Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBGEL:2015:7724 Permanente link: Uitspraak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBGEL:2015:7724 Permanente link: Uitspraak"

Transcriptie

1 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBGEL:2015:7724 Permanente link: Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie Kort geding. IE zaak. Art. 10, lid 1 sub 9 Aw. Auteursrechtinbreuk op foto s. Eigen oorspronkelijk karakter en stempel van de maker. Art lid 1 sub a BVIE. Inbreuk op Benelux merkrecht (beeld en woordmerk). Voorschot op schadevergoeding afgewezen. Vindplaatsen Rechtspraak.nl Uitspraak vonnis RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaaknummer / rolnummer: C/05/ / KG ZA Vonnis in kort geding van 10 november 2015 in de zaak van 1/9

2 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LIFEMAXX B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, eiseres, advocaat mr. M. Bunders te Amsterdam, tegen 1. de vennootschap onder firma [bedrijf], gevestigd en kantoorhoudende te Wijchen, 2. [vennoot 1], wonende te Maren Kessel, gemeente Oss, 3. [vennoot 2], wonende te Wijchen, gedaagden, advocaat mr. R. Eringa te Oss. Partijen zullen hierna Lifemaxx en [bedrijf] en haar vennoten worden genoemd. Gedaagden zullen hierna afzonderlijk worden aangeduid met [bedrijf], [vennoot 1] en [vennoot 2]. 1 De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: de dagvaarding de mondelinge behandeling de pleitnota van Lifemaxx de pleitnota van [bedrijf] en haar vennoten Ten slotte is vonnis bepaald. 2 De feiten 2.1. Lifemaxx drijft een onderneming die zich richt op de verkoop van sportartikelen en fitnessproducten, zoals gewichten en toestellen. Deze verkoop geschiedt via de website en via haar brochure. De producten van Lifemaxx zijn voorzien van het op 12 november 2012 in het merkenregister van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) ingeschreven beeldmerk: 2/9

3 en/of van het op 1 januari 2010 in het merkenregister van het BBIE ingeschreven woordmerk Lifemaxx. Op haar website, in haar brochures en in haar overig promotiemateriaal maakt Lifemaxx gebruik van foto s van haar producten De vennootschap onder firma [bedrijf] is een onderneming die zich sinds oktober 2014 bezighoudt met het verkopen van vergelijkbare en gelijke sport /fitnessartikelen aan fitnessbedrijven en particulieren. Vennoten van [bedrijf] zijn [vennoot 2] en [vennoot 1] [vennoot 2] verkocht vóór oktober 2014 gedurende 7 à 8 jaar onder meer sportartikelen van Lifemaxx via de webshop van zijn besloten vennootschap PI Sports B.V. [vennoot 2] werkte toen ook samen met de heer [naam] van Muscle Market B.V. PI Sports en Muscle Market hadden samen een besloten vennootschap genaamd Power Impact B.V. Toen er een einde kwam aan deze samenwerking heeft [vennoot 2] samen met [vennoot 1] [bedrijf] opgericht In februari 2015 heeft Lifemaxx geconstateerd dat [bedrijf] foto s van fitnessproducten op haar website gebruikt, die volgens Lifemaxx kopieën zijn van foto s die in opdracht van Lifemaxx zijn gemaakt en door Lifemaxx op haar website en in ander promotiemateriaal worden gebruikt. Op een aantal van die foto s staat volgens Lifemaxx het merk Lifemaxx en op in ieder geval één foto is het merk Lifemaxx op een slordige wijze geprobeerd onzichtbaar te maken Bij e mailbericht van 16 februari 2015 heeft mevrouw. [naam 1], namens Lifemaxx, [bedrijf] verzocht om deze foto s van haar website te verwijderen. Aan dit verzoek is geen gehoor gegeven, waarna het verzoek nog eens is herhaald bij e mailbericht van 18 februari Tussen partijen is op 23 februari 2015 telefonisch contact geweest. Volgens de heer [naam 2] heeft [vennoot 2] tijdens dat gesprek toegezegd dat de kopieën verwijderd zouden worden, terwijl volgens [vennoot 2] zou zijn afgesproken dat de foto s mochten worden gebruikt voor het aanbieden van producten van Lifemaxx. [naam 1] heeft [bedrijf] op 23 februari 2015 een e mailbericht gestuurd waarin een lijst is opgenomen met webpagina s (van de website van [bedrijf] ) waarop foto s van producten zijn geplaatst die volgens Lifemaxx van de website van [bedrijf] verwijderd moeten worden Een door Lifemaxx ingeschakelde deurwaarder heeft op 16 juli 2015 een proces verbaal opgemaakt, waarin is opgenomen dat de deurwaarder 24 webpagina s van de website van de [bedrijf] heeft bekeken en van het product dat daarop (op een foto) verscheen, alsook van de vergrote weergave van het product, een schermpint heeft gemaakt De advocaat van Lifemaxx heeft [bedrijf] bij brief van 31 juli 2015 gesommeerd tot het onmiddellijk staken en gestaakt houden van de auteursrechtinbreuken, merkenrechtinbreuken en/of ander onrechtmatig handelen door [bedrijf] en tot het afgeven van alle kopieën van foto s van Lifemaxx, alsmede tot het doen van opgave van gegevens en vergoeding van schade en advocaatkosten en tot slot tot het schriftelijk bevestigen dat door [bedrijf] aan de sommatie van Lifemaxx gevolg zou worden gegeven. Bij deze brief is een lijst met links gevoegd, waarop kopieën van foto s van Lifemaxx zijn weergegeven. Een aantal kopieën van die foto s heeft [bedrijf] vervolgens van haar website verwijderd De door Lifemaxx ingeschakelde deurwaarder heeft op 14 oktober 2015 opnieuw een proces verbaal opgemaakt, waarin is opgenomen dat de deurwaarder acht webpagina s van de website van de [bedrijf] heeft bekeken en van het product dat daarop (op een foto) verscheen een schermpint heeft gemaakt. 3 Het geschil 3.1. Lifemaxx vordert dat de voorzieningenrechter 3/9

