie en geweld op de Vlinder. Hieronder worden die voorvallen verstaan waarbij men verbaal, psychisch of fysiek wordt lastiggevallen. Vormen van agressie en geweld zijn (zie ook bijlage 3): Verbaal geweld: bijvoorbeeld schelden en beledigen. Psychische agressie en geweld: lastigvallen, onder druk zetten, bedreigen met fysiek geweld en irriteren. Fysiek geweld: dit uit zich in bijvoorbeeld schoppen, slaan, bijten en vastgrijpen en schade aanrichten met (al dan niet meegebrachte) voorwerpen. Seksuele intimidatie Discriminatie Vandalisme Agressie, in welke vorm dan ook, gericht tegen onze medewerkers wordt niet getolereerd op de Vlinder. Versie Pagina 6

7 4 Handelen van medewerkers en ouders bij ongewenst gedrag. Geconfronteerd worden met ongewenst gedrag roept emoties bij ons op, die kunnen leiden tot de gedragsneigingen vechten of vluchten. Het is echter zaak om op een rustige manier te handelen en een gedragskeuze te maken, laten gaan of ingrijpen. De volgende punten zijn hier van belang: Houding: Fysieke zelfcontrole: spieren ontspannen en rustig vanuit de buik ademhalen. Psychische zelfcontrole: bedenk het is niet persoonlijk, geef jezelf de opdracht rustiger te worden en dwing jezelf tot goed waarnemen (wat zegt en doet de ander?). Een neutrale houding aannemen: geen overbodige spierspanning, geaard staan en armen langs het lichaam. Sociale vaardigheden: Contact maken: maak oogcontact, spreek de ander aan, reageer op wat hij/zij zegt. Strijd negeren: blijf rustig, blijf bij het onderwerp (geen discussie aangaan), ga niet mee in de emotie van de ander, laat je niet provoceren en blijf de ander met respect behandelen. Handelen: Bij frustratie: Kalmeren laat de ander uitrazen, luister actief en verplaats je in de ander, toon begrip voor de emotie of situatie en stel vragen, want denken maakt mensen rustiger. Bij instrumentele agressie: Confronteren praat in de ik-vorm Stap 1: Verzoek de ander op te houden met het ongewenste gedrag en benoem het effect dat het gedrag op jou heeft. ( Ik zie dat u, ik vind dat en ik wil u vragen daarmee op te houden ) Stap 2: Draag de ander op te stoppen met het gedrag en geef consequenties aan. ( Ik wil dat u stopt, anders ben ik genoodzaakt om.. het gesprek te eindigen; u te verzoeken de school te verlaten; u te laten verwijderen uit de school. Stap 3: De in stap 2 genoemde consequenties uitvoeren. (bijv. Ik beëindig nu het gesprek ) Versie Pagina 7

8 Afronden: Geef aan dat het gesprek is afgelopen. Herhaal de gemaakte afspraken. Stuur fysiek door hand geven en opstaan/weglopen. Is het gesprek niet goed verlopen en schat je in dat een vervolggesprek eveneens moeilijkheden kan opleveren, stel dan voor dat een tweede persoon (eventueel iemand van de schoolleiding) erbij aanwezig zal zijn om te bemiddelen. Ga je het vervolggesprek alleen aan, zorg er dan voor dat er een zo open mogelijke verbinding is naar andere aanwezigen op school. Bewaar fysieke afstand, voorkom escalatie door het van te voren aankondigen van (bovengenoemde) sancties. Probeer een winnaar/verliezer situatie te voorkomen en blijf baas over de eigen emoties. Las tijdig time-outs in om het tempo van een escalerend gesprek af te remmen en hervat daarna het gesprek rustig. Blijf ook nu alle eerder in dit hoofdstuk genoemde punten volgen. Versie Pagina 8

9 5 Taken en verantwoordelijkheden: Het bevoegd gezag (SIKO): Formuleert een protocol agressie en geweld als onderdeel van het veiligheidsbeleid (ARBO) en zorgt ervoor dat dit een actueel document is. steunt de schoolleiding bij de uitvoering van het protocol. Ziet toe op een juiste toepassing van het protocol. neemt actie, waar nodig, ter bescherming van alle medewerkers. De schoolleiding van de Vlinder: Meldt direct gevallen van grensoverschrijdend gedrag bij het bevoegd gezag. Zorgt voor een uitwerking van het protocol tegen grensoverschrijdend gedrag op schoolniveau, passend in het veiligheidsbeleid (ARBO)van de school. Coördineert bij de uitvoering van het protocol. Springt in bij een collega in nood. Vangt de medewerkers op die met grensoverschrijdend gedrag te maken hebben gehad. Voert vervolggesprekken met betrokkenen (zowel agressor als slachtoffer), eventueel i.s.m. de vertrouwenspersoon. Treft maatregelen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen dan wel op te lossen. Agendeert regelmatig het onderwerp omgangsprotocol op de teamvergadering. Heeft contact met bevoegd gezag en politie in voorkomende gevallen. Registreert meldingen van grensoverschrijdend gedrag door gebruik te maken van het in de bijlage toegevoegde formulier. Informeert andere teamleden en waar nodig (ernst situatie, plek van plaatsvinden incident,betrokkenheid ouders, getuigen) andere ouders. Als de zaak bijv. buiten school heeft plaatsgevonden, er pers/media aandacht is of derden getuigen zijn is berichtgeving aan derden belangrijk. Iedere medewerker: Is op de hoogte van het omgangsprotocol en draagt bij aan de juiste uitvoering ervan. Maakt melding bij de schoolleiding van grensoverschrijdend gedrag in de school. Springt in bij een collega in nood. Zorgt mede voor de opvang van collega s die met grensoverschrijdend gedrag te maken hebben (gehad). Geeft de ervaringen door wanneer dit besproken wordt in de teamvergadering. Brengt eventuele suggesties in ter verbetering van het protocol. Voert in overleg met de schoolleiding een gesprek(je) met de groep wanneer kinderen (die onder de verantwoordelijkheid van de werknemer vallen) iets van het incident hebben meegekregen Vertrouwenspersoon (zie website): Zie bovenstaande punten. Voert vervolggesprekken met de medewerker(s) die met grensoverschrijdend gedrag te maken hebben gehad Versie Pagina 9

