vonnis Sector handel - en familierecht zaaknummer / rolnummer: KG ZA 09- (090 Vonnis in kort geding van 6 november 2009 in de zaak van

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vonnis Sector handel - en familierecht zaaknummer / rolnummer: 2757541 KG ZA 09- (090 Vonnis in kort geding van 6 november 2009 in de zaak van"

Transcriptie

1 vonnis RECHTBANK UTRECHT Sector handel - en familierecht zaaknummer / rolnummer: KG ZA 09- (090 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap ATOOMSTROOM B.V., gevestigd te Amsterdam, eiseres, advocaat: mr. H.P. Plas, tegen de stichting KENNISCENTRUM MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN, h.o.d.n. MVO NEDERLAND, gevestigd te Utrecht, gedaagde, advocaat: mr. C. Zwets loot. Partijen zullen hierna Atoomstroom en MVa Nederland genoemd worden. 1. De procedure l. I. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding - de mondelinge behandeling - de pleitnota van Atoomstroom - de pleitnota van MVa Nederland Ten slotte is vonnis bepaald. 2. De reiten 2.1. Atoomstroom is leverancier van door kernenergie opgewekte elektriciteit MVa Nederland is een kennis- en netwerkorganisatie die in 2004 is opgericht door het Ministerie van Economische Zaken met het doel bedrijven te stimuleren om maatschappelijk verantwoord te ondernemen In maart 2009 is Atoomstroom partner van MVa Nederland geworden.

2 Op 25 me i 2009 heeft MVO Nederland aan Atoomstroom een gestuurd, waarin zij bericht dat is besloten om vanaf 2009 een financiële bijdrage aan de partners te vragen. In de e-mai l staat voorts: "Over een paar weken zullen wij u verder informeren over de procedure en de betaling voor het partnerschap van MVO Nederland. Op dat moment kunt u besluiten ofu bereid bent om uw huidige partnerschap om te zetten in een betaald partnerschap, of dat u zich als partner van MVO Nederland wilt laten uitschrijven." 2.5. Op 22 juni 2009 heeft MVO Nederland wederom een aan Atoomstroom gestuurd, met - voor zover van belang - de volgende inhoud: "U blijft toch ook partner van MVO Nederland?" "Wij rekenen op uw blijvende betrokkenheid!" "Aanmeldprocedure U kunt u eenvoudig aanmelden door onderstaande link te volgen. Bij uw aanmelding vragen we u, om opnieuw uw gegevens achter te laten. Zo beschikken wij over de meest actuele informatie en kunnen wij u gerichter van dienst zijn. Wij vragen u ook het nieuwe manifest te onderschrijven. Dit manifest heeft o.a. als uitgangspunt dat bedrijven bij alle bedrijfsbeslissingen streven naar een zorgvuldige balans tussen people. planet en protil. Na uw aanmelding en acceptatie van de algemene voorwaarden ontvangt u een factuur. Uw partnerschap gaat in per I juli (... )." 2.6. Op I 0 juli 2009 heeft MVO Nederland nogmaals een aan Atoomstroom gestuurd met de volgende link: "Ja, ik blijf partner". Atoomstroom beeft zich vervolgens via de link aangemeld als partner Op 15 september 2009 heeft MVO Nederland aan Atoomstroom een gestuurd met ondermeer de volgende inhoud: "Hartelijk dank voor uw aanmelding. Wij waarderen het enonn dat u uw partnerschap heeft verlengd/heeft besloten om partner te worden van MVO Nederland en de intentie heeft uitgesproken om en actieve bijdrage te leveren aan de groei van MVO binnen uw eigen organisatie én daarbuiten. U ontvangt binnenkort van ons via een tàctuur. Zodra wij uw betaling hebben ontvangen, zullen wij u binnen twee weken het digitale infonnatiepakket toesturen. Vanaf dat moment bent u officieel partner van Mva Nederland." 2.8. Op 17 september 2009 heeft MVO Nederland aan Atoomstroom per bericht dat zij de aanvraag van Atoomstroom heeft bestudeerd en intern heeft besproken, en dat zij op basis daarvan heeft besloten de aanmelding voor een partnerschap van MVO Nederland niet te honoreren en geen overeenkomst voor partnerschap met Atoomstroom te sluiten Op 23 eptember 2009 heeft MVO Nederland een gestuurd aan Atoomstroom met de volgende inhoud:

