Wat heeft een sportvereniging nodig?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat heeft een sportvereniging nodig?"

Transcriptie

1 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Wat heeft een sportvereniging nodig? Dit heeft een sportvereniging nodig! Postbus 2158, 3500 GD Utrecht Bezoekadres Kaatstraat 1, Utrecht Telefoon

2 Waarom deze brochure? Sportverenigingen vormen de basis voor de Utrechtse sport. De verenigingen en de vrijwilligers áchter de verenigingen, maken Utrecht tot een prachtige sportstad. Een stad waar we willen dat iedere Utrechter terecht kan voor een sport naar keuze op zijn of haar eigen niveau. De sportverenigingen en de gemeente Utrecht hebben dus hetzelfde doel voor ogen: zorgen dat Utrechters naar hartenlust kunnen sporten en terecht kunnen bij goed functionerende verenigingen. Om de verenigingen in hun waardevolle werk te ondersteunen, heeft de gemeente Utrecht het naslagwerk: Dat heeft een sportvereniging nodig! uitgebracht. Het naslagwerk gaat uitgebreid in op vragen die sportverenigingen hebben over bijvoorbeeld accommodatieverhuur, maar ook over zaken als subsidies en andere ondersteuningsmogelijkheden die de gemeente Utrecht en de Vereniging Sport Utrecht (VSU) bieden. Deze brochure geeft beknopt de inhoud van het naslagwerk weer en biedt sportverenigingen een eerste kennismaking met alles wat de gemeente Utrecht en de VSU te bieden hebben. Een overzicht van de aanwezige mogelijkheden dus. Voor nadere bestudering van een specifiek onderwerp kan het naslagwerk zelf er bij worden gepakt. Deze is te vinden op: 3

3 Sport als doel en sport als middel Utrecht is een dynamische sportstad waar iedereen meedoet op zijn of haar niveau. Zo luidt de missie van de gemeente Utrecht... en eigenlijk komt de stad daar al aardig dicht bij in de buurt. Sportverenigingen worden door de gemeente dan ook als uiterst belangrijk gezien! Talloze sportverenigingen bieden Utrechters immers de mogelijkheid om vrijwel alle sporten actief te beoefenen. Dat is dus het eerste doel: sportbeoefening! De gemeente vindt het belangrijk dat de gezamenlijke sportverenigingen dit doel voor ogen houden en blijven(d) nastreven. Het merendeel van de gemeentelijke sportsubsidies gaat daar dan ook aan op. Maar sport kan ook verder kijken en méér betekenen. Dan gaat het om dieper liggende zaken als: sociale binding, maatschappelijke participatie en integratie. Dan wordt sport ingezet als middel om met z n allen nóg beter samen te leven. Voor die extra inzet is er uiteraard extra subsidiegeld beschikbaar. Globale verdeling van het gemeentelijk sportbudget Het gemeentelijk sportbudget bedraagt ongeveer 25 miljoen euro. Voor alle sporten zijn er, verspreid over de hele stad, sportaccommodaties en -voor zieningen. De meeste zijn in het bezit van de gemeente. Ruwweg 60% (zo n 15 miljoen euro) van het sportbudget op de gemeentebegroting gaat naar die gemeentelijke accommodaties en voorzieningen. Voor de sportsubsidies en de extra inzet samen is er zo n 5 miljoen euro (20%) per jaar beschikbaar. En de resterende 20%? Die gaat naar de zwembaden en dus de zwemmers. Wanneer is een sportvereniging een sportvereniging? Om te bepalen wat voor de gemeente Utrecht een sportvereniging is, is er een definitie opgesteld: Een sportvereniging met volledige rechtsbevoegdheid die als voornaamste activiteit (al dan niet in competitieverband) gelegenheid biedt structureel sport te beoefenen in de gemeente Utrecht. De sportvereniging moet aan gesloten zijn bij één of meerdere erkende overkoepelende sportorganisaties (die bij voorkeur lid zijn van NOC*NSF). De sportvereniging mag geen mensen uitsluiten van lidmaatschap en moet volgens haar statuten eventuele inkomsten en baten inzetten ten behoeve van de eigen sportvereniging. Meer informatie afdeling Sport, gemeente Utrecht: of 4 Wat heeft een sportvereniging nodig? 5

4 Subsidie en ondersteuning Sportverenigingen doen het werk, de gemeente stimuleert en de VSU ondersteunt. Directe subsidie Vanaf 2009 is er een nieuwe subsidieregeling: iedere sportvereniging kan een subsidiebedrag per (actief) lid krijgen. Voor bepaalde leeftijdscategorieën en speciale doelgroepen is een hoger subsidiebedrag beschikbaar! Indirecte subsidie Sportverenigingen binnen de gemeente Utrecht kunnen de sportaccommodaties van de gemeente tegen een gesubsidieerd huurtarief (zeg: met korting) huren. Meedoen aan speciale projecten De gemeente Utrecht biedt sportverenigingen de mogelijkheid om mee te doen aan speciale sportprojecten, zoals: BOS-project (Buurt Onderwijs Sport), Meedoen Allochtone Jeugd door Sport, Sport Scoort! en Enjoy Sport. De gemeente stimuleert en de VSU ondersteunt De gemeente Utrecht stimuleert sportverenigingen bij het behalen van hun ambities. Op hun beurt helpen sportverenigingen de ambities van de gemeente te realiseren. In de eerste plaats door een goed sportaanbod voor de Utrechtse bevolking te realiseren. Maar ook door extra inzet op de bredere, maatschappelijke gebieden, zoals: sociale binding, participatie en integratie. Alle Utrechtse sportverenigingen kunnen hiernaast terecht bij de Vereniging Sport Utrecht (VSU) voor advisering, ondersteuning én belangenbehartiging op het gebied van zowel top- als breedtesport. De gemeente Utrecht subsidieert de VSU voor die werkzaamheden. Sportpromotie De gemeente Utrecht en VSU zorgen samen voor mogelijkheden waarmee sportverenigingen reclame kunnen maken. Voorbeelden? Sport Experience Utrecht, SportU en de sportgids. Surf voor nadere informatie naar (gemeente) of (VSU). 6 Wat heeft een sportvereniging nodig? 7