10 6 Acties tegen de overtreder Binnen 48 uur wordt er vanuit de schoolleiding een reactie gegeven naar degene die ongewenst gedrag heeft vertoont naar een van de medewerkers. Als dat veilig kan, neemt de schoolleiding contact op met de overtreder om zijn/haar kant van het verhaal te horen. Zo mogelijk wordt geprobeerd via een bemiddelingsgesprek (al dan niet met een mediator) weer tot een werkbare oplossing te komen. Er worden afspraken gemaakt om herhaling te voorkomen. Zie onderstaande maatregelen. Mogelijke maatregelen bij herhaling : op schelden, discriminerende taal of schreeuwen wordt u aangesproken; bij herhaling wordt u niet verder te woord gestaan; bedreiging van medewerkers tolereren we niet; u wordt niet verder te woord gestaan en u wordt verzocht de school te verlaten. Indien bij een volgende keer bedreiging van medewerkers wordt herhaald zal u de toegang tot de school worden ontzegd; andere ouders/bezoekers lastigvallen is niet toegestaan; u zult worden verzocht de school te verlaten; bij gooien van voorwerpen of het aanrichten van vernielingen, doen wij aangifte bij de politie; de kosten voor het herstellen van de vernielde zaken worden op u verhaald; de toegang wordt u ontzegd; bij handtastelijkheden en lichamelijk geweld schakelen wij de politie in; u wordt verzocht de school te verlaten en tegen u wordt een proces-verbaal opgemaakt; de toegang tot de school wordt u ontzegd; huisdieren, (uitgezonderd blindengeleidehonden) mogen niet in de school; met een huisdier wordt u niet te woord gestaan; bezit van slag-, steek- of vuurwapen in de school is verboden; u wordt niet te woord gestaan en u wordt verzocht het gebouw te verlaten; roken, spuiten of snuiven of alcoholgebruik in de school is verboden; in dat geval laten wij u verwijderen uit de school. Vanuit de schoolleiding wordt het (laten) doen van aangifte bij de politie gestimuleerd als er sprake is van strafbare feiten (zie bijlage 3). De ontstane schade wordt verhaald op de dader. Versie Pagina 10

11 7 Opvang en nazorg De impact van agressie en geweld op een individuele medewerker hangt af van veel factoren. Bijvoorbeeld eerdere incidenten, de ernst van het voorval of hoe de medewerker op dat moment in zijn vel zit. Ook op het eerste gezicht lichtere incidenten kunnen een flinke impact hebben. Het is niet altijd nodig de betrokken werknemer(s) direct onder medische begeleiding te stellen. Wel is het raadzaam hierover met deskundigen in contact te treden. Mensen hebben een groot natuurlijk zelfherstellend vermogen en zijn vaak goed in staat de schok zelf te boven te komen. Geef de werknemer(s) ondersteuning bij deze natuurlijke verwerking. Dat kan door het tonen van betrokkenheid door leidinggevende en collega s. Natuurlijk psychisch herstel vraagt ongeveer één tot drie maanden. Is dit niet het geval, dan is het zinvol om een traumadeskundige in te schakelen. Bij ernstige voorvallen is het aan te bevelen direct een traumadeskundige in te schakelen. Opvang Direct na een incident wordt de veiligheid hersteld en de betrokken medewerker(s) gesteund. De leidinggevende is hiervoor verantwoordelijk. Procedure eerste opvang: Werknemer registreert het incident in het registratiesysteem. Leidinggevende en werknemer treden zo snel mogelijk in gesprek over het incident. Leidinggevende streeft ernaar dat de werkvloer niet onderbezet raakt bij de opvang van de betrokkene(n). Leidinggevende zorgt voor herstel van de veiligheid van betrokken werknemer(s), desnoods door de werknemer(s) naar huis te brengen. Indien nodig wordt de werknemer begeleid naar EHBO, arts of ziekenhuis. Bij zeer heftige gebeurtenissen wordt de traumaopvang gestart. Zorg voor een briefing van betrokken partijen. Ga na of ook andere partijen moeten worden geïnformeerd. Voorkom dat verhalen in de organisatie gaan rondzingen. Bij een ernstig incident kunnen medewerkers zodanig uit balans zijn dat zij steun nodig hebben bij de registratie. De leidinggevende verwerkt dan het incident in het bijzijn van de medewerker(s) in het registratiesysteem. Reden is dat de leidinggevende kan doorvragen op relevante informatie en dat in de registratie verwerkt. Ander voordeel is dat de leidinggevende wordt gedwongen onmiddellijk kennis te nemen van het incident en kan inschatten of registratie niet beter op een later tijdstip kan worden afgedaan in verband met de impact van het incident op de betrokkene. Het beeld van een incident kan bij sterke emotionele beleving binnen de eerste 72 uur een vervormd beeld geven van de werkelijkheid. De registratie moet dan later worden herzien. Binnen 72 uur: de nazorg De psychische nasleep van een incident duurt ongeveer een tot zes weken. Daarna kan iemand weer redelijk functioneren, zonder dat de gebeurtenissen constant op de voorgrond Versie Pagina 11

12 staan. Het is belangrijk om de medewerkers gedurende die periode te ondersteunen. Dat is op de eerste plaats een taak van de leidinggevende. Traject met leidinggevende De leidinggevende volgt gedurende een periode van drie maanden het herstelproces van de medewerker(s) en signaleert knelpunten in het herstel. Als de medewerker dit wenst, kan de leidinggevende ook nazorg verlenen. De nazorg bestaat uit maximaal drie gesprekken. Het eerste gesprek vindt binnen 72 uur na het incident plaats. Tijdens deze gesprekken komen globaal de volgende onderwerpen aan de orde: Het incident reconstrueren en vragen wat er gebeurd is. Voorlichting geven over het verwerkingsproces. Vragen hoe het thuis gaat. De mogelijke steun uit de eigen omgeving bespreken. Informeren naar reacties uit de omgeving. De manier waarop de betrokkene het voorval verwerkt bespreken. Traject met vertrouwenspersoon Indien de medewerker dit wenst, kan de nazorg worden uitgevoerd door een onafhankelijke persoon. In dat geval kan het slachtoffer een beroep doen op de vertrouwenspersoon. Traject met arbodeskundige/bedrijfsarts Deze geeft adviezen over het verbeteren van arbeidsomstandigheden en een zorgvuldige begeleiding van zieke werknemers. Indien nodig, verwijst de arbodeskundige door naar de bedrijfsarts. Traject met traumadeskundige Specialistische traumahulp wordt ingeschakeld na een diagnose door de bedrijfsarts. Medewerkers kunnen een dergelijke diagnose aanvragen op eigen initiatief, op advies van de leidinggevende of op advies van de vertrouwenspersoon. Versie Pagina 12

