Voorwoord. 75 jaar WMD markeert de overgang naar een nieuwe fase

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. 75 jaar WMD markeert de overgang naar een nieuwe fase"

Transcriptie

1 jaarverslag2012

2

3 Voorwoord 75 jaar WMD markeert de overgang naar een nieuwe fase Het jaar 2012 was een gedenkwaardig jaar waarin Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) haar 75-jarig jubileum heeft gevierd. Een nieuw zuiveringsstation in Dalen heeft dit feestelijk jaar luister bij gezet. Burgemeester Bouwmeester van de gemeente Coevorden heeft het station, dat zachter water ging leveren aan zijn stad, geopend. Bijna 100 jaar na de oprichting van het gemeentelijke waterbedrijf op dezelfde plek. We konden concreet laten zien waar we goed in zijn, een zuivering helemaal van deze tijd. Het oude station zal als stille getuige van een prachtig stukje erfgoed worden geconserveerd. Dat was niet het enige. We hebben vanwege ons jubileum een cadeautje weggegeven door een watertocht te organiseren voor scholieren van de groepen 7 en 8 van basisscholen in Drenthe. Leerlingen van 45 scholen kregen een gastles van mijn WMD collega s. Daarna liepen ze met 5 liter water op hun rug dwars door Drenthe. Met deze estafettewandeling hebben ze geld ingezameld voor een waterproject in Indonesië. Er is bijeengebracht waarmee drink- en afvalwatervoorzieningen in een dorpje op Java worden aangelegd. Een fantastisch resultaat. Een ander hoogtepunt was de beklimming van de Mont Ventoux met 25 collega s in september voor een bijdrage aan KWF Kankerbestrijding. De betrokkenheid en saamhorigheid van medewerkers tijdens en in de voorbereiding naar die tocht was hartverwarmend. Natuurlijk waren er ook mindere momenten in dit jaar. Het plotselinge overlijden van een gewaardeerde collega in de zomervakantie heeft ons geraakt. De periode rond het vertrek van twee commissarissen uit de Raad van Commissarissen (RvC) was voor de organisatie een beproeving die we goed hebben doorstaan. Het jubileum markeert voor WMD de overgang naar een nieuwe fase. Wie alert is heeft een voorspong. Wie daar te lang van staat te genieten loopt het gevaar achterop te raken. In die geest is WMD bezig zich gereed te maken voor de toekomst. We gaan een fase van verjonging in met enerzijds de opdracht om dat wat is neergezet goed te blijven beheren, maar anderzijds te blijven werken in onze kracht, het zoeken naar innovatie en samenwerking. Het complexe geheel van veranderingen in de maatschappij vraagt om hier tijdig op te reageren en het in stelling brengen van verfrissende ideeën van de komende generatie. Het streven naar het verminderen van maatschappelijke kosten voor alle organisaties in de gehele waterketen, getuige het Bestuursakkoord Water, dwingt ons tot het verkennen van nieuwe samenwerkingsvormen met nieuwe partners. We nemen deze uitdaging heel serieus. Het blijkt dat onze bemoeienissen om maatschappelijke meerwaarde te creëren breed gewaardeerd worden. Het geeft genoeg motivatie en richting om hier in de komende jaren volop energie in te steken. Hoe het WMD verder is vergaan in 2012 leest u in dit jaarverslag. K.J. Hoogsteen Directeur NV Waterleidingmaatschappij Drenthe

4

5 Jaarverslag 2012 NV Waterleidingmaatschappij Drenthe

6 Waterleidingmaatschappij Drenthe Postbus AA Assen T (0592) wmd.nl

7 Inhoud Samenstelling 3 Raad van Commissarissen, directie, ondernemingsraad en aandeelhouders 3 Raad van Commissarissen 4 Voorstel aan de aandeelhouders 4 Verslag van de Raad van Commissarissen 5 Directieverslag 7 Klanten 7 Watervoorziening jaar WMD - Een nieuw productiestation in Dalen 14 Levering eigen voorzieningsgebied 16 Voorzieningsgebied 17 Mens en organisatie jaar WMD - Beklimming van de Mont Ventoux 22 Financiën en verantwoording 24 Omgeving en samenwerking 25 Duurzame ontwikkeling jaar WMD - De Watertocht 30 Ander water 32 Toekomstige ontwikkelingen 33 Kengetallen 34 Vergelijking resultaat 2012 met Financieel Plan Jaarrekening 36 Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige winst- en verliesrekening over Toelichting op de enkelvoudige balans en winst- en verliesrekening 39 Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde winst- en verliesrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening 56 Overige gegevens 62 Statutaire bepaling winst 62 Voorstel winstbestemming 62 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 64 Bijlagen 65 Tabel waterkwaliteit Overzicht van geconsolideerde werkmaatschappijen 67 2

8 Raad van Commissarissen, directie, ondernemingsraad en aandeelhouders Raad van Commissarissen T. Klip-Martin (afgetreden ) voorzitter A. van Hall (afgetreden ) J. Kuper J.H. van der Laan vice voorzitter T. Eerenstein H. Hopman secretaris S. Kremer (benoemd ) B.J. Bouwmeester (benoemd ) G.J. Jansen (benoemd ) Directie K.J. Hoogsteen Ondernemingsraad J. Kikkert voorzitter G. Blom secretaris T. Alkemade R. Heling H. Ramaker R. Kuiper J. de Vries Aandeelhouders Aantal aandelen Provincie Drenthe 973 Gemeente Aa en Hunze 64 Gemeente Assen 147 Gemeente Borger-Odoorn 64 Gemeente Coevorden 80 Gemeente Emmen 234 Gemeente Hoogeveen 122 Gemeente Midden-Drenthe 73 Gemeente Noordenveld 72 Gemeente Tynaarlo 45 Gemeente Westerveld 21 Gemeente De Wolden 51 3

9 Voorstel aan de aandeelhouders Hierbij bieden wij u het door de directie opgestelde jaarverslag 2012 van NV Waterleidingmaatschappij Drenthe aan met daarin opgenomen de jaarrekening over De jaarrekening is gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers Accountants NV en van een goedkeurende controleverklaring voorzien. De controleverklaring is in de jaarstukken opgenomen. Het jaarverslag en de jaarrekening zijn met de directie besproken in een vergadering van de Raad van Commissarissen waarbij ook de accountant aanwezig was. De winst- en verliesrekening over 2012 sluit met een positief saldo van Voorgesteld wordt het statutair maximaal toegestane dividend ter grootte van 3%, zijnde de wettelijke rente per 1 januari 2012, van het geplaatste aandelenkapitaal aan aandeelhouders uit te keren en het restant aan de statutaire reserve toe te voegen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de jaarrekening en de daarin opgenomen winstverdeling vast te stellen. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt tevens voorgesteld voor het jaar 2012 decharge te verlenen aan de bestuurder voor het gevoerde bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen voor het gevoerde toezicht. Assen, 22 mei 2013 Namens de Raad van Commissarissen, G.J. Jansen, voorzitter 4

10 Verslag van de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen heeft in het verslagjaar negen keer vergaderd in aanwezigheid van de bestuurder. In de vergadering waarin de jaarresultaten en de controleverklaring inzake de jaarrekening 2011 werden besproken, waren tevens de controller van WMD en de externe accountant aanwezig. In een vergadering waarin alleen de leden van de Raad van Commissarissen aanwezig waren, werd het functioneren van de bestuurder besproken. In het verslagjaar zijn onder meer de volgende onderwerpen besproken: Erfpacht Dierenpark Emmen. Structuur en toezicht (governance WMD). Wijziging RvC reglement en statuten. 75 jaar WMD. Jaarverslag Ondernemingsraad Voortgang activiteiten Indonesië. Incassobeleid. Algemene Voorwaarden Drinkwater WMD. Procuratie. Vennootschapsbelastingplicht. Directieverslag en Jaarrekening Rapportage accountant. Jaarrekeningen WLN BV en NieuWater BV Contract waterleverantie Vitens NV (leverantie productiestation Ruinerwold aan Havelte). CAO drinkwaterbedrijven. Grondtransacties. Samenwerking Waterbedrijf Groningen. Financieel Plan Drinkwater en Ander Water 2013, waaronder voortgang Indonesië. Tarieven Benchmark Warmtenetwerken Emmen / samenwerking met Rendo Duurzaam. Leveringsplan. Opzegging blusconvenant door gemeenten. Werving en selectie president-commissaris WMD. Samenstelling en benoeming nieuwe leden Raad van Commissarissen. Rooster van aftreden commissarissen. De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders waarbij voor één commissaris een voordracht wordt gedaan door Gedeputeerde Staten van Drenthe en voor drie commissarissen door clusters van gemeenten. De clusters zijn: Noord: gemeenten Aa en Hunze, Assen, Noordenveld en Tynaarlo. 5 Zuidoost: gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen. Zuidwest: gemeenten Hoogeveen, Midden-Drenthe, Westerveld en De Wolden. Voor twee commissarissen wordt door de Ondernemingsraad, conform versterkt adviesrecht, een voordracht gedaan aan de Raad van Commissarissen. De Ondernemingsraad heeft een recht van aanbeveling aan de rechtspersonen en organen die een voordracht aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders kunnen doen en voor een derde van de leden een zogenaamd versterkt aanbevelingsrecht. De Raad van Commissarissen en de Ondernemingsraad zijn een convenant overeengekomen, waarin afspraken zijn gemaakt over de procedure bij dit versterkt aanbevelingsrecht. De leden van de Raad van Commissarissen zijn tevens lid van de Raad van Commissarissen van Noordwater BV, dochtermaatschappij van NV Waterleidingmaatschappij Drenthe, dat de aandelen houdt van diverse werkmaatschappijen waarin andere wateractiviteiten zijn ondergebracht. In het verslagjaar is het toezicht op NoordWater BV aan de orde geweest. Besloten is om de Raad van Commissarissen van NoordWater BV op te heffen en alle relevante toezichthoudende werkzaamheden conform de afgesproken procedures onder te brengen bij de Raad van Commissarissen van NV Waterleidingmaatschappij Drenthe. In 2012 zijn afgetreden: Mevrouw T. Klip-Martin, voorzitter (per 24 februari 2012). De heer A. van Hall (per 24 februari 2012). Beide commissarissen hebben hun functie binnen de Raad neergelegd omdat zij zich niet konden verenigen met de gekozen uitgangspunten van de Raad van Commissarissen in de vergadering van 24 februari 2012 rondom de relatie tussen WMD en Dierenpark Emmen ten aanzien van het erfpachtcontract.

11 Per 31 december 2012 is de samenstelling als volgt: Naam Jaar van aftreden J.H. van der Laan 2013 T. Eerenstein 2015 J. Kuper 2013 Vacature Vacature Vacature In 2012 zijn de procedures opgestart voor de werving van nieuwe commissarissen. De voordracht voor een nieuwe voorzitter is in handen van de Gedeputeerde Staten van Drenthe. De Gedeputeerde Staten heeft eind 2012 de voordracht bij de Raad van Commissarissen ingediend. In haar vergadering van november heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de heer S. Kremer als nieuwe commissaris per 1 februari 2013 benoemd voor een periode van vier jaar. Onderstaand treft u een korte beschrijving aan van de leden van de Raad van Commissarissen per 31 december 2012: De heer J.H. van der Laan, geboren op 1 juli 1950, burgemeester van de gemeente Noordenveld. Vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen. Voordracht cluster Aa en Hunze, Assen, Noordenveld en Tynaarlo. Voor de eerste maal benoemd in december Voor een jaar herbenoemd in Relevante nevenfuncties: voorzitter Raad van Commissarissen Sport Drenthe, voorzitter Raad van Commissarissen Steelande, vicevoorzitter Nederlands Burgemeesterselftal, bestuurslid Bart Foundation. De heer T. Eerenstein, geboren 10 september 1952, wethouder van de gemeente Hoogeveen. Voordracht cluster Hoogeveen, Midden-Drenthe, Westerveld en De Wolden. Benoemd in november Relevante nevenfuncties: namens gemeente Hoogeveen AvA Rendo, Stichting VAM (STIVAM). De heer J. Kuper, geboren op 22 maart 1954, wethouder van de gemeente Emmen tot en met 13 september Voordracht cluster Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen. Voor de eerste maal benoemd in november Voor één jaar herbenoemd in Alle commissarissen hebben de Nederlandse nationaliteit. Vanaf 1 januari 2013 is de Wet Bestuur en Toezicht van kracht. Deze wet heeft onder meer als doel om een meer evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen te bereiken in het bestuur en de Raad van Commissarissen. Met een evenwichtige verdeling wordt bedoeld dat minimaal 30% van de zetels wordt bezet door mannen en ook minimaal 30% door vrouwen. Tot begin 2012 heeft de Raad van Commissarissen aan dit vereiste voldaan. Door de recente benoemingen voldoet de Raad van Commissarissen echter niet langer meer aan dit criterium. Bij toekomstige vervangingen zal dit aspect in het gewenste functieprofiel worden meegenomen. 6

12 Klanten WMD wil drinkwater leveren met oog voor de wensen van de klant. Continu op zoek naar een optimum tussen de drinkwatertarieven en de kwaliteit van product en service. De klanten van WMD verlangen een betrouwbaar product en goede service. Als nutsbedrijf levert WMD al 75 jaar drinkwater aan Drentse klanten, die niet voor een andere leverancier kunnen kiezen. In dat besef heeft WMD in dit jubileumjaar extra aandacht besteed aan het onderhouden van het contact met de klant en extra maatregelen genomen gericht op de veranderende wensen van de klant. Een centrale afdeling, één loket voor klanten is hiervan een voorbeeld, maar ook de toegankelijkheid via de geheel vernieuwde website. Klantencontact De klant verwacht dat WMD actief communiceert over activiteiten die hen direct kunnen raken. In die gevallen dat er iets schort aan de dienstverlening wil men heldere en directe communicatie. Overige klanteninformatie moet beschikbaar zijn op een laagdrempelige manier, bijvoorbeeld te lezen op de website. Om hier meer dan voorheen aan tegemoet te komen heeft WMD in 2012 een aantal verbeteringen doorgevoerd. Per september 2012 zijn de medewerkers die klachten van klanten over technische storingen afhandelen, geïntegreerd met de afdeling Klant, waar de administratieve taken worden afgehandeld. Er is nu sprake van één centrale afdeling die verantwoordelijk is voor het klantencontact. Tegelijkertijd is de website vernieuwd. Deze biedt meer gerichte informatie over storingen. Daarnaast is de website gebruiksvriendelijker voor die zaken die de klant via internet met WMD kan regelen, zoals het doorgeven van een verhuizing, een meterstand etc. Tabel 1 Contactmomenten met de klant in 2012 Aantal Aantal Telefonische bereikbaarheid Telefonisch Administratief ,5% 97,5% Technisch ,9% 96,6% Schriftelijk Brieven s Ten opzichte van 2011 laat het aantal schriftelijke reacties van klanten een stijging zien van 25%. Opvallend is het aantal reacties per , dat gestegen is met 114%. De oorzaken daarvan zijn: een periode tijdens de metercampagne waarin de automatische ontvangst niet functioneerde, het aanscherpen van de klachtenprocedure waardoor meer s als klachten geregistreerd worden en een toename van correspondentie met betrekking tot schuldhulpverlening. Het aantal contactmomenten via de telefoon geeft een stijging van 7%. De score op telefonische bereikbaarheid is lager geweest dan gewenst, omdat voor het eerst met het facturatiesysteem SAP werd gewerkt tijdens de meteropname. Dit leidde tot een aanzienlijk groter aantal telefoontjes van klanten tijdens die periode in de eerste maanden van het jaar. Om de service naar klanten te volgen en te optimaliseren is besloten tot het invoeren van de klantcontactmonitor. Dit is een zogenaamd webbased dashboard dat inzicht geeft in de kwaliteit van de afhandeling van klantcontacten. Eind 2012 zijn hiermee de eerste ervaringen opgedaan. Klachtenafhandeling In 2012 is de klachtenprocedure grondig aangepast. Het accent heeft gelegen op een nauwkeuriger registratie van binnenkomende klachten en een professionele beantwoording en afhandeling. Daarbij streeft WMD ernaar dat een klant te woord wordt gestaan door één en dezelfde WMD medewerker. Als gevolg van deze betere registratie en opvolging steeg het aantal geregistreerde klachten van 378 in 2011 naar 860 in Het was daarbij beter mogelijk toe te zien op adequate afhandeling. De gehele klachtenafhandeling is beschreven in een nieuwe kwaliteitszorgprocedure. Aansluitingen Het totaal aantal administratieve aansluitingen per 31 december 2012 bedroeg Het aantal technische aansluitingen bedroeg Het aantal administratieve aansluitingen is groter omdat het voorkomt dat achter één technische aansluiting meerdere klanten zitten. Het aantal administratieve aansluitingen is het afgelopen jaar wederom nauwelijks toegenomen. Het beleid van WMD is erop gericht iedere klant individueel aan te sluiten. Het aantal centraal bemeterde en niet bemeterde percelen zal langzaam teruglopen. Eind 2012 waren er nog 196 centraal bemeterde percelen (flats) tegenover 203 het jaar ervoor. Het aantal niet bemeterde percelen (zomerhuisjes) eind 2012 bedroeg 1.386, een afname van 19 percelen ten opzichte van

13 Tabel 2 Aantal technische aansluitingen per 31 december 2012 Tabel 3 Meteropname Gemeente Aa en Hunze Assen Borger-Odoorn Coevorden De Wolden Emmen Hoogeveen Midden-Drenthe Noordenveld Tynaarlo Westerveld Overig Totaal N.B. Technische aansluiting: ieder aansluitpunt waar op enig moment drinkwater kan worden geleverd (bemeterde, niet bemeterde, centraal bemeterde en leegstaande percelen). Administratieve aansluitingen: aantal technische aansluitingen plus het aantal wooneenheden achter een perceel met een centrale watermeter minus de leegstand. Meteropname Om de jaarrekening op te kunnen maken wordt aan iedere klant gevraagd de meterstand door te geven in december. De klant heeft de keuze deze door te geven per of telefoon. In 2012 werd de optie om de stand met een kaart terug te sturen niet meer aangeboden. De tendens die sinds enige jaren zichtbaar is wordt ook in 2012 doorgezet. Klanten geven de meterstand steeds meer door via internet. Van alle klanten heeft ruim 92% werkelijk zelf de stand doorgegeven. Daar waar het klanten niet is gelukt om de meterstand zelf te noteren omdat de watermeter moeilijk bereikbaar is, gaat WMD zelf bij de klant langs om de meterstand op te nemen. Wijze van doorgeven Telefoon (voice respons) 25% 17% Internet 72% 65% Direct klantcontact 3% 1% Antwoordkaartjes - 17% Incasso In de drinkwaterwet is opgenomen dat het drinkwaterbedrijf een beleid voert gericht op het voorkomen van afsluiten van kleinverbruikers. In de periode voorafgaand aan het afsluiten van een klant worden strikte procedures gehanteerd. In 2012 heeft WMD haar incassoproces in lijn gebracht met de nieuwe incassowetgeving. Dit heeft er vooral toe geleid dat er intensiever contact wordt gezocht met de debiteur om toenadering tot schuldhulpverlening te stimuleren. Dankzij dit beleid is er sprake geweest van een afname van het aantal werkelijke afsluitingen wegens wanbetaling. Het aantal afsluitingen bedroeg in het verslagjaar 283 ten overstaan van 375 in Met klanten is een betalingsregeling getroffen, in 2011 waren dit er In 2013 wordt het aangepaste beleid geëvalueerd. Klantenpanel Het klantenpanel, bestaande uit een vertegenwoordiging van Drentse consumenten, buigt zich over allerlei aspecten van de dienstverlening van WMD en brengt advies uit aan de directie. Het panel komt minimaal twee keer per jaar bijeen en spreekt dan met de directie over actuele onderwerpen. In 2012 heeft het panel actief meegedacht over de plannen om de zichtbaarheid van WMD en het product drinkwater te vergroten, de internationale activiteiten, de communicatie bij storingen in de waterlevering, het incassobeleid, de nieuwe website en externe communicatie in het kader van het jubileumjaar. 8

14 Brochures Veilig water in Ten behoeve van de communicatie naar specifieke groepen klanten met bijzondere binneninstallaties zijn er in 2012 drie nieuwe brochures gereed gekomen. Het betreft de algemene brochure Veilig water in uw bedrijf die niet bedrijfstak specifiek is en zich richt op de meest voorkomende installaties (koffieautomaat, brandslanghaspel, e.d.); de brochure Veilig water in uw agrarisch bedrijf en de brochure Veilig water in uw horecabedrijf. Deze zijn te downloaden via de website van WMD. Inspectie binneninstallaties In 2012 zijn controles op binneninstallaties van klanten uitgevoerd. Deze inspecties zijn er op gericht het risico van de desbetreffende installatie voor verontreinigingen in het drinkwaternet op te sporen. De klanten krijgen de gelegenheid onvolkomenheden te herstellen. Bij de controletaken hoort ook een inspectie op gevaar voor groei van legionellabacteriën op die installaties die de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de waterbedrijven als prioritaire groepen voorschrijft. De vereiste controles zijn gedaan en gerapporteerd aan ILT. 9

15 Watervoorziening Een betrouwbare leverancier van drinkwater willen zijn betekent voortdurend aandacht voor de kernactiviteiten: het winnen, zuiveren en distribueren van drinkwater. Volksgezondheid staat hierbij voorop. WMD voldoet ook in 2012 ruimschoots aan de door de wet gestelde eisen voor kwaliteit en leveringszekerheid. Een nieuw leveringsplan heeft de goedkeuring van het ministerie van Infrastructuur en Milieu gekregen. Een gloednieuw productiestation in Dalen heeft zijn eerste drinkwater aan Coevorden geleverd. Innovaties op het gebied van sensortechnologie ten behoeve van waterkwaliteit, verduurzamen van zuiveringstechnieken en intensief zoeken naar operationele samenwerkingsvormen in de waterketen maken het palet van kernactiviteiten tot een krachtig geheel. WMD werkt verder aan een toekomstbestendige drinkwatervoorziening voor Drenthe. Watervoorziening Leveringsplan Geheel in lijn met de nieuwe drinkwaterwet heeft WMD een leveringsplan geschreven. Hieraan voorafgaand is een verstoringsrisico-analyse uitgevoerd, een belangrijke nieuwe verplichting om maatregelen voor continuïteit in levering op te baseren. Vóór 1 juli 2012 is het plan ter accordering aan inspectie ILT gestuurd, die het plan na bestudering heeft goedgekeurd. Gebiedsdossiers wingebieden Met de provincie Drenthe is in 2012 intensief gesproken over de gebiedsdossiers per wingebied. Deze zijn allemaal gereed gekomen en er wordt gewerkt aan een uitvoeringsplan waarin daadwerkelijk maatregelen komen te staan om oude vervuilingen te saneren en nieuwe verontreinigingen te voorkomen. Dit moet in 2013 geregeld gaan worden via convenanten met betrokken partijen (o.a. gemeenten en waterschappen). Drinkwatervoorziening Beilen De inzet van productiestation Beilen is een belangrijk element in de plannen voor de toekomstige watervoorziening van WMD. Op basis van een eerste voorstudie is de optie van levering van onthard water uit productiestation Assen, dat door een nieuwe transportleiding geleverd kan worden aan Beilen, vergeleken met gehele renovatie van het productiestation Beilen. Beide opties worden in 2013 gewogen met oog voor regionale ontwikkelingen. Daarvoor wordt overleg gevoerd met onder andere Vitens. Detailstudie zal in 2013 leiden tot definitieve keuzes voor de drinkwatervoorziening in dit westelijk deel van Drenthe. Vergunningen winlocatie Zeijerveen De vergunningaanvraag voor onttrekking in Zeijerveen, ter plaatse van de Drentsche Golf & Country Club aan de westkant van Assen, is in voorbereiding. Met de provincie is overeengekomen om de aanvraag voor een werkelijke onttrekking te gaan verruimen van 1 naar 1,5 miljoen m 3 per jaar, vanwege het belang van het koppelen van drinkwater uit Assen middels transport aan Beilen. De vergunning zal ook een deel strategische reservering bevatten voor onvoorziene grote calamiteiten in de drinkwatervoorziening in de regio. Waterkwaliteit Controle waterkwaliteit Waterlaboratorium Noord (WLN) voert bacteriologische en chemische kwaliteitscontroles uit tijdens het gehele win-, zuiverings- en distributieproces. Bij WMD zijn enkele procedures aangescherpt om de waterkwaliteit te garanderen. Dit betreft de te nemen acties na afwijkingen en de rapportage aan ILT. Klachten van afnemers op het gebied van smaak en geur worden direct en eenduidiger opgepakt en bewaakt. Het gedistribueerde water voldeed, op enkele uitzonderingen na, aan de normen van het Waterleidingbesluit. WLN is in 2012 weer breed ingezet als het gaat om waterkwaliteits- en technologievraagstukken met betrekking tot de behandeling van drink-, industrie- en afvalwater voor WMD en haar dochters. Overzichten van de kwaliteit van het ruwe grondwater en het reine water van de productiestations zijn opgenomen in bijlage 1. 10

16 SAWA Het project SAWA is het derde jaar ingegaan. Met geavanceerde sensortechnologie wordt geprobeerd verbeteringen in het meten en online volgen van drinkwaterkwaliteit in het vooruitzicht te stellen. Dit is een ontwikkeling van innovaties waarvan voorop niet altijd in te schatten is hoe succesvol deze kunnen zijn. In het testcentrum Sentec, op het terrein van WLN te Glimmen, hebben vele sensorbedrijven hun sensoren opgesteld om deze te testen op verschillende waterkwaliteiten. Enkele sensoren laten al veelbelovende resultaten zien. SAWA wil een stevige impuls geven aan kennisontwikkeling en aan de Noord-Nederlandse economie en zal worden afgesloten met een tweedaags symposium in Assen in Belangrijk in dit project is het onderlinge contact tussen én overheden én de markt (sensorbedrijven) én onderzoeksinstituten. Participanten Wetsus Een nieuwe vereniging van waterschap Hunze en Aa s, waterschap Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân, Waterbedrijf Groningen, WLN en WMD is gestart met het gezamenlijk aan tafel zitten bij onderzoekstafels van Wetsus. Er is voor de komende vier jaar een keuze gemaakt voor de onderwerpen Advanced Waste Water Treatment, BioEnergy en Separation at Source. Wanneer deze samenwerking een succes blijkt kan er ruimte ontstaan om binnen de vereniging gezamenlijk meer onderzoek uit te gaan voeren. Monitoringsysteem De inrichting van het monitoringsysteem grondwaterkwaliteit is tegen het licht gehouden. Dit betreft waarnemingsputten ten behoeve van de kwetsbare winlocaties. Deze putten bevinden zich op afstand van de bronnen waaruit onttrokken wordt. Deze worden bemonsterd op de veranderingen in grondwaterkwaliteit. Het doel is tijdige signalering van verontreinigingen die de winning zouden kunnen gaan bedreigen. Door slim te kijken naar alternatieve manieren van monstername, het inzetten van nieuwe analyseapparatuur en het herijken van het beleid worden kosten bespaard. In 2013 wordt het gewijzigde programma opgestart. Zonder is Gezonder Om grondwater beter te beschermen is een campagne gestart om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de tuin en rondom het huis te verminderen. Initiatiefnemers zijn provincie Drenthe, WMD, waterschappen en Drentse gemeenten. In april ging de campagne van start. Op de campagnewebsite Zonder is Gezonder zijn de mogelijkheden te zien van duurzaam tuinbeheer, zonder het gebruik van chemische middelen. 11 Productie Planmatig onderhoud Om het onderhoud op de productiestations planmatig uit te kunnen voeren, maakt WMD gebruik van een onderhoudsbeheerprogramma. In 2012 zijn projecten uitgevoerd om de werking van de zuiveringen op peil te houden en de gevolgen van het falen van onderdelen van de verschillende installaties te analyseren. Hierbij wordt getoetst aan de vereiste voorwaarden (zoals vastgelegd in het leveringsplan) voor kwantiteit en kwaliteit van de drinkwaterlevering. In 2013 wordt deze analyse uitgewerkt. Groot onderhoud ruwwaterleidingen In de wingebieden Valtherbos, Noordbargeres en Kruidhaars is gestart met de uitvoering van groot onderhoud aan de ruwwaterleidingen, de leidingen die het grondwater uit de bronnen naar de zuivering transporteren. In Kruidhaars en Noordbargeres is sprake van een versnelde aantasting van gietijzeren hulpstukken (afsluiters e.d.) in het leidingnet onder invloed van zuurstofloos en koolzuurgashoudend grondwater. IJzer uit de ruwwaterleidingen zet zich in een sponsvormige structuur af aan de binnenzijde van het hulpstuk en kan daardoor storingen veroorzaken. Reinwaterpompen Zuidwolde toerengeregeld De pompen die het reinwater van het productiestation Zuidwolde verpompen naar de klanten in de omgeving zijn toerengeregeld gemaakt. Er kan daarmee met een gelijkmatiger druk geleverd worden en de drinkwaterafgifte kan beter gestuurd worden. Deze maatregel was van belang om beneden de grens van de vergunde maximale grondwateronttrekking van deze winning te blijven. Distributie Overleg partnerorganisaties WMD voert proactief overleg met regionale partners overheden, nutsbedrijven en commerciële organisaties die voor hun bedrijfsvoering leidingen hebben liggen in de ondergrond. Het betreft energie-, gas- en kabelbedrijven, gemeenten, provincie en het rijk. Het doel is grip te houden op werkzaamheden aan het leidingnet en daarin zoveel mogelijk samen te werken om kosten en overlast voor burgers (klanten) te verminderen. Zo is in 2012 onder andere overleg gevoerd met Enexis over hun voorgenomen vervanging van gasnetten. Met de gemeenten Emmen en Assen is intensief gesproken over hun grote infrastructurele plannen in de binnenstad.

17 Onderbreking drinkwaterlevering Het aantal minuten dat een klant gemiddeld per jaar geen water heeft, wordt bijgehouden in de vorm van ondermaatse leveringsminuten (OLM). In 2012 bedroeg de OLM voor klanten van WMD 22 minuten, nagenoeg gelijk aan Het landelijk gemiddelde van de OLM voor drinkwaterbedrijven is 17,35 minuten (2011). De oorzaak dat een klant het tijdelijk zonder drinkwater moet stellen kan een spontane leidingbreuk zijn of het gevolg van geplande werkzaamheden in de ondergrond. Wanneer een hoofd- of aansluitleiding moet worden vervangen of bij het verwisselen van een watermeter is er altijd sprake van een tijdelijke onderbreking van de drinkwaterlevering. Hoe groter de leiding die onderbroken is, hoe groter het aantal klanten dat gelijktijdig zonder water komt te zitten. WMD streeft ernaar de OLM voor de klanten in Drenthe zo laag mogelijk te houden. Grafiek 1 Voortschrijdend jaargemiddeld aantal storingen in hoofdleidingen Druk-, bruinwater- en smaakklachten Het aantal drukklachten dat in 2012 aan WMD door haar klanten gemeld werd, varieerde tussen één en vijf drukklachten per maand; meerdere meldingen van dezelfde storing worden daarbij als één klacht beschouwd. Met betrekking tot bruinwaterklachten varieerde dit aantal tussen twee en elf klachten per maand. De kans op bruinwaterklachten is groter als er een plotselinge grote vraag naar drinkwater is. Door de grotere snelheden van het drinkwater in het leidingnet in die situatie, kan het aanwezige sediment (voornamelijk ijzer) op gaan wervelen. Dit kan aanleiding geven tot bruinwaterklachten. In maart deed zich een dergelijke situatie voor. Er waren in het hele jaar slechts enkele smaakklachten. Deze klachten worden altijd direct onderzocht. Veelal wordt ter plaatse een watermonster genomen om de oorzaak zo snel mogelijk te kunnen achterhalen. Het totaal aantal druk-, bruinwater- en smaakklachten is vergelijkbaar met vorig jaar. Samenstelling hoofdleidingnet Het hoofdleidingnet kent een lengte van circa km en bestaat voor een steeds groter deel uit PVC. De meest gehanteerde diameters in het distributienet zijn leidingen van 100 tot 150 mm in doorsnede. Ongeveer de helft van het hoofdleidingnet is jonger dan 25 jaar. De onderstaande grafieken tonen de kenmerken van het huidige leidingnet. Grafiek 2 Leeftijd van het hoofdleidingnet 0 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jan-11 diversen Gietijzer PVC Asbestcement okt-12 26% 44% 0-25 jaar jaar jaar Het totaal aantal klanten dat getroffen is door spontane hoofdleidingbreuken in 2012 ligt op Dit zijn er 200 meer dan in Het grotere aantal breuken van 471 in 2012 ten opzichte van 423 in 2011 is hier de oorzaak van. Bovenstaande grafiek laat de trend zien van het voortschrijdend jaargemiddelde van het aantal breuken in hoofdleidingen van 2008 tot en met % 12

18 Grafiek 3 Materiaalsoorten hoofdleidingnet Grafiek 5 Vervangen asbestcementleiding (AC) in meters 22% 4% 2% PVC Asbestcement (AC) Gietijzer Overig % Grafiek 4 Diameterverdeling (mm) hoofdleidingnet 34% 8% 5% 18% 26% 10% t/m t/m t/m t/m t/m 630 Wijzigingen hoofdleidingnet In 2012 is 45 km van het oude asbestcement (AC) hoofdleidingnet vervangen door PVC, deels via het vervangingsprogramma voor asbestcementleidingen (eigen initiatief), deels in projecten die op initiatief van gemeenten zijn uitgevoerd, bijvoorbeeld tijdens de vervanging van riolering. Er zijn vooral nieuwe waterleidingen gelegd bij renovatie of stedelijke vernieuwing binnen de bebouwde kom van verschillende gemeenten in Drenthe. Uitbreiding van nieuwbouwwijken vond minimaal plaats. Door de aanhoudende economische crisis is hierin nog geen opwaartse trend te vernemen. Onderstaande tabel toont het aantal kilometers drinkwaterleiding dat de afgelopen jaren is aangelegd en aangepast. Tabel 4 Mutaties hoofd- en transportleidingnet (in meters) Aanleg *) Vervanging/ renovatie Totaal *) inclusief transportleiding Annen -Tynaarlo 13 km Bluswater Eind 2012 hebben de gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo, Noordenveld en Midden-Drenthe aangegeven per 1 januari 2015 geen gebruik meer te willen maken van de brandkranen voor hun bluswatervoorziening. In 2011 waren al vier Drentse gemeenten voorgegaan in het opzeggen van de bestaande bluswaterovereenkomst. De verwachting is dat ook de overige Drentse gemeenten binnen afzienbare termijn zullen volgen. Met deze gemeenten wordt een intentieverklaring getekend om ervoor te zorgen dat in de overgangsperiode van twee jaar, op een verstandige manier wordt omgegaan met lopend onderhoud en nieuwe investeringen met betrekking tot brandkranen. 13

19 WMD 75 jaar Een nieuw productiestation in Dalen Burgemeester Bouwmeester van Coevorden heeft op 2 november 2012 het nieuwe productiestation in Dalen geopend. De gemeente Coevorden, waar Dalen in ligt, heeft hier bijna 100 jaar op moeten wachten. Het oude station stamt uit 1914 en was na verscheidene renovaties aan vernieuwing toe. WMD heeft dit station in 1988 van de gemeente Coevorden overgenomen. Bij een nieuw station hoort een nieuw concept, dat in dit geval bestaat uit het toepassen van biologische ontijzering in de filters. Dit betekent voordelen in het proces, minder energie, minder spoelwater, minder onderhoud, maar ook voordelen voor de klant in de vorm van zachter water. Het station is state of the art door het toepassen van veel innovatieve ideeën. Er is in totaal 15% minder energie nodig dan voor het oude station. De opening van het station was voorafgegaan door een campagne met de boodschap Nu zachter water uit de kraan die bestemd was voor de inwoners van Coevorden. Begin mei zijn grote posters in de abri panelen (bushokjes) geplaatst. De verlichte abri panelen zijn strategisch gesitueerd langs de drukke in- en uitvalswegen en op doorgaande wegen. 14

20 Op de dag van de opening heeft WMD samen met Koninklijk Nederlands Waternetwerk, het symposium Nieuw licht op oude technologie georganiseerd geheel gewijd aan biologische ontijzering. Vakgenoten hebben elkaar van de laatste stand der techniek op de hoogte gesteld. Op zaterdag 3 november stonden de deuren open voor medewerkers en geïnteresseerde omwonenden. Zowel de vakbladen als de regionale media hebben hier over gepubliceerd. In goede samenwerking met de Historische Vereniging is een speciale editie van de Ganseveer geheel gewijd aan de drinkwatervoorziening in Coevorden. Het oude productiestation is behouden gebleven. Het krijgt een rol in het vasthouden van het besef voor industrieel erfgoed voor de jongere generaties: een educatief doel, historie en innovatie verenigt op één plek. 15