FRANCISKAANTJE JANUARI MAART

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FRANCISKAANTJE JANUARI MAART"

Transcriptie

1 FRANCISKAANTJE JANUARI MAART Ditboekjeiseigendomvan.

2 2 Kapoenenleiding SophieVanGucht TenHove Buggenhout MatthiasVanGucht TenHove Buggenhout ChaniWouters Hoogweg Buggenhout LisaCardoen TenHove Buggenhout ChristopheHuynen Kerkstraat6 9255Buggenhout Welpenleiding JonathanVanDooren Vierbundertsraat Buggenhout LindeDeBruyne Scheldestraat Buggenhout JamesRobberechts Statiestraat Zwijndrecht HelenaRobert Kasteelstraat Buggenhout KwintenWitters Ravenstraat Buggenhout Jonggiverleiding BramDeRidder Hoogweg Buggenhout StéphanieHuynen Kerkstraat6 9255Buggenhout JeroenUyttersprot Stenenstraat Buggenhout AndyHeymans Hoogweg Buggenhout Giverleiding AnneliesVanDaele Schoolstraat Buggenhout SvenDeKerpel Processieweg Buggenhout SimonRijsselaere Kalkenstraat Buggenhout Jinleiding KobeBaeck Zittingsweg Buggenhout LukasDeRuysscher Brandreef3 9255Buggenhout Groepsleiding: CONTACTGEGEVENS

3 Bestescouts,gidsenouder, AllereerstwillenookwijjullieeenZaligKerstfeesteneenspetterendNieuwjaar wensen! Hopelijk wordt 2014 opnieuw een jaar vol onvergetelijke scoutsmomenten! Voor diegenen die het goede nieuws zouden gemist hebben: er zijn opnieuw dassenbeschikbaar.wieernoggeenheeftkunnenbemachtigen,spreekgewoon iemandvandeleidingaanenzijhelpenjulliegraagverder. We weten dat jullie altijd met heel veel ongeduld uitkijken naar het komende scoutskamp!binnen211dagenishetzover,hetjaarlijksescoutskamp!daarom hier alvast de eerste informatie. We gaan dit jaar op kamp naar de Vlaamse Ardennen. Meer bepaald naar de Buikberghoeve. Dit mooie kampterrein is gelegeninsint_kornelis_horebeke,opzo'ntienkilometervanoudenaarde.het kampgaatdoorvan21juli2014tot30juli2014voorwelpen,jonggivers,givers enjins.dekapoenenvertrekkenop25julienkerenmetderestmeehuiswaarts op 30 juli. Voor wie al een keertje een kijkje wil gaan nemen: Hier vinden julliewatinformatieenenkelefoto'svanhetkampterreinterug. Graag willen we vragen aan diegenen die hun individuele steekkaart (=inschrijvingsformulier)nognietingevuldhebben,datzeditzosnelmogelijk inordemaken!dezesteekkaartenzijnergbelangrijkvoordeadministratievan onzegroepenookvoordeverzekeringzijnzevangrootbelang. Maareersttijdvooronzegezamenlijkeagenda: INFO Vrijdag14maart9zaterdag15maart9zondag16maart2014:GROEPSWEEKEND Langzullenwijleven,langzullenwijleven...Indeglo_ri_aaaa! ScoutsenGidsenBuggenhoutblaastditjaarmaarliefst55kaarsjesuit!Eengebeurtenisdie we niet zonder een gepast (lees ook: reusachtig) FEESTJE kunnen laten voorbij gaan. Daaromgaanwemetdehelebendeeenechteprimeurtegemoet.Heteerstegroepsweekend insint_niklaasmetheelscoutsengidsenbuggenhoutiseenfeit! 55jaargeledenwerdonzescoutsgroepopgerichtenvondendeeerstejongens(want meisjesmochtentoennognietmeespelen!)hunwegnaardescouts.omevenstiltestaanbij hetroemrijkeverledenvanonzescoutsgroepmakenweeenheusereisdoordetijdmettal vanleukeactiviteiten.bladersneldoornaarpagina19voormeerinfoenominte schrijvenvoorditleukeweekend! Schrijfdezeitemsalvastzekeropjebagagelijstje: Eenhoeslaken Eenslaapzak Eenkussen Stevigschoeisel Scoutsuniform Toiletgerief Pyjama Eenwarmetrui Eenlangebroek EenT_shirt Ondergoed Kousen 3

4 Zaterdag22maart2014:Vastenvoettocht Datwijscoutsengidsengoedestapperszijn,weetheelBuggenhoutallanger. Maar vandaag zetten we ons in voor een staptocht voor het goede doel! Afspraak om 9 uur aan de Parochiezaal in Buggenhout (Nicolaaszaal _ jachtweg 1, 9255 Buggenhout). Vergeet zeker jullie lunchpakket, drankje, regenjasengoedestapschoenenniet! Zaterdag29maart2014:Districtsdag913u30tot18u Opzaterdag29maart2013ishetweerzover:tijdvoordejaarlijkse districtsdag,ofd9dayvoordekenners.voordiegenendienietvertrouwdzijn metditconcept:d_dayiseendagwaaropallescoutsengidsenvanons district,landvanaymon,samenkomeninenronddendermondevooreen dagvolplezier.totonsdistrictbehorendescoutsgroepenvan Dendermonde,Zele,Oudegem,BaasrodeenLebbeke. DitjaarstaatallesinhettekenvanSUPERHELDEN.Haaldusdatmasker endiecapemaaruitdekast,wantverkledenisdeboodschap!enditgeldt zowelvoorjongalsoud! Dekapoenen,welpenenjonggiverssprekenuitzonderlijkafom13u30 opdescouts.zijzijnooknogopzoeknaarenkelebereidwilligeoudersdie henopdezedagvaneenliftvanennaardendermondewillenvoorzien. Om18uzijnweallemaalterugopdescouts.Degiversverzamelenookop descoutsterreinenom13u30.maarzijtrekkennaardendermondeper fiets. INFO Zondag6april2014:Geenscouts Vandaag is het jammer genoeg geen scouts. De leiding is druk in de weer met de voorbereidingenvanhetkamp!deeditievan2014wordteentopper!wevoelenhettotin detoppenonzekleinescoutsteen! Zaterdag12april2014:Paasbloemenverkoop(10u913u) Vandaag hopen we onze kas wat te spijzen en daarom verkopen we paasbloemetjes! Iedereenoppostom10u!Misschienbrengtdepaashaasookwelwatlekkers?! Vrijdag26april2014:Scoutsquiz Op vrijdag 26 april toveren we de refter van de lagere school in Opdorp om tot een echte tempelvanwijsheidmetdezesde(!)editievanonzeenigeechtescoutsquiz!testjekennis met een ploegje van 4 personen en misschien ga jij wel naar huis met een mooie prijs! Zaterdag27april:LUCKYNIGHT Onzejaarlijksefuifinjeugdhuis'tJoc.Iedereeniswelkomom'eendansketeplaceren'! 4

5 Graag willen we iedereen_en jullie waren talrijk!_ bedanken die is komen eten op Comme ChezLesScouts!Hetwaseensuccesendathebbenweaanjullieallemaaltedanken.Ookeen welgemeendemerciaanallehelpendehandenengraagtotvolgendjaar! 5

6 JAMBOREE Eensomdevierjaarishetzover.DangaatdeWORLDSCOUTJAMBOREEdoor.Tijdensdit groteinternationaalkampkomenscoutsengidsenvanoverdehelewereldsamenom verhalenuittewisselenenscoutingsamentebeleven!zo'n35.000scoutsengidsengeven hierhetbestevanzichzelfenmakenhiersamendetiendaagsevanhunlevenmee! In2015ishetweerzover.DedrieëntwintigsteeditievanditkampgaatdoorinJAPAN! Voordeleden:jekanmeeopjamboreewanneerjegeborenbenttussen27/07/1997en 28/07/2001.Benjegeborenvoor26/07/1997?DankanjejeinschrijvenalsIST(lidvanhet InternationalServiceTeam.Zijzorgenvoorallelogistiekeondersteuningtijdensditkamp) Wiegeborenistussen26/07/1983en26/07/1995kanmeealsleiding! AlleinformatieoverJamboreekunnenjullieopdezesitenogeenkeertjenalezen: Wienogvragenheeft?AarzelzekernietomClara,PhilippeofLisaeenkeertjeaante spreken.zijhebbenzelfaaneenjamboreedeelgenomenenkunnenvastopaljullievragen antwoorden! 6