13 8 Registratie Na het plaatsvinden van een incident vinden de volgende stappen plaats: Stap 1 Het incident wordt door de medewerker gemeld bij de directie. Bij afwezigheid van de directie wordt de melding gedaan bij een bouwcoördinator. Deze licht nog dezelfde dag de directie in. Stap 2 Het slachtoffer vult in aanwezigheid van de directie of bouwcoördinator het Formulier registratie ongewenst gedrag in. Dit formulier valt onder beheer van de directie. Stap 3 In overleg met de directie (en eventueel SIKO) wordt besloten of en in hoeverre Er contact opgenomen wordt met de agressor. Er aangifte wordt gedaan bij de politie. De agressor door de directie wordt uitgenodigd voor een gesprek, eventueel in het bijzijn van het slachtoffer. Er een andere actie nodig is. Versie Pagina 13

14 9 Bijlagen Bijlage 1: Blad 1(van 2) Formulier registratie ongewenst gedrag Datum melding:. Gemeld bij:.. Datum, locatie en tijdstip incident: Naam medewerker / slachtoffer: Naam veroorzaker agressie: Naam getuige(n): Soort agressie: O verbaal geweld O intimidatie of bedreiging O fysiek geweld (materiaalgericht) O fysiek geweld (persoonsgericht) O discriminatie O anders.... Gevolgen van het incident ja nee Is er sprake van letsel? O O Zo ja, welk letsel? Is er sprake van schade aan (persoonlijke) eigendommen van de werknemer? O O Zo ja, wat is de schade?. Aangifte bij politie O O Korte omschrijving van het incident (wie, wat, waar, waarom, wanneer, waarmee, hoe?) Acties: Versie Pagina 14

15 Blad 2 (van 2) tekening: Handtekening voor registratie: Medewerker / slachtoffer (naam) Schoolleiding (naam) Versie Pagina 15

16 Bijlage 2: Schema: Vormen van ongewenst gedrag en strafbaarheid Dader past verbaal geweld toe Strafbaar? Wanneer? Welk(e) feit(en)? Bedreigen (of dreigbrief) Ja Indien gedreigd wordt met: openlijk geweld (geweld in de openbaarheid door twee personen of meer) enig misdrijf waardoor de algemene veiligheid van personen en/of goederen of de verlening van diensten kan ontstaan verkrachting feitelijk aanranding van de eerbaarheid enig misdrijf tegen het leven gericht gijzeling zware mishandeling brandstichting terrorisme Art 285 sr (bedreiging) Beledigen Ja Indien: openbaar mondeling bij geschrift/afbeelding in tegenwoordigheid slachtoffer mondeling of door feitelijkheden door toe/aangeboden geschrift/afbeelding Art 266/267 sr (belediging) Schelden/ schreeuwen omstandigheden Als het een belediging of bedreiging betreft Artikelen 266, 267 en 285 sr Vernederen omstandig - heden Als het een belediging betreft Artikelen 266, 267 Sr Treiteren/ pesten omstandig - heden Als het een belediging betreft Als het stalkingachtige vormen aanneemt: gericht op de persoon van de werknemer Artikelen 266, 267 Sr Artikel 285b Sr (belaging, stalking) Dwingend gedrag Chanteren omstandig - heden omstandig - heden Indien het leidt tot dwang om een ambtshandeling door een ambtenaar te volvoeren of na te laten tegen nietambtenaren Indien het leidt tot dwang om een ambtshandeling te volvoeren of na te laten diens persoonlijke levenssfeer wordt daarbij stelselmatig beïnvloed houdt gedurende langere periode aan Dader past fysiek geweld toe heeft het oogmerk om werknemer bang te maken, wat van werknemer gedaan te krijgen of werknemer te beletten iets te doen Strafbaar? Wanneer? Art 179 sr Art 284 sr (dwang) Eventueel art 179 sr (ambtsdwang) Art 179 sr (ambtsdwang) Art 317 sr (afpersing) Art 318 sr (afdreiging) Welk(e) feit(en)? Duwen, trekken, vastgrijpen omstandigheden Als het gedrag pijn doet of letsel teweeg brengt Als het gebeurt om aangever bang te maken Art 300 sr (mishandeling) Art 285 sr Slaan Ja Mits het pijn doet of letsel teweeg brengt Art 300 sr Schoppen Ja Mits het pijn doet of letsel teweeg brengt Art 300 sr Spugen Ja Mits gericht wordt gespuugd Art 266, 267 sr Verwonden Ja Mits het opzettelijk gebeurt Art 300 sr Versie Pagina 16

17 Fysiek hinderen (bv. de weg versperren) omstandigheden Indien het verzet tegen een (actieve) ambtsverrichting betreft (wederspannigheid) In geval van niet weggaan ondanks vordering Art 180 sr (wederspannigheid) Evt. de plaatselijke verordeningen Art 138 sr (lokaal/ huisvredebreuk Gooien met voorwerpen (bv. meubilair of stenen) omstandigheden Indien gericht tegen slachtoffer, evt. bedreiging of poging zware mishandeling/doodslag Als door het gooien een ambtsverrichting wordt afgedwongen kan dit ambtsdwang opleveren Indien verstoring openbare orde evt. openlijk geweld. Als de voorwerpen beschadigd raken kan dit vernieling opleveren (benadeelde is de eigenaar) Art 285 sr (bedreiging) Art 302, 287 jo 45 sr Art 179 sr Art 141 sr Art 350 sr (vernieling) Vernielen van voorwerpen Ja Gewone voorwerpen Indien het water- of gas- of rioolwerken o.i.d. betreft of Indien elektriciteitswerken i.g.v. brandstichting i.g.v. telecommunicatiewerken i.g.v. werken t.b.v. openbaar verkeer of luchtverkeer i.g.v een gebouw Art 350 sr Art 161 Sr Art 161 bis ev Art sr Art 161 quinies ev Art , sr Art sr Stalken Ja Indien het wederrechtelijk en stelselmatig gebeurt en de persoonlijke levenssfeer in het geding is Art 285 b sr Verkrachting Ja Art 242 sr Overig Strafbaar? Wanneer? Welk(e) feit(en)? Diefstal eigendom Ja Art 310 sr ev Roofoverval Ja Art 312 sr ev Bommelding Ja Art 142a lid 2 Seksuele chantage omstandigheden Indien bedreigend met b.v. verkrachting i.g.v. verkrachting i.g.v. ontuchtige handelingen Art 285 sr Art 242 sr Art 246 sr Aanranding, betasting, knijpen e.d. Ja Indien het ontuchtige handelingen betreft Art 246 sr Discriminatie naar sekse omstandigheden Indien beledigend Art 266/267 sr Discriminatie naar huidskleur Ja Indien beledigend Art 137c Sr Discriminatie naar geloofsovertuiging Discriminatie naar seksuele geaardheid of voorkeur Ja Indien beledigend Art 137c Sr Evt: art 147 sr Ja Indien beledigend Art 137c Sr Discriminatie naar leeftijd omstandigheden Indien beledigend Art 266/267 sr Versie Pagina 17

STAPPENPLAN AGRESSIE-INCIDENT LEIDINGGEVENDE

STAPPENPLAN AGRESSIE-INCIDENT LEIDINGGEVENDE STAPPENPLAN AGRESSIE-INCIDENT LEIDINGGEVENDE Als een van je medewerkers slachtoffer is geworden van een agressie-incident, moet je twee dingen doen. 1. Opvang van de medewerker Zorg voor directe opvang

Nadere informatie

Toolboxmeeting Agressie & Geweld

Toolboxmeeting Agressie & Geweld Agressie en geweld, seksuele intimidatie en pesten op het werk vormen een aanzienlijk probleem. Uit onderzoek blijkt dat het ziekteverzuim onder slachtoffers van seksuele intimidatie en agressie en geweld

Nadere informatie

Aangifte? Gewoon doen! Geweld tegen werknemers met een publieke taak. Een stappenplan voor aangiftebeleid. Helpt u uw werknemer bij deze beslissing?

Aangifte? Gewoon doen! Geweld tegen werknemers met een publieke taak. Een stappenplan voor aangiftebeleid. Helpt u uw werknemer bij deze beslissing? Aangifte? Gewoon doen! Geweld tegen werknemers met een publieke taak. Een stappenplan voor aangiftebeleid. Helpt u uw werknemer bij deze beslissing? Aangifte? Gewoon doen! We zijn het er allemaal over

Nadere informatie

Aangifte? Gewoon doen! Een stappenplan voor aangiftebeleid

Aangifte? Gewoon doen! Een stappenplan voor aangiftebeleid Aangifte? Gewoon doen! Een stappenplan voor aangiftebeleid Aangifte? Gewoon doen! Een stappenplan voor aangiftebeleid Aangifte? Gewoon doen! We zijn het er allemaal over eens: agressie en geweld tegen

Nadere informatie

d. Noteer de 7 W s voor eventuele aangifte bij de politie. Zie bijlage 2.

d. Noteer de 7 W s voor eventuele aangifte bij de politie. Zie bijlage 2. Doel: Het creëren van een veilige werkomgeving. Onder agressie verstaan wij elke vorm van ongewenst gedrag zowel verbaal als ook fysiek. Zie bijlage 1. Handelwijze bij telefonisch ongewenst gedrag: 1.

Nadere informatie

Melding ongewenst gedrag

Melding ongewenst gedrag Melding ongewenst gedrag Wat zijn agressie en geweld? De definitie van agressie en geweld, zoals die door Veilige Publieke Taak gehanteerd wordt, luidt: Het welbewust verbaal uiten, gebruiken van fysieke

Nadere informatie

Meldingsformulier agressie en geweld

Meldingsformulier agressie en geweld Meldingsformulier agressie en geweld Naam melder: G. Vogelaar, leerlingbegeleider Naam slachtoffer: Naam dader: Datum melding: 30 november 2010 School:Hanze College Klas: School:Hanze College Datum voorval:

Nadere informatie

Gedragsregels - voor patiënten en bezoekers

Gedragsregels - voor patiënten en bezoekers Gedragsregels - voor patiënten en bezoekers De Sint Maartenskliniek verwacht van u dat u zich gedraagt als gast en dat u respectvol en vriendelijk met elkaar omgaat. Behandel de ander zoals u zelf behandeld

Nadere informatie

Vragenlijst monitor VPT Provincie Zeeland. Nulme&ng

Vragenlijst monitor VPT Provincie Zeeland. Nulme&ng Vragenlijst monitor VPT Provincie Zeeland Nulme&ng Nulme7ng. In het landelijk programma Veilige Publieke Taak worden er door het ministerie van Binnenlandse Zaken acht maatregelen genoemd die belangrijk

Nadere informatie

Protocol Agressie, Geweld en Diefstal RK Bs De Duinsprong

Protocol Agressie, Geweld en Diefstal RK Bs De Duinsprong Protocol Agressie, Geweld en Diefstal RK Bs De Duinsprong Agressie En Geweld... 2 Richtlijn... 2 Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid... 3 Stappenplan bij agressief gedrag van:... 3 De medewerker...

Nadere informatie

Agressieprotocol«1» 1. Vooraf

Agressieprotocol«1» 1. Vooraf Agressieprotocol«1» 1. Vooraf 1.1. Definities Onder agressie wordt verstaan het gehele scala van voorvallen of situaties waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen

Nadere informatie

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie.

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie. Pagina 1 van 7 2.2.10. PROTOCOL PREVENTIE MACHTSMISBRUIK Bron:: JGZ protocol PMM - concept 4 GGD Hart voor Brabant Moet iedereen het weten? Draaiboek bij crisissituaties seksuele intimidatie in het primair

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Protocol veilig klimaat

Protocol veilig klimaat Protocol veilig klimaat Onze school wil een veilige school zijn voor iedereen. Kernwoorden hierbij zijn respect voor en acceptatie van elkaar. Een goede samenwerking tussen personeel, ouders/verzorgers

Nadere informatie

Wat te doen als een leerling verbaal agressief of handtastelijk wordt tegen een leerkracht?

