Nieuwsbrief. aftrekken CONTENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief. aftrekken CONTENT"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Jaargang 15, nr.29, mei 2011 CONTENT ZZP er kan langer zijn pensioenpremie aftrekken Fiscaalvriendelijk sparen met van de BV geleend geld Zijn lunchritten Zakelijk of niet? Naam belangrijker dan fiscaalnummer Niet ingehouden loonheffing is niet te verrekenen Depotstelsel is uitgesteld tot 2014 Ondernemer moet zakelijke uren bewijzen Ook gebruikelijk loon voor arbeidsongeschikte dga Nieuwe tbs door uitbreiding verhuurd pand ZZP er kan langer zijn pensioenpremie aftrekken Een oud-werknemer kan onder voorwaarden zijn pensioenregeling uit zijn laatste dienstbetrekking vrijwillig tien jaar voortzetten. Hij krijgt tot nu toe echter maar drie jaar de mogelijkheid de pensioenpremie in aftrek te brengen. De staatssecretaris van Financiën vindt deze termijn van drie jaar onredelijk en is bereid deze te verlengen van drie naar tien jaar. Dit betekent dat de pensioenpremie tien jaar lang aftrekbaar blijft, mits de voormalig werknemer tijdens die periode winst als ondernemer geniet. Een positieve ontwikkeling voor de zelfstandige zonder personeel die zijn pensioenopbouw vrijwillig wil voortzetten. Om de budgettaire gevolgen te beperken gaat de staatssecretaris onderzoeken of het mogelijk is de pensioengrondslag na het derde jaar te maximeren op het dan geldende inkomen. Als bovengrens zal dan gelden het laatstverdiende loon dat men als werknemer heeft genoten. Het is de bedoeling dat de ZZP er vanaf 2012 gebruik kan maken van deze regeling. Wij houden u op de hoogte. Herinvesteringsreserve Schadevergoeding voor onterechte weigering fusiefaciliteit 8 9 Korte nieuwtjes 10 Alexanderstraat JM Den Haag T F E. I.

2 Fiscaalvriendelijk sparen met van de BV geleend geld Als u geld leent van de BV tegen een zakelijke rente, en dit vervolgens op een privéspaarrekening zet tegen een hogere rente, is het voordeel niet belast. Dit bleek onlangs uit een Hoge Raad-arrest. Wat was er aan de hand? Een directeur-grootaandeelhouder (dga) had ongeveer 1 miljoen van zijn eigen bv geleend tegen een zakelijke rente van ongeveer 2,5%. Hij zette het bedrag op zijn internetspaarrekening en kreeg een rentevergoeding van ongeveer 3,6%. De inspecteur wilde het verschil (1,1%) belasten als resultaat uit overige werkzaamheden in box 1. De dga was het niet eens met de inspecteur en meende dat hij de rente belastingvrij kon ontvangen omdat sprake was van box 3-vermogen. Om het voordeel te kunnen belasten als resultaat uit overige werkzaamheden moest de inspecteur aannemelijk maken dat door de aard en omvang van de werkzaamheden sprake is van het rendabel maken van vermogen op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer (beleggen) te buiten gaat. Bij het beoordelen van de werkzaamheden wordt ook bekeken of daarvoor bijzondere kennis nodig is. Hof Den Haag oordeelde dat in deze situatie geen sprake was van beleggen, maar van resultaat uit overige werkzaamheden. Volgens het hof heeft een dga volledige zeggenschap in zijn BV en kon hij hierdoor een voordeel behalen door activiteiten die verder gingen dan normaal, actief vermogensbeheer. De dga was het niet eens met het oordeel van het hof en procedeerde verder om een uitspraak van de Hoge Raad te krijgen. Kennis De Hoge Raad oordeelde dat bij het uitzetten van geld op een spaarrekening sprake is van normaal, actief vermogensbeheer (beleggen). Dit is ook het geval als geld is ingeleend bij de vennootschap waarover de dga volledige zeggenschap heeft. Het feit dat de dga kennis heeft van rentetarieven op spaarrekeningen is volgens de Hoge Raad niet aan te merken als een bijzondere vorm van kennis. Het rentevoordeel is daarom niet belast als resultaat uit overige werkzaamheden. Let op! Als een BV bewust een lagere rente dan de marktrente hanteert bij een lening aan de dga, is sprake van een uitdeling. Zo n uitdeling is voor de dga belast in box 2, als een voordeel uit een aanmerkelijk belang. Dat was in deze zaak voor de Hoge Raad niet het geval. De BV had namelijk in dit geval hetzelfde rentetarief bij de bank kunnen krijgen als zij aan haar dga in rekening bracht. Zou de bv daarentegen een lager tarief met haar dga hebben afgesproken, dan zou het verschil dus met de zakelijke rente zijn belast in box 2. P 2

3 Zijn lunchritten zakelijk of niet? Belastingvrije vergoeding van ritten van werknemers die meerdere malen per dag naar huis reizen is alleen mogelijk als dit een zakelijk belang heeft. Werknemers die thuis lunchen komen daarom volgens de Belastingdienst niet in aanmerking voor een vrije vergoeding van de reiskosten. Rechtbank Arnhem en ook Gerechtshof Arnhem hebben echter geoordeeld dat lunchritten zakelijk zijn, en dus wel belastingvrij kunnen worden vergoed. De staatssecretaris van Financiën is het niet eens met deze uitspraken en heeft inmiddels beroep in cassatie bij de Hoge Raad aangetekend. Ritten om thuis de lunch te gebruiken komen volgens hem niet voor vrije vergoeding in aanmerking. Onlangs heeft hij zijn standpunt weer eens bevestigd in een besluit over reiskostenvergoedingen en privégebruik auto. Daar heeft hij aangegeven dat de Belastingdienst de kilometers voor lunchritten naar huis als privékilometers aanmerkt. Tip! Als deze zaak ook bij u speelt, maak hiertegen dan bezwaar. Uiteraard kunnen wij u hierbij van dienst zijn. Als een kwestie aan de rechter is voorgelegd, houdt de inspecteur de uitspraak op het bezwaar namelijk meestal aan totdat de rechter heeft beslist. Naam belangrijker dan fiscaalnummer Als de naam op het biljet klopt, moet minder waarde worden gehecht aan het feit dat het fiscaal nummer eventueel onjuist is. Dit blijkt uit recente rechtspraak van de hoogste belastingrechter. Een bv was van mening dat een aan haar geadresseerd aanslagbiljet uitnodiging tot betaling (UTB) aan douanerechten niet tot een betalingsverplichting kon leiden. Het aanslagbiljet vermeldde de bv als geadresseerde, maar noemde het fiscaal nummer van een op hetzelfde adres gevestigde gelieerde bv. De bijgevoegde acceptgiro was ook gesteld op naam van deze gelieerde bv. De bv was daarom van mening dat het aanslagbiljet ongeldig was. Nadat de inspecteur en rechtbank de bv ongelijk gaven, oordeelde Hof Amsterdam dat de gang van zaken zo onduidelijkheid was dat het terecht de vraag opriep voor wie het aanslagbiljet was bestemd. Door deze gang van zaken was daarom geen betalingsverplichting ontstaan. De staatssecretaris van Financiën ging naar aanleiding van de uitspraak van Hof Amsterdam in cassatie bij de Hoge Raad. P 3

