Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;"

Transcriptie

1 Besluit /NVD/DDJ Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE BVBA DU PONT DE NEMOURS MET BETREKKING TOT DE AFDELING PERFORMANCE COATINGS VOOR DE PRODUCTIE VAN BEDEKKINGMIDDELEN, GELEGEN TE 2800 MECHELEN, ANTOON SPINOYSTRAAT 6. De deputatie van de provincie Antwerpen Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten; Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets; Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 9 juli 2009 ingediend door de bvba Du Pont De Nemours, gevestigd te 2800 Mechelen, Antoon Spinoystraat 6, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om de afdeling performance coatings voor de productie van bedekkingsmiddelen, gelegen te 2800 Mechelen, Antoon Spinoystraat 6, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 3-E-85h, 3-E-85k, te veranderen door: toevoeging van het perceel 3-E-85k; uitbreiding van de opslag met 90 ton papier (etiketten in gebouw a in solvent mengafedeling): tot 100,5 ton (33.4); de vermindering van de opslag van peroxides met 1 ton en de verplaatsing van deze opslag naar een nieuw magazijn (cat. 3), de bijkomende opslag van 0,5 ton ontplofbare stoffen in een nieuw magazijn en de verplaatsing van 0,5 ton ontplofbare stoffen naar een nieuw magazijn (cat. 5), waardoor rubriek voortaan omvat: industriële activiteiten en opslagplaatsen met risico s van zware ongevallen waarbij in totaal kg gevaarlijke stoffen zijn betrokken (17.2.2), met name: de opslag van 0,27 kg acetyleen (tevens ingedeeld onder rubriek ); de opslag van 0,022 kg waterstof (tevens ingedeeld onder rubriek ); de opslag van 0,495 kg zuurstof (tevens ingedeeld onder rubriek ); de opslag van 1,35 kg zeer licht ontvlambare vloeibare gassen (butaan/propaan) en de aanwezigheid van 2,8 kg aardgas in leidingen (de opslag van butaan/propaan is tevens ingedeeld onder rubriek ); de opslag van 0,5 ton methanol in vaten in gebouw 96 locatie SA; de opslag van 145,628 ton aardolieproducten (40 m 3 (34 ton) nafta in T157, 2 houders voor stookolie van respectievelijk 2,5 m 3 (2,130 ton) en 130 m 3 (109,498 ton)); de opslag in vaten in gebouw 96 locatie SA en aanwezigheid van in totaal max. 1 ton zeer giftige producten (cat. 1); de opslag in gebouw 96 locatie SA en/of gebouw 10, 13, 39 en aanwezigheid van in totaal max. 121,6 ton giftige stoffen (cat. 2), waarvan Koningin Elisabethlei Antwerpen 1 T F

2 2 / 12 - de opslag van 40 m 3 (40 ton) in T185 (ook ingedeeld in cat. 9i); de opslag en aanwezigheid van 18 ton producten in een nieuw magazijn voor explosieve en oxiderende stoffen, waarvan: - 17 ton cat. 3; - 10 ton tevens is ingedeeld in cat. 9i of 9ii; - 6 ton in cat. 6; - 5 ton in cat. 7b; - 1 ton in cat. 5; de opslag van in totaal max. 5,5 ton ontplofbare stoffen in gebouw 19, 20, 27 en/of 28 (cat. 5); de opslag en aanwezigheid van in totaal max ton ontvlambare stoffen (cat. 6) of P- producten met een hogere P-klasse (P3/P4), waarvan - de opslag van m 3 (1.415 ton) in vaste houders: 23 houders van 40 m 3 (40 ton), waarvan 5 (T159, T166, T168 en gebouw 51: T33 en T34) ook ingedeeld in cat. 9ii; 5 houders van 20 m 3 (20 ton); 32 houders van 10 m 3 (10 ton) (gebouw 51: T1 tot en met T32); 3 houders van 25 m 3 (25 ton) (MB1, MB3 en MB4); de opslag en aanwezigheid van in totaal max ton licht ontvlambare stoffen (cat. 7b) of P-producten met een hogere P-klasse (P2/P3/P4), waarvan - de opslag van 383 m 3 (383 ton) in vaste houders: 5 houders van 40 m 3 (40 ton) (T154, T156, T158, T161, T165) ; 7 houders van 20 m 3 (20 ton) (T171 T172, T173, T174, T177, B01-A en B01-B) ; 1 houder van 18 m 3 (18 ton) (gebouw 37: T4); 1 houder van 25 m 3 (25 ton) (MB2); de opslag en aanwezigheid van in totaal max. 250 ton stoffen gevaarlijk voor het milieu (R50) (cat. 9i), waarvan: - de opslag van 40 m 3 (40 ton) in T185 (ook ingedeeld in cat. 2); de opslag en aanwezigheid van in totaal max ton stoffen gevaarlijk voor het milieu (R51/53) (cat. 9ii), waarvan; - de opslag van 240 m 3 (240 ton) in vaste houders: 5 houders van 40 m 3 (40 ton) (T159, T166, T168 en gebouw 51: T33 en T34) (ook ingedeeld in cat. 6); 1 houder van 40 m 3 (40 ton) (T181); uitbreiding met 5 koelinstallaties met een totale drijfkracht van 22 kw tot een totaal van kw voor koel- en airconditioninginstallaties samen ( ); Vlarem-rubricering volgens aanvrager: ; Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van de indiening van de voormelde milieuvergunningsaanvraag: Besluit nr f2 d.d. 3 mei 1990 van de deputatie van Antwerpen houdende vergunning voor het verder exploiteren van een inrichting voor het vervaardigen van verven, verdunners, vernissen e.d. voor een termijn verstrijkend op 2 februari 2010; diverse wijzigingen en uitbreidingen. Besluit nr. AMV/34579/1025 d.d. 26 maart 2009 van de minister houdende afwijking van Vlarem II artikel , 3 m.b.t. de exploitatie van een chemisch bedrijf; Besluit nr. MLAV1/ d.d. 20 mei 2009 van de deputatie van Antwerpen houdende gedeeltelijke vergunning voor het verder exploiteren na verandering door uitbreiding en wijziging van een inrichting voor de productie van kunststoffen en bedekkingmiddelen voor een termijn verstrijkend op 20 mei 2029;

3 3 / 12 Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 9 juli 2009; op het feit dat op datum van 23 juli 2009 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard; Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem; Gelet op het verslag van de informatievergadering zoals bedoeld in artikel 18 van het Vlarem gehouden op 24 augustus 2009; op het feit dat niemand van de omwonenden aanwezig was; op het feit dat de vertegenwoordigers van Du Pont de Nemours en SGS een korte toelichtingen gegeven hebben aan de milieudienst over de milieuvergunningsaanvraag, de opslag van peroxides en het veiligheidsrapport; Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek d.d. 4 september 2009 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend; Gelet op het gunstig advies d.d. 4 september 2009 van het college van burgemeester en schepenen van Mechelen (kenmerk KD/09/658/KD); Gelet op het gunstig advies d.d. 16 september 2009 van de afdeling van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) (kenmerk AMV/A/09/5310); op volgende elementen uit dit advies : 1. Voorliggende aanvraag betreft de wijziging, uitbreiding en toevoeging van een vergunning voor een bestaande inrichting. Met deze aanvraag wenst de exploitant enkele aanpassingen te bekomen aan de zopas verkregen milieuvergunning (hervergunning). De belangrijkste is de aanpassing van rubriek Momenteel is de inrichting vergund voor o.a. (17.2.2): a. de opslag en aanwezigheid van max. 44 ton of 18 ton (na ingebruikname van nieuw magazijn voor explosieve en oxiderende stoffen) oxiderende stoffen (cat. 3 waarvan 18 ton tevens is ingedeeld in cat. 9i of 9ii en 6 of 7b), waarvan max. 44 ton peroxides in opslag in gebouw 96 locatie SB of 18 ton in nieuw magazijn voor explosieve en oxiderende stoffen; b. de opslag en aanwezigheid van in totaal max. 6,5 ton of 6 ton (na ingebruikname van nieuw magazijn voor explosieve en oxiderende stoffen) ontplofbare stoffen (cat. 5); waarvan max. 6,5 ton in opslag in gebouw 19, 20, 27 en/of 28 of 6 ton in nieuw magazijn voor explosieve en oxiderende stoffen; 3. De peroxides worden verplaats van SB locatie gebouw 96 naar een nieuwe opslagplaats, zoals in de oorspronkelijke vergunning werd gesteld. Alleen blijkt dat naar de nieuwe locatie de opslag van 17 ton zal verhuisd worden. Daarbij komt nog 1 ton die momenteel opgeslagen is in gebouw 19, 20, 27 en/of 28. Hieruit kan geconcludeerd worden dat in de nieuwe opslagplaats 18 ton zal opgeslagen worden (zoals in de huidige milieuvergunning) en in gebouw 19, 20, 27 en/of 28 de opslag ontplofbare stoffen 5,5 ton zal bedragen (1 ton minder dan in de huidige milieuvergunning). Deze ontplofbare stoffen zullen dus niet meer verplaatst worden naar de nieuwe locatie zoals oorspronkelijk voorzien. 4. De exploitant wenst met deze aanvraag dus bovenstaande opslag te wijzigen in: a. de opslag en aanwezigheid van 18 ton producten in een nieuw magazijn voor explosieve en oxiderende stoffen, waarvan maximaal: 17 ton cat. 3; 10 ton tevens is ingedeeld in cat. 9i of 9ii; 6 ton in cat. 6; 5 ton in cat. 7b; 1 ton in cat. 5; b. de opslag van in totaal max. 5,5 ton ontplofbare stoffen in gebouw 19, 20, 27 en/of 28 (cat. 5);

