Raadsinformatiebrief Nr. :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsinformatiebrief Nr. :"

Transcriptie

1 Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : B&W verg. : 3 februari 2015 Onderwerp: Procedure Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken met betrekking tot de beleidsuitvoering. 2) Samenvatting Voor het aanleggen van de oostelijke Randweg Vlijmen en bijbehorende aanpassing van de knooppunt 45 s-hertogenbosch-west A59 (dat onderdeel is van het project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat) moet een procedure worden gevoerd. Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben het voornemen om een provinciaal inpassingsplan (PIP) vast te stellen. Het plangebied van dit inpassingsplan ligt deels binnen het grondgebied van de gemeente s-hertogenbosch. Daarom horen zij de gemeenteraad conform artikel 3.26 Wet ruimtelijke ordening. Provincie geeft in haar brief aan de gemeenteraad te horen over het voornemen om een PIP op te stellen en niet over de inhoud van het PIP. Het college van burgemeester en wethouders vindt dat het horen van uw raad op inhoud dient plaats te vinden. Het college heeft daarom in een reactie op de brief van de provincie voorgesteld te wachten met het horen van uw raad tot er duidelijkheid is of de uiteindelijke oplossing voor knooppunt 45 voldoet aan het - door de gemeente s-hertogenbosch gewenste - behoud van een soepele doorstroming en een robuuste verkeersoplossing op lange termijn. Ook de uitwerking van de Oostelijke Randweg Vlijmen is van belang. Met name vanwege een goede landschappelijke inpassing, de rechtstreekse ontsluiting naar het recreatiegebied Engelermeer, het gebruik van de weg De Bellaard en recreatieve fietsroutes. Naar aanleiding van uw motie Geen verslechtering knooppunt 45 zijn de door uw raad gevraagde acties door het college uitgevoerd. De motie kan worden afgedaan. Uw raad heeft gevraagd om te komen tot een alternatief in de financiële versoberingsopgave. In dat kader is nog een variant voor het knooppunt 45 gevonden (variant 6). Er vindt nog onderzoek plaats naar een definitieve uitwerking van deze variant. Bij de uitwerking van het PIP wordt rekening gehouden met de uitkomsten van dit onderzoek. 3) Wij bieden u dit stuk ter informatie aan. Steller : Dijkman / De Jong Tel. : / / 2

2 4) Aanleiding / besluitengeschiedenis Aanleiding Er zijn drie aanleidingen voor deze informatiebrief: Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben het voornemen om een provinciaal inpassingsplan (PIP) vast te stellen voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). Omdat het plangebied van dit inpassingsplan deels binnen het grondgebied van de gemeente s-hertogenbosch ligt, dienen zij uw raad te horen conform artikel 3.26 Wet ruimtelijke ordening (Wro). Gedeputeerde Staten heeft per brief van 7 november 2014 aangekondigd uw raad te horen inzake het voornemen van Provinciale Staten om een PIP GOL op te stellen. Daarbij is aangegeven dat het horen niet over de inhoud van het PIP gaat, maar uitsluitend over het voornemen om een PIP op te stellen. De Provincie heeft binnenkort twee informatieavonden georganiseerd over de planvorming van knooppunt 45 s-hertogenbosch-west en omgeving: - op 11 februari voor de raadsleden van de gemeenten s-hertogenbosch en Heusden en de leden van het algemeen bestuur van het waterschap Aa en Maas; - op 25 februari voor de omwonenden en andere belanghebbenden. In de gemeenteraad van 7 oktober 2014 heeft uw raad een motie vreemd aan de orde van de dag Geen verslechtering knooppunt 45 aangenomen. In de motie heeft uw raad ons - kortweg - verzocht opnieuw in overleg te gaan met de stuurgroep GOL en de boodschap over te brengen dat de gekozen oplossing voor de gemeenteraad van s-hertogenbosch niet acceptabel is. En hierbij te wijzen op de randvoorwaarde van het behoud van een soepele doorstroming en een robuuste verkeersoplossing op lange termijn, en een beroep te doen op ruimte die er nog is in om te komen tot een alternatief in de financiële versoberingsopgave. Besluitvorming In de afgelopen jaren heeft de gemeente s-hertogenbosch een aantal overeenkomsten gesloten met de Provincie Noord-Brabant, het waterschap Aa en Maas, de gemeenten Waalwijk en Heusden en circa 15 maatschappelijke organisaties over de doelstelling, samenwerking en plan van aanpak van de GOL: 18 september 2009 Ondertekening Startovereenkomst Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat; 29 september 2010 Ondertekening Intentieovereenkomst Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat; 12 december 2012 Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat; 26 september 2013 Ondertekening Bestuursovereenkomst Gebiedsontwikkeling Vlijmen-Oost Uw raad heeft op 10 december 2013 (reg.nr ) ingestemd met deze bestuursovereenkomst (BOK). In de BOK zijn afspraken vastgelegd over de planuitwerkings- en realisatiefase van (deel)projecten uit de GOL. Daarbij is onderscheid gemaakt in twee fasen. Fase 1 betreft deelprojecten die prioriteit hebben en waarbij de benodigde middelen in principe beschikbaar zijn. Fase 2-projecten worden later uitgevoerd. Hiervoor wordt nog naar middelen gezocht. Tevens zijn er afspraken gemaakt over de financiële bijdragen van de verschillende partijen. Voor de gemeente s-hertogenbosch betreft dit een bijdrage van aan de realisering van de gecombineerde ecotunnel en waterafvoer in het kader van Hoog Water s- Hertogenbosch (HoWaBo). 3