4 Deze hoogste rechter was van mening dat de naam, het te betalen bedrag en de plaats van betaling op het aanslagbiljet in elk geval moeten kloppen. Of het fiscaal nummer klopt is minder belangrijk. Diegene die het aanslagbiljet op naam ontvangt heeft geen reden de geldigheid van de UTB in twijfel trekken. De bv had dus wel degelijk een betalingsverplichting. Niet ingehouden loonheffing is niet te verrekenen In de aangifte inkomstenbelasting kan de ingehouden loonheffing worden aangegeven op het aangiftebiljet. Als het bedrag aan te betalen inkomstenbelasting lager is dan de ingehouden loonheffing krijgt de werknemer een gedeelte van de ingehouden loonbelasting terug. Maar wat te doen als geen loonbelasting is ingehouden en afgedragen maar de bedragen wel op de jaaropgaaf staan? Een werknemer die als enig werknemer werkzaam was bij een nv had over de periode januari tot en met maart 2002 geen loon ontvangen. De werkgever had desondanks loonstroken en een jaaropgaaf voor het jaar 2002 verstrekt waarin een bedrag aan loon en een bedrag aan loonheffing stond vermeld. De werkgever had voor het bedrag aan loon echter nooit aangifte gedaan en had ook niets afgedragen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst had daarom voor het jaar 2002 een naheffingsaanslag opgelegd. Deze naheffingsaanslag loonbelasting was echter nooit door de werkgever betaald. De werknemer had in zijn aangifte inkomstenbelasting geen loon en geen ingehouden loonheffing aangegeven. De werknemer wilde dat het bedrag aan loonheffing alsnog als voorheffing werd verrekend met zijn aanslag inkomstenbelasting De Hoge Raad oordeelde dat verrekening niet mogelijk was aangezien de werknemer niet kon bewijzen dat er loonbelasting was ingehouden. De werknemer heeft niet kunnen bewijzen dat de werkgever een gedeelte van het brutoloon niet heeft uitbetaald en dit gedeelte heeft gebruikt voor het afdragen van loonheffingen. Het bedrag van de naheffingsaanslag kon daarom niet worden verrekend. Let op! Als de werkgever wel loon heeft betaald kan de nageheven of ingehouden loonbelasting worden verrekend met de inkomstenbelasting. Ook als deze loonbelasting niet daadwerkelijk wordt betaald aan de fiscus. Dit is zelfs mogelijk als de werknemer ter kwader trouw is! Dit is bevestigd in andere rechtspraak. P 4

5 Depotstelsel is uitgesteld tot 2014 Eindelijk is bekend wanneer het depotstelsel het huidige g-rekeningenstelsel zal vervangen. De Belastingdienst stelt de invoering van de depotstelsel uit tot Het depotstelsel is een geblokkeerde bankrekening die kan worden gebruikt om betalingen te doen aan de Belastingdienst, om op deze manier aansprakelijkheid te voorkomen. In plaats van het geld over te maken naar een g-rekening moet de inlener het bedrag straks overmaken naar de depotrekening van de uitlener bij de Belastingdienst. Door een gedeelte van het factuurbedrag te storen op de g-rekening van de uitlener loopt u niet het risico aansprakelijk te worden gesteld voor de loonheffing die de uitlener ten onrechte niet heeft afgedragen. Bijvoorbeeld door zijn faillissement. Naar aanleiding van overleg met alle betrokken partijen (zowel het bedrijfsleven als de banken) is besloten de invoering van het depotstelsel uit te stellen tot In dat jaar bestaan het g-rekeningenstelsel en het depotstelsel naast elkaar. Vanaf 1 januari 2015 bestaat het g-rekeningstelsel niet meer. Ondernemer moet zakelijke uren bewijzen Een ondernemer die werkt in een samenwerkingsverband zoals een vennootschap onder firma (vof) of maatschap met een of meer verbonden personen moet bewijzen dat zijn werkzaamheden niet alleen van ondersteunende aard zijn. Uren die meer dan alleen ondersteund zijn, mogen worden meegeteld voor het zogenoemde urencriterium. Alleen ondernemers die voldoen aan het urencriterium komen in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek. Het urencriterium houdt in dat de ondernemer minstens 1225 uren per jaar moet besteden aan werkzaamheden die winst uit onderneming opleveren. Daarbij geldt als voorwaarde dat de ondernemer meer dan 50% van alle werkzaamheden besteedt aan de onderneming(en). Als de ondernemer samenwerkt in een vennootschap onder firma (vof) of maatschap met een of meer verbonden personen tellen onder omstandigheden bepaalde werkzaamheden niet mee voor het urencriterium. Dat is het geval als de werkzaamheden voor 70% of meer van ondersteunende aard zijn zoals administratieve werkzaamheden, (hoofdzakelijkheidscriterium) en het samenwerkingsverband ongebruikelijk is (gebruikelijkheidstoets). P 5