3 275754/ KG ZA "Zoals net telefonisch besproken tuur Ik je hierbij onze uitsluitingscriteria toe op basis waarvan wij hebben besloten de aanvraag voor partnerschap van Atoomstroom niet te honoreren. Uitsluitingscriteria Partnerschap MVO Nederland MVO Nederland beoordeelt elke aanvraag voor partnerschap vooraf. Daarbij wordt gekeken ofhet bedrijf het man ifest en de algemene oorwaarden heeft ondertekend. Er wordt beoordeeld ofde partner niet in strijd handelt met het bepaalde in het manifest en of het bedrijf voldoet aan het partnerprotlel. Om dit te kunnen beoordelen hanteert MVO Nederland een aantal uitsluitingscriteria. Voor ondernemingen en organisaties gelden de volgende uitsluitingscriteria. Kernenergie:. Ondernemingen en organisaties die uitsluitend (of voor de meerderheid van hun bedrijfsactiviteiten) kernenergie opwekken, kerncentrales exploiteren of nucleaire producten verhandelen of distribueren.. Ondernemingen die als toeleverancier zich specifiek (of voor de meerderheid van hun bedrijfsactiviteiten) op deze sector richten." Op 25 september 2009 heeft MVO Nederland per aan Atoomstroom een factuur gestuurd met het onderwerp "Partnerbijdrage 2009". Atoomstroom heeft deze factuur op dezelfde dag voldaan. Eveneens diezelfde dag heeft MVO Nederland aan Atoomstroom per bericht dat de factuur ten onrechte was verzonden wegens een tijdelijk defect in het administratieve systeem. Tevens heeft MVO Nederland in de . onder verwijzing naar artikel 5.5 van de algemene voorwaarden het partnerschap per direct beëindigd. 2.1 I. De algemene oorwaarden luiden - voor zover hier van belang - als volgt: "Artikel 3 Aanbiedingen, tarieven en uitvoering van de Overeenkomst 3. 1 Alle aanbiedingen van MVO zijn vrijblijvend. Artikel S Duur en beëindiging van de Overeenkomst 5.2 Een Overeenkomst die IS aangegaan voor onbepaalde tijd kan door iedere partij worden opgezegd met inachtneming an een termijn van ten minste 2 kalendermaanden. (... ) 5.5 Indien Opdrachtgever in strijd handelt met het bepaalde in het Manifest. de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden is Opdrachtgever direct in verzuim. MVO Nederland is - onder voorbehoud van alle rechten die haar in dat geval toekomen - gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Een zelfde recht komt MVO Nederland toe in hel geval zij van mening is dat Opdrachtgever niet c.q. niet meer voldoet aan het partnerprotlel

4 4 6.2 Een opdrachtgever die uit hoofde van de Overeenkomst het logo Partner van MVO Nederland ontvangt, is gerechtigd gedurende de looptijd van de Overeenkomst dit logo in haar digitale uitingen te gebruiken, mits niet de indruk wordt gewekt dat het een keurmerk is. " In het manifest is onder meer als uitgangspunt opgenomen dat de partners bij alle bedrijfsbeslissingen streven naar een zorgvuldige balans tussen people, planet en profil Artikel 2.3 aanhef en onder a van de statuten van MVO Nederland luidt als volgt: "Tot de werkzaamheden van de stichting behoren evenwel niet: a. het zelfstandig beoordelen van ondernemingen op het voldoen aan (aspecten van) MVO." 3. Het geschil 3.1. Atoomstroom vordert - samengevat - te bevelen dat MVO Nederland de verplichtingen uit de overeenkomst met betrekking tot het partnerschap van Atoomstroom bu MVO Nederland naleeft totdat de overeenkomst door een rechtsgeldige opzegging is beëindigd, op straffe van een dwangsom van 500,- per dag voor zover MVO Nederland in gebreke blijft aan het bevel te voldoen MVa Nederland voert verweer. 4. De beoordeling 4.1. Nu het geschil gaat om de nakoming van een (duur)overeenkomst, die door MVO Nederland thans in het geheel niet wordt nagekomen en voldoende aannemelijk is gemaakt dat Atoomstroom belang heeft bij de nakoming van de overeenkomst, is de voorzieningenrechter van oordeel dat Atoomstroom voldoende spoedeisend belang heeft bij de vordering. De overeenkomst 4.2. Atoomstroom stelt zich op het standpunt dat zij het aanbod van MVO Nederland om partner te blijven heeft aanvaard en dat daarmee een overeenkomst tot stand is gekomen MVO Nederland is van mening dat geen overeenkomst tot stand is gekomen. Volgens haar is de aanmelding van Atoomstroom het aanbod en heeft MVO Nederland dat aanbod niet aanvaard. Subsidiair voert MVO Nederland aan dat een aanbod van MVO Nederland op grond van artikel 3.1 van de algemene voorwaarden altijd vrijblijvend wordt gedaan De voorzieningenrechter overweegt dat vanaf maart 2009 tussen partijen een overeenkomst met betrekking tot het partnerschap bestond. In de zomer van 2009 heeft MVO Nederland besloten het partnerschap te wijzigen. in die zin dat vanaf dat moment een financiële bijdrage aan de partners werd gevraagd, de partners een manifest dienden te onderschrijven en de partners de algemene voorv,raarden dienden te accepteren. De voorzieningenrechter is voor hands van oordeel dat de uitnodiging in de s van MVO ederland om nder deze nieuwe voorwaarden partner van MVO Nederland te blijven dient