4 I. [bedrijf] en haar vennoten beveelt om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden iedere directe en indirecte inbreuk op de auteursrechten van Lifemaxx op alle foto s en het openbaar maken en/of verveelvoudigen van deze werken, op welke wijze dan ook, te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, II. [bedrijf] en haar vennoten beveelt om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis het maken van inbreuk op de merkenrechten van Lifemaxx, waaronder maar niet uitsluitend het merk te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, III. [bedrijf] en haar vennoten beveelt om met onmiddelijke ingang na betekening van dit vonnis te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden ieder ieder onrechtmatig handelen jegens Lifemaxx, IV. [bedrijf] en haar vennoten beveelt om binnen vijf (5) werkdagen na betekening van dit vonnis alle door of vanwege [bedrijf] en haar vennoten gehouden kopieën af te geven aan het kantooradres van de advocaat van Lifemaxx, waarvan het adres als volgt luidt: mr. Bunders, postbus 75401, 1070 AK Amsterdam, V. [bedrijf] en haar vennoten beveelt om binnen vijf (5) werkdagen na betekening van dit vonnis, onder overlegging van alle onderliggende bewijsstukken (zoals een afschrift van alle overeenkomsten, facturen e.d.) aan de advocaat van Lifemaxx (mr. Bunders, postbus 75401, 1070 AK Amsterdam) ten behoeve van Lifemaxx te doen toekomen een door een registeraccountant, niet zijnde de huisaccountant, gecontroleerde en gewaarmerkte opgave van de volgende informatie: a. de aantalllen kopieën, gerangschikt per kopie, die [bedrijf] en haar vennoten op de website danwel anderszins openbaar hebben gemaakt, althans verveelvuldigd, b. de namen, adressen en overige contactgegevens van de partijen van wie [bedrijf] en haar vennoten de kopieën hebben verkregen, op welke wijze ook, zulks gerangschikt per vorenbedoelde partij, c. de aantallen van de door of in opdracht van [bedrijf] en haar vennoten via de website of anderszins aangeboden producten, die door [bedrijf] en haar vennoten zijn aangeprezen met de kopieën, d. de afnemers van [bedrijf] en haar vennoten, voor zover zij deze producten bij [bedrijf] en haar vennoten hebben betrokken die werden aangeboden met gebruikmaking van de kopieën, zulks gerangschikt per afnemer, onder overlegging van een afschrift van de daarop betrekking hebbende facturen en onder mededeling van adres(sen), e mailadres(sen), telefoon en telefaxnummer(s), e. de met de verkoop van de producten, die zijn aangeprezen met de kopieën, behaalde omzet en winst, VI. bepaalt dat [bedrijf] en haar vennoten, ieder hoofdelijk, voor iedere dag dat [bedrijf] en haar vennoten in strijd handelen met het onder I. tot en met V. bepaalde aan Lifemaxx een dwangsom verbeuren van 1.500,00 met een maximum van ,00, VII. [bedrijf] en haar vennoten ieder hoofdelijk veroordeelt, des dat één betalend de anderen zullen zijn gekweten, tot betaling van een voorschot op de schadevergoeding van ,00 aan Lifemaxx, VIII. [bedrijf] en haar vennoten ieder hoofdelijk veroordeelt in de kosten van dit geding, bestaande uit de volledige, feitelijke door Lifemaxx gemaakte kosten en verschotten, dan wel een ander door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die Lifemaxx heeft gemaakt, en IX. [bedrijf] en haar vennoten veroordeelt in de nakosten, conform het liquidatietarief begroot op 131,00 dan wel in het geval van betekening op 199, Lifemaxx legt kort gezegd aan haar vorderingen ten grondslag dat [bedrijf] en haar vennoten met het gebruik van de in opdracht van Lifemaxx vervaardigde foto s van de producten van Lifemaxx op de website van [bedrijf] inbreuk maakt op het auteursrecht van Lifemaxx op die foto s. Daarnaast maken [bedrijf] en haar vennoten inbreuk op het merkrecht van Lifemaxx door zonder toestemming van Lifemaxx gebruik te maken van een teken dat gelijk is aan het merk Lifemaxx voor dezelfde producten als die waarvoor het merk van Lifemaxx is ingeschreven. Lifemaxx lijdt hierdoor schade en vordert die, alsook dat er een einde wordt gemaakt aan dit onrechtmatig handelen en dat [bedrijf] opgave doet van informatie over het gebruik van de foto s van Lifemaxx. 4/9