Wat te doen als een leerling verbaal agressief of handtastelijk wordt tegen een leerkracht? Inleiding: De school dient aandacht te schenken aan en beleid te ontwikkelen op het gebied van veiligheid tegen agressie en geweld op school. Dit moet resulteren in een plan welk bedoeld is om de veiligheid

Nadere informatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Sint Clemensschool School

Nadere informatie

STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO

STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS HENGELO OV. PROTOCOL AGRESSIE EN GEWELD (TUSSEN OUDERS EN SCHOOL) Indien er sprake is van een calamiteit in de zin van geweld op school kan het

Nadere informatie

Omgaan met ongewenst gedrag in de thuiszorg

Omgaan met ongewenst gedrag in de thuiszorg Inleiding: Ongewenst gedrag, zoals in dit document beschreven wordt, is een veel voorkomend verschijnsel geworden in onze samenleving. Het veroorzaakt in het algemeen gevoelens van onveiligheid en machteloosheid.

Nadere informatie

Eigen Regie Friesland

Eigen Regie Friesland Protocol Agressie en Geweld Belang van dit protocol. Medewerkers van Eigen Regie Friesland kunnen doordat zij werken met een kwetsbare doelgroep in aanraking komen met gevoelens van onmacht welke bij deelnemers

Nadere informatie

Protocol Hulp aan leerling en personeel

Protocol Hulp aan leerling en personeel Protocol Hulp aan leerling en personeel IV PROTOCOL Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen de school (Dit protocol is gebaseerd op het beleidsplan in bijlage I) Hieronder

Nadere informatie

GEDRAGSCODE AGRESSIE, GEWELD EN SEKSUELE INTIMIDATIE

GEDRAGSCODE AGRESSIE, GEWELD EN SEKSUELE INTIMIDATIE GEDRAGSCODE AGRESSIE, GEWELD EN SEKSUELE INTIMIDATIE Wat te doen op scholen bij incidenten waarbij agressie een rol speelt? Aanleiding In de afgelopen jaren hebben zich diverse incidenten voorgedaan op

Nadere informatie

Agressieprotocol. Hoofddorp, 7 juni 2017 Vastgesteld door de OR: 2 mei 2017 Jolanda de Jong

Agressieprotocol. Hoofddorp, 7 juni 2017 Vastgesteld door de OR: 2 mei 2017 Jolanda de Jong Agressieprotocol Hoofddorp, 7 juni 2017 Vastgesteld door de OR: 2 mei 2017 Jolanda de Jong Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 4 3. Agressie en geweld Arbowet (art. 1 lid 3 sub f) 5 4. Protocol 6 4.1

Nadere informatie

Zelfbewust, begripvol en met respect

Zelfbewust, begripvol en met respect Zelfbewust, begripvol en met respect Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld, codes en protocollen. 1 Inhoud Inleiding.3 Gedragscode werknemers Loket... 4 Protocol voor Agressie en Geweld...

Nadere informatie

Peter Peerdeman senior adviseur. 11 november 2015

Peter Peerdeman senior adviseur. 11 november 2015 Peter Peerdeman senior adviseur 11 november 2015 Workshop eigen veiligheid Wat is VPT EVPT Waar praten we over Gezamenlijk belang 8 maatregelen Normstellen aangifte Factsheets Bronnen / links Stel gerust

Nadere informatie

Aangifte doen? Zo doe je het goed en veilig.

Aangifte doen? Zo doe je het goed en veilig. Aangifte doen? Zo doe je het goed en veilig. Stappenplan aangifte doen voor medewerkers in de zorg Inleiding Het is belangrijk dat binnen een zorginstelling bij strafbare feiten altijd aangifte wordt gedaan

Nadere informatie

Zelfbewust, begripvol en met respect

Zelfbewust, begripvol en met respect Zelfbewust, begripvol en met respect Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld, codes en protocollen. 1 Inhoud Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Gedragscode werknemers LOC@... 6 Protocol voor Agressie

Nadere informatie

De enquête kan op details verschillen per sector. Ook kan de nummering van de vragen soms wat afwijken van de tabellen bijlage.

De enquête kan op details verschillen per sector. Ook kan de nummering van de vragen soms wat afwijken van de tabellen bijlage. Bijlage bij Aard en omvang van ongewenst gedrag tegen werknemers met een publieke taak. Een vervolgonderzoek IVA: Tilburg, 2009. www.veiligepublieketaak.nl De enquête kan op details verschillen per sector.

Nadere informatie

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Visie schoolveiligheidsplan Montessorischool Elzeneind Doelstelling beleidsplan Preventief beleid Curatief beleid Registratie

Nadere informatie

PROCEDURE M.B.T. HET HANDELEN TEGEN AGRESSIE EN GEWELD. 1. Inleiding Deze procedure is een onderdeel van het ARBO-beleid van het Esdal College.

PROCEDURE M.B.T. HET HANDELEN TEGEN AGRESSIE EN GEWELD. 1. Inleiding Deze procedure is een onderdeel van het ARBO-beleid van het Esdal College. PROCEDURE M.B.T. HET HANDELEN TEGEN AGRESSIE EN GEWELD 1. Inleiding Deze procedure is een onderdeel van het ARBO-beleid van het Esdal College. Het Esdal College is een veilige school. Dit betekent dat

Nadere informatie

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Inleiding. IKC De Regenboog Gedragsprotocol 1

Inleiding. IKC De Regenboog Gedragsprotocol 1 Inleiding Gedragsregels geven duidelijkheid aan alle betrokkenen, welk gedrag op school op prijs wordt gesteld en welke niet. De gedragsregels die we met elkaar hebben besproken over agressie en geweld,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: 1. Voorwoord 2 3. Wat verstaan wij onder agressie 3 4. Agressiebeleid: 4 Bijlage I; Introductiebrief 5

INHOUDSOPGAVE: 1. Voorwoord 2 3. Wat verstaan wij onder agressie 3 4. Agressiebeleid: 4 Bijlage I; Introductiebrief 5 Agressieprotocol Omnia Wonen INHOUDSOPGAVE: Hfd.stuk Paginanr. 1. Voorwoord 2 3. Wat verstaan wij onder agressie 3 4. Agressiebeleid: 4 Bijlage I; Introductiebrief 5 2 1. VOORWOORD Van tijd tot tijd is

Nadere informatie

Protocol Sociale Veiligheid. Onderwerp: agressie & geweld

Protocol Sociale Veiligheid. Onderwerp: agressie & geweld Versie 2010-11-29 Protocol Sociale Veiligheid Onderwerp: agressie & geweld Aanvullend op het handboek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op 2 maart 2010 is het Handboek agressie en

Nadere informatie

Algemene huisregels Rijnstate

Algemene huisregels Rijnstate Algemene huisregels Rijnstate Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Inleiding Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt in ons ziekenhuis. Een prettige omgeving

Nadere informatie

GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers

GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers de regels, de toelichting, de actie bij overtreding juni 2010 Bergen op Zoom, juni 2010 Het Lievensberg ziekenhuis wil graag een gastvrij ziekenhuis voor zijn patiënten

Nadere informatie

6.13 Agressieprotocol Versiedatum Juli 2013 Vervaldatum/revisiedatum Juli 2014. Goedgekeurd Directeur/Adjunct-directeur

6.13 Agressieprotocol Versiedatum Juli 2013 Vervaldatum/revisiedatum Juli 2014. Goedgekeurd Directeur/Adjunct-directeur 6.13 Agressieprotocol Versiedatum Juli 2013 Vervaldatum/revisiedatum Juli 2014 Status MR Eigenaar Goedgekeurd Goedgekeurd Directeur/Adjunct-directeur 1 Inhoud Algemeen -context-... 3 1. Inleiding... 4

Nadere informatie

WAT IS GRENS OVERSCHRIJDEND GEDRAG? Veiligheid van leerlingen, vrijwilligers en instructeurs/instructrices is een

WAT IS GRENS OVERSCHRIJDEND GEDRAG? Veiligheid van leerlingen, vrijwilligers en instructeurs/instructrices is een WAT IS GRENS OVERSCHRIJDEND GEDRAG? Veiligheid van leerlingen, vrijwilligers en instructeurs/instructrices is een basisvoorwaarde om prettig met elkaar om te kunnen gaan, te kunnen zwemmen, zwemles te

Nadere informatie

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR OUDERS/VERZORGERS*

GEDRAGSCODE VOOR OUDERS/VERZORGERS* GEDRAGSCODE VOOR OUDERS/VERZORGERS* Een school kan niet zonder afspraken. Leerlingen, ouders en personeel zijn gebaat bij goede samenwerking. Daarvoor zijn duidelijke regels nodig. Daarom hebben wij een

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Budovereniging Asahi Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Doel van aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon 2 3 Taken en bevoegdheden van

Nadere informatie

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Op de Lidwinaschool gelden algemene gedragsregels voor leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en andere medewerkers. Die staan beschreven in een gedragscode.

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon

Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon TV Beekhuizen Sabine Gobardhan 06-41 37 47 14 vertrouwenspersoon@tvbeekhuizen.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel van aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon

Nadere informatie

Melding incidenten op school protocol + formulier

Melding incidenten op school protocol + formulier Wettelijke basis: Artikel 3 Arbowet. Relatie met overige documenten: - Schoolregels; - Gedragregels; - Arbo-beleidsplan; - Pestprotocol; - Klachtenprocedure. Begripsomschrijving Volgens Van Dale is een

Nadere informatie

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg Volleybalvereniging Woudenberg Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon 1 1 Inleiding Binnen de Volleybalvereniging Woudenberg vinden we dat we met respect met elkaar moeten omgaan. Stelregel is:

Nadere informatie

Zelfbewust, begripvol en met respect

Zelfbewust, begripvol en met respect Zelfbewust, begripvol en met respect Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld, codes en protocollen. 1 Inhoud Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Gedragscode werknemers OZHW... 6 Protocol voor Agressie

Nadere informatie

Pestprotocol BS de Kersenboom

Pestprotocol BS de Kersenboom Pestprotocol BS de Kersenboom Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

In deze factsheet worden vier vormen van agressie en de daarbij behorende acties door personeel uitgewerkt:

In deze factsheet worden vier vormen van agressie en de daarbij behorende acties door personeel uitgewerkt: Agressie overzicht In deze factsheet worden vier vormen van agressie en de daarbij behorende acties door personeel uitgewerkt: Verbale agressie Bedreiging Fysieke agressie en geweld Opschaling personeel

Nadere informatie

TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE)

TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE) TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE) Inhoud Algemeen 2 Seksuele intimidatie 4 Agressie en

Nadere informatie

Gedragscode. Toepassing door:

Gedragscode. Toepassing door: Parochiebureau: Dorpsstraat 26 2712 AL Zoetermeer Telefoon: 079 316 30 Gedragscode Toepassing door: alle beroepskrachten, vrijwilligers en stagiaires die werkzaamheden en activiteiten verrichten binnen

Nadere informatie

Omgaan met emotioneel en agressief gedrag

Omgaan met emotioneel en agressief gedrag Omgaan met emotioneel en agressief gedrag RadarVertige training & opleiding Emotie mag, agressie niet! Dit boekje bevat informatie, tips en aandachtspunten uit de training Omgaan met emotioneel en/of agressief

Nadere informatie

Gedragsprotocol obs. de Duizendpoot

Gedragsprotocol obs. de Duizendpoot Gedragsprotocol obs. de Duizendpoot Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kapstokregels... 4 Overige afspraken... 6 Gevolgen van het niet houden aan afspraken... 6 STOP-methode... 7 Opvangprotocol personeelsleden

Nadere informatie

De gedragscode voor patiënten/cliënten, bezoekers, klanten en derden

De gedragscode voor patiënten/cliënten, bezoekers, klanten en derden De gedragscode voor patiënten/cliënten, bezoekers, klanten en derden In het onderstaande kader staan de gedragsregels in het kort samengevat en omschreven. Op de volgende pagina s staan de regels een voor

Nadere informatie

Dit PESTPROTOCOL heeft als doel:

Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar Jeugd gezond heids zorg 0-19 jaar Ongewenst gedrag binnen het onderwijs Meldingsregeling Vertrouwenspersoon Inleiding Meldingen van machtsmisbruik Soms is er sprake van meldingen over een vorm van machtsmisbruik

Nadere informatie

Protocol tegen agressie, geweld, discriminatie en ongewenst seksueel gedrag

Protocol tegen agressie, geweld, discriminatie en ongewenst seksueel gedrag Protocol tegen agressie, geweld, discriminatie en ongewenst seksueel gedrag Inleiding Elke school dient te beschikken over een protocol met betrekking tot Agressie en Geweld. Voor iedereen, betrokken bij

Nadere informatie

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten.