4 4 / De overige opslag vergund onder rubriek blijft ongewijzigd. 6. In het goedgekeurde OVR met kenmerk OVR/08/28 dat bij de hermachtigingsaanvraag werd gevoegd, werden 3 nieuwe locaties opgenomen voor de opslag van de explosieve stoffen. Uiteindelijk zal een gedeelte van de explosieve stoffen van gebouw 19/20/27/28 verplaatst worden naar locatie 3 (ten noorden van de Vespel afdeling). 7. Op 2 juli 2009 werd in het kader van de aangevraagde wijzigingen door een erkend VRdeskundige van SGS volgende gesteld: In het goedgekeurde OVR van DuPont van december 2008 (goedkeuringscode OVR/08/28) werden de isorisicocontouren berekend en weergegeven. Met betrekking tot de opslag van explosieve producten werd rekening gehouden met de huidige situatie waarbij de opslag zich situeert in gebouw 19/20/27/28. Tevens werd een mogelijke verplaatsing van deze opslag in de toekomstige situatie naar 3 mogelijke locaties mee beschouwd in het OVR. Telkens werden de isorisicocontouren bepaald voor een maximale opslag van kg ontplofbare producten. De berekende risicocontouren uit het OVR worden weergegeven in de volgende figuur, waarbij de isorisicocontouren van gebouw 19/20/27/28 en locatie 3 samen zijn afgebeeld. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de risicocontouren tengevolge van gebouw 19/20/27/28 en locatie 3 gebaseerd zijn op een aanwezigheid van telkens kg ontplofbare producten. De situatie in de onderstaande figuur, waarbij er dus in totaal kg ontplofbare producten aanwezig is op de terreinen van DuPont, zal zich echter nooit voordoen. De figuur duidt enkel de isorisicocontouren aan wanneer de maximale aanwezigheid van kg aanwezig is op een welbepaalde locatie (gebouw 19/20/27/28 of locatie 3). Momenteel wordt de verplaatsing van de opslag van ontplofbare producten voorzien naar locatie 3 uit het betreffende OVR. Bijkomend wordt de huidige locatie (gebouw 19/20/27/28) eveneens voorzien als mogelijke opslagplaats voor deze producten. Echter de maximale verwachtte hoeveelheid in gebouw 19/20/27/28 wordt geschat op kg, en in locatie 3 op kg. De hierboven (en in het OVR) weergegeven risicocontouren zijn bijgevolg overschattingen van de te verwachten risico s. De risicocontouren voor de maximaal te verwachten hoeveelheden zullen zeker niet groter zijn. Algemeen kan besloten worden dat de opslag van kg ontplofbare producten in gebouw 19/20/27/28 en van kg ontplofbare producten in locatie 3 geen aanleiding zal geven tot hogere risico s dan vermeld in het OVR. 8. Uit de figuur waarvan sprake is blijkt dat de 10-5 contour de noordwestelijke perceelsgrens overschrijdt, ten noorden van DuPont is de spoorweg gelegen. Aangezien hier niet permanent mensen aanwezig zijn (net als op de openbare weg) kan dit aanvaard worden. Ten westen van DuPont is de firma ODTH nv gelegen, aangezien de 10-5 contour hier ook een overschrijding van de perceelsgrens is, dient er een overeenkomst tussen beide bedrijven te zijn. Op 30 maart 2009 werd i.h.k.v. de hervergunning een veiligheidsinformatieplan tussen beide partijen ondertekend. In het VIP wordt o.a. volgende paragraaf opgenomen: DuPont de Nemours BVBA spreekt af om elke revisie of hernieuwing van het Samenwerkingsakkoord Veiligheidsrapport alsook van het Omgevingsveiligheidsrapport aan ODTH NV kenbaar te maken, te overhandigen en toe te lichten. De nadruk bij deze toelichting ligt op de bespreking van de risico s waarbij dat de IRC van 10-5 zich over de grens van het naburige bedrijf uitstrekt. Wij wensen hierbij dan ook op te merken dat DuPont de aangevraagde veranderingen i.v.m. de opslag ontplofbare producten in gebouw 19/20/27/28 dient te melden aan het naburig bedrijf ODTH NV. 9. De nieuwe opslagplaats (locatie 3) bestaat uit 4 containers die op respectievelijk 25 C, 10 C en 5 C (2 containers) gehouden wordt en een diepvriesruimte (-10 C). Voor deze containers dient een koeling voorzien te worden, ondanks het feit dat ze niet allemaal op dezelfde temperatuur gehouden worden, worden ze uitgerust met een identieke koeling (elk 5 kw). De vriesunit is kleiner in oppervlak en een koelvermogen van 2 kw volstaat. In elk van deze containers kan 10 % van de totale opslagcapaciteit opgeslagen worden. 10. Om het energieverbruik te beperken worden het volume dat moet gekoeld worden zo minimaal als mogelijk gehouden door het gebruik van containers. 11. De koelgroepen worden voorzien van een geluidsomkasting om het geluid zoveel als mogelijk te beperken.

5 5 / De opslag van de etiketten gebeurde vroeger extern, omwille van kost is dit intern ondergebracht. Deze opslag vindt plaats in een aparte ruimte binnen de afdeling solvent mengafdeling. Deze zone is voorzien van branddetectie en sprinkler installatie. 13. De activiteiten van DuPont situeren zich in de bedekkingmiddelen industrie, een activiteit die minder relevant is voor het aspect fijn stof. De inrichting is niet gelegen in een hotspotzone (jaargemiddelde PM10 concentratie (2006): 29,4 µg/m³). 14. Het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos werd op datum verslag nog niet ontvangen en wordt geacht gunstig te zijn. 15. Er kan besloten worden dat de hinder en de risico s door de gevraagde uitbreidingen van de vergunning onder voorgestelde voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt; Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap RO-Vlaanderen (ARO); Gelet op het gunstig advies d.d. 13 september 2009 van de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG), bevoegd voor het Toezicht Volksgezondheid (ToVo) (kenmerk LVR/09-328); op volgende elementen uit dit advies : 1. Bvba Du Pont De Nemours vraagt een wijziging aan van de afdeling Performance Coatings voor de productie van bedekkingsmiddelen. In Mechelen worden diverse activiteiten uitgevoerd verspreid over verschillende fabrieken op afzonderlijke terreinen. Deze hervergunningsaanvraag heeft betrekking op de verfproductie, Teflon productie, research & development- afdeling en harsafdeling. 2. Er werd een omgevingsveiligheidsrapport opgemaakt dat op 4 december 2008 werd goedgekeurd. 3. Er werd geen plaatsbezoek uitgevoerd. 4. Bij de advisering inzake het verlenen van een vergunning aan BVBA Du Pont De Nemours worden volgende gezondheidsaspecten beoordeeld: a. Omgevingsaspecten en/of klachten Het bedrijf is gelegen in een industriegebied (Mechelen-zuid). Ten zuidoosten bevindt zich naast het industriegebied en dus aangrenzend met het bedrijf een woongebied met landelijk karakter en ten noorden ligt het dichtstbijzijnde woongebied op ca 200m. Binnen een straal van 1 km zijn enkele kwetsbare locaties gelegen, namelijk een 4-tal scholen waarvan de dichtstbijzijnde op slechts 500m van het bedrijf gelokaliseerd is. Er zijn geen klachten of bezwaren gemeld tijdens het openbaar onderzoek. b. Relevante gezondheidsbedreigende factoren Emissies/immissies: Door de wijziging van opslag ontplofbare, oxiderende en explosieve stoffen zullen de emissies niet wijzigen. Verontreiniging van bodem/ grondwater en oppervlaktewater: De peroxidenopslag op de nieuwe locatie wordt voorzien van lekopvang en bluswateropvang. Geurhinder: Niet relevant voor deze wijziging. Stofhinder: Niet relevant voor deze wijziging. Geluidshinder: Niet relevant voor deze wijziging. Verkeersoverlast: Niet relevant voor deze wijziging. Veiligheidsproblemen: De peroxidenopslag op de nieuwe locatie wordt voorzien van brandbeveiligingsmaatregelen. De peroxiden zullen worden opgeslagen in 5 brandwerende moduulcontainers met nooddrukontlasting, actieve koelinstallatie, temperatuursensoren, spinklers en bluswateropvang. In het OVR dat werd goedgekeurd op 4 december 2008 worden zowel de afdeling performance Coatings als de afdeling Vespel besproken. Beide afdelingen hebben elk hun eigen vergunning maar beschikken over hetzelfde personeel, hetzelfde veiligheidsbeheersysteem en intern noodplan. In het OVR werd ook de verplaatsing van ontplofbare stoffen besproken als toekomstige situatie. Er werden drie mogelijk locaties beschreven. Momenteel wordt via deze

6 6 / 12 aanvraag locatie 3 uit het OVR voorzien voor de opslag van de ontplofbare producten. De conclusies uit het OVR blijven van toepassing. Visuele hinder: Het bedrijf ligt vlakbij woongebied met landelijk karakter en kan mogelijks voor visuele hinder zorgen. Psychische impact: Niet relevant voor deze wijziging. 5. Besluit: Ons advies is gunstig voor de gevraagde activiteiten omdat de risico s voor de mens en milieu aanvaardbaar zijn; Gelet op het horen van de heer K. Vanhoenacker, milieucoördinator, en de heer P. Sijbers, projectmanager, namens de exploitant door de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 20 oktober 2009; Gelet op het gunstig advies d.d. 20 oktober 2009 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies : 1. Horen van partijen De heer K. Vanhoenacker, milieucoördinator, en de heer P. Sijbers, projectmanager, worden gehoord namens de exploitant. De voorzitter stelt vast dat er geen bezwaren werden ingediend tijdens het openbaar onderzoek en dat de uitgebrachte adviezen gunstig zijn. Op vraag van de voorzitter licht de heer Sijbers toe dat deze aanvraag voornamelijk betrekking heeft op de plaatsing van een nieuw, apart magazijn voor de opslag van peroxide. 2. Omschrijving en rubrieken De omschrijving en rubrieken werden correct aangevraagd en kunnen behouden blijven. 3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid Het advies van het ARO werd nog niet ontvangen en wordt stilzwijgend gunstig geacht. De inrichting is volgens het gewestplan Mechelen gelegen in industriegebied grenzend aan woongebied met landelijk karakter. Er werden voor deze inrichting reeds verschillende bouwvergunningen verleend. De PMVC is van oordeel dat de aanvraag stedenbouwkundig verenigbaar is. 4. Openbaar onderzoek bezwaren Er werden geen mondelinge en/of schriftelijke bezwaren en/of opmerkingen ingediend. 5. Milieutechnische evaluatie De PMVC volgt de gunstige adviezen. 6. Watertoets Uit de toepassing van de beoordelingsschema s m.b.t. de watertoets blijkt dat de gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze niet relevant zijn voor wat betreft de invloed op het watersysteem, zodanig dat geen bijkomend wateradvies vereist is, en dat derhalve de aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid. 7. Termijn De vergunning kan verleend worden voor een termijn verstrijkend op 20 mei 2029 met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar. Er kan akte genomen worden van de gemelde klasse 3-inrichtingen. 8. Voorwaarden a. Algemene voorwaarden Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning); Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder); De PMVC is van oordeel dat de algemene voorwaarden van de hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen) (Lucht) niet van toepassing zijn op deze aanvraag. b. Sectorale voorwaarden

7 7 / 12 Gassen gemeenschappelijke bepalingen: afdeling ; Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling ; Opslag van gevaarlijke producten algemene bepalingen: afdeling ; Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling ; Papier: hoofdstuk 5.33; c. Bijzondere voorwaarden De brandweervoorwaarden dienen niet opgelegd te worden in de milieuvergunning, maar dienen tot stand te komen in onderling overleg tussen de exploitant en de plaatselijke brandweer; Gelet op de ligging van de inrichting in een gebied van het gewestplan Mechelen, waarvoor de voorschriften voor industriegebied van toepassing zijn; Overwegende dat gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften; Overwegende dat voor de evaluatie van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de PMVC, kan verwezen worden naar het advies van de PMVC; Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen; Overwegende dat uit de toepassing van de in artikel 3, 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 vermelde beoordelingsschema s blijkt dat de gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze niet relevant zijn voor wat betreft invloed op het watersysteem; dat derhalve de aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003; Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico s voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt; Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 20 mei 2029; B E S L U I T : ARTIKEL 1 - Voorwerp Aan de, gevestigd te 2800 Mechelen, Antoon Spinoystraat 6, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend om een afdeling Performance Coatings voor de productie van bedekkingmiddelen te 2800 Mechelen, Antoon Spinoystraat 6, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 3-E-85h, 3-E-85k te veranderen door: toevoeging van het perceel 3-E-85k; uitbreiding van de opslag met 90 ton papier (etiketten in gebouw a in solvent mengafedeling): tot 100,5 ton (33.4); de vermindering van de opslag van peroxides met 1 ton en de verplaatsing van deze opslag naar een nieuw magazijn (cat. 3), de bijkomende opslag van 0,5 ton ontplofbare stoffen in een nieuw magazijn en de verplaatsing van 0,5 ton ontplofbare stoffen naar een nieuw magazijn (cat. 5),

