Wat heeft een sportvereniging nodig?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat heeft een sportvereniging nodig?"

Transcriptie

1 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Wat heeft een sportvereniging nodig? Dit heeft een sportvereniging nodig! Postbus 2158, 3500 GD Utrecht Bezoekadres Kaatstraat 1, Utrecht Telefoon

2 Waarom deze brochure? Sportverenigingen vormen de basis voor de Utrechtse sport. De verenigingen en de vrijwilligers áchter de verenigingen, maken Utrecht tot een prachtige sportstad. Een stad waar we willen dat iedere Utrechter terecht kan voor een sport naar keuze op zijn of haar eigen niveau. De sportverenigingen en de gemeente Utrecht hebben dus hetzelfde doel voor ogen: zorgen dat Utrechters naar hartenlust kunnen sporten en terecht kunnen bij goed functionerende verenigingen. Om de verenigingen in hun waardevolle werk te ondersteunen, heeft de gemeente Utrecht het naslagwerk: Dat heeft een sportvereniging nodig! uitgebracht. Het naslagwerk gaat uitgebreid in op vragen die sportverenigingen hebben over bijvoorbeeld accommodatieverhuur, maar ook over zaken als subsidies en andere ondersteuningsmogelijkheden die de gemeente Utrecht en de Vereniging Sport Utrecht (VSU) bieden. Deze brochure geeft beknopt de inhoud van het naslagwerk weer en biedt sportverenigingen een eerste kennismaking met alles wat de gemeente Utrecht en de VSU te bieden hebben. Een overzicht van de aanwezige mogelijkheden dus. Voor nadere bestudering van een specifiek onderwerp kan het naslagwerk zelf er bij worden gepakt. Deze is te vinden op: 3

3 Sport als doel en sport als middel Utrecht is een dynamische sportstad waar iedereen meedoet op zijn of haar niveau. Zo luidt de missie van de gemeente Utrecht... en eigenlijk komt de stad daar al aardig dicht bij in de buurt. Sportverenigingen worden door de gemeente dan ook als uiterst belangrijk gezien! Talloze sportverenigingen bieden Utrechters immers de mogelijkheid om vrijwel alle sporten actief te beoefenen. Dat is dus het eerste doel: sportbeoefening! De gemeente vindt het belangrijk dat de gezamenlijke sportverenigingen dit doel voor ogen houden en blijven(d) nastreven. Het merendeel van de gemeentelijke sportsubsidies gaat daar dan ook aan op. Maar sport kan ook verder kijken en méér betekenen. Dan gaat het om dieper liggende zaken als: sociale binding, maatschappelijke participatie en integratie. Dan wordt sport ingezet als middel om met z n allen nóg beter samen te leven. Voor die extra inzet is er uiteraard extra subsidiegeld beschikbaar. Globale verdeling van het gemeentelijk sportbudget Het gemeentelijk sportbudget bedraagt ongeveer 25 miljoen euro. Voor alle sporten zijn er, verspreid over de hele stad, sportaccommodaties en -voor zieningen. De meeste zijn in het bezit van de gemeente. Ruwweg 60% (zo n 15 miljoen euro) van het sportbudget op de gemeentebegroting gaat naar die gemeentelijke accommodaties en voorzieningen. Voor de sportsubsidies en de extra inzet samen is er zo n 5 miljoen euro (20%) per jaar beschikbaar. En de resterende 20%? Die gaat naar de zwembaden en dus de zwemmers. Wanneer is een sportvereniging een sportvereniging? Om te bepalen wat voor de gemeente Utrecht een sportvereniging is, is er een definitie opgesteld: Een sportvereniging met volledige rechtsbevoegdheid die als voornaamste activiteit (al dan niet in competitieverband) gelegenheid biedt structureel sport te beoefenen in de gemeente Utrecht. De sportvereniging moet aan gesloten zijn bij één of meerdere erkende overkoepelende sportorganisaties (die bij voorkeur lid zijn van NOC*NSF). De sportvereniging mag geen mensen uitsluiten van lidmaatschap en moet volgens haar statuten eventuele inkomsten en baten inzetten ten behoeve van de eigen sportvereniging. Meer informatie afdeling Sport, gemeente Utrecht: of 4 Wat heeft een sportvereniging nodig? 5

4 Subsidie en ondersteuning Sportverenigingen doen het werk, de gemeente stimuleert en de VSU ondersteunt. Directe subsidie Vanaf 2009 is er een nieuwe subsidieregeling: iedere sportvereniging kan een subsidiebedrag per (actief) lid krijgen. Voor bepaalde leeftijdscategorieën en speciale doelgroepen is een hoger subsidiebedrag beschikbaar! Indirecte subsidie Sportverenigingen binnen de gemeente Utrecht kunnen de sportaccommodaties van de gemeente tegen een gesubsidieerd huurtarief (zeg: met korting) huren. Meedoen aan speciale projecten De gemeente Utrecht biedt sportverenigingen de mogelijkheid om mee te doen aan speciale sportprojecten, zoals: BOS-project (Buurt Onderwijs Sport), Meedoen Allochtone Jeugd door Sport, Sport Scoort! en Enjoy Sport. De gemeente stimuleert en de VSU ondersteunt De gemeente Utrecht stimuleert sportverenigingen bij het behalen van hun ambities. Op hun beurt helpen sportverenigingen de ambities van de gemeente te realiseren. In de eerste plaats door een goed sportaanbod voor de Utrechtse bevolking te realiseren. Maar ook door extra inzet op de bredere, maatschappelijke gebieden, zoals: sociale binding, participatie en integratie. Alle Utrechtse sportverenigingen kunnen hiernaast terecht bij de Vereniging Sport Utrecht (VSU) voor advisering, ondersteuning én belangenbehartiging op het gebied van zowel top- als breedtesport. De gemeente Utrecht subsidieert de VSU voor die werkzaamheden. Sportpromotie De gemeente Utrecht en VSU zorgen samen voor mogelijkheden waarmee sportverenigingen reclame kunnen maken. Voorbeelden? Sport Experience Utrecht, SportU en de sportgids. Surf voor nadere informatie naar (gemeente) of (VSU). 6 Wat heeft een sportvereniging nodig? 7

5 Ondersteunende sportorganisaties Wie doet wat? De gemeente streeft naar een goede samenwerking tussen alle ondersteunende sportorganisaties. Gemeente Utrecht zelf Gemeentelijk sportbeleid en regie over de uitvoering; Stimuleert de utrechtse sport (bijvoorbeeld met subsidies); Biedt sportaccommodaties aan (en zorgt voor het onderhoud). Vereniging Sport Utrecht (VSU) Belangenbehartiging op het gebied van sport, sportverenigingen en sporters; Begeleiding individuele topsporters; Coördinatie netwerkbijeenkomsten per tak van sport en platform van topsportverenigingen; Verenigingsondersteuning op talloze gebieden: management en organisatie, financiële en juridische zaken (subsidies en sponsoring), interculturalisatie, beleid en bestuur (topsport), talentontwikkeling, gehandicaptensport, doelgroepensport (jeugd, ouderen, allochtonen), vrijwilligersbeleid, inzet professionals, betaalbaarheid van de sport (U-pas, Jeugd Sportfonds), waarden en normen in de sport. De VSU speelt een centrale rol in de ondersteuning en is in veel gevallen voor verenigingen het eerste aanspreekpunt. Sportbonden Sporttechnische deskundigheid en advisering; Verenigingsondersteuning binnen de eigen tak van sport. Sportverenigingen onderling Natuurlijk kunnen sportverenigingen ook bij elkaar terecht voor het uitwisselen van tips, informatie en ervaring(en). Dat kan binnen dezelfde tak van sport, maar ook met andere sportverenigingen, bijvoorbeeld binnen een bepaald gebied zoals een stadswijk. Let op In de Sportgids van Utrecht zijn alle erkende sportverenigingen en organisaties te vinden. Beweegmakelaars in de wijken Zorgen voor stimulering van de sport en samenwerking tussen instellingen in de wijken (sportverenigingen, scholen, wijkbureau, jeugdgezondheidszorg GG&GD, welzijnswerk en dergelijken); Stemmen vraag en aanbod binnen de wijk op elkaar af; Belangrijkste doelgroepen: kinderen en jongeren tussen vier en achtien jaar; Zijn in dienst bij de wijkwelzijnsorganisaties (wwo s). Overige sportorganisaties Sportservice Midden-Nederland Gehandicaptensport Nederland Nationale Sport Alliantie (NSA) Nederlands Instituut voor Sport & Bewegen (NISB) NOC*NSF Ook zijn er drie sportloketten voor mensen met een functiebeperking in Utrecht Surf voor alle informatie én de details naar: 8 Wat heeft een sportvereniging nodig? 9