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten. Protocol pesten 1 Voorwoord Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Taak/ functiebeschrijving vertrouwenspersoon versie 01 datum 22-01-2016 Pagina 1 of 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel van aanstelling

Nadere informatie

Omgang- en gedragsprotocol De Parkenschool

Omgang- en gedragsprotocol De Parkenschool Omgang- en gedragsprotocol De Parkenschool Inleiding Voor u ligt het omgangsprotocol van onze school. Hierin staat hoe we vinden dat we met elkaar om moeten gaan. De Parkenschool is een school waar leerkrachten,

Nadere informatie

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol.

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol. PESTPROTOCOL Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen,

Nadere informatie

Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag

Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Hoe werken wij aan een positief klimaat 3. Wat verstaan wij onder ongewenst gedrag 4. Wat doen leerkrachten bij ongewenst gedrag

Nadere informatie

Gedragsprotocol Omnisport2b versie: 01/09/2012

Gedragsprotocol Omnisport2b versie: 01/09/2012 Gedragsprotocol Omnisport2b versie: 01/09/2012 Gedragsprotocol, betreffende leden, instructeurs(trices), vrijwilligers en ouders/verzorgers van leden van sportvereniging Omnisport2b We gaan ervan uit dat

Nadere informatie

Protocol omgangsvormen klanten

Protocol omgangsvormen klanten Inleiding Agressief gedrag in de vorm van intimidatie en fysiek geweld is een veel voorkomend verschijnsel geworden in onze samenleving. Vanuit het oogpunt van de Arbowet heeft Patrimonium als werkgever

Nadere informatie

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland)

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) R.K. Basisschool Sint Jan Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot goede leerprestaties.

Nadere informatie

PESTPROTOCOL DE BOOG. Koudenhovenseweg Zuid 202 5641 AC Eindhoven T: 040-2811760 E: deboog@skpo.nl

PESTPROTOCOL DE BOOG. Koudenhovenseweg Zuid 202 5641 AC Eindhoven T: 040-2811760 E: deboog@skpo.nl PESTPROTOCOL DE BOOG Pestprotocol De Boog Dit pestprotocol heeft als doel voor De Boog: Alle kinderen moeten zich op school veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels

Nadere informatie

Omdat wij veiligheid en respect voor elkaar zo belangrijk vinden

Omdat wij veiligheid en respect voor elkaar zo belangrijk vinden Omdat wij veiligheid en respect voor elkaar zo belangrijk vinden 1. Wij gaan heel zorgvuldig met elkaar om Alle geledingen binnen de school worden geacht respectvol met elkaar om te gaan. Als team hebben

Nadere informatie

Pestprotocol Basisschool De Zuidstroom

Pestprotocol Basisschool De Zuidstroom Dit pestprotocol heeft als doel: Pestprotocol Basisschool De Zuidstroom Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het team van

Nadere informatie

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail)

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail) Naam document: Schoolreglement Versie 4 Voorstel van AD d.d. 12-02-2009 (versie 3) Behandeling in directieoverleg d.d. 24-02-2009 (versie 3) Aangeboden aan GMR of MR: GMR Aangeboden d.d.: 10-03-2009 Gehele

Nadere informatie

Pestprotocol Prakticon

Pestprotocol Prakticon Pestprotocol Prakticon Pesten op school Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken.

Nadere informatie

1. Stappenplan bij vermoeden kindermishandeling door een beroepskracht

1. Stappenplan bij vermoeden kindermishandeling door een beroepskracht 1. Stappenplan bij vermoeden kindermishandeling door een beroepskracht [bron: Handleiding Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de branche kinderopvang]. Een beroepskracht moet in staat

Nadere informatie

B.N.M.H.C. Zwart- Wit. Vertrouwenspersoon. Functie- en taakomschrijving

B.N.M.H.C. Zwart- Wit. Vertrouwenspersoon. Functie- en taakomschrijving B.N.M.H.C. Zwart- Wit Vertrouwenspersoon Functie- en taakomschrijving Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doel van aanstelling van een vertrouwenspersoon... 2 3. Taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

Agressie, geweld en ongewenst gedrag

Agressie, geweld en ongewenst gedrag Agressie, geweld en ongewenst gedrag Inleiding Iedereen heeft belang bij een goede behandel- en leefsfeer. Voorwaarde voor een goede behandelsfeer is de bejegening. Revant heeft daarom een beleidsnotitie

Nadere informatie

Protocol Agressie 2015 Kindertuin Westzaan Zuideinde 22 1551 EJ Westzaan

Protocol Agressie 2015 Kindertuin Westzaan Zuideinde 22 1551 EJ Westzaan Protocol Agressie 2015 Kindertuin Westzaan Zuideinde 22 1551 EJ Westzaan 1 1. Inhoud Protocol agressie & geweld van de Kindertuin 1. Inhoud Protocol pagina 2 2. Inleiding en Aanleiding van dit protocol

Nadere informatie

Pestprotocol OBS Mathenesse Januari 2010

Pestprotocol OBS Mathenesse Januari 2010 Pestprotocol OBS Mathenesse Januari 2010 Doelstelling Alle leerlingen moeten zich in hun basisschoolperiode vrij en veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken

Nadere informatie

Pestprotocol Christelijk Gymnasium Utrecht Versie 15 oktober 2014

Pestprotocol Christelijk Gymnasium Utrecht Versie 15 oktober 2014 Pestprotocol Christelijk Gymnasium Utrecht Versie 15 oktober 2014 Het pestprotocol vormt de verklaring van de vertegenwoordiging van de school en de ouders waarin is vastgelegd dat we pestgedrag op school

Nadere informatie

Pestprotocol de Esdoorn

Pestprotocol de Esdoorn Pestprotocol de Esdoorn Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen November 2009 Door regels en

Nadere informatie

Pestprotocol obs De Meerwaarde

Pestprotocol obs De Meerwaarde 1 Pestprotocol obs De Meerwaarde Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken

Nadere informatie

Pestprotocol. De Triangel

Pestprotocol. De Triangel Pestprotocol De Triangel 1 Inleiding Pesten is een groot probleem, dat op alle scholen voorkomt. Ook op de Triangel krijgen we te maken met pestsituaties. In dit protocol staat beschreven wat wij doen