5 5 te worden beschouwd als een aanbod tot een wijziging van de reeds bestaande overeenkomst tussen partijen. Doordat Atoomstroom heeft aangegeven dat zij ook onder die nieuwe voorwaarden partner bij Mva Nederland wil blijven, is het aanbod tot wijziging van de overeenkomst aanvaard en is de overeenkomst aldus naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter in gewijzigde vonn voortgezet. De voorzieningenrechter acht voorts voldoende aannemelijk gemaakt dat Atoomstroom de voorwaarden heeft vervuld die door MVa Nederland van haar werden gevraagd om partner te blijven. Zij heeft immers het manifest onderschreven, de algemene voorwaarden geaccepteerd en de factuur voldaan Naast de hiervoor genoemde voorwaarden heeft Mva Nederland in haar s die voorafgingen aan de reactie van Atoomstroom dat zij partner wilde blijven, geen andere voorwaarden gesteld of voorbehouden gemaakt ten aanzien van het partnerschap. De voorzieningenrechter is vooralsnog dan ook van oordeel dat het aanbod van Mva Nederland niet als een vrijblijvend aanbod kan worden beschouwd. Weliswaar stelt MVa Nederland dat in de algemene voorwaarden is bepaald dat al haar aanbiedingen vrijblijvend geschieden, maar de voorzieningenrechter acht niet aannemelijk gemaakt dat deze bepaling uit de algemene voorwaarden ook van toepassing is op het desbetreffende aanbod. ap dat moment waren de algemene voorwaarden immers nog niet door Atoomstroom aanvaard en waren partijen daar naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter aldus nog niet aan gebonden Partijen verschillen voorts van mening over de vraag of de overeenkomst voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd is aangegaan. Volgens Atoomstroom betreft het een overeenkomst voor bepaalde tijd. Atoomstroom voert daartoe aan dat op de website van Mva Nederland wordt vermeld dat het partnerschap duurt tot I januari 20 I o. Volgens MVa Nederland gaat het om een overeenkomst voor onbepaalde tijd en heeft de datum op de website betrekking op de periode tot wanneer de jaarlijkse financiële bijdrage is berekend. Nu door MVa Nederland is betwist dat het een overeenkomst voor bepaalde tijd betreft en voorts uit de door Atoomstroom overgelegde documenten niet blijkt dat aan het partnerschap een termijn is verbonden, had het op de weg van Atoomstroom gelegen om haar stelling nader te onderbouwen. Nu zij dat niet heeft gedaan, acht de voorzieningenrechter onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er een termijn is verbonden aan het partnerschap en gaat de voorzieningenrechter er in het kader van dit kort geding vanuit dat het een overeenkomst voor onbepaalde tijd betreft. Opzegging van de overeenkomst mei onmiddellijke ingang 4.7. Atoomstroom stelt zich op het standpunt dat geen geldige opzegging heeft plaatsgevonden. Zij voert daartoe aan dat artikel 5.5 van de algemene voorwaarden onredelijk bezwarend is en derhalve vernietigbaar, alsmede dat toepassing van dit artikel in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Voorts stelt Atoomstroom dat het besluit van MVa Nederland in strijd is met artikel 2.3 van haar statuten MVa Nederland is van mening dat zij op grond van artikel 5.5 gerechtigd was de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Atoomstroom kan volgens MVa ederland hel manifest niet onderschrijven. Voorts voert zij aan dat Atoomstroom het logo van MVa Nederland hanteert als keurmerk, dan wel die indruk wekt, en dat Atoomstroom

6 6 daardoor in trijd met artikel 6.2 van de algemene voorwaarden handelt. Tot slot voert zij aan dat Atoomstroom volgens haar niet voldoet aan het partnerprofrel De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat niet is komen vast te staan dat Atoomstroom in trijd handelt met het manifest, de overeenkomst of de algemene voorwaarden, waardoor Atoomstroom op grond van artikel 5.5. van de algemene voorwaarden direct in verzuim zou zijn geraakt en de overeenkomst met onmiddellijke ingang zou kunnen worden opgezegd. MVO Nederland voert aan dat Atoomstroom het manifest niet onderschrijft dan wel niet zou kunnen onderschrijven, omdat kernenergie niet maatschappelijk gelegitimeerd is. Voor zover dat al het geval is, is de voorzieningenrechter echter vooralsnog van oordeel dat daarmee nog niet is gezegd dat Atoomstroom niet - zelf - als uitgangspunt kan hebben dat zij maatschappelijk verantwoord wil ondernemen. Atoomstroom stelt ook dat zij de intentie heeft om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en daarmee onderschrijft zij naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter de uitgangspunten van het manifest. Of Atoomstroom ook daadwerkelijk maatschappelijk verantwoord onderneemt kan in het midden blijven. Conform artikel 2.3. van de statuten van MVO Nederland is het immers niet aan MVO Nederland om dat te bepalen. MVO Nederland voert voorts aan dat Atoomstroom het logo van MVO Nederland hanteert als keurmerk, dan wel die indruk wekt, en dat Atoomstroom daardoor in strijd met artikel 6.2 van de algemene voorwaarden handelt. Zij baseert zich daarbij op een tweetal opmerkingen van Atoomstroom in een wisseling tussen partijen. Atoomstroom heeft daarin geschreven dat het partnerschap een belangrijk onderdeel is van haar marketing- en brandingstrategie, en dat het voor haar belangrijk is om partner te blijven omdat zij Atoomstroom nadrukkelijk wil neerzetten als een uiting van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat uit deze opmerkingen, die in correspondentie tussen partijen - en dus niet richting derden - zijn geuit, niet volgt dat Atoomstroom het logo van het partnerschap hanteert als keurmerk. Daarvan zou naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter pas sprake zijn indien Atoomstroom - met gebruikmaking van het logo - aan derden bericht dat uit het partnerschap bij Atoomstroom blijkt dat zij daadwerkelijk maatschappelijk verantwoord onderneemt. Dat is evenwel niet aangevoerd of gebleken. 4. I O. In artikel 5.5 van de algemene voorwaarden is tevens opgenomen dat een opzegging met onmiddellijke ingang kan plaatsvinden indien een onderneming niet (meer) voldoet aan het partnerprofrel. Blijkens de overgelegde uitsluitingscriteria van het partnerschap behoren ondernemingen die zich voornamelijk richten op kernenergie niet tot de doelgroep van de stichting. Atoomstroom valt onder deze uitsluitingscriteria. De voorzieningenrechter is evenwel voorshands van oordeel dat de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid eraan in de weg staat dat Atoomstroom met onmiddellijke ingang van het partnerschap kan worden uitgesloten nu zij niet (langer) aan het partnerprofiel voldoet. De voorzieningenrechter acht daarvoor van belang dat de uitsluitingscriteria zijn opgenomen in een intern document, dat op ieder moment eenzijdig door MVO Nederland kan worden aangepast. Dit document was ten tijde van de opzegging niet bij Atoomstroom bekend en zij kon op dat moment dus ook niet weten dat zij niet (langer) aan het partnerprotiel voldeed. Daarentegen was zij juist al gedurende enkele maanden partner bij MVO ederland en \... as zij zelfs (meermalen) gevraagd om ook onder de nieuwe voorwaarden partner bij MVO Nederland te blijven, hetgeen naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter bij Atoomstroom terecht de indruk wekte dat zij in elk geval tot dat