6 Sportaccommodaties...van de gemeente Utrecht. Accommodaties en verhuur De gemeente Utrecht verhuurt ruim 100 sportaccommodaties. Binnensport: 13 sporthallen, 7 sportzalen en 45 gymzalen; Buitensport: 29 sportparken, 1 tennispark en 3 atletiekbanen; Zwembaden: 4. De gemeente verhuurt deze sportaccommodaties via het loket Verhuur Sport. Er is vastgelegd wat de regels en voorwaarden zijn waaronder accommodaties aan sportverenigingen worden verhuurd. Voor de verhuur van sporthallen tijdens de spitsuren (op maandag t/m vrijdag vanaf uur en in het weekend) is de stedelijke zaalverdelingscommissie verantwoordelijk. Bij de sportaccommodaties zijn er beheerders voor de dagelijkse gang van zaken die ook beschikbaar zijn als eerste aanspreekpunt. Naast de exploitatie (verhuur) en het onderhoud van de accommodaties maakt de gemeente ook werk van toezicht op en naleving van regels op het gebied van de sporttechnische en sociale veiligheid en schoonmaak en hygiëne. In het naslagwerk staan de details hierover en wordt de rol van de VSU bij de sportaccommodaties beschreven. Let op Sportaccommodaties op De Uithof en de Vechtsebanen zijn niet in het bezit van de gemeente. Surf voor meer informatie naar: 10 Wat heeft een sportvereniging nodig? 11

7 Over breedtesport Alle sporten, voor iedereen. Alle sporten, voor iedereen Verreweg de meeste sportverenigingen verzorgen hun aanbod in de breedtesport. Daarbij gaat het ruwweg om: alle sporten, voor iedereen! Over het algemeen zijn de sportverenigingen heel goed in staat hun eigen zaakjes te regelen. De meeste sportverenigingen hebben oplossingen gevonden voor zaken als: leden werven én behouden en omgaan met eventuele wachtlijsten. Toch zijn er actuele, maatschappelijke ontwikkelingen waarmee ook de sportverenigingen worden geconfronteerd waardoor knelpunten kunnen ontstaan. Het naslagwerk Dat heeft de sportvereniging nodig! heeft oog voor die ontwikkelingen en geeft uitgebreide informatie én tips over mogelijke oplossingen. Het werven van vrijwilligers en kader Het kan voor sportverenigingen lastig zijn om steeds voldoende vrijwilligers en kader te werven - en te behouden! - om al het werk dat er bij een sportvereniging moet worden gedaan ook gedaan te krijgen. Mogelijkheden: Werving en training vrijwilligers (vrijwilligerscentrale utrecht, beweegmakelaars in de wijken, adviezen van de vsu, cursussen - het programma clubkoers! - Van sportbonden); Aansluiten bij onderwijs en opleidingen door (maatschappelijke) stages en bijbaantjes voor scholieren en studenten (mbo en hbo); Inzet van professionals in diverse nieuwe functies, zoals: de verenigingsmanager, de combinatiefunctionaris (gecombineerde baan bij sportvereniging-en-school, of sportvereniging-en-wijkwelzijnswerk). 12 Wat heeft een sportvereniging nodig? 13