8 8 / 12 waardoor rubriek voortaan omvat: industriële activiteiten en opslagplaatsen met risico s van zware ongevallen waarbij in totaal kg gevaarlijke stoffen zijn betrokken (17.2.2), met name: de opslag van 0,27 kg acetyleen (tevens ingedeeld onder rubriek ); de opslag van 0,022 kg waterstof (tevens ingedeeld onder rubriek ); de opslag van 0,495 kg zuurstof (tevens ingedeeld onder rubriek ); de opslag van 1,35 kg zeer licht ontvlambare vloeibare gassen (butaan/propaan) en de aanwezigheid van 2,8 kg aardgas in leidingen (de opslag van butaan/propaan is tevens ingedeeld onder rubriek ); de opslag van 0,5 ton methanol in vaten in gebouw 96 locatie SA; de opslag van 145,628 ton aardolieproducten (40 m3 (34 ton) nafta in T157, 2 houders voor stookolie van respectievelijk 2,5 m3 (2,130 ton) en 130 m3 (109,498 ton)); de opslag in vaten in gebouw 96 locatie SA en aanwezigheid van in totaal max. 1 ton zeer giftige producten (cat. 1); de opslag in gebouw 96 locatie SA en/of gebouw 10, 13, 39 en aanwezigheid van in totaal max. 121,6 ton giftige stoffen (cat. 2), waarvan - de opslag van 40 m 3 (40 ton) in T185 (ook ingedeeld in cat. 9i); de opslag en aanwezigheid van 18 ton producten in een nieuw magazijn voor explosieve en oxiderende stoffen, waarvan: - 17 ton cat. 3; - 10 ton tevens is ingedeeld in cat. 9i of 9ii; - 6 ton in cat. 6; - 5 ton in cat. 7b; - 1 ton in cat. 5; de opslag van in totaal max. 5,5 ton ontplofbare stoffen in gebouw 19, 20, 27 en/of 28 (cat. 5); de opslag en aanwezigheid van in totaal max ton ontvlambare stoffen (cat. 6) of P- producten met een hogere P-klasse (P3/P4), waarvan - de opslag van m 3 (1.415 ton) in vaste houders: 23 houders van 40 m 3 (40 ton), waarvan 5 (T159, T166, T168 en gebouw 51: T33 en T34) ook ingedeeld in cat. 9ii; 5 houders van 20 m3 (20 ton); 32 houders van 10 m3 (10 ton) (gebouw 51: T1 tot en met T32); 3 houders van 25 m 3 (25 ton) (MB1, MB3 en MB4); de opslag en aanwezigheid van in totaal max ton licht ontvlambare stoffen (cat. 7b) of P-producten met een hogere P-klasse (P2/P3/P4), waarvan - de opslag van 383 m 3 (383 ton) in vaste houders: 5 houders van 40 m3 (40 ton) (T154, T156, T158, T161, T165) ; 7 houders van 20 m3 (20 ton) (T171 T172, T173, T174, T177, B01-A en B01-B) ; 1 houder van 18 m3 (18 ton) (gebouw 37: T4); 1 houder van 25 m 3 (25 ton) (MB2); de opslag en aanwezigheid van in totaal max. 250 ton stoffen gevaarlijk voor het milieu (R50) (cat. 9i), waarvan: - de opslag van 40 m 3 (40 ton) in T185 (ook ingedeeld in cat. 2); de opslag en aanwezigheid van in totaal max ton stoffen gevaarlijk voor het milieu (R51/53) (cat. 9ii), waarvan; - de opslag van 240 m 3 (240 ton) in vaste houders: 5 houders van 40 m3 (40 ton) (T159, T166, T168 en gebouw 51: T33 en T34) (ook ingedeeld in cat. 6); 1 houder van 40 m3 (40 ton) (T181); uitbreiding met 5 koelinstallaties met een totale drijfkracht van 22 kw tot een totaal van kw voor koel- en airconditioninginstallaties samen ( ).

9 9 / 12 Vlarem-rubricering: ARTIKEL 2 Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning 1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning als bedoeld in art e.v. van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend. Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending. 2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden. 3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. 4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

10 10 / 12 ARTIKEL 3 Voorwaarden De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden : 1. Algemene: Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning); Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder); 2. Sectorale: Gassen gemeenschappelijke bepalingen: afdeling ; Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling ; Opslag van gevaarlijke producten algemene bepalingen: afdeling ; Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling ; Papier: hoofdstuk 5.33; De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link : nde/recente_wijzigingen ARTIKEL 4 - Termijn voorafgaand aan ingebruikname De in artikel 1 vergunde verandering dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege. ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn: 1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer: a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie; b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, 2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan. 2. die eindigt op 20 mei 2029, samenvallend met de einddatum van de termijn van de eerder verleende lopende vergunning d.d. 20 mei ARTIKEL 6 Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

11 11 / 12

12 12 / 12 ARTIKEL 7 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem. 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunningsverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem. 3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18 de en de 12 de maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning. ARTIKEL 8 Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem. Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden. Antwerpen, in zitting van 5 november Aanwezig: de heer J. Geuens, voorzitter, de heren K. Helsen, M. Wellens, mevrouw I. Verhaert, de heer B. De Nijn, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier. Verslaggever: Jos Geuens In opdracht: De Provinciegriffier, De Voorzitter, D. Toelen J. Geuens

MLAV1/ /MV/lydr.

MLAV1/ /MV/lydr. /MV/lydr. OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF (SUPER ABSORBER POLYMEER - SAP), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, SCHELDELAAN 600 - HAVEN 725. De bestendige

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /PISA. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BAYER ANTWERPEN MET BETREKKING TOT DE MILIEUTECHNISCHE

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /crbo. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. AGFA-GEVAERT MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING

Nadere informatie

MLAV1/ /MV/bd

MLAV1/ /MV/bd MLAV1/9900000064/MV/bd HOUDENDE VERGUNNING AAN DE N.V. BAYER ANTWERPEN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN CHEMISCH BEDRIJF (XIV-KRACHTCENTRALE MIDDEN), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 507- SCHELDELAAN 420. De

Nadere informatie

MLAV1/ /RP/si

MLAV1/ /RP/si /RP/si OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV SEPPIC BELGIE MET BETREKKING TOT EEN ALKOXYLATIEFABIEK, GELEGEN TE 2070 ZWIJNDRECHT, SCHELDEDIJK 50, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE KLASSE.

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /ddj. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV GALLIBEL MET BETREKKING TOT EEN GRONDWATERWINNING

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2011-0104/ELSL/kadc BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV COLOMBUS-HTC, BVBA AFVALSTOFFEN

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit MLVER/08-100/jdn. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV FINA ANTWERP OLEFINS MET BETREKKING

Nadere informatie

Gelet op het feit dat op datum van 23 november 1992 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht;

Gelet op het feit dat op datum van 23 november 1992 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht; 2/MLAV1/9200000667/KB/ian. Milieuvergunningen HOUDENDE VERGUNNING AAN PELKMANS-VAN BOUWEL JOZEF VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2323 HOOGSTRATEN (WORTEL), LANGENBERG 52A. De bestendige

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE BVBA VEVAR MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF, GELEGEN IN 2321 HOOGSTRATEN (MEER), SLUISKENSWEG 10.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE BVBA VEVAR MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF, GELEGEN IN 2321 HOOGSTRATEN (MEER), SLUISKENSWEG 10. Besluit /hs. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE BVBA VEVAR MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF,

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV PROVIRON INDUSTRIES MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2620 HEMIKSEM, G. GILLIOTSTRAAT 60.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV PROVIRON INDUSTRIES MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2620 HEMIKSEM, G. GILLIOTSTRAAT 60. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV PROVIRON INDUSTRIES MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING,

Nadere informatie

MLAV1/ /RP/bd

MLAV1/ /RP/bd /RP/bd OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. MONSANTO EUROPE MET BETREKKING TOT DE BUTVAR SOLVENT AFDELING, GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 627 - SCHELDELAAN 460. De bestendige deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

MLAV1/0100000089/RTH/vive

MLAV1/0100000089/RTH/vive /RTH/vive OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. VERALU MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING VOOR HET VERVAARDIGEN VAN RAMEN EN DEUREN, GELEGEN TE 2580 PUTTE (BEERZEL), KONINGSBAAN 86, EN OVER DE MELDING

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLWV-2011-0053/KADC/inge BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; MLVER/0100000137/MV/lydr. OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF (POLYETHEROLENFABRIEK-BLOKVELD F 300), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 725,

Nadere informatie

2/MLAV1/ /JB/AB Milieuvergunningen

2/MLAV1/ /JB/AB Milieuvergunningen 2/MLAV1/9300000113/JB/AB Milieuvergunningen HOUDENDE VERGUNNING AAN N.V. BASF ANTWERPEN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, SCHELDELAAN - BLOKVELD G-200. De bestendige deputatie

Nadere informatie

HOUDENDE VERGUNNING AAN MATTHIJSSEN HERMAN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2960 BRECHT, HOEKSTRAAT 26.

HOUDENDE VERGUNNING AAN MATTHIJSSEN HERMAN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2960 BRECHT, HOEKSTRAAT 26. 2/MLAV1/9300000324/HWM/LO. Milieuvergunningen HOUDENDE VERGUNNING AAN MATTHIJSSEN HERMAN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2960 BRECHT, HOEKSTRAAT 26. De bestendige deputatie van de Provincieraad

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /kh/mige. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE HEER VERSTRAELEN GUY MET BETREKKING TOT

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /gvda. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN

Nadere informatie

MLVER/9800000164/PAG/sdv

MLVER/9800000164/PAG/sdv MLVER/9800000164/PAG/sdv HOUDENDE GEDEELTELIJKE AKTENEMING VAN EEN MELDING VAN N.V. EEG SLACHTHUIS VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2800 MECHELEN, SLACHTHUISLAAN 1. De bestendige deputatie

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN 2.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN 2. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /gvda. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; MLVER/0300000006/gvda - ak OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN 2. De bestendige deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2012-0014/SAPI-mb BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV INEOS MANUFACTURING BELGIUM

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV AURUBIS BELGIUM MET BETREKKING TOT EEN METALLURGISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2250 OLEN, WATERTORENSTRAAT 35.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV AURUBIS BELGIUM MET BETREKKING TOT EEN METALLURGISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2250 OLEN, WATERTORENSTRAAT 35. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2011-0116/KRHO/AG BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV AURUBIS BELGIUM MET BETREKKING

Nadere informatie

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 725, SCHELDELAAN 600.

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 725, SCHELDELAAN 600. Besluit /MV. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /ES. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV EVONIK DEGUSSA ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH

Nadere informatie

MLAV1/ /MV/pn.

MLAV1/ /MV/pn. MLAV1/9900000038/MV/pn. HOUDENDE VERGUNNING AAN DE N.V. BAYER ANTWERPEN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN CHEMISCH BEDRIJF (TECHNISCHE EENHEID X - POLYETHEREENHEID), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 507 - SCHELDELAAN

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit MLVER/07-56/mavb. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE HEER LEENAERTS JAN MET BETREKKING

Nadere informatie

Besluit van de Bestendige Deputatie

Besluit van de Bestendige Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig Marc De Buck, wnd. voorzitter Besluit van de Bestendige Deputatie Alexander Vercamer, Ivan Verleyen, Frans Van Gaeveren, Jean-Pierre Van Der Meiren, Carina

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2012-0012/GVDA-mb BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV HENRAD MET BETREKKING TOT

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2011-0108/SAPI BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV AIR LIQUIDE LARGE INDUSTRY MET

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2010-0007/elsl-gvda BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN BVBA EXXONMOBIL PETROLEUM &

Nadere informatie

Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen

Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen MLAV1/0300000171/AK/fs BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER MATHIJSSEN JOHANNES MET BETREKKING TOT EEN

Nadere informatie

MLAV1/ /MV/lydr.

MLAV1/ /MV/lydr. /MV/lydr. OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. BAYER ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF (MILIEUTECHNISCHE EENHEID XIV - KRACHTCENTRALE MIDDEN), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 507 -

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /ES. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie van de provincie

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING. De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

VLAAMSE REGERING. De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, VLAAMSE REGERING BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE NV TIMCAL BELGIUM, APPELDONKSTRAAT 173, 2830

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen vergadering van 01 december 2011 aanwezig Denys André, gouverneur-voorzitter Vercamer Alexander De Buck Marc Hertog Peter Dauwe Jozef Couckuyt Eddy

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /ddj. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE BVBA DE SCHANSHOEVE MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF,

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /ES. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie van de provincie

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /ES. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie van de provincie

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /GVDA/fs. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. VAN DALEN BELGIUM MET BETREKKING

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD

BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD Gewestdirectie Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER/0400000060/MV/fs. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE BVBA EXXONMOBIL

Nadere informatie

MLAV1/ /FL/DL

MLAV1/ /FL/DL /FL/DL OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. CAMPI PRESS MET BETREKKING TOT EEN DRUKKERIJ, GELEGEN TE 2480 DESSEL, KASTELSEDIJK 58, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE KLASSE. De bestendige

Nadere informatie

Gewestdirectie Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen

Gewestdirectie Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen Gewestdirectie Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER/0400000032/MV/IG. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. AIR LIQUIDE

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLWV-2011-0042/GVDA/age BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /ES. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV EVONIK DEGUSSA ANTWERPEN MET BETREKKING TOT DE FCP-A-EENHEID

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit MLVER-2014-0052/KRHO-MB Dienst Milieuvergunningen Departement Leefmilieu BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV UMICORE MET BETREKKING

Nadere informatie

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV 3M BELGIUM MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2070 ZWIJNDRECHT, HAVEN CANADASTRAAT 11.

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV 3M BELGIUM MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2070 ZWIJNDRECHT, HAVEN CANADASTRAAT 11. Besluit /ES. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV 3M BELGIUM MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF,

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /kh. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER VANHOOF JOZEF MET BETREKKING TOT EEN PLUIMVEEHOUDERIJ,

Nadere informatie

Gewestdirectie Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen

Gewestdirectie Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen Gewestdirectie Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLAV1/0400000037/MV/gm BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. BASF ANTWERPEN MET

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen Gelet op de mededeling van kleine verandering op 23 september 2011 ingediend door de heer Zaman Jan, Eeckbergstraat 64 te 9170 Sint-Gillisvergadering

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLWV-2012-0034/SAPI/age BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen aanwezig Alexander Vercamer, Wnd. voorzitter Besluit van de Deputatie Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Hilde Bruggeman, Eddy Couckuyt, leden referte betreft

Nadere informatie

MLVER/ /RTH/AG/sdv

MLVER/ /RTH/AG/sdv MLVER/9700000006/RTH/AG/sdv HOUDENDE AKTENEMING VAN EEN MELDING VAN ZWAN/HARTOG-UNION A DIVISION OF UNILEVER BELGIUM N.V. VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2900 SCHOTEN, BRECHTSEBAAN 913.

Nadere informatie

34013/110/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

34013/110/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad, 34013/110/1/W/1 Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, in verband met de aanvraag DEVAMIX / B.S.V. Beneluxlaan(S) 201 8530 Harelbeke tot het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /kadc. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie van de provincie

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Alexander Vercamer, Peter Hertog, Jozef Dauwe, leden Frans Van Gaeveren, toegevoegd lid Albert De Smet, provinciegriffier

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 december 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 december 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 december 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990 en 12 december 1990;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990 en 12 december 1990; 2/MLAV1/9200000531/JB/AB Milieuvergunningen HOUDENDE VERGUNNING AAN N.V. BASF ANTWERPEN VOOR HET EXPLOITEREN/VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, SCHELDELAAN. De bestendige deputatie

Nadere informatie

veranderen door uitbreiding met : - de lozing van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (R 3.3.);

veranderen door uitbreiding met : - de lozing van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (R 3.3.); MLVER/9600000236/JVDM/bd HOUDENDE AKTENEMING VAN EEN MELDING VAN NV GRALEX VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2070 ZWIJNDRECHT, KRUIBEEKSESTEENWEG 227. De bestendige deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement. 37010/91/2/W/2 Besluit van de deputatie van de Provincieraad, in verband met de aanvraag van tot het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden van N.V. A&S ENERGIE gelegen te Nieuwenhovestraat 5

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement. Dossiernummer 36006/13/2/M/4 Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. SADEF voor een inrichting gelegen Bruggesteenweg 60 8830

Nadere informatie

Besluit van de Bestendige Deputatie

Besluit van de Bestendige Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Marc De Buck, Alexander Vercamer, Ivan Verleyen, Frans Van Gaeveren, Jean-Pierre Van Der Meiren, Carina Van Cauter, leden

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV KANEKA BELGIUM MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2260 WESTERLO, NIJVERHEIDSSTRAAT 16.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV KANEKA BELGIUM MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2260 WESTERLO, NIJVERHEIDSSTRAAT 16. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2011-0132/NIVD BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV KANEKA BELGIUM MET BETREKKING

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Peter Hertog, Jozef Dauwe, leden Frans Van Gaeveren toegevoegd lid referte betreft

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING AMV/00034579/1025

VLAAMSE REGERING AMV/00034579/1025 VLAAMSE REGERING AMV/00034579/1025 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG TOT AFWIJKING VAN ARTIKEL 5.33.0.3, 3 VAN TITEL

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLWV-2011-0029/ELSL/mben BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00001147/1026

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00001147/1026 VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00001147/1026 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE NV JANSSEN PHARMACEUTICA,

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Ruimte D i e n s t Milieuvergunningen De deputatie van de provincie Limburg Gelet op de mededeling van verandering van KONINGS JUICES & DRINKS bvba, Sint-Truidersteenweg

Nadere informatie

Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen

Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen MLAV1/0300000236/MV/AG BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. MONSANTO EUROPE MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /MV-ES. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV LANXESS MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /kh. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie van de provincie

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen vergadering van 18 oktober 2012 aanwezig Denys André, gouverneur-voorzitter Vercamer Alexander De Buck Marc Hertog Peter Dauwe Jozef Couckuyt Eddy

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg 3 d e D i r e c t i e Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Natuur S e c t i e 3. 3. 1 Milieu en Natuur - Vergunningen De deputatie van de provincie Limburg Gelet op

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /es/jdn. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE COMM.V BAYER ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/ /1011

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/ /1011 VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00004172/1011 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, LANDBOUW EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE NV HALTERMANN, EXPLOITANT

Nadere informatie

AMV/ /1000. Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking

AMV/ /1000. Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking Vlaamse Regering AMV/000157671/1000 Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 5.17.2.1, 3, van titel II van het VLAREM ingediend door de bvba DTN Team, Bisschopslaan

Nadere informatie

MLAV1/0100000097/fl/bama

MLAV1/0100000097/fl/bama /fl/bama OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. TEXACO BELGIUM MET BETREKKING TOT EEN BENZINESTATION, GELEGEN TE 2650 EDEGEM, PRINS BOUDEWIJNLAAN 465, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE

Nadere informatie

36008/127/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

36008/127/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad, 36008/127/1/W/1 Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, in verband met de aanvraag VANDEMOORTELE IZEGEM, Prins Albertlaan 12 8870 te Izegem tot het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 14 augustus 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 14 augustus 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 14 augustus 2015 Besluit KENNIS GENOMEN A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /LDS. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER VERHEYEN BENNY MET BETREKKING TOT EEN VARKENSHOUDERIJ,

Nadere informatie

:.~~'l. ::?i. n'l AMV/ /1017

:.~~'l. ::?i. n'l AMV/ /1017 VLAAMSE GEMEENSCHAP :.~~'l ::?i n'l AMV/00006310/1017 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE NV JANSSEN

Nadere informatie

De melding ingediend door Herbosch Kiere, Sint-Jansweg 7, 9130 Beveren, werd per beveiligde zending verzonden op 4 augustus 2017.

De melding ingediend door Herbosch Kiere, Sint-Jansweg 7, 9130 Beveren, werd per beveiligde zending verzonden op 4 augustus 2017. OMG referentie: OMV_2017005407 I.I.O.A. nummer: 20170804-0001 Besluit van de gewestelijke omgevingsambtenaar tot akte name van de melding van Herbosch Kiere voor de exploitatie van een werf voor renovatiewerken

Nadere informatie

MLAV1/ /LDS-HS/lh

MLAV1/ /LDS-HS/lh /LDS-HS/lh OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV. EEG SLACHTHUIS MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2800 MECHELEN, SLACHTHUISLAAN 1, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE KLASSE.

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 13 januari 2017

college van burgemeester en schepenen Zitting van 13 januari 2017 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 13 januari 2017 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen

Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen MLAV1/0200000434/HS-AK. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV UNIPRO MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING

Nadere informatie

Gelet op het M.B. d.d. 26.11.1996 waarbij in beroep het besluit d.d. 30.5.1996 van de Bestendige Deputatie wordt bevestigd;

Gelet op het M.B. d.d. 26.11.1996 waarbij in beroep het besluit d.d. 30.5.1996 van de Bestendige Deputatie wordt bevestigd; Dossiernummer 7C/37010/2/1/M/2 Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. TACK TRUCK- EN TANKCLEANING voor een inrichting

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLAV1/08-123/hs. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEREN PIET EN DANNY VERMEIREN MET BETREKKING

Nadere informatie

o v in c i e Limburg De deputatie van de provincie Limburg 1/5

o v in c i e Limburg De deputatie van de provincie Limburg 1/5 p o v in c i e Limburg Directie RUJIHte oienst Milieuvergunningen De deputatie van de provincie Limburg Gelet op de mededeling van verandering van NV BIONERGA, Centrum Zuid 2098, 3530 Houthalen-Helchteren

Nadere informatie

Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen

Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen MLAV1/0200000333/MV/bd BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. RESIPLAST MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING

Nadere informatie

p r o v i n Ruimte De deputatie van de provincie Limburg

p r o v i n Ruimte De deputatie van de provincie Limburg p r o v i n D i r e c t i e Ruimte D i e n s t Milieuvergunningen De deputatie van de provincie Limburg Gelet op de melding d.d. 2013-01-30 van overname door Haesen-Roebben lv, Diepestraat 8, 3620 Lanaken

Nadere informatie

Departement Behandeld door Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Stedelijke Ontwikkeling Dennis De Caluwé DDC/17/0021/ddc 25/01/17

Departement Behandeld door Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Stedelijke Ontwikkeling Dennis De Caluwé DDC/17/0021/ddc 25/01/17 Departement Behandeld door Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Stedelijke Ontwikkeling Dennis De Caluwé DDC/17/0021/ddc 25/01/17 Dienst E-mail Telefoon Fa Bijlagen Milieu en Landbouw milieudienst@mechelen.be

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /ddj-kh. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV PURISOL MET BETREKKING TOT EEN GRONDREINIGINGSCENTRUM,

Nadere informatie

Vlaamse Regering ::J..~-

Vlaamse Regering ::J..~- Vlaamse Regering ::J..~-..~tr Ij' AMV/000136715/1004 Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 5.17.2.1, 3, van titel

Nadere informatie

MLAV1/ /LDS/lh

MLAV1/ /LDS/lh MLAV1/9900000166/LDS/lh HOUDENDE GEDEELTELIJKE VERGUNNING AAN DE NV. DISTRIGAS VOOR HET VERDER EXPLOITEREN EN VERANDEREN VAN EEN STATION VOOR AARDGAS, GELEGEN TE 2381 RAVELS (WEELDE), KASTANJEDREEF 1.

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /LDS. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER LEEMANS RUDY MET BETREKKING TOT EEN VARKENSHOUDERIJ,

Nadere informatie