7 DE SCOUTS ONLINE! DE SCOUTSSITE Uhoorthetgoed,deScoutsvanBuggenhout hebbeneensite!webmastervandienstissteve Lievens,depapavanWardenWout.Opdeze sitekunnenjullieinfo,foto senookeendigitale versievanhetfranciskaantjeterugvinden. Surfnaar: Alvastbedanktvoorjehardewerk,Steve! INFO FACEBOOK JulliekunnenonsookvolgenopFacebook!Wehebbeneen Facebookpaginadiejulliekunnen Liken,zoblijvenjullieop dehoogtevandelaatstenieuwtjes,foto sevenementen, 7

8 8

9 Allerliefstekapoentjes, Wezijnalweeraanonsderdefranciskaantjevanditscoutsjaarbeland.Wat vliegtdetijdtochalsjejeamuseert.allereerstwillenwejullieeenzalig kerstmiseneengelukkignieuwjaartoewensen.datjullieallecadeautjes mogenkrijgendiejulliewensen,maarnogbetereenjaarvoltoffe scoutsvergaderingen.hopelijkzijnonderstaandeactiviteiteneengoede start. Zondag12januari Detofsteleidingvanheeldescouts(dekapoenenleiding)moetenlerenvoor degrotetoetsen,maardatbetekentnietdatzejullievergetenzijn.ze hebbengezorgdvoorvervangleidingdiemetjullieeengrootganzenbord spelgaanspelen. Zondag19januari Wiekangoedknutselenenwieheefttweelinkerhanden?Dezevergadering zullenwedittewetenkomen:wantwedoencrea! Zondag26januari9aandePIT! Ganogvlugevenlangsdefitness,smeerjulliespierennog eens goed is want vandaag gaan wij op zoek naar de sportiefstekapoen.opgeletwesprekenafom14uaan depit. Zondag2februari910uopdescouts! VandaagbewijzenwijdatwebeterkunnenkokendanJeroenMeusenPiet Huysentruyttezamen.Wesprekenafom10uuropdescouts.Brengzeker eenstukjevleesmeeenwijzorgenervoordatjullietegen14uur,alsjullie mamaenpapajullieterugkomenhalen,julliebuikjesrondgegetenhebben. Zondag9februari Een echte scout moet af en toe eens zijn technieken oefenen zodat hij deze niet verleert! Vandaag zetten we onze eerste stappenintechniekenland! KAPOENEN 9

10 Zondag16februari Voelenjullieookdevlindersinjulliebuikrondfladderen?Brengdanzekerdatgevoelmee naardescoutswantwijdoenvalentijnvergadering. Zondag23februari Vandaaglossenjullieeenechtemoordop!WieheeftFlashvermoord?Datkomenjulliedeze zondagteweten! Zondag2maart Mama senpapa snuishetjulliebeurtomtebewijzendatjullieeenechtteamvormenmet julliekapoen.vandaagmogenjulliekomenmeespelen. Zondag9maart Boomstamwerpen, bakstenen gooien, touwtrekken, Oefen jullie Schots accentmaarenhaaldiekiltenboven,wantdeschottenkomenopbezoek! Hetweekendvan14916maart Aangezien dat onze scouts dit jaar 55 jaar bestaat, gaan wij op GROESWEEKEND.MeerinformatievindenjullievooraaninditFranciskaantje. Zondag23maart Naaldiezondagenvollopenenravottendoenwehetvandaagevenrustigeraan.Zet jullieopjegemakindezetelengenietvandefilm. Zaterdag29maart913u30918u Opgelet! Deze keer gaan we eenmalig op zaterdagspelenendanwelbijonzebevriende kapoenenvandeanderescoutseninonzebuurtwanthetisdistrictsdag.afspraakom13u30 op de scouts! We zoeken nog enkele bereidwillige ouders die ons van een lift naar Dendermonde willen voorzien. We zijn terug op de scouts om 18u! Meer informatie over wateendistrictsdagnupreciesis,vindenjullievooraaninditfranciskaantje! Veelliefs, Dekapoenenleiding Mario(party)MayFloBruceRobertFlash 10

11 Halloooooooooooowelpen! Hopelijkhebbenjulliegoeduitgerusttijdensdevakantie,wantwij zijnweerhelemaalklaaromerintevliegeninditnieuwejaar! Knoopjedasdusmaaraldichtentrekjekousenopvooralde activiteitendienuweerophetprogrammastaan! Zondag12januari:Vandaagishetstagedooronzelieftalligejins. Zetdusmaaruwmooistesmoeltjeopomzenietteveelafte schrikken!vandaaggaanweimmerspleinspelendoen,zoalsjeze nognooitgespeeldhebt. Zondag19januari:Wederomstagevanonzejinsvandaag.Trek jecreatieveschoenenmaarvooronzeheusecrea vergadering. Zondag26januari:Delaatstestagedoordejins,wantjullie zaligeleidingisnogsteedsnoestaanhetstuderenvoorde examens!wegaaneengroooooooooootspelspelen. Zondag2februari:Inelkfranciskaantjemoetje ditweleenkeertjetegenkomen!watzoudenwe vandaagdoen?!wieweet..wieweet..voorjullieeen vraag..vooronseenweet Zondag9februari:Zetjefedoraop, enoefenjepokerfacewantde welpengaannaarhetcasino! Zondag16februari:Kwaaakkwaaak kwaaak Vandaagspelenwemetz nallen eengrootganzenbordspel! WELPEN 11

12 Zondag23februari:Rumbleinthejungle!Dedierenvanhet woudverzamelenzichallemaalvoordezejungledierendag. Oefenzekeraljegorillakreetindetuin! Zondag2maart:Regenboogdag.Denaamliegternietom,dusbrengzekerslechtekleren mee,wantvandaagzullenjullievuilworden!brengookeenwitmarcellekemee. Zondag9maart:Brengvandaagallemaaljulliehobbyspullen(skateboard,hockeystick ) meewantwegaaneenhobbydagdoen! maart:Ditisonseersteheusegroepsweekendomdatwe55jaarbestaan, HOERA!MeerinfovindjevooraaninhetFranciskaantje! Zondag23maart:Welpenwordenookweleenswatmoe!Vandaagdoenwerelaxen zakkenweweginonzezetel!graageenbeetjepopcorn?!genietvandefilm! Zaterdag29maart:AllegroepenvandistrictAymonkomenvandaag samenomtespelenoponzejaarlijksedistrictsdag(ookweld_day genoemd)!wespelensamenmetdewelpenvandendermonde, Lebbeke,Oudegem,ZeleenBaasrode! TOTZONDAG!! Mysa,Raksha,Louie,Shere_Kahn&Bagheera 7,8,9! DeWelpenkunnen ertegen! Mijngedacht! 12

13 Liefstejonggivers, HopelijkhebbenjullieallemaalgenotenvanKerstenNieuwjaar.Bijdeze danookeenzaligekersteneengelukkigenieuwjaar! Nuishetweertijdvooreennieuwfranciskaantje!Dezekeerstaaner nogzottereengekkereactiviteitengepland,wegaaneenkeerop weekendmetdehelescoutsgroep.erstaatooknogeengeldactiviteitte wachtenzodatweopkampietssuperzotkunnendoen.watdatzalzijn verklappenwenatuurlijknogniet! Zondag12/01 VanafhierbegintdestagevandeJINS. Jemoetvan1puntnaareenanderpunt,maar sommigewegenlopendood.somskomjeeen hindernistegen. Jaaainderdaad,vandaagdoenweDOOLHOF. Zondag19/01 Kunnenjulliejezenuwen,stressenvooraljullieangstbedwingen?!Wantwat krijgjealsjedewoordenkamer,donkerenspelletjessamenvoegt.inderdaad hetwoord:donkerekamerspelletjes!spanningenmysterieverzekert! Zondag26/01 Werijdenvlug,werijdentraag,werijdensamenin deaaauu_aauuutooo!vandaaggaathetover snelheid!.iedereenkentweldefilmsvanfast&the Furious,netzoalsdaargaanweracen!! Zondag02/02 SuperSpannendeZotteenmegabangelijkeactiviteit! Zondag09/02 D_R_O_P_P_I_N_G!! Trekgoedestapschoenenaanengoedewarmekleren,wantjulliemogen stappen.vandaagwordenjulliegeblinddoektenergensgedropt. JONGGIVERS 13