5 3.3. [bedrijf] en haar vennoten voeren verweer Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4 De beoordeling 4.1. Met de aard van het onder I. tot en met VI. gevorderde en het daaraan ten grondslag gelegde acht de voorzieningenrechter het spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen gegeven. Lifemaxx beoogt immers met haar vorderingen de beëindiging van een in haar visie voortdurende onrechtmatige toestand De bevoegdheid van de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland om kennis te nemen van de vorderingen van Lifemaxx is niet in geschil. Voor zover de bevoegdheid ten aanzien van de op de Beneluxmerken gebaseerde vordering(en) ambtshalve dient te worden vastgesteld aan de hand van het Benelux verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) volgt de bevoegdheid van de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland uit het feit dat de gestelde merkinbreuk plaatsvindt op een website die mede toegankelijk is in het arrondissement van deze rechtbank Het meest verstrekkende verweer dat [bedrijf] en haar vennoten hebben gevoerd, is dat aan de in opdracht van Lifemaxx gemaakte foto s (zoals deze in de dagvaarding zijn beschreven en waarvan zich afbeeldingen bevinden bij de producties) geen auteursrechtelijke bescherming toekomt Wil een foto auteursrechtelijk beschermd zijn in de zin van artikel 10, lid 1 sub 9 van de Auteurswet (Aw) dan moet zij als werk in de zin van die wet zijn aan te merken. Zij moet dan een voortbrengsel zijn dat de zintuiglijk waarneembare belichaming vormt van een geestelijke schepping die een eigen oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Niet het technische kunnen van de fotograaf is beslissend, maar de creativiteit die zich in het resultaat van het hanteren van de techniek uit. Een foto kan het eigen persoonlijk karakter ontlenen aan onder meer de keuzes met betrekking tot het te fotograferen object, de keuze van de toegepaste technieken, de belichting daaronder begrepen en de wijze waarop die technieken worden toegepast Lifemaxx heeft aangevoerd dat bij het maken van de foto s van de fitnessproducten subjectieve keuzes zijn gemaakt door de fotografen met betrekking tot de eenvormige wijze van belichting (vanuit de linkeren rechterzijde belicht) en de geringe schaduwvorming die daardoor ontstaat, de hoek waaronder gefotografeerd is (tussen 20 en 70 graden), de positionering van de producten tegen een witte achtergrond (waardoor de producten een zelfde kleurstelling hebben die afsteekt tegen die achtergrond) en het scherp en volledig in kleur in beeld brengen van de producten (en dus niet fotograferen met scherpte diepte). Ter onderbouwing hiervan heeft Lifemaxx twee verklaringen van door haar ingeschakelde fotografen van respectievelijk 21 en 23 oktober 2015 overgelegd Vastgesteld kan worden dat als gevolg van deze door Lifemaxx, althans van de door haar ingeschakelde fotografen, gemaakte keuzes bij het maken van de foto s een duidelijke en herkenbare lijn ontstaat. De onder 4.5. genoemde subjectieve keuzes hebben erin geresulteerd dat voldoende aannemelijk is geworden dat de foto s een eigen oorspronkelijk karakter hebben en een persoonlijk stempel van de maker dragen. Dat dit anders zou zijn is onvoldoende gemotiveerd uiteengezet. De foto s van Lifemaxx omvatten dan ook meer dan een uitsluitend technische weergave van gefotografeerde objecten en zijn daarom aan te merken als auteursrechtelijk beschermde werken in de zin van artikel 10 Aw De vraag is vervolgens of [bedrijf] gebruik heeft gemaakt van foto s van Lifemaxx. Lifemaxx heeft als productie 3 foto s van de fitnessapparatuur die zij (onder meer op haar website) te koop aanbiedt overgelegd. Niet gemotiveerd betwist is dat die foto s in opdracht van Lifemaxx zijn 5/9

6 vervaardigd. Als productie 6 heeft Lifemaxx een op 16 juli 2015 opgemaakt proces verbaal overgelegd, waarin is opgenomen dat de door haar ingeschakelde deurwaarder 24 webpagina s van de website van de [bedrijf] heeft bekeken en van de foto van het product die daarop steeds verscheen, alsook van de vergrote weergave van de foto van het product, een schermprint heeft gemaakt, met daarbij gevoegd die schermprints. Indien de door Lifemaxx als productie 6 en ook de als productie 7 en 8 overgelegde schermprints van de website van Lifemaxx worden vergeleken met de schermprints van de website van [bedrijf] (zie diezelfde producties 7 en 8) kan worden vastgesteld dat de op de foto s getoonde voorwerpen (fitnessproducten) steeds op eenzelfde manier zijn afgebeeld. [vennoot 2] heeft in dat verband verklaard dat zijn vennootschap PI Sports in het verleden fitnessproducten van Lifemaxx verkocht en dat PI Sports daartoe altijd de foto s van Lifemaxx gebruikte. Dit is grond voor de veronderstelling dat de in opdracht van Lifemaxx vervaardigde foto s die eerder gedurende de samenwerking tussen Lifemaxx en PI Sports door PI Sports werden gebruikt, ook nadien door [bedrijf] zijn/werden gebruikt. Of de foto s waar het hier om gaat ook allemaal afkomstig zijn van Lifemaxx dient nader te worden onderzocht. Voldoende aannemelijk is dat een (groot) aantal van de op de schermprints afgebeelde foto s in opdracht van Lifemaxx zijn vervaardigd en dus door [bedrijf] zijn gebruikt. Bovendien heeft [vennoot 1] ter zitting verklaard dat de foto s van Lifemaxx na 31 juli 2015 van de website van [bedrijf] zijn verwijderd. Hiermee is voldoende aannemelijk geworden dat [bedrijf] tot en met juli 2015 gebruik heeft gemaakt van foto s van Lifemaxx. De stelling van [bedrijf] en haar vennoten dat dat nadien niet meer is gebeurd, kan overigens niet worden gevolgd, nu dit niet strookt met hetgeen door de door Lifemaxx ingeschakelde deurwaarder is opgenomen in het proces verbaal van constatering van 14 oktober In dat proces verbaal heeft de deurwaarder immers een aantal webpagina s van [bedrijf] weergegeven, waarop foto s worden getoond waarvan aannemelijk is dat die afkomstig zijn van Lifemaxx [bedrijf] en haar vennoten hebben voorts betoogd dat zij toestemming hadden om de foto s van Lifemaxx op de website van [bedrijf] te plaatsen, omdat [bedrijf], en daarvoor PI Sports, de producten van Lifemaxx via de website van [bedrijf] verkocht. Ten aanzien daarvan overweegt de voorzieningenrechter dat wat er ook zij van de vraag of door Lifemaxx toestemming aan [bedrijf] zou zijn verleend om de foto s te gebruiken voor de verkoop van Lifemaxx producten, ter zitting is komen vast te staan ( [vennoot 1] heeft dat desgevraagd verklaard) dat [bedrijf] de producten van Lifemaxx vanaf begin 2015 niet meer heeft verkocht. Bovendien heeft [vennoot 2] tijdens een telefonisch overleg in februari 2015 met de heer Doolhof te kennen gegeven dat [bedrijf] de fitnessproducten rechtstreeks uit China zou gaan betrekken. Dit laat geen andere conclusie toe dan dat [bedrijf] foto s van fitnessproducten van Lifemaxx heeft gebruikt om andere dan de producten van Lifemaxx te verkopen hetgeen ook overigens volgt uit de omstandigheid dat op enkele foto s het merk Lifemaxx onzichtbaar is geprobeerd te maken waarvoor zij geen toestemming van Lifemaxx had. Dat de in het verleden gegeven toestemming van Lifemaxx om haar foto s te gebruiken voor de verkoop van fitnessartikelen door [bedrijf] op haar website nog steeds zou gelden, ook indien niet langer de producten van Lifemaxx door [bedrijf] op haar website werden verkocht, is niet aannemelijk Dit betekent dat [bedrijf] en haar vennoten door zonder toestemming foto s van Lifemaxx te gebruiken inbreuk hebben gemaakt op haar auteursrecht en dat deze inbreuk ook na 31 juli 2015 heeft voortgeduurd, nu de deurwaarder heeft geconstateerd dat er op 14 oktober 2015 nog steeds foto s van Lifemaxx op de website van [bedrijf] werden gebruikt De vordering onder I. (bevel tot staking van het maken van inbreuk op de auteursrechten op foto s van Lifemaxx) ligt dan ook voor toewijzing gereed. Lifemaxx heeft ook belang bij toewijzing van die vordering, nu niet geheel uitgesloten kan worden dat [bedrijf] opnieuw foto s van Lifemaxx op haar website zal plaatsen Onder II. vordert Lifemaxx een bevel tot staking van het maken van inbreuk op haar merkenrechten. Op 1 januari 2010 heeft Lifemaxx het woordmerk Lifemaxx in het merkenregister van het BBIE ingeschreven en op 12 november 2012 het beeldmerk: 6/9