Nadere informatie

Protocol Ongewenste omgangsvormen

Protocol Ongewenste omgangsvormen Protocol Ongewenste omgangsvormen Thús Wonen, september 2016 20160915_RvC Pagina 1 van 8 Opgesteld door Irma van Beek, vertrouwenspersoon Inleiding Thús Wonen wil ongewenste omgangsvormen* zoals seksuele

Nadere informatie

Pestprotocol Jansenius de Vriesschool Juni 2011

Pestprotocol Jansenius de Vriesschool Juni 2011 Pestprotocol Jansenius de Vriesschool Juni 2011 Doelstelling Alle leerlingen moeten zich in hun basisschoolperiode vrij en veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels

Nadere informatie

Beleid ongewenste omgangsvormen VMCA (versie 16 december 2011 Sociaal Beleidsplan, hoofdstuk 14.14 t/m 14.17)

Beleid ongewenste omgangsvormen VMCA (versie 16 december 2011 Sociaal Beleidsplan, hoofdstuk 14.14 t/m 14.17) Beleid ongewenste omgangsvormen VMCA (versie 16 december 2011 Sociaal Beleidsplan, hoofdstuk 14.14 t/m 14.17) Bij de VMCA moet elke medewerker in een gezonde en veilige omgeving kunnen werken. De VMCA

Nadere informatie

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

PESTPROTOCOL (versie april 2014)

PESTPROTOCOL (versie april 2014) PESTPROTOCOL (versie april 2014) Op de Lispeltuut willen wij de kinderen een veilige leeromgeving bieden. Kinderen moeten zich op een prettige en positieve manier kunnen ontwikkelen. Een gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Protocol Omgaan met agressie. Stichting Woningbouw Slochteren

Protocol Omgaan met agressie. Stichting Woningbouw Slochteren Protocol Omgaan met agressie Stichting Woningbouw Slochteren September 2010 1. Inleiding Voor je ligt het protocol omgaan met agressie van de Stichting Woningbouw Slochteren. Dit protocol is een verlengde

Nadere informatie

Plagen mag wel, pesten niet. Wanneer is het nog plagen en wanneer wordt het pesten? Het is plagen wanneer:

Plagen mag wel, pesten niet. Wanneer is het nog plagen en wanneer wordt het pesten? Het is plagen wanneer: Pestprotocol Basisschool St. Martinus Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken

Nadere informatie

Tabel A: Wat is uw geslacht?

Tabel A: Wat is uw geslacht? Opmerking vooraf: het tabellenboek begint met een aantal alfabetisch genummerde tabellen die betrekking hebben op achtergrondvariabelen. Hierna volgen met cijfers genummerde tabellen. De nummering van

Nadere informatie

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef)

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jozef (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Jozefschool 1 Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot

Nadere informatie

Gedragscode Bernardusschool Den Haag

Gedragscode Bernardusschool Den Haag Gedragscode Bernardusschool Den Haag Ruychrocklaan 340 2597 EE Den Haag Wat is een gedragscode? Een belangrijk onderdeel van veiligheidsbeleid is het opstellen van regels voor het sociale verkeer op school.

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD. Pestprotocol obs de Bongerd

PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD. Pestprotocol obs de Bongerd PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD Pestprotocol obs de Bongerd Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem

Nadere informatie

GSR Protocol Melding, Klacht of Incident 2015

GSR Protocol Melding, Klacht of Incident 2015 GSR Melding, Klacht of Incident 2015 1. Op het moment dat een incident van welke aard dan ook heeft plaatsgevonden, dient de betrokkene (klager) dit te melden bij de manager onderwijs van de eigen afdeling.

Nadere informatie

OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest. PESTPROTOCOL De Vogels

OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest. PESTPROTOCOL De Vogels OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest PESTPROTOCOL De Vogels We willen graag dat alle kinderen op De Vogels zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen

Nadere informatie

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Anti-pestbeleid OBS De Schakel Dit ANTI-PESTBELEID heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken

Nadere informatie

PESTPROTOCOL DE SCHELP

PESTPROTOCOL DE SCHELP PESTPROTOCOL DE SCHELP Pestprotocol De Schelp Dit pestprotocol heeft als doel voor de De Schelp: Alle kinderen moeten zich op school veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door

Nadere informatie

1. We volgen het vastgestelde protocol n.a.v. het grensoverschrijdende gedrag

1. We volgen het vastgestelde protocol n.a.v. het grensoverschrijdende gedrag Protocol grensoverschrijdend gedrag Hoe gaan wij op CBS Marimba om met kinderen die grensoverschrijdend gedrag vertonen: Waarom hebben we op CBS Marimba een protocol grensoverschrijdend gedrag?: Als team

Nadere informatie

Pestprotocol OBS Prinses Marijke

Pestprotocol OBS Prinses Marijke Pestprotocol OBS Prinses Marijke Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

De piek van het pesten ligt tussen 10 en 14 jaar, maar ook in lagere en hogere groepen wordt gepest.

De piek van het pesten ligt tussen 10 en 14 jaar, maar ook in lagere en hogere groepen wordt gepest. PESTPROTOCOL Pesten komt helaas op iedere school voor> Het is een probleem dat we onder ogen zien en op onze school serieus aanpakken. De manier waarop dat gebeurt, wordt beschreven in dit protocol. Het

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen Versiebeheer: revisienummer datum omschrijving verandering 4-03-2013 Vaststelling in bestuursvergadering 4 maart 2013, met ingang van 1 maart 2013 Protocol ongewenste

Nadere informatie

Protocol sociale veiligheid

Protocol sociale veiligheid Protocol sociale veiligheid Dit protocol is opgesteld door teamleden van basisschool te Steenbergen. Mochten andere scholen dit document ter inspiratie willen raadplegen en hier zaken uit over willen nemen,

Nadere informatie

PROTOCOL BIJ (ZEER) ERNSTIGE INCIDENT(EN)

PROTOCOL BIJ (ZEER) ERNSTIGE INCIDENT(EN) O.B.S. Kallenkote Kallenkote 29 8345 HC Kallenkote tel: 0521-513709 E-mail: directie@obskallenkote.nl PROTOCOL BIJ (ZEER) ERNSTIGE INCIDENT(EN) Stappenplan bij (zeer) ernstige incident(en) door één of

Nadere informatie