6 Bewijslast De Hoge Raad heeft onlangs in een zaak aangegeven dat de ondernemer moet bewijzen of de werkzaamheden van ondersteunende aard en ongebruikelijk zijn. In deze zaak ging het om een vrouw die samen met haar echtgenoot en zoon een sloopbedrijf annex groothandel in antieke bouwmaterialen runde in de vorm van een vof. De vrouw was verantwoordelijk voor de externe contacten, het personeelsbeleid en de financiële administratie. Haar man deed de verkoop van de bouwmaterialen en haar zoon leidde de sloopwerkzaamheden. Volgens de Hoge Raad blijkt uit de wetsgeschiedenis dat de ondernemer aannemelijk moet maken of hij recht heeft op een fiscale faciliteit. Aangezien het urencriterium bij de zelfstandigenaftrek een rol speelt, en bij samenwerkingsverbanden ook het hoofdzakelijkheidscriterium en de gebruikelijkheidstoets een rol spelen, moest de vrouw bewijzen dat haar werkzaamheden meetelden voor het urencriterium. De Hoge Raad erkende dat de gebruikelijkheid van een samenwerkingsverband tussen verbonden personen zelden kan worden aangetoond. Maar de wetgever heeft dit bewust zo geregeld, omdat men de ondernemersfaciliteiten in zulke situaties alleen in uitzonderlijke gevallen wil toekennen. Namelijk alleen als onafhankelijke derden, ondanks het ondersteunende karakter van de werkzaamheden, toch zo n samenwerkingsverband zouden zijn aangegaan. Ook gebruikelijk loon voor arbeidsongeschikte dga Ziek of niet ziek, een aanmerkelijkbelanghouder moet toch loon naar werken krijgen. Dat gaf Hof Den Bosch onlangs aan. In deze zaak ging het om een vrouw die indirect een aanmerkelijk belang (ab) had in een bv. Zij was in het verleden in loondienst geweest bij deze bv maar was op een gegeven moment arbeidsongeschikt verklaard. Desondanks bleef de vrouw wel in deeltijd werkzaamheden verrichten voor de bv. Zij kreeg echter geen vergoeding voor deze deeltijdwerkzaamheden. De inspecteur stelde zich naar aanleiding van een boekenonderzoek op het standpunt dat de gebruikelijkloonregeling van toepassing was en dat de bv een fictief loon van per jaar in aanmerking had moeten nemen. De inspecteur legde over een periode van vijf jaar naheffingsaanslagen loonbelasting en premie volksverzekeringen op over de jaren 2003 tot en met De bv was het niet eens met deze naheffingsaanslagen en ging eerst in beroep bij Rechtbank Breda en daarna in hoger beroep bij Hof Den Bosch. P 6

7 Re-integratie De bv was het met de inspecteur eens dat de gebruikelijkloonregeling moest worden toegepast, maar was wel van mening dat het gebruikelijk loon nihil moest zijn. De arbeidsongeschikte ab-houdster had immers tijdens een bepaalde periode van het gevolgde re-integratietraject recht op een uitkering. Er was daarom in die tijd geen noodzaak voor de bv om loon uit te betalen. Hof Den Bosch oordeelde dat de werkzaamheden van de arbeidsongeschikte ab-houdster wel degelijk een bepaalde loonwaarde hadden en dat de bv niet aannemelijk had gemaakt dat het gebruikelijk loon lager was dan per jaar. De naheffingsaanslagen bleven daarom in stand. Tip! Als het gebruikelijk loon op jaarbasis niet hoger is dan 5.000, bijvoorbeeld omdat een aanmerkelijkbelanghouder heel weinig werkzaamheden voor de bv verricht, hoeft u de gebruikelijkloonregeling niet toe te passen. Deze uitzondering is sinds 1 januari 2010 van kracht. Nieuwe tbs door uitbreiding verhuurd pand Een vrouw bezat een pand en verhuurde dit pand tegen een zakelijke huur van aan een bv waarin zij een aanmerkelijk belang had. De bv runde een supermarkt in het ter beschikking gestelde pand. De supermarkt wilde uitbreiden en daarom kocht de vrouw in 1999 een aangrenzend perceel grond met gebouwen erop. Deze opstallen werden gesloopt zodat de supermarkt kon uitbreiden. De bestaande supermarkt werd tegelijkertijd intern verbouwd. In mei 2001 werd de nieuwe supermarkt geopend. Naar aanleiding van de verbouwing verhoogde de vrouw de huur naar De Belastingdienst was van mening dat na de verbouwing en uitbreiding feitelijk een nieuw pand was ontstaan. Hiermee was de oude ter beschikkingstelling (tbs) gestaakt en moest in beginsel worden afgerekend over de stille reserves. De vrouw vond echter dat sprake was van voortzetting van de tbs. Uiteindelijk kwam de zaak bij Hof Arnhem. Hof Arnhem deelde de mening van de vrouw dat de tbs was blijven bestaan maar stelde ook dat gezien de omvang van de verbouwing een nieuwe tbs was ontstaan. Het pand was door de verbouwing en uitbreiding van de supermarkt sterk gewijzigd. Zo was de oppervlakte van de supermarkt (en dus ook van de verhuurde onroerende zaken) meer dan verdubbeld. Omdat de oorspronkelijke tbs gewoon was blijven bestaan hoefde niet te worden afgerekend over de stille reserves. Mocht u vragen hebben over de tbs dan kunt u altijd contact met ons opnemen. P 7

8 Geen invloed herinvesteringsreserve op restwaarde bedrijfsmiddel Als een bedrijfsmiddel wordt verkocht kan een onderneming een herinvesteringsreserve vormen. De winst behaalt met de verkoop van het bedrijfsmiddel mag dan onder bepaalde voorwaarden worden ondergebracht in een herinvesteringsreserve (hir). Hiermee wordt de te betalen belasting naar de toekomst verschoven. De onderneming moet dan wel het voornemen hebben om binnen drie jaren een ander bedrijfsmiddel te kopen. De hir mag in dat geval worden afgeboekt op de aanschafprijs. Dit resulteert in een lagere afschrijvingsbasis van het nieuwe bedrijfsmiddel. In recente rechtspraak kwam de vraag aan de orde of de hir invloed heeft op de restwaarde. Een bv exploiteerde vastgoed en kocht een aantal panden. Bij aankoop van de panden splitste de bv de aanschafwaarde in een restwaarde en een afschrijvingsdeel. Vervolgens werd de hir pro rata afgeboekt van de restwaarde en van het af te schrijven deel. Voorbeeld De verkoopwinst van een pand bedraagt 1200 en wordt toegevoegd aan de hir. De aankoopprijs van het nieuwe pand bedraagt 3000 en de restwaarde 600. Op de aanschafprijs van 3000 wordt 1200 hir afgeboekt. Op de restwaarde van 600 wordt ook een deel van de hir afgeboekt, namelijk 600/3000 deel van 1200, ofwel 240, zodat 360 van de restwaarde overblijft. De afschrijvingsbasis bedraagt dan / (hir) -/- 360 (restwaarde) = Volgens de inspecteur zou de afschrijvingsbasis in dit voorbeeld lager moet zijn, namelijk Dit is het verschil tussen aan de ene kant de aanschafprijs (3000) verminderd met de hir (1200) en aan de andere kant de restwaarde (600). Hofuitspraak Hof Amsterdam oordeelde echter anders. De hir moet volledig in mindering worden gebracht op de aanschafprijs van het nieuwe bedrijfsmiddel. Daarna moet de restwaarde van dit bedrijfsmiddel worden vastgesteld. De hir is niet van invloed op de vast te stellen restwaarde, aldus het hof. Het bedrag van de in aanmerking te nemen afschrijvingen wordt dus gevormd door het verschil tussen de aanschafkosten (na afboeking van de hir) en de restwaarde (zie berekening volgens inspecteur hierboven). Op dit punt kreeg de inspecteur het hof aan zijn zijde. P 8

9 Schadevergoeding voor onterechte weigering fusiefaciliteit Als de inspecteur zonder goede reden de toepassing van de bedrijfsfusiefaciliteit weigert, kan de belastingrechter hem verplichten een schadevergoeding te betalen aan de belanghebbenden. Dit blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad. Wat was er aan de hand? Een bv exploiteerde een modezaak en gebruikte daarvoor een pand dat zij huurde van een zogenoemde beheer-bv. De (indirecte) aandeelhouders van de beheer-bv waren de zoon en echtgenote van de aandeelhouders van de bv met de modezaak. De mode-bv wilde een bedrijfsfusie aangaan met de beheer-bv. De mode-bv wilde daarbij haar onderneming in de beheer-bv brengen tegen uitreiking van aandelen. Daarna wilde de mode-bv de aandelen van de zoon en zijn echtgenote overnemen. De inspecteur weigerde toepassing van de bedrijfsfusiefaciliteit. Hij meende namelijk dat de bedrijfsfusie vooral was bedoeld om de heffing van vennootschapsbelasting uit te stellen en overdrachtsbelasting te ontwijken (over een over te nemen pand). Uiteindelijk moest de Hoge Raad over de zaak oordelen. Hoge Raad De hoogste belastingrechter oordeelde dat de fiscus de bedrijfsfusiefaciliteit niet mocht weigeren voor belastingplichtigen die het voorkomen van de heffing van overdrachtsbelasting als motief hadden. Dit was in overeenstemming met de eerdere uitspraak van het Europese Hof van Justitie in deze zaak. De Hoge Raad oordeelde dat de bedrijfsfusie niet gericht was op het uitstellen van vennootschapsbelasting. Ook zonder bedrijfsfusiefaciliteit zou overdracht van de aandelen zonder heffing van vennootschapsbelasting kunnen plaatsvinden. Het doel van de bedrijfsfusie was namelijk niet de overdracht van het pand, maar de overdracht van de aandelen. De inspecteur had de toepassing van de bedrijfsfusiefaciliteit dus niet mogen weigeren. Schadevergoeding De mode-bv wachtte de uitspraak niet af en had ondertussen het pand overgenomen van beheer-bv en daarbij overdrachtsbelasting betaald. Nu de bedrijfsfusiefaciliteit ten onrechte was geweigerd wilde mode-bv het bedrag van de overdrachtsbelasting terugkrijgen van de Belastingdienst als een vorm van schadevergoeding. De Hoge Raad oordeelde dat de fiscus een schadevergoeding moest betalen, maar deze vergoeding was niet gelijk aan het bedrag van de overdrachtsbelasting. De te vergoeden schade bestond alleen uit het nadeel dat was geleden doordat de mode-bv de gewenste bedrijfsfusie niet met voorafgaande zekerheid had kunnen uitvoeren. P 9

10 De schade die was ontstaan door het wel of niet uitvoeren van bepaalde handelingen, zoals de betaalde overdrachtsbelasting, hoefde de fiscus niet te vergoeden. De bedrijfsfusie was immers niet bedoeld om een reorganisatie te realiseren waarbij de mode-bv de eigendom van het pand zou krijgen, maar eigendom van de aandelen beheer-bv. De Hoge Raad verwees de zaak door naar Hof Amsterdam om de hoogte van de schadevergoeding te bepalen. Korte nieuwtjes Werkgevers kunnen tot en met 29 april 2011 een Wajong adviesvoucher aanvragen. Een werkgever kan met zo n voucher, die een waarde heeft van 2.500, laten onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om mensen met een Wajong-uitkering ( Wajongers ) te laten werken. De vouchers zijn aan te vragen bij Agentschap NL. Renovatie en het herstel van woningen vallen tijdelijk onder het btw-tarief van 6%. Dit lage tarief geldt niet als de vergoeding betrekking heeft op materialen. Ondernemers mogen als hulp een forfaitaire verdeling gebruiken tussen arbeid en materialen. Informatie over de forfaitaire verdeling is te downloaden van Een verzoek om teruggaaf van buitenlandse btw moet worden ingediend bij de Belastingdienst. Door problemen tussen de systemen in de verschillende landen, is de afhandeling van een aantal verzoeken vertraagd. De Belastingdienst gaat daarom coulancerente uitbetalen aan ondernemers die lang op de teruggaaf van de buitenlandse btw moeten wachten. Hoewel bij het redigeren van de Nieuwsbrief de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) juist is. Broers & MacDonald is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze uitgave. Overname is niet toegestaan. Broers & MacDonald Belastingadviseurs Alexanderstraat JM Den Haag T F E. I. P 10

(Geïnteresseerd en/of vragen, bel 073-6122888 of mail info@vhpaccountants.nl)

(Geïnteresseerd en/of vragen, bel 073-6122888 of mail info@vhpaccountants.nl) Nieuwsitems: Bezwaar maken voor ondernemers: prejudiciële vragen over aftrekbeperking BTW en privé-gebruik auto Uitstel van winstneming voor deel verkoopwinst bedrijfspand Bij herfinanciering eigenwoningschuld

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. In de zaak waarin de Hoge Raad moest oordelen ging het om een directeur-grootaandeelhouder

Fiscaal Actueel. In de zaak waarin de Hoge Raad moest oordelen ging het om een directeur-grootaandeelhouder 2 uitgave van het register belastingadviseurs tweede kwartaal 2011 - nummer 2 Fiscaal vriendelijk in- en doorlenen van de bv Inhoud o.a. Wanneer is een beroepschrift tijdig ingediend? 3 Gebruikelijk loon

Nadere informatie

Accountantskantoor de Bot B.V.

Accountantskantoor de Bot B.V. Gebruikelijk loon voor de DGA, hoe te bepalen? Door de jaren heen zijn er diverse uitspraken door rechters geweest inzake de gebruikelijkloonregeling. Mede door aanpassingen en besluiten van de wetgever

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010. Woon-werkverkeer is altijd zakelijk

Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010. Woon-werkverkeer is altijd zakelijk Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010 Nummer: 20 2010 Woon-werkverkeer is altijd zakelijk Het gerechtshof in Arnhem heeft bevestigd dat woon-werkverkeer met een auto van de zaak altijd zakelijk is, zelfs als

Nadere informatie

ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD

ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD Een man betaalde in 2006 19.442 alimentatie aan zijn ex-vrouw. Het bedrag werd als persoongebonden aftrek in mindering gebracht op het box-1 inkomen.

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

2.1. De Inspecteur is van de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gekomen bij het Hof. Belanghebbende heeft een verweerschrift ingediend.

2.1. De Inspecteur is van de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gekomen bij het Hof. Belanghebbende heeft een verweerschrift ingediend. io~oo6zz hop uitspraak GERECHTSHOF 's-gravenhage Sector belasting Nummer BK-08/00456 Uitspraak van de eerste meervoudige belastingkamer d.d. S januari 2010 op het hoger beroep van de Inspecteur, de voorzitter

Nadere informatie

GEEN BIJTELLING PRIVÉ-GEBRUIK AUTO VOOR SCHILDER

GEEN BIJTELLING PRIVÉ-GEBRUIK AUTO VOOR SCHILDER GEEN BIJTELLING PRIVÉ-GEBRUIK AUTO VOOR SCHILDER Een BV stelde aan haar directeur (DGA) een auto ter beschikking (Renault Kangoo), De auto had een laadruimte en naast de bestuurdersplaats was plaats voor

Nadere informatie

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting.

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting. 11 november 2014 Eindejaarstips 2014 Deze nieuwsbrief staat in het teken van fiscale eindejaarstips. Hieronder treft u eerst een aantal actiepunten aan. Vervolgens zijn deze actiepunten verderop in deze

Nadere informatie

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9 Lenen van de BV HOOFDSTUK 1: BEGRIP Wat bedoelen we hier met lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt

Nadere informatie

Zakendoen met uw eigen bv: de kansen en mogelijkheden Doe er uw voordeel mee!

Zakendoen met uw eigen bv: de kansen en mogelijkheden Doe er uw voordeel mee! Met geld van uw bv kunt u belastingvrij genieten! Zakendoen met uw eigen bv: de kansen en mogelijkheden Doe er uw voordeel mee! Een directeur-grootaandeelhouder is in de unieke positie om zaken te doen

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Inkomstenbelasting T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premies volksverzekering zijn ingehouden. In dat geval kan het

Nadere informatie

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Werken als zzp er 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Nadere informatie

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1.

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1. Opgave 1 Activa Fiscale Werkelijke Passiva Fiscale Werkelijke boekwaarde waarde boekwaarde waarde Alternatief per goed Bedrijfspand 250,000 350,000 Kapitaal 337,500 667,500 getal 2 (x3) Voorraad 200,000

Nadere informatie

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst.

Nadere informatie

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben Voorwoord Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook werknemer

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Arnhem van 8 maart 2011, nummers AWB 10/2670 en 10/2672, in het geding tussen belanghebbende en

tegen de uitspraak van de rechtbank Arnhem van 8 maart 2011, nummers AWB 10/2670 en 10/2672, in het geding tussen belanghebbende en Uitspraak GERECHTSHOF ARNHEM Sector belastingrecht nummers 11/00311 en 11/00312 uitspraakdatum: 20 september 2011 Uitspraak van de derde meervoudige belastingkamer op het hoger beroep van X te Z (hierna:

Nadere informatie

RB Eindejaarstips 2009

RB Eindejaarstips 2009 Inkomstenbelasting Verplichtingen periodieke giften en alimentatie uit het box 3-vermogen U kunt onder voorwaarden periodieke giften en alimentatie als persoonsgebonden aftrek in mindering brengen op uw

Nadere informatie

Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden. 23 juli 2014

Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden. 23 juli 2014 Zakendoen met uw eigen bv De kansen en mogelijkheden 1 Doe er uw voordeel mee! Een directeur-grootaandeelhouder is in de unieke positie om zaken te doen met zijn eigen bv. Partijen moeten dan wel zakelijk

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Uw positie als DGA Fiscale actualiteiten 2010 Ruim één op de vijf ondernemers is directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het kabinet aanleiding om, zeker in het huidige economische klimaat,

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/6]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/6] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/6] Fiscale eindejaarstips Ondernemers met een BV Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

Nieuwsbericht 24 maart 2014. BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv

Nieuwsbericht 24 maart 2014. BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv BOF: ook voor aandelen in vastgoed-bv Hof Den Haag heeft onlangs een voor de fiscale praktijk zeer belangrijke uitspraak gedaan en beslist dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit uit de Successiewet (BOF)

Nadere informatie

I Weten wat u verdient

I Weten wat u verdient Inhoudsopgave I Weten wat u verdient I Weten wat u verdient 3 1.1 Gebruikelijk loon 3 1.2 Werknemersverzekeringen 11 1.3 Beloningen en andere voordelen 20 II Met de bv aan de hand 34 2.1 Zakelijk omgaan

Nadere informatie

Advieswijzer Personeel inlenen

Advieswijzer Personeel inlenen Advieswijzer Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw als u de

Nadere informatie

Feiten. Standpunt inspecteur

Feiten. Standpunt inspecteur Forse stijging van de pensioengrondslag in zicht van pensioeningangsdatum maakt pensioenregeling niet onzuiver! Pensioenpremie niet ingehouden op het loon toch aftrekbaar! Het Gerechtshof te Amsterdam

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal Nieuw jaar = nieuwe regels Het jaar 2014 is al weer een aantal weken oud. Een nieuw jaar zorgt ook weer voor nieuwe regels. In deze nieuwsflits een aantal belangrijke opmerkingen / wijzigingen voor 2014.

Nadere informatie

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA

OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA OEFENEXAMEN BELASTINGPRAKTIJK VOOR DE BV EN DE DGA NIBE-SVV, 2013 1. Wat is een rioolrecht? A. Een belasting. B. Een bestemmingsheffing. C. Een retributie. 2. De omzetbelasting is een (1) belasting in

Nadere informatie

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF Algemeen Verzekeringscontrole Het was een ramp in Zuid-Oost Brabant na de storm die hier gewoed heeft. Er waren mensen niet goed of helemaal niet verzekerd voor deze schade.

Nadere informatie

Advieswijzer Werken als zzp'er

Advieswijzer Werken als zzp'er Advieswijzer Werken als zzp'er Publicatiedatum: 21-07-2015 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en daaraan gekoppeld de vraag of de zzp er zelfstandige

Nadere informatie

2.17. Innovatiekosten

2.17. Innovatiekosten 2.17. Innovatiekosten Om innovatie te stimuleren, bestaat er een belangrijke fiscale faciliteit, de WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk). De WBSO is een fiscale korting die u mag verrekenen

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

Let op bij Kopieren ID Kaart:

Let op bij Kopieren ID Kaart: Nieuwsbrief van d.d. 07-06-2012 Nummer: 05 2012 Let op bij Kopieren ID Kaart: Voor iedere W.N. bent u verplicht een kopie van een geldig identiteitsbewijs te bewaren bij uw administratie. Gerechtshof Leeuwarden

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2008:BD9044

ECLI:NL:RBHAA:2008:BD9044 ECLI:NL:RBHAA:2008:BD9044 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 25-07-2008 Datum publicatie 05-08-2008 Zaaknummer 07/6768 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2006:AW2040

ECLI:NL:GHARN:2006:AW2040 ECLI:NL:GHARN:2006:AW2040 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 27-03-2006 Datum publicatie 14-04-2006 Zaaknummer 03-01483 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2015:7800

ECLI:NL:RBDHA:2015:7800 ECLI:NL:RBDHA:2015:7800 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 02-07-2015 Datum publicatie 02-09-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 15_57 IBPVV Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico Hoofdstuk 1: Begrip Wat bedoelen w e h i e r m e t lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt van en ter beschikking stelt aan uw BV. In dit hoofdstuk spreken we

Nadere informatie

In dit BTW-nieuwtje komen de volgende onderwerpen aan bod:

In dit BTW-nieuwtje komen de volgende onderwerpen aan bod: BTW-nieuwtjes 4-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 In dit BTW-nieuwtje komen

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2017:1341

ECLI:NL:GHDHA:2017:1341 ECLI:NL:GHDHA:2017:1341 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 10-05-2017 Datum publicatie 17-05-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie BK-16/00396

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting NW 1 programma Inkomsten uit werk, niet-winst Algemene bepalingen Loon Resultaat overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen Heffingsgrondslagen boxenstelsel 1 van 2 Artikel 2.3 De

Nadere informatie

VERBOUWING PRIVÉWONING EN CREËREN WERKKAMER MOGELIJK VOLLEDIG RECHT OP AFTREK BTW

VERBOUWING PRIVÉWONING EN CREËREN WERKKAMER MOGELIJK VOLLEDIG RECHT OP AFTREK BTW Nieuwsitems: Bij verbouwing privéwoning en creëren werkkamer mogelijk volledig recht op aftrek BTW Ook zonder contract recht op aftrek lijfrente Geen negatieve willekeurige afschrijving Te weinig controle

Nadere informatie

Uitspraak. GERECHTSHOF 's-hertogenbosch. Team belastingrecht Meervoudige Belastingkamer Kenmerk: 14/00423. Uitspraak op het hoger beroep van

Uitspraak. GERECHTSHOF 's-hertogenbosch. Team belastingrecht Meervoudige Belastingkamer Kenmerk: 14/00423. Uitspraak op het hoger beroep van Uitspraak GERECHTSHOF 's-hertogenbosch Team belastingrecht Meervoudige Belastingkamer Kenmerk: 14/00423 Uitspraak op het hoger beroep van de heer a, wonende te b, hierna: belanghebbende, tegen de uitspraak

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Kort Nieuws. Met name uit Nederland

Kort Nieuws. Met name uit Nederland Kort Nieuws Met name uit Nederland Machtiging bij bezwaarprocedure is ook geldig in (hoger) beroep Hoge Raad,7 maart 2014 Het gaat hierbij om een bezwaar tegen een door de Gemeente vastgestelde WOZwaarde

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Werken als zzp er

Foederer. Advieswijzer Werken als zzp er Advieswijzer Werken als zzp er De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst. In

Nadere informatie

Vraag 1. Antwoord: Codering antwoord: Gewenst (09): 1, 2 en 3 Acceptabel (06): 1 Onacceptabel (01):

Vraag 1. Antwoord: Codering antwoord: Gewenst (09): 1, 2 en 3 Acceptabel (06): 1 Onacceptabel (01): Vraag 1 Ik bezit een aantal aandelen en altijd als ik de aangifte doe komt de vraag voorbij of ik aanmerkelijk belang heb. Ik weet eigenlijk niet of ik dat heb ja of nee. Kunt u mij vertellen wanneer je

Nadere informatie

Maatwerk voor uw onderneming. Frank Smets

Maatwerk voor uw onderneming. Frank Smets Frank Smets 1 Ondernemingsvormen. Eenmanszaak Vennootschap onder firma -Vof- persoonlijk aansprakelijk schulden Maatschap persoonlijk aansprakelijk voor gelijke delen Commanditaire vennootschap - CV beherende

Nadere informatie

Werken als zzp er. whitepaper. Alles over de fiscale behandeling van de zzp er

Werken als zzp er. whitepaper. Alles over de fiscale behandeling van de zzp er 18.03.16 Werken als zzp er Alles over de fiscale behandeling van de zzp er whitepaper In dit whitepaper: De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de

Nadere informatie

april 2012 NIEUWSBRIEF APRIL

april 2012 NIEUWSBRIEF APRIL april 2012 NIEUWSBRIEF APRIL B.V. Denk aan gebruikelijk loon Denkt u, dga, er aan dat u voor iedere B.V. waarvoor u werkzaamheden verricht rekening moet houden met het gebruikelijke loon? Als u denkt voor

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting NW 1 programma Inkomsten uit werk, anders dan winst Algemene bepalingen Loon Resultaat overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen Heffingsgrondslagen boxenstelsel 1 van 2 Artikel 2.3

Nadere informatie

Belangrijke informatie

Belangrijke informatie Belastingwetgeving niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen Belangrijke informatie 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Belastingwetgeving niveau 5 1 / 9 Vraag 1 Toetsterm 1.1 Beheersingsniveau:

Nadere informatie

FISCAAL NIEUWS EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015. Afschaffen bijdrage in kosten kinderen

FISCAAL NIEUWS EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015. Afschaffen bijdrage in kosten kinderen EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015 FISCAAL NIEUWS Afschaffen bijdrage in kosten kinderen Vanaf 2015 zijn de volgende bijdragen in de kosten van kinderen afgeschaft: de aftrek voor levensonderhoud

Nadere informatie

DGA uit de loonheffing

DGA uit de loonheffing DGA uit de loonheffing Met ingang van 1 januari 2008 Art 6 lid 6 wet LB 1964 Degene tot wie uitsluitend één of meer directeuren-grootaandeelhouders als bedoeld in art. 6, eerste lid, onderdeel d, van de

Nadere informatie

GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN. Nr. 208/86 10 april 1987

GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN. Nr. 208/86 10 april 1987 GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN BELASTINGKAMER UITSPRAAK Nr. 208/86 10 april 1987 Uitspraak (na verwijzing door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 29 januari 1986, nr. 23.254) van bet Gerechtshof te

Nadere informatie

Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid

Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid DRV Accountants & Adviseurs 30-04-2014 Leent u weleens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2017:9611

ECLI:NL:GHARL:2017:9611 ECLI:NL:GHARL:2017:9611 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 07-11-2017 Datum publicatie 10-11-2017 Zaaknummer 16/01141 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBNNE:2016:3790, Bekrachtiging/bevestiging

Nadere informatie

Daag uit tot economische groei en bedrijvigheid. Inhoudsopgave e-nieuwsbrief april 2014:

Daag uit tot economische groei en bedrijvigheid. Inhoudsopgave e-nieuwsbrief april 2014: nieuwsbrief april 2014 Inhoudsopgave e-nieuwsbrief april 2014: Daag uit tot economische groei en bedrijvigheid Moet ik de auto als zakelijk vermogen aan blijven merken of juist niet? Denkt u wel aan de

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2017:1064

ECLI:NL:GHSHE:2017:1064 ECLI:NL:GHSHE:2017:1064 Instantie Datum uitspraak 17-03-2017 Datum publicatie 10-05-2017 Zaaknummer 16/00056 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 Kort Nieuws Met name uit Nederland Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 De Nederlandse belastingwetgeving geeft de mogelijkheid om een

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw brief van 21 januari 2013 heb ik de eer het volgende op te merken.

Naar aanleiding van uw brief van 21 januari 2013 heb ik de eer het volgende op te merken. Den Haag, 2 6 F E B 2013 Kenmerk: DGB 2013-384 Motivering van het beroepschrift in cassatie (rolnummer 13/00280) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 4 december 2012, nr. 11/00501, X inzake

Nadere informatie

Rapport. Rapport van een klacht over de Belastingdienst/Rivierenland. Datum: 26 september Rapportnummer: 2011/280

Rapport. Rapport van een klacht over de Belastingdienst/Rivierenland. Datum: 26 september Rapportnummer: 2011/280 Rapport Rapport van een klacht over de Belastingdienst/Rivierenland. Datum: 26 september 2011 Rapportnummer: 2011/280 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat de Belastingdienst/Rivierenland ondanks de uitspraak

Nadere informatie

1 Het geding in feitelijke instanties

1 Het geding in feitelijke instanties Uitspraak 10 januari 2014 nr. 09/01485 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem van 3 maart 2009, nr. 07/00372, betreffende

Nadere informatie

Afkoopsom lijfrente belast in het jaar waarin de afkoopsom vorderbaar en inbaar is

Afkoopsom lijfrente belast in het jaar waarin de afkoopsom vorderbaar en inbaar is Afkoopsom lijfrente belast in het jaar waarin de afkoopsom vorderbaar en inbaar is ECLI:NL:GHARL:2015:4336 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 16-06-2015 Datum publicatie 19-06-2015

Nadere informatie

A. Het in het belastbaar inkomen 1998 begrijpen van het voordeel uit het tegen inkoopsprijs aankopen vaneen auto, groot fl 15.000.

A. Het in het belastbaar inkomen 1998 begrijpen van het voordeel uit het tegen inkoopsprijs aankopen vaneen auto, groot fl 15.000. C/& Z^o^jr Edelhoogachtbaar College, y> "2_ Op 17 februari j.l. is door mij namens C igllllllpljp te IHllIll^, hierna belanghebbende, beroep in cassatie aangetekend tegen de uitspraak van het Gerechtshof

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2009:BI3591

ECLI:NL:RBARN:2009:BI3591 ECLI:NL:RBARN:2009:BI3591 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 14-01-2009 Datum publicatie 12-05-2009 Zaaknummer AWB 07/1900 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

Het gerechtshof te Arnhem, eerste enkelvoudige belastingkamer;

Het gerechtshof te Arnhem, eerste enkelvoudige belastingkamer; GERECHTSHOF ARNHEM BELASTINGKAMER nr. 950633 Het gerechtshof te Arnhem, eerste enkelvoudige belastingkamer; Gezien het beroepschrift van X wonende te Z, ingekomen op 3 april 1995 en gericht tegen de uitspraak

Nadere informatie

Verkoop onderneming aan kinderen

Verkoop onderneming aan kinderen Verkoop onderneming aan kinderen Waar moeten ouders van een eenmanszaak of een vof (vennootschap onder firma) op letten bij de verkoop van de onderneming van de zoon of dochter? Dit artikel benoemt de

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting winst 1 programma Ondernemerschap Ondernemer versus onderneming Urencriterium Ongebruikelijke samenwerking Inleiding fiscale winstbepaling Goedkoopmansgebruik 1 Bronnenstelsel De inkomstenbelasting

Nadere informatie

Dubbele winst bij verliezen Rechtpraak Hoge Raad biedt nieuwe kansen over de grens

Dubbele winst bij verliezen Rechtpraak Hoge Raad biedt nieuwe kansen over de grens Dubbele winst bij verliezen Rechtpraak Hoge Raad biedt nieuwe kansen over de grens Op 1 maart van dit jaar heeft de Nederlandse Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan in een Nederbelgische situatie.

Nadere informatie

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014.

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. nieuwsbrief februari 2014 Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd Regresvordering op BV volgens Hof niet onzakelijk Invloed premieheffing op middelingsteruggaaf Ondanks

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

MEER WETEN OVER BELASTINGEN

MEER WETEN OVER BELASTINGEN www.damd.nl Meer weten over Belastingen De belangrijkste belastingen waarmee je als zzp er te maken hebt zijn de inkomsten- en de omzetbelasting. De eerste belastingsoort is voor jou van belang, omdat

Nadere informatie

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga 1. Wie is directeur-grootaandeelhouder? De directeur-grootaandeelhouder (dga) is enerzijds directeur van een bv en anderzijds aandeelhouder.

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Belastingrecht Examennummer: 19795 Datum: 19 november 2011 Tijd: 12:30 uur - 14:00 uur

Belastingrecht Examennummer: 19795 Datum: 19 november 2011 Tijd: 12:30 uur - 14:00 uur Belastingrecht Examennummer: 19795 Datum: 19 november 2011 Tijd: 12:30 uur - 14:00 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE BV EINDEJAARSTIPS

NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE BV EINDEJAARSTIPS NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE BV EINDEJAARSS Het einde van het jaar komt in zicht. Graag willen wij van Administratiekantoor Janse BV u informeren wat u echt nog dit najaar moet doen (of juist

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 Vereniging VACO Postbus 33 2300 AA LEIDEN 6800 DB ARNHEM Telefax (088) 154 99 95 Kennisgroep CAO Datum 11 augustus Uw kenmerk Kenmerk KG CAO/17/Beoordeling

Nadere informatie

Verzonden: Inkomstenbelasting 2015

Verzonden: Inkomstenbelasting 2015 Eigen kopie, niet opsturen Aangifte Inkomstenbelasting 2015 Formulierenversie IB 650E 2Z51 OLAV Afgedrukt op 14-3-2017 Verzonden: Inkomstenbelasting 2015 Burgerservicenummer 215379421 Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Rapport. Datum: 14 april 1999 Rapportnummer: 1999/162

Rapport. Datum: 14 april 1999 Rapportnummer: 1999/162 Rapport Datum: 14 april 1999 Rapportnummer: 1999/162 2 Klacht Op 11 november 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer B. te Colchester (Groot-Britannië), ingediend door de heer.

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2013:13019

ECLI:NL:RBDHA:2013:13019 ECLI:NL:RBDHA:2013:13019 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 02072013 Datum publicatie 15102013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie AWB12_9829 Belastingrecht Bodemzaak

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé

Auto: zakelijk of privé Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Auto: zakelijk of privé Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Huizen, november 2013 1 Introductie "Zet

Nadere informatie

Gebruikelijkloonregeling

Gebruikelijkloonregeling Gebruikelijkloonregeling Bekijk uw situatie opnieuw Met ingang van 2015 is de gebruikelijkloonregeling voor de directeurgrootaandeelhouder (dga) veranderd. Het is aan te raden om te toetsen of u de gebruikelijkloonregeling

Nadere informatie

Leerlingenvervoer en btw Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie

Leerlingenvervoer en btw Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie Leerlingenvervoer en btw Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie In deze nieuwsbrief informeren wij u over de laatste ontwikkelingen inzake de procedures over btw en leerlingenvervoer.

Nadere informatie

Werken als zzp er. Advieswijzer

Werken als zzp er. Advieswijzer Advieswijzer Werken als zzp er De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst. In

Nadere informatie

Doorgeven btw-correcties verplicht!

Doorgeven btw-correcties verplicht! Doorgeven btw-correcties verplicht! Per 1 januari 2012 is wettelijk geregeld dat de ondernemer verplicht is de Belastingdienst te informeren bij onjuiste of niet volledig ingediende btwaangiften. Tot 1

Nadere informatie