7 7 moment wel tot de doelgroep van MVO Nederland behoorde. De voorzieningenrechter is derhalve voorshands van oordeel dat het niet redelijk en billijk was om Atoomstroom per direct van het partnerschap uit te sluiten nadat MVO Nederland had bepaald dat Atoomstroom niet voldeed aan het partnerprofiel. Nu de voorzieningenrechter de opzegging met onmiddellijke ingang reeds naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar acht, behoeft de vraag of de bepaling uit de algemene voorwaarden ook onredelijk bezwarend, en derhalve vernietigbaar, is geen behandeling meer. Opzegging vlin de overeenkomst mei een termijn van twee maanden MVa Nederland heeft zich - subsidiair - op het standpunt gesteld dat de opzegging van 25 september 2009 dient te worden begrepen als een opzegging op grond van artikel 5.2 van de algemene voorwaarden, waardoor op dat moment is opgezegd met een termijn van 2 maanden en de overeenkomst aldus zal eindigen op 25 november Een opzegging met een termijn van 2 maanden op grond van artikel 5.2 van de algemene voorwaarden is volgens Atoomstroom eveneens in strijd met de redelijkheid en billijkheid, omdat Atoomstroom naar haar mening alle voorwaarden voor het aangaan van het partnerschap heeft vervuld De voorzieningenrechter is vooralsnog van oordeel dat de opzegging met een termijn van 2 maanden niet in strijd is met de redelijkheid en de billijkheid. Atoomstroom heeft weliswaar naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter de voorwaarden voor de aanvang van het partnerschap vervuld, maar in het kader van dit kort geding is ook komen vast te staan dat Atoomstroom (inmiddels) niet meer past binnen het partnerprofiel van MVO Nederland. Hoewel de voorzieningenrechter zich afvraagt of een dergelijke kennis- en netwerkorganisatie niet juist gebaat is met een breed debat tussen verschillende soorten ondernemingen die allen een (eigen) visie hebben op maatschappelijk verantwoord ondernemen, staat het de stichting naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter in beginsel vrij om te bepalen welke ondernemingen zich bij haar stichting mogen aansluiten en met welke ondernemingen zij de samenwerking niet wil aangaan dan wel niet wil voortzetten. Dat zou anders kunnen zijn indien het partnerschap van MVO Nederland dient te worden beschouwd als een keurmerk. Nu het hier evenwel gaat om een kennis- en netwerkorganisatie, is daarvan naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geen prake Gelet op artikel 5.2 van de algemene voorwaarden bedraagt de opzegtermijn voor een overeenkomst van onbepaalde tijd ten minste twee maanden. N iet gesteld of gebleken is dat een termijn van 2 maanden onredelijk en onbillijk is. Nu MVO Nederland voor het eerst bij de mondelinge behandeling van dit kort geding op 23 oktober 2009 haar opzegging heeft gebaseerd op artikel 5.2 van de algemene voorwaarden. is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de termijn op die dag is gaan lopen. Hetgeen betekent dat de overeenkomst per 23 december 2009 zal zijn beëindigd. De voorzieningenrechter zal zodoende bevelen dat MVO Nederland tot die tijd haar verplichtingen uit de overeenkomst naleeft. De voorzieningenrechter zal daaraan tevens de gevorderde dwangsom verbinden.

8 / KG ZA Proceskosten MVO ederland zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Atoomstroom worden begroot op: - dagvaarding EUR 72,25 - vast recht 262,00 - salaris advocaat 816,00 Totaal EUR 1.150,25 5. De beoordeling De rechtbank 5.1. beveelt gedaagde na betekening van dit vonnis de verplichtingen jegens Atoomstroom, voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met Atoomstroom heeft gesloten met betrekking tot het partnerschap van MVO Nederland na te komen tot 23 december 2009, waaronder mede is begrepen de vermelding van Atoom troom als partner op de website van MVO Nederland, het toegang verschaffen tot het besloten gedeelte van de website en het ter beschikking stellen van het logo van MVO Nederland aan Atoomstroom; 5.2. bepaalt dat MVO Nederland voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij in strijd handelt met het onder 5.1 bepaalde, aan Atoomstroom een dwangsom verbeurt an 500,-; 5.3. veroordeelt MVa Nederland in de proceskosten, aan de zijde van Atoomstroom tot op heden begroot op EUR 1.\ 50,25; 5.4. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Dit vonnis is gewezen door M.J. mit en in het openbaar uitgesproken op. MF

9 8 Proceskosten 4. I 5. MVO Nederland zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Atoomstroom worden begroot op: - dagvaarding EUR 72,25 - vast recht 262,00 - salaris advocaat 816,00 Totaal EUR I. I 50,25 5. De beoordeling De rechtbank, 5.1. beveelt gedaagde na betekening van dit vonnis de verplichtingen jegens Atoomstroom, voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met Atoomstroom heeft gesloten met betrekking tot het partnerschap van MVO Nederland na te komen tot 23 december 2009, waaronder mede is begrepen de vermelding van Atoomstroom als partner op de website van MVO Nederland, het toegang verschaffen tot het besloten gedeelte van de website en het ter beschikking stellen van het logo van MVO Nederland aan Atoomstroom; 5.2. bepaalt dat MVO Nederland voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij in strijd handelt met het onder 5.1 bepaalde, aan Atoomstroom een dwangsom verbeurt van 500,-; 5.3. veroordeelt MVO Nederland in de proceskosten. aan de zijde van Atoomstroom tot op heden begroot op EUR 1.150,25; 5.4. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Dit vonnis is gewezen door M.J. Smit en in het openbaar uitgesproken op. MF