14 14 Zondag16/02 DezekeergaanwenaarLasVegas. Jajadestadvanhetgokken!Julliekrijgen vanonseenstartbudgetenmogenjullie eensgoedlatengaanoponzecasinodag! Erzalookeenhapjeendrankjevoorzien wordenzoalsineenechtcasino! Zondag23/02 Opgeletvandaagishetvan10u 14u.Ziedatjullie smorgensbijhetontbijtniteveeleten wanthetiswoudloperskeuken,wegaanzelfkokenenernaopeten. Gelieveeenstukvleesengroentjesmeetebrengen. Zondag02/03 Hetiskakakakaboutercarnaval Hetiskakakakaboutercarnaval Vanoveralkomenkaboutersnaarhetbal voorhetkakakakaboutercarnaval! VandaaggaanwenaardecarnavalinBaasrode,dusbrengjulliefeestneusengrapjasmaar mee.gelieveookmetdefietstekomen. Zondag09/03 Dezekeerbrengenweeenbezoekjeaandekabouters,dekonijnen,dewolvenendevossen. Tip:Erzijnveelbomenaanwezig. HetisdusvandaagBosspel.14uuraandenieuweparkingaanhetbos. (Ditisdichtbijdeboskapel.) Zondag16/03 Ditweekendgaanweopgroepsweekend. Ditzalstartenopvrijdagavondtotzondag. Verdereinfovooraaninditfranciskaantje Zaterdag22/03 Natuurlijkkunnenwegeenzottedingendoendoorhetjaarenopkampzonderinkomen. Daaromgaanwebijdezenogeenkeereengeldactiviteitdoen. Opgelet:DitisopZATERDAGom09u00opdescoutstot12uur Zaterdag29/03 Vandaaggaanweonzesocialeskillswatbijschavenen spelenweeenspelmetanderescoutsvanhetdistrict. HetisnamelijkD_day. Hetthemaissuperhelden,dusindienjullieietshebben dattemakenheeftmetsuperhelden,trekditaan! Deleidingheeftzijnbestepakjealklaarliggen! Veelliefs, Bram,Stéphanie,Andy&Jerre

15 Joooeeeegivers, Westakeneenheusfestivalinelkaar,maaktendescheldeonveiligen speeldenillegalespelen. Maarookditjaarvliegenweerweerin!Dekomendewekenwordenzoals gewoonlijkweeronvergetelijk,super,gek,onverantwoord,illegaal, gestoord, envoorsommigeomweereensniet_meer_te_kunnen_van_het_ lachen;)(geluiderzelfbijtedenken) Wewetendatjullieonsheelhardgemisthebbendezevakantieenomdat nogtweekeerzonderonszondagdoorbrengeneroverzouzijn,hebbenwe ervoorgezorgddatjullietochalweerbuitenmogenopzondag!wieofwat hiervoorgaatzorgenzullenjullienogwelmerken. Zoalsaltijd:Weesoptijdenmetdefiets,zomisjegeenenkeleseconde scoutsplezier! Zondag12/1: Omdatwijnuaanonzeexamensbezigzijnhebbenwespeciaalvoorjullie leidinguitgenodigddiemetjulliewillenspelen. Zo19/1: Wezijnnogsteedsaanhetblokkenmaarerstaatweerleidingvoorjullie paraat! Zondag26/1: Vergeetjulliezwembandjesniet,enmisschienookeenbadpakskeof zwembroeksken? Julliekomenmetdefietsenbrengengraag 4mee. Zondag2/2: Themadag,vandaagisheteendaginthema. Zondag9/2om10utot14u: Woudloperskeuken,dusvergeetgeenetenmeetebrengen. Uiteraardkokenweditzelf,maarhetzalnietopdegebruikelijkemanier zijn GIVERS Zondag16/2: Doe.Het.Zelf. 15

16 16 ZATERDAG22/218u30 22u: Wenodigenjulliegraaguitom18u30opdescouts, julliezijndaarbijinuniform. Onzegemotoriseerdevoerenjulliedannaarandereoorden. Waterdaartewachtenstaatismisschienalduidelijk.Misschien ookniet Enalsallesditkeergoedverlooptzijnjullieom22uterugopdescouts. Zondag2/3: Wijpresenterenumetgraagte:Gansopeenbord. ZATERDAG8/3: Om10uverwachtenwejulliehelpendehandenvoorhet Giveretentje. Wekokenhierweerzelf,maarditkeernietvooronszelf,dusnodigjulliehelefamilieuit, vrienden,deburen, Meerinfogaatzekernogvolgenmaarwatwewelalkunnenzeggenis dathetlekkerzalzijneniedereenwelkomisvanaf17u. Vrijdag14/3totzondag16/3: Groepsweekend,opweekendmetdegroep! Meerinfovolgtofistevindeninditfranciskaantje. Zaterdag22/3: Julliewordenverwacht9u15aanhetstationvanBuggenhout(Kantvandepost)enlaten jullieopdiezelfdeplaatsweerachterrond19u. Meetebrengenomdezedagindestadteoverleven:bokesvoor smiddagsenietsomte drinken. Zaterdag29/3: Oppostom13u30opdescoutsmetdefiets(zoalsaltijduiteraard ). Vandaaggaanweweermetanderescoutsverbroederenenditalssuperhelden! WegaanhiervoornaarDendermondeengaandaarbewijzendatwijdetofstezijnenvooral hetbestverkleed! Totzondag, Freddy Simon Mang

17 DagJinners, Aangezienwevoornamelijkcommunicerenviaiets hedendaagseresocialemediahebbenwedezekeerenkelen alleenwatdatawaarmeewejulliekunnenplezierenen verrijken.noteerzealleninuwagendawantzezijnuiterst belangrijk. 12/01 Stagedeel1 19/01 Stagedeel2 26/01 Stagedeel3 31/01 Nieuwjaarsreceptie tjoc 29/04 LandvanAymonD_Day Moretobeannouncedsoon! VrolijkkerstmisJef JINS (Fotovanmijnex=vriendinendienszusenin beteretijden.wegenshuidige prehistorische censuurkanikde honderdenanderefoto shiernietzetten.al eengelukdatiktochnogéénzedelijk aanvaardbarefotoheb...) VrolijkkerstmisLynn,Anneliesen Charlotte (Wegensafwezigheidvaneeneducatief verantwoordefotovanuw2adonissen alsleidinghebbenwedezelelijkaard maarmoetennemen.ooooh,jammer...) 17

18 18

19 GROEPSWEEKEND SCOUTS EN GIDSEN BUGGENHOUT 55 JAAR GELEDEN Vanvrijdag14maarttotzondag16maartgaanwijmetdehelebendeopgroepsweekend naarsint_niklaas.weverblijvenopkampeerterreinpuytvoet( voorditweekendvolplezierbedraagt17euro.gelieveditbedragoverteschrijvenop onsrekeningnummer vergeethierbijnietdenaamvanuwkinden detakwaartoehij/zijbehoorttevermelden(bijvoorbeeld:janjanssens/welpen). Omoponzebestemmingtegeraken,zoudenwijwillenvragenoferoudersonskunnen wegvoerenenkomenhalen.duidbijhetinschrijvenaanofualdannietkanrijdenvoorhet vervoernaarsint_niklaasopvrijdagofdeterugreisnaardescoutsopzondag.rekenbijhet invullenvanhetaantalplaatseninuwautoenkeluzelfalschauffeur.rekenuweigen kinderendusnietalsalbezetteplaats.letop!alsumeerderekindereninschrijft, dientuhetvervoermaar1keerintevullen Vertrekkendoenwevrijdag14maartom18uopdescouts.Voordeterugreisspreken wezondag16maartafmetdeoudersdiekunnenrijdenom13uoponzeweekendplaats: Kampeer_enspeelpleinPUYTVOETvzw,Puitvoetstraat91A,9100Sint_Niklaas. Inschrijvenkanviainternetviadezelink: t60ydksrnabj2nxlm4lifxibolmi6wprcaw/viewformofoponzescoutssite ( InschrijvingGroepsweekend...(Naam) vande. (Tak)gaatmeeopgroepsweekendvan14 tot16maart. o Mijnpapaen/ofmamakunnenonsvrijdagmetdeautowegdoenvande Scoutsnaardeweekendplaatsenerzijn..(aantal)plaatsen. o Mijnpapaen/ofmamakunnenonszondagmetdeautokomenhalenop deweekendplaatsenerzijn..(aantal)plaatsen. Hetbedragvan17euro/kindwordtovergeschrevenoponsrekeningnummer metvermeldingvannaamentakvanuwkind. 19

20 BUGGENHOUT 20

FRANCISKAANTJE APRIL MEI

FRANCISKAANTJE APRIL MEI FRANCISKAANTJE APRIL MEI Ditboekjeiseigendomvan. 2 Kapoenenleiding+ SophieVanGucht TenHove11 9255Buggenhout van.gucht.sophie@gmail.com MatthiasVanGucht TenHove11 9255Buggenhout ChaniWouters Hoogweg39 9255Buggenhout

