Jaarverslag ROC Midden nederland. jaarrekening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 ROC Midden nederland jaarrekening

2 ROC Midden Nederland jaarverslag 2013

3 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht Dienst Marketing & Communicatie dedigitaledrukker, Eindhoven juni 2014 Wilt u reageren op ons jaarverslag? ROC Midden Nederland t.a.v. College van Bestuur Bestuursbureau Postbus GB Utrecht (030) Disclaimer Dit jaarverslag is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Dit geldt zowel voor de teksten als de beelden die u in deze uitgave aantreft.

4 JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 (GECONSOLIDEERD) Geconsolideerde balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) Toelichting op de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten Grondslagen voor waardering van activa en passiva Grondslagen voor bepaling van het resultaat Toelichting op de geconsolideerde balans JAARREKENING 2013 (ENKELVOUDIG) Enkelvoudige Balans per 31 december Toelichting op de enkelvoudige balans en staat van baten en lasten Toelichting op de onderscheiden posten van de enkelvoudige jaarrekening Accountantsverklaring BIJLAGEN BIJ JAARREKENING Toelichting op de exploitatierekening : realisatie versus begroting Toelichting op de exploitatierekening : realisatie 2013 versus Toelichting op de balans: realisatie versus realisatie

5

6 jaarverslag 2013 jaarrekening

7 JAARREKENING 2013 (GECONSOLIDEERD) GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA X Vaste Activa Immateriele vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen Terreinen Inventaris en apparatuur Gebouwen in uitvoering Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen Debiteuren Ministerie van OCW 0 0 Deelnemers/cursisten Overige vorderingen Overlopende activa Totaal vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Jaarverslag 2013 ROC Midden Nederland

8 PASSIVA X Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Totaal eigen vermogen en Onderhoudsvoorziening Voorziening wachtgelden Voorziening "uitgestelde personele beloningen" Voorziening reorganisatie Overige voorzieningen Totaal voorzieningen Langlopende schulden Kredietinstellingen Overige langlopende schulden 0 2 Totaal langlopende schulden Kortlopende schulden Kredietinstellingen Crediteuren Ministerie van OCW Belastingen en premies sociale verzekeringen Schulden terzake pensioenen Overige kortlopende schulden Overlopende passiva Totaal kortlopende schulden Totaal passiva Jaarrekening

9 GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN X Begroting Baten Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen en - subsidies College-, cursus-, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Totaal Baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal Lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Financiële baten Financiële lasten Saldo financiële baten en lasten Resultaat Buitengewone bedrijfsvoering Buitengewone baten Buitengewone lasten Resultaat buitengewone bedrijfsvoering Belastingen Nettoresultaat Jaarverslag 2013 ROC Midden Nederland

10 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2013 X Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat (saldo baten en lasten) Aanpassingen voor: Afschrijvingen Mutaties voorzieningen Belastingen Verandering in vlottende middelen: Voorraden 0 0 Vorderingen Effecten 0 0 Schulden Kasstroom uit bedrijfsoperaties Financiële baten Financiële lasten Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Mutaties Aandelenkapitaal 0 0 Mutatie financiele vaste activa 0 0 Investeringen immateriële vaste activa Investeringen materiële vaste activa Des-investeringen materiële vaste activa Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aangaan langlopende schulden Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Totale kasstroom HET VERLOOP VAN DE GELDMIDDELEN IS ALS VOLGT: Stand per 1 januari Mutatie boekjaar Stand per 31 december Jaarrekening

11 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN ALGEMENE TOELICHTING 1.1 ACTIVITEITEN De activiteiten van de instelling en haar groepsmaatschappijen ( de Groep ) bestaan voornamelijk uit dienstverlening op het gebied van Beroepsonderwijs (MBO) en volwassenenonderwijs. 1.2 CONTINUÏTEIT De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de instelling. 1.3 CONSOLIDATIE In de consolidatie worden de financiële gegevens van de instelling opgenomen, haar groepsmaatschappijen en andere instellingen waarop zij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen (op grond van de feitelijke situatie) of waarover zij de centrale leiding heeft. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin de instelling overheersende zeggenschap, direct of indirect, kan uitoefenen doordat zij beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enig andere wijze de financiële en operationele activiteiten kan beheersen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentiële stemrechten die direct kunnen worden uitgeoefend op balansdatum. De groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft, worden voor 100% in de consolidatie betrokken. Het aandeel van derden in het groepsvermogen en in het groepsresultaat wordt afzonderlijk vermeld. Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd. Ongerealiseerde verliezen op intercompany-transacties worden ook geëlimineerd tenzij er sprake is van een bijzondere waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen voor de Groep. Aangezien de staat van baten en lasten over 2013 van de instelling in de geconsolideerde jaarrekening is verwerkt, is (in de enkelvoudige jaarrekening) volstaan met weergave van een beknopte staat van baten en lasten in overeenstemming met artikel 2:402 BW. De in de consolidatie begrepen instellingen zijn: Stichting ROC MN, Utrecht (100%) Holding ROC Midden Nederland Contractactiviteiten B.V., Utrecht (100%) ROC MN Bedrijfsopleidingen B.V. (vh Training & Advies B.V.), Utrecht (100%) Gildevaart Contract B.V., Utrecht (100%) Impulz Bedrijfsopleidingen B.V., Utrecht (100%) 1.4 VERBONDEN PARTIJEN Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in paragraaf 1.3, evenals de deelnemingen, worden aangemerkt als verbonden partij. Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd. 10 Jaarverslag 2013 ROC Midden Nederland

12 1.5 ACQUISITIES EN DESINVESTERINGEN VAN GROEPSMAATSCHAPPIJEN Vanaf de overnamedatum worden de resultaten en de identificeerbare activa en passiva van de overgenomen instelling opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. De overnamedatum is het moment dat overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend in de betreffende instelling. De maatschappijen die in de consolidatie betrokken zijn, blijven in de consolidatie opgenomen tot het moment dat zij worden verkocht; deconsolidatie vindt plaats op het moment dat de beslissende zeggenschap wordt overgedragen en indien de maatschappij slechts gehouden wordt om te vervreemden. 1.6 TOELICHTING OP HET KASSTROOMOVERZICHT Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen bij geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. 1.7 SCHATTINGEN Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen is het nodig dat de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de leiding schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is zijn de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. Jaarrekening

13 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 2.1 ALGEMEEN De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. De jaarrekening is opgesteld in x Activa en passiva (met uitzondering van het groepsvermogen) worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van eventuele toegepaste stelsel- en schattingswijzigingen zoals opgenomen in paragraaf IMMATERIËLE VASTE ACTIVA De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval als de boekwaarde van het actief (of van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort) hoger is dan de realiseerbare waarde ervan. Onderzoekskosten worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening. Uitgaven voor ontwikkelingsprojecten worden geactiveerd als onderdeel van de vervaardigingsprijs als het waarschijnlijk is dat het project commercieel en technisch succesvol zal zijn (dat wil zeggen: als het waarschijnlijk is dat economische voordelen zullen worden behaald) en de kosten betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. De afschrijving van de geactiveerde ontwikkelingskosten vangt aan zodra de commerciële productie is gestart en vindt plaats over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. 2.3 MATERIËLE VASTE ACTIVA De gebouwen en terreinen, die in het kader van de OKF-operatie zijn overgedragen, zijn gewaardeerd tegen de normatieve waarde verminderd met de afschrijvingen. In 2013 heeft geen herwaardering op de normatieve waarde plaatsgevonden. De overige gebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Per verslagdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een actief een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Indien een dergelijke aanwijzing aanwezig is of indien de jaarlijkse toetsing op bijzondere waardevermindering van een actief vereist is, wordt een schatting gemaakt van de realiseerbare waarde van het actief. De realiseerbare waarde van een actief is de hoogste van de reëele waarde van een actief minus verkoopkosten of de bedrijfswaarde. Indien de boekwaarde van een actief de realiseerbare waarde overschrijdt, wordt het actief geacht een bijzondere waardevermindering te hebben ondergaan en wordt deze afgewaardeerd tot de realiseerbare waarde. Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur, of lagere bedrijfswaarde. De vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschaffingskosten van grond- en hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de vervaardiging inclusief installatiekosten. Indien voor te vervaardigen materiële vaste activa noodzakelijkerwijs een aanmerkelijke hoeveelheid tijd nodig is om deze gebruiksklaar te maken, worden de rentekosten opgenomen in de vervaardigingsprijs. Voor de toekomstige kosten van groot 12 Jaarverslag 2013 ROC Midden Nederland