3 In september 2013 is er een start gemaakt met de planologische procedures voor de aanleg van de Oostelijke Randweg Vlijmen inclusief de benodigde aanpassing van A59 knooppunt 45 s- Hertogenbosch-West. Het voorontwerp-bestemmingsplan Gebiedsontwikkeling Vlijmen-Oost (GoVo) is in procedure gebracht, evenals de Notitie Reikwijdte en Detailniveau: het startdocument voor de benodigde Milieu Effect Rapportage (MER) voor dit plangebied. Deze (gemeentelijke) procedures zijn later door de stuurgroep GOL stopgezet. Besloten is om een Provinciaal Inpassingsplan op te starten voor zowel de oostelijke als voor de westelijke plandelen van de GOL: een PIP-Oost en een PIP West. Tevens is besloten om één MER-procedure voor de gehele GOL op te starten. In de raadsinformatiebrief GOL / Provinciaal Inpassingsplan en knooppunt 45 s-hertogenbosch-west (reg.nr ) van september 2014 bent u hierover geïnformeerd. 5) Inhoud Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) De GOL is een samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant, de gemeenten Waalwijk, Heusden en s-hertogenbosch, het waterschap Aa en Maas en diverse maatschappelijke organisaties waaronder de ZLTO, Staatsbosbeheer, diverse natuurverenigingen en bedrijvenplatforms. Aanleidingen voor deze samenwerking zijn o.a. het verbeteren van de verkeersdoorstroming op de A59 tussen Waalwijk en s-hertogenbosch in de ochtend- en avondspits, het verbeteren van de bereikbaarheid van (bestaande en nieuwe) woonwijken en bedrijventerreinen en de kans die zich voordoet om waterberging (HoWaBo) te combineren met een ecologische verbindingszone (Moerputten, Vlijmens Ven). De GOL heeft als doel het bevorderen van het beter wonen, werken en recreëren binnen en het versterken van het verdienvermogen van de regio. Binnen de GOL zijn er 38 deelprojecten gedefinieerd die betrekking hebben op aanpassingen en opheffen van verkeersknooppunten op de A59 en de aanleg van parallelstructuren, fietspaden en ecologische verbindingszones. In de Bestuursovereenkomst is onderscheid gemaakt in twee fasen. Fase 1 betreft deelprojecten die prioriteit hebben en waarbij de benodigde middelen in principe beschikbaar zijn. Fase 1-projecten in de directe omgeving van de gemeente s-hertogenbosch zijn de aanleg van de Oostelijke randweg Vlijmen inclusief de daarvoor benodigde aanpassing van knooppunt 45 s-hertogenbosch-west en de ecologische verbindingszone bij Vlijmen-Oost die wordt gecombineerd met de waterafvoer in het kader van het project HoWaBo (Hoog Water s- Hertogenbosch). Fase 2-projecten worden later uitgevoerd. Hiervoor wordt nog naar middelen gezocht. Oostelijke Randweg Vlijmen Een belangrijke ontwikkeling voor de gemeente Heusden is de aanleg van een randweg ten oosten van Vlijmen. Aanleidingen zijn het Centrumplan Vlijmen en de daaraan gekoppelde wens om het centrum van Vlijmen autoluw te maken en de woningbouwontwikkelingen De Grassen en Geerpark. Over de globale inpassing van de Oostelijke Randweg Vlijmen is overeenstemming. Aandachtspunten in de verdere uitwerking betreffen de landschappelijke inpassing van de nieuwe weg, de (door s- Hertogenbosch gewenste) rechtstreeks ontsluiting naar het recreatiegebied Engelermeer, de inpassing van zorgboerderij De Locatie, het gebruik van de weg De Bellaard en de inpassing van de recreatieve fietsroutes. Deze uitwerking is nog niet volledig uitgekristalliseerd. 4

4 Knooppunt 45 A59 - s-hertogenbosch-west Knooppunt 45 s-hertogenbosch-west is het knooppunt waar de (Bossche Randweg) Vlijmenseweg aantakt op de A59. In de huidige situatie zijn er ongelijkvloerse kruisingen waarbij het verkeer van en naar s-hertogenbosch onbelemmerd wordt afgewikkeld (zonder oponthoud van verkeersregelinstallaties ofwel VRI s). Door de komst van de Oostelijke Randweg Vlijmen is er een aanpassing van het knooppunt nodig. Huidig knooppunt 45 (gele stippellijn = gemeentegrens met Heusden) Een bereikbare Centrum en spoorzone De Vlijmenseweg is één van de belangrijkste invalsroutes van s-hertogenbosch. Het vormt niet alleen de ontsluiting van de Bossche binnenstad maar ook de ontsluiting van s-hertogenbosch-west waar een groot deel van de Bossche (en regionale) werkgelegenheid, onderwijs- en zorgvoorzieningen is geconcentreerd en waar in de toekomst nog veel ontwikkelingen plaatsvinden. De Vlijmenseweg heeft als verbinding tussen de A2 en A59 tevens een functie als overloop- en calamiteitenroute van beide snelwegen. In de planvorming van de GOL is het voor s-hertogenbosch van groot belang dat de huidige soepele doorstroming van de belangrijkste / grootste verkeerstromen op het knooppunt en de Vlijmenseweg wordt behouden, met name de verkeerstroom van s-hertogenbosch en Waalwijk en vice versa. Deze verkeersstromen dienen zo onbelemmerd mogelijk te worden afgewikkeld. De nieuwe verkeersoplossing dient ook op de langere termijn voldoende duurzaam en robuust te zijn. Van variant 2C naar 2C Optimalisatie Om (forse) financiële tegenvallers in fase 1 van de GOL op te kunnen vangen, heeft de meerderheid van de stuurgroep GOL in mei 2014 besloten knooppunt 45 uit te werken in de vorm van een kwart klaverblad: variant 2C Optimalisatie. Dit is een aanpassing ten opzichte van variant 2C die is opgenomen in de ondertekende Bestuursovereenkomst. De aanpassing levert de GOL naar verwachting een besparing op van circa , op een raming van circa 16,3 mln excl. BTW, 5