8 Werven en behouden van leden Om nieuwe (jeugd-)leden te werven kunnen verenigingen zich promoten bij de inwoners van Utrecht. Naast eigen activiteiten kan een sportvereniging ook deelnemen aan projecten en activiteiten die de gemeente organiseert zoals: Sport Experience Utrecht Meedoen Allochtone Jeugd door Sport Het behouden van leden wordt soms ervaren als een knelpunt. Mogelijkheden hierbij zijn: gebruik maken van subsidieregeling waarbij bepaalde doelgroepen een hoger subsidiebedrag krijgen; ontwikkelen van vernieuwend sportaanbod; fusie of samenwerkingsverbanden tussen sportverenigingen. De VSU kan bij een dergelijk proces ondersteuning en advisering bieden. Let op Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden op sport. Participatie Het is moeilijk om de participatie van ouders afdoende te organiseren, waardoor het deelnemen van de jongere jeugd aan de sport soepel(er) kan verlopen. Bij het inschrijven van nieuwe (jonge) leden, kunnen er afspraken met ouders worden gemaakt over verwachtingen op het gebied van hun betrokkenheid. Financiering Het is moeilijk om aan voldoende extra inkomsten te komen voor het realiseren van noodzakelijke én extra acties. Huidige mogelijkheden hiervoor zijn onder anderen: de sportvereniging ontwikkelen in de richting van een sociale onderneming (waarbij het clubhuis, de kantine, de overige voorzieningen bijvoorbeeld beschikbaar komen voor de buitenschoolse opvang); samenwerking met andere maatschappelijke partners, fondsenwerving voor eenmalige initiatieven (leefbaarheidsbudget via de wijkbureaus, VSB-fonds, Oranjefonds voor integratieprojecten). Sportaanbod voor specifieke doelgroepen In het naslagwerk komt tevens informatie aan de orde over mogelijkheden van een sportaanbod voor: mensen met een functiebeperking (lichamelijk, verstandelijk en psychisch); 55-plussers; Jeugd; Andere groepen waarbij de sportparticipatie achter blijft. Sportverenigingen die werk maken van het faciliteren van leden uit speciale doelgroepen, komen in aanmerking voor extra faciliteiten en financiële middelen. Het naslagwerk geeft met name bij dit thema een hele reeks adressen van interessante en nuttige sites: > > > > > > > 14 Wat heeft een sportvereniging nodig? 15

9 Over topsport Kernsporten zijn: atletiek, basketbal, handbal, hockey, roeien, schaatsen, voetbal (amateurs), worstelen, wielrennen en zwemmen. Extra aandacht voor tien kernsporten Hoewel de gemeente Utrecht een groot sporthart heeft, is er - in het sportbeleidsplan Sport in het hart (voor de periode ) - gekozen voor tien kernsporten als het om aandacht voor topsport gaat. Die kernsporten zijn: atletiek, basketbal, handbal, hockey, roeien, schaatsen, voetbal (amateurs), worstelen, wielrennen en zwemmen. De kernsportvereniging Om een kernsportvereniging te worden, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: De vereniging heeft minimaal één team dat op het hoogste landelijk niveau (senioren) uitkomt, of individuele sporters met de topsportstatus (s1 of t1); De vereniging heeft voldoende professioneel kader, er is een stabiel en volledig bestuur, de technische staf is gekwalificeerd, er zijn voldoende trainers en coaches en de financiële basis van de vereniging is gezond; De vereniging heeft een visie op topsport én is een belangrijke meerwaarde voor de omgeving. Let op Meer informatie is te vinden in de gemeentelijke Kernsportnota Wisselwerking topsport - breedtesport Breedtesport en topsport zijn met elkaar verbonden en kunnen elkaar versterken. Dat is de boodschap en daar houdt het sportbeleid van de gemeente Utrecht aan vast. Daar zit ook de link van de sportvereniging met de omgeving. Topsporters worden niet alleen ingezet voor de vereniging, maar ook voor de tak van sport in Utrecht én voor de stad. Topsporters worden ingezet voor het trainen van jongeren, het geven van clinics en het bieden van ondersteuning bij sportstimuleringsprojecten zoals Sport Experience Utrecht. De Vereniging Sport Utrecht (VSU) speelt in die wisselwerking een belangrijke rol: Advisering over het maken van topsportbeleid door de vereniging; Ondersteuning bij het maken van doorstroombeleid en het opzetten van talentcentra; Informatie over de mogelijkheden en werkwijze van de loot-school - het Leidsche Rijn College en het Vianova College - voor jonge, leerplichtige topsporters. 16 Wat heeft een sportvereniging nodig? 17

10 Monitoring Gaat alles naar wens? Om te weten of het Utrechts sportbeleid - zoveel mogelijk inwoners van Utrecht te laten sporten - ook echt helpt én werkt... is het goed om dit systematisch te onderzoeken en bij te houden. Dat gebeurt dus ook. Door middel van monitoring, gekoppeld aan reeds bestaande monitor-systemen, waarvoor - in de meeste gevallen - geen extra werk van de sportverenigingen hoeft te worden gevraagd. Het naslagwerk geeft een opsomming van de monitors waarin ook informatie over sport(beoefening) wordt meegenomen. 18 Wat heeft een sportvereniging nodig?

