Vragen en antwoorden WAARSCHUWING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragen en antwoorden WAARSCHUWING"

Transcriptie

1 WAARSCHUWING In dit document wordt bepaalde informatie verschaft in het kader van de kapitaalverhoging van SOLVAC met extralegaal voorkeurrecht, zoals op 2 december 2015 beslist door de Raad van Bestuur, in het kader van het toegestaan kapitaal, met het oog op de financiering van de deelname van SOLVAC aan de door SOLVAY aangekondigde kapitaalverhoging, zelf bedoeld voor de gedeeltelijke financiering van de overname door SOLVAY van de vennootschap Cytec Industries Inc. De kapitaalverhoging van SOLVAY is door de Raad beslist op basis van de machtiging die hem is verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van 17 november Het prospectus over de kapitaalverhoging, goedgekeurd door de FSMA, kan worden verkregen op de website van SOLVAC ( De aandeelhouders van SOLVAC en andere beleggers dienen dit prospectus te raadplegen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. A. Algemene vragen over de aanbieding om in te schrijven op nieuwe aandelen in het kader van de kapitaalverhoging in geld met extralegaal voorkeurrecht (hierna de aanbieding en het (de) recht(en) ) 1. Wat is de doelstelling van deze aanbieding? SOLVAC heeft er zich toe verbonden om te zullen deelnemen aan de kapitaalverhoging van Solvay voor een bedrag van 1,5 miljard EUR, goedgekeurd op 2 december 2015, bedoeld voor de gedeeltelijke financiering van de overname van Cytec. SOLVAC verbindt zich ertoe al zijn rechten uit te oefenen en in te schrijven op de nieuwe aandelen die door Solvay zullen worden uitgegeven, en wil zo het percentage van zijn participatie in het kapitaal van Solvay van 30,2% handhaven. Om deze inschrijving te financieren, heeft SOLVAC beslist om over te gaan tot een kapitaalverhoging in geld van maximum EUR (inclusief uitgiftepremie), waarbij er aan zijn bestaande aandeelhouders rechten worden toegekend. 2. Wat houdt een aanbieding met rechten in? Een aanbieding met rechten is een kapitaalverhogingstechniek waarbij er nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen een vergoeding in contanten aan een vooraf bepaalde uitgifteprijs (gewoonlijk lager dan de koers van het aandeel vóór de inschrijvingsperiode), die aan elke bestaande aandeelhouder per gehouden aandeel op de registratiedatum (gewoonlijk de dag voor het begin van de inschrijvingsperiode) een recht toekent om in te schrijven op de nieuwe aandelen.

2 3. Wat zijn de voorwaarden van de aanbieding? De Buitengewone Algemene Vergadering van SOLVAC van 17 november 2015 heeft aan de Raad van Bestuur een machtiging verleend om het kapitaal te verhogen en aan de Raad van Bestuur de bevoegdheid gedelegeerd om de algemene voorwaarden van de aanbieding vast te stellen. De notulen van deze Vergadering kunnen worden geraadpleegd op de website van SOLVAC. Op basis van deze machtiging heeft de Raad op 2 december 2015 beslist om het kapitaal te verhogen voor een bedrag van maximaal EUR (inclusief uitgiftepremie), tegen een uitgifteprijs van 74 EUR per nieuw aandeel. De vastgestelde inschrijvingsratio voorziet dat 5 rechten het recht verlenen om in te schrijven op 2 nieuwe aandelen. De rechten zullen worden toegekend aan alle aandeelhouders van SOLVAC op de registratiedatum, namelijk 3 december 2015 (na de sluiting van de markt). De rechten kunnen worden uitgeoefend van 4 december 2015 tot en met 15 december 2015 om 16u00 CET (de 'inschrijvingsperiode'). De aandeelhouders die aan het einde van de inschrijvingsperiode hun rechten niet hebben benut, kunnen ze na deze datum niet langer uitoefenen. Die rechten worden vervolgens automatisch omgezet in een gelijk aantal scrips. Het persbericht waarin de voorwaarden van de transactie beknopt worden beschreven, kan worden geraadpleegd op de website van SOLVAC. 4. Wat is een recht? Kunnen rechten worden gekocht of verkocht? Welke kosten gaan daarmee gepaard? Een recht biedt de houder ervan de mogelijkheid om deel te nemen aan de kapitaalverhoging en om op bevoorrechte wijze in te schrijven op nieuwe aandelen, op basis van de inschrijvingsratio (met 5 rechten kan er worden ingeschreven op 2 nieuwe aandelen). De rechten zullen op 3 december 2015 na de sluiting van de gereglementeerde markt van Euronext Brussel van de onderliggende aandelen worden gekoppeld, en kunnen van 4 december 2015 tot 15 december 2015 op deze markt op continu worden verhandeld. De kosten die gepaard gaan met de aankoop of de verkoop van de rechten zijn gelijk aan de makelaarskosten die gewoonlijk door financiële tussenpersonen in rekening worden gebracht voor vergelijkbare transacties. De inschrijver dient echter eveneens de inschrijvingsprijs te betalen van 74 EUR voor elk nieuw aandeel waarop wordt ingeschreven.

3 5. Wat is een scrip? Kunnen scrips worden gekocht? Welke kosten gaan daarmee gepaard? Zodra de inschrijvingsperiode is afgelopen, zullen de inschrijvingen met rechten worden gecentraliseerd om de resultaten van de inschrijving te bepalen. Deze resultaten zullen worden bekendgemaakt in een persbericht. Indien er niet op alle nieuwe aandelen is ingeschreven, zullen de niet-uitgeoefende rechten automatisch worden omgezet in scrips en iets na de publicatie van de resultaten van de inschrijving, in principe op 18 december 2015 om 14u30 CET op Euronext Brussel te koop worden aangeboden in een veiling. De aandeelhouders of andere beleggers die scrips kopen, verbinden zich tegelijkertijd en onherroepelijk tot de inschrijving op de nieuwe aandelen. De kosten die gepaard gaan met de aankoop van scrips zijn gelijk aan de makelaarskosten die gewoonlijk door financiële tussenpersonen in rekening worden gebracht voor vergelijkbare transacties. De inschrijver dient echter eveneens de inschrijvingsprijs te betalen van 74 EUR voor elk nieuw aandeel waarop wordt ingeschreven. 6. Wanneer en op welke basis is de uitgifteprijs vastgesteld? Wat is de uitgiftekorting? De uitgifteprijs werd op 2 december 2015 vastgesteld door de Raad van Bestuur. De uitgifteprijs, en de korting die daaruit voortvloeit, zijn vastgesteld op een niveau dat bevorderlijk is voor een ordelijke en geslaagde uitvoering van de uitgifte. De korting is in het bijzonder gebaseerd op de kortingsniveaus die zijn waargenomen in vergelijkbare transacties (inclusief het niveau van de korting dat werd toegepast voor de kapitaalverhoging van Solvay), rekening houdend met de omvang van de uitgifte, en op basis van de algemene marktvoorwaarden bij de vaststelling ervan. De inschrijvingsprijs bedraagt 74 EUR, en ligt zo lager dan de slotkoers van 116,10 EUR op Euronext Brussel op 1 december Op basis van de slotkoers op deze datum, is de theoretische exrechtenprijs ('TERP') 104,07 EUR, de theoretische waarde van een voorkeurrecht 12,03 EUR, en de korting van de uitgifteprijs ten opzichte van de TERP 28,89%. 7. Wanneer zullen de inschrijvingsrechten kunnen worden verhandeld, en hoe? De rechten zullen op 3 december 2015 na de sluiting van de gereglementeerde markt van Euronext Brussel van de onderliggende aandelen worden afgekoppeld, en kunnen van 4 december 2015 tot en met 15 december 2015 om 12u00 CET op deze markt op continu worden verhandeld.

4 8. Wanneer zullen de scrips worden verkocht, en hoe? De bestaande aandeelhouders en alle andere beleggers kunnen zich aanmelden als koper van scrips die worden verkocht in het kader van een enkele veilingprocedure ('fixing'), die in principe op 18 december 2015 om 14u30 CET wordt georganiseerd door Euronext Brussel. De resultaten van de aanbieding van scrips zullen worden aangekondigd via een persbericht, uiterlijk op 21 december Bij de fixing van de scrips gelden voor handelstransacties de regels van Euronext Brussel (in overeenstemming met de Trading Manual en het Rule Book van Euronext Brussel die op de datum van de fixing van toepassing zijn), waarbij aankooporders die tegen de beste prijs worden ingediend ( at market' orders), namelijk zonder prijsbeperking, voorrang hebben op aankooporders met prijsbeperking. Bovendien wordt rekening gehouden met het precieze tijdstip van de invoer van de definitieve aankooporders in het orderboek van Euronext Brussel vóór de fixing (volgens het principe First In, First Served, waarbij voorrang wordt verleend aan definitieve aankooporders die bij de opening van Euronext Brussel, in principe op 18 december 2015 of zo snel mogelijk nadien in het centraal orderboek van Euronext Brussel werden ingevoerd). 9. Aan wie zullen de rechten worden toegekend? En wie zal in aanmerking komen om in te schrijven op de nieuwe aandelen? De rechten die de mogelijkheid bieden om in te schrijven op de nieuwe aandelen zullen op [3] december 2015 (na de sluiting van de markt) worden toegekend aan alle aandeelhouders van SOLVAC. Zowel de initiële houders van rechten als personen die de voorkeurrechten op de beurs of onderhands hebben verworven tijdens de inschrijvingsperiode, evenals de houders van scrips kunnen inschrijven op de nieuwe aandelen, op voorwaarde dat ze voldoen aan de voorwaarden voor het bezit van aandelen van SOLVAC en met inachtneming van de geografische beperkingen die gelden voor de inschrijving op en de distributie, aankoop en verkoop van de nieuwe aandelen, rechten en scrips, die zijn beschreven in het prospectus. Beleggers die rechten of scrips verwerven terwijl ze niet voldoen aan de voorwaarden voor het bezit van aandelen van SOLVAC kunnen niet inschrijven op de Nieuwe Aandelen, en zullen geenszins worden vergoed voor de prijs die zij hebben betaald voor de verwerving van de rechten of de scrips, noch voor de kosten van deze verwerving.

5 10. Wat zijn de alternatieven voor houders van rechten (bestaande aandeelhouders of nieuwe beleggers die rechten hebben gekocht)? Uitgaande van de veronderstelling dat de houder van de rechten gemachtigd is om zijn rechten uit te oefenen (met inachtneming van de limieten die worden bepaald door de statuten en het prospectus), heeft de houder vier opties: (i) al zijn rechten uitoefenen en inschrijven op de nieuwe aandelen (het is echter mogelijk dat de houder niet al zijn rechten kan uitoefenen als hij als gevolg van de inschrijvingsratio fracties van rechten overhoudt), (ii) zijn rechten gedeeltelijk uitoefenen en zijn niet-gebruikte rechten verkopen, waarbij het een mogelijkheid is om voldoende rechten te verkopen om de uitoefening van de resterende rechten te financieren in een transactie zonder inbreng van kapitaal, een 'nuloperatie', (iii) al zijn rechten verkopen, of (iv) zijn (niet-gebruikte) rechten laten vervallen. In dit laatste geval hoeft de houder geen enkele actie te ondernemen. Zijn rechten zullen automatisch worden verkocht via de veiling die wordt georganiseerd door Euronext Brussel met alle andere nietgebruikte rechten, scrips genoemd. 11. Wat moet een nieuwe belegger doen om deel te nemen aan de aanbieding? Wat moet een bestaande aandeelhouder doen om in te schrijven op meer aandelen? Elke nieuwe belegger kan tijdens de inschrijvingsperiode op de beurs of onderhands rechten kopen (en/of scrips kopen die na de inschrijvingsperiode te koop worden aangeboden door Euronext Brussel). Door deze rechten uit te oefenen, kan de nieuwe belegger inschrijven op de nieuwe aandelen. Hetzelfde principe geldt voor bestaande aandeelhouders die wensen in te schrijven op een groter aantal nieuwe aandelen dan het aantal nieuwe aandelen waarop zij recht hebben als zij alleen de rechten zouden uitoefenen die gekoppeld zijn aan de aandelen waarvan zij houder zijn. Zodra deze (aanvullende) rechten zijn verworven, kunnen ze worden uitgeoefend, en kunnen de daaraan verbonden inschrijvingen worden bevestigd. 12. Welke documenten zijn beschikbaar in het kader van de aanbieding? Het prospectus en verschillende documenten met betrekking tot SOLVAC die in het prospectus zijn vermeld (statuten, verslagen van de commissaris, enz.), zijn beschikbaar op de website van SOLVAC, en het prospectus is eveneens beschikbaar op de websites van BNP Paribas Fortis ( en KBC Securities ( Gedrukte

6 exemplaren van het prospectus kunnen op verzoek worden verkregen bij SOLVAC. Elke aandeelhouder zou rond 4 december 2015 (indien hij in België woont) via de post (en in voorkomend geval ook via ) een persoonlijke brief moeten ontvangen met daarin: 1. Een attest van rechten waarin het aantal aandelen gehouden op de registratiedatum en bijgevolg het aantal toegekende rechten wordt bevestigd, 2. Een kopie van het persbericht waarin de voorwaarden van de aanbieding worden aangekondigd, 3. Een of meer persoonlijke inschrijvingsformulieren die vóór het einde van de inschrijvingsperiode moeten worden ingevuld en teruggestuurd, en 4. Een toelichting met een gedetailleerde beschrijving van de te volgen procedures voor de uitoefening van de rechten, de inschrijving op de nieuwe aandelen en de verhandeling van de rechten. 13. Is het mogelijk om een bankkrediet te verkrijgen voor de inschrijving (bijv. door aandelen van SOLVAC en/of andere financiële instrumenten in pand te geven)? Elke aandeelhouder en/of belegger die wenst in te schrijven op nieuwe aandelen kan bij de financiële instelling van zijn keuze informatie inwinnen over de kredietmogelijkheden en -voorwaarden voor de (gedeeltelijke) financiering van een inschrijving. 14. Zal de koers van het aandeel invloed ondervinden van de aanbieding? De aandelen zullen vanaf het begin van de inschrijvingsperiode, namelijk 4 december 2015, ex-rechten worden verhandeld. De rechten zullen worden toegelaten tot de notering op Euronext Brussel, en zullen vanaf het begin en tijdens de volledige inschrijvingsperiode kunnen worden verhandeld. Op de avond vóór het begin van de inschrijvingsperiode zal er na de sluiting van de markt een automatische aanpassing van de koers van het aandeel van SOLVAC plaatsvinden, om rekening te houden met de afhechting van het recht (en de waarde ervan). Er zal door Euronext Brussel zowel een theoretische referentieprijs voor het aandeel als een theoretische referentieprijs voor het recht worden berekend (op basis van de laatste slotkoers van het aandeel, de uitgifteprijs en het aantal nieuwe aandelen dat moet worden uitgegeven). Deze theoretische prijzen zullen door Euronext Brussel worden gebruikt als nieuwe referenties voor de opening van de markt op 4 december Zodra de handel in de aandelen van SOLVAC en de rechten van start gaan, zullen de respectieve prijzen marktprijzen zijn die worden beïnvloed door de marktomstandigheden, door eventuele nieuwe informatie van SOLVAC of zijn

7 activiteitensectoren, en door de belangstelling van aandeelhouders en/of nieuwe beleggers om aandelen en/of rechten te kopen en/of te verkopen, enz. 15. Hoe zal de participatie in het kapitaal (en het stemrecht) van een aandeelhouder door de aanbieding worden beïnvloed? Aandeelhouders die al hun rechten uitoefenen en inschrijven op de nieuwe aandelen zullen geen enkele verwatering van hun participatie in het kapitaal van SOLVAC en hun stemrechten ondervinden (tenzij eventueel als de inschrijvingsratio leidt tot een onvoldoende aantal rechten om een aanvullend nieuw aandeel te verwerven). Hun bezitspercentage blijft ongewijzigd, onafhankelijk van het niveau van de uitgifteprijs en het aantal uitgegeven nieuwe aandelen. Aandeelhouders die niet al hun rechten uitoefenen, worden geconfronteerd met een verwatering van hun participatie in het kapitaal en bijgevolg hun stemrechten. 16. Zal het dividend per aandeel invloed ondervinden van de aanbieding? Aangezien het globale dividend ongewijzigd blijft, zal het dividend per aandeel worden aangepast om rekening te houden met het grotere aantal aandelen dat na de kapitaalverhoging door Solvac zal worden uitgegeven. 17. Wat is de uiterste datum voor de inschrijving met rechten en voor de aankoop van scrips? De rechten kunnen worden uitgeoefend en de daarmee gepaard gaande inschrijvingen kunnen worden bevestigd vanaf het begin van de aanbieding en tijdens de volledige inschrijvingsperiode, namelijk van 4 december 2015 tot en met 15 december 2015 om 16u00 CET. Voor de aankoop van scrips is een onherroepelijke inschrijvingsverbintenis van de koper vereist, die zal worden bevestigd tijdens de dag waarop de door Euronext Brussel georganiseerde veiling plaatsvindt, in principe op 18 december 2015 om 14u30 CET. Bevestigde inschrijvingen kunnen niet worden geannuleerd (met uitzondering van de gevallen die zijn beschreven in het prospectus). 18. Gaan er kosten gepaard met de inschrijving op de nieuwe aandelen? Er moeten voor de inschrijving op nieuwe aandelen geen kosten of belastingen worden betaald. Wel moet de inschrijver voor elk nieuw aandeel waarop hij inschrijft de uitgifteprijs betalen.

8 19. Gaan er kosten gepaard met de aankoop/verkoop van rechten? Met de aankoop van scrips? Voor de aankoop/verkoop van rechten en de aankoop van scrips gelden de gebruikelijke makelaarsprovisies. 20. Is er een garantie voor de toekenning van de nieuwe aandelen? Elke inschrijving die plaatsvindt als gevolg van de uitoefening van rechten of scrips en waarvoor het naar behoren ingevulde inschrijvingsformulier en de betaling zijn ontvangen, geldt als een effectieve en bevoorrechte inschrijving. De bevoorrechte inschrijving garandeert dat het aantal nieuwe aandelen dat voortvloeit uit de uitoefening van de rechten of scrips, volledig aan hun houder wordt toegekend. Als alle aandeelhouders al hun rechten uitoefenen, vindt de volledige inschrijving op bevoorrechte wijze plaats. Met andere woorden, op voorwaarde dat de kapitaalverhoging wordt uitgevoerd en door de notaris wordt bekrachtigd, zullen de nieuwe aandelen aan de inschrijver worden toegekend (op voorwaarde dat hij voldoet aan de bezitsvoorwaarden die zijn beschreven in de statuten en in het prospectus). 21. Aan wie wordt de opbrengst van de verkoop van de scrips toegekend? De opbrengst van de verkoop van de scrips zal worden terugbetaald aan de houders van niet-uitgeoefende rechten na de kapitaalverhoging, op voorwaarde dat de netto-opbrengst van de verkoop van de scrips gedeeld door het aantal niet-uitgeoefende rechten, niet minder dan 0,01 EUR bedraagt. B. Juridische vragen over de aanbieding A. Bezit - Opsplitsing blote eigendom en vruchtgebruik 1. Wie schrijft in indien het eigendomsrecht van de aandelen is opgesplitst tussen blote eigendom en vruchtgebruik? Volgens het Belgisch recht behoort het eigendomsrecht in geval van opsplitsing tussen vruchtgebruik/blote eigendom, behoudens andersluidende bepalingen in de akte die heeft geleid tot de opsplitsing van de betreffende aandelen, in principe toe aan de blote eigenaar (of in voorkomend geval aan alle blote eigenaars in geval van een onverdeeldheid voor de blote eigendom van de opgesplitste aandelen).

9 2. Als de blote eigenaar het inschrijvingsrecht uitoefent, aan wie behoren de nieuwe aandelen waarop wordt ingeschreven dan toe? In de regel heeft de blote eigenaar de aandelen waarop hij heeft ingeschreven in volle eigendom. 3. Kan de vruchtgebruiker het nodige kapitaal aan de blote eigenaar geven of lenen om in te schrijven en een vruchtgebruik hebben op de nieuwe aandelen? De inschrijving in volle eigendom op aandelen door de blote eigenaar via kapitaal dat werd geleend bij een derde of bij de vruchtgebruiker, of via geschonken kapitaal, vertegenwoordigt geen specifieke moeilijkheid als de nieuwe effecten de volle eigendom van de blote eigenaar worden. De kwestie is daarentegen ingewikkelder als we rekening houden met artikel 9 van het Wetboek Successierechten indien het de intentie van de vruchtgebruiker is dat de nieuwe aandelen waarop wordt ingeschreven, bezwaard worden met een vruchtgebruik ten gunste van hem. Dit artikel veronderstelt dat de roerende of onroerende goederen die door de overledene voor het vruchtgebruik en door een derde voor de blote eigendom zijn gekocht, deel uitmaken van de nalatenschap van de overledene in volle eigendom. In dit geval wordt aangeraden advies in te winnen bij een gespecialiseerd adviseur. 4. Kunnen er andere formules in overweging worden genomen als de vruchtgebruiker een vruchtgebruik op de nieuwe aandelen wenst te handhaven? Andere formules zijn mogelijk, maar ze moeten worden nagekeken in het kader van artikel 9 van het Wetboek Successierechten. Het is dan ook aanbevolen om hierover advies in te winnen bij een gespecialiseerd adviseur. B. Onverdeeldheid 5. Wie schrijft er in in geval van onverdeeldheid? In geval van onverdeeldheid moet het recht in principe door alle mede-eigenaren van de onverdeeldheid worden uitgeoefend (art Burgerlijk Wetboek). C. Inpandgeving 6. Wie schrijft er in als de aandelen in pand zijn gegeven? Indien de aandelen in pand zijn gegeven, behoort het inschrijvingsrecht in principe toe aan de aandeelhouder die ze in pand heeft gegeven, tenzij anderszins overeengekomen met de pandhoudende schuldeiser. In dit geval moeten de bepalingen van de pandovereenkomst worden gecontroleerd.

10 D. Bezitsvorm 7. Welke vorm hebben de nieuwe aandelen? Volgens de statuten van SOLVAC mogen er alleen aandelen op naam worden uitgegeven. De nieuwe aandelen zijn dus net als de bestaande aandelen, aandelen op naam, waarbij het niet mogelijk is om de omzetting in gedematerialiseerde effecten aan te vragen. E. Verblijfplaats 8. Kunnen personen die in het buitenland verblijven inschrijven op de kapitaalverhoging? De voorkeurrechten zullen worden toegekend aan alle aandeelhouders van SOLVAC, maar kunnen alleen worden uitgeoefend door aandeelhouders van SOLVAC (of personen die later voorkeurrechten kopen) die daartoe gerechtigd zijn volgens de geldende verkoopbeperkingen in het betreffende rechtsgebied. De situatie van aandeelhouders die in het buitenland verblijven, verschilt al naargelang hun land van verblijf. Er zal in verband met de nieuwe aandelen, de rechten of de scrips geen enkele andere openbare aanbieding worden gedaan in een ander land dan België en Frankrijk. De verspreiding van het prospectus en de aanbieding, de inschrijving op en de aankoop of verkoop van nieuwe aandelen, voorkeurrechten en scrips, kunnen in bepaalde landen door wettelijke of reglementaire bepalingen aan beperkingen zijn onderworpen. Wie in het buitenland verblijft, moet dus zorgvuldig de beperkingen controleren die hierover in het prospectus zijn vermeld, in het bijzonder als zij in de Verenigde Staten verblijven. Aandeelhouders die Franse ingezetenen zijn, kunnen zonder beperkingen deelnemen aan de aanbieding. Het goedgekeurde prospectus zal worden bezorgd aan de Franse Autorité des Marchés Financiers om een openbare aanbieding in Frankrijk mogelijk te maken. F. Uitbreiding van de goedkeuringsvoorwaarden 9. Wat moet er in de praktijk worden gedaan om de goedkeuring door de Raad van Bestuur van een rechtspersoon aan te vragen die voldoet aan de nieuwe bezitsvoorwaarden voor aandelen van SOLVAC, in overeenstemming met artikel 8 van de statuten en het bericht met als titel 'Versoepeling van de bezitsvoorwaarden voor aandelen van SOLVAC' van 1 oktober 2015, gepubliceerd op de website van SOLVAC? Elke rechtspersoon of gelijkgestelde persoon die geen natuurlijke persoon is (in de strikte zin van artikel 7 van de statuten) en die aandeelhouder van SOLVAC wenst te kunnen worden, moet voldoen aan de verschillende

11 voorwaarden en criteria die in het betreffende bericht zijn vermeld (en dat kan worden geraadpleegd op de website van SOLVAC) en aanvragen om door de Raad van Bestuur te worden erkend. Artikel 8 van de statuten voorziet een maximumtermijn van twee maanden om over goedkeuringsaanvragen te beslissen. SOLVAC zal uiterste inspanningen leveren om elke goedkeuringsaanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Elke rechtspersoon of gelijkgestelde persoon die wenst te worden erkend om aan de aanbieding te kunnen deelnemen, moet SOLVAC uiterlijk op 8 december 2015 het daartoe voorziene goedkeuringsformulier bezorgen, dat kan worden aangevraagd bij de Dienst zorgvuldig ingevuld en vergezeld van alle vereiste bewijsstukken. C. Vragen over Solvay en algemene context van de transactie Lezers kunnen op de website van Solvay terecht voor vragen en antwoorden (Q&A) en alle beschikbare informatie over Solvay en de transactie met Cytec. Dit bericht is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden, en vertegenwoordigt geen aanbod tot inschrijving, noch een verzoek om een aanbod tot inschrijving, en er zullen geen inschrijvingen op de effecten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden uitgevoerd in enig ander land waar een dergelijk aanbod, een dergelijk verzoek, of een dergelijke inschrijving onwettig zou zijn zonder registratie, vrijstelling van registratie of voorafgaande toelating, in overeenstemming met de effectenwetten van dit land. Dit bericht mag niet volledig of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks worden verspreid of gepubliceerd in de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika, of in enig ander land waar een dergelijke verspreiding of publicatie door de geldende wetgeving verboden zou zijn. Iedereen die dit bericht leest, dient zich over dergelijke beperkingen te informeren en deze na te leven. Dit bericht vormt geen prospectus in verband met de aanbieding ten behoeve van de Prospectusrichtlijn (Richtlijn 2003/71/EG en de daarbij horende wijzigingen, inclusief Richtlijn 2010/73/EU). In geval van een aanbieding, zal er een prospectus worden gepubliceerd dat is opgesteld en meegedeeld in overeenstemming met de Prospectusrichtlijn, en dat onder andere kan worden verkregen bij de Vennootschap. Beleggers mogen uitsluitend inschrijven op de effecten waarnaar in dit document wordt verwezen op basis van de informatie die in het prospectus over de aanbieding is vervat. Beleggers mogen geen aanbieding van effecten waarnaar in dit bericht wordt verwezen, aanvaarden, en mogen dergelijke effecten niet verwerven, tenzij op basis van de informatie vervat in het prospectus dat door de Vennootschap zal worden gepubliceerd. Dit bericht kan geen wettelijke basis vormen van een contract of een beleggingsbeslissing.

Toelichting omtrent de inschrijving op Nieuwe Aandelen in het kader van de. voor een maximumbedrag van EUR 451.929.248

Toelichting omtrent de inschrijving op Nieuwe Aandelen in het kader van de. voor een maximumbedrag van EUR 451.929.248 Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te Elsene (Brussel), rue des Champs Elysées 43 Ondernemingsnummer BE0423.898.710 Toelichting omtrent de inschrijving op Nieuwe Aandelen in het kader

Nadere informatie

Toelichting voor de houders van aandelen op naam omtrent de inschrijving op Nieuwe Aandelen in het kader van de kapitaalverhoging van SOLVAY

Toelichting voor de houders van aandelen op naam omtrent de inschrijving op Nieuwe Aandelen in het kader van de kapitaalverhoging van SOLVAY Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1120 Neder-Over-Heembeek (Brussel), Ransbeekstraat 310 Ondernemingsnummer BE0403.091.220 Toelichting voor de houders van aandelen

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

AANDELEN OP NAAM INSCHRIJVINGSFORMULIER A VOLLE EIGENDOM

AANDELEN OP NAAM INSCHRIJVINGSFORMULIER A VOLLE EIGENDOM Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1120 Neder-Over-Heembeek (Brussel), Ransbeekstraat 310 Ondernemingsnummer BE0403.091.220 OPENBARE AANBIEDING VAN NIEUWE AANDELEN

Nadere informatie

AANDELEN OP NAAM INSCHRIJVINGSFORMULIER B ONVERDEELDHEID

AANDELEN OP NAAM INSCHRIJVINGSFORMULIER B ONVERDEELDHEID Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1120 Neder-Over-Heembeek (Brussel), Ransbeekstraat 310 Ondernemingsnummer BE0403.091.220 OPENBARE AANBIEDING VAN NIEUWE AANDELEN

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate the art of creating value in retail estate KAPITAALVERHOGING VAN 72.300.680 EUR OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING MET VOORKEURRECHT VOOR DE BESTAANDE AANDEELHOUDERS OP MAXIMAAL 1.453.280 NIEUWE AANDELEN.

Nadere informatie

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten Comm. VA Wereldhave Belgium SCA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap Société Immobilière Réglementée publique Gereglementeerde informatie 26/01/2015 - embargo tot 13:00 De informatie die volgt

Nadere informatie

Niet voor verspreiding in de Verenigde Staten, Australia, Canada, Zuid-Afrika of Japan. Kapitaalverhoging met voorkeurrecht Vragen & Antwoorden

Niet voor verspreiding in de Verenigde Staten, Australia, Canada, Zuid-Afrika of Japan. Kapitaalverhoging met voorkeurrecht Vragen & Antwoorden Waarschuwing Solvay heeft een kapitaalverhoging (voor een bedrag van 1,5 miljard euro) met extra-legaal voorkeurrecht, in het kader van het toegestane kapitaal, gelanceerd om een deel van de koopprijs

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0860.409.202

Ondernemingsnummer 0860.409.202 EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGINGEN Er blijkt

Nadere informatie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Q&A met betrekking tot een claimemissie Schiphol, 24 november 2014 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Wereldhave Q&A met betrekking tot een claimemissie NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE Of VERSPREIDING

Nadere informatie

Solvay lanceert een kapitaalverhoging met voorkeurrechten van 1,5 miljard in het kader van de beoogde overname van Cytec

Solvay lanceert een kapitaalverhoging met voorkeurrechten van 1,5 miljard in het kader van de beoogde overname van Cytec Solvay lanceert een kapitaalverhoging met voorkeurrechten van 1,5 miljard in het kader van de beoogde overname van Cytec Ratio: 1 nieuw aandeel voor 4 voorkeurrechten Inschrijvingsprijs: 70,83 per nieuw

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Openbare aanbieding tot inschrijving op maximaal 2.697.777 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met Voorkeurrecht voor een bedrag van maximaal 99.817.749 Aanvraag voor toelating

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

Bijlage bij Agendapunt 7

Bijlage bij Agendapunt 7 Royal Imtech N.V. Bijlage bij Agendapunt 7 Claimemissie -2-1. Aanbeveling De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn van oordeel dat de Uitgifte in het belang is van Royal Imtech N.V., haar

Nadere informatie

Royal Imtech N.V. ( Imtech ) Q&A met betrekking tot de claimemissie

Royal Imtech N.V. ( Imtech ) Q&A met betrekking tot de claimemissie Royal Imtech N.V. ( Imtech ) Q&A met betrekking tot de claimemissie Deze vragen zijn bedoeld om inzicht te geven in de werking van de claimemissie, alle informatie over de claimemissie is opgenomen in

Nadere informatie

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door :

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door : VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Rechtspersoon : Naam : Maatschappelijke zetel :.. Geldig vertegenwoordigd door : Eigenaar van ( ) aandelen van de commanditaire

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr a DEXIA SA/NV Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel nr 458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde - Artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013 Aankondiging claimemissie 4 juli 2013 Disclaimers Deze materialen zijn niet bestemd om te worden vrijgegeven, verspreid of gepubliceerd, direct of indirect, geheel of ten dele, in de Verenigde Staten,

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Persbericht. KPN stelt voorwaarden vast voor claimemissie van EUR 3 miljard

Persbericht. KPN stelt voorwaarden vast voor claimemissie van EUR 3 miljard Persbericht NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE IN DE VERENIGDE STATEN, JAPAN OF AUSTRALIË KPN stelt voorwaarden vast voor claimemissie van EUR 3 miljard Datum 2 voor 1 claimemissie van 2.838.732.182 nieuwe gewone

Nadere informatie

PERSBERICHT Nieuwegein, 14 december 2015 Nummer 2015.030 NL

PERSBERICHT Nieuwegein, 14 december 2015 Nummer 2015.030 NL PERSBERICHT Nieuwegein, 14 december 2015 Nummer 2015.030 NL Dit persbericht dient niet te worden vrijgegeven, verspreid of anderszins openbaar te worden gemaakt, zij het direct of indirect, geheel of gedeeltelijk,

Nadere informatie

Persbericht Gereglementeerde informatie

Persbericht Gereglementeerde informatie Onderstaande informatie mag in geen andere landen dan België onder het publiek worden verspreid. De woorden die met een hoofdletter beginnen hebben dezelfde betekenis als in de Verrichtingsnota. Openbaar

Nadere informatie

KAPITAALVERHOGING VOOR EEN MAXIMAAL BEDRAG VAN 81.502.605 EUR

KAPITAALVERHOGING VOOR EEN MAXIMAAL BEDRAG VAN 81.502.605 EUR Gereglementeerde informatie 10 maart 2014 De informatie die volgt mag niet publiek worden verspreid in andere rechtsgebieden dan België KAPITAALVERHOGING VOOR EEN MAXIMAAL BEDRAG VAN 81.502.605 EUR IN

Nadere informatie

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 Rekening 068-2113620-17 BIJZO NDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - 14 mei 2008 - O pgesteld

Nadere informatie

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Calesbergdreef Schoten (RPR Antwerpen)

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Calesbergdreef Schoten (RPR Antwerpen) Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Calesbergdreef 5 2900 Schoten 0404.491.285 (RPR Antwerpen) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op 4

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND Persbericht Gereglementeerde informatie Maandag 18 mei 2015 (na beurstijd) Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017 Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.)

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.) Tessenderlo Chemie Naamloze Vennootschap (de "Vennootschap") Zetel: Troonstraat 130, 1050 Brussel (België) RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD IN UITVOERING VAN DE ARTIKELEN

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Dexia NV/SA De Meeûssquare 1 1000 Brussel RPR Brussel Ondernemingsnummer 0458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Opgesteld conform de artikelen 583, 1ste lid, 596 en 598 van het Wetboek

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET

Nadere informatie

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET))

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Brussel, 19 november 2015 INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Gereglementeerde informatie - Informatienota De informatie in

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 11 JUNI TOT EN MET 5 JULI 2013 16:00 UUR (CET)

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 11 JUNI TOT EN MET 5 JULI 2013 16:00 UUR (CET) Brussel,11 juni 2013 Gereglementeerde informatie* (11 juni 2013) Informatiedocument * Onderstaande informatie is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013 RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op 29 maart 2017 om 17 uur in ons bezit moeten zijn VOLMACHT

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op 29 maart 2017 om 17 uur in ons bezit moeten zijn VOLMACHT Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op 29 maart 2017 om 17 uur in ons bezit moeten zijn Ik, ondergetekende Naam en voornaam Adres VOLMACHT eigena(a)r(es) van aandelen van de naamloze vennootschap

Nadere informatie

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 Deze Gids is opgesteld met als doel om bepaalde nieuwe bepalingen toe te lichten die van toepassing zijn op de volgende gewone algemene

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL

VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL Brussel, 1 oktober 2015 VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL Er wordt aan herinnerd dat krachtens de artikelen 6 tot 8 van de statuten alle Solvacaandelen op naam zijn

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

VASTELLING KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGING

VASTELLING KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGING EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 VASTELLING KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGING

Nadere informatie

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM):

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM): 1 BEFIMMO FORMULIER BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING VASTGESTELD IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit

Nadere informatie

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW BE 0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap)

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 29 JANUARI

Nadere informatie

Informatienota 2 over het keuzedividend Keuzeperiode van 5 mei tot en met 21 mei 2014

Informatienota 2 over het keuzedividend Keuzeperiode van 5 mei tot en met 21 mei 2014 Gereglementeerde informatie 1 Informatienota 2 over het keuzedividend Keuzeperiode van 5 mei tot en met 21 mei 2014 Deze Informatienota is bestemd voor de aandeelhouders van ATENOR GROUP en bevat informatie

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

De belangrijkste bepalingen en voorwaarden van het Aanbod kunnen worden samengevat als volgt:

De belangrijkste bepalingen en voorwaarden van het Aanbod kunnen worden samengevat als volgt: Gereglementeerde informatie DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE

Nadere informatie

Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering

Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Ondergetekende (naam en voornaam / woonplaats): of (naam van de vennootschap/ maatschappelijke zetel) : Vertegenwoordigd door Eigenaar van aandelen

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 0405.548.486 RPR Kortrijk (de Vennootschap) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET

Nadere informatie

THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen Gaston Geenslaan 1 3001 Leuven (Heverlee)

THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen Gaston Geenslaan 1 3001 Leuven (Heverlee) THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen Gaston Geenslaan 1 3001 Leuven (Heverlee) Ondernemingsnummer: 0881.620.924 RPR Leuven (de Vennootschap) Bijzonder verslag

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM 1 HOME INVEST BELGIUM FORMULIER BETREFFEND DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit document

Nadere informatie

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van 1 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 BIJEENROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders van Punch

Nadere informatie

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND Brussel, 25 november 2011 Gereglementeerde informatie * (25 november 2011) * Informatienota *De informatie in deze Informatienota is gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van

Nadere informatie

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders, de

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem-Antwerpen Ondernemingsnummer 0458.623.918 FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel. (de Vennootschap)

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel. (de Vennootschap) Er wordt geen openbaar aanbod gedaan van enige effecten, waarnaar wordt verwezen in dit document, in de Verenigde Staten van Amerika. De Nieuwe Aandelen, Voorkeurrechten en Scrips van de Vennootschap zullen

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0877.248.501 (RPR Brussel)

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 14 november

Nadere informatie

OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven: 0429.375.448 (de Vennootschap )

OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven: 0429.375.448 (de Vennootschap ) OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven: 0429.375.448 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 EN 598 VAN HET WETBOEK VAN

Nadere informatie

KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN MET VOORKEURRECHT VOOR EEN BEDRAG VAN 95 PER NIEUW AANDEEL TEGEN DE RATIO VAN 1 NIEUW AANDEEL PER 6 VOORKEURRECHTEN

KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN MET VOORKEURRECHT VOOR EEN BEDRAG VAN 95 PER NIEUW AANDEEL TEGEN DE RATIO VAN 1 NIEUW AANDEEL PER 6 VOORKEURRECHTEN NIET BESTEMD VOOR DIRECTE NOCH INDIRECTE VERSPREIDING, PUBLICATIE OF VRIJGAVE IN DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF IN ENIGE ANDERE STAAT OF JURISDICTIE WAAR DE VERSPREIDING

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) 7 november 2011

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) 7 november 2011 PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

(de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

(de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 Btw BE 0405.548.486 RPR Kortrijk (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK

Nadere informatie

AGENDA. 2. Goedkeuring van het verslag inzake de bezoldiging.

AGENDA. 2. Goedkeuring van het verslag inzake de bezoldiging. SOLVAY Naamloze Vennootschap Maatschappelijke Zetel : Ransbeekstraat 310 te 1120 Brussel Brussel, RPR 403 091 220 De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergadering bij te wonen die zal gehouden

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VGP NV Spinnerijstraat 12 9240 Zele Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) BTW BE 0887.216.042 www. vgpparks.eu (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op dinsdag 14 december 2010

Nadere informatie

UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING

UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING Gereglementeerde informatie UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING Luik, België, 30 juli 2015-17.45 CEST Mithra Pharmaceuticals

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: RPR 0458.430.512 (Brussel)

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Gateway House Brusselstraat Antwerpen BTW BE RPR (Brussel) (hierna de Vennootschap )

Naamloze Vennootschap Gateway House Brusselstraat Antwerpen BTW BE RPR (Brussel) (hierna de Vennootschap ) Error! Objects cannot be created from editing field codes. Naamloze Vennootschap Gateway House Brusselstraat 59 2018 Antwerpen BTW BE 477.032.538 RPR (Brussel) 0477.032.538 (hierna de Vennootschap ) OPROEPING

Nadere informatie

SUCCESVOLLE PRIVATE PLAATSING EN BEKENDMAKING UITGIFTEPRIJS VAN 75,00 EURO

SUCCESVOLLE PRIVATE PLAATSING EN BEKENDMAKING UITGIFTEPRIJS VAN 75,00 EURO Gereglementeerde informatie Voorwetenschap OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING OP 2.369.560 NIEUWE AANDELEN IN HET KADER VAN EEN KAPITAALVERHOGING IN GELD BINNEN HET TOEGESTAAN KAPITAAL MET ONHERLEIDBAAR

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS THROMBOGENICS NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DIE EEN OPENBAAR BEROEP OP HET SPAARWEZEN DOET te 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1 RPR Leuven 0881.620.924 (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

PERSMEDEDELING SIPEF kondigt de lancering van een kapitaalverhoging aan

PERSMEDEDELING SIPEF kondigt de lancering van een kapitaalverhoging aan PERSMEDEDELING 2017 Gereglementeerde informatie Mei 2017 SIPEF kondigt de lancering van een kapitaalverhoging aan NIET VOOR RECHTSTREEKSE OF ONRECHTSTREEKSE UITGIFTE, PUBLICATIE OF VERDELING IN DE VERENIGDE

Nadere informatie

FAGRON OPROEPING. De agenda en voorstellen tot besluit van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap zijn als volgt:

FAGRON OPROEPING. De agenda en voorstellen tot besluit van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap zijn als volgt: FAGRON Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Textielstraat 24, 8790 Waregem, België BTW BE 0890.535.026 RPR Gent, afdeling Kortrijk OPROEPING De raad van

Nadere informatie