5 Ondersteunende sportorganisaties Wie doet wat? De gemeente streeft naar een goede samenwerking tussen alle ondersteunende sportorganisaties. Gemeente Utrecht zelf Gemeentelijk sportbeleid en regie over de uitvoering; Stimuleert de utrechtse sport (bijvoorbeeld met subsidies); Biedt sportaccommodaties aan (en zorgt voor het onderhoud). Vereniging Sport Utrecht (VSU) Belangenbehartiging op het gebied van sport, sportverenigingen en sporters; Begeleiding individuele topsporters; Coördinatie netwerkbijeenkomsten per tak van sport en platform van topsportverenigingen; Verenigingsondersteuning op talloze gebieden: management en organisatie, financiële en juridische zaken (subsidies en sponsoring), interculturalisatie, beleid en bestuur (topsport), talentontwikkeling, gehandicaptensport, doelgroepensport (jeugd, ouderen, allochtonen), vrijwilligersbeleid, inzet professionals, betaalbaarheid van de sport (U-pas, Jeugd Sportfonds), waarden en normen in de sport. De VSU speelt een centrale rol in de ondersteuning en is in veel gevallen voor verenigingen het eerste aanspreekpunt. Sportbonden Sporttechnische deskundigheid en advisering; Verenigingsondersteuning binnen de eigen tak van sport. Sportverenigingen onderling Natuurlijk kunnen sportverenigingen ook bij elkaar terecht voor het uitwisselen van tips, informatie en ervaring(en). Dat kan binnen dezelfde tak van sport, maar ook met andere sportverenigingen, bijvoorbeeld binnen een bepaald gebied zoals een stadswijk. Let op In de Sportgids van Utrecht zijn alle erkende sportverenigingen en organisaties te vinden. Beweegmakelaars in de wijken Zorgen voor stimulering van de sport en samenwerking tussen instellingen in de wijken (sportverenigingen, scholen, wijkbureau, jeugdgezondheidszorg GG&GD, welzijnswerk en dergelijken); Stemmen vraag en aanbod binnen de wijk op elkaar af; Belangrijkste doelgroepen: kinderen en jongeren tussen vier en achtien jaar; Zijn in dienst bij de wijkwelzijnsorganisaties (wwo s). Overige sportorganisaties Sportservice Midden-Nederland Gehandicaptensport Nederland Nationale Sport Alliantie (NSA) Nederlands Instituut voor Sport & Bewegen (NISB) NOC*NSF Ook zijn er drie sportloketten voor mensen met een functiebeperking in Utrecht Surf voor alle informatie én de details naar: 8 Wat heeft een sportvereniging nodig? 9

6 Sportaccommodaties...van de gemeente Utrecht. Accommodaties en verhuur De gemeente Utrecht verhuurt ruim 100 sportaccommodaties. Binnensport: 13 sporthallen, 7 sportzalen en 45 gymzalen; Buitensport: 29 sportparken, 1 tennispark en 3 atletiekbanen; Zwembaden: 4. De gemeente verhuurt deze sportaccommodaties via het loket Verhuur Sport. Er is vastgelegd wat de regels en voorwaarden zijn waaronder accommodaties aan sportverenigingen worden verhuurd. Voor de verhuur van sporthallen tijdens de spitsuren (op maandag t/m vrijdag vanaf uur en in het weekend) is de stedelijke zaalverdelingscommissie verantwoordelijk. Bij de sportaccommodaties zijn er beheerders voor de dagelijkse gang van zaken die ook beschikbaar zijn als eerste aanspreekpunt. Naast de exploitatie (verhuur) en het onderhoud van de accommodaties maakt de gemeente ook werk van toezicht op en naleving van regels op het gebied van de sporttechnische en sociale veiligheid en schoonmaak en hygiëne. In het naslagwerk staan de details hierover en wordt de rol van de VSU bij de sportaccommodaties beschreven. Let op Sportaccommodaties op De Uithof en de Vechtsebanen zijn niet in het bezit van de gemeente. Surf voor meer informatie naar: 10 Wat heeft een sportvereniging nodig? 11

7 Over breedtesport Alle sporten, voor iedereen. Alle sporten, voor iedereen Verreweg de meeste sportverenigingen verzorgen hun aanbod in de breedtesport. Daarbij gaat het ruwweg om: alle sporten, voor iedereen! Over het algemeen zijn de sportverenigingen heel goed in staat hun eigen zaakjes te regelen. De meeste sportverenigingen hebben oplossingen gevonden voor zaken als: leden werven én behouden en omgaan met eventuele wachtlijsten. Toch zijn er actuele, maatschappelijke ontwikkelingen waarmee ook de sportverenigingen worden geconfronteerd waardoor knelpunten kunnen ontstaan. Het naslagwerk Dat heeft de sportvereniging nodig! heeft oog voor die ontwikkelingen en geeft uitgebreide informatie én tips over mogelijke oplossingen. Het werven van vrijwilligers en kader Het kan voor sportverenigingen lastig zijn om steeds voldoende vrijwilligers en kader te werven - en te behouden! - om al het werk dat er bij een sportvereniging moet worden gedaan ook gedaan te krijgen. Mogelijkheden: Werving en training vrijwilligers (vrijwilligerscentrale utrecht, beweegmakelaars in de wijken, adviezen van de vsu, cursussen - het programma clubkoers! - Van sportbonden); Aansluiten bij onderwijs en opleidingen door (maatschappelijke) stages en bijbaantjes voor scholieren en studenten (mbo en hbo); Inzet van professionals in diverse nieuwe functies, zoals: de verenigingsmanager, de combinatiefunctionaris (gecombineerde baan bij sportvereniging-en-school, of sportvereniging-en-wijkwelzijnswerk). 12 Wat heeft een sportvereniging nodig? 13

8 Werven en behouden van leden Om nieuwe (jeugd-)leden te werven kunnen verenigingen zich promoten bij de inwoners van Utrecht. Naast eigen activiteiten kan een sportvereniging ook deelnemen aan projecten en activiteiten die de gemeente organiseert zoals: Sport Experience Utrecht Meedoen Allochtone Jeugd door Sport Het behouden van leden wordt soms ervaren als een knelpunt. Mogelijkheden hierbij zijn: gebruik maken van subsidieregeling waarbij bepaalde doelgroepen een hoger subsidiebedrag krijgen; ontwikkelen van vernieuwend sportaanbod; fusie of samenwerkingsverbanden tussen sportverenigingen. De VSU kan bij een dergelijk proces ondersteuning en advisering bieden. Let op Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden op sport. Participatie Het is moeilijk om de participatie van ouders afdoende te organiseren, waardoor het deelnemen van de jongere jeugd aan de sport soepel(er) kan verlopen. Bij het inschrijven van nieuwe (jonge) leden, kunnen er afspraken met ouders worden gemaakt over verwachtingen op het gebied van hun betrokkenheid. Financiering Het is moeilijk om aan voldoende extra inkomsten te komen voor het realiseren van noodzakelijke én extra acties. Huidige mogelijkheden hiervoor zijn onder anderen: de sportvereniging ontwikkelen in de richting van een sociale onderneming (waarbij het clubhuis, de kantine, de overige voorzieningen bijvoorbeeld beschikbaar komen voor de buitenschoolse opvang); samenwerking met andere maatschappelijke partners, fondsenwerving voor eenmalige initiatieven (leefbaarheidsbudget via de wijkbureaus, VSB-fonds, Oranjefonds voor integratieprojecten). Sportaanbod voor specifieke doelgroepen In het naslagwerk komt tevens informatie aan de orde over mogelijkheden van een sportaanbod voor: mensen met een functiebeperking (lichamelijk, verstandelijk en psychisch); 55-plussers; Jeugd; Andere groepen waarbij de sportparticipatie achter blijft. Sportverenigingen die werk maken van het faciliteren van leden uit speciale doelgroepen, komen in aanmerking voor extra faciliteiten en financiële middelen. Het naslagwerk geeft met name bij dit thema een hele reeks adressen van interessante en nuttige sites: > > > > > > > 14 Wat heeft een sportvereniging nodig? 15

9 Over topsport Kernsporten zijn: atletiek, basketbal, handbal, hockey, roeien, schaatsen, voetbal (amateurs), worstelen, wielrennen en zwemmen. Extra aandacht voor tien kernsporten Hoewel de gemeente Utrecht een groot sporthart heeft, is er - in het sportbeleidsplan Sport in het hart (voor de periode ) - gekozen voor tien kernsporten als het om aandacht voor topsport gaat. Die kernsporten zijn: atletiek, basketbal, handbal, hockey, roeien, schaatsen, voetbal (amateurs), worstelen, wielrennen en zwemmen. De kernsportvereniging Om een kernsportvereniging te worden, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: De vereniging heeft minimaal één team dat op het hoogste landelijk niveau (senioren) uitkomt, of individuele sporters met de topsportstatus (s1 of t1); De vereniging heeft voldoende professioneel kader, er is een stabiel en volledig bestuur, de technische staf is gekwalificeerd, er zijn voldoende trainers en coaches en de financiële basis van de vereniging is gezond; De vereniging heeft een visie op topsport én is een belangrijke meerwaarde voor de omgeving. Let op Meer informatie is te vinden in de gemeentelijke Kernsportnota Wisselwerking topsport - breedtesport Breedtesport en topsport zijn met elkaar verbonden en kunnen elkaar versterken. Dat is de boodschap en daar houdt het sportbeleid van de gemeente Utrecht aan vast. Daar zit ook de link van de sportvereniging met de omgeving. Topsporters worden niet alleen ingezet voor de vereniging, maar ook voor de tak van sport in Utrecht én voor de stad. Topsporters worden ingezet voor het trainen van jongeren, het geven van clinics en het bieden van ondersteuning bij sportstimuleringsprojecten zoals Sport Experience Utrecht. De Vereniging Sport Utrecht (VSU) speelt in die wisselwerking een belangrijke rol: Advisering over het maken van topsportbeleid door de vereniging; Ondersteuning bij het maken van doorstroombeleid en het opzetten van talentcentra; Informatie over de mogelijkheden en werkwijze van de loot-school - het Leidsche Rijn College en het Vianova College - voor jonge, leerplichtige topsporters. 16 Wat heeft een sportvereniging nodig? 17

10 Monitoring Gaat alles naar wens? Om te weten of het Utrechts sportbeleid - zoveel mogelijk inwoners van Utrecht te laten sporten - ook echt helpt én werkt... is het goed om dit systematisch te onderzoeken en bij te houden. Dat gebeurt dus ook. Door middel van monitoring, gekoppeld aan reeds bestaande monitor-systemen, waarvoor - in de meeste gevallen - geen extra werk van de sportverenigingen hoeft te worden gevraagd. Het naslagwerk geeft een opsomming van de monitors waarin ook informatie over sport(beoefening) wordt meegenomen. 18 Wat heeft een sportvereniging nodig?

11 Voor meer informatie over deze brochure of het naslagwerk Wat heeft een sportverenging nodig? kunt u contact opnemen met de afdeling Sport van de gemeente Utrecht. Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Afdeling Sport Fotografie A. van Daal, B. Spiertz, W. Mes Vormgeving buro-lamp, Amsterdam Drukwerk OBT Opmeer, Den Haag Datum Januari 2010 Meer informatie Gemeente Utrecht, afdeling Sport Telefoon Een uitgave van de gemeente Utrecht, speciaal gemaakt voor alle sport verenigingen in de stad Utrecht. Wat heeft een sportvereniging nodig?

CDA SPORTVISIE NIEMAND BUITENSPEL _

CDA SPORTVISIE NIEMAND BUITENSPEL _ INLEIDING: SPORTVISIE NIEMAND BUITENSPEL _ De sportvisie draagt de titel Niemand buitenspel. Onze doelstelling in deze visie is, dat iedereen in de gelegenheid gesteld moet worden om te kunnen sporten.

Nadere informatie

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten.

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. Hoofdstuk 11 Sport 11.1 Inleiding Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: 11.2

Nadere informatie

Een leven lang sporten voor IEDEREEN! Rinske de Jong NOC*NSF Kennisdag, Den Haag

Een leven lang sporten voor IEDEREEN! Rinske de Jong NOC*NSF Kennisdag, Den Haag Een leven lang sporten voor IEDEREEN! Rinske de Jong NOC*NSF Kennisdag, Den Haag 21 december 2012, Dia 1 Wat kan sport betekenen? Sport betekent voor mij: sociale vaardigheden zelfvertrouwen gezondheid

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Uitleg format Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Het voor u liggend formulier is bedoeld om subsidie aan te vragen bij de gemeente Almere voor een combinatiefuncties.

Nadere informatie

Verordening sportsubsidies gemeente Velsen 2012

Verordening sportsubsidies gemeente Velsen 2012 Verordening sportsubsidies gemeente Velsen 2012 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Velsen Officiële naam regeling Verordening sportsubsidies Citeertitel Verordening sportsubsidies Besloten

Nadere informatie

De maatschappelijke tarieven voor de sportverenigingen in 2015, zoals weergegeven in bijlage 1, vast te stellen.

De maatschappelijke tarieven voor de sportverenigingen in 2015, zoals weergegeven in bijlage 1, vast te stellen. RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4850899 Aan : Gemeenteraad Datum : 5 januari 2015 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar Agendapunt : B&W-vergadering : 13-01-2015 De Ronde

Nadere informatie

Steven Dijk. Oorlogswinter 2013 Landelijke tournee Peer Gynt (Zuidelijk Toneel)

Steven Dijk. Oorlogswinter 2013 Landelijke tournee Peer Gynt (Zuidelijk Toneel) Steven Dijk 1952 geboren 1978-2002 raadslid PvdA Diemen 1986-1994 wethouder PvdA 1988 afgestudeerd econoom Vrije Universiteit 2002-2004 wethouder Leefbaar Diemen 2005-heden voorzitter Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Sportaanbiedersmonitor

Sportaanbiedersmonitor 0-100 leden 101-250 leden 251-500 leden 501-1000 leden meer dan 1000 leden 18-2-2016 Sportaanbiedersmonitor context clubs ACCOMMODATIE 428 sportaanbieders hebben meegedaan 94% een vereniging 38% van de

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Sport Utrecht is een dynamische sportstad waar iedereen meedoet op zijn of haar niveau. Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten 1. Meer inwoners zijn tevreden over

Nadere informatie

Versterking. Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland 2012-2016. Professionalisering Positionering Samenwerking

Versterking. Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland 2012-2016. Professionalisering Positionering Samenwerking Versterking Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland Professionalisering Positionering Samenwerking 2012-2016 Samenleving Energie uit het hart van de samenleving Sportverenigingen Brancheorganisatie

Nadere informatie

Sportnota Boxmeer: een sportief elftal! Terug naar eerste pagina

Sportnota Boxmeer: een sportief elftal! Terug naar eerste pagina Sportnota 2009 Boxmeer: een sportief elftal! Waarom sportnota? De gemeenteraad wenst een algemene gemeentelijke sportnota waarin een visie wordt neergelegd voor de komende jaren. Inhoudelijke uitgangspunten:

Nadere informatie

Vitale sportverenigingen

Vitale sportverenigingen DATUM 28 november 2011 REGISTRATIENUMMER ONDERWERP Vitale sportverenigingen Inhoudsopgave Aanleiding 2 De vitale sportvereniging 3 Definitie en vitaliteitsaspecten 3 Vitalisering sportverenigingen 5 Middelen

Nadere informatie

Analyse uitgangspunten en verdelingscriteria Utrechtse sporthallen. Juni-december 2015

Analyse uitgangspunten en verdelingscriteria Utrechtse sporthallen. Juni-december 2015 Analyse uitgangspunten en verdelingscriteria Utrechtse sporthallen Juni-december 2015 0 Inhoud 1 Aanleiding... 2 2 Huidige situatie... 3 Werkwijze... 3 Uitgangspunten... 3 Verdelingscriteria... 4 3 Analyse...

Nadere informatie

Meedoen! sportbonden en verenigingen aan zet? Wat te verwachten: Programma Meedoen Alle Jeugd door Sport 3-10-2011

Meedoen! sportbonden en verenigingen aan zet? Wat te verwachten: Programma Meedoen Alle Jeugd door Sport 3-10-2011 Meedoen! sportbonden en verenigingen aan zet? DemosDate Gent, België 4 oktober 2011 Remco Hoekman Senior onderzoeker W.J.H. Mulier Instituut, 's-hertogenbosch, oktober 2011 Wat te verwachten: Beschrijving

Nadere informatie

Concept Beleidsplan IJSCLUB TILBURG 2015-2019

Concept Beleidsplan IJSCLUB TILBURG 2015-2019 Concept Beleidsplan IJSCLUB TILBURG 2015-2019 Oktober 2014 Beleidsplan IJsclub Tilburg 2015-2019 De IJsclub Tilburg (verder genoemd IJCT) is opgericht op 20 december 1963 en bestaat momenteel al 51 jaar.

Nadere informatie

Subsidieverordening Sport

Subsidieverordening Sport De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van het college van (datum), (corsanummer) gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris:

De combinatiefunctionaris: School & sport, samen sterker De combinatiefunctionaris: School & sport, samen sterker de sleutel tot een succesvolle samenwerking tussen school en vereniging Maatschappelijke ontwikkelingen worden kansen

Nadere informatie

Combinatiefunctionaris M/V Sport Onderwijs Cultuur. Sportbedrijf Tilburg Afdeling Sportontwikkeling

Combinatiefunctionaris M/V Sport Onderwijs Cultuur. Sportbedrijf Tilburg Afdeling Sportontwikkeling Combinatiefunctionaris M/V Sport Onderwijs Cultuur Sportbedrijf Tilburg Afdeling Sportontwikkeling Inhoud presentatie Aanleiding Beleid Tilburg Functie Combinatiefunctionaris (CF) CF binnen de sportvereniging

Nadere informatie

Amstelveen Beweegt Gezond!!

Amstelveen Beweegt Gezond!! Feiten en Cijfers van de STAV 2011 Algemene informatie en projecten Amstelveen Beweegt Gezond!! 125 Geregistreerde talenten talentenbestand met een A en B status, waarvan 24 talenten geselecteerd voor

Nadere informatie

Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118)

Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 52053 12 juni 2015 Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118) Afdeling 3B Nummer 118 Publicatiedatum 9 juni 2015 Onderwerp

Nadere informatie

Wmo-netwerkbijeenkomst over sport

Wmo-netwerkbijeenkomst over sport Wmo-netwerkbijeenkomst over sport Verslag Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)-netwerkbijeenkomst gemeente Oud-Beijerland 16 april 2013 Voor de Wmo-netwerkbijeenkomst van 16 april 2013, met als dagvoorzitter

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

PROGRAMMA HANDBOOGCONGRES 3

PROGRAMMA HANDBOOGCONGRES 3 PROGRAMMA HANDBOOGCONGRES 3 Wanneer Wat Waar 9.00-9.30 Ontvangst & inschrijven Aula 9.30 9.45 Opening & welkom: Stan Stolwerk (NHB) Aula 9.45 10.00 Plenaire presentatie: Hein Veerman (NOC*NSF) Aula 10.00

Nadere informatie

Sport. Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl

Sport. Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl Sport Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl Ik beoefen geen sport Voetbal Korfbal Tennis Badminton Handboogschieten Judo Dansen Fitness / sportschool Golf Hardlopen Mountainbike Pilates Spinning Tafeltennis

Nadere informatie

UITVOERINGSNOTA UTRECHT IN BEWEGING. Provinciale uitvoeringsnota UTRECHT IN BEWEGING

UITVOERINGSNOTA UTRECHT IN BEWEGING. Provinciale uitvoeringsnota UTRECHT IN BEWEGING Provinciale uitvoeringsnota UTRECHT IN BEWEGING 1 Provincie Utrecht, juni 2008 Contact: Yvonne Knegt, telefoon: 030-2582379 E-mail: Yvonne.Knegt@provincie-utrecht.nl 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. PROVINCIALE

Nadere informatie

389 van de 770 benaderde panelleden hebben de vragenlijst ingevuld; ruim 50%.

389 van de 770 benaderde panelleden hebben de vragenlijst ingevuld; ruim 50%. Inleiding Sporten én bewegen dragen bij aan een goede gezondheid. Verder stimuleert het de sociale binding en bevordert het dat mensen actief onderdeel uitmaken van de samenleving. De gemeente stelt daarom

Nadere informatie

KENNISBANK - SUBSIDIES EN FONDSEN

KENNISBANK - SUBSIDIES EN FONDSEN KENNISBANK - SUBSIDIES EN FONDSEN SUBSIDIEREGELING SPORT NOORD-BRABANT 2013-2016 PROVINCIE NOORD-BRABANT Samenvatting De Subsidieregeling Sport Noord-Brabant 2013-2016 richt zich op 3 pijlers: topsportaccommodaties,

Nadere informatie

CLUSTERBIJEENKOMST VRIJWILLIGERS

CLUSTERBIJEENKOMST VRIJWILLIGERS CLUSTERBIJEENKOMST VRIJWILLIGERS Maart 2014 Agenda Welkom en inleiding Voorstelronde Mededelingen - G-honkbal op Menukaart Sportimpuls - NK Little League 14-15 juni Vrijwilligers Pauze KNBSB Structuur

Nadere informatie

Subsidies Gemeente Deurne vanaf 2017

Subsidies Gemeente Deurne vanaf 2017 Subsidies Gemeente Deurne vanaf 2017 Informatiebijeenkomst vrijwilligers- en subsidiebeleid 11 april 2016 Programma Presentatie vrijwilligersbeleid Presentatie subsidiebeleid Vragen algemeen Vrijwilligersbeleid

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 07. R2III. OOI Inboeknummer oybstoog98 Dossiernummer 7I9.202 8 mei zoog Raads inforrnatiebrief Betreft afhandeling moties en toezeggingen sportparticipatie. 1 Inleiding Tijdens

Nadere informatie

Als één team achter de sporters met een handicap

Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning

Nadere informatie

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF NOC*NSF Nederlandse Olympisch team Topsport en talentontwikkeling

Nadere informatie

Professionalisering in de Sport / Sport en bewegen in de buurt

Professionalisering in de Sport / Sport en bewegen in de buurt Professionalisering in de Sport / Sport en bewegen in de buurt www.utrecht.nl 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 6 1 De spelers op het veld 7 Sport 7 Onderwijs 8 Welzijn 9 Gemeente 10 Conclusie 10

Nadere informatie

Programma Suriname. 1. Context analyse. 2. Het landenprogramma Suriname. Nederlandse ondersteuning

Programma Suriname. 1. Context analyse. 2. Het landenprogramma Suriname. Nederlandse ondersteuning Programma Suriname 1. Context analyse Het landenprogramma in Suriname is op basis van de MoU door Commissie Toezicht Sport (CTS) opgesteld. CTS heeft de behoeften in Suriname, die passend zijn binnen de

Nadere informatie

Impuls brede scholen, sport en cultuur

Impuls brede scholen, sport en cultuur Impuls brede scholen, sport en cultuur Sport Koepel Edam Volendam, combineert de hele dag! Sport Koepel is de organisatie voor Edamse en Volendamse sportverenigingen, scholen, sportieve Edammers en Volendammers

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels.

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels. Subsidiereglement sportverenigingen Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportvereniging. De subsidies worden bepaald door de

Nadere informatie

Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven

Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Aanleiding Ambitie Nederlandse sport en overheid: - Nederland bij de Top 10 van de wereld - Nederland op Olympisch niveau in 2016 Minimaal

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport

Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport B A S I S V O O R B E L E I D Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening gemeente Groningen op het gebied van sport Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

De Houtense Sportorganisatie anno 2010. Platform Sport Houten Sport Advies Raad Houten Sportpunt Houten

De Houtense Sportorganisatie anno 2010. Platform Sport Houten Sport Advies Raad Houten Sportpunt Houten De Houtense Sportorganisatie anno 2010 Platform Sport Houten Sport Advies Raad Houten Sportpunt Houten Van 2005 tot 2010 Fietsen met de wethouder Wethouder, ambtenaren en bestuursleden Bezoek sportaccommodaties

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING,

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke

Nadere informatie

Gemeente Venlo Verenigingsondersteuning met marketingstrategie. Henri Elbersen Senior consulent verenigingsondersteuning

Gemeente Venlo Verenigingsondersteuning met marketingstrategie. Henri Elbersen Senior consulent verenigingsondersteuning Gemeente Venlo Verenigingsondersteuning met marketingstrategie Henri Elbersen Senior consulent verenigingsondersteuning Venlo 100.006 inwoners Logistiek centrum Weinig topsport; wel breedtesport 150 verenigingen

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris bij een vereniging

De combinatiefunctionaris bij een vereniging KNSB Verenigingsdag 8 november 2008, Vechtsebanen Utrecht De combinatiefunctionaris bij een vereniging Koen Mühlradt Beleidsadviseur / projectleider Combinatiefuncties Eén werkgever, twee sectoren (onderwijs,

Nadere informatie

Notitie tarieven (multifunctionele) binnen- en buitensportaccommodaties

Notitie tarieven (multifunctionele) binnen- en buitensportaccommodaties Notitie tarieven (multifunctionele) binnen- en buitensportaccommodaties 1. Aanleiding De aanleiding voor deze notitie tarieven binnen- en buitensportaccommodaties is drieledig: Tarieven buitensport Uit

Nadere informatie

Waar sporten we in 2030? 10 maart 2016 Dag van de Sportaccommodaties

Waar sporten we in 2030? 10 maart 2016 Dag van de Sportaccommodaties Waar sporten we in 2030? 10 maart 2016 Dag van de Sportaccommodaties 1 Kennis- en Innovatieplatform voor buitensportvoorzieningen BSNC ontwikkelt vakinhoudelijke kennis over aanleg, onderhoud, beheer en

Nadere informatie

Samenwerken met sport als maatschappelijke spil in uw dorp!

Samenwerken met sport als maatschappelijke spil in uw dorp! Samenwerken met sport als maatschappelijke spil in uw dorp! Agenda Voorstellen Vragen initiatiefnemers Kader sportverenigingen Trends & ontwikkelingen Aansprekende voorbeelden Evaluatie Voorstellen 3 ICSadviseurs

Nadere informatie

Sportnota 2011-2016. In Utrecht staat jouw talent centraal! www.utrecht.nl/sport

Sportnota 2011-2016. In Utrecht staat jouw talent centraal! www.utrecht.nl/sport Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Sportnota 2011-2016 In Utrecht staat jouw talent centraal! Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 28 02 E-mail sport@utrecht.nl www.utrecht.nl juni 2010 www.utrecht.nl/sport

Nadere informatie

Professionalisering van de sportverenigingen in Eindhoven

Professionalisering van de sportverenigingen in Eindhoven Professionalisering van de sportverenigingen in Eindhoven Eindhoven Dennis Arts John Heijster - Roel Nabuurs Inhoud Samenwerking Gemeente Eindhoven Fontys Sporthogeschool 2 praktijkvoorbeelden Kader bij

Nadere informatie

Wat kost sport in de B5?

Wat kost sport in de B5? Wat kost sport in de B5? Een intergemeentelijke vergelijking van tarieven sportaccommodaties en sportbegrotingen in de vijf grootste Brabantse gemeenten (B5) David Romijn Remco Hoekman Mulier Instituut,

Nadere informatie

voor sport en voor jou!

voor sport en voor jou! voor sport en voor jou! Wat bespreken we vandaag Sportbeleid van Roosendaal o Impuls Brede School, Sport & Cultuur o Uitvoeringsopdracht - Projectgebieden - Sporten voor 50 + - Sporten met beperkingen

Nadere informatie

Actieve leefstijl, Sport & Handicap Samenwerking!

Actieve leefstijl, Sport & Handicap Samenwerking! Actieve leefstijl, Sport & Handicap Samenwerking! Nationaal Kenniscentrum Gehandicaptensport Van ambitie: naar missie Visie: sport en bewegen maakt mensen met een handicap fit voor het leven. Missie: zoveel

Nadere informatie

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht Factsheet Sportparticipatie in Utrecht mei 2015 Overzicht Deze factsheet geeft op hoofdlijnen een beeld van sporten en bewegen in de stad en maakt deel uit van Utrecht Sport, de Utrechtse sportvisie op

Nadere informatie

Informa e brochure Sponsoring

Informa e brochure Sponsoring Informa e brochure Sponsoring Wie zijn wij Zwaluw V.F.C. is een club voor en door Vughtenaren: wekelijks voetballen bij ons zo n 700 jeugdleden en 200 senioren. Wij voetballen graag op zo hoog mogelijk

Nadere informatie

De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum

De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum HET WATERPOLO OPLEIDINGSCENTRUM: DE OPLEIDING TOT TOPSPORTER Het Waterpolo Opleidingscentrum (WOC) streeft er naar spelers en speelsters in

Nadere informatie

De beleidsregels zijn in werking getreden op 1 januari 2013.

De beleidsregels zijn in werking getreden op 1 januari 2013. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 019 Naam Beleidsregels Sport en Bewegen gemeente Nijmegen 2013 Publicatiedatum 8 januari 2013 Opmerkingen - Besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 20

Nadere informatie

Maatschappelijke rol sportverenigingen

Maatschappelijke rol sportverenigingen Maatschappelijke rol sportverenigingen Verenigingsmonitor Tilburg 2009 in opdracht van de Gemeente Tilburg Janine van Kalmthout Caroline van Lindert W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, oktober 2009

Nadere informatie

Verenigingsmonitor Heerenveen 2015. Harold van der Werff. David Romijn

Verenigingsmonitor Heerenveen 2015. Harold van der Werff. David Romijn Verenigingsmonitor Heerenveen 05 Harold van der Werff David Romijn Verenigingsmonitor Heerenveen 05 Mulier Instituut Mulier Instituut Utrecht, december 05 Mulier Instituut sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek

Nadere informatie

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht gezond! Gemeente Utrecht en Door: Ellen van der Voorst en Victor Everhardt Achmea, divisie Zorg & Gezondheid werken samen

Nadere informatie

School & Sport, samen sterker

School & Sport, samen sterker School & Sport, samen sterker Eindhoven 15 okt. 2009 De combinatiefunctionaris: de sleutel tot een succesvolle samenwerking tussen school en vereniging Agenda 1. Wat betekent de Brede Impuls voor de 2.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0020 Rv. nr..: 10.0020 B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.: 10.0129 Naam programma +onderdeel: 8. Cultuur, Sport en Recreatie Onderwerp: Evaluatie Topsportbeleid 2006 2008

Nadere informatie

KADERBELEID. Werven, behouden en waarderen van kader

KADERBELEID. Werven, behouden en waarderen van kader KADERBELEID Werven, behouden en waarderen van kader KADERBELEID TECHNISCH KADER Trainers, instructeurs, officials en bestuursleden hebben een grote invloed op het sport- en spelplezier van de sporters,

Nadere informatie

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering De gemeente Katwijk heeft een nieuwe sportnota: Katwijk in beweging. In dit beleidsplan staat aangegeven dat de gemeente sporten en bewegen wil bevorderen

Nadere informatie

Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden

Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden Meer uitvoeringskracht binnen de vereniging 30 oktober 2010 Voorstelrondje Inhoud workshop Rollen/functies en ambities Inleiding NOC*NSF Hein Veerman Proeftuinen Nieuwe

Nadere informatie

Subsidieregeling sport en bewegen, met Toelichting, gemeente Amersfoort. gelezen de nota d.d, 9 september 2016, Directie /Samen Leven/Sport;

Subsidieregeling sport en bewegen, met Toelichting, gemeente Amersfoort. gelezen de nota d.d, 9 september 2016, Directie /Samen Leven/Sport; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amersfoort. Nr. 136836 6 oktober 2016 Subsidieregeling sport en bewegen, met Toelichting, gemeente Amersfoort Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort;

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Professionalisering in de Sport / Sport en bewegen in de buurt

Professionalisering in de Sport / Sport en bewegen in de buurt Professionalisering in de Sport / Sport en bewegen in de buurt www.utrecht.nl 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 6 1 De spelers op het veld 7 Sport 7 Onderwijs 8 Welzijn 9 Gemeente 10 Conclusie 10

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma s sportpunten

Verkiezingsprogramma s sportpunten Verkiezingsprogramma s sportpunten Sport en cultuur voor iedereen toegankelijk houden Culturele en sportieve voorzieningen in Utrecht zijn van grote waarde. Kennis, cultuur en sport zijn een uithangbord

Nadere informatie

Samen Sterk in Sport Reactie college Beleidsoverwegingen Sportoverleg

Samen Sterk in Sport Reactie college Beleidsoverwegingen Sportoverleg Samen Sterk in Sport Reactie college Beleidsoverwegingen Sportoverleg Inleiding O Deze visie weerspiegelt de rol van de lokale overheid enerzijds en anderzijds de manier waarop een adequaat antwoord wordt

Nadere informatie

Subsidieregeling Bevordering Gezonde Leefstijl Montferland 2016. Het college van Burgemeester en wethouders van Montferland;

Subsidieregeling Bevordering Gezonde Leefstijl Montferland 2016. Het college van Burgemeester en wethouders van Montferland; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Montferland. Nr. 33881 21 maart 2016 Subsidieregeling Bevordering Gezonde Leefstijl Montferland 2016 Het college van Burgemeester en wethouders van Montferland;

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Ede Gezond leven

Verkiezingsprogramma D66 Ede Gezond leven Gezond leven 1 > Kijk kritisch naar subsidies > Sport vaste prik op school > Richt de wijk sportief in! > Bewegen is besparen D66 heeft een warm hart voor sport in de ruimste zin van het woord. Sport en

Nadere informatie

Jaarplan Verenigingsondersteuning 2014. 1. Inleiding

Jaarplan Verenigingsondersteuning 2014. 1. Inleiding Jaarplan Verenigingsondersteuning 2014 1. Inleiding Sportformule is hét kennis- en expertisecentrum op het gebied van stimuleren van sport & bewegen. Sportformule richt zich op drie aandachtsvelden te

Nadere informatie

BELEIDSPLAN AAC 61 2013 VOORWOORD

BELEIDSPLAN AAC 61 2013 VOORWOORD BELEIDSPLAN AAC 61 2013 VOORWOORD Een sportvereniging kan niet zonder een beleidsplan. Een dergelijk plan moet sturing geven aan de voornemens die de club wil realiseren of nastreven. Het vorige beleidsplan

Nadere informatie

Infoavond Topsportondersteuning. Welkom

Infoavond Topsportondersteuning. Welkom Infoavond Topsportondersteuning Welkom Planning Inleiding Toelichting visie topsportondersteuning en voorstelling adviseurs topsport Toelichting nieuw reglement en aanvraagprocedure Receptie waar onze

Nadere informatie

UITLEG SUBSIDIES NOC*NSF

UITLEG SUBSIDIES NOC*NSF UITLEG SUBSIDIES NOC*NSF Toelichting IOC/WDSF en NOC*NSF/NADB Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) erkent de World DanceSport Federation (WDSF) als het enige erkende Internationale danskanaal. Dit

Nadere informatie

Toolkit: Beïnvloeding lokale bezuinigingen sport Toon creativiteit en lef in tijden van lokale bezuinigingen in de sport

Toolkit: Beïnvloeding lokale bezuinigingen sport Toon creativiteit en lef in tijden van lokale bezuinigingen in de sport Toolkit: Beïnvloeding lokale bezuinigingen sport Toon creativiteit en lef in tijden van lokale bezuinigingen in de sport Er zijn aanwijzingen dat door verschillende gemeenten gekort gaat worden op sport.

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma sport

Uitvoeringsprogramma sport Uitvoeringsprogramma sport 1 Inleiding In maart 2006 heeft de gemeenteraad de nota Speerpunten Sportbeleid Brielle vastgesteld. De vier vastgestelde speerpunten zijn: 1. Versterking van sportverenigingen.

Nadere informatie

Benchmark tarieven en bezetting sportaccommodaties Rapport Gemeente Utrecht

Benchmark tarieven en bezetting sportaccommodaties Rapport Gemeente Utrecht Benchmark tarieven en bezetting sportaccommodaties Rapport Gemeente Utrecht BMC Januari 2014 S.J.M. Olsthoorn BSc Projectnummer: 418887 Correspondentienummer: AD-0312-66302 INHOUD HOOFDSTUK 1 WAAROM DEZE

Nadere informatie

Subsidieverordening sport

Subsidieverordening sport De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van het college van 14 december 2009, 0900070867; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene

Nadere informatie

Evaluatie sportbeleid

Evaluatie sportbeleid Evaluatie sportbeleid 1. Inleiding Het collegeprogramma was aanleiding om in 2007 een evaluatie van het sportbeleid in gang te zetten. Deze nota is de afronding van die evaluatie. De evaluatie is gebaseerd

Nadere informatie

Tips voor verenigingen

Tips voor verenigingen Tips voor verenigingen Tips voor sportverenigingen die meer leden willen: levensfase gepensioneerden (zo ongeveer vanaf 60 jaar en ouder) Ook als je als club al 60plus leden hebt! Er zijn nog zoveel 60plussers

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

4-meting Topsportklimaat Factsheet Investeringen, prestaties & waardering

4-meting Topsportklimaat Factsheet Investeringen, prestaties & waardering 1/5 Topsportklimaat: 'De beïnvloedbare maatschappelijke en sportorganisatorische omgeving waarin sporters zich tot topsporters kunnen ontwikkelen en prestaties kunnen leveren op het hoogste niveau in hun

Nadere informatie

Doe mee aan de Nationale Sportweek van Delft

Doe mee aan de Nationale Sportweek van Delft 20 t/m 27 april 2013 Doe mee aan de Nationale Sportweek van Delft Organisatie & structuur 1. De Delftse Sportweek is een initiatief van de Sportraad van Delft. Deze vertegenwoordigt en communiceert met

Nadere informatie

Dit aanbod is uitstekend te combineren met Mijnzwemcoach.nl of andere interventies uit de menukaart zoals Fiets fit!, Start2run.

Dit aanbod is uitstekend te combineren met Mijnzwemcoach.nl of andere interventies uit de menukaart zoals Fiets fit!, Start2run. Zwemsport 'Sportaanbod ouders van jonge kinderen' Organisatie: Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) Contactpersoon: heer Mikel Vogels Contactpersoon 2: mevrouw Cécile Veldman Erkenningen: Sport- en

Nadere informatie

Provinciaal blad 2008, 37

Provinciaal blad 2008, 37 Provinciaal blad 2008, 37 ISSN 0920-105X Verordening van provinciale staten van Utrecht van 23 juni 2008, 2008int220620 houdende tijdelijke regels voor subsidiëring van vernieuwende projecten gericht op

Nadere informatie

Als u een budget van 5 miljoen mag besteden aan sport en bewegen, hoe zou u dat dan doen?

Als u een budget van 5 miljoen mag besteden aan sport en bewegen, hoe zou u dat dan doen? Als u een budget van 5 miljoen mag besteden aan sport en bewegen, hoe zou u dat dan doen? De huidige sportstimulering op meerdere vlakken versterken door het inzetten van menskracht. Als u een budget van

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 65

Provinciaal blad 2010, 65 Provinciaal blad 2010, 65 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264149, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie

Nadere informatie

Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen:

Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen: Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Samenwerking

Nadere informatie

WIJKPROFIEL WERKGEBIED ZUID, OOST, NOORDOOST, BINNENSTAD

WIJKPROFIEL WERKGEBIED ZUID, OOST, NOORDOOST, BINNENSTAD WIJKPROFIEL WERKGEBIED ZUID, OOST, NOORDOOST, BINNENSTAD Inleiding Harten voor Sport formuleert regelmatig een beknopt beeld van de wijken/werkgebieden van Utrecht met betrekking tot het sporten en bewegen,

Nadere informatie

Voortgangsrapportage programma Alkmaar Sportstad

Voortgangsrapportage programma Alkmaar Sportstad Voortgangsrapportage programma Alkmaar Sportstad Juni 2014 De gemeente Alkmaar heeft de verdere ontwikkeling van Alkmaar Sportstad benoemd tot één van haar prioriteiten. Daarmee wordt voortgebouwd op een

Nadere informatie

Inschrijfformulier sportpret 2012-2013

Inschrijfformulier sportpret 2012-2013 Naam vereniging/sportaanbieder:... Contactpersoon: Inschrijfformulier sportpret 2012-2013 Functie binnen de club: Correspondentieadres Postcode en woonplaats:... Telefoon: thuis:.. mobiel:.. E-mail:. p

Nadere informatie

Verenigingsmonitor Heemskerk 2014

Verenigingsmonitor Heemskerk 2014 Verenigingsmonitor Heemskerk 2014 Janine van Kalmthout Harold van der Werff Mulier Instituut, Utrecht Februari 2015 Op basis van de resultaten van de verenigingsmonitor 2014 wil de gemeente Heemskerk inzicht

Nadere informatie

Duurzaam investeren? Zet in op wat werkt! maak kennis met erkende interventies uit de praktijk

Duurzaam investeren? Zet in op wat werkt! maak kennis met erkende interventies uit de praktijk Duurzaam investeren? Zet in op wat werkt! maak kennis met erkende interventies uit de praktijk Investeer in wat werkt Effectief Actief Effectief Actief: samenwerking Erkenning in de praktijk Effectief

Nadere informatie

Nota sport- en bewegen Cranendonck Samenvatting

Nota sport- en bewegen Cranendonck Samenvatting Nota sport- en bewegen Cranendonck Samenvatting 2011-015.7 nota sport en bewegen samenvatting 2451715 - (versie 1) Versie15-02-11 2 1. Samenvatting In de nota sport en bewegen beschrijven we het streven

Nadere informatie

Sportaanbod Ouders van Jonge Kinderen Handleiding voor organisaties

Sportaanbod Ouders van Jonge Kinderen Handleiding voor organisaties Sportaanbod Ouders van Jonge Kinderen Handleiding voor organisaties Koninklijke Nederlandse Zwembond levenlangzwemmen@knzb.nl 030-7513235 1 Inleiding De KNZB heeft van september 2011 tot en met maart 2012

Nadere informatie

Verenigingsmonitor Houten 2011. Rapportage

Verenigingsmonitor Houten 2011. Rapportage Verenigingsmonitor Houten Rapportage Sportmakelaar Robbert Bessems T: 6-583 E: sportmakelaar@sportpunthouten.nl Combinatiefunctionarissen Sport & Onderwijs Laura Goudriaan T: 6-55886 E: laura@sportpunthouten.nl

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft Ontwikkeling sporttarieven seizoen 2011/2012 en volgende jaren.

gemeente Eindhoven Betreft Ontwikkeling sporttarieven seizoen 2011/2012 en volgende jaren. gemeente Eindhoven Inboeknummer 11bst00645 Dossiernummer 11.15.755 12 april 2011 CommissieNotitie Betreft Ontwikkeling sporttarieven seizoen 2011/2012 en volgende jaren. Inleiding De gemeente Eindhoven

Nadere informatie

High School Breda 2015-2016. Geeft talent een kans. By Graaf Engelbrecht

High School Breda 2015-2016. Geeft talent een kans. By Graaf Engelbrecht High School Breda 2015-2016 Geeft talent een kans By Graaf Engelbrecht Inleiding Graaf Engelbrecht staat bekent om haar sportprofiel binnen VO Breda. Als één van de eerste scholen in Nederland, biedt zij

Nadere informatie

Brigite van Haaften, gedeputeerde Cultuur en Samenleving:

Brigite van Haaften, gedeputeerde Cultuur en Samenleving: Sportplan 2016 Brigite van Haaften, gedeputeerde Cultuur en Samenleving: Heel Brabant in beweging! Sport leeft in Brabant. Brabanders vinden sport belangrijk en sport is belangrijk voor Brabant. Sporten

Nadere informatie