Nadere informatie

kajogijinneke %@=5@/;;/0=3983 '1=CBA +3AB;/::3 A3>B3;03@ =9B=03@ <=D3;03@ *) :/7@3 *3@03@19 @7393<2@334 -=3@A3:

kajogijinneke %@=5@/;;/0=3983 '1=CBA +3AB;/::3 A3>B3;03@ =9B=03@ <=D3;03@ *) :/7@3 *3@03@19 @7393<2@334 -=3@A3: kajogijinneke Woordje van de groepsleiding Nieuwe regeling Belangrijke data Informatie groepsweekend Het uniform Kapoenenleiding Wouterleiding Jonggiverleiding Giverleiding Jinleiding Jins Programma

Nadere informatie

Franciskaantje Januari maart

Franciskaantje Januari maart Franciskaantje Januari maart Dit boekje is eigendom van. Contactgegevens Kapoenenleiding Chani Wouters Hoogweg 39 0498/11.72.26 chani.wouters@telenet.be Lynn De Man Vaartweg 8 0499/72.44.54 Matthias Van

Nadere informatie

Tweemaandelijks tijdschrift (niet in de zomermaanden) Jaargang 57 nummer 5 MEI - JUNI. V.U. Ward Sels

Tweemaandelijks tijdschrift (niet in de zomermaanden) Jaargang 57 nummer 5 MEI - JUNI. V.U. Ward Sels Tweemaandelijks tijdschrift (niet in de zomermaanden) Jaargang 57 nummer 5 MEI - JUNI V.U. Ward Sels Voorwoord Hallo allemaal Het einde van het scoutsjaar is weer in zicht, nog twee maanden te gaan. Zoals

Nadere informatie

De Galliërs KAMPISCAANTJE. Dit$boekje$is$eigendom$van$.$

De Galliërs KAMPISCAANTJE. Dit$boekje$is$eigendom$van$.$ KAMPISCAANTJE D Galliërs Oblix!DScoutsvan Buggnhoutvrtrkkn binnnkortopkamp!ikhb ghoorddatz10dagnals chtgalliërsgaanlvn. Misschinmotnwdaar nslangsgaan? JhbtglijkAstrix!Wzulln daarinoudnaardnsgaan kijkn.mtwatchancwilln

Nadere informatie

Z!P SEPTEMBER- OKTOBER 2017

Z!P SEPTEMBER- OKTOBER 2017 Z!P SEPTEMBER- OKTOBER 2017 Beste (toekomstige) scoutsvrienden, De volgende tekst is vooral bedoeld voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de werking van onze scoutsgroep en misschien in de toekomst

Nadere informatie

Hopduveltjes Meldert

Hopduveltjes Meldert Hopduveltjes Meldert Scouts en gidsen vlaanderen Jaargang 35 nummer 1 V.U. Uitgever: Gijsbrecht Raes Voorwoord Drie, twee, één START! Hopla, bij deze zijn we weer vertrokken, een nieuw scoutsjaar is aangebroken!

Nadere informatie

Belangrijke data: 21 december: wafelverkoop kapoenen 28 december: GEEN VERGADERING. December

Belangrijke data: 21 december: wafelverkoop kapoenen 28 december: GEEN VERGADERING. December Belangrijke data: 21 december: wafelverkoop kapoenen 28 december: GEEN VERGADERING December Xaverius-St.Rita A21/46G December 2014 Dag beste ouders, leden en sympathisanten, Eerst en vooral willen wij

Nadere informatie

Groepspraatje. Dag ouders en sympathisanten,

Groepspraatje. Dag ouders en sympathisanten, Groepspraatje Dag ouders en sympathisanten, Het scoutsjaar is nu wel echt begonnen, november is al de derde maand. Dit wil zeggen dan de leiding helemaal gerodeerd is, zowat alle leden ingeschreven zijn,

Nadere informatie

Eikeltje mei 2016. Een stevige linker, De groepsleiding

Eikeltje mei 2016. Een stevige linker, De groepsleiding Eikeltje mei 2016 De voorlaatste maand van het scoutsjaar is alweer aangebroken, de leiding is er weer helemaal klaar voor om nog 2 maanden alles te geven na een zeer ontspannend ontspanningsweekend! Op

Nadere informatie

Scouts en Gidsen Vlaanderen A2341G Koningin Astrid

Scouts en Gidsen Vlaanderen A2341G Koningin Astrid Scouts en Gidsen Vlaanderen A2341G Koningin Astrid Scouts & Gidsen Fort van Merksem Durver november Maandelijks contact- en informatieblad, verschijnt niet in juli en augustus vu. : Bastiaan De Groote,

Nadere informatie

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee 35 ste O.L.Vr. Ster der Zee Groepsnieuws 35 Beste leden, ouders, sympathisanten De eerst maand van het jaar is weeral voorbijgevlogen, januari was weer een topmaand weer enkele extra leden voor de jongste

Nadere informatie

www.77ste.be Wij vliegen er met veel goesting in en verwelkomen jullie graag op onze eerste activiteit, de jaarmarkt!!

www.77ste.be Wij vliegen er met veel goesting in en verwelkomen jullie graag op onze eerste activiteit, de jaarmarkt!! Liefste leden en ouders, Een nieuw scoutsjaar staat weer voor de deur. Wellicht is er enorm genoten van een verlof met temperatuurstijgingen en -dalingen, maar de leden hebben vooral genoten van het fantastische

Nadere informatie

t Oekedoeleken Oktober 2015 Beste Bermino s!

t Oekedoeleken Oktober 2015 Beste Bermino s! Maandblad Scouts en Gidsen Mgr. Bermijn Sint-Pauwels Jaargang 37, Nummer 1 t Oekedoeleken Oktober 2015 Beste Bermino s! De maand oktober belooft een drukke maand te worden! We beginnen zoals jullie weten

Nadere informatie

APRIL 2014 http://www.reynaert-beatrijs.be

APRIL 2014 http://www.reynaert-beatrijs.be Groepsnr.: B1212G Niet op de openbare weg gooien. APRIL 2014 http://www.reynaert-beatrijs.be Beste iedereen, De maand april is aangebroken, daar kunnen we niet omheen. Het belooft een zeer drukke maand

Nadere informatie

Belangrijke data: 8 november: Groepsgeldslag 31 okt, 1 en 2 nov: Belofteweekend. November

Belangrijke data: 8 november: Groepsgeldslag 31 okt, 1 en 2 nov: Belofteweekend. November Belangrijke data: 8 november: Groepsgeldslag 31 okt, 1 en 2 nov: Belofteweekend November Xaverius-St.Rita A21/46G November 2014 Beste ouders, leden en sympathisanten, We willen iedereen hartelijk bedanken

Nadere informatie

MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT SCOUTS & GIDSEN VLAANDEREN SINT-FRANCISCUS SINAAI SNUFFEL. December 11

MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT SCOUTS & GIDSEN VLAANDEREN SINT-FRANCISCUS SINAAI SNUFFEL. December 11 MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT SCOUTS & GIDSEN VLAANDEREN SINT-FRANCISCUS SINAAI SNUFFEL December 11 Beste ouders, December loert om de hoek, de langste nacht van het jaar. En tegelijk ook de laatste van dit

Nadere informatie

Eikeltje Maart zaterdag 12 maart 12 uur Grote Markt 17 uur (Puytvoet, ingang puytvoetstraat) 20 maart

Eikeltje Maart zaterdag 12 maart 12 uur Grote Markt 17 uur (Puytvoet, ingang puytvoetstraat) 20 maart Eikeltje Maart Maart is zoals steeds een zeer drukke maand op de scoutskalender. Dat is ook nu niet anders. Vooral het eetfestijn springt hierbij in het oog. Hieronder kan u een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Het schooljaar loopt stilaan op zijn einde, de vakantie komt om het hoekje piepen en begin augustus is er natuurlijk weer ons spetterende zomerkamp! Onze leiding is al maandenlang

Nadere informatie

Voorwoord. - vrijdag 5 januari (schaatsen) - vrijdag 12 januari - vrijdag 19 januari - vrijdag 26 januari

Voorwoord. - vrijdag 5 januari (schaatsen) - vrijdag 12 januari - vrijdag 19 januari - vrijdag 26 januari Voorwoord Beste ouders, leden en sympathisanten De eerste maand van 2018 is aangebroken! Hopelijk heeft iedereen fijne feestdagen achter de rug. Januari betekent niet alleen het begin van het nieuwe jaar,

Nadere informatie

MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT SCOUTS & GIDSEN VLAANDEREN SINT-FRANCISCUS SINAAI SNUFFEL. April 13

MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT SCOUTS & GIDSEN VLAANDEREN SINT-FRANCISCUS SINAAI SNUFFEL. April 13 MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT SCOUTS & GIDSEN VLAANDEREN SINT-FRANCISCUS SINAAI SNUFFEL April 13 Beste ouders en leden, In de maand april kunnen we nog wel enkele aprilgrillen kennen Maar die van ons houden

Nadere informatie

Dit weekend is het geen vergadering voor de leden! De leiding trekt ls vanouds op ontspanningsweekend!

Dit weekend is het geen vergadering voor de leden! De leiding trekt ls vanouds op ontspanningsweekend! Beste ouders, leden en sympathisanten, Met de alle weekendjes en het eetweekend achter de rug, is het weer tijd om de de draad weer op te pikken. Eerst en vooral willen we alle aanwezigen hartelijk bedanken!

Nadere informatie

Hieronder krijgt u nogmaals een overzicht met alle data voor het komende scoutsjaar. Zo kan u zich al inplannen voor de komende maanden.

Hieronder krijgt u nogmaals een overzicht met alle data voor het komende scoutsjaar. Zo kan u zich al inplannen voor de komende maanden. Voorwoord december Beste ouders, leden en sympathisanten, December is traditiegetrouw een speciale maand in het scoutsjaar. Om de leiding wat te ontlasten met deze drukke blokperiode en omdat de opkomst

Nadere informatie

Hopduveltjes Meldert Scouts en Gidsen Vlaanderen

Hopduveltjes Meldert Scouts en Gidsen Vlaanderen Hopduveltjes Meldert Scouts en Gidsen Vlaanderen Jaargang 39 nummer 5 Lekker op kamp Verzamelactie flapjes Sparen voor Joyvalle EN Appelsientje Het is weer zover! We kunnen opnieuw deelnemen aan de spaaractie

Nadere informatie

Sint-Janske. Adres: Sparrenlaan 9a, 9140 Steendorp. Groepsnummer: 03306G T:

Sint-Janske. Adres: Sparrenlaan 9a, 9140 Steendorp. Groepsnummer: 03306G T: Adres: Sparrenlaan 9a, 9140 Steendorp Groepsnummer: 03306G T: 0470 41 92 60 0471 10 64 19 E: robinpiessens@hotmail.com bryssinck.larissa@hotmail.com Sint-Janske Juni 2017 Voorwoord juni De maand mei was

Nadere informatie

De Kapoenen. Contact: Belangrijke data: Praktische afspraken: Liefste kapoentjes en beste ouders, Gigi, Toto, Kerri, Kora, Telde en Rasta

De Kapoenen. Contact: Belangrijke data: Praktische afspraken: Liefste kapoentjes en beste ouders, Gigi, Toto, Kerri, Kora, Telde en Rasta De Kapoenen Liefste kapoentjes en beste ouders, Hopelijk vonden jullie ook een super tof 1 e trimester en hebben jullie zoals de leiding al heel veel zin in het 2 de semester. Deze keer gaan we ook super

Nadere informatie

Belangrijke data: 8 november: Groepsgeldslag 14, 15 en 16 november: Takweekend. November

Belangrijke data: 8 november: Groepsgeldslag 14, 15 en 16 november: Takweekend. November Belangrijke data: 8 november: Groepsgeldslag 14, 15 en 16 november: Takweekend November Xaverius-St.Rita A21/46G November 2014 Beste ouders, leden en sympathisanten, We willen iedereen hartelijk bedanken

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Nu de eerste twee maanden van het scoutsjaar voorbij zijn, naderen we de winter! Dit is uiteraard geen excuus om lekker warm binnen te zitten. Nee nee, als echte scouts geven we

Nadere informatie

V.U.: Elien Bellon, Kleine Keiberg 45, 3080 Vossem

V.U.: Elien Bellon, Kleine Keiberg 45, 3080 Vossem Tijdschrift van Gidsen Tervuren Nr 3 MAART - ARPIL 2013 V.U.: Elien Bellon, Kleine Keiberg 45, 3080 Vossem Aandacht! Aandacht! Aandacht! o Ouders voor ouders Als jullie uniformen hebben liggen die te klein

Nadere informatie

AGENDA WOUDLOPERS MECHELEN

AGENDA WOUDLOPERS MECHELEN 09 15 AGENDA WOUDLOPERS MECHELEN 10 15 Woordje vooraf Beste ouders, leden en sympathisanten Het is weer zover, het nieuwe scoutsjaar staat klaar om volledig los te barsten, met als grote begin natuurlijk

Nadere informatie

't jefke. scouts & gidsen 71ste st-jozef gooreind. februari - april

't jefke. scouts & gidsen 71ste st-jozef gooreind. februari - april 't jefke scouts & gidsen 71ste st-jozef gooreind februari - april Groepsleidingsintro Liefste leden, beste ouders 2015 is weeral van start gegaan. Wij willen jullie uiteraard allemaal het beste toewensen

Nadere informatie

Jaargang 59 DEN TOTEM. Ons programmaboekje van de maand. JUNI Scouting Wijnegem

Jaargang 59 DEN TOTEM. Ons programmaboekje van de maand. JUNI Scouting Wijnegem Jaargang 59 DEN TOTEM Ons programmaboekje van de maand. JUNI 2015 Scouting Wijnegem Inhoud Voorwoord... 3 Eindejaarsactiviteit... 4 Kapoenen... 5 WELPEN... 8 Joka a a a aaaas!... 11 Jogivers... 13 Givers...

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Edmond Jonckheere // Groepsnr.: B1212G Niet op de openbare weg gooien.

Verantwoordelijke uitgever: Edmond Jonckheere // Groepsnr.: B1212G Niet op de openbare weg gooien. Verantwoordelijke uitgever: Edmond Jonckheere // Groepsnr.: B1212G Niet op de openbare weg gooien. Beste totemlezers, Onze laatste maand scoutsvergaderingen voor het grote kamp staat voor de deur. Het

Nadere informatie

April. Clorisse. Belangrijke data: 30 april & 1 mei: Croqueslag 30 april: Jeneveravond!!!Zaterdag 16 april: Wouterdag!!!

April. Clorisse. Belangrijke data: 30 april & 1 mei: Croqueslag 30 april: Jeneveravond!!!Zaterdag 16 april: Wouterdag!!! Belangrijke data: 30 april & 1 mei: Croqueslag 30 april: Jeneveravond!!!Zaterdag 16 april: Wouterdag!!! Clorisse vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs April Xaverius-St.Rita A21/46G April

Nadere informatie

Vele knuffels van Chico, Toto, Pablo, Pico, Kerrie en Kobi! Vrijdag 4 april

Vele knuffels van Chico, Toto, Pablo, Pico, Kerrie en Kobi! Vrijdag 4 april APRIL Vrijdag 4 april Om alvast even te wennen tegen het kamp mogen jullie blijven slapen in ons kapoenen lokaal. Jullie worden om 19.00 u aan het lokaal verwacht met een slaapzak, een matje/veldbed, toiletgrief

Nadere informatie

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee 35 ste O.L.Vr. Ster der Zee Groepsnieuws 35 Beste ouders, leden en sympathisanten, De maand februari was een groot succes want begin februari hadden we nog een deeltje van het fantastische techniekenweekend.

Nadere informatie

Belangrijke data: 20 september: OVERGANG. September-oktober

Belangrijke data: 20 september: OVERGANG. September-oktober Belangrijke data: 20 september: OVERGANG September-oktober Xaverius-St.Rita A21/46G Dag beste ouders, leden en sypathisanten, September 2015 De zomervakantie is weer bijna voorbij, september staat voor

Nadere informatie

Zondag 6 Mei: 10-17u ->kapoenendag

Zondag 6 Mei: 10-17u ->kapoenendag Nadat er weer 2 superleuke maanden voorbij zijn gegaan, is het nu jammer genoeg tijd voor onze laatste 2 maanden. maar niet getreurd deze 2 maanden worden maanden om nooit meer te vergeten. Er wacht jullie

Nadere informatie

Eikeltje november. Voorwoord

Eikeltje november. Voorwoord Beste ouders, beste leden, Eikeltje november Voorwoord Allereerst willen we jullie als ouders bedanken voor jullie inspanningen omtrent het uniform. Scouts Tereken kleurt weer zwart en wit! ( met een groen

Nadere informatie

P608595 Afgiftekantoor 2300 Turnhout V.U. Reinanke Dupont Steenweg op Oosthoven 278 2300 Turnhout. jaargang 30 nummer 1 September 2015

P608595 Afgiftekantoor 2300 Turnhout V.U. Reinanke Dupont Steenweg op Oosthoven 278 2300 Turnhout. jaargang 30 nummer 1 September 2015 P608595 Afgiftekantoor 2300 Turnhout V.U. Reinanke Dupont Steenweg op Oosthoven 278 2300 Turnhout jaargang 30 nummer 1 September 2015 Allerliefst Akaberen, Voor dit gloednieuwe scoutsjaar staat er na de

Nadere informatie

December. Tot dan, en pakt elkaar ondertussen allemaal ne keer goed vast! Veel liefs, de groepsleiding

December. Tot dan, en pakt elkaar ondertussen allemaal ne keer goed vast! Veel liefs, de groepsleiding December Normaal gezien beperkt dit voorwoord zich tot de nodige informatie, liefst melig geschreven en met af en toe een verwijzing naar de fratsen van de leiding. Normaal gezien doen wij als Vincies

Nadere informatie

We hebben voor jullie weer een sprankelend nieuw programma klaar staan, zodat elke zondagvoormiddag een momentje wordt om naar uit te kijken

We hebben voor jullie weer een sprankelend nieuw programma klaar staan, zodat elke zondagvoormiddag een momentje wordt om naar uit te kijken Lieve Jogi s Na een bangelijk scoutsjaar met vele niet-te-doen-crazy vergaderingen, zotte weekends en een awesome kamp is het weer tijd voor een nog vetter scoutsjaar om nooit te vergeten! We hebben voor

Nadere informatie

Hopduveltjes Meldert Scouts en Gidsen Vlaanderen

Hopduveltjes Meldert Scouts en Gidsen Vlaanderen Hopduveltjes Meldert Scouts en Gidsen Vlaanderen Jaargang 35 nummer 6 www.hopduveltjesmeldert.be V.U. : Gijsbrecht Raes Voorwoord Het is alweer zover, het allerlaatste programma van dit werk- en feestjaar

Nadere informatie

Hallo allemaal. Dit was het voor de maand februari, groetjes van de groepsleiding! Kobe, Antoon, Charlotte en Lotte

Hallo allemaal. Dit was het voor de maand februari, groetjes van de groepsleiding! Kobe, Antoon, Charlotte en Lotte Februari 2016 Hallo allemaal De eerste maand van het nieuwe jaar is voorbijgevlogen. Hopelijk hebben jullie allemaal genoten van het uitslapen op zondag want vanaf februari zij het terug zondagvergaderingen!

Nadere informatie

Sint-Janske. Adres: Sparrenlaan 9a, 9140 Steendorp. Groepsnummer: 03306G T:

Sint-Janske. Adres: Sparrenlaan 9a, 9140 Steendorp. Groepsnummer: 03306G T: Adres: Sparrenlaan 9a, 9140 Steendorp Groepsnummer: 03306G T: 0470 41 92 60 0471 10 64 19 E: robinpiessens@hotmail.com bryssinck.larissa@hotmail.com Sint-Janske Mei 2017 Voorwoord mei Dag iedereen! De

Nadere informatie

Groepspraatje Lise Stijn

Groepspraatje Lise Stijn Groepspraatje Lise Stijn Beste ouders en leden, De maand november is alweer voorbij gevlogen! Tijd om de leukste momenten op een rijtje te zetten. De kapoenen trokken op ontdekkingstocht doorheen Brussel

Nadere informatie

De Kapoenen seintoren 2

De Kapoenen seintoren 2 De Kapoenen seintoren 2 Lieve kapoenen en beste ouders, Het eerste semester is alweer voorbij. Wij hopen dat jullie het al heel leuk vonden. Wij in ieder geval wel. Wat vliegt de tijd toch hé? Maar niet

Nadere informatie

: Vandaag is het ZOOM. We zullen de andere

: Vandaag is het ZOOM. We zullen de andere : Het is weer de welbefaamde jeugdweek! Ook vandaag is er speciaal voor jullie een hele toffe activiteit in elkaar gestoken. Meer informatie kunnen jullie terug vinden op het takhoekje. Ik zou ook zeker

Nadere informatie

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee 35 ste O.L.Vr. Ster der Zee Groepsnieuws 35 Beste scouts, sympathisanten, kortom mensen allemaal, We zijn aangekomen aan de laatste maand van ons scoutsjaar en hopelijk wordt dat ook de beste maand van

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Nu de eerste twee maanden van het scoutsjaar voorbij zijn, naderen we de winter! Dit is uiteraard geen excuus om lekker warm binnen te zitten. Nee nee, als echte scouts geven we

Nadere informatie

JANUARI DURVER JAARGANG 2015-2016

JANUARI DURVER JAARGANG 2015-2016 JANUARI, DURVER JAARGANG 2015-2016 Beste ouders, leden & sympathisanten Sta mij toe u eerst en vooral een gelukkige Nieuwjaar te wensen! Op dat iedereen zijn goede voornemens voor het nieuwe jaar langer

Nadere informatie

Dit weekend is het geen vergadering voor de leden! De leiding trekt ls vanouds op ontspanningsweekend!

Dit weekend is het geen vergadering voor de leden! De leiding trekt ls vanouds op ontspanningsweekend! Beste ouders, leden en sympathisanten, Met de alle weekendjes en het eetweekend achter de rug, is het weer tijd om de de draad weer op te pikken. Eerst en vooral willen we alle aanwezigen hartelijk bedanken!

Nadere informatie

Maandprogramma APRIL. Zeehonden. 31 maart, 1,2 april: paasweekend. ZONDAG 10 april: 100 jaar zeescouting van 9u tot 18u @ Station

Maandprogramma APRIL. Zeehonden. 31 maart, 1,2 april: paasweekend. ZONDAG 10 april: 100 jaar zeescouting van 9u tot 18u @ Station Maandprogramma APRIL Zeehonden 31 maart, 1,2 april: paasweekend ZONDAG 10 april: 100 jaar zeescouting van 9u tot 18u @ Station Deze week doen we het een beetje anders, de activiteit vindt namelijk plaats

Nadere informatie

Mei. ZATERDAG 6 mei: groepsuitstap

Mei. ZATERDAG 6 mei: groepsuitstap Voorwoord mei 2017 Beste ouder(s), leden en sympathisanten, Na een zeer bewogen aprilmaand (met weekends of paaskamp, met takacties en louder than a bomb), is het eindelijk terug volop genieten van puytvoet!

Nadere informatie

54 SCOUTS VALAAR. September

54 SCOUTS VALAAR. September 54 SCOUTS VALAAR September 2015 CONTACT Kapoenen kapoenen@scoutsvalaar.be Dries Steenssens 0470 50 48 48 Emma Claassens 0471 11 06 94 Jelle Fret 0484 66 87 56 Seppe Mortier De Borger 0494 43 70 55 Welpen

Nadere informatie

Dag scouters. Een Stevige Linker!!

Dag scouters. Een Stevige Linker!! Dag scouters De lente komt alweer volop binnengedraafd en daar zijn we zeer blij mee. De maand mei heeft weer heel wat voor ons in petto. Een boel verlengde weekends die voor de meesten een scoutig kleurtje

Nadere informatie

De Kapoenen seintoren 1

De Kapoenen seintoren 1 De Kapoenen seintoren 1 Liefste kapoenen en beste ouders, De vakantie is weer voorbij. Het school is weer begonnen. Het is dus hoog tijd voor weer eens wat ontspanning in het weekend. Dit jaar moeten we

Nadere informatie

Belangrijke data: 14 juni: Familievergadering 21 juni: Tocht naar zee. Clorisse. vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs.

Belangrijke data: 14 juni: Familievergadering 21 juni: Tocht naar zee. Clorisse. vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs. Belangrijke data: 14 juni: Familievergadering 21 juni: Tocht naar zee Clorisse vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs Juni Xaverius-St.Rita A21/46G Juni 2015 Beste ouders, leden, vrienden

Nadere informatie

VOORWOORD SEPTEMBER 2016

VOORWOORD SEPTEMBER 2016 VOORWOORD SEPTEMBER 2016 Beste scoutsvrienden, De maand September is een maand waar alles terug weer in zijn plooi zal vallen. De eerste schooldag is reeds achter de rug en jullie zondagen worden vanaf

Nadere informatie

t Oekedoeleken Maart 2016

t Oekedoeleken Maart 2016 t Oekedoeleken Maart 2016 Beste Bermino s, De dagen worden langer, de zon weer wat sterker, de vogels zingen terug. De maand maart staat voor de deur! Traditioneel een van de drukste maanden van het jaar.

Nadere informatie

Belangrijke data: 20 september: OVERGANG. September-oktober

Belangrijke data: 20 september: OVERGANG. September-oktober Belangrijke data: 20 september: OVERGANG September-oktober Xaverius-St.Rita A21/46G Dag beste ouders, leden en sypathisanten, September 2015 De zomervakantie is weer bijna voorbij, september staat voor

Nadere informatie

kalender Wat staat er op de 24 & 31 december KERST EN NIEUWJAAR GEEN SCOUTS want staan voor de deur!

kalender Wat staat er op de 24 & 31 december KERST EN NIEUWJAAR GEEN SCOUTS want staan voor de deur! Krantje december Wat staat er op de kalender 24 & 31 december GEEN SCOUTS want KERST EN NIEUWJAAR staan voor de deur! O nze wens voor het nieuwe jaar is alvast het vinden van vele helpende handen voor

Nadere informatie

Belangrijke data: 1 en 2 nov: Wijnverkoop 8 en 9 nov: Geldslag en wijnverkoop 14, 15 en 16 nov: Takweekend. November

Belangrijke data: 1 en 2 nov: Wijnverkoop 8 en 9 nov: Geldslag en wijnverkoop 14, 15 en 16 nov: Takweekend. November Belangrijke data: 1 en 2 nov: Wijnverkoop 8 en 9 nov: Geldslag en wijnverkoop 14, 15 en 16 nov: Takweekend November Xaverius-St.Rita A21/46G November 2014 Beste ouders, leden en sympathisanten, We willen

Nadere informatie

Beste ouders, leden en sympathisanten,

Beste ouders, leden en sympathisanten, Beste ouders, leden en sympathisanten, Het leek wel gisteren dat we met z n allen op de overgang stonden te dansen op het de tonen Be Prepared, het themalied van dit scoutsjaar. Toch is dat alweer enkele

Nadere informatie

scouts zaterdag spelen scoutshemd das kapoenen kabouters welpen jonggidsen

scouts zaterdag spelen scoutshemd das kapoenen kabouters welpen jonggidsen September scouts zaterdag spelen scoutshemd das kapoenen kabouters welpen jonggidsen jongverkenners gidsen verkenners jin overgang tent kennismaking kamp plezier In september start het nieuwe scoutsjaar

Nadere informatie

Sint-Janske. December. Adres: Sparrenlaan 9a, 9140 Steendorp. Groepsnummer: 03306G T:

Sint-Janske. December. Adres: Sparrenlaan 9a, 9140 Steendorp. Groepsnummer: 03306G T: Adres: Sparrenlaan 9a, 9140 Steendorp Groepsnummer: 03306G T: 0470 41 92 60 0471 10 64 19 E: robinpiessens@hotmail.com bryssinck.larissa@hotmail.com Sint-Janske December 2016 Voorwoord December December

Nadere informatie

Eikeltje Maart. ( 31/03 is het Terekenkot op het lokaal)

Eikeltje Maart. ( 31/03 is het Terekenkot op het lokaal) Eikeltje Maart Beste ouders en leden, Februari zit er al weer bijna op dus ziehier de planning voor maart. Een drukke maand met enkele speciallekes. De kapoenen en de welpen gaan op hun 2 de weekend. Dit

Nadere informatie

Zwemmen met alle takken Zaterdag 21 mei Kijk goed in het skoeteke waar jullie kind verwacht wordt!

Zwemmen met alle takken Zaterdag 21 mei Kijk goed in het skoeteke waar jullie kind verwacht wordt! Mega-Speldag Zondag 15 mei Info volgt nog via mail Zwemmen met alle takken Zaterdag 21 mei Kijk goed in het skoeteke waar jullie kind verwacht wordt! 35 ste jaargang: 2015-2016 Afgiftekantoor: 2440 Geel

Nadere informatie

Belangrijke data: 10 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe. Clorisse. vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs. December

Belangrijke data: 10 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe. Clorisse. vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs. December Belangrijke data: 10 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe Clorisse vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs December Xaverius-St.Rita A21/46G Januari 2015 Beste ouders, leden, vrienden en sympathisanten,

Nadere informatie

NOVEMBER 2015. Verantwoordelijke uitgever: Edmond Jonckheere // Groepsnr.: B1212G Niet op de openbare weg gooien.

NOVEMBER 2015. Verantwoordelijke uitgever: Edmond Jonckheere // Groepsnr.: B1212G Niet op de openbare weg gooien. NOVEMBER 2015 Verantwoordelijke uitgever: Edmond Jonckheere // Groepsnr.: B1212G Niet op de openbare weg gooien. Beste ouders, leden en sympathisanten, Na een fantastisch weekend is jullie leiding nu helemaal

Nadere informatie

DE MASTWORP. Ledenblad van scoutsgroep Jan Van Haelewijn. Haelewijn. Jaargang 34 2015-2016 nr. 2

DE MASTWORP. Ledenblad van scoutsgroep Jan Van Haelewijn. Haelewijn. Jaargang 34 2015-2016 nr. 2 DE MASTWORP Ledenblad van scoutsgroep Jan Van Haelewijn Haelewijn Jaargang 34 2015-2016 nr. 2 In deze mastworp vind je: Allerlei De groepsleiders Takgedeelte Scouts online Data kamp Info Sinterklaasfeest

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: S. Vandezande, Butastraat 20/2, 3550 Heusden-Zolder

Verantwoordelijke uitgever: S. Vandezande, Butastraat 20/2, 3550 Heusden-Zolder DE GAMEL is het maandblad van Scouts & Gidsen Sint-Bavo Eversel (L14/13G) Nummer 8, jaargang 21 (April 2017) Verantwoordelijke uitgever: S. Vandezande, Butastraat 20/2, 3550 Heusden-Zolder VOORWOORD DOOR

Nadere informatie

54 SCOUTS VALAAR. Meer info over onze feestactivitieit volgt nog! Houdt zeker het boekje en facebook in de gaten! Maart & April

54 SCOUTS VALAAR. Meer info over onze feestactivitieit volgt nog! Houdt zeker het boekje en facebook in de gaten! Maart & April 54 SCOUTS VALAAR Meer info over onze feestactivitieit volgt nog! Houdt zeker het boekje en facebook in de gaten! Maart & April 2015 Beste leden en ouders, VOORWOORDJE Bij het ter perse gaan van dit boekje

Nadere informatie

54 SCOUTS VALAAR. In het voorwoord staat alle info! Wij hopen om jullie allemaal te mogen verwelkomen!!! Mei & Juni

54 SCOUTS VALAAR. In het voorwoord staat alle info! Wij hopen om jullie allemaal te mogen verwelkomen!!! Mei & Juni 54 SCOUTS VALAAR In het voorwoord staat alle info! Wij hopen om jullie allemaal te mogen verwelkomen!!! Mei & Juni 2015 Beste leden en ouders, VOORWOORDJE Wat zijn de maanden weer voorbijgevlogen dit scoutsjaar!

Nadere informatie

Beste ouder(s) en leden Nu is de winter echt aangebroken, december staat voor de deur. Dit betekent dus dat de avondvergaderingen voor de jonggivers en givers beginnen. De avondvergaderingen vinden plaats

Nadere informatie

TINAMOE. jaargang September akabetinamoe.scoutsgroep.be. Belgie - Belgique P.B Nijlen 1 P708748

TINAMOE. jaargang September akabetinamoe.scoutsgroep.be. Belgie - Belgique P.B Nijlen 1 P708748 2 Belgie - Belgique P.B. 2560 Nijlen 1 P708748 8 TINAMOE jaargang 2016-2017 September akabetinamoe.scoutsgroep.be v.u. : vzw Spartikijn Broechemsesteenweg 219a, 2560 Nijlen Belangrijke info! Beste ouder,

Nadere informatie

jouw licht op 91ste-15de Baden-Powell wommelgem April 2015

jouw licht op 91ste-15de Baden-Powell wommelgem April 2015 jouw licht op 91ste-15de Baden-Powell wommelgem April 2015 Scouts & Gidsen Wommelgem Reclame Meer info volgt snel! 2 SAVE THE DATE DasRock gaat dit jaar door op 1 en 2 mei in het binnenfort! Namen en info

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, De vakantie doet z n intrede en dat wil zeggen dat we binnen een goede maand kunnen genieten van een geweldig zomerkamp! Onze leiding is al maandenlang bezig met de voorbereidingen

Nadere informatie

Juni Jaargang-26-Nr10. Afzender en V.U. - Pelle Verhestraeten, Ekelstraat 11, 2200 Herentals -- Afgiftekantoor 2200 Herentals

Juni Jaargang-26-Nr10. Afzender en V.U. - Pelle Verhestraeten, Ekelstraat 11, 2200 Herentals -- Afgiftekantoor 2200 Herentals Juni 2017 Jaargang-26-Nr10 Afzender en V.U. - Pelle Verhestraeten, Ekelstraat 11, 2200 Herentals -- Afgiftekantoor 2200 Herentals Plaatselijke verdeler: Trapper Lierseweg 124, 2200 Herentals Telefoon:

Nadere informatie

Februari 2015 MASTWORP

Februari 2015 MASTWORP Februari 2015 MASTWORP Groepsleiding Voorwoord: Hallo iedereen Wat is januari toch weer voorbij gevlogen. Het scoutsjaar is bijna over halfweg dus we komen steeds dichter bij de kampen. Maar eerst natuurlijk

Nadere informatie

Hopduveltjes Meldert Scouts en Gidsen Vlaanderen

Hopduveltjes Meldert Scouts en Gidsen Vlaanderen Hopduveltjes Meldert Scouts en Gidsen Vlaanderen Jaargang 39 Nummer 3 Contact Jullie kunnen de leidingsploeg altijd contacteren via hun e-mailadres per tak. Kapoenen: kapoenen@hopduveltjesmeldert.be Welpen:

Nadere informatie

September Jaargang-26-Nr1. Afzender en V.U. - Pelle Verhestraeten, Ekelstraat 11, 2200 Herentals -- Afgiftekantoor 2200 Herentals

September Jaargang-26-Nr1. Afzender en V.U. - Pelle Verhestraeten, Ekelstraat 11, 2200 Herentals -- Afgiftekantoor 2200 Herentals September 2016 Jaargang-26-Nr1 Afzender en V.U. - Pelle Verhestraeten, Ekelstraat 11, 2200 Herentals -- Afgiftekantoor 2200 Herentals Plaatselijke verdeler: Trapper Lierseweg 124, 2200 Herentals Telefoon:

Nadere informatie

Woordje van de groepsleiding

Woordje van de groepsleiding Woordje van de groepsleiding In mei leggen alle vogels een ei. -Prince Prachtig, wat die Prince toch allemaal in zijn kluis heeft liggen. Over naar het onderwerp van vandaag. De maand mei brengt verscheidene

Nadere informatie

April. Clorisse. Belangrijke data: 30 april & 1 mei: Croqueslag 30 april: Jeneveravond!!!Zaterdag 16 april: Kapoenendag!!!

April. Clorisse. Belangrijke data: 30 april & 1 mei: Croqueslag 30 april: Jeneveravond!!!Zaterdag 16 april: Kapoenendag!!! Belangrijke data: 30 april & 1 mei: Croqueslag 30 april: Jeneveravond!!!Zaterdag 16 april: Kapoenendag!!! Clorisse vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs April Xaverius-St.Rita A21/46G April

Nadere informatie

DAN MOET NATUURLIJK HET LEUKSTE NOG KOMEN

DAN MOET NATUURLIJK HET LEUKSTE NOG KOMEN SCOUTSENGIDSENBEERSE JUNI 1 juni KAPOENEN JUNI 2013 Nu het eindelijk lekker warm gaat worden, wordt het is dringend tijd voor alle Kapoentjes om nog eens kennis te maken met een groot estafette spel!!

Nadere informatie

Seppe Van Staey Ingmar Franquet Amber Antheunissens Largo Wils

Seppe Van Staey Ingmar Franquet Amber Antheunissens Largo Wils GROEPSLEIDING: groepsleiding@sint-hubertus.be Tessa Mortelmans 0499 41 96 78 Jef Hulstaert 0471 10 76 47 Viktor Keimes 0484 47 93 18 KAPOENEN: kapoenen@sint-hubertus.be Tessa Mortelmans 0499 41 96 78 Seppe

Nadere informatie

Hier zijn we weer met een leuke maand vol met spelletjes! Benieuwd? Lees dan snel verder!

Hier zijn we weer met een leuke maand vol met spelletjes! Benieuwd? Lees dan snel verder! Groepspraatje Meer nieuws in de pitter van Mei Kapoenen Lieve Kapoentjes, Hier zijn we weer met een leuke maand vol met spelletjes! Benieuwd? Lees dan snel verder! April betekent eindelijk mooi weer en

Nadere informatie

AGENDA WOUDLOPERS MECHELEN

AGENDA WOUDLOPERS MECHELEN AGENDA WOUDLOPERS MECHELEN Woordje vooraf Beste ouders, leden en sympathisanten, Het jaar is reeds goed op gang. De leden hebben hun leiding ontdekt voor het komende jaar en hebben hier al de ene belevenis

Nadere informatie

Groepspraatje Lise Stijn

Groepspraatje Lise Stijn Beste ouders en sympathisanten, Groepspraatje Lise Stijn Twee maanden zijn er al voorbij in dit scoutsjaar, wat vliegt de tijd toch voorbij als je je amuseert. De herfst is gearriveerd en het wordt voelbaar

Nadere informatie

MAANDSCHORS FEBRUARI

MAANDSCHORS FEBRUARI MAANDSCHORS FEBRUARI Woordje van de groepsleiding We zijn alweer een maandje verder in dit, tot nu al prachtjaar! Ook deze maand wordt weeral zoals de voorbije maanden een fantastische maand vol leuke

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Het schooljaar loopt stilaan op zijn einde, de vakantie komt om het hoekje piepen en begin augustus is er natuurlijk weer ons spetterende zomerkamp! Onze leiding is al maandenlang

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Sien Vandezande, Butastraat 20/2, 3550 Heusden-Zolder

Verantwoordelijke uitgever: Sien Vandezande, Butastraat 20/2, 3550 Heusden-Zolder DE GAMEL is het maandblad van Scouts & Gidsen Sint-Bavo Eversel (L14/13G) Nummer 8, jaargang 20 (April 2016) Verantwoordelijke uitgever: Sien Vandezande, Butastraat 20/2, 3550 Heusden-Zolder VOORWOORD

Nadere informatie

Zondag 5/03/2017. Zondag 12/03/2017 : 14 uur tot 17 uur

Zondag 5/03/2017. Zondag 12/03/2017 : 14 uur tot 17 uur HEEEEEEY lieve kapoentjes, ik hoop dat jullie klaar zijn voor de volgende 2 maanden want deze twee maanden wordt super tof, dus zeker allemaal komen deze 2 maanden Wij zijn er alvast klaar voor WOEHOEEEE.

Nadere informatie

Wij hebben er alvast suuuuuuper veel zin in! Nu trommelgeroffel voor jullie nieuwe leiding!

Wij hebben er alvast suuuuuuper veel zin in! Nu trommelgeroffel voor jullie nieuwe leiding! SEPTEMBER OKTOBER SEPTEMBER OKTOBER SEPTEMBER- OKTOBER Het is weer zo ver! Het nieuwe scoutsjaar begint weer! WOEHOEEW!! Een nieuw jaar met veel spelen, vuil worden en veel vriendjes. Wij hebben er alvast

Nadere informatie

November, December en Januari 2015-2016

November, December en Januari 2015-2016 November, December en Januari 2015-2016 INLEIDING Groepiewoordje Dag lieve ouders, Ons Bal zit er op, maar van feest krijgen wij niet genoeg. Het volgende op ons programma is ons jaarlijks feest, want

Nadere informatie

Belangrijke data: 10 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe. Clorisse. vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs. December

Belangrijke data: 10 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe. Clorisse. vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs. December Belangrijke data: 10 januari: Nieuwjaarsontbijt OP Baloe Clorisse vormingen en diensten voor kinderopvang en onderwijs December Xaverius-St.Rita A21/46G Januari 2015 Beste ouders, leden, vrienden en sympathisanten,

Nadere informatie

Franciskaantje September - november 2015

Franciskaantje September - november 2015 Franciskaantje September - november 2015 Dit boekje is eigendom van. Contactgegevens Kapoenenleiding Linde De Bruyne Eline Rombauts Nijs De Ridder Scheldestraat 11 Vekenstraat 28 Stationsstraat 121 9255

Nadere informatie

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee

35 ste O.L.Vr. Ster der Zee 35 ste O.L.Vr. Ster der Zee Groepsnieuws 35 Beste scouts mensen allemaal, We zijn aangekomen aan de laatste maand van ons scoutsjaar. Hopelijk wordt het ook de beste maand van het jaar. Goed opletten voor

Nadere informatie

Fotopagina. De Wouters vierden Valentijnsdag met een spetterende Blind Date. En de Jong-Givers mochten voor een dagje van geslacht veranderen!

Fotopagina. De Wouters vierden Valentijnsdag met een spetterende Blind Date. En de Jong-Givers mochten voor een dagje van geslacht veranderen! Fotopagina De Wouters vierden Valentijnsdag met een spetterende Blind Date En de Jong-Givers mochten voor een dagje van geslacht veranderen! 2 Inhoudstafel: Titelblad Fotopagina Woordje van de groepsleiding

Nadere informatie

SEPTOKT SEPTEMBER OKTOBER. HERFSTFEEST 26/09/2015-17u00. Zie desbetreffende mail!

SEPTOKT SEPTEMBER OKTOBER. HERFSTFEEST 26/09/2015-17u00. Zie desbetreffende mail! SEPTOKT 2015 2016 SEPTEMBER OKTOBER HERFSTFEEST 26/09/2015-17u00 Zie desbetreffende mail! SEPTOKT VOORWOORD Beste ouders en leden, Een nieuw scoutsjaar gaat van start met het nieuw jaarthema Be Prepared.

Nadere informatie