TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU van 1 JUNI 2014

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-02 van 1 JUNI 2014"

Transcriptie

1 TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU van 1 JUNI 2014 DE TARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN BIJ OF KRACHTENS DE ZORGVERZEKERINGSWET (ZVW), VOOR ZOVER DIT DIAGNOSTISCHE ONDERZOEKEN DOOR OF IN OPDRACHT VAN EEN EERSTELIJNS ZORGVERLENER BETREFT, IN REKENING KUNNEN WORDEN GEBRACHT VOOR PRESTATIES MET INGANG VAN 1 JUNI 2014 Code Prestatiebeschrijving Audiometrie VRIJ Objectiveren van subjectief verminderd gehoor en bepaling van de mate van slechthorendheid met behulp van audiomater in eigen beheer. Voorwaarden: Adequate apparatuur en onderzoeksomgeving (geluidsarm), zie NHG-brochure gehooronderzoek en standaard M61. Het betreft een prestatie per verrichting Diagnostiek met behulp van Doppler VRIJ Opsporen van vaatvernauwingen met behulp van Doppler apparatuur in eigen beheer. Voorwaarden: - Indicatie zie NHG-standaard M13 - Adequate apparatuur Het betreft een prestatie per verrichting Tympanometrie VRIJ Het meten van de beweeglijkheid van het trommelvlies met behulp van microtympanometer in eigen beheer ter diagnostiek en vervolgen van gehoorproblemen bij: - Otitis media met effusie langer dan 3 maanden - Tympanosclerose - Otosclerose Voorwaarde: zie NHG-standaard. Het betreft een prestatie per verrichting Longfunctiemeting (= spirometrie) VRIJ Longfunctiemeting met reversibiliteittest in eigen beheer ter analyse benauwdheidsklachten of bepaling effectiviteit therapeutische interventie bij patiënt met inhalatiemedicatie. Voorwaarden:

2 - Indicatie en uitvoering zie NHGstandaard M26 en richtlijn ketenzorg COPD - Minimaal FEV1 en (F)VC voor en na betamimeticum (reversibiliteittest). Het betreft een prestatie per verrichting ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en VRIJ bespreken met patiënt) Zie NHG Bouwsteen Elektroncardiografie in de huisartsenpraktijk. Voorwaarden: - ECG-apparatuur met intelligente interpretatie - Duidelijke afspraken met cardioloog Het betreft een prestatie per diagnose. Prestatie is inclusief verbruiksmateriaal Spleetlamponderzoek VRIJ Diagnostiek en controle van een aantal oogheelkundige aandoeningen, met behulp van spleetlamp in eigen beheer. Voorwaarde: zie NHG-standaard M12 Het betreft een prestatie per onderzoek Tele-echo, tele-röntgen, tele-hartmonitoring op de VRIJ waddeneilanden In eigen beheer met eigen apparatuur uitvoeren van beeldvormende diagnostiek (die normaal in het ziekenhuis zou plaatsvinden) en middels teletechniek overbrengen naar ziekenhuis op de vaste wal, voor beoordeling en behandeladvies. Ter voorkoming van onnodig patiëntenvervoer over zee naar de wal. In samenwerking met betreffend specialisme naar het ziekenhuis. Voorwaarden: - Indicaties: conform bij verwijzing naar het ziekenhuis - Afspraken met het ziekenhuis op vaste land Het betreft een prestatie per verzekerde per ziektegeval. Voor de tele-ecg, zie verrichting Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting VRIJ In eigen beheer instrueren patiënt en organiseren van de follow-up, plus interpretatie om niet vaststaande hypertensie te evalueren. Het betreft een prestatie per meting Teledermatologie VRIJ

3 Vervaardigen, beveiligd verzenden en opslaan alsmede het laten beoordelen door dermatoloog op afstand van door de huisarts gemaakte digitale beelden van huidafwijkingen ter mogelijke vervanging van verwijzing naar de 2e lijn van een dermatologisch probleem waarbij specialistische beoordeling en/of advies noodzakelijk is. Eventuele consulten in verband met de (na)behandeling op basis van advies dermatoloog kunnen separaat gedeclareerd worden. Voorwaarden: - Adequate apparatuur - Beveiligde verbinding - Digitale opslag informatie - Geprotocolleerde rapportage dermatoloog. Het betreft een tarief per verrichting. Kan niet in rekening worden gebracht indien inspanning huisarts als onderdeel van een andere prestatie reeds wordt vergoed Cognitieve functietest (MMSE) VRIJ Onderzoek naar dementie door afname van MMSEtest Voorwaarde: conform NHG-standaard M21 Het betreft een prestatie per verrichting Hartritmestoornissen. VRIJ Diagnostiek met behulp van holterfoon via de huisartsenpraktijk van ritmestoornissen, ter vervanging van verwijzing naar de 2e lijn waarbij specialistische beoordeling en/of advies noodzakelijk is. Voorwaarden: - Apparatuur geleverd door een gecontracteerde hulpmiddelenleverancier - Met uitsluiting indien al op projectbasis gefinancierd Het betreft een prestatie per verrichting MRSA-screening VRIJ Afname kweekmateriaal ten behoeve van diagnostiek MRSA. Het betreft een prestatie per verrichting.

4 Code Prestatiebeschrijving Kosten + Honorarium Algemene termijn echo 42,02 Specifieke diagnose echo 35,02 Code Prestatiebeschrijving Kosten Honorarium Totaal Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of 168,29 42,62 210,91 duodenum met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten Diagnostische coloscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventuele proefexcisie(s) en poliepectomie. 259,97 95,51 355, RECTOSCOPIE OF PROCTOSCOPIE. 80,24 20,95 101, Prenatale screening: NT-meting bij eenlingen en bij het 156,27 5,93 162,20 eerste kind van een meerlingenzwangerschap Prenatale screening: SEO bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap 151,31 7,60 158, Prenatale screening NT meting bij elk volgend kind van 96,22 3,66 99,88 een meerlingen zwangerschap Prenatale screening SEO bij elk volgend kind van een 134,24 6,68 140,92 meerlingenzwangerschap Prenatale screening: counseling. 40,35 33,58 73, Echografie à-vue in verband met zwangerschap. 37,69 0,00 37, Echografie van de buikorganen. 41,97 61,38 103, Onderzoek naar de arteriële obstructies van de extremiteiten. Geregistreerde bloeddrukmeting aan armen en/of benen of penis, gebruik makend van continuous wave (CW) doppler of plethysmografische apparatuur, alsmede het registreren van polsvolume recording (PVR) curven of doppler-stroomsnelheid curven, alsmede de uitvoering van een belastingsproef, hetzij gebruik makend van een tredmolen, hetzij van een reactieve hyperaemietest. 60,77 19,72 80, Onderzoek van veneuze afwijkingen aan de extremiteiten. Het registreren van veneuze continuous wave doppler signalen met inbegrip van proximale en distale compressietests en/of vasalva manoeuvres en/of outflow-plethysmografie, al of niet gecombineerd met een foto-plethysmografie. 60,25 19,72 79, Analyse van een 24-uurs electrocardiografie 124,91 59,97 184,88 registratie Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d. 26,83 16,40 43, Verslaglegging ECG voor de eerstelijn 6,46 0,00 6, Eenvoudige toon-audiometrie. 33,12 0,00 33,12

5 39795 Spraakaudiometrie, niet in combinatie met het 40,64 0,00 40,64 aanpassen van een hoortoestel Fundusfotografie 32,80 0,00 32, Spirografische longfunctiebepaling. 33,11 0,00 33, Diagnostische (fiets)ergometrie met opklimmende 88,13 82,25 170,38 belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, eenvoudig onderzoek Beoordeling longfunctieonderzoek voor derden 36,88 28,09 64, Spirografisch onderzoek naar de invloed van 67,60 0,00 67,60 bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie Histamine (acethylcholine) provocatietest. 103,45 0,00 103,45 Spirografisch onderzoek ter bepaling van de prikkelbaarheidsdrempel van de luchtwegen door middel van inhalatie-provocatietest(s) Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken. 50,15 27,77 77, Cytodiagnostisch onderzoek van een cervix-preparaat (deze code is niet bestemd voor onderzoek ten gevolge van het bevolkingsonderzoek). 30,42 11,11 41, Immuno-pathologisch onderzoek. 206,76 55,54 262, Kwantitatief c.q. morfometrisch pathologischanatomisch 102,17 55,51 157,68 onderzoek Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op 106,35 27,86 134,21 coupes met weefsel en/of cellen en frequent aangevraagde bepalingen van de aanwezigheid van HPV Hybridisatie, geautomatiseerd 27,20 4,04 31, Hybridisatie, handmatig 76,97 12,69 89, DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd 38,15 4,04 42, DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig 70,39 12,66 83, RNA-amplificatie, kwalitatief 89,86 15,49 105, DNA/RNA-AMPLIFICATIE, KWANTITATIEF 158,11 12,69 170, Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton 2,02 0,16 2,18 Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht Ureum 1,45 0,16 1, Chloride 1,45 0,16 1, Homocysteine 37,79 1,19 38, Urinezuur 1,45 0,24 1, Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. 46,67 7,35 54,02 immunoblot Bloed (occult), kwalitatief 2,87 0,32 3, Vertering, kwalitatief 0,70 0,16 0, Sediment 1,64 0,16 1, ADEMANALYSE 34,75 0,32 35, Amylase 1,94 0,48 2,42

6 70402 Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest 1,45 0,32 1, Kreatinine klaring (of andere klaring) 5,23 1,27 6, Kreatinine 1,45 0,32 1, Fosfaat 1,45 0,32 1, Cholesterol, totaal 1,45 0,48 1, Calcium 1,45 0,48 1, IJzer 1,92 1,11 3, Vitamine D (dihydroxycholecalciferol) 8,57 1,59 10, Natrium 1,45 0,32 1, Kalium 1,45 0,32 1, Transferrine 5,53 0,64 6, Koolhydraat Deficïent Transferrine (CDT) 22,54 0,64 23, Triglyceriden 1,92 0,95 2, Magnesium 2,64 0,79 3, Immunoglobuline, elk 8,53 1,11 9, ASAT, SGOT, transaminase 1,45 0,48 1, Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk 3,74 1,09 4, Kweekproef op tuberculose 19,85 5,07 24, RESISTENTIEBEPALING KWALITATIEF M.B.V. DIFFUSIE- 3,82 2,28 6,10 METHODE, BACTERIOLOGISCH Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per 5,08 1,70 6,78 antibioticum, bacteriologisch Resistentiebepaling TBC kwantitatief m.b.v. MRC per 10,88 5,58 16,46 antibioticum, bacteriologisch Beta lactamase test 2,65 0,63 3, Microscopisch onderzoek (gekleurd of ongekleurd), 3,66 0,89 4,55 elk, mycologisch Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl- 13,91 2,28 16,19 Neelsen of gelijkwaardige methode) Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D- ) buisjestest (zie ) Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode (zie ) 3,00 0,16 3, Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van 4,32 0,32 4,64 poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest) Anti-sterptolysine titer / anti-dnase B titer of 6,95 0,90 7,85 stapholysine titer, elk RA-test (Latex-agglutinatie) 4,58 0,33 4, Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA) 3,57 4,38 7, Fluorescerende treponemale anti-stoffenreactie (met toepassing van absorptie) FTA-ABS-reactie 10,38 0,90 11, VDRL-reactie (kwantitatief) 5,11 0,63 5, C-reactive proteinen (CRP) 3,68 0,32 4, Anti-nucleaire factor (ANF) 7,41 0,95 8,36

7 70702 Hemoglobine [is inclusief (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)] Erytrocyten, enkelvoudige bepaling (zie hemoglobine ) Gemiddeld erytrocytenvolume MCV (zie hemoglobine ) Hematocriet, enkelvoudige bepaling (zie hemoglobine ) 1,55 0,16 1, Bezinkingssnelheid 1,51 0,16 1, Protrombinetijd bij orale antistolling 3,00 0,32 3, Protrombinetijd 3,96 0,16 4, Eosinofielen tellen 1,51 0,16 1, Trombocyten tellen 1,51 0,16 1, Reticulocyten tellen 2,71 0,16 2, Differentiele telling (hand) 3,00 0,16 3, Differentiele telling (machinaal) 1,54 0,16 1, Hemoglobine scheiding kwantitatief 10,38 1,59 11, Sperma-analyse, eenvoudig 5,95 0,16 6, BNP/NT-proBNP 17,02 1,59 18, Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, 31,71 0,83 32,54 dikke druppel, eosine, jodium, elk) Wormeieren (concentratie) 13,53 1,50 15, PROTOZOAIRE CYSTEN (CONCENTRATIE) 12,75 2,02 14, SCHISTOSOMA (ZOUTZUUR-ETHER CONCENTRATIE) 12,29 1,50 13, STRONGYLOIDES (BAEMANN CONCENTRATIE) 12,51 1,50 14, SCHISTOSOMA (NA CONCENTRATIE D.M.V. 20,10 1,50 21,60 CENTRIFUGEREN) HBs antigeen 9,83 3,02 12, Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme 9,95 1,40 11,35 m.b.v. immunoassay ANTISTOFFEN TEGEN ELK MICRO-ORGANISME M.B.V. 5,27 1,70 6,97 CBR OF HAR PER BEPALING Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF 14,72 5,29 20, Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay Microbieel antigeen of toxine direct in patientenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch Microbieel antigeen of toxine direct in patientenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch Microbieel antigeen of toxine direct in patientenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch Microbieel antigeen of toxine direct in patiëntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch. 11,35 4,38 15,73 14,33 2,54 16,87 20,19 3,14 23,33 20,40 3,14 23,54 18,85 3,14 21,99 19,29 3,14 22, Vitamine B1, Thiamine 8,58 0,95 9,53

8 71512 Vitamine B6, Pyridoxine 8,54 0,95 9, Micro-albumine in urine 3,76 0,79 4, Aminozurenchromatogram via kolomchromatografie 40,01 5,56 45, BLOEDGASSEN: PH, PCO2, PO2 EN/OF STANDAARDBICARBONAAT VAN HET ARTERIELE BLOED 3,91 1,59 5, Gamma-glutamyl-transpeptidase 1,45 0,48 1, Luteiniserend hormoon (LH) 6,53 0,95 7, Follikelstimulerend hormoon (FSH) 6,42 0,95 7, hcg, beta-humaan choriongonadotrofine 11,24 0,95 12, Prolactine (PRL) 6,44 1,11 7, Thyroxine (vrij T4) 6,37 1,11 7, Thyrotrofine (TSH) 5,34 1,11 6, Trijoodthyronine (T3) 8,40 1,11 9, Foliumzuur 6,42 1,11 7, Vitamine B12, cyanocobalamine 7,93 1,11 9, Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel 11,61 1,10 12, Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST) 16,23 1,11 17, Allergenen, screening op inhalatie-allergie 21,09 1,11 22, Prostaatspecifiek antigeen (PSA) 7,93 1,11 9, Parathormoon (PTH) 8,03 1,11 9, DNA-antistoffen (kwantitatief) 9,14 1,11 10, Ferritine 7,93 1,11 9, Slaapmiddelen, identificatie en/of kwantificatie 32,75 0,80 33, Benzodiazepinen, identificatie en/of kwantificatie 22,91 0,80 23, Antidepressiva, identificatie en/of kwantificatie 23,11 0,79 23, Opiumwet, identificatie middel vallende onder de 9,04 0,79 9,83 Opiumwet m.b.v. immunoassay, per component (zie ook 72813) Alcohol, kwantitatief met identificatie 15,25 0,79 16, Anti-epileptica, m.b.v immunoassay, elk 8,51 0,79 9, Anti-epileptica, m.b.v. chromatografie, elk 17,03 0,79 17, Antipsychotica (neuroleptica), identificatie en/of 26,18 0,79 26,97 kwantificatie Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. 8,55 0,79 9,34 immunoassay Lithium 4,03 0,79 4, Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, voorproeven (kleurproeven, immunoassays waaronder paracetamol) 17,03 0,79 17, HbAlc 6,32 1,43 7, Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk 1,45 0,16 1, LIPASE 2,03 0,16 2, Cholesterol, HDL 2,68 0,48 3, Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie 11,58 2,70 14,28

9 74763 Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, 6,94 0,80 7,74 nefelometrisch Eiwit 1,45 0,16 1, Albumine 1,45 0,16 1, ALAT, SGPT, Transaminase 1,45 0,64 2, Melkzuur dehydrogenase (LDH) 1,45 0,48 1, Kreatine-fosfokinase 1,45 0,48 1, Alkalische fosfatase 1,45 0,48 1, CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym 6,67 1,27 7, Troponine, cardiale isovorm 6,75 0,95 7, Kweekproef < 2 media, bacteriologisch 10,23 4,04 14, Kweekproef 2-3 media, bacteriologisch 13,45 5,14 18, Kweekproef > 3 media, bacteriologisch 20,31 6,25 26, Determinatie micro-organismen, bacteriologisch 5,12 4,04 9, KWEEKPROEF < 2 MEDIA, MYCOLOGISCH 10,19 3,43 13, KWEEKPROEF 2-3 MEDIA, MYCOLOGISCH 13,97 4,18 18, Kweekproef > 3 media, mycologisch 19,57 5,58 25, Determinatie micro-organismen, mycologisch 5,08 3,42 8, HLA-B27 23,84 3,36 27, Leucocyten, enkelvoudige bepaling 1,57 0,16 1, APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd 3,01 0,32 3, Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, 8,48 1,11 9,59 kwantitatief Sperma onderzoek (uitgebreid), tenminste 24,70 1,59 26,29 omvattende bepaling van volume, viscositeit, dichtheid van spermatozoen, ph, motiliteit, aantal en aard rondcellen Kinkhoest-serologie (IgM + IgG) 44,34 3,14 47, Allergie-onderzoeken, bijzonder (CLB-B/CLB-C) 33,53 0,79 34, Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B) 33,59 0,75 34, Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C) 33,09 0,79 33, Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B) 23,60 0,71 24, Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C) 82,16 0,72 82, Registratietarief (inclusief oproep) in het kader van 4,72 0,00 4,72 multidisciplinaire zorgverlening bij chronische aandoeningen ORDERTARIEF KLINISCH-CHEMISCHE EN MICROBIOLOGISCHE LABORATORIUMONDERZOEKEN EXCLUSIEF AFNAME VAN PATIENTMATERIAAL 6,49 0,00 6, TOESLAG DECENTRALE AFNAME VAN PATIENTMATERIAAL ORDERTARIEF KLINISCH-CHEMISCHE EN MICROBIOLOGISCHE LABORATORIUMONDERZOEKEN 3,83 0,00 3,83 10,44 0,00 10, Huisbezoektarief klinisch-chemische en 7,75 0,00 7,75 microbiologische laboratoriumonderzoeken CLB-referentietarief. 12,55 0,00 12,55

10 79995 INR-bepaling (incl. ordertarief) 8,58 0,00 8, Alleen doorlichten tijdens repositie van fracturen of localisatie corpus alienum. Röntgencontrole bij het inbrengen van een pen in een enkel, elleboog e.d. Ook doorlichting op OK en bewusteloze ongevalspatiënt. 107,76 4,48 112, Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder röntgencontrole Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle. 162,42 67,21 229,63 123,71 44,81 168,52 94,91 44,81 139, Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXAapparatuur, 77,41 14,94 92,35 ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen. Het tarief geldt per tijdseenheid van 12 maanden Hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen. 37,01 4,48 41, MRI hersenen - standaard. 205,88 45,08 250, CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of 101,91 29,87 131,78 zonder intraveneus contrastmiddel Echografie van de schedel (niet bedoeld wordt de midline 57,64 29,87 87,51 echo) Echografie van één of beide carotiden, al dan niet 79,38 29,87 109,25 inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten. Deze verrichting dus slechts 1x declareren Aangezichtsschedel of deel ervan; neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid. 37,14 4,48 41, CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast. Kan niet in combinatie met code worden gedeclareerd. 101,57 29,87 131, Echografie van het aangezicht en/of neusbijholten. 54,78 22,40 77, Skeletvrije opname oogbol en/of localisatie corpus 43,21 4,48 47,69 alienum in oog(kas) Echografie van een of beide orbitae inclusief oogbol. 47,35 22,40 69, Een of beide perosa, masto den of deel ervan, of een of meerdere projecties CT onderzoek van het petrosum, multidirectioneel onderzoek met reconstructies tbv afbeelden binnenof middenoorpathologie. Dit codenummer is niet bedoeld voor de analyse van brughoektumoren. 39,42 4,48 43,90 109,19 44,81 154,00