ECLI:NL:RBOVE:2014:3241

ECLI:NL:RBOVE:2014:3241 ECLI:NL:RBOVE:2014:3241 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 05062014 Datum publicatie 16062014 Zaaknummer C/08/156166 / KG ZA 14182 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLEE:2009:BH2079

ECLI:NL:RBLEE:2009:BH2079 ECLI:NL:RBLEE:2009:BH2079 Instantie Rechtbank Leeuwarden Datum uitspraak 04-02-2009 Datum publicatie 05-02-2009 Zaaknummer 93461 / KG ZA 08-415 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 04-10-2010 Datum publicatie 07-10-2010 Zaaknummer 205064 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:1265

ECLI:NL:RBOVE:2014:1265 ECLI:NL:RBOVE:2014:1265 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 06-03-2014 Datum publicatie 14-03-2014 Zaaknummer C-08-152106 - KG ZA 14-59 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 01032017 Datum publicatie 27032017 Zaaknummer 316395 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133

ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133 ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 16-02-2011 Datum publicatie 01-03-2011 Zaaknummer 186739 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/ Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20 08 2012 Datum publicatie 23 08 2012 Zaaknummer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2006:AX8776

ECLI:NL:RBHAA:2006:AX8776 ECLI:NL:RBHAA:2006:AX8776 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 15-06-2006 Datum publicatie 16-06-2006 Zaaknummer 124519 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799

ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799 ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 03-06-2009 Datum publicatie 05-06-2009 Zaaknummer 256615 / HA ZA 08-21443 juni 2009 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:7740

ECLI:NL:RBROT:2015:7740 ECLI:NL:RBROT:2015:7740 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 15092015 Datum publicatie 02112015 Zaaknummer C/10/482640 / KG ZA 15882 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van NMLK Didio DomJur 2013-971 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013 In de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NMLK B.V. h.o.d.n.

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 349966 / KG ZA 09-1391 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FU

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KROON

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2009:BH9328

ECLI:NL:RBUTR:2009:BH9328 ECLI:NL:RBUTR:2009:BH9328 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 01-04-2009 Datum publicatie 02-04-2009 Zaaknummer 254330 / HA ZA 08-1813 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 348952 / KG ZA 09-1325 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid KONINKLIJK INSTITUUT

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:886

ECLI:NL:RBROT:2017:886 ECLI:NL:RBROT:2017:886 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-01-2017 Datum publicatie 03-02-2017 Zaaknummer C/10/518779 / KG ZA 17-53 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012 vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vennootschap onder firma VAN HOOF VOF, gevestigd te Asten,

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid URBAN

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:5675

ECLI:NL:RBMNE:2015:5675 ECLI:NL:RBMNE:2015:5675 Instantie Datum uitspraak 29-07-2015 Datum publicatie 03-08-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 3947956 MC EXPL 15-2480

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2017:2573

ECLI:NL:RBOVE:2017:2573 ECLI:NL:RBOVE:2017:2573 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 23062017 Datum publicatie 26062017 Zaaknummer C/08/201386 / KG ZA 17141 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303

ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303 ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 14-04-2010 Datum publicatie 15-04-2010 Zaaknummer 198015 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9753

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9753 ECLI:NL:RBARN:2010:BN9753 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 05-10-2010 Datum publicatie 07-10-2010 Zaaknummer 204393 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 04052017 Datum publicatie 15052017 Zaaknummer C/03/232895 / KG ZA 17112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:8199

ECLI:NL:RBLIM:2017:8199 ECLI:NL:RBLIM:2017:8199 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 16082017 Datum publicatie 23082017 Zaaknummer C/03/239274 / KG ZA 17423 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2010:BN9920

ECLI:NL:RBHAA:2010:BN9920 ECLI:NL:RBHAA:2010:BN9920 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 23-09-2010 Datum publicatie 08-10-2010 Zaaknummer 171924 / KG ZA 10-360 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

"In naam des Konings!" vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67

In naam des Konings! vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 vonnis "In naam des Konings!" RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:665

ECLI:NL:RBROT:2016:665 ECLI:NL:RBROT:2016:665 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20012016 Datum publicatie 28012016 Zaaknummer C/10/473480 / HA ZA 15333 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker.