14 onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt. De volgende gebouwen dienen als zekerheid voor de leningen/verplichtingen: Hypotheek ad 2,4 mln op Kretadreef 61, te Utrecht; Hypotheek ad 7,6 mln op Disketteweg 10, te Amersfoort; Hypotheek ad 1,6 mln op Dasseweide 3, te Nieuwegein; Hypotheek ad 4,5 mln op Harmonielaan 2, te Nieuwegein; Hypotheek ad 2,4 mln op Newtonbaan 12, te Nieuwegein; Hypotheek ad 7,8 mln op Marco Pololaan (ongenummerd), te Utrecht; Hypotheek ad 14,6 mln op Vondellaan , te Utrecht. 2.4 VORDERINGEN Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 2.5 LIQUIDE MIDDELEN Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 2.6 EIGEN VERMOGEN Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves en bestemmingsreserves en/of -fondsen. Bestemmingsreserve A Het bedrag en de beperkte doelstelling van iedere bestemmingsreserve moet worden vermeld, alsmede het feit dat het bestuur deze beperking heeft aangebracht. Bestemmingsfonds A Het bedrag en de beperkte doelstelling van ieder bestemmingsfonds moet worden vermeld, alsmede de reden van deze beperking en alle overige voorwaarden die door derden zijn gesteld. Voor een verdere toelichting van het vermogen wordt verwezen naar het enkelvoudig deel van deze jaarrekening. 2.7 EIGEN VERMOGEN SEGMENTATIE Met de invoering van BW/RJ 660 in 2008 is het aan de mbo-instelling de keuze te maken voor handhaving van het vermogen als volledig publiek dan wel te splitsen in een deel publiek en een deel privaat vermogen. Als er geen keuze wordt gemaakt, is het gehele vermogen publiek. Hiertoe zijn de activiteiten geïnventariseerd en conform de MBO-Guidelines gerubriceerd in de volgende drie categorieën 1. publieke activiteiten (publieke taak, gericht op de publieke doelen zoals in de WEB omschreven) 2. private activiteiten in het verlengde van de publieke taak (bijvoorbeeld inburgering, re-integratie en contractactiviteiten in het verlengde van de publieke taak). 3. overige private activiteiten (bijvoorbeeld contractactiviteiten niet in het verlengde van de publieke taak. Jaarrekening

15 Conclusie van dit onderzoek is dat alle activiteiten die ROC Midden Nederland verricht vallen onder publieke activiteiten, danwel onder private activiteiten die in het verlengde liggen van de publieke taak. 2.8 VOORZIENINGEN Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen. Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. 2.9 LANGLOPENDE SCHULDEN Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de looptijd van de schulden in de staat van baten en lasten als interestlast verwerkt FINANCIËLE INSTRUMENTEN Derivaten worden bij eerste opname in de balans opgenomen tegen reeële waarde. De vervolgwaardering van afgeleide financiele instrumenten (derivaten) is afhankelijk van het feit of het onderliggende van het derivaat beursgenoteerd is of niet. ROC MN kent enkel derivaten waarvan het onderliggende niet-beursgenoteerd is. Dergelijke derivaten worden tegen kostprijs of lagere marktwaarde opgenomen. De wijze van verwerking van waardeveranderingen van derivaten is afhankelijk van of er met derivaten hedge-accounting wordt toegepast of niet. ROC MN past voor al haar derivaten hedge-accounting toe. Op het moment van aangaan van een hedge relatie, wordt dit door de stichting gedocumenteerd. De stichting stelt middels een test periodiek de effectiviteit van de hedge relatie vast. Dit kan gebeuren door het vergelijk van de kritische kenmerken van het hedge instrument met die van de afgedekte positie, of door het vergelijken van de verandering in reeële waarde van het hedgeinsturment en de afgedekte positie. ROC MN past kostprijs hedge-accounting toe voor de renteswap die ervoor zorgt dat bepaalde variabel rentende schulden worden omgezet in vastrentende leningen. Indien sprake is van een ineffectief deel van de waardeverandering van de renteswap, dan wordt deze verantwoord in de staat van baten en lasten onder de financiele baten en lasten. Bij het toepassen van kostprijs hedge-accounting is de eerste waardering en de grondslag van verwerking in de balans en resultaatbepaling van het hedge-instrument afhankelijk van de afgedekte post. Dat betekent het volgende: Indien de afgedekte post tegen kostprijs in de balans wordt verwerkt, wordt ook het derivaat tegen kostprijs gewaardeerd. Zolang de afgedekte post in de kostprijshedgerelatie nog niet in de balans verwerkt wordt, wordt het hedgeinstrument niet geherwaardeerd. 14 Jaarverslag 2013 ROC Midden Nederland

16 Rente en kasstroomrisico: ROC MN loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en rentedragende langlopende en kortlopende schulden. Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt ROC MN risico ten aanzien van toekomstige kasstromen. Met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt ROC MN risico s over de reeële waarde als gevolg van wijzigingen in de marktrente. Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiele derivaten aangaande renterisico gecontracteerd. Met betrekking tot bepaalde vastrentede schulden (schulden aan kredietinstellingen) heeft ROC MN een renteswap gecontracteerd, zodat zij variabele rente ontvangt en vast rente betaalt. ROC MN heeft geen significante concentraties van kredietrisico. De liquide middelen en derivaten staan uit bij de Rabobank, ABN-AMRO en ING bank, welke minimaal A-rating hebben OPERATIONELE LEASING Bij de vennootschap kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract. Jaarrekening

17 GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT 3.1 ALGEMEEN Het jaarresultaat wordt bepaald door de baten te verminderen met de lasten over dezelfde periode. Daarbij worden baten aan het verslagjaar toegerekend voor zover de betreffende prestaties zijn verricht in het verslagjaar. De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. De afschrijvingen worden lineair berekend op basis van de onder de grondslagen van waardering vermelde levensduur. 3.2 OPBRENGSTVERANTWOORDING Baten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. Projectopbrengsten en projectkosten Voor onderhanden projecten, waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de projectopbrengsten en de projectkosten verwerkt als netto-omzet en kosten in de staat van baten en lasten naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum (de Percentage of Completion -methode, ofwel de PoCmethode). 3.3 OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN Overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit baten uit verhuur, detachering, ouderbijdragen en overige baten. 3.4 OVERHEIDSSUBSIDIES Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde lasten zijn gemaakt of baten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan aantonen. 3.5 AFSCHRIJVINGEN OP (IM)MATERIËLE VASTE ACTIVA (Im)materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekverliezen bij verkoop van (im)materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten worden opgenomen onder overige baten. 3.6 PERSONEELSBELONINGEN Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 3.7 BIJZONDERE POSTEN Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post. 16 Jaarverslag 2013 ROC Midden Nederland

18 3.8 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 3.9 BELASTINGEN De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de staat van baten en lasten, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van nietaftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief BELEIDSREGELS TOEPASSING WNT De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT) is met ingang van 1 januari 2013 van kracht. Jaarrekening

19 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS IMMATERIËLE VASTE ACTIVA X Stand per 1 januari 2013 Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen Boekwaarden Mutaties Investeringen Herwaarderingen Desinvesteringen Afschrijvingen -254 Afschrijvingen desinvesteringen Saldo Stand per 31 december 2013 Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen -254 Boekwaarden Afschrijvingpercentages Onder immateriële vaste activa is de ontwikkeling en implementatie van een nieuw deelnemervolgsysteem opgenomen. Het systeem is 1 januari 2013 in gebruik genomen en wordt in 5 jaar afgeschreven. 18 Jaarverslag 2013 ROC Midden Nederland

20 MATERIËLE VASTE ACTIVA X Gebouwen incl. gebouwen in uitvoering Terreinen Inventaris en apparatuur Totaal Stand per 1 januari 2013 Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen Boekwaarden Mutaties Investeringen Herwaarderingen Desinvesteringen Afschrijvingen Afschrijvingen desinvesteringen Saldo Stand per 31 december 2013 Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen Boekwaarden Afschrijvingpercentages 2,5-3, ,3 OZB EN VERZEKERDE WAARDE GEBOUWEN EN TERREINEN Bedrag Peildatum 1.1.a.1 OZB waarde gebouwen en terreinen 80,6 mln 01-jan a.2 Verzekerde waarde gebouwen 167,8 mln 31-dec-12 AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN: Gebouwen Terreinen Apparatuur Inventaris ICT Apparatuur 30 en 40 jaar geen afschrijving 5 jaar 10 jaar 3-5 jaar Jaarrekening

21 VLOTTENDE ACTIVA X Vorderingen Debiteuren Debiteuren zakelijk Debiteuren gemeenten Debiteuren personeel 7 4 Ontvangsten onderweg 0 0 Totaal debiteuren Zakelijk In de post debiteuren zakelijk is de voorziening dubieuze debiteuren gesaldeerd conform onderstaand overzicht met het saldo van per 31 december Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt: Stand per 31 december Onttrekking Dotatie/ vrijval Stand per 31 december Gemeenten In de post debiteuren gemeenten is de voorziening dubieuze debiteuren gesaldeerd conform onderstaand overzicht met het saldo van per 31 december Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt: Stand per 31 december Onttrekking Dotatie/ vrijval Stand per 31 december Deelnemers/cursisten In de post deelnemers is de voorziening dubieuze debiteuren gesaldeerd gesaldeerd conform onderstaand overzicht (per 31 december) Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt: Stand per 31 december Onttrekking Dotatie/ vrijval Stand per 31 december Overige vorderingen Gemeenten Latente belastingvordering Pensioenvorderingen 0 0 Overige vorderingen Totaal overige vorderingen Overlopende activa Nog te factureren omzet Vooruitbetaalde kosten Diverse overlopende activa Totaal overlopende activa Totaal vorderingen Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. Liquide middelen Banken Kasmiddelen 8 11 Spaarrekeningen/deposito's Totaal liquide middelen De liquiditeiten staan na aftrek van de verstrekte bankgaranties ad en een geblokkeerd tegoed van 5 mln ten behoeve van een SWAP (zie langlopende lening) ter vrije beschikking. ROC MN had een gedeelde (E/O) faciliteit met FIGI BV, die niet meegeconsolideerd wordt in de jaarrekening aangezien deze rekening op naam van FIGI BV staat (zie samenwerkingsverbanden). 20 Jaarverslag 2013 ROC Midden Nederland