11 82490 MRI achterste schedelgroeve; niet naast ,88 37,34 243,22 declareren; per zitting maximaal 2 MRI codes declareren Partiele gebitsstatus. 51,39 4,48 55, Volledige gebitsstatus of panoramixopname. 41,39 4,48 45, Mandibula, kaakgewricht(en) of deel ervan; localisatie 41,39 4,48 45,87 speekselsteen Sialografie. 135,81 22,40 158, Echografie van de schildklier en/of hals. 57,19 22,40 79, Gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale gewrichten. 55,24 14,94 70, CT onderzoek van de wervelkolom. 110,58 29,87 140, Cervicale wervelkolom of deel ervan. 38,33 7,47 45, MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief 205,88 37,34 243,22 craniovertebrale overgang; per zitting maximaal 2 MRI codes declareren Thoracale wervelkolom of deel ervan. 37,83 4,48 42, MRI thoracale wervelkolom; per zitting maximaal 2 261,11 37,34 298,45 MRI codes declareren Lumbosacrale wervelkolom inclusief 37,17 7,47 44,64 overzichtsopname sacroiliacale gewrichten MRI lumbosacrale wervelkolom; per zitting maximaal 2 205,88 37,34 243,22 MRI codes declareren Speciaal gericht onderzoek sacroiliacale gewrichten 37,14 4,48 41,62 en/of os coccygis Inbrengen van intrathecaal of intra-articulair contrast 89,11 29,87 118,98 door de radioloog, t.b.v. MRI of CT Gehele schouder, arm en hand. 42,49 10,45 52, CT onderzoek van de bovenste extremiteiten, met of 115,60 30,96 146,56 zonder intraveneus contrast Echografie van de bovenste extremiteiten. 57,51 29,87 87, MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en); per zitting 205,88 44,81 250,69 maximaal 2 MRI codes declareren Scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of 37,19 7,47 44,66 bovenarm Arthrografie schoudergewricht; niet declareren naast en 84090; daarvoor is code bedoeld. 130,80 29,87 160, Elleboog en/of onderarm. 36,77 4,48 41, Arthrografie elleboogsgewricht; niet declareren naast 127,39 29,87 157, en ; daarvoor is code bedoeld Pols en/of hand en/of vingers. 36,34 4,48 40, Arhthrografie polsgewricht; niet declareren naast 90,96 29,87 120, en ; daarvoor is code bedoeld Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling; niet naast declareren. 35,28 7,47 42, Doorlichting zonder opname. 48,66 4,48 53,14

12 85002 Thorax, een of meerdere richtingen, inclusief 36,19 7,47 43,66 doorlichting CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten 132,19 50,02 182,21 inclusief inbrengen contrastmiddel; niet naast declareren Echografie van het hart en/of de thorax. 54,78 22,40 77, MRI thorax(wand), 1 of beide mammae en 168,21 59,74 227,95 mediastinum; per zitting maximaal 2 MRI codes declareren Multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met 183,82 102,32 286,14 cardioloog Multislice CT-hart tbv Ca2+-bepaling inclusief voor- en 122,74 57,55 180,29 nabespreking met cardioloog MRI-hart. 246,96 76,74 323, Laryngo- en/of bronchografie, enkel- of beiderzijds 150,64 29,87 180,51 indien in een zitting CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder 122,06 44,81 166,87 intraveneus contrastmiddel, niet naast declareren Larynx en trachea inclusief struma-onderzoek al of niet 36,48 4,48 40,96 met oesofaguscontrast Ribben en/of sternum. 37,17 4,48 41, Mammografie rechts en/of links, al of niet met 68,58 22,40 90,98 contrast in melkgangen Beoordeling specimina, mammatumor per operatieve 54,67 7,47 62,14 zitting Localisatie mammatumor. 179,83 67,21 247, Echografie van een of beide mammae. 57,44 29,87 87, Buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of 37,59 7,47 45,06 meerdere richtingen CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel; niet naast declareren. 125,00 63,62 188, Echografie van de buikorganen. Per zitting (met volle en lege blaas evenals boven- en onderbuik geldt als 1 zitting) kan de verrichting slechts 1x worden gedeclareerd. Kan niet in combinatie met code of worden gedeclareerd. 57,79 29,87 87, MRI abdomen; per zitting maximaal 2 MRI codes 205,88 74,68 280,56 declareren. Kan niet naast code of worden gedeclareerd Slokdarm. 84,16 22,40 106, Maag en duodenum inclusief doorlichten van de 100,64 22,40 123,04 slokdarm en inclusief dunne darm passage Inbrengen maag- of duodenumsonde. 69,22 29,87 99, Dunne darm als zelfstandig onderzoek. 146,81 59,74 206,55 Ongeacht de wijze van contrasttoediening Dikke darm. 130,97 29,87 160,84

13 88012 Urinewegen, intraveneus contrast inclusief eventuele 62,75 17,92 80,67 latere en tomografische opnamen MRI bekken; per zitting maximaal 2 MRI codes 205,88 59,74 265,62 declareren. Kan niet naast code , of worden gedeclareerd Retrograde cysto-en/of urethrografie, inclusief 127,83 29,87 157,70 eventueel mictie- en incontinentieonderzoek Echografie van het scrotum. 55,90 22,40 78, Hystero-salpingografie. 108,15 17,92 126, Echografie à vue in verband met zwangerschap mits de röntgenoloog het fluorescentiebeeld persoonlijk beoordeelt. Per zwangerschap kan maximaal een bedrag in rekening worden gebracht ter hoogte van tweemaal het maximumtarief. 47,70 29,87 77, Gehele been en/of voet. 47,63 10,45 58, CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of 116,21 44,81 161,02 rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel; niet naast declareren Echografie van een of beide onderste extremiteiten. 57,58 22,40 79, MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en); per zitting maximaal 2 MRI codes declareren. Kan niet in combinatie met code worden gedeclareerd. 205,88 37,34 243, CT onderzoek van de onderste extremiteiten, met of 112,87 29,87 142,74 zonder intraveneus contrast Bekken, respectievelijk een of beide heupgewrichten. 37,19 7,47 44, Arthrografie heupgewricht; niet declareren naast of 89090; daarvoor is code bedoeld. 126,35 29,87 156, Bovenbeen. 36,34 4,48 40, Knie en/of onderbeen. 36,96 4,48 41, Arthrografie kniegewricht; niet declareren naast of ; daarvoor is code bedoeld. 80,55 29,87 110, Enkel en/of voet(wortel) en/of tenen. 36,38 4,48 40, Beoordeling radiologisch onderzoek voor derden. 0,00 51,96 51, Skeletdensitometrie gehele lichaam. Hieronder valt niet het onderzoek met DEXA-apparatuur. Naast deze verrichtingen kunnen niet de verrichtingen en worden gedeclareerd Skeletdensitometrie heupen. Naast deze verrichting kan niet verrichting worden gedeclareerd Skeletdensitometrie lumbale wervelkolom. Naast deze verrichting kan niet verrichting worden gedeclareerd. 120,88 60,51 181,39 109,97 30,23 140,20 110,67 30,23 140,90

14 C14-UREUMADEMTEST. 138,60 15,12 153, ZELFMETING BLOEDSTOLLINGSWAARDEN: TRAINING / 396,26 0,00 396,26 INSTRUCTIE (EENMALIG) Zelfmeting bloedstollingswaarden: begeleiding / 187,34 0,00 187,34 controle (per kwartaal) Zelfmeting bloedstollingswaarden: training / instructie 293,18 0,00 293,18 exclusief hulpmiddelen (eenmalig) Zelfmeting bloedstollingswaarden: begeleiding / 175,92 0,00 175,92 controle exclusief kosten apparatuur doch inclusief andere hulpmiddelen (per kwartaal) Zelfmeting bloedstollingswaarden: begeleiding / 61,65 0,00 61,65 controle exclusief kosten apparatuur en andere hulpmiddelen (per kwartaal) Nabij patiënt trombosediensttest (NPT) (per kwartaal). 239,50 0,00 239,50

eventuele biopten en poliepectomie. 352,48 034690 Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, MDL

eventuele biopten en poliepectomie. 352,48 034690 Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp van een flexibele endoscoop, MDL Overige zorgproducten (OZP's): periode 01/01/2014 tm 31/05/2014 Specialisme Declaratiecode Omschrijving Totaaltarief 034686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop,

Nadere informatie

1 van 7. Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 146,59 8,83 155,42

1 van 7. Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenling en het eerste kind van een meerlingzwangerschap. 146,59 8,83 155,42 Algemene termijn echo 40,15 0,00 40,15 Specifieke diagnose echo 33,46 0,00 33,46 34686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.

Nadere informatie

Opsporen van vaatvernauwingen met behulp van Doppler apparatuur in eigen beheer. Voorwaarden: - Indicatie zie NHG-standaard M13

Opsporen van vaatvernauwingen met behulp van Doppler apparatuur in eigen beheer. Voorwaarden: - Indicatie zie NHG-standaard M13 TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-02 van 1 JUNI 2014 DE TARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN BIJ OF KRACHTENS DE ZORGVERZEKERINGSWET

Nadere informatie

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013

TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013 TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7041-03 van 1 april 2013 DE TARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN BIJ OF KRACHTENS DE ZORGVERZEKERINGSWET

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg TARIEFBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7041-02 1 januari 2013 17 december 2012 19 december 2012 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 2 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

Code Omschrijving Totaal 2018

Code Omschrijving Totaal 2018 Code Omschrijving Totaal 2018 80001 Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK,

Nadere informatie

7 beeld 11,8% 8 labdiag 76,5%

7 beeld 11,8% 8 labdiag 76,5% DBC code: 16.11.61.7104.711 DBC omschrijving: Reguliere zorg.kind.diabetes mellitus.polikliniek, diagnostiek met / zonder behandeling, oriënterend ndpp-dbc: 17 Kostprijs DBC: 251,42 Std deviatie DBC: 240,76

Nadere informatie

Tarieven passanten DCWF Geldig vanaf 1 januari 2014

Tarieven passanten DCWF Geldig vanaf 1 januari 2014 specialisme Omschrijving Code kosten cardiologie Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 39755 124,91 Cardiologie BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 39757 43,35 Cardiologie

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten Diagnostisch Centrum West-Friesland Geldig per 1 juni voor niet-verzekerden

Tarievenlijst passanten Diagnostisch Centrum West-Friesland Geldig per 1 juni voor niet-verzekerden Cardiologie Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 184,88 39755 Cardiologie BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 43,23 Tarief voor regulier ecg, zonder inspanning. Indien

Nadere informatie

39492 ECHOGRAFIE BUIKORGANEN 14,1% 1,1 34,47 5,27 39860 CHROMOCYSTOSCOPIE 3,5% 1,0 190,00 6,71

39492 ECHOGRAFIE BUIKORGANEN 14,1% 1,1 34,47 5,27 39860 CHROMOCYSTOSCOPIE 3,5% 1,0 190,00 6,71 DBC code: 6.11.0.11.211 DBC omschrijving: Reguliere zorg.niersteen.eswl poli ndpp-dbc: 85 Kostprijs DBC: 761,99 Std deviatie DBC: 229,02 1 poli 88,2% 190011 EERSTE POLIKLINIEKBEZOEK 74,1% 1,0 40,87 30,29

Nadere informatie

Pagina 1 van 8 TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK

Pagina 1 van 8 TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK TARIEVENLIJST EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7078-01 van 1 JANUARI 2014 DE TARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN BIJ OF KRACHTENS DE ZORGVERZEKERINGSWET

Nadere informatie

DBC-zorgproduct latijnse omschrijving ode verzekerde zorg

DBC-zorgproduct latijnse omschrijving ode verzekerde zorg DBC-zorgproductcode of overig zorgproductcode 2016 DBC-zorgproduct latijnse omschrijving Declaratiec ode verzekerde zorg Integraal tarief Soort Prestatie 050505 Electronenmicroscopisch onderzoek. 050505

Nadere informatie

Tarieven onderlinge dienstverlening andere ziekenhuizen bijgewerkt: prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2017 Zorgproduct

Tarieven onderlinge dienstverlening andere ziekenhuizen bijgewerkt: prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2017 Zorgproduct 80001 Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiënten).

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) TARIEFBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending TB/CU-7041-01 1 januari 2013 29 november 2012 30 november 2012 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 1 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

Tarief t/m

Tarief t/m Standaard Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen Prestaties Medisch Specialistische Zorg, Overige Zorgproducten - Prestaties radiologie/nucleair 1 januari 2019-30 april 2019 In onderstaande tabel

Nadere informatie

Antipsychotica (neuroleptica), identificatie en/of kwantificatie 072884 27,50

Antipsychotica (neuroleptica), identificatie en/of kwantificatie 072884 27,50 Omschrijving Code RZ15b ACETYLGLUCOSEAMINIDASE, N 078252 8,81 ACTH, CORTICOTROFINE 072550 9,64 ADEMANALYSE 070304 34,77 AGGLUTINATIE, KOUDE 070616 6,02 AGGLUTINATIEREACTIE VOLGENS WIDAL, VOOR ELK MICRO-

Nadere informatie

Fundusfotografie in het kader van screening op diabetische retinopathie (overige aandoeningen van het netvlies, zie 039918).

Fundusfotografie in het kader van screening op diabetische retinopathie (overige aandoeningen van het netvlies, zie 039918). Omschrijving Code RZ15b Echografie à-vue in verband met zwangerschap. 039485 39,36 Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 039755 161,76 Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.

Nadere informatie

Tarieven onderlinge dienstverlening andere ziekenhuizen bijgewerkt: 30-5-2016 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2016 Zorgproduct

Tarieven onderlinge dienstverlening andere ziekenhuizen bijgewerkt: 30-5-2016 prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2016 Zorgproduct 80001 Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiënten).

Nadere informatie

Bijlage 1 bij beleidsregel CU-2073

Bijlage 1 bij beleidsregel CU-2073 Bijlage 1 bij beleidsregel CU-2073 INDELING TARIEFLIJST 2012 A. ALGEMEEN B. DIAGNOSTIEK 1. Beeldvormende diagnostiek 2. Klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken 3. Pathologie 4. Nucleaire

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten 2015

Standaard prijslijst overige zorgproducten 2015 Standaard prijslijst overige zorgproducten 2015 Declaratie code Omschrijving Integraal tarief 39755 Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 161,76 39757 Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek

Nadere informatie

1e lijn Labverrichtingen Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2014

1e lijn Labverrichtingen Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2014 1e lijn Labverrichtingen Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, prestaties Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2014 Tarieven vanaf 1 januari 2014 Gewijzigd tarief met ingang

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten, 1e lijn labverrichtingen Gelre ziekenhuizen, Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2015

Tarievenlijst passanten, 1e lijn labverrichtingen Gelre ziekenhuizen, Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2015 Tarievenlijst passanten, 1e lijn labverrichtingen Gelre ziekenhuizen, Medisch Specialistische Zorg 1 januari t/m 31 december 2015 Met ingang van 1 januari 2015 gelden voor alle prestaties Medisch Specialistische

Nadere informatie

190035 DAGVERPLEGING I: NORMAAL 5,1% 1,6 217,00 17,84 190204 VERPLEEGDAG KLASSE 3A 100,0% 5,6 286,44 1.617,60

190035 DAGVERPLEGING I: NORMAAL 5,1% 1,6 217,00 17,84 190204 VERPLEEGDAG KLASSE 3A 100,0% 5,6 286,44 1.617,60 specialisme: 5 DBC code: 5.11.0.1360.213 DBC omschrijving: Reguliere zorg.h.n.p.: Thoracale/lumbale wk.operatief met klinische episode(n) ndpp-dbc: 292 Kostprijs DBC: 2.838,13 Std deviatie DBC: 1039,998

Nadere informatie

NZA Codetabel 2014 LET OP!!

NZA Codetabel 2014 LET OP!! NZA Codetabel 2014 LET OP!! In de NZA codetabel staat het MAXIMUM tarief per laboratoriumonderzoek. Het daadwerkelijk tarief kan door individuele afspraken met een zorgverzekeraar hier van afwijken. Code

Nadere informatie

Mocht uw onderzoek er niet bij zijn dan kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar contact@mdca.nl

Mocht uw onderzoek er niet bij zijn dan kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar contact@mdca.nl Onderzoek Tarief Ordertarief 10,64 Huisbezoek 16,35 Decentrale afname 3,87 Hematologie BB: Bloedbeeld 5,19 DIFF: Differentiatie 1,72 BSE: Bezinking 1,75 CRP 3,93 Eosinofielen 1,70 Reticulocyten 2,89 Sikkelceltest

Nadere informatie

CLB-referentietarief. 079993 12,72

CLB-referentietarief. 079993 12,72 Maximale NZA-tarieven met ingang van 01-01-2015. De feitelijke kosten worden door de zorgverzekeraar bepaald, doch zijn niet hoger dan de tarieven in deze tabel. Zorgproduct Ordertarief, huisbezoek, etc.

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2014

Standaard prijslijst overige zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2014 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92 032281 Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 168,45 103,45 65,00

Nadere informatie

Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2016

Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2016 Tarieven laboratoriumdiagnostiek 2016 Code Omschrijving Tarief (max) 078252 Acetylglucoseaminidase, N. 56,00 072550 ACTH, corticotrofine. 13,35 070304 Ademanalyse. 62,22 190247 Advies - onderdeel van antistollingsbehandeling.

Nadere informatie

Tarievenlijst diagnostiek

Tarievenlijst diagnostiek Tarievenlijst diagnostiek In dit document treft u onze tarievenlijst 2016 voor eerstelijnsdiagnostiek. Onder het kopje A-tarief vindt u het tarief dat hoort bij de optimumnorm. Onder het kopje B-tarief

Nadere informatie

Declaratie code Omschrijving Kosten ziekenhuis

Declaratie code Omschrijving Kosten ziekenhuis Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 juni 2014 tot en met 31 december 2014 Declaratie 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

TARIEVENLIJST HUISARTSEN LAB 2015

TARIEVENLIJST HUISARTSEN LAB 2015 1 Naam NZA-code NZA-Tarief Orderkosten per order, inclusief afname van patiëntmateriaal 79991 10,64 Orderkosten per order, exclusief afname van patiëntmateriaal 79989 6,56 Registratietarief bij chronische

Nadere informatie

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling

Declaratie code Omschrijving declaratie code Totaal prijs Kosten bedrag zorginstelling 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie

Tarieven Laboratorium diagnostiek 2016

Tarieven Laboratorium diagnostiek 2016 Tarieven Laboratorium diagnostiek 2016 De hieronder vermelde tarieven zijn door de NZA vastgestelde maximum tarieven. Er kan een korting gelden op dit tarief, welke per zorgverzekeraar kan variëren. Disclaimer

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Juni t/m December

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Juni t/m December Declaratie Zorgproduct Code Code Omschrijving Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Juni t/m December Kostendeel Ziekenhuis Kosten Honorarium 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Januari t/m Mei

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Januari t/m Mei Declaratie Zorgproduct Code Code Omschrijving Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2014 - Januari t/m Mei Kostendeel Ziekenhuis Kosten Honorarium 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER

Nadere informatie

Tarieven diagnostiek ZekerWeten. Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium

Tarieven diagnostiek ZekerWeten. Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Tarieven diagnostiek ZekerWeten De tarieven voor laboratoriumdiagnostiek worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze tarieven kunnen tussentijds wijzigen. De kosten voor

Nadere informatie

Tarieven Laboratorium diagnostiek 2015

Tarieven Laboratorium diagnostiek 2015 Tarieven Laboratorium diagnostiek 2015 De hieronder vermelde tarieven zijn door de NZA vastgestelde maximum tarieven. Er kan een korting gelden op dit tarief, welke per zorgverzekeraar kan variëren. Disclaimer

Nadere informatie

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 januari 2014

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.3 Geldig vanaf 1 januari 2014 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 0,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 0,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Declaratiecode (100%)

Declaratiecode (100%) U kunt via onze Zorgvergelijker nagaan of uw zorgaanbieder een contract met ons heeft. Ga naar de Zorgvergelijker: Zorgvergelijker Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen

Nadere informatie

032480 OVPXXXXXX 238,97

032480 OVPXXXXXX 238,97 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

032480 OVPXXXXXX 238,97

032480 OVPXXXXXX 238,97 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 Versie 2015.4

Geldig vanaf 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 Versie 2015.4 Overig product 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 Overig product 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 Overig product 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten per 1 juni 2014

Standaard Passantenprijzen Overige Zorgproducten per 1 juni 2014 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief

Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratiecode Omschrijving declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Integraal tarief 10905 Reiskosten per kilometer 20150101 20153112 0,26 10906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.2 Geldig vanaf 1 juni 2014

Prijslijst DOT-zorgproducten en OVP 2014 Bronovo Ziekenhuis Versie 2014.2 Geldig vanaf 1 juni 2014 code 2014 omschrijving Declaratiecode OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 0,00 0,25 0,25 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 010906 0,00 33,00 33,00 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Omschrijving Maximum Nza Tarief 2017

Omschrijving Maximum Nza Tarief 2017 In onderstaande lijst vindt u de algemene NZa tarieven 2018. Mede afhankelijk van contractuele afspraken met instellingen kunnen deze tarieven afwijken. Onderstaande tarieven gelden voor onderzoek waarbij

Nadere informatie

Deze tarievenlijst kan onvolkomenheden bevatten en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze tarievenlijst kan onvolkomenheden bevatten en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Onderzoek Tarief Ordertarief 2,45 Huisbezoek 9,62 Hematologie BB: Bloedbeeld 5,43 DIFF: Differentiatie 1,82 BSE: Bezinking 1,81 CRP 4,90 Eosinofielen 1,82 Reticulocyten 3,43 Sikkelceltest 14,52 Abnorm.Hb

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden

Standaard prijslijst overige zorgproducten - Medisch Centrum haaglanden Zet- en drukfouten voorbehouden 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20140101 20141231 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. OZP Overige verrichtingen 20140101 20141231 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische

Nadere informatie

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder:

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder:

Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

kostendeel Omschrijving ziekenhuis Honorarium Totaal

kostendeel Omschrijving ziekenhuis Honorarium Totaal kostendeel Omschrijving ziekenhuis Honorarium Totaal Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 18,47 54,92 73,39 Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele

Nadere informatie

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014

Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014 Prijslijst St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg Overige zorgproducten Ingangsdatum: 1 april 2014 Einddatum: 31 mei 2014 Declaratiecode Omschrijving dbc-zorgproduct 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,00 0,25

Nadere informatie

versie 1 Pagina 1 van 17

versie 1 Pagina 1 van 17 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 0,00 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 0,00 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 18,47 54,92

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2014

Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2014 Standaard prijslijst overige zorgproducten UMCG per 01 januari 2014 Disclaimer De ingangsdatum van deze lijst met passantentarieven is 1 januari 2014. Deze publicatie is onder voorbehoud van schrijf en

Nadere informatie

Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2014 tm 31 mei 2014

Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2014 tm 31 mei 2014 Passantenprijslijst UMC Utrecht - Overige zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2014 tm 31 mei 2014 Disclaimers 1. De prijs van een behandeling is de prijs die geldt bij aanvang van de behandeling. Aan

Nadere informatie

Tarieven Laboratorium diagnostiek 2017

Tarieven Laboratorium diagnostiek 2017 Tarieven Laboratorium diagnostiek 2017 De hieronder vermelde tarieven zijn door de NZA vastgestelde maximum tarieven. Er kan een korting gelden op dit tarief, welke per zorgverzekeraar kan variëren. Disclaimer

Nadere informatie

Tarief geldig: Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm

Tarief geldig: Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm 010905 Reiskosten per kilometer 0,26 1-1-2015 31-12-2015 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 1-1-2015 31-12-2015 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

032480 OVPXXXXXX 238,97

032480 OVPXXXXXX 238,97 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 Omschrijving 010905 OVPXXXXXX 0,25 REISKOSTEN PER KILOMETER 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg 2016-2017. Bijlage 1 Lijst Modernisering- en Innovatie verrichtingen en verbruiksmaterialen

Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg 2016-2017. Bijlage 1 Lijst Modernisering- en Innovatie verrichtingen en verbruiksmaterialen Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg 2016-2017 Bijlage 1 Lijst Modernisering- en Innovatie verrichtingen en verbruiksmaterialen Audiometrie Objectiveren van subjectief verminderd gehoor en bepaling

Nadere informatie

NZA-tarievenlijst 2015

NZA-tarievenlijst 2015 NZA-tarievenlijst 2015 Pres.code 1 OVP 010905 OVPXXXXXX 0,26 REISKOSTEN PER KILOMETER 1 OVP 010906 OVPXXXXXX 33,42 Reistijd/vacatie per half uur. 1 OVP 032280 OVPXXXXXX 75,20 Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief

75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2015

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis passantentarieven 2015 REISKOSTEN PER KILOMETER 010905 01-01-2015 31-12-2015 0,26 Reistijd/vacatie per half uur. 010906 01-01-2015 31-12-2015 33,42 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Passantentarieven 2017 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief OVPXXXXXX DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF

Passantentarieven 2017 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief OVPXXXXXX DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF Passantentarieven 2017 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 080077 OVPXXXXXX DIAGNOSTISCHE PUNCTIES VAN NIET PALPABELE AFWIJKINGEN OF ORGANEN, ONDER ECHOGRAFISCHE CONTROLE. 129,00 081092 OVPXXXXXX

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 29-10-2015 tot 01-11-2019 Vervangt bijlage d.d.: 12-11-2014

Deze bijlage is geldig van: 29-10-2015 tot 01-11-2019 Vervangt bijlage d.d.: 12-11-2014 van N.V. MyLab Carusostraat 1 Paramaribo Suriname Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Klinische Chemie 1 Serum Het bepalen van de alanine aminotransferase activiteit

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 januari 2014. Versie 2014.2

Geldig vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 januari 2014. Versie 2014.2 Betaling conform algemene betalingsvoorwaarden Máxima Medisch Cemtrum zoals gedeponeerd ter griffie van Arrondissementsrechtbank te 'shertogenbosch onder nummer 54 / 2002 (zie ook mmc.nl). Overig product

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten

Standaard prijslijst overige zorgproducten Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratie Omschrijving declaratie Soort overig zorgproduct Ingangs 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20140601 0,25 0,00 0,25 10906 Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Passantenprijslijst Maasstad Ziekenhuis 2015

Passantenprijslijst Maasstad Ziekenhuis 2015 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie,

Nadere informatie

Standaard prijslijst overige zorgproducten

Standaard prijslijst overige zorgproducten Standaard prijslijst overige zorgproducten Declaratie Omschrijving declaratie Soort overig zorgproduct Ingangs 10905 REISKOSTEN PER KILOMETER OZP Overige verrichtingen 20130701 20131231 0,24 0,00 0,24

Nadere informatie

17,14 17,63 17,63 17,63 17,63 17,63 17,63 pm 17,63 Toeslag afname/aanname prikpost ,24 3,24 2,90 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,68

17,14 17,63 17,63 17,63 17,63 17,63 17,63 pm 17,63 Toeslag afname/aanname prikpost ,24 3,24 2,90 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,68 Tarieven diagnostiek ZekerWeten De tarieven voor laboratoriumdiagnostiek worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze tarieven kunnen tussentijds wijzigen. De kosten voor

Nadere informatie

Passanten Prijslijst 2015

Passanten Prijslijst 2015 14E000 990416036 733,87 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 15E000 020109057 816,02 Toediening van chemotherapie

Nadere informatie

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.

afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek. Menzis ZorgZó (Restitutiepolis): Lijst maximale en medisch specialistische zorg niet-gecontracteerde zorgaanbieders (marktconforme tarieven) Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft

Nadere informatie

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar artikel A.20 van onze Verzekeringsvoorwaarden:

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar artikel A.20 van onze Verzekeringsvoorwaarden: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvinder: vind-de-beste-zorg Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Passantenprijslijst 2016 (onder voorbehoud van wijzigingen)

Passantenprijslijst 2016 (onder voorbehoud van wijzigingen) Passantenprijslijst 2016 (onder voorbehoud van wijzigingen) Ingangsdatum: 01 januari 2016 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie

Nadere informatie

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2015

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2015 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 032281

Nadere informatie

Referentiewaarden. 1/11 Documentnummer 314, versie 44

Referentiewaarden. 1/11 Documentnummer 314, versie 44 A AAT 0,9-2,0 g/l ALAT m < 45 U/l v < 34 Albumine 35-50 g/l Albumine/kreatinine ratio m < 2,5 v < 3,5 Alkalische fosfatase 0-14 d < 248 U/l 15 d - 1 j < 470 1-10 j < 335 10-13 j < 417 m 13-15 j < 468 m

Nadere informatie

Declaratie code Omschrijving Kosten ziekenhuis

Declaratie code Omschrijving Kosten ziekenhuis Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 mei 2014 Declaratie 034388 Endo-echografie ter beoordeling bovenbuikorganen, inclusief eventuele biopten.

Nadere informatie

17, ,

17, , Kostenoverzicht aanvragen door huisartsen voor klinisch chemisch onderzoek Basis prijslijst per 1 januari 2017 (in Euro) Orderkosten per patiënt per aanvraag 079986 Huisbezoek door Certe Trombosedienst

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproduct Passantentarief

Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproduct Passantentarief Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproduct Passantentarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte

Nadere informatie

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2016 (voorlopige versie)

Tarieflijst Passanten per 1 januari 2016 (voorlopige versie) 14E000 990416036 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 818,09 15E000 20109057 Toediening van chemotherapie bij niet

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015*

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Looptijd prijslijst 1/1/2015-31/3/2015* Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig

Nadere informatie

Certe tarievenlijst 2019 huisartsenlaboratorium en klinische chemie. Aanvraag Specificatie NZA-code Code tarief Hematologie

Certe tarievenlijst 2019 huisartsenlaboratorium en klinische chemie. Aanvraag Specificatie NZA-code Code tarief Hematologie Certe tarievenlijst 2019 huisartsenlaboratorium en klinische chemie Aanvraag Specificatie NZA-code Code tarief Hematologie Urine Feces Klinische chemie Volledig bloedonderzoek 7,10 Hb. Leukocyten, Trombocyten

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2015

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2015 Declaratie Code Zorgproduct Code Omschrijving Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2015 Integraal Tarief 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per

Nadere informatie

Prijslijst Onderlinge Dienstverlening Begindatum 01-01-2016 Einddatum 31-12-2016

Prijslijst Onderlinge Dienstverlening Begindatum 01-01-2016 Einddatum 31-12-2016 Prijslijst Onderlinge Dienstverlening Begindatum 01-01-2016 Einddatum 31-12-2016 Verrichting Omschrijving Tarief 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 227,52

Nadere informatie

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm

Tarief geldig: Declaratie Omschrijving declaratiecode Totaalprijs Van Tm Products kunnen meerdere keren voorkomen als gevolg van een andere geldigheidsperiode. Declaratie Omschrijving declaratie Totaalprijs Van Tm 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 01-01-2014 31-12-2014 010906

Nadere informatie

tarieflijst passanten 2016 Prijslijst per 1-1-2016 na correcties door wijziging wet- en regelgeving 2016

tarieflijst passanten 2016 Prijslijst per 1-1-2016 na correcties door wijziging wet- en regelgeving 2016 tarieflijst passanten 2016 Prijslijst per 1-1-2016 na correcties door wijziging wet- en regelgeving 2016 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving tarief passanten 010905 OVPXXXXXX Reiskosten per kilometer.

Nadere informatie

Zorgvergelijker. Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker:

Zorgvergelijker. Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker: Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker: Zorgvergelijker Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

035136 OVPXXXXXX 037510 OVPXXXXXX 037512 OVPXXXXXX 037514 OVPXXXXXX

035136 OVPXXXXXX 037510 OVPXXXXXX 037512 OVPXXXXXX 037514 OVPXXXXXX 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 032280 OVPXXXXXX Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 032281

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners Medisch Specialistische Zorg 2015 Wij willen u er op wijzen dat de daadwerkelijke kosten die het ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en/of de

Nadere informatie

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2016

Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2016 Tarievenlijst passanten ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 2016 Versie 2, 31-3-2016 Declaratie Code Zorgproduct Code Omschrijving Integraal Tarief 010905 OVPXXXXXX Reiskosten per kilometer. 0,25 010906 OVPXXXXXX

Nadere informatie

specialisme code Passantentarief 2019 Omschrijving

specialisme code Passantentarief 2019 Omschrijving specialisme code Passantentarief 2019 Omschrijving Cardiologie 39494 144,71 Echografie van het hart. Cardiologie 39755 137,14 Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. Cardiologie 39757

Nadere informatie

Omschrijving Maximum Nza Tarief ECHOGRAFIE VAN DE BUIKORGANEN. 113,28 116,53

Omschrijving Maximum Nza Tarief ECHOGRAFIE VAN DE BUIKORGANEN. 113,28 116,53 Omschrijving 037510 Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting 167,87 170,13 037512 Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzo 164,92 148,89 037514 Prenatale screening: Nuchal Translucentie

Nadere informatie

Totaalbestand 011015. Page 1

Totaalbestand 011015. Page 1 Wilt u weten of een zorgverlener is gecontracteerd? Ga naar de Zorgvergelijker: Zorgvergelijker Hebt u vragen over wat voor uw situatie de beste zorg is of hebt u vragen over uw vergoeding? Bel dan gerust

Nadere informatie

Prijslijst 2016. Tarief. Omschrijving. Declaratiecode Zorgproduct

Prijslijst 2016. Tarief. Omschrijving. Declaratiecode Zorgproduct 010905 OVPXXXXXX 0,25 Reiskosten per kilometer. 010906 OVPXXXXXX 33,56 Reistijd/vacatie per half uur. 032280 OVPXXXXXX 227,52 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).

Nadere informatie

Specialisme code Naam onderzoek tarief

Specialisme code Naam onderzoek tarief Specialisme code Naam onderzoek tarief Cardiologie 39494 Echografie van het hart. 100,13 Cardiologie 39755 Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 161,76 Cardiologie 39757 BEOORDELING

Nadere informatie

210,91 eventuele biopten. 034686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en

210,91 eventuele biopten. 034686 Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,00 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 73,39 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten Standaard prijslijst DBC-zorgproducten - Jeroen Bosch Ziekenhuis Ingangsdatum: 01 januari 2016 Declaratiecode Zorgproduct Tarief 2016 010905 OVPXXXXXX REISKOSTEN PER KILOMETER 0,25 010906 OVPXXXXXX Reistijd/vacatie

Nadere informatie

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 46)

159,87. Niet alle overige zorgproducten in deze lijst worden door RdGG aangeboden. pagina 1 (van 46) 010905 REISKOSTEN PER KILOMETER 0,26 010906 Reistijd/vacatie per half uur. 33,42 032280 Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). 75,20 032281 Diagnostische directe laryngoscopie,

Nadere informatie

Verrichtingen en Verbruiksmaterialen 2015

Verrichtingen en Verbruiksmaterialen 2015 Verrichtingen en Verbruiksmaterialen 2015 (Behorende bij de Huisartsenovereenkomst 2015) Verrichtingen en Verbruiksmaterialen kunnen niet in rekening worden gebracht, indien de prestatie als onderdeel

Nadere informatie

Restitutietarieven 2013. Page 1

Restitutietarieven 2013. Page 1 Marktconforme tarieven (100%) Restitutietarieven (75%) Restitutietarieven (50%) Restitutietarieven 2013 Indien u zeker wilt zijn of uw zorgverlener een overeenkomst heeft met CZ of u bent niet zeker van

Nadere informatie