7 . Lifemaxx kan zich op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE verzetten tegen het gebruik van een teken dat gelijk is aan haar merk en in het economisch verkeer wordt gebruikt voor identieke waren als waarvoor haar merk is ingeschreven. Zoals hiervoor reeds is overwogen heeft [bedrijf] foto s van Lifemaxx gebruikt voor de verkoop van fitnessproducten op haar website. Als productie 8 heeft Lifemaxx een aantal schermprints overgelegd van de website van [bedrijf] waarop foto s zijn weergegeven van fitnessproducten met daarop het woordmerk Lifemaxx. Voor het gebruik van die foto s met dat woordmerk ontbrak de toestemming van Lifemaxx. Gesteld noch gebleken is dat het beeldmerk ook op de door [bedrijf] gebruikte foto s is weergegeven of dat [bedrijf] dat beeldmerk anderszins heeft gebruikt. Nu in ieder geval vast staat dat het woordmerk Lifemaxx van Lifemaxx herhaaldelijk is gebruikt om producten van [bedrijf] op haar website te verkopen, ligt het onder II. gevorderde in zoverre voor toewijzing gereed Ten aanzien van de vordering onder III. wordt overwogen dat naast hetgeen reeds onder I. en II. wordt toegewezen onvoldoende gespecificeerd is wat het onrechtmatig handelen verder dan wel anderzins zou behelzen. Dit betrekkelijk onbepaalde verbod zal dan ook worden afgewezen Onder IV. vordert Lifemaxx afgifte van kopieën van de door [bedrijf] gebruikte foto s van Lifemaxx. Lifemaxx wil met deze vordering kennelijk bewerkstelligen dat [bedrijf] niet langer over kopieën van de foto s kan beschikken om deze op haar website te gebruiken. Allereerst is gesteld noch gebleken dat [bedrijf] beschikt over kopieën op papier of anderszins in een vorm die zich voor afgifte leent. Voor zover de vordering ziet op digitale kopieën geldt dat deze niet langer bestaan indien zij (zorgvuldig) worden gewist/gedeletet. Het afgeven ervan leidt niet tot dat resultaat. Gelet op het voorgaande bestaat er dan ook geen grond voor toewijzing van deze vordering De vordering onder V. (opgave doen van informatie over het gebruik van de foto s van Lifemaxx) is niet weersproken en zal dus worden toegewezen De voorzieningenrechter ziet aanleiding een dwangsom op te leggen voor het geval [bedrijf] en haar vennoten zich niet houden aan de hiervoor genoemde toegewezen bevelen. Deze dwangsom zal uit oogpunt van proportionaliteit worden gematigd en gemaximeerd als na te melden Lifemaxx heeft tot slot een voorschot op schadevergoeding gevorderd. Met betrekking tot een voorziening in kort geding, bestaande in veroordeling tot betaling van een geldsom, is terughoudendheid op zijn plaats. De rechter zal daarbij niet alleen hebben te onderzoeken of het bestaan van een vordering van Lifemaxx op [bedrijf] en haar vennoten voldoende aannemelijk is, maar ook of daarnaast sprake is van feiten en omstandigheden die meebrengen dat uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening is vereist, terwijl de rechter in de afweging van de belangen van partijen mede zal hebben te betrekken de vraag naar kort gezegd het risico van onmogelijkheid van terugbetaling, welk risico kan bijdragen tot weigering van de voorziening. Daarbij dient tevens in aanmerking te worden genomen dat het in kort gedingzaken betreffende een onrechtmatige daad wegens inbreuk op een merkenrecht en/of auteursrecht in de eerste plaats gaat om het toeroepen van een halt aan de onrechtmatige situatie, waartoe een verbod in de regel toereikend zal zijn Vast staat dat [bedrijf] foto s van Lifemaxx heeft gebruikt en daarmee inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van Lifemaxx dat daarop rust. Welke omvang die inbreuk heeft, kan in het bestek van dit kort geding niet met een voldoende mate van zekerheid worden vastgesteld. Allereerst kan thans niet worden geverifieerd of alle door [bedrijf] gebruikte foto s van Lifemaxx afkomstig zijn, zodat onduidelijk is 7/9

8 om hoeveel inbreukmakende foto s het precies gaat. Daarnaast geldt dat onduidelijk is hoe lang iedere foto van Lifemaxx is gebruikt op de website van [bedrijf]. Bij die stand van zaken voert het te ver om thans het gevorderde bedrag van ruim ,00 reeds toe te wijzen, nog daargelaten dat niet blijkt dat Lifemaxx een spoedeisend belang bij deze geldvordering heeft. Indien Lifemaxx beschikt over de onder V. gevorderde informatie zal in een nog aanhangig te maken bodemprocedure de (exacte) hoogte van schadevergoeding nader kunnen worden bepaald Het voorgaande leidt er dus toe dat de vorderingen onder I., II., V. en VI. worden toegewezen, zoals hierna volgt, en dat de vorderingen onder III., IV. en VII. worden afgewezen Lifemaxx heeft op grond van artikel 1019h Rv aanspraak gemaakt op vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte proceskosten. Nu hiertegen geen (inhoudelijk) verweer is gevoerd, zal de voorzieningenrechter deze vordering toewijzen. De kosten aan de zijde van Lifemaxx worden derhalve begroot op: dagvaarding 88,84 griffierecht 1.909,00 salaris advocaat ,67 Totaal , De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld. 5 De beslissing De voorzieningenrechter 5.1. beveelt [bedrijf] en haar vennoten om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden iedere directe en indirecte inbreuk op de auteursrechten van Lifemaxx op haar foto s zoals die in productie 3 van Lifemaxx zijn weergegeven en het openbaar maken en/of verveelvoudigen van die foto s, op welke wijze dan ook, te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, 5.2. beveelt [bedrijf] en haar vennoten om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis het maken van inbreuk op het merkenrecht van Lifemaxx, te weten het merk Lifemaxx, te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, 5.3. beveelt [bedrijf] en haar vennoten om binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis, onder overlegging van alle onderliggende bewijsstukken (zoals een afschrift van alle overeenkomsten, facturen e.d.) aan de advocaat van Lifemaxx (mr. Bunders, postbus 75401, 1070 AK Amsterdam) ten behoeve van Lifemaxx te doen toekomen een door een registeraccountant, niet zijnde de huisaccountant van [bedrijf], gecontroleerde en gewaarmerkte opgave van de volgende informatie: a. de aantalllen kopieën, gerangschikt per kopie, die [bedrijf] en haar vennoten op de website danwel anderszins openbaar hebben gemaakt, althans verveelvuldigd, b. de namen, adressen en overige contactgegevens van de partijen van wie [bedrijf] en haar vennoten de kopieën hebben verkregen, op welke wijze ook, zulks gerangschikt per vorenbedoelde partij, c. de aantallen van de door of in opdracht van [bedrijf] en haar vennoten via de website of anderszins aangeboden producten, die door [bedrijf] en haar vennoten zijn aangeprezen met de kopieën, d. de afnemers van [bedrijf] en haar vennoten, voor zover zij deze producten bij [bedrijf] en haar 8/9

9 vennoten hebben betrokken die werden aangeboden met gebruikmaking van de kopieën, zulks gerangschikt per afnemer, onder overlegging van een afschrift van de daarop betrekking hebbende facturen en onder mededeling van adres(sen), e mailadres(sen), telefoon en telefaxnummer(s), e. de met de verkoop van de producten, die zijn aangeprezen met de kopieën, behaalde omzet en winst, 5.4. veroordeelt [bedrijf] en haar vennoten hoofdelijk om aan Lifemaxx een dwangsom te betalen van 1.000,00 voor iedere dag dat zij niet aan de in 5.1. en/of 5.2. en/of 5.3. uitgesproken hoofdveroordeling(en) voldoen, tot een maximum van ,00 is bereikt, 5.5. veroordeelt [bedrijf] in de proceskosten, aan de zijde van Lifemaxx tot op heden begroot op ,51, 5.6. veroordeelt [bedrijf] in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat [bedrijf] niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, 5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad, 5.8. wijst het meer of anders gevorderde af. Dit vonnis is gewezen door mr. R.J.B. Boonekamp en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. B.J.M. Vermulst op 10 november /9

King Cuisine [gedaagde] DomJur

King Cuisine [gedaagde] DomJur King Cuisine [gedaagde] DomJur 2014-1088 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaak-/rolnummer: C/02/286367 / KG ZA 14-554 ECLI:NL:RBZWB:2014:7297 Datum: 21 oktober 2014 Vonnis in kort geding van in de zaak van

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643

ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 ECLI:NL:RBGEL:2017:1643 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 01032017 Datum publicatie 27032017 Zaaknummer 316395 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:2637

ECLI:NL:RBGEL:2017:2637 ECLI:NL:RBGEL:2017:2637 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 12052017 Datum publicatie 12052017 Zaaknummer 318541 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker.

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker. Caesar Capital Todays Vermogensbeheer DomJur 2011-679 Rechtbank Amsterdam, Sector civiel recht Zaaknummer/rolnummer: 483704 / KG ZA 11-314 P/PV Datum: 14 april 2011 Vonnis in kort geding van 14 april 2011

Nadere informatie

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief DomJur 2010-566 Rechtbank Assen, sector civiel recht Zaak-/rolnummer: 77566 / KG ZA 10-11 Datum: 19-02-2010 Vonnis in kort geding van 19 februari 2010

Nadere informatie

"In naam des Konings!" vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67

In naam des Konings! vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 vonnis "In naam des Konings!" RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:3241

ECLI:NL:RBOVE:2014:3241 ECLI:NL:RBOVE:2014:3241 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 05062014 Datum publicatie 16062014 Zaaknummer C/08/156166 / KG ZA 14182 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:2434

ECLI:NL:RBGEL:2017:2434 ECLI:NL:RBGEL:2017:2434 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 07042017 Datum publicatie 02052017 Zaaknummer C/05/315845/KG ZA 1789 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 04-10-2010 Datum publicatie 07-10-2010 Zaaknummer 205064 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KROON

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiser] en Eco-Stuc International CV en [gedaagde sub 2] genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eiser] en Eco-Stuc International CV en [gedaagde sub 2] genoemd worden. Ecostuc Eco-Stuc International DomJur 2011-788 Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 220016 / KG ZA 11-447 Datum: 15 november 2011 Vonnis in kort geding van 15 november 2011 in de zaak van [eiser], h.o.d.n.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:1265

ECLI:NL:RBOVE:2014:1265 ECLI:NL:RBOVE:2014:1265 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 06-03-2014 Datum publicatie 14-03-2014 Zaaknummer C-08-152106 - KG ZA 14-59 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2017:1813

ECLI:NL:RBMNE:2017:1813 ECLI:NL:RBMNE:2017:1813 Instantie Datum uitspraak 17032017 Datum publicatie 18042017 Rechtbank MiddenNederland Zaaknummer C/16/432536 / KG ZA 1778 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Intellectueeleigendomsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:5435

ECLI:NL:RBOVE:2014:5435 ECLI:NL:RBOVE:2014:5435 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 26092014 Datum publicatie 13102014 Zaaknummer C/08/160601 / KG ZA 14280 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Arbeidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDOR:2012:BY4587

ECLI:NL:RBDOR:2012:BY4587 ECLI:NL:RBDOR:2012:BY4587 Instantie Rechtbank Dordrecht Datum uitspraak 29-11-2012 Datum publicatie 29-11-2012 Zaaknummer 100293 / KG ZA 12-183 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 12-05-2009 Datum publicatie 12-06-2009 Zaaknummer 156351 - KG ZA 09-197 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267

zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/438805 / KG ZA 13-267 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 Instantie Rechtbank Almelo Datum uitspraak 22-09-2010 Datum publicatie 24-09-2010 Zaaknummer 113824 / KG ZA 10-207 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 318044 / KG ZA 08-1068 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. PIET HONCOOP, wonende te Nieuw-Vennep, 2. de besloten vennootschap

Nadere informatie

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van NMLK Didio DomJur 2013-971 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013 In de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NMLK B.V. h.o.d.n.

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012

vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van 16 april 2012 vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 244269 / KG ZA 12-171 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vennootschap onder firma VAN HOOF VOF, gevestigd te Asten,

Nadere informatie

vonnis in naam van de Koning 2. de stichting STICHTING WOONBEDRIJF IEDER1, gevestigd te Deventer, gedaagde, advocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem.

vonnis in naam van de Koning 2. de stichting STICHTING WOONBEDRIJF IEDER1, gevestigd te Deventer, gedaagde, advocaat mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem. in naam van de Koning vonnis RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaaknummer I rolnummer: C/05/296700 I HA ZA 16-50 Vonnis van in de zaak van wonende te Bilthoven, gemeente

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:2411

ECLI:NL:RBOVE:2014:2411 ECLI:NL:RBOVE:2014:2411 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 18-04-2014 Datum publicatie 07-05-2014 Zaaknummer C/08/154383 / KG-ZA 14-130 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort

Nadere informatie

Greenfox B.V. GFSC Consultants and Engineers B.V. DomJur 2012-813. Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 223716 / KG ZA 11-651 Datum: 18 januari 2012

Greenfox B.V. GFSC Consultants and Engineers B.V. DomJur 2012-813. Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 223716 / KG ZA 11-651 Datum: 18 januari 2012 Greenfox B.V. GFSC Consultants and Engineers B.V. DomJur 2012-813 Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 223716 / KG ZA 11-651 Datum: 18 januari 2012 Vonnis in kort geding van 18 januari 2012 in de zaak van

Nadere informatie

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie:

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie: LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 225359 Datum uitspraak: 15-02-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 17-02-2012 Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: In deze zaak

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] genoemd worden. [Eiseres] [Gedaagde] (Mesologiezwolle.nl) DomJur 2017-1234 Rechtbank Overijssel Zaak-/rolnummer: C/08/192160 / KG ZA 16-321 ECLI:NL:RBOVE:2016:4885 Datum: 12 december 2016 Vonnis in kort geding van 12

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/445893 / KG ZA 13-752

zaaknummer / rolnummer: C/09/445893 / KG ZA 13-752 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/445893 / KG ZA 13-752 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049

zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/492533 / KG ZA 15-1049 Vonnis in kort geding van in de zaak van [EISERES] H.O.D.N. GORDIJNATELIER MEUBELSTOFFEERDERIJ

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9753

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9753 ECLI:NL:RBARN:2010:BN9753 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 05-10-2010 Datum publicatie 07-10-2010 Zaaknummer 204393 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2006:AY8841

ECLI:NL:RBASS:2006:AY8841 ECLI:NL:RBASS:2006:AY8841 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 25-09-2006 Datum publicatie 26-09-2006 Zaaknummer 58445 - KG ZA 06-182 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2015:7729

ECLI:NL:RBGEL:2015:7729 ECLI:NL:RBGEL:2015:7729 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 12-11-2015 Datum publicatie 11-12-2015 Zaaknummer 291902 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139

zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 429233 / KG ZA 12-1139 Vonnis in kort geding van in de zaak van X, h.o.d.n. PUBLIEC, wonende te Delft, eiseres, advocaat mr. O.R.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2012:BV0727

ECLI:NL:RBALK:2012:BV0727 ECLI:NL:RBALK:2012:BV0727 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 12-01-2012 Datum publicatie 12-01-2012 Zaaknummer 133790 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2010:BL3553

ECLI:NL:RBROT:2010:BL3553 ECLI:NL:RBROT:2010:BL3553 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 04-02-2010 Datum publicatie 11-02-2010 Zaaknummer 345753/KG ZA 09-1372 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove... Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 071215 09:02 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBOVE:2013:1448 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Overijssel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:5985

ECLI:NL:RBAMS:2017:5985 ECLI:NL:RBAMS:2017:5985 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 18-08-2017 Datum publicatie 18-08-2017 Zaaknummer CV EXPL 17-2120 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiseres/naam] en Microbel worden genoemd.

Partijen zullen hierna [eiseres/naam] en Microbel worden genoemd. [eiseres] MICROBEL Nederland B.V. DomJur 2016-1201 Rechtbank Gelderland Zaak-/rolnummer: C/05/304761 / KG ZA 16-285 ECLI:NL:RBGEL:2016:4299 Datum: 2 augustus 2016 Vonnis in kort geding in de zaak van [eiseres],

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303

ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303 ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 14-04-2010 Datum publicatie 15-04-2010 Zaaknummer 198015 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BS8906

ECLI:NL:RBAMS:2011:BS8906 ECLI:NL:RBAMS:2011:BS8906 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-09-2011 Datum publicatie 14-09-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 497590 / KG ZA 11-1292 MvW/JWR

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx LJN: BR1312, Rechtbank Almelo, 120704 / KG ZA 11-114 Datum uitspraak: 11-07-2011 Datum publicatie: Rechtsgebied: 12-07-2011 Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Vordering overdracht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2007:BB1598

ECLI:NL:RBARN:2007:BB1598 ECLI:NL:RBARN:2007:BB1598 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 27-06-2007 Datum publicatie 13-08-2007 Zaaknummer 153406 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/493028 / KG ZA 15-1100 Vonnis in verzet in kort geding van 8 oktober 2015

zaaknummer / rolnummer: C/09/493028 / KG ZA 15-1100 Vonnis in verzet in kort geding van 8 oktober 2015 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/493028 / KG ZA 15-1100 Vonnis in verzet in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BIGLIGHT

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2016:7158

ECLI:NL:RBGEL:2016:7158 ECLI:NL:RBGEL:2016:7158 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 02-11-2016 Datum publicatie 14-06-2017 Zaaknummer C/05/300860 / HZ ZA 16-175 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2007:AZ6321

ECLI:NL:RBUTR:2007:AZ6321 ECLI:NL:RBUTR:2007:AZ6321 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 10-01-2007 Datum publicatie 17-01-2007 Zaaknummer 222545 / KG ZA 06-1184 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 04052017 Datum publicatie 15052017 Zaaknummer C/03/232895 / KG ZA 17112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2006:AX8776

ECLI:NL:RBHAA:2006:AX8776 ECLI:NL:RBHAA:2006:AX8776 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 15-06-2006 Datum publicatie 16-06-2006 Zaaknummer 124519 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBNHO:2015:6063 Permanente link: http://deeplink.rechtspraa Instantie Datum uitspraak 29-07-2015 Datum publicatie 26-08-2015 Rechtbank Noord-Holland

Nadere informatie

Hyundai & Greenib Automobielbedrijf van der Vliet Goes DomJur 2010-515

Hyundai & Greenib Automobielbedrijf van der Vliet Goes DomJur 2010-515 Hyundai & Greenib Automobielbedrijf van der Vliet Goes DomJur 2010-515 Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: 351643 / KG ZA 09-1525 Datum: 10-12-2009 Vonnis in kort geding van 10 december 2009 in de

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:2309

ECLI:NL:RBLIM:2017:2309 ECLI:NL:RBLIM:2017:2309 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 15032017 Datum publicatie 16032017 Zaaknummer 5377597 cv 169148 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Arbeidsrecht Burgerlijk

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2008:BG6224

ECLI:NL:RBBRE:2008:BG6224 ECLI:NL:RBBRE:2008:BG6224 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 05-11-2008 Datum publicatie 08-12-2008 Zaaknummer 192627 KG ZA 08-408 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Voorlopige voorziening

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:199

ECLI:NL:RBAMS:2016:199 ECLI:NL:RBAMS:2016:199 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 20-01-2016 Datum publicatie 02-02-2016 Zaaknummer C/13/572226 / HA ZA 14-903 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Intellectueel-eigendomsrecht

Nadere informatie

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht I vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer I rolnummer: Cl131539507 I HA ZA 13-406 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2015:1277

ECLI:NL:RBLIM:2015:1277 ECLI:NL:RBLIM:2015:1277 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 17-02-2015 Datum publicatie 19-02-2015 Zaaknummer 3792692 CV EXPL 15-683 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Goederenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:886

ECLI:NL:RBROT:2017:886 ECLI:NL:RBROT:2017:886 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-01-2017 Datum publicatie 03-02-2017 Zaaknummer C/10/518779 / KG ZA 17-53 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/ Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20 08 2012 Datum publicatie 23 08 2012 Zaaknummer

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383

zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/455764 / KG ZA 13-1383 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap

Nadere informatie

[Eiser] Kenco DomJur 2015-1107

[Eiser] Kenco DomJur 2015-1107 [Eiser] Kenco DomJur 2015-1107 Rechtbank Gelderland Zaak-/rolnummer: C/05/276815 / KG ZA 15-24 ECLI:NL:RBGEL:2015:1350 Datum: 20 februari 2015 Vonnis in kort geding in de zaak van [eiser], wonende te [plaats],

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:2065

ECLI:NL:RBAMS:2017:2065 ECLI:NL:RBAMS:2017:2065 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 21-03-2017 Datum publicatie 31-03-2017 Zaaknummer KK EXPL 17-154 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Dealerdiensten Automotive B.V. Dealer Verzekerd B.V. DomJur 2014-1070

Dealerdiensten Automotive B.V. Dealer Verzekerd B.V. DomJur 2014-1070 Dealerdiensten Automotive B.V. Dealer Verzekerd B.V. DomJur 2014-1070 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaak-/rolnummer: C/02/278898 / KG ZA 14-160 Datum: 29 april 2014 Vonnis in kort geding in de zaak van

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891

zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 371238 / KG ZA 10-891 Vonnis in kort geding van 17 november 2010 in de zaak van 1. de vennootschap onder firma DIGI-D, gevestigd

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:1672

ECLI:NL:RBLIM:2017:1672 ECLI:NL:RBLIM:2017:1672 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 22-02-2017 Datum publicatie 23-02-2017 Zaaknummer 04 5561763 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Burgerlijk procesrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:1537

ECLI:NL:RBAMS:2017:1537 ECLI:NL:RBAMS:2017:1537 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 09-03-2017 Datum publicatie 13-03-2017 Zaaknummer KK EXPL 17-174 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid URBAN

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 277561 / KG ZA 06-1457 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANWB B.V.,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2014:1383 Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C HA ZA

ECLI:NL:RBNNE:2014:1383 Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C HA ZA ECLI:NL:RBNNE:2014:1383 Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak 12-03-2014 Datum publicatie 20-03-2014 Zaaknummer C-17-129115- HA ZA 13-247 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 23-06-2015 Datum publicatie 04-09-2015 Zaaknummer CV EXPL 14-22777 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 Instantie Datum uitspraak 21-06-2016 Datum publicatie 24-04-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie - Vindplaatsen Uitspraak Gerechtshof

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 349966 / KG ZA 09-1391 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FU

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:6266

ECLI:NL:RBMNE:2015:6266 ECLI:NL:RBMNE:2015:6266 Instantie Datum uitspraak 02-09-2015 Datum publicatie 18-09-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 3818581 UC EXPL 15-1353

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2017:2573

ECLI:NL:RBOVE:2017:2573 ECLI:NL:RBOVE:2017:2573 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 23062017 Datum publicatie 26062017 Zaaknummer C/08/201386 / KG ZA 17141 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2014:3177

ECLI:NL:RBAMS:2014:3177 ECLI:NL:RBAMS:2014:3177 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 03-06-2014 Datum publicatie 03-06-2014 Zaaknummer C/13/563405 / KG ZA 14-489 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl ECLI:NL:RBAMS:2015:3202 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vindplaatsen Uitspraak Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:4300

ECLI:NL:RBGEL:2017:4300 ECLI:NL:RBGEL:2017:4300 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 09-08-2017 Datum publicatie 17-08-2017 Zaaknummer 57810247/CV VERZ 17-2894 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4741

ECLI:NL:RBLIM:2017:4741 ECLI:NL:RBLIM:2017:4741 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 24052017 Datum publicatie 29052017 Zaaknummer 04 5426165/CV 169694 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593

zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 395096 / KG ZA 11-593 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RACE HARDWARE

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2013:BZ6835

ECLI:NL:RBOBR:2013:BZ6835 ECLI:NL:RBOBR:2013:BZ6835 Instantie Datum uitspraak 27-03-2013 Datum publicatie 10-04-2013 Rechtbank Oost-Brabant Zaaknummer 251828 / HA ZA 12-768 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht Enkelvoudige kamer zaaknummer / rolnummer: 312914 / HA ZA 08-1897 Vonnis van in de zaak van de vennootschap naar vreemd recht FIRMA HAUCK GmbH & CO. KG.,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:5109

ECLI:NL:RBOVE:2016:5109 ECLI:NL:RBOVE:2016:5109 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 15-11-2016 Datum publicatie 23-12-2016 Zaaknummer 5405642 VV EXPL 16-70 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

vonnis In naam van de Koning RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem

vonnis In naam van de Koning RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem vonnis In naam van de Koning RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaaknummer I rolnummer: C/05/30 I 007 I KG ZA 16-172 Vonnis in kort geding van in de zaak van I. de commanditaire

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2017:3627

ECLI:NL:RBNHO:2017:3627 ECLI:NL:RBNHO:2017:3627 Instantie Datum uitspraak 04-05-2017 Datum publicatie 08-05-2017 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer C/15/258178 / KG ZA 17-309 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:286

ECLI:NL:RBOVE:2016:286 ECLI:NL:RBOVE:2016:286 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 18012016 Datum publicatie 29012016 Zaaknummer C/08/179852 / KG ZA 15391 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:4468

ECLI:NL:RBROT:2015:4468 ECLI:NL:RBROT:2015:4468 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24-06-2015 Datum publicatie 14-07-2015 Zaaknummer C-10-459512 - HA ZA 14-950 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2005:AU0239

ECLI:NL:RBROT:2005:AU0239 ECLI:NL:RBROT:2005:AU0239 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 28-07-2005 Datum publicatie 28-07-2005 Zaaknummer 242867/ KG ZA 05-645 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:3845

ECLI:NL:RBLIM:2017:3845 ECLI:NL:RBLIM:2017:3845 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 26042017 Datum publicatie 27042017 Zaaknummer 5494929 \ CV EXPL 1610633 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZLY:2011:BV6714

ECLI:NL:RBZLY:2011:BV6714 ECLI:NL:RBZLY:2011:BV6714 Instantie Datum uitspraak 22-09-2011 Datum publicatie 08-03-2012 Rechtbank Zwolle-Lelystad Zaaknummer 189299 / KG ZA 11-375 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Partijen zullen hierna ook [X] en Slamdam genoemd worden.

Partijen zullen hierna ook [X] en Slamdam genoemd worden. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/464103 / KG ZA 14-449 Vonnis in kort geding van in de zaak van [X], wonend te [A], eiser, advocaat: mr. G.H. Thasing

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133

ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133 ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 16-02-2011 Datum publicatie 01-03-2011 Zaaknummer 186739 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:665

ECLI:NL:RBROT:2016:665 ECLI:NL:RBROT:2016:665 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20012016 Datum publicatie 28012016 Zaaknummer C/10/473480 / HA ZA 15333 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520

zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520 Vonnis in incident van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar vreemd recht BJÖRN BORG BRANDS AB, gevestigd

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:1678

ECLI:NL:RBAMS:2016:1678 ECLI:NL:RBAMS:2016:1678 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 24-03-2016 Datum publicatie 29-03-2016 Zaaknummer KK EXPL 16-200 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2007:BB1240

ECLI:NL:RBROT:2007:BB1240 ECLI:NL:RBROT:2007:BB1240 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20-06-2007 Datum publicatie 07-08-2007 Zaaknummer 266642 / HA ZA 06-2184 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 306219 / KG ZA 08-305 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar vreemd recht CROCS INC., gevestigd te

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 315283 / KG ZA 08-902

zaaknummer / rolnummer: 315283 / KG ZA 08-902 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 315283 / KG ZA 08-902 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de vennootschap onder firma V.I.O.B., handelende onder de namen

Nadere informatie

In naam van de Koning

In naam van de Koning 26. OKT. 2015 16:13 TEAM KORT GEDING RECHTBANK A'DAM In naam van de Koning 0 vonnis NR. 5896 P. 2/6 RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel 2aakmtmmer I rolnummer: Cl13/592744/

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799

ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799 ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 03-06-2009 Datum publicatie 05-06-2009 Zaaknummer 256615 / HA ZA 08-21443 juni 2009 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

In naam van de Koning

In naam van de Koning vonnis n naam van de Koning RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaaknummer rolnummer: Cl051320306 KG ZA 17-229 Vonnis in kort geding van 10 juli 2017 in de zaak van de

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:8199

ECLI:NL:RBLIM:2017:8199 ECLI:NL:RBLIM:2017:8199 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 16082017 Datum publicatie 23082017 Zaaknummer C/03/239274 / KG ZA 17423 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA Partijen zullen hierna C&A (in enkelvoud) en [Gedaagde] genoemd worden.

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA Partijen zullen hierna C&A (in enkelvoud) en [Gedaagde] genoemd worden. vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 391979 / KG ZA 11-420 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar buitenlands recht COFRA HOLDING A.G, gevestigd

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2013:4384

ECLI:NL:RBGEL:2013:4384 ECLI:NL:RBGEL:2013:4384 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 28-10-2013 Datum publicatie 08-11-2013 Zaaknummer 2277457 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie