Voorwoord. 75 jaar WMD markeert de overgang naar een nieuwe fase

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. 75 jaar WMD markeert de overgang naar een nieuwe fase"

Transcriptie

1 jaarverslag2012

2

3 Voorwoord 75 jaar WMD markeert de overgang naar een nieuwe fase Het jaar 2012 was een gedenkwaardig jaar waarin Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) haar 75-jarig jubileum heeft gevierd. Een nieuw zuiveringsstation in Dalen heeft dit feestelijk jaar luister bij gezet. Burgemeester Bouwmeester van de gemeente Coevorden heeft het station, dat zachter water ging leveren aan zijn stad, geopend. Bijna 100 jaar na de oprichting van het gemeentelijke waterbedrijf op dezelfde plek. We konden concreet laten zien waar we goed in zijn, een zuivering helemaal van deze tijd. Het oude station zal als stille getuige van een prachtig stukje erfgoed worden geconserveerd. Dat was niet het enige. We hebben vanwege ons jubileum een cadeautje weggegeven door een watertocht te organiseren voor scholieren van de groepen 7 en 8 van basisscholen in Drenthe. Leerlingen van 45 scholen kregen een gastles van mijn WMD collega s. Daarna liepen ze met 5 liter water op hun rug dwars door Drenthe. Met deze estafettewandeling hebben ze geld ingezameld voor een waterproject in Indonesië. Er is bijeengebracht waarmee drink- en afvalwatervoorzieningen in een dorpje op Java worden aangelegd. Een fantastisch resultaat. Een ander hoogtepunt was de beklimming van de Mont Ventoux met 25 collega s in september voor een bijdrage aan KWF Kankerbestrijding. De betrokkenheid en saamhorigheid van medewerkers tijdens en in de voorbereiding naar die tocht was hartverwarmend. Natuurlijk waren er ook mindere momenten in dit jaar. Het plotselinge overlijden van een gewaardeerde collega in de zomervakantie heeft ons geraakt. De periode rond het vertrek van twee commissarissen uit de Raad van Commissarissen (RvC) was voor de organisatie een beproeving die we goed hebben doorstaan. Het jubileum markeert voor WMD de overgang naar een nieuwe fase. Wie alert is heeft een voorspong. Wie daar te lang van staat te genieten loopt het gevaar achterop te raken. In die geest is WMD bezig zich gereed te maken voor de toekomst. We gaan een fase van verjonging in met enerzijds de opdracht om dat wat is neergezet goed te blijven beheren, maar anderzijds te blijven werken in onze kracht, het zoeken naar innovatie en samenwerking. Het complexe geheel van veranderingen in de maatschappij vraagt om hier tijdig op te reageren en het in stelling brengen van verfrissende ideeën van de komende generatie. Het streven naar het verminderen van maatschappelijke kosten voor alle organisaties in de gehele waterketen, getuige het Bestuursakkoord Water, dwingt ons tot het verkennen van nieuwe samenwerkingsvormen met nieuwe partners. We nemen deze uitdaging heel serieus. Het blijkt dat onze bemoeienissen om maatschappelijke meerwaarde te creëren breed gewaardeerd worden. Het geeft genoeg motivatie en richting om hier in de komende jaren volop energie in te steken. Hoe het WMD verder is vergaan in 2012 leest u in dit jaarverslag. K.J. Hoogsteen Directeur NV Waterleidingmaatschappij Drenthe

4

5 Jaarverslag 2012 NV Waterleidingmaatschappij Drenthe

6 Waterleidingmaatschappij Drenthe Postbus AA Assen T (0592) wmd.nl

7 Inhoud Samenstelling 3 Raad van Commissarissen, directie, ondernemingsraad en aandeelhouders 3 Raad van Commissarissen 4 Voorstel aan de aandeelhouders 4 Verslag van de Raad van Commissarissen 5 Directieverslag 7 Klanten 7 Watervoorziening jaar WMD - Een nieuw productiestation in Dalen 14 Levering eigen voorzieningsgebied 16 Voorzieningsgebied 17 Mens en organisatie jaar WMD - Beklimming van de Mont Ventoux 22 Financiën en verantwoording 24 Omgeving en samenwerking 25 Duurzame ontwikkeling jaar WMD - De Watertocht 30 Ander water 32 Toekomstige ontwikkelingen 33 Kengetallen 34 Vergelijking resultaat 2012 met Financieel Plan Jaarrekening 36 Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige winst- en verliesrekening over Toelichting op de enkelvoudige balans en winst- en verliesrekening 39 Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde winst- en verliesrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening 56 Overige gegevens 62 Statutaire bepaling winst 62 Voorstel winstbestemming 62 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 64 Bijlagen 65 Tabel waterkwaliteit Overzicht van geconsolideerde werkmaatschappijen 67 2

8 Raad van Commissarissen, directie, ondernemingsraad en aandeelhouders Raad van Commissarissen T. Klip-Martin (afgetreden ) voorzitter A. van Hall (afgetreden ) J. Kuper J.H. van der Laan vice voorzitter T. Eerenstein H. Hopman secretaris S. Kremer (benoemd ) B.J. Bouwmeester (benoemd ) G.J. Jansen (benoemd ) Directie K.J. Hoogsteen Ondernemingsraad J. Kikkert voorzitter G. Blom secretaris T. Alkemade R. Heling H. Ramaker R. Kuiper J. de Vries Aandeelhouders Aantal aandelen Provincie Drenthe 973 Gemeente Aa en Hunze 64 Gemeente Assen 147 Gemeente Borger-Odoorn 64 Gemeente Coevorden 80 Gemeente Emmen 234 Gemeente Hoogeveen 122 Gemeente Midden-Drenthe 73 Gemeente Noordenveld 72 Gemeente Tynaarlo 45 Gemeente Westerveld 21 Gemeente De Wolden 51 3

9 Voorstel aan de aandeelhouders Hierbij bieden wij u het door de directie opgestelde jaarverslag 2012 van NV Waterleidingmaatschappij Drenthe aan met daarin opgenomen de jaarrekening over De jaarrekening is gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers Accountants NV en van een goedkeurende controleverklaring voorzien. De controleverklaring is in de jaarstukken opgenomen. Het jaarverslag en de jaarrekening zijn met de directie besproken in een vergadering van de Raad van Commissarissen waarbij ook de accountant aanwezig was. De winst- en verliesrekening over 2012 sluit met een positief saldo van Voorgesteld wordt het statutair maximaal toegestane dividend ter grootte van 3%, zijnde de wettelijke rente per 1 januari 2012, van het geplaatste aandelenkapitaal aan aandeelhouders uit te keren en het restant aan de statutaire reserve toe te voegen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de jaarrekening en de daarin opgenomen winstverdeling vast te stellen. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt tevens voorgesteld voor het jaar 2012 decharge te verlenen aan de bestuurder voor het gevoerde bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen voor het gevoerde toezicht. Assen, 22 mei 2013 Namens de Raad van Commissarissen, G.J. Jansen, voorzitter 4

10 Verslag van de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen heeft in het verslagjaar negen keer vergaderd in aanwezigheid van de bestuurder. In de vergadering waarin de jaarresultaten en de controleverklaring inzake de jaarrekening 2011 werden besproken, waren tevens de controller van WMD en de externe accountant aanwezig. In een vergadering waarin alleen de leden van de Raad van Commissarissen aanwezig waren, werd het functioneren van de bestuurder besproken. In het verslagjaar zijn onder meer de volgende onderwerpen besproken: Erfpacht Dierenpark Emmen. Structuur en toezicht (governance WMD). Wijziging RvC reglement en statuten. 75 jaar WMD. Jaarverslag Ondernemingsraad Voortgang activiteiten Indonesië. Incassobeleid. Algemene Voorwaarden Drinkwater WMD. Procuratie. Vennootschapsbelastingplicht. Directieverslag en Jaarrekening Rapportage accountant. Jaarrekeningen WLN BV en NieuWater BV Contract waterleverantie Vitens NV (leverantie productiestation Ruinerwold aan Havelte). CAO drinkwaterbedrijven. Grondtransacties. Samenwerking Waterbedrijf Groningen. Financieel Plan Drinkwater en Ander Water 2013, waaronder voortgang Indonesië. Tarieven Benchmark Warmtenetwerken Emmen / samenwerking met Rendo Duurzaam. Leveringsplan. Opzegging blusconvenant door gemeenten. Werving en selectie president-commissaris WMD. Samenstelling en benoeming nieuwe leden Raad van Commissarissen. Rooster van aftreden commissarissen. De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders waarbij voor één commissaris een voordracht wordt gedaan door Gedeputeerde Staten van Drenthe en voor drie commissarissen door clusters van gemeenten. De clusters zijn: Noord: gemeenten Aa en Hunze, Assen, Noordenveld en Tynaarlo. 5 Zuidoost: gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen. Zuidwest: gemeenten Hoogeveen, Midden-Drenthe, Westerveld en De Wolden. Voor twee commissarissen wordt door de Ondernemingsraad, conform versterkt adviesrecht, een voordracht gedaan aan de Raad van Commissarissen. De Ondernemingsraad heeft een recht van aanbeveling aan de rechtspersonen en organen die een voordracht aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders kunnen doen en voor een derde van de leden een zogenaamd versterkt aanbevelingsrecht. De Raad van Commissarissen en de Ondernemingsraad zijn een convenant overeengekomen, waarin afspraken zijn gemaakt over de procedure bij dit versterkt aanbevelingsrecht. De leden van de Raad van Commissarissen zijn tevens lid van de Raad van Commissarissen van Noordwater BV, dochtermaatschappij van NV Waterleidingmaatschappij Drenthe, dat de aandelen houdt van diverse werkmaatschappijen waarin andere wateractiviteiten zijn ondergebracht. In het verslagjaar is het toezicht op NoordWater BV aan de orde geweest. Besloten is om de Raad van Commissarissen van NoordWater BV op te heffen en alle relevante toezichthoudende werkzaamheden conform de afgesproken procedures onder te brengen bij de Raad van Commissarissen van NV Waterleidingmaatschappij Drenthe. In 2012 zijn afgetreden: Mevrouw T. Klip-Martin, voorzitter (per 24 februari 2012). De heer A. van Hall (per 24 februari 2012). Beide commissarissen hebben hun functie binnen de Raad neergelegd omdat zij zich niet konden verenigen met de gekozen uitgangspunten van de Raad van Commissarissen in de vergadering van 24 februari 2012 rondom de relatie tussen WMD en Dierenpark Emmen ten aanzien van het erfpachtcontract.

11 Per 31 december 2012 is de samenstelling als volgt: Naam Jaar van aftreden J.H. van der Laan 2013 T. Eerenstein 2015 J. Kuper 2013 Vacature Vacature Vacature In 2012 zijn de procedures opgestart voor de werving van nieuwe commissarissen. De voordracht voor een nieuwe voorzitter is in handen van de Gedeputeerde Staten van Drenthe. De Gedeputeerde Staten heeft eind 2012 de voordracht bij de Raad van Commissarissen ingediend. In haar vergadering van november heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de heer S. Kremer als nieuwe commissaris per 1 februari 2013 benoemd voor een periode van vier jaar. Onderstaand treft u een korte beschrijving aan van de leden van de Raad van Commissarissen per 31 december 2012: De heer J.H. van der Laan, geboren op 1 juli 1950, burgemeester van de gemeente Noordenveld. Vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen. Voordracht cluster Aa en Hunze, Assen, Noordenveld en Tynaarlo. Voor de eerste maal benoemd in december Voor een jaar herbenoemd in Relevante nevenfuncties: voorzitter Raad van Commissarissen Sport Drenthe, voorzitter Raad van Commissarissen Steelande, vicevoorzitter Nederlands Burgemeesterselftal, bestuurslid Bart Foundation. De heer T. Eerenstein, geboren 10 september 1952, wethouder van de gemeente Hoogeveen. Voordracht cluster Hoogeveen, Midden-Drenthe, Westerveld en De Wolden. Benoemd in november Relevante nevenfuncties: namens gemeente Hoogeveen AvA Rendo, Stichting VAM (STIVAM). De heer J. Kuper, geboren op 22 maart 1954, wethouder van de gemeente Emmen tot en met 13 september Voordracht cluster Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen. Voor de eerste maal benoemd in november Voor één jaar herbenoemd in Alle commissarissen hebben de Nederlandse nationaliteit. Vanaf 1 januari 2013 is de Wet Bestuur en Toezicht van kracht. Deze wet heeft onder meer als doel om een meer evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen te bereiken in het bestuur en de Raad van Commissarissen. Met een evenwichtige verdeling wordt bedoeld dat minimaal 30% van de zetels wordt bezet door mannen en ook minimaal 30% door vrouwen. Tot begin 2012 heeft de Raad van Commissarissen aan dit vereiste voldaan. Door de recente benoemingen voldoet de Raad van Commissarissen echter niet langer meer aan dit criterium. Bij toekomstige vervangingen zal dit aspect in het gewenste functieprofiel worden meegenomen. 6

12 Klanten WMD wil drinkwater leveren met oog voor de wensen van de klant. Continu op zoek naar een optimum tussen de drinkwatertarieven en de kwaliteit van product en service. De klanten van WMD verlangen een betrouwbaar product en goede service. Als nutsbedrijf levert WMD al 75 jaar drinkwater aan Drentse klanten, die niet voor een andere leverancier kunnen kiezen. In dat besef heeft WMD in dit jubileumjaar extra aandacht besteed aan het onderhouden van het contact met de klant en extra maatregelen genomen gericht op de veranderende wensen van de klant. Een centrale afdeling, één loket voor klanten is hiervan een voorbeeld, maar ook de toegankelijkheid via de geheel vernieuwde website. Klantencontact De klant verwacht dat WMD actief communiceert over activiteiten die hen direct kunnen raken. In die gevallen dat er iets schort aan de dienstverlening wil men heldere en directe communicatie. Overige klanteninformatie moet beschikbaar zijn op een laagdrempelige manier, bijvoorbeeld te lezen op de website. Om hier meer dan voorheen aan tegemoet te komen heeft WMD in 2012 een aantal verbeteringen doorgevoerd. Per september 2012 zijn de medewerkers die klachten van klanten over technische storingen afhandelen, geïntegreerd met de afdeling Klant, waar de administratieve taken worden afgehandeld. Er is nu sprake van één centrale afdeling die verantwoordelijk is voor het klantencontact. Tegelijkertijd is de website vernieuwd. Deze biedt meer gerichte informatie over storingen. Daarnaast is de website gebruiksvriendelijker voor die zaken die de klant via internet met WMD kan regelen, zoals het doorgeven van een verhuizing, een meterstand etc. Tabel 1 Contactmomenten met de klant in 2012 Aantal Aantal Telefonische bereikbaarheid Telefonisch Administratief ,5% 97,5% Technisch ,9% 96,6% Schriftelijk Brieven s Ten opzichte van 2011 laat het aantal schriftelijke reacties van klanten een stijging zien van 25%. Opvallend is het aantal reacties per , dat gestegen is met 114%. De oorzaken daarvan zijn: een periode tijdens de metercampagne waarin de automatische ontvangst niet functioneerde, het aanscherpen van de klachtenprocedure waardoor meer s als klachten geregistreerd worden en een toename van correspondentie met betrekking tot schuldhulpverlening. Het aantal contactmomenten via de telefoon geeft een stijging van 7%. De score op telefonische bereikbaarheid is lager geweest dan gewenst, omdat voor het eerst met het facturatiesysteem SAP werd gewerkt tijdens de meteropname. Dit leidde tot een aanzienlijk groter aantal telefoontjes van klanten tijdens die periode in de eerste maanden van het jaar. Om de service naar klanten te volgen en te optimaliseren is besloten tot het invoeren van de klantcontactmonitor. Dit is een zogenaamd webbased dashboard dat inzicht geeft in de kwaliteit van de afhandeling van klantcontacten. Eind 2012 zijn hiermee de eerste ervaringen opgedaan. Klachtenafhandeling In 2012 is de klachtenprocedure grondig aangepast. Het accent heeft gelegen op een nauwkeuriger registratie van binnenkomende klachten en een professionele beantwoording en afhandeling. Daarbij streeft WMD ernaar dat een klant te woord wordt gestaan door één en dezelfde WMD medewerker. Als gevolg van deze betere registratie en opvolging steeg het aantal geregistreerde klachten van 378 in 2011 naar 860 in Het was daarbij beter mogelijk toe te zien op adequate afhandeling. De gehele klachtenafhandeling is beschreven in een nieuwe kwaliteitszorgprocedure. Aansluitingen Het totaal aantal administratieve aansluitingen per 31 december 2012 bedroeg Het aantal technische aansluitingen bedroeg Het aantal administratieve aansluitingen is groter omdat het voorkomt dat achter één technische aansluiting meerdere klanten zitten. Het aantal administratieve aansluitingen is het afgelopen jaar wederom nauwelijks toegenomen. Het beleid van WMD is erop gericht iedere klant individueel aan te sluiten. Het aantal centraal bemeterde en niet bemeterde percelen zal langzaam teruglopen. Eind 2012 waren er nog 196 centraal bemeterde percelen (flats) tegenover 203 het jaar ervoor. Het aantal niet bemeterde percelen (zomerhuisjes) eind 2012 bedroeg 1.386, een afname van 19 percelen ten opzichte van

13 Tabel 2 Aantal technische aansluitingen per 31 december 2012 Tabel 3 Meteropname Gemeente Aa en Hunze Assen Borger-Odoorn Coevorden De Wolden Emmen Hoogeveen Midden-Drenthe Noordenveld Tynaarlo Westerveld Overig Totaal N.B. Technische aansluiting: ieder aansluitpunt waar op enig moment drinkwater kan worden geleverd (bemeterde, niet bemeterde, centraal bemeterde en leegstaande percelen). Administratieve aansluitingen: aantal technische aansluitingen plus het aantal wooneenheden achter een perceel met een centrale watermeter minus de leegstand. Meteropname Om de jaarrekening op te kunnen maken wordt aan iedere klant gevraagd de meterstand door te geven in december. De klant heeft de keuze deze door te geven per of telefoon. In 2012 werd de optie om de stand met een kaart terug te sturen niet meer aangeboden. De tendens die sinds enige jaren zichtbaar is wordt ook in 2012 doorgezet. Klanten geven de meterstand steeds meer door via internet. Van alle klanten heeft ruim 92% werkelijk zelf de stand doorgegeven. Daar waar het klanten niet is gelukt om de meterstand zelf te noteren omdat de watermeter moeilijk bereikbaar is, gaat WMD zelf bij de klant langs om de meterstand op te nemen. Wijze van doorgeven Telefoon (voice respons) 25% 17% Internet 72% 65% Direct klantcontact 3% 1% Antwoordkaartjes - 17% Incasso In de drinkwaterwet is opgenomen dat het drinkwaterbedrijf een beleid voert gericht op het voorkomen van afsluiten van kleinverbruikers. In de periode voorafgaand aan het afsluiten van een klant worden strikte procedures gehanteerd. In 2012 heeft WMD haar incassoproces in lijn gebracht met de nieuwe incassowetgeving. Dit heeft er vooral toe geleid dat er intensiever contact wordt gezocht met de debiteur om toenadering tot schuldhulpverlening te stimuleren. Dankzij dit beleid is er sprake geweest van een afname van het aantal werkelijke afsluitingen wegens wanbetaling. Het aantal afsluitingen bedroeg in het verslagjaar 283 ten overstaan van 375 in Met klanten is een betalingsregeling getroffen, in 2011 waren dit er In 2013 wordt het aangepaste beleid geëvalueerd. Klantenpanel Het klantenpanel, bestaande uit een vertegenwoordiging van Drentse consumenten, buigt zich over allerlei aspecten van de dienstverlening van WMD en brengt advies uit aan de directie. Het panel komt minimaal twee keer per jaar bijeen en spreekt dan met de directie over actuele onderwerpen. In 2012 heeft het panel actief meegedacht over de plannen om de zichtbaarheid van WMD en het product drinkwater te vergroten, de internationale activiteiten, de communicatie bij storingen in de waterlevering, het incassobeleid, de nieuwe website en externe communicatie in het kader van het jubileumjaar. 8

14 Brochures Veilig water in Ten behoeve van de communicatie naar specifieke groepen klanten met bijzondere binneninstallaties zijn er in 2012 drie nieuwe brochures gereed gekomen. Het betreft de algemene brochure Veilig water in uw bedrijf die niet bedrijfstak specifiek is en zich richt op de meest voorkomende installaties (koffieautomaat, brandslanghaspel, e.d.); de brochure Veilig water in uw agrarisch bedrijf en de brochure Veilig water in uw horecabedrijf. Deze zijn te downloaden via de website van WMD. Inspectie binneninstallaties In 2012 zijn controles op binneninstallaties van klanten uitgevoerd. Deze inspecties zijn er op gericht het risico van de desbetreffende installatie voor verontreinigingen in het drinkwaternet op te sporen. De klanten krijgen de gelegenheid onvolkomenheden te herstellen. Bij de controletaken hoort ook een inspectie op gevaar voor groei van legionellabacteriën op die installaties die de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de waterbedrijven als prioritaire groepen voorschrijft. De vereiste controles zijn gedaan en gerapporteerd aan ILT. 9

15 Watervoorziening Een betrouwbare leverancier van drinkwater willen zijn betekent voortdurend aandacht voor de kernactiviteiten: het winnen, zuiveren en distribueren van drinkwater. Volksgezondheid staat hierbij voorop. WMD voldoet ook in 2012 ruimschoots aan de door de wet gestelde eisen voor kwaliteit en leveringszekerheid. Een nieuw leveringsplan heeft de goedkeuring van het ministerie van Infrastructuur en Milieu gekregen. Een gloednieuw productiestation in Dalen heeft zijn eerste drinkwater aan Coevorden geleverd. Innovaties op het gebied van sensortechnologie ten behoeve van waterkwaliteit, verduurzamen van zuiveringstechnieken en intensief zoeken naar operationele samenwerkingsvormen in de waterketen maken het palet van kernactiviteiten tot een krachtig geheel. WMD werkt verder aan een toekomstbestendige drinkwatervoorziening voor Drenthe. Watervoorziening Leveringsplan Geheel in lijn met de nieuwe drinkwaterwet heeft WMD een leveringsplan geschreven. Hieraan voorafgaand is een verstoringsrisico-analyse uitgevoerd, een belangrijke nieuwe verplichting om maatregelen voor continuïteit in levering op te baseren. Vóór 1 juli 2012 is het plan ter accordering aan inspectie ILT gestuurd, die het plan na bestudering heeft goedgekeurd. Gebiedsdossiers wingebieden Met de provincie Drenthe is in 2012 intensief gesproken over de gebiedsdossiers per wingebied. Deze zijn allemaal gereed gekomen en er wordt gewerkt aan een uitvoeringsplan waarin daadwerkelijk maatregelen komen te staan om oude vervuilingen te saneren en nieuwe verontreinigingen te voorkomen. Dit moet in 2013 geregeld gaan worden via convenanten met betrokken partijen (o.a. gemeenten en waterschappen). Drinkwatervoorziening Beilen De inzet van productiestation Beilen is een belangrijk element in de plannen voor de toekomstige watervoorziening van WMD. Op basis van een eerste voorstudie is de optie van levering van onthard water uit productiestation Assen, dat door een nieuwe transportleiding geleverd kan worden aan Beilen, vergeleken met gehele renovatie van het productiestation Beilen. Beide opties worden in 2013 gewogen met oog voor regionale ontwikkelingen. Daarvoor wordt overleg gevoerd met onder andere Vitens. Detailstudie zal in 2013 leiden tot definitieve keuzes voor de drinkwatervoorziening in dit westelijk deel van Drenthe. Vergunningen winlocatie Zeijerveen De vergunningaanvraag voor onttrekking in Zeijerveen, ter plaatse van de Drentsche Golf & Country Club aan de westkant van Assen, is in voorbereiding. Met de provincie is overeengekomen om de aanvraag voor een werkelijke onttrekking te gaan verruimen van 1 naar 1,5 miljoen m 3 per jaar, vanwege het belang van het koppelen van drinkwater uit Assen middels transport aan Beilen. De vergunning zal ook een deel strategische reservering bevatten voor onvoorziene grote calamiteiten in de drinkwatervoorziening in de regio. Waterkwaliteit Controle waterkwaliteit Waterlaboratorium Noord (WLN) voert bacteriologische en chemische kwaliteitscontroles uit tijdens het gehele win-, zuiverings- en distributieproces. Bij WMD zijn enkele procedures aangescherpt om de waterkwaliteit te garanderen. Dit betreft de te nemen acties na afwijkingen en de rapportage aan ILT. Klachten van afnemers op het gebied van smaak en geur worden direct en eenduidiger opgepakt en bewaakt. Het gedistribueerde water voldeed, op enkele uitzonderingen na, aan de normen van het Waterleidingbesluit. WLN is in 2012 weer breed ingezet als het gaat om waterkwaliteits- en technologievraagstukken met betrekking tot de behandeling van drink-, industrie- en afvalwater voor WMD en haar dochters. Overzichten van de kwaliteit van het ruwe grondwater en het reine water van de productiestations zijn opgenomen in bijlage 1. 10

16 SAWA Het project SAWA is het derde jaar ingegaan. Met geavanceerde sensortechnologie wordt geprobeerd verbeteringen in het meten en online volgen van drinkwaterkwaliteit in het vooruitzicht te stellen. Dit is een ontwikkeling van innovaties waarvan voorop niet altijd in te schatten is hoe succesvol deze kunnen zijn. In het testcentrum Sentec, op het terrein van WLN te Glimmen, hebben vele sensorbedrijven hun sensoren opgesteld om deze te testen op verschillende waterkwaliteiten. Enkele sensoren laten al veelbelovende resultaten zien. SAWA wil een stevige impuls geven aan kennisontwikkeling en aan de Noord-Nederlandse economie en zal worden afgesloten met een tweedaags symposium in Assen in Belangrijk in dit project is het onderlinge contact tussen én overheden én de markt (sensorbedrijven) én onderzoeksinstituten. Participanten Wetsus Een nieuwe vereniging van waterschap Hunze en Aa s, waterschap Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân, Waterbedrijf Groningen, WLN en WMD is gestart met het gezamenlijk aan tafel zitten bij onderzoekstafels van Wetsus. Er is voor de komende vier jaar een keuze gemaakt voor de onderwerpen Advanced Waste Water Treatment, BioEnergy en Separation at Source. Wanneer deze samenwerking een succes blijkt kan er ruimte ontstaan om binnen de vereniging gezamenlijk meer onderzoek uit te gaan voeren. Monitoringsysteem De inrichting van het monitoringsysteem grondwaterkwaliteit is tegen het licht gehouden. Dit betreft waarnemingsputten ten behoeve van de kwetsbare winlocaties. Deze putten bevinden zich op afstand van de bronnen waaruit onttrokken wordt. Deze worden bemonsterd op de veranderingen in grondwaterkwaliteit. Het doel is tijdige signalering van verontreinigingen die de winning zouden kunnen gaan bedreigen. Door slim te kijken naar alternatieve manieren van monstername, het inzetten van nieuwe analyseapparatuur en het herijken van het beleid worden kosten bespaard. In 2013 wordt het gewijzigde programma opgestart. Zonder is Gezonder Om grondwater beter te beschermen is een campagne gestart om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de tuin en rondom het huis te verminderen. Initiatiefnemers zijn provincie Drenthe, WMD, waterschappen en Drentse gemeenten. In april ging de campagne van start. Op de campagnewebsite Zonder is Gezonder zijn de mogelijkheden te zien van duurzaam tuinbeheer, zonder het gebruik van chemische middelen. 11 Productie Planmatig onderhoud Om het onderhoud op de productiestations planmatig uit te kunnen voeren, maakt WMD gebruik van een onderhoudsbeheerprogramma. In 2012 zijn projecten uitgevoerd om de werking van de zuiveringen op peil te houden en de gevolgen van het falen van onderdelen van de verschillende installaties te analyseren. Hierbij wordt getoetst aan de vereiste voorwaarden (zoals vastgelegd in het leveringsplan) voor kwantiteit en kwaliteit van de drinkwaterlevering. In 2013 wordt deze analyse uitgewerkt. Groot onderhoud ruwwaterleidingen In de wingebieden Valtherbos, Noordbargeres en Kruidhaars is gestart met de uitvoering van groot onderhoud aan de ruwwaterleidingen, de leidingen die het grondwater uit de bronnen naar de zuivering transporteren. In Kruidhaars en Noordbargeres is sprake van een versnelde aantasting van gietijzeren hulpstukken (afsluiters e.d.) in het leidingnet onder invloed van zuurstofloos en koolzuurgashoudend grondwater. IJzer uit de ruwwaterleidingen zet zich in een sponsvormige structuur af aan de binnenzijde van het hulpstuk en kan daardoor storingen veroorzaken. Reinwaterpompen Zuidwolde toerengeregeld De pompen die het reinwater van het productiestation Zuidwolde verpompen naar de klanten in de omgeving zijn toerengeregeld gemaakt. Er kan daarmee met een gelijkmatiger druk geleverd worden en de drinkwaterafgifte kan beter gestuurd worden. Deze maatregel was van belang om beneden de grens van de vergunde maximale grondwateronttrekking van deze winning te blijven. Distributie Overleg partnerorganisaties WMD voert proactief overleg met regionale partners overheden, nutsbedrijven en commerciële organisaties die voor hun bedrijfsvoering leidingen hebben liggen in de ondergrond. Het betreft energie-, gas- en kabelbedrijven, gemeenten, provincie en het rijk. Het doel is grip te houden op werkzaamheden aan het leidingnet en daarin zoveel mogelijk samen te werken om kosten en overlast voor burgers (klanten) te verminderen. Zo is in 2012 onder andere overleg gevoerd met Enexis over hun voorgenomen vervanging van gasnetten. Met de gemeenten Emmen en Assen is intensief gesproken over hun grote infrastructurele plannen in de binnenstad.

17 Onderbreking drinkwaterlevering Het aantal minuten dat een klant gemiddeld per jaar geen water heeft, wordt bijgehouden in de vorm van ondermaatse leveringsminuten (OLM). In 2012 bedroeg de OLM voor klanten van WMD 22 minuten, nagenoeg gelijk aan Het landelijk gemiddelde van de OLM voor drinkwaterbedrijven is 17,35 minuten (2011). De oorzaak dat een klant het tijdelijk zonder drinkwater moet stellen kan een spontane leidingbreuk zijn of het gevolg van geplande werkzaamheden in de ondergrond. Wanneer een hoofd- of aansluitleiding moet worden vervangen of bij het verwisselen van een watermeter is er altijd sprake van een tijdelijke onderbreking van de drinkwaterlevering. Hoe groter de leiding die onderbroken is, hoe groter het aantal klanten dat gelijktijdig zonder water komt te zitten. WMD streeft ernaar de OLM voor de klanten in Drenthe zo laag mogelijk te houden. Grafiek 1 Voortschrijdend jaargemiddeld aantal storingen in hoofdleidingen Druk-, bruinwater- en smaakklachten Het aantal drukklachten dat in 2012 aan WMD door haar klanten gemeld werd, varieerde tussen één en vijf drukklachten per maand; meerdere meldingen van dezelfde storing worden daarbij als één klacht beschouwd. Met betrekking tot bruinwaterklachten varieerde dit aantal tussen twee en elf klachten per maand. De kans op bruinwaterklachten is groter als er een plotselinge grote vraag naar drinkwater is. Door de grotere snelheden van het drinkwater in het leidingnet in die situatie, kan het aanwezige sediment (voornamelijk ijzer) op gaan wervelen. Dit kan aanleiding geven tot bruinwaterklachten. In maart deed zich een dergelijke situatie voor. Er waren in het hele jaar slechts enkele smaakklachten. Deze klachten worden altijd direct onderzocht. Veelal wordt ter plaatse een watermonster genomen om de oorzaak zo snel mogelijk te kunnen achterhalen. Het totaal aantal druk-, bruinwater- en smaakklachten is vergelijkbaar met vorig jaar. Samenstelling hoofdleidingnet Het hoofdleidingnet kent een lengte van circa km en bestaat voor een steeds groter deel uit PVC. De meest gehanteerde diameters in het distributienet zijn leidingen van 100 tot 150 mm in doorsnede. Ongeveer de helft van het hoofdleidingnet is jonger dan 25 jaar. De onderstaande grafieken tonen de kenmerken van het huidige leidingnet. Grafiek 2 Leeftijd van het hoofdleidingnet 0 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jan-11 diversen Gietijzer PVC Asbestcement okt-12 26% 44% 0-25 jaar jaar jaar Het totaal aantal klanten dat getroffen is door spontane hoofdleidingbreuken in 2012 ligt op Dit zijn er 200 meer dan in Het grotere aantal breuken van 471 in 2012 ten opzichte van 423 in 2011 is hier de oorzaak van. Bovenstaande grafiek laat de trend zien van het voortschrijdend jaargemiddelde van het aantal breuken in hoofdleidingen van 2008 tot en met % 12

18 Grafiek 3 Materiaalsoorten hoofdleidingnet Grafiek 5 Vervangen asbestcementleiding (AC) in meters 22% 4% 2% PVC Asbestcement (AC) Gietijzer Overig % Grafiek 4 Diameterverdeling (mm) hoofdleidingnet 34% 8% 5% 18% 26% 10% t/m t/m t/m t/m t/m 630 Wijzigingen hoofdleidingnet In 2012 is 45 km van het oude asbestcement (AC) hoofdleidingnet vervangen door PVC, deels via het vervangingsprogramma voor asbestcementleidingen (eigen initiatief), deels in projecten die op initiatief van gemeenten zijn uitgevoerd, bijvoorbeeld tijdens de vervanging van riolering. Er zijn vooral nieuwe waterleidingen gelegd bij renovatie of stedelijke vernieuwing binnen de bebouwde kom van verschillende gemeenten in Drenthe. Uitbreiding van nieuwbouwwijken vond minimaal plaats. Door de aanhoudende economische crisis is hierin nog geen opwaartse trend te vernemen. Onderstaande tabel toont het aantal kilometers drinkwaterleiding dat de afgelopen jaren is aangelegd en aangepast. Tabel 4 Mutaties hoofd- en transportleidingnet (in meters) Aanleg *) Vervanging/ renovatie Totaal *) inclusief transportleiding Annen -Tynaarlo 13 km Bluswater Eind 2012 hebben de gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo, Noordenveld en Midden-Drenthe aangegeven per 1 januari 2015 geen gebruik meer te willen maken van de brandkranen voor hun bluswatervoorziening. In 2011 waren al vier Drentse gemeenten voorgegaan in het opzeggen van de bestaande bluswaterovereenkomst. De verwachting is dat ook de overige Drentse gemeenten binnen afzienbare termijn zullen volgen. Met deze gemeenten wordt een intentieverklaring getekend om ervoor te zorgen dat in de overgangsperiode van twee jaar, op een verstandige manier wordt omgegaan met lopend onderhoud en nieuwe investeringen met betrekking tot brandkranen. 13

19 WMD 75 jaar Een nieuw productiestation in Dalen Burgemeester Bouwmeester van Coevorden heeft op 2 november 2012 het nieuwe productiestation in Dalen geopend. De gemeente Coevorden, waar Dalen in ligt, heeft hier bijna 100 jaar op moeten wachten. Het oude station stamt uit 1914 en was na verscheidene renovaties aan vernieuwing toe. WMD heeft dit station in 1988 van de gemeente Coevorden overgenomen. Bij een nieuw station hoort een nieuw concept, dat in dit geval bestaat uit het toepassen van biologische ontijzering in de filters. Dit betekent voordelen in het proces, minder energie, minder spoelwater, minder onderhoud, maar ook voordelen voor de klant in de vorm van zachter water. Het station is state of the art door het toepassen van veel innovatieve ideeën. Er is in totaal 15% minder energie nodig dan voor het oude station. De opening van het station was voorafgegaan door een campagne met de boodschap Nu zachter water uit de kraan die bestemd was voor de inwoners van Coevorden. Begin mei zijn grote posters in de abri panelen (bushokjes) geplaatst. De verlichte abri panelen zijn strategisch gesitueerd langs de drukke in- en uitvalswegen en op doorgaande wegen. 14

20 Op de dag van de opening heeft WMD samen met Koninklijk Nederlands Waternetwerk, het symposium Nieuw licht op oude technologie georganiseerd geheel gewijd aan biologische ontijzering. Vakgenoten hebben elkaar van de laatste stand der techniek op de hoogte gesteld. Op zaterdag 3 november stonden de deuren open voor medewerkers en geïnteresseerde omwonenden. Zowel de vakbladen als de regionale media hebben hier over gepubliceerd. In goede samenwerking met de Historische Vereniging is een speciale editie van de Ganseveer geheel gewijd aan de drinkwatervoorziening in Coevorden. Het oude productiestation is behouden gebleven. Het krijgt een rol in het vasthouden van het besef voor industrieel erfgoed voor de jongere generaties: een educatief doel, historie en innovatie verenigt op één plek. 15

Voorwoord. Waterwereld in verandering

Voorwoord. Waterwereld in verandering jaarverslag2011 Voorwoord Waterwereld in verandering We bevinden ons in Nederland, in Drenthe, in een bevoorrechte positie. Overal waar je komt, kun je drinkwater tappen dat misschien wel nergens ter

Nadere informatie

Oasen in 2006 Het jaar in beeld

Oasen in 2006 Het jaar in beeld Oasen in 2006 Het jaar in beeld Gouda 29 mei 2007 Januari 29 mei 2007 Oasen in 2006 2 Verbouwing zuiveringsstation Rodenhuis In 2006 vierde Oasen het bereiken van hoogste punt van de bouw. Tijdens de ombouw

Nadere informatie

Governance reglement. N.V. Waterbedrijf Drenthe

Governance reglement. N.V. Waterbedrijf Drenthe Governance reglement N.V. Waterbedrijf Drenthe Inhoud Vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders van N.V. Waterbedrijf Drenthe Inleiding Hoofdstuk 1 Beoordeling AnderWater activiteiten

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Kerngegevens drinkwater 2014

Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Kerngegevens drinkwater 2014 Vereniging van waterbedrijven in Nederland Kerngegevens drinkwater 2014 Watervoorzieningsgebieden Toelichting op deze folder Deze folder geeft een overzicht van kerngegevens van de drinkwatersector en

Nadere informatie

Voorwoord. Hoe sterk is de waterketen als de innovatiekracht verwatert?

Voorwoord. Hoe sterk is de waterketen als de innovatiekracht verwatert? 2013 Jaarverslag Jaarverslag 2013 Voorwoord Hoe sterk is de waterketen als de innovatiekracht verwatert? Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven. Een mooi

Nadere informatie

De legionellacontrole van collectieve drinkwaterinstallaties in 2011 en 2012

De legionellacontrole van collectieve drinkwaterinstallaties in 2011 en 2012 De legionellacontrole van collectieve drinkwaterinstallaties in 2011 en 2012 Colofon Inspectie Leefomgeving en Transport Water, Bodem en Bouwen Graadt van Roggenweg 500 Utrecht Pagina 2 van 10 Colofon

Nadere informatie

Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Kerngegevens drinkwater 2016

Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Kerngegevens drinkwater 2016 Vereniging van waterbedrijven in Nederland Kerngegevens drinkwater 2016 Watervoorzieningsgebieden Toelichting op deze folder Deze folder geeft een overzicht van kerngegevens van de drinkwatersector en

Nadere informatie

Medicijnresten in drinkwater Voorkomen is beter dan genezen. Gezonde Lunch, 7 april 2014 Martien den Blanken, directeur PWN

Medicijnresten in drinkwater Voorkomen is beter dan genezen. Gezonde Lunch, 7 april 2014 Martien den Blanken, directeur PWN Medicijnresten in drinkwater Voorkomen is beter dan genezen Gezonde Lunch, 7 april 2014 Martien den Blanken, directeur PWN Drinkwaterland In Nederland 10 drinkwaterbedrijven Sinds 1950 sterke concentratie

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Kerngegevens drinkwater 2015

Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Kerngegevens drinkwater 2015 Vereniging van waterbedrijven in Nederland Kerngegevens drinkwater 2015 Watervoorzieningsgebieden Toelichting op deze folder Deze folder geeft een overzicht van kerngegevens van de drinkwatersector en

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2012

Sociaal Jaarverslag 2012 Sociaal Jaarverslag 2012 2 Inhoudsopgave 1 MEDEWERKERS IN BEELD... 4 1.1 PERSONEELSBESTAND... 4 1.2 FORMATIE EN LEEFTIJD... 5 1.3 LEEFTIJDSOPBOUW... 5 1.4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 6 2 WELZIJN... 7

Nadere informatie

>Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon:

>Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon: Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030-6355213 >Profiel Onderwerp > Functieprofiel Lid Raad van Commissarissen N.V. Waterbedrijf Groningen

Nadere informatie

Betreft: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Betreft: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe 1 VOORSTEL TOT JURIDISCHE AFSPLITSING Betreft: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe Het bestuur van: de statutair in Assen gevestigde naamloze vennootschap: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe, kantoorhoudende

Nadere informatie

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 Normen Erkenningsregeling - versie 9 december 2016 Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Bijsluiter bij de normen... 3 Categorie A: 1. Missie/maatschappelijke

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Aantallen en fte s In 2014 is er binnen de Regio een daling te zien in het aantal medewerkers. Er is echter geen afname van het aantal fte ten opzichte

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie De Wolden Zuidwolde, 21 maart 2013 Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie De Wolden Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 1.1. De grondslag en de taak

Nadere informatie

Profielschetsen voor drie leden van de Raad van Commissarissen van Brabant Water NV, s-hertogenbosch

Profielschetsen voor drie leden van de Raad van Commissarissen van Brabant Water NV, s-hertogenbosch Profielschetsen voor drie leden van de Raad van Commissarissen van Brabant Water NV, s-hertogenbosch 1. Inleiding Brabant Water levert drink- en industriewater aan ruim 2,5 miljoen inwoners en bedrijven.

Nadere informatie

C O N C E P T A G E N D A

C O N C E P T A G E N D A C O N C E P T A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op vrijdag 7 mei 2010 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co)

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Versie 28 oktober 2016 Human Resource Management Pagina 1 van 7 Inleiding In dit document is het beleid van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 ONDERNEMINGSRAAD

JAARVERSLAG 2014 ONDERNEMINGSRAAD JAARVERSLAG 2014 ONDERNEMINGSRAAD 1 Voorwoord Wat doet een OR? Beste collega s, Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Ondernemingsraad, het verslag van een jaar dat gekenmerkt werd door de reorganisatie

Nadere informatie

Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007

Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007 Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007 Adviseren en instemmen Bedrijfsregelingen FUWA en andere CAO afspraken HR- en Arbobeleid IMJP en Jaarplan Oasen Communicatie Ontwikkeling

Nadere informatie

Beleidsplan 2016-2020

Beleidsplan 2016-2020 Beleidsplan 2016-2020 Kansen zien, creëren en benutten Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoudsopgave 5 Voorwoord 9 Uitblinken in de kernactiviteiten 15 Vergroten van efficiency 19 Maatschappelijk toegevoegde

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

JAARVERSLAG ONDERNEMINGSRAAD

JAARVERSLAG ONDERNEMINGSRAAD JAARVERSLAG ONDERNEMINGSRAAD 2013 1 Wisseling van de (OR) Wacht Terugblik e n vooruitblik Van boven naar beneden op de trap: Roelof Heling, Gerrit de Jonge, Tiemen Alkemade, Gerrit Blom, Monique Stanneveld.

Nadere informatie

Reglement auditcommissie

Reglement auditcommissie Reglement auditcommissie Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Reglement auditcommissie Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Auditcommissie 3 Artikel 3 Samenstelling 3 Artikel 4 Taken en bevoegdheden 4

Nadere informatie

TRIP ADVOCATEN NOTARISSEN

TRIP ADVOCATEN NOTARISSEN 1 BESCHRIJVING ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2:334F LID 2 SUB D BURGERLIJK WETBOEK Bijlage bij het voorstel tot splitsing van N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe Dit document is een beschrijving in de zin van

Nadere informatie

Tarievenregeling 2016

Tarievenregeling 2016 Tarievenregeling 2016 Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Tarievenregeling 2016 Artikel 1 Aard van de tarieven... 3 Artikel 2 Begripsomschrijving... 3 Artikel 3 Kosten aansluiting... 4 Artikel 4 Levering

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

Resultaten legionellapreventie Cluster 4: Hotels, bed&breakfasts, campings en jachthavens. Datum 1 juni 2010 Status Definitief

Resultaten legionellapreventie Cluster 4: Hotels, bed&breakfasts, campings en jachthavens. Datum 1 juni 2010 Status Definitief Resultaten legionellapreventie 2009 Cluster 4: Hotels, bed&breakfasts, campings en jachthavens Datum 1 juni 2010 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Schoon en Veilig

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT 1. Beschrijving van de aard en de omvang van de stichting Bij de bepaling van de omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

De watervoorziening in 2040: (de)centraal duurzaam intelligent?

De watervoorziening in 2040: (de)centraal duurzaam intelligent? De watervoorziening in 2040: (de)centraal duurzaam intelligent? Symposium Energie en Water schrijven toekomst 20 juni 2012 Jan Peter van der Hoek Focus Drinkwatervoorziening NL: dichtbevolkt gebied (16,7

Nadere informatie

Controleresultaten Legionellapreventie Cluster 1: zwembaden en sauna's. Datum 25 september 2009 Status Definitief

Controleresultaten Legionellapreventie Cluster 1: zwembaden en sauna's. Datum 25 september 2009 Status Definitief Controleresultaten Legionellapreventie 2009 Cluster 1: zwembaden en sauna's Datum 25 september 2009 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Schoon en Veilig water Rijnstraat

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR. Handreiking voor leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht

Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR. Handreiking voor leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR Handreiking voor leden van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 15 juni 2011 Wurklistnûmer : 02B Beliedsprogramma : Water en Financiën Ôfdieling : FP&C Behanneljend amtner : J. Schippers Tastel : 5636 Registraasjenûmer : 051492

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011 t Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011 G E M E E N T E NOORDENVEL RaacTdZSsv^/ü D L^*. Bululk Documentnr.: RV11.0167 Roden, 20 mei 2011 Onderwerp GGD Drenthe: jaarrekening 2010 en concept beleidsbegroting

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot Versie: 2014-01 Pagina 1/8 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Definities...3 Artikel 2. Samenstelling van het Verantwoordingsorgaan...3 Artikel 3. Taken en bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan...4 Artikel

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

Inhoud. Samenstelling. Jaarrekening. Raad van commissarissen. Directieverslag. Overige gegevens

Inhoud. Samenstelling. Jaarrekening. Raad van commissarissen. Directieverslag. Overige gegevens 2014 Jaarverslag Inhoud Samenstelling Aandeelhouders, raad van commissarissen, directie en ondernemingsraad.... iii Raad van commissarissen Voorstel aan de aandeelhouders... iv Bericht van de raad van

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst WKGD Duurzaam en doelmatig samenwerken in de Waterketen Groningen Noord-Drenthe

Samenwerkingsovereenkomst WKGD Duurzaam en doelmatig samenwerken in de Waterketen Groningen Noord-Drenthe 1 Samenwerkingsovereenkomst WKGD Duurzaam en doelmatig samenwerken in de Waterketen Groningen Noord-Drenthe Maart 2014 Inleiding In Groningen en Noord-Drenthe werken zevenentwintig gemeenten, twee waterschappen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 Aantallen en fte s In 2013 is er binnen de Regio zowel een kleine afname van het aantal fte geweest als van het aantal medewerkers ten opzichte van 2012. Tabel 1 Aantal medewerkers

Nadere informatie

Totaal Baten 13.093 13.860 13.048 767

Totaal Baten 13.093 13.860 13.048 767 KNGF 2015 2014 2013 Verschil Begroting 2015 Begroting Begroting Exploitatie 2015-2014 Baten Contributie A 7.459 7.979 7.940 520 Externe financiering B 39 26 39 Congressen en Events C 300 605 200 305 Registergelden

Nadere informatie

Bedreigingen kwaliteit grondwater

Bedreigingen kwaliteit grondwater Bedreigingen kwaliteit grondwater Nico van der Moot Inhoud Introductie WMD - kentallen Grondwater: de bron voor drinkwater Ruimtelijk beleid Waterleidingland Leveringsgebied WMD Kentallen WMD Ruim 4.900

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2015 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over 2015.

Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2015 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over 2015. Zaaknummer 00466517 Onderwerp 2015 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Nadere informatie

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Bijlage B TBV-matrix Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Toelichting TBV-matrix T = toezicht (dit gebeurt achteraf) = goedkeuren (dit gebeurt vooraf) B = besluit A = adviesbevoegdheid Verdeling

Nadere informatie

THE HUMAN SENSOR CONNECTING CUSTOMERS. Nico Krijgsman, PWN Daniel Levelt, Royal HaskoningDHV Nationale Watertechnologie Week 2017

THE HUMAN SENSOR CONNECTING CUSTOMERS. Nico Krijgsman, PWN Daniel Levelt, Royal HaskoningDHV Nationale Watertechnologie Week 2017 THE HUMAN SENSOR CONNECTING 786.000 CUSTOMERS Nico Krijgsman, PWN Daniel Levelt, Royal HaskoningDHV Nationale Watertechnologie Week 2017 106,7 mln m 3 drinkwater Wij zorgen voor heerlijk, schoon drinkwater

Nadere informatie

Checklist Bbsh volkshuisvestingsverslag 2011

Checklist Bbsh volkshuisvestingsverslag 2011 Algemeen Lees eerst het onderdeel 'algemeen' uit de toelichting. (! ) 1. Controle volledigheid Volkshuisvestingsverslag 1.1. 1.1.1. Bevat het volkshuisvestingsverslag een uiteenzetting over c.q. overzicht

Nadere informatie

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland P/a Statengriffie. WEB /27 Economie. 2 (statenvoorstel + statuten) P.C.

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland P/a Statengriffie. WEB /27 Economie. 2 (statenvoorstel + statuten) P.C. bericht op brief van: uw kenmerk: Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland P/a Statengriffie ons kenmerk: afdeling: WEB0704616/27 Economie bijlage(n): behandeld door: 2 (statenvoorstel + statuten)

Nadere informatie

Ik wil alle informatie over brandkranen. Wij hebben het voor u op een rij gezet

Ik wil alle informatie over brandkranen. Wij hebben het voor u op een rij gezet Ik wil alle informatie over brandkranen Wij hebben het voor u op een rij gezet De brandweer en PWN Een goede samenwerking tussen de brandweer en PWN is in het belang van alle gebruikers van het waterleidingnet.

Nadere informatie

Drinkwater een goede bron voor de levensmiddelenindustrie. VMT/EHEDG bijeenkomst Geo Bakker, 2 december 2014

Drinkwater een goede bron voor de levensmiddelenindustrie. VMT/EHEDG bijeenkomst Geo Bakker, 2 december 2014 Drinkwater een goede bron voor de levensmiddelenindustrie VMT/EHEDG bijeenkomst Geo Bakker, 2 december 2014 Wetgeving Inhoud Drinkwaterkwaliteit Drinkwaterzuivering Verandering van drinkwaterkwaliteit

Nadere informatie

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 16 mei 2012 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht 1. Opening

Nadere informatie

Tarievenregeling. NV Waterleidingmaatschappij Drenthe

Tarievenregeling. NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Tarievenregeling NV Waterleidingmaatschappij Drenthe 03 Artikel Aard van de tarieven. De volgende bepalingen vormen de tarievenregeling zoals bedoeld in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Commissarissen Oasen N.V.

Profielschets Lid Raad van Commissarissen Oasen N.V. Profielschets Lid Raad van Commissarissen Oasen N.V. 1. Over Oasen Oasen is een maatschappelijk drinkwaterbedrijf, dat op duurzame wijze voor drinkwater voor hun klanten zorgt. Oasen bestond 130 jaar in

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

Geachte gasten, beste collega s

Geachte gasten, beste collega s Geachte gasten, beste collega s Ik heet u allen van harte welkom bij de officiële ingebruikname van de volledig nieuwe voorzuivering voor ons Productiebedrijf Andijk. In het bijzonder wil ik verwelkomen,

Nadere informatie

Gemeente Coevorden. Postadres: Postbus AA Coevorden Telefoon Fax

Gemeente Coevorden. Postadres: Postbus AA Coevorden Telefoon Fax Postadres: Postbus 2 7740 AA Coevorden Telefoon 14 0524 Fax 0524-598555 info@coevorden.nl www.coevorden.nl Bezoekadres: Kasteeli 7741GC Coevorden Gemeente Coevorden Aan de raad van de gemeente Coevorden

Nadere informatie

Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel VI: Calamiteitenplannen waterschappen en overige organisaties

Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel VI: Calamiteitenplannen waterschappen en overige organisaties Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel VI: Calamiteitenplannen waterschappen en overige organisaties Ramenplan Gemeente Assen 2007 versie 9 mei 2007 1. Inleiding Naast het gemeentelijk rampenplan hebben verschillende

Nadere informatie

Water nu en... KRW De Europese. Kaderrichtlijn water. Een grote kans voor. de verbetering van de. waterkwaliteit. en daarmee ook voor de

Water nu en... KRW De Europese. Kaderrichtlijn water. Een grote kans voor. de verbetering van de. waterkwaliteit. en daarmee ook voor de KRW De Europese Kaderrichtlijn water Een grote kans voor de verbetering van de waterkwaliteit en daarmee ook voor de drinkwatervoorziening. Water nu en... Vereniging van Waterbedrijven in Nederand KRW

Nadere informatie

8 Bericht Raad van Commissarissen

8 Bericht Raad van Commissarissen 8 Bericht Raad van Commissarissen Havenbedrijf Amsterdam heeft op zelfverzekerde wijze de transitie van gemeentelijke dienst naar verzelfstandigd havenbedrijf met succes doorgevoerd. Voorzitter Raad van

Nadere informatie

Jaarplan 2012 gemeente Velsen

Jaarplan 2012 gemeente Velsen Jaarplan 2012 gemeente Velsen januari 2012 HVCinzameling Miriam Dijst Adviseur Gemeenten 12 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2012 7 4. Planning

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

7: Tot slot. Hoofdstuk 7: Tot slot. 7.1 Vooruitblik. Gezien in jaarverslagen

7: Tot slot. Hoofdstuk 7: Tot slot. 7.1 Vooruitblik. Gezien in jaarverslagen 7: Tot slot Hoofdstuk 7: Tot slot 7.1 Vooruitblik Hoe ziet het komend verslagjaar eruit? Staan er belangrijke gebeurtenissen op stapel? Neem een korte vooruitblik op in het afsluitend hoofdstuk van uw

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Klachtenmonitor 2012 Meldpunt Discriminatie Drenthe

Klachtenmonitor 2012 Meldpunt Discriminatie Drenthe Klachtenmonitor 2012 Meldpunt Discriminatie Drenthe Inleiding Meldpunt Discriminatie Drenthe (MDD) is een onafhankelijke organisatie die zich ten doel stelt: het voorkomen, signaleren en bestrijden van

Nadere informatie

Controleresultaten legionellapreventie 2009. Cluster 3: Zorginstellingen. Datum 1 juni 2010 Status Definitief

Controleresultaten legionellapreventie 2009. Cluster 3: Zorginstellingen. Datum 1 juni 2010 Status Definitief Controleresultaten legionellapreventie 2009 Cluster 3: Zorginstellingen Datum 1 juni 2010 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Schoon en Veilig Water Rijnstraat 8 Postbus

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank De Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (hierna kortweg het Administratiekantoor) is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie