Beheer en exploitatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie - Inventarisatiefase. Een conceptuele verkenning naar uniformiteit in strategie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beheer en exploitatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie - Inventarisatiefase. Een conceptuele verkenning naar uniformiteit in strategie"

Transcriptie

1 Beheer en exploitatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie - Inventarisatiefase Een conceptuele verkenning naar uniformiteit in strategie Concept, 14 december 2009

2

3 Concept Kenmerk R BGE-evp-V01 Verantwoording Titel Beheer en exploitatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie - Inventarisatiefase Opdrachtgever Projectbureau Nationaal project Nieuwe Hollandse Waterlinie Projectleider Gerritjan Meppelink en Jessie van der Linden Auteur(s) Bart Gerrits en Frank Druijff Projectnummer Aantal pagina's 61 (exclusief bijlagen) Datum 14 december 2009 Handtekening Colofon Tauw bv afdeling Ruimte Handelskade 11 Postbus AC Deventer Telefoon (0570) Fax (0570) Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom. De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Tauw. Kwaliteit en verbetering van product en proces hebben bij Tauw hoge prioriteit. Tauw hanteert daartoe een managementsysteem dat is gecertificeerd dan wel geaccrediteerd volgens: - NEN-EN-ISO Beheer en exploitatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie - Inventarisatiefase - versie 1 - Concept 3\62

4 Concept Kenmerk R BGE-evp-V01 4\62 Beheer en exploitatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie - Inventarisatiefase - versie 1 - Concept

5 Concept Kenmerk R BGE-evp-V01 Inhoud Verantwoording en colofon Inleiding Beheer en exploitatie NHW vanuit historisch perspectief Aanleiding Aanpak en opbouw Doel Algemene aanpak Opbouw rapportage Korte toelichting op de opbouw Definitie en kaders voor de strategie Definitie voor beheer en exploitatie Kaders Inventarisatie modellen, archetypen en criteria De modellen Factsheets Resultaat inventarisatie modellen De archetypen Waarderingscriteria Inventarisatie keuzevoorwaarden Eigendomssituatie Voorwaarden Verwerving Rechtsvorm Beheervormen Financieringsvormen Interviews en de eerste werkbijeenkomst Interviews met betrokkenen van NHW projecten Eerste bevindingen naar aanleiding van telefonische interviews De resultaten uit de eerste werkbijeenkomst Bevindingen naar aanleiding van de eerste werkbijeenkomst Analyse en conclusie Beheer en exploitatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie - Inventarisatiefase - versie 1 - Concept 5\62

6 Concept Kenmerk R BGE-evp-V Analyseresultaten uit de 1 ste stap (confrontatie) Analyse punten Analyse lijnen Analyse vlakken Aanvullende trechtering naar aanleiding van de analyse Conclusies en aanbevelingen In dit hoofdstuk zijn conclusies en aanbevelingen gegeven. Het rapport is echter onderdeel van een totaalopdracht en vormt hierin de eerste van drie stappen. Hierop volgend wordt een aanzet voor een strategiekeuze gegeven en vervolgens wordt inzichtelijk gemaakt op welke manier tot een definitieve strategie kan worden gekomen De modellen De archetypen De criteria Interviews en werkbijeenkomst Procesmatig Bijlage(n) 1. Nadere uitwerking aanpak 2. Vragenlijst telefonische interviews 3. Belnotities 4. Modellen van beheer en exploitatie 5. Verslag werksessie 6\62 Beheer en exploitatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie - Inventarisatiefase - versie 1 - Concept

7 Concept Kenmerk R BGE-evp-V01 1 Inleiding De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) omvat vijf vestingsteden, 46 forten, en honderden kazematten, sluizen en dijken. Deze verdedigingslinie, aangelegd tussen 1815 en 1940, zorgde ervoor dat de vijand tussen de Biesbosch en Muiden vanuit het oosten niet verder kon doorstomen. Ten tijde van oorlog is de NHW niet vaak gebruikt. Nu ligt er, vaak verscholen in het landschap, een groots cultuurhistorisch monument. Vandaag de dag mag, sterker nog, moet de burger de NHW wél gebruiken. Waar de linie vroeger was gericht op geheimhouding en macht staat vandaag de dag ontmoeting en beleving centraal. Hiertoe dient de NHW ontwikkeld worden, een strategie voor beheer en exploitatie is van belang voor een duurzame ontwikkeling. In dit hoofdstuk wordt de aanleiding voor dit onderzoek en het kader waarbinnen we deze opdracht uitvoeren beschreven. 1.1 Beheer en exploitatie NHW vanuit historisch perspectief. Ooit was de Nieuwe Hollandse Waterlinie strategisch militair laagland. Water werd ingezet als bondgenoot tegen vijandige invallen. Hiervoor werd een ingenieus systeem van inlaten, sluizen en kanalen aangelegd. Een typisch Hollands antwoord op dreiging vanuit het oosten. Op plaatsen waar de inundatie niet voldoende was en bij doorgangen (accessen) werden forten en versterkingen gebouwd. Deze hadden naast manschappenverblijf de specifieke taak om ook de inundatiewerken van de NHW, zoals sluizen en kanalen, te beschermen. Uiteindelijk ontstond er zo een lijn in midden Nederland die we nu de hoofdverdedigingslijn noemen. Aan deze lijn liggen als een parelsnoer 46 forten met ten oosten van deze lijn de inundatievelden en de vele honderden, kleine werken. Beheer en exploitatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie - Inventarisatiefase - versie 1 - Concept 7\62

8 Concept Kenmerk R BGE-evp-V01 Figuur 1.1 Schematische opbouw NHW De hoofdverdedigingslijn, de ruggengraat van de linie, werd in de militaire tijd niet als zodanig beheerd en onderhouden. Het was meer een fictieve lijn die daar waar het landschap het toeliet (zoals langs de Diefdijk) wel voorzien werd van allerlei objecten zoals grondbanketten en kazematten. In het noorden vormde de rivier de Vecht deze grens en rond Utrecht de fictieve lijn tussen de forten. De forten en werken, sluizen en kanalen werden door het ministerie van Oorlog (en later Defensie) gebouwd in verschillende bouwperiodes vanaf 1815 tot Er werd vrijwel permanent gebouwd, verbouwd en onderhoud gepleegd. Het beheer en de exploitatie lag in één hand. Voor de aanleg van de fortterreinen werden gronden gekocht of onteigend. De aanleg van kazematten en groepsschuilplaatsen vond plaats op particulier terrein middels bijzonder bevel of maatregel. Het ministerie van oorlog zorgde zelf middels inspectie en onderhoud van de benodigde onderhoudstoestand. Na 1945 verviel de directe militaire functie. De forten kregen veelal een andere aan het ministerie van Defensie gekoppelde taak zoals bijvoorbeeld bandenopslagplaats (fort Vechten) of werkruimte voor de EOD (Honswijk en Everdingen). Vanaf de jaren 70 startte het ministerie van Defensie met een afstotingsbeleid. 8\62 Beheer en exploitatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie - Inventarisatiefase - versie 1 - Concept

9 Concept Kenmerk R BGE-evp-V01 Van de objecten op particuliere gronden is eigenlijk geen documentatie maar voor zover bekend verviel het eigendom van de objecten aan de grondeigenaar. Voor de waterwerken waren dat vaak de waterschappen of Rijkswaterstaat. In enkele gevallen werd Domeinen eigenaar. Grofweg wordt gesteld dat er vanaf 1945 geen structureel onderhoud meer aan de forten, sluizen, kanalen en werken is gepleegd. Door het afstotingsbeleid versnipperde het eigendom en het beheer enorm. De schootsvelden en inundatiekommen (nu open velden genoemd) vormen een bijzonder onderdeel van de linie. In vredestijd werd hier normaal gewoond en gewerkt. Vrijwel normaal omdat de schootsvelden (van 300, 600 en 1000 m) rond de forten een uitzondering vormen. Via de zogenaamde Kringenwet mocht alleen binnen bepaalde afspraken gebouwd worden, bijvoorbeeld in hout. Na het vervallen van de Kringenwet in 1963 was er geen beperking in gebruik meer. De polders die normaal in eigendom en gebruik bij boeren waren, werden in tijd van oorlogsdreiging bij Wet onder water gezet. Het agrarisch belang werd onderschikt gemaakt aan het landsbelang. Na WOII verviel ook deze functie. Algemeen wordt gesteld dat er tot aan WOII een gedifferentieerd op functie en eigendom toegesneden beheer van de Linie plaats vond. Het gehele beheer en onderhoud was gericht op de militaire functie met accent op de forten en waterstaatswerken. De open velden kenden altijd een ander hoofdgebruik. Mogelijk geeft dit een aangrijpingspunt voor de toekomstige strategie met één groot verschil. Was het systeem in het verleden gericht om geheimhouding en macht dan is het nu gericht op ontmoeting en samenwerking. 1.2 Aanleiding Sinds een aantal jaren staat de Nieuwe Hollandse Waterlinie weer in de belangstelling. De voormalige militaire linie wordt via een transformatie omgevormd tot een blijvend waardevol landschap met grote cultuurhistorische waarde. Deze transformatie vergt intensieve samenwerking in de ruimtelijke ordening en vraagt een forse investering in herstel en ontwikkeling. Eind 2006 is hiertoe het uitvoeringsprogramma voor het Nationaal Landschap Nieuwe Hollandse Waterlinie vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma maakt de visie op de ontwikkeling van het gebied concreet in projecten en uitvoeringsgerichte activiteiten. Centraal hierbij staan de volgende ambities: Een herkenbaar waterlinieprofiel (versterken van de ruimtelijke ontwikkeling en vormgeving) De Waterlinie in de hoofden en harten (ontwikkelen en profileren van de Waterlinie als liefhebberslandschap) Duurzaam gebruik (realiseren van maatschappelijke en economisch duurzame bestemmingen voor de Waterlinie) Beheer en exploitatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie - Inventarisatiefase - versie 1 - Concept 9\62

10 Concept Kenmerk R BGE-evp-V01 Voor 2006 werkte het projectbureau aan het project NHW door middel van zogenaamde 'quick win'-projecten, waarmee concrete resultaten direct zichtbaar worden. Nadeel van deze aanpak is dat de verschillende aansprekende en maatschappelijk relevante projecten zonder samenhang worden uitgevoerd. Het ontbreken van de samenhang tussen de verschillende projecten vormt een eerste aanleiding voor de conceptuele verkenning naar een uniforme strategie. De intensieve investeringsfase naar aanleiding van het Uitvoeringsprogramma, die nu volop is gestart, is echter een tijdelijke fase. Daarna treedt er immers een fase van beheer en onderhoud op. Deze fase is voor de duurzame instandhouding het belangrijkst. Tegelijk wordt deze fase vaak onderschat. Figuur 1.2 Beheer is actueel en noodzakelijk (links bron Gooi en Eemlander, 31 oktober 2009 en rechts bron Gooi en eembode, 28 okotber 2009) Deze onderschatting vormt een tweede aanleiding voor het uitvoeren van een conceptuele verkenning naar een uniforme strategie. De afgelopen jaren is weinig aandacht besteed aan de (publieke) beheersaspecten van deze projecten. Op deze wijze wordt geen recht gedaan aan de overkoepelende visie op de linie zoals beschreven in het Linieperspectief Panorama Krayenhoff (2004) en de ambities zoals verwoord in het Uitvoeringsprogramma (2006). De vraag werpt zich dan ook op of het na deze projectgebonden investeringen wel goed komt met het beheer en de exploitatie van de Waterlinie als geheel. 10\62 Beheer en exploitatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie - Inventarisatiefase - versie 1 - Concept

11 Concept Kenmerk R BGE-evp-V01 Een derde aanleiding voor het opstellen van deze strategie vormt het grote verschil aan archetypen binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De linie wordt immers niet gevormd door alleen maar forten en groepsschuilplaatsen (de punten ), er zijn ook veel verbindende lijnelementen, zoals de hoofdverdedigingslijn, fiets- en wandelpaden en waterlopen (de lijnen ) en zijn er grotere samenhangende gebieden, zoals inundatievelden (de vlakken ) aan te wijzen. Voor zowel de punten, vlakken als lijnen dient een samenhangende strategie ontwikkeld te worden. Met name voor de lijnen en vlakken binnen de NHW is nog weinig ervaring opgedaan qua beheer- en exploitatie. Om op de lange termijn de exploitatie en het beheer op operationeel niveau goed te kunnen uitvoeren is een strategie op tactisch niveau noodzakelijk. 1.3 Aanpak en opbouw Doel Deze conceptuele verkenning heeft als doel het komen tot een strategie voor beheer en exploitatie passend bij de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Leidmotiv is behoud door ontwikkeling. De grote opgave is het permanent tegengaan van versnippering en verwaarlozing. Al in 1999 is het project als een nationaal project neergezet waarin de publieke partijen op basis van gelijkwaardigheid samenwerken. Een nationaal project vanwege de complexe opgave en de veelheid aan betrokken partijen. De uitdaging geldt onverminderd voor de beheer- en exploitatiefase. Belangrijk is dat de Linie als een samenhangend geheel wordt geborgd. Hierbij is het verhaal en de beleving evenwaardig of misschien zelfs wel belangrijker dan de fysieke uiting in het veld. De zoektocht naar de juiste strategie dient goede voorbeelden van elders in beeld te brengen en daarna richtingen te formuleren waarbij zowel financieel, organisatorisch als juridische invalshoeken worden afgewogen om tot een goede strategie te komen Algemene aanpak De visie van Tauw op vraagstelling om te komen tot een eerste strategie voor beheer en exploitatie van de NHW is vastgelegd in ons projectvoorstel (de nadere uitwerking van de strategie maakt geen onderdeel uit van deze opdracht). Globaal herkennen we hierin drie fasen. Ten eerste de conceptuele verkenning (deze rapportage), ten tweede de strategie en ten derde een implementatievoorstel. Voor een nadere schematische uitwerking wordt verwezen naar bijlage 4. Voor de conceptuele verkenning geldt dat ook deze gelaagd is opgebouwd. Dit is weergegeven in figuur 1.1. Beheer en exploitatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie - Inventarisatiefase - versie 1 - Concept 11\62

12 Concept Kenmerk R BGE-evp-V01 INVENTARISATIE ANALYSE STRATEGIE IMPLEMENTATIE ONDERDEEL VAN DIT RAPPORT ONDERDEEL VOLGEND RAPPORT Figuur 1.3 Opbouw van het onderzoek De onderdelen inventarisatie en analyse behoren tot deze rapportage. Hiermee ronden we de eerste fase van het onderzoek af om vervolgens in een vervolgrapportage een samenhangende strategie te beschrijven om die vervolgens vast te leggen in een implementatieplan Opbouw rapportage Zoals in de voorgaande paragraaf is aangegeven houden we vast aan een gelaagde opbouw. In deze rapportage worden naast een definitie en afkadering, een inventarisatie van de verschillende vormen van beheer en exploitatie met bijbehorende archetypen en selectiecriteria beschreven. Aanvullend benoemen we de zogenaamde keuzevoorwaarden. Daarnaast zijn er interviews gehouden met de exploitanten en eigenaren van de NHW. Om vervolgens ter afsluiting over te gaan tot een eerste analyse van de voorgaande inventarisatie. In figuur 1.2 is een en ander schematisch verwoord in een stappenschema. 12\62 Beheer en exploitatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie - Inventarisatiefase - versie 1 - Concept

13 Concept Kenmerk R BGE-evp-V01 INVENTARISATIE Stap 1 Definitie & kader strategie ANALYSE Stap 4 1e confrontatie Stap 2 Inventarisatie modellen, criteria en archetypen Stap 5 Stap 3 Inventarisatie keuze voorwaarden Analyse modellen, archetypen, criteria Figuur 1.4 Stappenschema Korte toelichting op de opbouw Voordat we ingaan op de inventarisatie is de volgende toelichting op bovenstaand stappenschema van belang. Definitie en kaders voor de strategie. De definitie en kaders voor de strategie worden gegeven in paragraaf 1.4. In die paragraaf wordt ingegaan op de definitie die wij hanteren voor de begrippen beheer en exploitatie. Deze definitie is totstandgekomen door verschillende beleidsstukken te inventariseren. Uit deze beleidsdocumenten is eveneens het kader voor de op te stellen strategie geformuleerd. Het kader voor de strategie wordt daarnaast bepaald door het ambitieniveau dat voor de NHW wordt nagestreefd. Tijdens de analyse (hoofdstuk 5) wordt terug gegrepen naar de kaders voor de strategie. Beheer en exploitatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie - Inventarisatiefase - versie 1 - Concept 13\62

14 Concept Kenmerk R BGE-evp-V01 Modellen Omdat strategieontwikkeling in deze fase nog een zoektocht is, is enerzijds nauwe samenwerking nodig met beleidsmakers en ervaringsdeskundigen, maar is het daarnaast ook van belang een breed inzicht te hebben in de verschillende exploitatie- en beheermodellen. Niet alleen worden de reeds binnen de NHW toegepaste modellen en methoden geïnventariseerd, ook (binnenlandse) modellen die niet directe een relatie hebben met de NHW komen samen met een aantal buitenlandse modellen aan bod. Bewust is gekozen voor het breed insteken van de inventarisatie. Zo ontstaat ook een breed beeld van bestaande modellen, methoden en instrumenten. Voor elk model of elke methodiek is voor zover mogelijk een factsheet ingevuld met daarin de algemene informatie met betrekking tot het exploitatie- of beheermodel. Daarnaast is ook informatie opgenomen op basis waarvan het mogelijk wordt de modellen te confronteren met o.a. de visie op en doelstellingen van de NHW. De factsheets zijn onderverdeeld naar bestaande exploitatie- en beheermodellen in Nederland en buitenland, Uitvoeringsprogramma s (en Bestuursafspraken) en Fondsen en subsidies. Zowel uitvoeringsprogramma s als fondsen of subsidies vormen een mogelijke input om tot een volwaardig exploitatie- en beheermodel te komen. Immers de praktische uitvoerbaarheid maakt samen met de financiële haalbaarheid of een exploitatie- en/of beheermodel functioneert. Archetypen Een analyse van de modellen vindt plaats op basis van de archetypen zoals die worden geformuleerd in paragraaf 2.3. In onze visie op de opgave moet de te ontwikkelen strategie recht doen aan de diversiteit aan projecten binnen het Uitvoeringsprogramma en aan de diversiteit aan karakteristieken in het gebied. Eén uniforme aanpak van exploitatie en beheer is gezien de diversiteit en de verscheidenheid aan karakteristieken mogelijk niet haalbaar. Om de karakteristieken beter in beeld te krijgen worden in dit rapport zogenaamde archetypen benoemd. De archetypen komen voort uit de verschillende karakteristieken die samen het unieke karakter van de NHW bepalen. Op deze wijze wordt geen afbreuk gedaan aan die archetypen en wordt anderzijds voorkomen dat per project maatwerk geleverd moet worden. Immers geforceerd maatwerk per project, zonder daarin de relatie te leggen met de directe omgeving en de NHW als geheel, komt niet ten goede aan de beleefbaarheid van de linie als één geheel. Inventarisatie van keuzevoorwaarden In hoofdstuk 3 worden verschillende keuzevoorwaarden in beeld gebracht. Deze keuzevoorwaarden geven inzicht in onderwerpen waarover in de vervolgstap een beslissing wordt genomen. De strategie voor de NHW wordt mede vormgegeven aan de hand van de keuzes die op basis van de geïnventariseerde keuzevoorwaarden gemaakt moeten worden. 14\62 Beheer en exploitatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie - Inventarisatiefase - versie 1 - Concept

15 Concept Kenmerk R BGE-evp-V01 Interviews Om een bestaand beeld te krijgen van beheer- en exploitatie modellen binnen de NHW is een aantal telefonische interviews gehouden met beheerders en eigenaren binnen de NHW. Van een aantal lopende NHW-projecten zijn deze betrokkenen gevraagd naar hun ervaring. Op deze manier wordt een inzicht gekregen in het huidige beheer en exploitatie binnen de NHW en worden aandachtspunten geformuleerd waar voor wat betreft de strategiebepaling rekening mee wordt gehouden. In hoofdstuk 4 wordt een korte analyse gegeven van de uitkomsten van de interviews. 1 e Confrontatie door middel van waarderingscriteria Na een breed scala aan modellen geïnventariseerd te hebben, worden de mogelijkheden van de modellen afgezet tegen de verschillende archetypen. Belangrijke vraag hierbij is, is een model of methodiek geschikt voor één of meer archetypen en zo ja, voor welke? Maar dit is niet de enige vraag die in deze fase bepaald of de geïnventariseerde modellen mogelijk toepasbaar of bruikbaar zijn voor de strategie zoals we die voor de NHW willen ontwikkelen. Een model dat (mogelijk) bruikbaar is, of meerwaarde heeft, voor de nieuw te bepalen strategie moet voldoen aan de eisen en randvoorwaarden zoals die vanuit de NHW gelden. De kaders van de NHW zijn hierbij richtinggevend, deze worden beschreven in paragraaf 1.4. Resultaat is een overzicht van modellen per archetype waarvan op hoofdlijnen de geschiktheid voor de NHW wordt bepaald. Analyse modellen, archetypen en criteria Na aanleiding van de uitkomsten uit de eerste confrontatie wordt geanalyseerd (mede op basis van de keuzevoorwaarden en interviews) welke geschiktheidcriteria er zijn te benoemen. Aan de hand van deze geschiktheidscriteria moet in de volgende stap (Strategie) een verdere selectie van de modellen plaatsvinden op basis waarvan vervolgens de strategie bepaald gaat worden. Werkbijeenkomst Gedurende dit onderzoek wordt een tweetal werksessies gehouden. De eerste werksessie heeft als doel om de resultaten uit de eerste fase te bespreken met verschillende deskundigen. Werksessie 2 heeft als doel om vooruitlopend op de strategie de wensen voor deze strategie te verkennen met verschillende deskundigen. De resultaten uit werksessie 1 zijn, daar waar het gaat om aanvullingen op de inventarisatie, verwerkt door de hoofdstukken heen. De kernpunten zjin opgenomen in hoofdstuk 4. Tevens is een verslag van de werkbijeenkomst opgenomen in bijlage Definitie en kaders voor de strategie In deze paragraaf worden de definitie en het kader waarbinnen de strategie voor exploitatie en beheer moet worden bepaald verder toegelicht. Deze definitie en kader wordt later bij de analyse gebruikt om de modellen te toetsen. Beheer en exploitatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie - Inventarisatiefase - versie 1 - Concept 15\62

16 Concept Kenmerk R BGE-evp-V Definitie voor beheer en exploitatie Voordat we ingaan op het kader van de opdracht wordt een definitie gegeven van beheer en exploitatie van de NHW. Hiervoor is eerst gekeken of er binnen het overkoepelende beleid al invulling wordt gegeven aan de begrippen beheer en exploitatie. Hierbij richten wij ons op de Nota Ruimte, het Investeringsbudget Landelijk Gebied en het Uitvoeringsprogramma Nieuwe Hollandse Waterlinie. In de Nota Ruimte wordt het ruimtelijke ordeningsbeleid voor Nederland beschreven. In deze nota, waarin ook de Nationale Landschappen zijn aangewezen (waaronder de NHW), wordt over vele vormen van beheer gesproken (waterbeheer, grondbeheer, het beheersbaar maken van de gevolgen van een ramp, beheer en onderhoud van rijkswegen, beheersovereenkomsten met agrariërs, particulier en agrarische natuurbeheer), maar wordt geen concrete definitie van dit begrip gegeven. Exploitatie wordt in deze nota in verband gebracht met stedelijke ontwikkelingen en het betalen van de groene en blauwe opgaven (bovenplanse verevening via de grondexploitatiewet, zie fatsheet bovenplanse verevening hart van de heuvelrug bijlage 4). Voor exploitatie van recreatiewoningen wordt in de Nota Ruimte de volgende definitie gegeven: Onder bedrijfsmatige exploitatie wordt in dit kader verstaan het via een bedrijf, stichting of andere rechtspersoon voeren van een zodanig beheer/exploitatie, dat in de recreatieverblijven daadwerkelijk recreatief gebruik plaatsvindt. De woningen van dergelijke complexen hoeven niet te voldoen aan de wet- en regelgeving voor reguliere woningbouw. De exploitant en gemeente zijn ervoor verantwoordelijk dat permanente bewoning op het complex wordt tegengegaan. In de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) is vastgelegd hoe de rijksgelden voor het landelijk gebied provinciaal worden verdeeld. De provincies kunnen de gelden besteden om bijvoorbeeld de Ecologische Hoofdstructuur te realiseren of wandel- en fietspaden aan te leggen. Vanuit het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) zijn met de verschillende provincies bestuursafspraken gemaakt. In de overeenkomst wordt ingegaan op het Programma Beheer (zie ook het factsheet m.b.t. Programma Beheer in bijlage 4 van dit rapport). Daarnaast wordt het beheer buiten en binnen de Nationale Landschappen genoemd. Daarnaast wordt gesproken over beheergelden die via het Rijk naar de provinciale stichtingen landschapsbeheer gaan. In de WILG wordt niet beschreven wat precies onder de begrippen beheer en exploitatie wordt verstaan. In de bestuursovereenkomst tussen de provincie Noord Holland en het Rijk is in de begrippenlijst de volgende definitie van beheer gegeven: Gronden, waarvoor een beheer wordt gevoerd conform het rijksdoel. (Het zijn gronden die zijn overgedragen aan de eindbeheerder en nieuw in beheer komende gronden). 16\62 Beheer en exploitatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie - Inventarisatiefase - versie 1 - Concept

17 Concept Kenmerk R BGE-evp-V01 Het Uitvoeringsprogramma Nieuwe Hollandse Waterlinie doet geen uitspraak over beheer en exploitatie binnen de NHW. In het uitvoeringsprogramma wordt wel gesproken over de investeringsopgaven van de verschillende projectenveloppen; de inrichting van forten en het realiseren van recreatieve routes vallen hier bijvoorbeeld onder. In paragraaf 1.1 is al stilgestaan bij het ontbreken van een samenhangende beheervisie voor de realisatie van deze projecten. In het Uitvoeringsprogramma wordt dit als knelpunt bevestigd, maar wordt verder alleen in algemene zin iets geschreven over de betekenis van beheer: het gaat hier om een nationaal landschap waar allereerst een investeringsbehoefte is om achterstallig onderhoud weg te nemen en de positie te versterken. Daarna ontstaat er een behoefte voor beheer. De ambitie is om via een duurzame economische exploitatie de publieke last hiervoor te minimaliseren. Het beheer richt zich met name op de kernkwaliteiten (red. historische landschapselementen en groen en open karakter) van het nationale landschap De van Dale kent aan de begrippen exploitatie de volgende betekenissen toe: Exploiteren: bezit gebruiken om er voordeel uit te trekken Beheer: als verantwoordelijk zorg dragen voor Dat beide begrippen met elkaar samenhangen blijkt wel uit de definitie zoals de website encyclopedie, die toekent aan het begrip exploiteren: Zaken en werkzaamheden die het mogelijk maken dat alle activiteiten, die voor de instandhouding nodig zijn, uitgevoerd kunnen worden. Voorbeelden: gebouwen, materieel, verlichting, voer- en vaartuigen en overdrachten. Deze definitie dekt de lading, in de context van deze opdracht, onzes inziens beter. De te hanteren definitie is dan ook als volgt samen te vatten: Het zorgdragen voor een duurzaam beheer van de NHW en daar waar mogelijk dit via een rendabele exploitatie te financieren. Beheer en exploitatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie - Inventarisatiefase - versie 1 - Concept 17\62

18 Concept Kenmerk R BGE-evp-V Kaders De in paragraaf 1.1. genoemde drie uitvoeringsdoelen voor de NHW zijn alleen in samenhang effectief voor de lange termijn. Het gaat in deze opdracht vooral om doel 3; de beheer- en exploitatievraag waardoor het (fysieke) linieprofiel (doel 1) en de verbinding met mensen in hoofden en harten (doel 2) in stand blijft. Naast de in paragraaf geformuleerde definitie is een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden van belang voor het bepalen van de strategie. Deze uitgangspunten en randvoorwaarden vormen samen met de definitie het kader waarbinnen deze opdracht wordt uitgevoerd. Passend binnen Panorama Krayenhoff (Linieperspectief) De eerste voorwaarde is dat het beheer en de exploitatie past binnen de visie die de overheid op de NHW heeft. In de aanleiding is reeds kort beschreven wat vanuit de overheid de ambities zijn voor de NHW. Deze ambities uit het Uitvoeringsprogramma komen voort uit de visie zoals die in het Linieperspectief Panorama Krayenhoff wordt verwoord. Twee aspecten zijn hierbij in bijzonder van belang namelijk het toepassen van toelatingsplanologie daar waar nodig en het hierbij horende beschermingsregime via Monumentenwet, Flora en Faunawet en de WRO en daaraan gekoppelde ro-instrumenten. Dit vormt een zogenaamde beschermingsbodem in het project. Daarbinnen kan ontwikkeld worden. Dit kan volledig publiek of volledig privaat (gescheiden) initiatief maar ook in de vorm van een publiek-privaat samenwerkingsverband. Met name de koppeling met andere gebiedsopgave is van belang. Behoud door ontwikkeling en door invulling van nieuwe (maatschappelijke) behoeften. Gebiedsontwikkeling is daarbij een belangrijk instrument. Passend binnen het overige beleid Daarnaast dient het toekomstig gebruik en beheer van de linie te passen binnen het beleid. In dat beleid staat de samenhang binnen de NHW centraal. Door de aanwijzing als Nationaal Landschap is de NHW, ondanks de grote verscheidenheid binnen de linie, als één samenhangend gebied begrenst. Daarmee is binnen het ILG ook de financiering meer gebundeld en wordt het geld meer gebiedsgericht ingezet. De NHW wordt als één entiteit beschouwd. Ook de onlangs gestarte aanwijzingsprocedure tot de benoeming van de totale NHW als rijksmonument sluit hierop aan. De aanwijzing van de NHW als rijksmonument past binnen de nieuwe ensemble-gerichte aanpak van de monumentenzorg, zoals vastgelegd door de ministerraad in de Modernisering Monumentenzorg (MoMo). Het geheel van forten, vestingsteden, kanalen, dijken, sluizen en gemalen wordt als een geheel gezien. Naast de mogelijkheid om ook andere objecten dan gebouwen als waardevol aan te merken, worden de procedures als gevolg van het MoMo voor 18\62 Beheer en exploitatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie - Inventarisatiefase - versie 1 - Concept

19 Concept Kenmerk R BGE-evp-V01 zowel eigenaren als overheden ook eenvoudiger en dus sneller. Tegelijkertijd wordt herbestemming makkelijker gemaakt, zodat forten en andere monumenten opnieuw gebruikt kunnen worden voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn gebouwd. Op eigen benen strategie (privaat - private overeenkomsten) Het is van groot belang dat de te ontwikkelen beheer- en exploitatiestrategie recht doet aan zowel het gegeven dat de overheid nog een eenmalige, laatste publieke investering doet op operationeel niveau, maar ook vorm geeft aan de doelstelling een duurzaam waterliniebreed gebruik te waarborgen. Dit past in het beleid om de benutting van de linie waar mogelijk en verantwoord te spreiden of uit handen te geven en de markt een belangrijke rol te laten spelen in het behoud en de ontwikkeling van maatschappelijk goed, zoals het culturele erfgoed. In die zin zal de Nieuwe Hollandse Waterlinie daar waar mogelijk op eigen benen moeten staan om zo haar toekomst veilig te stellen. Vormen van publiek-private samenwerking Om met een laatste publieke investering een duurzaam gebruik van de NHW te garanderen is een constructieve en intensieve publiek-private samenwerking onmisbaar. Private partijen (ondernemers en investeerders) zijn nodig om ook op de lange termijn het gebruik te garanderen, verantwoordelijkheden af te kunnen staan en financiële risico s over te kunnen dragen. Publieke partijen zullen als eigenaar hiervoor de mogelijkheden en randvoorwaarden moeten scheppen. Zonder samenwerking tussen beide is een duurzame benutting van de NHW niet mogelijk. Publiek beheer Niet alle onderdelen uit de NHW zijn geschikt voor (private) exploitatie. Publiek beheer zal voor bepaalde delen altijd nodig zijn. Op voorhand is dit niet gedefinieerd. In de te ontwikkelen strategie dient hier aandacht aan te worden gegeven. Bovenstaande leidt tot de volgende uitgangspunten zoals die voor een beheer- en exploitatiestrategie voor de NHW gelden: Beheer en exploitatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie - Inventarisatiefase - versie 1 - Concept 19\62

20 Concept Kenmerk R BGE-evp-V01 De strategie dient: de doelen van de NHW te borgen; te passen binnen het door de overheden geformuleerde beleid tav de NHW; duidelijk te maken welke delen niet privaat exploitabel zijn en daardoor een specifiek beheer nodig hebben op basis van een onderscheid in beheer en exploitatie mogelijkheden te bieden voor een publiek-publieke, publiek-private of privaat-private samenwerking en onderscheid te maken op welke delen deze samenwerking toepasbaar is Binnen de strategie dient ingegaan te worden op: organisatie- en rechtvorm financiële verdeelsleutels (arrangementen) Bijzondere aandachtspunten zijn: mogelijkheden om te komen tot een variabele contractduur en doorlooptijd mogelijkheden om kaders en beginselen juridisch af te dwingen.. 20\62 Beheer en exploitatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie - Inventarisatiefase - versie 1 - Concept

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nieuwe Hollandse Waterlinie Nota Ruimte budget 35 miljoen euro Planoppervlak 300 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Nieuwe Hollandse Waterlinie Stevige nieuwe ruggengraat voor de Linie De Nieuwe Hollandse

Nadere informatie

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap 1 De Nieuwe Hollandse Waterlinie Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap De Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt midden door Nederland: van Muiden tot aan de Biesbosch. Vroeger waren de

Nadere informatie

Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW. Bijlage(n): diversen (zie blz. 7)

Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW. Bijlage(n): diversen (zie blz. 7) S T A T E N V O O R S T E L Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW Registratienummer : 2005REG001129i Portefeuillehouder J. van Bergen Titel : Bestuursovereenkomst

Nadere informatie

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap

Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap 1 De Nieuwe Hollandse Waterlinie Benutten en beschermen van een uniek historisch landschap De Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt midden door Nederland: van Muiden tot aan de Biesbosch. Vroeger waren de

Nadere informatie

Programma van Eisen - Beheerplannen

Programma van Eisen - Beheerplannen Programma van Eisen - Beheerplannen Eisen voor de inhoud Inventarisatie 1. Het beheerplan geeft allereerst een beschrijving van de natuurwaarden in het Natura 2000-gebied (de actuele situatie en trends,

Nadere informatie

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015)

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) 4.2 Natuur en landschap in Gelderland De provincie en haar partners streven samen naar een compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden natuurgebieden

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker!

Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker! Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker Nieuwsbrief Roadshows UNESCO & Bescherming Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker Datum: JULI 2015 Versie:

Nadere informatie

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN Terneuzen Cultuurhistorische Waardenkaart Datum: februari 2013 Opgesteld door: Gemeente Terneuzen Gemeente Terneuzen Stadhuisplein 1 Postbus 35 4530 AA Terneuzen

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Streekcommissie Rivierengebied West. Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel. Wat was de Nieuwe Hollandse Waterlinie?

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Streekcommissie Rivierengebied West. Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel. Wat was de Nieuwe Hollandse Waterlinie? Streekcommissie Rivierengebied West Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel Nieuwe Hollandse Waterlinie Wat was de NHW en wat is het nu? Actualisering programma Project Diefdijkverbetering Vragen en opmerkingen

Nadere informatie

Leidraad Kunstwerken in regionale waterkeringen

Leidraad Kunstwerken in regionale waterkeringen Leidraad Kunstwerken in regionale waterkeringen Concept, 20 juli 2011 Verantwoording Titel Leidraad Kunstwerken in regionale waterkeringen Opdrachtgever STOWA Projectleider ir. B. (Bob) van Bree Auteur(s)

Nadere informatie

Aanbestedingsleidraad herontwikkeling Brewinc-locatie te Doetinchem. Errata aanbestedingsleidraad d.d. 8 oktober 2007

Aanbestedingsleidraad herontwikkeling Brewinc-locatie te Doetinchem. Errata aanbestedingsleidraad d.d. 8 oktober 2007 Aanbestedingsleidraad herontwikkeling Brewinc-locatie te Doetinchem Errata aanbestedingsleidraad d.d. 8 oktober 2007 18 oktober 2007 Kenmerk R003-4514655HTM-cri-V02-NL Verantwoording Titel Opdrachtgever

Nadere informatie

Waterlinie in Utrecht Programmamanager Maryann Glorie

Waterlinie in Utrecht Programmamanager Maryann Glorie Waterlinie in Utrecht Programmamanager Maryann Glorie AMBITIE IN EEN ORGANISCH PROGRAMMA Militair werelderfgoed (gebouw en landschap) van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam VERBINDEN,

Nadere informatie

ERFGOED, ERFBETER, ERFBEST. Cultuurhistorische waarden: inventariseren, vastleggen en ontwerpen Februari 2012

ERFGOED, ERFBETER, ERFBEST. Cultuurhistorische waarden: inventariseren, vastleggen en ontwerpen Februari 2012 ERFGOED, ERFBETER, ERFBEST Cultuurhistorische waarden: inventariseren, vastleggen en ontwerpen Februari 2012 Cultureel Erfgoed Wat is er aan de hand De bescherming van het cultureel erfgoed koppelen aan

Nadere informatie

Managementplan. Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie. Bijeenkomsten 13, 15 oktober en 10 november 2015

Managementplan. Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie. Bijeenkomsten 13, 15 oktober en 10 november 2015 Managementplan Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie Bijeenkomsten 13, 15 oktober en 10 november 2015 Programma Nominatie proces Introductie Managementplan In groepen uitwerken onderwerpen Managementplan

Nadere informatie

A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT. 10 december 2015 Roland Blijdenstijn

A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT. 10 december 2015 Roland Blijdenstijn A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT 10 december 2015 Roland Blijdenstijn A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT ONDERWERPEN Herijking Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013-2028 (PRV) UNESCO-nominatie NHW Cultuurnota

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Uitvoeringsverordening subsidie Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam provincie Utrecht

PROVINCIAAL BLAD. Uitvoeringsverordening subsidie Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam provincie Utrecht PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 3999 11 juli 2016 Uitvoeringsverordening subsidie Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam provincie Utrecht Besluit van gedeputeerde

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK GEMEENTE OLDEBROEK STRUCTUURVISIE PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK 188197 Inhoudsopgave 1 Beleidskader 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Beleidsmatige aspecten 5 2 Toetsingskader

Nadere informatie

Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied

Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied Memo AAN VAN Raadsleden M. Bonouvrié ONDERWERP Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied DATUM 11 september 2012 REGISTRATIENUMMER 1101280/4283 Geachte raadsleden, Naar

Nadere informatie

Beleidsnotitie Uitgangspunten voor uitgifte reststroken

Beleidsnotitie Uitgangspunten voor uitgifte reststroken Beleidsnotitie Uitgangspunten voor uitgifte reststroken 1. Algemeen Voor de uitoefening van de gemeentelijke taak bezit de gemeente gronden die openbaar toegankelijk zijn en waar iedereen gebruik van mag

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Bestuurlijke begeleidingsgroep Visie Amstelland Aantal bijlagen:

Nadere informatie

VOORBLAD STEUNBETUIGING. De tekst van de steunbetuiging bestaat uit:

VOORBLAD STEUNBETUIGING. De tekst van de steunbetuiging bestaat uit: VOORBLAD STEUNBETUIGING De tekst van de steunbetuiging bestaat uit: De tekst van de steunbetuiging (blad 1). De tekst van de steunbetuiging is definitief, dit is de tekst waar 20 april de handtekeningen

Nadere informatie

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn Ambitieverklaring Samenwerken aan groen-recreatieve ontwikkeling in de Leidse regio 9/12/2009 Ambitieverklaring 1 Ambitieverklaring Partijen 1. De gemeente Kaag en Braassem, vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE

NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE subsidieverordening NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE EN STELLING VAN AMSTERDAM 2016-2019 PROVINCIE-UTRECHT.NL Subsidieverordening NHW & SvA 2016 2019 1 subsidieverordening Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling

Nadere informatie

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN Onderzoek naar cultuurhistorische structuren, landschappen en panden Aansluitend op Belvedere- (Behoud door ontwikkeling) en het MoMo-beleid (Modernisering

Nadere informatie

DOELGERICHT UITVOEREN!

DOELGERICHT UITVOEREN! DOELGERICHT UITVOEREN! PROGRAMMAPLAN 2011 2020 NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE DIEFDIJK/LOEVESTEIN Foto: Kogelvanger bij Het Werk aan t Spoel te Culemborg Vastgesteld op 16 maart 2012 door het Pact van Loevestein

Nadere informatie

Toerisme en Recreatie

Toerisme en Recreatie Toerisme en Recreatie Wat speelt er? De vraagstukken over toerisme en recreatie zijn divers. Er zijn vraagstukken met betrekking tot de routestructuur, de kwaliteiten in het gebied en nieuwe functies.

Nadere informatie

Vastgoedbeleid 2013. 1.1 Algemeen 1. 1.2 Doelstellingen 1. 1.3 Samenloop met het publiekrecht 1. 1.4 Leeswijzer 1. 2.1 Algemeen 2. 2.

Vastgoedbeleid 2013. 1.1 Algemeen 1. 1.2 Doelstellingen 1. 1.3 Samenloop met het publiekrecht 1. 1.4 Leeswijzer 1. 2.1 Algemeen 2. 2. Vastgoedbeleid waterschap Hollandse Delta 2013 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstellingen 1 1.3 Samenloop met het publiekrecht 1 1.4 Leeswijzer 1 2 VERWERVEN EN VERKOPEN 2 2.1 Algemeen

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

De Peel-Raamstelling in stelling

De Peel-Raamstelling in stelling De Peel-Raamstelling in stelling In het oostelijk deel van Noord-Brabant en deels in Limburg ligt een 20ste eeuwse verdedigingslinie: de Peel-Raamstelling. Verdedigingslinies maken deel uit van ons cultuurlandschap

Nadere informatie

Aanwijzingsprogramma Nieuwe Hollandse Waterlinie. Datum voltooid Laatste wijziging 23-9-2009 Projectleider Frank Buchner

Aanwijzingsprogramma Nieuwe Hollandse Waterlinie. Datum voltooid Laatste wijziging 23-9-2009 Projectleider Frank Buchner Colofon Projectnaam Aanwijzingsprogramma Nieuwe Hollandse Waterlinie Datum voltooid Laatste wijziging 23-9-2009 Projectleider Frank Buchner Versienummer 2.0 Status Definitief Bestandsnaam Aanwijzingsprogramma

Nadere informatie

Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant

Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant Bijlage 3 Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant Artikel 2.1 - Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit 1. Een bestemmingsplan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk

Nadere informatie

CHAT TUSSEN PROVINCIE EN GEMEENTEN

CHAT TUSSEN PROVINCIE EN GEMEENTEN ROMA 31.03.2016 CULTUURHISTORIE OP DE KAART Doelstelling subsidie cultuurhistorische waardenkaarten Provinciale CHAT Inhoud Ontwikkeling Samenwerking ROMA 31.03.2016 2 WAT IS DE CHAT CHAT: Cultuurhistorische

Nadere informatie

GESPREKSNOTITIE OVER VERSTERKING VAN HET SALLANDSE LANDSCHAP DOOR AANLEG, HERSTEL EN BEHEER VAN LANDSCHAPSELEMENTEN. in de periode

GESPREKSNOTITIE OVER VERSTERKING VAN HET SALLANDSE LANDSCHAP DOOR AANLEG, HERSTEL EN BEHEER VAN LANDSCHAPSELEMENTEN. in de periode GESPREKSNOTITIE OVER VERSTERKING VAN HET SALLANDSE LANDSCHAP DOOR AANLEG, HERSTEL EN BEHEER VAN LANDSCHAPSELEMENTEN in de periode 2014-2015 (versie 3 mei 2014) situatie per 31-12-2013 SAMEN STERKER Werkgroep

Nadere informatie

Handreiking herbestemming cultureel erfgoed

Handreiking herbestemming cultureel erfgoed Handreiking herbestemming cultureel erfgoed Herbestemming en hergebruik staan in het centrum van de belangstelling. Meer en meer gaat overheidsbeleid er vanuit dat we eerst het gebruik van bestaand gebied

Nadere informatie

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN: Overeenkomst Rood voor Groen op bestaande landgoederen ONDERGETEKENDEN 1. De heer/mevrouw, wonende, te, hierna te noemen de Eigenaar of, gevestigd te, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw,

Nadere informatie

Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse. Waterlinie samen sterker!

Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse. Waterlinie samen sterker! FACTSHEET UNESCO Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Fort bij Tienhoven (foto Stichting Aquarius) Waterlinie samen sterker! De Nieuwe Hollandse Waterlinie De Nieuwe Hollandse Waterlinie is het grootste

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 659 Evaluatie Staatsbosbeheer Nr. 139 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie van Leiden uit zich op

Nadere informatie

Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg. Partijen:

Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg. Partijen: Overeenkomst kwaliteitsverbetering landelijk gebied Limburg Partijen: 1. De gemeente Roermond, ten dezen vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer H.M.J.M. van Beers, de gemeente Roermond ingevolge

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

Analyse van het land van Heusden en Altena met de daaruit voorvloeiende scenarios en toekomst verwachtingen.

Analyse van het land van Heusden en Altena met de daaruit voorvloeiende scenarios en toekomst verwachtingen. Analyse van het land van Heusden en Altena met de daaruit voorvloeiende scenarios en toekomst verwachtingen. Colofon: Aqua Planning Samenwerkingsverband tussen 6 zelfstandige studenten, die zich inzetten

Nadere informatie

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o.

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o. 4 - Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Uitvoeringsprogramma Brabantse Delta e.o. t Hl i ifi ; : i :>! ui 5 /,,,,,, Wm > mmffl i f r.-v : i. 1,1 I : Het landschap in Brabant is vandaag de dag

Nadere informatie

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Behoud en ontwikkeling van het landelijk karakter en de openheid van het gebied met ruimte voor landbouw, natuur, water, recreatie,

Nadere informatie

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED STARTPAKKET RURAAL ERFGOED CHECKLIST Startpakket Ruraal Erfgoed komt tot stand onder auspiciën van Innovatieplatform Duurzame Meierij met een financiële bijdrage van Belvedere, EU (Leader+) en IDM. Projectontwikkeling:

Nadere informatie

Nota Fondsen Ruimtelijke Ontwikkelingen

Nota Fondsen Ruimtelijke Ontwikkelingen Nota Fondsen Ruimtelijke Ontwikkelingen 1 november 2009 M. Roobol / P. Bakker Openbare Werken en Ruimtelijke Zaken 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Inleidend 3 1.2 Aanleiding 3 1.2 Leeswijzer 4 2 Huidige

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Voortgang streeknetwerken 2012-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van De voortgang van de streeknetwerken Aanleiding In de vergadering

Nadere informatie

Handreiking transformatieplan herbestemming

Handreiking transformatieplan herbestemming Handreiking transformatieplan herbestemming We zijn zuinig op ons culturele erfgoed. Voor het behoud daarvan is het belangrijk dat dat erfgoed ook daadwerkelijk gebruikt wordt. Immer: leegstand is achteruitgang.

Nadere informatie

Het Groene Hart mooi dichtbij. ANWB-visie op de recreatieve inrichting van het Groene Hart: samenvatting

Het Groene Hart mooi dichtbij. ANWB-visie op de recreatieve inrichting van het Groene Hart: samenvatting Het Groene Hart mooi dichtbij ANWB-visie op de recreatieve inrichting van het Groene Hart: samenvatting Groene Hart mooi dichtbij Een recreatievisie voor het Groene Hart Voor recreatie buitenshuis wil

Nadere informatie

Wanneer is er sprake van verwaarlozing? Platform Monumententoezicht Marc Berends 11 mei 2015

Wanneer is er sprake van verwaarlozing? Platform Monumententoezicht Marc Berends 11 mei 2015 Wanneer is er sprake van verwaarlozing? Platform Monumententoezicht Marc Berends 11 mei 2015 Inhoud Voorstellen Definitie verwaarlozing Voorbeelden verwaarlozing Beleid gemeente Breda Voorbeelden gemeente

Nadere informatie

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3.

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. HET ONTWERP IS BESCHIKBAAR GESTELD ONDER VOORBEHOUD VAN AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN DOOR VERKOPER.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2017/XX Verenigingen en Stichtingen Verwerving door de erfpachthouder van het met een erfpacht bezwaard onroerend goed (verwerving tréfonds) Hereniging

Nadere informatie

Beter groen. naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in Zuid-Holland. provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland

Beter groen. naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in Zuid-Holland. provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland Beter groen naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in Zuid-Holland provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland Beter groen. Naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST GROND. EZ Provincies

BESTUURSOVEREENKOMST GROND. EZ Provincies BESTUURSOVEREENKOMST GROND EZ Provincies September 2013 BESTUURSOVEREENKOMST GROND Ondergetekenden: A. de staatssecretaris van Economische Zaken B. de gedeputeerden Vitaal Platteland van alle provincies

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. mei stipe fan:

Jaarverslag 2013. mei stipe fan: Jaarverslag 2013 mei stipe fan: opgesteld door de raad van toezicht op 4 juni 2014 1 Inhoud Algemeen 3 Activiteiten 4 Samenwerking 6 MonumentenMonitor Fryslân 7 2 Algemeen Stichting Monumentenwacht Fryslân

Nadere informatie

Landschappelijk advies Sanering en nieuwbouw in buitengebied Gebroeders Maas Holding B.V. Hillegom

Landschappelijk advies Sanering en nieuwbouw in buitengebied Gebroeders Maas Holding B.V. Hillegom Landschappelijk advies Sanering en nieuwbouw in buitengebied Gebroeders Maas Holding B.V. Hillegom Landschapsbeheer Zuid-Holland Landschappelijk advies Sanering en nieuwbouw in buitengebied Gebroeders

Nadere informatie

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen 2. Water Bodem & Gebruik 3. Het Groene Hart, met zijn veenweiden, Over de realisatie van

Nadere informatie

Integraal waarderen. Een (blijvende) discussie. Maartje de Boer. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Integraal waarderen. Een (blijvende) discussie. Maartje de Boer. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Integraal waarderen Een (blijvende) discussie Maartje de Boer Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 1 Presentatie Het probleem Voor wie is dit een probleem? RCE Kennisprogramma Wat is Erfgoed (een oplossing?)

Nadere informatie

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Versie 2.1 Datum : 1 januari 2013 Status : Definitief Colofon Projectnaam : DigiD Versienummer : 2.0 Contactpersoon : Servicecentrum Logius Postbus 96810

Nadere informatie

Nieuwe Kijk. Wegen. in het. Landschap. Ontwerponderzoek december 2011

Nieuwe Kijk. Wegen. in het. Landschap. Ontwerponderzoek december 2011 Nieuwe Kijk op Wegen in het Landschap Ontwerponderzoek december 2011 14 1. Inleiding 15 16 1.1 AANLEIDING Infrastructuur is de ruggengraat van het landschap. De komende jaren wordt er veel geïnvesteerd

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Raadsvoorstel Vergadering: : 28 april 2008 Agendanummer : 7 Opiniërende vergadering : 14 april 2008 Portefeuillehouder : L.C.J. Lijmbach Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Aan de raad,

Nadere informatie

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007 K a n s e n voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t Onderzoeksrapport Mei 2007 Opdrachtgever: Uitvoerenden: In samenwerking met: Provincie Noord-Brabant Brabants Landschap Brabants Particulier

Nadere informatie

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader De boer als groen-blauwe dienstverlener Het Brabantse landschap is vandaag de dag een uniek en divers geheel. Een geheel dat niet tot stand zou zijn gekomen

Nadere informatie

Noord Beveland Landgoed De Groote Duynen. 1 e wijziging bestemmingsplan

Noord Beveland Landgoed De Groote Duynen. 1 e wijziging bestemmingsplan Noord Beveland Landgoed De Groote Duynen 1 e wijziging bestemmingsplan 1e Wijziging bestemmingsplan 'Landgoed De Groote Duynen' Noord Beveland wijzigingsplan identificatie planstatus identificatiecode:

Nadere informatie

30 MEI 2017 CULTUREEL ERFGOED EN DE OMGEVINGSWET

30 MEI 2017 CULTUREEL ERFGOED EN DE OMGEVINGSWET 30 MEI 2017 CULTUREEL ERFGOED EN DE OMGEVINGSWET Inhoud De omgevingswet Cultureel erfgoed Omgevingswet en erfgoedwet Erfgoed in de omgevingswet Omgevingsvisie Omgevingsplan Digitale informatie Opgaven

Nadere informatie

Te koop wegens vrede

Te koop wegens vrede Te koop wegens vrede Ondernemers gezocht Fort Everdingen staat te koop. De huidige eigenaar, de Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van Economische Zaken, daagt (een groep van) ondernemers uit om

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf Adviescommissie 30 maart 2010 Dagelijks bestuur 8 april 2010 / 10 juni 2010 (mondeling) Algemeen bestuur 1 juli 2010 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten

Nadere informatie

Investeringsagenda Dansende bomen

Investeringsagenda Dansende bomen Dansen de bomen? Projecten cultuurhistorie van Veluwse bossen Paul Thissen programma coördinator Cultuurhistorie provincie Gelderland Symposium Erfgoed in bos en natuur, Werk in uitvoering 4-10-2012 te

Nadere informatie

Samen houden we het landschap in de gemeente Dalfsen mooi!

Samen houden we het landschap in de gemeente Dalfsen mooi! De Stichting Groene en lauwe Diensten Overijssel De stichting Groene en lauwe Diensten Overijssel is opgericht door Landschap Overijssel en Natuurlijk Platteland Oost (de koepelorganisatie van Agrarische

Nadere informatie

GEMEENTE LOPIK VOORSTEL. Raadsvergadering d.d. 21 november 2006 Nr. : 10. Aan de raad van de gemeente Lopik.

GEMEENTE LOPIK VOORSTEL. Raadsvergadering d.d. 21 november 2006 Nr. : 10. Aan de raad van de gemeente Lopik. VOORSTEL GEMEENTE LOPIK Raadsvergadering d.d. 21 november 2006 Nr. : 10 Aan de raad van de gemeente Lopik. Onderwerp: Ontwikkelingsplanologie/Verevening Behandelend ambtenaar: J.C. van Kats Voorstel: 1.

Nadere informatie

Landschappelijk advies. Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse

Landschappelijk advies. Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse Landschappelijk advies Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse Landschapsbeheer Zuid-Holland Landschappelijke Advies ontwikkeling Waddinxveen, 12 september 2011 Opdrachtgever : Familie Bergman Tekst : Pieter

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL

CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL Blad 1 van 6 CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL 1. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie herzien

De Nieuwe Hollandse Waterlinie herzien De Nieuwe Hollandse Waterlinie herzien Utrecht stad in de Waterlinie Eindpeiling Mechteld Oosterholt, 9624241 1 Inhoud Conclusies Analyse Concept Ontwerp Evaluatie 2 Inhoud Analyse De Waterlinie Utrecht

Nadere informatie

Programma van Eisen kwaliteitshandboek Natuurbeheer

Programma van Eisen kwaliteitshandboek Natuurbeheer Programma van Eisen kwaliteitshandboek Natuurbeheer In dit Programma van Eisen geeft de subsidiegever (in dit geval de provincie) aan, aan welke eisen een beheerder moet voldoen om voor certificering in

Nadere informatie

Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing Nieuwe Landgoederen & Landelijk wonen

Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing Nieuwe Landgoederen & Landelijk wonen Beleidskader Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing Nieuwe Landgoederen & Landelijk wonen In het buitengebied 1. Inleiding Het Streekplan Gelderland (2005) biedt nieuwe beleidsruimte voor

Nadere informatie

Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: H. Bakker Ambtelijke coördinatie: afdeling GG/OW Steller: Pie Bauer/John Mandemakers. 1.

Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: H. Bakker Ambtelijke coördinatie: afdeling GG/OW Steller: Pie Bauer/John Mandemakers. 1. Aan de Raad Made, 27 februari 2007 Aan de commissie: Grondgebiedzaken Datum vergadering: 20 maart 2007 Agendapunt : 12 Raadsvergadering: 12 april 2007 Nummer raadsnota: Onderwerp: Uitwerking Rood-met-groen

Nadere informatie

Spoor 2 Landinrichting

Spoor 2 Landinrichting Spoor 2 Landinrichting Inhoud Situering decreet landinrichting Spoor 2 projecten landinrichting Kansen voor dorpenbeleid? 14/03/2016 2 Situering decreet landinrichting Decreet landinrichting Decreet van

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie

Nadere informatie

Parafering besluit D&H Conform Geparafeerd door: Bos, J.L. Korte, J.D. de

Parafering besluit D&H Conform Geparafeerd door: Bos, J.L. Korte, J.D. de agendapunt 3.a.05 1037519 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden AANGAAN RUILOVEREENKOMST VASTGOED DIVERSE RIOOLGEMALEN Portefeuillehouder Olphen, J.W.A. van Datum 27 november 2012 Aard bespreking

Nadere informatie

Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten

Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten Verkiezingen Provinciale Staten van Zuid-Holland Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten VVD: De VVD wil het karakter van het landschap van Zuid-Holland zoveel mogelijk behouden.

Nadere informatie

Voorgesteld wordt om: In te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de verschillende onderdelen.

Voorgesteld wordt om: In te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de verschillende onderdelen. Plan Van Aanpak Gebiedsontwikkeling Westerzeedijk 24 april 2017) Besluitvorming: Voorgesteld wordt om: In te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de verschillende onderdelen. 1) Aanleiding Het

Nadere informatie

Appartementsrecht Feiten over uw positie in het appartementsrecht. Deze brochure is een uitgave van de advocaten Toon Kool en Paul Veerman

Appartementsrecht Feiten over uw positie in het appartementsrecht. Deze brochure is een uitgave van de advocaten Toon Kool en Paul Veerman Appartementsrecht Feiten over uw positie in het appartementsrecht Deze brochure is een uitgave van de advocaten Toon Kool en Paul Veerman 1087 CE AMSTERDAM T 020 398 01 50 E ERFRECHT@KBGADVOCATEN.NL WWW.

Nadere informatie

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed.

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed. Vastgoed Plan van Aanpak Plan van aanpak: Vastgoed Bestuurlijk L. van Rekom opdrachtgever L. Mourik opdrachtgever Naam projectleider L. van Hassel Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-

Nadere informatie

Onderzoek Recreatiewoningen. Deens Model. Kadaster Landinrichting. Ministerie van VROM

Onderzoek Recreatiewoningen. Deens Model. Kadaster Landinrichting. Ministerie van VROM Kadaster Landinrichting Deens Model Opdrachtgever Ministerie van VROM Onderzoek verricht door H.J. Bronkhorst H. de Koning C.P.J. Kroon A. Rink C.J.B. Ros Ir. P.C. de Wolf Ir. J.A. IJsselstein Versie Datum

Nadere informatie

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing.

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing. Wijzigingen nieuw en huidig Rood voor Rood beleid In het nieuwe Rood voor Rood beleid 2015 zijn een aantal wijzigingen aangebracht ten opzichte van het in 2011 vastgestelde beleid. Dit betreffen wijzigingen

Nadere informatie

Naam emailadres@natuurlijkezaken.nl. Een nieuw merk voor de zakelijke diensten

Naam emailadres@natuurlijkezaken.nl. Een nieuw merk voor de zakelijke diensten Naam emailadres@natuurlijkezaken.nl Een nieuw merk voor de zakelijke diensten Even voorstellen Wat is Natuurlijke Zaken? Een nieuw merk voor de zakelijke diensten van Landschap Noord-Holland Samenvoeging

Nadere informatie

Toekomst. Hoe Wat Waar Wanneer

Toekomst. Hoe Wat Waar Wanneer Toekomst Hoe Wat Waar Wanneer Wie kent het niet En wie dit niet..? Ook dit is Singraven En ook dit Het licht moet Aanblijven voor Singraven! Wat is er allemaal gebeurd Waarom rood Waar rood En dan verder

Nadere informatie

LUNET AAN DE SNEL IGP-REALISATIEPLAN. Publicatiedatum 6 januari Referentienummer 8111C3C4

LUNET AAN DE SNEL IGP-REALISATIEPLAN. Publicatiedatum 6 januari Referentienummer 8111C3C4 LUNET AAN DE SNEL IGP-REALISATIEPLAN Publicatiedatum 6 januari 2015 Status concept Referentienummer 8111C3C4 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Eiland van Schalkwijk Gebiedsovereenkomst Polder Blokhoven... 3

Nadere informatie

Vastgoedbeleid 2016. 1.1 Algemeen 1. 1.2 Doelstellingen 1. 1.3 Samenloop met het publiekrecht 1. 1.4 Leeswijzer 1. 2.1 Algemeen 2. 2.

Vastgoedbeleid 2016. 1.1 Algemeen 1. 1.2 Doelstellingen 1. 1.3 Samenloop met het publiekrecht 1. 1.4 Leeswijzer 1. 2.1 Algemeen 2. 2. Vastgoedbeleid waterschap Hollandse Delta 2016 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstellingen 1 1.3 Samenloop met het publiekrecht 1 1.4 Leeswijzer 1 2 VERWERVEN EN VERKOPEN 2 2.1 Algemeen

Nadere informatie

Jij kleurt Overijssel. Ontwerp - Omgevingsvisie en - Omgevingsverordening september 2016

Jij kleurt Overijssel. Ontwerp - Omgevingsvisie en - Omgevingsverordening september 2016 Jij kleurt Overijssel Ontwerp - Omgevingsvisie en - Omgevingsverordening september 2016 Jij kleurt Overijssel In 2030 ziet Overijssel er anders uit dan nu. En in 2050 zal er weer van alles veranderd zijn.

Nadere informatie

Deel IV. LOP Midden-Delfland 2025: Uitvoeringsstrategie

Deel IV. LOP Midden-Delfland 2025: Uitvoeringsstrategie Deel IV LOP Midden-Delfland 2025: Uitvoeringsstrategie 124 - MIDDEN-DELFLAND 2025 In het Landschapontwikkelingsperspectief Midden-Delfland 2025 (LOP) beschrijven wij de beleidsuitgangspunten die wij als

Nadere informatie

BIJLAGE 3: Toetsingskader

BIJLAGE 3: Toetsingskader BIJLAGE 3: Toetsingskader In dit toetsingskader geven partijen een nadere invulling en uitwerking aan de kaders die in de PKB Plus PMR met betrekking tot het deelproject 750 hectare natuur en recreatie

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 64 Haarlem, 17 augustus 2004 Onderwerp: Agenda Provinciaal Waterplan Bijlagen: - ontwerpbesluit - procesplanning provinciaal waterplan - op weg naar een

Nadere informatie

Op grond van de heersende rechtspraak en rechtsleer kan het volgende onderscheid gemaakt worden.

Op grond van de heersende rechtspraak en rechtsleer kan het volgende onderscheid gemaakt worden. Het onderscheid tussen openbaar en privaat domein heeft geen wettelijke grondslag, vermits het uitsluitend voortvloeit uit de rechtsleer en de rechtspraak. De juridische afbakening van deze aangelegenheid

Nadere informatie

Beleef techniek en landschap. Waterlinie Workshop. Werk als een vestingbouwer, geniet van het landschap!

Beleef techniek en landschap. Waterlinie Workshop. Werk als een vestingbouwer, geniet van het landschap! Beleef techniek en landschap Waterlinie Workshop Werk als een vestingbouwer, geniet van het landschap! Met een Waterlinie Workshop van Het Leege Land werkt u als historische vestingbouwer en ervaart u

Nadere informatie

weer thuis in de stad

weer thuis in de stad weer thuis in de stad Wonen boven winkels Een levendige binnenstad is aantrekkelijk voor bezoekers, levert woongenot voor specieke groepen mensen, is een broedplaats voor kenniseconomie en cultuur en vormt

Nadere informatie

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 2 : Opstalrecht

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 2 : Opstalrecht Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 2 : Opstalrecht Prof. dr. Stijn Goeminne, Vakgroep Public Governance, Management & Finance, Universiteit Gent. De

Nadere informatie