5 excl. risicoreservering. Naar de mening van de gemeente s-hertogenbosch weegt dit beperkte financiële voordeel niet op tegen de verkeerskundige nadelen, zoals gebleken in de Second Opinion van Goudappel Coffeng (zie Raadinformatiebrief GOL / Provinciaal Inpassingsplan en knooppunt 45 s-hertogenbosch-west, regnr ). Motie vreemd aan de orde van de dag Geen verslechtering knooppunt 45 In de gemeenteraad van 7 oktober 2014 heeft uw raad een motie vreemd aan de orde van de dag Geen verslechtering knooppunt 45 aangenomen. In de motie heeft uw raad ons - kortweg - verzocht opnieuw in overleg te gaan met de stuurgroep GOL en de boodschap over te brengen dat de gekozen oplossing voor de gemeenteraad van s-hertogenbosch niet acceptabel is. En hierbij te wijzen op de randvoorwaarde van het behoud van een soepele doorstroming en een robuuste verkeersoplossing op lange termijn, en een beroep te doen op ruimte die er nog is in om te komen tot een alternatief voor de financiële versoberingsopgave. In een brief aan uw raad van 28 oktober 2014 (reg.nr ) hebben wij uw raad meegedeeld dat naar aanleiding van de bespreking van uw motie in de stuurgroep GOL is besloten om te onderzoeken of er een alternatieve oplossing bestaat voor knooppunt 45, waarbij de zorgen van uw raad kunnen worden weggenomen. Daarbij is als randvoorwaarde meegegeven door de provincie Noord- Brabant/gemeente Heusden dat de oplossing niet duurder mag zijn dan de geraamde kosten voor 2C Optimalisatie, dat er een wens ligt om de zorgboerderij aan de Gemeint te sparen en dat de uitkomst van de studie moet passen binnen de nut- en noodzaak studie die door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is aanvaard. Dit onderzoek is gestart in oktober Het onderzoek is op hoofdlijnen afgerond. In deze brief informeren wij u over de afdoening van de motie en het vervolg. Van variant 2C Optimalisatie naar variant 6 Op basis van de resultaten van het concept-verkeersrapport van 8 december 2014 kunnen de volgende voorlopige conclusies worden getrokken: De zorgen van de gemeente s-hertogenbosch over de verkeerskundige werking van variant 2C Optimalisatie worden bevestigd. Het verkeer loopt tijdens de ochtend- en avondspits vast. Ook Variant 2C heeft verkeerskundige verbeteringen nodig om goed te kunnen functioneren. Er zijn twee varianten die positief scoren op verkeerskundige werking en verkeersveiligheid (variant 1 en 6 genaamd). Variant 1 wikkelt alle hoofdstromen volledig conflictvrij af. De hoofdstromen zijn de verkeersstromen tussen s-hertogenbosch en Waalwijk en vice versa en tussen Vlijmen en Utrecht en vice versa. Deze variant zou duurder zijn dan variant 2C Optimalisatie omdat er grond aan de zuidwestzijde moet worden aangekocht. Het gaat om landbouwgrond tussen het woonwagencentrum en het huidige knooppunt. Variant 6 is daarentegen aanzienlijk goedkoper dan alle andere varianten. Dit is een variant waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de bestaande infrastructuur en de zorgboerderij aan de Gemeint 3 kan worden behouden. Variant 6 kent twee uitvoeringsvormen: één in de vorm van een rotonde op de noordelijke tak en één met een kruispuntoplossing met verkeersregelinstallatie (VRI) op de noordelijke tak. Voor de duidelijkheid: De zuidelijke tak wordt altijd als VRI uitgevoerd zowel in variant 1 als in variant 6. Beide uitvoeringsvormen zouden verkeerskundig goed kunnen functioneren. Een rotonde oplossing heeft als grote voordeel dat de belangrijkste verkeersstroom (die van s- Hertogenbosch naar Waalwijk) zo min mogelijk wordt gehinderd. Voor de verkeersstroom vanuit de nieuwe randweg Vlijmen heeft een kruispuntoplossing voorkeur. 6

6 Knooppunt 45: Variant 6 met VRI Variant 6 met rotonde Vanwege de voortgang van de GOL is er op 19 december 2014 binnen de stuurgroep GOL een besluit genomen over de verdere uitwerking van het knooppunt 45. Vanuit de gemeente s- Hertogenbosch is geadviseerd om, vanwege de voordelen zoals het behoud van de zorgboerderij en de grote kostenbesparing, akkoord te gaan met variant 6 mits er wordt uitgegaan van de benodigde dubbele rijstroken en de afwikkeling van de hoofdstromen tussen s-hertogenbosch en Waalwijk en vice versa wordt geoptimaliseerd. Daarop is besloten om variant 6 uit te werken in een variant met twee VRI s en een variant waarbij de aansluiting van de oostelijke Randweg Vlijmen op het knooppunt wordt uitgewerkt met een rotonde. De eerste tussentijdse resultaten medio januari geven het volgende beeld: De kosten van beide (sub)varianten lijken ongeveer gelijk; Vanwege de grote hoeveelheid verkeer gaat het om een grote rotonde die enige gewenning van de weggebruiker vergt (vergelijkbaar met de rotonde Bruistensingel-Empelseweg). Een rotonde geeft ruimtelijk een open en rustig beeld omdat het zicht niet wordt gehinderd door VRI-masten. VRI s geven de mogelijkheid om het lokale verkeer vanuit s-hertogenbosch en Vlijmen gedoseerd toe te laten op de snelweg. Dit lijkt een voordeel maar kan een flinke terugslag op de Vlijmenseweg veroorzaken. Op de rotonde krijgt het verkeer vanuit s-hertogenbosch naar Waalwijk de voorrang boven het verkeer vanuit Vlijmen. Dit verkeer zal soms even moeten wachten. De aanleg van de oostelijke Randweg Vlijmen met aansluiting op de A59 geeft een enorme verbetering voor Heusden. De vraag is dan ook gerechtvaardigd of een ultieme verkeerssituatie voor Vlijmen nagestreefd zou moeten worden, ten koste van een van de belangrijkste invalsroutes van s- Hertogenbosch. Bij het schrijven van deze informatiebrief zijn de definitieve resultaten van de optimalisatiestudie nog niet bekend. In het PIP-Oost dient aangetoond te worden dat de uiteindelijke oplossing zorgt voor het behoud van een soepele doorstroming en een robuuste verkeersoplossing op lange termijn. Er dient zekerheid te zijn over de haalbaarheid van de uiteindelijke oplossing om uw raad te kunnen horen in het kader van het PIP. 7

7 Financiële paragraaf Uw raad heeft op 10 december 2013 (reg.nr ) al een krediet beschikbaar gesteld ter grootte van Het betreft een eenmalige vaste bijdrage per 1/1/2014, gekoppeld aan de realisering van een gecombineerde ecotunnel / waterafvoer in het kader van het project Hoog Water s- Hertogenbosch (HoWaBo) nabij Vlijmen-Oost. De eventuele BTW is in de bijdrage verrekend. 6) Provinciale procedures Provinciaal inpassingsplan GOL-Oost Het PIP GOL-Oost omvat naast het voormalige plangebied van de Gebiedsontwikkeling Vlijmen Oost ook het knooppunt Nieuwkuijk en de Zuidelijke randweg Vlijmen. Het deel van het plangebied dat het grondgebied van gemeente s-hertogenbosch omvat een klein deel van de nieuw aan te leggen oostelijke Randweg Vlijmen. Bij een keuze voor variant 6 valt het knooppunt 45 volledig op Heusdens grondgebied. Plangebieden PIP-West, PIP-Oost en MER GOL Zoals aangegeven is voor gemeente s-hertogenbosch voornamelijk de uitwerking van knooppunt 45 s-hertogenbosch-west van belang. Aandachtspunten in de verdere uitwerking betreffen de landschappelijke inpassing van de nieuwe Randweg Vlijmen-Oost, de (door s-hertogenbosch gewenste) rechtstreeks ontsluiting naar het recreatiegebied Engelermeer, de inpassing van zorgboerderij De Locatie, het gebruik van de weg De Bellaard en de inpassing van de recreatieve fietsroutes. Vanwege deze gebiedsoverschrijdende belangen dient de beoordeling van het PIP niet te worden beperkt tot het Bossche grondgebied. Op dit moment is nog geen PIP GOL-Oost beschikbaar. Over de precieze inhoud van het inpassingsplan is nog geen duidelijkheid. 8

8 Horen artikel 3.26 Wro (brief Gedeputeerde Staten d.d. 7 november 2014) Artikel 3.26 Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepaalt dat indien sprake is van provinciale belangen, provinciale staten, de betrokken gemeenteraad gehoord, voor de betrokken gronden een inpassingsplan kunnen vaststellen. In de wet is niet geregeld hoe het horen van de gemeenteraad moet plaatsvinden. Gedeputeerde staten heeft een brief d.d. 7 november 2014 aan uw raad gestuurd met de mededeling dat Provinciale Staten het voornemen heeft een inpassingsplan vast te stellen (bijlage 1). Zij hebben daarbij vermeld dat het horen niet gaat over de inhoud van het inpassingsplan, maar alleen over het voornemen om een PIP op te stellen. Hoewel de vorm van een inpassingsplan goed denkbaar is daar waar het plangebied van het GOL- Oost het grondgebied van meerdere gemeenten raakt, vinden wij dat uw raad uw mening dient te geven op de inhoud van het plan. De gemeenteraad is in eerste instantie het aangewezen orgaan om ruimtelijke ordening te bedrijven. Artikel 3.1 Wro bepaalt dat de gemeenteraad ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening voor het hele grondgebied van de gemeente een of meerdere bestemmingsplannen vaststelt. Vervolgens maakt artikel 3.26 Wro het mogelijk dat indien er sprake is van provinciale belangen, provinciale staten, de betrokken gemeenteraad gehoord, voor de daarbij betrokken gronden een inpassingsplan kunnen vaststellen. Dit beperkt de gemeenteraad vervolgens in haar bevoegdheid tot vaststelling van een bestemmingsplan voor de gronden waarop dat inpassingsplan betrekking heeft. Artikel 3.26 Wro en de wetstoelichting geven ook niet aan dat het horen uitsluitend betrekking heeft op het voornemen, te weten op de vorm / het middel. Naar aanleiding van de brief van Gedeputeerde Staten over horen artikel 3.26 Wro inzake Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat, hebben wij een brief met een reactie gestuurd brief (bijlage 2). In deze brief wordt voorgesteld te wachten met het horen van uw raad tot de precieze oplossing voor knooppunt 45 en de Oostelijke Randweg Vlijmen bekend is. Te meer omdat uw raad een motie heeft ingediend die er toe heeft geleid dat er nader onderzoek plaatsvindt naar mogelijke andere varianten voor het knooppunt 45. De definitieve keuze voor een variant voor knooppunt 45 is daarmee nog niet gemaakt. Juist dit onderdeel is cruciaal voor onze gemeente, en daarmee voor het oordeel van uw raad. 7) Verder proces / procedure Informatieavond voor raadsleden op 11 februari 2015 Provincie Noord-Brabant organiseert op 11 februari 2015 een (informele) informatieavond voor de raadsleden van de gemeente Heusden en s-hertogenbosch, de leden van het algemeen bestuur van waterschap Aa en Maas en de Provinciale Staten. Tijdens de avond wordt informatie gegeven over de laatste stand van zaken van de planvorming van de GOL-Oost, met name knooppunt 43 Nieuwkuijk en knooppunt 45 s-hertogenbosch-west. Informatieavond voor belanghebbenden op 25 februari 2015 Voor de bewoners van GOL-Oost en andere belanghebbenden wordt op 25 februari 2015 een informatieavond georganiseerd. Uitnodigingen voor deze avond worden onder andere gestuurd naar de bestuursraad Engelen en Bokhoven en de wijkraad West, bewoners in de directe omgeving van het knooppunt 45 s-hertogenbosch-west maar ook Bossche belangenverenigingen zoals de BZW, de BLB, het Mobililiteitsnetwerk Brabant (met de bedrijven en onderwijsinstellingen uit Paleiskwartier e.o. en het JBZ). De belanghebbende organisaties ontvangen ook een exemplaar van deze raadsinformatiebrief. 9

9 Ruimtelijke procedures Nadat duidelijkheid is over de uitwerking van het knooppunt 45 en de Oostelijke Randweg Vlijmen, leggen wij dit aan u voor in het kader van het horen ex artikel 3.26 Wro. Voor het realiseren van de deelprojecten van GOL-Oost zijn meerdere besluiten en procedures nodig. Er dient een MER te worden opgesteld voor het inpassingsplan. Bovendien dient de Minister mogelijk een Tracébesluit vast te stellen voor weefvak(ken) op de rijksweg A59. In het voorjaar van 2015 wordt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (voor de m.e.r. procedure) ter inzage gelegd en vinden informatiebijeenkomsten voor bewoners hierover plaats. Ook vindt een informatiebijeenkomst plaats over het Ruimtelijk Kwaliteitsplan. Als het (concept) PIP gereed is, zullen gedeputeerde staten hierover overleg hebben met het college van burgemeester en wethouders in het kader van artikel Besluit ruimtelijke ordening (vooroverleg). Dit vindt naar verwachting plaats in het najaar van Wij zullen een inhoudelijke beoordeling van het PIP aan uw raad voorleggen. Het MER GOL en (ontwerp) PIP GOL-Oost en het tracébesluit Weefvak gaan naar verwachting in het najaar van 2015 ter inzage. Hiervoor vinden informatiebijeenkomsten over het PIP GOL-Oost plaats en het tracébesluit Weefvak plaats. De vaststelling van het PIP GOL-Oost is voorzien in het najaar van Tevens vindt dan de eventuele vaststelling van het tracébesluit Weefvak plaats door de Minister. De start realisatie is gepland in Overige middelen en procedures Naast het horen in de planologische procedure zijn er mogelijk nog andere middelen die ingezet worden en andere procedures die gevoerd worden in het kader van de realisering van het GOL. Hierbij moet gedacht worden aan de op te stellen uitvoeringsovereenkomst tussen provincie en gemeenten, eventuele verkeersbesluitprocedures, aanpassing van de wegenlegger, grondtransacties en beheersovereenkomsten in het kader van toekomstig wegbeheer. Ook hierover wordt uw raad wordt geïnformeerd. Burgemeester en wethouders van s-hertogenbosch, De secretaris, De burgemeester, mr. drs. I.A.M. Woestenberg mr. dr. A.G.J.M. Rombouts Bijlagen: Brief van Gedeputeerde Staten Noord-Brabant met onderwerp Horen artikel 3.26 Wro inzake provinciaal inpassingsplan Gebiedsontwikkeling Oostelijk Langstraat en informatie n.a.v. 17 september d.d. 7 november 2014 (kenmerk: ) Antwoordbrief College van burgemeester en wethouders d.d. 3 februari 2015 Ter inzage: 10

Informatieavond GOL. Vlijmen-Oost / s-hertogenbosch 25 februari Welkom

Informatieavond GOL. Vlijmen-Oost / s-hertogenbosch 25 februari Welkom Informatieavond GOL Vlijmen-Oost / s-hertogenbosch 25 februari 2015 Welkom Provincie Noord-Brabant in samenwerking met de gemeente Heusden, s-hertogenbosch, Waalwijk, en het waterschap Aa en Maas. Informatieavond

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Vlijmen-oost

Gebiedsontwikkeling Vlijmen-oost Nieuwsbrief van de gemeente Heusden > oktober 2013 Gebiedsontwikkeling Vlijmen-oost College stelt voorontwerpbestemmingsplan vast bestemmingsplan maakt ontwikkelingen in vlijmen-oost mogelijk Het college

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 5241196 B&W verg. : 14 oktober 2015 Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Molengat 1) Status Het voorliggende bestemmingsplan Molengat betreft een ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Reg.nr. : 12.0442 B&W verg. : 24 april 2012 Commissie : ROB Onderwerp: Gemeentelijke inspraakreactie PIP N279 Cie_verg. : 22 mei 2012 1) Status Paraaf steller : Paraaf directeur

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan Splitsing Zandbergen 10 Rosmalen

Raadsinformatiebrief. Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan Splitsing Zandbergen 10 Rosmalen Raadsinformatiebrief Reg.nr. : 7267315 B&W verg. : 20 september 2017 Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan Splitsing Zandbergen 10 Rosmalen 1) Status Dit stuk wordt u ter informatie aangeboden in het kader

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst 18 april Welkom

Informatiebijeenkomst 18 april Welkom Informatiebijeenkomst 18 april Welkom Provincie Noord-Brabant in samenwerking met de gemeente Heusden, s-hertogenbosch, Waalwijk, en het waterschap Aa en Maas. Hoe zijn we hier gekomen? Variantenkeuze

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord Juli 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De provincie

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst GOL 26 september 2013

Bestuursovereenkomst GOL 26 september 2013 Bestuursovereenkomst GOL 26 september 2013 Provincie Noord-Brabant Gemeente Heusden Gemeente Waalwijk Gemeente s-hertogenbosch Waterschap Aa en Maas Samen, Slimmer, Beter werken aan de Oostelijke Langstraat

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Steller : J. Bosma Telefoonnummer: (0343) 565839 E-mailadres : jan.bosma@heuvelrug.nl Onderwerp : Voortgang haalbaarheidsonderzoek gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1077115 Sliedrecht, 6 augustus 2013 Onderwerp: Kruispunt Ouverture met toe- en afrit A15 Beslispunten 1. In te stemmen met het

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 5262212 B&W verg. : 21 oktober 2015 Onderwerp: Locatiekeuze AZC 1) Status Zoals afgesproken in het raadsvoorstel Proces en locatiecriteria asielzoekerscentrum s- Hertogenbosch

Nadere informatie

CONCEPT. Bestuursovereenkomst Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat. Versie 1.12 6 sept 2013

CONCEPT. Bestuursovereenkomst Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat. Versie 1.12 6 sept 2013 CONCEPT Bestuursovereenkomst Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Versie 1.12 6 sept 2013 1 2 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen... 7 2. Instemming Provinciale Staten en gemeenteraden... 8 3. Scope

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Reg.nr. : 5487760 B&W verg. : 27 januari 2016 Commissie : ROB Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Molengat Cie_verg. : 16 februari 2016 Raadsverg. : 1 maart 2016 1) Status

Nadere informatie

In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken met betrekking tot de beleidsuitvoering.

In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken met betrekking tot de beleidsuitvoering. Raadsinformatiebrief Reg.nr. : 6214793 B&W verg. : 8 februari 2017 Onderwerp: Voorontwerp bestemmingsplan Kom Vinkel 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

Reactienota Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat

Reactienota Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Reactienota Notitie Reikwijdte en Detailniveau Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Reactienota Notitie Reikwijdte en Detailniveau Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Vastgesteld door GS op

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Herziening Coppensdijk 10 Vinkel Reg.nr. : 5459860 B&W verg. : 20 januari 2016 Commissie : ROB Cie_verg. : 16 februari 2016 Raadsverg.

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente s-hertogenbosch Postbus GZ s-hertogenbosch. Rosmalen, 6 november 2014

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente s-hertogenbosch Postbus GZ s-hertogenbosch. Rosmalen, 6 november 2014 Gemeenteraadsfractie gemeente 's-hertogenbosch College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente s-hertogenbosch Postbus 12345 5200 GZ s-hertogenbosch Rosmalen, 6 november 2014 Betreft: Vragen art.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Notitie Reikwijdte en Detailniveau Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat

Notitie Reikwijdte en Detailniveau Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Notitie Reikwijdte en Detailniveau Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Notitie Reikwijdte en Detailniveau Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Deze notitie is opgesteld in opdracht van de Provincie

Nadere informatie

Aansluiting A59 via Ei van Drunen op de Spoorlaan te Drunen

Aansluiting A59 via Ei van Drunen op de Spoorlaan te Drunen Raadsvoorstel Inleiding Reeds vele malen zijn de aansluitingen op de A59 ter hoogte van de gemeente Heusden ter sprake gekomen. Deze zijn verwerkt in de Corridorstudie A59, de Structuurvisie Heusden en

Nadere informatie

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006 ~. Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 Voorstenr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006, Vaststelling intememeentelijk DlÎmtelijk structuurplan voor de gemeenten Obdam Wester

Nadere informatie

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder WW w iiiiiiiiiiiiiniiiiihii gemeente Oosterhout Aan de gemeenteraad 2 mi m Uw kenmerk Ons kenmerk IO.1431088 In behandeling bij r.van.haaf@oosterhout.nl Onderwerp Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

Nadere informatie

PS2010MME College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

PS2010MME College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2010MME17-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 16 november 2010 Nummer PS: PS2010MME17 Afdeling : MOB Commissie : MME/RGW Registratienummer : 2010INT264977 Portefeuillehouder: Van

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: Risicomanagement Reg.nr. : 12.0693 B&W verg. : 19 juni 2012 : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken met betrekking

Nadere informatie

De heer F. van der Lee Norbertusplein EE Vlijmen. Geachte heer Van der Lee,

De heer F. van der Lee Norbertusplein EE Vlijmen. Geachte heer Van der Lee, De heer F. van der Lee Norbertusplein 2 5251 EE Vlijmen ONS KENMERK: 00503647 UW KENMERK: HT2017011 UW BRIEF VAN: 7 maart 2017 Lucien Kuijsters ONDERWERP: Artikel 61 vragen GOL 2 (waarvan 1 vertrouwelijk

Nadere informatie

Aanleg aansluiting A27-N629 eind 2017

Aanleg aansluiting A27-N629 eind 2017 December 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De

Nadere informatie

*BW3* Raadsinformatiebrief. : Project Aanpak Fietsknelpunten

*BW3* Raadsinformatiebrief. : Project Aanpak Fietsknelpunten Raadsinformatiebrief *BW3* Steller : Jan Sier Tel. : (073) 615 51 84 Portefeuille : Hoskam e-mail. : j.sier@s-hertogenbosch.nl B&W : 13 mei 2014 Agenda nr. : Raad : 24 juni 2014 Reg.nr. : Openbaar : Ja

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Aan de raad AGENDAPUNT 3 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010 Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Voorstel: 1. Het toetsingsadvies van de Commissie voor de mer over het milieueffectrapport (mer) oostelijke

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 februari 2008 Nummer voorstel: 2008/28

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 19 februari 2008 Nummer voorstel: 2008/28 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 19 februari 2008 Nummer voorstel: 2008/28 Voor raadsvergadering d.d.: 4-3-2008 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: vaststelling bestemmingsplan 'Aquasingel De Groote Wielen' Reg.nr. : 104622 B&W verg. : 4 december 2012 Commissie : ROB Cie_verg. : 8 januari 2013 Raadsverg. : 22 januari

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Vaststelling bestemmingsplan 'Gastransportleiding' gemeente Peel en Maas / gemeente Venlo

Vaststelling bestemmingsplan 'Gastransportleiding' gemeente Peel en Maas / gemeente Venlo Raadsvoorstel venlo GEMEENTEBESTUUR onderwerp raadsnummer 2017 collegevergadering d.d. raadsvergadering d.d. fatale termijn programma portefeuillehouder Vaststelling bestemmingsplan 'Gastransportleiding'

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1063836 Datum: Behandeld door: Maaike Wever Afdeling/Team: Ruimtelijke Ontwikkeling / Beleid Onderwerp: Provinciaal Inpassingsplan N244: reactie in

Nadere informatie

Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Aan: Van: Betreft: De gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Stand van zaken Scholencluster Kruiswiel en Jeugdspeelpark. Datum: 18-9-2014 1. Historie in grote lijnen In 2012 is een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "1e herziening Kanaalpark" Reg.nr. : 3402669 B&W verg. : 29 oktober 2013 Commissie : ROB Cie_verg. : 26 november 2013 Raadsverg. : 10 december

Nadere informatie

Overzichtskaart rondrit Vlijmen 27 augustus 2015

Overzichtskaart rondrit Vlijmen 27 augustus 2015 Overzichtskaart rondrit Vlijmen 27 augustus 2015 Nr. 1 Wolput afslag 43, A59 Knelpunt: Afrit heeft een te krappe bocht, conflict fietsers/ opstelplek auto s, te weinig capaciteit T-kruising Gevolg: Slechte

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Vaststelling gebiedsvisies 'Kruisstraat Oost' en 'Hooge Heide Noord Sprokkelbosch' Reg.nr. : 136942 B&W verg. : 21 mei 2013 Commissie : ROB Cie_verg. : 11 juni 2013

Nadere informatie

Jacqueline Verbeek-Nijhof:

Jacqueline Verbeek-Nijhof: 1 Wethouder Hans Keuken: welkom en doel Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof: toelichting project Tidal Flow Rijnbrug Harry Bruger: Toelichting deelprojecten Tidal Flow Rijnbrug Wethouder Hans Keuken:

Nadere informatie

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Programma Stedelijke ontwikkeling Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De initiatiefnemer van de realisatie

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: OORJV09. Elshoutse Zeedijk, stand van zaken

Collegevoorstel. Zaaknummer: OORJV09. Elshoutse Zeedijk, stand van zaken Zaaknummer: OORJV09 Onderwerp Elshoutse Zeedijk, stand van zaken Collegevoorstel Inleiding In dit voorstel wordt de stand van zaken voor het project Elshoutse Zeedijk voor u, ter kennisname uiteen gezet

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 4106385 B&W verg. : 9 december 2014 Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan '3 woningen Maliskampsestraat 61 1) Status Het voorliggende bestemmingsplan betreft een ontwerp

Nadere informatie

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Bij de behandeling van de Zomernota

Nadere informatie

effecten verbreding N279 op A2 en A50

effecten verbreding N279 op A2 en A50 Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 'shertogenbosch t.a.v. wethouder dhr. Hoskam Postbus 12345 5200 GZ 'shertogenbosch Contactpersoon mw. L. Kusters T 073 681 78 34 Classificatie

Nadere informatie

Nadere uitwerking voorkeursalternatief Bundeling Noord beschikbaar

Nadere uitwerking voorkeursalternatief Bundeling Noord beschikbaar Mei 2017 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De provincie

Nadere informatie

Informatie Regionaal Bedrijventerrein Twente

Informatie Regionaal Bedrijventerrein Twente Informatie Regionaal Bedrijventerrein Twente Geachte mevrouw, heer, Het is enige tijd stil geweest rondom de ontwikkeling van het Regionaal Bedrijventerrein Twente, het RBT. In oktober 2001 stelde de provincie

Nadere informatie

Sis. 7 n. B&W-nota. gemeente Winterswijk. nr(s) geregistreerde stuk(ken): blad: 1/6 datum nota:

Sis. 7 n. B&W-nota. gemeente Winterswijk. nr(s) geregistreerde stuk(ken): blad: 1/6 datum nota: Sis nr(s) geregistreerde stuk(ken): 40245 blad: 1/6 datum nota: 19-06-2015 programma: 4. Ruimt. ontw. in de kern, verkeer en vervoer werkdoel: 719 - Bedrijventerrein Arrisveld bestemmingsplan onderwerp:

Nadere informatie

Verdubbeling N33. Zuidbroek Appingedam

Verdubbeling N33. Zuidbroek Appingedam Verdubbeling N33 Zuidbroek Appingedam De provincie Groningen en de regio hebben zich gezamenlijk ingezet voor de verdubbeling van de rijksweg N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Dit moet een stimulans

Nadere informatie

gemeente BrjnSSIPITI

gemeente BrjnSSIPITI gemeente BrjnSSIPITI Oplegnotitie Voornemen van de Provincie tot vaststelling van een provinciaal inpassingsplan Buitenring "Optimalisatie Kranenpool Brunssum". Registratiekenmerk 589496 Gemeenteblad nr.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Reg.nr. : 5219265 B&W verg. : 4 november 2015 Commissie : ROB Onderwerp: Voorbereidingsbesluit Graafseweg 354-358 Cie_verg. : 1 december 2015 Raadsverg. : 15 december 2015 1)

Nadere informatie

Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014

Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014 B en W voorstel 13INT02879 Onderwerp Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014 Samenvatting voorstel Het te actualiseren bestemmingsplan Buitengebied 2014 is kaderstellend

Nadere informatie

Doetinchem, 31 mei 2017

Doetinchem, 31 mei 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 10.9 ALDUS VASTGESTELD 8 JUNI 2017 Verdubbeling Europaweg Te besluiten om: 1. Voor de doorstroming van de Europaweg het maatregelpakket onder 2 t/m 7 als belangrijkste opgaven

Nadere informatie

Proactieve aanwijzing voor aansluiting Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 op A67

Proactieve aanwijzing voor aansluiting Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 op A67 Proactieve aanwijzing voor aansluiting Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 op A67 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Hoofdstuk 2 Algemene regels 5 Artikel

Nadere informatie

Ontwerp van aansluiting op A27 op enkele punten aangepast

Ontwerp van aansluiting op A27 op enkele punten aangepast Augustus 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 10 januari Steller adres Onderwerp

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 10 januari Steller  adres Onderwerp Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Raadsinformatiebrief B&W vergadering 10 januari 2017 Steller E-mailadres Onderwerp : E.W.J. Thoen : edwin.thoen@heuvelrug.nl

Nadere informatie

Nr Houten, 10 mei 2011

Nr Houten, 10 mei 2011 Raadsvoorstel Nr. 2011-030 Houten, 10 mei 2011 Onderwerp: Ruimte voor de Lek Adviesnota SNIP3 Beslispunten: 1. In te stemmen met de Adviesnota SNIP3 Ruimte voor de Lek. Samenvatting: Ruimte voor de Lek

Nadere informatie

Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden in diverse plangebieden in de gemeente Heusden

Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden in diverse plangebieden in de gemeente Heusden Raadsvoorstel Inleiding: Volgens het duale stelsel zijn wij bevoegd tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen. Als die rechtshandelingen van ingrijpende aard zijn, vragen wij uw raad vóóraf

Nadere informatie

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Enterweg 13

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Enterweg 13 Aan de raad, Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Enterweg 13 Voorstel: Het bestemmingsplan Buitengebied Hof vantwente, herziening Enterweg 13 overeenkomstig

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: AVGCL37. Onderwerp Kavelruil 2012

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: AVGCL37. Onderwerp Kavelruil 2012 Zaaknummer: AVGCL37 Collegevoorstel Inleiding Kortheidshalve wordt naar het raadsvoorstel verwezen voor verdere informatie Feitelijke informatie Afweging Inzet van Middelen Voorgenomen besluit Wij stellen

Nadere informatie

Gelet op: Artikel Regeling projecten Zuid-Holland en art. 6A lid1 van de Financiële verordening;

Gelet op: Artikel Regeling projecten Zuid-Holland en art. 6A lid1 van de Financiële verordening; Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Onderwerp Besluitvorming N211 Wippolderlaan Uitvoeringsbesluit PS 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet op: Artikel 2.2.1

Nadere informatie

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden.

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden. De gemeenteraad van 's-hertogenbosch Uw brief van : Ref. : J. Pawiroredjo Uw kenmerk : - Tel. : (073) 615 5675 Ons kenmerk : BAZ/BO Fax : Datum : 22 februari 2017 E-mail : j.pawiroredjo@s-hertogenbosch.nl

Nadere informatie

Standpuntbepaling Stuurgroep Brainport Oost. 12 september 2013

Standpuntbepaling Stuurgroep Brainport Oost. 12 september 2013 Standpuntbepaling Stuurgroep Brainport Oost 12 september 2013 Stuurgroep Brainport Oost Bestuurlijke vertegenwoordiging van Rijk (ambtelijk) Provincie Noord-Brabant SRE Waterschap Aa en Maas en Dommel

Nadere informatie

Debby Bouwhuis BP Br

Debby Bouwhuis BP Br SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201307 394854 / 394854 ONDERWERP Debby Bouwhuis BP Br Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Boeldershoek 2009 AGENDANUMMER

Nadere informatie

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder 150714-44-RUI-01 Raadsvoorstel start MER procedure Spinder_crdv 1 Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder Aanleiding Stichting MOED heeft een verzoek om herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

VRAGEN OVER DE HUIDIGE GEBIEDSONTWIKKELING OOSTELIJKE LANGSTRAAT (GOL)

VRAGEN OVER DE HUIDIGE GEBIEDSONTWIKKELING OOSTELIJKE LANGSTRAAT (GOL) VRAGEN OVER DE HUIDIGE GEBIEDSONTWIKKELING OOSTELIJKE LANGSTRAAT (GOL) De ambities/doelstellingen van GOL plannen zijn vastgelegd in de BOK van 2012 De doelstelling/ambitie van de GOL volgens de BOK is:

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12.0001 B&W verg. : 28 februari 2012 Onderwerp: Integratieplan stichting WAO/WSW en Bureau Sociaal Raadslieden (BSR) 1) Status Deze brief, die gaat over de integratie

Nadere informatie

VERKEER EN VERVOER. Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST

VERKEER EN VERVOER. Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST VERKEER EN VERVOER Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST VERKEER EN VERVOER Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus 123 2000 MD Haarlem

Nadere informatie

V A L K E N S WA A R. D

V A L K E N S WA A R. D G E M E E N T E V A L K E N S WA A R. D Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 678 cev(o)valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 10raad00743 onderwerp Vaststellen

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

PROVINCIALE STAT EN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. p^ \ ^O' I 2012

PROVINCIALE STAT EN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. p^ \ ^O' I 2012 PROVINCIALE STAT EN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. p^ \ ^O' * 16 ME ontv.: Routing I 01 V\^ a.d. Bijl.: Luttenbergstraat Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 45 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl

Nadere informatie

Vastgesteld bestemmingsplan Groenvoorziening Klokkengietersstraat 2-96 te Venlo

Vastgesteld bestemmingsplan Groenvoorziening Klokkengietersstraat 2-96 te Venlo Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp raadsnummer 2012 87 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma portefeuillehouder Vastgesteld bestemmingsplan Groenvoorziening Klokkengietersstraat

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kom Engelen - Haverleij, 1e herziening (correctie Natuur en Sport)

Bestemmingsplan Kom Engelen - Haverleij, 1e herziening (correctie Natuur en Sport) 's-hertogenbosch Bestemmingsplan Kom Engelen - Haverleij, 1e herziening (correctie Natuur en Sport) vastgesteld januari 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 2.1 2.2 Hoofdstuk 3 3.1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 gemeente WOERDEN Van: wethouder C.J. van Tuijl Gemeente Woerden 12R.00433 Contactpersoon: B. Beving Tel.nr.: 428362 E-mailadres: beving.b@woerden.nl Onderwerp: Overweging

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016

Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 22 november 2016 Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-362 Bijbehorend veld van de programmabegroting Ruimte,

Nadere informatie

Voor het verlenen van medewerking is een vrijstelling op grond van artikel 19, lid 1, WRO vereist (ZPP).

Voor het verlenen van medewerking is een vrijstelling op grond van artikel 19, lid 1, WRO vereist (ZPP). RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vrijstelling op grond van artikel 19, lid 1, WRO voor de bouw van een dienstwoning aan de Venbroekstraat te Nieuwkuijk door Van der Heijden Vastgoed B.V., Venbroekstraat 3 Nieuwkuijk.

Nadere informatie

Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg.

Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg. Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg. Inleiding Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in de raad van 25 juni 2013 heeft het college toegezegd 75.000,00 beschikbaar te

Nadere informatie

Raadsleden College van burgemeester en wethouders Verkenning N320

Raadsleden College van burgemeester en wethouders Verkenning N320 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van burgemeester en wethouders Verkenning N320 DATUM 18 november 2010 KOPIE AAN BIJLAGE S. Teurlings, N. Goss, W. van der Heijden, S. Moolhuijzen,

Nadere informatie

Conclusies simulatiestudie FietsroutePlus Groningen - Haren - Helperzoomtunnel en BEA. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Conclusies simulatiestudie FietsroutePlus Groningen - Haren - Helperzoomtunnel en BEA. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Conclusies simulatiestudie FietsroutePlus Groningen - Haren - Helperzoomtunnel en BEA Steller Machiel Huizenga De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon 0611211325

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: voorbereidingskrediet nieuw theater en plan van aanpak Reg.nr. : 110880 B&W verg. : 15 januari 2013 Commissie : MO Cie_verg. : 6 februari 2013 Raadsverg. : 19 februari

Nadere informatie

Bijlage I Verklarende woordenlijst

Bijlage I Verklarende woordenlijst Bijlage I Verklarende woordenlijst Aansluiting De plaats waar een weg van het onderliggend wegennet aansluit op een weg van het hoofdwegennet. Door middel van toe- en afritten van de aansluiting kan de

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/ RIS janauri 2016

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/ RIS janauri 2016 Wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu Tom de Bruijn Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/2015.1245 RIS 290600 8 janauri 2016 Stand van zaken maatregelen aan inprikkers

Nadere informatie

"Administratieve herziening Hoogspanningsleiding"

Administratieve herziening Hoogspanningsleiding Bestemmingsplan "Administratieve herziening Hoogspanningsleiding" Inhoud. Toelichting Regels Kaart nr. 090207 Procedure. Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan Gepubliceerd d.d. : 10 december 2009 Ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Nummer : 2013/ Datum : 1 oktober 2013 Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan Vroonlandseweg Kapelle

Nummer : 2013/ Datum : 1 oktober 2013 Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan Vroonlandseweg Kapelle Voorbereidende raadsvergadering: 5 november 2013 Besluitvormende raadsvergadering: 26 november 2013 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2013/ Datum : 1 oktober 2013 Onderwerp : Vaststelling

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp: Vervolg Zicht op legalisatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp: Vervolg Zicht op legalisatie Raadsinformatiebrief Onderwerp: Vervolg Zicht op legalisatie Inleiding Op 18 juni 2013 heeft uw raad het bestemmingsplan Buitengebied fase II 2013 vastgesteld. Tegelijk met het vaststellen van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Overzicht ingekomen stukken en behandeladviezen

Overzicht ingekomen stukken en behandeladviezen Overzicht ingekomen stukken en behandeladviezen Periode: 17 november - 7 december Burgerbrieven worden om privacy redenen niet gepubliceerd nummer Onderwerp behandeladvies toelichting 001 Overzicht Ingekomen

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Keuze bureau voor opstellen visiedocument Zuid-Willemsvaart Reg.nr. : 5886440 B&W verg. : 15 juni 2016 Commissie : ROB Cie_verg. : 6 september 2016 Raadsverg. : 21

Nadere informatie

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst Notitie bij raadsvoorstel Bestuursovereenkomst tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de provincie Noord-Brabant in het kader van de uitvoering van reconstructieen gebiedsplannen ex artikel

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

PLANSTUDIE N324 OSS-GRAVE Wegvak gemeente Landerd

PLANSTUDIE N324 OSS-GRAVE Wegvak gemeente Landerd Wegvak gemeente Landerd 1 AGENDA 2 - Inleiding wethouder Roelofs - Scope herijkte planstudie - Projectteam - Kansen - Vervolgproces & planning - Uitgangspunten - Resultaat - Beantwoording vragen SCOPE

Nadere informatie

E. van den Boom raad00684

E. van den Boom raad00684 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email E. van den Boom 3665 ebo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00684 Vaststellen bestemmingsplan Waalreseweg - Dijkstraat

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Planstudie Paddepoelsterbrug Steller Jeanet Halsema De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon 050-3678865 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 6261150 Datum Uw brief van Uw kenmerk

Nadere informatie

Berry Verlijsdonk raad

Berry Verlijsdonk raad Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Berry Verlijsdonk 06 13690504 berry@raadhuisadvies.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp 13raad00609 19-12-2013 Beschikbaar stellen voorbereidingskredieten

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp IJsbaan Ruurlo Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende Commissie

Nadere informatie

Verzenddatum >1 2 SEP 2013. iesecretans. Onderwerp Bestuurlijke overeenkomst RijnlandRoute tussen Ministerie van l&m en Provincie Zuid-Holland

Verzenddatum >1 2 SEP 2013. iesecretans. Onderwerp Bestuurlijke overeenkomst RijnlandRoute tussen Ministerie van l&m en Provincie Zuid-Holland 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p'^^^^^j'^j^ HOLLAND Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer PZH-2013-429268165 (DOS-2007-0001083) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

vaststellen bestemmingsplan "Bartok"

vaststellen bestemmingsplan Bartok Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. Documentnummer : 2015.0.053.200 Zaaknummer: 2014-12-01755 Onderwerp: vaststellen bestemmingsplan "Bartok" Aan de gemeenteraad. Arnhem, 9 juni 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : 12.0243 Onderwerp: Oprichten rechtspersoon ten behoeve van verzelfstandiging van het Stedelijk Museum s- Hertogenbosch (SM s) Reg.nr. : B&W verg.. : 24 april 2012 Commissie :

Nadere informatie