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker. Caesar Capital Todays Vermogensbeheer DomJur 2011-679 Rechtbank Amsterdam, Sector civiel recht Zaaknummer/rolnummer: 483704 / KG ZA 11-314 P/PV Datum: 14 april 2011 Vonnis in kort geding van 14 april 2011

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6219

ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6219 ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6219 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 15-07-2009 Datum publicatie 27-08-2009 Zaaknummer 259421 / HA ZA 08-2534 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2007:BB1598

ECLI:NL:RBARN:2007:BB1598 ECLI:NL:RBARN:2007:BB1598 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 27-06-2007 Datum publicatie 13-08-2007 Zaaknummer 153406 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx LJN: BR1312, Rechtbank Almelo, 120704 / KG ZA 11-114 Datum uitspraak: 11-07-2011 Datum publicatie: Rechtsgebied: 12-07-2011 Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Vordering overdracht

Nadere informatie

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2005:AT3886

ECLI:NL:RBSGR:2005:AT3886 ECLI:NL:RBSGR:2005:AT3886 Instantie Datum uitspraak 14-04-2005 Datum publicatie 14-04-2005 Zaaknummer KG 05/243 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank 's-gravenhage Civiel recht

Nadere informatie

Uitspraak vonnis RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD. Sector civiel recht. Vonnis in kort geding van 16 juli 2010

Uitspraak vonnis RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD. Sector civiel recht. Vonnis in kort geding van 16 juli 2010 Datum uitspraak: 16-07-2010 Datum publicatie: 09-11-2010 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Geschil over voor buitenschoolse dan wel tussenschools opvang gehuurde

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:5985

ECLI:NL:RBAMS:2017:5985 ECLI:NL:RBAMS:2017:5985 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 18-08-2017 Datum publicatie 18-08-2017 Zaaknummer CV EXPL 17-2120 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht I vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer I rolnummer: Cl131539507 I HA ZA 13-406 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 Vonnis in kort geding van in de zaak van X, h.o.d.n. PUBLIEC, wonende te Delft, eiseres, advocaat mr. O.R.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2006:AY8841

ECLI:NL:RBASS:2006:AY8841 ECLI:NL:RBASS:2006:AY8841 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 25-09-2006 Datum publicatie 26-09-2006 Zaaknummer 58445 - KG ZA 06-182 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

[eiser] - gedaagde DomJur Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: 19 december 2005

[eiser] - gedaagde DomJur Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: 19 december 2005 [eiser] - gedaagde DomJur 2006-251 Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: 115381 / KG ZA 05-419 Datum: 19 december 2005 Vonnis in kort geding van 19 december 2005 in de zaak van de vennootschap

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDOR:2012:BY4587

ECLI:NL:RBDOR:2012:BY4587 ECLI:NL:RBDOR:2012:BY4587 Instantie Rechtbank Dordrecht Datum uitspraak 29-11-2012 Datum publicatie 29-11-2012 Zaaknummer 100293 / KG ZA 12-183 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 12-05-2009 Datum publicatie 12-06-2009 Zaaknummer 156351 - KG ZA 09-197 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:3340

ECLI:NL:RBROT:2016:3340 ECLI:NL:RBROT:2016:3340 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20042016 Datum publicatie 03052016 Zaaknummer 4878125 VV EXPL 1612 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Arbeidsrecht

Nadere informatie

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie:

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie: LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 225359 Datum uitspraak: 15-02-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 17-02-2012 Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: In deze zaak

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:1678

ECLI:NL:RBAMS:2016:1678 ECLI:NL:RBAMS:2016:1678 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 24-03-2016 Datum publicatie 29-03-2016 Zaaknummer KK EXPL 16-200 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad. zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad. zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173 RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173 Vonnis van 25 februari 2015 in de zaak van maatschap [naam maatschap], gevestigd

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 Instantie Rechtbank Almelo Datum uitspraak 22-09-2010 Datum publicatie 24-09-2010 Zaaknummer 113824 / KG ZA 10-207 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove... Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 071215 09:02 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBOVE:2013:1448 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Overijssel

Nadere informatie

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2016:996 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 10-02-2016 Datum publicatie 10-02-2016 Zaaknummer 4645281 VV EXPL 15-591 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 279867 / KG ZA 07-29

zaaknummer / rolnummer: 279867 / KG ZA 07-29 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 279867 / KG ZA 07-29 Vonnis in kort geding van in de zaak van JOSEPHUS JOHANNUS MARTINUS BAX, wonende te Bergeijk, eiser, procureur

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLEE:2009:BJ8522

ECLI:NL:RBLEE:2009:BJ8522 ECLI:NL:RBLEE:2009:BJ8522 Instantie Rechtbank Leeuwarden Datum uitspraak 17-09-2009 Datum publicatie 24-09-2009 Zaaknummer 99339 / KG ZA 09-274 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039

ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039 ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 30-07-2008 Datum publicatie 13-08-2008 Zaaknummer 60993/HA ZA 08-23 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

LJN: BA8945, Rechtbank 's-gravenhage, KG 07/529 Print uitspraak

LJN: BA8945, Rechtbank 's-gravenhage, KG 07/529 Print uitspraak LJN: BA8945, Rechtbank 's-gravenhage, KG 07/529 Print uitspraak Datum uitspraak: 06-07-2007 Datum publicatie: 06-07-2007 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Eiseres

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2008:BD4031

ECLI:NL:RBHAA:2008:BD4031 ECLI:NL:RBHAA:2008:BD4031 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 05-06-2008 Datum publicatie 16-06-2008 Zaaknummer 383212 VV EXPL 08-102 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2007:AZ6321

ECLI:NL:RBUTR:2007:AZ6321 ECLI:NL:RBUTR:2007:AZ6321 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 10-01-2007 Datum publicatie 17-01-2007 Zaaknummer 222545 / KG ZA 06-1184 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:3845

ECLI:NL:RBLIM:2017:3845 ECLI:NL:RBLIM:2017:3845 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 26042017 Datum publicatie 27042017 Zaaknummer 5494929 \ CV EXPL 1610633 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593

zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RACE HARDWARE

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:6222

ECLI:NL:RBMNE:2016:6222 ECLI:NL:RBMNE:2016:6222 Instantie Datum uitspraak 05102016 Datum publicatie 16122016 Rechtbank MiddenNederland Zaaknummer / HA ZA 5344803 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen en

Nadere informatie

LJN: BM4205,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 215695 KG ZA 10-119

LJN: BM4205,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 215695 KG ZA 10-119 LJN: BM4205,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 215695 KG ZA 10-119 Print uitspraak Datum uitspraak: 12-05-2010 Datum publicatie: 12-05-2010 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Voorlopige voorziening

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10052017 Datum publicatie 12052017 Zaaknummer C/09/504538 / HA ZA 16112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Ondernemingsrecht

Nadere informatie

King Cuisine [gedaagde] DomJur

King Cuisine [gedaagde] DomJur King Cuisine [gedaagde] DomJur 2014-1088 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaak-/rolnummer: C/02/286367 / KG ZA 14-554 ECLI:NL:RBZWB:2014:7297 Datum: 21 oktober 2014 Vonnis in kort geding van in de zaak van

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 331731 / KG ZA 09-268

zaaknummer / rolnummer: 331731 / KG ZA 09-268 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 331731 / KG ZA 09-268 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEWFIGURE

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:2065

ECLI:NL:RBAMS:2017:2065 ECLI:NL:RBAMS:2017:2065 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 21-03-2017 Datum publicatie 31-03-2017 Zaaknummer KK EXPL 17-154 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:286

ECLI:NL:RBOVE:2016:286 ECLI:NL:RBOVE:2016:286 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 18012016 Datum publicatie 29012016 Zaaknummer C/08/179852 / KG ZA 15391 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALM:2011:BU1896

ECLI:NL:RBALM:2011:BU1896 ECLI:NL:RBALM:2011:BU1896 Instantie Rechtbank Almelo Datum uitspraak 11-10-2011 Datum publicatie 26-10-2011 Zaaknummer 123234 / KG ZA 11-188 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:4468

ECLI:NL:RBROT:2015:4468 ECLI:NL:RBROT:2015:4468 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24-06-2015 Datum publicatie 14-07-2015 Zaaknummer C-10-459512 - HA ZA 14-950 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:1537

ECLI:NL:RBAMS:2017:1537 ECLI:NL:RBAMS:2017:1537 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 09-03-2017 Datum publicatie 13-03-2017 Zaaknummer KK EXPL 17-174 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2010:BL3553

ECLI:NL:RBROT:2010:BL3553 ECLI:NL:RBROT:2010:BL3553 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 04-02-2010 Datum publicatie 11-02-2010 Zaaknummer 345753/KG ZA 09-1372 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Oefening 1.12 B bij Met recht begrepen!

Oefening 1.12 B bij Met recht begrepen! 1.12 samenvatten B Lees het onderstaande vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht van 28 mei 2010 1 over de zaak Quick 20 - KNVB. Op de internetsite www.uitzendinggemist.nl kun je aflevering

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:5693

ECLI:NL:RBMNE:2016:5693 ECLI:NL:RBMNE:2016:5693 Instantie Datum uitspraak 26102016 Datum publicatie 27102016 Rechtbank MiddenNederland Zaaknummer 5384012 UV EXPL 16282 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 329882 / KG ZA 09-150 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEW-IT

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] genoemd worden. [Eiseres] [Gedaagde] (Mesologiezwolle.nl) DomJur 2017-1234 Rechtbank Overijssel Zaak-/rolnummer: C/08/192160 / KG ZA 16-321 ECLI:NL:RBOVE:2016:4885 Datum: 12 december 2016 Vonnis in kort geding van 12

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:2434

ECLI:NL:RBGEL:2017:2434 ECLI:NL:RBGEL:2017:2434 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 07042017 Datum publicatie 02052017 Zaaknummer C/05/315845/KG ZA 1789 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Partijen worden hierna aangeduid als Mundipharma en OPG.

Partijen worden hierna aangeduid als Mundipharma en OPG. beschikking RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht rekestnummer: KG RK 09-2584 Beschikking van 5 oktober 2009 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2007:BA9024

ECLI:NL:RBSGR:2007:BA9024 ECLI:NL:RBSGR:2007:BA9024 Instantie Datum uitspraak 04-07-2007 Datum publicatie 06-07-2007 Zaaknummer KG 07/518 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank 's-gravenhage Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2011:BR4744

ECLI:NL:RBMID:2011:BR4744 ECLI:NL:RBMID:2011:BR4744 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 09-02-2011 Datum publicatie 10-08-2011 Zaaknummer 75196 / HA ZA 10-466 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2016:10670

ECLI:NL:RBNHO:2016:10670 ECLI:NL:RBNHO:2016:10670 Instantie Datum uitspraak 12-12-2016 Datum publicatie 27-12-2016 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 5495640 / VV EXPL 16-224 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:2411

ECLI:NL:RBOVE:2014:2411 ECLI:NL:RBOVE:2014:2411 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 18-04-2014 Datum publicatie 07-05-2014 Zaaknummer C/08/154383 / KG-ZA 14-130 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2014:6224

ECLI:NL:RBLIM:2014:6224 ECLI:NL:RBLIM:2014:6224 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 14072014 Datum publicatie 24072014 Zaaknummer C03192295 KG ZA 14318 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief DomJur 2010-566 Rechtbank Assen, sector civiel recht Zaak-/rolnummer: 77566 / KG ZA 10-11 Datum: 19-02-2010 Vonnis in kort geding van 19 februari 2010

Nadere informatie

EJEA ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer414169/KG ZA

EJEA ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer414169/KG ZA EJEA 16101 ECLI:NL:RBMNE:2016:3152 Rechtbank MiddenNederland Datum uitspraak17062016 Datum publicatie04072016 Zaaknummer414169/KG ZA 16314 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLEE:2004:AP4728

ECLI:NL:RBLEE:2004:AP4728 ECLI:NL:RBLEE:2004:AP4728 Instantie Rechtbank Leeuwarden Datum uitspraak 29-06-2004 Datum publicatie 30-06-2004 Zaaknummer 64635 KG ZA 04-169 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Voorlopige

Nadere informatie

Wederindiensttredingsvoorwaarde Ontslagbesluit; zzp'er; stageovereenkomst

Wederindiensttredingsvoorwaarde Ontslagbesluit; zzp'er; stageovereenkomst ECLI:NL:RBNNE:2013:6766 Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak 12-11-2013 Datum publicatie 13-11-2013 Zaaknummer KG-2442504 - CV EXPL 13-8338-L Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136

ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136 ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136 Instantie Datum uitspraak 15-02-2011 Datum publicatie 18-03-2011 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer 385723 / KG ZA 11-78 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2012:BV0727

ECLI:NL:RBALK:2012:BV0727 ECLI:NL:RBALK:2012:BV0727 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 12-01-2012 Datum publicatie 12-01-2012 Zaaknummer 133790 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2010:BL5606

ECLI:NL:RBMID:2010:BL5606 ECLI:NL:RBMID:2010:BL5606 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 26-01-2010 Datum publicatie 25-02-2010 Zaaknummer 71324 / KG ZA 10-927 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BS8906

ECLI:NL:RBAMS:2011:BS8906 ECLI:NL:RBAMS:2011:BS8906 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-09-2011 Datum publicatie 14-09-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 497590 / KG ZA 11-1292 MvW/JWR

Nadere informatie

vonnis In naam van de Koning 12. AGG. 20' 5 '5: 44 NR.489 0 P. 2; 6

vonnis In naam van de Koning 12. AGG. 20' 5 '5: 44 NR.489 0 P. 2; 6 12. AGG. 20' 5 '5: 44 In naam van de Koning vonnis NR.489 0 P. 2; 6 RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht~ voomeningenrechter civiel zaaknummer I rolnummer: Cl13/589920 I KG ZA 15-825 MvW IJWR Vonnis

Nadere informatie

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO VONNIS IN KORT GEDING

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO VONNIS IN KORT GEDING In de zaak van: GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO de naamloze vennootschap SMARTPLAY N.V., gevestigd op Sint Maarten, eiseres, gemachtigde: mr. H.W. Braam, --tegen-- VONNIS IN KORT GEDING de naamloze

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBAMS:2014:6139 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-08-2014 Datum publicatie 19-09-2014 Zaaknummer HA ZA 14-295 Rechtsgebieden Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2006:AX0491

ECLI:NL:RBASS:2006:AX0491 ECLI:NL:RBASS:2006:AX0491 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 26-04-2006 Datum publicatie 09-05-2006 Zaaknummer 17636 \ VV EXPL 06-17 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383

zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap

Nadere informatie

@ 2012-2015 Taxi Centrale Midden Nederland B.V. -Alle rechten voorbehouden

@ 2012-2015 Taxi Centrale Midden Nederland B.V. -Alle rechten voorbehouden [Eiser] TCMN DomJur 2015-1154 Rechtbank Midden-Nederland Zaak-/rolnummer: C/16/396430 / KG ZA 15-520 ECLI:NL:RBMNE:2015:6242 Datum: 24 augustus 2015 Vonnis in kort geding in de zaak van [eiser], h.o.d.n.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZLY:2011:BV6714

ECLI:NL:RBZLY:2011:BV6714 ECLI:NL:RBZLY:2011:BV6714 Instantie Datum uitspraak 22-09-2011 Datum publicatie 08-03-2012 Rechtbank Zwolle-Lelystad Zaaknummer 189299 / KG ZA 11-375 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049

zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049 Vonnis in kort geding van in de zaak van [EISERES] H.O.D.N. GORDIJNATELIER MEUBELSTOFFEERDERIJ

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2007:BC1778

ECLI:NL:RBAMS:2007:BC1778 ECLI:NL:RBAMS:2007:BC1778 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 20-12-2007 Datum publicatie 14-01-2008 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 383746 / KG ZA 07-2146 AB/LW

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:5469

ECLI:NL:RBROT:2017:5469 ECLI:NL:RBROT:2017:5469 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 18042017 Datum publicatie 20072017 Zaaknummer C/10/520336 / KG ZA 17117 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Uitspraak Rechtbank Arnhem Sector civiel recht. Zaak-/rolnummer: 111855 / KG ZA 04-217 Datum vonnis: 19 mei 2004. Vonnis.

Uitspraak Rechtbank Arnhem Sector civiel recht. Zaak-/rolnummer: 111855 / KG ZA 04-217 Datum vonnis: 19 mei 2004. Vonnis. Uitspraak Rechtbank Arnhem Sector civiel recht Zaak-/rolnummer: 111855 / KG ZA 04-217 Datum vonnis: 19 mei 2004 Vonnis in kort geding in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2008:BC3422

ECLI:NL:RBHAA:2008:BC3422 ECLI:NL:RBHAA:2008:BC3422 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 30-01-2008 Datum publicatie 05-02-2008 Zaaknummer 357824 CV EXPL 07-8249 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Ness Nederland en het CVZ genoemd worden.

Partijen zullen hierna Ness Nederland en het CVZ genoemd worden. LJN: AZ5960, Rechtbank Amsterdam, 358180 / KG ZA 06-2237 GM/PvV Datum uitspraak: 11-01-2007 Datum publicatie: 11-01-2007 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Ness

Nadere informatie