11 Voor meer informatie over deze brochure of het naslagwerk Wat heeft een sportverenging nodig? kunt u contact opnemen met de afdeling Sport van de gemeente Utrecht. Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Afdeling Sport Fotografie A. van Daal, B. Spiertz, W. Mes Vormgeving buro-lamp, Amsterdam Drukwerk OBT Opmeer, Den Haag Datum Januari 2010 Meer informatie Gemeente Utrecht, afdeling Sport Telefoon Een uitgave van de gemeente Utrecht, speciaal gemaakt voor alle sport verenigingen in de stad Utrecht. Wat heeft een sportvereniging nodig?

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

SPortief. Participeren Uitgave. meer:

SPortief. Participeren Uitgave. meer: Wmo & SPort SPortief Participeren Uitgave 2011 meer: Combinatie Wmo en sport is goud waard Gemeenten geven het goede voorbeeld Alles over effi ciënt samenwerken Meerwaarde van maatschappelijke partners

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN 2 INHOUDSOPGAVE InleidING 6 AnalySE 10 VISIE 20 MISSIE 26 Strategische keuzes 27 Meerjarenplan 2012-2016 30 Bijlage 1 BronvermeldING 35 3 4 1. INLEIDING MET EEN

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar Kennismaking met stichting VanHarte 2 Inhoud Voorwoord 3 1 Dit is VanHarte 4 2 Resto s, KinderResto s en Reizend Resto 6 3 Wie zijn onze doelgroepen? 9 4 VanHarte

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Tien cases uit de pedagogische civil society: professionals en vrijwilligers werken samen. Renske van der Gaag Marian van der Klein

Tien cases uit de pedagogische civil society: professionals en vrijwilligers werken samen. Renske van der Gaag Marian van der Klein Tien cases uit de pedagogische civil society: professionals en vrijwilligers werken samen Renske van der Gaag Marian van der Klein Tien cases uit de pedagogische civil society: professionals en vrijwilligers

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Zag je het maar Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Dit is een folder van het netwerk Gewoon meedoen. Het netwerk bestaat uit elf (branche)- organisaties die samenwerken en eraan

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

Besturen met een visie

Besturen met een visie Besturen met een visie - de basis Trainingstraject specifiek ontwikkeld voor verenigingsbestuurders Besturen met een visie Versterking van amateursportverenigingen door bestuurders in hun kracht te zetten

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging!

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging! Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Mei 2013 Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Wij danken alle betrokkenen voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Sportclubs in de jeugdketen

Sportclubs in de jeugdketen Sportclubs in de jeugdketen De mogelijkheden van pedagogische ondersteuning van sportverenigingen Niels Hermens Rob Gilsing Sportclubs in de jeugdketen De mogelijkheden van pedagogische ondersteuning van

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar. De transitie naar volwassenheid

Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar. De transitie naar volwassenheid Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar De transitie naar volwassenheid Naam project: Handreiking aanbod jongeren 16 tot 23 Opdrachtgever: FoodValley Gemeenten Opsteller advies: Ernst van Berkum Versienummer:

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Omgaan met armoede. Frontliniewerkers aan het woord. Auteur(s) Datum Movisie

Omgaan met armoede. Frontliniewerkers aan het woord. Auteur(s) Datum Movisie Omgaan met armoede Frontliniewerkers aan het woord Auteur(s) Datum Movisie Bard Briels & Barbara Panhuijzen Utrecht, april 2015 1 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie is het landelijke

Nadere informatie

Kunnen we dat niet aan vrijwilligers overlaten?

Kunnen we dat niet aan vrijwilligers overlaten? Kunnen we dat niet aan overlaten? foto: Facilicom Vrijwilligerswerk staat prominent op de agenda van politiek en beleid. Vooral in het gemeentelijk zorg en welzijnsbeleid zijn de verwachtingen van de inzet

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie